MBA – Management a kybernetická bezpečnost

Transkript

MBA – Management a kybernetická bezpečnost
student Luděk a gen. Ing. Jiří Šedivý, exnáčelník Generálního štábu AČR
PRÁVO, POLITIKA,
EKONOMIKA, BEZPEČNOST
MBA – Management a kybernetická bezpečnost
MANAŽERSKÁ
A BEZPEČNOSTNÍ STUDIA
NA CEVRO INSTITUTU
Bezpečnostní studia (Mgr.)
plk. prof. MUDr. Jan Österreicher, Ph.D.
Master of Public Administration (MPA)
prof. JUDr. Dušan Hendrych, CSc.
MPA – Bezpečnostní a krizový management
Ing. Jiří Šedivý, armádní generál v z.
MBA – Management a kybernetická bezpečnost
Tomáš Pojar, M.A.
Elitní postgraduální vzdělávací
program MBA – Management
a kybernetická bezpečnost
vznikl v rámci činnosti Centra
bezpečnostních studií Vysoké
školy CEVRO Institut (CEBES)
a ve spolupráci s Českým institutem manažerů informační
bezpečnosti, Asociací obranného a bezpečnostního průmyslu, PricewaterhouseCoopers, Corpus Solutions
a odborníky z Národního
bezpečnostního úřadu.
Každodenní život, ekonomická vitalita
a národní bezpečnost závisí stále více
na stabilním, bezpečném a odolném
kyberprostoru. Intenzita a účinnost
kybernetických útoků se každým
rokem dramaticky zvyšuje. Běžně
dochází ke krádežím citlivých osobních a obchodních informací a může
dojít k narušení kritické infrastruktury
státu, na které je závislý chod ekonomiky i základní bezpečnost.
S ohledem na vzrůstající zranitelnost
fungování kritických systémů, na poptávku relevantních institucí a podniků
i s ohledem na očekávané trendy
doma i v zahraničí vznikl ve spolupráci s renomovanými institucemi a experty následující speciálně zaměřený
vzdělávací program “MBA – Management a kybernetická bezpečnost“.
Třísemestrální
postgraduální
program:
pro klíčové manažery,
bezpečnostní pracovníky a vedoucí pracovníky v ICT v soukromé i veřejné sféře
zaměřený na ochranu podnikové
i státní IT infrastruktury a pochopení principů řízení kybernetické bezpečnosti
reflektující nově schválený
zákon č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti účinný od
1. ledna 2015
Program je vytvořen lidmi s přímou
zkušeností se zajištěním kybernetické
bezpečnosti v České republice ať již
v rámci státní infrastruktury nebo
soukromých firem. Program přiblíží
současné trendy doma i ve světě,
bude osvěžen pohledy zahraničních
přednášejících i návštěvami relevantních zařízení a institucí.
Odbornými garanty
programu jsou:
Tomáš Pojar, VŠ CEVRO Institut
Tomáš Hebelka, Český institut
manažerů informační bezpečnosti
Martin Hanzal, Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu
Program se zaměřuje na odbornou přípravu vybraných pracovníků
působících v oblasti komplexního
řízení a řešení složitých otázek
směřujících k zajištění kybernetické
bezpečnosti jednotlivých institucí,
podniků či celých systémů.
CEVRO Institut
www.cevroinstitut.cz
Program se rovněž zabývá potenciálními riziky plynoucími z ignorování
těchto zkušeností, například možností
vzniku trestní odpovědnosti právnických osob a tím poskytuje absolventům
další argumenty pro komplexní pochopení rizik nejen technických
ale i trestněprávních plynoucích
z případné nečinnosti výše zmíněných
institucí a firem v oblasti kybernetické
bezpečnosti.
Jungmannova 17, 110 00 Praha 1 / Czech Republic / Tel.: +420 221 506 703 / [email protected]
Tomáš Pluhařík,
PricewaterhouseCoopers
Michal Čábela,
PricewaterhouseCoopers
Luboš Rejl, Corpus Solutions
Národní centrum kybernetické
bezpečnosti, NBÚ
cevroinstitut.cz
cevroinstitut.cz
Obsahová struktura vzdělávacího programu
MBA – Management a kybernetická bezpečnost
Časový rozsah
studia:
Studium o délce tří semestrů
1. semestr
(celkem 72 hodin) –
zahájení 9. a 10. 1. 2015
První semestr začíná 9. ledna 2015
Konec studia bude na jaře 2016
Výchozí legislativa a cíle
z ní pramenící
2.
Mezinárodní rámec včetně
pohledu EU a NATO
3.
Úvod do bezpečnosti
informačních technologií
4.
Role státu a soukromých
subjektů
5.
Základní principy sítí
6.
Systém řízení informační
bezpečnosti
6.
6.
Analýza rizik
a bezpečnostní politika
Školení, informovanost
v organizaci a lidské zdroje
Detekce incidentu, aktuální
rizika a hrozby
7.
Řízení podnikových procesů
7.
Vytvoření organizačního
CSIRT
8.
Cyber Offense a Cyber
Defense
Speciální služby
a bezpečnost
8.
9.
Sdílení informací
9.
10.
Nákup služeb a technologií
Simulace a cvičení reálného kybernetického
bezpečnostního útoku
2. semestr
(celkem 72 hodin) –
zahájení 29. a 30. 5.
2015
Základy informační bezpečnosti a organizační opatření
1.
Výchozí normy včetně
bezpečnosti vývoje
a incident managementu
Foto: Krysten Newby
1.
8.
10.
Zabezpečení sítí, kryptografie, bezpečná identita
a fyzická bezpečnost dat
9.
Nástroje kybernetických
útoků
Praktické ukázky útoku
hackerů
10.
Návštěva CSIRT/CERT
a datacentra PwC
3. semestr
(celkem 72 hodin) –
zahájení 6. a 7. 11. 2015
Technická opatření, praktické
ukázky, exkurze a zahraniční
hosté
1.
Krizový management
2.
Kritická informační
infrastruktura
2.
Kybernetické bezpečnostní
incidenty
3.
Cybercrime a Cybersafety
3.
4.
Síťová a fyzická bezpečnost
Audit kybernetické
bezpečnosti a procesů
4.
Bezpečnost jako služba
5.
Penetrační testování
5.
Bezpečnost techniky
a technologie
Dílčí práce není zadávána
v závěrečném semestru, kdy studenti zpracovávají své závěrečné
práce.
Každý semestr obsahuje 6 bloků
po dvou dnech (pátek a sobota).
12 hodin/blok, celkově 72 hodin/
semestr.
Obecný rámec kybernetické
bezpečnosti a právní
odpovědnosti
7.
Prezentace může být doplněna
(doporučeno) audiovizuálními
prostředky.
CEVRO Institut
Jungmannova 17, 110 00 Praha 1 / Czech Republic / Tel.: +420 221 506 703 / [email protected]
Výuka bude navíc doplněna
o tématické konference, semináře
a přednášky zahraničních hostů
na aktuální témata pořádané
v rámci programů Vysoké školy
CEVRO Institut.
Zápis do 15. 12. 2014
Kapacita kurzu je omezená,
dříve zapsaní uchazeči mají
přednost
Podrobné informace o zápisu
lze získat na [email protected]
cevroinstitut.cz
Cena postgraduálního vzdělávacího
programu MBA:
Do rámce každého semestru jsou
navíc dle rozhodnutí vyučujících
a na základě aktuální situace
vloženy přednášky/diskuse
zaměřené na aktuální problémy
spojené s (mezinárodní) kybernetickou bezpečností.
Cena studia je 130.000 Kč za celý
třísemestrální program MBA
Členové Asociace obranného
a bezpečnostního průmyslu,
Českého institutu manažerů
informační bezpečnosti a klienti
PricewaterhouseCoopers a Corpus
Solutions získávají automaticky
10% slevu.
Aktuální informace
a přihláška ke studiu:
Dílčí práce
(eseje) předkládané
na konci prvních
dvou semestrů:
Téma práce vychází z obsahu
příslušného semestru.
Práce je předložena v písemné
formě v rozsahu 3 normostran.
Témata budou schválena měsíc
před ukončením semestru.
Eseje jsou autory prezentovány
před ostatními studenty během
závěrečné výuky před koncem
semestru.
Délka prezentace 10 minut,
následuje 10 - 15 minut diskuse.
Lektor vyhodnocuje úroveň
psaného projevu i ústní prezentace.
Závěrečná práce:
Téma závěrečné práce si student
volí sám na základě konzultace
s garantem semestru.
Aktuální informace o programu
„MBA – Management a kybernetická bezpečnost“ a přihlášku
ke studiu lze nalézt na webové
stránce www.cevroinstitut.cz.
Další dotazy lze zaslat na emailovou adresu [email protected]
Práce je předložena v písemné
formě v rozsahu 25 - 30 normostran.
Student si volí téma své práce
nejpozději 2 měsíce před
ukončením posledního semestru.
Zároveň je určen vedoucí práce
z řad vyučujících.
Studenti obhajují své závěrečné
práce před komisí.
Obhajoba může být doplněna
(doporučeno) audio vizuálními
prostředky.
CEVRO Institut
Jungmannova 17, 110 00 Praha 1 / Czech Republic / Tel.: +420 221 506 703 / [email protected]
cevroinstitut.cz
cevroinstitut.cz

Podobné dokumenty

Stáhnout pdf - Národní centrum kybernetické bezpečnosti

Stáhnout pdf - Národní centrum kybernetické bezpečnosti republiky, primárně přišly ze zahraničních sítí. Útočník byl sofistikovaný, ten kdo si útoky „objednal“ disponoval dobrou znalostí českého prostředí. Útočník nedisponoval speciální technikou, využi...

Více