SVP - Elektrotechnika 26-41-M-01

Transkript

SVP - Elektrotechnika 26-41-M-01
ŠVP
26-41-M/01
Elektrotechnika
SPŠE A VOŠ, P ARDUBICE ,
K ARLA IV. 13
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
OBSAH
I ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
5
II PROFIL ABSOLVENTA
6
II.1 Profil absolventa oboru Elektrotechnika – společná část
6
II.1 Elektrotechnika – Komunikační systémy
Profil absolventa – Elektrotechnika – Komunikační systémy
8
9
II.2 Elektrotechnika – Řídicí systémy
Profil absolventa – Elektrotechnika – Řídicí systémy
11
11
II.3 Elektrotechnika - Informační technologie
Profil absolventa – Elektrotechnika - Informační technologie
12
13
II.4 Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Komunikativní kompetence
Personální a sociální kompetence
Občanské kompetence a kulturní povědomí
Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
Matematické kompetence
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi
14
15
17
18
21
24
26
29
31
II.5 Ukončení vzdělávání
34
III CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU
35
III.1 Celkové pojetí vzdělávání v daném oboru
35
III.2 Organizační formy výuky
36
III.3 Realizace praktického vyučování
37
III.4 Realizace klíčových kompetencí
38
III.5 Realizace průřezových témat
38
III.6 Realizace dalších vzdělávacích aktivit
III.6.1 Lyžařský výcvikový kurz
III.6.2 Sportovně turistické kurzy
III.6.3 Odborná praxe
38
38
39
39
III.7 Realizace mimovyučovacích aktivit podporujících záměr školy
III.7.1 Festival vědeckých a technických projektů dětí a mládeže v Pardubickém kraji
III.7.2 Měření v laboratořích vysoké školy
III.7.3 Kroužky pro žáky školy
III.7.4 Charitativní akce
III.7.5 Oblast prevence
III.7.6 Zahraniční projekty
39
40
40
40
41
41
41
2
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
III.7.7 Výchovné poradenství
III.7.8 Metodika prevence
III.7.9 Adaptační kurz pro žáky prvních ročníků
41
42
42
III.8 Způsob a kritéria hodnocení žáků
42
III.9 Podmínky přijímání ke vzdělávání
43
III.10 Způsob ukončování vzdělávání - maturitní zkouška
III.10.1 Společná část maturitní zkoušky
III.10.2 Profilová část maturitní zkoušky - KS
III.10.2 Profilová část maturitní zkoušky - ŘS
III.10.2 Profilová část maturitní zkoušky - IT
43
43
43
44
44
III.11 Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním
45
III.11.1 Vzdělávání žáků se zdravotním postižením
45
III.11.2 Vzdělávání žáků se specifickými vývojovými poruchami učení (dyslexie, dysortografie, dysgrafie aj.) 45
III.12 Vzdělávání nadaných žáků
45
III. 13 Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence
46
IV UČEBNÍ PLÁN
47
V PŘEHLED ROZPRACOVÁNÍ OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ V RVP DO ŠVP
50
VI UČEBNÍ OSNOVY
52
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
NĚMECKÝ JAZYK
ANGLICKÝ JAZYK
ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD
DĚJEPIS
FYZIKA
CHEMIE
MATEMATIKA
TĚLESNÁ VÝCHOVA
EKONOMIKA
VÝPOČETNÍ TECHNIKA
ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY
ELEKTRONIKA
PRAXE
PRAXE
PRAXE
PRAXE
PRAXE
ELEKTROTECHNICKÁ MĚŘENÍ
ELEKTROTECHNICKÁ MĚŘENÍ
ELEKTROTECHNICKÁ MĚŘENÍ
TECHNICKÉ KRESLENÍ
ČÍSLICOVÁ TECHNIKA
ROBOTIKA
MIKROPROCESOROVÁ TECHNIKA
MIKROPROCESOROVÁ TECHNIKA
53
69
85
103
113
118
124
128
137
146
150
156
161
166
169
172
176
180
183
187
191
196
200
204
207
213
3
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
ELEKTROTECHNOLOGIE
RADIOELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ
KOMUNIKAČNÍ TECHNIKA
VÝPOČETNÍ TECHNIKA
ELEKTRONICKÉ POČÍTAČE
AUTOMATIZACE
AUTOMATIZAČNÍ CVIČENÍ
ELEKTRONIKA
DATABÁZE
POČÍTAČE A SÍTĚ
GRAFIKA A MULTIMÉDIA
WEBOVÉ STRÁNKY
CVIČENÍ Z MATEMATIKY
VII POPIS MATERIÁLNÍHO A PERSONÁLNÍHO ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY
219
223
233
240
248
253
261
264
273
276
288
292
296
301
VII.1 Materiální zajištění výuky
301
VII.2 Personální podmínky
302
VIII CHARAKTERISTIKA SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY
PŘI REALIZACI DANÉHO ŠVP
303
VIII.1 Firmy
303
VIII.2 Vysoké školy
303
VIII.3 Rodiče
303
VIII. 4 Úřad práce
304
4
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
I Úvodní identifikační údaje
Název a adresa školy
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
ul. Karla IV. 13, 531 69 Pardubice
Zřizovatel
Pardubický kraj
Název školního vzdělávacího programu
Elektrotechnika
Od třetího ročníku zaměření:
Elektrotechnika – Komunikační systémy
Elektrotechnika – Řídicí systémy
Elektrotechnika – Informační technologie
Kód a název oboru vzdělávání
26-41-M/01 Elektrotechnika
Stupeň poskytovaného vzdělání
střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka vzdělání
4 roky
Forma vzdělávání
denní studium
Platnost ŠVP
od 1. září 2013
Razítko
Podpis ředitele školy
………………………………………………
5
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
II Profil absolventa
Název a adresa školy
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
ul. Karla IV. 13, 531 69 Pardubice
Zřizovatel
Pardubický kraj
Název školního vzdělávacího programu
Elektrotechnika
Od třetího ročníku zaměření:
Elektrotechnika – Komunikační systémy
Elektrotechnika – Řídicí systémy
Elektrotechnika – Informační technologie
Kód a název oboru vzdělávání
26-41-M/01 Elektrotechnika
Platnost ŠVP
od 1. září 2013
II.1 Profil absolventa oboru Elektrotechnika – společná část
Absolvent oboru Elektrotechnika
 použije jazykové vědomostí a dovedností v praktickém životě (vytváří mluvené a psané
projevy s ohledem na stylotvorné činitele a funkční styly);
 vyjadřuje se srozumitelně a souvisle, formuluje a obhajuje své názory;
 aplikuje zásady kultury osobního projevu při společenském a pracovním styku;
 rozumí historickému vývoji demokracie i principům fungování moderní demokracie;
 rozumí vztahu člověka a přírody v plynutí historického času, pomáhá ochraně přírody;
 orientuje se ve fungování trhu;
 aplikuje matematické pojmy, algoritmy, terminologii, symboliku;
 vyjadřuje se přesně matematicky slovně i písemně;
 matematicky vyhodnocuje informace získané z různých zdrojů – grafů, diagramů, tabulek
a internetu;
 aplikuje matematické poznatky a postupy v odborné složce vzdělávání a při řešení
problémů a úkolů v životních i profesních situacích;
 využívá matematické prostředky a pomůcky;
 komunikuje ústně i písemně v cizojazyčně mluvícím prostředí na středně pokročilé úrovni
(B1 a B2 Evropského jazykového Portfolia);
 vyjadřuje v cizím jazyku ústně i písemně hlavní myšlenky slyšeného i mluveného textu,
vyjadřuje a odůvodňuje svoje názory, komunikuje v běžných životních situacích, napíše
souvislý text na známé téma i formální a neformální dopis;
6
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
 aplikuje probrané přírodní zákony a jevy při řešení příkladů;
 analyzuje a řeší přiměřeně obtížné fyzikální úlohy a problémy, s nimiž se setká při studiu,
v běžném životě a v technické praxi;
 vysvětlí význam fyzikálního poznatku pro praxi, chápe fyzikální principy činnosti
jednoduchých technických zařízení;
 provádí experimenty a měření, pracuje s laboratorní technikou a dodržuje přitom zásady
bezpečné práce a ochrany zdraví;
 vysvětlí zásady ochrany životního prostředí a hospodaření s odpady;
 reprodukuje základní pojmy z chemie obecné, anorganické, organické, biochemie
a ekologie;
 rozumí základním poznatkům o chemických látkách, jejich vlastnostech a přeměnách;
 používá znalosti spojené se značkami prvků, vzorci sloučenin, chemickými rovnicemi
a vypočítá jednoduché chemické výpočty;
 vysvětlí principy získávání energie a surovin, výroby a použití nejdůležitějších
chemických sloučenin;
 vyjmenuje technologické procesy šetrné k životnímu prostředí a objasní strategii
udržitelného rozvoje;
 vysvětlí podstatu biochemických dějů v živých organismech;
 popíše základní ekologické zákonitosti a charakterizuje základní typy krajiny, její
využívání člověkem;
 vytváří vlastní názory na ochranu životního prostředí a hospodaření s odpady;
 porozumí koloběhu látek v přírodě a podstatě potravního řetězce;
 rozpozná hrozící nebezpečí v mimořádné situaci a reaguje na něj odpovídajícím
způsobem;
 akceptuje tělesnou zdatnost a zdraví jako hodnoty potřebné ke kvalitnímu prožívání života
a aplikuje prostředky sloužící ke zvyšování tělesné zdatnosti, kultivaci pohybového
projevu a k ochraně zdraví;
 dokáže číst a kreslit dle zásad technického kreslení jednoduché strojní, stavební
a elektrotechnické výkresy;
 vytváří samostatně technické výkresy a výkresovou dokumentaci;
 aplikuje znalosti základních zákonů elektrostatického a magnetického pole k řešení
problémů;
 popíše vlastnosti elektronických součástek – pasivních i aktivních (polovodiče);
 aplikuje součástky v elektronických obvodech;
 používá základní odbornou terminologii z oboru informačních technologií, ovládá práci
s počítačem v operačním systému;
 aktivně vyhledává na internetu, zpracovává informace z internetu a používá je při další
práci s počítačem;
 komunikuje elektronickou poštou, ovládá zaslání a přijetí přílohy, využívá další funkce
poštovního klienta;
 vytvoří dokument v textovém editoru s použitím stylů, tabulek, obrázků a jiných
vložených objektů;
 pracuje s tabulkovým kalkulátorem, vytvoří v něm grafy matematických funkcí
i naměřených hodnot, vyhledá a použije funkce na úrovni znalostí z matematiky
odpovídajících jeho dosavadnímu vzdělání a pomocí nich vyřeší matematickou a logickou
úlohu;
 vytvoří prezentaci na zadané téma;
7
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13

























pracuje s databázovou aplikací;
orientuje se v základních ekonomických pojmech a ve fungování trhu;
rozumí číselným soustavám;
navrhne a realizuje jednoduchý kombinační obvod pomocí klasických součástek nebo
PLD;
vysvětlí princip a použití základních kombinačních obvodů;
navrhne a realizuje jednoduchý sekvenční obvod pomocí klasických součástek nebo PLD;
vysvětlí princip a použití základních sekvenčních obvodů.
změří elektrické i neelektrické veličiny;
změří vlastnosti elektronických obvodů;
zvolí vhodnou metodu měření a vhodné měřicí přístroje, navrhne schéma zapojení
pro měření, a to i s využitím řízení měřicích přístrojů pomocí PC a sběrnice GPIB;
vyhotoví protokol o měření s grafy a tabulkami a vyhodnotí naměřené výsledky;
vysvětlí základní principy fungování mikroprocesorových systémů a vysvětlí základní
pojmy;
popíše fungování mikroprocesoru, počítače Von Neumannovy architektury, harvardské
architektury a jednočipového mikropočítače;
dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence;
při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a zařízení, postupuje v souladu s předpisy
a pracovními postupy;
popíše technologii výroby plošných spojů;
navrhne plošné spoje při využití výpočetní techniky (vhodného programu);
zhotoví navržený plošný spoj;
osazuje plošné spoje, provádí povrchovou montáž, pájí součástky a oživuje desky;
objasní princip práce na CNC strojích;
diagnostikuje poruchy počítačů;
používá laboratorní měřicí přístroje;
orientuje se v základních pojmech oblasti robotiky;
řeší zadané úlohy pomocí robotické stavebnice;
ovládá robotickou stavebnici přes grafické prostředí a také pomocí zvoleného
programovacího jazyka.
II.1 Elektrotechnika – Komunikační systémy
Absolvent studijního oboru Elektrotechnika se zaměřením na komunikační systémy je
připravován nejen pro řadu praktických činností, ale také na úspěšné studium v institucích
terciárního vzdělávání odpovídajícího odborného zaměření.
První dva ročníky jsou charakteristické šířeji zaměřeným odborným vzděláváním tvořícím
důležitou bázi pro následné odborné zaměření, které si žáci volí na konci druhého ročníku.
V rámci volitelných předmětů svého zaměření je žák připravován pro činnost v oblasti montáže,
konstrukce a oživování elektronických zařízení. Dále pro činnosti v oblasti přenosové techniky
drátové a bezdrátové.
Ačkoliv získá absolvent znalosti z výše uvedené oblasti, není jeho zaměření jednostranné. Získá
rovněž dobré znalosti z výpočetní techniky hlavně v oblasti uživatelského software a dalšího
programového vybavení, a to včetně speciálních programů. Teoretické znalosti jsou podpořeny
nezbytnými praktickými dovednostmi.
8
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
Na tvorbě odborných kompetencí absolventa se podílí řada výběrových předmětů.
Profil absolventa – Elek trotechnik a – Kom unik ační systém y
Absolvent
 řeší elektrické obvody stejnosměrného proudu;
 řeší elektrické obvody střídavého proudu;
 objasní strukturu a základní parametry trojfázové soustavy;
 aplikuje základní rezonanční obvody;
 vysvětlí principy impedančních můstků;
 řeší napěťového přenosy imitančních dvojbranů, zakreslí přenosovou charakteristiku
v Gaussově rovině, jakož i modulovou a fázovou frekvenční charakteristiku zadaného
dvojbranu;
 řeší magnetické obvody,
 vysvětlí funkci polovodičových součástek, jejich charakteristiky, provedení;
 aplikuje polovodičové součástky v různých elektronických obvodech;
 vysvětlí funkci senzorů a aplikuje při praktickém použití;
 vysvětlí funkci pasivních elektronických součástek, jejich provedení a aplikuje jednotlivé
součástky v základních elektronických obvodech;
 navrhne síťový transformátor;
 provede harmonickou analýzu časově proměnného periodického průběhu fyzikální
veličiny;
 fyzikálně i matematicky popíše přechodové jevy a aplikuje tyto znalosti;
 vysvětlí základní veličiny akustického pole a nakreslí a popíše základní
elektromechanické měniče;
 popíše principy analogového a digitálního záznamu zvuku včetně nejběžnějších
kompresních formátů;
 rozdělí zesilovací stupně a zesilovače podle tříd provozu, podle zapojení, podle
frekvenční charakteristiky a podle druhu vazby mezi jednotlivými stupni;
 nakreslí schémata pasivních a aktivních korektorů frekvenční charakteristiky NFZ;
 vymezí základní parametry OZ;
 vypočítá základní parametry jednotlivých typů zesilovačů s OZ;
 nakreslí schéma integrátoru a derivátoru s OZ;
 nakreslí a vysvětlí schéma usměrňovačů s OZ;
 nakreslí různá zapojení usměrňovačů, zdvojovačů a násobičů napětí pro zdroje klasické
koncepce;
 popíše a navrhne zapojení pasivních a aktivních vyhlazovacích filtrů, vypočítá jejich
činitel vyhlazení;
 nakreslí schémata jednotlivých typů stabilizátorů;
 popíše a zdůvodní chování bipolárního a unipolárního tranzistoru na vysokých
frekvencích;
 uvede a vysvětlí různá zapojení sinusově kmitajících oscilátorů LC;
 uvede a vysvětlí schémata, činnost a využití jednotlivých typů klopných obvodů;
 uvede zapojení a činnost tvarovacích obvodů;
 nakreslí schémata a vysvětlí činnost příslušných modulátorů a demodulátorů;
 vysvětlí principy vzorkování signálu a obvodů pro získání vzorků i obvodů pro zpětné
obnovení analogového signálu;
9
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
























popíše principy modulací;
uvede moderní způsoby přenosu signálů;
nakreslí a vysvětlí bloková schémata vysílačů a vysílačů signálu;
uvede rozdělení frekvenčních pásem, vysvětlí způsoby šíření signálů různých frekvencí
ve volném prostoru;
vyjmenuje a definuje kritéria pro hodnocení antén;
popíše funkci antén a jejich komponent;
objasní fyziologii vidění, vysvětlí vznik TV signálu, nakreslí a vysvětlí blokové schéma
TV přijímače;
vysvětlí funkcí systémů pro digitalizaci obrazového signálu;
vysvětlí principy zaměřování a navigace, umí nakreslit a vysvětlit schéma přehledového
radiolokátoru;
popíše vlastnosti elektronických obvodů, součástek a komponent pro analogovou
i digitální techniku;
vysvětlí funkce sítě elektronických komunikací;
popíše technické vybavení informačních a komunikačních systémů, využívané zejména
v perspektivní mobilní a optické technologii;
vysvětlí vlastnosti a chování světla;
vysvětlí princip, popíše požadované parametry a podle požadavků na optickou
komunikační síť i navrhne vhodný zdroj a detektor optického signálu;
objasní principy činnosti jednotlivých typů optických světlovodů, určí a vypočítá jejich
jednotlivé parametry;
navrhne a vypočítá parametry jednoduché optické komunikační sítě;
vytvoří algoritmus jednoduchého matematického a logického problému, odpovídajícího
požadovaným znalostem jeho dosavadního vzdělání;
přepíše tento algoritmus pomocí základních příkazů programovacího jazyka;
přeloží a spustí program na počítači;
provede základní rozbor přenosu dat v počítačové síti;
vysvětlí pojem CA technologie, jejich užití a význam;
vytvořit virtuální model součásti v prostředí aplikace s parametrickým modelářem;
navrhne zabezpečení objektu;
zapojí prvky zabezpečovacího systému a ústředny.
Možnými uplatněními absolventů jsou
 elektrotechnik,
 konstruktér,
 zkušební technik,
 servisní technik elektrických zařízení,
 technik elektronických zařízení,
 provozní technik,
 školící technik,
 pracovník servisu,
 směnový mistr,
 operátor,
 technická podpora.
10
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
II.2 Elektrotechnika – Řídicí systémy
Absolvent studijního oboru Elektrotechnika se zaměřením na řídicí systémy je připravován nejen
pro řadu praktických činností, ale také na úspěšné studium v institucích terciárního vzdělávání
odpovídajícího odborného zaměření.
První dva ročníky jsou charakteristické šířeji zaměřeným odborným vzděláváním, které tvoří
důležitou bázi pro následné odborné zaměření, které si žáci volí na konci druhého ročníku.
Na tvorbě odborných kompetencí absolventa se podílí řada výběrových předmětů.
Profil absolventa – Elek trotechnik a – Řídicí systém y
Absolvent
 popíše funkci jednotlivých komponent PC a vybere vhodné periferie pro dané účely;
 nakonfiguruje PC, diagnostikuje možné problémy a navrhne jejich řešení, posoudí
možnost upgrade;
 algoritmizuje úlohy;
 aplikuje základy jazyka Java;
 sestaví program v jazyce Java pro řešení daného úkolu, program odladí a nalezne
případné chyby;
 používá jednočipový mikropočítač v jednoduchých aplikacích, přičemž využívá
mechanismu přerušení, funkce čítače/časovače a komunikace s okolím skrze porty
i sériovou linku;
 řeší základní problematiku vnějšího popisu soustav v Laplaceově transformaci, včetně
zpětné transformace;
 odvodí frekvenční přenos obecných přenosových členů v komplexní rovině
a v logaritmických souřadnicích;
 vysvětlí základní pojmy a veličiny problematiky automatického řízení;
 popíše typy a vlastnosti snímačů neelektrických veličin, akčních členů a způsoby jejich
řízení;
 naprogramuje a vyprojektuje řídicí systémy s průmyslovými automaty;
 vysvětlí vlastnosti základních typů regulovaných soustav a odvodí časové průběhy
regulačních dějů;
 popíše vlastnosti jednotlivých typů regulátorů a navrhne jejich optimální použití;
 vypočítá průběhy regulačních dějů v obvodech spojité regulace pro různé vstupní signály;
 vypočítá odezvy číslicových členů a regulačních obvodů na posloupnost vstupních
signálů;
 vypočítá výsledný signál vzniklý syntézou dílčích signálů;
 rozloží neharmonický signál na harmonické složky analytickou nebo numerickou
metodou;
 navrhne jednoduchý stejnosměrný zesilovací stupeň s tranzistory;
 navrhne stejnosměrný zesilovací stupeň s operačním zesilovačem;
 popíše princip a funkci spínaných zdrojů a jejich aplikace;
 popíše princip oscilátorů, zejména LC, RC, krystalové, oscilátory na principu syntézy
a jejich aplikace;
 vysvětlí princip analogové modulace a demodulace;
 vysvětlí princip digitální modulace a demodulace;
11
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
uvede využití jednotlivých typů modulací;
vysvětli funkci základních typů modulátorů a demodulátorů;
vysvětlí funkci počítačových sítí;
navrhne a malé počítačové sítě;
nakonfiguruje aktivní prvky počítačové sítě;
aplikuje základní pracovní postupy s multimediálními zařízeními (skener, fotoaparát,
videokamera) na řešení zadaného úkolu;
 používá audio a videoeditační software;
 navrhne strukturu řídicího systému s PLC a naprogramuje algoritmus řízení příslušné
technologie.






Žáci jsou připravováni pro činnosti středních technickohospodářských pracovníků v oblasti
vývoje, výroby, montáže, oživování, údržby a provozu prostředků výpočetní a automatizační
techniky. Dále v oblasti prodeje těchto prostředků nebo i v oblasti jejich programování nebo
využívání uživatelského software. Toto zaměření však není jednostranné. Absolvent získá
všechny teoretické i praktické znalosti na úrovni absolventa elektrotechnické průmyslové školy
slaboproudého zaměření. Možnými uplatněními absolventů jsou pracovní pozice v oblasti měřicí
a regulační techniky s praktickým využitím výpočetní techniky.
Absolventi tohoto ŠVP se mohou uplatnit především ve středních technickohospodářských
funkcích:
 při projekčních, technologických a konstrukčních činnostech elektrotechnického
charakteru,
 v oblasti zkušební, regulační, revizní, servisní a montážní techniky,
 v oblasti systémů pro měření a regulaci,
 při řízení a obsluze automatizovaných pracovišť, regulačních jednotek a elektronických
přístrojů a zařízení,
 při budování a správě počítačových sítí,
 pracovník servisu,
 operátor,
 technická podpora,
 operátor výpočetní techniky,
 programátor,
 správce aplikací,
 technik IT.
II.3 Elektrotechnika - Informační technologie
Absolvent studijního oboru Elektrotechnika se zaměřením na informační technologie je
připravován nejen pro řadu praktických činností, ale také na úspěšné studium v institucích
terciárního vzdělávání odpovídajícího odborného zaměření.
První dva ročníky jsou charakteristické šířeji zaměřeným odborným vzděláváním, které tvoří
důležitou bázi pro následné odborné zaměření, které si žáci volí na konci druhého ročníku.
Žáci se zaměřením na Informační systémy jsou připravováni pro činnosti v oblasti vývoje,
návrhu, realizace, diagnostiky, ladění, údržby a provozu počítačových sítí, databází,
internetových a multimediálních aplikací a to pomocí moderních technologií.
Na tvorbě odborných kompetencí absolventa se podílí řada výběrových předmětů.
12
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
Profil absolventa – Elek trotechnik a - I nform ační technologie
Absolvent
 popíše princip základních typů měřicích přístrojů;
 změří elektrické i neelektrické veličiny;
 změří vlastnosti elektronických obvodů;
 zvolí vhodnou metodu měření, navrhne vhodné schéma zapojení a odpovídající měřicí
přístroje;
 využívá řízení měřicích přístrojů pomocí PC a sběrnice GPIB v prostředí LabView;
 vysvětlí základní principy fungování mikroprocesorových a systémů;
 vysvětlí základní pojmy z oblasti mikroprocesorových systémů a jejich souvislosti
(strojový kód, paměť, program, data, adresace, oscilátor, hodinový cyklus, registry,
zásobník);
 popíše fungování mikroprocesoru, počítače Von Neumannovy architektury, harvardské
architektury a jednočipového mikropočítače;
 napíše jednoduchý program v assembleru pro jednočipový mikropočítač, program odladí
a odstraní vzniklé chyby;
 popíše vývoj počítačových systému od nulté generace po současnost;
 popíše architekturu moderního počítače PC;
 popíše vývoj mikroprocesorů, porovná jejich parametry a vysvětlí metody, kterými
docházelo ke zvyšování jejich výkonu;
 vysvětlí principy fungování paměťových obvodů;
 vysvětlí principy fungování vstupních/výstupních zařízení počítače;
 popíše jednotlivé vrstvy síťového modelu ISO/OSI a TCP/IP;
 porovná výhody a nevýhody různých typů přenosových cest v počítačových sítích
a orientuje se v jejich základních parametrech;
 vysvětlí fungování síťových prvků a popíše směrování paketů v Internetu;
 navrhne lokální počítačovou síť;
 vysvětlí princip fungování Internetu a jeho služeb, využívá internetové aplikace
a orientuje se v jejich komunikačních protokolech;
 vysvětlí princip asymetrické kryptografie, zabezpečených komunikačních protokolů
a elektronického podpisu;
 použije prostředí příkazové řádky k orientaci a základnímu nastavení OS LINUX;
 orientuje se v infrastruktuře počítačových sítí;
 provede základní rozbor přenosu dat v počítačové síti;
 vytvoří webové stránky v jazyce html či xhtml, formátuje je pomocí kaskádových stylů
css;
 ověří kód html stránek i souborů css podle standardů konsorcia W3C;
 zaregistruje doménu III. řádu a umístí své webové stránky na internet;
 naprogramuje scripty v jazyce JavaScript a začlení je do webových stránek;
 ovládá základy programování v jazyce php, pomocí nástrojů php pracuje s databází;
 vysvětlí důležité pojmy z oblasti relačních databází;
 navrhne jednoduchou databázi, vytvoří tabulky a nastaví relace mezi nimi;
 vytvoří dotazy a kritéria výběrových dotazů;
 rozumí a dokáže vysvětlit pojmy z oblasti bitmapové a vektorové grafiky;
 vytvoří grafické prvky ve vektorovém nebo bitmapovém programu;
 aplikuje zásady DTP;
13
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
 vytvoří animaci ve flash;
 zpracuje videozáznam;
 vytvoří 3D animaci.
Absolventi tohoto ŠVP se mohou uplatnit především ve středních technickohospodářských
funkcích:
 správa informačních systémů,
 návrhy a provoz www stránek,
 návrhy a provoz internetových obchodů,
 tvorba a správa databázových systémů,
 při řízení a obsluze automatizovaných pracovišť, regulačních jednotek a elektronických
přístrojů a zařízení,
 operátor výpočetní techniky,
 programátor,
 správce aplikací,
 technik IT.
II.4 Klíčové kompetence
Klíčové kompetence budou rovnoměrně rozvíjeny v jednotlivých předmětech a v rámci dalších
aktivit (exkurze, praxe, mimoškolní činnost atd.).
Slovní vyjádření – bude součástí učebních osnov jednotlivých předmětů.
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk/německý jazyk
Základy společenských věd
Dějepis
Fyzika
Chemie
Matematika
Tělesná výchova
Výpočetní technika
Ekonomika
Základy elektrotechniky
Elektronika
Robotika
Praxe
Elektrotechnická měření
Technické kreslení
Číslicová technika
Mikroprocesorová technika
CJ
AJ, NJ
SV
DE
FY
CH
MA
TV
VT_12
EN
ZE
EK_2
RO
PX
EM
TK
CT
MP
ŘS – Řídicí systémy
Elektronické počítače
Automatizace
EP
AT
14
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
Automatizační cvičení
Elektronika
AC
EK_34
KS – Komunikační systémy
Elektrotechnologie
Radioelektronická zařízení
Komunikační technika
Výpočetní technika
ET
RZ
KT
VT_34
IT – Informační technologie
Databáze
Počítače a sítě
Grafika a multimédia
Webové stránky
DB
PS
GM
WS
Nepovinné předměty
Cvičení z matematiky
CM
K om petence k učení
CJ
AJ,
NJ
SV
DE
FY
CH
MA
TV
VT_12
EN
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní
XXX
režim a podmínky;
XXX
XXX
XXX
XXX
XX
XXX
X
XX
X
uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní
a analytické čtení), umět efektivně vyhledávat a zpracovávat XXX
informace; být čtenářsky gramotný;
XXX
XXX
XX
XX
X
XX
X
X
XXX
s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad,
XXX
přednášku, proslov aj.), pořizovat si poznámky;
XXX
XXX
XXX
XX
XXX
XX
XX
XX
XXX
využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně
XXX
zkušeností svých i jiných lidí;
XXX
XXX
XXX
XX
XX
XX
XX
XX
XXX
sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení,
XXX
přijímat hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí;
XXX
XXX
XXX
XXX
XX
XXX
XXX
XX
XXX
X
XX
X
XX
X
X
X
XX
XX
MP
EM
TK
ZE
EK_2
RO
CT
PX
CM
mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání;
XX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim
a podmínky;
XX
XX
X
XX
XX
XX
XX
XX
XXX
uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické
čtení), umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být
čtenářsky gramotný;
X
XX
XXX
XX
XX
XX
X
XXX
XX
XX
X
XX
XX
XX
XX
XX
XX
KS, ŘS, IT
mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání;
znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru
a povolání.
X
KS, ŘS, IT
s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku,
XXX
proslov aj.), pořizovat si poznámky;
15
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností
XXX
svých i jiných lidí;
XXX
XX
XX
XX
XX
XX
XXX
XX
sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat
XXX
hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí;
XX
XXX
XX
XX
XX
XX
XX
XXX
znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání.
XX
X
XX
XX
XX
XX
XX
XX
EK_34
EP
AT
AC
XXX
XXX
XXX
XXX
ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky;
XX
XX
XX
XX
uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně vyhledávat
a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný;
XX
XX
XX
XX
s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizovat si poznámky;
XX
XX
XXX
XXX
využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí;
XX
XXX
XXX
XXX
sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého učení od jiných
lidí;
XX
X
XX
XX
znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání.
XX
X
XX
XX
VT_34
ET
RZ
KT
XXX
XXX
XXX
XX
XX
XX
XX
XXX
X
X
XX
XX
s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizovat si poznámky;
XX
XX
XX
XXX
využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí;
XX
XX
XX
XX
sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého učení od jiných
lidí;
XX
XX
XX
XX
znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání.
XX
XX
XX
XXX
DB
GM
PS
WS
XXX
XXX
XX
XXX
XXX
ŘS
mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání;
KS
mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání;
ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky;
uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně vyhledávat
a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný;
IT
mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání;
16
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky;
XX
XX
XX
XX
X
X
XXX
X
s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizovat si poznámky;
XX
XX
XXX
XX
využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí;
XX
XX
XXX
XX
sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého učení od jiných
lidí;
XX
XX
XXX
XX
znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání.
XX
XX
XXX
XX
uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně vyhledávat
a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný;
K om petence k řešení problém ů
KS, ŘS, IT
CJ
AJ,
NJ
SV
DE
FY
CH
MA
TV
VT_12
EN
porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat
informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob
řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit
a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky;
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XX
XXX
XXX
XXX
XXX
uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení
(logické, matematické, empirické) a myšlenkové operace;
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XX
XXX
X
XX
XX
volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu,
metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit,
využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve;
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XX
XXX
XX
XX
XXX
spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové
řešení).
XXX
XX
XXX
XXX
XX
XXX
XX
XXX
XX
XXX
KS, ŘS, IT
MP
EM
TK
ZE
EK_2
RO
CT
PX
CM
porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat
informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení,
popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost
zvoleného postupu a dosažené výsledky;
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické,
matematické, empirické) a myšlenkové operace;
XXX
XXX
X
XXX
XXX
XXX
XX
XXX
XXX
volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody
a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat
zkušeností a vědomostí nabytých dříve;
XX
XX
XXX
XXX
XXX
XXX
XX
XXX
XXX
spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení).
XX
XX
X
XXX
XXX
XXX
XX
XXX
XX
ŘS
EK_34
EP
AT
AC
porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout
způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu
a dosažené výsledky;
XXX
XXX
XXX
XXX
uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) a myšlenkové
operace;
XXX
XX
XXX
XXX
volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých
XXX
XX
XXX
XXX
17
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve;
spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení).
XXX
XX
XX
XX
KS
VT_34
ET
RZ
KT
porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout
způsob řešení, popř. varianty řešení a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu
a dosažené výsledky;
XXX
XXX
XXX
XXX
uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) a myšlenkové
operace;
XX
XX
XXX
XXX
volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých
aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve;
XX
XX
XXX
XXX
spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení).
XX
XX
XXX
XX
IT
DB
GM
PS
WS
porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému,
navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného
postupu a dosažené výsledky;
XXX
XXX
XX
XXX
uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) a myšlenkové
operace;
XX
XX
XX
XX
volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění
jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve;
XX
XX
XX
XX
spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení).
XX
XX
XX
XX
K om unik ativní k om petence
KS, ŘS, IT
CJ
AJ,
NJ
SV
DE
FY
CH
MA
TV
VT_12
EN
vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační
situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se
prezentovat;
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XX
XX
XX
formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle,
v písemné podobě přehledně a jazykově správně;
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XX
X
XXX
účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své
názory a postoje;
XXX
XXX
XXX
XXX
XX
XXX
XXX
X
X
XXX
zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní
dokumenty i souvislé texty na běžná i odborná témata;
XXX
XXX
XX
X
XX
XX
X
X
XX
XXX
dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou
terminologii;
XXX
XXX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje
z textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad
apod.);
XXX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XXX
vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury
projevu a chování;
XXX
XXX
XXX
XXX
XX
XX
XX
XXX
X
XX
18
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
dosáhnout
jazykové
způsobilosti
pro komunikaci v cizojazyčném prostředí
v jednom cizím jazyce;
potřebné
nejméně
X
XXX
X
X
X
X
X
X
XX
X
dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní
uplatnění dle potřeb a charakteru příslušné odborné
kvalifikace (např. porozumět běžné odborné terminologii
a pracovním pokynům v písemné i ústní formě);
XX
XXX
XX
X
X
X
X
X
XX
XX
chápat výhody znalosti cizích jazyků pro životní
i pracovní uplatnění, být motivováni k prohlubování
svých jazykových dovedností v celoživotním učení.
XX
XXX
XX
XX
X
XX
X
XX
X
X
KS, ŘS, IT
MP
EM
TK
ZE
EK_2
RO
CT
PX
CM
vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci
v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat;
X
X
X
XX
XX
XX
XX
XX
XXX
formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné
podobě přehledně a jazykově správně;
X
XX
XX
XXX
XXX
XXX
X
XXX
XXX
účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory
a postoje;
X
XX
X
XX
XX
XX
X
XX
XXX
zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty
i souvislé texty na běžná i odborná témata;
X
X
XXX
X
XX
XX
XX
XX
X
dodržovat jazykové
terminologii;
X
XX
XXX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů
a projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.);
XX
XX
X
X
X
X
XX
X
XX
vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury
projevu a chování;
X
XXX
X
XX
XX
XX
X
XX
XX
dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci
v cizojazyčném prostředí nejméně v jednom cizím jazyce;
X
X
X
X
X
X
XX
X
X
XXX
XXX
XXX
X
X
X
XX
XX
X
XX
XXX
XXX
X
X
X
X
X
X
a
stylistické
normy
i
odbornou
dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní
uplatnění dle potřeb a charakteru příslušné odborné
kvalifikace (např. porozumět běžné odborné terminologii
a pracovním pokynům v písemné i ústní formě);
chápat výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní
uplatnění, být motivováni k prohlubování svých jazykových
dovedností v celoživotním učení.
ŘS
EK_34
EP
AT
AC
vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a
vhodně se prezentovat;
XX
XX
XXX
XXX
formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně;
XX
X
XXX
XXX
účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje;
XX
X
XX
XX
X
XX
X
X
XX
XX
XXX
XXX
zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na běžná i odborná
témata;
dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii;
19
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskusí,
porad apod.);
X
XX
XXX
XXX
vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování;
X
X
XXX
XXX
dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném prostředí nejméně
v jednom cizím jazyce;
XX
XX
XX
XX
dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní uplatnění dle potřeb a charakteru příslušné
odborné kvalifikace (např. porozumět běžné odborné terminologii a pracovním pokynům v písemné
i ústní formě);
XX
XX
XXX
XXX
chápat výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni k prohlubování
svých jazykových dovedností v celoživotním učení.
X
X
XX
XX
KS
VT_34
ET
RZ
KT
vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných
a vhodně se prezentovat;
XX
XX
XX
XXX
formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně;
X
XXX
XXX
XXX
účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje;
X
XX
XX
XXX
zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na běžná i odborná
témata;
XX
X
X
XXX
dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii;
XX
XX
XX
X
zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskusí,
porad apod.);
XX
X
X
XXX
X
X
X
XXX
dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném prostředí nejméně
v jednom cizím jazyce;
XX
XX
XX
XXX
dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní uplatnění dle potřeb a charakteru příslušné
odborné kvalifikace (např. porozumět běžné odborné terminologii a pracovním pokynům v písemné
i ústní formě);
XX
X
X
XXX
chápat výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni
k prohlubování svých jazykových dovedností v celoživotním učení.
X
X
X
XX
IT
DB
GM
PS
WS
vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných
a vhodně se prezentovat;
XX
XX
X
XX
X
X
XX
X
vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování;
formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně;
20
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje;
X
X
XX
X
zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na běžná i odborná
témata;
XX
XX
XX
XX
dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii;
XX
XX
X
XX
zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskusí,
porad apod.);
XX
XX
XX
XX
X
X
X
X
dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném prostředí nejméně
v jednom cizím jazyce;
XX
XX
X
XX
dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní uplatnění dle potřeb a charakteru příslušné
odborné kvalifikace (např. porozumět běžné odborné terminologii a pracovním pokynům v písemné
i ústní formě);
XX
XX
XXX
XX
chápat výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni k prohlubování
svých jazykových dovedností v celoživotním učení.
X
X
XXX
X
vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování;
Personální a sociální k om petence
KS, ŘS, IT
CJ
AJ,
NJ
SV
DE
FY
CH
MA
TV
VT_12
EN
posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat
důsledky svého jednání a chování v různých situacích;
XXX
XX
XXX
XX
X
XX
X
XXX
X
X
stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností,
zájmové a pracovní orientace a životních podmínek;
XX
XX
XXX
X
X
XX
X
XXX
X
X
reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování
a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu
i kritiku;
XXX
XXX
XXX
XXX
XX
XXX
XX
XXX
XX
X
ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory,
postoje a jednání jiných lidí;
XXX
XXX
XXX
XXX
XX
XX
XX
XX
X
XX
mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj
fyzický i duševní rozvoj, být si vědomi důsledků nezdravého
životního stylu a závislostí;
XX
X
XXX
X
X
XX
X
XXX
XX
X
adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky
a podle svých schopností a možností je pozitivně ovlivňovat,
být připraveni řešit své sociální i ekonomické záležitosti, být
finančně gramotní;
X
X
XXX
X
X
X
X
XX
X
XXX
pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných
pracovních a jiných činností;
XXX
XXX
XXX
XXX
XX
XXX
XX
XXX
XX
XXX
přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly;
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XX
XXX
XXX
podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce
a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých;
XXX
XX
XXX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XXX
přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů
XX
XXX
XXX
XXX
X
XX
X
XX
X
X
21
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
a k předcházení
osobním
konfliktům,
nepodléhat
předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým.
KS, ŘS, IT
MP
EM
TK
ZE
EK_2
RO
CT
PX
CM
posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat
důsledky svého jednání a chování v různých situacích;
X
X
X
XX
XX
XX
X
XX
X
stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností,
zájmové a pracovní orientace a životních podmínek;
X
X
X
XXX
XXX
XXX
X
XXX
X
reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu
jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku;
X
X
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje
a jednání jiných lidí;
XX
XX
XX
X
X
X
X
X
XX
X
XX
X
X
XX
XX
XX
XX
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních
a jiných činností;
XX
X
XXX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly;
XX
XX
XXX
XX
XX
XX
XXX
XX
XXX
podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení
úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých;
X
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
přispívat k vytváření vstřícných
mezilidských vztahů
a k předcházení osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům
a stereotypům v přístupu k druhým.
X
XX
XX
X
X
X
X
X
X
ŘS
EK_34
EP
AT
AC
posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých
situacích;
XX
X
XX
XX
stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních
podmínek;
XXX
X
X
X
reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu
i kritiku;
XX
XX
XX
XX
ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí;
X
X
XX
XX
mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědomi důsledků
nezdravého životního stylu a závislostí;
X
XX
XXX
XXX
adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je pozitivně
ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i ekonomické záležitosti, být finančně gramotní;
XX
X
XX
XX
pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností;
XX
XX
XX
XX
XXX
XXX
XXX
XXX
mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický
i duševní rozvoj, být si vědomi důsledků nezdravého životního stylu
a závislostí;
adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle
svých schopností a možností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni
řešit své sociální i ekonomické záležitosti, být finančně gramotní;
přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly;
22
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých;
XXX
XX
XX
XX
přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, nepodléhat
předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým.
X
X
XX
XX
KS
VT_34
ET
RZ
KT
posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování
v různých situacích;
X
XX
XX
XXX
stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace
a životních podmínek;
X
XX
XX
XXX
reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí,
přijímat radu i kritiku;
XX
XXX
XXX
XX
X
XX
XX
XX
mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědomi
důsledků nezdravého životního stylu a závislostí;
XX
X
X
XXX
adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je
pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i ekonomické záležitosti, být finančně
gramotní;
X
X
X
XXX
XX
XXX
XXX
XX
XXX
XXX
XXX
XXX
podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat
návrhy druhých;
XX
XX
XX
XXX
přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům,
nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým.
X
XX
XX
XXX
ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí;
pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností;
přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly;
IT
DB
GM
PS
WS
posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování v
různých situacích;
X
X
X
X
stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace
a životních podmínek;
X
X
X
X
reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat
radu i kritiku;
XX
XX
X
XX
X
X
XX
X
XX
XX
X
XX
ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí;
mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědomi
důsledků nezdravého životního stylu a závislostí;
23
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je
pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i ekonomické záležitosti, být finančně gramotní;
X
X
X
X
XX
XX
X
XX
XXX
XXX
X
XXX
podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy
druhých;
XX
XX
X
XX
přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, nepodléhat
předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým.
X
X
X
X
pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností;
přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly;
Občansk é k om petence a k ulturní povědom í
CJ
AJ,
NJ
SV
DE
FY
CH
MA
TV
VT_12
EN
XXX
XX
XXX
XX
X
XX
X
XX
X
X
dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých
lidí (popř. jejich kulturní specifika), vystupovat proti
nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci;
XXX
XXX
XXX
XXX
X
XX
X
XX
X
X
jednat v souladu s morálními principy a zásadami
společenského chování, přispívat k uplatňování hodnot
demokracie;
XXX
XXX
XXX
XXX
X
XXX
X
XX
XX
XX
uvědomovat si – v rámci plurality a multikulturního
soužití – vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu,
přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých;
XXX
XXX
XXX
XXX
X
X
X
XX
X
X
zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás
a ve světě;
XX
XXX
XXX
XXX
X
X
X
X
X
X
chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat
v duchu udržitelného rozvoje;
XX
XX
XXX
XXX
X
XXX
X
X
X
XX
uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost
za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování
ochrany života a zdraví ostatních;
XX
XX
XXX
XXX
X
XXX
X
XXX
X
X
uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho
minulost i současnost v evropském a světovém kontextu;
XXX
XXX
XXX
XXX
X
X
X
X
X
XX
podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové
kultury a mít k nim vytvořen pozitivní vztah.
XXX
XXX
XXX
XXX
X
X
X
X
X
X
KS, ŘS, IT
jednat odpovědně, samostatně a iniciativně
ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu;
nejen
KS, ŘS, IT
MP
EM
TK
ZE
EK_2
RO
CT
PX
CM
jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním
zájmu, ale i ve veřejném zájmu;
X
X
X
X
X
X
XX
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
XX
X
X
X
XX
X
X
dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí
(popř. jejich kulturní specifika), vystupovat proti
nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci;
jednat v souladu s morálními principy a zásadami
společenského chování, přispívat k uplatňování hodnot
demokracie;
24
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
uvědomovat si – v rámci plurality a multikulturního soužití –
vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovat
s aktivní tolerancí k identitě druhých;
X
X
XXX
X
X
X
X
X
X
zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás
a ve světě;
X
X
X
X
X
X
X
X
X
chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat
v duchu udržitelného rozvoje;
X
X
XXX
X
X
X
X
X
X
uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost
za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování
ochrany života a zdraví ostatních;
X
X
X
X
X
X
XX
X
X
uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost
i současnost v evropském a světovém kontextu;
X
X
X
X
X
X
X
X
X
podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové
kultury a mít k nim vytvořen pozitivní vztah.
X
X
XX
X
X
X
X
X
X
ŘS
EK_34
EP
AT
AC
jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu;
X
XX
XX
XX
dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika),
vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci;
X
X
XX
XX
jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k uplatňování
hodnot demokracie;
X
XX
XX
XX
uvědomovat si – v rámci plurality a multikulturního soužití – vlastní kulturní, národní a osobnostní
identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých;
X
X
XX
XX
zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě;
X
X
X
X
chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje;
X
X
X
X
uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost
při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních;
X
XX
X
X
uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském a světovém
kontextu;
X
X
XX
XX
podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní
vztah.
X
X
X
X
KS
VT_34
ET
RZ
KT
jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu;
XX
X
XXX
XXX
dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika),
vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci;
X
X
XX
XXX
XX
X
XX
XXX
jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k uplatňování
hodnot demokracie;
25
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
uvědomovat si – v rámci plurality a multikulturního soužití – vlastní kulturní, národní a osobnostní
identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých;
X
X
XX
XXX
zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě;
X
X
X
XXX
chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje;
X
X
XX
XXX
XX
X
XX
XXX
uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském a světovém
kontextu;
X
X
X
XXX
podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní
vztah.
X
X
XX
XXX
uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při
zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních;
IT
DB
GM
PS
WS
XX
XX
X
XX
dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika),
vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci;
X
X
X
X
jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k uplatňování
hodnot demokracie;
XX
XX
X
XX
uvědomovat si – v rámci plurality a multikulturního soužití – vlastní kulturní, národní a osobnostní
identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých;
X
X
X
X
zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě;
X
X
X
X
chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje;
X
X
X
X
uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost
při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních;
XX
XX
X
XX
uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském a světovém
kontextu;
X
X
X
X
podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní vztah.
X
X
X
X
jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu;
K om petence k pracovním u uplatnění a podnik atelsk ým ak tivitám
KS, ŘS, IT
mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti,
a tedy i vzdělávání; uvědomovat si význam celoživotního
učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se
pracovním podmínkám;
mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce
CJ
AJ,
NJ
SV
DE
FY
CH
MA
TV
VT_12
EN
XXX
XXX
XXX
XXX
XX
XX
XX
XX
XX
XXX
X
X
XX
X
X
X
XX
X
XX
XXX
26
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
v daném oboru; cílevědomě a zodpovědně rozhodovat
o své budoucí profesní a vzdělávací dráze;
mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných
podmínkách v oboru a o požadavcích zaměstnavatelů
na pracovníky a umět je srovnávat se svými představami
a předpoklady;
umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních
i vzdělávacích příležitostech, využívat poradenských
a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa práce,
tak vzdělávání;
X
X
XX
X
X
X
X
X
XX
XXX
X
X
XX
X
X
X
X
X
X
XXX
XX
X
XX
X
X
X
X
X
X
XXX
X
X
XX
X
X
X
X
X
X
XXX
X
X
XX
X
X
X
X
X
X
XXX
MP
EM
TK
ZE
EK_2
RO
CT
PX
CM
X
XX
XXX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
X
XX
X
XX
XX
XX
X
XX
XX
X
X
X
XX
XX
X
X
XX
XXX
X
X
X
X
XX
X
vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat
svůj odborný potenciál a své profesní cíle;
X
X
XXX
X
X
X
X
XX
X
znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků;
X
X
X
X
X
X
X
X
X
rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních,
ekonomických, administrativních, osobnostních a etických
aspektech soukromého podnikání; dokázat vyhledávat a posuzovat
podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí,
svými předpoklady a dalšími možnostmi.
X
X
X
X
X
X
X
XX
X
vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli,
prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle;
znát obecná
a pracovníků;
práva
a
povinnosti
zaměstnavatelů
rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu
o právních,
ekonomických,
administrativních,
osobnostních a etických aspektech soukromého
podnikání; dokázat vyhledávat a posuzovat podnikatelské
příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí, svými
předpoklady a dalšími možnostmi.
KS, ŘS, IT
mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy
i vzdělávání; uvědomovat si význam celoživotního učení a být
připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám;
mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru;
cílevědomě a zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní
a vzdělávací dráze;
mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných
podmínkách v oboru a o požadavcích zaměstnavatelů
na pracovníky a umět je srovnávat se svými představami
a předpoklady;
umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních
i vzdělávacích
příležitostech,
využívat
poradenských
a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa práce, tak
vzdělávání;
ŘS
EK_34
EP
AT
AC
mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání; uvědomovat si význam
celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám;
XX
XX
XX
XX
mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; cílevědomě a zodpovědně
rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze;
X
XX
XX
XX
mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o požadavcích
zaměstnavatelů na pracovníky a umět je srovnávat se svými představami a předpoklady;
X
XX
X
X
umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech, využívat
X
X
X
X
27
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa práce, tak vzdělávání;
vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své
profesní cíle;
X
X
XX
XX
znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků;
X
X
X
X
rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických, administrativních,
osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání; dokázat vyhledávat a posuzovat
podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí, svými předpoklady a dalšími
možnostmi.
X
X
X
X
KS
VT_34
ET
RZ
KT
mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání; uvědomovat si význam
celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám;
XX
XX
XX
XXX
mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; cílevědomě a zodpovědně
rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze;
XX
X
X
XX
mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o požadavcích
zaměstnavatelů na pracovníky a umět je srovnávat se svými představami a předpoklady;
XX
X
X
XXX
umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech, využívat
poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa práce, tak vzdělávání;
X
X
X
XX
vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své
profesní cíle;
X
X
X
XX
znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků;
X
X
X
XXX
rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických,
administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání; dokázat vyhledávat
a posuzovat podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí, svými předpoklady
a dalšími možnostmi.
X
X
X
XX
IT
DB
GM
PS
WS
mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání; uvědomovat si význam
celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám;
XX
XX
X
XX
mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; cílevědomě a zodpovědně
rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze;
XX
XX
XX
XX
mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o požadavcích
zaměstnavatelů na pracovníky a umět je srovnávat se svými představami a předpoklady;
XX
XX
X
XX
umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech, využívat
poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa práce, tak vzdělávání;
X
X
X
X
vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní
cíle;
X
X
X
X
znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků;
X
X
X
X
rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických, administrativních,
X
X
X
X
28
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání; dokázat vyhledávat a posuzovat
podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí, svými předpoklady a dalšími
možnostmi.
M atem atick é k om petence
CJ
AJ,
NJ
SV
DE
FY
CH
MA
TV
VT_12
EN
správně používat a převádět běžné jednotky;
X
X
X
X
XXX
XXX
XXX
X
X
X
používat pojmy kvantifikujícího charakteru;
X
X
X
X
XXX
XX
XXX
X
X
X
provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy;
X
X
X
X
XXX
XXX
XXX
X
XX
XX
nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení
praktických úkolů, umět je vymezit, popsat a správně
využít pro dané řešení;
XX
XX
XX
XX
XXX
XX
XXX
XX
X
XX
číst a vytvářet různé formy grafického znázornění
(tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.);
X
X
X
X
XXX
XX
XXX
X
XX
XX
aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich
vzájemné poloze v rovině i prostoru;
X
X
X
X
XX
X
XXX
X
X
X
efektivně aplikovat matematické postupy při řešení
různých praktických úkolů v běžných situacích.
X
X
X
X
XXX
XXX
XXX
X
XX
X
KS, ŘS, IT
KS, ŘS, IT
MP
EM
TK
ZE
EK_2
RO
CT
PX
CM
správně používat a převádět běžné jednotky;
XXX
XX
X
XXX
XXX
XXX
XX
XXX
XXX
používat pojmy kvantifikujícího charakteru;
XXX
XX
X
XXX
XXX
XXX
X
XXX
XXX
provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy;
XXX
XX
XX
XXX
XXX
XXX
XX
XXX
XXX
nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických
úkolů, umět je vymezit, popsat a správně využít pro dané
řešení;
XXX
XX
XXX
XXX
XXX
XXX
X
XXX
XXX
číst a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky,
diagramy, grafy, schémata apod.);
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XX
XXX
XXX
aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich
vzájemné poloze v rovině i prostoru;
X
X
XXX
XX
XX
XX
X
X
XXX
efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých
praktických úkolů v běžných situacích.
XXX
X
X
XXX
XXX
XXX
XX
XXX
XXX
ŘS
EK_34
EP
AT
AC
správně používat a převádět běžné jednotky;
XXX
X
XXX
XXX
používat pojmy kvantifikujícího charakteru;
XXX
X
XX
XX
29
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy;
XXX
XX
XX
XX
nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je vymezit, popsat a správně
využít pro dané řešení;
XXX
X
XX
XX
číst a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.);
XXX
XX
XX
XX
aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i prostoru;
XX
X
X
X
XXX
XX
XX
XX
VT_34
ET
RZ
KT
správně používat a převádět běžné jednotky;
X
XXX
XXX
XXX
používat pojmy kvantifikujícího charakteru;
X
XXX
XX
XXX
XX
XXX
XX
XXX
X
XXX
XX
XXX
číst a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.);
XX
XXX
XX
XXX
aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i prostoru;
X
XX
X
X
XX
XXX
XX
XXX
DB
GM
PS
WS
správně používat a převádět běžné jednotky;
X
X
XXX
X
používat pojmy kvantifikujícího charakteru;
X
X
XXX
X
XX
XX
X
XX
X
X
XX
X
XX
XX
XXX
XX
efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v běžných situacích.
KS
provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy;
nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je vymezit, popsat
a správně využít pro dané řešení;
efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v běžných situacích.
IT
provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy;
nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je vymezit, popsat a správně
využít pro dané řešení;
číst a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.);
30
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i prostoru;
efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v běžných situacích.
X
X
X
X
XX
XX
XXX
XX
K om petence využívat prostředk y inform ačních a k om unikačních technologií
a pracovat s inform acem i
KS, ŘS, IT
CJ
AJ,
NJ
SV
DE
FY
CH
MA
TV
VT_12
EN
pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky
informačních a komunikačních technologií;
XXX
XXX
XXX
XXX
XX
XX
XX
X
XXX
XX
pracovat s běžným základním a aplikačním programovým
vybavením;
XXX
XXX
XXX
XXX
XX
XX
XX
X
XXX
X
X
X
XXX
X
X
X
X
X
XXX
X
komunikovat elektronickou poštou a využívat další
prostředky online a offline komunikace;
XX
X
XX
X
XX
XX
XX
X
XXX
X
získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak
s využitím celosvětové sítě internet;
XXX
XXX
XXX
XXX
XX
XXX
XX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XX
XX
XX
XX
XX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
KS, ŘS, IT
MP
EM
TK
ZE
EK_2
RO
CT
PX
CM
pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a
komunikačních technologií;
XXX
XXX
XXX
XX
XX
XX
XX
XXX
XX
pracovat s běžným základním a aplikačním programovým
vybavením;
X
XX
XXX
XX
XX
XX
XX
XXX
XX
učit se používat nové aplikace;
XXX
XX
XXX
X
X
X
XX
XXX
X
komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky
online a offline komunikace;
XXX
XX
XXX
XX
XX
XX
X
XXX
XX
získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím
celosvětové sítě internet;
XXX
XXX
XX
XX
XX
XX
XXX
XXX
XX
XXX
XX
XXX
XX
XX
XX
XXX
XXX
XX
XXX
XXX
X
XX
XX
XX
XX
XX
XX
učit se používat nové aplikace;
pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na
různých
médiích
(tištěných,
elektronických,
audiovizuálních), a to i s využitím prostředků
informačních a komunikačních technologií;
uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost
různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat
k získaným informacím, být mediálně gramotní.
pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých
médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to
i s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií;
uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých
informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím,
být mediálně gramotní.
ŘS
EK_34
EP
AT
AC
31
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií;
XX
XXX
XX
XXX
pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením;
XX
XXX
XX
X
X
XXX
XX
XXX
komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace;
XX
XXX
X
XXX
získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě internet;
XX
XXX
XXX
XXX
pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, elektronických,
audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií;
XX
XXX
XXX
XXX
uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky
přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní.
XX
XX
XX
XX
učit se používat nové aplikace;
KS
VT_34
ET
RZ
KT
pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií;
XXX
XX
XX
XXX
pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením;
XXX
XX
XX
XXX
učit se používat nové aplikace;
XXX
X
X
XXX
komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace;
XXX
XX
XX
XXX
získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě internet;
XXX
XX
XX
XXX
pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, elektronických,
audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií;
XXX
XX
XX
XXX
uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky
přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní.
XX
XX
XX
XXX
IT
DB
GM
PS
WS
pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií;
XXX
XXX
XXX
XXX
pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením;
XXX
XXX
XXX
XXX
učit se používat nové aplikace;
XXX
XXX
XXX
XXX
32
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace;
XXX
XXX
XXX
XXX
získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě internet;
XXX
XXX
XXX
XXX
pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, elektronických,
audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií;
XXX
XXX
XXX
XXX
uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky
přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní.
XX
XX
XXX
XX
33
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
II.5 Ukončení vzdělávání
Způsob ukončení vzdělání
Vzdělání se ukončuje v souladu s platnými předpisy maturitní zkouškou.
Potvrzení dosaženého vzdělání
Dosažené vzdělání se potvrzuje:
 vysvědčeními za čtyři ročníky studia – úspěšné ukončení jednotlivých ročníků (žák
(žákyně) na konci ročníku prospěl(a);
 maturitním vysvědčením – žák (žákyně) u maturitní zkoušky prospěl(a).
Stupeň dosaženého vzdělání
Střední vzdělání s maturitní zkouškou.
34
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
III Charakteristika vzdělávacího programu
Název a adresa školy
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
ul. Karla IV. 13, 531 69 Pardubice
Zřizovatel
Pardubický kraj
Název školního vzdělávacího programu
Elektrotechnika
Od třetího ročníku zaměření:
Elektrotechnika – Komunikační systémy
Elektrotechnika – Řídicí systémy
Elektrotechnika – Informační technologie
Kód a název oboru vzdělávání
26-41-M/01 Elektrotechnika
Stupeň poskytovaného vzdělání
střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka vzdělání
4 roky
Forma vzdělávání
denní studium
Platnost ŠVP
od 1. září 2013
III.1 Celkové pojetí vzdělávání v daném oboru
V prvních dvou ročnících šířeji zaměřené odborné vzdělání, které bude základem pro následná
odborná zaměření, které si žáci budou volit na konci druhého ročníku. Jsou to:
 komunikační systémy (KS),
 řídicí systémy (ŘS),
 informační technologie (IT).
Profilace v rámci uvedených zaměření bude realizována formou výběrových předmětů, jejichž
obsah bude průběžně aktualizován tak, aby reflektoval současný stav poznatků daného oboru.
35
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
Potřeby regionálního trhu práce budou reflektovány v rámci výše uvedených zaměření, jejich
průběžnou aktualizací a následně i vytvořením nových zaměření. Informace budou získávány
spoluprací se sociálními partnery.
Vlastní vzdělávací obsah bude zařazen do předmětů, z nichž část bude mít povinný charakter,
část výběrový a v neposlední řadě, podle možností školy, i charakter nepovinných předmětů.
Každý předmět učebního plánu má své místo při plnění výchovných a vzdělávacích úkolů. Není
žádoucí podceňování určitých předmětů a vyvyšování jiných. Takovéto přístupy budou
považovány za nepřípustné a odsouzeníhodné.
V rámci samostatných prací, účastí v různých soutěžích bude žákům umožněn rozvoj osobnosti
a jejich individuálních zájmů, a to za podpory učitelů odpovídajících předmětů.
Klíčové kompetence budou rovnoměrně rozvíjeny v jednotlivých předmětech a v rámci dalších
aktivit (exkurze, praxe, mimoškolní činnost atd.).
III.2 Organizační formy výuky
Organizační formy výuky vycházejí na jedné straně ze stanovených vzdělávacích cílů tímto ŠVP,
na druhé straně jsou výrazně limitovány prostorovými a ekonomickými možnostmi školy, které
vyplývají ze stávající formy financování.
Žáci budou zařazováni do tříd, a to podle stanovených kritérií, která vyplývají z výsledků
přijímacího řízení na daný školní rok.
Třídy budou označovány arabskou číslicí, která vyjadřuje ročník studia (první = 1., druhý = 2.,
třetí = 3., čtvrtý = 4.). Třídy daného ročníku budou dále odlišený písemným znakem, a to velkým
písmenem podle abecedy postupně A, B, C, D, E, F, G, H.
Vzhledem k tomu, že na konci druhého ročníku si žáci volí své další zaměření, budou ve třetím
ročníku přeskupeni do nových tříd. Kritéria pro sestavení nových tříd budou stanovena
ve druhém pololetí daného školního roku.
Na výuku některých předmětů se budou třídy dělit na skupiny – toto dělení bude stanoveno vždy
na začátku školního roku, kdy především ve vyšších ročnících bude respektovat počty žáků
v jednotlivých třídách. Z ekonomických důvodů mohou být vytvářeny skupiny žáků z různých
tříd daného ročníku a daného odborného zaměření.
V maximální možné míře bude podporována praktická výuka, která bude bezprostředně
navazovat na teoretickou výuku.
V rámci mezipředmětových vazeb budou žáci v každém předmětu vedeni k aplikacím znalostí
a dovedností navazujících předmětů, které již byly probrány a procvičeny.
Vyučovací hodina
Základní časovou jednotkou je vyučovací hodina, která činí 45 minut.
Struktura vyučovací hodiny
Struktura vyučovací hodiny je dána konkrétním předmětem, jeho obsahem, stanovenými cíli
a v neposlední řadě i typem vyučovací hodiny (a. motivační – připravuje žáky na osvojení
nového učiva, b. výkladová – práce s novým učivem, c. opakovací, d. aplikační – procvičování,
36
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
e. diagnostická – ověřování dosažených výsledků a jejich hodnocení, f. kombinovaná (kombinuje
a. – d.)).
Standardní struktura vyučovací hodiny má následující části:
 úvod – vytvoření podmínek pro učení, příprava pomůcek, motivace a informace o dalších
částech hodiny, cíle,
 práce s učivem – výklad nebo opakování již probrané látky (funkce informační,
zpětnovazební, hodnotící, motivující pro práci s novým učivem),
 procvičování – prohlubování učiva, řešení společných úkoly, zadání domácího úkolu,
 hodnotící – hodnocení dosažených cílů, závěr hodiny.
Vlastní výuka bude vedena tak, aby učitel poskytoval příležitosti k myšlení, nutil k uvažování,
hodnocení, třídění a vyvozování závěrů.
Především v odborných předmětech bude zařazována problémová výuka s tím, že vedle nalezení
vlastního řešení bude zdůrazněna i stránka praktického využití. Hlavním cílem je probudit
v žákovi vůli se vzdělávat.
V daném oboru bude kladen důraz na projektovou výuku formou žákovských projektů, protože
vzdělávání nechápeme pouze jako předávání předem uspořádaných a hotových poznatků vědy
a techniky, ale také jako rozvoj osobnostního potenciálu žáka. Jde také o harmonické propojení
složky vzdělávací a výchovné.
Každý projekt bude vznikat a bude realizován na základě žákovské zodpovědnosti v souvislosti
s mimoškolními skutečnostmi a povede ke konkrétním výsledkům. Touto formou budou
realizovány především průřezová témata. Projektové týmy budou tvořeny především z žáků dané
třídy nebo žáků z různých tříd stejného ročníku (stejného zaměření).
Ve výjimečných případech mohou být týmy tvořeny průřezově přes více ročníků, a to
v případech rozsáhlejších a dlouhodobějších projektů, kdy bude žádoucí alespoň částečná
personální kontinuita řešitelského týmu.
V neposlední řadě budou podporovány mezinárodní žákovské projekty.
Snahou celého pedagogického sboru bude, aby žákovské projekty byly směrovány na řešení
určitých problémů; problém je v tomto případě považován za základ projektu. Je možné, aby
ve zvláště zajímavých případech, několik týmů (ne více jak tři) řešilo jeden problém.
Od problému je třeba odlišovat učební úlohu, jíž se rozumí určitý požadavek na aktivní
teoretickou nebo praktickou činnost žáků ve formě příkladů, cvičení, otázek atd. – jejich splnění
není založeno na hledání a objevování něčeho nového.
Přínosem budou praktické problémy, které mohou být získány od sociálních partnerů. Úkolem
řešitelského týmů bude nalézt optimální řešení na základně vlastního zkoumání při překonávání
vzniklých obtíží; velmi cenné jsou vlastní zkušenosti a nová poznání.
III.3 Realizace praktického vyučování
V prvním ročníku je praxe úvodním předmětem pro celou řadu dalších předmětů, protože se
v něm žáci setkávají s nástroji, stroji, přístroji a materiálem studovaného oboru. Teprve
v druhém, třetím a čtvrtém ročníku navazuje praxe na některé základní odborné elektrotechnické
předměty a rozvíjí a aplikuje získané teoretické poznatky.
37
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
Předmět praxe má dvě složky organizačního začlenění způsobů získávání potřebných vědomostí
a dovedností studovaného oboru. Především je to vyučování ve vlastních školních dílnách,
organizované ve skupinách v jednotlivých odděleních dílen, které jsou specializovány v určitém
druhu práce. Druhý způsob je souvislá praxe na konci 2. a 3. ročníku. Tato praxe musí být
zaměřena ke studovanému oboru a žák si vyhledá vhodné pracoviště sám, nebo s pomocí školy.
Výuka praxe se uskutečňuje na pracovištích, ve kterých jsou potřebné stroje a nástroje, zařízení
a pomůcky. Uspořádání je dáno předepsanými učebními plány pro příslušné obory a zaměření.
Praxe vyžaduje rozdělení třídy na skupiny. Každá skupina musí během školního roku projít
předepsanými odděleními. Těmto požadavkům je uzpůsoben rozvrh hodin pro praxi.
Na výuku předmětu praxe se žáci dělí do skupin – počty a složení skupin se stanoví na začátku
daného školního roku. V případě potřeby je možné, aby byly skupiny vytvářeny z více tříd
stejného ročníku (1. a 2. ročník); v případě vyšších ročníků je třeba respektovat stejné zaměření.
III.4 Realizace klíčových kompetencí
Klíčové kompetence budou realizovány v rámci jednotlivých předmětů. V rámci tvorby ŠVP byl
ve spolupráci se sociálním partnery realizován průzkum jejich pohledu důležitosti na jednotlivé
klíčové kompetence (průzkumu se zúčastnilo šest významných elektrotechnických firem). Další
průzkum důležitosti vybraných kompetencí byl realizován ve spolupráci se šesti vysokými
školami v České republice.
Důležité klíčové kompetence budou rozvíjeny v rámci vlastní výuky buď průběžně nebo
při probírání určitého obsahu, a to podle uvážení předmětové sekce a jednotlivých vyučujících.
III.5 Realizace průřezových témat
Průřezová témata budou realizována především formou různých aktivit, z nichž významnou
aktivitou budou i žákovské projekty.
K realizaci průřezových témat budou využity následující metody:
 komplexní metoda – dané průřezové téma bude zařazeno do určitého předmětu,
 rozptýlená metoda – dané průřezové téma bude zařazeno do více předmětů,
 nadpředmětová metoda – dané průřezové téma bude realizováno např. formou exkurze,
besedy s odborníkem (odborníky), vlastní žákovské aktivity „neprojektového“ charakteru
atd.
III.6 Realizace dalších vzdělávacích aktivit
I I I .6.1 Lyžařsk ý výcvik ový kurz
V prvním ročníku je pořádán lyžařský výcvikový kurz, kterého se, podle svých finančních
možností, zúčastní každý žák prvního ročníku. Vlastní kurz probíhá v horském prostředí v délce
jednoho týdne.
Náplň kurzu:
 nácvik techniky sjezdového lyžování,
 nácvik techniky snowboardingu,
 nácvik techniky běhu na lyžích.
38
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
Součástí nácviku je turistika na lyžích s půldenními a celodenními výlety.
Žáci se seznámí se způsobem chování v horském prostředí a při krizových situacích. Pro volné
chvíle jsou pro žáky připraveny vhodné hry na sněhu, seznamovací a týmové hry.
Vzhledem k tomu, že kurz se uskuteční v období konce prvního a začátku druhého pololetí, mají
žáci možnost prodiskutovat s vyučujícími některé problémy svého studia na škole.
V případě zájmu žáků je pořádán výběrový lyžařský kurz, pro žáky všech ročníků, zaměřený
na zdokonalování techniky lyžování a snowboardingu.
I I I .6.2 Sportovně turistick é k urzy
Sportovně turistické kurzy jsou pořádány na začátku třetího ročníku, kdy dojde z důvodu volby
odborného zaměření k přeskupení žáků do jiných tříd. Tyto kurzy mají dvě formy a jejich délka
je jeden týden.
První formou je sportovně poznávací kurz v zahraničí. Náplní kurzu jsou plavání, míčové hry,
tenis, duatlon a poznávání zajímavých měst, pamětihodností, zvyků a tradic místních obyvatel.
Druhou formou je sportovně turistický kurz zaměřený na sporty a aktivity v přírodě. Náplní kurzu
je cykloturistika, jízda na lodích, jízda na koních, topografie, orientační běh, triatlon, branný
závod, skalní lezení a slaňování, turistika a tradiční i netradiční sportovní hry (softbal, interkros,
fotbal, nohejbal, basketbal, volejbal, stolní tenis). Žáci se naučí základní techniku těchto aktivit,
seznámí se s plánováním turistické akce a se způsobem chování v přírodním prostředí.
I I I .6.3 Odborná prax e
Ve druhém a třetím ročníku je zařazena v období ústních maturitních zkoušek souvislá
čtrnáctidenní praxe, která probíhá v reálných pracovních podmínkách přímo na pracovištích
fyzických a právnických osob. Škola připraví smlouvy o praxi, včetně obsahové náplně, které
prostřednictvím žáků předá té dané fyzické nebo právnické osobě, u které bude žák vykonávat
čtrnáctidenní praxi. Vedením a dozorem nad průběhem odborné praxe žáka je na pracovišti
odborné praxe pověřen pracovník organizace (instruktor).
Praxi si zajišťuje každý žák sám již během studia v daného ročníku. Jestliže si žák praxi nezajistí,
zajistí mu ji škola.
Náplní praxe je využívání dosažených vědomostí a zkušeností získané v daném ročníku. Na závěr
odborné praxe žáka provede instruktor její vyhodnocení a potvrdí účast žáka na odborné praxi.
Hodnotící list, který je i součástí smlouvy, žák doručí zpět škole.
III.7 Realizace mimovyučovacích aktivit podporujících záměr školy
Součástí vzdělávacího programu školy je realizace mimovyučovacích aktivit žáků, které
představují významnou a nezastupitelnou složku výchovy a vzdělávání žáků v moderní škole.
Mimovyučovací aktivity tvoří celá škála činností žáků a jejich učitelů, které nepatří do povinného
vzdělávacího programu, ale naplňují téměř všechny klíčové kompetence ŠVP a podporují
naplnění mnoha průřezových témat.
39
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
Mezi základní aktivity patří účast na různých soutěžích (matematika, fyzika, cizí jazyky), SOČ,
projektech, odborných kroužcích na škole i mimo ni (práce s nadanými žáky školy), SOM, kurzy,
poznávací zájezdy, odborné exkurze, výlety, charita, prevence.
I I I .7.1 Festival vědeck ých a technick ých projek tů dětí a m ládeže
v Pardubick ém kraji
Festival je vyvrcholením Programu na vytváření a rozvíjení zájmu dětí a mládeže o vědecké
a technické obory (projekty z chemie, fyziky, biologie, politologie, matematiky, elektrotechniky,
medicíny a dalších oblastí).
I I I .7.2 M ěření v laboratořích vysok é šk oly
Sekce předmětu komunikační technika - s Katedrou elektrotechniky a telekomunikačních zařízení
při VSB TU Ostrava zabezpečuje možnost provést měření na několika praktických úlohách
z různých oblastí informační technologie v laboratořích této vysoké školy.
Celá akce je realizována formou žákovských projektů. Mladý člověk se nachází ve zcela novém
prostředí, kde ustupuje role rodičů jako zákonného zástupce a každý úspěch či neúspěch je
spojován s osobností žáka.
I I I .7.3 K roužk y pro žák y šk oly
Odborné kroužky
Na škole pracuje celá řada odborných kroužků se zaměřením na elektrotechniku a informační
technologie, kde si žáci mohou ověřit svoje teoretické poznatky v praxi.
Jiné kroužky
Na škole funguje sportovní kroužek, který připravuje žáky na účast na okresní, krajskou SOM
a jiné sportovní soutěže, kde naši žáci dosahují dlouhodobě vynikajících výsledků. Práce
na přípravě těchto sportovně nadaných žáků je kompetenci jednotlivých učitelů TV. Žáci školy se
zúčastňují Středoškolské futsalové ligy.
V neposlední řadě na škole pracuje s úspěchem a oblibou mezi žáky dramatický kroužek, filmový
klub a vodácký kroužek. Dramatický kroužek pravidelně reprezentuje školu na divadelních
festivalech a kulturních slavnostech.
Vodácký kroužek pořádá pravidelně zájezdy na tuzemské i zahraniční řeky, ale i jiné sportovní
akce, například každoroční lyžařský zájezd těsně před Vánocemi.
Informační centrum školy
Informační centrum školy poskytuje zázemí školnímu filmovému klubu, který nabízí
profesionální zpracování stěžejních děl české i světové literatury, tvorbu českých i světových
režisérů – filmy, které patří do zlatého fondu české i světové kinematografie. Program školního
filmového klubu je konzultován s vyučujícími českého jazyka a sestavován v souladu s učebními
plány.
Do mimoškolních aktivit patří i zařazování besed pro žáky všech ročníků se zajímavými
osobnostmi veřejného a společenského života.
40
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
Informační centrum školy (knihovna, studovna) poskytuje základní knihovnicko-informační
služby vč. zajišťování meziknihovních služeb, zpracování rešerší z domácích a zahraničních
informačních zdrojů, organizuje lekce informačního vzdělávání.
Činnost školního informačního centra je propojena se vzdělávacím procesem školy, ve spolupráci
s vyučujícími napomáhá rozvíjet klíčové kompetence v jednotlivých předmětech, podílí se na
zvyšování informační gramotnosti žáků, na rozvíjení čtenářské gramotnosti, na realizaci
mimovyučovacích aktivit podporujících záměr školy, kulturně-výchovné činnosti, na organizaci
besed, přednášek, kulturních akcí školy.
Fond školní knihovny je profilován v souladu se zaměřením školy a s ohledem k požadavkům ke
společné části maturitní zkoušky. V roce 2013 knihovní fond čítal přibližně 14 000 knihovních
jednotek, bylo realizováno přibližně 18 000 výpůjček. Žáci mají možnost zapůjčení
elektronických čteček knih s plnými texty doporučené literatury k maturitní zkoušce. Školní
knihovna využívá knihovní integrovaný systém Clavius.
I I I .7.4 Charitativní ak ce
Nedílnou součástí výchovné složky daného oboru jsou i charitativní akce žáků školy, a to tradiční
účast na Květinovém dni, kterou pořádá Liga proti rakovině a další humanitární instituce,
Červená stužka, kterou pořádá ČČK a další humanitární akce, kterých se naši žáci zúčastňují.
I I I .7.5 Oblast prevence
K dlouhodobým a již tradičním činnostem na škole patří práce žáků v oblasti prevence. Na škole
je realizován tzv. peer program, což je vrstevnické působení proškolených žáků v oblasti
prevence (sociálně-patologické jevy ve společnosti). Žáci, kteří pracují v programu, působí
i na vybraných ZŠ (besedy o drogách, šikaně, rasismu…).
I I I .7.6 Zahraniční projek ty
Žáci se zúčastňují zahraničních projektů ve spolupráci se zahraničními školami. Příkladem je
projekt ve spolupráci se školou Fenix Kunskapcentrum, sídlící v městě Vaggeryd, které se
nachází v jižní části Švédska nedaleko města Jönköping.
Škola bude podporovat projekty, které umožní žákům
 rozvíjet stanovené kompetence,
 posilovat průřezová témata daného ŠVP.
I I I .7.7 Výchovné poradenství
Výchovné poradenství představuje ve vzdělávacím procesu školy nezastupitelné místo.
Na škole pracují dva výchovní poradci. Jsou nápomocni při řešení specifických vývojových
poruch učení, výchovných problémů a sledují sociálně-patologické projevy na škole
a spolupracují s metodikem prevence.
V rámci výchovného poradenství na škole
 jsou konány pravidelné konzultace pro žáky, rodiče i učitele,
 je navázána spolupráce s PPP v Pardubicích – jednou za čtrnáct dnů dochází do školy
na pravidelné konzultace psycholog, který je k dispozici pro řešení složitějších či
41
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
komplikovaných výchovných problémů žáků, taktéž spolupracuje v oblasti profesní
budoucnosti žáků (zadávání a vyhodnocení profitestů pro žáky).
I I I .7.8 M etodik a prevence
Na škole je věnována pozornost metodice prevence, a to průběžným monitoringem varovných
signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů (hlavně drogové závislosti,
šikany, xenofobie, vandalismu, sebepoškozování, sexuálního zneužívání, záškoláctví, zneužívání
sektami, prekriminálního a kriminálního jednání žáků) ve třídách – mezi žáky.
Na škole pracuje na dobré úrovni tzv. vrstevnický program (peer program). Proškoleno odborně
je každým rokem 12 žáků 2. ročníků SŠ na dvoudenním semináři. Ti pracují jako peer aktivisté
na SŠ i na vybraných ZŠ. Tento program má dlouholetou tradici a žáci se podílí
i na charitativních akcích i různorodých aktivitách školy, včetně podílu na některých kázeňských
problémech svých spolužáků ve škole.
I I I .7.9 Adaptační kurz pro žák y prvních ročník ů
Na konci měsíce září je pořádán adaptační kurz pro nové žáky školy v délce trvání dva a půl dne.
Kurz je pořádán ve spolupráci s Pedagogicko – psychologickou poradnou Pardubice.
Hlavní cíle kurzu:
 neformální seznámení se spolužáky a s třídním učitelem,
 setkání s vedením školy, beseda o problematice studia na škole,
 práce ve skupinách s pracovníky Pedagogicko-psychologické poradny v Pardubicích se
zaměřením na adaptaci žáků do nového kolektivu a prostředí školy (úskalí
a charakteristika studia na naší škole) formou her, besed a jiných činností žáků
za přítomnosti třídních učitelů;
 zásady slušného chování a jednání (asertivní chování v mezilidských vztazích).
V rámci kurzu probíhají diskuse se zaměřením na:
 sociálně-patologické jevy se zaměřením na šikanu a agresivitu ve společnosti,
 drogové závislosti,
 xenofobie a rasové otázky,
 antisemitismus a terorismus ve světě,
 další aktuální problémy společnosti a mladého člověka v dnešním světě.
III.8 Způsob a kritéria hodnocení žáků
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí platnou legislativou. Konkrétní pravidla jsou
zpracována v klasifikačním řádu, který je součástí školního řádu.
Každý vyučující předmětu je povinen před zahájením výuky prokazatelně seznámit žáky
s pravidly klasifikace.
Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo
znevýhodnění.
Formy hodnocení:
 ústní zkoušení,
 písemné zkoušení,
 skupinová práce,
42
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13








didaktické testy,
samostatné práce,
hodnocení aktivity,
sebehodnocení žáka,
hodnocení aktivity a průběhu činností,
hodnocení a klasifikace pohybových aktivit,
hodnocení a klasifikace samostatných prací,
hodnocení připravenosti na výuku.
III.9 Podmínky přijímání ke vzdělávání
Vzdělávací program je určen žákům a dalším uchazečům, kteří
 úspěšně splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně dokončili základní vzdělání
před splněním povinné školní docházky a splnili podmínky přijímacího řízení,
 splnili podmínky zdravotní způsobilosti uchazečů o studium stanovených vládním
nařízením.
Zdravotní způsobilost ke vzdělávání
Zdravotní způsobilost ke vzdělávání je stanovena nařízením vlády č. 211/2010 Sb., v platném
znění. Zdravotní omezení vždy souvisí se specifickými požadavky daného oboru, s rozsahem
výuky a předpokládaným uplatněním absolventa oboru.
Zdravotní způsobilost ke vzdělávání posoudí podle obecně závazných předpisů lékař.
Lékařské potvrzení o schopnosti studia daného oboru je součástí přihlášky ke vzdělávání.
Organizace a forma přijímacího řízení, kritéria přijetí žáka ke vzdělávání
Organizace a forma přijímacího řízení je dána aktuálními právními předpisy.
O přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole rozhoduje ředitel školy, který také stanovuje
rozsah a pojetí přijímací zkoušky, kritéria přijetí žáka a řídí přijímací řízení.
III.10 Způsob ukončování vzdělávání - maturitní zkouška
Maturitní zkouška bude konána v souladu s platnými předpisy. Na základě těchto předpisů budou
některé části upřesněny a průběžně aktualizovány.
I I I .10.1 Společná část m aturitní zk oušk y
Tato část maturitní zkoušky je přesně vymezena platnými předpisy
 zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), v platném znění;
 vyhláška č. 177 /2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních
školách maturitní zkouškou, v platném znění.
I I I .10.2 Profilová část m aturitní zk oušk y - K S
Profilová část maturitní zkoušky se bude skládat z 3 povinných zkoušek.
První povinná zkouška
43
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
První povinná zkouška bude mít charakter ústní zkoušky. Název zkoušky a její obsah bude
odpovídat hlavnímu předmětu oboru: Komunikační technika.
Druhá povinná zkouška
Druhá povinná zkouška bude mít charakter ústní zkoušky. Název zkoušky: Radioelektronická
zařízení. Náplní zkoušky bude probraná látka v předmětech Radioelektronická zařízení
a Elektronika.
Třetí povinná zkouška
Třetí povinná zkouška bude mít charakter vypracování maturitní práce a její obhajoby
před zkušební maturitní komisí. Součástí zadání písemné práce je konstrukce elektronického
zařízení, jeho oživení a zpracování odpovídající dokumentace. Vlastní konstrukce je náplní
výuky předmětu praxe ve čtvrtém ročníku.
I I I .10.2 Profilová část m aturitní zk oušk y - ŘS
Profilová část maturitní zkoušky se bude skládat z 3 povinných zkoušek.
První povinná zkouška
První povinná zkouška bude mít charakter ústní zkoušky. Název zkoušky: Automatizace. Náplní
zkoušky bude probraná látka v předmětech Automatizace a Automatizační cvičení.
Druhá povinná zkouška
Druhá povinná zkouška bude mít charakter ústní zkoušky. Název zkoušky: Elektronické počítače.
Náplní zkoušky bude probraná látka v předmětu Elektronické počítače.
Třetí povinná zkouška
Třetí povinná zkouška bude mít charakter vypracování maturitní práce a její obhajoby
před zkušební maturitní komisí. Vlastní realizace maturitní práce a příprava její obhajoby je
náplní výuky předmětu praxe ve čtvrtém ročníku.
I I I .10.2 Profilová část m aturitní zk oušk y - I T
Profilová část maturitní zkoušky se bude skládat z 3 povinných zkoušek.
První povinná zkouška
První povinná zkouška bude mít charakter ústní zkoušky. Název zkoušky: Počítače a sítě. Náplní
zkoušky bude probraná látka v předmětu Počítače a sítě.
Druhá povinná zkouška
Druhá povinná zkouška bude mít charakter ústní zkoušky. Název zkoušky: Webové aplikace.
Náplní zkoušky bude probraná látka v předmětech Webové stránky a Databáze.
Třetí povinná zkouška
Třetí povinná zkouška bude mít charakter vypracování maturitní práce a její obhajoby
před zkušební maturitní komisí. Vlastní realizace maturitní práce a příprava její obhajoby je
náplní výuky předmětu praxe ve čtvrtém ročníku.
44
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
III.11 Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním
znevýhodněním
I I I .11.1 Vzdělávání žák ů se zdravotním postižením
Cílem této oblasti vzdělávání je integrovat uvedenou skupinu žáků do kolektivu a současně jí co
nejvíce zpřístupnit poskytovaný typ vzdělání. Žáci s lehčím a středním stupněm zdravotního
postižení a žáci se zdravotním znevýhodněním by neměli mít se splněním vzdělávacího programu
potíže. U žáků s těžším stupněm zdravotního postižení bude s ohledem na konkrétní potřeby žáka
vypracován individuální plán vzdělávání, který upraví jak rozsah učiva, tak případné metody
výkladu, metody zkoušení. Případná častá onemocnění lze řešit individuálním přístupem
ze strany učitelů (konzultacemi, samostudiem, individuálními studijními plány).
I I I .11.2 Vzdělávání žák ů se specifick ým i vývojovým i porucham i učení
(dyslex ie, dysortografie, dysgrafie aj.)
Žáci z této skupiny jsou integrování do běžných tříd. Přestože většina z nich patří k žákům
s minimálně průměrným nadáním, jsou více než ostatní ohroženi školní neúspěšností. Učitelé
však musí zvolit vhodné metody, které toto nebezpečí eliminují. Ve všech předmětech (a to
i odborných) je nutno vyžadovat pouze základní učivo, tolerovat horší kvalitu písma a osobní
tempo psaní (poskytovat více času na písemné práce, případně nahradit psaní dlouhých textů
testy), tolerovat pravopisné nedostatky, preferovat ústní zkoušení, nehodnotit chyby
z nedokonalého přečtení textu, počítat se záměnami tvarově podobných číslic a znaků, záměnou
znamének apod. (tzn. kontrolovat nejen výsledky, ale i správnost postupu), umožnit používání
technických pomůcek (diktafon, počítač ap.), nevyžadovat perfektní úpravu a vypracování.
V hodnocení je nutné změnit přístup vyučujícího tak, aby se zaměřil na podporu pozitivní
motivace žáka k učení namísto jednostranného zdůrazňování chyb. Zároveň je třeba vyvarovat se
nesprávného hodnocení (neuznání poruchy, netolerantní přístup, formální používání metod
tolerance, ale i nadměrné tolerance) i nesprávné reedukace (stálé opisování, přepisování sešitů
a poznámek, čtení před třídou). U každého žáka je nutno brát ohled zejména na doporučení
pedagogicko-psychologických poraden apod.
III.12 Vzdělávání nadaných žáků
U nadaných žáků budou učitelé volit takové učební strategie, které umožňují osobnostní rozvoj
žáka a individuální přístup k němu, jako například
 diferencované zadávání úkolů ve školní práci,
 zadávání složitějších úkolů,
 doplnění a prohloubení vzdělávacího obsahu,
 konzultace nad rámec výuky,
 studium podle individuálního vzdělávacího plánu,
 motivovat k účasti v různých soutěžích.
Technicky nadaní žáci budou směřováni k hlubšímu studiu té oblasti, která odpovídá jejich
mimořádnému nadání a zájmu. Podle charakteru budou
 mít osobního tutora – učitele dané odbornosti, který pro ně připraví individuální studijní
cestu,
 škola zajistí kontakt s nejbližší vysokou školou, kde bude moci žák rozvíjet své nadání,
45
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
 přes sociální partnery bude možné žáka zapojit do řešení technických problémů daného
pracoviště,
 v rámci profilové části maturitní zkoušky bude preferováno řešení konkrétního úkolu
dlouhodobějšího charakteru.
III. 13 Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence
Bezpečnost a ochrana zdraví při vzdělávacích činnostech je zajištěna přímým odborným dozorem
vyučujícího daného předmětu včetně praktického vyučování.
Jsou zajišťovány pravidelné prohlídky a revize elektrických spotřebičů, stejně tak je kontrolován
stav objektů, ve kterých probíhá vyučovací proces.
Je kontrolováno pracovní prostředí a dodržování hygienických předpisů jak ve vyučovacím
procesu, tak i ve všech objektech školy.
Pro výuku mladistvých je postupováno dle platné legislativy a režim výuky je tomu přizpůsoben.
Na začátku školního je vždy prokazatelně prováděno školení BOZP žáků o možném ohrožení
zdraví a bezpečnosti při všech činnostech, jichž se účastní při vyučování nebo v přímé souvislosti
s ním, seznámení se školním řádem, zásadami bezpečného chování, seznámení s riziky žáků
ve škole a požárními předpisy.
46
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
IV Učební plán
Název a adresa školy
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
ul. Karla IV. 13, 531 69 Pardubice
Zřizovatel
Pardubický kraj
Název školního vzdělávacího programu
Elektrotechnika
Od třetího ročníku zaměření:
Elektrotechnika – Komunikační systémy
Elektrotechnika – Řídicí systémy
Elektrotechnika – Informační technologie
Kód a název oboru vzdělávání
26-41-M/01 Elektrotechnika
Stupeň poskytovaného vzdělání
střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka vzdělání
4 roky
Forma vzdělávání
denní studium
Platnost ŠVP
od 1. září 2013
47
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
Kategorie a názvy vyučovacích
předmětů
Povinné vyučovací předměty
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk/německý jazyk
Základy společenských věd
Dějepis
Fyzika
Chemie
Matematika
Tělesná výchova
Ekonomika
Výpočetní technika
Základy elektrotechniky
Elektronika
Praxe
Elektrotechnická měření
Technické kreslení
Číslicová technika
Mikroprocesorová technika
Robotika
Volitelné vyučovací předměty
Elektrotechnologie
Radioelektronická zařízení
Komunikační technika
Výpočetní technika
Celková týdenní hodinová dotace
Elektronické počítače
Automatizace
Automatizační cvičení
Elektronika
Celková týdenní hodinová dotace
Databáze
Počítače a sítě
Grafika a multimédia
Webové stránky
Celková týdenní hodinová dotace
Nepovinné vyučovací předměty
Cvičení z matematiky
Celkový počet
vyučovacích
1. - 4. hodin za celou
ročník dobu vzdělávání
Počet týdenních vyučovacích hodin
1.
ročník
2.
ročník
3.
ročník
4.
ročník
3
3
1
2
3
2
5
2
0
3
3
0
3
0
0
2
0
0
3
3
1
0
2
0
4
2
2
2
3
3
3
0
3
0
0
1
3
3
1
0
0
0
3
2
1
0
0
0
3
4
0
0
2
0
3
3
1
0
0
0
3
2
0
0
0
0
3
5
0
0
0
0
12
12
4
2
5
2
15
8
3
5
6
3
12
9
3
2
2
1
384
384
128
68
168
68
485
256
99
168
201
99
384
272
199
68
66
33
KS – Komunikační systémy
0
0
0
0
32
0
0
0
0
32
0
4
4
2
32
2
4
4
2
32
2
8
8
4
128
56
244
244
122
4096
0
0
0
0
32
0
0
0
0
32
4
3
0
3
32
4
2
2
4
32
8
5
2
7
128
244
155
56
211
4096
0
0
0
0
32
0
0
0
0
32
2
3
2
3
32
0
4
4
4
32
2
7
6
7
128
66
211
178
211
4096
0
0
0
2
2
56
ŘS – Řídicí systémy
IT - Informační technologie
48
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
Přehled využití týdnů ve školním roce
Činnost
Vyučování podle rozpisu učiva
Sportovní výcvikový kurz
Lyžařský kurz
Adaptační kurz
Odborná praxe
Maturitní zkouška
Časová rezerva
Celkem týdnů
•
•
•
•
•
•
•
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
34
33
33
1
2
2
28
1
0,5
4,5
40
5
40
4
40
3
5
36
Názvy vyučovacích předmětů škola odvodila od vzdělávacích oblastí a obsahových
okruhů vymezených v RVP (od kurikulárních rámců), popř. si stanovila vlastní název.
Názvy předmětů jsou v souladu s jejich obsahy.
Volitelné vyučovací předměty se zařazují až ve 3. ročníku, jsou voleny podle zaměření.
Disponibilní hodiny byly čerpány pro vytváření profilace ŠVP, realizaci průřezových
témat, posílení hodinové dotace jednotlivých vzdělávacích oblastí a obsahových okruhů.
Jsou vytvořeny podmínky pro osvojení požadovaných praktických dovedností a činností
formou cvičení (v laboratořích, dílnách, odborných učebnách). Na cvičení jsou žáci děleni
na skupiny.
Odborná praxe je ve druhém a třetím ročníku v celkovém rozsahu 4 týdnů.
Biologické a ekologické vzdělávání je součásti předmětu Základy společenských věd.
Fyzikální část Elektřina a magnetismus je součástí předmětu Základy elektrotechniky.
49
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
V Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP
Přehled, zpracovaný formou tabulky, ukazuje rozpracování obsahu vzdělávání vymezený
v kurikulárních rámcích a v časovém rozvržení obsahu vzdělávání do vyučovacích předmětů
a jejich hodinových dotací, popř. i do dalších vzdělávacích aktivit.
týdenních
celkový
Jazykové vzdělávání
Český jazyk
5
160
Cizí jazyk
10
320
Společenskovědní vzdělávání
Přírodovědné vzdělávání
5
6
1.
2.
3.
4.
Celkový počet
vyučovacích hodin za
celou dobu vzdělávání
Minimální počet
vyučovacích hodin
za celou dobu
vzdělávání
Využití disponibilních
hodin
Vzdělávací oblasti a obsahové okruhy
ŠVP
Počet týdenních
vyučovacích hodin
celkem
RVP
Český jazyk a literatura
2
1
1
1
5
0
162
Cizí jazyk (AJ, NJ)
3
3
3
3
12
2
384
Základy společenských věd
1
0
1
1
3
0
95
Dějepis
2
0
0
0
2
0
68
Ročník
Vyučovací předmět
160
192
Základy elektrotechniky
Matematické vzdělávání
12
5
160
Vzdělávání pro zdraví
8
256
Ekonomické vzdělávání
3
96
Vzdělávání v inf. a kom. technologiích
6
192
6
0
0
0
0,5
0,5
17
3
2
0
0
5
1
168
Chemie
2
0
0
0
2
1
68
Základy společenských věd
0
1
0
0
1
0
33
Matematika
5
4
3
3
15
3
485
Český jazyk a literatura
1
2
2
2
7
2
222
Tělesná výchova
2
2
2
2
8
0
256
Ekonomika
0
2
1
0
3
0
99
Výpočetní technika
3
2
0
0
5
0
168
IT předmět ze zaměření (*)
0
0
0
1
1
0
28
384
Estetické vzdělávání
Elektrotechnický základ
0,5
Fyzika
192
Základy elektrotechniky
Elektrotechnika
16
2,5
3
0
0
5,5
0
184
Elektronika
0
0,5
0
0
0,5
0
16,5
Elektronika
0
2,5
0
0
2,5
0
82,5
Číslicová technika
2
0
0
0
2
0
68
Elektrotechnická měření
0
0
0
0,5
0,5
0,5
14
EL předmět ze zaměření (**) 0
0
0
2
2
0
56
Mikroprocesorová technika
0
0
1
0
1
0
33
Praxe
2
3
0,5
3
8,5
0
267,5
Elektrotechnická měření
0
0
4
4,5
8
0,5
258
Technické kreslení
0
3
0
0
3
0
99
512
Elektrotechnická měření
8
256
Technické kreslení
3
96
50
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
týdenních
celkový
35
1120
1.
2.
3.
4.
Celkový počet
vyučovacích hodin za
celou dobu vzdělávání
Disponibilní hodiny
Minimální počet
vyučovacích hodin
za celou dobu
vzdělávání
Využití disponibilních
hodin
Vzdělávací oblasti a obsahové okruhy
ŠVP
Počet týdenních
vyučovacích hodin
celkem
RVP
Mikroprocesorová technika
0
0
1
0
1
1
33
Robotika
0
1
0
0
1
1
33
Praxe
1
0
2,5
0
3,5
3,5
116,5
Elektrotechnologie (**)
0
0
0
0
0
0
0
Radioelektronická zařízení
0
0
4
4
8
8
244
Komunikační technika
0
0
4
4
8
8
244
Výpočetní technika (*)
0
0
2
1
3
3
94
Elektronické počítače (*)
0
0
4
3
7
7
216
Automatizace
0
0
3
2
5
5
155
Automatizační cvičení
0
0
0
2
2
2
56
Elektronika (**)
0
0
3
2
5
5
155
Databáze
0
0
2
0
2
2
66
Počítače a sítě (**)
0
0
3
2
5
5
155
Grafika a multimédia
0
0
2
4
6
6
178
Webové stránky (*)
0
0
3
3
6
6
183
128
35
4096
Ročník
Vyučovací předmět
Komunikační systémy
Řídicí systémy
Informační technika
Celkem
128
4096
32 32
32 32
51
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
VI Učební osnovy
Pro všechny předměty uvedené v učebním plánu
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk/Německý jazyk
Základy společenských věd
Dějepis
Fyzika
Chemie
Matematika
Tělesná výchova
Ekonomika
Výpočetní technika
Základy elektrotechniky
Elektronika
Praxe
Elektrotechnická měření
Technické kreslení
Číslicová technika
Mikroprocesorová technika
Robotika
CJ
AJ/NJ
SV
DE
FY
CH
MA
TV
EN
VT_12
ZE
EK_2
PX
EM
TK
CT
MP
RO
ŘS
Elektronické počítače
Automatizace
Automatizační cvičení
Elektronika
EP
AT
AC
EK_34
KS
Elektrotechnologie
Radioelektronická zařízení
Komunikační technika
Výpočetní technika
ET
RZ
KT
VT_34
IT
Databáze
Počítače a sítě
Grafika a multimédia
Webové stránky
DB
PS
GM
WS
Nepovinné předměty
Cvičení z matematiky
CM
52
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
Název školy: SPŠE a VOŠ, Pardubice, Karla IV. 13
Název ŠVP: Elektrotechnika
Obor/zaměření: Komunikační systémy, Řídicí systémy, Informační technologie
Hodinová dotace: 2/68, 1/33, 1/33, 1/28 + 1/34, 2/66, 2/66, 2/56
Platnost: od 1. září 2013
Pojetí vyučovacího předmětu
Skladba vyučovacího předmětu
Předmět se skládá ze dvou oblastí, které se vzájemně doplňují a podporují, z komunikace
v českém jazyce a literární výchovy
Obecný cíl vyučovacího předmětu
Cílem vzdělávání předmětu v oblasti komunikace v českém jazyce je vychovat žáky
ke sdělnému, kultivovanému jazykovému projevu, rozvíjet komunikační kompetenci žáků
a naučit je užívat jazyka jako prostředku k dorozumívání a myšlení, k přijímání, sdělování
a výměně informací na základě jazykových a slohových znalostí.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci:
• uplatňovali mateřský jazyk v rovině recepce, reprodukce a interpretace,
• využívali jazykových vědomostí a dovedností v praktickém životě,
• se vyjadřovali srozumitelně a souvisle, formulovali a obhajovali své názory,
• chápali význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění,
• získávali a kriticky hodnotili informace z různých zdrojů a předávali je vhodným
způsobem s ohledem na jejich uživatele,
• chápali jazyk jako jev, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa.
Obecným cílem předmětu v oblasti literární výchova je vytvářet kladný vztah k materiálním
a duchovním hodnotám slovesného umění, snažit se přispívat k jejich tvorbě a ochraně.
Charakteristika učiva
Učivo v oblasti komunikace v českém jazyce je zaměřeno na osvojení uživatelských znalostí
českého jazyka a na schopnostech jeho kultivovaného užívání ve všech komunikačních situacích,
zejména pak na procvičování a kultivaci vyjadřovacích dovedností spjatých s konkrétní odbornou
problematikou daných oborů v podobě projevů mluvených a psaných, formálních a neformálních,
připravených i nepřipravených. Učivem, které zahrnuje a pracuje s poznatky morfologie,
fonetiky, lingvistiky, sémantiky, lexikologie, syntaxe, stylistiky, se bude rozvíjet u žáků
schopnost prakticky vytvářet kultivované a funkční jazykové projevy, prohloubí se aktivní
zvládnutí spisovné normy českého jazyka v projevech mluvených i psaných, především v rovině
fonetické, gramatické, lexikální a pravopisné s ohledem na požadavek kultivovanosti
a na budoucí praktické potřeby absolventů.
V neposlední řadě pak učivo zajistí solidní zvládnutí českého jazyka jako opory pro studium
cizích jazyků, vytvoří jazykový základ pro uvědomělou a poučnou estetickou interpretaci
53
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
literárních textů, a tím i pro hlubší estetický zážitek. Žáci se seznámí s odbornou literaturou, z níž
je možno čerpat další mimoškolní poučení o češtině pro potřeby budoucí praxe žáka, která dá
žákům praktické základy metody racionálního a samostatného sebevzdělávání a vytvoří trvalý
návyk používat přitom normativních jazykových příruček (slovníku českého jazyka, pravidel
českého pravopisu, normativních příruček a jiných zdrojů). Učivo je úzce propojeno s obsahem
celků společenskovědního vzdělávání a estetickým vzděláváním.
Vzhledem k tomu, že literatura a ostatní druhy umění jsou specifickou výpovědi o skutečnosti.
Žáci v oblasti literární výchova aktivně poznávají různé druhy umění našeho i světového,
současného i minulého, v tradiční i mediální podobě. Je zachycen vývoj české i světové literatury
v kulturních a historických souvislostech.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů hodnot a preferencí
Výuka směřuje k tomu, aby ovlivňovala utváření hodnotové orientace a postojů žáka, a to nejen
v oblasti kulturní, ale i v oblasti umělecké. Výuka směřuje též k tomu, aby žáci nejen kultivovali
svůj jazykový projev, byli však i schopni se kriticky dívat na výsledky své vlastní práce.
Výukové strategie nebo Pojetí výuky
Vedle tradičních metodických postupů (výklad, vysvětlování, demonstrace intelektuální
i psychomotorické dovednosti a způsobilosti, opakování pod dohledem učitele) se vyučující
zaměří na rozbory nedostatků ve vyjadřování žáků, situační komunikační hry, mluvní cvičení.
Při výuce se použijí i další metody:
• dialogická metoda,
• diskuse,
• skupinová práce žáků (diskusní skupiny, brainstorming, skupinové semináře, obhajoba
a obžaloba),
• projekty a samostatné práce (teoretické i praktické řešení problému, studium literatury),
• učení se ze zkušeností,
• rozvíjení tvořivosti a vynalézavosti,
• učení se z textu, vyhledávání informací,
• samostudium a domácí úkoly,
• exkurze a jiné metody,
• využívání prostředků ICT (učebna B 203),
• prezentace témat žáky.
V oblasti literární výchova je klíčovou dovedností žáků rozbor a interpretace literárního textu.
Žáci rozumí obsahu textu a dokáží vystihnout charakteristické znaky různých druhů literárních
textů a rozdíly mezi nimi. Zařazují typická díla do jednotlivých uměleckých směrů a příslušných
historických období. Žáci si osvojují pochopení základů literární vědy, rozeznávají jednotlivé
žánry. Cílem je podněcovat vlastní čtenářské aktivity a rozeznávat umělecky text
od neuměleckého. Při výuce budou uplatňovány různé metody výuky, vedle tradičních
metodických postupů (výklad s demonstrací, práce s textem) se použijí další metody - např.
samostatná práce, skupinová práce, dramatizace textu, metody objevování, vyhledávání informací
(z internetu, v knihovně), samostudium, exkurze, žákovské projekty, besedy aj.
Literární výchova směřuje k tomu, aby žáci chápali význam umění pro člověka, správně
formulovali své názory, přistupovali s tolerancí k estetickému cítění, vkusu a zájmu druhých lidí,
54
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
podporovali hodnoty místní, národní, evropské i světové literatury a vytvořili si k nim pozitivní
vztah.
Hodnocení výsledků žáků
Žáci budou hodnoceni objektivně tak, aby hodnocení mělo motivační charakter. Hodnocení se
bude řídit klasifikačním řádem, který je součástí školního řádu, a dále klasifikačními kritérii, se
kterými budou žáci na počátku klasifikačního období seznámeni. Ke každému okruhu témat bude
zařazena ověřovací kontrolní práce, průběžně se budou psát testy, pravopisná cvičení, diktáty,
každé pololetí jedna slohová práce. Ústní zkoušení bude zařazováno průběžně po celý školní rok,
stejně jako mluvní cvičení. Důležitou součástí ústního zkoušení je zařazení vlastního
sebehodnocení žáků a hodnocení zkoušeného ostatními. Hodnotí se také aktivita během výuky
a při samostatném řešení zadaných příkladů, rovněž i čtenářská a kulturní úroveň žáků.
Při hodnocení žáků se vyučující řídí platným školním řádem, viz kapitola Pravidla pro hodnocení
výsledků vzdělávání žáků – klasifikační řád.
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat
Klíčové kompetence
Komunikativní kompetence – přínosem předmětu bude především posílení a rozvinutí
komunikativní kompetence.
Žák se bude umět vyjadřovat přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech
mluvených i psaných, bude své myšlenky formulovat srozumitelně s dodržením všech
stylistických i jazykových norem. Zároveň bude zpracovávat administrativní písemnosti,
pracovní dokumenty i souvislé texty, bude si zaznamenávat podstatné myšlenky a údaje z textů
a projevů jiných lidí (například přednášek). Žák bude všestranně čtenářsky gramotný, bude
ovládat studijní i analytické čtení a bude si umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace.
Žák dokáže formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, rozpozná podstatné údaje a hlavní
poslání konkrétního uměleckého textu. Bude schopen vyjadřovat se a vystupovat v souladu se
zásadami kulturního projevu, na základě studia umělecké literatury zkultivuje svůj mluvený
i psaný projev.
Občanské kompetence – žák bude v rámci občanské kompetence chápat jazyk jako svébytný
historický jev, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa.
Vzdělávání rovněž směřuje k tomu, aby absolvent jednal v souladu s morálními principy,
přispíval k uplatňování demokracie. Uvědomuje si, že literatura je odrazem své doby a chápe tyto
souvislosti v retrospektivě literárního vývoje. Absolvent uznává tradice a hodnoty svého národa,
chápe jeho minulost i současnost v evropském i světovém kontextu. Podporuje hodnoty místní,
národní, evropské i světové kultury a má k nim vytvořen pozitivní vztah.
Posiluje své vlastní čtenářské aktivity, a tím přispívá k vlastnímu rozvoji.
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií - předmět bude
přispívat k rozvoji žákových kompetencí v oblasti využívání prostředků informačních
a komunikačních technologií, zejména ke kritickému vyhledávání informací.
Kompetence k učení – žák ovládá různé techniky učení, uplatňuje různé techniky práce
s textem, zvláště rozbor a porozumění literárního, uměleckého textu, umí efektivně vyhledávat
a zpracovávat informace, naučí se orientovat v databázích knihoven elektronickou cestou.
55
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
Kompetence k řešení problémů
Při řešení problémů bude uplatňovat žák své vlastní myšlenky, bude originálně přistupovat
k jedinečnosti uměleckého textu.
Personální kompetence – žák bude veden k tomu, aby uměl při řešení problémů spolupracovat
s jinými lidmi, aby se naučil využívat ke svému učení zkušeností jiných lidí a učil se i na základě
zprostředkovaných zkušeností. Rovněž učí se přijímat hodnocení svých výsledků za strany jiných
lidí a adekvátně na ně reagovat, přijímat radu i kritiku.
Sociální kompetence – žák bude veden k tomu, aby uměl přijmout a odpovědně řešit zadané
úkoly, aby uměl pracovat v týmu, uměl formulovat a obhajovat své názory a řešení.
Průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Výuka bude probíhat v demokratickém prostředí, které je založeno na vzájemném respektování,
spolupráci a dialogu. U žáků se bude podporovat schopnost týmové práce, bude se rozvíjet jejich
pozitivní hodnotová orientace. Rovněž bude kladen velký důraz na žákovu schopnost umět
diskutovat, to znamená, schopnost umět srozumitelně a jasně formulovat své názory a postoje, ale
také umět naslouchat ostatním a přijímat jejich myšlenky.
Člověk a svět práce
Žák řeší praktické úkoly se zaměřením na budoucí zaměstnání. Bude připraven na jednání
na úřadech, porozumí úřednímu sdělení a odpoví na ně, bude umět vytvořit dokumenty potřebné
pro další zaměstnání (žádost, životopis, plná moc).
Informační a komunikační technologie
Výuka předmětu bude dle možností a potřeb probíhat v učebnách vybavených výpočetní
technikou. Žáci budou prostředky ICT využívat hlavně k vyhledávání informací a k prezentaci
vlastních projektů, pracují s informacemi z celosvětové sítě Internet a přistupují k nim kriticky.
Předmět svou výukou podpoří zpracování různých dlouhodobých prací a projektů tak, že žák se
bude učit ovládat nejen jazyková i stylistická pravidla češtiny, ale například i normu pro citování
pramenů v odborné práci.
Rozpis učiva a realizace kompetencí – oblast RVP Vzdělávání a komunikace v českém
jazyce
1. ročník
Výsledky vzdělávání a kompetence
Žák:
- seznámí se školní knihovnou, řádem knihovny,
možností studia materiálů
- zjišťuje potřebné informace z dostupných zdrojů
- má přehled o denním tisku a tisku své zájmové oblasti
- umí zaznamenat jazykové projevy, umí si je vybírat
a pracovat s nimi a přistupovat k nim kriticky
- rozumí obsahu textu i jeho části
Učivo
2 vyučovací hod. týdně
Úvod
• informatická výchova, návštěva knihovny, knihovny
a jejich služby
• noviny, časopisy a jiná periodika, internet
• racionální studium textu
• získání a zpracování informací ve formě anotace,
konspektu, osnovy, resumé, jejich třídění a hodnocení
56
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
- zaznamenává bibliografické údaje
- používá klíčová slova při vyhledávání pramenů
-samostatně zpracovává informace
• druhy a žánry textu
- rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk, dialekty
a stylově příznakové jevy
- ve vlastním projevu volí prostředky adekvátní
komunikační situaci
- vysvětlí rozdíl mezi jazykem a řečí
- vystihne základní charakteristiky češtiny
- rozezná útvary národního jazyka
- zařadí češtinu do rámce jazyků slovanských
a indoevropských
- zná kodifikační příručky češtiny a pracuje s nimi
Obecné poznatky o jazyce
- aplikuje základní odbornou terminologii stylistiky,
- rozpozná funkční styl, slohový postup, slohový útvar
- vybírá správné jazykové prostředky vzhledem k cíli
komunikace i ke komunikačnímu prostředí
- vhodně prezentuje, argumentuje a obhajuje svá
stanoviska
- vystihne charakteristické znaky různých druhů textu
a rozdíly mezi nimi
- vyjadřuje se věcně správně jasně a srozumitelně
- sestaví jednoduché zpravodajské a propagační útvary
(zpráva, reportáž, pozvánka, nabídka)
- porozumí inzerátu, umí na něj reagovat
- pozná rozdíl mezi dopisem oficiálním a soukromým,
vzhledem k tomu vybírá vhodné jazykové prostředky,
dovede sám napsat správně dopis, ovládá psaní adres
- odhaluje v jednotlivých útvarech jazykové nedostatky
a opravuje je
- zná zásady psaní e-mailu
- umí zpětně reprodukovat text a transformovat do jiné
podoby
- vyjadřuje se věcně správně a srozumitelně
- rozpozná základní znaky vypravování;
- vytvoří osnovu vypravování
- volí vhodnou a rozmanitou slovní zásobu
ve vypravování
-odhaluje
a
napravuje
jazykové
nedostatky
v předložených vypravováních
- pracuje s ukázkovými texty, dobře se v nich orientuje
- vypracuje vlastní vypravování
- posoudí kompozici, jeho slovní zásobu a skladbu
- řídí se zásadami správné výslovnosti
- rozliší hlásku a písmeno, samohlásku a souhlásku
- správně vyslovuje hlásky, klade dobře slovní přízvuk
• národní jazyk a jeho útvary
• jazyková kultura - institucionální péče o jazyk, norma
a kodifikace, zdroje poučení o jazyce
• vztah jazyka a řeči, charakteristika češtiny, čeština jako
národní jazyk
• jazyková kultura - institucionální péče o jazyk, norma
a kodifikace, zdroje poučení o jazyce
• práce s různými příručkami pro školu a veřejnost
Základní poučení o slohu
• slohové postupy, slohové útvary
• slohotvorní činitelé subjektivní, objektivní
• vyjadřování přímé, zprostředkované technickými
prostředky, monologické i dialogické, formální
i neformální, připravené i nepřipravené
• funkční styly
Projevy prostě sdělovací, krátké informační útvary
• zpráva, oznámení, pozvánka, plakát,
odpověď, popř. telefonický rozhovor
inzerát
+
• dopisy, druhů dopisů, uspořádání dopisu, zdvořilost
v dopisech, psaní adres
• psaní e-mailu
Slohový útvar vypravování
• základní znaky, větná stavba, slov-ní zásoba, výstavba
vypravování
• vypravování
literatuře
v běžné
komunikaci,
i v umělecké
• práce s texty, jejich upravování, dokončení, tvorba
• slohová písemná práce
Zvuková stránka jazyka
• zvukové prostředky a ortoepické normy jazyka
• systém českých hlásek (hláska × písmeno, samohláska
57
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
i větnou intonaci
- uvědomuje si důležitost bezchybné výslovnosti
pro pochopení smyslu sdělení
× souhláska)
• spisovná výslovnost hlásek
• přízvuk, zvuková stránka věty a projevu
• druhy vět podle postoje mluvčího ke skutečnosti
- v písemném projevu uplatňuje znalosti českého
pravopisu
- orientuje se v Pravidlech českého pravopisu, prakticky
je používá
- pracuje s nejnovějšími normativními příručkami
českého jazyka
Grafická stránka jazyka
- ovládá základní terminologii
- používá adekvátní slovní zásoby včetně příslušné
odborné terminologie
- vystihne diferencovanost slovní zásoby
- rozliší jazyk spisovný, nespisovný i další vrstvy slovní
zásoby, nahradí je neutrálním spisovným výrazem
- užívá synonyma, vytváří antonyma
- provede tvarotvorný i slovotvorný rozbor slova,
prakticky ho umí využít při správném psaní slov
- odhaluje chybné vyjádření a nahradí je správným
- nahradí cizí slovo českým ekvivalentem a naopak
- seznámí se slovníky vztahujícími se k této
problematice a pracuje s nimi
- pracuje s ukázkovými texty, dobře se v nich orientuje
Nauka o slovní zásobě
• prohlubování
a
systematizace
učivahlavní principy českého pravopisu
gramatického
• pravidel pravopisu, důraz kladen na psaní i/y, ú/ů, ě,
souhláskových skupin, s/z
• práce s různými příručkami pro školu a veřejnost
• slovní zásoba a její členění
• slovní zásoba
vzdělávání
vzhledem
k příslušnému
oboru
• terminologie
• slovníky
• tvoření slov, stylové rozvrstvení a obohacení slovní
zásoby
• změny slovního významu
• slova mnohoznačná, homonyma, synonyma, antonyma
• obohacování slovní zásoby
• tvoření slov
• morfematický rozbor slova
• automatizace a aktualizace slov
• práce s texty
- zná zásady přípravy referátu
- vhodně prezentuje, argumentuje a obhajuje svá
stanoviska
- ovládá techniku mluveného slova
- napíše práci formou referátu
Referát
• referát jako útvar mluvený i psaný
• základní znaky, postupy a prostředky
• slohová písemná práce
2. ročník
Výsledky vzdělávání a kompetence
Žák:
Učivo
1 vyučovací hod. týdně
- zařadí výraz ke slovnímu druhu
- určí mluvnické kategorie jmen i sloves
- tvoří náležité tvary slov ohebných
-odhalí chybný tvar slova a nahradí jej správným
- orientuje se v tvaroslovných tendencích, vysvětlí
dubletní tvary
- v písemném i mluveném projevu využívá poznatků
z tvarosloví
- odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a chyby
Tvarosloví
- rozpozná funkční styl, dominantní slohový postup
Slohový postup popisný a charakteristika
• třídění slov na slovní druhy
• gramatické tvary a konstrukce a jejich sémantické
funkce mluvnické kategorie jmenné a slovesné
• vývojové tendence současné češtiny
58
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
a v typických případech slohový útvar (slohový postup
popisný, charakteristiku, rozliší různé druhy popisu)
- odhaluje a napravuje jazykové nedostatky
v předložených popisech
vystihne
charakteristické
znaky
popisu
a charakteristiky a objasní rozdíly mezi nimi
- sám napíše popis věci, děje, osoby
- umí charakterizovat postavu
- s využitím odborné terminologie vytvoří popis
pracovního postupu
- vždy dbá na logickou výstavbu textu a správnou volbu
jazykových prostředků, vyjadřuje se správně, jasně
a srozumitelně
- pracuje s ukázkovými texty, dobře se v nich orientuje
- zopakuje si a prohloubí si znalost pravidel pravopisu
českého pravopisu
- prakticky prokáže ovládání těchto pravidel
- používá Pravidla českého pravopisu a další
jazykovědné příručky pro školu a veřejnost
• základní znaky popisu
• druhy popisu
a dynamický
–
subjektivní
(líčení),
statický
• popis osoby (charakteristika)
• popis věci
• výstavba popisu
• tvorba vlastních popisů
• tvorba charakteristiky
• pracovní hodnocení
• odborný popis – základní charakteristika, návod, tvorba
vlastních odborných popisů
• práce s texty
• slohová práce – odborný popis, charakteristika
Procvičování pravopisu
• shoda podmětu s přísudkem,
• s/z,
• hranice slov,
• psaní velkých písmen,
• psaní slov přejatých
- umí uplatnit čtení kurzorické a statarické
- rozumí obsahu textu i jeho částí;
- vypracuje anotaci
- posoudí kompozici textu, jeho slovní zásobu a skladbu
- popíše vhodné chování v dané situaci
- vysvětlí význam komunikace pro člověka
- ví, jak funkce projevu ovlivní stavbu p.
- ví, jak funguje ústrojí respirační, fonační, i artikulační,
jak chránit mluvidla a kde odstranit vady ve výslovnosti
- umí správně použít intonaci, modulaci a tempo projevu
- ovládá techniku mluveného slova, umí klást otázky
a vhodně formulovat odpovědi
- využívá emociální a emotivní stránky ml. slova,
vyjadřuje postoje neutrální, negativní i pozitivní
- umí vnímat a použít řeč těla
- umí se bránit základním řečnickým trikům
- zvládá komunikaci při řízení ve vypjatých situacích
- rozpozná útvary administrativního stylu
- odhaluje a napravuje nedostatky předložených textů
administrativního stylu
- vyplňuje různé formuláře, napíše žádost, plnou moc
- ovládá psaní životopisu
- porozumí úřednímu sdělení a odpoví na ně
Komunikát a text
• techniky a druhy čtení (s důrazem na čtení studijní),
orientace v textu, jeho rozbor z hlediska sémantiky,
kompozice a stylu
• druhy a žánry textu
Kultura mluveného projevu
• společenská kultura – principy a normy kulturního
chování, společenská výchova
• význam komunikace, druhy komunikace
• funkce projevu
• mluvní ústrojí
• zvuková stránka řeči
• nonverbální komunikace
• příprava a přednes projevu
• řečnické triky
• nácvik komunikační situace
Funkční styl administrativní a úvod do světa práce
• základní znaky tohoto stylu, jeho výstavba a slovní
zásoba
• grafická a formální úprava administrativních útvarů
• formuláře, žádosti, plná moc, životopis, úřední dopis,
zápisy z porady
• grafická a formální úprava jednotlivých písemných
59
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
projevů (tvorba vlastních projevů)
3. ročník
Výsledky vzdělávání a kompetence
Žák:
- rozpozná funkční styl odborný dominantní slohový
postup a v typických příkladech slohový útvar
- odborně se vyjadřuje o jevech svého
oboru v základních útvarech
odborného stylu, především popisného
a výkladového
- zpracuje a vyloží daný problém vzhledem k oboru
svého vzdělávání
- žák pracuje s příručkami pro školu a veřejnost
- uplatňuje znalosti ze skladby při logickém vyjadřování
- orientuje se ve výstavbě textu
- umí vysvětlit interpunkci čárek v souvětí
- rozpozná polovětné konstrukce
- umí náležitě použít pasivní konstrukce
- umí správně sestavit výpověď vzhledem k okolnostem
projevu
Učivo
1 vyučovací hod. týdně
Funkční styl odborný
• útvary a postupy odborného stylu
• odborná slovní zásoba a gramatické prostředky
• příčinnostní vztahy
• výklad, odborné pojmenování
• jazyková a kompoziční stránka výkladu
• výstavba a jazykové prostředky teoreticky a populárně
odborného textu
• praktická cvičení a slohová práce
Skladba
• mluvnická stavba věty jednoduché
• větné členy a větné vztahy
• odchylky od větného tématu
• stavba a tvorba souvětí
• druhy vět z gramatického a komunikačního hlediska
• věty s polovětnými konstrukcemi
• spojení volné a těsné
• věty s přísudkem v rodě trpném
• kontextové členění věty
• všestranný jazykový rozbor
- na základě svých znalostí pozná v textu publicistický
styl, popř. jeho konkrétní útvary
- odhaluje a napravuje nedostatky předložených textů
publicistického stylu
- najde podstatné informace v textech tohoto stylu
a přistupuje k nim kriticky
- orientuje se v nabídce tiskovin
- kriticky přistupuje k reklamě
- sám napíše některé publicistické útvary (reportáž,
fejeton, recenze ...)
- v písemném projevu uplatňuje znalosti českého
pravopisu
- odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a chyby
Funkční styl publicistický
• podstata publicistiky, žánry, útvary
• jazykové a slohové prostředky publicistiky
• analýza publicistického textu
• individuální styl žáků, reklama, inzerát, reportáž,
fejeton, interview
• funkce reklamy a propagačních prostředků a její vliv
na životní styl
• slohová práce
Procvičování pravopisu
• pravopisná cvičení a diktát
• stylistická cvičení
60
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
- ovládá techniku mluveného slova, umí klást otázky
a vhodně formulovat odpovědi
- přednese krátký projev
- orientuje se ve výstavbě textu
- uplatňuje znalosti ze skladby při logickém vyjadřování
- rozlišuje jazykové úrovně jazyka
- vhodně argumentuje a obhajuje své stanovisko
Individuální styl žáků
vyjadřování monologické a dialogické
4. ročník
Výsledky vzdělávání a kompetence
Učivo
1 vyučovací hod. týdně
Žák:
- zařadí češtinu do rámce jazyků
a indoevropských
- vysvětlí rozrůznění slovanských jazyků
- vysvětlí zákonitosti vývoje češtiny
a českého pravopisu
- zná významné české jazykovědce
slovanských
Obecné výklady o jazyce
• čeština jako součást jazykové rodiny indoevropských
jazyků
• vývoj češtiny
• jazykověda a její vývoj
• vývoj pravopisu
• významní jazykovědci
- rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk, dialekty
a stylově příznakové jevy a ve vlastním projevu volí
prostředky adekvátní komunikační situaci
- využívá emocionální a emotivní stránky mluveného
slova, umí vyjádřit postoje neutrální, pozitivní
(pochvala) i negativní (kritika, polemika);
- přednese krátký projev
- vyjadřuje se věcně správně, jasně a srozumitelně
- vhodně se prezentuje, argumentuje a obhajuje svá
stanoviska
Veřejné mluvené projevy a individuální styl žáků
• jazyková kultura
• druhy řečnických projevů
• komunikační strategie
• vyjadřování přímé, zprostředkované
• formální, neformální
• připravené, nepřipravené
Úvaha a slohový postup úvahový
• úvaha
• slohová práce
- má přehled o slohových postupech uměleckého stylu
- rozpozná umělecký a neumělecký text
Funkční styl umělecký
• literatura faktu a umělecká literatura
• vyprávění s uměleckými prvky
- v písemném projevu uplatňuje znalosti českého
pravopisu
- odhaluje a opravuje jazykové nedostatky
- ví jak vytvořit příznivý první dojem
- umí použít reakci zpětnou vazbou,
- umí pracovat s podvědomím
- zná zásady asertivního jednání
- umí se připravit na výběrové řízení
• zařadí text k literárním směrům, druhům
• prohlubování a systematizace literárního učiva 1. – 4.
ročníku
Úvod do světa práce
• vytváření
prvního
zaměstnavatele
dojmu
na
potenciálního
• uplatňování asertivních prvků v komunikaci s ním
• chování při výběrových řízení
61
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
Rozpis učiva a realizace kompetencí – oblast RVP Estetická výchova
1. ročník
Výsledky vzdělávání a kompetence
Žák:
- zná funkce umělecké literatury
- vymezí základní literární pojmy z literární teorie
- konkrétní literární dílo charakterizuje podle
základních druhů a žánrů
- zná příčiny vzniku písma a literatury
- doplní si znalosti starověké literatury
- vysvětlí, co je mýtus
- zhodnotí význam Bible, analyzuje další vybraná díla
antiky jako základních pilířů evropské civilizace
Učivo
1 vyučovací hod. týdně
Úvod do studia literatury
• funkce umělecké literatury
• základy literární vědy, základní literárněvědné pojmy
• literární druhy a žánry
Nejstarší literatury a antika
• kulturně historický úvod
• seznámení se základními literárními formami a rozbor
jejich znaků na vybraných dílech nebo ukázkách
(hrdinský epos, lyrická poezie, divadlo a drama, próza)
• nejvýznamnější literární text Starý a Nový zákon
• čtenářská beseda - Sofokles: Král Oidipus, Ovidius:
Proměny
- vysvětlí úlohu křesťanství při formování středověké
literatury
- vystihne charakteristické znaky z románské a gotické
kultury a charakterizuje ji
- vysvětlí rozdíly mezi duchovní a světskou literaturou
- pozná jednotlivé literární formy
- interpretuje vybrané literární texty a debatuje o nich
Česká a evropská středověká literatura
• kulturně historický úvod (úloha křesťanství, románská
a gotická kultura, charakter středověké literatury,
svatováclavská tradice)
• základní literární formy a rozbor jejich znaků
na vybraných dílech nebo ukázkách (hrdinský epos,
rytířský epos, středověká lyrika, duchovní lyrika,
legenda, anály, kronika, středověké drama, satira)
• nejvýznamnější literární památky české a světové
literatury – Nový zákon, Píseň o Rolandovi Alexandreis,
Dalimilova kronika, Mastičkář, Podkoní a žák, Hradecký
rukopis)
• tvořivé činnosti - čtenářská beseda - Kosmova kronika
- vysvětlí příčiny vzniku husitství
- vysvětlí změny v literatuře (téma, forma)
- vysvětlí kladný i záporný vliv husitství na literaturu a
společnost
- objasní význam Husa a Chelčického
- interpretuje vybrané literární texty, při rozboru
uplatňuje zásady z literární teorie
- vysvětlí pojmy renesance, humanismus a reformace
- orientuje se v uměleckých pracích významných
renesančních umělců
- rozpozná literární formy – sonet, balada
- porovná, vysvětlí a zařadí práce českých autorů
do kontextu evropské renesanční literatury
- reprodukuje vlastními slovy literární tvorbu hlavních
osobností
Literatura doby husitské
• kulturně historický úvod (období krize středověku,
stručné seznámení s husitstvím)
• základní literární formy a rozbor jejich znaků
na vybraných dílech nebo ukázkách (traktát, postila),
• stručné seznámení s některými osobnostmi této doby
a jejich nejvýznamnějšími díly (Štítný, Hus, Chelčický)
Humanismus a renesance
• kulturně historický úvod (příčiny vzniku renesance
a humanismu, vysvětlení pojmů, nejvýznamnější díla
světového výtvarného umění, klady a zápory doby)
• seznámení se základními literárními formami a rozbor
jejich znaků na vybraných dílech (sonet, francouzská
balada)
• stručné seznámení s některými osobnostmi této doby
62
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
a jejich nejvýznamnějšími díly (Dante, Petrarca,
Boccaccio, Villon, Cervantes, Shakespeare, Blahoslav
• čtenářská
beseda
Boccaccio:
Shakespeare:Hamlet, Zkrocení zlé ženy
Dekameron,
- definuje společenskou a náboženskou situaci 17.
století
a její vliv na literaturu
- vysvětlí rozdíl mezi renesancí a barokem
- orientuje se v uměleckých pracích významných
barokních umělců
- aplikuje Komenského pedagogické a filozofické
myšlenky v jejich dopadu na dnešní svět
Vývoj české literatury v době pobělohorské
- umí odlišit a charakterizovat hlavní myšlenkové,
literární proudy 18. století
- zhodnotí význam děl Voltaira a Rousseaua na změně
společnosti
- orientuje se v uměleckých pracích významných
umělců
- sleduje migraci klíčových témat v evropských
literaturách
Světová literatura v 17. až 18. století
• kulturně historický úvod (třicetiletá válka a její
důsledky pro evropskou civilizaci, vznik baroka, situace
v Čechách - literatura exulantská, rekatolizační, lidová a
pololidová)
• čtenářská beseda - Komenský: Labyrint světa a ráj
srdce
• - Bridel: Co Bůh? Člověk?
• kulturně historický úvod (příčiny vzniku klasicismus,
preromantismus osvícenectví, seznámení s jejich znaky
na vybraných literárních ukázkách),
• stručné seznámení s nejvýznamnějšími díly tohoto
období: Corneille: Cid, Moliere: Lakomec, Voltaire:
Candide, Rousseau: Emil, Diderot: Jeptiška, Schiller:
Loupežníci
• čtenářská beseda - Moliére: Tartuffe, Goethe: Faust
- doloží souvislosti mezi společenskými a uměleckými
proudy 18. století a národním obrozením v českých
zemích
- reprodukuje vlastními slovy tvorbu hlavních osobností
Národní obrození
• kulturně historický úvod (příčiny vzniku národního
obrození, jeho hlavní znaky a charakter jednotlivých fází,
vliv světových uměleckých směrů),
• stručné seznámení s nejvýznamnějšími osobnostmi
a jejich významem (Dobrovský, Jungmann, Palacký,
Šafařík, Kollár, Čelakovský) a nejvýznamnějšími díly:
Rukopisy, Čelakovský: Ohlasy, Kollár: Slávy dcera
2. ročník
Výsledky vzdělávání a kompetence
Žák:
- objasní význam pojmu romantismus jako uměleckého
směru a význam emocí a fantazie při poznávání světa
- určí nejvýznamnější autory a literární postavy
- rozpozná literární formy – poema,
byronská povídka, moderní epos
- diskutuje o romantických aspektech v dílech
vybraných autorů
Učivo
2 vyučovací hod. týdně
Romantismus
• kulturně historický úvod (příčiny vzniku romantismu
jako reakce na rozpornou dobu přelomu 18. a 19. století),
charakteristika romantismu na vybraných literárních
dílech a ukázkách, romantický životní pocit, příčiny
prolínání romantických a realistických prvků)
• seznámení se základními literárními formami
na základě rozboru vybraných literárních děl a ukázek
(poema, moderní epos)
• stručné seznámení s některými autory světového
a českého romantismu a jejich nejvýznamnějšími díly,
např. Byron: lyrika, Shelley: Odpoutaný Prométheus,
Hugo: Bídníci nebo Chrám Matky Boží v Paříži,
Stendhal: Červený a černý, Puškin: Evžen Oněgin,
Lermontov: Démon
63
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
• tvořivé činnosti - čtenářská beseda - Scott: Ivanhoe,
Poe: Povídky, Mácha: Máj
- vysvětlí rozdíl mezi romantickým a realistickým
viděním světa
- vysvětlí rozdíl mezi realismem a naturalismem
- zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých směrů
a příslušných historických souvislostí, na dílech
vybraných autorů dokáže znaky realismu, resp.
naturalismu, při rozboru uplatňuje zásady z literární
teorie
Světový kritický realismus a naturalismus 19. století
• příčiny vzniku realismu a naturalismu jako reakce
na rozvoj společnosti a vědy
• charakteristika těchto směrů na základě rozboru
vybraných děl a ukázek,
• stručné seznámení s některými autory světového
realismu a naturalismu a jejich nejvýznamnějšími díly,
např. Flaubert: Paní Bovaryová, Dickens: Oliver Twist,
Tolstoj: Vojna a mír, Anna Karenina, Čechov: povídky
• čtenářská beseda – Balzac: Evženie Grandetová,
Dostojevskij: Zločin a trest, Zola: Nana
- umí charakterizovat dobu 30. a 40. let 19. st. a dobu
Bachova absolutismu
- objasní základní tendence v české
literatuře 30., 40., 50., let 19. st.
- reprodukuje vlastními slovy tvorbu významných
literárních osobností
Třetí fáze NO a počátky realismu v české literatuře
• kulturně historický úvod
• stručné seznámení s nejvýznamnějšími autory a jejich
díly, např. Tyl: Strakonický dudák, Erben: Kytice,
Havlíček: satirické básně, Němcová: Babička, nebo
V zámku a podzámčí
• čtenářská beseda – K. J. Erben: Kytice, K. Havlíček
Borovský: Tyrolské elegie
- vysvětlí, jak změna politických poměrů 60. let 19. st.
ovlivnila literaturu
- zná programy jednotlivých literárních skupin
a vymezí rozdíly mezi nimi
- umí charakterizovat poezii Nerudy a Hálka, pozná
rozdíl mezi reflexivní a přírodní lyrikou
- vysvětlí morální aspekt v díle K. Světlé
- dokáže prvky satiry v díle S. Čecha
- umí ocenit přínos J. V. Sládka pro dětského čtenáře
a posluchače
- reprodukuje vlastními slovy tvorbu dalších
významných osobností
- umí vysvětlit rozdíl mezi realismem a kritickým
realismem
- odůvodní převahu tématiky vesnické a historické
nad tématikou městskou
- umí vysvětlit rozdíly mezi tvorbou A. Jiráska a
Z. Wintera
- dokáže regionálnost v tvorbě autorů vesnického
románu
- dokáže najít v díle prvky naturalismu
- vysvětlí motivaci postav ve hře Maryša
Česká literatura 60. - 80. let 19. století
• kulturně historický úvod (proměny literatury
v souvislosti se změnami politické situace, uvolnění
politických a kulturních poměrů od 60. let, vznik
nacionalismu)
• základní charakteristika tvorby skupiny májovců,
ruchovců a lumírovců, stručné seznámení s některými
představiteli a jejich nejvýznamnějšími díly, např.
Neruda: Balady a romance, Hálek- povídky, K. Světlá:
Vesnický román, S. Čech: Nový epochální výlet pana
Broučka, Sládek: dětská poezie, Vrchlický: Noc
na Karlštejně, Zeyer: Radúz a Mahulena, …
• čtenářská beseda – Neruda: Povídky malostranské
Kritický realismus a naturalismus v české literatuře v
2. polovině 19. století
• příčiny rozvoje kritického realismu a naturalismu
v české literatuře v tomto období
• stručné seznámení s některými představiteli české
literatury této doby a jejich nejvýznamnějšími díly: Z.
Winter: Mistr Kampanus, Jirásek: F. L. Věk nebo Temno,
Rais: Kalibův zločin, Nováková: Úlomky žuly,
K. M. Čapek-Chod: Kašpar Lén mstitel, Stroupežnický:
Naši furianti
• čtenářská beseda – Mrštíkové: Maryša
64
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
- umí charakterizovat rozpornost doby přelomu 19.
A 20. století
- definuje umělecké směry přelomu 19. a 20. století
- vysvětlí pojmy: impresionismus, symbolismus,
dekadence, prokletí básníci
- interpretuje tvorbu hlavních představitelů na základě
rozboru ukázek vybraných děl literárních i děl
výtvarného umění
Kulturní atmosféra konce století
• kulturně historický úvod (charakteristika rozporné
doby přelomu 19. a 20. století, reakce umělců, vznik
moderních uměleckých směrů)
• charakteristika
těchto
směrů
(impresionismus,
symbolismus, dekadence, civilismus, expresionismus,
secese – užité umění)
• lidové umění a užitá tvorba (Dušan Jurkovič)
• Stručné seznámení s některými autory a jejich
nejvýznamnějšími díly, např. Verlaine: Písně beze slov,
Rimbaud: Opilý koráb, Sova: Květy intimních nálad,
Březina: Moje matka, Hlaváček: Pozdě k ránu…
• čtenářská beseda - Baudelaire: Květy zla, event. Jarry:
Ubu králem
• Čechov: Racek
- orientuje se v nabídce kulturních institucí
- porovná typické znaky kultur hlavních národností
na našem území
- popíše vhodné společenské chování v dané situaci
Kultura
• kulturní instituce v ČR a v regionu
• kultura národností na našem území
• společenská kultura – principy
• a normy kulturního chování
• kultura bydlení, odívání
• lidové umění a užitá tvorba
• ochrana a využívání kulturních hodnot
3. ročník
Výsledky vzdělávání a kompetence
Žák:
- objasní společenskou situaci na přelomu 19. a 20. st.
u nás;
- dokáže vysvětlit a charakterizovat pojem Česká
moderna
- demonstruje různorodost české poezie v tohoto
období;
- vymezí na ukázkách děl významných autorů základní
znaky nových básnických proudů
- objasní syntézu všech proudů u jednoho autora
Učivo
2 vyučovací hod. týdně
Česká literatura na počátku 20. století
• kulturně historický úvod
• charakteristika tvorby generace buřičů na základě
rozboru vybraných děl a ukázek
• stručné seznámení s některými autory a jejich
nejvýznamnějšími díly, např. Toman, Šrámek: Modrý
a rudý, Splav, Stříbrný vítr
• čtenářská beseda - Gellner: Po nás ať přijde potopa,
Dyk: Krysař, Bezruč: Slezské písně
Světová próza 20. a 30. let 20. století
- umí vysvětlit vývoj společnosti ve 20. a 30. letech
20. st.
- umí vysvětlit příčiny změn v literatuře - krizi románu,
experimenty, nová témata)
- dokáže interpretovat text jednotlivých vybraných
autorů a diskutovat o něm
• kulturně historický úvod (reakce na první světovou
válku, rozvoj společnosti ve 20. letech, hospodářská
krize, nástup fašismu a vliv těchto událostí na literaturu)
• charakteristika prózy 20. a 30. let
• stručné seznámení s některými autory a jejich
nejvýznamnějšími díly, např. Rolland: Dobrý člověk ještě
žije, Hemingway: Stařec a moře, H. Mann: Profesor
Neřád, Steinbeck: O myších a lidech, …
• čtenářská beseda - Remarque: Na západní frontě,
65
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
event. Kafka: Zámek, Bulgakov: Mistr a Markétka
- dokáže vysvětlit na ukázkách další moderní směry
ve světové literatuře
- při rozboru textu vybraných děl dokáže uplatnit
znalosti z teorie literatury, zná princip výstavby
literárních textů
Nové umělecké směry na počátku 20. století
• vznik moderních uměleckých směrů (futurismus,
kubismus, kubofuturismus, dadaismus, surrealismus)
• charakteristika jejich znaků na vybraných literárních
dílech a ukázkách výtvarného umění
• čtenářská beseda - Apollinaire: Alkoholy, event.
Morgenstern: Šibeniční písně
- vysvětlí reakci umělců na společenské podmínky
ve 20. a 30. letech 20. století
- vysvětlí vznik proletářské poezie, poetismu a reakci
autorů na nástup fašismu a okupaci)
- vymezí dané literární pojmy
- dokáže žánrovou a tematickou pestrost literatury
1. poloviny 20. století na textech vybraných autorů
Česká poezie dvacátých a třicátých let 20. století
• kulturně
historický
úvod
(reakce
umělců
na společenské podmínky, vliv moderních uměleckých
směrů- vznik proletářské poezie, poetismu, reakce
na nástup fašismu a okupaci)
• Devětsil, proletářská poezie
• charakteristika poetismu (příčina vzniku, jeho znaky
na základě rozboru ukázek)
• stručné seznámení s některými představiteli a jejich
nejvýznamnějšími díly, např. Wolker: Těžká hodina,
Seifert: Na vlnách TSF, Halas: Torzo naděje, Orten:
Elegie
• čtenářská beseda - Nezval: Edison
- vysvětlí příčiny mnohovrstevnatosti české prózy
- dokáže přiřadit autory k jednotlivým proudům,
směrům, skupinám
- umí charakterizovat tvorbu jednotlivých zmíněných
autorů
Česká próza dvacátých a třicátých let
• kulturně historický úvod (rozdíly mezi prózou
20. a 30. let, socialistický realismus, surrealismus…)
• stručné seznámení s jednotlivými tématy a směry české
prózy
na
základě
rozboru
vybraných
děl
nejvýznamnějších autorů
• téma první světové války, legionářská literatura
• imaginativní próza: Vančura...
• společenský román: Olbracht, Majerová...
• katolická a ruralistická próza: Durych, Čep, Křelina,...
• pragmatická generace: Čapek, Bass, Poláček, Langer,...
• próza za okupace - historická tématika: Schulz
• psychologická próza: Havlíček, Řezáč
• čtenářská beseda – Hašek: Osudy dobrého vojáka
Švejka za světové války, event. Olbracht: Nikola Šuhaj
loupežník, K. Čapek: Válka s mloky, Vančura: Markéta
Lazarová
- umí vysvětlit rozdíl mezi avantgardním a tradičním
divadlem
- zná významné dramatiky 1. pol. 20. st. a ocení jejich
přínos
- umí vysvětlit základní pojmy z teorie dramatu
na základě rozboru vybraných děl
České a evropské drama mezi dvěma světovými
válkami
• charakteristika vývoje světového a českého dramatu
v první polovině 20. století, vliv expresionismu
• vysvětlení základních pojmů na základě rozboru
vybraných děl (epické divadlo, revue, autorské
a režisérské divadlo)
• stručné seznámení s nejvýznamnějšími autory a díly,
např. B. Brecht: Matka Kuráž, E. F. Burian, Voskovec
66
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
a Werich
• čtenářská beseda - Shaw: Pygmalion, Čapek: R.U.R.,
V+W: Balada z hadrů
- rozezná funkčnost a estetickou hodnotu daného
předmětu, pozná kýč
Kultura
• estetické a funkční normy při tvorbě a výrobě předmětů
používaných v běžném životě
• funkce reklamy a propagačních prostředků a její vliv
na životní styl
4. ročník
Výsledky vzdělávání a kompetence
Žák:
- vysvětlí vliv doby na poetiku a náměty děl autorů
- umí charakterizovat tvorbu jednotlivých zmíněných
autorů
- orientuje se v rozrůzněné světové
literatuře a samostatně interpretuje literární text
- rozezná pocit úzkosti a nihilismu jako doprovod
literatury moderní doby
- vysvětlí souvislost mezi poválečnou situací v Itálii
a neorealismem
- analyzuje úlohu mýtu a archetypu v moderní latinskoamerické literatuře
- zhodnotí novátorské postupy „nového románu“
- zhodnotí deformaci životních hodnot v totalitní
společnosti a jejich odraz v literatuře
- ocení vzdor a revoltu jako prostředek boje proti
konzumní společnosti
- vyjádří vlastní prožitky, které dává fantazie při četbě
sci-fi
- umí vymezit milníky ve vývoji české poezie
- rozliší umělecký text od neuměleckého v době
ideologizace uměni po roce 1948
- vyjádří emoční prožitky z četby poezie
- dokáže interpretovat smysl metafor a dalších
básnických prostředků
- při rozboru textu uplatňuje znalosti z literární teorie
- umí na základě textů charakterizovat poetiku
jednotlivých autorů
- umí vymezit milníky ve vývoji české prózy
- vysvětlí souvislost mezi politickým klimatem a
možnostmi rozvoje literatury
- vyjádří vlastní prožitky z recepce literárního díla
Učivo
2 vyučovací hod. týdně
Česká literatura za okupace
• kulturně historický úvod
• reflexe okupace a 2. s. v. (Orten, Seifert, Halas)
Světová poválečná literatura
• téma 2. světové války (např. Böll, Seghersová, Styron,
sovětská literatura)
• existencialismus (Camus, Sartre, absurdní drama)
• neorealismus (Moravia)
• magický realismus (García Márquez, Ajtmatov)
• nový román
• beatnici, rozhněvaní mladí muži
• další představitelé světové literatury podle výběru
a zájmu učitele a žáků, např. Steinbeck, Sallinger,
Kerouac, Heller, Orwell, Pasternak, Solženicyn,
Bradbury,
Bulgakov, Ecco…
Česká poezie po druhé světové válce
• celková
literatury
charakteristika
a
periodizace
poválečné
• česká poezie od r. 1945 do konce 60. let (např. Seifert,
Holan, Zahradníček, Hrubín, Kainar, Mikulášek, Hrabě)
• česká poezie od r. 1968 do současnosti (např. Diviš,
Wernisch, Skácel, Kolář, Žáček, písničkáři)
Česká próza po druhé světové válce
• česká próza do konce 60. let
• téma války a okupace (např. Drda, Frýd, Hrabal, Fuks,
Weil, Lustig...)
67
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
- zhodnotí význam autorů pro dobu, v níž tvoří
- ocení
nadčasové
kvality
autorů
tvořících
v nesvobodné době
• historická próza (Kaplický, Neff...)
- objasní odlišnosti divadel malých forem od klasických
divadel
- zhodnotí význam daného autora, jeho díla pro dobu,
v níž tvořil
Drama po 2. s. v.
- zařadí text k literárním směrům, druhům
• próza s pracovní tématikou (budovatelská, Páral)
• česká próza od r. 1968 do současnosti – oficiální,
samizdatová a exilová (Škvorecký, Kundera, Klíma,
Kohout, Vaculík, Putík, J. Topol...)
• Uhde, Topol, Daněk, Dürrenmatt
• divadla malých forem
• absurdní drama, Havel, Ionesco
Prohlubování a systematizace literárního učiva 1. – 4.
ročníku
68
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
NĚMECKÝ JAZYK
Název školy: SPŠE a VOŠ, Pardubice, Karla IV. 13
Název ŠVP: Elektrotechnika
Obor/zaměření: Komunikační systémy, Řídicí systémy, Informační technologie
Hodinová dotace: 3/102, 3/99, 3/99, 3/84
Platnost: od 1. září 2013
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecný cíl vyučovacího předmětu
Vzdělávání v německém jazyce se podílí na přípravě žáků pro aktivní život v multikulturní
společnosti. Vede žáky k získávání obecných i komunikativních jazykových kompetencí nutných
pro dorozumění v situacích každodenního osobního i pracovního života. Připravuje žáky
k efektivní účasti v přímé i nepřímé komunikaci, k přístupu k informačním zdrojům, rozšiřuje
jejich znalosti o světě. Napomáhá rozvoji osobnosti, učí je toleranci k hodnotám jiných národů.
Rozvíjí jejich komunikativní dovednosti a schopnosti učit se po celý život.
Vzdělávání v cizím jazyce směřuje k osvojení komunikativních jazykových kompetencí, které
odpovídají minimálně úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, t.zn. cca
2300 lexikálních jednotek, z toho odborná terminologie tvoří alespoň 20 % slovní zásoby. Důraz
je rovněž kladen na přípravu ke státní maturitní zkoušce z cizího jazyka.
Charakteristika učiva
Obsahem předmětu je systematické osvojování řečových dovedností (produktivních
i receptivních) v návaznosti na jazykové prostředky – výslovnost, slovní zásobu, gramatiku
včetně grafické stránky jazyka a pravopis v podmínkách řečových komunikačních situací,
do nichž se zapojují různé funkce jazyka a informace z reálií.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
– komunikovat v různých situacích každodenního života – a to ve sféře osobní, veřejné
i pracovní, na všeobecná i odborná témata, volit adekvátní komunikační strategie a jazykové
prostředky,
– pracovat s cizojazyčným textem včetně odborného, umět jej zpracovat a využívat jako zdroj
poznání i jako prostředku ke zkvalitňování svých jazykových znalostí a dovedností,
– získávat informace o světě, především o německy mluvících zemích, a získané poznatky včetně
odborných ze svého oboru využívat v komunikaci,
– pracovat s informacemi a zdroji informací v cizím jazyce – s časopisy, s internetem, CD-ROM,
se slovníky, jazykovými příručkami, získané informace využívat k dalšímu studiu jazyka
i prohlubováních svých všeobecných i odborných dovedností,
– využívat vybrané metody a techniky osvojené ze studia německého jazyka ke studiu dalších
jazyků, využívat vědomosti a dovednosti získané ve výuce mateřského jazyka při studiu
německého jazyka,
69
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
– chápat a respektovat tradice, zvyky a odlišné sociální a kulturní hodnoty jiných národů
a jazykových oblastí, projevovat se ve vztahu k jiným národům v souladu se zásadami
demokracie,
– překonat obavy z komunikace v cizojazyčném prostředí.
Vzdělávání v německém jazyce směřuje k tomu, aby žáci získali:
– pozitivní přístup ke studiu cizího jazyka a použití získaných dovedností a znalostí v praktickém
životě,
– motivaci k celoživotnímu vzdělávání v oblasti jazyků,
– důvěru ve vlastní schopnosti a přesnost při práci.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů hodnot a preferencí
Výuka směřuje k tomu, aby žáci pracovali kvalitně, pečlivě a poctivě, dodržovali normy
a dohodnuté postupy, neplýtvali hodnotami, dodržovali morální zásady, vážili si kvalitní práce
jiných lidí, byli schopni se kriticky dívat na výsledky své vlastní práce.
Výukové strategie nebo Pojetí výuky
Během vyučovacích hodin si žáci osvojí řečové dovednosti (poslech, čtení s porozuměním,
písemný projev, ústní projev), jazykové prostředky (fonetika, grafická stránka jazyka, slovní
zásoba, tvarosloví) a získají znalosti z různých tematických okruhů. Při hodinách je kladen důraz
na komunikativnost a mezipředmětové vztahy. Cizí jazyk je provázaný s obdobnými předměty
např. dějepis, český jazyk, společensko-vědní základ. Podporuje se a rozvíjí schopnost
sebehodnocení žáků. Je dodržován princip zpětné vazby.
Při výuce se kromě tradičních metod používají i moderní vyučovací metody – skupinové
vyučování, dialogy, diskuse, metoda objevování, výuka v multimediálních učebnách, jazykové
hry.
Je uplatňován individuální přístup, a to zejména vůči žákům s poruchami učení. Nejlepší žáci
jsou motivováni k účasti v jazykových soutěžích nebo složení mezinárodně platných zkoušek
z cizího jazyka.
Hodnocení výsledků žáků
Hodnocení žáků se řídí klasifikačním řádem, který je součástí školního řádu, a dále
klasifikačními kritérii, se kterými budou žáci na počátku klasifikačního období seznámeni.
Na závěr každého tematického celku je zařazen ověřovací kontrolní test, aby bylo možné zjistit
stupeň osvojení znalostí. Žáci jsou ústní formou průběžně přezkušováni a hodnoceni během
vyučovacích hodin. Je vždy dodržena zásada, že hodnocení má mít motivační charakter.
Při pololetní klasifikaci vyučující přihlíží nejen k výsledkům ústního a písemného zkoušení, ale
rovněž k celkovému přístupu žáka k předmětu, jeho aktivitě při hodině, k plnění studijních
povinností. Součástí hodnocení jsou nejen řečové dovednosti produktivní, tj. mluvení zaměřené
situačně i tematicky a písemné reprodukční zpracování textu, ale i řečové dovednosti receptivní,
tj. poslech s porozuměním a práce s textem. Je uplatňován individuální přístup, a to zejména vůči
žákům s poruchami učení. Součástí procesu hodnocení je i tzv. sebehodnocení a hodnocení
zkoušeného ostatními.
70
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
Při hodnocení žáků se vyučující řídí platným školním řádem, viz kapitola Pravidla pro hodnocení
výsledků vzdělávání žáků – klasifikační řád.
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat
Klíčové kompetence
Komunikativní kompetence – žák formuluje myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné
podobě přehledně a jazykově správně, zpracovává písemně řešení zadaných úloh, správně
po formální i obsahové stránce. Aktivně se zúčastní diskuzí, formuluje a obhajuje své názory
a řešení, respektuje názory druhých. Zpracovává souvislé texty na běžná i odborná témata.
Dodržuje jazykové normy a používá odbornou terminologii. Zaznamenává písemně údaje
z mluveného i písemného projevu. Dosáhne jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci
v cizojazyčném prostředí a pro pracovní uplatnění v rámci příslušné odborné kvalifikace.
Personální kompetence – žák se učí pracovat efektivně, vyhodnocovat dosažené výsledky,
využívat ke svému učení zkušeností jiných lidí a učit se i na základě zprostředkovaných
zkušeností. Učí se přijímat hodnocení svých výsledků za strany jiných lidí, adekvátně na ně
reagovat, přijímat radu i kritiku. Posuzuje reálně své fyzické i duševní možnosti, odhaduje
důsledky svého jednání. Stanovuje si cíle podle svých osobních schopností a své zájmové
orientace.
Sociální kompetence – žák přijímá a odpovědně řeší zadané úkoly, podněcuje práci v týmu
vlastními návrhy, nezaujatě zvažuje návrhy druhých. Přispívá k vytváření vstřícných
mezilidských vztahů.
Samostatnost při řešení úkolů – žák rozvíjí schopnost porozumět zadání úkolu nebo určit jádro
problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty
řešení a zdůvodnit je, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky.
Využití prostředků informačních a komunikačních technologií – žák se učí pracovat s běžným
základním a novým aplikačním programovým vybavením, učí se získávat informace
z otevřených zdrojů, zejména z celosvětové sítě Internet.
Průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Hodiny německé konverzace probíhají v demokratickém prostředí, které je založeno
na vzájemném respektování, spolupráci, účasti a dialogu. Vyučující volí takové vyučovací
a výchovné strategie, které napomáhají rozvoji sociálních a osobnostních kompetencí a pozitivní
hodnotové orientaci žáků, stimulují jejich aktivitu a angažovanost. V rámci mezinárodních
projektů je podporována multikulturní výchova, aktivní tolerance, tj. uznávání důstojnosti všech
lidí a oprávněnosti jejich demokratických názorů.
Člověk a životní prostředí
U žáků bude rozvíjena slovní zásoba, aby byli schopni zapojit se do diskuse v německém jazyce
na toto téma. V rámci výuky proběhne prezentace projektů žáků na téma Člověk a životní
prostředí.
Člověk a svět práce
71
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
Žáci si uvědomí význam znalosti cizího jazyka jako jednoho z klíčových předpokladů pro další
pracovní uplatnění a úspěšnou kariéru. Ve výuce budou probíhat nácviky situací souvisejících
s hledáním zaměstnání.
Informační a komunikační technologie
Žáci budou využívat prostředky IKT především při realizaci a prezentaci svých projektů,
pro vyhledávání a získávání informací. Výuka bude dle možnosti probíhat v odborných učebnách
vybavených výpočetní technikou.
Rozpis učiva a realizace kompetencí
1. ročník
Výsledky vzdělávání a kompetence
Žák:
- rozumí přiměřeným souvislým projevům
a diskusím rodilých mluvčích pronášeným
ve standardním hovorovém tempu;
- odhaduje význam neznámých výrazů podle
kontextu a způsobu tvoření;
- nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
myšlenky a důležité informace;
- porozumí školním a pracovním pokynům;
- rozpozná význam obecných sdělení
a hlášení;
- čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu,
- sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté nebo přečtené;
- vypráví jednoduché příběhy, zážitky,
popíše své pocity;
- sdělí a zdůvodní svůj názor;
- pronese jednoduše zformulovaný monolog
před publikem;
- vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných,
předvídatelných situacích;
- zaznamená písemně podstatné myšlenky a
informace z textu, zformuluje vlastní
myšlenky a vytvoří text o událostech a
zážitcích v podobě popisu, sdělení,
vyprávění, dopisu a odpovědi na dopis;
- vyjádří písemně svůj názor na text;
- vyhledá, zformuluje a zaznamená
informace
nebo
fakta
týkající
se
Učivo
3 vyučovací hod. týdně
1.
Řečové dovednosti
- receptivní řečová dovednost sluchová
- poslech – oprava chyb, přiřazování, pravdivé
x
nepravdivé
informace,
doplňování
informací, výběr z několika možností,
odpovědi na otázky
- receptivní řečová dovednost zraková
- texty dle tematických okruhů
- produktivní řečová dovednost ústní
- vyslovuje a čte foneticky správně
- situace dle tematických okruhů
- produktivní řečová dovednost písemná
- texty dle tematických okruhů
- vyplnění formuláře
- krátký text o rodině a bydlení
- popis atd.
- jednoduchý překlad
- texty dle tematických okruhů
- interaktivní řečové dovednosti
- interakce ústní
– rozhovor v jídelně, restauraci
- plánování volnočasových aktivit apod.
- interakce písemná
- představení se
72
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
studovaného oboru;
- přeloží text a používá slovníky,
i elektronické;
- zapojí se do hovoru bez přípravy;
- vyměňuje si informace, které jsou běžné při
neformálních hovorech;
- při pohovorech, na které je připraven, klade
vhodné otázky a reaguje na dotazy tazatele;
- požádá o upřesnění nebo zopakování
sdělené informace, pokud nezachytí přesně
význam sdělení;
- přeformuluje a objasní pronesené sdělení a
zprostředkuje informaci dalším lidem;
- uplatňuje různé techniky čtení textu;
- ověří si i sdělí získané informace písemně;
- zaznamená vzkazy volajících;
-vyplní jednoduchý neznámý formulář;
- vyslovuje srozumitelně co nejblíže
přirozené výslovnosti, rozlišuje základní
zvukové prostředky daného jazyka a
koriguje odlišnosti zvukové podoby jazyka;
- komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a
aktivně používá získanou slovní zásobu,
včetně vybrané frazeologie v rozsahu
daných tematických okruhů, zejména v
rutinních situacích každodenního života, a
vlastních zálib;
- používá vhodně základní odbornou slovní
zásobu ze svého studijního oboru;
- uplatňuje základní způsoby tvoření slov v
jazyce;
- dodržuje základní pravopisné normy
v písemném projevu, opravuje chyby;
- email
- neformální dopis
- popis
2. Jazykové prostředky
- výslovnost (zvukové prostředky jazyka)
- německá abeceda
- výslovnost specifických jevů
(r, sch,
tsch, tz, w, v)
- slovní zásoba a její tvoření
- země a národnosti
- místnosti v domě, nábytek
- příbuzenské vztahy
- výrazy pro popis vzhledu
- volnočasové aktivity
- vyučovací předměty, typy škol
- jídlo a pití
- odborná slovní zásoba (HW, SW, PC, PC
příslušenství)
-
gramatika (tvarosloví a větná skladba)
člen určitý, neurčitý
osobní zájmena
přeložky s akusativem, dativem
tázací zájmena
imperativ
způsobová slovesa
předpony odlučitelné, neodlučitelné
stupňování přídavných jmen a příslovcí
časové údaje
zeměpisná jména
spojky souřadící a podřadící
sloveso werden
73
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
- préteritum, perfektum
- zájmenná příslovce
- trpný rod
- grafická podoba jazyka a pravopis
- zkrácené tvary členu dem, den
-
- vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům
osobního života a k tématům z oblasti
zaměření studijního oboru;
- řeší pohotově a vhodně standardní řečové
situace i jednoduché a frekventované
situace týkající se pracovní činnosti;
- domluví se v běžných situacích; získá i
poskytne informace;
- používá stylisticky vhodné obraty
umožňující
nekonfliktní
vztahy
a
komunikaci;
grafická podoba ve formálních
neformálních písemných projevech
a
3. Tematické okruhy, komunikační
situace a jazykové funkce
- tematické okruhy:
-
osobní údaje
nákupy
jídlo, pití
bydlení
oslava narozenin
denní plán
dovolená
škola, povolání
volný čas, záliby
zdraví, nemoci
cestování
- komunikační situace:
- představování se
- objednávání jídla v restauraci
- vyjadřování návrhu + přijetí a
návrhu
- vyjadřování schopností
- vyjadřování žádosti
odmítnutí
- jazykové funkce:
- obraty pro představování se
- vyjadřování data
- vyjadřování času
- obraty pro vyjádření návrhu
- obraty pro přijetí nebo odmítnutí návrhu
74
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
- vyjádření pocitů
- prokazuje faktické znalosti především o
geografických,
demografických,
hospodářských, politických, kulturních
faktorech zemí dané jazykové oblasti včetně
vybraných poznatků studijního oboru, a to i
z jiných vyučovacích předmětů, a uplatňuje
je také v porovnání s reáliemi mateřské
země;
- uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná
sociokulturní specifika daných zemí.
4. Poznatky o zemích
- Vánoce v Německu, Rakousku a České
republice – srovnání)
- rozdíly mezi německou a rakouskou němčinou
- Velikonoce v ČR, Německu a Rakousku
- historie německy hovořících zemí
2. ročník
Výsledky vzdělávání a kompetence
Žák:
Učivo
3 vyučovací hod. týdně
- rozumí přiměřeným souvislým projevům a 1. Řečové dovednosti
diskusím rodilých mluvčích pronášeným ve - receptivní řečová dovednost sluchová
standardním hovorovém tempu;
- texty dle tematických okruhů
- odhaduje význam neznámých výrazů podle - poslech – oprava chyb, přiřazování, pravdivé
kontextu a způsobu tvoření;
x
nepravdivé
informace,
doplňování
informací, výběr z několika možností,
- nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
odpovědi na otázky
myšlenky a důležité informace;
- porozumí školním a pracovním pokynům;
- rozpozná význam obecných sdělení
- receptivní řečová dovednost zraková
a hlášení;
- texty dle tematických okruhů
- čte s porozuměním věcně i jazykově
- produktivní řečová dovednost ústní
přiměřené texty, orientuje se v textu,
- sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace - situace dle tematických okruhů např.
vyslechnuté nebo přečtené;
- vyprávění o prázdninách
- přednese připravenou prezentaci ze svého - popis cesty
oboru a reaguje na jednoduché dotazy - vyprávění o plánech do budoucnosti
publika;
- vyprávění o oblíbeném oblečení
- vypráví jednoduché příběhy, zážitky,
popíše své pocity;
- sdělí a zdůvodní svůj názor;
- produktivní řečová dovednost písemná
- pronese jednoduše zformulovaný monolog - texty dle tematických okruhů např.
před publikem;
- krátký text o prázdninách
- vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných, - plán cesty
- popis oblečení
předvídatelných situacích;
- dokáže experimentovat, zkoušet a hledat
způsoby vyjádření srozumitelné pro - jednoduchý překlad
posluchače;
- texty dle tematických okruhů
75
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
- zaznamená písemně podstatné myšlenky a
informace z textu, zformuluje vlastní
myšlenky a vytvoří text o událostech a
zážitcích v podobě popisu, sdělení,
vyprávění, dopisu a odpovědi na dopis;
- vyjádří písemně svůj názor na text;
- vyhledá, zformuluje a zaznamená
informace nebo fakta týkající se
studovaného oboru;
- přeloží text a používá slovníky,
i elektronické;
- zapojí se do hovoru bez přípravy;
- vyměňuje si informace, které jsou běžné
při neformálních hovorech;
- zapojí se do odborné debaty nebo
argumentace, týká-li se známého tématu;
- při pohovorech, na které je připraven, klade
vhodné otázky a reaguje na dotazy tazatele;
- vyřeší většinu běžných denních situací,
které se mohou odehrát v cizojazyčném
prostředí;
- požádá o upřesnění nebo zopakování
sdělené informace, pokud nezachytí přesně
význam sdělení;
- přeformuluje a objasní pronesené sdělení a
zprostředkuje informaci dalším lidem;
- uplatňuje různé techniky čtení textu;
- ověří si i sdělí získané informace písemně;
- zaznamená vzkazy volajících;
-vyplní jednoduchý neznámý formulář;
- vyslovuje srozumitelně co nejblíže
přirozené výslovnosti, rozlišuje základní
zvukové prostředky daného jazyka a
koriguje odlišnosti zvukové podoby jazyka;
- komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a
aktivně používá získanou slovní zásobu,
včetně vybrané frazeologie v rozsahu
daných tematických okruhů, zejména v
rutinních situacích každodenního života, a
vlastních zálib;
- používá opisné prostředky v neznámých
situacích, při vyjadřování složitých
myšlenek;
- používá vhodně základní odbornou slovní
zásobu ze svého studijního oboru;
- uplatňuje základní způsoby tvoření slov v
jazyce;
- interaktivní řečové dovednosti
- interakce ústní
- učitel x žák / žák x žák
- rozhovor na nádraží
- orientace ve městě
- rozhovor v obchodě s oděvy
- interakce písemná
- neformální dopis
- krátký článek do časopisu
- popis
- pozvánka
76
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
- dodržuje základní pravopisné normy
v písemném projevu, opravuje chyby;
- vyslovuje srozumitelně co nejblíže 2. Jazykové prostředky
přirozené výslovnosti, rozlišuje základní - výslovnost (zvukové prostředky jazyka)
zvukové prostředky daného jazyka a
koriguje odlišnosti zvukové podoby jazyka; - výslovnost specifických jevů ( -ks, -ck, e
- komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a
v nepřízvučné slabice)
aktivně používá získanou slovní zásobu,
včetně vybrané frazeologie v rozsahu - slovní zásoba a její tvoření
daných tematických okruhů, zejména v - vzhled, osobnost
rutinních situacích každodenního života, a - názvy obchodů a služeb
vlastních zálib;
- adjektiva pro popis místa
- používá opisné prostředky v neznámých - oblečení
situacích, při vyjadřování složitých - odborná slovní zásoba (média, internet,
myšlenek;
komunikační prostředky)
- používá vhodně základní odbornou slovní
zásobu ze svého studijního oboru;
- gramatika (tvarosloví a větná skladba)
- uplatňuje základní způsoby tvoření slov v - préteritum modálních sloves
jazyce;
- vedlejší věta
- dodržuje základní pravopisné normy
- datum
v písemném projevu, opravuje chyby;
- zvratná slovesa
- zájmenná příslovce
- podmiňovací způsob
- stupňování a porovnávání
- trpný rod
- infinitiv s ZU
- vedlejší věta s DASS, DAMIT
- vztažná věta
- nepřímá otázka
- předložky außer, wegen
- reciproční zájmena
- grafická podoba jazyka a pravopis
-
grafická podoba ve formálních
neformálních písemných projevech
a
- vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům 3. Tematické okruhy, komunikační situace
osobního života a k tématům z oblasti
a jazykové funkce
zaměření studijního oboru;
- řeší pohotově a vhodně standardní řečové - tematické okruhy:
situace i jednoduché a frekventované
situace týkající se pracovní činnosti;
- vzhled, popis osoby, vlastnosti
- domluví se v běžných situacích; získá i - vzdělávání, práce
77
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
poskytne informace;
- používá stylisticky vhodné obraty
umožňující
nekonfliktní
vztahy
a
komunikaci;
- zábava, média, televize
- průmysl, hospodářství
- rodina a osobní vztahy
- příroda, životní prostředí
- práce v zahraničí
- zprávy, politika, historie
- komunikační situace:
- předávání informací o rodině
- zjišťování informací o práci
- pracovní pohovor
- objednání do autoservisu
- reklamace opravy
- vyjadřování plánů do budoucnosti
- organizování večírku / oslavy
- vyjadřování nabídky
- jazykové funkce:
- vyjádření pozvání
- vyjádření vlastního názoru
- vyjadřování vlastnictví
- vyjadřování předpovědi
- vyjadřování zážitků / zkušeností
- vyjádření nabídky
- pozvání
- prokazuje faktické znalosti především o 4. Poznatky o zemích
geografických,
demografických, - Vánoce v Německu, Rakousku a České
hospodářských, politických, kulturních
republice – srovnání)
faktorech zemí dané jazykové oblasti včetně - rozdíly mezi německou a rakouskou
vybraných poznatků studijního oboru, a to i
němčinou
z jiných vyučovacích předmětů, a uplatňuje - Velikonoce v ČR, Německu a Rakousku
je také v porovnání s reáliemi mateřské - historie německy hovořících zemí
země;
- uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná
sociokulturní specifika daných zemí.
3. ročník
Výsledky vzdělávání a kompetence
Žák:
Učivo
3 vyučovací hod. týdně
78
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
- rozumí přiměřeným souvislým projevům a 1. Řečové dovednosti
diskusím rodilých mluvčích pronášeným ve - receptivní řečová dovednost sluchová
standardním hovorovém tempu;
- texty dle tematických okruhů
- odhaduje význam neznámých výrazů podle - poslech – oprava chyb, přiřazování, pravdivé
kontextu a způsobu tvoření;
x
nepravdivé
informace,
doplňování
- nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
informací, výběr z několika možností,
myšlenky a důležité informace;
odpovědi na otázky
- porozumí školním a pracovním pokynům;
- rozpozná význam obecných sdělení
- receptivní řečová dovednost zraková
a hlášení;
- texty dle tematických okruhů např.
- čte s porozuměním věcně i jazykově
- cestování
přiměřené texty, orientuje se v textu,
- sport
- sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace - produktivní řečová dovednost ústní
vyslechnuté nebo přečtené;
- situace dle tematických okruhů např.
- přednese připravenou prezentaci ze svého - cestování
oboru a reaguje na jednoduché dotazy - sport
publika;
- vypráví jednoduché příběhy, zážitky,
- produktivní řečová dovednost písemná
popíše své pocity;
- texty dle tematických okruhů
- sdělí a zdůvodní svůj názor;
- filmová recenze
- pronese jednoduše zformulovaný monolog - vyprávění
- článek
před publikem;
- vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných,
předvídatelných situacích;
- dokáže experimentovat, zkoušet a hledat - jednoduchý překlad
způsoby vyjádření srozumitelné pro - texty dle tematických okruhů
posluchače;
- zaznamená písemně podstatné myšlenky a - interaktivní řečové dovednosti
informace z textu, zformuluje vlastní - interakce ústní
myšlenky a vytvoří text o událostech a - učitel x žák / žák x žák
zážitcích v podobě popisu, sdělení, – diskuze – mezilidské vztahy, konsum… atd.
- popis obrázků
vyprávění, dopisu a odpovědi na dopis;
- vyjádří písemně svůj názor na text;
- vyhledá, zformuluje a zaznamená
- interakce písemná
informace nebo fakta týkající se
- formální dopis
studovaného oboru;
- novinový článek
- přeloží text a používá slovníky,
- text do turistického průvodce
i elektronické;
- filmová recenze
- zapojí se do hovoru bez přípravy;
- životopis
- vyměňuje si informace, které jsou běžné
při neformálních hovorech;
- zapojí se do odborné debaty nebo
argumentace, týká-li se známého tématu;
- při pohovorech, na které je připraven, klade
vhodné otázky a reaguje na dotazy tazatele;
- vyřeší většinu běžných denních situací,
které se mohou odehrát v cizojazyčném
79
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
prostředí;
- požádá o upřesnění nebo zopakování
sdělené informace, pokud nezachytí přesně
význam sdělení;
- přeformuluje a objasní pronesené sdělení a
zprostředkuje informaci dalším lidem;
- uplatňuje různé techniky čtení textu;
- ověří si i sdělí získané informace písemně;
- zaznamená vzkazy volajících;
-vyplní jednoduchý neznámý formulář;
- vyslovuje srozumitelně co nejblíže 2. Jazykové prostředky
přirozené výslovnosti, rozlišuje základní - výslovnost (zvukové prostředky jazyka)
zvukové prostředky daného jazyka a - výslovnost specifických jevů (koncové er,
koriguje odlišnosti zvukové podoby jazyka;
dvojhlásky, slovní přízvuk ve složených
slovech)
- komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a
aktivně používá získanou slovní zásobu,
včetně vybrané frazeologie v rozsahu - slovní zásoba a její tvoření
daných tematických okruhů, zejména v - konzum
rutinních situacích každodenního života, a - média
- počítače
vlastních zálib;
- povolání / zaměstnání
- používá opisné prostředky v neznámých
situacích, při vyjadřování složitých - odborná slovní zásoba (PC viry, zabezpečení
počítačů, PC komponenty)
myšlenek;
- používá vhodně základní odbornou slovní
zásobu ze svého studijního oboru;
- gramatika (tvarosloví a větná skladba)
- uplatňuje základní způsoby tvoření slov v - zvratná a reciproční zájmena
- kompozita
jazyce;
- korelace wenn, je-desto,
- dodržuje základní pravopisné normy
- spojky weil, denn
v písemném projevu, opravuje chyby;
- spojky obwohl , trotzdem
- konjunktiv II.
- spojky, als, wenn, bevor, nachdem
- imperativ
- účelová věta um+zu, damit
- grafická podoba jazyka a pravopis
- podmínkové souvětí (wenn)
- vztažné věty
- grafická podoba ve formálních
neformálních písemných projevech
a
- vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům 3. Tematické okruhy, komunikační situace a
osobního života a k tématům z oblasti
jazykové funkce
zaměření studijního oboru;
80
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
- řeší pohotově a vhodně standardní řečové
situace i jednoduché a frekventované
situace týkající se pracovní činnosti;
- domluví se v běžných situacích; získá i
poskytne informace;
- používá stylisticky vhodné obraty
umožňující
nekonfliktní
vztahy
a
komunikaci;
- tematické okruhy:
-
bydlení
všední život
vzdělání a práce
média
cestování, mobilita
- komunikační situace:
- popis místa
- plánování výletu / cestování letadlem
- plánování programu
- jazykové funkce:
- vyjadřování jistoty / domněnky
- obraty pro vyjádření vlastního názoru
- vyjadřování výhody / nevýhody
- vyjadřování schopnosti v minulosti
- prokazuje faktické znalosti především o 4. Poznatky o zemích
geografických,
demografických,
hospodářských, politických, kulturních - spolkové země Německa
faktorech zemí dané jazykové oblasti včetně - spolkové země Rakouska
vybraných poznatků studijního oboru, a to i - Švýcarsko
z jiných vyučovacích předmětů, a uplatňuje
je také v porovnání s reáliemi mateřské
země;
- uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná
sociokulturní specifika daných zemí.
4. ročník
Výsledky vzdělávání a kompetence
Žák:
Učivo
3 vyučovací hod. týdně
- rozumí přiměřeným souvislým projevům a 1. Řečové dovednosti
diskusím rodilých mluvčích pronášeným ve - receptivní řečová dovednost sluchová
standardním hovorovém tempu;
- texty dle tematických okruhů
- odhaduje význam neznámých výrazů podle - poslech – oprava chyb, přiřazování, pravdivé
kontextu a způsobu tvoření;
x
nepravdivé
informace,
doplňování
- nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
informací, výběr z několika možností,
myšlenky a důležité informace;
odpovědi na otázky
- porozumí školním a pracovním pokynům;
- rozpozná význam obecných sdělení
81
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
a hlášení;
- čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu,
- sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté nebo přečtené;
- přednese připravenou prezentaci ze svého
oboru a reaguje na jednoduché dotazy
publika;
- vypráví jednoduché příběhy, zážitky,
popíše své pocity;
- sdělí a zdůvodní svůj názor;
- pronese jednoduše zformulovaný monolog
před publikem;
- vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných,
předvídatelných situacích;
- dokáže experimentovat, zkoušet a hledat
způsoby vyjádření srozumitelné pro
posluchače;
- zaznamená písemně podstatné myšlenky a
informace z textu, zformuluje vlastní
myšlenky a vytvoří text o událostech a
zážitcích v podobě popisu, sdělení,
vyprávění, dopisu a odpovědi na dopis;
- vyjádří písemně svůj názor na text;
- vyhledá, zformuluje a zaznamená
informace nebo fakta týkající se
studovaného oboru;
- přeloží text a používá slovníky,
i elektronické;
- zapojí se do hovoru bez přípravy;
- vyměňuje si informace, které jsou běžné
při neformálních hovorech;
- zapojí se do odborné debaty nebo
argumentace, týká-li se známého tématu;
- při pohovorech, na které je připraven, klade
vhodné otázky a reaguje na dotazy tazatele;
- vyřeší většinu běžných denních situací,
které se mohou odehrát v cizojazyčném
prostředí;
- požádá o upřesnění nebo zopakování
sdělené informace, pokud nezachytí přesně
význam sdělení;
- přeformuluje a objasní pronesené sdělení a
zprostředkuje informaci dalším lidem;
- uplatňuje různé techniky čtení textu;
- ověří si i sdělí získané informace písemně;
- zaznamená vzkazy volajících;
- receptivní řečová dovednost zraková
- texty dle tematických okruhů
- zdravý životní sty; móda; moderní
technologie apod.
- produktivní řečová dovednost ústní
- vyprávění o rodině
- popis osob
- vyprávění o volném čase
- produktivní řečová dovednost písemná
- texty dle tematických okruhů
- vyplňování dotazníku / formuláře apod.
- jednoduchý překlad
- texty dle tematických okruhů
- interaktivní řečové dovednosti
- interakce ústní
- učitel x žák / žák x žák
- plánování dovolené
- organizace domácích prací
- výběr dárku
- uspořádání oslavy apod.
- interakce písemná
- email
- neformální dopis
- semi-formální dopis
- formální dopis
- recenze
- popis
- vyprávění
- článek
- inzerát
82
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
-vyplní jednoduchý neznámý formulář;
- vyslovuje srozumitelně co nejblíže 2. Jazykové prostředky
přirozené výslovnosti, rozlišuje základní - výslovnost (zvukové prostředky jazyka)
zvukové prostředky daného jazyka a - výslovnost specifických jevů
koriguje odlišnosti zvukové podoby jazyka;
- komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a - slovní zásoba a její tvoření
aktivně používá získanou slovní zásobu, - odvozování výrazů pomocí předpon / přípon
včetně vybrané frazeologie v rozsahu - vztahy v rodině
daných tematických okruhů, zejména v - výrazy pro popis osob
rutinních situacích každodenního života, a - typy domů / zařízení
vlastních zálib;
- životní prostředí
- používá opisné prostředky v neznámých - typy škol / vyučovací předměty / zkoušky
situacích, při vyjadřování složitých - zdravý životní styl
myšlenek;
- nemoci
- používá vhodně základní odbornou slovní - volnočasové aktivity
zásobu ze svého studijního oboru;
- vynálezy / moderní technologie
- uplatňuje základní způsoby tvoření slov v - média
jazyce;
- odborná slovní zásoba (popis maturitního
- dodržuje základní pravopisné normy
výrobku)
v písemném projevu, opravuje chyby;
- gramatika (tvarosloví a větná skladba)
- nepřímá řeč
- stupňování přídavných jmen a příslovcí
- předložkové vazby přídavných
jmen
- tvorba příslovcí
- frázová slovesa
- předložky místa a času
- spojovací výrazy
- plusquamperfektum
- členy
- grafická podoba jazyka a pravopis
- grafická podoba ve formálních
neformálních písemných projevech
a
- vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům 3. Tematické okruhy, komunikační situace
osobního života a k tématům z oblasti
a jazykové funkce
zaměření studijního oboru;
- řeší pohotově a vhodně standardní řečové - tematické okruhy:
situace i jednoduché a frekventované
situace týkající se pracovní činnosti;
- reálie (Česká rep., německy hovořící země)
- domluví se v běžných situacích; získá i - PC Hardware, software
poskytne informace;
- rodina, přátelé
- používá stylisticky vhodné obraty - cestování
83
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
umožňující
komunikaci;
nekonfliktní
vztahy
a
- průběh dne
- bydliště
- média
- ochrana životního prostředí
- kultura
- sport
- ochrana dat a zajištění PC
- Evropská unie
- škola, vzdělání
- zdravý životní styl
- móda, oblečení
- německá literatura, moje četba
- nakupování
- počasí
- svátky
- současné problémy
- komunikační situace:
- představování se
- plánování oslavy
- pracovní pohovor
- domlouvání schůzky
- vyjadřování návrhu / nabídky / žádosti
- popis obrázků
- výběr dovolené apod.
- jazykové funkce:
- obraty pro představování se
- obraty pro vyjádření návrhu / nabídky /
žádosti
- obraty pro přijetí nebo odmítnutí návrhu /
žádosti
- obraty pro domlouvání schůzky
- vyjadřování (ne)souhlasu
- prokazuje faktické znalosti především o 4. Poznatky o zemích
geografických,
demografických,
hospodářských, politických, kulturních - německy hovořící země (Lucembursko,
faktorech zemí dané jazykové oblasti včetně
Lichtenštejnsko)
vybraných poznatků studijního oboru, a to i - Evropská unie
z jiných vyučovacích předmětů, a uplatňuje - Česká republika
je také v porovnání s reáliemi mateřské
země;
- uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná
sociokulturní specifika daných zemí.
84
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
ANGLICKÝ JAZYK
Název školy: SPŠE a VOŠ, Pardubice, Karla IV. 13
Název ŠVP: Elektrotechnika
Obor/zaměření: Komunikační systémy, Řídicí systémy, Informační technologie
Hodinová dotace: 3/102, 3/99, 3/99, 3/84
Platnost: od 1. září 2013
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecný cíl vyučovacího předmětu
Vzdělávání v AJ se podílí na přípravě žáků pro aktivní život v multikulturní společnosti. Vede
žáky k získávání obecných i komunikativních jazykových kompetencí nutných pro dorozumění
se v situacích každodenního osobního i pracovního života. Připravuje žáky k efektivní účasti
v přímé i nepřímé komunikaci, k přístupu k informačním zdrojům, rozšiřuje jejich znalosti
o světě. Napomáhá rozvoji osobnosti, učí je toleranci k hodnotám jiných národů. Rozvíjí jejich
komunikativní dovednosti a schopnosti učit se po celý život.
Vzdělávání v anglickém jazyce směřuje k osvojení komunikativních jazykových kompetencí, které
odpovídají minimálně úrovni B1 společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Důraz je
rovněž kladen na přípravu ke státní maturitní zkoušce z anglického jazyka.
Žák si osvojí slovní zásobu cca 2300 lexikálních jednotek, z čehož tvoří odborná terminologie
alespoň 20 % slovní zásoby.
Charakteristika učiva
Výuka v AJ navazuje na výuku jazyků na základní škole. Výuka probíhá ve všech ročnících
3 hodiny týdně. Obsahem vyučování AJ je systematické osvojování řečových dovedností
(produktivních i receptivních) v návaznosti na jazykové prostředky – výslovnost, slovní zásobu,
gramatiku včetně grafické stránky jazyka a pravopis v podmínkách řečových komunikačních
situací, do nichž se zapojují různé funkce jazyka a informace z reálií.
Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu RVP – Komunikace v cizím jazyce.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
– komunikovat v různých situacích každodenního života – a to ve sféře osobní, veřejné
i pracovní, na všeobecná i odborná témata, volit adekvátní komunikační strategie
a jazykové prostředky;
– pracovat s učebnicemi dle výběru vyučujících a na základě schválení předmětovou
komisí,
– pracovat s cizojazyčným textem včetně odborného, umět jej zpracovat a využívat jako
zdroj poznání i jako prostředku ke zkvalitňování svých jazykových znalostí a dovedností;
– získávat informace o světě, především o anglicky mluvících zemích, a získané poznatky
včetně odborných ze svého oboru využívat v komunikaci;
85
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
pracovat s informacemi a zdroji informací v anglickém jazyce – s časopisy, Bridge,
Friendship, National geographic, s internetem, CD-ROM, se slovníky, jazykovými
příručkami, audio a video nahrávkami, odbornými texty,
– získané informace využívat k dalšímu studiu jazyka i prohlubováních svých všeobecných
i odborných dovedností;
– využívat vybrané metody a techniky osvojené ze studia anglického jazyka ke studiu
dalších jazyků, využívat vědomosti a dovednosti získané ve výuce mateřského jazyka
při studiu anglického jazyka;
– chápat a respektovat tradice, zvyky a odlišné sociální a kulturní hodnoty jiných národů
a jazykových oblastí, projevovat se ve vztahu k jiným národům v souladu se zásadami
demokracie;
– překonat obavy z komunikace v cizojazyčném prostředí.
–
Vzdělávání v anglickém jazyce směřuje k tomu, aby žáci získali:
– pozitivní přístup ke studiu anglického jazyka a použití získaných dovedností a znalostí
v praktickém životě;
– motivaci k celoživotnímu vzdělávání v oblasti jazyků;
– důvěru ve vlastní schopnosti a přesnost při práci.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů hodnot a preferencí
Výuka směřuje k tomu, aby žáci pracovali kvalitně, pečlivě a poctivě, dodržovali normy
a dohodnuté postupy, neplýtvali hodnotami, dodržovali morální zásady, vážili si kvalitní práce
jiných lidí, byli schopni se kriticky dívat na výsledky své vlastní práce.
Výukové strategie nebo Pojetí výuky
Výuka anglického jazyka probíhá ve všech ročnících studia a je dotována třemi hodinami týdně.
Během vyučovacích hodin si žáci osvojí řečové dovednosti (poslech, čtení s porozuměním,
písemný projev, ústní projev), jazykové prostředky (fonetika, grafická stránka jazyka, slovní
zásoba, tvarosloví) a získají znalosti z různých tematických okruhů. Při hodinách je kladen důraz
na komunikativnost a mezipředmětové vztahy. Klade se důraz na provázanost s odbornými
předměty, s předměty se společensko-vědním základem, dějepisem, českým jazykem i dalšími
cizími jazyky.
Podporuje se a rozvíjí schopnost sebehodnocení žáků. Je dodržován princip zpětné vazby.
Při výuce se kromě tradičních metod používají i moderní vyučovací metody – skupinové
vyučování, dialogy, diskuse, metoda objevování, výuka v multimediálních učebnách, jazykové
hry, prezentace na dané téma.
Exkurze, výměnné pobyty a jazykové stáže se žákům pravidelně nabízejí dle možnosti školy
a žáci se jich zúčastňují dle svého zájmu.
Je uplatňován individuální přístup, a to zejména vůči žákům s poruchami učení.
Nejlepší žáci jsou motivováni k účasti v jazykových soutěžích nebo složení mezinárodně
platných zkoušek z anglického jazyka.
Dle možností se využívají finanční prostředky a granty, Erasmus, Leonardo atd.
86
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
Hodnocení výsledků žáků
Hodnocení žáků se řídí klasifikačním řádem., který je součástí školního řádu, a dále
klasifikačními kritérii, se kterými budou žáci na počátku klasifikačního období seznámeni.
Na závěr každého tematického celku je zařazen ověřovací kontrolní test, aby bylo možné zjistit
stupeň osvojení znalostí. Žáci jsou ústní formou průběžně přezkušováni a hodnoceni během
vyučovacích hodin. Je vždy dodržena zásada, že hodnocení má mít motivační charakter.
Při pololetní klasifikaci vyučující přihlíží nejen k výsledkům ústního a písemného zkoušení, ale
rovněž k celkovému přístupu žáka k předmětu, jeho aktivitě při hodině, k plnění studijních
povinností. Součástí hodnocení jsou nejen řečové dovednosti produktivní, tj. mluvení zaměřené
situačně i tematicky a písemné reprodukční zpracování textu, ale i řečové dovednosti receptivní,
tj. poslech s porozuměním a práce s textem.
Je uplatňován individuální přístup, a to zejména vůči žákům s poruchami učení. Součástí procesu
hodnocení je i tzv. sebehodnocení a hodnocení zkoušeného ostatními.
Při hodnocení žáků se vyučující řídí platným školním řádem, viz kapitola Pravidla pro hodnocení
výsledků vzdělávání žáků – klasifikační řád.
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat
Klíčové kompetence
Komunikativní kompetence – žák formuluje myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné
podobě přehledně a jazykově správně, zpracovává písemně řešení zadaných úloh, správně
po formální i obsahové stránce. Aktivně se zúčastní diskuzí, formuluje a obhajuje své názory
a řešení, respektuje názory druhých.
Personální kompetence – žák se učí pracovat efektivně, vyhodnocovat dosažené výsledky,
využívat ke svému učení zkušeností jiných lidí a učit se i na základě zprostředkovaných
zkušeností. Učí se přijímat hodnocení svých výsledků za strany jiných lidí, adekvátně na ně
reagovat, přijímat radu i kritiku.
Sociální kompetence – žák přijímá a odpovědně řeší zadané úkoly, podněcuje práci v týmu
vlastními návrhy, nezaujatě zvažuje návrhy druhých.
Samostatnost při řešení úkolů – žák rozvíjí schopnost porozumět zadání úkolu nebo určit jádro
problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty
řešení a zdůvodnit je, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky.
Využití prostředků informačních a komunikačních technologií – žák se učí pracovat s běžným
základním a novým aplikačním programovým vybavením, učí se získávat informace
z otevřených zdrojů, zejména z celosvětové sítě Internet.
Průřezová témata
Při výuce anglického jazyka se klade důraz na provázanost předmětu s odbornými předměty,
s předměty se společensko-vědním základem, s dějepisem, s českým jazykem i s dalšími cizími
jazyky.
V souvislosti s možnou změnou učebnice může dojít i ke změně probíraných témat či jejich
pořadí.
Občan v demokratické společnosti
87
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
Hodiny AJ probíhají v demokratickém prostředí, které je založeno na vzájemném respektování,
spolupráci, účasti a dialogu. Vyučující volí takové vyučovací a výchovné strategie, které
napomáhají rozvoji sociálních a osobnostních kompetencí a pozitivní hodnotové orientaci žáků,
stimulují jejich aktivitu a angažovanost. V rámci mezinárodních projektů je podporována
multikulturní výchova, aktivní tolerance, tj. uznávání důstojnosti všech lidí a oprávněnosti jejich
demokratických názorů.
Člověk a životní prostředí
U žáků bude rozvíjena slovní zásoba, aby byli schopni se zapojit do diskuse v anglickém jazyce
na toto téma. V rámci výuky proběhne prezentace projektů žáků na téma Člověk a životní
prostředí.
Člověk a svět práce
Žáci si uvědomí význam znalosti cizího jazyka jako jednoho z klíčových předpokladů pro další
pracovní uplatnění a úspěšnou kariéru. Ve výuce budou probíhat v anglickém jazyce nácviky
situací souvisejících s hledáním zaměstnání. Žáci se naučí sestavit životopis i motivační dopis
v anglickém jazyce. Dokáží jmenovat některé pracovní příležitosti na trhu práce a naučí se
vyhledávat inzeráty ohledně nabízených pracovních míst.
Informační a komunikační technologie
Žáci budou využívat prostředky IT především při realizaci a prezentaci svých projektů,
pro vyhledávání a získávání informací. Výuka dle možnosti bude probíhat v odborných učebnách
vybavených výpočetní technikou.
Rozpis učiva a realizace kompetencí
1. ročník
Výsledky vzdělávání a kompetence
Žák:
- Porozumí školním a pracovním pokynům.
- Představí sebe a svou rodinu, pojmenuje
členy rodiny, vede krátký dialog.
- Vyslovuje srozumitelně, popíše své
sousedy, odpoví na otázky k poslechovému
textu. Napíše neformální dopis, dodržuje
pravopisné a gramatické normy.
- Vyjadřuje se ústně i písemně k tématům
osobního života.
Učivo
3 vyučovací hod. týdně
1. Řečové dovednosti
- receptivní řečová dovednost sluchová
- poslech – oprava chyb, přiřazování, pravdivé x
nepravdivé informace, doplňování informací,
výběr z několika možností, odpovědi na otázky
- receptivní řečová dovednost zraková
- texty dle tematických okruhů
Getting to know you
Communication. Neighbours. Family. Friends.
Generation gap. Hobbies.
- produktivní řečová dovednost ústní
- vyslovuje a čte foneticky správně
- situace dle tematických okruhů
- produktivní řečová dovednost písemná
88
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
- texty dle tematických okruhů
- vyplnění formuláře
- krátký text o rodině
- popis atd.
- Popíše
vlastní bydlení, nakreslí plán
svého domu, zaznamená základní údaje.
Čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu.
- Zapojí se do konverzace, popíše své
koníčky, aktivity volného času.
- Dodržuje pravopisné a gramatické normy.
- Popíše vlastnosti, které zná.
- Dodržuje výslovnost.
- Analyzuje informace a porovnává je.
Srovnává obrázky a země.
- Zformuluje odpovědi.
- Nalezne hlavní myšlenky.
- jednoduchý překlad
- texty dle tematických okruhů
- interaktivní řečové dovednosti
- interakce ústní
– rozhovor v restauraci
- plánování volnočasových aktivit apod.
Rozhovor s VIP osobností
Interwieving a band, sportsman, politician
- interakce písemná
- představení se
- email
- neformální dopis
- popis
CV
The way we live
Describing countries
2. Jazykové prostředky
- výslovnost (zvukové prostředky jazyka)
- anglická abeceda
- výslovnost specifických jevů
(-teen x –ty,
th, -s/-es, o, can / can‘t)
- slovní zásoba a její tvoření
- země a národnosti
- místnosti v domě, nábytek
- příbuzenské vztahy
- výrazy pro popis vzhledu
- volnočasové aktivity, hudební styly a filmové
žánry
- vyučovací předměty, typy škol
- jídlo a pití
- odborná slovní zásoba
Hardware. Software.
PC, Internet.
- gramatika (tvarosloví a větná skladba)
- používání členů (člen určitý, neurčitý, nulový)
- ukazovací zájmena this/that, these/those
- časování slovesa be a have got
- používání výrazů some, any
- přivlastňovací zájmena
89
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
- přítomný čas prostý
- like, love, hate, can’t stand + -ing
- předmětné tvary osobních zájmen
- so, neither
- časové předložky at, in, on
- frekvenční příslovce
- přítomný čas průběhový (+ rozdíl v používání
přítomného času prostého a průběhového)
- počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
- používání vazby there is x there are
- slovesa would like / want
- způsobová slovesa can, could, may
- minulý čas slovesa be
- předložky místa
Verb patterns
Hot verbs
Irregular verbs
Collocations
Time expressions.
Present perfect
Future forms – will, shall, zápor, to be going to,
přítomný průběhový čas
- grafická podoba jazyka a pravopis
Funkce apostrofu
- přivlastňovací ‘s
- zkrácené tvary slovesa to be a have
- grafická podoba ve formálních a neformálních
písemných projevech
Comparative and superlative adjectives.
Synonyms and antonyms.
Relative clauses. Comparing cities.
- Připraví popis svého města.
- Pronese
jednoduše
zformulovaný
monolog před publikem.
- Čte s porozuměním text.
- Aplikuje zeměpisné znalosti.
- Vyslovuje srozumitelně.
- Udržuje konverzaci.
- Převypráví příběh vlastními slovy.
- Zformuluje výhody a nevýhody bydlení
ve městě a na venkově.
- Zaznamená požadované informace.
3. Tematické okruhy,
a jazykové funkce
komunikační
situace
- tematické okruhy:
My place of living. My town. Pardubice – my
school town
My country, the Czech Republic..
- dům a bydlení
- rodina
práce a povolání
- škola, obchody
- schopnosti a dovednosti
Youth problems
90
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
- Vypracuje nákupní seznam na víkend.
Porovná různé druhy nakupování
- Simuluje rozhovor v obchodě.
- Pojmenuje druhy obchodů.
- Rozdělí sporty na letní a zimní.
- Popíše oblíbený sport.
- Vyplní jednoduchý neznámý formulář.
- Čte s porozuměním rozhovor v časopisu.
Fair play ve sportu.
- Na mapě popíše směry.
Vypracuje popis cesty.
- Zformuluje základní termíny.
- Odpoví na otázky k poslechovému textu.
- Napíše přání k Vánocům.
- Sdělí svůj názor.
- Čte s porozuměním dané texty.
- Sdělí obsah přečtené informace.
- Odpoví na otázky k poslechovému textu.
- Zapojuje se do hovoru bez přípravy.
- Udržuje konverzaci.
- Zaznamená vzkazy volajících.
- Požádá o upřesnění nebo zopakování
sdělené informace, pokud nezachytí přesně
význam sdělení.
- Vybere známou osobu a popíše ji.
- Čte s porozuměním rozhovor v časopisu.
- Sdělí obsah přečtené informace.
Young people and sports. Me and sports.
Winter sports.
Being a teenager.
- komunikační situace:
- představování se
.vyjadřování návrhu + přijetí a odmítnutí návrhu
- vyjadřování schopností
- vyjadřování žádosti
Zdravá strava, jídlo a nápoje
- jazykové funkce:
- obraty pro představování se
- vyjadřování data
- vyjadřování času
- obraty pro vyjádření návrhu
(what about /
how about/ shall we / atd.)
- obraty pro přijetí nebo odmítnutí návrhu
- vyjádření pocitů
Future intentions
4. Poznatky o zemích
- Vánoce (ve Velké Británii, Spojených státech a
České republice – srovnání)
- rozdíly mezi britskou a americkou angličtinou
-Customs, traditions in the UK, theCR and the
USA
Directions.
Living in another country.
Charity.
91
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
Sumarizace
učiva
1.
ročníku,
konverzačních a odborných témat.
Prohlubování gramatiky 1. ročníku.
včetně
2. ročník
Výsledky vzdělávání a kompetence
Žák:
- Vypráví jednoduché příběhy, zážitky,
popíše své pocity.
- Vyjadřuje v komunikaci radu, doporučení,
pokyny.
- Klade otázky, sdělí a zdůvodní názor na
povolání, která preferuje.
- Zaznamená
informace
(o
počasí,
zajímavých
místech,
stravování)
z poslechového textu.
- Sdělí podobné informace o zemi, kterou
navštívil.
- Určí hlavní problémy popsané v textu a
doplní chybějící slovní spojení.
- Rozpozná význam obecných sdělení a
hlášení
- Sdělí svůj názor na problémy vzájemného
chování lidí.
- Napíše žádost o zařazení do jazykového
kurzu.
- Domluví se u lékaře, sjedná jeho
návštěvu.
Učivo
3 vyučovací hod. týdně
1. Řečové dovednosti
- receptivní řečová dovednost sluchová
- texty dle tematických okruhů
- poslech – oprava chyb, přiřazování, pravdivé x
nepravdivé informace, doplňování informací,
výběr z několika možností, odpovědi na otázky
- receptivní řečová dovednost zraková
- texty dle tematických okruhů
- produktivní řečová dovednost ústní
- situace dle tematických okruhů např.
- vyprávění o prázdninách
- cestování
V hotelu, typy ubytování
- vyprávění o plánech do budoucnosti
- oblečení pro sport, různé příležitosti
U lékaře. Visit to a doctor.
Health care. Health and illnesses.
- produktivní řečová dovednost písemná
- texty dle tematických okruhů např.
- krátký text o prázdninách
- plán cesty
- popis oblečení
- jednoduchý překlad
- texty dle tematických okruhů
92
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
- interaktivní řečové dovednosti
- interakce ústní
- učitel x žák / žák x žák
- rozhovor na nádraží
- orientace ve městě
- rozhovor v obchodě, na úřadě
- interakce písemná
- neformální dopis
- krátký článek do časopisu
- popis
- pozvánka
- Využívá v konverzaci i v písemném
projevu časové a podmínkové věty.
- Zapíše hlavní informace z poslechového
záznamu.
- Diskutuje o významu vědy v současnosti
i budoucnosti.
- Vyhledá podstatné informace.
- Přeloží text a používá slovníky i
elektronické
- Zapojí se do debaty o problémech velkých
měst.
- Sdělí a zdůvodní svůj vlastní názor.
- Získá informace o místě, kde bydlí a
písemně je sdělí s využitím spojovacích
jazykových výrazů.
- Objedná hotelové služby. (Rezervace
pokoje, objednávka jídla, další služby.)
- Vyměňuje si informace, které jsou běžné
při neformálních hovorech.
- Argumentuje, porovnává ústně i písemně
výhody a nevýhody dopravních prostředků.
- Zaznamená písemně podstatné informace
z textu.
- Přeformuluje a objasní pronesené sdělení
a zprostředkuje informaci dalším lidem.
- Používá
uvedenou
gramatiku
ve
vyprávění příběhu z vlastního života.
- Získá informace o životě svých
2. Jazykové prostředky
- výslovnost (zvukové prostředky jazyka)
- výslovnost specifických jevů (-ed, nepravidelná
slovesa, i / i:, slovní přízvuk, větný přízvuk, been)
- slovní zásoba a její tvoření
- cestování, dopravní prostředky
- názvy obchodů a služeb
- adjektiva pro popis místa
- oblečení
odborná
slovní
zásoba
(Hardware,
Software.Telephoning. Maths. Physics. Projects.
Internet. Mass media. Science and technology.)
- gramatika (tvarosloví a větná skladba)
- minulý čas prostý pravidelných a nepravidelných
sloves
- předmětné a podmětné otázky
- přivlastňovací zájmena - samostatná
- The passive voice
Ed – ing adjectives
Might
Used to , would– opakovaný děj v minulosti
- - like, love, hate, can’t stand + -ing
- předpřítomný čas – prostý, průběhový
- minulé příčestí
- shall a will pro vyjádření nabídky
Conditionals – all 3 types
Past perfect – předminulý čas
Indirect speech – nepřímá řeč
93
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
prarodičů/rodičů a porovná rozdíly života - grafická podoba jazyka a pravopis
v současnosti a v minulosti.
- grafická podoba ve formálních a neformálních
- Uplatňuje různé techniky čtení textu.
- Převypráví popsaný příběh a vyjádří písemných projevech
vlastní názor na jednání hlavní postavy.
- Porozumí vyprávěnému příběhu.
- Ve skupině se zapojí do debaty o
problémech mladých lidí a přeformuluje
pronesená sdělení.
- Vyjádří písemně svůj názor na text.
- Vysvětlí české vánoční zvyky a tradice
v dopise příteli do zahraničí.
- Prezentuje hlavní informace z přečteného
textu s pomocí IT. Odpoví na dotazy
posluchačů.
- Pohovoří o významných historických i 3. Tematické okruhy, komunikační
moderních památkách Pardubic s použitím situace a jazykové funkce
trpného rodu.
- Přeformuluje přečtený text a sdělí - tematické okruhy:
Environment – životní prostředí
podstatné informace.
- cestování, prázdniny, dovolená
- Rozumí konverzaci rodilých mluvčích i -- počasí
hlášení na letišti, nádraží.
Science and technology.
- Při pohovorech, na které je připraven, Inventions, inventors.
klade vhodné otázky a reaguje na dotazy My region. Important towns, sights, nature
tazatele.
Sightseeing.
- Získá a poskytne informace v běžných Means of transport
životních situacích. (Odjezdy, příjezdy Man and the society. Culture in our life.
Art. Films. Theatre. Galleries. Exhibitions.
dopravních prostředků apod.)
- Napíše recenzi filmu, vyjádří svůj kritický My future career. Branches. Specializations.
názor a pocity.
- komunikační situace:
- Přeloží vybranou část z matematiky nebo
fyziky
s pomocí
slovníku.
Vysvětlí
- předávání informací o zážitcích z dovolené
matematický problém nebo fyzikální jev
- na nádraží – zjišťování informací o spojích,
s využitím odborné slovní zásoby.
zakoupení jízdenky
- Osvojí si slovní spojení formálního i - orientace ve městě
neformálního dopisu. Napíše pozvání.
- - vyjadřování plánů do budoucnosti
- Vyjádří své ambice a touhy.
- organizování večírku / oslavy
- Vyřeší většinu běžných denních situací, - vyjadřování nabídky
které se mohou odehrát v cizojazyčném
prostředí.
- jazykové funkce:
- Napíše příběh ze svého života.
- vyjádření pozvání
- Použije odbornou slovní zásobu při - vyjádření vlastního názoru
94
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
popisu PC, sdělí zkušenosti z práce s ním.
- Zapojí
se
do
odborné
diskuse
o výhodách/nevýhodách
nejužívanějších
operačních systémů.
- Používá vhodně základní odbornou slovní
zásobu ze svého studijního oboru.
- Vyjádří prosbu, pozvání, odmítnutí,
omluvu v konverzaci.
- Sdělí informace získané z přečteného
článku a vyjádří svůj názor na text.
- vyjadřování vlastnictví
- vyjadřování předpovědi
- vyjadřování zážitků / zkušeností
- vyjádření nabídky
- Vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných, 4. Poznatky o zemích
předvídatelných situacích.
- Odvypráví jednoduchý monolog o - London
přípravě na budoucí povolání s použitím Great Britain.
- The Czech Republic.
předpřítomných časů.
Interesting places.
- Vyhledá a zaznamená fakta týkající se My favourite place.
studovaného oboru.
- Vyhledá a písemně zpracuje informace o
vybrané oblasti studovaného oboru
- Odhadne v poslechovém textu informace,
které budou sděleny. Zformuluje otázky.
- Vyřídí a zaznamená telefonický vzkaz.
- Napíše poděkování.
- Přednese informace o anglicky mluvící
zemi s využitím IT. Zodpoví dotazy.
- Přednese odbornou prezentaci a zodpoví
dotazy posluchačů
Sumarizace a prohlubování učiva 2. ročníku.
Sumarizace a upevňování látky 1. a 2. ročníku.
3. ročník
Výsledky vzdělávání a kompetence
Žák:
- Komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a
aktivně používá získanou slovní zásobu
včetně vybrané frazeologie v rozsahu
daných tematických okruhů, zejména
v rutinních situacích každodenního života, a
vlastních zálib.
- Zvládá gramatiku a slovní zásobu
- Na základě exkurze ve 2. ročníku dovede
Učivo
3 vyučovací hod. týdně
1. Řečové dovednosti
- receptivní řečová dovednost sluchová
- texty dle tematických okruhů
- poslech – oprava chyb, přiřazování, pravdivé x
nepravdivé informace, doplňování informací,
výběr z několika možností, odpovědi na otázky
- receptivní řečová dovednost zraková
- texty dle tematických okruhů např.
95
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
nejen podat informaci, ale dokáže cizince - životní prostředí
provést po Hradě a Královské cestě
- věda a technika
IT
- Používá opisné prostředky v neznámých - produktivní řečová dovednost ústní
- situace dle tematických okruhů
situacích, při vyjadřování složitých
- problémy životního prostředí
myšlenek
- science and technology
- Pojmenuje druhy sportu, vysvětlí rozdíl Prague – our capital
mezi letními a zimními sporty, umí UNESCO
formulovat olympijské myšlenky a porovnat - produktivní řečová dovednost písemná
je se současným stavem
- texty dle tematických okruhů
- Pojmenuje nemoci a části těla, vyjádří - filmová , knižní recenze
pocity, popíše potíže, průběh nemoci
- vyprávění
- Pojmenuje druhy umění, architektonické - článek
Inzerát - advertisment
slohy, hudební žánry
- Dovede vysvětlit, proč dává přednost
- jednoduchý překlad
jednomu z nich
- texty dle tematických okruhů
Umí převyprávět a zhodnotit oblíbené
divadelní nebo filmové představení
- interaktivní řečové dovednosti
- interakce ústní
- učitel x žák / žák x žák
– diskuze – problémy životního prostředí,
podvádění ve sportu, filmy atd.
- popis obrázků
Věda a technika
- interakce písemná
- formální dopis
- novinový článek
- text do turistického průvodce
- filmová recenze
- životopis
2. Jazykové prostředky
- výslovnost (zvukové prostředky jazyka)
- výslovnost specifických jevů
(won’t / want,
have/have to, for, slovní přízvuk ve složených
slovech, was/were, u, g)
- slovní zásoba a její tvoření
- ekologie; třídění odpadu
- pravidla silničního provozu
- počítače
- povolání / zaměstnání
- odborná slovní zásoba (Internet, PC, science,
technology,
current,
space,
media,
96
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
communications,
development)
robots,
domotics,
latest
- gramatika (tvarosloví a větná skladba)
- způsobová slovesa will, may might, must
mustn’t, could can‘t
- sloveso have to
- minulý čas průběhový
- předpřítomný čas
- výrazy each, every, all
- předpřítomný čas průběhový
- předložkové vazby přídavných jmen
- trpný rod – přítomný čas
Gerund, infinitive
Slovesa změny stavu
- grafická podoba jazyka a pravopis
- podmínkové souvětí (when, as soon as, unless)
- vztažné věty – definující a nedefinující (who,
which, whose, that)
- grafická podoba ve formálních a neformálních
písemných projevech
- Umí pojmenovat nejdůležitější potraviny
a jejich kombinace, ovládá fráze užívané při
stolování, pojmenuje chody a napíše krátké
menu
- Připraví prezentaci o svém městě a okolí,
dovede souvisle informovat o Pardubicích a
provést cizince centrem města
- Pojmenuje dopravní prostředky, možnosti
ubytování, jejich výhody, nevýhody, své
oblíbené destinace
- Nad mapou vysvětlí základní geografické
termíny, zná nejdůležitější historické
momenty
a nejatraktivnější
turistické
destinace – památky UNESCO
- Je schopen napsat esej o nejméně 200
slovech s použitím slovníku
- Nad mapou vysvětlí hlavní zeměpisné
pojmy týkající se Londýna a Spojeného
království, zná hlavní historické momenty,
3. Tematické okruhy,
a jazykové funkce
komunikační
situace
- tematické okruhy:
UNESCO heritage
Places of interest
World around us
- ecology
- literature, writers
- means of transport- social problems
- migration
- World of work / práce / povolání / zaměstnání
Space programme
- PC games
Czech cuisine
English, American cuisine
Meals of the day
- komunikační situace:
- popis místa
97
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
podle obrázků identifikuje nejatraktivnější
památky a turistické lokality a podá stručné
informace
- Pojmenuje důležitá povolání, vyjádří svá
přání, ovládá fráze spojené s přijímacím
pohovorem
- Vypracuje projekt o škole, oborech,
zaměřeních, a začlenění školy do života
města
- plánování výletu / cestování letadlem
- services
- pracovní pohovor – job interview
At a restaurant, meals, drinks
Healthy eating, nutrition
- jazykové funkce:
- vyjadřování jistoty / domněnky
- obraty pro vyjádření vlastního názoru
- vyjadřování výhody / nevýhody
- vyjadřování schopnosti v minulosti
- Rozumí přiměřeným souvislým projevům 4. Poznatky o zemích
a diskusím rodilých mluvčích pronášeným UNESCO list – sights, traditions
-, the United Kingdom of Great Britain and
ve standardním hovorovém tempu.c
Northern Ireland
London, other cities and interesting places
English speaking countries
Our town, our region, our republic.
Prague, Prague castle, Royal Route
-
Sumarizace a prohlubování učiva 3. ročníku
Sumarizace a prohlubování učiva 1. až 3. ročníku
4. ročník
Výsledky vzdělávání a kompetence
Žák:
- Zvládá definici, historii a význam
internetu, možnosti jeho využití i zneužití.
- Pojmenuje základní finanční transakce.
- Vysvětlí nezbytnost charitativní činnosti.
Pojmenuje lidské vlastnosti.
- Dovede hodnotit a srovnávat, vyjádřit
svoje pocity
- Dokáže experimentovat, zkoušet a hledat
způsoby vyjádření srozumitelné pro
posluchače.
- Pojmenuje, zhodnotí a srovná sdělovací
prostředky.
- Pojmenuje křesťanské svátky, dovede
popsat a porovnat jejich formu u nás a
v anglicky mluvících zemích, zná české
Učivo
3 vyučovací hod. týdně
1. Řečové dovednosti
- receptivní řečová dovednost sluchová
- texty dle tematických okruhů
- poslech – oprava chyb, přiřazování, pravdivé x
nepravdivé informace, doplňování informací,
výběr z několika možností, odpovědi na otázky
- receptivní řečová dovednost zraková
- texty dle tematických okruhů
- zdravý životní styl; móda; literatura,
umění, dnešní svět
moderní technologie apod.
- produktivní řečová dovednost ústní
Dle témat
- vyprávění o rodině
- popis osob
98
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
svátky, jež souvisí s historií naší země, a
dovede o nich stručně informovat.
- Zaznamená písemně podstatné myšlenky
a informace z textu, zformuluje vlastní
myšlenky a vytvoří text o událostech a
zážitcích
v podobě
popisu,
sdělení,
vyprávění, dopisu a odpovědi na dopis
- Dovede napsat esej na dané téma
v rozsahu nejméně 200 slov s použitím
slovníku.
- Pojmenuje hlavní problémy ochrany
životního prostředí a jejich možná řešení,
přírodní zdroje, nejznámější živočichy a
rostliny vyskytující se nejen u nás, ale i
v ostatních zemích, zejména v Austrálii a
dalších anglicky-mluvících zemích.
- Pojmenuje hlavní problémy současnosti aktuálně
je
sleduje
prostřednictvím
internetu
v anglických
a amerických
médiích, v diskusi s ostatními prezentuje
své názory a hledá možná řešení.
- Prokazuje faktické znalosti především
demografických,
o geografických,
hospodářských, politických, kulturních
faktorech zemí dané jazykové oblasti včetně
vybraných poznatků studijního oboru, a to i
z jiných vyučovacích předmětů, a uplatňuje
je také v porovnání s reáliemi mateřské
země
- vyprávění o volném čase
- produktivní řečová dovednost písemná
- texty dle tematických okruhů
- tvoření a vyplňování dotazníku / formuláře apod.
- jednoduchý i složitější překlad
- texty dle tematických okruhů
- interaktivní řečové dovednosti
- interakce ústní
- učitel x žák / žák x žák
- plánování dovolené
- organizace domácích prací
- výběr dárku
- uspořádání oslavy apod.
- interakce písemná
- email
- neformální dopis
- semi-formální dopis
- formální dopis
- recenze
- popis
- vyprávění
- článek
- inzerát
2. Jazykové prostředky
- výslovnost (zvukové prostředky jazyka)
- výslovnost specifických jevů – prohlubování
výslovnosti
- slovní zásoba a její tvoření
- odvozování výrazů pomocí předpon / přípon
- vztahy v rodině
- výrazy pro popis osob
- typy domů / zařízení
- životní prostředí
- typy škol / vyučovací předměty / zkoušky
- zdravý životní styl
- nemoci
- volnočasové aktivity
- vynálezy / moderní technologie
- Vysvětlí nad mapou základní zeměpisné - média
pojmy, zná nejdůležitější mezníky americké - odborná slovní zásoba (Internet, PC, science,
technology,
current,
space,
media,
99
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
historie.
- Na obrázcích identifikuje nejznámější
turistické cíle a památky amerických měst.
- Uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná
sociokulturní specifika daných zemí.
- Zvládne slovní zásobu nezbytnou pro
odborná témata.
communications,
development)
robots,
domotics,
latest
- gramatika (tvarosloví a větná skladba)
- nepřímá řeč
- dovětky
- stupňování přídavných jmen a příslovcí
- předložkové vazby přídavných jmen
- tvorba příslovcí
- frázová slovesa
- slovesa pro změnu stavu
- předložky místa a času
- Nad mapou vysvětlí základní zeměpisné - spojovací výrazy
pojmy, zná politický systém země, hlavní - předminulý čas
mezníky historie a životní styl.
- členy
infinitive, gerund
- grafická podoba jazyka a pravopis
- Orientuje se v časové souslednosti,
- Přednese připravenou prezentaci ze svého
oboru a reaguje na jednoduché dotazy
publika.
- Domluví se v běžných situacích, získá a
poskytne informace.
- Vyslovuje srozumitelně co nejblíže
přirozené výslovnosti, rozlišuje základní
zvukové prostředky daného jazyka a
koriguje odlišnosti zvukové podoby jazyka.
- podmínková souvětí 2. a 3. typu
- grafická podoba ve formálních a neformálních
písemných projevech
grafická podoba novinových článků
- Chápe strukturu školy, obory a zaměření,
navazuje na projekt ze 3. ročníku.
- Umí pojmenovat nejdůležitější objevy a
vynálezy, vysvětlit jejich význam.
- Zná základní fakta o výzkumu vesmíru.
- Zapojí se do odborné debaty nebo
argumentace, týká-li se známého tématu.
- Vysvětlí význam a využití počítače,
vyjádří svůj vztah k němu.
- Upevňuje učivo.
3. Tematické okruhy,
a jazykové funkce
komunikační
situace
100
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
- tematické okruhy:
Mass media – TV, radio, newspapers
Holidays, feastdays
The environment, nature, its protection
Problems of today´s world
The U.S.A.
New York and other American cities
Computer sciences, me and computer
British, American and Czech system of education
Our school, school projects, international
cooperations, school competitions
Famous people, science and technology
Scientists. Inventions, inventors.
Space programme
Literature, writers
- komunikační situace:
- představování se
- plánování oslavy
- pracovní pohovor
- domlouvání schůzky
- vyjadřování návrhu / nabídky / žádosti
- popis obrázků
- výběr dovolené apod.
- jazykové funkce:
- obraty pro představování se
- obraty pro vyjádření návrhu / nabídky / žádosti
- obraty pro přijetí nebo odmítnutí návrhu / žádosti
- obraty pro domlouvání schůzky
- vyjadřování (ne)souhlasu
4. Poznatky o zemích
- the United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland
London, other cities and interesting places
English speaking countries
The USA
New York and other American cities
101
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
History, nature of the USA
Canada, Australia, New Zealand
Pardubice - Our town,
Our region, our republic.
Prague, Prague castle, Royal Route
Sumarizace a prohlubování učiva 1. až 4. ročníku
102
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD
Název školy: SPŠE a VOŠ, Pardubice, Karla IV. 13
Název ŠVP: Elektrotechnika
Obor/zaměření: Komunikační systémy, Řídicí systémy, Informační technologie
Hodinová dotace: 1/34, 1/33, 1/33, 1/28
Platnost: od 1. září 2013
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecný cíl vyučovacího předmětu
Obecným cílem vyučovacího předmětu základy společenských věd je připravit žáky
na odpovědný a aktivní občanský život v demokratické společnosti.
Vyučovací předmět si klade za cíl seznámit žáky s aspekty společenskými, politickými
a kulturními, které se v současném životě objevují, a zároveň hledat etické, psychologické
i právní kontexty mezilidských vztahů. Vyučovací předmět významně ovlivňuje pozitivním
způsobem hodnotovou orientaci žáků, aby byli slušnými lidmi a odpovědnými občany svého
demokratického státu, aby dokázali jednat uvážlivě ve věcech osobního zájmu, ale i zájmu
společenského.
Důležitým úkolem vyučovacího předmětu je kultivace historického vědomí, učit se porozumět
dějinám současnosti, a tím pochopit vlastní identitu přiměřeně ke svému věku, kriticky myslet,
v neposlední řadě se nenechat manipulovat a co nejvíce porozumět světu, v němž žijí.
V rámci výuky základů společenských věd si žáci v jednotlivých ročnících postupně osvojují
důležité pojmy, se kterými se setkávají v každodenní praxi v osobních diskuzích i ve sdělovacích
prostředcích o životě společnosti 21. století.
Předmět základy společenských věd blízce souvisí s učivem dějepisu, zeměpisu, českého jazyka
a literatury, ekonomiky.
Výuka předmětu je spjata s praxí formami a prostředky, které budou realizovány přednáškami,
besedami s odborníky např. osobnostmi veřejného, kulturního i sportovního života (právníky,
politiky, policisty, pracovníky úřadu práce, sportovci…)
Charakteristika učiva
Učivo základů společenských věd zahrnuje výběr nejdůležitějších vědomostí a dovedností
z těchto oblastí společenských věd: psychologie, sociologie, právo, politologie, mezinárodní
vztahy, filozofie, estetika, etika a náboženství, biologie a ekologie.
Do výuky jsou zařazeny tyto tematické celky učiva:
- Člověk v lidském společenství
- Člověk jako občan
- Člověk a právo
- Člověk a svět
- Biologie
- Člověk v soudobém světě
103
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů hodnot a preferencí
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci v afektivní oblasti:
- dokázali využívat svých společenskovědních dovedností a vědomostí v reálném životě,
- byli schopni jednat odpovědně a čestně vůči sobě i společnosti,
- vždy usilovali o zachování demokratických hodnot a vážili si jich,
- výstižně, srozumitelně formulovali svoje názory na otázky politické, sociální, etické,
ekonomické, ale i právní přiměřeně ke svému věku a zkušenostem,
- aby byli schopni smysluplné debaty s partnery,
- porozuměli základním pojmům z oblasti práva, sociologie, etiky, filozofie a psychologie,
- dokázali tolerovat názory jiných lidí, byli schopni žít v multikulturní společnosti,
- respektovali lidská práva a svobody, byli si vědomi vlastní identity a identity jiných lidí
ve společnosti 21. století,
- měli zdravé sebevědomí a schopnost sebehodnocení,
- rozvíjeli svůj hodnotový systém v kontextu celé společnosti (vážili si hodnot lidské
práce),
- kriticky posuzovali skutečnost ve své blízkosti, nepodléhali zbytečné manipulaci,
- vždy přispívali k ochraně životního prostředí, vážili si zdraví a jednali v duchu
pozitivního rozvoje celé společnosti,
- pochopili různé pohledy na svět z různých úhlů pohledů generací (generační rozdíly),
- měli dostatečnou motivaci k celoživotnímu vzdělávání.
V rámci tematických celků se bude využívat možností forem a prostředků práce z mediální
výchovy, výchovy ke zdraví, environmentální výchovy.
V základech společenských věd se využívá výsledků vzdělávání v matematice (práce
s jednoduchými výpočty, grafy, tabulkami), biologii a chemii (učivo o ochraně životního
prostředí), cizích jazycích (význam mezinárodní terminologie).
V předmětu ekonomika se uskutečňuje vzdělávání žáků v ekonomické oblasti, předmět základy
společenských věd využívá znalostí žáků v rámci mezipředmětových vztahů.
Výukové strategie nebo Pojetí výuky
V daném předmětu jsou učitelem používány takové metody práce, které mají v žácích navodit
pocit důvěry nejen k učiteli, ale i ke spolužákům ve třídě. Přístup učitele i obsah učiva je volen
tak, aby u všech zúčastněných převládaly pozitivní emoce, které jsou důležité pro svobodnou
diskuzi mezi žáky. Především výchova k občanství musí nést prvky neformálnosti. Důležitou
součástí je formování návyku pravidelně sledovat každodenní dění v mediích a umět s nimi
pracovat, reagovat na události přiměřeným způsobem.
Ve výuce se využívají moderní strategie výuky, které mají žáky naučit být ve vyučování aktivní,
zvyšují motivaci, efektivitu a kvalitu vzdělávacího procesu. Využívá se zejména frontální výuka,
týmová práce, práce ve skupinách, metoda dialogu a diskuze, prožitkové učení, techniky asertivní
komunikace, projekty a samostatné práce (důraz je kladen na tvořivost a samostatnost při plnění
úkolů), samostudium, využívání prostředků ICT (vyhledávání informací …), exkurze, návštěvy,
besedy, kurzy a jiné metody.
Výuka by měla být, pokud k tomu budou vyhovující provozní podmínky, co nejvíce propojena
s konkrétním prostředím mimo školu, tzn. ke každé společenskovědní oblasti by mohly probíhat
besedy s odborníky, exkurze pro danou tématiku.
104
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
Hodnocení výsledků žáků
Hodnocení je prováděno v souladu s klasifikačním řádem školy, který je součástí školního řádu.
Ke kontrole vědomostí a dovedností slouží písemné a ústní zkoušení žáků. Součástí hodnocení je
samostatný výstup žáků (referát, týmová práce, skupinový projekt). Důraz je kladen na aktivitu
ve vyučování (aktivní přístup v diskuzích, práce s učebnicí a sešitem a dalšími zdroji informací).
Rozhodující pro hodnocení je hloubka porozumění daných témat, ale i schopnost diskutovat
z různých aspektů.
Hodnocení výsledků žáků zahrnuje jak individuální přístup, tak i sebehodnocení a slovní
hodnocení žáka.
Žáci se specifickou poruchou učení a žáci se zdravotním postižením jsou v hodnocení
zohledňováni na základě kritérií stanovených dle individuálních potřeb žáka.
Při hodnocení žáků se vyučující řídí platným školním řádem, viz kapitola Pravidla pro hodnocení
výsledků vzdělávání žáků – klasifikační řád.
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat
Klíčové kompetence
Kompetence k učení – žáci si osvojují pozitivní vztah k učení, seznamují se s různými metodami
a technikami učení. Sami se učí vytvářet svoji studijní metodu (vhodný studijní režim a plán
spolu s poznáním vhodných podmínek pro proces učení - fáze učení a jeho zákonitosti). Žáci jsou
vedeni, aby si dělali poznámky a rychle se v nich orientovali, pracovali s textem. Učí se využívat
různých informačních zdrojů a znát možnosti
dalšího vzdělávání.
Občanské kompetence - žáci jsou vedeni k odpovědnému, samostatnému a aktivnímu zájmu
o dění kolem sebe, k poznání a dodržování zákonů, respektování práv a svobod všech lidí,
k vystupování proti rasové nesnášenlivosti, diskriminaci a xenofobii, extremismu, neonacismu.
Uznávají tradice a hodnoty svého národa i ostatních národů, přispívají k podpoře hodnot
demokracie, jednají v souladu s morálními zásadami (zásady etikety). Komentují postavení církví
ve společnosti, argumentují proti náboženským sektám a fundamentalismu. Uvědomují si
odpovědnost za svůj život a řeší problémy osobního i sociálního charakteru.
Komunikativní kompetence – žáci jak v ústní tak v písemné podobě formulují myšlenky
srozumitelně a souvisle, přehledně a jazykově správně po formální i obsahové stránce. Aktivně se
zúčastňují diskuzí, formulují a obhajují svoje názory a návrhy řešení, respektují názory ostatních
žáků. Jsou připravení profesně jednat s potencionálním zaměstnavatelem.
Personální kompetence – žáci se učí pracovat efektivně, vyhodnocovat dosažené výsledky,
využívat ke svému učení zkušeností jiných lidí a učit se i na základě zprostředkovaných
zkušeností. Učí se přijímat hodnocení svých výsledků za strany jiných lidí, adekvátně na ně
reagovat, přijímat radu i kritiku. Pracují v týmu a odpovědně plní svoje úkoly
Sociální kompetence – žáci přijímají a odpovědně řeší zadané úkoly, podněcují práci v týmu
vlastními návrhy, nezaujatě zvažují návrhy druhých. Reálně posuzují svoje možnosti a uvědomují
si důsledky svého chování. Přispívají k tvorbě dobrých mezilidských vztahů v kolektivu. Jsou
vedeni k připravenosti řešit svoje ekonomické a sociální záležitosti.
105
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
Kompetence při řešení úkolů – žáci rozvíjejí schopnost porozumět zadání úkolu nebo určit
jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, vyhodnotit a ověřit správnost
zvoleného postupu a dosažené výsledky. Využívají prostředků informačních a komunikačních
technologií – žáci se učí získávat informace z otevřených zdrojů, zejména z celosvětové sítě
Internet.
Kompetence matematické – žáci volí při řešení praktických úloh odpovídající matematické
postupy, používají vhodné algoritmy, využívají a vytvářejí různé formy grafického znázornění
(tabulky, diagramy, grafy, schémata). Sestavují ucelené řešení praktického úkolu na základě
dílčích výsledků.
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií – žáci správně
používají služby knihoven, pracují s internetem, kde získávají informace z různých zdrojů,
popř. jsou schopni posuzovat jejich věrohodnost a kriticky informace zhodnotit.
Kompetence k pracovnímu uplatnění – žáci si budují zodpovědný přístup ke své profesní
budoucnosti, tzn. jsou schopni komunikovat se zaměstnavatelem, znají práva a povinnosti
pracovníků a zaměstnavatelů, umí vyhodnocovat informace o pracovních příležitostech.
V neposlední řadě si váží hodnoty lidské práce a uvědomují si nezbytnost celoživotního
vzdělávání.
Průřezová témata
Předmětem ZSV se prolínají v různé podobě všechna průřezová témata.
Občan v demokratické společnosti
- okruhy věnované psychologii, právu, politologii, sociologii, etice
Žáci jsou vedeni k tomu, aby na základě získaných dovedností schopností měli vhodnou míru
sebevědomí a odpovědnosti, aby se naučili komunikaci, vyjednávání a řešení konfliktů.
Člověk a životní prostředí
- učivo o zdravém životním stylu (zásady), odpovědnost za zdraví, úcta k živé a neživé přírodě,
globální problémy světa (spotřeba energií), základní ekologické pojmy, zásady udržitelného
rozvoje
Žáci si osvojují a tříbí názory na spotřebu energie, na používané technologické metody a pracovní
postupy, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Žáci jsou seznamováni na konkrétních
příkladech (statistiky) s nezdravým životním stylem (drogové závislosti a sociálně-patologické
projevy spojené s kriminalitou ve společnosti).
Člověk a svět práce
- okruhy učiva o soustavě školního vzdělávání a významu vzdělání
Žáci řeší praktické úlohy se zaměřením na budoucí možnost studia, případně zaměstnání v oblasti
elektrotechniky. Žáci se učí získávat informace o profesní dráze, orientaci na trhu práce,
o možnostech studia v zahraničí, vyhledávání informací o možnost práce, znalosti o základních
právech a povinnostech zaměstnavatelů a pracovníků.
Informační a komunikační technologie
106
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
Žák efektivně využívá prvků moderních informačních a komunikačních technologií v průběhu
vzdělávání a při samostatném řešení úkolů.
Rozpis učiva a realizace kompetencí
1. ročník
Výsledky vzdělávání a kompetence
Učivo
1 vyučovací hod. týdně
Žák
Člověk v lidském společenství
- charakterizuje současnou českou společnost, její etnické
a sociální složení
- společnost, společnost tradiční a moderní, moderní,
pozdně moderní společnost
- srovná problémy tradiční a moderní společnosti
- objasní způsoby ovlivňování společnosti v současné
době
- vymezí rozdíl mezi hmotnou a duchovní kulturou
- vysvětlí význam péče o kulturní hodnoty
- vysvětlí význam vědy a umění
- hmotná kultura, duchovní kultura
- vysvětlí úlohu teorií o elitách ve společnosti
- současná česká společnost, společenské vrstvy, elity a
jejich
úloha
- vysvětlí úlohu společenské vrstvy a elity
- charakterizuje současnou českou společnost z hlediska
sociální stratifikace
- vymezí pojem sociální nerovnost
- sociální nerovnost a chudoba v současné společnosti
- debatuje o různých pohledech na chudobu a sociální
nerovnost ve vyspělých demokratických zemích
- uvede postupy, které mohou řešit problém sociální
nerovnosti, objasní význam solidarity
- vymezí pojmy majetek, vlastnictví
- majetek a jeho nabývání, rozhodování o finančních
záležitostech
jedince a rodiny, rozpočtu domácnosti,
- vyjmenuje způsoby nabývání majetku
zodpovědné hospodaření
- rozliší pravidelné a nepravidelné příjmy, povinné
a nepovinné výdaje
- sestaví rozpočet domácnosti
- navrhne nejvýhodnější finanční produkt pro investování
volných finančních prostředků
- vybere nejvýhodnější úvěrový produkt, posoudí způsoby
jeho zajištění a riziko předlužení
- posoudí peněžní služby nabízené finančními ústavy
a jinými subjekty
- navrhne, jak řešit schodkový rodinný rozpočet a jak
naložit s přebytkovým rodinným rozpočtem
- řešení krizových finančních situací, sociální zajištění
občanů
- dovede objektivně posoudit nabízené služby a možná
rizika
107
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
- ví, kde hledat pomoc při řešení krizové finanční situace
- vymezí pojem rasa, národ, národnost, majorita, - rasy, etnika, národy a národnosti, majorita a minority
minorita, multikulturní soužití, migrace, azyl
- demonstruje na příkladech aktuální problémy rasové
diskriminace, dokáže na příkladech rozpoznat etnickou
diskriminaci
ve společnosti, multikulturní soužití, migrace, migranti,
azylanti
- debatuje o pozitivech a negativech multikulturního
soužití
- objasní příčiny vnitřní a vnější migrace lidí
- charakterizuje etnické složení současné
společnosti
- vysvětlí, proč
rovnocenná
jsou
obě
pohlaví
ve
české
společnosti
- postavení mužů a žen, genderové problémy
- posoudí, kdy je v praktickém životě rovnocennost obou
pohlaví porušována
- vyjmenuje hlavní světová náboženství
- víra a atheismus, náboženství a církve, náboženská
hnutí, sekty, náboženský fundamentalismus
- vysvětlí význam náboženství v životě člověka
- vysvětlí pojem ateismus
- objasní postavení církví a věřících v ČR
- odhadne nebezpečí náboženských sekt ve společnosti
- uvede
konkrétní
příklady
náboženského
fundamentalismu ve společnosti
Člověk a právo
- vysvětlí pojem právo
- zdůvodní, proč je dobré se v právu orientovat
- vysvětlí pojem právní vědomí, právní stát
- právo a spravedlnost, právní stát
- právní řád, právní ochrana občanů, právní vztahy
- uvede příklady právní ochrany a právních vztahů
- popíše a vysvětlí, jak je uspořádán právní řád ČR
- vysvětlí, kdy je člověk způsobilý k právním úkonům a má
trestní odpovědnost
- soustava soudů v ČR
- popíše soustavu soudů v ČR
- vysvětlí funkci ústavy
pro fungování demokracie
a
ústavních
principů
- česká ústava, politický systém v ČR, struktura
veřejné správy, obecní a krajská samospráva
- pracuje s Ústavou ČR
- popíše fungování českého politického systému
- uvede příklady funkcí obecní a krajské samosprávy
- rozliší pravomoci orgánů státní správy a samosprávy
- na příkladech z denního tisku demonstruje různé typy - kriminalita páchaná na dětech a mladistvých,
kriminality
kriminalita páchaná mladistvými
- objasní postup vhodného chování, pokud se stane obětí
nebo svědkem jednání, jako je šikana, lichva, korupce,
108
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
násilí, vydírání apod.
- porovná na konkrétních případech náplň práce notáře,
advokáta a soudce
- notáři, advokáti a soudci, soustava soudů v ČR
2. ročník
Výsledky vzdělávání a kompetence
Učivo
1 vyučovací hod. týdně
Žák
Základy biologie
- charakterizuje názory na vznik a vývoj života na Zemi
- vznik a vývoj života na Zemi
- vyjádří vlastními slovy základní vlastnosti živých soustav - vlastnosti živých soustav
- popíše buňku jako základní stavební a funkční jednotku - typy buněk
života
- rozmanitost organismů a jejich charakteristika
- vysvětlí rozdíl mezi prokaryotickou a eukaryotickou - dědičnost a proměnlivost
buňkou
- biologie člověka
- charakterizuje rostlinnou a živočišnou buňku a uvede
- zdraví a nemoc
rozdíly
- uvede základní skupiny organismů a porovná je
- objasní význam genetiky
- popíše stavbu lidského těla a vysvětlí funkci orgánů
a orgánových soustav
- vysvětlí význam zdravé výživy a uvede principy zdravého
životního stylu
- uvede příklady bakteriálních,
onemocnění a možnosti prevence
- popíše
a přírody
historii
vzájemného
virových
ovlivňování
a
jiných
člověka
- hodnotí vliv různých činností člověka na jednotlivé
složky životního prostředí
Člověk a životní prostředí
- vzájemné
prostředím
vztahy
mezi
člověkem
a
životním
- dopady činností člověka na životní prostředí
- charakterizuje působení životního prostředí na člověka - globální problémy
a jeho zdraví
- ochrana přírody a krajiny
- charakterizuje globální problémy na Zemi
- nástroje společnosti na ochranu životního prostředí
- uvede základní znečišťující látky v ovzduší, ve vodě - zásady udržitelného rozvoje
a v půdě a vyhledá informace o aktuální situaci
- odpovědnost jedince za ochranu přírody a životního
- uvede příklady chráněných území v ČR a v regionu
prostředí
- uvede základní ekonomické, právní a informační - přírodní zdroje energie a surovin
nástroje společnosti na ochranu přírody a prostředí
- vysvětlí
udržitelný
rozvoj
jako
integraci
ekonomických,
technologických
environmentálních,
a sociálních přístupů k ochraně životního prostředí
- odpady
- zdůvodní odpovědnost každého jedince za ochranu
přírody, krajiny a životního prostředí
- na konkrétním příkladu z občanského života a odborné
praxe navrhne řešení vybraného environmentálního
problému
- charakterizuje přírodní zdroje surovin a energie
109
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
z hlediska jejich obnovitelnosti, posoudí vliv jejich
využívání na prostředí
- popíše způsoby nakládání s odpady
- uvede základní znečišťující látky v ovzduší, ve vodě
a v půdě a vyhledá informace o aktuální situaci
- zdůvodní odpovědnost každého jedince za ochranu
přírody, krajiny a životního prostředí
- na konkrétním příkladu z občanského života a odborné
praxe navrhne řešení vybraného environmentálního
problému
Ekologie
- vysvětlí základní ekologické pojmy
- charakterizuje abiotické (sluneční záření, atmosféra, - základní ekologické pojmy
pedosféra, hydrosféra) a biotické faktory prostředí - ekologické faktory prostředí
(populace, společenstva, ekosystémy)
- potravní řetězce
- charakterizuje základní vztahy mezi organismy - koloběh látek v přírodě a tok energie
ve společenstvu
- typy krajiny
- uvede příklad potravního řetězce
- popíše podstatu koloběhu látek v přírodě z hlediska
látkového a energetického
- charakterizuje různé typy krajiny a její využívání
člověkem
3. ročník
Výsledky vzdělávání a kompetence
Učivo
1 vyučovací hod. týdně
Žák
Člověk jako občan
- charakterizuje, objasní, jak funguje demokracie, jaké - základní hodnoty a principy demokracie
má problémy (korupce, kriminalita…)
- diskutuje o dodržování lidských práv doma i ve světě,
uvádí příklady
- lidská práva, jejich obhajování, veřejný ochránce
práv, práva dětí
- objasní význam práv a svobod, které jsou zakotveny
v českých zákonech
- ví, co dělat a kam se obrátit, když jsou lidská práva
ohrožena (způsoby obhajoby)
- popíše pozitiva a negativa působení médií
- uvádí příklady mediální manipulace
- pozitivně využívá nabídky masových médií
- svobodný přístup informacím, masová média a jejich
funkce, kritický přístup k médiím, maximální využití
potenciálu médií
- charakterizuje současný český politický systém
- stát, státy na počátku 21. století, český stát, státní
občanství
v ČR
- vysvětlí pojem stát, jeho funkce, typy analyzuje jejich
výhody a nevýhody
- uvede, jak lze získat české státní občanství a jak jej lze
ztratit
- určí, kdy vzniklo samostatné Československo a uvede
významné osobnosti, které se zasloužily o jeho vznik
110
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
- vyjmenuje státní symboly a objasní jejich význam
- objasní význam státních svátků
- aplikuje pojmy vlastnické právo, spoluvlastnictví, právo - vlastnictví, právo v oblasti duševního vlastnictví,
duševního vlastnictví, odpovědnost za škodu v praktických
činnostech
smlouvy, odpovědnost za škodu
- uvede nutné náležitosti běžných typů smluv
- na příkladu ukáže možné důsledky vyplývající
z neznalosti smlouvy a jejích všeobecných podmínek
- dovede hájit své spotřebitelské zájmy v konkrétních
situacích běžného života (např. podání reklamace)
- popíše práva a povinnosti mezi dětmi, rodiči a manželi
- ví, kde hledat informace a pomoc v této oblasti
- rodinné právo
- popíše průběh správního řízení, hájí své zájmy
- správní právo
- rozliší trestný čin od přestupku
- popíše, co je trestní odpovědnost
- orientuje se v průběhu trestního řízení
- pojmenuje na příkladu účastníky trestního řízení
- trestní právo – trestní odpovědnost, tresty, ochranná
opatření, orgány činné v trestním řízení
- objasní význam politiky
- politika, politické ideologie
- uvede typické znaky jednotlivých ideologií, demonstruje
je na příkladech ze současnosti
- uvede typické znaky politických stran
- politické strany, volební systémy, volby
- kriticky posoudí volební systémy
- diskutuje na téma svobodných voleb, uvádí příklady se
zdůvodněním
- orientuje se v odlišnostech voleb do parlamentu
a do krajských a obecních zastupitelstev
- vysvětlí pojmy radikalismus, extremismus, popíše, jak
omezují svobodu jiných lidí ve společnosti
- vysvětlí, proč je nepřijatelné užívat neonacistickou
symboliku a i jinak propagovat hnutí, která omezují práva
a svobody jiných lidí (ukázky a příklady-media)
- politický radikalismus a extremismus, současná
extremistická scéna a její symbolika, mládež
a extremismus
- objasní terorismus jako problém současného světa
(příklady ze světa)
- teror, terorismus
- uvede příklady občanské aktivity ve svém regionu,
vysvětlí, co se rozumí občanskou společností
- občanská participace, občanská společnost
- charakterizuje vlastnosti občana demokratického státu
- občanské ctnosti
a multikulturní soužití
potřebné
pro
demokracii
4. ročník
Výsledky vzdělávání a kompetence
Učivo
1 vyučovací hod. týdně
Žák
Člověk a svět (praktická filozofie)
111
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
- vysvětlí, jaké otázky řeší filozofie a filozofická etika
- co řeší filozofie a filozofická etika
- dovede používat stanovený pojmový aparát, který je
součástí učiva
- pracuje s obsahově a formálně dostupnými texty
- objasní význam kladení si filozofických otázek, význam
etiky pro jedince i společnost
- význam filozofie a etiky v životě člověka, jejich
smysl pro řešení životních situací
- vysvětlí pojem etika a určí, co je jejím předmětem
- etika a její předmět, základní pojmy etiky, morálka,
mravní
hodnoty a normy, mravní rozhodování
- rozliší různé typy etických koncepcí
a odpovědnost
- odliší obsah pojmů etika, mrav, mravnost, morálka,
etiketa
- uvede kořeny naší morálky
- na konkrétních příkladech objasní podmíněnost našeho
mravního rozhodování
- uvědomuje si odpovědnost za své názory, uvádí příklady
různého chápání lidské odpovědnosti
- debatuje o praktických filozofických a etických otázkách
(ze života, z příkladů z médií, z krásné literatury a jiných
druhů umění)
- životní postoje a hodnotová orientace, člověk mezi
touhou po vlastním štěstí a angažováním se pro obecné
dobro a pro pomoc jiným lidem
- vysvětlí, proč jsou lidé za své názory, postoje a jednání
odpovědni jiným lidem
- zaujímá kritické stanovisko ke světu i k sobě samému
- rozlišuje na konkrétních životních situacích mravné
a nemravné, morální a amorální
- zformuluje svůj postoj v kontroverzních etických
otázkách
- posuzuje důležitost jednotlivých životních hodnot
pro člověka
Soudobý svět
- popíše rozčlenění soudobého světa na civilní sféry - rozmanitost soudobého světa: civilní sféry a kultury,
a civilizace, charakterizuje základní světová náboženství
nejvýznamnější světová náboženství
- vysvětlí s jakými konflikty a problémy se potýká soudobý - velmoci, vyspělé státy, rozvojové země a jejich
svět, jak jsou řešeny, o jejich možných perspektivách
problémy, konflikty v soudobém světě
- objasní postavení ČR v Evropě a v soudobém světě
- integrace a dezintegrace
- charakterizuje soudobé cíle EU a posoudí její politiku
- ČR a svět: NATO, OSN, zapojení do mezinárodních
stran,
bezpečnost v 21. století, konflikty v soudobém
- popíše funkci OSN a NATO vysvětlí zapojení ČR
do mezinárodních struktur a podíl ČR na jejich aktivitách
světě, globální problémy, globalizace
- uvede příklady pojmů globalizace a debatuje o jejich
problémech
112
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
DĚJEPIS
Název školy: SPŠE a VOŠ, Pardubice, Karla IV. 13
Název ŠVP: Elektrotechnika
Obor/zaměření: Komunikační systémy, Řídicí systémy, Informační technologie
Hodinová dotace: 2/68
Platnost: od 1. září 2013
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecný cíl vyučovacího předmětu
Dějepis kultivuje historické vědomí žáků, aby pomocí poznatků o historii hlouběji porozuměli
přítomnosti a budoucnosti. Zároveň plní nezastupitelnou integrující roli při začleňování mladých
lidí do společnosti, při rozvoji jejich občanských postojů a především samostatného kritického
myšlení žáků.
Charakteristika učiva
Učivo předmětu zahrnuje české a světové dějiny od počátku lidské civilizace po současnost.
Předmět dějepis blízce souvisí s učivem českého jazyka a literatury a společenských věd.
Prohlubuje znalosti žáků, na jejichž základě jsou žáci schopni uplatnit zejména následující
dovednosti:
• vyložit, popř. objasnit chronologické a synchronní vazby mezi historickými událostmi,
jevy a procesy a objasnit historickou asynchronii;
• charakterizovat celky a strukturu historických (politických, ekonomických, kulturních)
jevů a procesů (antická demokracie, středověká agrární revoluce, vznik občanské
společnosti, modernizace, demokracie a diktatura, globalizace ap.);
• sestavovat získané poznatky do nových celků, odhalovat nové souvislosti
• uplatňovat školním dějepisem dosažitelná pravidla historické kritiky (analýza verbálního
textu, obrazového či audiovizuálního zobrazení dějin);
• kategorizovat historická fakta různých úrovní podle dobově odpovídajících kritérií
i dnešních interpretačních schémat, popřípadě je generalizovat;
• zaujímat zdůvodněná kritická stanoviska k obsahu historických informací.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů hodnot a preferencí
Výuka směřuje k tomu, aby žáci dokázali získávat a kriticky hodnotit informace z různých
zdrojů; na základě studia historických faktů formulovali věcně, pojmově a formálně správně své
názory na sociální, politické, etické i estetické otázky; rozuměli „jinakosti“ lidí, porozuměli
kulturním základům jednotlivých civilizací, uvědomovali si jejich odlišnosti, a tím přispívali
k dialogu mezi nimi; integrovali znalosti a dovednosti z různých vyučovacích předmětů,
především humanitních, ale také přírodovědných a jiných, protože obsahují i základní poznatky
z dějin vědy, umění a techniky; chápali a oceňovali obecně uznávané lidské hodnoty, především
ty, jež mají rozhodující význam v moderním světě, jako je demokracie, svoboda, spravedlnost,
tolerance a solidarita; uznávali hodnoty živé i neživé přírody a ochraňovali je; byli schopni se
kriticky dívat na výsledky své vlastní práce.
113
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
Výukové strategie nebo Pojetí výuky
Základními metodami je práce žáků s verbálním a ikonickým textem a komunikace včetně
diskusních metod. Při výuce je možné používat i všechny další metody, jako je především
skupinová práce žáků, projekty a samostatné práce žáků.
Hodnocení výsledků žáků
Hodnocení je prováděno v souladu s klasifikačním řádem školy a s pravidly klasifikace,
se kterými budou žáci seznámeni. Převažovat budou práce písemné, při kterých je ověřováno, zda
žáci zvládli dané téma, naučili se správným logickým postupům, které je vedou k přesným,
úplným a formálně správným závěrům. Další složku testování žáků tvoří zkoušení ústní, které
navíc prověří korektní a přesné vyjadřování a zhodnotí výstup před žáky. Důležitou součástí
ústního zkoušení je zařazení vlastního sebehodnocení žáků a hodnocení zkoušeného ostatními.
Hodnotí se také aktivita během výuky a při samostatném řešení zadaných příkladů.
Při hodnocení žáků se vyučující řídí platným školním řádem, viz kapitola Pravidla pro hodnocení
výsledků vzdělávání žáků – klasifikační řád.
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat
Klíčové kompetence
Dějepis stejně jako ostatní společenskovědní předměty rozvíjí zejména sociální, personální,
občanské a komunikativní kompetence, dále kompetence k řešení problémů, kompetence
využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a práce s informacemi, stejně tak
kompetence k učení.
Kompetence k učení – žák ovládá různé techniky učení, uplatňuje různé techniky práce
s textem, umí efektivně vyhledávat a zpracovávat informace.
Kompetence k řešení problémů – žák rozvíjí schopnost porozumět zadání úkolu nebo určit
jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, zdůvodnit je, vyhodnotit;
na základě informací o historii je schopen orientovat se v současnosti.
Komunikativní kompetence – žák formuluje myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné
podobě přehledně a jazykově správně, zpracovává písemně řešení zadaných úloh, správně
po formální i obsahové stránce. Aktivně se zúčastní diskuzí, formuluje a obhajuje své názory
a řešení, respektuje názory druhých.
Personální a sociální kompetence – žák pracuje efektivně, vyhodnocuje dosažené výsledky,
využívá ke svému učení zkušeností jiných lidí a učí se i na základě zprostředkovaných
zkušeností, pracuje v týmu. Učí se přijímat hodnocení svých výsledků za strany jiných lidí,
adekvátně na ně reagovat, přijímat radu i kritiku, především však na základě poznání minulosti
a rozmanitosti života přispívat k vytváření mezilidských vztahů, předcházet osobním konfliktům,
nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým.
Občanské kompetence a kulturní povědomí – žák na základě studia historie uznávají hodnoty
a postoje podstatné pro život v demokratické společnosti, dodržují je, podporují hodnoty národní,
evropské i světové kultury (tj. aktivně vystupují proti nesnášenlivosti, xenofobii, diskriminaci,
uvědomují si vlastní kulturní a národní identitu, přistupují s tolerancí k identitě druhých), chápou
význam životního prostředí.
114
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat
s informacemi – žák umí získávat informace z otevřených zdrojů, zejména z celosvětové sítě
Internet.
Matematické kompetence – žák umí nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení
praktických úkolů.
Průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Toto průřezové téma je základním cílem učiva dějepisu (viz rozpis učiva a realizaci kompetencí),
které směřuje k vytváření občanských ctností (humanita, odpovědnost, tolerance). Žáci jsou
vedeni k tomu, aby měli vhodnou míru sebevědomí a odpovědnosti, aby se naučili komunikaci,
vyjednávání a řešení konfliktů, získali schopnost morálního úsudku, aby na základě studia
historie byli schopni odolávat myšlenkové manipulaci, byli ochotni se angažovat ve prospěch
ostatních lidí bez ohledu na jejich původ, sociální postavení apod., vážili si demokracie,
materiálních a duchovních hodnot, životního prostředí a snažili se je chránit.
Člověk a životní prostředí
Dějepis napomáhá aplikaci tohoto tématu tím, že učí žáky rozumět měnícímu se vztahu člověka
a přírody během historického vývoje. Proto budou do výuky zařazovány prvky ekohistorie.
Informační a komunikační technologie
Žák efektivně využívá prvků moderních informačních a komunikačních technologií v průběhu
vzdělávání a při samostatném řešení úkolů.
Rozpis učiva a realizace kompetencí
1. ročník
Výsledky vzdělávání a kompetence
Žák:
Učivo
2 vyučovací hod. týdně
− objasní smysl poznávání dějin a variabilitu jejich
výkladů
− charakterizuje názory na vznik a vývoj života na Zemi
− uvědomuje si vztah mezi člověkem a přírodou
Poznávání dějin, význam poznávání dějin, variabilita
výkladu dějin
Vznik a vývoj života na zemi, vznik člověka jako
živočišného druhu, vztah mezi člověkem a přírodou, vznik
lidské společnosti
− vysvětlí příčiny vzniku státu
− uvede příklady kulturního přínosu starověkých
civilizací, judaismu a křesťanství
Starověk, příčiny vzniku nejstarších států, kulturní
dědictví − vznik písma, literatury, náboženství, vědy,
výtvarné kultury
− uvědomí si souvislost mezi dějinami národními
a světovými
− popíše základní revoluční změny ve středověku
a raném novověku
− zařadí typická umělecká díla (stavby, sochy, obrazy
apod.)do jednotlivých uměleckých směrů a příslušných
historických období
Středověk a raný novověk (16. −18. století)
− vliv křesťanství na středověké dějiny, vznik islámu
a jeho vliv na dějiny, svatá říše římská, Slované, Velká
Morava a počátky českého státu
− románská kultura (včetně kultury bydlení a odívání)
− venkovská a městská civilizace, český stát v rozkvětu,
krize středověku, husitství
− gotická kultura (včetně kultury bydlení a odívání)
115
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
− zámořské objevy a počátky kolonialismu
− renesance, humanismus (včetně kultury bydlení
a odívání), reformace
− nizozemská revoluce, třicetiletá válka
− baroko
− anglická revoluce, parlamentarismus, absolutismus
− rozvoj vědy a techniky, osvícenectví
− kolonialismus 18. století
− orientuje se v historii svého oboru – uvede
její významné mezníky a osobnosti,
vysvětlí přínos studovaného oboru pro
život lidí;
Dějiny studovaného oboru
− významné mezníky a osobnosti
− zařadí typická umělecká díla (stavby, sochy, obrazy
apod.)do jednotlivých uměleckých směrů a příslušných
historických období
− na příkladu významných občanských revolucí vysvětlí
boj za občanská i národní práva a vznik občanské
společnosti
− objasní vznik novodobého českého národa a jeho úsilí
o emancipaci
− popíše česko-německé vztahy a postavení Židů
a Romů ve společnosti 18. a 19. století
− charakterizuje proces modernizace společnosti
− popíše evropskou koloniální expanzi
− orientuje se v historii svého oboru
− zařadí typická umělecká díla (stavby, sochy, obrazy
apod.) do jednotlivých uměleckých směrů a příslušných
historických období
Umění 18. – 19. století (klasicismus, romantismus,
realismus)
Novověk -19. století
Velké občanské revoluce − vznik USA, francouzská
revoluce, revoluce 1848, vznik občanské společnosti
− myšlenkové proudy 19. století (liberalismus,
socialismus, nacionalismus)
Společnost a národy − národní hnutí v Evropě a českých
zemích, česko-německé vztahy, dualismus v habsburské
monarchii, vznik národního státu v Německu
Modernizace společnosti − technická, průmyslová,
komunikační revoluce, urbanizace, demografický vývoj,
modernizovaná společnost, evropská koloniální expanze
Modernizovaná společnost a jedinec
Dějiny studovaného oboru
Umění přelomu 19. −20. století (vznik moderních
uměleckých směrů jako projev myšlenkové, politické
a společenské krize konce století)
− vysvětlí rozdělení světa v důsledku koloniální expanze
a rozpory mezi velmocemi
− popíše první světovou válku a objasní významné
změny ve větě po válce
− charakterizuje první Československou republiku
− charakterizuje fašismus a komunismus, srovná
nacistický a komunistický totalitarismus
− vysvětlí projevy a důsledky velké hospodářské krize
− popíše mezinárodní vztahy v době mezi první
a druhou světovou válkou, objasní, jak došlo k dočasné
likvidaci ČSR
− srovná demokracii v ČSR se situací za tzv. druhé
republiky, objasní vývoj česko-německých vztahů
− objasní cíle válčících stran ve druhé světové válce, její
totální charakter a její výsledky, popíše válečné zločiny
včetně holocaustu
Novověk - 20. století
Vztahy mezi velmocemi −pokus o revizi rozdělení světa
první světovou válkou, české země za světové války,
první odboj, poválečné uspořádání Evropy a světa, vývoj
v Rusku
Demokracie
a diktatura
−
Československo
v meziválečném období, autoritativní a totalitní režimy,
nacismus v Německu a komunismus v Rusku a SSSR
− velká hospodářská krize, mezinárodní vztahy
ve 20. a 30. letech 20. století, cesta k válce, mnichovská
konference
− druhá světová válka, Československo za války, druhý
československý odboj, válečné zločiny včetně
holocaustu, důsledky války
− objasní uspořádání světa po druhé světové válce
a důsledky tohoto uspořádání pro Československo
Svět v blocích
− poválečné uspořádání v Evropě a ve světě, poválečné
116
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
− popíše projevy a důsledky studené války
− charakterizuje komunistický režim v ČSR v jeho
vývoji
a v souvislostech
se změnami
v celém
komunistickém bloku
− popíše vývoj ve vyspělých demokraciích a vývoj
evropské integrace
− popíše dekolonizaci a objasní problémy třetího světa
− vysvětlí rozpad sovětského bloku
Československo, studená válka, komunistická diktatura
v Československu a její vývoj, demokratický svět,
bipolární rozdělení světa − USA, sovětský blok, třetí svět
a dekolonizace, konflikty v soudobém světě, globalizace,
konec bipolarity Východ – Západ
− zařadí typická umělecká díla (stavby, sochy, obrazy
apod.)do jednotlivých uměleckých směrů a příslušných
historických období
Umění 20. století
− uvede příklady úspěchů vědy a techniky ve 20. století
− orientuje se v historii svého oboru
Věda a technika 20. století, dějiny studovaného oboru
− dokáže samostatně i v týmu vyhledávat informace,
zpracovat je, prezentovat a obhájit svá tvrzení
Skupinové práce žáků, projekty na téma dějin
2. poloviny 20. století
117
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
FYZIKA
Název školy: SPŠE a VOŠ, Pardubice, Karla IV. 13
Název ŠVP: Elektrotechnika
Obor/zaměření: Komunikační systémy, Řídicí systémy, Informační technologie
Hodinová dotace: 3/102, 2/66
Platnost: od 1. září 2013
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecný cíl vyučovacího předmětu
Výuka fyziky má kromě funkce všeobecně vzdělávací ještě funkci průpravnou pro odbornou
složku vzdělávání. Rozvíjí schopnost logického myšlení, ale také paměti.
Těžiště výuky spočívá v pochopení fyzikálních zákonů a vztahů v přírodě i v technické praxi.
Uvedený předmět připravuje žáky k tomu, aby byli schopni analyzovat a řešit přiměřeně obtížné
fyzikální problémy a úlohy, s nimiž se setkají při studiu, v běžném životě a v technické praxi.
Charakteristika učiva
Fyzika navazuje na znalosti získané v základním vzdělávání. Znalosti z předmětu jsou využity ve
většině odborných předmětů elektrotechnického charakteru. Žáci získají základní informace
ze všech částí fyziky.
Obsah učiva je vymezen následujícími tematickými celky:
1. Mechanika – seznamuje žáky s kinematikou (popisem pohybu z hlediska dráhy, rychlosti,
zrychlení ...), dynamikou, která se zabývá příčinami pohybu, s pojmy mechanická práce
a mechanická energie, gravitační pole, mechanika tuhého tělesa a mechanika kapalin
a plynů.
2. Molekulová fyzika a termika – obsahuje poznatky o struktuře látek, teplotě a jejím
měření, vnitřní energii těles, kalorimetrii. Dále se zabývá strukturou a vlastnostmi plynů,
kapalin a pevných látek a změnami skupenství látek.
3. Mechanické kmitání a vlnění – studium kmitání mechanického oscilátoru z hlediska
kinematiky i dynamiky, jednotlivých druhů vlnění, šíření vlnění v izotropním prostředí,
jevů na rozhraní dvou prostředí a zvukového vlnění.
4. Optika - obsahuje poznatky o světle jako elektromagnetickém vlnění, o vlnových
vlastnostech světla, zobrazování optickými soustavami, elektromagnetickém záření a jeho
energii.
5. Speciální teorie relativity – studuje jevy, projevující se především při rychlostech
blízkých rychlosti světla.
6. Fyzika mikrosvěta – obsahuje základní poznatky o struktuře mikrosvěta, pohybu
v mikrosvětě, základní poznatky atomové a jaderné fyziky a fyziky částic.
118
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
7. Astrofyzika - seznamuje žáky se Sluneční soustavou, charakteristikami hvězd, vznikem
a vývojem hvězd, strukturou vesmíru, galaxiemi a kosmologií.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů hodnot a preferencí
Fyzika vede žáky k tomu, aby pracovali přesně a pečlivě, učí je vyhodnocovat danou situaci nebo
jev z fyzikálního hlediska, vytvářet si vlastní úsudek při řešení problému, respektovat přitom
názory druhých. Výuka směřuje k tomu, aby si žáci vážili kvalitní práce jiných lidí, byli schopni
kritického pohledu na výsledky své vlastní práce.
Výukové strategie nebo Pojetí výuky
Způsob výkladu, členění a posloupnost jednotlivých částí tematických celků jsou plně
v kompetenci učitele.
Ve fyzice je využívána informačně receptivní metoda v podobě výkladu, vysvětlování. Fyzika
používá také metodu problémového výkladu, kdy učitel vytýčí problém a řeší ho, heuristickou
metodu, kdy žáci některé části problému řeší samostatně a výzkumnou metodu, která vyžaduje
od žáků hledání řešení celého problému. Jsou používány i metody skupinové práce. U všech
metod se uplatňuje názornost a jednoduchost. Vhodným doplňkem výuky jsou různé prezentační
a simulační ukázky prostřednictvím výpočetní techniky. Žák je veden také k práci s odbornou
literaturou a internetem.
Hodnocení výsledků žáků
Hodnocení je prováděno v souladu s klasifikačním řádem školy. Podklady pro hodnocení učitel
získává během celého klasifikačního období ústním zkoušením, písemnými pracemi, testy,
hodnocením laboratorních úloh, referátů, popř. hodnocením podílu žáka na skupinových pracích,
dále hodnocením aktivity žáka při vyučování a kvality jeho poznámek z vyučovacích hodin.
Při hodnocení žáků se vyučující řídí platným školním řádem, viz kapitola Pravidla pro hodnocení
výsledků vzdělávání žáků – klasifikační řád.
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat
Klíčové kompetence
Kompetence k učení – žák samostatně zpracovává témata, která popularizují fyziku, ukazují její
význam pro společnost, pro další rozvoj vědních a technických odvětví.
Kompetence k řešení problémů – žák řeší samostatně nebo s pomocí učitele přiměřeně náročné
problémové úlohy na základě logického uvažování. Rozumí zadání, určí jádro problému,
promýšlí různé způsoby řešení a samostatně posuzuje jejich správnost.
Komunikativní kompetence – žák srozumitelně a souvisle formuluje myšlenky, v písemném
projevu také přehledně a jazykově správně. Aktivně se účastní diskusí, přitom formuluje
a obhajuje své názory a řešení, ale též respektuje názory druhých.
Personální kompetence – žák se učí pracovat efektivně, vyhodnocuje výsledky, dosažené
při učení. Učí se i na základě zprostředkovaných zkušeností, učí se přijímat hodnocení svých
výsledků za strany jiných lidí, adekvátně na ně reagovat, přijímat radu i kritiku.
119
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
Sociální kompetence – žák přijímá a odpovědně řeší zadané úkoly, při práci v týmu se podílí
na utváření pravidel práce v týmu a na dělbě práce, při níž jednotlivci uplatní své individuální
schopnosti a dovednosti, nezaujatě zvažuje návrhy druhých, uvědomuje si potřebu ohleduplnosti,
tolerance a zodpovědnosti.
Průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Žák je veden k tomu, aby na základě dosažených výsledků a získaných schopností měl vhodnou
míru sebevědomí a odpovědnosti, aby se učil komunikaci, vyjednávání, sebekritice, a toleranci
při řešení konfliktů.
Člověk a životní prostředí
Žák si osvojuje a tříbí názory na spotřebu energie, na používané technologické metody a pracovní
postupy, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Žák je veden k pozitivnímu vztahu k životnímu
prostředí a k aktivní účasti na jeho ochraně.
Člověk a svět práce
Žák se učí manipulovat se svěřenými pomůckami a přístroji tak, aby nedošlo k jejich poškození
či zničení, učí se promýšlet, organizovat a hodnotit pracovní činnost. Žák je veden
k odpovědnému rozhodování o možnosti dalšího studia případně zaměstnání.
Informační a komunikační technologie
Žák využívá prvků moderních informačních a komunikačních technologií v průběhu vzdělávání
při práci s informacemi, prezentaci výsledků a při samostatném řešení úkolů.
Rozpis učiva a realizace kompetencí
1. ročník
Výsledky vzdělávání a kompetence
Žák:
Učivo
3 vyučovací hod. týdně
- rozliší skalární veličiny od vektorových
- převádí násobné a dílčí jednotky na jednotky základní
a naopak
- měří vybrané fyzikální veličiny vhodnými metodami,
navrhne postup
Úvod
- prohlubování matematického aparátu pro řešení úloh
- fyzikální veličiny a jednotky, soustava SI
- měření fyzikálních veličin, chyby měření
- zvolí při popisu fyzikálního děje vhodnou vztažnou
soustavu
- rozliší pohyby podle trajektorie a změny rychlosti
- řeší úlohy o pohybech s využitím vztahů
mezi kinematickými veličinami
- vyjádří graficky závislost dráhy a rychlosti na čase
MECHANIKA
Kinematika
- hmotný bod, relativnost klidu a pohybu
- přímočarý a křivočarý pohyb, trajektorie
- pohyb rovnoměrný, rovnoměrně zrychlený
- pohyb rovnoměrně zpomalený, skládání pohybů
- rovnoměrný pohyb po kružnici
- určí síly, působící na těleso a určí výslednici sil
- posoudí důsledky působení sil na pohybový stav tělesa
a jeho změnu
Dynamika
- vzájemné působení těles
- skládání sil
120
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
- použije Newtonovy pohybové zákony v jednoduchých
úlohách o pohybech
- Newtonovy zákony
- hybnost tělesa, impuls síly
- smykové tření, valivý odpor
- vypočítá mechanickou práci a energii při pohybu tělesa
působením stálé síly
- analyzuje jednoduché děje s využitím zákona
zachování mechanické energie
- určí výkon a účinnost při konání práce
Energie hmotného bodu a soustavy bodů
- mechanická práce, kinetická energie hmotného bodu
a soustavy hmotných bodů při posuvném pohybu
- vztah mezi prací a energií
- potenciální energie tíhová, potenciální energie pružnosti
- zákon zachování mechanické energie
- výkon, příkon, účinnost
- rozliší centrální a homogenní gravitační pole
- popíše základní druhy pohybu v homogenním tíhovém
poli
- popíše pohyby v radiálním gravitačním poli
- určí kruhovou rychlost tělesa
- použije Keplerovy zákony při řešení jednoduchých
úloh
Gravitační pole
- Newtonův gravitační zákon
- gravitační pole
- pohyby v homogenním tíhovém poli Země, vrh vodorovný,
svislý vzhůru
- pohyby v radiálním gravitačním Země, kruhová rychlost,
parabolická rychlost
- pohyby v gravitačním poli Slunce, Keplerovy zákony
- sluneční soustava
- určí momenty sil, působících na těleso a výsledný
moment sil
- určí těžiště tělesa jednoduchého tvaru
- rozlišuje druhy rovnovážných poloh tělesa
Mechanika tuhého tělesa
- tuhé těleso, moment síly, momentová věta
- skládání a rozklad sil, dvojice sil
- těžiště tělesa, podmínky rovnováhy, druhy rovnovážné
polohy
- aplikuje Pascalův a Archimédův zákon při řešení
základních úloh hydrostatiky
- použije rovnici kontinuity a Bernoulliho rovnici
při řešení úloh hydrodynamiky
- vysvětlí změny tlaku v proudící tekutině
Mechanika tekutin
- tekutina, ideální tekutina, ideální plyn
- Pascalův zákon, hydrostatický tlak
- Archimédův zákon, plování těles
- rovnice kontinuity, Bernoulliho rovnice
- ustálené proudění ideální kapaliny
- uvede příklady potvrzující kinetickou teorii látek
- změří teplotu v Celsiově teplotní stupnici a vyjádří ji
jako termodynamickou teplotu
- vysvětlí pojem vnitřní energie soustavy a způsoby její
změny
- řeší jednoduché případy tepelné výměny pomocí
kalorimetrické rovnice
- popíše vlastnosti látek z hlediska jejich částicové
stavby
- řeší úlohy na děje v plynech s použitím stavové
rovnice pro ideální plyn
- popíše příklady deformací pevných těles jednoduchého
tvaru a řeší úlohy na Hookův zákon
- vysvětlí význam teplotní roztažnosti látek v přírodě
a v technické praxi a řeší úlohy na teplotní délkovou
Molekulová fyzika a termodynamika
Základní poznatky
- kinetická teorie látek
- modely struktur látek různých skupenství
- rovnovážný stav soustavy
- tepelná rovnováha, teplota a její měření
- termodynamická teplota
Vnitřní energie, práce, teplo
- vnitřní energie soustavy a její změna
- tepelná výměna, kalorimetrická rovnice
- první termodynamický zákon
- přenos vnitřní energie
Plyny
121
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
roztažnost těles
- objasní příčiny povrchového napětí
- rozumí jevům na rozhraní pevného tělesa a kapaliny
- popíše přeměny skupenství látek a jejich význam v
přírodě a v technické praxi
- objasní kruhový děj
- vypočítá práci plynu v jednoduchých případech
- vysvětlí druhý termodynamický zákon
- ideální plyn, rychlosti molekul
- teplota a tlak ideálního plynu
- stavová rovnice
Pevné látky
- struktura pevných látek
- deformace těles, Hookův zákon
- teplotní roztažnost pevných látek
- tání, tuhnutí, sublimace a desublimace
Kapaliny a páry
- povrchová energie a povrchové napětí
- kapilarita, objemová roztažnost kapalin
- vypařování kapaliny, sytá a přehřátá pára - var,
kondenzace, kritický a trojný bod
- fázový diagram, vlhkost vzduchu
Tepelné motory a zařízení
- práce plynu, kruhový děj, účinnost kruhového děje
- druhý termodynamický zákon
- principy tepelných motorů
2. ročník
Výsledky vzdělávání a kompetence
Žák:
Učivo
2 vyučovací hod. týdně
- popíše vlastní kmitání mechanického oscilátoru a určí
příčinu kmitání
- popíše nucené kmitání mechanického oscilátoru a určí
podmínky rezonance
- rozliší základní druhy mechanického vlnění a popíše
jejich šíření v látkovém prostředí
- zná zákon odrazu a zákon lomu vlnění
- objasní ohyb vlnění
- charakterizuje základní vlastnosti zvukového vlnění
a zná jejich význam pro vnímání zvuku
- chápe negativní vliv hluku a zná způsoby ochrany
sluchu
Mechanické kmitání
- periodický pohyb, jednoduchý kmitavý pohyb
- harmonický pohyb, vlastní kmitání, kyvadlo
- nucené kmitání, rezonance
Mechanické vlnění
- postupné vlnění, rychlost šíření vlnění
- interference vlnění, stojaté vlnění
- šíření vlnění v prostoru, Huygensův princip
- odraz a lom rovinné vlny, ohyb vlnění
Akustika
- zvuk, zdroje zvuku
- tóny, výška, barva, intenzita zvuku
- ultrazvuk, infrazvuk, hlasitost zvuku
- charakterizuje světlo, jeho vlnovou délku a rychlost
šíření v různých prostředích
- využívá vztahy mezi frekvencí, vlnovou délkou
a rychlostí světla při řešení úloh
- řeší úlohy na odraz a lom světla
- vysvětlí podstatu jevů interference, ohyb a polarizace
světla
- řeší úlohy na zobrazení zrcadly a čočkami
- určí vlastnosti obrazu, vytvořeného čočkou nebo
zrcadlem pomocí zobrazovací rovnice
Optika
Světlo jako vlnění
- optické jevy, zdroje světla, šíření a rychlost světla
- optické prostředí, absolutní index lomu
- úplný odraz
- interferenční a ohybové jevy, polarizace světla
Geometrická optika
- optická soustava, optické zobrazení
- zobrazení rovinným a kulovým zrcadlem
122
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
- popíše oko jako optický přístroj
- vysvětlí principy základních typů optických přístrojů
- popíše základní vlastnosti různých druhů
elektromagnetického záření, zhodnotí jejich působení
na člověka a jejich význam a užití v praxi
- popíše důsledky plynoucí z principů speciální teorie
relativity pro chápání prostoru a času
- zná souvislost energie a hmotnosti objektů
pohybujících se velkou rychlostí
- zobrazovací rovnice, příčné zvětšení
- čočky jako zobrazovací soustavy
- oko
- optické přístroje
Elektromagnetické záření a jeho energie
- přehled elektromagnetického záření
- RTG záření
- přenos energie zářením, fotometrické veličiny
Speciální teorie relativity
- principy speciální teorie relativity
- základy relativistické dynamiky
- objasní podstatu fotoelektrického jevu a jeho praktické
využití
- chápe základní myšlenku kvantové fyziky, tzn. vlnové
a částicové vlastnosti objektů mikrosvěta
- charakterizuje základní modely atomu
- popíše strukturu elektronového obalu atomu z hlediska
energie elektronu
- popíše stavbu atomového jádra, charakterizuje
základní nukleony
- vysvětlí podstatu radioaktivity a jaderného záření
a popíše způsoby ochrany před tímto zářením
- popíše štěpnou reakci jader uranu a její praktické
využití v energetice
- posoudí výhody a nevýhody způsobů, jimiž se získává
elektrická energie
Fyzika mikrosvěta
Základní pojmy kvantové fyziky
- fotoelektrický jev
- vlnové a částicové vlastnosti objektů mikrosvěta
Fyzika elektronového obalu
- kvantování energie atomů
- model atomu,
- spektrum atomu, lasery
Jaderná fyzika
- vlastnosti atomových jader
- radioaktivita
- jaderné reakce
- jaderná energetika, jaderný reaktor
- elementární částice
- bezpečnostní a ekologická hlediska jaderné energetiky
- charakterizuje Slunce jako hvězdu a popíše sluneční
soustavu
- popíše vývoj hvězd a jejich uspořádání do galaxií
- zná současné názory na vznik a vývoj vesmíru
- vysvětlí nejdůležitější způsoby, jimiž astrofyzika
zkoumá vesmír
Astrofyzika
- sluneční soustava
- hvězdy
- galaxie, vývoj a výzkum vesmíru
123
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
CHEMIE
Název školy: SPŠE a VOŠ, Pardubice, Karla IV. 13
Název ŠVP: Elektrotechnika
Obor/zaměření: Komunikační systémy, Řídicí systémy, Informační technologie
Hodinová dotace: 2/68
Platnost: od 1. září 2013
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecný cíl vyučovacího předmětu
Cílem vzdělávání předmětu chemie je poskytnout žákům soubor poznatků o chemických látkách,
jevech, zákonitostech a vztazích mezi nimi, ekologii a životním prostředí, formovat logické
myšlení, rozvíjet vědomosti a dovednosti využitelné v dalším vzdělávání, v odborné praxi
i v občanském životě. Žák je schopen vysvětlit základní chemické pojmy. Používá
matematického aparátu k jednoduchým chemickým výpočtům. Žák je schopen objasnit základní
ekologické pojmy, dokáže se vhodně zachovat v případě havárie s nebezpečnými látkami a má
pozitivní vztah k ochraně životního prostředí.
Charakteristika učiva
Učivo chemie navazuje na znalosti získané v základním vzdělání. Znalosti předmětu jsou využity
v odborných předmětech, hlavně v oblastech týkajících se problematiky elektrotechnologie. Žáci
získají elementární informace ze základních chemických disciplín, ekologie a seznámí se
s problematikou životního prostředí a chováním při mimořádných situacích.
Obsah učiva je vymezen následujícími tematickými celky:
1. Úvod - význam chemie, vznik a vývoj života na Zemi.
2. Obecná chemie - seznamuje se základními chemickými pojmy, které jsou společné
pro všechny chemické disciplíny (látky a jejich vlastnosti, atom, molekula, prvky, sloučeniny,
chemická vazba, periodická soustava prvků, směsi a roztoky). Žák vyčíslí chemickou rovnici,
vypočítá základní chemické výpočty.
3. Anorganická chemie - objasňuje problematiku anorganických látek, vzorců a názvů
anorganických sloučenin. Charakterizuje vybrané prvky a anorganické sloučeniny včetně
jejich využití a vlivu na zdraví a životní prostředí.
4. Organická chemie - seznamuje s problematikou uhlovodíků, derivátů uhlovodíků a jejich
charakteristikou, využitím a vlivem na zdraví včetně působení na životní prostředí.
5. Biochemie - zabývá se chemií živých organismů, přírodními látkami, bílkovinami,
sacharidy, lipidy, nukleovými kyselinami, biokatalyzátory a biochemickými ději.
124
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů hodnot a preferencí
Chemie vede žáky k tomu, aby pracovali svědomitě, vytrvale a systematicky. Dodržovali zásady
a předpisy BOZP. Vážili si kvalitní práce jiných lidí, respektovali názory druhých a dokázali se
kriticky dívat na výsledky vlastní práce.
Výukové strategie nebo Pojetí výuky
Chemie se vyučuje v prvním ročníku. V předmětu je využívána informačně receptivní metoda
realizovaná formou výkladu, vysvětlování a popisu. Pro obrazové informace je využíván
dataprojektor. Žák je veden k práci s učebnicí, periodickou tabulkou prvků, tabulkami, odbornou
literaturou a internetem. Jsou uplatňovány i metody skupinové práce kombinované s klasickými
výukovými postupy. Aktivita žáků je podněcována zadáváním referátů, které jsou zpracovány
a prezentovány s využitím ICT techniky.
Hodnocení výsledků žáků
Hodnocení je prováděno v souladu s klasifikačním řádem školy. Podklady pro hodnocení
a klasifikaci jsou získávány průběžně během celého klasifikačního období. Nejčastější jsou práce
písemné, při kterých je ověřováno, zda žáci zvládli dané téma, osvojili si správné postupy
vedoucí k výstižným a správným závěrům. Důležitou složkou testování žáků je ústní zkoušení,
které sleduje žáka po obsahové i vyjadřovací stránce. Součástí ústního zkoušení je také vlastní
sebehodnocení žáků. V klasifikaci je obsažena také aktivita během výuky. Mezi hlavní zásady
hodnocení patří: průběžnost, komplexnost, objektivita a jednoznačná odůvodněnost klasifikace.
Při hodnocení žáků se vyučující řídí platným školním řádem, viz kapitola Pravidla pro hodnocení
výsledků vzdělávání žáků – klasifikační řád.
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat
Klíčové kompetence
Komunikativní kompetence – žáci se vyjadřují přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci
v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentují. Přehledně a jazykově správně
zpracovávají písemně řešení zadaných úloh, správně po formální i obsahové stránce. Aktivně se
zúčastní diskuzí, formulují a obhajují své názory a řešení, respektují názory druhých.
Zaznamenávají písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí.
Personální a sociální kompetence – žáci se při práci v týmu podílejí na realizaci společných
pracovních a jiných činností. Přijímají a odpovědně plní svěřené úkoly. Adekvátně reagují
na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímají radu i kritiku.
Občanské kompetence a kulturní povědomí – žáci chápou význam životního prostředí pro
člověka a jednají v duchu udržitelného rozvoje. Uznávají hodnotu života, uvědomují si
odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví
ostatních. Jednají v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívají
k uplatňování hodnot demokracie.
Průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
125
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
Žák je veden k tomu, aby měl vhodnou míru sebevědomí, sebeodpovědnosti a schopnost
morálního úsudku. Vážil si materiálních a duchovních hodnot, dobrého životního prostředí
a podílel se na jeho ochraně a zachování pro budoucí generace.
Člověk a životní prostředí
Žák se při výuce setkává s problematikou získávání energie, potravinovými řetězci, ekosystémy,
odpady, chemickou výrobou a je veden k tomu, aby chápal nebezpečí pro životní prostředí, které
je s touto problematikou spojeno. Žák je veden k pozitivnímu vztahu k životnímu prostředí,
k aktivní účasti na jeho ochraně, k respektování principu udržitelného rozvoje.
Člověk a svět práce
Žák je veden k tomu, aby si uvědomil zodpovědnost za vlastní život, význam vzdělání
a celoživotního učení pro život, aby byl motivován k aktivnímu pracovnímu životu a dalšímu
úspěšnému seberozvoji.
Informační a komunikační technologie
Žák efektivně využívá prostředky informačních a komunikačních technologií v průběhu
vzdělávání, při samostatném řešení úkolů, zpracování informací a prezentaci výsledků.
Rozpis učiva a realizace kompetencí
1. ročník
Výsledky vzdělávání a kompetence
Žák:
Učivo
2 vyučovací hod. týdně
- objasní význam chemie;
- charakterizuje názory na vznik a vývoj života na Zemi;
Úvod
Obsah a význam předmětu
Vznik a vývoj života na Zemi
- dokáže porovnat fyzikální a chemické vlastnosti
různých látek;
- popíše stavbu atomu, vznik chemické vazby;
- zná názvy, značky a vzorce vybraných chemických
prvků a sloučenin;
- popíše charakteristické vlastnosti nekovů, kovů a jejich
umístění v periodické soustavě prvků;
- popíše základní metody oddělování složek ze směsí
a jejich využití v praxi;
- vyjádří složení roztoku a připraví roztok požadovaného
složení;
- vysvětlí podstatu chemických reakcí a zapíše
jednoduchou chemickou reakci chemickou rovnicí;
- provádí jednoduché chemické výpočty, které lze využít
v odborné praxi;
Obecná chemie
- chemické látky a jejich vlastnosti
- částicové složení látek, atom, molekula
- chemická vazba
- chemické prvky, sloučeniny
- chemická symbolika
- periodická soustava prvků
- směsi a roztoky
- chemické reakce a rovnice
- výpočty v chemii
- vysvětlí vlastnosti anorganických látek;
- tvoří chemické vzorce a názvy vybraných
anorganických sloučenin;
- charakterizuje vybrané prvky a anorganické sloučeniny
a zhodnotí jejich využití v odborné praxi a v běžném
Anorganická chemie
- anorganické látky
- názvosloví anorganických sloučenin
- vybrané prvky a sloučeniny v běžném
a v odborné praxi
životě
126
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
životě, posoudí je z hlediska vlivu na zdraví a životní
prostředí;
- charakterizuje základní skupiny uhlovodíků a jejich
vybrané deriváty a tvoří jednoduché chemické vzorce
a názvy;
- uvede významné zástupce jednoduchých organických
sloučenin a zhodnotí jejich využití v odborné praxi
a v běžném životě, posoudí je z hlediska vlivu na zdraví
a životní prostředí;
Organická chemie
- vlastnosti atomu uhlíku
- základy názvosloví organických sloučenin
-organické sloučeniny v běžném životě a odborné praxi
- charakterizuje biogenní prvky a jejich sloučeniny;
- charakterizuje nejdůležitější přírodní látky;
- popíše vybrané biochemické děje;
Biochemie
- chemické složení živých organismů
- přírodní látky, bílkoviny, sacharidy, lipidy, nukleové
kyseliny, biokatalyzátory
- biochemické děje
127
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
MATEMATIKA
Název školy: SPŠE a VOŠ, Pardubice, Karla IV. 13
Název ŠVP: Elektrotechnika
Obor/zaměření: Komunikační systémy, Řídicí systémy, Informační technologie
Hodinová dotace: 5/170, 4/132, 3/99, 3/84
Platnost: od 1. září 2013
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecný cíl vyučovacího předmětu
Výuka matematiky má kromě funkce všeobecně vzdělávací ještě funkci průpravnou
pro odbornou složku vzdělávání. Rozvíjí a prohlubuje pochopení a využití kvantitativních
a prostorových vztahů reálného světa, vytváří geometrickou gramotnost žáků. Výuka matematiky
rozvíjí schopnost logického, abstraktního a analytického myšlení, ale také paměti, zejména
dlouhodobé.
Těžiště výuky spočívá v aktivním osvojování strategie řešení komplexních úloh a problémů,
v pochopení kvantitativních vztahů v přírodě a společnosti a v přípravě pro studium na vysokých
školách technického a přírodovědného zaměření.
Charakteristika učiva
Matematika navazuje na znalosti získané v základním vzdělávání. Získané znalosti a dovednosti
v tomto předmětu jsou široce využity ve všech odborných předmětech. Žáci získají elementární
informace ze všech částí matematiky.
Obsah učiva je vymezen následujícími tematickými celky:
1. Operace s čísly a výrazy – učivo navazuje, prohlubuje a rozšiřuje elementární poznatky
ze základní školy.
2. Funkce, rovnice, nerovnice a jejich soustavy – seznamuje se základními typy těchto útvarů –
lineárními, kvadratickými, mocninnými, goniometrickými a cyklometrickými, exponenciálními
a logaritmickými. Žák načrtne grafy, určí jejich vlastnosti, využije je při řešení rovnic a nerovnic,
řeší praktické úlohy s využitím poznatků o funkcích.
3. Komplexní čísla – žák pochopí důležitost rozšiřování číselných oborů.
4. Planimetrie a stereometrie – téma prohlubuje a rozvíjí prostorovou představivost žáka,
zkvalitňuje jeho grafický projev, celky jsou postaveny na rozboru problému, jeho vyřešení
a vyhodnocení výsledku.
5. Analytická geometrie v rovině a v prostoru, analytická geometrie kuželoseček – řeší analyticky
polohové a metrické vztahy lineárních a kvadratických útvarů.
6. Posloupnosti a jejich využití – využívá poznatků o posloupnostech v reálných situacích,
zejména v úlohách finanční matematiky a dalších praktických problémech.
128
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
7. Kombinatorika. Pravděpodobnost. Statistika. – řeší reálné problémy s kombinatorickým
podtextem, správně interpretuje statistická data, vyhodnocuje údaje z grafu, tabulek, diagramu.
8. Základy diferenciálního a integrálního počtu – žák pomocí vzorců pro integrály určí primitivní
funkci k jednoduchým funkcím, dokáže k výpočtu integrálu (neurčitého i určitého) použít metodu
per partes a substituci, aplikuje poznatky při vyšetření průběhu funkce, při výpočtu obsahu
rovinného obrazce a objemu rotačního tělesa.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů hodnot a preferencí
Matematika učí myslet kriticky, vyhodnocovat danou situaci a vytvářet vlastní úsudek při řešení
problému, respektovat názory druhých. Formulace a řešení problémů komplexnějšího charakteru
pomáhá posilovat pozitivní rysy osobnosti – přesnost, systematičnost, důslednost, vytrvalost
a píli.
Výukové strategie nebo Pojetí výuky
Způsob výkladu, členění a posloupnost jednotlivých částí tematických celků jsou plně
v kompetenci učitele.
V matematice je využívána informačně receptivní metoda, která se realizuje formou výkladu,
vysvětlování a popisem. Z metod vyžadujících tvořivé myšlení matematika používá metodu
problémového výkladu, kdy učitel vytýčí problém a řeší ho, heuristickou metodu, kdy žáci
některé části problému řeší samostatně a výzkumnou metodu, která vyžaduje od žáků hledání
řešení celého problému. U všech metod se uplatňuje názornost, jednoduchost, jasnost, živost,
smysluplnost a důležitost.
Hodnocení výsledků žáků
Hodnocení žáka vychází z klasifikačního řádu školy. Podklady pro hodnocení a klasifikaci jsou
získávány průběžně během celého klasifikačního období soustavným sledováním výkonu žáka
a jeho připravenosti na vyučování, ústním zkoušením, písemnými pracemi s otevřenými
i uzavřenými úlohami, popř. hodnocením podílu žáka na skupinových pracích a jeho aktivit
během výuky.
Zásady hodnocení a klasifikace: průběžnost, komplexnost, objektivnost, jednoznačnost,
přesvědčivost a motivačnost.
V prvních třech ročnících a v prvním pololetí čtvrtého ročníku píší žáci dvě jednohodinové práce
za pololetí. Ve druhém pololetí čtvrtého ročníku píší jednu jednohodinovou práci.
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat
Klíčové kompetence
Matematické kompetence – žák pracuje s matematickými pojmy, objekty, jevy a vztahy, grafy,
tabulkami a diagramy, aplikuje různé matematické postupy a modely při řešení matematických
úloh i úloh z praxe.
Kompetence k řešení problémů – žák řeší problémové, adekvátně náročné úlohy na základě
analyticko-syntetického myšlení, logického uvažování a přirozené tvořivosti, promýšlí a plánuje
různé způsoby řešení problémů a samostatně posuzuje jejich správnost.
129
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
Komunikativní kompetence – žák srozumitelně a věcně argumentuje jak v projevu ústním, tak
písemném; ve spolupráci při řešení problémových a aplikačních úloh formuluje a obhajuje vlastní
myšlenky, respektuje názory druhých; při studiu odborné literatury žák vyhledává, zpracovává
a aplikuje informace s matematickou tematikou.
Personální kompetence – žák hodnotí průběžně své jednání a výsledky svého učení, vyhledává
zpětnou vazbu a adekvátně reaguje na hodnocení ze strany druhých, přijímá radu i kritiku, učí se
na základě zprostředkovaných zkušeností.
Sociální kompetence – žák spolupracuje se svým okolím, nebojí se diskutovat a podílí se
na společném utváření pravidel práce v týmu, podílí se na realizaci společných činností a plnění
úkolů, podává vlastní návrhy a respektuje názory druhých, uvědomuje si potřebu ohleduplnosti,
tolerance a zodpovědnosti.
Průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Žák chápe význam řádu, pravidel a zákonů pro fungování společnosti, uvažuje o problémech
v širších souvislostech, učí se sebeúctě, sebedůvěře, sebekritice, samostatnosti, disciplinovanosti
a toleranci.
Člověk a životní prostředí
Žák se při řešení úloh setkává např. s problematikou využití energií, dopravní problematikou,
potravinovými řetězci, ekosystémy. Žák je veden k pozitivnímu vztahu k životnímu prostředí
a k aktivní účasti na jeho ochraně.
Člověk a svět práce
Žák řeší samostatně problémové situace a úlohy z běžného života, učí se plánovat, organizovat
a hodnotit pracovní činnost samostatně i v týmu. Téma vede žáky k odpovědnému rozhodování
o dalším profesním zaměření.
Informační a komunikační technologie
Žák využívá prostředky moderních informačních a komunikačních technologií k efektivní práci
s informacemi, prezentaci výsledků a komunikaci.
Rozpis učiva a realizace kompetencí
1. ročník
Výsledky vzdělávání a kompetence
Žák:
Učivo
5 vyučovací hod. týdně
Úvod
Obsah a význam předmětu,
klasifikace v matematice
− provádí aritmetické operace v množině reálných
čísel, používá absolutní hodnotu
− odhaduje výsledky numerických výpočtů
− rozliší prvočíslo a číslo složené, rozloží číslo
organizace
výuky,
Systematizace a prohlubování učiva ZŠ
Operace v číselných oborech N, Z, Q, R
Zaokrouhlování, odhad výsledku
Absolutní hodnota reálného čísla
Násobek a dělitel čísla, určení n, D čísel, prvočísla
130
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
na prvočinitele
− určí největší společný dělitel a nejmenší společný
násobek
− řeší praktické úlohy s využitím procentového počtu a
úměrnosti
− provádí operace s mocninami a odmocninami
− definuje goniometrické funkce v pravoúhlém
trojúhelníku
− určí pravdivostní hodnotu výroku
− určí, zda složený výrok je tautologie nebo
kontradikce
− používá logické spojky a kvantifikátory
− zapíše výrok symbolicky
− zapíše a určí množinu výčtem prvků,
charakteristickou vlastností, graficky
− určuje průnik, sjednocení, rozdíl, doplněk množin,
vztah inkluze a rovnosti množin
− provádí operace s mocninami a odmocninami
− zná vztah mezi mocninami a odmocninami
− zapíše čísla různým zápisem
− provádí operace s mnohočleny, lomenými výrazy,
výrazy obsahujícími mocniny a odmocniny
− používá matematické vzorce a umí vytýkat
− určí hodnotu výrazu
a čísla složená
Procenta, poměr, úměra
Mocniny s celým mocnitelem
Oblouková míra, goniometrické funkce ostrého úhlu
Úvod do výrokové logiky a teorie množin
Výroky (konjunkce, disjunkce, implikace, ekvivalence,
negace, kvantifikace)
Množina (rovnost, sjednocení, průnik, doplněk, rozdíl),
podmnožina, Vennovy diagramy
Číselné intervaly
Mocniny a odmocniny
Definice mocniny, početní operace s mocninami
s celočíselným exponentem
Definice odmocniny, početní operace s odmocninami
Mocniny s racionálním exponentem
Zápis čísla ve tvaru součinu a.10n
Algebraické výrazy
Proměnná, výraz, hodnota výrazu
Mnohočleny, základní početní operace s mnohočleny,
rozklad mnohočlenů vytýkáním a užitím vzorců
Lomené algebraické výrazy
Usměrňování zlomků
− rozliší funkce lineární, kvadratické a nepřímou
úměrnost
− načrtne grafy těchto funkcí
− určí základní vlastnosti funkcí
Vlastnosti funkcí
Pojem funkce, definiční obor, obor hodnot funkce, graf
funkce
Funkce prostá, spojitá, monotónní
Funkce ze ZŠ (lineární, nepřímá úměrnost)
− zná předpis lineární funkce a její definiční obor, zná
význam koeficientů
− načrtne grafy y = f(x) a y = a.f(bx + c) + d, zná
jejich vlastnosti
− řeší lineární rovnice a soustavy rovnic početně
i graficky
− rozliší ekvivalentní a důsledkové úpravy
− řeší lineární rovnice s parametrem
− řeší lineární rovnice, nerovnice a sestrojí grafy
s absolutní hodnotou
Lineární funkce, rovnice, nerovnice a jejich soustavy
Lineární funkce, konstantní funkce – předpis, graf,
vlastnosti
Lineární rovnice s jednou neznámou, rovnice
v součinovém a podílovém tvaru
Soustavy lineárních rovnic
Lineární nerovnice s jednou neznámou
Soustavy lineárních nerovnic s jednou neznámou,
nerovnice v součinovém a podílovém tvaru
Lineární rovnice s parametrem
Lineární rovnice, nerovnice a funkce s absolutní
131
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
− užije rovnice při řešení úloh z praxe
− pracuje v n – rozměrném prostoru
− vypočítá hodnost matice
− používá řádkové a sloupcové transformace při
operacích s maticemi
− vypočítá determinant 2. a 3. řádu
− při řešení soustav lineárních rovnic uplatňuje
Gaussovu eliminační metodu, Frobeniovu větu
a Cramerovo pravidlo
− zná předpis kvadratické funkce a její definiční obor,
zná význam koeficientů
− načrtne grafy y = f(x) a y = a.f(bx + c) + d, zná
jejich vlastnosti
− řeší kvadratické rovnice a soustavy rovnic početně i
graficky
− určí počet řešení kvadratické rovnice
− řeší iracionální rovnice, umí určit jejich definiční
obor
− rozliší ekvivalentní a důsledkové úpravy
− řeší kvadratické rovnice, nerovnice a sestrojí grafy
s absolutní hodnotou
− řeší kvadratické rovnice s parametrem
− pracuje s matematickým modelem
− definuje goniometrické funkce v pravoúhlém
trojúhelníku
− definuje goniometrické funkce v oboru reálných
čísel
− využívá jednotkovou kružnici pro určení hodnot
goniometrických funkcí
− aplikuje goniometrické vzorce při úpravě výrazu
− načrtne grafy y = f(x) a y = a.f(bx + c) + d, zná
jejich vlastnosti
− sestrojí grafy goniometrických funkcí s absolutní
hodnotou
hodnotou
Slovní úlohy
Matice a determinanty
Matice, vlastnosti a hodnost matice
Řešení soustav lineárních rovnic pomocí matic,
Gaussova eliminační metoda, Frobeniova věta
Determinant, vlastnosti determinantu
Řešení soustav lineárních rovnic pomocí determinantů,
Cramerovo pravidlo
Kvadratické funkce, rovnice, nerovnice a jejich
soustavy
Kvadratická funkce – předpis, graf, vlastnosti
Neúplná a úplná kvadratická rovnice, diskriminant
Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice,
normovaná kvadratická rovnice, rozklad kvadratického
trojčlenu
Kvadratické nerovnice – grafické a početní řešení
Rovnice s neznámou v odmocněnci
Soustavy kvadratické a lineární rovnice, soustavy
kvadratických rovnic se dvěma neznámými
Kvadratické rovnice s parametrem
Kvadratické rovnice, nerovnice a funkce s absolutní
hodnotou
Slovní úlohy
Goniometrie obecného úhlu
Goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku
Oblouková míra, orientovaný úhel
Goniometrické funkce obecného úhlu, grafy a vlastnosti
základních funkcí
Grafy a vlastnosti složených goniometrických funkcí
Vztahy mezi goniometrickými funkcemi téhož úhlu
Součtové vzorce, dvojnásobný a poloviční úhel
Úprava goniometrických výrazů
Písemné práce a jejich analýza
2. ročník
Výsledky vzdělávání a kompetence
Žák:
Učivo
4 vyučovací hod. týdně
Úvod
Organizace výuky, obsah učiva, klasifikace v matematice
132
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
− matematizuje reálnou situaci při použití vztahů mezi
goniometrickými funkcemi
− řeší goniometrické rovnice a nerovnice pomocí
jednotkové kružnice a grafů
− matematizuje reálnou situaci při použití sinové a
kosinové věty
− užívá Gaussovu rovinu k zobrazení komplexních
čísel
−
vyjádří
komplexní
číslo
v algebraickém,
goniometrickém a exponenciálním tvaru
− sčítá, násobí, dělí, umocňuje, odmocňuje komplexní
čísla početně i graficky s využitím Moivreovy věty
- řeší binomické rovnice a kvadratické rovnice i
s komplexními koeficienty
− rozlišuje jednotlivé druhy funkcí
− načrtne grafy y = f(x) a y = a.f(bx + c) + d, zná
jejich vlastnosti
− rozumí pojmu inverzní funkce, umí napsat její
předpis a sestrojit graf
− inverzní funkce uplatní u exponenciálních
funkcí,
u
goniometrických
a logaritmických
a cyklometrických funkcí
− užívá definice logaritmu při řešení exponenciálních
a logaritmických rovnic a nerovnic
− řeší rovnice, nerovnice, sestrojí grafy s absolutní
hodnotou
Goniometrie a trigonometrie
Prohlubování učiva goniometrie a trigonometrie
Goniometrické rovnice a nerovnice
Sinová a kosinová věta, aplikace v praxi
Komplexní čísla
Algebraický tvar komplexního čísla, imaginární
jednotka, komplexně sdružené číslo, absolutní hodnota
komplexního čísla
Operace s komplexními čísly
Goniometrický a exponenciální tvar komplexního čísla
Moivreova věta
Binomické rovnice
Kvadratické
rovnice
s reálnými
a komplexními
koeficienty
Další elementární funkce, rovnice a nerovnice
Definiční obor, obor hodnot, graf funkce
Vlastnosti funkcí (spojitá, prostá, sudá, lichá, periodická,
extrémy, monotónnost, omezenost, prohnutí funkce)
Lineární lomená funkce – graf a vlastnosti
Vyšší mocninné funkce – graf a vlastnosti
Funkce inverzní
Exponenciální funkce – graf a vlastnosti
Logaritmická funkce – graf a vlastnosti
Logaritmus čísla, dekadický a přirozený logaritmus, věty
pro počítání s logaritmy
Exponenciální rovnice a nerovnice
Logaritmické rovnice a nerovnice
Cyklometrické funkce
− používá pojmy bod, přímka, polopřímka, rovina,
polorovina, úhly – vedlejší, vrcholové, střídavé,
souhlasné, středové a obvodové, Thaletova věta
– popíše shodná zobrazení – souměrnosti, posunutí,
otočení – podobné útvary a stejnolehlost
− pojmenuje základní objekty v trojúhelníku
− při řešení úloh aplikuje poznatky o shodnosti
a podobnosti útvaru, zejména věty pro trojúhelníky –
sss, sus, Ssu, usu, uu
− užije poznatky o vlastnostech útvarů při výpočtu
obsahů a obvodů a při konstrukčních úlohách
Základy planimetrie
Základní geometrické pojmy (přímka, rovina, úhel)
Zobrazení
Shodnost
Podobnost a stejnolehlost
Pythagorova věta, Euklidovy věty, konstrukce délek
úseček
Středové a obvodové úhly, Thaletova věta
Rovinné útvary a jejich určení
Obvody a obsahy základních rovinných útvarů
(trojúhelníky, rovnoběžníky, lichoběžníky, pravidelné
n – úhelníky, kruh, kružnice a jejich části)
− charakterizuje jednotlivá tělesa, vypočítá jejich
objem a povrch
Základy stereometrie
Základní pojmy stereometrie, polohové vlastnosti bodů,
přímek a rovin
133
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
− vypočítá vzdálenosti a odchylky bodů tělesa, přímek
a rovin procházejících tělesem
− využije poznatků při řešení úloh z praxe
− chápe definici vektoru v algebře a jeho geometrickou
interpretaci
− rozlišuje pojmy vektor a umístění vektoru
− provádí operace s vektory
− užívá při řešení geometrických úloh lineární
závislost a nezávislost vektorů, lineární kombinaci
vektorů
− zná geometrický význam skalárního a vektorového
součinu vektorů
Metrické vlastnosti útvarů v prostoru
Povrchy a objemy základních těles (hranoly, jehlany,
válce, kužele, koule a jejich části)
Vektorová algebra
Vzdálenost dvou bodů, střed úsečky v rovině a prostoru
Vektor v rovině a prostoru, velikost vektoru
Operace s vektory – rovnost, sčítání, násobení vektoru
reálným číslem
Lineární závislost a nezávislost vektorů
Skalární součin dvou vektorů, odchylka vektorů
Vektorový součin dvou vektorů
Písemné práce a jejich analýza
3. ročník
Výsledky vzdělávání a kompetence
Žák:
Učivo
3 vyučovací hod. týdně
Úvod
Organizace výuky,
v matematice
obsah
učiva,
klasifikace
− rozlišuje rovnice přímky v rovině – parametrické,
obecnou, směrnicový tvar, úsekový tvar
− zná význam koeficientů rovnic přímky a aplikuje ho
při řešení úloh na polohové a metrické vztahy bodů
a přímek
Analytická geometrie lineárních útvarů v rovině
Parametrické rovnice přímky, polopřímky, úsečky
Obecná rovnice přímky
Směrnicový tvar rovnice přímky
Odchylka dvou přímek
Vzdálenost bodu od přímky, vzdálenost dvou
rovnoběžných přímek
− rozlišuje rovnice přímky v prostoru a v rovině
− zná parametrické rovnice a obecnou rovnici roviny
− zná význam koeficientů rovnic přímky ä roviny
a aplikuje ho při řešení úloh na polohové a metrické
vztahy bodů, přímek a rovin
Analytická geometrie lineárních útvarů v prostoru
Parametrické rovnice přímky
Parametrické rovnice roviny
Obecná rovnice roviny
Polohové vlastnosti bodů, přímek a rovin
Metrické vlastnosti bodů, přímek a rovin – vzdálenosti
a odchylky
− definuje a charakterizuje jednotlivé kuželosečky
− vyjádří kuželosečku obecnou rovnicí a ve středovém,
resp. vrcholovém tvaru
− řeší úlohy na vzájemnou polohu kuželosečky a přímky
− definuje limitu funkce, aplikuje věty o limitách
Analytická geometrie kvadratických útvarů v rovině
Definice, grafy, rovnice kuželoseček v základním
a posunutém tvaru, polohové a metrické vztahy
kuželoseček a přímek:
Kružnice
Elipsa
Hyperbola
Parabola
Úvod do diferenciálního počtu
Funkce – jako příprava pro diferenciální počet – grafy
134
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
při výpočtech limit
− popíše souvislost limity a spojitosti funkce
− derivuje funkci zadanou explicitně, implicitně,
parametricky
− umí logaritmické derivování a derivaci složené funkce
− aplikuje diferenciální počet na vlastnosti funkcí
− najde směrnici tečny a normály v určitém bodě křivky
− určí okamžitou změnu závislé veličiny na nezávislé
− aplikuje diferenciální počet na úlohy z planimetrie
a stereometrie – najít útvar daných vlastností, vepsat
jeden útvar do jiného
− řeší technické problémy a fyzikální úlohy
− definuje posloupnost jako funkci definovanou na
množině přirozených čísel, popíše její vlastnosti
a vypočítá její limitu
− určí posloupnost rekurentně, výčtem prvků, vzorcem
pro n- tý člen, graficky
− rozliší aritmetickou a geometrickou posloupnost
a nekonečnou geometrickou řadu
− aplikuje znalosti v důkazech matematickou indukcí
a ve finanční matematice
a vlastnosti
Limita funkce – definice, vlastnosti
Výpočet limity funkce
Spojitost funkce
Derivace funkce, její geometrický a fyzikální význam,
vyšší derivace
Derivace základních funkcí, věty o derivaci základních
početních operací
Derivace složené funkce
Derivace nerozvinuté funkce, logaritmické derivování,
derivace funkce dané parametricky
Průběh funkce – monotónnost, extrémy, prohnutí
funkce
Rovnice tečen ke kuželosečkám
Diferenciál funkce, aplikace v praxi
Posloupnosti
Pojem posloupnosti, její určení a vlastnosti
Důkaz matematickou indukcí
Aritmetická posloupnost
Geometrická posloupnost
Užití posloupnosti
Limita posloupnosti, posloupnost konvergentní,
divergentní
Nekonečná geometrická řada
Základy finanční matematiky, složené úrokování
Písemné práce a jejich analýza
4. ročník
Výsledky vzdělávání a kompetence
Žák:
Učivo
3 vyučovací hod. týdně
Úvod
Organizace výuky,
v matematice
− rozpozná kombinatorické skupiny – variace,
permutace,
kombinace
bez
opakování
nebo
s opakováním
− zná vzorce pro počet skupin určitých vlastností
− upravuje výrazy a rovnice s faktoriály a kombinačními
čísly
− užije binomickou větu při řešení úloh
− používá základní pojmy – jev jistý, nemožný, opačný,
nezávislé jevy, jevy neslučitelné, sjednocení a průnik
jevů
− vypočítá pravděpodobnost náhodného jevu,
obsah
učiva,
klasifikace
Kombinatorika
Variace a permutace
Faktoriál, výrazy s faktoriály
Variace a permutace s opakováním
Kombinace, kombinace s opakováním
Kombinační čísla a jeho vlastnosti, Pascalovo schéma
Binomická věta
Pravděpodobnost
Náhodný pokus a náhodný jev
Pravděpodobnost náhodného jevu, opačného jevu
Pravděpodobnost sjednocení jevů
135
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
pravděpodobnost sjednocení a průniku jevů
− řeší úlohy s podmíněnou pravděpodobností
− umí využít Bernoulliho schéma při řešení praktických
úloh
− vysvětlí základní pojmy - statistický soubor, znak,
jedinec, rozsah souboru, variační rozpětí, četnost
absolutní a relativní
− sestaví tabulku četností a sestrojí histogram, polygon a
frekvenční křivku
− vypočítá aritmetický průměr, vážený průměr, modus,
medián, rozptyl, směrodatnou odchylku, variační
koeficient
− vypočítá primitivní funkce
− používá pro výpočet primitivní funkce metody
substituční, parciálních zlomků nebo per partes
− vypočítá určitý integrál
− určí obsah rovinného obrazce a objem rotačního
tělesa
− řeší jednoduché technické a fyzikální úlohy
− sestrojí geometrické množiny bodů daných vlastností
− zobrazí jednoduchá tělesa ve volném rovnoběžném
promítání
− sestrojí rovinné řezy hranolu a jehlanu
− rozliší pojmy axiom, věta, definice
− dokáže jednoduché matematické věty
− využívá funkčních vztahů k řešení úloh v matematice
a v technické praxi
Pravděpodobnost průniku nezávislých jevů, závislých
jevů
Bernoulliho schéma
Podmíněná pravděpodobnost
Statistika
Statistický soubor, jednotka, znak, absolutní a relativní
četnost, aritmetický a vážený průměr, variační rozpětí
Modus, medián, rozptyl, směrodatná odchylka,
variační koeficient
Grafické zpracování statistického šetření
Statistická šetření
Úvod do integrálního počtu
Neurčitý integrál funkce, primitivní funkce, přímá
integrace
Metody substituční – substituce lineárního dvojčlenu,
substituce
ve
složené
funkci,
substituce
goniometrických funkcí v součinu a v mocninách
Metoda parciálních zlomků
Metoda per partes
Určitý integrál
Použití určitého integrálu funkce – obsahy rovinných
obrazců, objemy rotačních těles
Konstrukční úlohy z planimetrie a stereometrie
Konstrukční úlohy s využitím shodných a podobných
zobrazení
Polohové vlastnosti bodů, přímek a rovin, řezy těles
rovinou
Logická výstavba matematiky
Axiom, věta, definice
Matematické důkazy: přímý,
matematickou indukcí
nepřímý,
sporem,
Aplikační matematické úlohy
Písemné práce a jejich analýza
136
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
TĚLESNÁ VÝCHOVA
Název školy: SPŠE a VOŠ, Pardubice, Karla IV. 13
Název ŠVP: Elektrotechnika
Obor/zaměření: Komunikační systémy, Řídicí systémy, Informační technologie
Hodinová dotace: 2/68, 2/66, 2/66, 2/56
Platnost: od 1. září 2013
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecné cíle
V tělesné výchově se usiluje zejména o výchovu a vzdělávání pro celoživotní provádění
pohybových aktivit a rozvoj pozitivních vlastností osobnosti. Cílem je vybavit žáky znalostmi
a dovednostmi potřebnými k preventivní a aktivní péči o zdraví, a tak rozvinout a podpořit jejich
chování a postoje ke zdravému způsobu života a celoživotní odpovědnosti za své zdraví. Žáci
jsou vedeni k pravidelnému provádění pohybových činností, ke kvalitě v pohybovém učení,
k pozitivnímu prožívání pohybu a sportovního výkonu, zájmu kompenzovat negativní vlivy
způsobu života, ke spolupráci při společných aktivitách a soutěžích. V tělesné výchově se rozvíjí
jak pohybově nadaní, tak zdravotně oslabení žáci.
Pro žáky, kteří mají zdravotní omezení a nemohou se proto účastnit předepsaných aktivit
v hodinách tělesné výchovy, se vytváří oddělení zdravotní tělesné výchovy. Tyto hodiny jsou
zaměřeny na aplikace metodických postupů k odstraňování svalové nerovnováhy, na pohybové
režimy zdravotně oslabených, na nácvik vhodných cviků a na správné držení těla.
Charakteristika učiva
V tělesné výchově si žáci osvojí základy pohybových a sportovních činností, zejména v praxi, ale
i v teorii. Zvládnou rozmanitá tělesná cvičení – všestranně rozvíjející, kondiční, koordinační,
relaxační aj. Osvojí si základy techniky, taktiky, tréninku a pravidel basketbalu, volejbalu,
fotbalu, plavání, gymnastiky, atletiky, posilování, úpolů a dalších sportovních her dle podmínek
školy (florbal, softbal, stolní tenis, tenis, badminton aj.). Pro žáky 1. ročníků jsou organizovány
lyžařské kurzy, pro žáky 3. ročníků sportovně turistické kurzy. Pro žáky všech ročníků jsou
organizovány další výběrové lyžařské a sportovně turistické kurzy. Dále jsou pro žáky
organizovány sportovní dny a sportovní soutěže. Žáci jsou seznamováni s první předlékařskou
pomocí při běžných poraněních a se zásadami jednání v situacích osobního ohrožení
a za mimořádných událostí. Žáci jsou seznamováni se základními způsoby péče o své zdraví.
Pojetí výuky
Základní organizační formou předmětu tělesná výchova je vyučovací hodina v rozsahu 45 minut
dvakrát týdně. Každá vyučovací hodina je relativně uzavřeným a samostatným celkem, který ale
vždy úzce navazuje na předcházející i následující hodiny. První ročník je specifický spojením
dvou vyučovacích hodin do jedné cvičební jednotky.
137
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
Další organizační formou je kurz (lyžařský, sportovně-turistický). V tělesné výchově je nutné
zohledňovat mentalitu dívek a chlapců, věkové a individuální zvláštnosti. Volené metody
a vyžadované výkony musí být přiměřené fyzickému a duševnímu rozvoji žáků.
Ve výuce se uplatňují tyto vyučovací metody: motivační, expoziční, heuristický přístup (tvůrčí
aktivita žáků), metody samostatné percepční činnosti žáků, fixační a diagnostické. Vedle
tradičních metod hromadného nácviku a procvičování je uplatňován individuální přístup, zejména
u žáků s rozdílným stupněm schopností a dovedností. Metody vyučovací se ve výuce kombinují
s metodami výchovnými, jako jsou kladení požadavků, přesvědčování, odměna a trest, příklad
učitele, skupinová výchova (atmosféra ve skupině, vztahy mezi žáky, spolupráce, konkurence).
Důležité je, aby tělesná výchova byla všestranná, rozvíjející a byla zdrojem radosti a zdraví.
Do tělesné výchovy jsou zařazeny zvláště cvičení a činnosti, na které může žák navázat
a provozovat je ve volném čase.
Hodnocení výsledků žáků
Hodnocení je prováděno v souladu s klasifikačním řádem školy. Je brán zřetel nejen
na výkonnost a úroveň pohybových dovedností, ale i na individuální pokroky a pravidelnou
aktivní účast (přístup, spolupráci) v tělovýchovném procesu.
Hodnocení je založeno na těchto základních ukazatelích:
- zvládnutí techniky herních činností jednotlivce ve vybraných sportovních odvětvích;
- uplatnění techniky a taktiky v utkání ve vybraných sportovních odvětvích;
- zvládnutí jednotlivých gymnastických prvků individuálně i v sestavě (po technické
i estetické stránce);
- zvládnutí základů techniky a splnění základních limitů vybraných atletických disciplín;
- zvládnutí techniky a splnění základních limitů v plavání (první ročník);
- splnění základních limitů v kondičních testech;
- test ze základů pravidel dané sportovní hry, disciplíny;
- individuální pokrok žáka, aktivní přístup, snaha.
Při hodnocení žáků se vyučující řídí platným školním řádem, viz kapitola Pravidla pro hodnocení
výsledků vzdělávání žáků – klasifikační řád.
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat
Klíčové kompetence
Kompetence k řešení problémů – žák dokáže řešit úkoly a problémové situace prostřednictvím
sportovních a pohybových her, dokáže volit různé varianty řešení, problémové situace řeší
samostatně i ve spolupráci v týmu. Žák umí analyzovat svou tělesnou zdatnost, navrhnout způsob
řešení v případě snížené zdatnosti, umí vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu
a dosažené výsledky.
Komunikativní kompetence – žák se umí vhodně prezentovat při usilování o propagaci
zdravého životního stylu v kontaktu s rodinou a přáteli, umí organizovat společné turnaje
a utkání, vyplňovat propozice a formuláře, získá kompetence k prezentaci v médiích, aktivně se
umí účastnit diskusí o zdravém životním stylu, formulovat a obhajovat své názory, respektovat
názory druhých.
Personální a sociální kompetence – žák je schopen provést sebehodnocení svých činností
i aktivit druhých, umí si uvědomit své nedostatky, stanovit si cíle a priority, přijímat radu
138
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
a kritiku, reagovat na kritiku konstruktivně. Žák umí pracovat samostatně i v týmu, zodpovídat
za své jednání a chování, pomáhat druhým po stránce fyzické i psychické, umí si vážit
sportovního i dalšího přátelství a prohlubovat je, dopomoc při pohybových aktivitách je pro něho
samozřejmost.
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat
s informacemi – žák umí získávat informace z otevřených zdrojů, zejména z celosvětové sítě
internet, dokáže posoudit rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky
přistupovat k získaným informacím.
Průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Žák je veden k tomu, aby na základě dosažených výsledků a získaných schopností měl vhodnou
míru sebevědomí a odpovědnosti, aby se naučil komunikaci, vyjednávání a řešení konfliktů.
Člověk a životní prostředí
Žák si osvojí zásady zdravého životního stylu a uvědomí si, že je zodpovědný za své zdraví.
Informační a komunikační technologie
Žák efektivně využívá prvků moderních informačních a komunikačních technologií v průběhu
vzdělávání a při samostatném řešení úkolů.
Rozpis učiva a realizace kompetencí
1. ročník
Výsledky vzdělávání a kompetence
Žák:
Učivo
2 vyučovací hod. týdně
− dokáže uplatnit ve svém jednání znalosti
o bezpečnosti při pohybových cvičeních a o předcházení
úrazů
− dokáže si zvolit sportovní vybavení (výstroj a výzbroj)
odpovídající příslušné činnosti a okolním podmínkám
(klimatickým zařízením, hygieně, bezpečnosti) a dovede
je udržovat a ošetřovat
Prevence úrazů a nemocí
Hygiena a bezpečnost, vhodné oblečení, cvičební úbor a
obutí, zásady chování a jednání v různém prostředí
− prokáže dovednosti poskytnutí první pomoci sobě
a jiným
- popíše úlohu státu a místní samosprávy při ochraně
zdraví a životů obyvatel
- dovede rozpoznat hrozící nebezpečí a ví, jak se
doporučuje na ně reagovat
První pomoc
Zásady jednání v situacích osobního ohrožení
a za mimořádných událostí
- mimořádné události (živelní pohromy, havárie,
krizové situace aj.)
- základní úkoly ochrany obyvatelstva (varování,
evakuace)
− zvládne techniku dvou plaveckých způsobů
Plavání
adaptace na vodní prostředí
dva plavecké způsoby (kraul, prsa)
určená vzdálenost plaveckým způsobem
dopomoc unavenému plavci, záchrana tonoucího
139
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
− kontroluje pohyby jednotlivých částí těla
− uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových
aktivitách
Gymnastika
gymnastika: cvičení s náčiním, cvičení na nářadí,
akrobacie, šplh
záchrana a dopomoc
− umí uplatňovat zásady sportovního tréninku
− dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost, vytrvalost,
obratnost a pohyblivost
− využívá pohybových činností pro všestrannou
pohybovou přípravu a zvyšování tělesné zdatnosti
− zvládne techniku základních atletických disciplín
Atletika
technika běhu (rychlý, vytrvalý) a nízkého startu
technika skoku do výšky a do dálky
hody a vrh koulí
prostředky ke zvyšování síly, rychlosti, vytrvalosti,
obratnosti a pohyblivosti
zásady sportovního tréninku
pohybové testy, měření výkonů
− komunikuje při pohybových činnostech − dodržuje
smluvené signály a vhodně používá odbornou
terminologii
− dovede se zapojit do organizace turnajů a soutěží
a umí zpracovat jednoduchou dokumentaci
− dovede uplatňovat techniku a základy taktiky
v základních a vybraných sportovních odvětvích
− participuje na týmových herních činnostech družstva
− dovede rozlišit jednání fair play od nesportovního
jednání
Pohybové a sportovní hry
Volejbal
Basketbal
Stolní tenis
Florbal
Softbal
Fotbal
Drobné hry
technika a taktika
pravidla her, závodů a soutěží
rozhodování
− zvládne základní techniku pádu
− charakterizuje úpolové sporty, ovládá základní
techniku obrany
Úpoly
pády
základní sebeobrana
− ověří úroveň tělesné zdatnosti a svalové nerovnováhy
Testování tělesné zdatnosti
motorické testy
− volí sportovní vybavení (výstroj a výzbroj)
odpovídající příslušné činnosti a okolním podmínkám
(klimatickým zařízením, hygieně, bezpečnosti) a dovede
je udržovat a ošetřovat
− uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových
aktivitách
− zvládne orientaci v terénu za ztížených podmínek
− dovede přizpůsobit jízdu aktuálním podmínkám
− uplatňuje získané vědomosti a poznatky na veřejných
sjezdovkách
Lyžování
základy sjezdového lyžování (zatáčení, zastavování,
sjíždění i přes terénní nerovnosti)
základy běžeckého lyžování
chování při pohybu v horském prostředí
− zvolí vhodná cvičení ke korekci svého zdravotního
oslabení a dokáže rozlišit vhodné a nevhodné pohybové
činnosti vzhledem k poruše svého zdraví;
− je schopen zhodnotit své pohybové možnosti
a dosahovat osobního výkonu z nabídky pohybových
aktivit.
Zdravotní tělesná výchova
(podle doporučení lékaře)
- speciální korektivní cvičení podle druhu oslabení
- pohybové aktivity, zejména gymnastická cvičení,
pohybové hry, plavání, turistika a pobyt v přírodě
- kontraindikované pohybové aktivity
140
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
2. ročník
Výsledky vzdělávání a kompetence
Žák:
Učivo
2 vyučovací hod. týdně
− dokáže uplatnit ve svém jednání znalosti
o bezpečnosti při pohybových cvičeních a o předcházení
úrazů
− dokáže si zvolit sportovní vybavení (výstroj a výzbroj)
odpovídající příslušné činnosti a okolním podmínkám
(klimatickým zařízením, hygieně, bezpečnosti) a dovede
je udržovat a ošetřovat
Prevence úrazů a nemocí
Hygiena a bezpečnost, vhodné oblečení, cvičební úbor a
obutí, zásady chování a jednání v různém prostředí
− prokáže dovednosti poskytnutí první pomoci sobě
a jiným
- popíše úlohu státu a místní samosprávy při ochraně
zdraví a životů obyvatel
- dovede rozpoznat hrozící nebezpečí a ví, jak se
doporučuje na ně reagovat
První pomoc
Zásady jednání v situacích osobního ohrožení
a za mimořádných událostí
- mimořádné události (živelní pohromy, havárie,
krizové situace aj.)
- základní úkoly ochrany obyvatelstva (varování,
evakuace)
− dovede připravit prostředky k plánovaným
pohybovým činnostem
− umí využívat pohybové činnosti pro všestrannou
pohybovou přípravu a zvyšování tělesné zdatnosti
− kontroluje pohyby jednotlivých částí těla
− umí sladit pohyb s hudbou, umí sestavit pohybové
vazby, hudebně pohybové motivy a vytvořit pohybovou
sestavu (dívky)
− uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových
aktivitách
− komunikuje při pohybových činnostech, dodržuje
smluvené signály a vhodně používá odbornou
terminologii
Gymnastika
gymnastika: cvičení s náčiním, cvičení na nářadí,
akrobacie, šplh
rytmická gymnastika, pohybové činnosti s hudebním
a rytmickým doprovodem, tanec
záchrana a dopomoc
odborné názvosloví, komunikace
− uplatňuje ve svém jednání základní znalosti o stavbě
a funkci lidského organismu jako celku
− dovede posoudit vliv pracovních podmínek a povolání
ne své zdraví v dlouhodobé perspektivě a ví, jak by
mohl kompenzovat jejich nežádoucí důsledky
− dovede posoudit psychické, estetické a sociální účinky
pohybových činností
− popíše vliv fyzického a psychického zatížení na lidský
organismus
− orientuje se v zásadách zdravé výživy a v jejích
alternativních směrech
− kriticky hodnotí mediální obraz krásy lidského těla
a komerční reklamu; dovede posoudit prospěšné
možnosti kultivace a estetizace svého vzhledu
- popíše, jak faktory životního prostředí ovlivňují zdraví
lidí;
- zdůvodní význam zdravého životního stylu;
- dovede uplatňovat naučené modelové situace k řešení
Péče o zdraví
kondiční programy cvičení (posilování)
regenerace a kompenzace, relaxace
odpovědnost za zdraví své i druhých; péče o veřejné
zdraví v ČR, zabezpečení v nemoci; práva a povinnosti
v případě nemoci nebo úrazu
činitelé ovlivňující zdraví: životní prostředí, životní styl,
pohybové aktivity, výživa a stravovací návyky, rizikové
chování aj.
duševní zdraví a rozvoj osobnosti; sociální dovednosti;
rizikové faktory poškozující zdraví
partnerské vztahy; lidská sexualita
zdroje informací
mediální obraz krásy lidského těla, komerční reklama
141
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
stresových a konfliktních situací;
- objasní důsledky sociálně patologických závislostí
na život jednotlivce, rodiny a společnosti a vysvětlí, jak
aktivně chránit svoje zdraví;
- diskutuje a argumentuje o etice v partnerských
vztazích, o vhodných partnerech a o odpovědném
přístupu k pohlavnímu životu;
− ovládá kompenzační cvičení k regeneraci tělesných
a duševních sil, i vzhledem k požadavkům budoucího
povolání
− uplatňuje osvojené způsoby relaxace
− dokáže vyhledat potřebné informace z oblasti zdraví
a pohybu
− umí uplatňovat zásady sportovního tréninku
− dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost, vytrvalost,
obratnost a pohyblivost
− využívá pohybových činností pro všestrannou
pohybovou přípravu a zvyšování tělesné zdatnosti
− zvládne techniku základních atletických disciplín
Atletika
technika běhu (rychlý, vytrvalý) a nízkého startu
technika skoku do výšky a do dálky
hody a vrh koulí
prostředky ke zvyšování síly, rychlosti, vytrvalosti,
obratnosti a pohyblivosti
zásady sportovního tréninku
pohybové testy, měření výkonů
− komunikuje při pohybových činnostech − dodržuje
smluvené signály a vhodně používá odbornou
terminologii
− dovede se zapojit do organizace turnajů a soutěží a
umí zpracovat jednoduchou dokumentaci
− dovede uplatňovat techniku a základy taktiky
v základních a vybraných sportovních odvětvích
− participuje na týmových herních činnostech družstva
− dovede rozlišit jednání fair play od nesportovního
jednání
Pohybové a sportovní hry
Volejbal
Basketbal
Stolní tenis
Florbal
Softbal
Fotbal
Drobné hry
technika a taktika
pravidla her, závodů a soutěží
rozhodování
− zvládne základní techniku pádu
− charakterizuje úpolové sporty, ovládá základní
techniku obrany
Úpoly
pády
základní sebeobrana
- ověří úroveň tělesné zdatnosti a svalové nerovnováhy
Testování tělesné zdatnosti
motorické testy
− zvolí vhodná cvičení ke korekci svého zdravotního
oslabení a dokáže rozlišit vhodné a nevhodné pohybové
činnosti vzhledem k poruše svého zdraví;
− je schopen zhodnotit své pohybové možnosti
a dosahovat osobního výkonu z nabídky pohybových
aktivit.
Zdravotní tělesná výchova
(podle doporučení lékaře)
- speciální korektivní cvičení podle druhu oslabení
- pohybové aktivity, zejména gymnastická cvičení,
pohybové hry, plavání, turistika a pobyt v přírodě
- kontraindikované pohybové aktivity
3. ročník
142
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
Výsledky vzdělávání a kompetence
Žák:
Učivo
2 vyučovací hod. týdně
− dokáže uplatnit ve svém jednání znalosti
o bezpečnosti při pohybových cvičeních a o předcházení
úrazů
− dokáže si zvolit sportovní vybavení (výstroj a výzbroj)
odpovídající příslušné činnosti a okolním podmínkám
(klimatickým zařízením, hygieně, bezpečnosti) a dovede
je udržovat a ošetřovat
Prevence úrazů a nemocí
Hygiena a bezpečnost, vhodné oblečení, cvičební úbor
a obutí, zásady chování a jednání v různém prostředí
− prokáže dovednosti poskytnutí první pomoci sobě a
jiným
- popíše úlohu státu a místní samosprávy při ochraně
zdraví a životů obyvatel
- dovede rozpoznat hrozící nebezpečí a ví, jak se
doporučuje na ně reagovat
První pomoc
Zásady jednání v situacích osobního ohrožení
a za mimořádných událostí
- mimořádné události (živelní pohromy, havárie,
krizové situace aj.)
- základní úkoly ochrany obyvatelstva (varování,
evakuace)
− ovládá kompenzační cvičení k regeneraci tělesných
a duševních sil, i vzhledem k požadavkům budoucího
povolání
− uplatňuje osvojené způsoby relaxace
− umí využívat pohybové činnosti pro všestrannou
pohybovou přípravu a zvyšování tělesné zdatnosti
− kontroluje pohyby jednotlivých částí těla
− umí sladit pohyb s hudbou, umí sestavit pohybové
vazby, hudebně pohybové motivy a vytvořit pohybovou
sestavu (dívky)
− dokáže zjistit úroveň pohyblivosti, ukazatele své
tělesné zdatnosti a korigovat si pohybový režim
ve shodě se zjištěnými údaji
− umí sestavit soubory zdravotně zaměřených cvičení,
cvičení pro tělesnou a duševní relaxaci, navrhne
kondiční program osobního rozvoje a vyhodnotí jej
Gymnastika
gymnastika: cvičení s náčiním, cvičení na nářadí,
akrobacie, šplh
rytmická gymnastika: cvičení bez náčiní, s náčiním
kondiční programy cvičení (posilování), aerobic
zásady sestavování a vedení sestav všeobecně
rozvíjejících nebo cíleně zaměřených cvičení
− pozná chybně a správně prováděné činnosti, umí
analyzovat a zhodnotit kvalitu pohybové činnosti nebo
výkonu
− dovede o pohybových činnostech diskutovat,
analyzovat je a hodnotit
− umí uplatňovat zásady sportovního tréninku
− dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost, vytrvalost,
obratnost a pohyblivost
− využívá pohybových činností pro všestrannou
pohybovou přípravu a zvyšování tělesné zdatnosti
Atletika
technika běhu (rychlý, vytrvalý) a nízkého startu
technika skoku do výšky a do dálky
hody a vrh koulí
prostředky ke zvyšování síly, rychlosti, vytrvalosti,
obratnosti a pohyblivosti
zásady sportovního tréninku
pohybové testy, měření výkonů
− komunikuje při pohybových činnostech − dodržuje
smluvené signály a vhodně používá odbornou
terminologii
− dovede se zapojit do organizace turnajů a soutěží
a umí zpracovat jednoduchou dokumentaci
− participuje na týmových herních činnostech družstva
Pohybové a sportovní hry
Volejbal
Basketbal
Stolní tenis
Florbal
143
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
− dovede rozlišit jednání fair play od nesportovního
jednání
− dokáže rozhodovat, zapisovat a sledovat výkony
jednotlivců nebo týmu
Softbal
Fotbal
Drobné hry
technika a taktika
pravidla her, závodů a soutěží
− zvládne základní techniku pádů
− charakterizuje úpolové sporty, ovládá základní
techniku obrany
Úpoly
pády
základní sebeobrana
− ověří úroveň tělesné zdatnosti a svalové nerovnováhy
Testování tělesné zdatnosti
motorické testy
− dokáže se orientovat v krajině
− chová se v přírodě ekologicky
− dokáže připravit turistickou akci
− zvládne techniku základních sportů v přírodě
Turistika a sporty v přírodě
orientace v krajině
příprava turistické akce
sportovní a pohybové činnosti v terénu a přírodě
− zvolí vhodná cvičení ke korekci svého zdravotního
oslabení a dokáže rozlišit vhodné a nevhodné pohybové
činnosti vzhledem k poruše svého zdraví;
− je schopen zhodnotit své pohybové možnosti
a dosahovat osobního výkonu z nabídky pohybových
aktivit.
Zdravotní tělesná výchova
(podle doporučení lékaře)
- speciální korektivní cvičení podle druhu oslabení
- pohybové aktivity, zejména gymnastická cvičení,
pohybové hry, plavání, turistika a pobyt v přírodě
- kontraindikované pohybové aktivity
4. ročník
Výsledky vzdělávání a kompetence
Žák:
Učivo
2 vyučovací hod. týdně
− dokáže uplatnit ve svém jednání znalosti
o bezpečnosti při pohybových cvičeních a o předcházení
úrazů
− dokáže si zvolit sportovní vybavení (výstroj a výzbroj)
odpovídající příslušné činnosti a okolním podmínkám
(klimatickým zařízením, hygieně, bezpečnosti) a dovede
je udržovat a ošetřovat
Prevence úrazů a nemocí
Hygiena a bezpečnost, vhodné oblečení, cvičební úbor
a obutí, zásady chování a jednání v různém prostředí
− prokáže dovednosti poskytnutí první pomoci sobě
a jiným
- popíše úlohu státu a místní samosprávy při ochraně
zdraví a životů obyvatel
- dovede rozpoznat hrozící nebezpečí a ví, jak se
doporučuje na ně reagovat
První pomoc
Zásady jednání v situacích osobního ohrožení
a za mimořádných událostí
- mimořádné události (živelní pohromy, havárie,
krizové situace aj.)
- základní úkoly ochrany obyvatelstva (varování,
evakuace)
− ovládá kompenzační cvičení k regeneraci tělesných
a duševních sil, i vzhledem k požadavkům budoucího
povolání
− uplatňuje osvojené způsoby relaxace
− umí využívat pohybové činnosti pro všestrannou
pohybovou přípravu a zvyšování tělesné zdatnosti
− kontroluje pohyby jednotlivých částí těla
Gymnastika
gymnastika: cvičení s náčiním, cvičení na nářadí,
akrobacie, šplh
rytmická gymnastika: cvičení bez náčiní, s náčiním
kondiční programy cvičení (posilování), aerobic
zásady sestavování a vedení sestav všeobecně
rozvíjejících nebo cíleně zaměřených cvičení
144
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
− umí sladit pohyb s hudbou (dívky)
− dokáže zjistit úroveň pohyblivosti, ukazatele své
tělesné zdatnosti a korigovat si pohybový režim
ve shodě se zjištěnými údaji
− umí sestavit soubory zdravotně zaměřených cvičení,
cvičení pro tělesnou a duševní relaxaci, navrhne
kondiční program osobního rozvoje a vyhodnotí jej
− pozná chybně a správně prováděné činnosti, umí
analyzovat a zhodnotit kvalitu pohybové činnosti nebo
výkonu
− dovede o pohybových činnostech diskutovat,
analyzovat je a hodnotit
− umí uplatňovat zásady sportovního tréninku
− dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost, vytrvalost,
obratnost a pohyblivost
− využívá pohybových činností pro všestrannou
pohybovou přípravu a zvyšování tělesné zdatnosti
Atletika
technika běhu (rychlý, vytrvalý) a nízkého startu
technika skoku do výšky a do dálky
hody a vrh koulí
prostředky ke zvyšování síly, rychlosti, vytrvalosti,
obratnosti a pohyblivosti
zásady sportovního tréninku
pohybové testy, měření výkonů
− komunikuje při pohybových činnostech
− dodržuje smluvené signály a vhodně používá
odbornou terminologii
− dovede se zapojit do organizace turnajů a soutěží
a umí zpracovat jednoduchou dokumentaci
− participuje na týmových herních činnostech družstva
− dovede rozlišit jednání fair play od nesportovního
jednání
− dokáže rozhodovat, zapisovat a sledovat výkony
jednotlivců nebo týmu
Pohybové a sportovní hry
Volejbal
Basketbal
Stolní tenis
Florbal
Softbal
Fotbal
Drobné hry
technika a taktika
pravidla her, závodů a soutěží
− zvládne základní techniku pádů
− charakterizuje úpolové sporty, ovládá základní
techniku obrany
Úpoly
pády
základní sebeobrana
− ověří úroveň tělesné zdatnosti a svalové nerovnováhy
Testování tělesné zdatnosti
motorické testy
− zvolí vhodná cvičení ke korekci svého zdravotního
oslabení a dokáže rozlišit vhodné a nevhodné pohybové
činnosti vzhledem k poruše svého zdraví;
− je schopen zhodnotit své pohybové možnosti
a dosahovat osobního výkonu z nabídky pohybových
aktivit.
Zdravotní tělesná výchova
(podle doporučení lékaře)
- speciální korektivní cvičení podle druhu oslabení
- pohybové aktivity, zejména gymnastická cvičení,
pohybové hry, plavání, turistika a pobyt v přírodě
- kontraindikované pohybové aktivity
145
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
EKONOMIKA
Název školy: SPŠE a VOŠ, Pardubice, Karla IV. 13
Název ŠVP: Elektrotechnika
Obor/zaměření: Komunikační systémy, Řídicí systémy, Informační technologie
Hodinová dotace: 2/66, 1/33
Platnost: od 1. září 2013
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecný cíl vyučovacího předmětu
Cílem předmětu je naučit žáky ekonomickému stylu myšlení a naučit je chovat se prakticky
a racionálně, jak v osobním, tak i profesním životě. Žáci jsou vedeni k samostatnému
vyhledávání ekonomických informací, učí se s nimi pracovat, analyzovat je a správně
interpretovat. Žáci získávají znalosti a dovednosti, které mohou uplatnit ve světě práce.
Charakteristika učiva
Předmět ekonomika mezipředmětově souvisí s učivem společenských věd. Učivo předmětu je
strukturováno do jednotlivých tematických celků. V úvodu žáci získávají přehled o základních
ekonomických pojmech, dále je učivo zaměřeno na charakteristiku národního hospodářství, kde
jsou seznámeni s ukazateli vývoje národního hospodářství, se státním rozpočtem a platební
bilanci ČR. V učivu peníze a bankovní soustava je výuka zaměřena na oblast peněz, jejich
vhodné investování, inflaci a bankovní soustavu. Dále navazuje pohled na podnik a jeho
hospodaření a na právní formy podnikání.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů hodnot a preferencí
Výuka směřuje k tomu, aby žáci pracovali kvalitně a pečlivě, dodržovali ekonomické zákony,
neplýtvali materiálními hodnotami, vážili si kvalitní práce jiných lidí, byli schopni se kriticky
dívat na výsledky své vlastní práce.
Výukové strategie nebo Pojetí výuky
V daném předmětu je používána informačně receptivní metoda v podobě přednášky a výkladu.
Žák je veden i k práci s odbornou literaturou a internetem. Výuka předmětu je koncipována tak,
aby vedla žáky samostatně uplatňovat znalosti a dovednosti v praktickém životě. Vhodným
doplňkem výuky jsou aktuální televizní ekonomické pořady a odborné přednášky externích
specialistů.
Hodnocení výsledků žáků
Hodnocení je prováděno v souladu s klasifikačním řádem školy. Nejčastější jsou práce písemné,
při kterých je ověřováno, zda žáci zvládli dané téma. Další složku testování žáků tvoří zkoušení
ústní, které navíc prověří korektní a přesné vyjadřování a zhodnotí výstup před žáky. Důležitou
součástí ústního zkoušení je zařazení vlastního sebehodnocení žáků a hodnocení zkoušeného
ostatními. Hodnotí se také aktivita během výuky a při samostatném řešení zadaných příkladů.
146
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
Při hodnocení žáků se vyučující řídí platným školním řádem, viz kapitola Pravidla pro hodnocení
výsledků vzdělávání žáků – klasifikační řád.
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat
Klíčové kompetence
Komunikativní kompetence – žáci formuluje myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné
podobě přehledně a jazykově správně, zpracovává písemně řešení zadaných úloh, správně
po formální i obsahové stránce. Aktivně se zúčastní diskuzí, formuluje a obhajuje své názory
a řešení, respektuje názory druhých.
Personální kompetence – žák se učí pracovat efektivně, vyhodnocovat dosažené výsledky,
využívat ke svému učení zkušeností jiných lidí a učit se i na základě zprostředkovaných
zkušeností. Učí se přijímat hodnocení svých výsledků za strany jiných lidí, adekvátně na ně
reagovat, přijímat radu i kritiku.
Sociální kompetence – žák přijímá a odpovědně řeší zadané úkoly, podněcuje práci v týmu
vlastními návrhy, nezaujatě zvažuje návrhy druhých.
Samostatnost při řešení úkolů – žák rozvíjí schopnost porozumět zadání úkolu nebo určit jádro
problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty
řešení a zdůvodnit je, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky.
Využití prostředků informačních a komunikačních technologií – žák se učí pracovat s běžným
základním a novým aplikačním programovým vybavením, učí se získávat informace
z otevřených zdrojů, zejména z celosvětové sítě Internet.
Aplikace matematických postupů – žák se učí při řešení praktických úloh zvolit odpovídající
matematické postupy, použít vhodné algoritmy, využívat a vytvářet různé formy grafického
znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata a převody jednotek). Sestavuje ucelené řešení
praktického úkolu na základě dílčích výsledků.
Průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Žák je veden k tomu, aby na základě dosažených výsledků a získaných schopností měl vhodnou
míru sebevědomí a odpovědnosti, aby se naučil komunikaci, vyjednávání a řešení konfliktů.
Člověk a životní prostředí
Žák si osvojuje a tříbí názory na spotřebu energie, na používané technologické metody a pracovní
postupy, které jsou šetrné k životnímu prostředí.
Člověk a svět práce
Žák řeší praktické úlohy se zaměřením na budoucí možnost studia, případně zaměstnání v oblasti
elektrotechniky.
Informační a komunikační technologie
Žák efektivně využívá prvků moderních informačních a komunikačních technologií v průběhu
vzdělávání a při samostatném řešení úkolů.
147
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
Rozpis učiva a realizace kompetencí
2. ročník
Výsledky vzdělávání a kompetence
Žák:
Učivo
2 vyučovací hod. týdně
- používá a aplikuje základní ekonomické pojmy;
- na příkladu popíše fungování tržního mechanismu;
- posoudí vliv ceny na nabídku a poptávku;
- vyjádří formou grafu určení rovnovážné ceny
a nerovnováhy na trhu
- pochopí podstatu fungování trhu nedokonalé
konkurence
1. Podstata fungování tržní ekonomiky
- potřeby, statky, služby, spotřeba, životní úroveň
-výroba, výrobní faktory, hospodářský proces
- trh, tržní subjekty, nabídka, poptávka, zboží, cena,
monopol, konkurence
- vysvětlí význam ukazatelů vývoje národního
hospodářství ve vztahu k oboru;
- objasní příčiny a druhy nezaměstnanosti;
- vysvětlí podstatu inflace a její důsledky na finanční
situaci obyvatel a na příkladu ukáže jak se bránit jejím
nepříznivým důsledkům;
- srovná úlohu velkých a malých podniků v ekonomice
státu;
- na příkladech vysvětlí příjmy a výdaje státního
rozpočtu;
- chápe důležitost evropské integrace;
- zhodnotí ekonomický dopad členství v EU.
2. Národní hospodářství a EU
- struktura národního hospodářství
- činitelé ovlivňující úroveň národního hospodářství
- hrubý domácí produkt
- nezaměstnanost
- inflace
- platební bilance
- státní rozpočet
- Evropská unie
- umí rozlišit jednotlivé formy peněz
- odliší poslání centrální banky a obchodních bank
- pochopí možnost investování peněz a posoudí jejich
výnosnost a riziko
- rozliší jednotlivé druhy cenných papírů a zhodnotí
rizika jejich nákupu a prodeje
3. Peníze a bankovní soustava
- peníze a jejich funkce
- poptávka a nabídka peněz
- bankovní soustava, funkce
a obchodních bank
- cenné papíry a investování peněz
- rozlišuje jednotlivé druhy majetku;
- rozliší jednotlivé druhy nákladů a výnosů;
- řeší jednoduché výpočty výsledku hospodaření;
- řeší jednoduché kalkulace ceny;
- na příkladech vysvětlí a vzájemně porovná druhy
odpovědnosti za škody ze strany zaměstnance
a zaměstnavatele;
- na příkladu ukáže použití nástrojů marketingu v oboru;
- charakterizuje části procesu řízení a jejich funkci;
4. Podnik, majetek podniku a hospodaření podniku
- struktura majetku, dlouhodobý majetek, oběžný majetek
- náklady, výnosy, výsledek hospodaření podniku
- druhy škod a možnosti předcházení škodám,
odpovědnost zaměstnance a zaměstnavatele
- marketing
- management
- posoudí vhodné formy podnikání pro obor;
-vytvoří podnikatelský záměr a zakladatelský rozpočet;
- orientuje se v právních formách podnikání a dovede
charakterizovat jejich základní znaky;
- orientuje se ve způsobech ukončení podnikání;
- na příkladu popíše základní povinnosti podnikatele
5. Podnikání
- podnikání, právní formy
- podnikatelský záměr
- podnikání podle obchodního zákoníku
- podnikání podle živnostenského zákona
- podnikání v rámci EU
centrální
banky
148
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
vůči státu;
3. ročník
Výsledky vzdělávání a kompetence
Žák:
Učivo
1 vyučovací hod. týdně
- pochopí význam sestavování kalkulací
- pochopí podstatu nákladového typu ceny
- umí sestavit cenu včetně DPH
1. Ekonomický informační systém
- kalkulace
- kalkulační metody
- tvorba ceny
- orientuje se v soustavě daní
- rozliší princip přímých a nepřímých daní
2. Daňová soustava
- přímé daně
- nepřímé daně
- určí subjekty, které mohou vést daňovou evidenci
- umí vyhledat právní normy upravující účetnictví
a rozumí pojmům
- pochopí základy účtování o majetku podniku a jeho
zdrojích
- pochopí základy účtování o nákladech a výnosech
- umí vypočítat hospodářský výsledek podniku
3. Daňová evidence a účetnictví
- podstata daňové evidence, možnost použití
- právní předpisy upravující účetnictví
- náležitosti účetních dokladů, jejich oběh a vyhotovení
- rozvaha podniku
- rozpis rozvahy do účtů
- účtování o zásobách, o dlouhodobém majetku,
o finančním
majetku,
o
nákladech,
výnosech
a zúčtovacích vztazích
- zjištění hospodářského výsledku
-orientuje se ve mzdových předpisech
- rozlišuje jednotlivé druhy pracovního poměru
- rozliší jednotlivé složky mzdy
- umí vypočítat čistou mzdu ze závislé činnosti
- rozlišuje mezi pojmy zdravotní a sociální pojištění
4. Mzdy, zákonné odvody
- mzdová soustava
- složky mzdy
- mzdové předpisy
- daň z příjmu, zdravotní a sociální zabezpečení
- mzdové výpočty
149
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
VÝPOČETNÍ TECHNIKA
Název školy: SPŠE a VOŠ, Pardubice, Karla IV. 13
Název ŠVP: Elektrotechnika
Obor/zaměření: Komunikační systémy, Řídicí systémy, Informační technologie
Hodinová dotace: 3/102, 2/66
Platnost: od 1. září 2013
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecný cíl vyučovacího předmětu
Cílem vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích je naučit žáky pracovat
s prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi. Žáci porozumí
základům informačních a komunikačních technologií, naučí se na uživatelské úrovni používat
operační systém, kancelářský software a pracovat s dalším běžným aplikačním programovým
vybavením (včetně specifického programového vybavení, používaného v příslušné profesní
oblasti).
Jedním ze stěžejních témat oblasti informačních a komunikačních technologií, a tedy i cílů
výuky, je, aby žák zvládl efektivně pracovat s informacemi (zejména s využitím prostředků
informačních a komunikačních technologií) a komunikovat pomocí Internetu.
Charakteristika učiva
Učivo předmětu navazuje na znalosti základů práce s počítačem, které žáci získali na základní
škole. Znalosti získané v předmětu jsou prakticky využívané ve většině ostatních předmětů.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů hodnot a preferencí
Výuka směřuje k tomu, aby žáci pracovali kvalitně, pečlivě a efektivně, aby logicky mysleli
(zejména při používání tabulkového procesoru MS Excel) a aby se naučili hledat případné chyby
ve své vlastní práci. Snahou je uvést do souladu stupeň sebevědomí žáků s úrovní jejich znalostí
a dovedností.
Výukové strategie nebo Pojetí výuky
Výuka předmětu je koncipována tak, aby vedla žáky samostatně uplatňovat jejich znalosti
a dovednosti v samostatných cvičeních. Část výuky je nezbytně nutné realizovat teoretickou
formou, kdy jsou žákům vysvětleny a prezentovány potřebné informace ke zvládnutí daného
tematického celku. Při této výuce je v maximální míře využívána prezentační technika
k názorným ukázkám a k zajištění zpětné vazby od žáků, je nutné provádět systematické
ověřování nabytých znalostí. Praktická výuka probíhá v dělených skupinách žáků, kdy každý žák
může samostatně pracovat u počítače na zadaných úlohách nebo je práce řešena v týmech
projektovou formou výuky.
Žák je veden i k práci s odbornou literaturou a internetem.
150
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
Hodnocení výsledků žáků
Hodnocení je prováděno v souladu s klasifikačním řádem školy. Skládá se z výsledků ústního
zkoušení, písemných testů a přihlíží se k aktivitě a samostatnosti žáka při cvičení. Hodnotí se
taktéž samostatné řešení zadaných úkolů.
Při hodnocení žáků se vyučující řídí platným školním řádem, viz kapitola Pravidla pro hodnocení
výsledků vzdělávání žáků – klasifikační řád.
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat
Klíčové kompetence
Komunikativní kompetence – žáci formulují myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné
podobě přehledně a jazykově správně, zpracovávají písemně řešení zadaných úloh, správně
po formální i obsahové stránce. Aktivně se zúčastní diskuzí, formulují a obhajují své názory
a řešení, respektují názory druhých. Důležité je porozumění a praktické zvládnutí látky, ne pouhé
odříkání naučeného.
Personální kompetence – žák se učí přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly, ověřovat si
získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí, pracovat efektivně,
vyhodnocovat dosažené výsledky, přijímat radu i kritiku, využívat ke svému učení zkušeností
jiných lidí.
Sociální kompetence – žák přijímá a odpovědně řeší zadané úkoly, podněcuje práci v týmu
vlastními návrhy, nezaujatě zvažuje návrhy druhých.
Samostatnost při řešení úkolů – žák rozvíjí schopnost porozumět zadání úkolu nebo určit jádro
problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty
řešení a zdůvodnit je, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky. Žák
se učí při řešení praktických úloh zvolit odpovídající matematické postupy, využívat a vytvářet
různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy a grafy).
Průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Žák je veden k tomu, aby na základě dosažených výsledků a získaných schopností měl vhodnou
míru sebevědomí a odpovědnosti, aby se naučil komunikaci, vyjednávání a řešení konfliktů.
Člověk a životní prostředí
Žák si osvojuje a tříbí názory na spotřebu energie a dalších pomocných materiálů a na způsoby
ekologické likvidace prostředků výpočetní techniky.
Člověk a svět práce
Žák řeší praktické úlohy se zaměřením na budoucí možnost studia či zaměstnání v oblasti
elektrotechniky. Získává odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání;
uvědomuje si význam celoživotního učení a nutnosti být připraven přizpůsobovat se měnícím se
pracovním podmínkám.
151
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
Informační a komunikační technologie
Žák efektivně využívá prvků moderních informačních a komunikačních technologií v průběhu
vzdělávání a při samostatném řešení úkolů. Pracuje s běžným základním a aplikačním
programovým vybavením. Komunikuje elektronickou poštou a využívá další prostředky online
a offline komunikace. Získává informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím
celosvětové sítě internet. Pracuje s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích
(tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních
a komunikačních technologií. Uvědomuje si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých
informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotný.
Rozpis učiva a realizace kompetencí
1. ročník
Výsledky vzdělávání a kompetence
Žák:
Učivo
3 vyučovací hod. týdně
- používá počítač a jeho periferie
- je si vědom možností a výhod, ale i rizik (zabezpečení
dat před zneužitím, ochrana dat před zničením,
porušování autorských práv) a omezení (zejména
technických a technologických) spojených s používáním
výpočetní techniky;
- aplikuje výše uvedené – zejména aktivně využívá
prostředky zabezpečení dat před zneužitím a ochrany dat
před zničením;
Úvod do výpočetní techniky
- hardware, software, osobní počítač, principy fungování,
části, periferie
- ochrana dat
- ochrana autorských práv
− se seznámí se základními pravidly pro práci na PC
v učebnách a pro práci na školním intranetu.
- chápe specifika práce v síti (včetně rizik), využívá
jejích možností a pracuje s jejími prostředky;
Síť
- počítačová síť, server, pracovní stanice
- připojení k síti a její nastavení
- specifika práce v síti, sdílení dokumentů a prostředků
- volí vhodné informační zdroje k vyhledávání
požadovaných informací a odpovídající techniky
(metody, způsoby) k jejich získávání;
- získává a využívá informace z otevřených zdrojů,
zejména pak z celosvětové sítě Internet, ovládá jejich
vyhledávání, včetně použití filtrování;
- orientuje se v získaných informacích, třídí je,
analyzuje, vyhodnocuje, provádí jejich výběr a dále je
zpracovává;
- zaznamenává a uchovává textové, grafické i numerické
informace způsobem umožňujícím jejich rychlé
vyhledání a využití;
- uvědomuje si nutnost posouzení validity informačních
zdrojů a použití informací relevantních pro potřeby
řešení konkrétního problému;
- správně interpretuje získané informace a výsledky
jejich zpracování následně prezentuje vhodným
způsobem s ohledem na jejich další uživatele;
- rozumí běžným i odborným graficky ztvárněným
Internet
- informace, práce s informacemi
- informační zdroje
- Internet
152
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
informacím (schémata, grafy apod.).
- komunikuje elektronickou poštou, ovládá i zaslání
přílohy, či naopak její přijetí a následné otevření;
- využívá další funkce poštovního klienta (organizování,
plánování…);
- ovládá další běžné prostředky online a offline
komunikace a výměny dat;
Elektronická pošta
- e-mail, organizace času a plánování, chat, messenger,
videokonference, telefonie, FTP...
- pracuje s prostředky správy operačního systému,
na základní úrovni konfiguruje operační systém,
nastavuje jeho uživatelské prostředí;
- orientuje se v běžném systému – chápe strukturu dat
a možnosti jejich uložení, rozumí a orientuje se
v systému adresářů, ovládá základní práce se soubory
(vyhledávání, kopírování, přesun, mazání), odlišuje
a rozpoznává základní typy souborů a pracuje s nimi;
Operační systém
- základní a aplikační programové vybavení. Stručný
přehled operačních systémů používaných na PC.
- operační systém, jeho nastavení
Data, soubor, složka, souborový manažer - Průzkumník
Windows, práce se soubory a složkami
- komprese dat
- prostředky zabezpečení dat před zneužitím a ochrany
dat před zničením
- nápověda, manuál
Příkazový řádek a vybrané příkazy
- vytváří, upravuje a uchovává strukturované textové
dokumenty (ovládá typografická pravidla, formátování,
práce se šablonami, styly, objekty, hromadnou
korespondenci, tvoří tabulky, grafy, makra);
Textový editor
Panel nástrojů
Základní úpravy textu (kopírování, vyjmutí, vložení,
vyhledávání a nahrazování částí textu, vkládání symbolů)
Formát textu, odstavce, odrážky a číslování. Používání
dodaných stylů a vytváření stylů vlastních
Zásady psaní textu v textovém procesoru, pravopis
a gramatika, dělení slov
Vzhled stránky, záhlaví a zápatí, číslování stránek,
generování obsahu dokumentu
Tabulátory, tabulky a jejich formátování
Objekty - vkládání obrázků, matematických vzorců
a dalších objektů do dokumentu
Používání hromadné korespondence na vybraných
úlohách
Základy tvorby maker a jejich použití
- ovládá běžné práce s tabulkovým procesorem (editace,
matematické operace, vestavěné a vlastní funkce,
vyhledávání, filtrování, třídění, tvorba grafu, databáze,
kontingenční tabulky a grafy, příprava pro tisk, tisk);
Tabulkový procesor
Pracovní plocha, zadávání dat, používání nápovědy
Formátování tabulky – šířka sloupce, výška řádku, barvy,
ohraničení, ukotvení příček
Formát dat – formáty čísel, datumů, textu, vlastní
formáty, podmíněné formátování
Vkládání vzorců – používání vybraných tabulkových
funkcí, vnořování funkcí, průvodce vkládáním funkcí
Chybová hlášení – druhy a jejich možné příčiny
Absolutní, relativní a smíšené adresy
Grafy a práce s nimi
153
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
Kontingenční tabulky
Matematické a vědecko-technické výpočty – výrazy se
zlomky, s komplexními čísly, používání nástrojů
Práce se seznamy dat – řazení, filtrace, formuláře,
souhrny
- vytváří jednoduché multimediální dokumenty (tedy
dokumenty, v nichž je spojena textová, zvuková
a obrazová složka informace) v některém vhodném
formátu (HTML dokument, dokument textového
procesoru, dokument vytvořený specializovaným SW
pro tvorbu prezentací atp.);
Tvorba prezentace
Seznámení s prostředím programu a s používanou
terminologií
Otevření prezentace, zobrazení v různých režimech
(snímky, řazení snímků, osnova, poznámky), uložení
v různých formátech
Tvorba nové prezentace a používání šablon – vložení
nového snímku, rozvržení snímku a zástupné symboly,
barevné schéma, pozadí, záhlaví a pata snímku, předloha;
možnosti kopírování, mazání a přesouvání snímků
Vložení textu, obrázku, tabulky, grafu, hypertextového
odkazu a organizačního diagramu do snímku
Formátování textu (písmo, odrážky, zarovnání, dělení
slov), formátování obrázků, tabulek a dalších objektů
Základní možnosti animace objektů
Časování snímků a přechodové efekty
- využívá nápovědy a manuálu pro práci se základním
a aplikačním programovým vybavením i běžným
hardware;
- má vytvořeny předpoklady učit se používat nové
aplikace, zejména za pomoci manuálu a nápovědy,
rozpoznává a využívá analogií ve funkcích a ve způsobu
ovládání různých aplikací;
- vybírá a používá vhodné programové vybavení
pro řešení běžných konkrétních úkolů;
- používá běžné základní a aplikační programové
vybavení (aplikace dodávané s operačním systémem,
dále pracuje zejména s aplikacemi tvořícími tzv.
kancelářský SW jako celkem);
V rámci celé VT
- spolupráce částí balíku kancelářského
software (sdílení a výměna dat, import
a export dat…)
2. ročník
Výsledky vzdělávání a kompetence
Žák:
Učivo
2 vyučovací hod. týdně
– navrhuje databázi složenou z několika relačních
tabulek, používá vhodné datové typy pro jednotlivá
pole, používá indexování
– vytváří výběrové dotazy v návrhovém zobrazení,
používá řazení a kritéria výběru záznamů, umí zobrazit
dotaz v SQL
– ovládá základní práce v databázovém procesoru
(editace, vyhledávání, filtrování, třídění, relace, tvorba
sestav, příprava pro tisk, tisk)
Databáze
návrh tabulky, datové typy
relace
dotazy
práce s daty
– umí vytvářet strukturovaný multimediální html
dokument obsahující nadpisy, odstavce, hypertextové
Tvorba internetových stránek
154
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
odkazy, obrázky a tabulky
– prvky webové stránky formátuje pomocí css
základy html
formátování pomocí css
– zná základní typy grafických formátů, volí
odpovídající programové vybavení pro práci s nimi
a na základní úrovni grafiku tvoří a upravuje;
Úvod do grafiky
grafika (rastrová, vektorová, formáty,
komprese, základy práce v SW nástrojích)
– ovládá principy algoritmizace úloh a sestavuje
algoritmy řešení konkrétních úloh (dekompozice úlohy
na jednotlivé elementárnější činnosti za použití
přiměřené míry abstrakce)
- vytvoří a odladí jednoduchý program v některém
vývojovém prostředí;
– umí deklarovat proměnné typu int a double, přiřadit
konstantní hodnotu a hodnotu výrazu, provést
inkrementaci a dekrementaci
– umí sestavit podmínky v příkazu if
– umí použít cykly
ovládá
základy
objektově
orientovaného
programování.
Algoritmizace (úvod do programování)
vývojové prostředí NetBeans
proměnné, operátory, výrazy
příkazy rozhodování
příkazy cyklu
metody
třídy
155
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY
Název školy: SPŠE a VOŠ, Pardubice, Karla IV. 13
Název ŠVP: Elektrotechnika
Obor/zaměření: Komunikační systémy, Řídicí systémy, Informační technologie
Hodinová dotace: 3/102, 3/99
Platnost: od 1. září 2013
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecný cíl vyučovacího předmětu
Cílem vzdělávání předmětů Základy elektrotechniky je naučit žáky orientovat se v problematice
základů elektrotechniky, poskytnout základ pro řešení jednoduchých úloh a umět popsat základní
elektrotechnické zákony.
Předmět Základy elektrotechniky navazuje na znalosti z matematiky a z fyziky a dále tyto
znalosti prohlubuje především v oblasti elektrotechniky. Uvedený předmět připravuje žáky
k tomu, aby byli schopni řešit stejnosměrné obvody různými metodami a uměli se rozhodnout,
kdy jakou metodu využít. Žák je schopen vysvětlit základní pojmy elektrického, elektrostatického
a elektromagnetického pole.
Předmět Základy elektrotechniky (druhý ročník) navazuje na znalosti z předmětu Základy
elektrotechniky z předchozího prvního ročníku. Uvedený předmět připravuje žáky k tomu, aby
byli schopni řešit střídavé obvody symbolicko-komplexními metodami s použitím fázorů. Žák je
schopen vysvětlit základní pojmy elektromagnetické indukce, střídavých proudů i napětí
a trojfázové soustavy.
Charakteristika učiva
Učivo předmětu Základy elektrotechniky navazuje v úvodu na znalosti z oblasti matematiky
a fyziky. V této části se žák seznámí se základními pojmy elektrotechniky. Ve druhé části využije
žák základních znalostí z oblasti matematiky i fyziky a aplikuje je při řešení stejnosměrných
obvodů. Naučí se využívat základní zákony elektrotechniky (Ohmův zákon a Kirchhoffovy
zákony). Žák se postupně naučí řešit složitější stejnosměrné obvody s více zdroji různými
metodami řešení. Následuje kapitola elektrostatické pole, která se zabývá základními zákony
elektrostatiky, řešením obvodů s kondenzátory, silovým působením elektrostatických polí,
energií elektrostatického pole a elektrickou pevností izolantů. Následuje téma zaměřené
na základy elektrochemie s objasněním pojmů elektrolýza a Faradayovy zákony elektrolýzy.
Další kapitola je zaměřená na magnetické pole, ve které žáci budou schopni popsat základní
pojmy magnetického pole, magnetické vlastnosti látek, magnetizační charakteristiku, hysterezí
smyčku a energii magnetického pole. Dále se žáci naučí odečítat z magnetizační charakteristiky
a řešit složité magnetické obvody i se vzduchovou mezerou. V rámci výuky předmětu se žáci
naučí znát vlastnosti a použití elektrotechnických materiálů, a to jak vodičů, polovodičů, tak i
izolantů.
Učivo 2. ročníku navazuje v úvodu na znalosti z předmětu Základy elektrotechniky z prvního
ročníku. V této části se žák seznámí se základními pojmy elektromagnetické indukce, kterými
156
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
jsou vlastní a vzájemná indukčnost cívek, činitel vazby, ztráty ve feromagnetických materiálech
a využití elektromagnetické indukce v praxi. Ve druhé části se žák seznámí s tématikou
střídavých proudů a napětí. Naučí se řešit střídavé obvody s aktivními i pasivními prvky. Dále se
naučí využívat symbolicko-komplexní metodu řešení střídavých obvodů s použitím fázorů. Žáci
budou schopni popsat základní pojmy střídavých proudů i napětí, efektivní, střední i maximální
hodnotu střídavých veličin a vztah mezi nimi, rezonanci sériovou i paralelní a výkony střídavého
proudu. Další kapitola je zaměřená na trojfázovou soustavu, ve které žáci budou schopni popsat
základní pojmy trojfázové soustavy, druhy zapojení trojfázové soustavy, práci i výkon trojfázové
soustavy a točivé magnetické pole. Dále se žáci naučí řešit trojfázové obvody se základními
druhy zapojení zátěže.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů hodnot a preferencí
Výuka směřuje k tomu, aby žáci pracovali kvalitně a pečlivě, dodržovali normy a technologické
postupy, neplýtvali materiálními hodnotami, dodržovali zásady a předpisy BOZP, vážili si
kvalitní práce jiných lidí, byli schopni se kriticky dívat na výsledky své vlastní práce.
Výukové strategie nebo Pojetí výuky
Předmět se vyučuje v 1. a 2. ročníku. Cvičení probíhají pouze ve 2. ročníku. Při cvičeních je
probrané teoretické učivo prakticky procvičeno na příkladech. V daném předmětu je používána
informačně receptivní metoda v podobě přednášky a výkladu, využívající doplnění látky
v podobě řešení příkladů. Žák je veden i k práci s odbornou literaturou a internetem. Výuka
předmětu je koncipována tak, aby vedla žáky samostatně uplatňovat znalosti a dovednosti
v předmětu.
Hodnocení výsledků žáků
Hodnocení je prováděno v souladu s klasifikačním řádem školy. Nejčastější jsou práce písemné,
při kterých je ověřováno, zda žáci zvládli dané téma, naučili se správným logickým postupům,
které je vedou k přesným, úplným a formálně správným závěrům. Další složku testování žáků
tvoří zkoušení ústní, které navíc prověří korektní a přesné vyjadřování a zhodnotí výstup
před žáky. Důležitou součástí ústního zkoušení je zařazení vlastního sebehodnocení žáků
a hodnocení zkoušeného ostatními. Hodnotí se také aktivita během výuky a při samostatném
řešení zadaných příkladů.
Při hodnocení žáků se vyučující řídí platným školním řádem, viz kapitola Pravidla pro hodnocení
výsledků vzdělávání žáků – klasifikační řád.
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat
Klíčové kompetence
Komunikativní kompetence – žáci formuluje myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné
podobě přehledně a jazykově správně, zpracovává písemně řešení zadaných úloh, správně
po formální i obsahové stránce. Aktivně se zúčastní diskuzí, formuluje a obhajuje své názory
a řešení, respektuje názory druhých.
Personální kompetence – žák se učí pracovat efektivně, vyhodnocovat dosažené výsledky,
využívat ke svému učení zkušeností jiných lidí a učit se i na základě zprostředkovaných
157
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
zkušeností. Učí se přijímat hodnocení svých výsledků za strany jiných lidí, adekvátně na ně
reagovat, přijímat radu i kritiku.
Sociální kompetence – žák přijímá a odpovědně řeší zadané úkoly, podněcuje práci v týmu
vlastními návrhy, nezaujatě zvažuje návrhy druhých.
Samostatnost při řešení úkolů – žák rozvíjí schopnost porozumět zadání úkolu nebo určit jádro
problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty
řešení a zdůvodnit je, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky.
Využití prostředků informačních a komunikačních technologií – žák se učí pracovat s běžným
základním a novým aplikačním programovým vybavením, učí se získávat informace
z otevřených zdrojů, zejména z celosvětové sítě Internet.
Aplikace matematických postupů – žák se učí při řešení praktických úloh zvolit odpovídající
matematické postupy, použít vhodné algoritmy, využívat a vytvářet různé formy grafického
znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata a převody jednotek). Sestavuje ucelené řešení
praktického úkolu na základě dílčích výsledků.
Průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Žák je veden k tomu, aby na základě dosažených výsledků a získaných schopností měl vhodnou
míru sebevědomí a odpovědnosti, aby se naučil komunikaci, vyjednávání a řešení konfliktů.
Člověk a životní prostředí
Žák si osvojuje a tříbí názory na spotřebu energie, na používané technologické metody a pracovní
postupy, které jsou šetrné k životnímu prostředí.
Člověk a svět práce
Žák řeší praktické úlohy se zaměřením na budoucí možnost studia, případně zaměstnání v oblasti
elektrotechniky.
Informační a komunikační technologie
Žák efektivně využívá prvků moderních informačních a komunikačních technologií v průběhu
vzdělávání a při samostatném řešení úkolů.
Rozpis učiva a realizace kompetencí
1. ročník
Výsledky vzdělávání a kompetence
Žák:
Učivo
3 vyučovací hod. týdně
- užívá základní elektrotechnické pojmy
Základní pojmy z elektrotechniky
- jednotky a jejich rozměry
- stavba hmoty, elektrická vodivost látek
- elektrický náboj
- elektrické pole
- nakreslí schéma zapojení elektrického obvodu
Elektrické pole (stejnosměrný proud)
158
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
za použití schématických značek prvků
- analyticky, numericky nebo graficky řeší obvody
stejnosměrného proudu
- aplikuje Kirchhoffovy zákony a další poučky při řešení
složitějších stejnosměrných elektrických obvodů
- využije princip vedení stejnosměrného proudu
v kovech a podstatu elektrického odporu kovů
při zjišťování příkonu spotřebiče, zjišťování ztrát
ve vedení, výběru vhodného vodiče, aj.
- zná základní vlastnosti a použití vodivých materiálů
- základní veličiny a pojmy
- Ohmův zákon
- Kirchhoffovy zákony
- zdroje elektrické energie
- stejnosměrné obvody
- Theveninova a Nortonova poučka
- vodivé materiály pevné, kapalné a plynné
- vodivost elektronová a iontová, proudová hustota
- využívá vlastností izolantů a chování elektrostatického
pole při výběru vhodného izolantu
- vypočte kapacitu různých typů kondenzátorů
- řeší elektrické obvody s kondenzátorem
- zná základní vlastnosti a použití dielektrických
materiálů
Elektrostatické pole
- elektrická indukce
- kondenzátory, kapacita, spojování kondenzátorů
- silové působení elektrostatických polí
- energie elektrostatického pole
- elektrická pevnost izolantů
- izolační materiály polární a nepolární, pevné kapalné
a plynné
- permitivita materiálu, vektor polarizace
- elektrická pevnost, vedení el. proudu v dielektriku
- chápe princip elektrolýzy
- vybere a vhodně udržuje elektrochemický zdroj proudu
na základě znalostí, předností a nedostatků jednotlivých
druhů zdrojů
Základy elektrochemie
- elektrolýza, Faradayovy zákony
- chemické zdroje elektrického proudu
- kapacita zdroje, primární články, akumulátory
- zjistí magnetizační charakteristiku feromagnetické
látky
- řeší magnetické obvody
- řeší složité magnetické obvody se vzduchovou
mezerou
- zná základní vlastnosti a použití magnetických
materiálů
Magnetické pole
- magnetická indukce
- magnetické vlastnosti látek a jejich rozdělení z hlediska
chování v mag. poli
- magnetizační křivka, hysterezí smyčka
- magnetické obvody
- energie magnetického pole
- permeabilita a magnetický tok, ztráty v magnetických
materiálech
- materiály mag. měkké a mag. tvrdé
- magnetické materiály krystalické, amorfní, práškové,
ferity
2. ročník
Výsledky vzdělávání a kompetence
Žák:
- chápe princip elektromagnetické indukce a její význam
na fungování různých elektrických strojů a přístrojů
(transformátory, elektromotory, indukční pece, apod.)
- vybere typ jádra pro realizaci indukčnosti podle
Učivo
3 vyučovací hod. týdně
Elektromagnetická indukce
- indukční zákon, Lencovo pravidlo, pravidlo pravé ruky
- vlastní a vzájemná indukčnost cívek, činitel vazby
- vířivé proudy
159
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
předpokládaného kmitočtového rozsahu
- změří indukčnost a jakost cívky
- spočítá parametry transformátoru
- ztráty v železe
- řeší elektrické obvody s aktivními a pasivními prvky
(zdroje, rezistory, cívky a kondenzátory) v oblasti
střídavého proudu
- řeší obvody střídavého proudu symbolicko-komplexní
metodou s použitím fázorů
- navrhne a realizuje obvod zadaných vlastností
Střídavé proudy
- časový průběh střídavých veličin
- efektivní, střední a maximální hodnota střídavých
veličin
- jednoduché střídavé obvody s jednotlivými prvky R, L,
C
- složené střídavé obvody s prvky R, L, C
- výkony střídavého proudu (zdánlivý, činný, jalový,
účiník
- rezonance sériová a paralelní
- vyjádření fázoru komplexním číslem
- vypočítá základní parametry trojfázového generátoru
- řeší trojfázové obvody se základními druhy zapojení
zátěže
Trojfázová soustava
- druhy zapojení trojfázové soustavy
- druhy zapojení trojfázové zátěže
- práce a výkon trojfázové soustavy
- točivé magnetické pole
160
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
ELEKTRONIKA
Název školy: SPŠE a VOŠ, Pardubice, Karla IV. 13
Název ŠVP: Elektrotechnika
Obor/zaměření: Komunikační systémy, Řídicí systémy, Informační technologie
Hodinová dotace: 3/99
Platnost: od 1. září 2013
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecný cíl vyučovacího předmětu
Cílem vzdělávání předmětu elektronika je naučit žáky orientovat se v problematice elektroniky,
poskytnout základ pro řešení jednoduchých úloh a návrhů obvodů. Uvedený předmět připravuje
žáky k tomu, aby byli schopni účelně a účinně používat jednoduché součástky a elektronické
obvody, znali jejich funkci a možnosti využití samostatně i ve složitějších celcích.
Žák je schopen vysvětlit úlohu elektroniky v životě společnosti. Používá matematického aparátu
při řešení elektronických obvodů, je schopen objasnit činnost jednotlivých součástek v obvodu
a řeší jednoduché úlohy pomocí elektronických součástek, které vybírá z katalogu.
Charakteristika učiva
Učivo předmětu navazuje v úvodu na znalosti z oblasti matematiky a základů elektrotechniky.
V první části si žák rozšiřuje znalosti v řešení obvodů dalšími metodami. Následuje kapitola
o základních elektronických součástkách a jejich vlastnostech. Seznamuje se s konstrukčním
řešením součástek, fyzikálními principy jejich činnosti a základními možnostmi jejich použití.
Seznámí se s pasivními i aktivními prvky a vlastnostmi, které je charakterizují. Naučí se pracovat
s charakteristikami jednotlivých součástek včetně bipolárních a unipolárních tranzistorů, určovat
a navrhnout pracovní body a počítat pro ně parametry. Další kapitolu tvoří spínací součástky,
jejich vlastnosti a použití. Žák umí vysvětlit základní pojmy.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů hodnot a preferencí
Výuka směřuje k tomu, aby žáci pracovali kvalitně a pečlivě, dodržovali normy a technologické
postupy, neplýtvali materiálními hodnotami, dodržovali zásady a předpisy BOZP, vážili si
kvalitní práce jiných lidí, byli schopni se kriticky dívat na výsledky své vlastní práce.
Výukové strategie nebo Pojetí výuky
V daném předmětu je používána informačně receptivní metoda v podobě přednášky a výkladu,
využívající pro obrazové informace technologií ICT. Žák je veden i k práci s odbornou literaturou
a internetem. Výuka předmětu je koncipována tak, aby vedla žáky samostatně uplatňovat znalosti
a dovednosti v předmětu praxe. Vhodným doplňkem výuky jsou různé prezentační a simulační
ukázky prostřednictvím výpočetní techniky i odborné exkurze. Jsou používány i metody
skupinové práce kombinované s klasickými výukovými postupy.
161
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
Hodnocení výsledků žáků
Hodnocení je prováděno v souladu s klasifikačním řádem školy. Nejčastější jsou práce písemné,
při kterých je ověřováno, zda žáci zvládli dané téma, naučili se správným logickým postupům,
které je vedou k přesným, úplným a formálně správným závěrům. Další složku testování žáků
tvoří zkoušení ústní, které navíc prověří korektní a přesné vyjadřování a zhodnotí výstup
před žáky. Důležitou součástí ústního zkoušení je zařazení vlastního sebehodnocení žáků
a hodnocení zkoušeného ostatními. Hodnotí se také aktivita během výuky a při samostatném
řešení zadaných příkladů.
Při hodnocení žáků se vyučující řídí platným školním řádem, viz kapitola Pravidla pro hodnocení
výsledků vzdělávání žáků – klasifikační řád.
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat
Klíčové kompetence
Komunikativní kompetence – žáci formuluje myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné
podobě přehledně a jazykově správně, zpracovává písemně řešení zadaných úloh, správně
po formální i obsahové stránce. Aktivně se zúčastní diskuzí, formuluje a obhajuje své názory
a řešení, respektuje názory druhých.
Personální kompetence – žák se učí pracovat efektivně, vyhodnocovat dosažené výsledky,
využívat ke svému učení zkušeností jiných lidí a učit se i na základě zprostředkovaných
zkušeností. Učí se přijímat hodnocení svých výsledků za strany jiných lidí, adekvátně na ně
reagovat, přijímat radu i kritiku.
Sociální kompetence – žák přijímá a odpovědně řeší zadané úkoly, podněcuje práci v týmu
vlastními návrhy, nezaujatě zvažuje návrhy druhých.
Samostatnost při řešení úkolů – žák rozvíjí schopnost porozumět zadání úkolu nebo určit jádro
problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty
řešení a zdůvodnit je, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky.
Využití prostředků informačních a komunikačních technologií – žák se učí pracovat s běžným
základním a novým aplikačním programovým vybavením, učí se získávat informace
z otevřených zdrojů, zejména z celosvětové sítě Internet.
Aplikace matematických postupů – žák se učí při řešení praktických úloh zvolit odpovídající
matematické postupy, použít vhodné algoritmy, využívat a vytvářet různé formy grafického
znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata a převody jednotek). Sestavuje ucelené řešení
praktického úkolu na základě dílčích výsledků.
Průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Žák je veden k tomu, aby na základě dosažených výsledků a získaných schopností měl vhodnou
míru sebevědomí a odpovědnosti, aby se naučil komunikaci, vyjednávání a řešení konfliktů.
Člověk a životní prostředí
Žák si osvojuje a tříbí názory na spotřebu energie, na používané technologické metody a pracovní
postupy, které jsou šetrné k životnímu prostředí.
162
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
Člověk a svět práce
Žák řeší praktické úlohy se zaměřením na budoucí možnost studia, případně zaměstnání v oblasti
elektrotechniky.
Informační a komunikační technologie
Žák efektivně využívá prvků moderních informačních a komunikačních technologií v průběhu
vzdělávání a při samostatném řešení úkolů.
Rozpis učiva a realizace kompetencí
2. ročník
Výsledky vzdělávání a kompetence
Žák:
− objasní význam elektroniky
Učivo
3 vyučovací hod. týdně
Úvod
Obsah a význam předmětu,
a ostatních předmětů
souvislost
elektroniky
− rozumí základním pojmům elektronického obvodu
Elektronický obvod, obvodové veličiny, ideální
a skutečné zdroje proudu a napětí
Zdrojová a spotřebičová orientace obvodových veličin
Lineární a nelineární obvodové součástky
Vlastnosti obecných odporových jednobranů, VA
charakteristiky, pracovní bod, statický a diferenciální
odpor
Sériové a paralelní řazení nelineárních jednobranů
Vlastnosti
obecných
odporových
dvojbranů,
charakteristiky, pracovní bod, diferenciální parametry
a jejich vzájemný přepočet
- ovládá teorii i používání lineárních součástek
elektronických obvodů
Pasivní elektronické součástky
Rezistory – provedení, použití, vlastnosti (rozdělení podle
použitých materiálů, ztrátového výkonu, konstrukčního
provedení, úplný a zjednodušený náhradní obvod
na vysokých frekvencích, vysvětlení skinefektu)
Potenciometry a odporové trimry (průběh, provedení)
Kondenzátory - vlastnosti, provedení, použití (rozdělení
podle použitých materiálů, provozního napětí, ztrátového
činitele, konstrukčního provedení, úplný a zjednodušený
náhradní obvod na vysokých frekvencích)
Cívky – vlastnosti, provedení použití (rozdělení podle
konstrukčního provedení, úplný a zjednodušený náhradní
obvod na vysokých frekvencích, jakost cívky)
Cívky se vzájemnou indukčností
Transformátor – provedení, použití, vlastnosti, návrh
− zná fyzikální podstatu polovodičů a charakteristické
vlastnosti polovodičových součástek
Přechod PN, polovodič- kov
Diody a jejich základní vlastnosti, značení
Usměrňovací, spínací, funkce, teplotní
závislost,
163
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
charakteristiky, parametry
Příklady použití diod (usměrňovače, násobiče, spínače,
omezovače)
Zenerovy diody, princip, charakteristiky, významné
parametry, příklady použití
LED (funkce, parametry, charakteristiky; provedení;
použití)
Speciální diody: Schottkyho, PIN, Tunelové, Gunnova
a lavinové
− využívá znalostí o bipolárních tranzistorech
Bipolární tranzistory
Princip činnosti bipolárního tranzistoru, charakteristiky,
provedení
Nastavení a stabilizace klidového pracovního bodu
Základní zapojení bipolárního tranzistoru a vlastnosti
v těchto zapojeních, odvození parametrů zesilovacího
stupně pro malé signály.
Aplikace bipolárních tranzistorů ve výkonových
zesilovačích signálů nízkých frekvencí
Bipolární tranzistor ve funkci spínače, statické
a dynamické vlastnosti, spínání induktivní a kapacitní
zátěže.
- zná základní vlastnosti unipolárních tranzistorů
a jejich použití
Unipolární tranzistory
Princip, činnost, rozdělení
JFET, MOSFET s vodivým kanálem a indukovaným
Nastavení a stabilizace klidového pracovního bodu.
Základní zapojení unipolárního tranzistoru a vlastnosti
v těchto zapojeních, odvození parametrů v těchto
zapojeních
Příklady použití unipolárních tranzistorů
Unipolární tranzistor ve funkci spínače
- umí využít znalostí o spínacích vlastnostech dalších
polovodičových prvků
Vícevrstvové polovodičové prvky
Princip činnost, rozdělení
Tyristory a triaky, funkce, charakteristiky, ochranné
obvody, provedení, chlazení a značení
Možnosti řízení spínacích polovodičových prvků
v obvodech střídavého a stejnosměrného proudu
Možnosti aplikace spínacích polovodičových prvků
- zná a používá různé druhy senzorů
Senzory
Fotoelektrické jevy (vnitřní, vnější, fotovoltaický)
Fotorezistory, Fotodiody, Fototyristory, Fototranzistory
(principy, funkce; vlastnosti, charakteristiky, parametry;
provedení; použití)
Optočleny (lineární a spínací; principy, funkce; vlastnosti,
charakteristiky, parametry; provedení; použití)
Termoelektrické jevy (Seebeckův, Peltierův, Thompsonův;
senzory pro snímání teploty)
Piezoelektrický jev (využití, piezorezistor; princip;
164
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
vlastnosti, parametry; použití)
Tenzometry (odporové, polovodičové; princip; použití)
Magnetorezistory (funkce/vlastnosti, parametry; provedení;
použití)
- žák si ověřuje získané poznatky na cvičeních
Praktická cvičení
Seznam cvičení
1. Seznamovací úloha - Napájecí zdroje a způsob regulace
2. Měření odporu rezistorů
3. Měření potenciometrů
4. Měření vlastností cívek
5. Měření síťového transformátoru
6. Měření parametrů pasivních součástek
7. Charakteristiky polovodičových diod
8. Speciální polovodičové prvky, parametrický stabilizátor
9. Charakteristiky bipolárního tranzistoru
10.Charakteristiky unipolárniho tranzistoru
11.Řízení výkonu triakem
12.Rezonanční obvody
13.Měření optoelektrických prvků
165
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
PRAXE
Název školy: SPŠE a VOŠ, Pardubice, Karla IV. 13
Název ŠVP: Elektrotechnika
Obor/zaměření: Komunikační systémy, Řídicí systémy, Informační technologie
Hodinová dotace: 3/102
Platnost: od 1. září 2013
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecný cíl vyučovacího předmětu
Cílem vzdělávání předmětu praxe v 1. ročníku je naučit žáky orientovat se v aplikované
elektronice, získat základní dovednosti v tomto oboru. Uvedený předmět připravuje žáky k tomu,
aby byli schopni účelně a účinně využívat základní elektronické součástky, získaly dovednosti
v oblasti robotiky a elektroinstalačních činností a dokázali se orientovat v dané problematice.
Charakteristika učiva
Učivo předmětu navazuje na znalosti z oblasti aplikované elektroniky. V úvodu je žák seznámen
a proškolen v oblasti bezpečnosti práce, v zásadách první pomoci a v hygieně a fyziologie práce.
V první části předmětu se žák seznámí se základními pojmy v elektronice, je seznámen se
základními elektronickými součástkami a jednoduchými elektronickými konstrukcemi. Ve druhé
části je žák seznámen s elektrickými zařízeními, elektroinstalačním materiálem a typy jistících
prvků. Poslední kapitola, která se zabývá robotikou, kde se žák seznámí se základy robotiky,
základními mechanickými modely a způsoby programování.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů hodnot a preferencí
Výuka směřuje k tomu, aby žáci pracovali kvalitně a pečlivě, dodržovali normy a technologické
postupy, neplýtvali materiálními hodnotami, dodržovali zásady a předpisy BOZP, vážili si
kvalitní práce jiných lidí, byli schopni se kriticky dívat na výsledky své vlastní práce.
Výukové strategie nebo Pojetí výuky
V daném předmětu je používána praktická metoda a informačně receptivní metoda v podobě
přednášky a výkladu, využívající technologií ICT. Výuka předmětu je koncipována tak, aby vedla
žáky samostatně uplatňovat znalosti a dovednosti v daném předmětu a především z k získávání
odborné dovednosti a manuální zručnosti. Vhodným doplňkem výuky jsou různé prezentační
a simulační ukázky prostřednictvím výpočetní techniky i odborné exkurze.
Hodnocení výsledků žáků
Hodnocení je prováděno v souladu s klasifikačním řádem školy. Nejčastější jsou manuální práce,
při kterých je ověřováno, zda žáci zvládli dané téma, naučili se správným technologickým
postupům, které je vedou k přesným, úplným a formálně správným výsledkům. Další složku
testování žáků tvoří zkoušení ústní, které navíc prověří korektní a přesné vyjadřování a zhodnotí
166
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
výstup před žáky. Hodnotí se také aktivita během výuky a při samostatném řešení zadaných
příkladů.
Při hodnocení žáků se vyučující řídí platným školním řádem, viz kapitola Pravidla pro hodnocení
výsledků vzdělávání žáků – klasifikační řád.
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat
Klíčové kompetence
Komunikativní kompetence – žáci formuluje myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné
podobě přehledně a jazykově správně, zpracovává písemně řešení zadaných úloh, správně
po formální i obsahové stránce. Aktivně se zúčastní diskuzí, formuluje a obhajuje své názory
a řešení, respektuje názory druhých.
Personální kompetence – žák se učí pracovat efektivně, vyhodnocovat dosažené výsledky,
využívat ke svému učení zkušeností jiných lidí a učit se i na základě zprostředkovaných
zkušeností. Učí se přijímat hodnocení svých výsledků za strany jiných lidí, adekvátně na ně
reagovat, přijímat radu i kritiku.
Sociální kompetence – žák přijímá a odpovědně řeší zadané úkoly, podněcuje práci v týmu
vlastními návrhy, nezaujatě zvažuje návrhy druhých.
Samostatnost při řešení úkolů – žák rozvíjí schopnost porozumět zadání úkolu nebo určit jádro
problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty
řešení a zdůvodnit je, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky.
Využití prostředků informačních a komunikačních technologií – žák se učí pracovat
s běžným základním a novým aplikačním programovým vybavením, učí se získávat informace
z otevřených zdrojů, zejména z celosvětové sítě Internet.
Průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Žák je veden k tomu, aby na základě dosažených výsledků a získaných schopností měl vhodnou
míru sebevědomí a odpovědnosti, aby se naučil komunikaci, vyjednávání a řešení konfliktů.
Člověk a životní prostředí
Žák si osvojuje a tříbí názory na spotřebu energie, na používané technologické metody a pracovní
postupy, které jsou šetrné k životnímu prostředí.
Člověk a svět práce
Žák řeší praktické úlohy se zaměřením na budoucí možnost studia, případně zaměstnání v oblasti
elektrotechniky.
Informační a komunikační technologie
Žák efektivně využívá prvků moderních informačních a komunikačních technologií v průběhu
vzdělávání a při samostatném řešení úkolů.
Rozpis učiva a realizace kompetencí
1. ročník
167
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
Výsledky vzdělávání a kompetence
Žák:
Učivo
3 vyučovací hod. týdně
− zná základy bezpečnosti práce
Bezpečnost při práci. Zásady první pomoci. Hygiena
a fyziologie práce. Ergonomie.
− zná elektrotechnické součástky
− provádí pájení a tvarování součástek
− rozumí vlastnostem součástek
− umí pájet mikropájkou
Nářadí a pomůcky používané v elektrotechnice.
Elektronické součástky, vlastnosti, schem. značky,
značení.
Práce s katalogem, se součástkami - tvarování vývodů,
příprava pro zapojování. Pájení mikropájkou.
− umí sestavovat jednoduché el. obvody
− zná základní technologie výroby DPS
− umí základní opracování materiálu
− umí základní vrtání otvorů
Zapojování a sestavování jednoduchých elektronických
obvodů. Měření a oživování zapojení.
Technologie a výroba DPS.
Dělení materiálu. Řezání ruční pilou. Vrtání otvorů.
− umí zjišťovat napětí na zařízeních
− umí provádět základní elektroinstalační práce
Zjišťování napětí na zdrojích, strojích, přístrojích.
Druhy el. zařízení - spínače, zásuvky, vidlice,
svorkovnice.
Zapojování přístrojů - druhy vodičů, odizolování,
zakončování.
Elektroinstalační práce - montáž a zapojování zásuvek,
spínačů, objímek pro žárovky.
− zná principy jistících prvků
− umí zapojovat jistící prvky
Jistící prvky - závitové, nožové, trubičkové pojistky,
jističe.
Zapojení napěťového a proudového chrániče. Zapojování
cvičných panelů.
Měřicí přístroje používané v elektroinstalační praxi.
Zapojování stykačů a zářivek.
− rozumí teorii robotiky
- zná principy grafického programování
Úvod do robotiky, typy robotů a stavebnic, způsoby
programování.
Úvod do grafického programování.
− umí sestavit jednoduchého robota
− umí naprogramovat jednoduché úkony
− zná mechanismy ovládání robotů
− umí pracovat s v/v zařízeními
Programování jednoduchých úloh, seznámení s v/v
zařízeními.
Sestavení mechanických modelů s el. Pohonem.
Sestavení mechanických modelů s hydraulickým
pohonem.
- umí využít dosavadní znalosti a dovednosti
Kontrola, údržba, čištění a opravy zařízení dílen.
168
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
PRAXE
Název školy: SPŠE a VOŠ, Pardubice, Karla IV. 13
Název ŠVP: Elektrotechnika
Obor/zaměření: Komunikační systémy, Řídicí systémy, Informační technologie
Hodinová dotace: 3/99
Platnost: od 1. září 2013
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecný cíl vyučovacího předmětu
Cílem vzdělávání předmětu praxe ve 2. ročníku je naučit žáky orientovat se v praktické
elektronice a výpočetní technice, získat základní dovednosti v těchto oborech. Uvedený předmět
připravuje žáky k tomu, aby byli schopni navrhnout a vyrobit elektronická zařízení podle
zadaných požadavků. Součástí předmětu je návrh a výroba DPS, ruční i strojní (CNC) obrábění
materiálů, tvorba technické dokumentace. Cílem je se dokázat orientovat v dané problematice
a získat dovednosti v těchto oblastech.
Charakteristika učiva
Učivo předmětu navazuje na znalosti z oblasti základů elektrotechniky, elektroniky a základů
výpočetní techniky. V úvodu je žák seznámen a proškolen v oblasti bezpečnosti práce,
v zásadách první pomoci a v hygieně a fyziologie práce. V první části předmětu se žák seznámí
se základními metodami návrhu a výroby DPS. Ve druhé části je žák seznámen s principy návrhu
a realizací elektronických zařízení podle konkrétních požadavků. Poslední kapitola se zabývá
oblastí ruční i strojní (CNC) obrábění materiálů a tvorbou konstrukčních prvků, tvorbou
technické a výrobní dokumentace.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů hodnot a preferencí
Výuka směřuje k tomu, aby žáci pracovali kvalitně a pečlivě, dodržovali normy a technologické
postupy, neplýtvali materiálními hodnotami, dodržovali zásady a předpisy BOZP, vážili si
kvalitní práce jiných lidí, byli schopni se kriticky dívat na výsledky své vlastní práce.
Výukové strategie nebo Pojetí výuky
V daném předmětu je používána praktická metoda a informačně receptivní metoda v podobě
přednášky a výkladu, využívající technologií ICT. Výuka předmětu je koncipována tak, aby vedla
žáky samostatně uplatňovat znalosti a dovednosti v daném předmětu a především z k získávání
odborné dovednosti a manuální zručnosti. Vhodným doplňkem výuky jsou různé prezentační
a simulační ukázky prostřednictvím výpočetní techniky i odborné exkurze.
Hodnocení výsledků žáků
Hodnocení je prováděno v souladu s klasifikačním řádem školy. Nejčastější jsou manuální práce,
při kterých je ověřováno, zda žáci zvládli dané téma, naučili se správným technologickým
postupům, které je vedou k přesným, úplným a formálně správným výsledkům. Další složku
169
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
testování žáků tvoří zkoušení ústní, které navíc prověří korektní a přesné vyjadřování a zhodnotí
výstup před žáky. Hodnotí se také aktivita během výuky a při samostatném řešení zadaných
příkladů.
Při hodnocení žáků se vyučující řídí platným školním řádem, viz kapitola Pravidla pro hodnocení
výsledků vzdělávání žáků – klasifikační řád.
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat
Klíčové kompetence
Komunikativní kompetence – žáci formuluje myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné
podobě přehledně a jazykově správně, zpracovává písemně řešení zadaných úloh, správně
po formální i obsahové stránce. Aktivně se zúčastní diskuzí, formuluje a obhajuje své názory
a řešení, respektuje názory druhých.
Personální kompetence – žák se učí pracovat efektivně, vyhodnocovat dosažené výsledky,
využívat ke svému učení zkušeností jiných lidí a učit se i na základě zprostředkovaných
zkušeností. Učí se přijímat hodnocení svých výsledků za strany jiných lidí, adekvátně na ně
reagovat, přijímat radu i kritiku.
Sociální kompetence – žák přijímá a odpovědně řeší zadané úkoly, podněcuje práci v týmu
vlastními návrhy, nezaujatě zvažuje návrhy druhých.
Samostatnost při řešení úkolů – žák rozvíjí schopnost porozumět zadání úkolu nebo určit jádro
problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty
řešení a zdůvodnit je, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky.
Využití prostředků informačních a komunikačních technologií – žák se učí pracovat
s běžným základním a novým aplikačním programovým vybavením, učí se získávat informace
z otevřených zdrojů, zejména z celosvětové sítě Internet.
Průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Žák je veden k tomu, aby na základě dosažených výsledků a získaných schopností měl vhodnou
míru sebevědomí a odpovědnosti, aby se naučil komunikaci, vyjednávání a řešení konfliktů.
Člověk a životní prostředí
Žák si osvojuje a tříbí názory na spotřebu energie, na používané technologické metody a pracovní
postupy, které jsou šetrné k životnímu prostředí.
Člověk a svět práce
Žák řeší praktické úlohy se zaměřením na budoucí možnost studia, případně zaměstnání v oblasti
elektrotechniky.
Informační a komunikační technologie
Žák efektivně využívá prvků moderních informačních a komunikačních technologií v průběhu
vzdělávání a při samostatném řešení úkolů.
170
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
Rozpis učiva a realizace kompetencí
2. ročník
Výsledky vzdělávání a kompetence
Žák:
Učivo
3 vyučovací hod. týdně
− zná základy bezpečnosti práce
Bezpečnost při práci. Zásady první pomoci. Hygiena
a fyziologie práce. Ergonomie.
− zná zásady návrhu DPS
− umí navrhovat jednoduché obrazce podle předlohy
− rozumí vlastnostem součástek
Zásady návrhu spojového obrazce. Norma pro návrh
plošných spojů, typy obrazců. Pokyny pro zhotovení
návrhu plošného spoje.
Návrh jednoduchého obrazce podle zadaného schématu
v návrhovém programu. Schematické značky (nákres),
definice vývodů, práce s knihovnami.
Vytvoření výkresu, propojení, výběr pouzder součástek,
− umí navrhovat jednoduché DPS
− zná typy pouzder součástek
− zná principy návrhu DPS
Příprava dat k výrobě klišé DPS. Návrh jednoduchého
obrazce plošného spoje podle zadaného schématu
v návrhovém programu.
Manipulace s umístěnými součástkami, vývody
z plošného spoje, propojování součástek, editace spojů.
Výběr pouzder, odstraňování chyb při výběru pouzder
součástek, návrh nových pouzder.
− umí osazovat sestavovat el. obvody
− zná základní technologie výroby DPS
Technologie a vlastní výroba DPS. Zhotovení předlohy
PS, zhotovení PS.
Zásady pájení součástek do desky s plošnými spoji.
Osazování desky PS, proměřování spojů. Osazovací
automaty ve výrobě.
− umí navrhnout schéma zařízení
− umí vyrobit el. zařízení
− umí nastavit parametry zařízení a ověřit funkčnost
Návrh elektronického zařízení – návrh schématu, výpočty
hodnot součástek, ověření zapojení.
Realizace zařízení – osazení, oživení, nastavení.
Kontrola zařízení – ověření parametrů, testy.
- zná principy návrhu zařízení
- umí konstruovat jednoduché zařízení
- zná základy technických dokumentací.
- umí vytvořit jednoduchou technickou dokumentaci
Návrh a konstrukce zařízení - postupy, tvorba modelu.
Ovládací prvky- umístění, ergonomie, popisky.
Technická a výrobní dokumentace - orientace, tvorba,
SW.
− umí ovládat CNC stroje
− umí základní opracování materiálu
- umí se orientovat v technických podkladech
Popis a ovládání CNC strojů, upínání obrobků a nástrojů.
Struktura programu pro CNC gravírku, vytvoření
programu, princip zadávání dat, základní funkce
programovaní, nastavení výchozího bodu pro obrábění.
Tvorba komponent podle zadání.
- umí využít dosavadní znalosti a dovednosti
Kontrola, údržba, čištění a opravy zařízení dílen.
171
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
PRAXE
Název školy: SPŠE a VOŠ, Pardubice, Karla IV. 13
Název ŠVP: Elektrotechnika
Obor/zaměření: Komunikační systémy
Hodinová dotace: 3/99
Platnost: od 1. září 2013
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecný cíl vyučovacího předmětu
Cílem vzdělávání předmětu praxe ve 3. ročníku v zaměření komunikační systémy je naučit žáky
orientovat se v zabezpečovací technice a výpočetní technice, získat základní dovednosti v těchto
oborech. Uvedený předmět připravuje žáky k tomu, aby byli schopni sestavit vlastní počítač,
diagnostikovat závadu, navrhnout a realizovat počítačovou síť, správně zapojit zabezpečovací
zařízení a dokázali se orientovat v daných problematikách.
Charakteristika učiva
Učivo předmětu navazuje na znalosti z oblasti elektrotechniky a výpočetní techniky. V úvodu je
žák seznámen a proškolen v oblasti bezpečnosti práce, v zásadách první pomoci a v hygieně
a fyziologie práce. V první části předmětu se žák seznámí se základními komponenty PC, je
seznámen s jejich principy, nastavení. Ve druhé části je žák seznámen s principy počítačových
sítí, návrhem a realizací. Poslední kapitola se zabývá základy zabezpečovací techniky.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů hodnot a preferencí
Výuka směřuje k tomu, aby žáci pracovali kvalitně a pečlivě, dodržovali normy a technologické
postupy, neplýtvali materiálními hodnotami, dodržovali zásady a předpisy BOZP, vážili si
kvalitní práce jiných lidí, byli schopni se kriticky dívat na výsledky své vlastní práce.
Výukové strategie nebo Pojetí výuky
V daném předmětu je používána praktická metoda a informačně receptivní metoda v podobě
přednášky a výkladu, využívající technologií ICT. Výuka předmětu je koncipována tak, aby vedla
žáky samostatně uplatňovat znalosti a dovednosti v daném předmětu a především z k získávání
odborné dovednosti a manuální zručnosti. Vhodným doplňkem výuky jsou různé prezentační
a simulační ukázky prostřednictvím výpočetní techniky i odborné exkurze.
Hodnocení výsledků žáků
Hodnocení je prováděno v souladu s klasifikačním řádem školy. Nejčastější jsou manuální práce,
při kterých je ověřováno, zda žáci zvládli dané téma, naučili se správným technologickým
postupům, které je vedou k přesným, úplným a formálně správným výsledkům. Další složku
testování žáků tvoří zkoušení ústní, které navíc prověří korektní a přesné vyjadřování a zhodnotí
výstup před žáky. Hodnotí se také aktivita během výuky a při samostatném řešení zadaných
příkladů.
172
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
Při hodnocení žáků se vyučující řídí platným školním řádem, viz kapitola Pravidla pro hodnocení
výsledků vzdělávání žáků – klasifikační řád.
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat
Klíčové kompetence
Komunikativní kompetence – žáci formuluje myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné
podobě přehledně a jazykově správně, zpracovává písemně řešení zadaných úloh, správně
po formální i obsahové stránce. Aktivně se zúčastní diskuzí, formuluje a obhajuje své názory
a řešení, respektuje názory druhých.
Personální kompetence – žák se učí pracovat efektivně, vyhodnocovat dosažené výsledky,
využívat ke svému učení zkušeností jiných lidí a učit se i na základě zprostředkovaných
zkušeností. Učí se přijímat hodnocení svých výsledků za strany jiných lidí, adekvátně na ně
reagovat, přijímat radu i kritiku.
Sociální kompetence – žák přijímá a odpovědně řeší zadané úkoly, podněcuje práci v týmu
vlastními návrhy, nezaujatě zvažuje návrhy druhých.
Samostatnost při řešení úkolů – žák rozvíjí schopnost porozumět zadání úkolu nebo určit jádro
problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty
řešení a zdůvodnit je, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky.
Využití prostředků informačních a komunikačních technologií – žák se učí pracovat
s běžným základním a novým aplikačním programovým vybavením, učí se získávat informace
z otevřených zdrojů, zejména z celosvětové sítě Internet.
Průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Žák je veden k tomu, aby na základě dosažených výsledků a získaných schopností měl vhodnou
míru sebevědomí a odpovědnosti, aby se naučil komunikaci, vyjednávání a řešení konfliktů.
Člověk a životní prostředí
Žák si osvojuje a tříbí názory na spotřebu energie, na používané technologické metody a pracovní
postupy, které jsou šetrné k životnímu prostředí.
Člověk a svět práce
Žák řeší praktické úlohy se zaměřením na budoucí možnost studia, případně zaměstnání v oblasti
elektrotechniky.
Informační a komunikační technologie
Žák efektivně využívá prvků moderních informačních a komunikačních technologií v průběhu
vzdělávání a při samostatném řešení úkolů.
Rozpis učiva a realizace kompetencí
3. ročník
Výsledky vzdělávání a kompetence
Učivo
173
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
Žák:
3 vyučovací hod. týdně
− zná základy bezpečnosti práce
Bezpečnost při práci. Zásady první pomoci. Hygiena
a fyziologie práce. Ergonomie.
− zná komponenty PC
− zná všeobecné zásady pro montáž PC
− umí sestavovat PC
− rozumí vlastnostem komponent PC
Historie PC: Charakteristické vlastnosti. Procesory
a koprocesory. Sběrnice základní desky.
Všeobecné zásady pro montáž PC. Používané nástroje
při práci. Systém propojování desek a FDD, HDD,
pravidla. Názorné procvičování při sestavování PC
z nefunkčních dílů.
Monitory, videodesky, videoakcelerátory. Druhy
videokaret, rychlost, paměti.
Napájení: zdroje: impulsní, modernizace, zálohování,
poruchy v síti, akumulátory, odstraňování závad zdroje.
− rozumí metodám zápisu dat na disky
− zná typy pružných a pevných disků
− umí předcházet závadám
Pružné a pevné disky: pohon pohybu hlav, prokládání,
otáčky, počet hlav, časové parkování, řadič pevného
disku, povrchy, sektory, stopy.
Předcházení závadám: teplo, tepelný šok, napěťové rázy,
statika, uzemňovací náramky, údržba
− umí testovat PC, diagnostika závad
− zná vnější periférie PC
− umí konfigurovat periférie
Testy: - Coretest, ChkeckIt, Programy Norton Utilities.
Instalace nových desek: konfigurace, zahořování, analýza
vadné desky, oživení mrtvého počítače, propojky.
Vnější periferie. Polohovací zařízení, snímací zařízení scanery, digitizéry, plotery, vyřezávací plotery, měřící
zařízení (převodníky).
− zná principy zabezpečovacích zařízení
− zná principy detektorů
− zná zásady montáže PZTS
Úvod do zabezpečovací techniky. Legislativa ZT Účel
poplachového zabezpečovacího a tísňového systému
(PZTS). Základní terminologie. Stupně zabezpečení.
Klasifikace prostředí pro zařízení. Postup při zřizování
PZTS.
Detektory (magnetické, PIR, GBS, Požární, Tísňové),
jejich princip, vnitřní zapojení, zásady montáže.
PIR detektory venkovní, detektor kouře, detektor plynů.
Princip, vnitřní zapojení, zásady montáže.
− zná ústřednu JA-82K
JA-82K, možnosti základní provedení, rozšiřující
moduly, připojení, zapojení vstupů, funkce smyčky,
reakce vstupů, nastavení periférií, nastavení kódů a karet,
nastavení ústředny.
Montáž ústředny, interface, správa systému, dálkový
přístup, komunikátory (vlastnosti a rizika), dálková
správa GSM. Bezdrátová komunikace, kvalita
komunikace.
Systémová klávesnice interní, externí, vnitřní zapojení,
připojení, zásady montáže, správa uživatelů, ovládání,
funkce, stavy systému, dělení do sektorů, kvalita
komunikace, nastavení systému. Přístupové karty.
Interface WJ-80, zapojení.
− zná zásady pro montáž ústředen
− zná principy bezdrátových čidel
− zná typy detektorů
Sirény vnější, vnitřní. Vnitřní zapojení, připojení, zásady
montáže.
Přiřazení bezdrátových komponentů do ústředny.
174
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
− umí navrhovat jednoduché zabezpečovací zařízení
Detektor pohybu s kamerou. Okenní detektory. Detektory
kouře. Detektory plynů. Detektory pohybu, rozbití skla.
Ovladače RC-8x. Odposlech SP-02. RC-85, Relé UC-82,
AC-82. Přijímač AC-83, AC-8014. Termostaty TP-8x.
− zná základní terminologie sítí
− zná OSI model, přenosové média a protokoly
− umí provádět základní konfigurace sítě
Základní terminologie sítí. Datové sítě LAN, WAN. Šířka
pásma, propustnost sítě. Síťové topologie.
Referenční model OSI. Sedmivrstvý model, koncepce
vrstev, komunikace v síti. Přenosová média a protokoly.
− zná TCP/IP model, směrovače a směrovací tabulky
− umí provádět základní návrhy sítí
Referenční model TCP/IP. Čtyřvrstvý model. Protokoly
TCP/IP. Zařízení WAN sítí.
Základy směrovačů, IOS, příkazy, typy rozhraní.
Směrovací tabulky. Laboratorní nastavení směrovače
CISCO.
Návrh a dokumentace LAN. Proces návrhu, obsah
dokumentace. Strukturovaná kabeláž. Normy.
- umí využít dosavadní znalosti a dovednosti
Kontrola, údržba, čištění a opravy zařízení dílen.
175
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
PRAXE
Název školy: SPŠE a VOŠ, Pardubice, Karla IV. 13
Název ŠVP: Elektrotechnika
Obor/zaměření: Řídicí systémy, Informační technologie
Hodinová dotace: 3/99
Platnost: od 1. září 2013
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecný cíl vyučovacího předmětu
Cílem vzdělávání předmětu praxe ve 3. ročníku zaměření Řídicí systémy a Informační
technologie je naučit žáky orientovat se v robotice a výpočetní technice, získat základní
dovednosti v těchto oborech. Uvedený předmět připravuje žáky k tomu, aby byli schopni sestavit
vlastní počítač, diagnostikovat závadu, navrhnout a realizovat počítačovou síť. Dále žáky
připravuje v oblasti robotiky, v oblasti programování v jazyce C.
Charakteristika učiva
Učivo předmětu navazuje na znalosti z oblasti elektrotechniky, robotiky a výpočetní techniky.
V úvodu je žák seznámen a proškolen v oblasti bezpečnosti práce, v zásadách první pomoci
a v hygieně a fyziologie práce. V první části předmětu se žák seznámí se základními komponenty
PC, je seznámen s jejich principy, nastavení. Ve druhé části je žák seznámen s principy
počítačových sítí, návrhem a realizací. Poslední kapitola se zabývá robotikou a stavebnicí LEGO
NXT, jmenovitě programováním základního modulu NXT v jazyce C.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů hodnot a preferencí
Výuka směřuje k tomu, aby žáci pracovali kvalitně a pečlivě, dodržovali normy a technologické
postupy, neplýtvali materiálními hodnotami, dodržovali zásady a předpisy BOZP, vážili si
kvalitní práce jiných lidí, byli schopni se kriticky dívat na výsledky své vlastní práce.
Výukové strategie nebo Pojetí výuky
V daném předmětu je používána praktická metoda a informačně receptivní metoda v podobě
přednášky a výkladu, využívající technologií ICT. Výuka předmětu je koncipována tak, aby vedla
žáky samostatně uplatňovat znalosti a dovednosti v daném předmětu a především z k získávání
odborné dovednosti a manuální zručnosti. Vhodným doplňkem výuky jsou různé prezentační
a simulační ukázky prostřednictvím výpočetní techniky i odborné exkurze.
Hodnocení výsledků žáků
Hodnocení je prováděno v souladu s klasifikačním řádem školy. Nejčastější jsou manuální práce,
při kterých je ověřováno, zda žáci zvládli dané téma, naučili se správným technologickým
postupům, které je vedou k přesným, úplným a formálně správným výsledkům. Další složku
testování žáků tvoří zkoušení ústní, které navíc prověří korektní a přesné vyjadřování a zhodnotí
176
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
výstup před žáky. Hodnotí se také aktivita během výuky a při samostatném řešení zadaných
příkladů.
Při hodnocení žáků se vyučující řídí platným školním řádem, viz kapitola Pravidla pro hodnocení
výsledků vzdělávání žáků – klasifikační řád.
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat
Klíčové kompetence
Komunikativní kompetence – žáci formuluje myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné
podobě přehledně a jazykově správně, zpracovává písemně řešení zadaných úloh, správně
po formální i obsahové stránce. Aktivně se zúčastní diskuzí, formuluje a obhajuje své názory
a řešení, respektuje názory druhých.
Personální kompetence – žák se učí pracovat efektivně, vyhodnocovat dosažené výsledky,
využívat ke svému učení zkušeností jiných lidí a učit se i na základě zprostředkovaných
zkušeností. Učí se přijímat hodnocení svých výsledků za strany jiných lidí, adekvátně na ně
reagovat, přijímat radu i kritiku.
Sociální kompetence – žák přijímá a odpovědně řeší zadané úkoly, podněcuje práci v týmu
vlastními návrhy, nezaujatě zvažuje návrhy druhých.
Samostatnost při řešení úkolů – žák rozvíjí schopnost porozumět zadání úkolu nebo určit jádro
problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty
řešení a zdůvodnit je, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky.
Využití prostředků informačních a komunikačních technologií – žák se učí pracovat
s běžným základním a novým aplikačním programovým vybavením, učí se získávat informace
z otevřených zdrojů, zejména z celosvětové sítě Internet.
Průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Žák je veden k tomu, aby na základě dosažených výsledků a získaných schopností měl vhodnou
míru sebevědomí a odpovědnosti, aby se naučil komunikaci, vyjednávání a řešení konfliktů.
Člověk a životní prostředí
Žák si osvojuje a tříbí názory na spotřebu energie, na používané technologické metody a pracovní
postupy, které jsou šetrné k životnímu prostředí.
Člověk a svět práce
Žák řeší praktické úlohy se zaměřením na budoucí možnost studia, případně zaměstnání v oblasti
elektrotechniky.
Informační a komunikační technologie
Žák efektivně využívá prvků moderních informačních a komunikačních technologií v průběhu
vzdělávání a při samostatném řešení úkolů.
Rozpis učiva a realizace kompetencí
3. ročník
177
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
Výsledky vzdělávání a kompetence
Žák:
Učivo
3 vyučovací hod. týdně
− zná základy bezpečnosti práce
Bezpečnost při práci. Zásady první pomoci. Hygiena a
fyziologie práce. Ergonomie.
− zná komponenty PC
− zná všeobecné zásady pro montáž PC
− umí sestavovat PC
− rozumí vlastnostem komponent PC
Historie PC: Charakteristické vlastnosti. Procesory a
koprocesory. Sběrnice základní desky.
Všeobecné zásady pro montáž PC. Používané nástroje při
práci. Systém propojování desek a FDD, HDD, pravidla.
Názorné procvičování při sestavování PC z nefunkčních
dílů.
Monitory, videodesky, videoakcelerátory. Druhy
videokaret, rychlost, paměti.
Napájení: zdroje: impulsní, modernizace, zálohování,
poruchy v síti, akumulátory, odstraňování závad zdroje.
− rozumí metodám zápisu dat na disky
− zná typy pružných a pevných disků
− umí předcházet závadám
Pružné a pevné disky: pohon pohybu hlav, prokládání,
otáčky, počet hlav, časové parkování, řadič pevného
disku, povrchy, sektory, stopy.
Předcházení závadám: teplo, tepelný šok, napěťové rázy,
statika, uzemňovací náramky, údržba.
− umí testovat PC, diagnostika závad
− zná vnější periférie PC
− umí konfigurovat periférie
Testy: - Coretest, ChkeckIt, Programy Norton Utilities.
Instalace nových desek: konfigurace, zahořování, analýza
vadné desky, oživení mrtvého počítače, propojky.
Vnější periferie. Polohovací zařízení, snímací zařízení scanery, digitizéry, plotery, vyřezávací plotery, měřící
zařízení (převodníky).
− zná stavebnici LEGO NXT
- zná základy programování v jazyce C
LEGO MINDSTORMS
NXT - úvod, popis
programování.
Popis programovacího jazyka C, základy programování.
− zná typy externích modulů
− umí programovat jednotlivé moduly
− rozumí algoritmizaci
− umí naprogramovat jednoduché sekvence
− umí naprogramovat základní úlohy
Popis základních vstupních modulů NXT, programování.
Popis
základních
výstupních
modulů
NXT,
programování.
Detekce barev. Orientace v prostředí.
Řízení sestavených robotů, řešení praktických úloh.
− zná základní terminologie sítí
− zná OSI model, přenosové média a protokoly
− umí provádět základní konfigurace sítě
Základní terminologie sítí. Datové sítě LAN, WAN. Šířka
pásma, propustnost sítě. Síťové topologie.
Referenční model OSI. Sedmivrstvý model, koncepce
vrstev, komunikace v síti. Přenosová média a protokoly.
− zná TCP/IP model, směrovače a směrovací tabulky
− umí provádět základní návrhy sítí
Referenční model TCP/IP. Čtyřvrstvý model. Protokoly
TCP/IP. Zařízení WAN sítí.
Základy směrovačů, IOS, příkazy, typy rozhraní.
Směrovací tabulky. Laboratorní nastavení směrovače
CISCO
Návrh a dokumentace LAN. Proces návrhu, obsah
dokumentace. Strukturovaná kabeláž. Normy.
178
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
- umí využít dosavadní znalosti a dovednosti
Kontrola, údržba, čištění a opravy zařízení dílen.
179
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
PRAXE
Název školy: SPŠE a VOŠ, Pardubice, Karla IV. 13
Název ŠVP: Elektrotechnika
Obor/zaměření: Komunikační systémy, Řídicí systémy, Informační technologie
Hodinová dotace: 3/84
Platnost: od 1. září 2013
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecný cíl vyučovacího předmětu
Cílem vzdělávání předmětu praxe ve 4. ročníku je naučit žáky orientovat se v elektrotechnice
a výpočetní technice, získat základní hlavně praktické dovednosti v tomto oboru. Uvedený
předmět připravuje žáky k tomu, aby byli schopni účelně a účinně využívat znalosti a dovednosti,
které získali při studiu a dokázali se orientovat a řešit problémy.
Charakteristika učiva
Učivo předmětu navazuje na znalosti z oblasti elektrotechniky, praxe a výpočetní techniky.
V úvodu je žák seznámen a proškolen v oblasti bezpečnosti práce, v zásadách první pomoci
a v hygieně a fyziologie práce. V celé části předmětu žák pracuje na zadaném projektu, celý
projekt je rozvržen na celky, ve kterých řeší jednotlivé dílčí činnosti. V závěru této části žák
předvádí řešení a vypracování tohoto projektu.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů hodnot a preferencí
Výuka směřuje k tomu, aby žáci pracovali kvalitně a pečlivě, dodržovali normy a technologické
postupy, neplýtvali materiálními hodnotami, dodržovali zásady a předpisy BOZP, vážili si
kvalitní práce jiných lidí, byli schopni se kriticky dívat na výsledky své vlastní práce.
Výukové strategie nebo Pojetí výuky
V daném předmětu je používána praktická metoda a informačně receptivní metoda v podobě
přednášky a výkladu, využívající technologií ICT. Výuka předmětu je koncipována tak, aby vedla
žáky samostatně uplatňovat znalosti a dovednosti v daném předmětu a především z k získávání
odborné dovednosti a manuální zručnosti. Vhodným doplňkem výuky jsou různé prezentační
a simulační ukázky prostřednictvím výpočetní techniky i odborné exkurze.
Hodnocení výsledků žáků
Hodnocení je prováděno v souladu s klasifikačním řádem školy. Nejčastější jsou manuální práce,
při kterých je ověřováno, zda žáci zvládli dané téma, naučili se správným technologickým
postupům, které je vedou k přesným, úplným a formálně správným výsledkům. Další složku
testování žáků tvoří zkoušení ústní, které navíc prověří korektní a přesné vyjadřování a zhodnotí
výstup před žáky. Hodnotí se také aktivita během výuky a při samostatném řešení zadaných
příkladů.
180
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
Při hodnocení žáků se vyučující řídí platným školním řádem, viz kapitola Pravidla pro hodnocení
výsledků vzdělávání žáků – klasifikační řád.
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat
Klíčové kompetence
Komunikativní kompetence – žáci formuluje myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné
podobě přehledně a jazykově správně, zpracovává písemně řešení zadaných úloh, správně
po formální i obsahové stránce. Aktivně se zúčastní diskuzí, formuluje a obhajuje své názory
a řešení, respektuje názory druhých.
Personální kompetence – žák se učí pracovat efektivně, vyhodnocovat dosažené výsledky,
využívat ke svému učení zkušeností jiných lidí a učit se i na základě zprostředkovaných
zkušeností. Učí se přijímat hodnocení svých výsledků za strany jiných lidí, adekvátně na ně
reagovat, přijímat radu i kritiku.
Sociální kompetence – žák přijímá a odpovědně řeší zadané úkoly, podněcuje práci v týmu
vlastními návrhy, nezaujatě zvažuje návrhy druhých.
Samostatnost při řešení úkolů – žák rozvíjí schopnost porozumět zadání úkolu nebo určit jádro
problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty
řešení a zdůvodnit je, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky.
Využití prostředků informačních a komunikačních technologií – žák se učí pracovat
s běžným základním a novým aplikačním programovým vybavením, učí se získávat informace
z otevřených zdrojů, zejména z celosvětové sítě Internet.
Průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Žák je veden k tomu, aby na základě dosažených výsledků a získaných schopností měl vhodnou
míru sebevědomí a odpovědnosti, aby se naučil komunikaci, vyjednávání a řešení konfliktů.
Člověk a životní prostředí
Žák si osvojuje a tříbí názory na spotřebu energie, na používané technologické metody a pracovní
postupy, které jsou šetrné k životnímu prostředí.
Člověk a svět práce
Žák řeší praktické úlohy se zaměřením na budoucí možnost studia, případně zaměstnání v oblasti
elektrotechniky.
Informační a komunikační technologie
Žák efektivně využívá prvků moderních informačních a komunikačních technologií v průběhu
vzdělávání a při samostatném řešení úkolů.
Rozpis učiva a realizace kompetencí
4. ročník
Výsledky vzdělávání a kompetence
Učivo
181
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
Žák:
3 vyučovací hod. týdně
− zná základy bezpečnosti práce
Bezpečnost při práci. Zásady první pomoci. Hygiena
a fyziologie práce. Ergonomie.
− umí využít svých znalostí a dovedností k praktické
realizaci projektu a přípravě dokumentace
Zadání a rozbor projektu.
Analýza a rozdělení projektu na dílčí části.
Zpracování dílčích částí.
Kontrola, simulace a testování dílčích částí.
Vypracování technické dokumentace k projektu.
Prezentace vlastního řešení.
182
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
ELEKTROTECHNICKÁ MĚŘENÍ
Název školy: SPŠE a VOŠ, Pardubice, Karla IV. 13
Název ŠVP: Elektrotechnika
Obor/zaměření: Komunikační systémy, Řídicí systémy, Informační technologie
Hodinová dotace: 4/132
Platnost: od 1. září 2013
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecný cíl vyučovacího předmětu
Cílem vzdělávání předmětu Elektrotechnická měření ve 3. ročníku je naučit žáky měřit základní
elektrické a neelektrické fyzikální veličiny, pochopit principy základních měřicích přístrojů,
orientovat se v problematice základních technických prostředků pro měření. Žák je schopen
vybrat a použít vhodnou měřicí metodu, příslušný měřicí přístroj a vyhodnotit a využít naměřené
hodnoty. Žák se rovněž naučí vypracovat o měření technickou zprávu – měřicí protokol.
Charakteristika učiva
Učivo předmětu Elektrotechnická měření navazuje na znalosti znalostí získané především
v předmětech Matematika, Fyzika, Základy elektrotechniky, Elektronika a Číslicová technika.
V úvodu jsou žáci seznámeni s principy a použitím základních elektromechanických měřicích
přístrojů a vyjádřením jejich chyb. Dále se postupně seznamují se základními elektronickými
a číslicovými měřicími přístroji a jejich využitím při měření základních elektrických veličin jak
teoreticky tak i během praktických měření.
Navazující část předmětu je věnována návrhu a měření na jednoduchých měřicích zapojeních.
Žák volí vhodné měřicí přístroje a měřicí metodu s ohledem na přesnost měření, bezpečnost svoji
i měřicích přístrojů. Naměřené hodnoty zpracovává do laboratorního protokolu. Vyhodnotí
výsledky měření.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů hodnot a preferencí
Výuka směřuje k tomu, aby žáci pracovali pečlivě, odváděli kvalitní práci, dodržovali normy
a technologické postupy, neplýtvali materiálními hodnotami, dodržovali zásady a předpisy
BOZP, vážili si kvalitní práce jiných lidí, byli schopni kriticky se dívat na výsledky své vlastní
práce.
Výukové strategie nebo Pojetí výuky
V předmětu je používána informačně receptivní metoda v podobě přednášky a výkladu doplněná
ukázkami funkce jednotlivých měřicích přístrojů, a průmyslově vyráběných dílů. Žáci jsou
důsledně vedeni k samostatnému uvažování, pochopení základních principů a k práci s odbornou
literaturou.
Hodnocení výsledků žáků
Hodnocení je prováděno v souladu s klasifikačním řádem školy. Rozsah a hloubka zvládnutí
učiva je prověřována písemnými pracemi, ústním zkoušením, praktickým měřením, testy
183
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
a sledováním aktivity žáků. Důraz je kladem na logické pochopení souvislostí, rozlišení příčin
a důsledků, vyvozování správných, přesných a úplných závěrů. Ústní zkoušení prověří
i vyjadřovací schopnosti žáka a jeho schopnosti logické argumentace v diskusi. Důležitou
součástí ústního zkoušení je i zařazení vlastního sebehodnocení žáků a hodnocení zkoušeného
ostatními žáky.
Při hodnocení žáků se vyučující řídí platným školním řádem, viz kapitola Pravidla pro hodnocení
výsledků vzdělávání žáků – klasifikační řád.
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat
Klíčové kompetence
Komunikativní kompetence - žák formuluje myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné
podobě přehledně a jazykově správně, zpracovává písemně řešení zadaných úloh správně
po formální i jazykové stránce. Aktivně se zúčastní diskusí, formuluje a obhajuje své názory
a řešení, respektuje názory druhých.
Personální kompetence - žák se učí pracovat efektivně, vyhodnocovat dosažené výsledky,
využívat ke svému učení zkušenosti jiných lidí a učí se i na základě zprostředkovaných
zkušeností. Učí se přijímat hodnocení svých výsledků ze strany jiných lidí, adekvátně na ně
reaguje, přijímá radu i kritiku.
Sociální kompetence - žák přijímá a odpovědně řeší zadané úkoly, podněcuje práci v týmu
vlastními názory, nezaujatě zvažuje návrhy druhých.
Samostatnost při řešení úkolů - žák rozvíjí schopnost porozumět zadání úkolu nebo určit jádro
problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty
řešení a zdůvodnit je, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky.
Využití prostředků informačních a komunikačních technologií – žák se učí pracovat s běžným
základním a novým aplikačním programovým vybavením, učí se získávat informace
z otevřených zdrojů, zejména z celosvětové sítě INTERNET.
Aplikace matematických postupů - žák se učí při řešeních praktických úloh zvolit odpovídající
matematické postupy, použít vhodné algoritmy, využívat a vytvářet různé formy grafického
znázornění (tabulky, grafy, diagramy, schémata a převody jednotek). Sestavuje ucelené řešení
praktického úkolu na základě dílčích výsledků.
Průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Žák je veden k tomu, aby na základě dosažených výsledků a získaných schopností měl vhodnou
míru sebevědomí a odpovědnosti, aby se naučil komunikaci, vyjednávání s ostatními lidmi a aby
uměl řešit případné konflikty.
Člověk a životní prostředí
Žák si osvojuje a tříbí názory na spotřebu energie, preferuje metody a pracovní postupy, které
jsou šetrné k životnímu prostředí.
184
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
Člověk a svět práce
Žák řeší praktické úlohy se zaměřením na budoucí možnost studia, příp. zaměstnání v oblasti
slaboproudé elektrotechniky.
Informační a komunikační technologie
Žák efektivně využívá prvků moderních informačních a komunikačních technologií v průběhu
vzdělávání a při samostatném řešení úkolů.
Rozpis učiva a realizace kompetencí
3. ročník
Výsledky vzdělávání a kompetence
Učivo
4 vyučovací hod. týdně
Žák:
- má povědomí o významu předmětu pro svůj odborný
růst, je seznámen s jeho obsahem
Úvod, technicko-ekonomický význam elektrotechnických
měření, organizace výuky
- zná rozdělení chyb měření, matematické vyjádření
chyb, určení třídy přesnosti měřicích přístrojů
Teorie chyb - rušivé vlivy při měření, chyby a přesnost
měření, druhy chyb podle vzniku, vyjadřování chyb, třídy
přesnosti měřicích přístrojů, ověřování měřicích přístrojů
- zná základní pojmy nutné k pochopení měření
s elektromechanickými měřicími přístroji
Základní pojmy - rozsah, konstanta a citlivost přístroje,
vlastní spotřeba přístroje, třída přesnosti, přetížitelnost,
značky na stupnici
- zná mechanické provedení a základní
elektromechanických měřicích přístrojů
části
Elektromechanické měřicí přístroje- části měřidel,
uložení otočné části, tlumení, ukazatele výchylky,
aretace, provedení měřidel
- zná základní vlastnosti některých elektronických
přístrojů a umí s nimi prakticky měřit
Elektronické měřicí přístroje - základní pojmy, vstupy,
výstupy, rozsahy, vlastnosti, použití
- zná základní blokové schéma a vlastnosti číslicového
multimetru a umí s ním prakticky měřit
Číslicové měřicí přístroje - základní principy vlastnosti,
použití, princip ss číslicových voltmetrů, chyby
číslicových měřicích přístrojů
- zná princip a vlastnosti magnetoelektrického systému
Soustava
magnetoelektrická
princip,
moment,
konstrukční uspořádání, vlastnosti
Měření střídavých veličin magnetoelektrickým přístrojem
- zná princip a vlastnosti systémů elektrodynamického
a indukčního,
- zná způsoby změny měřicího rozsahu
Přehled ostatních elektromechanických přístrojů značky,
fyzikální principy, vlastnosti, použití
Způsoby změny rozsahů měřicích přístrojů, měřicí
transformátory napětí a proudu
- umí vybrat vhodný měřicí přístroj, zná zapojení
wattmetru pro měření výkonu stejnosměrných
i střídavých sítí
Volba vhodného ampérmetru, voltmetru a wattmetru
Metody měření výkonu – ss, 1f a 3f st síť, vf
- zná funkci a použití dvoukanálového analogového
osciloskopu, ovládá základní osciloskopická měření
napětí, frekvence a fáze
Osciloskop a osciloskopické měřicí metody
Základní principy činnosti, skupinové schéma, popis,
princip časového rozvinutí
Synchronizace ČZ, vícekanálové osciloskopy
Základní osciloskopické měřicí metody
- zná základní měření reálných odporů i komplexních
Metody měření impedancí
185
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
impedancí
- umí nakreslit vektorový diagram měřené impedance
Měření ohmických odporů, voltampérové metody,
můstky, ohmmetry
Měření kapacit, vlastních a vzájemných indukčností
především měřením výkonu napětí, proudu a výpočtem,
můstková měření
- zná význam a účel použití sběrnice GPIB
pro automatizovaná měření řízená PC
- umí signály sběrnice, má představu o způsobu
komunikace na sběrnici
Sběrnice GPIB (HPIB, IMS – 2)
Význam a účel, principy a uspořádání, části systému,
signály
Ovládání měřicích přístrojů pomocí sběrnice GPIB, řídící
slovo, informační slovo, praktické příklady použití
- zná problematiku měření malých proudů, napětí
a nábojů
Měření velmi malých proudů, napětí a nábojů.
Stejnosměrné galvanometry – uspořádání, parametry,
použití
Zvláštní galvanometry – balistický, fluxmetr
Závěrečná systematizace a prohlubování učiva
Laboratorní měření
186
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
ELEKTROTECHNICKÁ MĚŘENÍ
Název školy: SPŠE a VOŠ, Pardubice, Karla IV. 13
Název ŠVP: Elektrotechnika
Obor/zaměření: Informační technologie
Hodinová dotace: 5/140
Platnost: od 1. září 2013
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecný cíl vyučovacího předmětu
Cílem vzdělávání předmětu elektrotechnická měření ve 4. ročníku zaměření Informační
technologie je naučit žáky měřit základní i některé speciální elektrické a neelektrické fyzikální
veličiny, pochopit principy nejen základních ale i některých speciálních měřicích přístrojů,
především číslicových.
Cílem je rovněž výuka automatizovaného měření na sběrnici GPIB, především v praktickém
vyučování. Žák je schopen orientovat se v problematice základních technických prostředků
pro měření na sběrnici a dokáže používat i navrhovat programy virtuální instrumentace
v prostředí LabView. Je schopen vybrat a použít vhodnou měřicí metodu, příslušný měřicí
přístroj a vyhodnotit a využít naměřené hodnoty. Žák se rovněž naučí vypracovat o měření
technickou zprávu – měřicí protokol.
Charakteristika učiva
Učivo předmětu navazuje na znalosti získané především v předmětech Matematika, Fyzika,
Základy elektrotechniky, Číslicová technika a Elektrotechnická měření ve 3. ročníku.
V úvodu jsou žáci seznámeni s filosofií a využitím grafického programovacího jazyka
LABVIEW při tvorbě virtuální instrumentace (VI). Dále se postupně seznamují s číslicovými
měřicími přístroji a jejich využitím při měření elektrických veličin jak teoreticky tak i během
praktických měření. Velká pozornost je věnována A/D a D/A převodníkům. Dále jsou žáci
seznámeni s některými speciálními měřicími přístroji, například spektrálním analyzátorem,
měřičem zkreslení, digitálním osciloskopem apod.
Navazující praktická část předmětu je věnována návrhu a měření na složitějších měřicích
zapojeních. Žák volí vhodné měřicí přístroje a měřicí metodu s ohledem na přesnost měření,
bezpečnost svoji i měřicích přístrojů. Při měření využívá hlavně virtuální instrumentaci
v prostředí LabView. Naměřené hodnoty zpracovává do laboratorního protokolu. Vyhodnotí
výsledky měření.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů hodnot a preferencí
Výuka směřuje k tomu, aby žáci pracovali pečlivě, odváděli kvalitní práci, dodržovali normy
a technologické postupy, neplýtvali materiálními hodnotami, dodržovali zásady a předpisy
BOZP, vážili si kvalitní práce jiných lidí, byli schopni kriticky se dívat na výsledky své vlastní
práce.
187
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
Výukové strategie nebo Pojetí výuky
V předmětu je používána informačně receptivní metoda v podobě přednášky a výkladu doplněná
ukázkami tvorby VI pomocí PC a dataprojektoru a praktické funkce jednotlivých měřicích
přístrojů. Žáci jsou důsledně vedeni k samostatnému uvažování, pochopení základních principů
a k práci s odbornou literaturou.
Hodnocení výsledků žáků
Hodnocení je prováděno v souladu s klasifikačním řádem školy. Rozsah a hloubka zvládnutí
učiva je prověřována písemnými pracemi, ústním zkoušením, praktickým měřením, testy
a sledováním aktivity žáků. Důraz je kladem na logické pochopení souvislostí, rozlišení příčin
a důsledků, vyvozování správných, přesných a úplných závěrů. Ústní zkoušení prověří
i vyjadřovací schopnosti žáka a jeho schopnosti logické argumentace v diskusi. Důležitou
součástí ústního zkoušení je i zařazení vlastního sebehodnocení žáků a hodnocení zkoušeného
ostatními žáky.
Při hodnocení žáků se vyučující řídí platným školním řádem, viz kapitola Pravidla pro hodnocení
výsledků vzdělávání žáků – klasifikační řád.
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat
Klíčové kompetence
Komunikativní kompetence - žák formuluje myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné
podobě přehledně a jazykově správně, zpracovává písemně řešení zadaných úloh správně
po formální i jazykové stránce. Aktivně se zúčastní diskusí, formuluje a obhajuje své názory
a řešení, respektuje názory druhých.
Personální kompetence - žák se učí pracovat efektivně, vyhodnocovat dosažené výsledky,
využívat ke svému učení zkušenosti jiných lidí a učí se i na základě zprostředkovaných
zkušeností. Učí se přijímat hodnocení svých výsledků ze strany jiných lidí, adekvátně na ně
reaguje, přijímá radu i kritiku.
Sociální kompetence - žák přijímá a odpovědně řeší zadané úkoly, podněcuje práci v týmu
vlastními názory, nezaujatě zvažuje návrhy druhých.
Samostatnost při řešení úkolů - žák rozvíjí schopnost porozumět zadání úkolu nebo určit jádro
problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty
řešení a zdůvodnit je, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky.
Využití prostředků informačních a komunikačních technologií – žák se učí pracovat s běžným
základním a novým aplikačním programovým vybavením, učí se získávat informace
z otevřených zdrojů, zejména z celosvětové sítě INTERNET.
Aplikace matematických postupů - žák se učí při řešeních praktických úloh zvolit odpovídající
matematické postupy, použít vhodné algoritmy, využívat a vytvářet různé formy grafického
znázornění (tabulky, grafy, diagramy, schémata a převody jednotek). Sestavuje ucelené řešení
praktického úkolu na základě dílčích výsledků.
188
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
Průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Žák je veden k tomu, aby na základě dosažených výsledků a získaných schopností měl vhodnou
míru sebevědomí a odpovědnosti, aby se naučil komunikaci, vyjednávání s ostatními lidmi a aby
uměl řešit případné konflikty.
Člověk a životní prostředí
Žák si osvojuje a tříbí názory na spotřebu energie, preferuje metody a pracovní postupy, které
jsou šetrné k životnímu prostředí.
Člověk a svět práce
Žák řeší praktické úlohy se zaměřením na budoucí možnost studia, příp. zaměstnání v oblasti
slaboproudé elektrotechniky.
Informační a komunikační technologie
Žák efektivně využívá prvků moderních informačních a komunikačních technologií v průběhu
vzdělávání a při samostatném řešení úkolů.
Rozpis učiva a realizace kompetencí
4. ročník
Výsledky vzdělávání a kompetence
Učivo
5 vyučovací hod. týdně
Žák
- zná základní bloková zapojení pro automatizovaná
měření pomocí sběrnice GPIB a RS 232, 485
- zná signály sběrnice GPIB a způsob provozu
- zná využití zásuvných karet a modulárních systémů
pro měření
Automatizované měřicí systémy
Základní principy
Sběrnice GPIB (HPIB,IMS-2), RS 232, RS485
Zásuvné měřicí karty pro počítače
Modulární měřicí systémy
- zná základní filosofii LabView
- umí se orientovat v nabídce na liště nástrojů
a v paletové nabídce
- umí využít změnu kurzoru
Vývojové prostředí LABVIEW, základní filosofie,
vývojové prostředí VI, soubory, nástroje, palety
- umí se orientovat v paletové nabídce čelního panelu
Prvky čelního panelu, typy proměnných, datové struktury
- zná způsoby tvorby a využití cyklů, posuvných registrů
a grafů
Cykly, grafy, posuvné registry
- umí tvořit SUB VI, jeho ikonu a konektor
- umí editovat a použít hotové VI
Tvorba podprogramů SUB VI, ovladačů, ikona, konektor,
editace, sekvenční provádění aplikací
- zná základní rozdíly mezi grafy registračními
a statickými
- umí grafy použít
Práce s grafy registračními a statickými
- zná princip tvorby a vlastnosti ovládacích programů
pro řízení měřicích přístrojů
- umí využít ovladače jako SUB VI pro tvorbu vlastních
programů automatizovaného měření na GPIB
Obslužné programy pro měřicí přístroje a převodníkové
karty
189
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
- zná princip, blokové schéma a vlastnosti číslicových
multimetrů
- umí vyjádřit jejich chybu
Číslicové voltmetry a multimetry, základní vlastnosti –
zobrazení, rozsahy, rychlost měření, přesnost (chyba %R
a %FS)
- zná princip a vlastnosti některých měřicích A/D a D/A
převodníků
- umí nakreslit A/D – D/A převodní charakteristiku
pro zadaný rozsah veličin
Principy převodu A/D (kompenzační převodníky, čítací
převodníky), rozdělení převodníků, A/D – D/A převodní
charakteristika
A/D převodníky - přírůstkový, s postupnou aproximací, s
mezipřevodem na kmitočet, komparační, s dvojí integrací
D/A s váhovými odpory a sítí R – 2R
- zná problematiku potlačení rušivých napětí
- umí měřit s digitálním multimetrem
Stejnosměrné ČV
Uspořádání vstupních obvodů, potlačení sériového rušení
- zná schéma funkci a vlastnosti usměrňovačů
pro číslicové voltmetry
Střídavé ČV
Převodníky AC/DC – lineární usměrňovače s operačním
zesilovačem
- umí nakreslit schéma a vysvětlit funkci převodníků I–
UaR-U
Převodníky I – U, R – U s operačním zesilovačem
- zná blokové schéma, funkci a využití číslicového
osciloskopu
- umí prakticky měřit s číslicovým osciloskopem
Číslicové osciloskopy s pamětí
blokové schéma, popis bloků, vzorkování, číslicová
pamět dynamických dějů, synchronizace zobrazení
s kmitočtem měřeného napětí
režimy digitálních osciloskopů: vzorkovací, pretrigger,
posttrigger
- zná princip NF a VF generátorů a význam jejich
použití k praktickému měření
- umí měřit s NF a VF generátory
NF harmonické a funkční generátory
VF signální generátor, TV generátor
- zná princip zkresloměru, umí s ním prakticky měřit
- zná problematiku měření na metalických a optických
vedeních
- zná princip televizního digitálního přenosu informace
- umí měřit některé parametry DVB T a DVB S
Speciální měření:
měření zkreslení, tvarové zkreslení, měřič zkreslení
měření na metalických a optických vedeních
měření VF digitálních spojů DVB T, DVB S
- zná blokové schéma, princip a použití spektrálního
a logického analyzátoru
Diagnostické přístroje:
spektrální analyzátor
logický analyzátor
Souhrnná systematizace a prohlubování učiva
Laboratorní měření
190
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
ELEKTROTECHNICKÁ MĚŘENÍ
Název školy: SPŠE a VOŠ, Pardubice, Karla IV. 13
Název ŠVP: Elektrotechnika
Obor/zaměření: Komunikační systémy, Řídicí systémy
Hodinová dotace: 5/140
Platnost: od 1. září 2013
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecný cíl vyučovacího předmětu
Cílem vzdělávání předmětu elektrotechnická měření ve 4. ročníku zaměření Komunikační
systémy a Řídicí systémy je naučit žáky měřit základní i některé speciální elektrické
a neelektrické fyzikální veličiny, pochopit principy nejen základních ale i některých speciálních
měřicích přístrojů, především číslicových. Cílem je rovněž výuka automatizovaného měření
na sběrnici GPIB, především v praktickém vyučování. Žák je schopen orientovat se
v problematice základních technických prostředků pro měření na sběrnici a dokáže používat
programy v prostředí LabView. Je schopen vybrat a použít vhodnou měřicí metodu, příslušný
měřicí přístroj a vyhodnotit a využít naměřené hodnoty. Žák se rovněž naučí vypracovat o měření
technickou zprávu – měřicí protokol.
Charakteristika učiva
Učivo předmětu navazuje na znalosti získané především v předmětech Matematika, Fyzika,
Základy elektrotechniky, Číslicová technika, Elektronika, Radioelektronická zařízení,
Automatizace, Elektrotechnická měření ve 3. ročníku.
V úvodu jsou žáci seznámeni s principy a použitím základních elektronických měřicích přístrojů.
Dále se postupně seznamují s číslicovými měřicími přístroji a jejich využitím při měření
elektrických veličin jak teoreticky tak i během praktických měření. Velká pozornost je věnována
A/D a D/A převodníkům. Dále jsou žáci seznámeni s některými speciálními měřicími přístroji,
například spektrálním analyzátorem, měřičem zkreslení, digitálním osciloskopem apod.
Navazující praktická část předmětu je věnována návrhu a měření na složitějších měřicích
zapojeních. Žák volí vhodné měřicí přístroje a měřicí metodu s ohledem na přesnost měření,
bezpečnost svoji i měřicích přístrojů. Při měření využívá i virtuální instrumentaci v prostředí
LabView. Naměřené hodnoty zpracovává do laboratorního protokolu. Vyhodnotí výsledky
měření.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů hodnot a preferencí
Výuka směřuje k tomu, aby žáci pracovali pečlivě, odváděli kvalitní práci, dodržovali normy
a technologické postupy, neplýtvali materiálními hodnotami, dodržovali zásady a předpisy
BOZP, vážili si kvalitní práce jiných lidí, byli schopni kriticky se dívat na výsledky své vlastní
práce.
191
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
Výukové strategie nebo Pojetí výuky
V předmětu je používána informačně receptivní metoda v podobě přednášky a výkladu doplněná
ukázkami funkce jednotlivých měřicích přístrojů, a průmyslově vyráběných dílů. Žáci jsou
důsledně vedeni k samostatnému uvažování, pochopení základních principů a k práci s odbornou
literaturou.
Hodnocení výsledků žáků
Hodnocení je prováděno v souladu s klasifikačním řádem školy. Rozsah a hloubka zvládnutí
učiva je prověřována písemnými pracemi, ústním zkoušením, praktickým měřením, testy
a sledováním aktivity žáků. Důraz je kladem na logické pochopení souvislostí, rozlišení příčin
a důsledků, vyvozování správných, přesných a úplných závěrů. Ústní zkoušení prověří
i vyjadřovací schopnosti žáka a jeho schopnosti logické argumentace v diskusi. Důležitou
součástí ústního zkoušení je i zařazení vlastního sebehodnocení žáků a hodnocení zkoušeného
ostatními žáky.
Při hodnocení žáků se vyučující řídí platným školním řádem, viz kapitola Pravidla pro hodnocení
výsledků vzdělávání žáků – klasifikační řád.
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat
Klíčové kompetence
Komunikativní kompetence - žák formuluje myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné
podobě přehledně a jazykově správně, zpracovává písemně řešení zadaných úloh správně
po formální i jazykové stránce. Aktivně se zúčastní diskusí, formuluje a obhajuje své názory
a řešení, respektuje názory druhých.
Personální kompetence - žák se učí pracovat efektivně, vyhodnocovat dosažené výsledky,
využívat ke svému učení zkušenosti jiných lidí a učí se i na základě zprostředkovaných
zkušeností. Učí se přijímat hodnocení svých výsledků ze strany jiných lidí, adekvátně na ně
reaguje, přijímá radu i kritiku.
Sociální kompetence - žák přijímá a odpovědně řeší zadané úkoly, podněcuje práci v týmu
vlastními názory, nezaujatě zvažuje návrhy druhých.
Samostatnost při řešení úkolů - žák rozvíjí schopnost porozumět zadání úkolu nebo určit jádro
problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty
řešení a zdůvodnit je, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky.
Využití prostředků informačních a komunikačních technologií – žák se učí pracovat s běžným
základním a novým aplikačním programovým vybavením, učí se získávat informace
z otevřených zdrojů, zejména z celosvětové sítě INTERNET.
Aplikace matematických postupů - žák se učí při řešeních praktických úloh zvolit odpovídající
matematické postupy, použít vhodné algoritmy, využívat a vytvářet různé formy grafického
znázornění (tabulky, grafy, diagramy, schémata a převody jednotek). Sestavuje ucelené řešení
praktického úkolu na základě dílčích výsledků.
Průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
192
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
Žák je veden k tomu, aby na základě dosažených výsledků a získaných schopností měl vhodnou
míru sebevědomí a odpovědnosti, aby se naučil komunikaci, vyjednávání s ostatními lidmi a aby
uměl řešit případné konflikty.
Člověk a životní prostředí
Žák si osvojuje a tříbí názory na spotřebu energie, preferuje metody a pracovní postupy, které
jsou šetrné k životnímu prostředí.
Člověk a svět práce
Žák řeší praktické úlohy se zaměřením na budoucí možnost studia, příp. zaměstnání v oblasti
slaboproudé elektrotechniky.
Informační a komunikační technologie
Žák efektivně využívá prvků moderních informačních a komunikačních technologií v průběhu
vzdělávání a při samostatném řešení úkolů.
Rozpis učiva a realizace kompetencí
4. ročník
Výsledky vzdělávání a kompetence
Učivo
5 vyučovací hod. týdně
Žák:
- umí měřit základní magnetické veličiny magnetických
polí a feromagnetických materiálů
Magnetická měření. Měření magnetických polí sondami
integračními metodami.
Měření feromagnetických materiálů při ss a stř.
magnetizaci BG, fluxmetrem, osciloskopem
- zná rozdělení elektronických měřicích přístrojů
- zná princip, použití a vlastnosti stejnosměrných
elektronických voltmetrů
Rozdělení a oblasti použití elektronických měřicích
přístrojů.
Stejnosměrné elektronické voltmetry
Princip, typy měřicích zesilovačů, přístrojový zesilovač,
použití operačních zesilovačů, modulační mikrovotmetry,
vstupní děliče
- zná bloková schémata střídavých elektronických
voltmetrů a jejich vlastnosti
- umí vysvětlit vlastnosti usměrňovačů střední, efektivní
a maximální hodnoty
Střídavé elektronické voltmetry
Princip, vlastnosti dvou základních druhů EV, špičkové
detektory,
detektory
rozkmitu,
usměrňovače,
usměrňovací zesilovače s OZ. Korekční činitel tvaru
signálu, převodníky střední a efektivní hodnoty.
- zná blokové schéma a funkci dvoukanálového
analogového osciloskopu
- umí měřit pomocí osciloskopu
Dvoukanálový osciloskop
Rozdělení podle použití
Blokové
schéma
dvoukanálového
osciloskopu,
požadavky na zesilovače, zapojení obrazovky, pomocné
obvody pro ovládání paprsku
Časové základny - volně běžící, spouštěná - vlastnosti,
synchronizace, vytvoření kruhové ČZ
Elektronický přepínač, druhy přepínání ALT/CHOP
Osciloskopické sondy - napěťová, kompenzace, vstupní
impedance osciloskopu, proudová sonda
193
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
- zná blokové schéma a vlastnosti
osciloskopu a umí s ním prakticky měřit
digitálního
Digitální osciloskopy
Paměť dynamických dějů, osciloskop s digitální pamětí.
Vzorkovací režim osciloskopu, zobrazení rychlých
jednorázových a pomaloběžných dějů
- zná základní blokové schéma a vlastnosti z hlediska
měření nízkofrekvenčních RC a LC generátorů
Nf generátory LC
Princip přímého oscilátoru, směšovací princip
RC oscilátory, použití operačních zesilovačů
Výstupní frekvenčně nezávislé děliče
- zná princip tvorby a vlastnosti vysokofrekvenčního
signálu, možnosti modulace AM, FM, PM
- umí vysvětlit použití vf signálního generátoru
- umí měřit s vf generátorem
Vf signální generátory
AM, FM generátory, frekvenční syntéza – princip, vf
výstupní děliče (atenuátory, charakteristická impedance,
rozmítané generátory - zobrazení frekvenčních
charakteristik na osciloskopu
- zná princip a vlastnosti funkčního generátoru a umí
s ním měřit
Funkční generátory
Generátory pilového, trojúhelníkového aj. průběhu.
- zná základní vlastnosti číslicových měřicích přístrojů
a vyjádření jejich chyby
Číslicové měřicí přístroje
Úvod, druhy číslicových MP, základní vlastnosti –
zobrazení, rozsahy, rychlost měření, přesnost (chyba %R
a %FS), potlačení rušení
- zná funkci, vlastnosti a použití číslicového multimetru,
jeho blokové schéma, principy A/D a D/A měřicích
převodníků, problematiku lineárních usměrňovačů
- umí měřit s digitálním multimetrem
Číslicové voltmetry:
Principy převodu A/D (kompenzační převodníky, čítací
převodníky), rozdělení převodníků
A/D převodníky - přírůstkový, s postupnou aproximací,
s mezipřevodem na kmitočet, komparační, s dvojí
integrací
Stejnosměrné ČV
Uspořádání vstupních obvodů, potlačení sériového
a soufázového rušení
Střídavé ČV
Převodníky AC/DC - přímé, nepřímé, operační
usměrňovače
- zná princip číslicového měření impedancí měřením
absolutní hodnoty impedance a fázového posuvu nebo
měřením reálné a imaginární části
- umí nakreslit vektorový diagram měřené impedance
Číslicová měření impedancí
Princip číslicového měření impedancí (princip RLCG
můstku), princip převodu impedance a admitance
na napětí, metoda zpětné vazby OZ, princip
vektorvoltmetru
- zná význam a princip číslicového měření frekvence
Číslicové měření frekvence, časového intervalu, doby
periody, fázového posuvu, princip univerzálního čítače
- zná princip měření kvality analogovým i číslicovým Q
metrem
Analogový a číslicový Q metr
- zná princip a použití sběrnice GPIB při řízení měřicích
přístrojů fyzických i virtuálních
- umí editovat a ovládat virtuální přístroje v prostředí
LabView a využívat je k praktickému měření
Sběrnice GPIB (IMS – 2)
Programové a informační slovo, programování měřicích
přístrojů
Příklady uspořádání GPIB při sběru dat Ovládání
sběrnice v prostředí LabView. Měřicí systémy na bázi
194
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
zásuvných karet do PC. Modulární systémy VXI, PXI
- zná princip zkresloměru, umí s ním prakticky měřit
- zná problematiku měření vf proudu a napětí a sparametrů dvoubranů
Speciální měření:
Měření zkreslení. Lineární a nelineární zkreslení, měřič
zkreslení
Měření vf proudu a výkonu
Měření v obvodech s rozloženými parametry
Princip s-parametrů a jejich měření, měření PSV
- zná blokové schéma, princip a použití spektrálního
a logického analyzátoru
Diagnostické přístroje:
Spektrální analyzátor
Logický analyzátor
Souhrnná systematizace a prohlubování učiva
Laboratorní měření
195
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
TECHNICKÉ KRESLENÍ
Název školy: SPŠE a VOŠ, Pardubice, Karla IV. 13
Název ŠVP: Elektrotechnika
Obor/zaměření: Komunikační systémy, Řídicí systémy, Informační technologie
Hodinová dotace: 3/99
Platnost: od 1. září 2013
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecný cíl vyučovacího předmětu
Žák získá představu o významu technického kreslení jako mezinárodního dorozumívacího
prostředku techniků. Výuka směřuje k rozvoji prostorové představivosti, zručnosti a logického
myšlení žáků. Předmět Technické kreslení připravuje žáka k pečlivosti a grafické úpravě
technické dokumentace. Výchovně vzdělávací cíle předmětu mají své těžiště ve výchově žáků
k přesné práci a k zachování pravidel grafické komunikace mezi odborníky různých oborů.
Svými požadavky na úpravnost, čistotu provedení a rozvržení obrazců v ploše přispívá výuka
technického kreslení k estetické výchově žáka. Tento předmět rozvíjí logické uvažování a vede
žáky k aktivnímu a samostatnému řešení daných problémů. Znalosti získané v tomto předmětu
mohou žáci uplatnit v dalším studiu i v běžném životě.
Charakteristika učiva
Žák si osvojí čtení technické dokumentace, zejména elektrotechnických výkresů a rozumí jim.
Žák ovládá čtení norem, standardů a aplikuje způsoby a prostředky tvorby technické
dokumentace.
Obsahem předmětu jsou základy rýsování a technického kreslení. V prvním ročníku jsou úvodní
témata věnována nácviku kreslení a napojování čar, základům zobrazování a normalizaci
v technickém kreslení.
S využitím zručnosti a prostorové představivosti tvoří trojrozměrné předměty základních
jednoduchých tvarů. Předmět vytváří základ pro pozdější využívání moderních počítačových
programů (CAD) a základ pro samostatnou konstrukční činnost (cvičení) v dalších odborných
předmětech.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů hodnot a preferencí
Vyučování směřuje k tomu, aby žák precizně ovládal kreslení tužkou a tuší; znal význam
technické dokumentace a normalizace v technické praxi; osvojil si zásady kreslení strojnických,
stavebních a elektrotechnických výkresu; dovedl číst jednoduché strojnické výkresy; dovedl číst
a kreslit jednoduché stavební výkresy; dovedl číst jednoduché elektrotechnické výkresy; uměl
vyhledávat a zpracovávat informace z různých zdrojů a tím vším se stal kompetentním se
dorozumět ve světě techniky. Měl by tak získat smysl pro „stavovskou čest“ a umění posoudit
kvalitu technické dokumentace. Z hlediska klíčových kompetencí se důraz klade zejména
na rozvíjení prostorové představivosti, logického myšlení a úsudku i sebehodnocení. Výuka
směřuje k tomu, aby žáci pracovali kvalitně a pečlivě, dodržovali normy technologické, vážili si
196
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
kvalitní práce jiných odborníků a cítili potřebu na sobě pracovat, aby zvládli bezpečně rutinní
úkony a získali tak prostor pro seberealizaci při komplexním zpracování (výtvarném
i technickém) svých idejí.
Výukové strategie nebo Pojetí výuky
Vyučující se snaží o předání dovednosti přesného grafického vyjádření představy, získání návyku
dodržování charakteru technické dokumentace.
Žáci vypracovávají podle zadání vyučujícího doporučené výkresy po předchozím výkladu látky.
Základní organizační formou vyučování je vyučovací hodina, kde vyučující podle typu hodiny
volí různé vyučovací metody:
-
slovní výklad vyučujícího – opírá se o učební texty, skripta, katalogy výrobku, technické
listy a další odbornou literaturu. U žáka znamená pochopení a zapamatování poznatku;
-
reproduktivní metoda – tato metoda je řešením typových úloh na základě pochopení
poznatků získaných z předchozího výkladu;
-
samostatná práce – práce žáků na zadaném úkolu ve škole i doma, jeho zpracování
a obhajoba řešení je hodnoceno známkou.
Hodnocení výsledků žáků
Hodnocení výsledku je založeno na těchto základních ukazatelích:
1. známky z grafických prací – hodnotí se průběžná práce na jednotlivých výkresech,
odevzdání výkresu v termínu a ústní obhajoba obsahu výkresu;
2. aktivní projev v samotných vyučovacích hodinách, samostatnost při řešení
problémových úloh;
3. písemné práce týkající se stanoveného úseku učiva.
Při hodnocení žáka se sleduje správnost řešení, užívání správné terminologie; iniciativa,
samostatnost, obrazotvornost a tvůrčí myšlení v práci; pečlivost, houževnatost, vytrvalost
a zodpovědnost za vykonanou práci.
Při hodnocení žáků se vyučující řídí platným školním řádem, viz kapitola Pravidla pro hodnocení
výsledků vzdělávání žáků – klasifikační řád.
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat
Klíčové kompetence
Komunikativní kompetence – žáci formuluje myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné
podobě přehledně a jazykově správně, zpracovává písemně řešení zadaných úloh, správně
po formální i obsahové stránce. Aktivně se zúčastní diskuzí, formuluje a obhajuje své názory
a řešení, respektuje názory druhých.
Personální kompetence – žák se učí pracovat efektivně, vyhodnocovat dosažené výsledky,
využívat ke svému učení zkušeností jiných lidí a učit se i na základě zprostředkovaných
zkušeností. Učí se přijímat hodnocení svých výsledků za strany jiných lidí, adekvátně na ně
reagovat, přijímat radu i kritiku.
197
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
Sociální kompetence – žák přijímá a odpovědně řeší zadané úkoly, podněcuje práci v týmu
vlastními návrhy, nezaujatě zvažuje návrhy druhých.
Samostatnost při řešení úkolů – žák rozvíjí schopnost porozumět zadání úkolu nebo určit jádro
problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty
řešení a zdůvodnit je, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky.
Využití prostředků informačních a komunikačních technologií – žák se učí pracovat s běžným
základním a novým aplikačním programovým vybavením, učí se získávat informace
z otevřených zdrojů, zejména z celosvětové sítě Internet.
Aplikace matematických postupů – žák se učí při řešení praktických úloh zvolit odpovídající
matematické postupy, použít vhodné algoritmy, využívat a vytvářet různé formy grafického
znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata a převody jednotek). Sestavuje ucelené řešení
praktického úkolu na základě dílčích výsledků.
Průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Žák je veden k tomu, aby na základě dosažených výsledků a získaných schopností měl vhodnou
míru sebevědomí a odpovědnosti, aby se naučil komunikaci, vyjednávání a řešení konfliktů.
Člověk a životní prostředí
Žák si osvojuje a tříbí názory na spotřebu energie, na používané technologické metody a pracovní
postupy, které jsou šetrné k životnímu prostředí.
Člověk a svět práce
Žák řeší praktické úlohy se zaměřením na budoucí možnost studia, případně zaměstnání v oblasti
elektrotechniky.
Informační a komunikační technologie
Žák efektivně využívá prvků moderních informačních a komunikačních technologií v průběhu
vzdělávání a při samostatném řešení úkolů.
Rozpis učiva a realizace kompetencí
2. ročník
Výsledky vzdělávání a kompetence
Učivo
3 vyučovací hod. týdně
Žák:
− objasní význam TK, pomůcky a prostředky
Zásady kreslení od ruky a kreslení s použitím pomůcek
Seznámení s ČSN. Druhy výkresů, formáty, skládání
Druhy čar, měřítka. Normalizované písmo – od ruky, šablona
− umí používat pravidla
(strojnické) kreslení
Způsoby zobrazování
Technické zobrazování
Kolmé promítání
Zobrazování jednoduchých těles
Zobrazování řezů a průřezů
Zjednodušování a přerušování obrazů, nekótované výkresy
pro
technické
198
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
jednoduchých součástí – náčrt tužkou.
Pravidla kótování
Názvosloví
Způsoby kótování – soustavy kót
Kótování průměrů, oblouků, úhlů
Kótování děr, roztečí, opakovaných tvarů. Kótované výkresy
jednoduchých součástí - náčrt tužkou
Předepisování přesnosti rozměrů
Lícování, tolerování, lícovací soustavy, značení na výkresech
Kreslení základních strojních součástí – šrouby, kolíky, pojistné
kroužky, nýty, hřídele
Kreslení výkresů. Popisové pole. Výkresy součástí. Výkresy
sestavení. Kreslení sestavy
−zná a umí používat veškerá pravidla
pro technické (elektrotechnické) kreslení
Druhy výkresů, bloková a obvodová schémata
− zná základy deskriptivní geometrie - způsoby
zobrazování
− umí zkonstruovat kuželosečky
Řezy na kuželi a kuželosečky
Průměty bodů a přímek, stopníky, skutečná velikost úsečky
Odchylka přímky od průmětny, rovina a stopy roviny
Hlavní a spádové přímky
− je schopen znalosti technického kreslení
vyjádřit v aplikaci kreslícího programu na PC
Technické kreslení - kreslení v CAD aplikaci
Seznámení s předmětem – hardware, software
Základy kreslení 2D výkresů v CAD
Práce s hladinami, souřadnicové systémy 2D, entity – typy,
mazání
Uchopovací mechanismy, kreslení kružnic, bodů, zaoblení
a zkosení hran
Editační příkazy – ořezávání, posun, otáčení, měřítko,
prodloužení, zrcadlení
Uzly - bezpříkazová editace, změna vlastností. Nekótované
výkresy jednoduchých součástí – výkres v prostředí CAD
aplikace
Šrafování
Psaní textů
Pole. Práce s bloky
Kótování
Kótované výkresy jednoduchých stroj. součástí - úplný kótovaný
výkres v prostředí CAD aplikace
Knihovny, přídavné moduly – využití
Práce s tiskárnou
Výkres sestavy osazeného čelního panelu měřicího přístroje sestava a výrobní výkres panelu
Kreslení jednoduchých el. schémat za použití knihovny
199
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
ČÍSLICOVÁ TECHNIKA
Název školy: SPŠE a VOŠ, Pardubice, Karla IV. 13
Název ŠVP: Elektrotechnika
Obor/zaměření: Komunikační systémy, Řídicí systémy, Informační technologie
Hodinová dotace: 2/68
Platnost: od 1. září 2013
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecný cíl vyučovacího předmětu
Cílem vzdělávání předmětu číslicová technika je naučit žáky orientovat se v problematice
číslicové techniky, poskytnout základ pro řešení jednoduchých úloh a návrhů obvodů. Uvedený
předmět připravuje žáky k tomu, aby byli schopni účelně a účinně využívat jednoduché číslicové
integrované obvody, znali jejich funkci a vnitřní strukturu a možnosti použití samostatně
i ve složitějších celcích a dokázali se orientovat v dané problematice.
Žák je schopen vysvětlit úlohu číslicové techniky v současné elektronice. Používá matematického
aparátu v oblasti výrokové logiky. Žák je schopen objasnit strukturu a činnost číslicového
integrovaného obvodu a řeší jednoduché úlohy, které je schopen realizovat pomocí
elektronických součástek, které vybírá z katalogu.
Charakteristika učiva
Učivo předmětu navazuje v úvodu na znalosti z oblasti matematiky a fyziky. V této části se žák
seznámí se základními pojmy číselných soustav a kódů. Ve druhé části využije žák základních
znalostí z oblasti výrokové logiky z matematiky a aplikuje v oblasti číslicové techniky. Naučí se
pracovat se základními logickými funkcemi. Logické funkce, jejich význam a metody
minimalizace jsou uvedeny v další části. Následuje téma zaměřené na prostředky pro realizaci
logických funkcí pomocí různých typů hradel v technologiích TTL a CMOS. Následuje kapitola,
která se zabývá kombinačními logickými obvody, jejich popisem a realizací multiplexerů,
dekodérů a obvodů pro aritmetické operace. Další kapitola popisuje paměťové obvody, jejich
členění a typy a dále konstrukci paměťových systémů. Poslední kapitola je zaměřená
na sekvenční logické obvody a jejich návrh. Žáci budou schopni navrhnout a vysvětlit funkci
klopných obvodů, posuvných registrů, čítačů a děličů frekvence.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů hodnot a preferencí
Výuka směřuje k tomu, aby žáci pracovali kvalitně a pečlivě, dodržovali normy a technologické
postupy, neplýtvali materiálními hodnotami, dodržovali zásady a předpisy BOZP, vážili si
kvalitní práce jiných lidí, byli schopni se kriticky dívat na výsledky své vlastní práce.
Výukové strategie nebo Pojetí výuky
V daném předmětu je používána informačně receptivní metoda v podobě přednášky a výkladu,
využívající pro obrazové informace technologií ICT. Žák je veden i k práci s odbornou literaturou
a internetem. Výuka předmětu je koncipována tak, aby vedla žáky samostatně uplatňovat znalosti
200
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
a dovednosti v předmětu praxe. Vhodným doplňkem výuky jsou různé prezentační a simulační
ukázky prostřednictvím výpočetní techniky a interaktivní tabule. Jsou používány i metody
skupinové práce kombinované s klasickými výukovými postupy.
Hodnocení výsledků žáků
Hodnocení je prováděno v souladu s klasifikačním řádem školy. Některé práce jsou praktické,
při kterých je ověřováno, zda žáci zvládli dané téma, naučili se správným logickým postupům,
které je vedou k přesným, úplným a formálně správným závěrům. Hodnotí se také aktivita během
výuky a při samostatném řešení zadaných příkladů.
Při hodnocení žáků se vyučující řídí platným školním řádem, viz kapitola Pravidla pro hodnocení
výsledků vzdělávání žáků – klasifikační řád.
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat
Klíčové kompetence
Komunikativní kompetence – žáci formuluje myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné
podobě přehledně a jazykově správně, zpracovává písemně řešení zadaných úloh, správně
po formální i obsahové stránce. Aktivně se zúčastní diskuzí, formuluje a obhajuje své názory
a řešení, respektuje názory druhých.
Personální kompetence – žák se učí pracovat efektivně, vyhodnocovat dosažené výsledky,
využívat ke svému učení zkušeností jiných lidí a učit se i na základě zprostředkovaných
zkušeností. Učí se přijímat hodnocení svých výsledků za strany jiných lidí, adekvátně na ně
reagovat, přijímat radu i kritiku.
Sociální kompetence – žák přijímá a odpovědně řeší zadané úkoly, podněcuje práci v týmu
vlastními návrhy, nezaujatě zvažuje návrhy druhých.
Samostatnost při řešení úkolů – žák rozvíjí schopnost porozumět zadání úkolu nebo určit jádro
problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty
řešení a zdůvodnit je, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky.
Využití prostředků informačních a komunikačních technologií – žák se učí pracovat s běžným
základním a novým aplikačním programovým vybavením, učí se získávat informace
z otevřených zdrojů, zejména z celosvětové sítě Internet.
Aplikace matematických postupů – žák se učí při řešení praktických úloh zvolit odpovídající
matematické postupy, použít vhodné algoritmy, využívat a vytvářet různé formy grafického
znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata a převody jednotek). Sestavuje ucelené řešení
praktického úkolu na základě dílčích výsledků.
Průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Žák je veden k tomu, aby na základě dosažených výsledků a získaných schopností měl vhodnou
míru sebevědomí a odpovědnosti, aby se naučil komunikaci, vyjednávání a řešení konfliktů.
201
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
Člověk a životní prostředí
Žák si osvojuje a tříbí názory na spotřebu energie, na používané technologické metody a pracovní
postupy, které jsou šetrné k životnímu prostředí.
Člověk a svět práce
Žák řeší praktické úlohy se zaměřením na budoucí možnost studia, případně zaměstnání v oblasti
elektrotechniky.
Informační a komunikační technologie
Žák efektivně využívá prvků moderních informačních a komunikačních technologií v průběhu
vzdělávání a při samostatném řešení úkolů.
Rozpis učiva a realizace kompetencí
1. ročník
Výsledky vzdělávání a kompetence
Žák:
− objasní význam číslicové techniky
Učivo
2 vyučovací hod. týdně
Úvod
Obsah a význam předmětu,
a ostatních předmětů
souvislost
předmětu
− provádí převody čísel mezi soustavami
− provádí matematické operace
Číselné soustavy a kódy
Číselné soustavy o různých základech, převody čísel
mezi nimi
Aritmetické operace v dalších číselných soustavách
Kódy
− rozumí výrokové logice, vytvoří tabulku
pravdivostních hodnot
− používá základní zákony Booleovy algebry
− zapíše základní součtový a součinový tvar logické
funkce
− minimalizuje sestavenou logickou funkci
− používá úplný systém logických funkcí a aplikuje jej
při realizaci minimalizované logické funkce
Logické obvody
Definice a třídění (kombinační a sekvenční obvody)
Logická proměnná, funkce
Základní logické operátory
Booleova algebra
Základní součtový a součinový tvar
Úplný systém logických funkcí
Logické funkce n proměnných
Zjednodušení log. funkce
Návrh a realizace funkce pomocí hradel
− popíše činnost kombinačních logických obvodů
Kombinační logické obvody
Sčítačka Modulo2, poloviční, úplná
Porovnávací obvod, rovnost čísel
Převodník kódu
Přepínač informace
Paritní obvod
Dvojkový dekodér, realizace funkce
Multiplexor, realizace funkce
− popíše základní elektrické parametry logických
Vlastnosti IO
202
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
obvodů TTL a CMOS
Logický zisk
Náběžná a sestupná hrana
Zpoždění
Napěťové úrovně log. 1, 0
− popíše základní indikační prvky
Indikační prvky
− popíše základní elektrické parametry logických
obvodů TTL a CMOS
Realizace (zapojení)
− vysvětlí základní vlastnosti důležitých klopných
obvodů a popíše chování obvodu
− navrhne sekvenční logické obvody
Sekvenční obvody
Rozdělení
Klopné obvody (RS, JK, T, D)
Čítač
Registr
Návrh asynchronního sekvenčního obvodu
− vysvětlí funkci programovatelných logických polí
− navrhne a realizuje logické obvody pomocí polí
Programovatelná logická pole
Struktura, zapojení
Návrhový systém
Návrh jednoduchého obvodu
2
TTL, CMOS, I L, ECL
203
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
ROBOTIKA
Název školy: SPŠE a VOŠ, Pardubice, Karla IV. 13
Název ŠVP: Elektrotechnika
Obor/zaměření: Komunikační systémy, Řídicí systémy, Informační technologie
Hodinová dotace: 1/33
Platnost: od 1. září 2013
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecný cíl vyučovacího předmětu
Cílem vzdělávání předmětu praxe je naučit žáky orientovat se v robotice, získat základní
dovednosti v tomto oboru. Uvedený předmět připravuje žáky k tomu, aby byli schopni využívat
robotickou stavebnici LEGO NXT při řešení zadaných úkolů, získaly dovednosti v oblasti
programování v jazyce NXT-G a dokázali se orientovat v dané problematice.
Charakteristika učiva
Učivo předmětu navazuje na znalosti z oblasti úvod do robotiky a rozšiřuje znalosti z předmětů
fyzika a číslicová technika. V první části předmětu se žák seznámí se základními komponentami
stavebnice NXT LEGO. Ve druhé části je žák seznámen s programováním těchto komponent v
jazyce NXT-G. Poslední kapitola se zabývá konkrétním řešením zadaných úloh včetně
praktického ověření.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů hodnot a preferencí
Výuka směřuje k tomu, aby žáci pracovali kvalitně a pečlivě, dodržovali normy a technologické
postupy, neplýtvali materiálními hodnotami, dodržovali zásady a předpisy BOZP, vážili si
kvalitní práce jiných lidí, byli schopni se kriticky dívat na výsledky své vlastní práce.
Výukové strategie nebo Pojetí výuky
V daném předmětu je používána praktická metoda a informačně receptivní metoda v podobě
přednášky a výkladu, využívající technologií ICT. Výuka předmětu je koncipována tak, aby vedla
žáky samostatně uplatňovat znalosti a dovednosti v daném předmětu a především z k získávání
odborné dovednosti a manuální zručnosti. Vhodným doplňkem výuky jsou různé prezentační a
simulační ukázky prostřednictvím výpočetní techniky i odborné exkurze.
Hodnocení výsledků žáků
Hodnocení je prováděno v souladu s klasifikačním řádem školy. Nejčastější jsou manuální práce,
při kterých je ověřováno, zda žáci zvládli dané téma, naučili se správným technologickým
postupům, které je vedou k přesným, úplným a formálně správným výsledkům. Další složku
testování žáků tvoří zkoušení ústní, které navíc prověří korektní a přesné vyjadřování a zhodnotí
výstup před žáky. Hodnotí se také aktivita během výuky a při samostatném řešení zadaných
příkladů.
204
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
Při hodnocení žáků se vyučující řídí platným školním řádem, viz kapitola Pravidla pro hodnocení
výsledků vzdělávání žáků – klasifikační řád.
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat
Klíčové kompetence
Komunikativní kompetence – žáci formuluje myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné
podobě přehledně a jazykově správně, zpracovává písemně řešení zadaných úloh, správně
po formální i obsahové stránce. Aktivně se zúčastní diskuzí, formuluje a obhajuje své názory
a řešení, respektuje názory druhých.
Personální kompetence – žák se učí pracovat efektivně, vyhodnocovat dosažené výsledky,
využívat ke svému učení zkušeností jiných lidí a učit se i na základě zprostředkovaných
zkušeností. Učí se přijímat hodnocení svých výsledků za strany jiných lidí, adekvátně na ně
reagovat, přijímat radu i kritiku.
Sociální kompetence – žák přijímá a odpovědně řeší zadané úkoly, podněcuje práci v týmu
vlastními návrhy, nezaujatě zvažuje návrhy druhých.
Samostatnost při řešení úkolů – žák rozvíjí schopnost porozumět zadání úkolu nebo určit jádro
problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty
řešení a zdůvodnit je, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky.
Využití prostředků informačních a komunikačních technologií – žák se učí pracovat
s běžným základním a novým aplikačním programovým vybavením, učí se získávat informace
z otevřených zdrojů, zejména z celosvětové sítě Internet.
Průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Žák je veden k tomu, aby na základě dosažených výsledků a získaných schopností měl vhodnou
míru sebevědomí a odpovědnosti, aby se naučil komunikaci, vyjednávání a řešení konfliktů.
Člověk a životní prostředí
Žák si osvojuje a tříbí názory na spotřebu energie, na používané technologické metody a pracovní
postupy, které jsou šetrné k životnímu prostředí.
Člověk a svět práce
Žák řeší praktické úlohy se zaměřením na budoucí možnost studia, případně zaměstnání v oblasti
elektrotechniky.
Informační a komunikační technologie
Žák efektivně využívá prvků moderních informačních a komunikačních technologií v průběhu
vzdělávání a při samostatném řešení úkolů.
Rozpis učiva a realizace kompetencí
2. ročník
Výsledky vzdělávání a kompetence
Učivo
205
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
Žák:
1 vyučovací hod. týdně
− zná stavebnici LEGO NXT
- umí se orientovat v prostředí NXT-G
LEGO MINDSTORMS NXT - úvod, popis řídící
jednotky.
Popis programovacího prostředí NXT-G.
− zná programové bloky
− zná typy programového řízení
− umí vytvářet vlastní programové bloky
− rozumí algoritmizaci
− umí naprogramovat jednoduché sekvence
Vytvoření jednoduchého projektu, komunikace s řídící
jednotkou.
Popis programových bloků v NXT-G, programování.
Vytváření vlastních bloků v NXT-G.
Programové řízení (cykly, podmínky).
− zná typy vstupních modulů
− zná typy výstupních modulů
− umí programovat jednotlivé moduly
− zná principy jednotlivých modulů
Popis základních vstupních modulů NXT, programování.
Popis
základních
výstupních
modulů
NXT,
programování.
Práce s LCD displejem.
Práce se zvukovým výstupem.
− umí naprogramovat základní úlohy
− zná principy BT komunikace
Programování zadaných úloh.
Komunikace BT.
206
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
MIKROPROCESOROVÁ TECHNIKA
Název školy: SPŠE a VOŠ, Pardubice, Karla IV. 13
Název ŠVP: Elektrotechnika
Obor/zaměření: Komunikační systémy
Hodinová dotace: 2/66
Platnost: od 1. září 2013
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecný cíl vyučovacího předmětu
Cílem vzdělávání předmětu mikroprocesorová technika v zaměření Komunikační systémy je
naučit žáky orientovat se v problematice mikroprocesorové techniky a programování na úrovni
strojového kódu. Žáci jsou seznámeni s jednočipovým mikropočítačem Intel 8051, na jehož
příkladu pochopí hlavní principy mikroprocesorové techniky a osvojí si základní pojmy. Předmět
připravuje žáky k tomu, aby byli v praxi schopni rychle pochopit a použít i jakékoliv jiné
jednočipové mikropočítače s odlišnou architekturou. Cílem je, aby žáci byli schopni účelně
a účinně využívat jednočipové mikropočítače v jednoduchých aplikacích číslicového řízení.
Po absolvování předmětu jsou schopni navrhnout jednoduchá zařízení řízená mikroprocesorem,
pracovat s mechanismem přerušení a využívat čítače a časovače Získané znalosti a dovednosti
žáci mohou později prohloubit a využít při realizaci výrobku pro praktickou maturitní zkoušku.
Charakteristika učiva
Část 1 – teorie
Učivo navazuje v úvodu na znalosti získané v oblasti číslicové techniky, výpočetní techniky
a elektroniky. Žák se nejprve seznámí se základními pojmy a principy. Následuje seznámení
s jednočipovým mikropočítačem Intel 8051 a jeho základními parametry a vnitřní strukturou.
Smyslem není získání detailních znalostí tohoto mikroprocesoru, ale pochopení širších
souvislostí a proniknutí do technické problematiky, přičemž Intel 8051 zde slouží pouze jako
modelový příklad. Stěžejními tématy jsou organizace vnitřní a vnější paměti dat a programu,
strojový a hodinový cyklus, výpočet doby provádění programu, porty a komunikace s okolím,
přerušení a čítač/časovač.
Část 2 - cvičení
Učivo doplňuje a rozvíjí znalosti získané v teoretické části předmětu. Hlavní náplní cvičení je
seznámení s instrukční sadou mikroprocesoru a procvičení jednotlivých instrukcí pomocí
jednoduchých programů, které žáci samostatně vytvářejí v simulátoru jednočipového
mikropočítače. Cílem cvičení je naučit se využít získané poznatky v praxi a rozvíjet analytické
myšlení a kreativitu žáků při řešení zadaných problémů. Ve druhém pololetí žáci pracují
s jednoduchým školním přípravkem s mikroprocesorem Intel 8031 a naučí prakticky využívat
mechanismus přerušení, programovat sekvenční systémy popsané přechodovým diagramem
a programově ošetřit zákmity tlačítek.
207
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů hodnot a preferencí
Výuka směřuje k tomu, aby žáci byli schopni se flexibilně a rychle zorientovat v oblasti
mikroprocesorové techniky a pomoci strukturovaného přístupu byli schopni postupně vyřešit
zadané úkoly. Dále je kladen důraz na to, aby se žáci naučili využívat a dodržovat příslušné
standardy a uměli se uplatnit jako členové pracovního týmu.
Pojetí výuky
Část 1 – teorie
V teoretické části předmětu je používána informačně receptivní metoda v podobě přednášky
a výkladu. Výklad je proložen praktickými ukázkami, řešením konkrétních příkladu a rozborem
ukázkových programů. Žák je veden i k práci s odbornou literaturou a internetem
Část 2 - cvičení
Hodiny cvičení probíhají ve specializované učebně, vybavené počítači, datovým projektorem,
interaktivní tabuli a výukovými přípravky. Cvičení se účastní skupina maximálně 16 žáků.
Převážná část hodin je věnována samostatné práci žáků na řešení zadaných problému. Žáci mají
za úkol naprogramovat jednoduché aplikace za použití probíraných instrukcí. Často jsou
používány metody problémového vyučování nebo skupinové práce kombinované s klasickými
výukovými postupy.
Hodnocení výsledků žáků
Hodnocení je prováděno v souladu s klasifikačním řádem školy. Nejčastější jsou písemné testy,
při kterých je ověřováno, zda žáci zvládli dané téma probírané v hodinách teorie a zda dokáží
naprogramovat zadanou úlohu. Dále jsou žáci zkoušeni ústně. Při hodnocení je zohledněna
i aktivita žáku během výuky, především při hodinách cvičení.
Při hodnocení žáků se vyučující řídí platným školním řádem, viz kapitola Pravidla pro hodnocení
výsledků vzdělávání žáků – klasifikační řád.
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat
Klíčové kompetence
Kompetence k učení − žáci mají pozitivní vztah k učení a vzdělávání, využívají ke svému učení
různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí.
Kompetence k řešení problémů − žáci porozumějí zadání úkolu, dokážou určit jádro problému,
získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení a ověřit ho. V hodinách
cvičení je rozvíjeno analytické myšlení a kreativita při programování aplikací číslicového řízení.
Personální kompetence – žák se učí pracovat efektivně, vyhodnocovat dosažené výsledky,
využívat ke svému učení zkušeností jiných lidí a učit se i na základě zprostředkovaných
zkušeností. Učí se přijímat hodnocení svých výsledků za strany jiných lidí, adekvátně na ně
reagovat, přijímat radu i kritiku.
Samostatnost při řešení úkolů – žák rozvíjí schopnost porozumět zadání úkolu nebo určit jádro
problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty
řešení a zdůvodnit je, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky. Žák
208
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
při hodinách cvičení samostatně programuje a volí vhodné algoritmy, rozvíjí tak svou kreativitu
a analytické myšlení.
Kompetence využívat prostředky ICT a pracovat s informacemi – žáci ovládají práci
s osobním počítačem, hardwarovými přípravky a dalšími prostředky ICT, práci s běžným
základním a aplikačním programovým vybavením, jsou schopni se učit se používat nové
aplikace, získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě
Internet.
Průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Žák je veden k tomu, aby na základě dosažených výsledků a získaných schopností měl vhodnou
míru sebevědomí a odpovědnosti, aby se naučil komunikaci, vyjednávání a řešení problémů
při práci v týmu.
Člověk a svět práce
Žák řeší praktické úlohy se zaměřením na budoucí možnost studia, případně zaměstnání v oblasti
provozu a vývoje IT.
Informační a komunikační technologie
Žák efektivně využívá prvků moderních informačních a komunikačních technologií
pro vzdělávání a při samostatném řešení úkolů.
Rozpis učiva a realizace kompetencí
3. ročník
Výsledky vzdělávání a kompetence
Žák:
Učivo
2 vyučovací hod. týdně
rozumí
základním
pojmům
číslicové
a mikroprocesorové techniky
- vysvětlí rozdíl mezi analogovým a číslicovým
signálem
- rozezná kombinační a sekvenční obvod a umí popsat
jejich chování
- vyjádří stav bajtu v dekadickém, hexadecimálním
a binárním zápisu
- zvládá převody mezi číselnými soustavami
- vysvětlí princip fungování paměti a adresace
- orientuje se ve výpisu paměti a ve strojovém kódu
programu
- nakreslí a popíše blokové schéma obou typických
architektur počítače a vysvětlí výhody a nevýhody obou
koncepcí
- popíše činnost mikropočítače
- vysvětli rozdíl mezi pojmy mikropočítač, jednočipový
mikropočítač, mikroprocesor
Úvod do mikroprocesorové techniky
Číslicová technika, číslicové a analogové signály
Kombinační a sekvenční číslicové obvody
Bit, bajt, číslo, reprezentace informace v číslicovém
systému
Číselné soustavy používané v mikroprocesorové technice
Mikroprocesory - základní pojmy a principy (paměť,
adresa, instrukce, instrukční sada, program, strojový kód,
data)
Mikropočítače, Von Neumanova a Harvardská
architektura
Princip činnosti mikropočítače
Jednočipové mikropočítače
- vyjmenuje a popíše základní parametry jednočipového
Osmibitový jednočipový mikropočítač typu Intel 8051
209
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
mikropočítače i8051
- nakreslí blokové schéma vnitřní struktury i8051
a vysvětlí význam jednotlivých funkčních bloků
- vyjmenuje vývody čipu a vysvětlí jejich význam
- zná další varianty čipu (např. 8052, 8031) a vysvětlí
jejich odlišnosti
Popis vnitřní struktury – blokové schéma
- popíše systém organizace vnitřní paměti dat, mapování
sad pracovních registrů a fungování bitově
adresovatelné oblasti
- vysvětlí rozdíl mezi pamětí dat a pamětí programu
- zná všechny registry a používá je adekvátním
způsobem při programování v assembleru
- vysvětlí roli SFR a jejich zakomponování
do paměťového modelu
Organizace vnitřní paměti dat
Organizace vnitřní paměti programu
Registry
SFR – registry speciálních funkcí
- popíše fungování oscilátoru a dělení strojového cyklu
na stavy a fáze
- rozumí rozdělení instrukcí dle doby provádění a dle
délky strojového kódu
- vypočítá dobu provádění programu
- naprogramuje čekací cyklus s požadovaným
zpožděním
Časování CPU a provádění instrukcí
Oscilátor, hodinový a strojový cyklus
Doba provádění instrukcí a programu
- používá instrukce pro práci s porty
- nakreslí vnitřní strukturu jednoho bitu portu a popíše
jeho činnost v režimu vstupu a výstupu
- rozezná Read-modify-write instrukce a instrukce, které
čtou stav pinu
Činnost portů
Bitové a bajtové operace s porty
Struktura bitu portu P1
Instrukce určené pro čtení záchyt. klopných obvodů nebo
pro čtení špičky portu
- vysvětlí význam a funkci vnější paměti dat
- popíše jednotlivé vývody paměťového obvodu RAM
a ROM
- pomocí instrukce MOVX zapisuje a čte z/do vnější
paměti dat
- nakreslí typické propojení i8051 a vnější paměti dat,
vysvětlí význam jednotlivých signálů
Vnější paměť dat – význam, připojení, adresace,
instrukce
- vysvětlí význam a funkci vnější paměti dat
- nakreslí typické propojení i8051 a vnější paměti
programu, vysvětlí význam jednotlivých signálů
- nakreslí současné zapojení vnější paměti dat
i programu
Vnější paměť programu – význam, připojení
- vysvětlí funkci přerušovacího systému a výhody
použití přerušení
- vyjmenuje zdroje přerušení a možnosti jejich využití
- zná význam bitů v řídících registrech IE a IP
- napíše program, který využívá mechanismus přerušení
- vysvětlí rozdíl mezi spouštěním vnějšího přerušení
hranou a úrovní, přičemž dokáže zvolit vhodný režim
a použít ho ve vlastním programu
Přerušovací systém 8051
Popis zdrojů přerušení u 8051
Povolení a zákaz přerušení
Režim spouštění vnějších přerušení
Nastavení priority přerušení
210
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
- vysvětlí rozdíl mezi pojmy čítač a časovač
- popíše možnosti využití čítače/časovač
- vypočítá/nastaví dobu běhu časovače
- používá časovač ve spojení s mechanismem přerušení
v jednoduchých aplikacích k odměření přesného
časového intervalu
Časovače/čítače
Režimy čítače/časovače
Výpočet doby běhu časovačů, aplikace čítače a časovače
Cvičení
používá
simulátor
k demonstraci
činnosti
mikroprocesoru a krokování programů
- vysvětlí proces kompilace
- používá instrukci MOV k zápisu a přesunům bajtů
mezi registry a pamětí
- v simulátoru se orientuje ve výpisu bajtů uložených
v paměti dat a programu
Simulátor
Základní principy programování ve strojovém kódu
a v assembleru
Jazyk symbolických adres pro 8051
Operandy a výrazy
Instrukce přesunu
Přímá a nepřímá adresace
- zná syntaxi a používá instrukce JMP, SJMP, JZ, JNZ,
DJNZ, CJNE, JC, JNC, ANL, ORL, XRL, CPL, SETB,
CLR, CPL, MOVX
- naprogramuje cyklus s požadovaným počtem
opakování, využije vnořené cykly pro vysoký počet
opakování
- používá logické operace pro nastavování, nulování a
negování bitů
- napíše program pro hledání bajtů s nejvyšší/nejnižší
hodnotou
Seznámení se základním instrukčním souborem
formou jednoduchých programů
Podmíněný a nepodmíněný skok
Cykly
Logické operace
Porovnávání hodnot, hledání maxima a minima
- při programování umí využít vnější paměť dat
k uložení a zpracování většího objemu bajtů
Vnější paměť dat v praxi
- používá instrukce CALL a RET k volání podprogramů
- vysvětlí funkci zásobníku a způsob ukládání
návratových adres při volání podprogramu
Podprogram
Zásobník
- zná syntaxi a používá instrukce ADD, ADDC, MUL,
DIV
- vícebitová vysoká čísla umí uložit rozložením do více
registrů
- napíše program, který sečte neomezený počet bajtů
- naprogramuje výpočet dle zadaného vzorce
Aritmetika
- používá jednoduchý školní demonstrační přípravek
řízený mikroprocesorem i8031
- programem umí rozsvítit, zhasnout a rozblikat LED
diody připojené k portům
- na portech vygeneruje obdélníkový signál požadované
frekvence
- programem umí zjistit stav tlačítka připojeného
k portům, naprogramuje řízení jedním tlačítkem
(zapni/vypni) včetně ošetření zákmitů
- naprogramuje sekvenční systém popsaný přechodovým
diagramem
Seznámení s reálným chováním i8031 pomocí
přípravku
Programování portů, generování obdélníkového průběhu
Ovládání tlačítkem, ošetření zákmitů
Realizace jednoduchého automatu ovládaného tlačítky
Přerušení (demonstrace vnějšího přerušení hranou a
úrovní)
Použití časovače
211
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
- používá vnější přerušení ke zjištění stisku tlačítka
- používá časovač k přesnému odměření časového
intervalu
212
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
MIKROPROCESOROVÁ TECHNIKA
Název školy: SPŠE a VOŠ, Pardubice, Karla IV. 13
Název ŠVP: Elektrotechnika
Obor/zaměření: Řídicí systémy, Informační technologie
Hodinová dotace: 2/66
Platnost: od 1. září 2013
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecný cíl vyučovacího předmětu
Cílem vzdělávání předmětu mikroprocesorová technika v zaměřeních Řídicí systémy
a Informační technologie je naučit žáky orientovat se v problematice mikroprocesorové techniky
a programování na úrovni strojového kódu. Žáci jsou seznámeni s jednočipovým mikropočítačem
Intel 8051, na jehož příkladu pochopí hlavní principy mikroprocesorové techniky a osvojí si
základní pojmy. Předmět připravuje žáky k tomu, aby byli v praxi schopni rychle pochopit
a použít i jakékoliv jiné jednočipové mikropočítače s odlišnou architekturou. Cílem je, aby žáci
byli schopni účelně a účinně využívat jednočipové mikropočítače v jednoduchých aplikacích
číslicového řízení.
Po absolvování předmětu jsou schopni navrhnout jednoduchá zařízení řízená mikroprocesorem,
pracovat s mechanismem přerušení a využívat čítače a časovače Získané znalosti a dovednosti
žáci mohou později prohloubit a využít při realizaci výrobku pro praktickou maturitní zkoušku.
Charakteristika učiva
Část 1 – teorie
Učivo navazuje v úvodu na znalosti získané v oblasti číslicové techniky, výpočetní techniky
a elektroniky. Žák se nejprve seznámí se základními pojmy a principy. Následuje seznámení
s jednočipovým mikropočítačem Intel 8051 a jeho základními parametry a vnitřní strukturou.
Smyslem není získání detailních znalostí tohoto mikroprocesoru, ale pochopení širších
souvislostí a proniknutí do technické problematiky, přičemž Intel 8051 zde slouží pouze jako
modelový příklad. Dále se žáci seznámí s jednočipovými mikropočítači AV, kde stěžejními
tématy jsou popis vnitřní struktury, organizace vnitřní a vnější paměti dat a programu, strojový a
hodinový cyklus, výpočet doby provádění programu, porty a komunikace s okolím, časování,
přerušení a čítač/časovač. Žáci se též seznámí s principy sériové a paralelní komunikace,
hlídacími obvody, podrobněji poznají jednotlivé typy pamětí a naučí se základy programování
v jazyce C.
Část 2 - cvičení
Učivo doplňuje a rozvíjí znalosti získané v teoretické části předmětu. Hlavní náplní cvičení je
seznámení s instrukční sadou mikroprocesoru a procvičení jednotlivých instrukcí pomocí
jednoduchých programů, které žáci samostatně vytvářejí v simulátoru jednočipového
mikropočítače. Seznámí se se základy jazyka C pro přípravek Arduino. Ve druhém pololetí žáci
213
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
pracují s přípravkem Arduino a naučí prakticky naprogramovat celou řadu jednoduchých
i složitějších úloh a praktických zapojení s různými čidly a senzory.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů hodnot a preferencí
Výuka směřuje k tomu, aby žáci byli schopni se flexibilně a rychle zorientovat v oblasti
mikroprocesorové techniky a pomoci strukturovaného přístupu byli schopni postupně vyřešit
zadané úkoly. Dále je kladen důraz na to, aby se žáci naučili využívat a dodržovat příslušné
standardy a uměli se uplatnit jako členové pracovního týmu.
Pojetí výuky
Část 1 – teorie
V teoretické části předmětu je používána informačně receptivní metoda v podobě přednášky
a výkladu. Výklad je proložen praktickými ukázkami, řešením konkrétních příkladu a rozborem
ukázkových programů. Žák je veden i k práci s odbornou literaturou a internetem
Část 2 - cvičení
Hodiny cvičení probíhají ve specializované učebně, vybavené počítači, datovým projektorem,
interaktivní tabuli a výukovými přípravky. Cvičení se účastní pouze půlka třídy. Převážná část
hodin je věnována samostatné práci žáků na řešení zadaných problému. Žáci mají za úkol
naprogramovat jednoduché aplikace za použití probíraných instrukcí. Často jsou používány
metody problémového vyučování nebo skupinové práce kombinované s klasickými výukovými
postupy.
Hodnocení výsledků žáků
Hodnocení je prováděno v souladu s klasifikačním řádem školy. Nejčastější jsou písemné testy,
při kterých je ověřováno, zda žáci zvládli dané téma probírané v hodinách teorie a zda dokáží
naprogramovat zadanou úlohu. Dále jsou žáci zkoušeni ústně. Při hodnocení je zohledněna
i aktivita žáku během výuky, především při hodinách cvičení.
Při hodnocení žáků se vyučující řídí platným školním řádem, viz kapitola Pravidla pro hodnocení
výsledků vzdělávání žáků – klasifikační řád.
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat
Klíčové kompetence
Kompetence k učení − žáci mají pozitivní vztah k učení a vzdělávání, využívají ke svému učení
různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí.
Kompetence k řešení problémů − žáci porozumějí zadání úkolu, dokážou určit jádro problému,
získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení a ověřit ho. V hodinách
cvičení je rozvíjeno analytické myšlení a kreativita při programování aplikací číslicového řízení.
Personální kompetence – žák se učí pracovat efektivně, vyhodnocovat dosažené výsledky,
využívat ke svému učení zkušeností jiných lidí a učit se i na základě zprostředkovaných
zkušeností. Učí se přijímat hodnocení svých výsledků za strany jiných lidí, adekvátně na ně
reagovat, přijímat radu i kritiku.
214
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
Samostatnost při řešení úkolů – žák rozvíjí schopnost porozumět zadání úkolu nebo určit jádro
problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty
řešení a zdůvodnit je, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky. Žák
při hodinách cvičení samostatně programuje a volí vhodné algoritmy, rozvíjí tak svou kreativitu
a analytické myšlení.
Kompetence využívat prostředky ICT a pracovat s informacemi – žáci ovládají práci
s osobním počítačem, hardwarovými přípravky a dalšími prostředky ICT, práci s běžným
základním a aplikačním programovým vybavením, jsou schopni se učit se používat nové
aplikace, získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě
Internet.
Průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Žák je veden k tomu, aby na základě dosažených výsledků a získaných schopností měl vhodnou
míru sebevědomí a odpovědnosti, aby se naučil komunikaci, vyjednávání a řešení problémů
při práci v týmu.
Člověk a svět práce
Žák řeší praktické úlohy se zaměřením na budoucí možnost studia, případně zaměstnání v oblasti
provozu a vývoje IT.
Informační a komunikační technologie
Žák efektivně využívá prvků moderních informačních a komunikačních technologií
pro vzdělávání a při samostatném řešení úkolů.
Rozpis učiva a realizace kompetencí
3. ročník
Výsledky vzdělávání a kompetence
Žák:
rozumí
základním
pojmům
číslicové
a mikroprocesorové techniky
- vysvětlí rozdíl mezi analogovým a číslicovým
signálem
- rozezná kombinační a sekvenční obvod a umí popsat
jejich chování
- vyjádří stav bajtu v dekadickém, hexadecimálním
a binárním zápisu
- zvládá převody mezi číselnými soustavami
- vysvětlí princip fungování paměti a adresace
- orientuje se ve výpisu paměti a ve strojovém kódu
programu
- nakreslí a popíše blokové schéma obou typických
architektur počítače a vysvětlí výhody a nevýhody obou
koncepcí
- popíše činnost mikropočítače
Učivo
2 vyučovací hod. týdně
Úvod do mikroprocesorové techniky
Číslicová technika, číslicové a analogové signály
Kombinační a sekvenční číslicové obvody
Bit, bajt, číslo, reprezentace informace v číslicovém
systému
Číselné soustavy používané v mikroprocesorové technice
Mikroprocesory - základní pojmy a principy (paměť,
adresa, instrukce, instrukční sada, program, strojový kód,
data)
Mikropočítače, Von Neumanova a Harvardská
architektura
Princip činnosti mikropočítače
Jednočipové mikropočítače
Registry, střadačová architektura, zásobník, fronta
215
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
- vysvětli rozdíl mezi pojmy mikropočítač, jednočipový
mikropočítač, mikroprocesor
- vyjmenuje a popíše základní parametry jednočipového
mikropočítače i8051
- nakreslí blokové schéma vnitřní struktury i8051
a vysvětlí význam jednotlivých funkčních bloků
- vyjmenuje vývody čipu a vysvětlí jejich význam
Osmibitový jednočipový mikropočítač typu Intel 8051
Popis vnitřní struktury – blokové schéma
- popíše systém organizace vnitřní paměti dat, mapování
sad pracovních registrů a fungování bitově
adresovatelné oblasti
- vysvětlí rozdíl mezi pamětí dat a pamětí programu
- zná všechny registry a používá je adekvátním
způsobem při programování v assembleru
- vysvětlí roli SFR a jejich zakomponování
do paměťového modelu
Organizace vnitřní paměti dat
Organizace vnitřní paměti programu
Registry
SFR – registry speciálních funkcí
- zná popis vnitřní struktury, organizace paměti dat
a paměti programu, vývody a komunikace s okolím
mikropočítačů AVR
Jednočipové mikropočítače AVR
Popis vnitřní struktury, organizace paměti dat a paměti
programu, vývody a komunikace s okolím
- používá instrukce pro práci s porty
- umí připojit součástek k vývodům jednočipového
počítače
Činnost portů
Připojování součástek k vývodům jednočipového
mikropočítače (LED, tlačítka, čidla)
Výstupní úrovně, proud, zatížitelnost, PULL-UP
Analogové vstupy, A/D převodník
PWM
- vysvětlí princip časování a provádění instrukcí
Časování
Oscilátor, hodinový a strojový cyklus
Časování a provádění instrukcí,
programu
doba
provádění
- vysvětlí funkci přerušovacího systému a výhody
použití přerušení
- vyjmenuje zdroje přerušení a možnosti jejich využití
Přerušení
Význam přerušení, použití
Vnitřní a vnější přerušení
Povolení přerušení
Režimy spouštění vnějšího přerušení (sestupnou hranou,
úrovní…)
Obsluha přerušení
- vysvětlí rozdíl mezi pojmy čítač a časovač
- popíše možnosti využití čítače/časovač
- vypočítá/nastaví dobu běhu časovače
Čítač/časovač
Využití čítače a časovače
Režimy běhu
Záchytný a komparační registr
- popíše jednotlivé typy komunikací
- umí ke komunikaci použít různé typy linek
Komunikace
Princip sériové a paralelní komunikace
Synchronní a asynchronní komunikace
Vázaná komunikace
216
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
Poloduplexní a plně duplexní komunikace
Dvoulinka, trojlinka, kroucená dvoulinka, diferenciální
signál
Problematika elektromagnetického rušení
Problematika synchronizace paralelní komunikace
Standardní sériová komunikace (startbit, stopbit, parita)
Sériové sběrnice používané v mikroprocesorové technice
a robotice (I2C, Microwire)
- popíše jednotlivé typy hlídacích obvodů
Hlídací obvody
PowerFail
Watchdog
- popíše jednotlivé typy pamětí
- umí vysvětlit princip činnosti jednotlivých typů pamětí
a také způsoby jejich využití
Paměti
Rozdělení pamětí, vývody paměťových obvodů
Chipselect, třístavový budič
Komunikace mikroprocesor – paměť
Paměti závislé na napájení SRAM, DRAM
Paměti nezávislé na napájení ROM, PROM, EPROM,
OTP, EEPROM, Flash
Vícebránové paměti
Sériové EEPROM
Sériové a paralelní spojování pamětí
- umí naprogramovat jednoduché aplikace v jazyce C
Základy programování v jazyce C
Cvičení
- používá přípravek Arduino, umí spustit a kompilovat
program
Úvod
Seznámení s učebnou, používanou technikou a pravidly
práce
Realizace jednoduchých zapojení pomocí nepájivého
kontaktního pole
Seznámení s přípravkem Arduino a vývojovým
prostředím, kompilace programu a jeho spuštění
- zná syntaxi a používá instrukce jazyka C
- naprogramuje cyklus s požadovaným počtem
opakování, využije vnořené cykly pro vysoký počet
opakování
Základy jazyka C (wiring) pro Arduino
Proměnné
Funkce setup a loop
Ovládání digitálního výstupu – pinMode, digitalWrite
Inkrementace, dekrementace
Cykly (for, while)
Podmínky (if, else, switch)
Funkce delay
- naprogramuje jednoduché úlohy s digitálním výstupem
Jednoduché programy s digitálním výstupem
Generování přesné frekvence na výstupu (použití delay,
millis)
Blikání s rostoucí frekvencí
PWM pomocí delay
217
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
- naprogramuje jednoduché úlohy s digitálním vstupem
Jednoduché programy s digitálním vstupem
Funkce DigitalRead
Rozsvěcení/zhasínání
stisknutým
tlačítkem,
dvoutlačítkové ovládání
Testování kombinace stisknutých tlačítek
Ošetření zákmitů
Počítání stisků tlačítka
Blikačka na kolo s různými režimy
- dokáže provést komunikaci Arduino – PC
Komunikace Arduino – PC
Použití sériové komunikace a USB k zasílání dat do
počítače
- je schopen realizovat jednoduché úlohy s časem
Měření času
Měřič reakce
Měřič frekvence vstupního signálu
Stopky a hodiny
Záznamník vstupního signálu
- umí využít PWM k jednoduchým úlohám
PWM a analogový výstup
Funkce AnalogWrite
Nastavení jasu LED diody pomocí PWM
Nastavení barev na RGB LED diodě
Řízení stejnosměrného motoru
- umí použít vlastnosti analogového vstupu
Analogový vstup
Funkce analogRead
Realizace jednoduchého voltmetru a ohmmetru
- zná a umí použít různé druhy čidel a senzorů
Praktická zapojení - čidla a sensory
Odporová teplotní čidla, Teplotní čidla s číslicovým
výstupem
Fotorezistor
Optická závora
Snímač tlaku
Elmag. snímač, Hallova sonda
Sensor pohybu PIR
IR přijímač a vysílač
Snímač otáček
- umí naprogramovat složitější úlohy v jazyku C
Pokročilé programování
Realizace automatu dle přechodového diagramu
Používání přerušení
Ovládání displeje
218
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
ELEKTROTECHNOLOGIE
Název školy: SPŠE a VOŠ, Pardubice, Karla IV. 13
Název ŠVP: Elektrotechnika
Obor/zaměření: Komunikační systémy
Hodinová dotace: 2/56
Platnost: od 1. září 2013
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecný cíl vyučovacího předmětu
Cílem vzdělávání předmětu je podat žákům informace o základních částech optických
komunikačních systémů - zdrojích optického signálu, optických vláknech, přijímačích optického
signálu a dalších pomocných konstrukčních prvcích komunikačního systému. Jsou podrobně
seznámeni s vlastnostmi, principem činnosti, návrhem, výrobou a způsobem použití jednotlivých
částí optického komunikačního systému.
Po absolvování předmětu žák dokáže vysvětlit vlastnosti a chování světla, vysvětlit princip,
popsat požadované parametry a podle požadavků na optickou komunikační síť i navrhnout
vhodný zdroj a detektor optického signálu. Zná principy činnosti jednotlivých typů optických
světlovodů, dokáže určit a vypočítat jejich jednotlivé parametry a je schopen vypočítat parametry
jednoduché optické komunikační sítě.
Charakteristika učiva
Předmět Elektrotechnologie spadá do skupiny odborných předmětů elektrotechnického
charakteru vyučovaných v zaměření Komunikační systémy ve 4. ročníku studia. Svoji náplní
navazuje na informace z předmětů Fyzika a Elektronika z 2. ročníku studia a vytváří teoretický
základ pro předmět Komunikační technika. Významná je vazba i na předměty Elektrotechnická
měření a Praxe, kde jsou poznatky z předmětu prakticky využity.
V první části si žáci rozšíří znalosti z fyziky o vlastnostech a chování světla. V dalších
tematických okruzích se naučí znát principy, základní parametry a způsoby výroby jednotlivých
komponentů optické komunikační sítě. Pomocí jednoduchých výpočtů určí parametry zdrojů
a detektorů optického signálu a jednotlivých typů optických vláken. V závěrečné části žáci sami
navrhují jednoduchou optickou síť.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů hodnot a preferencí
Výuka směřuje k tomu, aby žáci znali principy používaných technologií, uměli zhodnotit jejich
výhody, uměli vybrat vhodné materiály pro jejich efektivní využití a to i z pohledu dodržování
platných norem, technologických postupů a ekologických předpisů.
Výukové strategie nebo Pojetí výuky
V daném předmětu je používána informačně receptivní metoda v podobě přednášky a výkladu,
využívající pro obrazové informace technologií ICT. Velký důraz je kladen na samostatnou práci
s odbornou literaturou a internetem. Vhodným doplňkem výuky jsou různé prezentační
219
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
a simulační ukázky prostřednictvím výpočetní techniky a i reálné vzorky jednotlivých materiálů,
součástek a použitých technologií. Většina parametrů jednotlivých optických zařízení je ověřena
praktickými výpočty.
Hodnocení výsledků žáků
Hodnocení je prováděno v souladu s klasifikačním řádem školy. Nejčastější jsou práce písemné,
při kterých je ověřováno, zda žáci zvládli dané téma, naučili se správným logickým postupům,
které je vedou k přesným, úplným a formálně správným závěrům. Další složku testování žáků
tvoří zkoušení ústní, které navíc prověří korektní a přesné vyjadřování a zhodnotí výstup před
žáky. Hodnotí se také aktivita během výuky a při samostatném řešení zadaných příkladů.
Při hodnocení žáků se vyučující řídí platným školním řádem, viz kapitola Pravidla pro hodnocení
výsledků vzdělávání žáků – klasifikační řád.
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat
Klíčové kompetence
Komunikativní kompetence – žáci formuluje myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné
podobě přehledně a jazykově správně. Aktivně se zúčastní diskuzí, formuluje a obhajuje své
názory a řešení, respektuje názory druhých.
Personální kompetence – žák se učí pracovat efektivně, využívat ke svému učení zkušeností
jiných lidí a učit se i na základě zprostředkovaných zkušeností. Učí se přijímat hodnocení svých
výsledků za strany jiných lidí a adekvátně na ně reagovat.
Sociální kompetence – žák přijímá a odpovědně řeší zadané úkoly, podněcuje práci v týmu
vlastními návrhy, nezaujatě zvažuje návrhy druhých.
Samostatnost při řešení úkolů – žák rozvíjí schopnost porozumět zadání úkolu nebo určit jádro
problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty
řešení a zdůvodnit je. Žák se učí získávat informace z otevřených zdrojů, zejména z celosvětové
sítě Internet.
Aplikace matematických postupů – žák se učí při řešení praktických úloh zvolit odpovídající
matematické postupy, využívat a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy,
grafy, schémata a převody jednotek).
Průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Žák je veden k tomu, aby na základě dosažených výsledků a získaných schopností měl vhodnou
míru sebevědomí a odpovědnosti, aby se naučil komunikaci, vyjednávání a řešení konfliktů.
Člověk a životní prostředí
Žák si osvojuje a tříbí názory na spotřebu energie, na používané technologické metody a pracovní
postupy, které jsou šetrné k životnímu prostředí.
Člověk a svět práce
220
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
Žák řeší praktické úlohy se zaměřením na budoucí možnost studia, případně zaměstnání v oblasti
elektrotechniky.
Informační a komunikační technologie
Žák efektivně využívá prvků moderních informačních a komunikačních technologií v průběhu
vzdělávání a při samostatném řešení úkolů.
Rozpis učiva a realizace kompetencí
4. ročník
Výsledky vzdělávání a kompetence
Žák:
Učivo
2 vyučovací hod. týdně
− má povědomí o významu předmětu pro
svůj odborný růst
Úvod
Obsah a význam předmětu, souvislosti mezi elektrotechnologií
a ostatními předměty
−
dokáže
objasnit
problematiku
elektromagnetického
záření
a
jeho
základního kvanta - fotonu
− je schopen pracovat s fotometrickými
veličinami
Úvod do nauky o záření
Přehled známých druhů záření
Elektromagnetické pole
Vývoj názorů na podstatu světla
Koherentní záření
Základy fotometrie
Základní zákony geometrické optiky
− dokáže vysvětlit princip, popsat
požadované parametry a podle požadavků na
optickou komunikační síť i navrhnout
vhodný zdroj optického signálu
Částicová teorie světla
Generování světla
Luminiscenční vlastnosti polovodičů
Základní polovodičové materiály pro optoelektroniku
LED
Laserové diody - ILD
Lasery
Porovnání vlastností zdrojů optického záření
Práce s katalogovými listy optických zdrojů
− dokáže vysvětlit princip, popsat
požadované parametry a podle požadavků
na optickou komunikační síť i navrhnout
vhodný zdroj optický detektor
Principy detekce optického signálu
Typy detektorů optického sugnálu
PN fotodioda
PN fotodioda
Lavinové fotodiody
Porovnání vlastností optických fotodetektorů
Šumy fotodetektorů
Práce s katalogovými listy fotodetektorů
− chápe přenos pomocí optického záření
− rozdělí světlovody podle způsobu přenosu
světelného paprsku
− zná materiály na výrobu světlovodů
Principy přenosu optického signálů
Historie a současné trendy optické komunikace
Typy a vlastnosti optických vláken
Výroba optických vláken
221
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
− dokáže vysvětlit a vypočítat přenosové
ztráty na optickém komunikačním systému
− dokáže popsat měřící metody parametrů
optických přenosových systémů
− dokáže pracovat s katalogovými listy
jednotlivých
komponent
optické
komunikační sítě
Optické kabely
Spojování optických vláken (konektory, svařování)
Způsoby pokládky optických tras
Přenosové ztráty na optických vláknech
Měření na optických vláknech
Optické zesilovače
Práce s katalogovými listy optických vláken
Návrh a výpočet parametrů jednoduchého optického komunikačního
systému
222
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
RADIOELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ
Název školy: SPŠE a VOŠ, Pardubice, Karla IV. 13
Název ŠVP: Elektrotechnika
Obor/zaměření: Komunikační systémy
Hodinová dotace: 4/132; 4/112
Platnost: od 1. září 2013
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecný cíl vyučovacího předmětu
Cílem vzdělávání předmětu Radioelektronická zařízení je naučit žáky orientovat se
v problematice základních elektronických obvodů, sledovat vlastnosti elektrických signálů
a porozumět funkci jednoduchých elektronických zařízení, dát žákům nástroje pro řešení
jednoduchých úloh a navrhování elektronických obvodů. Uvedený předmět připravuje žáky
k tomu, aby byli schopni účelně a účinně využívat jednoduché i středně složité elektronické
obvody a pochopili možnosti použití i ve složitějších celcích a aby se dokázali orientovat v dané
problematice.
Žák při studiu předmětu používá již známého matematického aparátu.
Charakteristika učiva
Učivo předmětu v úvodu navazuje na znalosti z oblasti matematiky a elektroniky ze druhého
ročníku. V této části se žák seznámí s řešením obvodů s jednoduchými i složitějšími pasivními
jedno a dvojbrany, s metodami analýzy časově proměnných signálů, přechodovými jevy,
elektroakustickými zařízeními a záznamem zvukového signálu. V další části se bude věnovat
zesilovačům, jejich rozdělení a funkci a metodám zavádění zpětných vazeb. Po této přípravě již
bude připraven pochopit a provést analýzu vlastností nízkofrekvenčních, stejnosměrných
a vysokofrekvenčních zesilovačů a videozesilovačů. Protože každé elektronické zařízení
potřebuje napájení, dozví se žák i o napájecích zdrojích jak klasické koncepce, tak i o spínaných
zdrojích. V dalším ročníku se žák dozví o sinusově i nesinusově kmitajících oscilátorech,
klopných obvodech a dalších obvodech pro zpracování signálu. Své znalosti si velmi rozšíří díky
kapitole „Přenos informací“, která mu přinese poznatky o analogových a digitálních modulacích,
vysílačích, přijímačích, anténní technice, televizi, zaměřování, navigaci a radiolokaci.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů hodnot a preferencí
Výuka směřuje k tomu, aby žáci pracovali kvalitně a pečlivě, dodržovali normy a technologické
postupy, neplýtvali materiálními hodnotami, dodržovali zásady a předpisy BOZP, vážili si
kvalitní práce jiných lidí, byli schopni se kriticky dívat na výsledky své vlastní práce.
Výukové strategie nebo pojetí výuky
V daném předmětu je používána informačně receptivní metoda v podobě přednášky a výkladu,
využívající pro obrazové informace technologií ICT. Vhodným doplňkem je procvičování
223
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
probírané látky na příkladech a využívání vhodných simulačních programů. Žák je důsledně
veden k samostatné práci s odbornou literaturou a internetem.
Hodnocení výsledků žáků
Hodnocení je prováděno v souladu s klasifikačním řádem školy. Nejčastější jsou písemné práce,
při kterých je ověřováno, zda žáci zvládli dané téma, naučili se správným logickým postupům,
které je vedou k přesným, úplným a formálně správným závěrům. Další složku testování žáků
tvoří ústní zkoušení, které navíc prověří korektní a přesné vyjadřování a které je vyhodnoceno
před žáky. Důležitou součástí ústního zkoušení je zařazení vlastního sebehodnocení žáků
a hodnocení zkoušeného ostatními. Hodnotí se také aktivita žáků během výuky a při samostatném
řešení zadaných příkladů.
Při hodnocení žáků se vyučující řídí platným školním řádem, viz kapitola Pravidla pro hodnocení
výsledků vzdělávání žáků – klasifikační řád.
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat
Klíčové kompetence
Komunikativní kompetence – žák formuluje myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné
podobě přehledně a jazykově správně, zpracovává písemně řešení zadaných úloh správně
po formální i obsahové stránce. Aktivně se zúčastní diskuzí, formuluje a obhajuje své názory
a řešení, respektuje názory druhých.
Personální kompetence – žák se učí pracovat efektivně, vyhodnocovat dosažené výsledky,
využívat ke svému učení zkušeností jiných lidí a učí se i na základě zprostředkovaných
zkušeností. Učí se přijímat hodnocení svých výsledků ze strany jiných lidí, adekvátně na ně
reaguje, přijímá radu i kritiku.
Sociální kompetence – žák přijímá a odpovědně řeší zadané úkoly, podněcuje tým k práci
vlastními návrhy, nezaujatě zvažuje návrhy druhých.
Samostatnost při řešení úkolů – žák rozvíjí schopnost porozumět zadání úkolu nebo určit jádro
problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty
řešení a zdůvodnit je, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky.
Využití prostředků informačních a komunikačních technologií – žák se učí pracovat s běžným
základním a novým aplikačním programovým vybavením, učí se získávat informace
z otevřených zdrojů, zejména z celosvětové sítě Internet.
Aplikace matematických postupů – žák se učí při řešení praktických úloh zvolit odpovídající
matematické postupy, použít vhodné algoritmy, využívat a vytvářet různé formy grafického
znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata a převody jednotek). Sestavuje ucelené řešení
praktického úkolu na základě dílčích výsledků.
Průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Žák je veden k tomu, aby na základě dosažených výsledků a získaných schopností měl vhodnou
míru sebevědomí a odpovědnosti, aby se naučil komunikaci a vyjednávání s jinými lidmi a aby
uměl řešit případné konflikty.
224
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
Člověk a životní prostředí
Žák si osvojuje a tříbí názory na spotřebu energie, preferuje technické metody a pracovní
postupy, které jsou šetrné k životnímu prostředí.
Člověk a svět práce
Žák řeší praktické úlohy se zaměřením na budoucí možnost studia, případně zaměstnání v oblasti
slaboproudé elektrotechniky.
Informační a komunikační technologie
V průběhu vzdělávání a při samostatném řešení úkolů žák efektivně využívá prvků moderních
informačních a komunikačních technologií.
Rozpis učiva a realizace kompetencí
3. ročník
Výsledky vzdělávání a kompetence
Učivo
4 vyučovací hod. týdně
Žák:
− má povědomí o významu předmětu pro svůj odborný růst
Úvod
Obsah a význam předmětu, souvislost s ostatními
vyučovanými předměty
− zná vlastnosti základních pasivních elektronických prvků
- umí zakreslit fázorové diagramy jednoduchých pasivních
jednobranů
- dovede nakreslit frekvenční charakteristiky Z nebo Y
v Gaussově rovině, modulové a fázové charakteristiky
jednoduchých pasivních jednobranů
- umí poměry čísel přepočítat na dB
Jednoduché pasivní jednobrany s jedním zásobníkem
energie
fázorové
diagramy,
frekvenční
charakteristiky Z nebo Y v Gaussově rovině,
modulové a fázové charakteristiky, zavedení dB
- umí zakreslit fázorové diagramy složitějších pasivních
jednobranů
- dovede nakreslit frekvenční charakteristiky Z nebo Y
v Gaussově rovině, modulové a fázové charakteristiky
složitějších pasivních jednobranů
Pasivní jednobrany s více zásobníky energie stejného
typu - fázorové diagramy, frekvenční charakteristiky Z
nebo Y v Gaussově rovině, modulové a fázové
charakteristiky
- zná vlastnosti rezonančních obvodů
- umí používat normované rezonanční křivky
- dovede přepočítat paralelní tlumicí odpor na sériový
Pasivní jednobrany se dvěma zásobníky energie
různého druhu - rezonanční obvody (SRO, PRO,
PROs) - fázorové diagramy, frekvenční charakteristiky
Z nebo Y v Gaussově rovině, modulové a fázové
charakteristiky, normované rezonanční křivky
- zná definici základních parametrů dvojbranu
- zná základní typy charakteristik pro vyhodnocování
vlastností dvojbranu
- umí dvojbrany kaskádně řadit
Pasivní dvojbrany v obvodu střídavého proudu,
definice napěťového a proudového přenosu, vstupní,
výstupní, transformační a zpětně transformační
impedance nebo admitance, frekvenční a časové
charakteristiky dvojbranu, kaskádní řazení dvojbranů
- dovede vypočítat přenos dvojbranu
- umí určit relativní přenos
- dovede zakreslit všechny typy
jednoduchých pasivních dvojbranů
Jednoduché pasivní dvojbrany RC a RL s jedním
zásobníkem energie - přenosové frekvenční
charakteristiky v Gaussově rovině, modulové a fázové
charakteristiky, souvislost frekvenční a přechodové
charakteristiky (obvod integračního a derivačního
charakteristik
225
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
- ví, kde by se daný dvojbran dal využít
charakteru)
- dovede vypočítat přenos dvojbranu
- umí určit relativní přenos
- dovede zakreslit všechny typy frekvenčních charakteristik
pasivních dvojbranů
Pasivní dvojbrany s větším počtem zásobníků energie
stejného druhu - přenosové frekvenční charakteristiky
v Gaussově rovině, modulové a fázové charakteristiky
- dovede vypočítat přenos dvojbranu
- umí určit relativní přenos
- dovede zakreslit všechny typy frekvenčních charakteristik
pasivních dvojbranů
- umí zapsat a vyřešit admitanční matici pasivního
dvojbranu
- ví, kde by se daný dvojbran dal využít
Selektivní články RC (Wienův člen, přemostěný
článek RC, dvojitý přemostěný článek RC) přenosové frekvenční charakteristiky v Gaussově
rovině, modulové a fázové charakteristiky
- umí vysvětlit důvod použití transformačních obvodů
u PRO
- dovede jednotlivé transformační poměry vypočítat
Paralelní rezonanční obvody ve funkci vazebních
obvodů - poloha odboček na cívce, rozdělená kapacita
- zná možná zapojení VRO
- zná vlastnosti VRO
- zná definice činitele a stupně vazby obou PRO
- je mu zřejmá změna vlastností obvodu po přidání dalších
PRO
Vázané rezonanční obvody - typy vazeb, stupně vazeb,
přenosové
impedance,
přenosové
frekvenční
charakteristiky v Gaussově rovině, modulové a fázové
charakteristiky
- dovede určit střední, efektivní hodnotu a činitel tvaru
periodického signálu
- zná charakteristické hodnoty impulsu napětí nebo proudu
a radioimpulsu
Střední, efektivní hodnota a činitel tvaru periodického
signálu, charakteristické hodnoty impulsu napětí nebo
proudu, radioimpuls
- umí určit efektivní hodnotu napětí nebo proudu
- dovede vysvětlit vznik zázněje
- zná aplikaci při měření frekvence a v záznějových nf
generátorech
Superpozice harmonických průběhů (ss + stř., stř.
velmi odlišných frekvencí, stř. blízkých frekvencí)
- umí matematicky popsat časový průběh zadaný grafem
- zná pojem „frekvenční spektrum“
Harmonická analýza periodického průběhu, frekvenční
spektrum
- dovede provést harmonickou analýzu jednoduchého
periodického průběhu
- dovede zakreslit spektrum jednoduchého periodického
průběhu
- zvládá výsledky zpracovat v Excelu
Numerická a grafická metoda harmonické analýzy,
využití programu Excel
zná
výsledné
frekvenční
a multiplikativního směšování
Směšování aditivní a multiplikativní - produkty
směšování
složky
aditivního
- dovede vysvětlit proces nabíjení a vybíjení kondenzátoru
přes odpor
- zná pojem časové konstanty a její význam
- umí vypočítat a nakreslit všechny časové závislosti
- zná závislost napětí na C při nabíjení konstantním
proudem
Přechodové jevy v obvodu RC (nabíjení, vybíjení C)
- dovede vysvětlit proces hromadění a vydávání energie
do a z cívky přes odpor
Přechodové jevy v obvodu RL (vznik a zánik proudu)
226
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
- zná pojem časové konstanty a její význam
- umí vypočítat a nakreslit všechny časové závislosti
- zná závislost proudu cívkou po připojení na zdroj
konstantního napětí
- umí zakreslit odezvu na výstupu jednotlivých obvodů po
připojení obdélníkového průběhu napětí na jejich vstup
Přechodové charakteristiky pasivních dvojbranů RC,
jejich derivační a integrační charakter
- umí popsat přechodový děj v přetlumeném, aperiodicky
tlumeném a málo zatlumeném RO
- zná definici logaritmického dekrementu tlumení
- umí z průběhu tlumených oscilací určit jakost RO
Přechodový děj v obvodu RLC
- umí rozdělit zesilovací stupně a zesilovače podle tříd
provozu, podle zapojení, podle frekvenční charakteristiky
a podle druhu vazby mezi jednotlivými stupni;
Rozdělení zesilovačů (podle použití – zesilovače
napětí, proudu, výkonu, podle vazby, frekvenční
charakteristiky a šíře přenášeného frekvenčního pásma
– ss/stř. nf, vf ÚPZ, vf ŠPZ, třídy zesilovacích stupňů)
dovede
vypočítat
parametry
jednostupňového
i vícestupňového zesilovače (umí aplikovat analytickou
i globální metodu řešení)
Jednostupňový tranzistorový zesilovač SE, SC, SB určení napěťového, proudového a výkonového
zesílení, vstupního a výstupního odporu tranzistoru
a celého stupně; admitanční matice aktivního obvodu;
vícestupňový zesilovač a jeho vlastnosti
- umí určit dolní mezní frekvenci jednostupňového
i vícestupňového tranzistorového zesilovače
Frekvenční
charakteristika
jednostupňového
tranzistorového zesilovače - dolní mezní frekvence
- dovede aplikovat metodu ekvivalentního tranzistoru
v obvodu tranzistoru se zpětnou vazbou
Užití metody ekvivalentního tranzistoru v obvodu
tranzistoru se zpětnou vazbou
- zná různé typy zpětných vazeb a jejich vliv na vlastnosti
zesilovače
Zpětná vazba - druhy, vliv na vlastnosti zesilovače
zná
typová
schémata
koncových
stupňů
nízkofrekvenčních zesilovačů, umí vysvětlit jejich funkci
a vypočítat jejich parametry (střídavý výkon, příkon,
účinnost), umí nakreslit schémata pasivních a aktivních
korektorů frekvenční charakteristiky NFZ, zná princip
ekvalizéru
Nf zesilovače - dvojčinné koncové stupně (řešení
v charakteristikách - dosažitelný výstupní výkon
a nelineární zkreslení, výkonová ztráta aktivních prvků
a jejich chlazení), korektory frekvenční charakteristiky
(tónová clona, pasivní a aktivní korektory hloubek
a výšek, ekvalizéry)
- ví, proč musí být u SSZ použita galvanická vazba, je mu
jasný pojem drift, zná obvody, jimiž je možné drift omezit
Stejnosměrné zesilovače - princip ss vazby, způsoby
potlačení driftu
- zná základní parametry OZ a jejich velikost, zná základní
aplikační pravidla zapojování OZ, umí zapojit pomocné
obvody (ochranu vstupů a výstupů proti přetížení, obvody
pro potlačení napěťové a proudové nesymetrie); umí
vypočítat Au a Rvst neinvertujícího, invertujícího,
rozdílového a přístrojového zesilovače s OZ; dovede
nakreslit schéma integrátoru a derivátoru s OZ a dokázat,
že plní svou funkci; s OZ umí realizovat DFP nebo HPF
vyššího řádu
Operační zesilovače, parametry, ochrana vstupu
a výstupu před přetížením, kompenzace napěťové
a proudové
nesymetrie,
frekvenční
(komparátor,
invertující,
kompenzace, aplikace
neinvertující a rozdílový zesilovač, přístrojový
zesilovač, integrátor, derivátor, pásmová propust a
zádrž)
- umí vyjmenovat požadavky, které jsou kladeny na
napájecí zdroje, zná princip primárních i sekundárních
článků, je informován o obnovitelných zdrojích energie
Rozdělení napájecích zdrojů pro elektronická zařízení,
požadavky; baterie, akumulátory
- zná principy a parametry perspektivních zdrojů energie,
umí posoudit jejich klady a zápory z pohledu jejich využití
Perspektivní zdroje elektrické energie, chemické
a palivové články, akumulátory
227
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
zná principy a parametry fotovoltaických článků
Fotovoltaické články, princip, typy, parametry
- v síťovém zdroji klasické koncepce zná různá zapojení
usměrňovačů a umí popsat jejich funkci
Základní zapojení usměrňovačů, druhy zatížení,
průběhy napětí a proudu (jednocestný a dvojcestný
usměrňovač s výstupní kapacitou a indukčností,
usměrňovač zatížený akumulátorem)
- dovede nakreslit schéma a vysvětlit činnost zdvojovačů
a násobičů napětí
Zdvojovače
a
násobiče
napětí
(Delonův
a Greinacherův zdvojovač, Delonův násobič)
- zná zapojení pasivních a aktivních vyhlazovacích filtrů
a jejich činitel vyhlazení
Vyhlazovací filtry LC, RC, aktivní
- dovede nakreslit schémata sériových a paralelních
stabilizátorů napětí s tranzistory (s konstantním
i nastavitelným výstupním napětím), umí nakreslit
a analyzovat schémata tří- a čtyřsvorkových stabilizátorů
napětí, umí schémata upravit v případě potřeby zvětšení
výstupního napětí nebo proudu
Spojitě pracující stabilizátory napětí a proudu,
integrované stabilizátory
- zvládá vysvětlit princip parametrických stabilizátorů se
ZD
Parametrické stabilizátory se ZD
- zvládá nakreslit a vysvětlit principiální schémata
stabilizátorů se zpětnou vazbou, umí vysvětlit princip
elektronické pojistky
Stabilizátory se zpětnou vazbou - sériové, paralelní,
možnosti regulace výstupního napětí, omezení
výstupního proudu (elektronická pojistka)
- zvládá nakreslit a vysvětlit principiální schémata jedno
i dvojčinných měničů a řídicích obvodů IRZ; je
informován o IO pro řídicí obvody IRZ
Spínané zdroje (IRZ) – měniče, řídicí obvody IRZ, IO
pro IRZ
- zvládá vysvětlit a popsat základní parametry vf vedení
Základní parametry vf vedení (charakteristická
impedance, rychlost šíření, činitel zkrácení, ....), typy
vf vedení, vf vedení ve funkci rezonančního obvodu
- umí popsat a zdůvodnit chování bipolárního
a unipolárního tranzistoru na vysokých frekvencích
Chování bipolárního a
na vysokých frekvencích
- má přehled o možných zapojeních stupňů
videozesilovačů bez a s korekcí frekvenční charakteristiky
na horních i na dolních frekvencích a o jejich vlastnostech
Osamocený a mezilehlý zesilovací stupeň SE a SC
bez korekce - frekvenční a přechodová charakteristika;
korekce stupně VZ na vysokých frekvencích paralelní, sériová, sérioparalelní, částečně blokovaným
emitorovým rezistorem, (optimalizace na maximálně
plochou charakteristiku modulovou a skupinového
zpoždění, optimalizace na optimální přechodovou
charakteristiku); korekce stupně VZ na dolních
frekvencích - korekce vazebního a emitorového
obvodu (optimalizace frekvenční a přechodové
charakteristiky)
- ví, že s počtem stupňů se šíře pásma zmenšuje a zesílení
zvětšuje, v problematice se orientuje
Vícestupňové
videozesilovače
frekvenční
charakteristiky
identických
a přechodové
a neidentických
kaskádně
řazených
stupňů
bez korekce a s korekcí, videozesilovač s rozloženými
parametry a s paralelními větvemi
- má přehled o možných zapojeních stupňů
vysokofrekvenčních úzkopásmových a širokopásmových
zesilovačů, umí nakreslit a popsat jednotlivá schémata, zná
pojem unilateralizace a její realizaci
Vf ŠPZ a ÚPZ s jednoduchými a vázanými
paralelními rezonančními obvody (transformace
impedancí na PRO a VRO, napěťové zesílení ÚPZ)
a s filtry soustředěné selektivity (vícenásobnými filtry
LC, keramickými filtry), stabilita stupně vf ÚPZ,
unipolárního
tranzistoru
228
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
unilateralizace a neutralizace
- ví, proč se používá VFZ s možností řízení zisku (AGC)
a zná obvodová řešení
Řízení zesílení ŠPZ - posuv klidového pracovního
bodu (zmenšování kolektorového proudu, zmenšování
kolektorového napětí), tlumicí a oddělovací diody
- umí navrhnout výkonový VFZ nebo násobič frekvence
pracující ve třídě C
Výkonové vf zesilovače, násobiče frekvence
- umí odvodit podmínku oscilací, zná různá zapojení
sinusově kmitajících oscilátorů LC (s induktivní vazbou,
tříbodové, stabilní, krystalové) včetně přelaďovaných, umí
nakreslit blokové schéma a vysvětlit princip syntezátoru
frekvence
Sinusově kmitající oscilátory LC – s odporovým
jednobranem typu N nebo S, s induktivní vazbou,
tříbodové,
stabilní,
krystalové
s tranzistorem
v zapojení SE, SC a SB; přelaďované oscilátory
(VCO); syntezátory frekvence
- zná podmínku oscilací a chování základních selektivních
dvojbranů a posouvačů fáze RC; umí nakreslit a vysvětlit
schémata oscilátorů s Wienovým členem, s přemostěným
článkem T a s posouvanou fází včetně obvodů
pro stabilizaci amplitudy výstupního napětí
Sinusově kmitající oscilátory RC se selektivními
dvojbrany RC (Wien, přemostěný článek T)
a s posouvanou fází; stabilizace amplitudy výstupního
napětí; možnosti přelaďování
- zná schémata a činnost blokujícího oscilátoru
a astabilního klopného obvodu, umí zakreslit časové
průběhy napětí v jednotlivých uzlech schématu, zná
metody používané pro řízení frekvence
Oscilátory s nesinusovým výstupním napětím –
blokující oscilátor, astabilní klopný obvod (schémata,
časové průběhy napětí v jednotlivých uzlech
schématu, možnosti řízení frekvence)
4. ročník
Výsledky vzdělávání a kompetence
Žák:
Učivo
4 vyučovací hod. týdně
- orientuje se v charakteristikách tranzistoru, umí stanovit
potřebné parametry pro jeho sepnutí a rozepnutí; zná
obvody pro urychlení spínání a rozpínání tranzistoru; je
mu jasná problematika spínání zátěže s induktivním nebo
kapacitním charakterem včetně situace v charakteristikách
tranzistoru
Spínací – bipolární a unipolární tranzistor ve spínacím
režimu, spínání zátěže s induktivním nebo kapacitním
charakterem
- zná schémata a činnost BKO, je informován o možných
aplikacích
Bistabilní klopné obvody – spoušťové, dvojkové,
Schmittův klopný obvod
- zná schémata a činnost MKO, je informován o možných
aplikacích
Monostabilní klopné obvody – obvody pro zkracování
impulsů, obvody pro prodlužování impulsů
- umí aplikovat AKO, MKO, BKO a akumulační čítače ve
funkci děličky frekvence; u dvojkové děličky umí snížit
počet stavů pro dosažení požadovaného dělicího poměru
Děličky frekvence – aplikace AKO, MKO, BKO,
akumulační čítače
- zná zapojení a činnost tvarovacích obvodů (omezovače,
komparátory, komparátory s hysterezí)
Tvarovací obvody – jednostranné a oboustranné
symetrické a nesymetrické omezovače, integrátory
a derivátory
- zná teorii AM, umí nakreslit schémata a vysvětlit činnost
příslušných modulátorů a demodulátorů
Amplitudová modulace – princip,
demodulátory; DSB, SSB, QAM
- zná teorii FM a PM, umí nakreslit schémata a vysvětlit
činnost příslušných modulátorů a demodulátorů
Úhlové modulace – princip, modulátory, demodulátory
FM a PM; stereofonní vf signál, RDS
- umí vysvětlit principy vzorkování signálu (PAM, PŠM,
PPM) a obvodů pro získání vzorků i obvodů pro zpětné
obnovení analogového signálu
Vzorkování analogového signálu a jeho zpětná
rekonstrukce (PAM, PŠM, PPM)
modulátory,
229
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
- rozumí a je schopen popsat vznik signálu DM, PCM
a DPCM
Kvantizace vzorků PAM a jejich digitální vyjádření
(DM, PCM, DPCM)
- zná dvoustavové digitální modulace nosné vlny (ASK,
FSK, PSK)
Dvoustavové vysokofrekvenční digitální modulace
(ASK, FSK, PSK) – princip, signálový prostor,
chybovost přenosu
- zná vícestavové digitální modulace nosné vlny (M-ASK,
M-VSB, M-FSK, M-PSK, M-QAM, M-APSK, MDAPSK)
Vícestavové vysokofrekvenční digitální modulace (MASK, M-VSB, M-FSK, M-PSK, M-QAM, M-APSK,
M-DAPSK – princip, signálový prostor, chybovost
přenosu
- má přehled o moderních způsobech přenosu – zná pojem
SFN, umí vysvětlit OFDM
OFDM – princip, aplikace v SFN
- má přehled o moderních způsobech přenosu – zná pojmy
DSS, FH, TH, umí je vysvětlit
DSS, FH, TH – princip, aplikace
- umí nakreslit a vysvětlit bloková schémata vysílačů AM,
FM, DRM, DAB, DVB
Radiové vysílače AM, FM, DRM, DAB, DVB –
bloková schémata, popis funkce
- umí nakreslit a vysvětlit bloková schémata přijímačů
s přímým a nepřímým zesílením, u superheterodynu umí
vypočítat souběh ladění, zná funkci AVC a AFC; zná
princip kognitivního radiového přenosu
Radiové přijímače – rozdělení (bez zesílení, s přímým
a nepřímým zesílením, superregenerační), vlastnosti;
přijímače DRM, DAB a DVB; přijímač pro příjem
signálů ze satelitů; kognitivní radiový přenos
- zná frekvenční charakteristiku lidského ucha
- zná prahové a maximální hodnoty intenzity ak. pole a ak.
tlaku
- ví, jak si chránit sluch
- ví, proč se u nf zesilovačů reguluje hlasitost fyziologicky
Veličiny akustického pole, fyziologie slyšení
(frekvenční rozsah slyšení lidského ucha, prahové
a maximální hodnoty intenzity ak. pole a ak. tlaku,
Weber - Fechnerův zákon pro intenzitu akustického
vjemu a pro výšku tónu, křivky stejné hlasitosti
a fyziologický průběh regulace zesílení nf zesilovače)
- zná princip a vlastnosti různých typů elektroakustických
měničů
- ví, v jakých aplikacích se jednotlivé měniče používají
Elektroakustické
měniče
(elektrodynamický,
elektromagnetický, elektrostatický, piezoelektrický,
magnetostrikční měnič) - principy činnosti, frekvenční
charakteristiky
- zná vlastnosti (frekvenční a směrové charakteristiky)
mikrofonů
- umí nakreslit a vysvětlit funkci přímo a nepřímo
vyzařujících reproduktorů
Mikrofony, reproduktory, přenosky
frekvenční a směrové charakteristiky)
- zná uspořádání dvou a trojpásmové reproduktorové
soustavy
- umí nakreslit frekvenční výhybky pro oba typy soustav,
umí vysvětlit jejich funkci
- umí vysvětlit ozvučnici typu bass-reflex
- umí aplikovat subwoofer
- zná přednosti aktivních reproduktorových soustav oproti
pasivním
Reproduktorové
soustavy
- zná stereofonii A-B, X-Y, M-S
- ví, jak jsou v jednotlivých případech rozmístěny
mikrofony, zná jejich směrové charakteristiky
- umí nakreslit blokové schéma maticového obvodu
pro převod X-Y na M-S
- ví, jaké je uspořádání kanálů soustav Cinescope
Stereofonie, vícekanálová stereofonie
soustavy,
aktivní
(konstrukce,
reproduktorové
230
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
a Cinerama, je informován o systémech 5.1 a dalších
- ví, jak má být uspořádán prostor pro poslech živé hudby
a slova
- ví, jak má být uspořádán prostor pro poslech
reprodukované hudby nebo slova
- zná základní principy tlumení poslechového prostoru
Prostorová akustika (úprava poslechového prostoru
pro hudbu a řeč, pro reprodukovanou hudbu a řeč)
- umí vysvětlit všechny druhy analogového záznamu
zvuku včetně nahrávacích a přehrávacích frekvenčních
charakteristik
Systémy analogového záznamu zvuku (mechanický,
optický, magnetický)
- je informován o základních principech digitálního
záznamu zvuku
Princip digitálního záznamu (magnetický, optický)
- zná rozdělení frekvenčních pásem (ženevská konference
2006), má představu o šíření signálů různých frekvencí
ve volném prostoru, zná pojmy impedance prostředí,
Poyintingův vektor, polarizace nosné vlny, intenzita
elektromagnetického pole v místě příjmu
Využití
frekvenčního
spektra,
šíření
elektromagnetických vln (impedance prostředí,
Poyntingův vektor, polarizace nosné vlny, intenzita
elektromagnetického pole v místě příjmu)
- umí vyjmenovat a definovat kriteria pro hodnocení antén
- zisk, charakteristická impedance, PSV, frekvenční a
směrová charakteristika širokopásmovost, předozadní
poměr
Vlastnosti antén – zisk a směrová charakteristika
(předozadní poměr), charakteristická impedance,
poměr stojatých vln, širokopásmovost
- zná základní typy antén pro všechna běžně používaná
frekvenční pásma (včetně antén pro příjem signálů
z družic)
Antény pro jednotlivá frekvenční pásma – typy,
provedení, vlastnosti
- zná funkci anténních symetrizačních členů, rozbočovačů,
odbočovačů, frekvenčních výhybek a úzko- či
širokopásmových anténních zesilovačů
Symetrizační a přizpůsobovací členy, frekvenční
výhybky, slučovače, rozbočovače, odbočovače, anténní
úzko a širokopásmové zesilovače
- umí navrhnout rozvod STA, zná princip pasivního
a aktivního převaděče, umí popsat vedení Goubau
Distribuce vysokofrekvenčních signálů – STA,
kabelové rozvody, pasivní a aktivní převaděče, vedení
Goubau
- rozumí fyziologii vidění, ví, jak vzniká TV signál, ví, jak
vypadají synchronizační impulsy, umí nakreslit blokové
schéma televizního řetězce č.b. TV
Televize – vznik a parametry č.b. TV signálu; blokové
schéma kamery a monitoru č.b. TV
- umí nakreslit a vysvětlit koncové stupně a generátory
vodorovného a svislého TV rozkladu
Televize – rozkladové obvody H a V
- umí nakreslit a vysvětlit blokové schéma č.b. TV
přijímače, rozumí principu paralelního, mezinosného
a kvaziparalelního odběru zvuku
Televize – vf přenos analogového TV signálu, přenos
zvukového doprovodu
- zná funkci maticového obvodu pro získání jasového
signálu a signálů červené a modré rozdílové složky, je mu
zřejmý princip sdílení frekvenčních pásem
Vznik a kompozitní kódování chrominančních signálů
umí nakreslit a vysvětlit blokové schéma kodéru
a dekodéru NTSC a PAL (PALDL, PALN)
Soustavy NTSC a PAL (kodéry, dekodéry, vlastnosti)
- umí vysvětlit funkcí systémů pro digitalizaci obrazového
signálu JPEG - zná podrobně funkci jednotlivých bloků
blokového schématu
Digitalizace nepohyblivých barevných obrazů - JPEG
- umí vysvětlit funkcí systémů pro digitalizaci obrazového
signálu MPEG1 a MPEG2 - zná podrobně funkci
Digitalizace pohyblivých barevných obrazů - MPEG
231
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
jednotlivých bloků blokového schématu, umí vysvětlit
vlastnosti jednotlivých vrstev kódování
- zná principy kódování zvuku v soustavách MPEG1 a
MPEG2
Digitalizace
MPEG
zvukového
doprovodu
v soustavách
232
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
KOMUNIKAČNÍ TECHNIKA
Název školy: SPŠE a VOŠ, Pardubice, Karla IV. 13
Název ŠVP: Elektrotechnika
Obor/zaměření: Komunikační systémy
Hodinová dotace: 4/132, 4/112
Platnost: od 1. září 2013
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecný cíl vyučovacího předmětu
Cílem vzdělávání předmětu je naučit žáky orientovat se v oblasti telekomunikační techniky,
seznámit je se základní funkcí jednoduchých komunikačních zařízení a s principem přenosových
technologií. Žáci získávají informace o vnitřní struktuře zařízení a učí se orientovat
i ve složitějších blokových schématech používaných technologií. Přitom využívají
matematických znalostí z předmětu matematika a radioelektronická zařízení
Charakteristika učiva
3. ročník
Učivo předmětu navazuje na předměty matematika, elektronika a číslicová technika. Žák se
nejprve seznamuje se základními pojmy z teorie přenosu informace, zpracování radiového,
elektrického a optického signálu a seznamuje se s modelem přenosového systému. Ve druhé části
se seznamuje s funkcí obecného spojovacího systému. Jeho pozornost je zaměřena zejména
na teorii spojovacího pole a jeho řízení. V další kapitole se žák podle dosažené úrovně znalostí
z matematiky seznamuje se způsoby vzniku digitálního signálu a s modulací PCM. Umí provést
analýzu spektra obdélníkového signálu a graficky vysvětlit Shannon-Kotělnikův princip. Umí
vysvětlit princip rámce E1.
Následující kapitola probírá topologii národní sítě včetně používaných systémů EWSD-Siemens
a S12-Alcatel a zabývá se podrobně řízením digitálních spojovacích polí.
Další kapitoly ve třetím ročníku jsou věnovány integrovanému systému přenosu a zpracování
informací, a to v pořadí:
•
•
•
•
digitální signalizace,
digitální síť integrovaných služeb ISDN, ATM,
radiové prostředky v účastnických sítích,
sdělovací vedení.
V kapitole Digitální signalizace se žák okrajově dovídá o způsobech signalizace v analogovém
provozu. Seznamuje se s modelem OSI a se způsoby řešení digitální signalizace v jednotné
telekomunikační síti - CCS7. Podrobně se seznamuje s fyzickou, linkovou a síťovou vrstvou, aj.
Po absolvování této látky aplikuje tyto znalosti při řešení problematiky digitální sítě
integrovaných služeb ISDN a ATM. Zde se rozvíjí žákovo logické a tvůrčí myšlení při návrhu
233
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
sítě požadované struktury a parametrů (aplikace vhodných kódů pro přenos informace na velké
vzdálenosti požadovanou přenosovou rychlostí, jejich zabezpečení).
Zařazením kapitoly Radiové prostředky v účastnických sítích se zvyšuje žákův zájem o předmět,
neboť se učí princip využívání radiového signálu při přenosu informace. Nejprve se zabývá jeho
využitím v pevné síti (bezšňůrový telefon, DECT). Dále poznává obecné principy buňkové
mobilní sítě (různé druhy handover), přístupové metody FDMA, TDMA, CDMA, způsoby
řešení duplexního provozu v radiových sítích (FDD, TDD). Dále poznává obecný princip činnosti
družicových spojů, rušivé jevy - multipath ( GEO, MEO, LEO, Van Allenovy pásy). Nakonec se
seznamuje s principem systémů IMMARSAT, IRIDIUM.
Dále následuje probírání systému GSM, jeho struktura, druhy používaného signálu a frekvenční
pásmo. Podle dosud získaných znalostí je schopen pochopit základní princip přenosu signálu
a druhy používaného přenosu. Probíranou látku si může okamžitě ověřit na svém mobilním
přístroji. Ve třetím ročníku se konkrétně probírá:
•
•
•
•
•
•
•
systémové uspořádání, Rooming, SIM karta,
služby SMS a další přídavné služby GSM,
základní struktura GSM,
BSS (Base StationSubsystem),
NSS (Network Switching Subsystem),
OSS (Operation Subsystem),
frekvenční rozdělení pásma GSM 900 a GSM 1800 – žák umí nakreslit a odvodit grafické
rozdělení pásma.
Poslední látkou probíranou ve třetím ročníku jsou „Sdělovací vedení“. Jedná se poměrně
o obtížnou látku, kde žák plně aplikuje znalosti z matematiky za třetí ročník a je schopen
matematicky odvodit a dokázat všechny získané znalosti během studia z výuky v předmětech
elektronika a fyzika pomocí vyšší matematiky. Vyřešením matematického modelu elektrického
vedení ve formě soustavy dvou diferenciálních rovnic druhého řádu je žák schopen odvodit
a vysvětlit šíření energie po vedení, impedanční přizpůsobení vedení, chování vedení nakrátko
(naprázdno). Tato kapitola je náročná a zároveň testuje žákovy schopnosti ke studiu na vysoké
škole technického typu.
4. ročník
Ve čtvrtém ročníku se nejprve žáci seznámí s přenosem dat v telekomunikacích, umí popsat
datový řetězec pro dálkový přenos. Popíší telekomunikační a datový model přenosu dat. Vysvětlí
funkci sítí LAN, MAN a WAN a popíší princip ETHERNETU.
V další kapitole se naposledy vrátí k analogovému signálu a popíší princip základních
elektronických zařízení používaných v přenosové síti včetně matematického modelu – tlf.
zesilovač, vidlice (transformátorová, elektronická), vyvažovač (Hoytův, triviální), filtr (Zobel,
Buthewordt, Tchebyshev, digitální filtr).
Následující kapitola se seznamuje žáky s principy výkonnější digitální modulace, konkrétně
DELTA, DPCM, ADPCM, DMT.
Další kapitola se zabývá technologií PDH a SDH, kde se žák seznamuje se způsobem přenosu
velkého množství informace vysokými přenosovými rychlostmi 40 (120) Gb/s.
234
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
Následující kapitola seznamuje žáky s využitím optického signálu při přenosu informací. Žák se
seznamuje a umí vysvětlit principy a pojmy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
princip šíření optického signálu v optických vlnovodech, Snellův zákon lomu, totální
odraz,
parametry optického vlákna (numerická apertura, útlum, disperze),
útlum optického vlákna - definovat jednotlivé druhy útlumů,
disperze a jejich příčiny a druhy,
druhy optických vláken a jejich vlastnosti a parametry, způsoby využití,
zdroje a přijímače optického signálu,
princip optického zesilovače,
konstrukce optického kabelu – druhy kabelů a způsoby spojování,
optické transportní sítě a jejich dělení,
optický vlnový multiplex, WDM a DWDM a jejich princip,
optické přístupové sítě – AON, PON,
technologii FTTX.
Po probrání této látky je žák schopen navrhnout jednoduchou optickou síť požadovaných
parametrů.
Další kapitola se zabývá problematikou poslední míle. Žák se učí základní princip činnosti
technologie HDSL a ADSL, kde využívá znalosti získané z matematiky- teorie
pravděpodobnosti.
Další kapitola se vrací k technologii GSM, kdy se žák seznamuje s blokovým schématem
telefonního přístroje GSM. Dokáže popsat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
činnost převodníku A/D, odvodit přenosovou rychlost, odstup signál/šum,
zdrojový kodér (princip), odvození tvaru rámce, přenosová rychlost,
konvoluční kodér, prokládání a šifrování, odvození tvaru normálového burstu, přenosová
rychlost,
modulátor GMSK,
identifikace mobilních stanic v síti GSM – IMEI (International Mobil Equipment
Identity),
vyhledávání osob pomocí GSM,
přenos dat v GSM,
CSD (Circuit Switched Data – přenos dat na principu přepojování okruhů, transparentní
a netransparentní přenos,
HCSD (High speed Circuit Switched Data),
GPRS (General Packet Radio System) - blokové schéma, přepojování paketů,
EDGE (Enchanced Data Rates for GSM Evolution) – princip, blokové schéma.
Předposlední kapitola se zabývá metodami určování polohy pomocí radiových signálů, konkrétně
GPS. Žáci se seznamují:
•
•
•
•
se strukturou systému,
se způsobem výpočtu polohy přijímače,
se strukturou navigační zprávy,
s příčinami chyb systému při šíření radiového signálu
235
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
•
se způsoby řešení multipathu.
Poslední kapitola se zabývá moderními technologiemi přenosu dat. Žáci se konkrétně seznamují
s funkcí, parametry a strukturou protokolů u technologií:
•
•
•
HFC –hybridně opticko-koaxiální sítě,
WI FI – bezdrátové sítě pracující v pásmu 2,4 GHz,
laserové spoje.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů hodnot a preferencí
Výuka směřuje k tomu, aby žáci znali principy používaných technologií, uměli zhodnotit jejich
výhody nejen pro praktický přenos informací, ale i z pohledu dodržování platných
norem, technologických postupů a ekologických předpisů.
Výukové strategie nebo Pojetí výuky
V daném předmětu je používána informačně receptivní metoda v podobě přednášky a výkladu,
pro domácí přípravu jsou k dispozici výukové programy a učebnice. Velký důraz je kladen
na samostatnou práci s odbornou literaturou a internetem. Cvičení jsou vedena formou
problémového vyučování, kdy žák samostatně řeší zadaný úkol.
Hodnocení výsledků žáků
Hodnocení je prováděno v souladu s klasifikačním řádem školy. Hodnocení žáka je zejména
na základě ústního zkoušení, kdy má učitel ideální možnost skutečně objektivně posoudit žákovy
znalosti a pozná úroveň jeho přípravy. Zároveň může operativně reagovat a případně
nepochopenou látku zopakovat. Hodnotí se také aktivita během výuky a při samostatném řešení
zadaných příkladů a domácích cvičení.
Při hodnocení žáků se vyučující řídí platným školním řádem, viz kapitola Pravidla pro hodnocení
výsledků vzdělávání žáků – klasifikační řád.
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat
Klíčové kompetence
Komunikativní kompetence – žák srozumitelně a souvisle formuluje myšlenky v písemné
a mluvené formě.
Personální kompetence – žák se učí pracovat efektivně a přijímá hodnocení své práce ze strany
ostatních lidí v kolektivu a přijímat rady i kritiku.
Sociální kompetence – žák přijímá a odpovědně řeší zadané úkoly, podněcuje práci v týmu
vlastními návrhy, nezaujatě zvažuje návrhy druhých.
Samostatnost při řešení úkolů – žák se učí řešit zadané úkoly samostatně s využitím
dostupného programového vybavení
236
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
Průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Žák je veden k tomu, aby na základě dosažených výsledků a získaných schopností měl vhodnou
míru sebevědomí a odpovědnosti, aby se naučil komunikaci, vyjednávání a řešení konfliktů.
Člověk a životní prostředí
Žák si osvojuje a tříbí názory na spotřebu energie, na používané technologické metody a pracovní
postupy, které jsou šetrné k životnímu prostředí.
Člověk a svět práce
Žák řeší praktické úlohy se zaměřením na budoucí možnost studia, případně zaměstnání v oblasti
elektrotechniky.
Informační a komunikační technologie
Žák efektivně využívá prvků moderních informačních a komunikačních technologií v průběhu
vzdělávání a při samostatném řešení úkolů.
Rozpis učiva a realizace kompetencí
3. ročník
Výsledky vzdělávání a kompetence
Žák:
Učivo
4 vyučovací hod. týdně
- má povědomí o významu předmětu pro svůj odborný
růst
Úvod
obsah a význam předmětu, souvislost předmětu
Telekomunikační zařízení s ostatními předměty
- objasní základní pojmy z teorie informace
Definic základních pojmů:
zpráva,
signál,
kódování,
entropie.
- zná telekomunikační zákon platný v České republice
a jeho aplikaci v praxi
Jednotná telekomunikační síť JTS
Telekomunikační zákon platný v České republice, funkce
Českého telekomunikačního úřadu
- zná funkci základních koncových telekomunikačních
zařízení
- zná účastnické signalizační značky
- zná a umí podrobně vysvětlit funkci součástek
v telefonním přístroji včetně matematického odvození
- zná druhy volby účastnického čísla
Telefonní pásmo a srozumitelnost
Základní druhy telefonních přístrojů
Funkce a princip tlf. mikrofonu, sluchátka a hovorového
transformátoru, napájecího mostu
Sériově aditivní kód (sac) a frekvenční volba (neúplný
kód 2x1 ze 4)
- zná elektronické spínací prvky
- zná sekvenční logické obvody, paměťové členy, čítač
a registry a umí je navrhovat
Vlastnosti spínacích prvků, elektronické spínače
Registry, paměti a čítače, Boolova algebra
a minimalizace logické funkce
- zná funkci telefonních ústředen a jejich součástí
- konkrétně analogového a digitálního spojovacího pole
Funkce a vlastnosti spojovacího pole, jeho konstrukce
a rozdělení na časové a prostorové
237
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
- linkového řízení, účastnické sady, odchozího napáječe
a registru
- má znalosti z oblasti provozního zatížení a jeho měření
- zná generace tlf. ústředen a jejich vývoj
- definuje pojem integrovaný spojovací systém
- zná funkci systému EWSD a S12
- vysvětlí strukturu a funkci digitální signalizace CAS
a CCS7
Vnitřní blokování
Funkce a konstrukce účastnické sady, odchozího
napáječe a registru
Erlangovo rozdělení, hlavní provozní hodina, nebezpečná
doba, průchodnost spojovací cesty
Model Integrovaného systému
Model a funkce systému EWSD a S12
Signalizace OSI, CAS a CCS7
- zná a rozumí architektuře digitální telefonní sítě
a způsobu číslování v ČR
- umí popsat funkci sítě ISDN a její služby
- umí popsat mobilní telekomunikační síť včetně funkce
družicových spojů a GSM
- zná filosofii optické přístupové sítě FTTx
Architektura digitální sítě
Úzkopásmová a širokopásmová síť ISDN
Používané kódy a přenosové rychlosti
Služby ISDN
Struktura bezšňůrových přístrojů a jejich druhy
Struktura a funkce GSM
Družicová komunikace
Sítě FTTX
- umí vysvětlit pojem sdělovací vedení, primární
a sekundární parametry, rychlost a způsob šíření vlny
po vedení
- umí odvodit a vysvětlit telegrafní rovnice
Symetrické a nesymetrické
Primární a sekundární parametry vedení
Korektně a nekorektně zakončené vedení
Cvičení v laboratoři
4. ročník
Výsledky vzdělávání a kompetence
Žák:
Učivo
4 vyučovací hod. týdně
- má povědomí o přenosových pojmech, konkrétně
o druzích útlumů používaných v telekom. technice
Základní pojmy přenosové techniky
kvalitativní parametry telefonních kanálů
útlumy užívané v telekom. technice
- zná základní parametry a funkci zařízení jako je tlf.
zesilovač, vidlice, vyvažovač, korektor, útlumový
článek a digitální filtr
Nf. tlf. zesilovač
Vidlice
Vyvažovač,
Číslicový filtr Butherworthův a Čebyševův
Korektory
Útlumové články
- umí vysvětlit Shannonovu rovnici pro digitální signál
- zná princip digitální modulace a její druhy jako je
PCM, delta modulace, DPCM, ADPCM, GMSK a DMT
- umí vysvětlit pojem kvantizační zkreslení, zkreslení
omezením a přetížením
- umí odvodit odstup signál /šum
- umí vysvětlit způsoby kódování a kvantování a funkci
převodníku A/D a D/A
Shannonův teorém, Naquistův teorém
Modulace PCM, delta modulace, DPCM, ADPCM,
GMSK, DMT
- umí popsat datový řetězec pro dálkový přenos dat
- vysvětlí telekomunikační a datový model pro přenos
Datový řetězec pro přenos dat
Telekomunikační a počítačový model přenosu dat
238
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
dat, princip, přepojování okruhů a paketů
- popíše a vysvětlí funkci sítě LAN a WAN
Spojový a nespojový způsob komunikace
Sítě LAN MAN a WAN
Princip izochronního, stomegabytového a gigabitového
ETHERNETu
- zná princip PDH a SDH, vysvětlí vytváření rámců,
mapování, a umí odvodit přenosové rychlosti
Model SDH a PDH,
Stavba rámce PDH
Stavba STM1, mapování, stuffing
Funkce ukazatele
Funkce digitálního uzlu
- vysvětlí princip digitálního traktu na přiloženém
modelu
- Popíše využívané linkové signály a zabezpečovací
kódy
- zná blokové schéma a princip opakovače
Digitální trakty
Linkové signály a zabezpečovací kódy, jiter
opakovač
- zná princip šíření světla v optickém vlnovodu
- popíše parametry optického vlákna (numerická
apertura, útlum a disperze)
- charakterizuje zdroje optického záření a optické
detektory
- zná konstrukci optických kabelů a jejich spojování
- zná optický multiplex WDM a CWDM
- popíše optickou distribuční síť PON a AON
Snellův zákon lomu
Numerická apertura, útlum a disperze optického vlákna
LED a laserová dioda
Způsoby svařování OFC
PON a AON
- zná důvody užívání xDSL, jejich druhy a umí vysvětlit
jejich princip
Přenos v základním a přeloženém pásmu
Symetrický a nesymetrický přenos
HDSL, ADSL, VDSL
- zná princip HFC – hybrid opticko-koaxiální sítě
- zná funkci laserových spojů
- zná funkci Wi-Fi
- umí vysvětlit základní princip IP telefonie
HFC technologie
Laserové spoje
Wi-Fi
IP telefonie
- zná princip určování polohy pomocí radiového signálu
zná pojem multipath
- popíše strukturu navigační zprávy a druh používané
modulace v GPS
GPS
Cvičení v laboratoři
239
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
VÝPOČETNÍ TECHNIKA
Název školy: SPŠE a VOŠ, Pardubice, Karla IV. 13
Název ŠVP: Elektrotechnika
Obor/zaměření: Komunikační systémy
Hodinová dotace: 2/66, 2/56
Platnost: od 1. září 2013
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecný cíl vyučovacího předmětu
Část 1 – Simulační programy pro elektrotechniku
Cílem této části předmětu je, aby žáci akceptovali vhodné simulační programy jako efektivní
a flexibilní nástroj pro řešení problémů v oblasti slaboproudé elektrotechniky. Žáci se seznámí
s prostředím, které umožňuje efektivně použít znalosti matematického aparátu při praktickém
řešení úloh s možností jejich modelování. Tato část plní nezastupitelnou funkci při přípravě žáků
pro jejich budoucí vývojovou a konstrukční činnost při univerzitním studiu či profesní kariéře.
Žák je schopen vysvětlit jednotlivé funkce simulačního programu, charakterizovat a použít jeho
základní moduly pro praktické úlohy z oblasti slaboproudé elektrotechniky.
Část 2 – Jednočipové mikropočítače
Cílem této části předmětu je naučit žáky orientovat se v problematice mikroprocesorové techniky
v oblasti jednočipových mikropočítačů. Po absolvování předmětu jsou schopni navrhnout
jednoduchá zařízení řízená mikroprocesorem. Seznámí se se základy programovacího jazyka pro
vhodný přípravek s mikroprocesorem, na kterém se naučí prakticky naprogramovat celou řadu
jednoduchých i složitějších úloh a praktických zapojení s různými čidly a senzory. Získané
znalosti a dovednosti žáci mohou později prohloubit a využít při realizaci výrobku pro praktickou
maturitní zkoušku.
Část 3 - CAD aplikace Autodesk Inventor
Cílem této části předmětu je, aby žáci akceptovali CAD aplikace jako efektivní nástroj pro řešení
problémů při konstruování – tvorbu virtuálních 3D modelů, jejich optimalizaci, tvorbu sestav
a výkresové dokumentace. Tato část plní nezastupitelnou funkci při přípravě žáků pro jejich
budoucí konstrukční činnost při univerzitním studiu či profesní kariéře.
Žák je schopen vysvětlit pojem CA technologie, charakterizovat základní moduly CA technologií
a jejich vzájemnou součinnost. Žák využívá parametrickou 3D CAD aplikaci pro efektivní
a přesnou tvorbu virtuálních modelů součástí, sestav a výkresové dokumentace. Při tvorbě sestav
využívá knihovnu normalizovaných součástí – databázi normálií.
Charakteristika učiva
Část 1 – Simulační programy pro elektrotechniku
Učivo navazuje v úvodu na znalosti z matematiky a dále na znalosti ze základů elektrotechniky
a elektroniky. Jelikož tato část učiva se prolíná 3. a 4. ročníkem a je koncipována jako praktická
240
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
podpora předmětu radioelektronická zařízení, používá znalostí i z tohoto předmětu Žáci se naučí
využívat prostředky zvolených simulačních programů, nejprve programu pro analýzu obvodů
SNAP a poté simulačního programu SPICE. Seznámí se s prostředím zvolených programů a poté
budou programy používat pro simulaci obvodů, naučí se modelovat jednotlivé elektronické
prvky, provádět stejnosměrnou analýzu a i časovou analýzu obvodů.
Část 2 – Jednočipové mikropočítače
Učivo navazuje na znalosti získané v oblasti číslicové techniky, výpočetní techniky, elektroniky
a mikroprocesorové techniky. Žák se nejprve seznámí jednočipovými mikropočítači AVR, kde
stěžejními tématy jsou popis vnitřní struktury, organizace vnitřní a vnější paměti dat a programu,
strojový a hodinový cyklus, výpočet doby provádění programu, porty a komunikace s okolím,
časování, přerušení a čítač/časovač. Žáci se též seznámí s principy sériové a paralelní
komunikace, hlídacími obvody, podrobněji poznají jednotlivé typy pamětí. Důležitou částí je
seznámení s instrukční sadou mikroprocesoru a procvičení jednotlivých instrukcí pomocí
jednoduchých programů, které žáci samostatně vytvářejí v simulátoru jednočipového
mikropočítače. Seznámí se se základy jazyka C pro přípravek Arduino. Žáci pracují s přípravkem
Arduino a naučí se prakticky naprogramovat celou řadu jednoduchých i složitějších úloh
a praktických zapojení s různými čidly a senzory.
Část 3 - CAD aplikace Autodesk Inventor
Učivo navazuje v úvodu na znalosti z plošné a prostorové geometrie a technického kreslení. Žáci
se naučí využívat prostředky parametrického 3D modeláře. Stěžejními tématy úvodu do 3D
aplikací je porozumění pojmu parametrizace, pracovních prvků a jejich využití. Poté se žáci
seznamují s filozofií tvorby virtuálních modelů jako sestavy jednotlivých dílčích prvků
a s modelovacími nástroji pro tvorbu těchto prvků. Důraz je kladen na správné geometrické
vlastnosti a přesnost vytvářených modelů. V následující části pak žáci vytvářejí z vytvořených
modelů sestavy s respektováním mechanických vlastností, které by tyto měly v reálné podobě. Při
tvorbě sestavy se učí využívat knihovny normalizovaných prvku, obsahového centra. Obsahem
závěrečné části je pak tvorba výkresové dokumentace dříve vytvořených součástí a sestav.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů hodnot a preferencí
Výuka všech částí předmětu je koncipována tak, aby žáci pochopili nutnost kvalitní, pečlivé
a přesné práce, naučili se efektivnímu a exaktnímu využívání matematických a programovacích
nástrojů k řešení problémů, včetně jeho modelování. Výuka vede k hledání optimálního řešení
v rámci týmové práce, aby si žáci vážili kvalitní práce svých spolupracovníků, zároveň dovedli
kriticky zhodnotit práci vlastní a aby se naučili využívat a dodržovat příslušné standardy.
Pojetí výuky
Výuka probíhá během 3. a 4. ročníku studia ve formě dvouhodinových bloků cvičení
na učebnách vybavených počítači a příslušným software. Ve 3. ročníku probíhá výuka učiva části
1 (Simulační programy pro elektrotechniku) a části 2 (Jednočipové mikropočítače) (14-tidenní
cyklus) a ve 4. ročníku výuka učiva části 1 (pokračování) a části 3 (CAD aplikace Autodesk
Inventor) (opět 14-tidenní cyklus). Výklad je převážně prováděn s pomocí praktických ukázek
řešením vzorových situací a příkladů. Základem jsou pro žáky kdykoliv dostupné materiály
umístěné na školním intranetu a další materiály dostupné na Internetu. Jsou používány i metody
skupinové práce kombinované s klasickými výukovými postupy.
241
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
Hodnocení výsledků žáků
Hodnocení je prováděno v souladu s klasifikačním řádem školy. Základem jsou praktické práce
na počítačích, při kterých je ověřován stupeň praktických znalostí a především dovedností
při využití nástrojů daných aplikací. Ověřována je správnost a logičnost použitých konstrukčních
a modelovacích postupů. Při hodnocení je uplatněna i aktivita žáku během výuky.
Při hodnocení žáků se vyučující řídí platným školním řádem, viz kapitola Pravidla pro hodnocení
výsledků vzdělávání žáků – klasifikační řád.
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat
Klíčové kompetence
Studijní program předmětu je koncipován tak, aby žáci získali následující klíčové kompetence:
Kompetence k učení − žáci mají pozitivní vztah k učení a vzdělávání, využívají ke svému učení
různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí.
Kompetence k řešení problémů − žáci porozumějí zadání úkolu, dokážou určit jádro problému,
získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení,
a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky.
Personální a sociální kompetence − žáci jsou schopni pracovat v týmu a podílet se na realizaci
společných pracovních a jiných činností.
Matematické kompetence − žáci provádějí reálný odhad výsledku řešení dané úlohy, umí
nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umějí je vymezit, popsat
a správně využít pro dané řešení, aplikují znalosti fyzikálních a matematických zákonů a pouček.
Kompetence využívat prostředky ICT a pracovat s informacemi – žáci ovládají práci
s osobním počítačem a dalšími prostředky ICT, práci s běžným základním a aplikačním
programovým vybavením, jsou schopni se učit se používat nové aplikace, získávat informace
z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet.
Průřezová témata
Člověk a životní prostředí
Žák si osvojuje a tříbí názory na spotřebu materiálu, energie, na používané technologické metody
a pracovní postupy, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Žák chápe význam elektronicky
zpracované a archivované dokumentace vzhledem k dokumentaci papírové, šetrný přístup
k životnímu prostředí.
Člověk a svět práce
Žák řeší praktické úlohy se zaměřením na budoucí možnost studia, případně zaměstnání v oblasti
konstruování. Žák ovládá moderní prostředky konstruování a tvorby výkresové dokumentace,
uvědomuje si jejich efektivnost ve srovnání s tradičními způsoby a význam této efektivity
pro výrobní podniky v reálné praxi.
242
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
Informační a komunikační technologie
Žák efektivně využívá prvků moderních informačních a komunikačních technologií
pro vzdělávání v oblasti matematického modelování a při samostatném řešení úkolů. Žák ovládá
získávání doplňkových informací s využitím internetu.
Rozpis učiva a realizace kompetencí
3. ročník
Část 1 – Simulační programy pro elektrotechniku
Výsledky vzdělávání a kompetence
Žák:
Učivo
2 vyučovací hod. za 2 týdny
- zná základy symbolické analýzy
- orientuje se ve struktuře a základních příkazech
programu SNAP
- dovede provést symbolickou analýzu jednoduchých
elektronických obvodů pomocí programu SNAP
Symbolická analýza obvodů programem SNAP
Základy symbolické analýzy
Uspořádání programu (struktura, editor schémat, základní
příkazy, knihovna prvků, nastavení parametrů a vytváření
nových prvků)
Program SNAP (koncepce programu, postup výpočtu,
okno výsledků, aproximační analýza, formát knihovny,
formát netlistu)
Řešení typových příkladů
- orientuje se v prostředí programu SPICE
- zná pravidla pro tvorbu textových souborů v prostředí
programu SPICE
Úvod do simulace obvodů pomocí programů typu
SPICE
Typická struktura simulačního programu typu SPICE
Pravidla pro tvorbu textových souborů
- zná klíčové znaky základních analogových součástek
- umí vytvořit a pracovat s netlistem součástky
Základy modelování v SPICE – základní obvody
Klíčové znaky analogových součástek
Definice součástky v netlistu využívající příkaz MODEL
Základní příkazy v SPICE (.LIB , .INC aj.)
- orientuje se v modelování složitějších elektronických
obvodů
- dokáže vytvářet vlastní funkce v prostředí SPICE
- je schopen využívat funkce programu SPICE
pro modelování jednotlivých prvků
Základy modelování v SPICE – složitější obvody
Práce s podobvody SPICE
Funkce zabudované v SPICE pro modelování prvků
Vytváření vlastních funkcí
Řízené zdroje pro behaviorální modelování
Řízení spínače pro behaviorální modelování
Část 2 – Jednočipové mikropočítače
Výsledky vzdělávání a kompetence
Žák:
rozumí
základním
pojmům
číslicové
a mikroprocesorové techniky
- vysvětlí rozdíl mezi analogovým a číslicovým
signálem
- rozezná kombinační a sekvenční obvod a umí popsat
jejich chování
Učivo
2 vyučovací hod. za 2 týdny
Úvod do mikroprocesorové techniky
Číslicová technika, číslicové a analogové signály
Kombinační a sekvenční číslicové obvody
Bit, bajt, číslo, reprezentace informace v číslicovém
systému
243
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
- vyjádří stav bajtu v dekadickém, hexadecimálním
a binárním zápisu
- zvládá převody mezi číselnými soustavami
Číselné soustavy používané v mikroprocesorové technice
- zná popis vnitřní struktury, organizace paměti dat
a paměti programu, vývody a komunikace s okolím
mikropočítačů AVR
Jednočipové mikropočítače AVR
Popis vnitřní struktury, organizace paměti dat a paměti
programu, vývody a komunikace s okolím
- používá instrukce pro práci s porty
- umí připojit součástek k vývodům jednočipového
počítače
Činnost portů
Připojování součástek k vývodům jednočipového
mikropočítače (LED, tlačítka, čidla)
Výstupní úrovně, proud, zatížitelnost, PULL-UP
Analogové vstupy, A/D převodník
PWM
- vysvětlí princip časování a provádění instrukcí
Časování
Oscilátor, hodinový a strojový cyklus
Časování a provádění instrukcí,
programu
doba
provádění
- vysvětlí funkci přerušovacího systému a výhody
použití přerušení
- vyjmenuje zdroje přerušení a možnosti jejich využití
Přerušení
Význam přerušení, použití
Vnitřní a vnější přerušení
Povolení přerušení
Režimy spouštění vnějšího přerušení (sestupnou hranou,
úrovní…)
Obsluha přerušení
- vysvětlí rozdíl mezi pojmy čítač a časovač
- popíše možnosti využití čítače/časovač
- vypočítá/nastaví dobu běhu časovače
Čítač/časovač
Využití čítače a časovače
Režimy běhu
Záchytný a komparační registr
- popíše jednotlivé typy komunikací
- umí ke komunikaci použít různé typy linek
Komunikace
Princip sériové a paralelní komunikace
Standardní sériová komunikace (startbit, stopbit, parita)
Sériové sběrnice používané v mikroprocesorové technice
a robotice (I2C, Microwire)
- popíše jednotlivé typy hlídacích obvodů
Hlídací obvody
PowerFail
Watchdog
- používá přípravek Arduino, umí spustit a kompilovat
program
Seznámení s přípravkem Arduino
Realizace jednoduchých zapojení pomocí nepájivého
kontaktního pole
Seznámení s přípravkem Arduino a vývojovým
prostředím, kompilace programu a jeho spuštění
- zná syntaxi a používá instrukce jazyka C
- naprogramuje cyklus s požadovaným počtem
opakování, využije vnořené cykly pro vysoký počet
Základy jazyka C (wiring) pro Arduino
Proměnné
Funkce setup a loop
244
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
opakování
Ovládání digitálního výstupu – pinMode, digitalWrite
Inkrementace, dekrementace
Cykly (for, while)
Podmínky (if, else, switch)
Funkce delay
- naprogramuje jednoduché úlohy s digitálním výstupem
Jednoduché programy s digitálním výstupem
Generování přesné frekvence na výstupu (použití delay,
millis)
PWM pomocí delay
- naprogramuje jednoduché úlohy s digitálním vstupem
Jednoduché programy s digitálním vstupem
Funkce DigitalRead
Rozsvěcení/zhasínání
stisknutým
tlačítkem,
dvoutlačítkové ovládání
Ošetření zákmitů
Počítání stisků tlačítka
- dokáže provést komunikaci Arduino – PC
Komunikace Arduino – PC
Použití sériové komunikace a USB k zasílání dat do
počítače
- je schopen realizovat jednoduché úlohy s časem
Měření času
Měřič frekvence vstupního signálu
Stopky a hodiny
- umí využít PWM k jednoduchým úlohám
PWM a analogový výstup
Funkce AnalogWrite
Nastavení jasu LED diody pomocí PWM
- umí použít vlastnosti analogového vstupu
Analogový vstup
Funkce analogRead
Realizace jednoduchého voltmetru a ohmmetru
- zná a umí použít různé druhy čidel a senzorů
Praktická zapojení - čidla a sensory
Odporová teplotní čidla, Teplotní čidla s číslicovým
výstupem
Fotorezistor
Optická závora
Snímač otáček
4. ročník
Část 1 – Simulační programy pro elektrotechniku (pokračování)
Výsledky vzdělávání a kompetence
Žák:
Učivo
2 vyučovací hod. za 2 týdny
- dokáže namodelovat složitější elektronické obvody
v prostředí programu SPICE
- je schopen využívat funkce programu SPICE
pro analýzu složitějších elektronických obvodů
Základy modelování v SPICE – složitější obvody
Řešení typových příkladů
Konstrukční cvičení
- zná způsoby označování ss. napětí a proudů v prostředí
Stejnosměrná analýza obvodů (DC)
245
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
programu SPICE
- umí provést stejnosměrnou analýzu elektronického
obvodu
Stejnosměrné řešení v nelineárním obvodu (ruční řešení,
algoritmické řešení, konvergence, globální podmínky
simulace)
Označování stejnosměrných napětí a proudů v SPICE
DC (stejnosměrná) analýza
- chápe cíle časové analýzy obvodu
- je schopen zadat počáteční podmínky časové analýzy
obvodu
- zná význam parametrů fyzické vrstvy
- umí vygenerovat signály ve SPICE (ze závislých
i nezávislých zdrojů signálu)
DC (stejnosměrná) analýza
Cíle časové analýzy
Příkaz .TRAN
Zadávání počátečních podmínek pro časovou analýzu
Příkaz .IC a .NODESET
Generování signálů v SPICE
Část 3 - CAD aplikace Autodesk Inventor
Výsledky vzdělávání a kompetence
Žák:
Učivo
2 vyučovací hod. za 2 týdny
− objasní pojem a význam CA technologií
Úvod
CA technologie, aplikační programy CAD a jejich
generace, využití
− charakterizuje aplikaci Autodesk Inventor a její
pracovní režimy
− orientuje se v pracovním prostředí aplikace a jejich
pracovních režimech
− rozumí pojmu parametrické modelování
Autodesk Inventor – modelování součástí
Úvod do aplikace, filozofie práce s aplikací - AutoCAD
vs. Inventor, prostředí aplikace, ovládací prvky, pracovní
režimy, prohlížeč, pojem parametrického modelování,
nástroje pro řízení pohledu.
− umí vytvářet 2D náčrty jako výchozí objekty pro
tvorbu 3D modelů
Režim tvorby náčrtu, pracovní prvky, náčrtové roviny,
konstrukce a kreslení náčrtů, nástroje pro kreslení náčrtů,
výběr entit, úprava entit, styly entit - normální,
konstrukční, osa.
− umí správně parametrizovat
− umí stanovit potřebný stupeň parametrizace
Geometrické vazby, zobrazení vazeb, editace vazeb.
Rozměrové parametry, kótování náčrtu, typy kót, úprava
kót, vztahování rozměrů kóty.
Vyhodnocování náčrtu, stupeň parametrizace náčrtů,
tvarová a rozměrová stabilita náčrtu.
− stanovuje efektivní strategii tvorby modelu
− vytváří virtuální 3D modely dle zadání
− edituje již existující modely a jejich prvky
Modelování součástí, 3D operace vysunutí, rotace.
Editace prvků a náčrtů, využití Prohlížeče pro editaci.
3D editační nástroje – zkosení a zaoblení hran.
− vytváří modely součástí s využitím pokročilejších
modelovacích nástrojů
− edituje a doplňuje modely potřebnými prvky
Obdélníkové a kruhové pole prvků, Díra, Tažení profilu
po definované trajektorii, Šablonování, Spirála,
Skořepina, Žebro, Závit, Zešikmení ploch.
− orientuje se v práci v prostředí sestavy
− vkládá do sestavy potřebné součástí, vytváří nové či
edituje stávající
− vytváří potřebné vazby v sestavě
Autodesk Inventor – tvorba sestav
Prostředí sestavy, tvorba sestavy, tvorba a úpravy modelů
v prostředí sestavy, typy vazeb a jejich užití.
− využívá knihovny Obsahové centrum pro vložení
normalizovaných součástí
Obsahové centrum – knihovny obsahového centra,
databáze normalizovaných součástí a jejich využití
při tvorbě sestav.
246
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
− orientuje se v prostředí režimu tvorby výkresu
− využívá výkresovou šablonu
− vkládá do výkresové šablony potřebné pohledy
Autodesk Inventor – tvorba výkresové dokumentace
Režim tvorby výkresu asociovaného s modelem součásti
či sestavy.
Aktivace výkresové šablony, užití panelu nástrojů
pro vložení pohledů – Základní pohled, Promítnutý
pohled, Řez, Částečný řez, Detail, Přerušený pohled.
− doplňuje vytvořené pohledy ve výkresu kótami,
středovými značkami, osami a potřebnými textovými
objekty
− tiskne výkresovou dokumentaci, exportuje výsledky
své práce do jiných aplikací
Panel Poznámky výkresu, Kóty modelu, Výkresové kóty,
kótovací nástroje, popis díry/závitu, středové značky
a osy, Text, Text s odkazem, tvorba výkresů součástí
a sestav.
Tisk výkresů, export souborů.
247
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
ELEKTRONICKÉ POČÍTAČE
Název školy: SPŠE a VOŠ, Pardubice, Karla IV. 13
Název ŠVP: Elektrotechnika
Obor/zaměření: Řídicí systémy
Hodinová dotace: 4/132, 4/112
Platnost: od 1. září 2013
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecný cíl vyučovacího předmětu
Cílem vzdělávání předmětu elektronické počítače je naučit žáky orientovat se v problematice
výpočetní techniky, poskytnout základ pro řešení jednoduchých úloh a návrhů programů.
Uvedený předmět připravuje žáky k tomu, aby byli schopni účelně a účinně využívat osobní
počítače, znali jejich funkci a vnitřní strukturu a možnosti použití samostatně i ve složitějších
celcích a dokázali se orientovat v dané problematice.
Žák je schopen vysvětlit úlohu výpočetní techniky v současné elektronice a životě společnosti.
Používá matematického aparátu účelně k řešení programového zadání. Žák je schopen objasnit
strukturu a činnost počítače a řeší jednoduché úlohy, které je schopen realizovat pomocí
vývojového prostředí programovacího jazyka.
Charakteristika učiva
Učivo předmětu navazuje v úvodu na znalosti z oblasti matematiky a elektroniky. V další části se
žák seznámí se základními pojmy číselných soustav a kódů. Ve třetí části studia se žák obeznámí
s rozdělením programovacích počítačových jazyků, probere základní datové a řídící struktury,
rozvine své znalosti objektově orientovaného modelu programování. V další části využije žák
základních znalostí z oblasti elektroniky a aplikuje je při studiu hardware osobního počítače. Na
znalostech vstupních i výstupních periferiích osobního počítače, zálohování dat, dále
standardních rozhraní osobního počítače, a multimediálních rozhraních. Dále v dalším ročníku si
žák osvojí znalosti systémové desky, polovodičových pamětí, CPU, GPU a grafických karet,
včetně znalostí o počítačových sítích. V programování si osvojí náročnější techniky
programování GUI aplikací, vláken, apletů, webových aplikací a databází.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů hodnot a preferencí
Výuka směřuje k tomu, aby žáci pracovali kvalitně a pečlivě, dodržovali normy a technologické
postupy, neplýtvali materiálními hodnotami, dodržovali zásady a předpisy BOZP, vážili si
kvalitní práce jiných lidí, byli schopni se kriticky dívat na výsledky své vlastní práce.
Výukové strategie nebo Pojetí výuky
V daném předmětu je používána informačně receptivní metoda v podobě přednášky a výkladu,
využívající pro obrazové informace technologií ICT. Žák je veden i k práci s odbornou literaturou
a internetem. Výuka předmětu je koncipována tak, aby vedla žáky samostatně uplatňovat znalosti
a dovednosti v předmětu praxe. Vhodným doplňkem výuky jsou různé prezentační a simulační
248
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
ukázky prostřednictvím výpočetní techniky i odborné exkurze. Jsou používány i metody
skupinové práce kombinované s klasickými výukovými postupy.
Hodnocení výsledků žáků
Hodnocení je prováděno v souladu s klasifikačním řádem školy. Nejčastější jsou práce písemné,
při kterých je ověřováno, zda žáci zvládli dané téma, naučili se správným logickým postupům,
které je vedou k přesným, úplným a formálně správným závěrům. Další složku testování žáků
tvoří zkoušení ústní, které navíc prověří korektní a přesné vyjadřování a zhodnotí výstup před
žáky. Důležitou součástí ústního zkoušení je zařazení vlastního sebehodnocení žáků a hodnocení
zkoušeného ostatními. Hodnotí se také aktivita během výuky a při samostatném řešení zadaných
příkladů. Dalším hodnotícím zdrojem je vypracování zadaných referátů k danému tématu, kde se
hodnotí získání informací, vlastní zpracování a prezentace získaných poznatků. Ve čtvrtém
ročníku je cílem vytvoření týmového projektu v rámci programování zadaného a konzultovaného
tématu, který zhodnotí dosažené znalosti na rozsáhlejším profilovaném úkolu.
Při hodnocení žáků se vyučující řídí platným školním řádem, viz kapitola Pravidla pro hodnocení
výsledků vzdělávání žáků – klasifikační řád.
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat
Klíčové kompetence
Komunikativní kompetence – žáci formulují myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné
podobě přehledně a jazykově správně, zpracovává písemně řešení zadaných úloh, správně
po formální i obsahové stránce. Aktivně se zúčastní diskuzí, formuluje a obhajuje své názory
a řešení, respektuje názory druhých.
Personální kompetence – žák se učí pracovat efektivně, vyhodnocovat dosažené výsledky,
využívat ke svému učení zkušeností jiných lidí a učit se i na základě zprostředkovaných
zkušeností. Učí se přijímat hodnocení svých výsledků za strany jiných lidí, adekvátně na ně
reagovat, přijímat radu i kritiku.
Sociální kompetence – žák přijímá a odpovědně řeší zadané úkoly, podněcuje práci v týmu
vlastními návrhy, nezaujatě zvažuje návrhy druhých.
Samostatnost při řešení úkolů – žák rozvíjí schopnost porozumět zadání úkolu nebo určit jádro
problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty
řešení a zdůvodnit je, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky.
Využití prostředků informačních a komunikačních technologií – žák se učí pracovat s běžným
základním a novým aplikačním programovým vybavením, učí se získávat informace
z otevřených zdrojů, zejména z celosvětové sítě Internet.
Aplikace matematických postupů – žák se učí při řešení praktických úloh zvolit odpovídající
matematické postupy, použít vhodné algoritmy, využívat a vytvářet různé formy grafického
znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata a převody jednotek). Sestavuje ucelené řešení
praktického úkolu na základě dílčích výsledků.
249
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
Průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Žák je veden k tomu, aby na základě dosažených výsledků a získaných schopností měl vhodnou
míru sebevědomí a odpovědnosti, aby se naučil komunikaci, vyjednávání a řešení konfliktů.
Člověk a životní prostředí
Žák si osvojuje a tříbí názory na spotřebu energie, na používané technologické metody a pracovní
postupy, které jsou šetrné k životnímu prostředí.
Člověk a svět práce
Žák řeší praktické úlohy se zaměřením na budoucí možnost studia, případně zaměstnání v oblasti
elektrotechniky.
Informační a komunikační technologie
Žák efektivně využívá prvků moderních informačních a komunikačních technologií v průběhu
vzdělávání a při samostatném řešení úkolů.
Rozpis učiva a realizace kompetencí
3. ročník
Výsledky vzdělávání a kompetence
Žák:
Učivo
4 vyučovací hod. týdně
− používá počítač a jeho periferie;
Úvod
Obsah a význam předmětu, souvislost elektronických
počítačů a ostatních předmětů
− provádí převody čísel mezi soustavami;
Číselné soustavy o různých základech, jejich převody
čísel mezi nimi
− ovládá principy algoritmizace úloh a sestavuje
algoritmy řešení konkrétních úloh (dekompozice úlohy
na jednotlivé elementárnější činnosti za použití
přiměřené míry abstrakce);
−získává a využívá informace z otevřených zdrojů,
zejména pak z celosvětové sítě Internet, ovládá jejich
vyhledávání, včetně použití filtrování;
Řetězce
Třídy
Výjimky
Datové proudy
− porozumí technickému řešení vstupních periferií;
Klávesnice
- konstrukce a funkce
- komunikace
Myš, TrackBall, TouchPad, Tablet
- konstrukce, principy snímání, dotykové obrazovky
Snímače obrazu
- principy snímání
- scannery, digitální fotoaparáty a kamery
− porozumí technickému řešení výstupních periferií;
Tiskárny a plotry
- impaktní
- neimpaktní
250
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
- komunikace, barevný tisk, programování
- barevné systémy
Obrazový systém
- Displeje – požadavky, parametry
- Grafické karty – historie, 2D a 3D akcelerátory
− porozumí technickému řešení zařízení pro zálohování
dat;
Vnější zálohovací zařízení
- ZIP, JAZ
- MOD
- LTO, DLT
Vnitřní zařízení
- CD-ROM, CD-R(W), DVD, DVD ±R(W), DVD-RAM
- výměnné disky
- FD, HD (fyzická struktura, technologie)
- RAID
Disková rozhraní
- PATA, SATA
-SCSI, SAS
Souborové systémy
-FAT, NTFS, EXT
− porozumí technickému řešení standardních rozhraní
PC;
Historická rozhraní
- sériový a paralení port
Nová rozhraní
- PS/2, USB, FireWire
− porozumí technickému řešení systémové desky;
Čipová sada
- northbridge, southbridge, pomocné obvody
Sběrnice
- historie a současnost
- specialní vlastnosti AGP
- PCI, PCIe, Plug&Play, Bus Mastering
− porozumí technickému řešení polovodičových pamětí;
Základní dělení a typy
Pevné paměti
– ROM, PROM, EPROM, EEPROM, FLASH
Paměti s měnitelným obsahem dat
- statická a dynamická paměťová buňka
- RWM (RAM), SRAM, DRAM, SDRAM, RDRAM,
DDR
- CMOS
4. ročník
Výsledky vzdělávání a kompetence
Žák:
Učivo
4 vyučovací hod. týdně
− porozumí základní struktuře a historii vývoje CPU,
organizaci přístupu k paměti a přerušení.
Srovnávací tabulka zákl. parametrů μP IA32
Bloková struktura a registry
251
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
- popis a funkce všech bloků
- rozdělení, popis a použití registrů procesoru
Data – formáty, uložení dat v registrech a v paměti
Techniky adresování paměti (přímé a nepřímé-registrové)
Adresace v reálném režimu (módu)
- organizace a rozdělení paměťového prostoru (fyzické,
logické)
- definice logické adresy, definice a tvorba fyzické adresy
- programové rozdělení paměti – segmentace
- přerušovací systém
-Adresace v chráněném režimu
- popis deskriptoru – úroveň ochran
- třídy popisovačů
- pojem virtuální paměť a stránkovací jednotka
-přepínání procesů a přerušovací systém
-porozumí základní struktuře
a hardwarovému řešení
sítě,
softwarovému
−
ovládá
pokročilé
programovací
(procvičování v rámci cvičení předmětu)
techniky
Topologie sítě
Síťové modely
Síťové protokoly
Aktivní a pasivní prvky sítě
GUI
Kolekce
Vlákna
Knihovny Javy
252
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
AUTOMATIZACE
Název školy: SPŠE a VOŠ, Pardubice, Karla IV. 13
Název ŠVP: Elektrotechnika
Obor/zaměření: Řídicí systémy
Hodinová dotace: 3/99, 2/56
Platnost: od 1. září 2013
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecný cíl vyučovacího předmětu
Cílem vzdělávání předmětu Automatizace ve třetím ročníku je naučit žáky orientovat se
v problematice základních technických prostředků, jejich principů, matematického popisu
a způsobu jejich použití. Předmět vychází ze znalostí, získaných především v předmětech
Matematika, Fyzika a Základy elektrotechniky. Seznamuje žáky s využitím obecných fyzikálních
principů, s technickým řešením snímačů vybraných fyzikálních veličin, převodníků, pohonných
jednotek, jejich funkčními vlastnostmi, obvodovým zapojením a možnostmi využití v praxi.
Připravuje žáky k tomu, aby byli schopni automatizační prostředky volit s ohledem na konkrétní
podmínky a aplikovat je v měřicích a řídicích obvodech.
Cílem vzdělávání předmětu Automatizace ve čtvrtém ročníku je naučit žáky porozumět funkci
základních lineárních regulačních obvodů, posuzovat a matematicky popisovat členy těchto
obvodů, vyhodnocovat řízený proces a navrhovat základní typy regulátorů. Proto je žák
v předmětu seznámen s užívanými matematickými nástroji, především Laplaceovou transformací
a Z - transformací. S využitím tohoto matematického aparátu jsou žáci schopni vyjadřovat
statické i dynamické vlastnosti regulovaných soustav, regulátorů i uzavřených reg. obvodů. Žáci
jsou seznámeni i se základními typy regulátorů nelineárních, dvoupolohových, neboť tento typ
jednoduchých a provozně spolehlivých regulačních členů je hojně používán. Na základě
získaných znalostí je žák schopen regulátory tohoto typu zapojit a seřídit. V rámci předmětu jsou
žáci seznámeni i se základy sekvenčního řízení, s návrhy sekvenčních logických obvodů a jejich
obvodovou realizací.
Charakteristika učiva
Učivo předmětu Automatizace ve třetím ročníku navazuje na obecné znalosti z matematiky,
fyziky, základů elektrotechniky a základů číslicové techniky, získané v prvním a druhém ročníku.
V této části jsou žáci seznámeni s funkcí vybraných automatizačních prostředků, principy jejich
konstrukčního nebo obvodového řešení a zjednodušeným matematickým popisem, který
respektuje úroveň znalostí matematiky.
V úvodu jsou žáci seznámeni s obsahem pojmu řídicí – automatizační technika, její funkcí
a účelem, základním principem řídicího obvodu se zápornou zpětnou vazbou, základní
terminologií a nejběžnějšími typy regulací.
Navazující část předmětu je věnována principům snímačů nejběžnějších fyzikálních veličin –
teploty, polohy, rychlosti, zrychlení, vlhkosti, vodivosti, průtoku, tlaku a síly. Další část učiva
253
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
pak seznamuje žáky se zapojením těchto snímačů v elektrických obvodech, příp. s metodami
potlačení vlivů poruchových veličin.
Pozornost je věnována i vybraným typům převodníků. Žáci jsou seznámeni s převodníky mezi
dvěma elektrickými analogovými veličinami (U/U, U/I, I/U, I/I), mezi signály elektrickými
a pneumatickými (E/P, P/E), jsou popsány základní principy zapojení převodníků A/D a D/A
(kompenzační, komparační, s váhovými odpory, s odporovou sítí R-2R, integrační).
Významná část předmětu pojednává o akčních členech. Jsou popsány principy stejnosměrného
motoru a jeho užívaných zapojení, střídavých motorů a to jak jednofázových tak i trojfázových,
motorů asynchronních i synchronních, motorů komutátorových a krokových. Jsou probrány
možné režimy jejich funkce, způsoby řízení otáček, brzdění a reverzace. Jejich funkce je popsána
zatěžovacími rovnicemi a grafy jejich zatěžovacích charakteristik.
V závěrečné části učiva předmětu ve třetím ročníku jsou žáci seznámeni se základy logického
řízení. Navazuje se přitom na znalosti získané v předmětu číslicová technika. Tyto znalosti jsou
doplněny o informace o obvodové struktuře užívaných logických členů, jejich vlastnostech
a charakteristikách, způsobech ošetření logických signálů. Jsou probrány základy kombinačních
logických obvodů.
Učivo předmětu ve 4. ročníku dále navazuje na znalosti, získané v předmětech fyzika,
matematika, základy elektrotechniky a automatizace. Žák je seznámen se základními pravidly
Laplaceovy transformace a Z – transformace. Rozsah je volen tak, aby byl schopen vyřešit běžné
úlohy z oblasti lineárního řízení, aby uměl provést základní identifikaci regulované soustavy
a podle vybraných kritérií byl schopen navrhnout strukturu a parametry základních typů
regulátorů.
V části věnované nelineárním regulátorům jsou žáci seznámeni se základními funkčními
vlastnostmi těchto členů, s jejich graficko-početním popisem a vlivem jejich parametrů na průběh
veličiny regulované i veličiny akční.
V kapitolách o sekvenčním řízení jsou žáci poučeni o základních principech sekvenčních
logických obvodů, jejich popisu, návrhu a realizaci, tak, aby byl žák schopen jednodušší typy
těchto obvodů navrhnout podle ústního zadání nebo podle zadaného časového diagramu.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů hodnot a preferencí
Výuka směřuje k tomu, aby žáci pracovali pečlivě, odváděli kvalitní práci, dodržovali normy
a technologické postupy, neplýtvali materiálními hodnotami, dodržovali zásady a předpisy
BOZP, vážili si kvalitní práce jiných lidí, byli schopni kriticky se dívat na výsledky své vlastní
práce.
Výukové strategie nebo Pojetí výuky
V předmětu je používána informačně receptivní metoda v podobě přednášky a výkladu doplněná
ukázkami funkce jednotlivých prvků na přípravcích, sestavených z průmyslově vyráběných dílů.
Žáci jsou důsledně vedeni k samostatnému uvažování, pochopení základních principů a k práci
s odbornou literaturou.
Hodnocení výsledků žáků
Hodnocení je prováděno v souladu s klasifikačním řádem školy. Rozsah a hloubka zvládnutí
učiva je prověřována písemnými pracemi, ústním zkoušením a sledováním aktivity žáků. Důraz
254
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
je kladem na logické pochopení souvislostí, rozlišení příčin a důsledků, vyvozování správných,
přesných a úplných závěrů. Ústní zkoušení prověří i vyjadřovací schopnosti žáka a jeho
schopnosti logické argumentace v diskusi. Důležitou součástí ústního zkoušení je i zařazení
vlastního sebehodnocení žáků a hodnocení zkoušeného ostatními žáky.
Při hodnocení žáků se vyučující řídí platným školním řádem, viz kapitola Pravidla pro hodnocení
výsledků vzdělávání žáků – klasifikační řád.
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat
Klíčové kompetence
Komunikativní kompetence - Žák formuluje myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné
podobě přehledně a jazykově správně, zpracovává písemně řešení zadaných úloh správně
po formální i jazykové stránce. Aktivně se zúčastní diskusí, formuluje a obhajuje své názory
a řešení, respektuje názory druhých.
Personální kompetence - Žák se učí pracovat efektivně, vyhodnocovat dosažené výsledky,
využívat ke svému učení zkušenosti jiných lidí a učí se i na základě zprostředkovaných
zkušeností. Učí se přijímat hodnocení svých výsledků ze strany jiných lidí, adekvátně na ně
reaguje, přijímá radu i kritiku.
Sociální kompetence - Žák přijímá a odpovědně řeší zadané úkoly, podněcuje práci v týmu
vlastními názory, nezaujatě zvažuje návrhy druhých.
Samostatnost při řešení úkolů - Žák rozvíjí schopnost porozumět zadání úkolu nebo určit jádro
problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty
řešení a zdůvodnit je, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky.
Využití prostředků informačních a komunikačních technologií – žák se učí pracovat s běžným
základním a novým aplikačním programovým vybavením, učí se získávat informace
z otevřených zdrojů, zejména z celosvětové sítě INTERNET.
Aplikace matematických postupů - Žák se učí při řešeních praktických úloh zvolit odpovídající
matematické postupy, použít vhodné algoritmy, využívat a vytvářet různé formy grafického
znázornění (tabulky, grafy, diagramy, schémata a převody jednotek). Sestavuje ucelené řešení
praktického úkolu na základě dílčích výsledků.
Průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Žák je veden k tomu, aby na základě dosažených výsledků a získaných schopností měl vhodnou
míru sebevědomí a odpovědnosti, aby se naučil komunikaci, vyjednávání s ostatními lidmi a aby
uměl řešit případné konflikty.
Člověk a životní prostředí
Žák si osvojuje a tříbí názory na spotřebu energie, preferuje metody a pracovní postupy, které
jsou šetrné k životnímu prostředí.
Člověk a svět práce
Žák řeší praktické úlohy se zaměřením na budoucí možnost studia, příp. zaměstnání v oblasti
slaboproudé elektrotechniky.
255
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
Informační a komunikační technologie
Žák efektivně využívá prvků moderních informačních a komunikačních technologií v průběhu
vzdělávání a při samostatném řešení úkolů.
Rozpis učiva a realizace kompetencí
3. ročník
Výsledky vzdělávání a kompetence
Učivo
3 vyučovací hod. týdně
Žák:
- má povědomí o významu předmětu pro svůj odborný
růst, je seznámen s jeho obsahem, zná základní strukturu
reg. obvodu se zápornou zpětnou vazbou
Úvod, technicko – ekonomický význam automatizační
techniky, terminologie (reg. soustava, regulátor, akční
člen, reg. odchylka, veličina řídicí, řízená, poruchová,
akční)
- zná základní typy řízení, rozdíl mezi řízením
a ovládáním
Ovládání, řízení na konstantní hodnotu, řízení
programové, vlečné, poměrové, extremální , regulační
obvod jednoduchý a rozvětvený, regulační obvod spojitý
a diskrétní
- zná způsob popisu reg. obvodů blok. schematy
Algebra blokových schémat, řazení bloků
statické
Statická převodní charakteristika snímačů, zpracování
signálů, potlačení poruch a šumů, dynamické vlastnosti
čidel
- zná strukturu měř. řetězce, kompenzační a diferenční
zapojení snímačů
Kompenzační a diferenční snímání veličin, členy měř.
řetězce
- zná základní metody snímání polohy, rychlosti, otáček,
zrychlení
Snímače polohy, rychlosti, otáček, zrychlení
Snímače odporové, kapacitní, indukční, indukčnostní,
transformátorové, optické
Snímače absolutní a relativní (inkrementální)
- zná základní metody snímání tlaku, tlakové diference,
síly, momentu
Snímače tlaku, tlakové diference, síly, momentu
Snímače
deformační,
tenzometrické,
kapacitní,
piezoelektrické
- zná principy měření průtoku tekutin (objemového,
hmotnostního) snímačem turbínovým, indukčním,
plovákovým, ultrazvukovým, anemometrickým, se
škrtícími orgány
Snímače průtoku kapalin a plynů – princip průtokoměrů
(s turbínkou, indukčních, plovákových, ultrazvukových,
se škrtícími orgány), rovnice kontinuity, Bernouliova
rovnice
- zná principy měření úrovně hladiny kapalin a sypkých
hmot (mechanické, plovákové, kapacitní, ultrazvukové,
provzdušňovací, radarové, radiační)
Snímače úrovně hladiny (mechanické,
kapacitní,
ultrazvukové,
radarové,
provzdušňovací)
- zná principy kontaktních sním. teploty (odporových,
termočlánkových,
polovodičových,
tlakových,
dilatačních)
- umí popsat funkci pyrometru a bolometru
- umí nakreslit zapojení odpor. snímačů v můstku
(dvojvodičové, třívodičové) a odvodit podmínky
rovnováhy
- dokáže popsat princip měření tepelného množství
Snímače teploty kontaktní a bezkontaktní
Zapojení odpor. snímače v můstku (dvouvodičové,
třívodičové)
Měření množství tepelné energie (tepelného množství)
- umí popsat základní požadavky na
a dynamické vlastnosti snímačů v reg. obvodu
plovákové,
radiační,
256
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
- umí popsat a odlišit signál přirozený, jednotný
a unifikovaný
- zná základní požadavky kladené na převodníky
- zná základní zapojení anal. převodníků U/U, U/I, I/U,
I/I , U/f, U/t s oper. zesilovačem
- umí nakreslit principiální schéma A/D a D/A
převodníků a popsat jejich činnost a vlastnosti
Členy pro přenos a transformaci signálů (převodníky)
Analogové (spojité) převodníky s OZ
Převodníky A/D, D/A - kompenzační, komparační,
integrační, s mezipřevodem na frekvenci, s váhovými
odpory, s odpor. sítí R-2R
- umí nakreslit zapojení ss motoru jako motoru s cizím
buzením, derivačního a sériového, sestavit obvodové
rovnice, popsat funkci motoru
- ze zatěžovací rovnice je schopen nakreslit zatěžovací
charakteristiku, stanovit otáčky naprázdno a záběrový
monent
- umí popsat režimy motoru (při změnách otáček
pomocí odporu v kotvě, napájení obvodu kotvy, buzení)
a vysvětlit tyto režimy pohybem pracovního bodu
motoru
Akční členy a jejich části
Stejnosměrný motor s cizím buzením
Stejnosměrný motor derivační
Stejnosměrný motor sériový
- vlastnosti, popis zatěžovací rovnicí, zatěžovací
charakteristiky, řízení otáček, brzdění, reverzace
- umí nakreslit schéma usměrňovačů
-- jedno a trojfázových
-- neřízených a řízených
-- jedno a dvoucestných
a vysvětlit jejich funkci
- zná zapojení napájecího obvodu generujícího šířk.
modul. impulsy ss nap. napětí, umí popsat jeho činnost
Napájecí obvody ss motorů
- usměrňovače neřízené a řízené, jednofázové a
trojfázové, jednocestné a dvoucestné
Napájení ss motoru šířkově modul.impulsy
- umí vysvětlit vznik mag. pole pulsujícího a pole
rotujícího
- dokáže nakreslit schéma a popsat funkci as. motoru vč.
jeho zatěžovací charakteristiky, odečíst otáčky
naprázdno, moment zvratu, záběrový moment, skluz
- je schopen uvést a vysvětlit Klosův vztah
- zná způsoby řízení otáček, brzdění a reverzace motoru
- umí nakreslit obvod pro přepínání hvězda – trojúhelník
a vysvětlit jeho činnost
- umí uvést schéma a vysvětlit funkci rozběhové fáze
jednofázového indukčního motoru
Indukční motory – točivé mag. pole, pulsující mag. pole,
Leblancův teorém
Motory jednofázové a trojfázové
Asynchronní motor s kotvou nakrátko, s kotvou
kroužkovou
- umí nakreslit principiální schéma střídače a popsat
jeho funkci (jednofázový, trojfázový, můstkový)
- umí popsat princip a činnost frekvenčního měniče
- dokáže popsat funkci můstkového cyklokonvertoru
Napájecí obvody indukčních motorů
Střídače – jednofázový, trojfázový, můstkový
Princip frekvenčního měniče
Princip
cyklokonvertoru,
zapojení
můstkového
cyklokonvertoru
- umí nakreslit schéma a popsat činnost
jednofázového kom. motoru
Komutátorový motor jednofázový
- umí popsat funkci synchronního motoru, vykreslit jeho
zatěžovací charakteristiku, popsat jeho spouštění
Synchronní motory
- umí popsat činnost krokového motoru, určit velikost
kroku, popsat druhy napájení (po fázích, po dvojicích
fází, čtyřtaktní, osmitaktní)
Speciální synchronní stroje – krokové motory
Krok. motor s pasivním rotorem a s rotorem radiálně
257
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
magnetovaným, způsoby napájení
- dokáže pracovat s log. signály, sestavovat log. rovnice
komb. log. obvodů, mapy a časové diagramy, slučovat
sousední členy a provádět minimalizaci log. výrazů
- ví, co je to minimální úplný soubor log. funkcí
- zná pravidla Boolovy algebry a umí s nimi pracovat
Prvky logického řízení
Boolova algebra
Způsoby popisu kombinačních log. obvodů – log.
rovnicí, tabulkou, Karn. mapou, časovým diagramem
- zná obvodovou strukturu hradel NAND a NOR a umí
popsat jejich funkci
- umí sestrojit a popsat převodní charakteristiku
- umí sestrojit vstupní a výstupní charakteristiku a
nakreslit obvody pro jejich změření
- umí popsat a vysvětlit průběh odběrové charakteristiky
Obvodová struktura hradel NAND a NOR
Vstupní, výstupní, převodní a odběrová charakteristika
Rozlišení vstupních a výstupních úrovní L a H
Základní praktická zapojení a ošetření nevyužitých
vstupů
4. ročník
Výsledky vzdělávání a kompetence
Žák:
Učivo
3 vyučovací hod. týdně
- umí dle slovního zadání nebo dle zadaného časového
diagramu sestavit PTP, provést vyloučení nadbytečných
stavů, vytvořit RTP, zvolit MP a sestavit MVP a MVF
Sekvenční logické obvody (asynchronní) – postup
při návrhu (PTP, RTP, MP, MVP, MVF), časový
diagram
Sek. obvody synchronní
- umí stanovit přenos základních členů
(obvody RC, RL, RLC)
- umí určit přenos k zadané popisující diferenciální
rovnici
- je schopen stanovit obraz odezvy na vstupní budící
signál a určit její vzor (originál, předmět)
- - umí se orientovat v Laplaceově slovníku
Spojité řízení - úvod
Laplaceova transformace – přímá, inverzní, základní
věty, přenos, imp. funkce, přech. funkce, odezvy
na vstupní signál
Laplaceův slovník
- dokáže stanovit celkový přenos k zadanému
blokovému schematu členů se známými dílčími přenosy
- zná základní symboly a značení
Algebra blokových schémat – řazení bloků sériové,
paralelní, antiparalelní, zpětnovazební
Značky a symboly
- umí odlišit statickou a astatickou regulovanou soustavu
- zná postup stanovení impulsní a přechodové funkce
- umí stanovit odezvu na obecný vstupní signál
- umí vypočítat a nakreslit průběh frekvenční
charakteristiky (v kompl. rovině, v log. souřadnicích)
- podle průběhu přech. funkce nebo podle tvaru frek.
charakteristiky je schopen provést identifikaci
základních typů regulovaných soustav
Regulované soustavy – statické a dynamické vlastnosti
Impulsní funkce, přechodová funkce, frekvenční
charakteristika (v komplexní rovině, v log. souřadnicích)
Identifikace regulovaných soustav
(statických, astatických) z přech. funkcí a z frekvenčních
charakteristik
- zná přenosy regulátorů typu P, I, D, PD, PI, PID
- dokáže vypočítat a sestrojit průběh imp. funkce, přech.
charakteristiky
základních
funkce
a
frek.
a kombinovaných typů regulátorů
- zná rozdíl mezi přímými a nepřímými typy regulátorů
- je schopen stanovit, zda se jedná o regulátor
bez interakce nebo s interakcí
Regulátory – základní typy (P, I, D) a kombinované (PD,
PI, PID), přech. funkce, impulsní funkce, frekvenční
charakteristiky
Regulátory přímé a nepřímé, s interakcí a bez interakce
258
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
- dokáže stanovit přenos řízení, odchylky nebo poruchy
uzavřeného regulačního obvodu
- umí stanovit frek. charakteristiku uzavřeného
regulačního obvodu, jeho impulsní a přechodovou
funkci
Regulační obvod (zapojení regulované soustavy a
regulátoru) se zápornou zpětnou vazbou
Přenos otevřeného reg. obvodu, přenos uzavřeného
regulačního obovodu
Přenos řízení, přenos poruchy, přenos odchylky
Impulsní funkce, přechodová funkce, frekvenční
charakteristiky
- umí posoudit vlastnosti řízeného procesu a vyznačit
na jeho časovém průběhu charakteristické parametry
Jakost řízeného procesu – doba regulace, přesnost
regulace, doba průtahu, doba náběhu, doba přechodu,
přeregulování
- umí zvolit dle zadané regulované soustavy typ
regulátoru pro dosažení nulové trvalé regulační
odchylky nebo dovolené regulační odchylky
- umí stanovit strukturu a parametry základních typů
regulátorů podle kriteria lin. reg. plochy
Základy syntézy regulátorů – návrh struktury a parametrů
dle základních kriterií
- maximální trvalé reg. odchylky
- kritera lin. reg. plochy
Seznámení s kriteriem kvadratické reg. odchylky a
kriteriem optimálního modulu
- dokáže ověřit stabilitu regulované soustavy nebo
regulačního obvodu dle Hurwitzova, Routh-Schurova
a Michajlov-Leonhardova kriteria
- je schopen posoudit stabilitu uzavřeného reg. obvodu
podle frek. charakteristiky obvodu otevřeného
(Nyquistovo kriterium)
- umí namodelovat soustavu, regulátor a regulační
obvod v prostředí ANALOX metodou snižování
derivace
- zná postup při praktickém nastavování parametrů
regulátorů
Stabilita regulovaných soustav a regulačních obvodů
Charakteristický polynom, póly přenosu
Kriteria stability: Hurwitzovo
Routh- Schurovo
Michajlov-Leonhardovo
Nyquistovo
Modelování
regulovaných
soustav,
regulátorů
a regulačních obvodů na počítači v prostředí ANALOX
Praktické postupy při nastavování parametrů regulátorů
(Ziegler – Nicholsova pravidla)
- umí graficky stanovit průběh regulované veličiny
i veličiny akční
- dokáže stanovit vliv parametrů nespojitého regulátoru
a parametrů regulované soustavy na časový průběh
regulované veličiny (při řízení na konstantní hodnotu) –
vliv hystereze, doby průtahu, doby náběhu a úrovně
žádané hodnoty
Nespojité regulátory (dvoupolohové, třípolohové),
regulační obvody s nespojitými regulátory
Regulátory bez hystereze, s hysterezí, se zpětnou vazbou
Průběh regulované veličiny a veličiny akční
Konstrukční řešení, praktické užití
- umí nakreslit blokové schéma číslicového regulačního
obvodu a popsat význam a funkci jednotlivých členů
Číslicová regulace – základní blokové schéma
číslicového regulačního obvodu
Tvarovací člen, vzorkovač, číslicový regulátor,
vzorkovací perioda
- dokáže k zadané diferenciální rovnici nalézt
odpovídající rovnici diferenční (pro diferenciální rovnici
řádu 1 a 2)
Časová
diskretizace,
popis
spojitého
procesu
v diskrétních
časových
okamžicích,
přechod
od diferenciální rovnice (obrazového přenosu) k rovnici
diferenční
- k dané diferenční rovnici umí stanovit odpovídající
diskrétní přenos
- umí stanovit přechodovou posloupnost, impulsní
posloupnost, odezvu na obecnou vstupní posloupnost
Z – transformace - přímá, inverzní, základní věty,
diskrétní přenos, impulsní posloupnost, přechodová
posloupnost, odezva na obecnou vstupní posloupnost
Jednotková posloupnost
Diracova δ - posloupnost
Slovník Z - transformace
259
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
- zná popisující diferenční rovnice, Z – přenos, imp. a
přech posloupnost základních a odvozených typů
regulátorů
- umí sestavit přenos uzavřeného regulačního obvodu
a stanovit Z-obraz jeho odezvy na vstupní posloupnost
- umí vypočítat několik prvních vzorků výstupní
posloupnosti obvodu
Základní a odvozené typy diskrétních regulátorů – P, S,
D, PD, PS, PSD
Uzavřený diskrétní regulační obvod
- je schopen ověřit stabilitu diskrétního přenosu
Stabilita diskrétních členů a obvodů, charakteristický
polynom, póly přenosu
260
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
AUTOMATIZAČNÍ CVIČENÍ
Název školy: SPŠE a VOŠ, Pardubice, Karla IV. 13
Název ŠVP: Elektrotechnika
Obor/zaměření: Řídicí systémy
Hodinová dotace: 2/56
Platnost: od 1. září 2011
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecný cíl vyučovacího předmětu
Cílem předmětu automatizační cvičení je získání znalostí potřebných pro projekci ŘS, v nichž je
nasazen programovatelný automat (PLC). Jedná se přitom jak o poznatky technického provedení
PLC a jeho spojení s řízeným procesem, tak i metody programování v souladu s normou
EN 61131-3. Po absolvování předmětu jsou žáci schopni navrhnout jak strukturu ŘS s PLC, tak
i naprogramovat algoritmus řízení příslušné technologie.
Charakteristika učiva
Učivo předmětu využívá znalosti číslicové techniky a dále kapitoly o logických ŘS
(kombinačních i sekvenčních) z předmětu automatizace. Předmět v úvodu žáky seznámí
s programovacími jazyky v oblasti PLC, v další části jsou probrány základní úlohy automatizace
a následně prakticky realizovány na PLC přípravcích.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů hodnot a preferencí
Výuka směřuje k tomu, aby žáci byli schopni se flexibilně a rychle zorientovat v oblasti
programovatelných prostředků automatického řízení a pomoci strukturovaného přístupu byli
schopni postupně vyřešit zadané úkoly. Dále je kladen důraz na to, aby se žáci naučili využívat
a dodržovat příslušné standardy a uměli se uplatnit jako členové pracovního týmu.
Pojetí výuky
Výuka předmětu probíhá ve specializované počítačové učebně, vybavené průmyslově
vyráběnými PLC a programovacím SW dotyčné firmy. Výuka je organizována
v dvouhodinových blocích s polovinou třídy tak, že v úvodu bloku je vysvětlena určitá
problematika. Následuje ukázka typických programátorských obratů, souvisejících s vysvětleným
učivem tak, aby v závěru vyučovacího bloku žáci sami řešili zadané úlohy a ověřili funkčnost
svých programů na přípravcích.
Hodnocení výsledků žáků
Při hodnocení žáků se vyučující řídí platným školním řádem, viz kapitola Pravidla pro hodnocení
výsledků vzdělávání žáků – klasifikační řád.
261
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
Nejčastější jsou písemné testy a klasifikované praktické práce, při kterých je ověřováno, zda žáci
dokáží naprogramovat zadanou úlohu. Při hodnocení je zohledněna i aktivita žáků během výuky.
Ústní zkoušení není vzhledem k charakteru předmětu a učiva vhodné a je prováděno pouze
ve výjimečných případech.
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat
Klíčové kompetence
Kompetence k učení − žáci mají pozitivní vztah k učení a vzdělávání, využívají ke svému učení
různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí.
Kompetence k řešení problémů − žáci porozumějí zadání úkolu, dokážou určit jádro problému,
získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení a ověřit ho. V hodinách
cvičení je rozvíjeno analytické myšlení a kreativita při programování aplikací číslicového řízení.
Personální kompetence – žák se učí pracovat efektivně, vyhodnocovat dosažené výsledky,
využívat ke svému učení zkušeností jiných lidí a učit se i na základě zprostředkovaných
zkušeností. Učí se přijímat hodnocení svých výsledků za strany jiných lidí, adekvátně na ně
reagovat, přijímat radu i kritiku.
Samostatnost při řešení úkolů – žák rozvíjí schopnost porozumět zadání úkolu nebo určit jádro
problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty
řešení a zdůvodnit je, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky. Žák
při hodinách cvičení samostatně programuje a volí vhodné algoritmy, rozvíjí tak svou kreativitu
a analytické myšlení.
Kompetence využívat prostředky ICT a pracovat s informacemi – žáci ovládají práci
s osobním počítačem, hardwarovými přípravky a dalšími prostředky ICT, práci s běžným
základním a aplikačním programovým vybavením, jsou schopni se učit se používat nové
aplikace, získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě
Internet.
Průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Žák je veden k tomu, aby na základě dosažených výsledků a získaných schopností měl vhodnou
míru sebevědomí a odpovědnosti, aby se naučil komunikaci, vyjednávání a řešení problémů
při práci v týmu.
Člověk a svět práce
Žák řeší praktické úlohy se zaměřením na budoucí možnost studia, případně zaměstnání v oblasti
automatizace, měření a regulace nebo vývoje nových zařízení.
Informační a komunikační technologie
Žák efektivně využívá prvků moderních informačních a komunikačních technologií
pro vzdělávání a při samostatném řešení úkolů.
262
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
Rozpis učiva a realizace kompetencí
4. ročník
Výsledky vzdělávání a kompetence
Žák:
Učivo
2 vyučovací hod. týdně
- umí navrhnout ŘS s PLC, tj. vybrat vhodný typ
a připojit periferie
- umí z nabídky různých typů SW vybrat vhodný typ
pro řešení daného problému
Blokové schéma PLC, popis HW, spojení PLC s řízeným
procesem, popis SW- přehled programovacích jazyků.
Popis programovacího prostředí – manager projektu,
nastavení, tvorba nového projektu..
- zná grafické programovací jazyky
- umí programovat v jazycích LD, FBD
Grafické programovací jazyky.
Popis jazyka LD – ovládací prvky, cvičné úlohy.
Popis jazyka FBD – funkční bloky, cvičné úlohy.
- zná textové programovací jazyky
- umí programovat v jazycích IL, ST
Textové programovací jazyky
Popis jazyka IL – struktura, příkazy, cvičné úlohy.
Popis jazyka ST – struktura, příkazy, cvičné úlohy.
- umí používat prostředí CoDeSys
- zná vnitřní strukturu PLC WAGO
- umí spravovat a programovat PLC WAGO
- zná průmyslové sběrnice
PLC WAGO – úvod, programovací prostředí CoDeSys.
PLC WAGO – vnitřní struktura, časovače v/v porty
PLC WAGO – vzdálená správa, monitorování procesů
PLC WAGO – ovládání externích zařízení, MODBUS
- umí používat prostředí Siemens
- zná vnitřní strukturu PLC Siemens
- umí spravovat a programovat PLC Siemens
- umí naprogramovat ŘS
PLC Siemens - úvod, programovací prostředí Siemens
PLC Siemens – základní logické funkce, praktické
ukázky
PLC Siemens –speciální funkce (časovač/čítač, ADC),
praktické ukázky
PLC Siemens – cvičné úlohy – domácí automatizace,
řízení procesů
263
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
ELEKTRONIKA
Název školy: SPŠE a VOŠ, Pardubice, Karla IV. 13
Název ŠVP: Elektrotechnika
Obor/zaměření: Řídicí technika
Hodinová dotace: 3/99, 4/112
Platnost: od 1. září 2013
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecný cíl vyučovacího předmětu
Cílem vzdělávání předmětu Elektronika je naučit žáky orientovat se v problematice základních
elektronických obvodů, sledovat vlastnosti elektrických signálů a porozumět funkci
jednoduchých elektronických zařízení, dát žákům nástroje pro řešení jednoduchých úloh
a navrhování elektronických obvodů. Uvedený předmět připravuje žáky k tomu, aby byli schopni
účelně a účinně využívat jednoduché i středně složité elektronické obvody a pochopili možnosti
použití i ve složitějších celcích a aby se dokázali orientovat v dané problematice.
Žák při studiu předmětu používá již známého matematického aparátu.
Charakteristika učiva
Učivo předmětu navazuje na znalosti z oblasti matematiky a elektroniky z druhého ročníku.
Ve třetím ročníku se seznámí s vlastnostmi pasivních jednobranů a dvojbranů. Pokračuje
analýzou a superpozicí časově proměnných průběhů, přechodovými jevy, nízkofrekvenčními
a stejnosměrnými zesilovači. Seznámí se s jednotlivými prvky pro optické komunikace, zná
principy senzorů pro využití v oblasti robotiky. Závěr tvoří kapitola zabývající se napájecími
zdroji.
Ve čtvrtém ročníku se žák seznámí s problematikou impulzně regulovaných zdrojů, jednotlivých
sinusově i nesinusově kmitajících oscilátorů, klopných obvodů, děličů frekvence a dalších
obvodů pro zpracování signálu. Své znalosti si rozšíří poznatky o základech vláknové optiky,
o analogových a digitálních modulacích, vysílačích, přijímačích, anténní technice, televizi,
zaměřování a navigaci.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů hodnot a preferencí
Výuka směřuje k tomu, aby žáci pracovali kvalitně a pečlivě, dodržovali normy a technologické
postupy, neplýtvali materiálními hodnotami, dodržovali zásady a předpisy BOZP, vážili si
kvalitní práce jiných lidí, byli schopni se kriticky dívat na výsledky své vlastní práce.
Výukové strategie nebo pojetí výuky
V daném předmětu je používána metoda v podobě přednášky a výkladu, využívající pro obrazové
informace technologií ICT. Dalším doplňkem je využívání vhodných simulačních programů. Žák
je veden k samostatné práci s odbornou literaturou a internetem.
264
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
Hodnocení výsledků žáků
Hodnocení je prováděno v souladu s klasifikačním řádem školy. Nejčastější jsou písemné práce,
při kterých je ověřováno, zda žáci zvládli dané téma, naučili se správným logickým postupům,
které je vedou k přesným, úplným a formálně správným závěrům. Další složku testování žáků
tvoří ústní zkoušení, které navíc prověří korektní a přesné vyjadřování a které je vyhodnoceno
před žáky. Hodnotí se také aktivita žáků během výuky a při samostatném řešení zadaných
příkladů.
Při hodnocení žáků se vyučující řídí platným školním řádem, viz kapitola Pravidla pro hodnocení
výsledků vzdělávání žáků – klasifikační řád.
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat
Klíčové kompetence
Komunikativní kompetence – žák formuluje myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné
podobě přehledně a jazykově správně, zpracovává písemně řešení zadaných úloh správně
po formální i obsahové stránce. Aktivně se zúčastní diskuzí, formuluje a obhajuje své názory
a řešení, respektuje názory druhých.
Personální kompetence – žák se učí pracovat efektivně, vyhodnocovat dosažené výsledky,
využívat ke svému učení zkušeností jiných lidí a učí se i na základě zprostředkovaných
zkušeností. Učí se přijímat hodnocení svých výsledků ze strany jiných lidí, adekvátně na ně
reaguje, přijímá radu i kritiku.
Sociální kompetence – žák přijímá a odpovědně řeší zadané úkoly, podněcuje tým k práci
vlastními návrhy, nezaujatě zvažuje návrhy druhých.
Samostatnost při řešení úkolů – žák rozvíjí schopnost porozumět zadání úkolu nebo určit jádro
problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty
řešení a zdůvodnit je, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky.
Využití prostředků informačních a komunikačních technologií – žák se učí pracovat s běžným
základním a novým aplikačním programovým vybavením, učí se získávat informace
z otevřených zdrojů, zejména z celosvětové sítě Internet.
Aplikace matematických postupů – žák se učí při řešení praktických úloh zvolit odpovídající
matematické postupy, použít vhodné algoritmy, využívat a vytvářet různé formy grafického
znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata a převody jednotek). Sestavuje ucelené řešení
praktického úkolu na základě dílčích výsledků.
Průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Žák je veden k tomu, aby na základě dosažených výsledků a získaných schopností měl vhodnou
míru sebevědomí a odpovědnosti, aby se naučil komunikaci a vyjednávání s jinými lidmi a aby
uměl řešit případné konflikty.
Člověk a životní prostředí
Žák si osvojuje a tříbí názory na spotřebu energie, preferuje technické metody a pracovní
postupy, které jsou šetrné k životnímu prostředí.
265
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
Člověk a svět práce
Žák řeší praktické úlohy se zaměřením na budoucí možnost studia, případně zaměstnání v oblasti
slaboproudé elektrotechniky.
Informační a komunikační technologie
V průběhu vzdělávání a při samostatném řešení úkolů žák efektivně využívá prvků moderních
informačních a komunikačních technologií.
Rozpis učiva a realizace kompetencí
3. ročník
Výsledky vzdělávání a kompetence
Žák:
Učivo
3 vyučovací hod. týdně
− má povědomí o významu předmětu pro svůj odborný růst
Úvod
Obsah a význam předmětu, souvislost s ostatními
vyučovanými předměty
− zná vlastnosti, principy a parametry základních typů
senzorů využívaných hlavně v robotice
Senzory
Požadavky kladené na senzory (citlivost, šum, chyby
snímání)
Základní typy senzorů – principy, vlastnosti,
parametry, využití
− dovede vysvětlit princip činnosti LED a ILD
− zná vlastnosti a parametry LED a ILD
− umí vysvětlit princip obecného laseru
− je schopen podle katalogu vybrat vhodný zdroj signálu
pro optickou komunikaci
Zdroje optického signálu
Nekoherentní a koherentní zdroje optického signálu
Principy, základní parametry a vlastnosti, konstrukce
a využití LED
Principy laseru
Principy, základní parametry a vlastnosti, konstrukce
a využití ILD
Práce s katalogy optických zdrojů pro komunikace
− zná základní optické a elektrické parametry detektorů
optického signálu
− dovede vysvětlit princip činnosti fotorezistorů a fotodiod
(PIN, APD)
− dovede vysvětlit princip činnosti snímačů CCD a CMOS
− zná využití jednotlivých detektorů optického signálu
− je schopen popsat využití infračerveného bezkontaktního
snímače
Detektory optického signálu a senzory
Fotorezistory, fotodiody - PIN, APD
Optické a elektrické parametry detektorů, spektrální
citlivost, zpoždění
CCD a CMOS snímače
Infračervené bezkontaktní snímače
Polohově citlivé senzory (řádkové a plošné snímače)
− zná vlastnosti základních pasivních elektronických prvků
- umí zakreslit fázorové diagramy jednoduchých pasivních
jednobranů
- dovede nakreslit frekvenční charakteristiky Z nebo Y
v Gaussově rovině, modulové a fázové charakteristiky
jednoduchých pasivních jednobranů
- umí poměry čísel přepočítat na dB
Jednoduché pasivní jednobrany
Jednoduché pasivní jednobrany s jedním zásobníkem
energie
fázorové
diagramy,
frekvenční
charakteristiky Z nebo Y v Gaussově rovině,
modulové a fázové charakteristiky, zavedení dB
- zná definici základních parametrů dvojbranu
Pasivní jednobrany
266
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
- zná základní typy charakteristik pro vyhodnocování
vlastností dvojbranu
Pasivní dvojbrany v obvodu střídavého proudu,
definice napěťového a proudového přenosu, vstupní,
výstupní, transformační a zpětně transformační
impedance nebo admitance, frekvenční a časové
charakteristiky dvojbranu, kaskádní řazení dvojbranů
- dovede vypočítat přenos dvojbranu
- umí určit relativní přenos
- dovede zakreslit všechny typy charakteristik jednoduchých
pasivních dvojbranů
- ví, kde by se daný dvojbran dal využít
Jednoduché pasivní dvojbrany RC a RL s jedním
zásobníkem energie - přenosové frekvenční
charakteristiky v Gaussově rovině, modulové
a fázové charakteristiky, souvislost frekvenční
a přechodové charakteristiky (obvod integračního
a derivačního charakteru)
- dovede vypočítat přenos dvojbranu
- umí určit relativní přenos
- dovede zakreslit všechny typy frekvenčních charakteristik
pasivních dvojbranů
Pasivní dvojbrany s větším počtem zásobníků
energie stejného druhu - přenosové frekvenční
charakteristiky v Gaussově rovině, modulové
a fázové charakteristiky,
- dovede vypočítat přenos dvojbranu
- umí určit relativní přenos
- dovede zakreslit všechny typy frekvenčních charakteristik
pasivních dvojbranů
- ví, kde by se daný dvojbran dal využít
Selektivní články RC (Wienův člen, přemostěný
článek RC, dvojitý přemostěný článek RC) přenosové frekvenční charakteristiky v Gaussově
rovině, modulové a fázové charakteristiky
- dovede určit střední, efektivní hodnotu a činitel tvaru
periodického signálu
- zná charakteristické hodnoty impulsu napětí nebo proudu
a radioimpulsu
Analýza časově proměnných průběhů
Střední, efektivní hodnota a činitel tvaru
periodického signálu, charakteristické hodnoty
impulsu napětí nebo proudu, radioimpuls
- umí určit efektivní hodnotu napětí nebo proudu
- dovede vysvětlit vznik zázněje
- zná aplikaci při měření frekvence a v záznějových
nf generátorech
Superpozice harmonických průběhů (ss + stř., stř.
velmi odlišných frekvencí, stř. blízkých frekvencí,
fázově posunutých o 90o)
- umí matematicky popsat časový průběh zadaný grafem
- zná pojem „frekvenční spektrum“
Harmonická
analýza
frekvenční spektrum
- dovede provést harmonickou analýzu jednoduchého
periodického průběhu
- dovede zakreslit spektrum jednoduchého periodického
průběhu
- zvládá výsledky zpracovat v Excelu
Numerická a grafická metoda harmonické analýzy,
využití programu Excel
- dovede vysvětlit proces nabíjení a vybíjení kondenzátoru
přes odpor
- zná pojem časové konstanty a její význam
- umí vypočítat a nakreslit všechny časové závislosti
- zná závislost napětí na C při nabíjení konstantním proudem
Přechodové jevy
Přechodové jevy v obvodu RC (nabíjení, vybíjení C)
Souvislost mezi časovou konstantou a mezním
kmitočtem
- dovede vysvětlit proces hromadění a vydávání energie
do a z cívky přes odpor
- zná pojem časové konstanty a její význam
- umí vypočítat a nakreslit všechny časové závislosti
- zná závislost proudu cívkou po připojení na zdroj
Přechodové jevy v obvodu RL (vznik a zánik
proudu)
Souvislost mezi časovou konstantou a mezním
kmitočtem
periodického
průběhu,
267
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
konstantního napětí
- umí zakreslit odezvu na výstupu jednotlivých obvodů
po připojení obdélníkového průběhu napětí na jejich vstup
Přechodové charakteristiky pasivních dvojbranů RC,
jejich derivační a integrační charakter
- umí popsat přechodový děj v přetlumeném, aperiodicky
tlumeném a málo zatlumeném RO
- zná definici logaritmického dekrementu tlumení
- umí z průběhu tlumených oscilací určit jakost RO
Přechodový děj v obvodu RLC
- umí rozdělit zesilovací stupně a zesilovače podle tříd
provozu, podle zapojení, podle frekvenční charakteristiky
a podle druhu vazby mezi jednotlivými stupni;
Střídavé a stejnosměrné zesilovače
Rozdělení zesilovačů (podle použití – zesilovače
napětí, proudu, výkonu, podle vazby, frekvenční
charakteristiky a šíře přenášeného frekvenčního
pásma – ss/stř. nf, vf ÚPZ, vf ŠPZ, třídy zesilovacích
stupňů)
dovede
vypočítat
parametry
jednostupňového
i vícestupňového zesilovače (umí aplikovat analytickou
i globální metodu řešení)
Jednostupňový tranzistorový zesilovač SE, SC, SB určení napěťového, proudového a výkonového
zesílení, vstupního a výstupního odporu tranzistoru
a celého stupně; aktivního obvodu; vícestupňový
zesilovač a jeho vlastnosti
- umí určit dolní mezní frekvenci jednostupňového
i vícestupňového tranzistorového zesilovače
Frekvenční
charakteristika
jednostupňového
tranzistorového zesilovače - dolní mezní frekvence
- dovede aplikovat metodu ekvivalentního tranzistoru
v obvodu tranzistoru se zpětnou vazbou
Užití metody ekvivalentního tranzistoru v obvodu
tranzistoru se zpětnou vazbou
- zná různé typy zpětných vazeb a jejich vliv na vlastnosti
zesilovače
Zpětná vazba - druhy, vliv na vlastnosti zesilovače
- zná typová schémata koncových stupňů nízkofrekvenčních
zesilovačů, umí vysvětlit jejich funkci a vypočítat jejich
parametry (střídavý výkon, příkon, účinnost), umí nakreslit
schémata pasivních a aktivních korektorů frekvenční
charakteristiky NFZ, zná princip ekvalizéru
Nf zesilovače - dvojčinné koncové stupně (řešení
v charakteristikách - dosažitelný výstupní výkon
a nelineární zkreslení, výkonová ztráta aktivních
prvků a jejich chlazení), korektory frekvenční
charakteristiky (tónová clona, pasivní a aktivní
korektory hloubek a výšek, ekvalizéry)
- ví, proč musí být u SSZ použita galvanická vazba, je mu
jasný pojem drift, zná obvody, jimiž je možné drift omezit
Stejnosměrné zesilovače - princip ss vazby, způsoby
potlačení driftu
- zná základní parametry OZ a jejich velikost, zná základní
aplikační pravidla zapojování OZ, umí zapojit pomocné
obvody (ochranu vstupů a výstupů proti přetížení, obvody
pro potlačení napěťové a proudové nesymetrie); umí
vypočítat Au a Rvst neinvertujícího, invertujícího,
rozdílového a přístrojového zesilovače s OZ; dovede
nakreslit schéma integrátoru a derivátoru s OZ a dokázat, že
plní svou funkci; s OZ umí realizovat DFP nebo HPF
vyššího řádu
Operační zesilovače, parametry, ochrana vstupu
a výstupu před přetížením, kompenzace napěťové
a proudové nesymetrie, frekvenční kompenzace,
aplikace (komparátor, invertující, neinvertující
a rozdílový zesilovač, přístrojový
zesilovač,
integrátor, derivátor, pásmová propust a zádrž)
− popíše základní elektrické parametry logických obvodů
TTL a CMOS
− popíše činnost kombinačních logických obvodů
− nakreslí vnitřní schéma základních logických obvodů
v technologii TTL a CMOS
− umí pracovat s katalogem logických obvodů
Logické obvody
Požadavky kladené na logické obvody
Základní typy logických obvodů
Kombinační
logické
systémykonstrukce,
charakteristiky a přehled prvků TTL, úpravy signálu
pro TTL - ošetření tlačítka, převod logických
úrovní, vazební obvody, optické prvky
268
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
CMOS obvody, šumová imunita, časové průběhy,
zpoždění, spotřeba
Vnitřních zapojení logických obvodů – TTL
a CMOS
Práce s katalogem
- umí vyjmenovat požadavky, které jsou kladeny na napájecí
zdroje, zná princip primárních i sekundárních článků, je
informován o obnovitelných zdrojích energie
Napájecí zdroje
Rozdělení napájecích zdrojů pro elektronická
zařízení, požadavky; baterie, akumulátory
- zná principy, základní vlastnosti a parametry, využití
perspektivních zdrojů elektrické energie
Perspektivní zdroje elektrické energie, chemické
a palivové články, akumulátory
zná principy, základní vlastnosti a parametry fotovoltaických
článků
Fotovoltaické články, princip, typy, parametry
- v síťovém zdroji klasické koncepce zná různá zapojení
usměrňovačů a umí popsat jejich funkci
Základní zapojení usměrňovačů, druhy zatížení,
průběhy napětí a proudu (jednocestný a dvojcestný
usměrňovač s výstupní kapacitou a indukčností,
usměrňovač zatížený akumulátorem)
- dovede nakreslit schéma a vysvětlit činnost zdvojovačů
a násobičů napětí
Zdvojovače
a
násobiče
napětí
(Delonův
a Greinacherův zdvojovač, Delonův násobič)
- zná zapojení pasivních a aktivních vyhlazovacích filtrů
a jejich činitel vyhlazení
Vyhlazovací filtry LC, RC, aktivní
- dovede nakreslit schémata sériových a paralelních
stabilizátorů
napětí
s tranzistory
(s
konstantním
i nastavitelným výstupním napětím), umí nakreslit
a analyzovat schémata tří- a čtyřsvorkových stabilizátorů
napětí, umí schémata upravit v případě potřeby zvětšení
výstupního napětí nebo proudu
Spojitě pracující stabilizátory napětí a proudu,
integrované stabilizátory
- zvládá nakreslit a vysvětlit principiální schémata
parametrických stabilizátorů se ZD a D
Parametrické stabilizátory se ZD a D
- dovede nakreslit schémata a vysvětlit princip stabilizátorů
se zpětnou vazbou
Stabilizátory se zpětnou vazbou - sériové, paralelní,
možnosti regulace výstupního napětí, omezení
výstupního proudu (elektronická pojistka)
- umí nakreslit schémata a vysvětlit princip proudových
stabilizátorů
Proudové stabilizátory – princip, praktická zapojení
4. ročník
Výsledky vzdělávání a kompetence
Žák:
- zvládá nakreslit a vysvětlit principiální schémata jednoi dvojčinných měničů a řídicích obvodů IRZ; je informován
o IO pro řídicí obvody IRZ
- umí vysvětlit využití impulsních napájecích zdrojů
ve výpočetní a automatizační technice
− zná základní princip vzniku oscilací
- umí vysvětlit činnost oscilátoru v souvislosti se zpětnou
Učivo
4 vyučovací hod. týdně
Impulsně regulované zdroje
Blokující, propustný, vícenásobný propustný a
dvojčinný měnič (můstek, poloviční můstek), vhodné
typy spínačů Řídící obvody IRZ, IO pro IRZ
Impulsní napájecí zdroje používané ve výpočetní a
automatizační technice - (schéma, princip činnosti,
způsoby využití)
Generátory kmitů
Vznik oscilací, netlumené a tlumené kmity
269
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
vazbou
- dovede nakreslit charakteristiku v Gaussově rovině
dle Nyquistova kritéria stability
- umí nakreslit schéma jednoduchého oscilátoru
- dovede nakreslit frekvenční charakteristiky Z nebo Y
v Gaussově rovině, modulové a fázové charakteristiky
složitějších pasivních jednobranů
Oscilátory s jednobranem typu N a S
- umí nakreslit schéma jednoduchého zpětnovazebního
oscilátoru s tranzistorem a s operačním zesilovačem
- dovede nakreslit charakteristiku v Gaussově rovině dle
Nyquistova kritéria stability
Zpětnovazební oscilátory
- zná princip tříbodových oscilátorů
- umí nakreslit schéma alespoň jednoho typu tříbodového
oscilátoru
Tříbodové oscilátory
Stabilní oscilátory LC
- umí nakreslit náhradní schéma PKJ a vysvětlit princip
- dovede nakreslit schéma oscilátoru s PKJ
- dokáže porovnat vlastnosti jednotlivých typů oscilátorů
Krystalové oscilátory
- zná princip syntézy frekvence
- umí nakreslit blokové schéma PLL s děličem frekvence,
vysvětlit funkci a napsat vztahy pro frekvenci
Syntezátory frekvence
Základní metody syntézy frekvence – využití děličů
frekvence, aplikace PLL a směšování
- dovede nakreslit některý z oscilátorů
- zná postup pro stanovení frekvence oscilací
- ví, kde by se daný oscilátor dal využít
Oscilátory se selektivními články
- dovede nakreslit schéma zapojení s tranzistorem
ve spínacím režimu
- umí vypočítat hodnoty prvků výše uvedeného obvodu
ve spínacím režimu
- zná obvody pro urychlení spínání a rozpínání tranzistoru; je
mu jasná problematika spínání zátěže s induktivním nebo
kapacitním charakterem včetně situace v charakteristikách
tranzistoru
Spínací – bipolární a unipolární tranzistor
ve spínacím režimu, spínání zátěže s induktivním
nebo kapacitním charakterem
- umí nakreslit schéma AKO s tranzistory
- umí nakreslit průběhy napětí v určitých bodech obvodu
- dovede vypočítat frekvenci a střídu obdélníkových průběhů
AKO
Astabilní klopný obvod s kolektorovou a emitorovou
zpětnou vazbou
- ve schématu AKO umí zakreslit možnost použití
synchronizace
- funkci synchronizace umí vyjádřit v časových průbězích
signálů
Řízení frekvence,
frekvence
- umí nakreslit schéma AKO s OZ a časovačem 555
- dovede vypočítat frekvenci kmitů z hodnot prvků
Aplikace OZ a IO (555)
- dovede popsat základní činnost klopných obvodů
Obvody pro tvarování a výběr elektrických
signálů
Rozdělení klopných obvodů, popis funkce, možnosti
řízení
možnost
zvýšení
stability
270
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
- dovede nakreslit schéma obvodu
- umí vysvětlit funkci
Spoušťové bistabilní obvody, dvojkové obvody s OZ
a 555
- dovede popsat schéma diskriminátoru
- umí nakreslit Schmittův klopný obvod s tranzistory
a vysvětlit funkci klopného obvodu a hodnot součástek
na funkci
Úrovňové a okénkové diskriminátory, Schmittův
klopný obvod
- zná schémata a činnost MKO, je informován o možných
aplikacích
Monostabilní klopné obvody s OZ a 555
- zná zapojení a činnost tvarovacích obvodů
Omezovače, okrajovače, vykrajovače
Aplikace diod, Zenerových diod, tranzistorů a OZ
v jednostranných a oboustranných diodových
symetrických a nesymetrických omezovačích,
okrajovačích a vykrajovačích
- v návaznosti na znalosti přenosů a frekvenčních
charakteristik umí zakreslit tvar přechodové charakteristiky
a vliv obvodu na signál obdélníkového průběhu z generátoru
Pasívní a aktivní tvarovací obvody
Derivační a integrační RC obvod
- umí nakreslit schéma integrátoru a derivátoru a vysvětlit
jejich funkci
Integrátory a derivátory
- umí nakreslit schéma obvodu
- ví, v jakých aplikacích se jednotlivé měniče používají
- umí vypočítat hodnoty součástek ze zadaných parametrů
Obvody pro úpravu frekvenčního spektra
Dolní propust, horní propust, pásmová propust,
pásmová zádrž
- umí vysvětlit princip elektromechanických filtrů
Elektromechanické filtry
- dovede vysvětlit princip aktivních filtrů s OZ
Aktivní filtry s OZ
- umí vysvětlit princip přenosu signálu po optických
vláknech
- dovede vysvětlit základní parametry a vlastnosti optických
vláken
- dokáže popsat způsoby využití optických vláken
Vedení a základy vláknové techniky
Princip přenosu optického signálu po optických
vláknech
Typy optických vláken
Vlastnosti a základní parametry optických vláken
Využití optických vláken (polovodičový gyroskop,
…)
- zná teorii AM, umí nakreslit schémata a vysvětlit činnost
příslušných modulátorů a demodulátorů
Přenos informací
Amplitudová modulace – princip, modulátory,
demodulátory; DSB, SSB
- zná teorii FM a PM, umí nakreslit schémata a vysvětlit
činnost příslušných modulátorů a demodulátorů
Úhlové
modulace
–
demodulátory FM a PM;
- umí vysvětlit principy vzorkování signálu (PAM, PŠM,
PPM) a obvodů pro získání vzorků i obvodů pro zpětné
obnovení analogového signálu
Nekvantované modulace
PAM, PŠM, PPM
- rozumí a je schopen popsat vznik signálu DM, PCM
a DPCM
Kvantová impulsní modulace
PCM, DM,DPCM
- zná souvislosti mezi veličinami pro přenos digitálního
signálu
Základní přenosové veličiny digitálních signálů
Modulační rychlost, modulační frekvence, přenosová
rychlost
- zná dvoustavové digitální modulace nosné vlny, princip,
Vf- přenos digitálního signálu
princip,
modulátory,
271
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
signálový prostor, chybovost přenosu
ASK, PSK, QPSK, MPSK, QAM, FSK, MFSK,
APSK, OFDM, DSS, FH
- umí nakreslit a vysvětlit bloková schémata vysílačů
a přijímačů AM, FM
Bezdrátový přenos informací
Vysílače, přijímače – základní druhy
- zná rozdělení frekvenčních pásem (Ženevská konference
2006), má představu o šíření signálů různých frekvencí
ve volném prostoru, zná pojmy impedance prostředí,
Poyintingův vektor, polarizace nosné vlny, intenzita
elektromagnetického pole v místě příjmu
Šíření elektromagnetických vln, využití frekvenčního
spektra, antény
(impedance prostředí, Poyntingův vektor, polarizace
nosné vlny, intenzita elektromagnetického pole
v místě příjmu)
- je schopen vysvětlit princip identifikace na radiové
frekvenci
- zná rozdělení frekvenčních pásem a umí popsat různé
způsoby aplikace
Identifikace na radiové frekvenci (RFID)
Princip, aktivní a pasivní čipy
Frekvenční pásma, aplikace
Zabezpečení a možnosti zneužití
- zná a umí vysvětlit jednotlivé typy radiolokací
- je schopen vysvětlit využití radiolokace v různých
aplikacích
Radiolokátory a zaměřovače, navigace
Zaměřování polohy
Radiolokace aktivní (primární a sekundární
radiolokátor)
Radiolokace pasivní, hyperbolické zaměřování
GPS, GLONAS, Beidou
- umí vysvětlit princip vedení elektřiny v plynech
- je schopen popsat princip a vlastnosti elektronek a výbojek
Výbojky a elektronky
Emise elektronů, vedení elektřiny v plynech
Základní typy elektronek a výbojek
272
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
DATABÁZE
Název školy: SPŠE a VOŠ, Pardubice, Karla IV. 13
Název ŠVP: Elektrotechnika
Obor/zaměření: Informační technologie
Hodinová dotace: 2/66
Platnost: od 1. září 2013
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecný cíl vyučovacího předmětu
Cílem vzdělávání předmětu databáze je naučit žáky navrhnout strukturu relační databáze MySQL
odpovídající standardům dotazovacího jazyka SQL. Související předmět webové stránky
připravuje žáky k tomu, aby byli schopni vytvořit www stránky a ve čtvrtém ročníku spojit tyto
znalosti a vytvořit pomocí jazyka php klientskou aplikaci.
Žák umí navrhnout relační databázi v prostředí phpMyAdmin. Umí ji rozšířit, opravit a editovat
data. Umí vytvořit dotazy pomocí příkazu SELECT z více provázaných tabulek.
Charakteristika učiva
Učivo předmětu navazuje v úvodu na znalosti z předmětu výpočetní technika. Stejně jako
při práci v textovém editoru žák dodržuje zásady vytváření strukturovaných dokumentů.
V předmětu výpočetní technika byly položeny základy algoritmizace tvorby logických podmínek.
Toto bude dále procvičováno a rozšiřováno při programování databází.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů hodnot a preferencí
Výuka směřuje k tomu, aby žáci dodržovali standardy MySQL a SQL, stanovené mezinárodně,
aby ctili autorská práva a byli schopni se kriticky dívat na výsledky své vlastní práce.
Výukové strategie nebo Pojetí výuky
Předmět se vyučuje ve 3. ročníku jako 1 hodina teorie a 1 hodina cvičení. V hodině teorie probíhá
výklad učiva s využitím projekční techniky, při cvičení žáci aplikují získané vědomosti
v konkrétních příkladech. Při práci vyhledávají další informace o dané tématu na internetu.
Hodnocení výsledků žáků
Hodnoceny jsou především praktické úlohy, které ověřují, jak žáci použijí určité příkazy
pro tvorbu, normalizaci, editaci nebo výběr z databáze.
V menší míře jsou zastoupeny testy ověřující teoretické znalosti.
Při hodnocení žáků se vyučující řídí platným školním řádem, viz kapitola Pravidla pro hodnocení
výsledků vzdělávání žáků – klasifikační řád.
273
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat
Klíčové kompetence
Kompetence k řešení problémů – žák rozumí zadanému úkolu, umí analyzovat problém
a navrhnout řešení, umí vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky.
Komunikativní kompetence – žák se učí navrhnout relační databázi přehledně a srozumitelně
dle zásad normalizace databází a dotazovacího jazyka MySQL.
Personální kompetence – žák konfrontuje svou práci s pracemi ostatních žáků, učí se přijímat
jejich kritiku a hodnocení.
Sociální kompetence – žák se učí pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných
pracovních a jiných činností;
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat
s informacemi - získává informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě
Internet.
Průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Žák je veden k tomu, aby na základě dosažených výsledků a získaných schopností měl vhodnou
míru sebevědomí a odpovědnosti, aby se naučil komunikaci, vyjednávání a řešení konfliktů.
Člověk a svět práce
Žák řeší praktické úlohy se zaměřením na budoucí možnost studia, případně zaměstnání v oblasti
elektrotechniky.
Informační a komunikační technologie
Žák získává informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet.
Rozpis učiva a realizace kompetencí
3. ročník
Výsledky vzdělávání a kompetence
Žák:
Učivo
2 vyučovací hod. týdně
− objasní význam databází
Úvod
Obsah a význam předmětu, souvislost s ostatními
předměty
− umí popsat různé koncepce databází a popíše rozdíl
mezi nimi
− rozumí základním pojmům z teorie databází
- umí vysvětlit pojmy databáze, server, klientská
aplikace
Druhy databází
Základní pojmy
Koncepce relačních databází
Prvky databázových systémů
− umí efektivně spravovat databázi pomocí grafického
prostředí phpMyAdmin
Popis prostředí phpMyAdmin
Základní příkazy
Spouštění dávkových příkazů
– umí popsat entity a seskupit je do tabulek
- rozumí vzájemným vztahům v relační databázi
Návrh databáze
Datové typy, entity, vzájemné vztahy, normalizace dat,
ověření návrhu
274
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
– rozumí způsobu zápisu příkazů SQL
- umí vytvořit databázi a tabulku, opravit strukturu
a vymazat tabulku a databázi
- ovládá příkaz SELECT a umí použít všechny jeho
parametry
Základy SQL příkazů
Prohlížení informací, výběr sloupců a řádků z tabulky,
řazení výsledků, seskupování dat
– ovládá základy programování databáze, orientuje se
ve vestavných funkcích a uložených procedurách
Programování databáze
Úvod do programování databáze, proměnné, funkce,
uložené procedury, spouštěče
Parametry uložených procedur a funkcí
– ovládá základy administrace
zálohování a obnovu dat
Administrace databáze
Zálohování databáze a obnova dat
databáze,
zvládá
275
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
POČÍTAČE A SÍTĚ
Název školy: SPŠE a VOŠ, Pardubice, Karla IV. 13
Název ŠVP: Elektrotechnika
Obor/zaměření: Informační technologie
Hodinová dotace: 3/99, 4/112
Platnost: od 1. září 2013
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecný cíl vyučovacího předmětu
Část 1 – Teorie
Cílem vzdělávání předmětu počítače a sítě ve třetím ročníku je seznámení se základními pojmy
a principy informatiky a získání obecného přehledu v oblasti hardwaru, vývoje výpočetní
techniky a komponent. Žák získá detailní přehled o technické problematice zvyšování
výpočetního výkonu počítače a je seznámen postupně od nejjednodušších až po nejmodernější
technologie Hlavním cílem je podnícení zájmu žáka o techniku počítačů tak, aby byl
i v budoucnu samostatně schopen sledování neustále probíhajícího vývoje a zdokonalování
hardwaru.
Cílem vzdělávání ve čtvrtém ročníku je pochopení fungování síťových technologií, získání
přehledu v komunikačních rozhraní počítače a osvojení si zásad zabezpečení počítače a sítě proti
vnějším hrozbám.
Část 2 – Cvičení
Cílem této části předmětu je, aby žáci pochopili roli znalosti prostředí příkazové řádky
operačních systémů typu Unix v oblasti informačních technologii tak, aby znalosti byli schopni
dále využít při dostavení či administraci systému a dále aby se orientovali v prostředí
počítačových sítí. Žáci jsou vedeni k tomu, aby uměli navrhnout pasivní a aktivní část
jednoduché sítě a uměli provést analýzu komunikace internetových komunikačních protokolů
v rámci modelu TCP/IP.
Žák je schopen vysvětlit úlohu operačních systémů typu UNIX v rámci informačních technologií,
fungování používaných síťových technologií a princip komunikace na vrstvách dle modelu
TCP/IP. Žák rozumí způsobům identifikace v počítačových sítích a orientuje se v analýze síťové
komunikace.
Charakteristika učiva
Část 1 – Teorie
Učivo navazuje v úvodu na znalosti získané v prvním a druhém ročníku v předmětu výpočetní
technika. Žáci jsou nejprve seznámeni se základními pojmy, fungováním počítače a historií jejich
vývoje. Důraz je kladen především na pochopení principů a souvislostí, nikoliv na faktografické
znalosti. Další učivo je zaměřeno na počítače třídy PC a jednotlivá témata jsou seřazena
chronologicky dle jejich vývoje. V souvislosti s mikroprocesorem 80286 je hlouběji pobrána
problematika chráněného režimu a víceúlohového prostředí. Procesoru 80386 se úzce dotýká
276
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
téma stránkování paměti a s následujícím procesorem 80486 je vysvětlena technika asociativních
pamětí a použití cache. Dříve než jsou probrány procesory řady Pentium, jsou žáci seznámeni
s koncepcí RISC a CISC procesorů, pipeliningem a fungováním superskalárních procesorů. Pro
srovnání nejsou opomenuty ani konkurenční procesory firmy AMD. Vývoj mikroprocesorů
a zvyšování výpočetního výkonu je ukončen výkladem vícejádrových procesorů a vysvětlením
problematiky paralelizace programu.
Následující učivo se týká jednotlivých komponent počítače a periferních zařízení. Žáci se
seznámí s fungováním paměťových obvodů, sběrnic, diskových pamětí, optických médií,
monitorů, displejů, tiskáren a standardních vstupních zařízení.
Učivo čtvrtého ročníku se týká komunikace počítače s okolím. Nejprve jsou probrány standardní
komunikační rozhraní počítače a poté již jsou hlavním tématem počítačové sítě. Jednotlivá
probíraná témata jsou seřazena dle jejich postavení v modelu ISO/OSI v pořadí od nejnižší vrstvy
směrem k vrstvám vyšším. Důraz je kladen také seznámení s možnými hrozbami napadení
počítače a počítačové sítě a žáci jsou seznámeni s metodami zabezpečení počítačové sítě
a komunikace v ní.
Část 2 - Cvičení
Učivo navazuje na znalosti získané v teoretické části předmětu. Doplňuje praktické vyučování
v rámci Cisco akademie Žáci se naučí pracovat v prostředí příkazové řádky tak, aby byli schopni
se zde orientovat a prostředí používat. Seznámí se s filosofií práce operačního systému Linux.
Žáci se naučí kde hledat a vybrat dle zadání jednotlivé komponenty standardních síťových
technologii. S popisem jejich použití a praktickými zkušenostmi z montáže, oživení a předání
sítě. Seznámí se základní funkcí aktivních prvků a možnostmi optimalizace provozu sítě
(VLAN). Důraz je kladen na identifikaci pomocí logických adres a na příklady na efektivní
využití adresního prostoru. Jsou vysvětleny postupy pro vytvoření očíslovacího plánu,
konfiguraci aktivních prvků z prostředí CLI. Žáci se naučí používat paketový analyzátor pro
zjištění a analýzu síťové komunikace. Na závěr se naučí orientovat v základních síťových
aplikačních protokolech.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů hodnot a preferencí
Část 1 – Teorie
Výuka směřuje k tomu, aby žáci pochopili, sledovali a ocenili jeden z nejrychleji se rozvíjejících
oborů vědy a techniky a uvědomili si jeho přínos pro lidstvo, ale i jeho případné negativní vlivy
na společnost.
Část 2 - Cvičení
Výuka směřuje k tomu, aby žáci byli schopni se flexibilně a rychle zorientovat v prostředí
operačního systému a pomoci strukturovaného přístupu byli schopni problém postupně vyřešit, že
základem řešení je kvalitní a pečlivá práce a dále, aby se naučili využívat a dodržovat příslušné
standardy a uměli se uplatnit jako členové pracovního týmu.
277
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
Pojetí výuky
Část 1 – Teorie
V teoretické části předmětu je používána informačně receptivní metoda v podobě přednášky
a výkladu. Výklad je proložen praktickými ukázkami, řešením konkrétních příkladu a rozborem
ukázkových programů. Žák je veden i k práci s odbornou literaturou a internetem
Část 2 - Cvičení
Výuka probíhá během studia 4. ročníku ve dvouhodinových blocích cvičení jednou za dva týdny
na skupinu. Výuka je vedena formou výkladu doplněného praktickými ukázkami s řešením
vzorových situací a příkladů. Výuka předmětu je koncipována tak, aby vedla žáky samostatně
uplatňovat znalosti a dovednosti. Základem jsou pro žáky kdykoliv dostupné materiály umístěné
na školním intranetu a další materiály dostupné na Internetu (simulační programy a analyzéry).
Jsou používány i metody skupinové práce kombinované s klasickými výukovými postupy.
Hodnocení výsledků žáků
Při hodnocení žáků se vyučující řídí platným školním řádem, viz kapitola Pravidla pro hodnocení
výsledků vzdělávání žáků – klasifikační řád.
Část 1 – Teorie
Hodnocení je prováděno v souladu s klasifikačním řádem školy. Nejčastější jsou písemné testy,
při kterých je ověřováno, zda žáci zvládli probraný tematický blok učiva. Dále jsou žáci zkoušení
ústně.
Žáci mohou během školního roku zpracovat referát na různá zadaná témata a prezentovat ho třídě
pomocí dataprojektoru a interaktivní tabule. Tak je možné získat kladné ohodnocení za aktivitu.
Část 2 - Cvičení
Hodnocení je prováděno v souladu s klasifikačním řádem školy. Nejčastější jsou práce písemné,
při kterých je ověřováno, zda žáci zvládli dané téma, naučili se správným logickým postupům,
které je vedou k přesným, úplným a formálně správným závěrům. Dále jsou žáci zkoušeni ústně.
Při hodnocení je uplatněna i aktivita žáku během výuky.
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat
Klíčové kompetence
Kompetence k učení − žáci mají pozitivní vztah k učení a vzdělávání, využívají ke svému učení
různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí.
Kompetence k řešení problémů − žákům jsou prezentovány nejrůznější moderní principy
a technologie a způsoby, jakými byly objeveny a vyřešeny spjaté problémy. Žák tak získá přehled
a zkušenosti. V souvislosti s některými probíranými tématy je uplatněno problémové vyučování,
které rozvíjí kreativitu žáků a schopnost použít získané znalosti a dovednosti v praxi
k samostatnému řešení problémů.
V hodinách cvičení žáci porozumějí zadání úkolu, dokážou určit jádro problému, získat
informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení,
a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky.
278
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
Personální kompetence – žák se učí pracovat efektivně, vyhodnocovat dosažené výsledky,
využívat ke svému učení zkušeností jiných lidí a učit se i na základě zprostředkovaných
zkušeností. Učí se přijímat hodnocení svých výsledků za strany jiných lidí, adekvátně na ně
reagovat, přijímat radu i kritiku.
Samostatnost při řešení úkolů – žák rozvíjí schopnost porozumět zadání úkolu nebo určit jádro
problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty
řešení a zdůvodnit je, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky.
Kompetence využívat prostředky ICT a pracovat s informacemi – žáci ovládají práci
s osobním počítačem a dalšími prostředky ICT, práci s běžným základním a aplikačním
programovým vybavením, jsou schopni se učit se používat nové aplikace, získávat informace
z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet. Žáci mohou během
školního roku zpracovat referát na různá zadaná témata, přičemž se naučí aktivně vyhledávat
potřebné informace a pracovat s nimi.
Průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Žák je veden k tomu, aby na základě dosažených výsledků a získaných schopností měl vhodnou
míru sebevědomí a odpovědnosti, aby se naučil komunikaci, vyjednávání a řešení problémů při
práci v týmu.
Člověk a svět práce
Žák řeší praktické úlohy se zaměřením na budoucí možnost studia, případně zaměstnání v oblasti
provozu a vývoje IT.
Informační a komunikační technologie
Žák efektivně využívá prvků moderních informačních a komunikačních technologií pro
vzdělávání a při samostatném řešení úkolů. Předmět je svým zaměřením úzce svázán
s informačními technologiemi a umožňuje žákům pochopit samu podstatu jejich fungování.
Rozpis učiva a realizace kompetencí
Teorie
3. ročník
Výsledky vzdělávání a kompetence
Žák:
Učivo
3 vyučovací hod. týdně
- vysvětlí základní pojmy informatiky a výpočetní
techniky (data, program, strojový kód, paměť, bit, bajt,
registr, zásobník, počítač)
- vysvětlí princip číslicové reprezentace dat pomocí bitů
- vysvětlí pojmy osmibitový-, šestnáctibitový-,
dvaatřicetibitový počítač
- vysvětlí důvody odlišného významu předpon kilo-,
mega-, giga-, v dekadickém a dvojkovém pojetí
Úvod do informatiky
Základní pojmy výpočetní techniky
- nakreslí blokové schéma Von Neumannovy
architektury počítače a vysvětlí činnost jednotlivých
Historie počítačů
279
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
bloků i počítače jako celku
- vyjmenuje vlastnosti počítače Von Neumannovy
architektury a vysvětlí jejich význam
- popíše vývoj výpočetní techniky v letech 1943-1975
a vysvětlí rozdíly mezi jednotlivými generacemi
počítačů
- popíše funkci typických historických spínacích prvků
(mechanické prvky, relé, dioda, tranzistor, integrovaný
obvod)
Počítače nulté generace
Von Neumannova architektura počítače
První generace počítačů
Druhá generace počítačů
Třetí generace počítačů
Čtvrtá generace počítačů
- uvede přehled prvních čtyřbitových, osmibitových
a šestnáctibitových mikroprocesorů, popíše jejich vývoj
a parametry
První mikroprocesory a předchůdci počítačů řady PC
- uvede základní rysy počítačů třídy PC
- uvede parametry procesoru Intel 8086
- vyjmenuje registry procesoru a uvede jejich typickou
roli
- vysvětlí výpočet fyzické adresy ze segmentu a offsetu
- popíše přístup do paměti a ke vstupně/výstupním
zařízením
- popíše uložení obslužných rutin přerušení v paměti
a způsob uložení přerušovacích vektorů
- popíše postup obsluhy přerušení
První počítače třídy PC
Základní rysy mikroprocesoru Intel 8086
Adresace
Vstupy a výstupy
Přerušení v reálném režimu
- uvede základní parametry procesoru Intel 80386
- nakreslí blokové schéma a popíše činnost jednotlivých
funkčních jednotek
- vysvětlí důvody zavedení chráněného režimu a jeho
přínos pro víceoúlohové prostředí
- vysvětlí vzájemné vztahy mezi pojmy selektor,
deskriptor, index, offset, tabulka deskriptorů.
- vysvětlí princip transformace logické adresy
na fyzickou v chráněném režimu
- vysvětlí důvody zavedení různých úrovní oprávnění
a popíše princip uplatnění privilegií
- vysvětlí rozdíl mezi lokální a globální tabulkou
deskriptorů
- popíše možnosti přístupu k periferním zařízením
v chráněném režimu a význam IOPL
- vysvětlí význam brány pro předání řízeni
- popíše postup obsluhy přerušení v chráněném režimu
a význam IDT tabulky
Intel 80286 – základní rysy
Chráněný režim
Virtuální paměť
Privilegia a úrovně oprávnění
Brána pro předání řízení
Přerušení v chráněném režimu
- uvede základní parametry procesoru Intel 80386
- nakreslí blokové schéma a popíše činnost jednotlivých
funkčních jednotek
- vysvětlí příčiny vzniku fragmentace paměti a nutnost
rozdělení segmentů na stránky
- vysvětlí princip převodu logické adresy na lineární
a fyzickou
- vysvětlí fungování TLB
Intel 80386 – základní rysy
Stránkování paměti
TLB
280
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
- popíše typické vývody paměťových obvodů a vysvětlí
jejich význam
- nakreslí paměťovou buňku SRAM a DRAM a popíše
děje probíhající při jejím zápisu a čtení
- porovná charakteristické vlastnosti pamětí DRAM
a SRAM
- popíše vývoj pamětí nezávislých na napájení
- porovná vlastnosti jednotlivých technologií volatilních
pamětí
- sestaví spojením více paměťových obvodů paměťový
prostor vyšší kapacity nebo paměť s větší šířkou slova
Paměti – obecné vlastnosti a principy
Paměti závislé na napájení – SRAM, DRAM
Paměti nezávislé na napájení – ROM, PROM, EPROM,
EEPROM, FLASH
- vysvětlí význam paměti cache na výkonnost počítače
- vysvětlí rozdíl mezi klasickou a asociativní pamětí
- nakreslí blokové schéma a popíše funkci základních
typů asociativních pamětí
- vysvětlí výhody a nevýhody jednotlivých druhů
asociativních pamětí
- provádí výpočty se vzájemnými vztahy kapacity cache
paměti, délkou klíče, počtem tříd, stupněm asociativity
a šířkou fyzické adresy
Asociativní paměti
Význam a princip fungování pamětí Cache
Plně asociativní paměť
Přímo mapovaná asociativní paměť
Paměť s omezeným stupněm asociativity
- vyjmenuje základní vlastnosti procesoru Intel 80486,
porovná jeho výkon s předchozími procesory a popíše
činnost jeho jednotek a organizaci paměti cache
- popíše odlišnosti variant 486DX2 a 486DX4
Intel 80486 – základní rysy
- vysvětlí základní rysy koncepce RISC a CISC
- porovná výhody a nevýhody obou koncepcí
- vysvětlí výhody koncepce RISC při návrhu
mikroprocesoru
- vysvětlí výhody koncepce RISC pro zřetězené
zpracování instrukcí (pipelining)
- popíše základní problémy pipeliningu a způsoby jejich
řešení (datové a strukturní hazardy, BTB, Přejmenování
registrů, spekulativní provádění instrukcí, load-use
delay)
- vysvětlí pojem „superskalární procesor“
RISC a CISC
Porovnání obou koncepcí
Zřetězené zpracování instrukcí v RISC procesorech
Superskalární procesory
- popíše vývoj mikroprocesorů Pentium až Pentium IV
- vyjmenuje základní parametry jednotlivých procesorů
Pentium a porovná jejich výpočetní výkon
- orientuje se v přidružených obchodních označeních
jednotlivých verzí procesorů (např. Celeron, Xeon atd.)
- podrobně popíše vlastnosti procesoru Pentium IV
- vysvětlí příčiny neúspěchu architektury NetBurst
a důvody vzniku nové koncepce IntelCore
Procesory řady Pentium
Pentium
Pentium MMX
Pentium PRO
Pentium II
Pentium III
Pentium IV
Pentium D
Intel Core
- vysvětlí rozdíl mezi statickou a dynamickou
Paralelizace
281
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
paralelizací
- popíše vlastnosti sad SIMD instrukcí moderních
procesorů
- uvede příklad několika MMX instrukcí a vysvětlí
v čem je jejich přínos
Statická a dynamická paralelizace
SIMD instrukce (MMX, 3Dnow!, SSE, SSE2, SSE3)
VLIW
- vyjmenuje několik významných procesorů firmy
AMD, zhodnotí jejich parametry a porovná je se
srovnatelnými procesory firmy Intel
Procesory AMD
vyjmenuje
několik
typických
současných
vícejádrových procesorů a zhodnotí jejich výkonnost
- vysvětlí problematiku dalšího zvyšování výpočetního
výkonu procesorů
Vícejádrové procesory
- vysvětlí rozdíl mezi sériovou a paralelní, poloduplexní
a plně duplexní, synchronní a asynchronní komunikací
- popíše výhody a nevýhody paralelního a sériového
modelu přenosu dat
- vysvětlí postupný vývoj od sériového přenosu dat
k paralelnímu a důvody opětovného návraty k sériovým
sběrnicím
- vysvětlí problém rušení, přeslechů a synchronizace
při paralelním přenosu dat
- popíše architekturu moderního počítače typu PC
- popíše vývoj počítačových sběrnic a zhodnotí jejich
parametry
Sběrnice
Základy přenosu dat
Základní deska počítače, severní a jižní můstek
PC BUS
ISA, E-ISA
VL-BUS
PCI
PCI-X
PCI-E
- popíše hierarchii paměťového systému počítače
(registr-cache-op.paměť – disková paměť)
- vysvětlí magnetický princip záznamu
- vysvětlí nutnost kódování zaznamenávaných dat
a popíše RLL
- popíše fyzickou strukturu pevného disku
- rozumí základním parametrům pevného disku
- vysvětlí organizaci uložených dat na pevném disku
a popíše několik typických souborových systémů
- popíše vývoj rozhrání pro připojení pevných disků
Diskové paměti
Magnetický princip záznamu
Fyzická a logická struktura pevného disku
Souborové systémy
Rozhraní IDE, ATA, S-ATA
- vysvětlí principy optického záznamu a čtení dat
- vysvětlí význam a použité principy samoopravných
kódů
- popíše organizaci uložení dat na optických médiích
(pity, bity, sektory, spirálová stopa atd.)
- vysvětlí princip fungování zapisovatelných
a přepisovatelných médií
- popíše možnosti zvyšování hustoty záznamu a kapacity
disku
- vyjmenuje jednotlivé typy optických médií a jejich
kapacity
- zná a dodržuje zásady správné manipulace s optickými
Optický záznam dat
CD-ROM, CD-R, CD-RW
DVD-ROM, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW,
DVD-RAM
Bluray
282
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
médii pro dosažení jejich maximální životnosti
- vysvětlí princip fungování CRT monitorů a popíše
jeho základní výhody a nevýhody
- vysvětlí polarizaci světla a popíše vlastnosti tekutých
krystalů
- vyjmenuje a vysvětlí význam jednotlivých základních
parametrů LCD displejů
- porovná používané technologie LCD displejů
a vysvětlí příslušné principy
- vyjmenuje základní vlastnosti plazmových displejů
- popíše možnosti dalšího vývoje zobrazovacích zařízení
a základní vlastnosti technologie OLED
Monitory, displeje
CRT monitory
LCD displeje – principy a použité technologie
Plasmové displeje
OLED
- vysvětlí principy všech používaných technologií tisku
- porovná jednotlivé technologie tisku po technické,
kvalitativní a ekonomické stránce
Tiskárny
Jehličkový tisk
Inkoustový tisk
Laserové tiskárny
- vysvětlí fungování klávesnice, způsob převodu pohybu
myši na číslicový signál a principy fungování
speciálních vstupních zařízení
Vstupní zařízení
Klávesnice
Myš
Spec. vstupní zařízení (dotykové displeje, touchpad…)
4. ročník
Výsledky vzdělávání a kompetence
Žák:
Učivo
4 vyučovací hod. týdně
- orientuje se v základech teorie přenosu dat
- popíše vývoj komunikačních rozhraní počítače
- vysvětlí rozdíl mezi jednotlivými komunikačními
rozhraními
- popíše výhody a nevýhody jednotlivých
komunikačních rozhraní
Komunikační rozhraní počítače
Sériová linka
Paralelní port
USB
FireWire
IrDA
- vysvětlí způsob činnosti a oblast použití neuronových
sítí
- vysvětlí činnost počítače se zásobníkovou
architekturou
- popíše možnosti využití digitálních signálových
procesorů a vysvětlí odlišnosti jejich vnitřní struktury od
architektury klasického mikroprocesorového systému
- popíše očekávané trendy vývoje výpočetní techniky
- popíše hlavní rysy a vlastnosti kvantového počítače
Speciální architektury počítače
Neuronové sítě a neuronové počítače
Zásobníkové architektury
DSP
Kvantové počítače
- popíše přínos a využití počítačových sítí
- nakreslí běžné síťové topologie a vysvětlí jejich
výhody a nevýhody
- vyjmenuje vrstvy modelu ISO/OSI a vysvětlí jejich
roli
Úvod do počítačových sítí
Využití a přínos počítačových sítí.
Historie sítí
Topologie sítě
Model ISO/OSI
283
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
- vysvětlí rozdíl mezi sítí LAN a WAN
- vysvětlí pojmy: přenosová rychlost, kódování,
modulace, rychlost šíření signálu, zpoždění
- popíše a porovná vlastnosti jednotlivých přenosových
médií
Fyzická vrstva
Přenos dat. Přenosová rychlost, zpoždění
Koaxiální kabel
Kroucená dvoulinka
Optická vlákna
Bezdrátový přenos dat
Kódování
Modulace
- popíše typický formát rámce a vysvětlí význam jeho
položek
- vysvětlí roli fyzické adresy
- vysvětlí důvody rozdělení přenosu na krátké rámce
- vysvětlí příčiny vzniku chyb při přenosu
- vysvětlí způsob zabezpečení rámce
- vysvětlí vliv délky rámce na pravděpodobnost jeho
chybného přenosu
Linková vrstva
Rámce
Fyzická adresa
Chyby při přenosu. Zabezpečení rámce. CRC
- vysvětlí pojmy: Kolize, kolizní slot, multiplex
- popíše rozdělení metod sdílení přenosové cesty
- vysvětlí výhody a nevýhody deterministických
a nedeterministických metod
- vysvětlí přinos metod CSMA oproti metodě Aloha
- vysvětlí problém naléhající CSMA metody
- vysvětlí přínos metody CSMA/CD oproti CSMA
Sdílení přenosové cesty
Klasifikace metod sdílení
FDMA
Deterministické metody TDMA
Nedeterministické metody – Aloha, CSMA
CSMA/CD
- popíše vznik a vývoj Ethernetu
- popíše jednotlivé verze Ethernetu
- popíše používaný formát rámce a fyzické adresace
Ethernet
- vysvětlí funkci propojovacích prvků fyzické a linkové
vrstvy
- popíše učící algoritmus mostu a přepínače
- vysvětlí výhody switche oproti hubu
- navrhne jednoduchou lokální síť
Propojovací prvky
Opakovač, hub
Bridge, switch
- porovná modely ISO/OSI a TCP/IP
- vysvětí funkci směrovače
- popíše formát IP adresy a způsob jejího zápisu
- rozpozná třídu IP adresy
vysvětlí důvody vzniku tříd IP adres
- vysvětlí vazbu mezi IP adresou a fyzickou adresou
a popíše význam ARP
- vysvětlí použití masky sítě
- popíše vznik podsítí
- vysvětlí rozdíl mezi paketem a rámcem
- popíše formát IP datagramu a vysvětlí význam
jednotlivých položek hlavičky
Síťová vrstva
Internetworking
Model TCP/IP
IP adresa, IPv6
ARP
Router
Maska sítě - Subnetting, supernetting
Přímé a nepřímé směrování
ICMP
Privátní IP adresy, Proxy, NAT
284
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
- vysvětlí postup při přímém a nepřímém směrování
- orientuje se v ICMP
- používá PING ke zjištění dostupnosti cílové stanice
- vysvětlí výhody zavedení privátních IP adres
- popíše mechanismus fungování Proxy
- popíše fungování NAT
- zjistí síťovou konfiguraci počítače
- nastaví síťovou konfiguraci počítače
- popíše vznik celosvětové sítě Internet
- vysvětlí význam a roli portů na transportní vrstvě
- vysvětlí rozdíl mezi protokoly TCP a UDP a uvede
typické příklady jejich použití
- vysvětlí příčiny vznik fragmentace
- popíše a vysvětlí okénkové potvrzovací schéma
Transportní vrstva
Porty
Protokoly TCP a UDP
Potvrzovací schéma
- vysvětlí rozdíl mezi modelem klient-server a peer-topeer a uvede příklady typických aplikací pro oba typy
- popíše službu WWW
- popíše fungování elektronické pošty
- popíše fungování služeb Telnet a FTP
Aplikační vrstva
Aplikace klient-server a peer-to-peer
WWW
E-Mail
Telnet
FTP
- popíše a vysvětlí možnosti odposlechu komunikace
v počítačové síti
- vysvětlí základní pojmy kryptografie
- vysvětlí výhody asymetrického šifrování
- popíše metody způsobu výpočtu hash
- vysvětlí princip fungování elektronického podpisu
- vysvětlí princip fungování zabezpečeného přenosu
pomocí SSL
- popíše možné způsoby získání elektronického podpisu
- popíše fungování virů, červů a možné způsoby ochrany
- popíše a vysvětlí další možné zdroje ohrožení počítače
a počítačové sítě
- vysvětlí fungování firewallu
- dodržuje zásady zabezpečení počítače proti vnějším
hrozbám
- dokáže identifikovat hlavní slabiny zabezpečení
počítače a sítě a následně navrhnout opatření pro jejich
odstranění
Zabezpečení počítačové sítě
Možnosti odposlechu komunikace
Symetrické a asymetrické šifrování
Digitální podpis
Certifikáty
SSL
Firewall
Viry, červy
Spam, phishing, pharming, denial of service
- popíše architekturu bezdrátové sítě wifi a možnosti
jejího využití
- nakonfiguruje domácí bezdrátovou síť
- orientuje se v technologiích GSM, EDGE, UMTS
Bezdrátové sítě
285
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
Cvičení
3. ročník
-orientuje se ve vývoji operačních systémů typu UNIX
-zná pojmy spjaté s OS LINUX
-umí se přihlásit do OS a orientuje se v prostředí
příkazové řádky
Charakteristika operačních systémů typu UNIX
-vývoj, zdroje, dokumentace
-uživatelská rozhraní
-základní pojmy a konvence
-příkazový procesor shell
-uživatelé a skupiny
- provádí základní úkony se soubory a adresáři
- nastaví přístupová práva v systému souborů
- umí spustit program
-orientuje se ve vstupech a výstupech obslužných
programů
Systém souborů a základní příkazy
- práce se soubory
- přístupová práva
- spouštění programů vstup a výstup programu, řetězení
-zná základní proměnné prostředí
-orientuje se v expanzi proměnných a substituci příkazů
-umí vytvořit základní varianty
- vstup a výstup programu, řetězení
- proměnné interní a prostředí, expanze a substituce
- tvorba variant
-zná roli procesů v chodu operačního systému
-umí základní ovládání procesů pomocí signálů
Ovládání systému, základní příkazy
- procesy
- čas v LINUXu
- ovládání procesů, signály
- orientuje se v aplikacích, které jsou standardně
součástí příkazového procesoru
- zná prostředí editoru vi a programy tar a gzip
- nastaví linky pro sdílení souborů
- aplikace, stavové utility
- editory
- linky
-orientuje se ve standardu FSHS
-plánuje spouštění úloh pomocí nástrojů příkazové
řádky
-zná princip grafického rozhraní X11
Základy správy systému, grafické prostředí systému
- filesystém a jeho struktura
- národní prostředí
- plánování úloh
- grafické prostředí systému
-zná možnosti skriptování
-napíše jednoduchý skript dle zadání
Skripty
- příklady
4. ročník
-vybere vhodná přenosová média
-zná parametry pasivních prvků lokální počítačové sítě
-zná měřené a kontrolované parametry
Infrastruktura počítačových sítí
- přenosová média
- realizace pasivní části sítě
- měřící protokoly
-orientuje se v parametrech síťových rozhraní
-Ovládá paketový analyzátor
Linková vrstva – síťová rozhraní
- konfigurace síťových rozhraní
- parametry přenosu
- fyzická adresa a datový rámec
- paketový analyzátor Ethereal
286
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
-zná aktivní prvky fyzické a linkové vrstvy
-Ovládá síťový simulátor
Aktivní prvky a síťové technologie
- ethernet a aktivní prvky
- základní testovací příkazy – ping
- seznámení s programem PacketTracer
-zná komunikační možnosti aktivních prvků na fyzické
a linkové vrstvě
-zná blokové uspořádání přepínače a způsoby ovládání
jeho managementu
- simulace provozu jednoduché LAN při použití
rozbočovače (HUB)
- simulace provozu jednoduché LAN při použití
přepínače (SWITCH)
- základní módy switche
-umí zobrazit servisní údaje a základní nastavení
přepínače pomocí rozhraní CLI
-orientuje se v problematice VLAN
- CLI - základní příkazy, management linkové vrstvy
- VLAN
-určí z IP adresy adresu sítě a uzlu, broadcast adresu
a masku/prefix
-zná podstatu vytváření podsítí a supersítí a jejich
význam
Síťová vrstva- IP protokoly
- IPv4 logické adresy, maska a prefix
- třídy IP adres
- vytváření podsítí, maskování – výpočet
-vytvoří dle zadání návrh očíslovacího plánu
-zná nastavení síťové části OS
-zná autority Internetu
-rozumí analýze IP komunikace
-
-orientuje se ve způsobech směrování
-zná blokové uspořádání směrovače
-Nastaví dynamické směrování směrovače z CLI
Směrování a základní nastavení směrovače (routeru)
- statické směrování
- dynamické směrování
- příklad na realizaci směrování
-rozumí portaci a vazbě na aplikace
-správně interpretuje výstupy programu netstat
-umí analyzovat komunikaci TCP
Transportní vrstva
- portace
- protokoly TCP a UDP
- sledování TCP komunikace v paketovém analyzátoru
- netstat
návrh očíslovacího plánu firmy
realizace identifikace sítě v simulátoru
přímé a nepřímé směrování, směrovací tabulka
ARP protokol, DHCP
nastavení síťové části OS
autority Internetu
analýza síťové části komunikace
287
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
GRAFIKA A MULTIMÉDIA
Název školy: SPŠE a VOŠ, Pardubice, Karla IV. 13
Název ŠVP: Elektrotechnika
Obor/zaměření: Informační technologie
Hodinová dotace: 2/66, 4/112
Platnost: od 1. září 2013
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecný cíl vyučovacího předmětu
Cílem předmětu je naučit žáky navrhnout a vyrobit grafické prvky a animace např. pro webové
stránky, prezentace, e-learning… za použití vlastní digitální fotografie, vektorového nebo
rastrového grafického programu.
Cílem nebude zvládnutí jen jednoho programu, ale zvládnutí principů práce za účelem dosažení
konkrétního výsledku. Tím pádem budou žáci schopni se později naučit používat nové aplikace.
Žáci budou schopni efektivně vyhledávat návody a tutoriály na Internetu a aktivně využívat takto
získané informace.
Charakteristika učiva
Učivo navazuje v úvodu na znalosti získané v prvním ročníku v předmětu výpočetní technika.
Žáci získají rozšířené poznatky z oblasti animace a multimédií. Efektivně zpracují grafickou
a multimediální informaci. Využívají při pr&a