číslo 4/2016

Komentáře

Transkript

číslo 4/2016
Milí farníci.
Nebojte se! Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší než veškeré zlo, z něhož
by člověk mohl mít strach. Kristus po svém zmrtvýchvstání řekl apoštolům
a ženám: „Nebojte se!“
Tato slova potřebujeme dnes možná více než kdy jindy. Je nutné, aby zesílila
jistota, že existuje ten, kdo drží v rukou osudy tohoto pomíjivého světa. A tento
někdo je Láska ...
Jen on se může plně zaručit za slova „Nebojte se!“ (Jan Pavel II.)
Klokotská rodino, rád bych vás pozval do společné farní katecheze. Karmelitánské
nakladatelství připravilo edici: Katecheze do kapsy. Jsou to tenké brožurky malého
formátu o 55 až 135 stranách. Cena se pohybuje od 70 do 120 Kč za kus. Zmíním
jen první tři knihy: 1. Proč chodíme do kostela? – Jan Sokol; 2. Credo – Aleš Opatrný; 3. Cesta obrácení – Hans Buob … Moje představa je, že bychom mohli jako farnost společně číst (každý sám doma nebo v rodině) jednu knihu za měsíc. Myslím,
že i při pracovní a rodinné vytíženosti je to reálné. Pokud vás tento nápad oslovil,
můžete se v našem „obchůdku“ na tyto knihy podívat a případně zapsat, aby vám
M. Frejlachová objednala první tři knihy a vy si je mohli koupit. Číst bychom začali
od 1. května. Pán vám žehnej.
P. Jiří Můčka, OMI +
Děkujeme všem, kteří se účastnili předvelikonočních příprav
i celém průběhu velikonočních svátků na Klokotech – úklidem,
zpěvem, čtením, adorační službou, ministrantskou
a akolytskou službou, kytkami, finančně i modlitbami.
V krámku si opět můžete zakoupit Klokotské pouťové oplatky.
O ztracené ovci
M. Šittová
Postní víkendové setkání pro děti a mládež se konalo 11. a 12. března 2016 na Klokotech
pod názvem O ztracené ovci. Setkání začalo v pátek večer pátráním po ovečce, která se
ztratila. Děti ji hledaly s pomocí mapy a baterek
po celých Klokotech, nakonec je pátrání přivedlo
až do krypty klášterního kostela Narození Panny
Marie v Táboře, kde byla díky jáhnovi Dominikovi
ztracená ovečka nalezena. Během svého pátrání
děti nacházely také otázky, odpovědi na ně však
dostaly až druhý den během prezentace o Filipínách, kterou pro ně připravila Hanka Koukalová.
Filipíny jsou jednou ze zemí, kde pomáhají Papežská misijní díla a naplňují tak zcela konkrétním
způsobem obsah slova milosrdenství – a právě toto
slovo děti vyluštily, když správně odpovídaly na otázky, které se týkaly života na Filipínách. Téma milosrdenství nás provázelo i v dalším programu – Jana Kášková si s dětmi
povídala o celníku Zacheovi, který byl také takovou ztracenou ovečkou, a Lída Lacinová
se pak soustředila ve svém programu na velikonoční události. Po obědě se pak děti zapojily do aktivní činnosti pro misie. Svojí tvořivou prací vyrobily spoustu krásných věcí, které
budou nabídnuty k prodeji na misijním jarmarku. Setkání bylo zakončeno mší svatou
v klokotském kostele, do které se děti také aktivně zapojily – včetně písničky Ztratila se
ovečka. Velké poděkování patří všem, kteří pomohli s organizováním této akce.
Klokotská misijní cesta
Olga, Stáňa a Hanka
do JARu a Indie proběhla v sobotu 27. února bez opuštění poutního domu Emauzy.
A přesto toho všichni účastníci o obou zemích vědí hodně a zažili při jejich poznávání,
doufejme, spoustu zábavy. Podělit se o zážitky ze svého pobytu za dětmi přijela Olga,
která strávila rok v Jihoafrické republice, a Stáňa, která může o Indii mluvit prakticky
bez přestání, tolik jí přirostla k srdci. Účastníky
byly děti z českobudějovického misijního klubka i děti z Tábora a okolí a na společnou cestu
jsme vytvořili hezkou společnou skupinu. Do
přemísťovacího vláčku se pokaždé zapojilo
všech sedmnáct účastníků.
Místa jsme nepoznávali jen teoreticky, ale
mohli jsme si vyzkoušet vázat indické sárí či
pánskou sukni, zatančit za zvuku místní hudby či si sáhnout na (plyšového) indického
hada. Do všech smyslů patří také chutě, a tak se podávala rýže se zeleninou a masem
a odvážlivci zvolili i tradiční způsob stolování. Společně jsme v rámci tvořivého odpoledne také připravili odpolední čapati i mexický salát. Ten proto, že se paní kuchařka teprve
učila, jak vypadá indická vlajka v mezinárodní kuchařce .
Díky požehnané přítomnosti sester Nejsvětější svátosti vybavených hudebním sluchem
a umem, jsme se mohli naučit novou písničku a zapojit se do slavení mše svaté, která naše
setkání zakončila. Už se těšíme na společné cestování s dalšími cestovateli!
Drazí,
Pán Ježíš vstal z mrtvých v oslaveném těle. Kde je teď? Blízko? Daleko? Ptát se v tomto
případě na prostorovou vzdálenost je stejně pošetilé jako se ptát, kde je Ludolfovo číslo
anebo jakou barvu má hudební symfonie. Existují věci, které nelze vidět ani měřit, ale
které přesto existují, i když mimo náš prostor a čas.
Pán Ježíš ve svém oslaveném těle přešel do jiného řádu. Objevil se ve večeřadle, aniž
by otevíral dveře, učedníkům z Emauz znenadání zmizel. Šavlovi se ukázal na cestě
do Damašku, aniž ho viděli jeho průvodci. Jeho blízkost nelze dnes měřit prostorovou
měrou, ale intenzitou meziosobního vztahu. Či, řečeno prostěji, sílou lásky.
Když tedy myslím na vzkříšeného Pána, nesmím si ho představovat někde v nebi vzdáleném nevím kolik světelných roků. ON je mi – anebo mi může být – blízko tak jako
učedníkům z Emauz, když před nimi lámal chléb. Já ho, způsobem zcela jedinečným,
nacházím v eucharistii, on si ale učinil příbytek i ve mně samém, jestliže ho opravdu miluji; on ke mně promlouvá slova Písma, mám-li srdce otevřené; on mě vede svým svatým
Duchem, prosím-li ho o to. ON je mi blíž, než já sám sobě. ON zná mé tužby, mé úzkosti,
on mi rozumí tak, jako nikdo jiný.
Uvědomuji si to, když před ním stojím v modlitbě? Dovedu si té blízkosti vážit?
biskup Jaroslav Škarvada (vyňato - KATECHETICKÝ VĚSTNÍK)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sbírka pro Sýrii na Zelený čtvrtek v našem kostele
vynesla 8 328 Kč. Pán Bůh zaplať všem!
Mír je možný, tvrdí syrský biskup
„Lidé považují za naivní mluvit o skončení války tváří v tvář zkáze obřích rozměrů,“ pronesl Antoine Audo, chaldejský biskup z Aleppa. „Mír ovšem nyní může
nastat.“
Prezident Charity Sýrie hovořil 16. února v Ženevě o syrské krizi před představiteli Spojených národů. Vystupoval po boku generálního tajemníka Caritas Internationalis, Michela
Roye, generálního tajemníka Charity Belgie, Sebastiena Dechampse, a předsedy Vyšetřovací komise pro Sýrii Rady bezpečnosti OSN, Paula Pinheira.
„Syřané se mohou pochlubit dlouho historií tolerance a mírového soužití mezi vyznavači různého náboženství. Odmítáme se stát součástí pronásledování dalších Syřanů.
Milujeme naši zemi stejně, jako milujeme naše rodiny. Snaha rozdělit nás nemůže dojít
úspěchu,“ prohlásil Antoine Audo. „Stali jsme se obětmi regionálního konfliktu zmanipulovaného extrémismem v naší křehké společnosti,“ dodal.
Biskup následně představil běžný život v Aleppu – krutou zimu bez elektřiny, vytápění,
tekoucí vody, s omezenými zdroji potravy a navíc neustálou hrozbu bombardování.
„Částečné příměří nám dává jistou míru naděje. Lidé začali opět dýchat, procházet se parkem a znovu žít,“ popsal.
„Sýrie zítra, stejně jako Sýrie včera, musí fungovat jako „tavicí kotlík“ jednoty v rozmanitosti se sekulární základnou zaručenou zákonem,“ pronesl Michel Roy, který následně vyzval vlády, aby přestaly Sýrii prodávat zbraně, odřízly finanční prostředky směřované k válčícím stranám nakupujícím zbraně a rovněž aby odstoupily od jakékoliv formy
obchodu, která by mohla financovat válku.
převzato z webu caritas.org.
Děkujeme všem, kteří přispěli svou pomocí
na Velikonoční dílně v Emauzích i všem,
kteří přispěli finančně zakoupením výrobků.
Na oblátské křesťanské rádio v Paraguay
se vybralo 2101 Kč. Všem Pán Bůh zaplať!
Po dlouhé roky přispívala paní Bronislawa Katonová svými výrobky
do velikonočních a vánočních dílen. Tak tomu bylo i o letošních Velikonocích.
Otec Mariusz přinesl dvě krabičky výrobků a ještě ten den nás zastihla zpráva, že paní Katonová odešla na věčnost. Napadají mne slova o dobru, které
vykonáme a které činí náš svět hezčím a zanechává stopu i po našem
odchodu. Děkujeme!
HK
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
V sobotu 12. 3. 2016 se uskutečnila postní duchovní obnova s P. Janem Böhmem.
Mottem obnovy bylo: „…pojďte do náruče Otcovy“.
Inspirací k zamyšlení byl zvláště Prolog z Janova evangelia, ale také podobenství o marnotratném synu či svatba
v Káně Galilejské.
Každý jsme milovaným dítětem našeho nebeského
Otce. Nabízí nám svou Otcovskou náruč, ve které můžeme spočinout a kde je nám dobře. On je ten, který vnáší
do chaosu a zmatků našeho života řád a pokoj.
Promluvu následovala příležitost ke svátosti smíření,
modlitba růžence, mše svatá a poté posezení v Emauzích.
Z jistebnické farnosti jsme se v tento den vydali
do Klokot na pěší pouť. Letos prožíváme rok milosrdenství a svatá brána v Klokotech je z Jistebnice opravdu
co by kamenem dohodil (a zbytek došel pěšky ). A tak
jsme putovali… v zimě, větru, tichu, společenství, modlitbě, radosti… Pouť je obrazem cesty, kterou se člověk
ve svém životě ubírá. Ten krásný pocit, když jsme vcházeli do kostela za zvuku zvonů vítajících poutníky, ten
stál za to.
Alena Maňáková
ČESKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE V TÁBOŘE
A PAPEŽSKÁ MISIJNÍ DÍLA
Vás zvou na přednášku
Misie na Sibiři - P. Radoslav Šedivý, Opus J.S.S.
z kláštera Božího Milosrdenství v Nových Hradech
úterý 5. dubna v 18:00 h.
Poutní dům EMAUZY TÁBOR – KLOKOTY
PODPOŘENO Z FONDU KULTURY MĚSTA TÁBOR
Kněží táborského vikariátu zvou mladé na
Večer mladých - 29. 4. 2016 – pátek - na Klokoty
Začíná se farní mší sv. v 17 h. v kostele Nanebevzetí Panny Marie.
Po mši sv. program v Emauzích (modlitby, katecheze, hry).
Národní pochod pro život – 2.4.2016 – Praha
10 h. – Bohoslužba v Pražské katedrále
12 h. – Oběd pro rodiny s dětmi a doprovodný program na Klárově
14 h. – Pochod pro život centrem Prahy
16 h. – Zakončení na Václavském náměstí
Registrace na: pochodprozivot.cz
Týden modliteb za duchovní povolání 11. – 17. 4. 2016
Neděle Dobrého pastýře – 17.4. - Světový den modliteb za duchovní povolání
Informace: www.hledampovolani.cz
Studentský Velehrad 2016 – 21. -24. 4. - setkání vysokoškoláků, které se koná každé
dva roky. Účastníci se mohou těšit na společné slavení liturgie, přednášky zajímavých
hostů (např. Jiří Strach, Karel Satoria), koncerty, diskuse ve skupinkách a mnohé další.
Na webu studentskyvelehrad.cz již byla spuštěna registrace, informace můžete sledovat
i na Facebooku. Pro ty, kteří by chtěli přiložit ruku k dílu, nabízíme zapojení mezi dobrovolníky do přípravných týmů.
Bc. Kateřina Stoklásková, tisková mluvčí Studenstského Velehradu 2016
Diecézní centrum života mládeže Ktiš
Mezi mužem a ženou Rozdíl nebo jednota
8.-10. 4. 2016
Vydejte se s námi za poznáním toho druhého.
Doporučený příspěvek 350 Kč
S sebou: Bibli, spacák, přezůvky
Přihls se na mail: [email protected]
Diecézní centrum života mládeže Ktiš
Potřebuje tvou pomoc
Připoj své ruce
Práce šlechtí a působí radost
29.4.-1.5.2016
S sebou: chuť do práce, spacák, přezůvky, pracovní oblečení.
Přihlas se na mail: [email protected]
Mše svatá za všechny hasiče, živé i zahynuvší,
konaná u příležitosti dne hasičstva
v den svátku svatého Floriána, patrona hasičů,
Praha - 4.5.2016 v 18 h v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.
Celebruje kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský a primas český.
OZNÁMENÍ A POZVÁNÍ z Klokot:
 1. 4. – První pátek v měsíci – celodenní adorace v kostele-11-16.30 h.,
17.30-18.45 h. adorace s modlitbami a zpěvem, 18.45 - 20.00 h. tichá adorace.














Adorace a svátost smíření v kostele každý pátek 17.30 – 20.00 h.
Prosíme, napište se v sakristii na adorační službu.
2. 4. – sobota – Emauzy – 15 h. – setkání ministrantů
3. 4. – neděle – zakončení Novény k Božímu milosrdenství – 15 h. (svátost smíření)
5. 4. – Emauzy – 18 h. - P. Radoslav Šedivý, Opus J.S.S. – Misie na Sibiři
9. 4. – Benefiční koncerty – 14 h. a 18 h.
10. 4. – Emauzy – 18 h. – setkání CHO
12. 4. – úterý – 18.00 h. - Emauzy – Farní rada
13. 4. - středa – 17.45 – posezení u čaje nad Biblí
16.-17. 4. – sobota-neděle – celebruje mše sv. v Klokotech P. Jan Fatka
23. 4. – setkání OMI laiků – výlet na Svatou Horu
24. 4. – neděle – 16 h. – řeckokatolická mše sv.
27. 4. – středa – Emauzy – Setkání seniorů
29. 4. – pátek – Večer mladých
30. 4. – sobota – v 17.45 táborák na farní zahradě
Přispět do naší Postní kasičky na oblátské křesťanské rádio v Paraguay můžete
ještě do 2. neděle velikonoční 3. 4.
Svěcená voda – v kostele najdete nádobu se svěcenou vodou, kterou si
můžete vzít domů (v přinesených lahvičkách nebo skleničkách)
do svých kropenek. Kdo nemá, může si kropenku zakoupit v krámku.
Přestěhování Farní kanceláře do Emauz
Z důvodů rekonstrukce farní kanceláře a bývalé knihovny, budou
tyto místnosti přestěhované do Emauz od 11. 4. – pondělí.
Intence od 1. května
Od 1. 5. (neděle) bude možné zapisovat v sakristii intence na mše svaté
na měsíce říjen – listopad – prosinec 2016. Je možné dávat také na mše
svaté, které budou odslouženy mimo pořadí – v případě koncelebrace
druhého kněze.
Rádi bychom nechali udělat nové lavice místo prvních dvou, což jsou atrapy,
které tady nechali filmaři. Kdyby chtěl někdo přispět, může u P. Jiřího nebo ve farní kanceláři, na požádání můžeme vystavit potvrzení k odepsání z daní.
Rozpočet je 234 tisíc,
zatím se vybralo 81 200 Kč. Pán Bůh zaplať!
Klokoty - události duben 2016
1.4. pátek
2.4. sobota
3.4. neděle
4.4. pondělí
5.4. úterý
6.4. středa
7.4. čtvrtek
8.4 pátek
9.4. sobota
10.4. neděle
11.-17. 4. po-ne
11.4. pondělí
12.4. úterý
13.4. středa
15.4. pátek
16.4. sobota
17.4. neděle
20.4. středa
22.4. pátek
23.4. sobota
24.4. neděle
25.4. pondělí
27.4. středa
29.4. pátek
30.4. sobota
1.5. neděle
Pokud není uvedeno jinak,
mše sv. každý den
První pátek v měsíci - celodenní adorace - kostel 11-16.30 h.,
po-so 17.00,
17.30-18.45 h. adorace s modlitbami, 18.45-20.00 h. - tichá ad.
ne 10.00 h.
svátost smíření 16.30 - 17 h., 17.30 - 20.00 h., mše sv. 17 h.
1. sobota v měsíci, mše sv. 17 h. zakončena požehnáním Emauzy - 15 h. - setkání ministrantů
2. neděle velikonoční (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)
mše sv. v 10 h.
Adorace - zakončení Novény k Božímu milosrdenství - 15 hod. (svátost smíření)
Slavnost Zvěstování Páně
Společenství Modlitby matek v 15.45 h. v Emauzích
Emauzy - 18.00 h. - beseda ČKA a PMD - P. Radoslav Šedivý, Opus J.S.S. - Misie na Sibiři
18.30 h. mše sv. v nemocnici
Památka sv. Jana Křtitele de la Salle, kněze
výročí úmrtí P. Alois Matulík (1985) svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti 17.30-20.00
Benefiční koncert pro Klokoty - 14 h. - Nokturno a Pěv. sbor učitelů a přátel školy GML z Brna
Benefiční koncert pro Domácí hospic Jordán - 18 h. - Michal Novák a Vojtěch Vrtiška
3. neděle velikonoční
Emauzy - CHO - 18 h.
Dětská mše sv. v 10 h.
Týden modliteb za duchovní povolání
Památka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka
Emauzy - 18 h. - Farní rada
Emauzy - 17.45 h. - Posezení u čaje nad Biblí Fatimský den
18.30 h. mše sv. v nemocnici
svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti 17.30-20.00 h.
Dražice - mše sv. - 15 h. - celebruje Mons. Mgr. Adolf Pintíř (mše sv. v Dražicích 17. 4. nebude)
Farní pouť - Polsko - 15. - 17. 4.
4. neděle velikonoční - Neděle dobrého pastýře
mše sv. v 10 h. - celebruje P. Fatka Jan
18.30 h. mše sv. v nemocnici
svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti 17.30-20.00 h.
Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka
setkání omi laiků - Svatá Hora
5. neděle velikonoční 16 h. řeckokatolická mše sv. svátek o. Jiří Můčka , omi mše sv. v 10 h.
Svátek sv. Marka, evangelisty
Emauzy - 17.45 h. Setkání seniorů
18.30 h. mše sv. v nemocnici
Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy Emauzy - Večer mladých
17.45 táborák na farní zahradě
květen 2016
májová pobožnost - 15 h.
Možnost ke sv. zpovědi Po-So 16.30 - 17 h., v pátek 17.30 - 20.00 nebo kdykoliv po domluvě.
Římskokatolická farnost Tábor-Klokoty, Staroklokotská 1, Tábor 390 03
tel: 381 232 584 e-mail: [email protected] http://www.klokoty.cz http://www.oblati.cz
Dary na opravy a provoz našeho poutního místa můžete zasílat
na účet Poštovní spořitelny 219811705/0300, VS 7777. Na požádání vystavíme potvrzení.
Administrátor farnosti: P. Jiří Můčka, OMI, tel.: 731 402 862
Farní vikáři na Klokotech: P. Mariusz Piwowarczyk, OMI, tel.: 731 138 431
P. Karl Zaiser, OMI, tel.: 731 402 860
Pastorační asistentky: Janka Pecherová, tel: 731 139 306
Mgr. Jana Ryjáčková, tel.: 730 572 937 (731 402 906)
Diecézní ředitelka PMD - Mgr. Hana Koukalová, tel.: 603 224 665
Děkujeme za dobrovolný příspěvek na tisk našeho „Fiatu“, výrobní náklady na 1 výtisk činí téměř 5 Kč.
Můžete vhodit do kasičky v kostele.

Podobné dokumenty