Návod na použitie:​Eliptical DUVLAN Elsa

Transkript

Návod na použitie:​Eliptical DUVLAN Elsa
 Návod na použitie:​
Eliptical DUVLAN Elsa - kód: 5965
Návod k použití:​
Eliptical DUVLAN Elsa- kód: 5965
User manual:​
Crosstrainer DUVLAN Elsa - code: 5965
1 SK
Vážené zákazníčky, vážení zákazníci
Teší nás, že ste sa rozhodli pre zariadenie značky DUVLAN. Tento kvalitný produkt je
navrhnutý a testovaný pre fitness tréningy v domácom prostredí. Pred poskladaním zariadenia
si pozorne prečítajte návod na použitie. Používajte zariadenie iba tak, ako je to popísané v
tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.
Prajeme Vám veľa zábavy a úspechov pri Vašom tréningu.
Váš DUVLAN tím
Záruka
Predávajúci poskytuje na tento výrobok záruku 2 roky.
Záruka sa nevzťahuje na opotrebované časti a škody spôsobené nesprávnou manipuláciou so
zariadením. V prípade reklamácie nás kontaktujte.
Záručná doba začína plynúť dátumom predaja (uschovajte preto doklad o kúpe).
Zákaznícky servis
Aby sme Vám mohli čo najlepšie pomôcť s prípadnými problémami na Vašom zariadení,
poznačte si presný názov výrobku a číslo objednávky. Tieto údaje nájdete na faktúre.
Pokyny pre zaobchádzanie so zariadením po vyradení z prevádzky
Zariadenie značky DUVLAN je recyklovateľné. Prosíme Vás, aby ste Vaše zariadenie po
skončení životnosti odovzdali do zberní odpadu (alebo miesta na to určeného).
Kontakt
Duvlan s.r.o.
Textilná 5/897
957 01 Bánovce nad Bebravou
e-mail: [email protected]
web: www.duvlan.com
Pokyny
Tento návod na použitie je len referencia pre zákazníkov. DUVLAN​
nepreberá ručenie za
​
chyby vzniknuté prekladom, alebo technickou zmenou produktu.
2 SK
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE
Ak chcete znížiť riziko vážneho poranenia, prečítajte si nasledujúce bezpečnostné pokyny
pred použitím produktu. Dozviete sa dôležité informácie o bezpečnosti, správnom používaní a
údržbe zariadenia. Uschovajte tento návod na používanie v prípade neskoršej opravy, údržby
alebo objednania náhradných súčiastok.
●
Toto zariadenie nemôže používať osoba, ktorej telesná hmotnosť je väčšia ako 120 kg.
●
Zariadenie je navrhnuté pre tréning dospelých osôb. Nenechávajte deti a domáce
zvieratá bez dozoru v miestnosti so strojom.
●
●
Zabezpečte dostatočný priestor na bezpečné používanie zariadenia. V blízkosti stroja
musí byť voľná plocha min. 0,6m.
Postavte zariadenie na nekĺzavý povrch. V prípade, že chcete chrániť Vašu podlahu,
položte pod zariadenie ochrannú podložku.
●
Používajte zariadenie vo vnútri a chráňte ho pred vlhkosťou a prachom.
Neumiestňujte zariadenie do zastrešenej verande a v blízkosti vody.
●
●
Zariadenie je navrhnuté pre domáce používanie. Trieda použitia a presnosti HC (norma
STN EN 957-9). Pre komerčné využívanie zariadenia sa na zariadenie záruka
nevzťahuje a výrobca za zariadenie neručí.
Pri zdravotných komplikáciách a obmedzeniach konzultujte Váš tréning s Vašim
lekárom. Povie Vám, ktorý tréning je pre Vás vhodný.
●
Nesprávny tréning a precenenie Vašich schopností môže poškodiť Vaše zdravie.
●
Pokiaľ počas tréningu pocítite nevoľnosť, bolesť na hrudi alebo sa Vám bude zle
dýchať, okamžite ukončite tréning a vyhľadajte lekára.
●
S tréningom začnite až potom ako sa presvedčíte, že zariadenie je správne poskladané
a nastavené.
●
Pri montáži zariadenia postupujte presne podľa návodu.
●
Používajte len originálne diely DUVLAN (pozri zoznam).
●
Pevne utiahnite všetky pohyblivé časti, aby ste zabránili ich uvoľneniu počas tréningu.
●
Nepoužívajte zariadenie na boso alebo s voľnou obuvou. Počas tréningu nenoste
voľné oblečenie. Pred začatím tréningu odložte všetky šperky. Vlasy si riadne upravte,
aby Vám počas cvičenia neprekážali.
●
Poškodené diely môžu ohroziť Vašu bezpečnosť a ovplyvniť životnosť zariadenia.
Opotrebované a poškodené diely okamžite vymeňte, alebo zariadenie prestaňte
používať.
●
Pravidelne kontrolujte všetky matice a skrutky, či sú dotiahnuté.
3 ●
Akákoľvek montáž/demontáž zariadenia musí byť vykonaná starostlivo.
●
Držte ruky a nohy preč od pohyblivých častí.
●
Počet stupňov záťaže: 8, To umožňuje zvyšovať alebo znižovať odpor počas cvičenia.
Otočením záťažového kolieska do strany (-) znižujete záťaž, otočením záťažového
kolieska do strany (+) zvyšuje záťaž.
●
Buďte opatrní pri nastupovaní a vystupovaní a pridržiavajte sa madiel. Najskôr stlačte
jeden pedál do najnižšej pozície a stúpnite na neho jednou nohou. Druhou nohou
prekročte hlavný rám a postavte sa na druhý pedál. Počas cvičenia sa vždy pridržujte
madiel. Pri vystupovaní, zošliapnite jeden pedál do najnižšej polohy, dajte dole
najskôr nohu z vyššie položeného pedála
●
UPOZORNENIE: snímače tepovej frekvencie môžu byť nepresné. Prílišné zaťaženie
organizmu môže viesť k vážnemu zraneniu alebo k
okamžite prestaňte cvičiť.
●
Hmotnosť: 39 kg
●
Celkové rozmery (d x š x v): ​
117 x 56,5 x 153cm
4 smrti. Ak cítite bolesť,
CZ
Vážené zákaznice, vážení zákazníci
Těší nás, že jste se rozhodli pro zařízení značky DUVLAN. Tento kvalitní produkt je navržen a
testován pro fitness tréninky v domácím prostředí. Před sestavením zařízení si pozorně
přečtěte návod k použití. Používejte zařízení pouze tak jak je to popsáno v tomto návodu k
použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.
Přejeme Vám hodně zábavy a úspěchů u Vašem tréninku.
Váš DUVLAN tým
Záruka
Prodávající poskytuje na tento výrobek 2letou záruku.
Záruka se nevztahuje na opotřebované části a škody způsobené nesprávnou manipulací se
zařízením. V případě reklamace nás kontaktujte.
Záruční doba začíná běžet datem prodeje. (Uschovejte proto doklad o koupi).
Zákaznický servis
Abychom Vám mohli co nejlépe pomoci s případnými problémy ve vašem zařízení,
poznamenejte si přesný název výrobku a číslo objednávky. Tyto údaje najdete na faktuře.
Pokyny pro zacházení se zařízením po vyřazení z provozu
Zařízení DUVLAN je recyklovatelné. Prosíme Vás, abyste Vaše zařízení po skončení životnosti
předali do sběren odpadu (nebo místa k tomu určeného).
Kontakt
DUVLAN s.r.o.
Textilní 5/897
957 01 Bánovce nad Bebravou
e-mail: [email protected]
web: www.duvlan.com
5 Pokyny
Tento návod k použití je pouze reference pro zákazníky. DUVLAN nepřebírá ručení za chyby
vzniklé překladem nebo technickou změnou produktu.
6 CZ
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Chcete-li snížit riziko vážného poranění, přečtěte si následující bezpečnostní pokyny před
použitím produktu. Dozvíte se důležité informace o bezpečnosti, správném používání a údržbě
zařízení. Uschovejte tento návod k použití v případě pozdější opravy, údržby nebo objednání
náhradních dílů.
●
Toto zařízení nemůže používat osoba, jejíž tělesná hmotnost je větší než 120 kg.
●
Zařízení je navrženo pro trénink dospělých osob. Nenechávejte děti a domácí zvířata
bez dozoru v místnosti se strojem.
●
Zabezpečte dostatečný prostor pro bezpečné používání zařízení. V blízkosti stroje musí
být volná plocha min. 0,6m.
●
Postavte zařízení na neklouzavý povrch. V případě, že chcete chránit Vaši podlahu,
položte pod zařízení ochrannou podložku.
●
Používejte zařízení uvnitř a chraňte ho před vlhkostí a prachem. Neumisťujte zařízení
do zastřešené verandě a v blízkosti vody.
●
Zařízení je navrženo pro domácí použití. Třída použití a přesnosti HC (norma STN EN
957-9). Pro komerční využití zařízení se na zařízení nevztahuje záruka a výrobce za
zařízení neručí.
●
Při zdravotních komplikacích a omezeních konzultujte Váš trénink s Vaším lékařem.
Řekne Vám, který trénink je pro Vás vhodný.
●
Nesprávný trénink a přecenění Vašich schopností může poškodit Vaše zdraví.
●
Pokud během tréninku pocítíte nevolnost, bolest na hrudi nebo se Vám bude špatně
dýchat, okamžitě ukončete trénink a vyhledejte lékaře.
●
S tréninkem začněte až poté jako se přesvědčíte, že zařízení je správně poskládané a
nastaveny.
●
Při montáži zařízení postupujte přesně podle návodu.
●
Používejte pouze originální díly Duvlan (viz seznam).
●
Pevně utáhněte všechny pohyblivé části, abyste zabránili jejich uvolnění během
tréninku.
●
Nepoužívejte zařízení na boso nebo s volnou obuví. Během tréninku nenoste volné
oblečení. Před zahájením tréninku odložte všechny šperky. Vlasy si řádně upravte, aby
Vám během cvičení nepřekážely.
7 ●
Poškozené díly mohou ohrozit Vaši bezpečnost a ovlivnit životnost zařízení.
Opotřebované a poškozené díly okamžitě vyměňte, nebo zařízení přestaňte používat.
●
Pravidelně kontrolujte všechny matice a šrouby, zda jsou dotaženy.
●
Jakékoli montáž/demontáž zařízení musí být provedena pečlivě.
●
Držte ruky a nohy preč od pohyblivých častí.
●
Buďte opatrní při nastupování a vystupování a přidržujte se madel. Nejprve stiskněte
jeden pedál do nejnižší pozice a stoupněte na něj jednou nohou. Druhou nohou
překročte hlavní rám a postavte se na druhý pedál. Během cvičení se vždy přidržujte
madel. Při vystupování, sešlápněte jeden pedál do nejnižší polohy, sundejte nejdříve
nohu z výše položeného pedálu.
●
Počet stupňů zátěže: 8, To umožňuje zvyšovat nebo snižovat odpor během cvičení.
Otočením zátěžového kolečka do strany (-) snižujete zátěž, otočením zátěžového
okolečka do strany (+) zvyšuje zátěž.
●
UPOZORNENIE: snímače tepovej frekvencie môžu byť nepresné. Prílišné zaťaženie
organizmu môže viesť k vážnemu zraneniu alebo k smrti. Ak cítite bolesť, okamžite
prestaňte cvičiť.
●
Hmotnost: 39 kg
●
Celkové rozměry (d x š x v): ​
117 x 56,5 x 153cm
8 EN
Dear Customer,
We are pleased, that you have chosen a DUVLAN Fitness Equipment. This quality product has
been designed and tested to meet the needs and requirements of a committed
Fitness-Training of in-home use. Please carefully read the instructions prior to assembly and
first use. Only use the appliance in the manner described in this user's manual. Keep this
user's manual in a safe place so it can be easily retrieved for future use.
We wish you lots of success and fun while training,
Your DUVLAN team
Warranty
Seller provides to the product 2 year warranty.
Excluded from warranty are wearing parts and damages caused by misuse of the product. In
the case of claim please contact us.
The warranty period starts at the date the product was purchased (please carefully retain
your sales receipt).
Customer Service
To best possible support you in the case of problems with your product, we would ask you to
please quote the product Model Name and Order Number. These can be found on the invoice.
Waste Disposal
DUVLAN​
products are recyclable. At the end of its useful life please dispose of this article
​
correctly and safely (local refuse sites).
Contact
Duvlan s.r.o.
Textilna 5 / 897
957 01 Banovce nad Bebravou
e-mail: [email protected]
web: www.duvlan.com
9 Advice
The owner’s manual is only for the customer reference. DUVLAN​
can not guarantee for
​
mistakes occurring due to translation or change in technical specification of the product.
10 EN
PRECAUTIONS
To reduce the risk of serious injury, read the following safety instructions before using the
product. They contain important information for use and maintenance of the equipment as
well as for your personal safety. Keep these instructions in a safe place for maintenance
purposes or for ordering spare parts.
●
The exerciser may not be used by persons with a weight of over 120 kg.
●
This product is designed for the physical exercise by adults. Do not leave children or
pets unattended in the room with the machine.
●
Provide adequate space for safe use of equipment. ​
Near the machine must be free
area min. 0,6 m.
●
Place the device on non-slip surface. If you want to protect your floor, place the
protective pad device.
●
Keep the equipment indoors, away from moisture and dust. Do not put the equipment
in a covered patio or near water.
●
The product is made for home use only The product is made for home use only.
Catergory of use and accuracy HB (norma STN EN 957-9).​
​
Warranty and manufacturer's
liability do not extend to any product or damage to the product caused by commercial
purposes.
●
Consult your physician before starting with any exercise programs to receive advice on
the optimal training.
●
Incorrect/excessive training can cause health injuries.
●
If you feel sickness, chest pain, fits of dizziness or breathlessness during your training,
immediately stop the training and consult your physician.
●
Ensure that training only starts after correct assembly, adjustment and inspection of
the home exerciser.
●
Follow the steps of the assembly instruction carefully.
●
Use only original parts DUVLAN (see checklist).
●
Tighten all adjustable parts to prevent sudden movement while training.
●
Do not use the home exerciser without shoes or with loose fitting footwear. During the
training, do not wear loose clothing. Before starting training take off all jewelry.
Properly adjust your hair, so you do not obstruct during exercise.
●
Damaged components may endanger your safety or reduce the lifetime of the
equipment. For this reason, worn or damaged parts should be replaced immediately
11 and the equipment taken out of use until this has been done. Check all nuts and bolts,
whether they are tight.
●
Any assembly/disassemble of the product must be done carefully.
●
Keep your hands and feet away from moving parts.
●
Be careful during the exercise with eliptical. Hold the handles. First, press one pedal
to the lowest position and step on it with one foot. The second leg is on a second
pedal. When alighting, depress one pedal to the lowest position.
●
Level of load: 8, This allows you to increase or decrease the resistance during
exercise. Turn the resistance knob to the side (-) to reduce the load, turn the
resistance knob to the side (+) increases the load.
●
WARNING: Pulse sensors can be inaccurate. Excessive load on the body can lead to
serious injury or death. If you feel pain, stop immediately.
●
●
Weight: ​
39 kg
Dimensions (l x w x h): ​
117 x 56,5 x 153cm
12 MONTÁŽNÝ NÁVOD / MONTÁŽNÍ NÁVOD / ASSEMBLY INSTRUCTION
KROK 1 / KROK 1 / STEP 1
SK: Pripojte predný stabilizátor s valčekom (L) pomocou skrutiek (L-3) a podložiek (B-4).
Predný stabilizátor sa nachádza v prednej časti stroja a stabilizátor (M) s výrovnavacím
krytom na zadnej časti stroja.
CZ: Připojte přední stabilizátor s válečkem (L) pomocí šroubů (L-3) a podložek (B-4). Přední
stabilizátor se nachází v přední části stroje a stabilizátor (M) s vyrovnavacím krytem na zadní
části stroje.
EN: Put up the stabilizers by screwing carriage bolts (L-3), wave washers (B-4) to the frame.
The front stabilizer (L) with roller is at the front and the stabilizer (M) with leveling cap at
the rear.
13 14 KROK 2 / KROK 2 / STEP 2
SK: Namontujte pravú pedálovú tyč na kľuku. Ľavá pedálová tyč je nainštalovaná. Na
upevnenie použite nylonovú skrutku (E-1) a plochú podložku (E-2). Nakoniec zakryte nylonovú
skrutku pomocou krytky (E-14).
CZ: Namontujte pravou pedálovou tyč na kliku. Levá pedálová tyč je nainstalována. Pro
upevnění použijte nylonovou šroub (E-1) a plochou podložku (E-2). Nakonec zakryjte
nylonovou šroub pomocí krytky (E-14).
EN: Put on the right pedal arm. The left was pro-installed. Use Nylon bolt (E-1) and a flat
washer (E-2) to fix the pedal arm. Then cover the Nylon bolt with a cap (E-14).
15 KROK 3 / KROK 3 / STEP 3
SK:
A) Ak sú nainštalované, odstráňte všetky vopred nainštalované skrutky a podložky z hlavného
rámu.
B) Pripojte spodný napäťový kábel (F-12) vychádzajúci z hlavného rámu s horným napäťovým
káblom (B-1), ktorý vychádza zo spodnej časti prednej tyče (B).
C) Pripojte spodný napäťový kábel (F-13) z hlavného rámu s horným senzorovým káblom (B-2)
vychádzajúci zo spodnej časti prednej tyče (B).
D) Bezpečne zastrčte nadmernú dĺžku káblov do hrdla hlavného rámu a nasaďte prednú tyč
(B) na krk (montážnej plochy) hlavného rámu. (Poznámka: Buďte veľmi opatrní, aby ste pri
montáži neroztrhli niektorý z káblov). Vyrovnajte montážne otvory a bezpečne upevnite
prednú tyč (B) na hlavný rám použitím 4 skrutiek (B-3) a 4 podložiek (B-4). Posuňte kryt
prednej tyče do správnej polohy.
CZ:
A) Pokud jsou nainstalovány, odstraňte všechny předem nainstalované šrouby a podložky z
hlavního rámu.
B) Připojte spodní napěťový kabel (F-12) vycházející z hlavního rámu s horním napěťovým
kabelem (B-1), který vychází ze spodní části přední tyče (B).
C) Připojte spodní napěťový kabel (F-13) z hlavního rámu s horním senzorovým kabelem (B-2)
vycházející ze spodní části přední tyče (B).
D) Bezpečně zastrčte nadměrnou délku kabelů do hrdla hlavního rámu a nasaďte přední tyč
(B) na krk (montážní plochy) hlavního rámu. (Poznámka: Buďte velmi opatrní, abyste při
montáži neroztrhli některý z kabelů). Vyrovnejte montážní otvory a bezpečně upevněte
přední tyč (B) na hlavní rám použitím 4 šroubů (B-3) a 4 podložek (B-4). Posuňte kryt přední
tyče do správné polohy.
EN: A) If applicable; remove all pre-installed hardware from the neck of the Main Base.
B) Connect the tension control cable (lower) (F-12) coming from the main frame to the
tension control (B-1), which is coming from the bottom of the handle bar post (B).
C) Connect the sensor cable lower (F-13) from the main frame to the sensor cable upper (B-2)
coming from the bottom of the handle bar post (B).
D) Carefully tuck any excess cable lengths into the neck of the main frame and slide the
handle bar post (B) down onto the neck (mounting area) of the main frame. Fix the handle
bar post with 4 screws (B-3) and 4 washers (B-4), move the handle bar cover to the right
position.
16 17 18 KROK 4 / KROK 4 / STEP 4
SK: Položte pravú a ľavú pohyblivú rukoväť na príslušné pravé a ľavé spodné riadidlá. Pevne
upevnite rukoväte k riadidlám použitím skrutiek (B-3) a zakrivených podložiek (B-4).
Pre pevnú montáž riadidiel použite krytku (B-5), plochú podložku (B-6), pružnú podložku
(B-7), puzdro (B-8) a​
skrutku typu T​
​
(B-9).
CZ: Položte pravou a levou pohyblivou rukojeť na příslušné pravé a levé spodní řidítka. Pevně
upevněte rukojeti k řidítkům pomocí šroubů (B-3) a zakřivených podložek (B-4).
Pro pevnou montáž řídítek použijte krytku (B-5), plochou podložku (B-6), pružnou podložku
(B-7), pouzdro (B-8) a šroub typu T (B-9).
EN: Put on the fixed handlebar to console post, moving handlebar-right and moving handlebar
left to the receiving tubes of right and left handlebar lower section. The used hardware
includes bolts (B-3), curve washers (B-4).
The used hardware for fixed handlebar assembly includes handle bar cover (B-5), flat washer
(B-6), spring washer (B-7), bushing (B-8), T-knob (B-9).
19 KROK 5 / KROK 5 / STEP 5
SK: Pripojte počítačový kábel a kábel senzoru a pevne upevnite počítač na dosku počítača s 2
skrutkami (A-1).
CZ: Připojte počítačový kabel a kabel senzoru a pevně upevněte počítač na desku počítače s 2
šrouby (A-1).
EN: Connect the computer cable and sensor cable, fix the computer onto the plate with 2
screws (A-1).
20 KROK 6/ KROK6 / STEP6
SK: Umiestnite pravý pedál (J-R) a ľavý pedál (J-L) na pedalové tyče. Upevnite pedále
pomocou skrutiek (J-1), plochej podložky (J-2) a nylonových matíc (J-3) na pravej aj ľavej
strane.
CZ: Umístěte pravý pedál (J-R) a levý pedál (J-L) na pedálový tyče. Upevněte pedály pomocí
šroubů (J-1), ploché podložky (J-2) a nylonových matic (J-3) na pravé i levé straně.
EN: Place the right pedal (J-R) and left pedal (J-L) to the pedal arm. Then fix pedals with
bolts (J-1), flat washer (J-2) and nylon nuts (J-3) at right and left side.
21 22 SK
Počítač
Špecifikácia
TIME (čas)------------------------------------------------- --00: 00 - 99:59 min: sec
SPEED (rýchlosť)------------------------------------------------- -0,0-999,9 km/h alebo ml/h
DISTANCE (vzdialenosť) ----------------------------------------------- 0.00 - 99,99 km alebo ml
CALORIES (kalórie) ----------------------------------------------- 0,0 - 999,9 KCAL
PULSE (pulz)------------------------------------------------- -40 až 200 tep/min
THR (tepová frekvencia)-------------------------------------------------------- 60-200 tepov
23 SK
Funkcie tlačidiel
MODE:​Stlačte tlačidlo pre výber funkcie.
Držte tlačidlo po dobu 2 sekúnd pre resetovanie všetkých funkcií. Držte tlačidlo po dobu 4
sekúnd do vstupu: Vaše osobné údaje.
RECOVERY:​
zotavenie a testovanie impulzov za jednu minútu. F1.0 = vynikajúca, F2.0 =
dobrá, F3.0 = normálna, F4.0 = pod priemer F5.0 = není dobrá, F6.0 = zlá.
DOWN/UP:​
Ak chcete zadať cieľovú hodnotu klávesom.
MEASURE: ​
Displej BMR、BMI、FAT%、TYPE、T.H.R.
BMR: spotreba kalórií bez toho, aby ste vykonávali nejakú činnosť
BMI: Body mass index
FAT%: ukazuje pomer telesného tuku.
THR : uveďte svoju cieľovú tepovú frekvenciu počas Vášho cvičenia
Nastavte si Vaše osobné údaje. Zvoľte muž alebo žena pomocou tlačidiel UP alebo DOWN a
stlačte na potvrdenie MODE. Zadajte si Vašu výšku, váhu a vek. Pri zobrazení na monite “E1”
stačte opäť tlačidlo MEASURE.
Automatické zapnutie/vypnutie (AUTO ON/OFF)
Monitor sa vypne automaticky, keď nemá signál, alebo keď sa nestlačí žiadne tlačidlo v
priebehu 4 minút.
Funkcie
TIME (TMR) - doba cvičenia pri cvičení.
SPEED (SPD) - zobrazuje aktuálnu rýchlosť.
DISTANCE ( DIST) - zobrazuje vzdialenosť pri cvičení.
CALORIES (CAL) - množstvo spotrebovaných kalórií pri cvičení.
PULSE (PUL) - zobrazuje srdcovú frekvenciu užívateľa za minútu pri cvičení.
Poznámka: musíte sa držať oboma rukami na snímačoch v rukovätiach.
SCAN: Displej zobrazuje zmeny podľa diagramu každé 4 sekundy.
Automaticky sa zobrazujú v uvedenom poradí:
TIME --- SPEED --- DISTANCE --- CALORIES ---PULSE --- T.H.R
čas --- rýchlosť ---- vzdialenosť ---- kalórie ---pulz ---- tepová frekvencia
Batérie
Ak vidíte nesprávne zobrazenia na monitore, vymeňte batérie. Tento monitor využíva dve
"AA".
24 CZ
Počítač
Specifikace
TIME (čas) ---------------------------------------------- --- --00: 00 - 99:59 min: sec
SPEED (rychlost) ---------------------------------------------- --- -0,0-999,9 km / h nebo ml / h
DISTANCE (vzdálenost) ---------------------------------------------- - 0.00 - 99,99 km nebo ml
CALORIES (kalorie) ---------------------------------------------- - 0,0 - 999,9 KCAL
PULSE (pulz) ---------------------------------------------- --- -40 až 200 tep / min
THR (tepová frekvence) ----------------------------------------- 60-200 tepov
25 Funkce tlačítek
MODE: Stiskněte tlačítko pro výběr funkce
Držte tlačítko po dobu 2 sekund pro resetování všech funkcí. Držte tlačítko po dobu 4 sekund
do vstupu: Vaše osobní údaje.
RECOVERY:​
zotavení a testování impulsů za jednu minutu. F1.0 = vynikající, F2.0 = dobrá,
F3.0 = normální, F4.0 = pod průměr F5.0 = není dobrá, F6.0 = špatná.
DOWN / UP:​
Pokud chcete zadat cílovou hodnotu klávesou.
MEASURE: Displej BMR, BMI, FAT%, TYPE, T.H.R.
BMR: spotřeba kalorií, aniž jste prováděli nějakou činnost
BMI: Body mass index
FAT%: ukazuje poměr tělesného tuku.
THR: uveďte svoji cílovou tepovou frekvenci během Vašeho cvičení
Nastavte si Vaše osobní údaje. Zvolte muž nebo žena pomocí tlačítek UP nebo DOWN a
stiskněte pro potvrzení MODE. Zadejte si Vaši výšku, váhu a věk. Při zobrazení na Monita "E1"
zmáčkněte opět tlačítko MEASURE.
Automatické zapnutí / vypnutí (AUTO ON / OFF)
Monitor se vypne automaticky, když nemá signál nebo když se nestiskne žádné tlačítko během
4 minut.
Funkce
TIME (TMR) - doba cvičení při cvičení.
SPEED (SPD) - zobrazuje aktuální rychlosti.
DISTANCE (DIST) - zobrazuje vzdálenost při cvičení.
CALORIES (CAL) - množství spotřebovaných kalorií při cvičení.
PULSE (PUL) - zobrazuje srdeční frekvenci uživatele za minutu při cvičení.
Poznámka: musíte se držet oběma rukama na snímačích v rukojetích.
SCAN: Displej zobrazuje změny podle diagramu každé 4 sekundy.
Automaticky se zobrazují v uvedeném pořadí:
TIME --- SPEED --- DISTANCE --- CALORIES --- PULSE --- THR
čas --- rychlost ---- vzdálenost ---- kalorie --- puls ---- tepová frekvence
Baterie
Pokud vidíte nesprávné zobrazení na monitoru, vyměňte baterie. Tento monitor využívá dvě
"AA".
26 EN
Computer
Specifications
TIME---------------------------------------------------00:00 - 99:59 MIN:SEC
SPEED--------------------------------------------------0.0 – 999.9 KM/H OR ML/H
DISTANCE-----------------------------------------------0.00 – 99.99 KM OR ML
CALORIES-----------------------------------------------0.0 – 999.9 KCAL
PULSE--------------------------------------------------40 - 200 BEATS/MIN
T.H.R-------------------------------------------------60 - 200 BEATS
27 EN
KEY FUNCTION
MODE:​To select the function you want. Hold the key for 2 seconds to have
all function values reset. Hold the key for 4 seconds to input your personal data.
RECOVERY​
: With this key test is performed for assessing the fitness,and testing the pulse
resumes in one minute. F1.0=Excellent, F2.0=Good, F3.0=Fair , F4.0=Below average, F5.0=No
Good, F6.0=Poor.
DOWN/UP​
: To input the target value by the key.
MEASURE​
: Display BMR、BMI、FAT%(if have)、TYPE、T.H.R(if have).
BMR: Calorie consumption without doing any activity.
BMI: Body quality index number.
FAT%: Shows Body fat ratio.
T.H.R: Indicate your target heart rate during your exercising.(suggestion only)
Turning on the power,input your personal data.
Input SEX
The male or female picture flash.
Use UP or DOWN keys to input your sex.
After finished your input,press MODE key.
Please input HEIGHT,WEIGHT and AGE with same method.
When the monitor display “E1”,you can press the MEASURE key again and hold the monitor’s
sensor with your palms.
AUTO ON/OFF
The monitor will be automatically shut off if there is no signal coming in for 4 minutes. The
monitor will be auto-powered when start exercise or press the key
When the monitor display “E1”,you can press the MEASURE key again and hold the monitor’s
sensor with your palms.
28 EN
Function
TIME​
(TMR)
Auto-memorize the workout time while exercising.
SPEED​
(SPD)​
​ Display the current speed.
DISTANCE​
(DIST) Accumulate the distances while exercising.
CALORIES​
(CAL)​​
Auto-memorize calories amount consumed while exercising.
PULSE​
(PUL)
Display the user’s heart rate per minute while exercising.
Remark: You have to hold on reaction planks with both hands.
SCAN​
(if have)
Automatically scan through each function between
①TIME②SPEED③DISTANCE④CALORIES⑤PULSE⑥T.H.R.
BATTERY
If there is a possibility to see an improper display on the monitor, please replace the
batteries to have a good result.​
This monitor uses two "AA". You can replace the batteries at
​
the same time.
29 SK
NÁVOD NA CVIČENIE
Používaním vášho elipticalu sa vám zlepší vaša fyzická kondícia, vytvarujú sa svaly a v spojení
s kontrolovaným prísunom kalórií vám pomôže schudnúť.
1. Zahrievacie cvičenie
Táto fáza pomáha rozprúdiť krv v tele a tiež znížiť riziko kŕčov a svalového zranenia. Je
vhodné vykonať niekoľko naťahovacích cvičení, ktoré sú uvedené nižšie. Každý úsek by sa mal
vykonávať po dobu približne 30 sekúnd, netlačte alebo nenamáhajte Vaše svaly príliš - ak to
bolí, prestaňte.
2. Fáza cvičenia
Táto fáza Vám umožní vynaložiť úsilie pri pravidelnom používaní, aby boli svaly na nohách
pružnejšie. Cvičte s mierou, ale je veľmi dôležité udržiavať stabilné tempo po celú dobu.
Úroveň cvičenia by mala byť dostatočná, aby zvýšila tep srdca do cieľovej zóny tak, ako je
uvedené na grafe nižšie​
. 30 Táto časť by mala trvať najmenej 12 minút, najlepšie je začať od 15-20 minút.
3. Uvoľňovacie cvičenia
Tieto cvičenia umožní vášmu kardio-vaskulárnemu systému, aby sa upokojil. Je to
v podstate opakovanie zahrievacích cvičení – t.z. zníženie záťaže a tempa a pokračovať ešte
5 minút. Ďalej tiež zopakujte naťahovacie cvičenia. Nezabudnite, že sa cvičenie vykonáva
pomaly a bez bolesti.
Postupom času môžete vaše tempo a záťaž zvyšovať. Odporúčame cvičiť 3 krát do týždňa.
TVAROVANIE SVALOV
Pre vytvarovanie svalu, je treba zvýšiť záťaž. Zahrievacie a uvoľňovacie cvičenia prebiehajú
rovnako, len na konci cvičenia si zvýšte záťaž a kmitajte nohami rýchlejšie ako normálne.
Obmedzujte rýchlosť pre udržanie vašej tepovej frekvencie v danom intervale.
SPOTREBA HMOTNOSTI
Základným faktorom je námaha. Čím dlhšie a tvrdšie budete cvičiť, tým viac spálite kalórií.
Je to rovnaké, ako keď chcete zlepšiť vašu kondíciu.
31 CZ
NÁVOD NA CVIČENÍ
Používáním vašeho elipticalu se vám zlepší vaše fyzická kondice, vytvarují se svaly a ve spojení s
kontrolovaným přísunem kalorií vám pomůže zhubnout.
1. Zahřívací fáze
Tato fáze pomáhá rozproudit krev v těle a také snížit riziko křečí a svalového zranění. Je vhodné
provést několik protahovacích cvičení, které jsou uvedeny níže. Každý úsek by měl být prováděn
po dobu přibližně 30 sekund, netlačte nebo nenamáhejte Vaše svaly příliš - pokud to bolí,
přestaňte.
2. Fáze cvičení
Tato fáze Vám umožní vynaložit úsilí při pravidelném používání, aby byly svaly na nohou
pružnější. Cvičte s mírou, ale je velmi důležité udržovat stabilní tempo po celou dobu. Úroveň
cvičení by měla být dostatečná, aby zvýšila tep do cílové zóny tak, jak je uvedeno na grafu níže.
32 CZ
Tato fáze by měla trvat minim. 12 minut, většina lidí začíná s 15 až 20 min.
3. Uvolnovací cvičení
Tato cvičení umožní vašemu kardio-vaskulárnímu systému, aby se uklidnil. Je to
v podstate opakování zahrívacích cvičení – tzn. snížení záteží a tempa a pokračovat ješte
5 minut. Dále také zopakujte protahovací cvičení. Nezapomente, že se cvičení provádí
pomalu a bez bolesti.
Postupem času mužete vaše tempo a zátež zvyšovat. Doporučujeme cvičit 3 krát týdne.
TVAROVÁNÍ SVALU
Pro vytvarování svalu, je treba zvýšit zátež. Zahrívací a uvolnovací cvičení probíhají
stejne, jen na konci cvičení si zvyšte zátež a kmitejte nohama rychleji než normálne.
Omezujte rychlost pro udržení vaši tepové frekvence v daném intervalu.
ÚBYTEK HMOTNOSTI
Základním faktorem je námaha. Čím déle a tvrdeji budete cvičit, tím více spálíte kalorií.
33 Je to stejné, jako když chcete zlepšit vaši kondici.
EN
EXERCISE INSTRUCTIONS
Using your crosstrainer​
will provide you with several benefits, it will improve your physical
​
fitness, tone muscle and in conjunction with a calorie controlled diet help you lose weight.
1. The Warm Up Phase
This stage helps get the blood flowing around the body and the muscles working properly. It will
also reduce the risk of cramp and muscle injury. It is advisable to do a few stretching exercises as
shown below. Each stretch should be held for approximately 30 seconds, do not force or jerk your
muscles into a stretch - if it hurts, STOP.
2. The Exercise Phase
This is the stage where you put the effort in. After regular use, the muscles in your legs will
become more flexible. Work to your but it is very important to maintain a steady tempo
throughout. The rate of work should be sufficient to raise your heart beat into the target zone
shown on the graph below.
34 EN
This stage should last for a minimum of 12 minutes though most people start at about 15-20
minutes
3. The Cool Down Phase
This stage is to let your Cardio-vascular System and muscles wind down. This is a repeat of the
warm up exercise e.g. reduce your tempo, continue for approximately 5 minutes. The stretching
exercises should now be repeated, again remembering not to force or jerk your muscles into the
stretch.
As you get fitter you may need to train longer and harder. It is advisable to train at least three
times a week, and if possible space your workouts evenly throughout the week.
MUSCLE TONING
To tone muscle while on your UPRIGHT BIKE you will need to have the resistance set quite high.
This will put more strain on our leg muscles and may mean you cannot train for as long as you
would like. If you are also trying to improve your fitness you need to alter your training program.
You should train as normal during the warm up and cool down phases, but towards the end of the
35 exercise phase you should increase resistance making your legs work harder. You will have to
reduce your speed to keep your heart rate in the target zone.
WEIGHT LOSS
The important factor here is the amount of effort you put in. The harder and longer you work the
more calories you will burn. Effectively this is the same as if you were training to improve your
fitness, the difference is the goal.
36 ZOZNAM DIELOV/SEZNAM DILŮ/PART LIST
A
Počítač/počítač/Computer
1
A-1
Skrutka/šroub/Tress screw
2
Predná tyč/přední tyč/Handle bar post
1
B-1
Ovládanie napätia/ovládání napětí /Tension control
1
B-2
Senzorový kábel horný/Senzorový kabel horní/Sensor cable
(upper)
1
B-3
Skrutka/šroub/Screw
4
B-4
Vlnitá podložka/vlnitá podložka/Wave washer
16
B-5
Krytka/krytka/Handle bar cover
1
B-6
Plochá podložka/plochá podložka/Flat washer
1
B-7
Pružná podložka/pružná podložka/Spring washer
1
B-8
Púzdro/pouzdro/Bushing
1
B-9
Skrutka T/šroub T /T knob
1
Pružná podložka/pružná podložka/Spring washer
4
Set pevných riadidiel/set pevných řídítek/Handle bar set
1 set
C-1
Pulzný senzor/pulzní senzor/Pulse sensor
2
C-2
Penová rukoväť/Pěnová rukojeť /Foam grip
2
C-3
Skrutka/šroub/Screw
2
C-4
Koncová krytka/koncová krytka/End cap
2
C-5
Ručný merač pulzu/ruční měřič pulsu/Hand pulse cable
1
Riadidlá/řídítka/Handle bar (R&L)
1 set
D-1
Penová rukoväť/Pěnová rukojeť /Foam grip
2
D-2
Koncová krytka/koncová krytka/End cap
2
B
B-10
C
D
37 E
Dolná časť riadidiel/dolní část řídítek/Lower handle bar
1 set
E-1
Krytka/krytka/Cap
2
E-2
Nylonová matica/nylonová matice/Nylon nut
4
E-3
Plochá podložka/plochá podložka/Flat washer
2
E-4
Plastové púzdro/plastové pouzdro/Plastic bushing
2
E-5
Púzdro/pouzdro/Bushing
4
E-6
Vlnitá podložka/vlnitá podložka/Wave washer
4
E-7
C-klip/C-klip/C-clip
4
E-8
Ložisko/ložisko/Bearing
2
E-9
Vlnitá podložka/vlnitá podložka/Wave washer
2
E-10
Náprava riadidieľ/náprava řídítek/Handle bar pivot axle
1
Hlavný rám/hlavní rám/Main frame
1
F-1
C-klip/C-klip/C-clip
1
F-2
Plochá podložka/plochá podložka/Flat washer
1
F-3
Ložisko/ložisko/Bearing
2
F-4
Púzdro/pouzdro/Bushing
1
F-5
Pás/pás/belt
1
F-6
Plastová kladka/plastová kladka/Plastic pulley
1
F-7
Hriadeľ/hřídel/Shaft
1
F-8
Imbusová skrutka/imbusový šroub/Hex.bolt
3
F-9
Plastová doska pre senzorový kábel/Plastová deska pro
senzorový kabel/Plastic plate for sensor cable
1
Skrutka/šroub/Screw
1
Kryt reťaze/kryt řetězu/Chain cover
1 set
G-1
Skrutka/šroub/Screw
4
G-2
Skrutka/šroub/Screw
8
F
F-10
G
38 G-3
Plastová doska/plastová deska/Plastic turn plate
2
G-4
Krytka/krytka/Cap
2
G-5
Krytka prednej tyče/krytka přední tyče/Handle bar post
cover
1
G-6
Zadný kryt/zadní kryt/Rear cover
1
G-7
Skrutka/šroub/Screw
8
G-8
Plochá podložka/plochá podložka/Flat washer
8
G-9
Podpora plastovej dosky/Podpora plastové desky/Plastic
turn plate support
2
G-10
Matica/matice/nut
2
Set šróbov/set šroubů/Idle set
1
H-1
Nylonová matica/nylonová matice/Nylon nut
5
H-2
Obijímka/obijímka/sleeve
1
H-3
Napínacie koleso/napínací kolo/Idle wheel
1
H-4
Vonkajšia matica/vnější matice/Outer hex. nut
2
H-5
Vonkajšia skrutka/vnější šroub/Outer hex. screw
1
H-6
Nosná skrutka/nosní šroub/Carriage screw
1
H-7
Plochá podložka/plochá podložka/Flat washer
12
Zostava pedálov/sestava pedálů/Pedal assembly
1 set
I-1
Skrutka/šroub/Screw
2
I-2
Plochá podložka/plochá podložka/Flat washer
2
I-3
Pružná podložka/pružná podložka/Spring washer
2
I-4
Skrutka/šroub/bolt
2
I-5
Matica/matice/nut
2
I-6
Vlnitá podložka/vlnitá podložka/Wave washer
2
Pedál/pedál/Pedal (R&L)
1 set
Skrutka/šroub/Bolt
4
H
I
J
J-1
39 J-2
Plochá podložka/plochá podložka/Flat washer
4
J-3
Matica/matice/nut
4
Set zotrvačníka/set setrvačníku/Flywheel set
1 set
K-1
Matica/matice/nut
2
K-2
Púzdro/pouzdro/Bushing
2
K-3
Ložisko/ložisko/Bearing
1
K-4
Náprava/náprava/Axle
1
K-5
Ložisko/ložisko/Bearing
1
K-6
Púzdro/pouzdro/Bushing
1
Predný stabilizátor/přední stabilizátor/Front stabilizer
1 set
L-1
Predná krytka/prední krytka/Front end cap
2
L-2
Nosná skrutka/nosní šroub/Carriage bolt
4
L-3
Skrutka/šroub/Screw
2
Zadný stabilizátor/zadní stabilizator/Rear stabilizer
1 set
Zadná krytka/zadní krytka/Rear end cap
2
Magnetický set/magnetický set/Magnetic set
1 set
N-1
Skrutka/šroub/Bolt
1
N-2
Magnetka/magnetka/Magnetic
12
N-3
Podložka/podložka/Spring
1
O-1
Kľúč Harpoon/klíč/Harpoon wrench
1
O-2
Kľúč/klíč/Open end wrench
1
O-3
Imbusový kľúč/imbusoví klíč/hex.wrench
1
K
L
M
M-1
N
40 Podrobný výkres/ Podrobní výkres/ EXPLODED DIAGRAM
41 

Podobné dokumenty

Návod na použitie​: ​ Cyklotrenažér DUVLAN Speedy

Návod na použitie​: ​ Cyklotrenažér DUVLAN Speedy Tento návod na použitie je len referencia pre zákazníkov. ​ Duvlan ​ nepreberá ručenie za chyby vzniknuté prekladom, alebo technickou zmenou produktu.

Více