srpen 2011 - Město Soběslav

Transkript

srpen 2011 - Město Soběslav
8
MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 20
srpen 2011
cena 10,- Kč
1
2
Letní měsíce přinášejí kromě příležitosti
k cestování či odpočinku také mnoho zajímavých akcí a kulturních pořadů. Pravidelně třetí
červencový víkend zní Soběslaví dechová hudba
na mezinárodním festivalu Kubešova Soběslav,
na který může být naše město po právu hrdé.
Letošní již sedmnáctý ročník navštívilo
4.246 posluchačů, kterým se představilo
osmnáct dechovek, malé mažoretky, dětský
folklorní soubor Ráček a folklorní taneční soubor Soběslavská chasa mladá. Pořadatelé se
snaží nabízet návštěvníkům pokaždé nové hudební zážitky, proto byly účinkující kapely, kromě již stálých a osvědčených, obohaceny i letos
o nové účinkující.
Sobotní přivítání bylo tradičně v režii jednoho z organizátorů festivalu Petra Valeše. Samotné koncerty pak odstartovala jihočeská
dechovka Skalačka z Holašovic. Má více jak
třicetiletou tradici v uvádění populárních jihočeských písniček, které často zaznívají i
z vysílání českobudějovického rozhlasu.
Následovalo taneční vystoupení dětského
souboru Soběslavské mažoretky (4), vedeného
Miluší a Vladimírem Moravcovými. Zajímavou
choreografii děvčata zvládla na výbornou a diváci právem nešetřili potleskem.
Svou čtvrthodinku slávy si poté užil dětský
folklorní soubor Ráček (14), který vede Dana
Moravcová. Malé holčičky si pomalu zvykají i
na velké pódium, na kterém se určitě neztratily.
pokračování na str. 5
3
2
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
INFORMACE
Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
USNESENÍ
14. schůze Rady města Soběslavi, která se
konala dne 21. června 2011 od 14.00 hodin
v kanceláři starosty města
— U s n e s e n í č. 14/171/2011
Rada města se v ateliéru ak. soch. Václava
Hrůzy seznámila s přípravou zhotovení sochy Petra Voka, která bude slavnostně odhalena při Rožmberských slavnostech
v Soběslavi v sobotu 17. 9. 2011.
—
— U s n e s e n í č. 14/172/2011
Rada města bere na vědomí zprávu starosty
města o průběhu výstavby dálnice D3 v úseku
Tábor – Soběslav – Veselí nad Lužnicí s tím,
že předpokládané dokončení stavby a její
uvedení do provozu je červen 2013.
—
— U s n e s e n í č. 14/173/2011
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit výsledek výběrového řízení formou
licitace na prodej šesti stavebních pozemků
v lokalitě na sídlišti Svákov, které se konalo
dne 15. 6. 2011, dle zápisu z uvedeného
řízení.
— U s n e s e n í č. 14/174/2011
—
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č.
1 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi městem
Soběslav a firmou Strabag, a. s., provozní jednotka Soběslav, kterým se řeší rozšíření prací
na podkladu komunikace při budování ZTV
na sídlišti Svákov (u bývalé centrální kotelny)
v Soběslavi za cenu 576.129,40 Kč + DPH.
— U s n e s e n í č. 14/175/2011
Rada města pověřuje vedením příspěvkové
organizace města Senior-dům Soběslav p.
Kamila Modla, Družstevní 447/III, Soběslav,
s účinností od 1. 7. 2011.
—
— U s n e s e n í č. 14/176/2011
Rada města souhlasí na základě kladného vyjádření ředitele ZŠ Komenského Mgr. Jaroslava Koldana s umístěním základnové
stanice a anténního systému firmy Telefónica
O2 Czech Republic, a. s., Praha, na střeše budovy ZŠ Komenského dle předloženého
návrhu.
— U s n e s e n í č. 14/177/2011
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI,
které se konalo 22. června 2011 od 18 hodin
v malém sále Kulturního domu města Soběslavi
— ZM 5/030/2011
Zastupitelstvo města schvaluje změnu rozpočtu města Soběslavi na rok 2011 – rozpočtové opatření č. 2/2011 – v předloženém znění.
— ZM 5/031/2011
Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením
smluv o půjčce s občany vlastnícími nemovitosti ve městě, které doporučila komise pro
rozdělování půjček z Fondu rozvoje bydlení
města Soběslavi (viz tabulka na str. 3)
— ZM 5/032/2011
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí
daru - přívěsu na přepravu motorového člunu
—
nájmu pozemků mezi městem Soběslav a
Gymnáziem Soběslav na pronájem části po2
zemku parc. č. 363/1 o výměře cca 200 m a
2
pozemku parc. č. 365/4 o výměře 237 m , které jsou ve vlastnictví města, za účelem provedení sadových úprav zahrady u Gymnázia
Soběslav. Nájemní smlouva bude uzavřena
na dobu určitou 15 let s účinností od 1. 7.
2011.
U s n e s e n í č. 14/178/2011
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Soběslav a E.ON Distribuce, a. s., České
Budějovice, na realizaci akce „Soběslav,
Ostrčilovo nábřeží, rekonstrukce NN“ na pozemku parc. č. 3870/1 v k. ú. Soběslav, který
je ve vlastnictví města.
U s n e s e n í č. 14/179/2011
Rada města v návaznosti na své usnesení č.
8/095/2010 souhlasí s uzavřením kupní
smlouvy mezi městem Soběslav a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, na prodej plynárenského zařízení vybudovaného v rámci
výstavby ZTV pro 23 rodinných domů na sídlišti Svákov (u bývalé centrální kotelny) v Soběslavi za cenu 1.155.711,- Kč + DPH.
U s n e s e n í č. 14/180/2011
Rada města souhlasí s prodloužením smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi městem
Soběslav a firmou Computel CZ, s. r. o., Soběslav, na pronájem nebytového prostoru
v domě čp. 111/I v ulici Palackého v Soběslavi, který je ve vlastnictví města. Smlouva
bude prodloužena na dobu určitou – 5 let
s účinností od 1. 9. 2011.
U s n e s e n í č. 14/181/2011
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
dílo mezi městem Soběslav a firmou Zahradnické služby Jana Poláková, Tábor, na provedení terénních úprav travnatých ploch,
výsadbu keřů a zhotovení dřevěného oplocení v areálu Rekreačního a relaxačního areálu
– letního koupaliště v Soběslavi za cenu
100.300,- Kč.
U s n e s e n í č. 14/182/2011
Rada města souhlasí s vyznačením hipotrasy
na pozemcích ve vlastnictví města v k. ú. Nedvědice v souvislosti s připravovaným projektem „Rozvoj sítě hipostezek v Jihočeském
kraji“ na trase Lhota Samoty – Ústrašice –
včetně nezbytného vybavení v hodnotě
65.880,- Kč České republice - Hasičskému
záchrannému sboru Jihočeského kraje.
— ZM 5/033/2011
Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o místních poplatcích v předloženém znění s účinností od 1. 8.
2011.
— ZM 5/034/2011
Zastupitelstvo schvaluje záměr odprodeje
celého areálu bývalé centrální kotelny na sídlišti Svákov: pozemky KN parc. č. 2103/14 o
2
výměře 74 m , KN parc. č. 2103/61 o výměře
2
311 m , KN parc. č. 2103/62 o výměře 4.616
2
2
m , KN parc. č. 2103/63 o výměře 31 m , KN
2
parc. č. 2103/64 o výměře 1.383 m , KN parc. č.
2
2103/65 o výměře 1.131 m , KN parc. č.
2
2103/66 o výměře 355 m , KN parc. č. 2103/67
srpen 2011
Skalice – Rybova Lhota – Nedvědice – Vlastiboř – Klečaty – Zálší, který je podpořen
z ROP Jihozápad a který realizuje občanské
sdružení Chance in nature – Local action
group Malenice.
— U s n e s e n í č. 14/183/2011
Rada města souhlasí s uzavřením kupní
smlouvy mezi městem Soběslav a firmou
Podlešák nákladní přívěsy, Planá u Českých
Budějovic, na zhotovení 1 ks přívěsu na přepravu motorového člunu za cenu 65.880,- Kč
vč. DPH, který bude předmětem daru Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského
kraje, stanice Soběslav.
— U s n e s e n í č. 14/184/2011
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
dílo mezi městem Soběslav a firmou Michal
Lukucz - zednické práce Soběslav na provedení opravy části hřbitovní zdi v Nedvědicích
za cenu 108.300,- Kč vč. DPH.
— U s n e s e n í č. 14/185/2011
Rada města souhlasí s poskytnutím finanční
částky ve výši 15.000,- Kč ze schváleného
rozpočtu města na rok 2011 na částečnou
úhradu nákladů spojených s pořádáním festivalu komorní hudby - Setkání s hudbou v
Soběslavi 2011, který se uskuteční ve dnech
1. – 9. 7. 2011 v Soběslavi.
— U s n e s e n í č. 14/186/2011
Rada města souhlasí na návrh Bytové komise
rady města s přenecháním městského bytu
velikosti 1+KK v čp. 60/36 v ulici Tř. Dr. Edvarda Beneše v Soběslavi do nájmu Vojtěchu
Kováčovi Soběslav, s přenecháním městského bytu velikosti 2+KK v čp. 111 v Palackého ulici v Soběslavi do nájmu Marii
Nečasové, Soběslav, a dále s přenecháním
městského bytu velikosti 1+1 v čp. 101 na náměstí Republiky v Soběslavi do nájmu Jitce
Krupičkové, Soběslav (náhradník Martina
Frühaufová, Soběslav).
— U s n e s e n í č. 14/187/2011
Rada města bere na vědomí zprávu místostarosty města o dokončení stavebních prací a
zahájení provozu Rekreačního a relaxačního
areálu – letního koupaliště v Soběslavi. Koupaliště bude otevřeno pro veřejnost 30. 6.
2011 od 13.00 hodin.
2
o výměře 929 m , KN parc. č. 2103/68 o výmě2
ře 508 m , KN parc. č. 2103/69 o výměře 1.753
2
2
m , KN parc. č. 2103/70 o výměře 797 m , KN
2
parc. č. 2103/71 o výměře 17 m , KN parc. č.
2
2103/179 o výměře 180 m , o celkové výměře
2
12.085 m . Zastavěná plocha pod budovami a
2
komínem činí 1.157 m , ostatní plochy - manipulační plocha, komunikace, zeleň a ostatní o
2
výměře 10.928 m .
— ZM 5/035/2011
Zastupitelstvo města schvaluje prodej části
pozemku KN parc. č. 1565/1 v k. ú. Soběslav
2
o výměře cca 150 m panu Vilému Blatoňovi,
2
Soběslav, za cenu 200,-Kč/m .
— ZM 5/036/2011
Zastupitelstvo města schvaluje prodej po2
zemku KN parc. č. 3506 o výměře 49 m
pokračování na str. 3
srpen 2011
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
pokračování ze str. 2
v k. ú. Soběslav firmě České houby, a. s., se sídlem Soběslav, z důvodu
majetkoprávního vypořádání pozemku pod budoucí příjezdovou ko2
munikací k novému areálu firmy za cenu 250,-Kč/m .
2220/3 v k. ú. Soběslav od České republiky – Státní statek Jeneč, státní
podnik v likvidaci, za cenu dle znaleckého posudku.
— ZM 5/040/2011
Zastupitelstvo města v návaznosti na svá usnesení ZM 2/011/2010 ze
dne 15. 12. 2010 a ZM 3/016/2011 ze dne 22. 2. 2011 schvaluje prodej
stavebních pozemků takto:
— ZM 5/037/2011
Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku KN parc. č. 1932/2 o
2
výměře 332 m v k. ú. Soběslav od Českého rybářského svazu, místní
2
organizace Soběslav, občanského sdružení, za cenu 30,-Kč/m z důvodu majetkoprávního vypořádání pozemku pod vodní nádrží Vápenka.
— ZM 5/038/2011
Zastupitelstvo města schvaluje koupi části pozemku KN parc. č.
2
3997 o výměře cca 20 m v k. ú. Soběslav od České republiky - Ředitelství silnic a dálnic ČR za cenu dle znaleckého posudku z důvodu stavby
na ochranu před povodněmi.
— ZM 5/039/2011
Zastupitelstvo města schvaluje:
a) Směnu ideální poloviny pozemků KN parc. č. 2220/2 a KN parc. č.
2
2220/3 v k. ú. Soběslav o celkové výměře 31 m , které jsou ve vlastnictví ing. Hany Kákonové, Soběslav, za část pozemku KN parc. č.
2
2181/146 o stejné výměře (tj. cca 15 m ), který vznikne vypořádáním
podílového spoluvlastnictví mezi městem Soběslav a ing. Hanou Kákonovou.
b) Koupi ideální poloviny pozemků KN parc. č. 2220/2 a KN parc. č.
3
č.
poz.
p.p.č.KN
m²
3
2103/384
4
11
Nabyvatel
Cena pozemku v Kč
819
Hana Zeinerová, Bechyně
409.500,-
2103/385
813
Ing. Rostislav Plachý, Soběslav
485.000,-
2103/393
806
Lukáš Kopecký, Soběslav
418.000,-
15
2103/397
804
Jan a Iva Smitkovi, Želeč
460.000,-
17
2103/399
808
Martin Krejča, Soběslav
404.000,-
20
2103/409
889
Ing. Marta Němejcová, Soběslav
455.000,-
— ZM 5/041/2011
1. Zastupitelstvo města ruší své usnesení č. ZM 13/150/2009 – 2. ze
dne 24. června 2009.
2. Zastupitelstvo města pověřuje místostarostu města Mgr. Vladimíra Drachovského ke spolupráci s pořizovatelem při pořizování územního plánu města.
Půjčka občanům vlastnící nemovitosti ve městě, které doporučila komise pro rozdělování půjček z Fondu rozvoje bydlení
Jméno a adresa žadatele
Adresa objektu, na který se půjčka vztahuje
Částka
Účel
Tomáš Košner
Mrázkova 824, Soběslav III
Sídl. Svákov 707
Soběslav III
40 000,60 000,-
rekonstrukce koupelny a WC
výměna oken
Zdeňka Maxerová
Wilsonova 491/60, Soběslav III
Wilsonova 491/60
Soběslav III
60 000,-
výměna oken
Otta Ošmera
Husova 305/4, Soběslav II
Husova 305/4
Soběslav II
40 000,-
rekonstrukce koupelny a WC
Milan Nádeníček
Chlebov 45
Chlebov 45
60 000,-
zateplení obvodového pláště domu staršího
10 let
Ladislav Bleha
Tř. Dr. Edvarda Beneše 284/9, Soběslav II
Tř. Dr. Edvarda Beneše 284/9, Soběslav III
80 000,40 000,-
půdní nástavba při vzniku 1 bytu
vybudování koupelny, WC
Věra Líkařová
Chvalovského nábřeží 340/15, Soběslav II
Chvalovského nábřeží 340/15, Soběslav II
40 000,-
oprava střechy domu nejméně v rozsahu
výměny střešní krytiny
Luboš Čančura
Nedvědice 49
Nedvědice 49
60 000,40 000,-
výměna oken
oprava střechy domu nejméně v rozsahu
výměny střešní krytiny
Tak se dílo podařilo?
Ve čtvrtek 30. 6. 2011 byl otevřen Rekreační a relaxační areál - letní
koupaliště v Tyršově ulici v Soběslavi. Slavnostní přestřižení pásky provedli senátor Parlamentu ČR Mgr. Pavel Eybert, starosta města ing. Jindřich Bláha a Ladislav Spilka za stavební firmu Spilka a Říha, s. r. o.,
Soběslav. Dalšími hosty byli také všichni ti, kteří se podíleli na realizaci
uvedeného projektu.
Před samotným otevřením areálu prověřily a vodních radovánek zakusily děti ze soběslavských mateřských i základních škol. V rámci zkušebního „koupání“ měly vstup zdarma. Bylo zjevné, že si vodního království
užívají plnými doušky.
Po slavnostním otevření byl areál zdarma zpřístupněn veřejnosti a i
přes nepřízeň počasí neváhali někteří návštěvníci vyzkoušet všechny atrakce koupaliště. Reakce veřejnosti jsou zatím jenom o chvále a velkém
nadšení z celého areálu. Věřím, že si všichni budou velké finanční investice města vážit a nebudou úmyslně zařízení areálu poškozovat.
Rekreační a relaxační areál převzala do nájmu Správa města Soběslavi, s. r. o. Jejím jménem si dovoluji pozvat všechny příznivce nádherného
koupání a odpočinku. Informace o otevření, provozu a vstupném lze najít
na webových stránkách www.smsobeslav.cz.
Na závěr přeji nám všem klidnou dovolenou, školákům prázdniny bez
konce a to vše na našem krásném koupališti zalitém sluncem.
Vladimír Falada, jednatel SMS, s.r.o.
Úřední den notáře - JUDr. Stanislav Hroch
MěÚ, nám. Republiky 59/I, II. patro č. dv. 306, tel. 602 496 375
Středa 10. 8. a 24. 8. od 13 do 17 h
4
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
Město Soběslav, odbor organizační a správy majetku
Návrh na prodej celého nebo části areálu bývalé centrální kotelny na sídlišti Svákov
Město Soběslav zveřejňuje ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění, záměr města prodat celý nebo část areálu bývalé
centrální kotelny v lokalitě na sídlišti Svákov.
2
Areál kotelny tvoří pozemky KN parc.č. 2103/14 o výměře 74 m , KN parc.č. 2103/61 o vý2
2
2
měře 311 m , KN parc.č. 2103/62 o výměře 4.616 m , KN parc.č. 2103/63 o výměře 31 m , KN
2
2
parc.č. 2103/64 o výměře 1.383 m , KN parc.č. 2103/65 o výměře 1.131 m , KN parc.č. 2103/66
2
2
2
o výměře 355 m , KN parc.č. 2103/67 o výměře 929 m , KN parc.č. 2103/68 o výměře 508 m ,
2
2
KN parc.č. 2103/69 o výměře 1.753 m , KN parc.č. 2103/ 70 o výměře 797 m , KN parc.č.
2
2
2
2103/71 o výměře 17 m , KN parc.č. 2103/ 179 o výměře 180 m o celkové výměře 12.085 m .
2
Zastavěná plocha pod budovami a komínem je o výměře 1.157 m , ostatní plochy areálu vedené na listu vlastnictví jako manipulační plocha, komunikace, zeleň a ostatní plocha jsou o vý2
měře 10.928 m . Celý areál je po hranicích pozemků oplocen.
Písemné nabídky na koupi areálu nebo jeho části s následujícími náležitostmi :
- podrobný podnikatelský záměr na využití areálu nebo jeho části
- navrhovaná kupní cena
doručte osobně nebo poštou do podatelny Městského úřadu v Soběslavi, náměstí Republiky 59,
v termínu do 9. září 2011 do 14.30 hodin, v zalepené obálce označené textem „Prodej centrální
kotelny – neotvírat“. Otvírání obálek se bude konat 9. září 2011 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Soběslav, nám. Republiky 59 – 2. patro.
Prohlídku objektu a bližší informace lze dojednat s pí Hanzalovou, tel. č. 381 508 113
nebo pí Chalupskou, tel. č. 381 508 114 – odbor organizační a správy majetku, Městský úřad Soběslav.
Věra Hanzalová, vedoucí odboru organizačního a správy majetku města
srpen 2011
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Narození:
Vendula Humlová
Dominik Liška
Nově narozeným občánkům
přejeme šťastný život.
Úmrtí:
Jarmila Chromá
Jitka Ivaničová
František Jany
Ján Šimončík
Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.
Nic víc Ti nemůžeme dát,
jen kytičku na hrob a tiše zaplakat.
Dne 12. srpna je tomu 5 let, co nás navždy
opustila paní Anna Novotná z Dráchova.
Za tichou vzpomínku děkují
děti a sourozenci
Nezaměstnanost na Soběslavsku ve 2. čtvrtletí 2011
Ve 2. čtvrtletí 2011 došlo v rámci mikroregionu Soběslavsko k poklesu míry nezaměstnanosti (z hodnoty 12,40% v 1. čtvrtletí 2011) na 10,95% a to zejména díky sezonním pracím.
Přesto ve srovnání s květnem 2011 došlo v červnu 2011 k mírnému nárůstu míry nezaměstnanosti
(z hodnoty 10,78% v květnu 2011 na 10,95% v červnu 2011), neboť během června 2011 se do evidence ÚP zaregistrovalo na Soběslavsku 116 nových uchazečů o zaměstnání. K 30.6.2011 bylo
v evidenci ÚP 711 nezaměstnaných, z toho bylo 382 žen, což je 53,7% z celkového počtu uchazečů.
Z hlediska vzdělanostního je nejvíce uchazečů vyučených – 40,9%. V evidenci delší než 6 měsíců je
více jak polovina uchazečů (58,2%). V rámci mikroregionů okresu Tábor má Soběslavsko nejvyšší
míru nezaměstnanosti. Naopak nejnižší míra nezaměstnanosti je na Chýnovsku (7,7%) a na Mladovožicku (7,87%). K 30.6.2011 nabízeli zaměstnavatelé ze Soběslavska 17 volných pracovních míst.
Název obce
Počet ekon.
akt. obyvatel
Míra nezam.
k 30.6.2010 v %
Počet
uchazečů
Počet dosažitel. uchazečů
Míra nezam.
k 30.6.2011 v %
Budislav
187
8,02
19
19
10,16
Dírná
167
7,19
18
18
10,78
Dráchov
106
4,72
18
17
16,04
Hlavatce
177
9,04
14
13
7,34
Chotěmice
56
7,14
7
7
12,50
Katov
34
11,76
7
7
20,59
Klenovice
190
8,95
19
19
10,00
Komárov
63
9,52
7
7
11,11
Mezná
50
30,00
17
17
34,00
Myslkovice
161
10,56
22
22
13,66
Přehořov
136
25,74
28
28
20,59
Roudná
252
12,70
23
23
9,13
Sedlečko u Sob.
46
8,70
2
2
4,35
Skalice
207
7,25
15
14
6,76
Soběslav
3719
9,14
411
408
10,97
Třebějice
38
10,53
3
3
7,89
Tučapy
370
7,03
35
35
9,46
Vesce
110
6,36
13
12
10,91
Vlastiboř
163
9,20
17
17
10,43
Zvěrotice
196
6,63
16
16
8,16
Mikroregion
Soběslavsko
6428
9,37
711
704
10,95
Nejvyšší nezaměstnanost je v obci Mezná (34%), nejnižší nezaměstnanost na Soběslavsku je naopak v obci Sedlečko u Soběslavě (4,35%). Hlavatce, Přehořov, Roudná, Sedlečko, Skalice a
Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem,
kteří se 4. července 2011 přišli rozloučit s
panem Františkem Kotrbou. Velké
DÍKY patří i všem zdravotním sestrám, pečovatelkám - pí Blažkové, Megisové,
Menglerové, Prágrové a Kvasničkové, které se o něj na konci života vzorně staraly.
Manželka Marie, dcery a syn s rodinami
Dne 8. 7. 2011 uplynulo
smutných 15 let od úmrtí
pana Františka Herzy ze
Soběslavi.
Vzpomíná manželka, děti,
vnoučata a pravnoučata
Dne 30. 7. 2011 uplynuly
4 roky, co nás navždy
opustil Radim Mašek
z Chlebova.
Nikdy nezapomeneme!
Rodina a kamarádi
Dne 10.8. tomu bude rok,
co nás navždy opustila
naše milovaná maminka
Matylda Cíchová.
Se zármutkem v srdci
vzpomínají dcery a syn
s rodinami
Třebějice jsou obce, u kterých došlo v porovnání s předchozím rokem k poklesu míry nezaměstnanosti, u ostatních obcí došlo k nárůstu
nezaměstnanosti.
Ing. Dvořáková Jana
ředitelka kontaktního pracoviště
srpen 2011
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
5
4
pokračování ze str. 1
Kapelník RNDr. Jiří Jína k nám přivezl
z Podkrkonoší kolem obce Košťálov kapelu Táboranka. Této oblasti vévodí hora Tábor, podle
které kapela dostala své jméno. V tomto kraji
sice nejsou dechové soubory tak rozšířené, ale
ti, kteří se v Táborance sešli, hrají s chutí, s láskou a s radostí.
Z Vysočiny k nám přijela úspěšná kapela
Golčovanka, která na trhu české lidovky slaví
letos pět let svého působení. Je složená převážně ze studentů konzervatoří v Praze a Pardubicích nebo jejich absolventů. Kapela natočila 2
CD – Mladá hvězda a Teď to začne.
Jihočeskou hasičskou dechovkou jsou Božejáci. O jejich popularitě svědčí mimo jiné první
místo v soutěži Polka-fest, druhé místo v anketě
Českého rozhlasu Dechovka století, absolutní
vítězství na festivalu Vejvodova Zbraslav 2002
a četná vystoupení v televizi a rozhlase.
O tom, že festival je skutečně mezinárodní,
nás v sobotu přesvědčila švýcarská kapela
Bechburg Musikanten. V repertoáru má jak
5
švýcarskou tak i českou a moravskou hudební literaturu. Letos slaví 10 let od svého založení.
„Kde je Zálší, jsou Mažice, nedaleko Sviny,
Borkovice…“ tuto a další pěkné české lidovky si
měli možnost zazpívat jejich příznivci ve dvanácti obcích kolem Soběslavi. Pravidelně tu
účinkující kapely koncertují také a přinášejí radost všem, kteří nemají možnost na soběslavské
náměstí přijet. Aby byl výčet kapel úplný, nesmíme zapomenout na kapely, které sice nehrály
v Soběslavi, ale potěšily své posluchače v okolpokračování na str. 6
6
Soběslavská chasa mladá (7) se v letošním
ročníku po letech přestávky opět objevila a právem sklidila u domácího publika úspěch. Jak se
sluší na takový soubor, kromě zpěvu předvedli
členové na pódiu také lidový tanec.
Perštejnka oslaví v příštím roce již 20 let
svého trvání, absolvuje celou řadu vystoupení
po celé republice, hostovala i v zahraničí. Současnými zpěváky jsou Lenka Čejková, Přemysl
Brajer a Josef Vrbický.
7
8
9
6
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
srpen 2011
11
10
pokračování ze str. 5
ních vesnicích. V Mezné se představila Modrá
muzika Zdeňka Thumy. Vystupuje velice často
na festivalech a přehlídkách malých dechovek.
Žíšovské posluchače jistě zaujala německá kapela Franziska. Kapelník Milan Nemec pochází z Košic, kde studoval na konzervatoři hru na
trubku. Členové kapely patří spíše k mladé
generaci, v repertoáru mají skladby českých i
slovenských autorů.
Poslední sobotní vystoupení před oblíbenou
veselicí připravila Náladička Bronislava Palowského. Tvoří ji šest hudebníků a celá kapelníkova rodina. Spolupráce kapelníka s L.
Kubešem začala před více než třiceti lety u Vojenské hudby v Táboře.
12
13
A pak už nastal ten pravý čas pro již zmíněnou večerní VESELICI, v níž se postupně až
do půlnoci vystřídaly kapely Libkovanka, Túfaranka, Babouci a Veselka. Přítomní diváci si
s nimi rádi zazpívali a zatančili až do půlnoci.
V neděli úderem desáté přivítali všechny přítomné starosta Ing. Jindřich Bláha a hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola (2). Sobotní
moderátorské duo Martin Hlaváček a Karel
Hegner vystřídali na pódiu výborní moderátoři
Alexander Hemala (6) a Milan Černohouz a festivalový kolotoč se začal znovu roztáčet naplno.
Postarala se o to nejprve jedna z nejmladších
českých kapel Jižani (11), založená v listopadu
2010. Kapelníkem je Miroslav Dvořák, který se
po třicetiletém působení jako trumpetista v seskupení Veselá muzika rozhodl založit vlastní
kapelu.
Pak přišli ke slovu Jihočeští rodáci (15), jejichž přáním je zůstat u písniček, které jsou
vlastní našim muzikantům i zpěvákům a dále je
předávat i vám, posluchačům.
Profesionální dechová kapela, která patří
mezi špičkové dechové orchestry u nás, se jmenuje Krajanka (12). Její vystoupení bylo živě
přenášeno Českým rozhlasem Č. Budějovice.
Odehrála více než 1000 koncertů u nás i v zahraničí, natočila 30 CD a je držitelkou dvou zlatých
desek. Je také spolupořadatelem Mezinárodního festivalu dechové hudby „Hraj kapelo, hraj“
v Praze na Křižíkově fontáně. Vstup do rozhlasu
bývá už tradičně spojen s losováním soutěže Táborského deníku a Českého rozhlasu, která pro-
14
věřuje vaše znalosti z oblasti dechovek a ani letos tomu nebylo jinak (3). V letošním roce také
oslavují svá životní jubilea majitelé zvučných
jmen ve světě dechové hudby – 70 let skladatel
Jan Lipold a 75 let textař Miloň Čepelka (13) a
další skladatel Jaroslav Zeman. Převzali na pódiu krásné ocenění a čtenářům Hlásky posílají
spolu s kapelníkem Ladislavem Kubešem srdečný pozdrav.
Hodinový přímý přenos se nachýlil k závěru
a taktovku převzala šakvická Túfaranka, která
patří v Soběslavi ke stálým hostům festivalu.
Popularita této kapely začala od roku 1993, kdy
zvítězila na celosvětovém festivalu dechových
hudeb v holandském Kerkrade, postupně narůstat hlavně díky působení tenoristy, výborného
muzikanta a kapelníka Jana Bílka. Kapela několikrát zvítězila v soutěži „O zlatý hrozen jižní
pokračování na str. 7
srpen 2011
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
15
dokončení ze str. 6
Moravy“, v roce 1996 získala prvenství v soutěži „Zlatá křídlovka“ a v roce 1998 opět zvítězila
na celosvětovém festivalu profesionálních dechovek WMC Kerkrade v Holandsku. Kubešovo hudební vydavatelství vydalo MC/CD U tý
naší zahrádky (Babouci, Túfaranka, Veselka) a
MC/CD Měla jsem milého, kde kapelu
doprovází mluveným slovem populární bavič
Franta Uher.
16
17
Samozřejmě ani v neděli nemohli chybět zahraniční hosté. Z Německa jsme si mohli poslechnout Blaskapelle Frischluftprojekt. Šest
studentů z Lipska založilo skupinu v roce 1995,
v posledních letech se počet hudebníků ustálil
na dvanácti. Kapela stále se zájmem sleduje
dění na české dechovkové scéně.
Snad nikdo si nedovede představit Kubešovu Soběslav bez populárních Babouků (8), oslavujících v tomto roce již 143 let. Hrají
7
v tradičním obsazení jedenácti muzikantů,
z nichž sedm i zpívá. Jejich zelené vesty s nášivkou pavouka a hru této kapely znají ctitelé dobré
dechovky v celé naší republice i v zahraničí.
V repertoáru mají hlavně lidové písničky se sóly
klarinetů, křídlovek a baskřídlovek. Babouci natočili pro Kubešovo vydavatelství již jedenáct
MC/CD, dvě DVD a získali jednu platinovou a
jednu zlatou desku. Poslední CD nese název
„Okolo Hluboký“.
Poslední zahraniční kapela, kterou letošní
ročník festivalu přivítal, přijela ze Švýcarska.
Venovana existuje pět let. Dvě ženy a deset
mužů se upsalo české dechové a moravské hudbě. Jejich vášeň dokládá její jméno „Věnovaná“. Žijí touto kulturou, které věnují své srdce.
Kdo jiný by měl celý festival zakončit, když
ne špičková kapela české dechovky Veselka (9)
Ladislava Kubeše (10)? Jejím hlavním úkolem je udržovat v podvědomí posluchačů
skladby Ladislava Kubeše staršího, který byl u
zrodu soběslavského festivalu. Kapela nezapomíná ani na další jihočeské skladatele Ádu Doška, Vlastu Dvořáka, Jana Lipolda, Antonína
Pechu, Jana Vlacha a další. Dvorním textařem
Veselky je kapelník Libkovanky Zdeněk Beneš, který nyní hraje s Veselkou na doprovodnou trumpetu. Kapela natočila více než 50 CD,
získala dvě platinové a řadu zlatých desek. Pro
letošní festival si připravila řadu novinek – sólové CD k jubileu skvělého tubisty České filharmonie a dlouholetého spolupracovníka
Veselky Karla Malimánka a šest DVD natáčených na soběslavských Blatech.
Závěrečné skladby Borkovická polka, Moje
česká vlast a Od Tábora až k nám kapely odehrály pod dirigentskou taktovkou letošních jubilantů Jana Lipodla a Jaroslava Zemana (5),
stálých spolupracovníků Veselky. Tradiční
společné vystoupení všech dechovek zakončilo prosluněný sedmnáctý ročník festivalu za
vydatné podpory spokojených diváků. Tak na
shledanou u dobré dechovky zase za rok na soběslavském náměstí (1,16,17).
-jk-
8
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
srpen 2011
Kubešova Soběslav 2011 - mezinárodní festival dechových hudeb
·
Střípky
· V roce 2010 zahrálo na náměstí 17 decho-
·
·
·
·
·
vých hudeb a jeden dětský mažoretkový soubor, což bylo celkem 308 hudebníků a
tanečníků. V letošním roce se představilo
osmnáct dechovek, malé mažoretky ze Soběslavi a dále pak dětský folklorní soubor Ráček ze Soběslavi a folklorní taneční soubor
Soběslavská chasa mladá. Celkový počet
více či méně profesionálních účinkujících se
oproti loňskému roku opět zvýšil. Úctyhodných 334 hudebníků tak opět přispělo k vynikající atmosféře festivalu.
Již několikátým rokem se nebaví pouze Blata, ale koncerty se konají i v ostatních obcích
regionu. Dechovky tedy zahrály v sobotu
v dalších dvanácti obcích Soběslavska. Začátky koncertů v okolních vesnicích byly letos záměrně voleny v jeden čas. A tak se
přesně ve čtrnáct hodin v sobotu rozeznělo
dechovkou celé Soběslavsko.
Kubešova Soběslav se neobešla ani v letošním roce bez vynikajících moderátorských
dvojic. Nedělním programem vás provedli
Alexander Hemala a Milan Černohouz, sobotní program pak okořenila svým slovem
další neméně populární dvojice, již několikátým rokem miláčkové publika, Karel Hegner
a Martin Hlaváček.
Realizační tým festivalu tvoří 51 lidí. Celkem
KDMS, jako spolupořadatel festivalu, za
svou třináctiletou pořadatelskou kariéru, přivítal na náměstí v Soběslavi 52.963 diváků.
Vzhledem k celkovému vývoji návštěvnosti
za posledních několik let je to známka stabilně velkého zájmu o jeden z největších festivalů dechových hudeb v České republice.
Výběr toho nejlepšího z dechovek tradičně
nabídl stánek Kubešova hudebního vydavatelství, který se nachází přímo na náměstí
v blízkosti hlavního pódia. Navíc zde letos
mohli návštěvníci zakoupit i jedinečný půllitrový keramický korbel s logem festivalu.
Zahraniční hudby nechyběly na mezinárodním festivalu ani letos. Po předloňském obrovském úspěchu francouzské hudby
Ensemble musical d´Rhinwagges (pokud
bych koncert této hudby pouze slyšel a neviděl muzikanty na vlastní oči, nevěřil bych, že
nehraje česká hudba) a vynikajících výkonech ostatních zahraničních hudeb se spousta
fanoušků na zahraniční kapely vyloženě těší.
Švýcarsko letos vyslalo dva zástupce – Bechburg Musikanten a dechovou hudbu Venova-
·
·
·
·
·
·
·
·
na, Německo letos reprezentovaly opět dvě
dechovky, a to dechová hudba Franziska a
Blaskapelle Frischluftprojekt. A pak že není
Kubešova Soběslav mezinárodním festivalem!
„Festivalové pódium patří také dětem a mládeži. V programu nesmí chybět tradiční účinkující - folklorní soubor Soběslaváček pod
vedením manželů Moravcových.“ Tak tyto
řádky jsem psal v předchozích střípcích z festivalu. Od loňského roku však svůj um předvádějí v poněkud jiném rytmu. Z folklorního
souboru se staly Soběslavské mažoretky a
pod vedením manželů Moravcových dokázaly svým uměním opravdu překvapit. Sobotní
program po loňském úspěchu samozřejmě
obohatily i letos. Novinkou pak byl dětský
folklorní soubor Ráček, tančící pod záštitou
souboru Soběslavská chasa mladá. Rozšířili
jsme tedy po letech i nabídku ukázek blatských písní a tanců v podání místních folklorních souborů.
Již pojedenácté zavlál na pódiu slavnostní
prapor města Soběslavi.
Osvědčilo se již tradiční uspořádání náměstí,
a tak věříme, že vám bylo sympatické i letos a
zlepšilo vaše pohodlí a váš komfort při sledování přehlídky těch nejlepších dechovek. Navíc, dík drobné úpravě náměstí, bylo hlavní
pódium posunuto mírně severněji tak, abyste
měli při poslechu a tanci více prostoru. Zároveň jsme si dovolili sjednotit loga partnerů do
přehlednější a pro diváka příjemnější podoby
v prostoru zadní části pódia.
Ministerstvo kultury ČR, za jehož finanční
podpory se festival uskuteční, nám přálo i
v letošním roce. Za podporu velice děkujeme.
Festivalovým partnerem však není pouze Ministerstvo kultury ČR, ale i Jihočeský kraj,
který význam své podpory chápe, oproti ministerstvu, poněkud méně výrazně. Že by byl
největší festival dechovky v kraji a jeden
z největších festivalů v Česku vůbec pro náš
kraj tak málo reprezentativním?
Bezkonkurenční soutěž, která nemá ve světě
dechovky obdoby, vrcholí v neděli vylosováním výherců. I v letošním roce ji pro vás připravili mediální partneři festivalu: Táborský
deník resp. Jihočeský Deník a Český rozhlas
České Budějovice. Losování hlavních cen
soutěže proběhlo v živém vysílání Českého
rozhlasu ze soběslavského náměstí v neděli
mezi 12. a 13. hodinou.
Dalším mediálním partnerem festivalu se letos podruhé stalo internetové Rádio dechovka a časopis věnovaný dechovce Naše
muzika. Mimochodem nelegálně pořízené videozáznamy z loňského festivalu se objevily
(přes veškeré snahy pořadatelů) i na známých
internetových portálech. Naopak legální internetový přímý přenos z festivalového dění
byl letos odvysílán ve Švýcarsku. Internet se
tak stává i součástí života dobré dechovky.
K výborné dechovce neodmyslitelně patří
výborné pivo. Oficiálním pivem festivalu je
letos již poosmé Gambrinus. Navíc vás zajisté potěšily stabilní ceny piva. Pro fajnšmekry
přivezli Plzeňští ze svých sklepů i dvanáctku
Prazdroj.
Sedmnáctý ročník nepřinesl žádné výrazné
změny a zároveň zachoval tradice - v neděli
jste zajisté u pokladny zdarma obdrželi kro-
mě ostatních malých pozorností i tradiční papírovou čepici s logem festivalu. Příznivé
vstupné opět zůstalo na své, několik let nezměněné hranici. Doufáme, že osmnáct víkendových hodin plných dobré dechovky
bylo pro vás opravdovým zážitkem.
· Nezapomeňte, že příští – již osmnáctý –
ročník se bude konat opět na soběslavském
náměstí tradičně třetí (celý) červencový víkend, což připadá na sobotu a neděli 21. a
22. července 2012.
Poděkování
Velký dík patří městu Soběslavi. Bez podpory radnice v čele se starostou Ing. Jindřichem
Bláhou by se mohl festival na malebném soběslavském náměstí jen stěží uskutečnit.
Děkujeme firmě Správa města Soběslavi, s.r.o.
Obětavá pomoc zaměstnanců a ředitele Vladimíra Falady spolu s Petrem Bělohlavem tradičně napomáhá hladkému průběhu festivalu.
Děkujeme Vodní záchranné službě Soběslav
a jejímu vedoucímu Vladimíru Beránkovi za
zdravotní zajištění festivalu.
Děkujeme také všem občanům města Soběslavi za shovívavost při problémech, které jim
můžeme způsobit realizací festivalu.
Slova díků si samozřejmě zaslouží i všichni
partneři festivalu, bez jejichž přispění bychom
mohli festival jen stěží uskutečnit v současné
podobě a všichni další, kdo s jeho realizací ať
přímo či nepřímo pomáhají.
Partneři festivalu:
Generální partner
Gambrinus – oficiální pivo festivalu
Spilka a Říha spol. s r.o., Soběslav
Jihočeské dřevařské závody Soběslav a.s.
Jihostav spol. s r.o., Soběslav
Motor Jikov Group a.s., České Budějovice
Rašelina a.s., Soběslav
UNIOM spol. s r.o., Soběslav
STRABAG a.s., České Budějovice
Autoservis Jindra spol. s r.o., Soběslav
České houby a.s., Soběslav
ČEVAK a.s., České Budějovice
TIP - N+V, Soběslav
SITA CZ a.s., Praha
T.O.D.O.K. spol. s r.o., Soběslav
Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance
Group
Raiffeisen stavební spořitelna
ENVI-PUR spol. s r.o., Praha
Jednota o.d., Tábor
Elektro Legát spol. s r.o., Soběslav
Fontea a.s., Veselí nad Lužnicí
OVO Josef Rypáček, Soběslav
Autodoprava František Mikula, Soběslav
Computel CZ spol. s r.o., Soběslav
Květiny Anna Fleková, Soběslav
Prádelna u Milušky, Soběslav
Mediální partneři:
Český rozhlas České Budějovice, Táborský
deník, Rádio dechovka, Naše muzika
Finanční podpora:
Ministerstvo kultury České republiky, Jihočeský kraj, město Soběslav
Mgr. Petr Valeš, ředitel KDMS
srpen 2011
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
Kulturní dům města Soběslavi
Jirsíkova 34, 392 01 Soběslav
Telefon: 381 524 261, 381 524 264
[email protected], http://kdms.mypage.cz
Předplatné Podzim 2011
· Čtvrtek 22. září
Divadelní společnost Julie Jurištové, Praha
BLÁZINEC V 1. POSCHODÍ
(František Ferdinand Šamberk)
Hrdina příběhu Josef, člen divadelního spolku, se tajně rozhodne léčit si pocuchané
nervy. Proto nastoupí jako sluha do zdánlivě
poklidné domácnosti doktora Jaroslava a jeho
ženy Kláry, veliké milovnice divadla. Jenže
nic není takové, jak na první pohled vypadá.
V domácnosti nastane opravdový blázinec.
Veselohra na způsob vídeňské frašky je jednou z nejúspěšnějších bláznivých komedií
proslulého českého dramatika a herce druhé
poloviny 19. století. Je plná zápletek, překvapivých zvratů a komických situací. Zazní v ní
známé staropražské písničky a kuplety.
Hrají: Katy - Jaroslava Obermaierová, Josef - Oldřich Navrátil, Klára – Martina Hudečková/Kamila Špráchalová, Jaroslav Libor Jeník, Artur - Jiří Hána/Radovan Snítil, Paní radová – Julie Jurištová
· Středa 30. listopadu
Divadlo Bez zábradlí, Praha
PŘÍŠTÍ ROK VE STEJNOU DOBU
(Bernard Slade)
Osudové setkání dvou lidí, on ženatý, ona
vdaná. Brilantní komedie, která oslovila diváky na celém světě. Je v ní víc než lechtivá
zápletka a rozverné situace. Rozpětí pětadvaceti let, v němž se mění chování, oblečení i
názory obou protagonistů, tvoří kalendář
událostí a nálad, které zmítaly v rozmezí let
1951 až 1975 americkou společností.
Pod atraktivní slupkou se skrývá příběh o
zrání lásky a přátelství a hledání sebe sama.
Diváky bolí po představení bránice od smíchu, ale zároveň podvědomě zalistují i v knize vlastního života.
Hrají: Veronika Freimanová, Zdeněk Žák
· Prosinec (bude upřesněno)
Divadlo Palace Theatre, Praha
CENA ZA NĚŽNOST (Dan Gordon)
Divadelní hra Dana Gordona vznikla podle
stejnojmenného filmu, který v roce 1984 získal hned pět prestižních filmových Oscarů,
včetně Oscara za nejlepší film.
KOCOUREK MODROOČKO
Poeticky laděný muzikál s písničkami Marka
Ebena, v níž ústřední postava - kocourek
Modroočko vypráví příběhy ze svého deníku.
Děti se tak seznámí se spoustou postaviček ze
světa zvířat. Kromě věrných přátel Modroočka, kočky Zelenoočky a kocoura Bělovouse,
poznáme i Krtka, Zajíce, Křečka, ba i nebezpečnou Zmiji. Nakonec vše dobře dopadne a
Modroočko najde svou životní lásku kočku
Kiki. Scéna a kostýmy Evy Jasičové umocňují poetiku inscenace.
Režie: Ludvík Faruga
Hudba a texty písní: Marek Eben
Vstupné děti 40 Kč, dospělí 50 Kč, rodinná 2.,
3.,..dítě zdarma!
· 30. 9. 2011 od 19.00 hod. – velký sál KD
Travesti skupina HANKY PANKY
TELEVARIETÉ 2011
Televarieté 2011 - to je název zbrusu nového
zábavného pořadu nejlepší české travesti skupiny Hanky Panky, která opět po půl roce přijíždí se show plnou nápaditých kostýmů,
vtipných scének a především hudebních melodií. Slečny Dolores, Stefany, Sofia a mistr
ny smrtelné postele si věčně nespokojená
Aurora konečně uvědomí, jak dceru miluje.
Osvěžující komediální akcent vnáší do hry
krom neustálého špičkování se matky s dcerou i postava bývalého astronauta, opilce a
sukničkáře Garretta, který se vytrvale pokouší získat nedostupnou Auroru. Ve filmu tuto
postavu neodolatelně ztvárnil Jack Nicholson, matku s dcerou hrály Shirley MacLainová a Debra Wingerová.
Hrají: Aurora Greenwayová - Jana
Janěková, Emma (dcera Aurory) - Jitka
Čvančarová, Garrett (milenec Aurory) Alexej Pyško, Patsy - Marcela Holubcová,
Maise - Jan Kačer, Doris - ošetřovatelka
Daniela Choděrová
Začátky jednotlivých představení vždy
v 19.30 hod.! Změna programu vyhrazena !
Cena předplatného 750 Kč
Již teď si vážení předplatitelé můžete zamluvit
svoje místa: e-mail: [email protected],
tel. 381 524 261
Předplatné bude v prodeji od srpna 2011.
Program KD Soběslav
srpen 2011
DOVOLENÁ V KD 25.7. – 14.8.2011
Hra stejně jako film zdařile osciluje na hranici
komedie a melodramu, předvádí téměř 30 let
vztahu dvou žen, matky a dcery. Aurora je velmi autoritativní žena, poněkud výstřední vdova, která žije jen pro svou dceru Emmu, které
se snaží organizovat a kontrolovat život.
V průběhu hry sledujeme Emminu snahu vymanit se z matčina područí, která vyvrcholí
manželstvím s floutkem Flapem, se kterým
má tři děti – a ani jedno nepojmenuje tak, jak
by si matka přála. Pak ale Emma onemocní
rakovinou a vztah obou žen se mění, u Emmi-
PŘIPRAVUJEME PRO VÁS:
· Neděle 11. září v 10.00 hod. – velký sál
9
Alex tentokrát zavzpomínají na oblíbený televizní pořad 80. let, který v jejich podání
přenesli do současnosti. Kromě známé moderátorské dvojice Vladimíra Dvořáka a Jiřiny Bohdalové, kteří nemohou samozřejmě v
pořadu s tímto názvem chybět, přijali pozvání do TELEVARIETÉ skupiny Hanky Panky
i zpěvačky a zpěváci jako jsou například
Naďa Urbánková, Karel Zich, Jiří Korn spolu
s Helenou Vondráčkovou, Věra Špinarová,
Ilona Csáková, Helena Vrtichová s nezapomenutelným hitem Diridonda, ale i hvězdy
ze zahraničí jako Bonnie Tyler, Shakira,
Kylie Minoque a další. Pořad, který se těší
oblibě v řade vyprodaných sálech po celé
České i Slovenské republice, přiváží skupina
Hanky Panky i do našeho města.
VSTUPNÉ:
230,- Kč předprodej,
250,- Kč na místě.
www.hankypankyshow.eu
· Úterý 25. října
v 19.30 hod.
JAKUB SMOLÍK
KONCERT
¡
· Pátek 5.8. .................................... 18.00
VERNISÁŽ – VLADIMÍR UHLÍK
KERAMICKÉ PLASTIKY,
Galerie v kostele sv. Marka
· Úterý 23.8. .................................. 20.00
KONCERT – BAROKNÍ HUDBA, Galerie v kostele sv. Marka, vstupné dobrovolné –
bude věnováno na nutné opravy v Galerii!
· Sobota 3.9. .................................. 18.00
TANEČNÍ KURZY 1., velký sál, vstupné 30 Kč
· BODY STYLING
CVIČENÍ ZAMĚŘENÉ NA FORMOVÁNÍ
POSTAVY ZAČÍNÁME OD 13. ZÁŘÍ –
KAŽDÉ ÚTERÝ
Taneční kurzy 2011
Taneční kurzy povedou opět manželé Alena
a Jaroslav Bolkovi z Milevska.
Začínáme v sobotu 3. září od 18 hodin.
Kurzovné je opět stejné jako loni ( a předloni) - 1 200 Kč (10 x sobota od 18 – 21 hod.,
Prodloužená 18 – 22 hod., Věneček 18 – 24
hod. tj. celkem 12 sobot! )
Přihlášení si mohou zajít do kanceláře KD
pro průkazku a zaplatit hotově nebo můžete
zaplatit i na účet KD Soběslav č.
19–0044450257/0100 a po telefonické dohodě vám pošleme průkazku poštou.
TANEČNÍ KURZY
PRO DOSPĚLÉ 2011
Pokud bude opět letos zájem, plánujeme kurzy pro dospělé od října, každou sobotu po
klasických tanečních – od 21.00 hodin.
Zájemci se mohou již přihlašovat – volejte,
zajděte do KD nebo mailujte!
10
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
Pozvánka do Galerie
v kostele sv. Marka
ponechává v některých případech v ploše volné
průhledy. Materiálu nechává přirozenou struk-
Srpnová výstava v galerii bude věnována
plastikám výtvarníka Vladimíra Uhlíka s názvem „Objekty, oceláty“.
Bc. Vladimír Uhlík pochází ze západočeských Klatov. Absolvoval Střední průmyslovou
školu keramickou v Bechyni v roce 1988 a Metropolitní univerzitu v Praze bakalářským studiem v roce 2010, na níž nyní pokračuje
v magisterském programu. Od dob středoškolských studií se věnuje umělecké tvorbě. Deset
let spolupracuje se společnostní P-D Refractories CZ a.s. (dříve Moravské šamotové a lupkové
závody) Velké Opatovice. Od ledna 2010 je vedoucím prezentace sbírky v Památníku národního písemnictví v Praze. Žije a pracuje v Praze a
Klatovech.
V jeho tvorbě jsou zastoupeny středně velké
a velké objekty a instalace. Tvoří převážně ze
šamotové hlíny, která je nosným, stabilním a
přitom tvárným materiálem, ze kterého objekty
tzv. staví. Tělo objektů staví z ruliček nebo plátů, u nichž pro odlehčení, resp. vizuální dojem
srpen 2011
turu a barevnost, k případnému dekorování používá oxidy kovů nebo engoby. Keramické
plastiky završuje kombinací s porcelánem,
sklem, kovem nebo kamenem. Objekty obvykle
adjustuje na kovových konstrukcích. Tematicky
se často objevuje objekt bárky, lodi, rostlinných
motivů, zahradního osvětlení a věží. Námětově
se zabývá duší, prostorem, osudem. Zabývá se
také oceláty – digitálním tiskem na nerezovou
ocel. Nevyhýbá se ani užitkové tvorbě jako jsou
mísy, konvice a jiné nádoby. Zajímavým doplňkem jeho tvorby jsou plastiky ze sněhu tvořené
na sněhových sympoziích v ČR a na Slovensku.
Je zastoupen ve sbírkách Okresního muzea
v Klatovech a v soukromých sbírkách v České
republice, Evropě, Kanadě, Asii, Austrálii a na
Novém Zélandu. Od roku 1993 uspořádal na desítku samostatných výstav a zúčastňuje se kolektivních výstav u nás a v zahraničí.
Zrození ostnatce, 2005
Atlantis Collegium
KONCERT BAROKNÍ HUDBY
úterý 23. srpna ve 20 hodin Galerie v kostele sv. Marka
¡¡¡
Pavla Švestková – mezzosoprán, Jitka Jiříčková – housle,
Jan Sládeček – violoncello, Vítězslav Podrazil – cembalo.
¡¡¡
Zazní skladby Antonia Vivaldiho, Georga Friedricha Händela,
Heinricha Ignaze Bibera a dalších barokních autorů.
Pavla Švestková absolvovala Pražskou konzervatoř u profesorky
Yvony Škvárové, sólistky opery Národního divadla v Praze. Studovala
autentickou interpretaci barokní hudby na mezinárodních interpretačních
kursech ve Valticích pod vedením Poppy Holden (Velká Británie) a prof.
Jiřího Kotouče. Spolupracovala m.j. s Borisem Krajným, Felixem Slováčkem, s klavíristy Jaromírem Klepáčem a Danielem Wiesnerem, s klavírním kvartetem Ensemble Martinů, japonskou klavíristkou Kuniko
Watanabe a v literárně hudebních představeních s hercem Janem Šťastným. V roce 2008 účinkovala v rámci sólových recitálů v Německu, Rakousku a v Maďarsku. V r. 2009 se též jako sólistka představila
v Holandsku, Bulharsku, Estonsku, Belgii, USA, Japonsku a na Kypru.
Od roku 2008 vystupuje s Orchestrem Atlantis a komorním souborem Atlantis Collegium. Specializuje se především na přednes obtížných barokních koloraturních partů.
Vítězslav Podrazil absolvoval obor dirigování na Akademii múzických umění v Praze ve třídě prof. Václava Neumanna. Během studia pracoval jako asistent dirigenta v opeře Národního divadla v Praze pod
vedením šéfa opery Zdeňka Košlera. Po absolutoriu byl nejprve dirigentem plzeňské opery, později šéfdirigentem Komorní opery Praha a dirigentem Symfonického orchestru plzeňské konzervatoře. V letech 1992 -
NAVŠTIVTE INFORMAČNÍ
STŘEDISKO
Ještě po celý měsíc srpen je otevřeno informační středisko na náměstí
Republiky 1/I. Provoz je zajištěn denně kromě neděle, otevírací doba
pondělí – pátek 9 – 18 hodin, v sobotu 9 – 13 hodin, tel. 381 508 105.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Zveme Vás do galerie na výstavu plastik a
objektů, která potrvá od 5. do 28. srpna 2011.
Galerie je otevřena denně mimo pondělí
10-12 a 13-17 hod.
Ak. soch. Václav Hrůza, kurátor výstav
1993 se věnoval realizaci několika nahrávek CD a pro Českou televizi –
m.j. premiéra oratoria Ivana Kurze „Večerní shromáždění“ a novodobá
premiéra Mše C dur Františka Ignáce Tůmy. V roce 1993 V. Podrazil založil Orchestr Atlantis a komorní sdružení Atlantis Collegium. Velkou
část repertoáru obou souborů tvoří duchovní hudba, méně známé skladby
starých mistrů a díla soudobých autorů. Dramaturgii obohacují také
skladby s jazzovými prvky, netradiční programové kombinace a hudební
projekty na hranici žánrů. V r. 2010 byla V. Podrazilovi a Orchestru Atlantis udělena cena Euro Pragensis Ars za uvádění skladeb soudobých autorů. Někteří čeští a zahraniční skladatelé napsali své skladby přímo pro
Orchestr Atlantis nebo jeho komorní sestavu: Premasiri Khemadasa (Srí
Lanka), Max Stern (Izrael), Petr Pokorný, Vlastislav Matoušek, Jan Děd,
Karel Šimandl, Vít Clar, Stanislav Jelínek, Kazuhiko Hattori (Japonsko),
Karel Janovický (Velká Británie), Mark Kopytman (Izrael).
Děkujeme firmě Tantus Clientela Group s.r.o. za sponzorský příspěvek.
Vítání nových občánků
Slavnostní vítání nových soběslavských občánků se konalo v obřadní
síni městského úřadu ve čtvrtek 23. června. Za doprovodu žáků a učitelů
Základní umělecké školy bylo slavnostně uvítáno do života deset dětí,
z toho tři holčičky a sedm chlapečků.
Všem dětem a jejich rodičům přejeme pevné zdraví a rodinnou pohodu.
Foto -jk-
srpen 2011
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
11
Rožmberské slavnosti soběslavské
Prakticky ve všech městech, dotčených některou z rožmberských růží,
se v letošním roce odehrává spousta slavností k uctění tohoto významného rodu. Ani Soběslav není výjimkou, a proto budeme svědky návratu
Petra Voka do našeho malebného města. Třetí zářijovou sobotu, 17. září
2011, se tedy můžeme těšit na originální Rožmberské slavnosti soběslavské. Velice rád bych vás o této události blíže informoval, a proto si dovolím použít slova, která by asi mohl napsat lidový dobový klasik: „…pak
pán náš a vládce pan Petr Vok procházeti bude spolu se svou družinou a
fraucimorem i lidem poddaným ulicemi města, aby v domě jí věnovaném
Zuzanku k sobě vyzvedl a spolu s ní hrad svůj soběslavský navštívil, kde
uvítán hradním heroldem ráčil býti a poté trh dobový zahájil a spolu se
Zuzankou a družinou svou i mučírnu s dílnou alchymisty si prohlédl a pak
konečně vedle trhu i hodokvas zahájil. Vedle všeho toho veselí i turnaj rytířů zhlédl a kejklíře a hudebníky, jakož i divadla pro haranty i dospělé absolvovati ráčil. Vrcholem pak dne jím stráveného na hradě starobylém byl
sochu svou slavnostně odhalil a veškerému dění dalšímu i hodokvasu dobovému přítomen byl a přitom řemeslníkům panství svého obdivovati se
mohl. To pak by haranti lidu prostého jej toliko neobtěžovali skopičinami
svými neustálými i turnaje a hry pro ně v hradu okolí vystrojiti ráčil. I podaní jeho tři dny vola celého pak ku cti jeho upekli a rybami a masem jemně pečeným jej hostiti mohli a rádi byli by za ochutnání panovníkovo a
pak sobě celé krmě za grošů pár rozděliti jali se. Když byv panovník unaven povinnostmi vůči poddaným svým byl i usedl v kočár, jakož i poddaným svým pak výsady této milostivě dovoliti ráčil a Soběslav ulicemi
dvojspřežím projížděl. I vyhladovělý pak opět ku stolu hodovnímu usedl a
muzikou dobrou a vínem sotva vykvašeným spolu s masy různými občerstvoval se, aby pak s noci příchodem po kejklířské hře s ohněm zkroceným spolu s fraucimorem svým a družinou za pochodní a měsíce svitu
Zuzanku do domu jejího doprovodil a sobě pak ještě hudby trochu v hradě
svém a to až do noci přesné půli užil. I měl vůli dobrou, že s lidem poddaným se opět po létě na Třeboni stráveném setkati jal, že lidu všemu nejmilostivěji s ním všeho dne celého stráviti dovolil a jim na den tento
slavnostní od jha ulevil a baviti se dnem celým v hradu i okolí svolil, k čemuž je tamborem místním i doslova srdečně pozvati se jal.“
Pokud byste se i vy chtěli aktivně celé slavnosti zúčastnit jako „lid
prostý či vznešený“, můžete si předem rezervovat k zapůjčení kostýmy
z českokrumlovského fundusu, což vám velice rádi zprostředkujeme. Zájemci o aktivní účast a zapůjčení kostýmů se setkají začátkem září, přesný
termín naleznete v zářijové Hlásce nebo na webu KDMS, v kulturním
domě, k výběru velikostí a jednotlivých typů kostýmů a získání dalších informací o celé slavnosti. Pouze si předem dovolujeme upozornit, že
zapůjčení kostýmů se pohybuje podle typu v rozmezí 300-500 Kč.
Další informace o Rožmberských slavnostech soběslavských naleznete v příštím vydání Hlásky. Aktuální informace pak můžete hledat na
webu kdms.mypage.cz.
Těšíme se na vaši hojnou účast na Rožmberských slavnostech soběslavských v sobotu 17. září a věříme, že se podaří tuto tradici zachovat i
v letech příštích.
Petr Valeš
Písmenkové království
Ve dnech 22. – 23. června jsme se my, studenti knihovnictví ze SŠ obchodu, služeb a
řemesel a JŠ s právem na SJZ v Táboře vydali směrem k Městské knihovně v Soběslavi.
Po našem příjezdu se knihovna proměnila v Písmenkové království v čele s králem Tomášem IV. Nenasytným, který má vždy po boku svoji krásnou a chytrou královnu Markétu.
Ptáte se, proč se knihovna proměnila v království? No přece kvůli pasování dětí
z prvních tříd Základní školy Komenského a Základní školy Edvarda Beneše. A na co
že to byli pasováni? Na Rytíře řádu čtenářského, nebo prostě na čtenáře. Na děti kromě
vládců Písmenkového království čekali také princezny, kašpárek, ale i kat, který obětavě půjčil svůj meč králi, protože on ten svůj pasovací kdesi zapomněl.
Děti předvedly, jak se naučily číst a sklidily opravdu velký potlesk. Poté započal samotný pasovací ceremoniál. Děti poklekly před králem a slavnostně jim byl udělen titul
čtenáře. Čerství čtenáři dostali diplom, záložku do knížek a čestnou průkazku do knihovny, kde budou moci dále rozvíjet své čtenářské umění. Ale i když byly již všechny
děti pasované, stále nám zbýval jeden diplom. Jak asi tušíte, patřil paním učitelkám, bez
kterých by se děti nikdy číst nenaučily.
Na konci celého pasování si mohli ještě čerství držitelé Rytířského řádu zatancovat s králem a královnou královský menuet.
Pak už následoval pouze královský průvod v čele s vládci Písmenkového království ven před knihovnu, kde se s dětmi slavnostně rozloučili a popřáli jim, aby se knihy staly jejich nejlepšími přáteli.
Naše díky patří paní knihovnici Fremrové, bez které by se tato akce nemohla uskutečnit, dále pak paní učitelce Novotné, která nás po celou dobu
akce doprovázela svojí vydatnou pomocí a radou. V neposlední řadě děkujeme šermířské skupině Páni ze Zvěřince ze Sedlce – Prčice, která nám
půjčila kostýmy v nouzi nejvyšší. A samozřejmě děkujeme paním učitelkám ze základních škol, které děti na tuto akci doprovázely a naučily je znát
písmenka.
Lucie Bartoňová, studentka knihovnictví
srpen 2011
P. Šťovíček a P. Lintner,
autoři výstavy
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
Malý Rožmberk
12
PROŽIJTE KONEC PRÁZDNIN S ROŽMBERKY!
O výstavě „SOBĚSLAV – MĚSTO PĚTILISTÉ
RŮŽE“, která je hlavní muzejní akcí letošního
roku, jsme Vás podrobně informovali už na
stránkách červencového čísla. Výstava pořádaná
v rámci Rožmberského roku (u příležitosti 400.
výročí úmrtí posledního z Rožmberků – Petra
Voka) připomíná čtyři staletí trvající historii Soběslavi pod vládou rožmberského rodu i tzv.
druhý život Rožmberků ve městě. Na výstavě
prezentujeme to nejcennější z našeho historického sbírkového fondu, nechybí ani exponáty
vystavené vůbec poprvé. Vernisáž 20. 6. navštívilo rekordních 260 lidí, kromě zástupců autorského kolektivu výstavy na ní vystoupil
starosta města Ing. Jindřich Bláha a vedoucí
oddělení muzeí a galerií Ministerstva kultury
ČR PhDr. Magda Junková.
pro dětský program jsou také dílem mistrů a klientů Rolničky.
Výstavu doplňuje doprovodný kulturní program „NA NÁVŠTĚVU K ROŽMBERKŮM“,
v jehož rámci Vás koncem srpna zveme na dvě
následující akce:
ROŽMBERSKÁ NEDĚLE 29. 8.
· Vstupte do řemeslné dílny – vyzkoušejte si
práci kováře, hrnčíře, tesaře, brašnáře, písaře
či přadleny! – interaktivní ukázka historických řemesel (veškeré své výrobky si můžete
odnést domů), zajištuje občanské sdružení
Danar ze Šelmberka u Mladé Vožice
parčík u kostela sv. Marka, 10:00 – 16:00
· vystoupení skupiny historického šermu
Maledictus z Prahy
Rožmberský dům – zahrada, 11:00 a 16:00
· loutkové divadlo Rožmberský epilog – hraje Augustin Kotil z Třeboně
Rožmberský dům – zahrada, 14:00
ROŽMBERSKÉ ÚTERÝ 30. 8.
· Zatančete si s Rožmberky – ukázka rene-
Petr Šťovíček jako Petr Vok
V pokladně Rožmberského domu jsou ke
koupi tématické publikace (brožura a sada pohlednic s historickými fotografiemi) spolu s řadou rožmberských suvenýrů, vyrobených
v chráněných dílnách soběslavské Rolničky.
Pro děti je připraven pracovní list, který je hravou formou provede celou výstavou, a mohou si
tu také složit dřevěnou rožmberskou růži anebo
postavit renesanční náměstí. Krásné rekvizity
sančních tanců, které si můžete i vyzkoušet –
vystupuje soubor Kancioneta z Tábora
Rožmberský dům, 16:00 – 18:00
· komentovaná prohlídka výstavy s Mgr.
Petrem Šťovíčkem
Rožmberský dům – výstavní sály, 16:00
· Staňte se rožmberskými vojáky – vyzkoušejte si zbroj a zbraně rožmberské doby anebo si sami vyražte dobovou minci! – zajišťuje
občanské sdružení Císařský regiment z Mladé Vožice
Rožmberský dům – zahrada, 18:00 – 20:00
A co dalšího je v muzeu k vidění?
Ve dvou výstavních sálech Smrčkova domu
můžete až do 28. 8. navštívit výstavu malířského díla Františka A. Hanzala z Lomnice nad
Lužnicí nazvanou „JIHOČESKÁ KRAJINA“.
Součástí vystoupení fraucimoru byly i anglické divadelní hříčky
Kromě krajinomaleb s motivy z Třeboňska autor představuje i svá četná zátiší. Výstava je prodejní.
Stráž u vchodu drželi členové Císařského regimentu
Stěžejní akcí letošní veselské muzejní sezony je výstava „DUCHOVNÍ KRAJINA
JIŽNÍCH ČECH“, kterou pořádáme ve spolupráci s občanským sdružením Hortensia. Nádherné umělecké snímky jindřichohradeckého
fotografa Jiřího Tillera představují drobnou církevní architekturu rozesetou v krajině jižních
Čech a v rakouském příhraničí. Obrazové panely dr. Pavla Hájka z Národního památkového
ústavu v Českých Budějovicích přibližují kříže,
kapličky a boží muka blatské oblasti. Na výstavě, která potrvá do 31. 8. si můžete zároveň zakoupit vybrané fotografie a umělecké publikace
Jiřího Tillera.
Všechny naše výstavy a expozice jsou otevřené denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin
(s polední pauzou od 12:00 do 12:30 a posledním vstupem v 16:30).
Na všechny muzejní akce Vás srdečně zve
RNDr. Daniel Abazid, vedoucí BM
foto Z. Prchlík
Vernisáž zahájily fanfáry v podání Soběslavského žesťového kvartetu
srpen 2011
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
13
Příjemné zážitky v Soběslavi
Vstupní sál s figurínami P. Voka
a Z. Vojířové
Vernisáží provázel D. Abazid
Návštěva Soběslavi v polovině června t.r. mi přinesla dva velmi příjemné kulturní zážitky. První
- 19. června, kdy se v kapli sv. Marka konal koncert žáků a učitelů místní ZUŠ na počest šedesátileté
existence školy. Koncert dramaturgicky s gradací dobře vystavěný uváděla bezprostředně a hlavně
bezchybnou češtinou pí učitelka Iva Hovorková. Účinkující žáci - kytary, klavír, violoncello, zpěv,
klarinet i flétny - měli skladby pečlivě nastudované a i jejich vystupování na podiu bylo mile důstojné. Zasloužený potlesk patřil i mladé, půvabné učitelce H. Semrádové za zahrání klavírní skladby
Fantasie F. Chopina. O vyvrcholení koncertu se postaral kvintet učitelů s Vivaldiho Concertem in D
„Del Gardelino“. Sehraný kvintet dobře zněl a jeho sólistka I. Hovorková přednesla part pro zobcovou flétnu s velikým zaujetím a bravurou. Návštěvníci koncertu odcházeli usměvaví, pohlazeni pohodou a dobrou úrovní celého podvečera.
V pondělí 20.6. se jistě celá soběslavská kulturní veřejnost (i mimosoběslavští) těšila na vernisáž
v Rožmberském domě. Těšil se snad i sv. Petr, který nám na počest svého jmenovce dopřál pěkné
počasí bez horka i bez deště. Takže se akce mohla konat na zahradě muzea. Návštěvníky před domem vítali kostýmovaní strážci. V úvodu zahrál několik dobře volených skladeb žesťový soubor a
zúčastněné uvítal dr. Abazid v elegantním obleku, ale vtipně přizdoben baretem z doby Petra Voka.
Následoval nejatraktivnější bod programu provedený opět žákyněmi ZUŠ, oddělení zobcové flétny. Jejich vystoupení slovem provázela pí učitelka Hovorková, tentokrát v roli pána ze Švestky,
dvořana a kapelníka Kateřiny z Ludanic. Všechny účinkující byly oblečeny do pěkných renesančních kostýmů. Sehrály scénku o fraucimoru paní Kateřiny, o představení, které tyto dvorní dámy
pro svou paní připravily. Své vystoupení zpestřovaly drobnými dobovými skladbičkami zdařile
hranými na zobcové flétny za doprovodu cembala pí učitelky Semrádové. Paní Kateřina (jedna
z žákyň) svým dámám poděkovala a nakonec přišel i očekávaný manžel Petr Vok.
V pokračování vernisáže zasvěceně mluvil o výstavě dr. Abazid, uvítal a ke slovu přizval další
její tvůrce i zástupkyni ministerstva a pana starostu. Jen ohlášený krajský hejtman se nedostavil.
(Že by Rožmberkové měli větší zájem o život svých poddaných než námi volení politikové o své
občany?) Zdařilá vernisáž byla zakončena písní provedenou souborem Anonym Voice. O výstavě
bude ještě mnoho a fundovaně řečeno při mnoha doprovodných akcích.
Já jen přeji městu pětilisté růže spoustu podobných kultivovaných a příjemných akcí.
Marcela Truxová - Dvořáková, Plzeň
Fraucimor Kateřiny z Ludanic v podání žákyň ZUŠ Soběslav pod vedením
I. Hovorkové
Delegaci Ministerstva kultury
ČR vedla M. Junková
Pohřební píseň Petra Voka zazpíval Anonym Voice (foto L. Tíkal)
Možnost postavit si renesanční město využili nejen děti, ale i pánové z táborského divadla - dramaturg M. Kříž a ředitel K. Daňhel
Do Rožmberského domu lákal
i zvuk bubnů
14
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
S O B Ě S L A V S K É
MŠ DUHA - Loučíme se
Přišel čas a mateřskou školu opouštějí budoucí předškoláci. Neradi se s nimi loučíme.
Mláďátka opouštějí hnízdo a musí už sama létat… Vždy, když je po čase potkáme na ulici,
nebo nás dokonce navštíví ve školce, máme velkou radost, že na nás vzpomínají dobře – to by
se jinak asi neusmívali. I my jsme tedy byli zvědaví, co jim utkvělo v hlavičkách, co si z pobytu
v mateřské škole budou pamatovat. Zeptali jsme
se jich:
„Na co budete vzpomínat? Co se vám v mateřské škole nejvíc líbilo?“
srpen 2011
M A T E Ř S K É
Odpovědi byly různé. Nejčastěji se objevily
odpovědi - výlety autobusem, někoho zaujali
pštrosi ve Vescích, pěstírna žampionů v Nedvědicích, několik dětí rádo vzpomíná na Pelhřimov a muzeum strašidel a kuriozit, jiní ocenili
pěší túru Svákovem. Hodně dětí mělo rádo hraní
si se stavebnicemi, farmou, molitany. Jiní rádi
vzpomínají na slavení narozenin, pracanty bavilo sázení kytiček, tancování, cvičení a hodně
dětí rádo zpívalo. Také rádi vyráběli a zážitek
měli i z toho, jak nás Míša masíroval. Moc se
jim líbilo koupání v novém koupališti.
MŠ DUHA
MŠ Nerudova - Hasiči ve školce
Veselým zážitkem pro děti před prázdninami byla návštěva soběslavských hasičů na naší školní
zahradě. Co děti obdivovaly nejvíce? Velké hasičské auto, které si mohly prohlédnout i zevnitř, a na
chvíli se tak stát opravdovým hasičem. Děti si vyzkoušely hasičský oblek, ochrannou masku a helmu. Opravdu - byla to pořádná fuška, protože pro naše nejmenší byl oblek velmi těžký. Největší překvapení připravili hasiči na závěr. Mnoho odvážlivců vzalo do ruky hasičskou stříkačku a bylo se na
co dívat, protože voda stříkala po celé školní zahradě. Zajímavé povídání ukončila hasičská siréna a
odjezd našich kamarádů – hasičů.
Vedení MŠ Nerudova děkuje soběslavským hasičům, jmenovitě nprap. L. Širokému, nstržm. M.
Kuttelwascherovi, podprap. P. Vančatovi a nstržm. F. Děkanovi za zajímavé dopoledne, které pro
naše děti připravili. Díky!!
pokračování na str. 15
Š K O L Y
Na kolech do světa
V červnu se zájemci o turistiku a zdravý pohyb vydali na výlet na kolech. Kopec nekopec
jsme vyrazili plni sil po stopách Maxipsa Fíka
směrem k Myslkovicům. Hned u první chalupy
byl pes, ale spíš minipes – jezevčík. Jeho majitel pan Mládek nás pozval na prohlídku nádherných papoušků. To byl zážitek! Druhá zastávka
byla u zahrady, kde jsme našli zvířata zakletá do
starých kmenů stromů. Jeli jsme dál a potkali
několik koček, pejsků voříšků, ale žádný nebyl
Maxipes. V Brandlíně jsme se občerstvili a byli
jsme přivítáni na prohlídce zdejšího zrekonstruovaného zámečku, starých hodin a obrazů.
Kousek jsme popojeli a v ohradě byla kupodivu
divoká zvěř, ale za dalším plotem jsme si zblízka prohlédli koně, někdo jim i statečně podal
trávu. Cestou lesem si děti stavěly domečky pro
lesní skřítky, poslouchaly zpěv ptáků, pohladily
si žabku, prozkoumaly brouky… Až úplně na
konci naší cesty jsme konečně našli to, co jsme
hledali – Maxipsa Fíka. A byl to opravdu pes
obrovských rozměrů, ale dobračisko, takže si
ho každý mohl pohladit.
Výlet se opravdu vydařil, nezmokli jsme a
děti bez problému ujely celkem 18 kilometrů!
Zasloužily si velké ocenění a diplom. Děkuji
panu Mládkovi za spolupráci, panu Vojáčkovi
za zprostředkování prohlídky zámku, našemu
průvodci za zajímavý výklad a také všem, kteří
se výletů v minulém školním roce účastnili.
Všichni, kdo na výlet přišli, měli vždy skvělou
náladu, myslím, že se dobře bavili a děti byly
nadšené. Zdar výletům a zdravému pohybu na
čerstvém vzduchu!
Za MŠ DUHA Soběslav Křížová Marie
srpen 2011
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
S O B Ě S L A V S K É
15
M A T E Ř S K É
Š K O L Y
Děti ve Střední zdravotnické
škole v Táboře
Poslední výlet předškoláků před začátkem
prázdnin směřoval do Tábora. Celoroční spolupráce se studentkami ze Střední zdravotnické
školy Tábor vyvrcholila pozváním našich dětí
na zábavné dopoledne plné soutěží a her, které
probíhalo v prostorách malebné školní zahrady.
Děti si domů odvážely krásné odměny, diplomy
a jistě plno nezapomenutelných zážitků. Moc
děkujeme!
Vedení MŠ Nerudova
MŠ Nerudova na výletě na Červené Lhotě
Nejlepší výsledky:
· štafeta ml. dívek – 2. místo
· Sabina Švecová – 4. místo skok daleký a 8. místo 60 m
· Kateřina Čermáková – 5. místo skok daleký
· Anna Koubová – 5. místo 800 m
· štafeta st. dívek – 5. místo
· Pavel Milota – 4. místo hod kriketovým míčkem a 7. místo 1000 m
· Dominik Točík – 7. místo vrh koulí
· štafeta st. žáků – 7. místo
· štafeta ml. žáků – 9. místo
DV
Poděkování manželům Jindovým
Zprávičky ze ZŠ E. Beneše
Obhajoba se podařila – „O pohár starosty města Soběslavi“
Tak jako v posledních 19 letech i letos se na závěr školního roku konaly lehkoatletické závody pod záštitou starosty města Soběslavi. Tohoto
ročníku, pořádaného tentokrát ZŠ E. Beneše Soběslav, se kromě pořádající školy zúčastnily i ZŠ Komenského Soběslav, ZŠ Planá nad Lužnicí, ZŠ
Choustník a Gymnázium Soběslav (disponující pouze kategorií starších
chlapců a dívek).
Prvenství z minulého ročníku obhajovala naše škola a této role se zhostila vynikajícím způsobem. Dík patří celému týmu, nicméně bych uvedl
ty, kteří měli na letošním vítězství největší podíl. V kategorii starších žáků
to byl Dominik Točík (vítězství ve výšce a kouli), ze starších děvčat to
byla Sabina Švecová (1. místo v dálce a 3. na 60 m). Z mladších chlapců je
potřeba jmenovat dva - Davida Dvořáka (2. místo ve výšce a 3. na 60 m)
a Pavla Milotu (2. místo v hodu kriketovým míčkem a 3. na 1000 m).
U mladších děvčat pak Sabina Vlachová 1. místo na 600 m a Aneta Turková 1. místo na 60 m.
Vzhledem ke krásnému letnímu počasí a hojné návštěvě veřejnosti lze
konstatovat, že i tento ročník se povedl. Dík patří všem rozhodčím a především městu Soběslav, které nad touto akcí drží ochrannou ruku.
za organizátory JP
Žáci i paní učitelky z 1. tříd děkují manželům Jindovým za poskytnutou prohlídku jejich domácího chovu papoušků, bažantů, králíčků, veverek, rybiček atd.
Děti měly možnost zvířátka pozorovat, hladit i krmit. Paní Jindová
nám také vyprávěla mnoho zajímavostí z jejich života a zodpověděla i na
naše zvědavé otázky. Děkujeme.
žáci 1. tříd a paní učitelky
Medailové umístění z Tábora
Letošní lehkoatletické klání žáků 2. stupně základních škol táborského okresu se uskutečnilo i za
naší účasti na táborském stadionu Míru v termínech
14. a 16. 6. 2011. Dvě desítky základních škol zde
soutěžily v jednotlivých disciplínách a kategoriích o cenné kovy. Naším letošním cílem byl zisk individuálních
medailí a co nejlepší umístění v celkové soutěži škol. První cíl splnili Milan Křiklán (1. místo hod kriketovým
míčkem), Martin Čechtický (2. místo
běh 60 m, 3. místo skok daleký),
Adam Čech (2. místo skok vysoký) a
3. místo štafeta starších žákyň 4x60
m. Také ostatní závodníci se snažili o
co největší bodový zisk naší školy a
často chyběl k medaili pouze malý
krůček. V celkovém pořadí jsme tak
obsadili krásné 6. místo. Všem závodníkům naší školy tímto děkuji za
Olympiáda mládeže
Ve dnech 14. a 16. června se v Táboře uskutečnila atletická olympiáda předvedené výkony a přeji mnoho
mládeže. Naše škola obsadila z 22 škol sedmé místo.
dalších atletických úspěchů. V. Máca
16
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
Nová maturita
na gymnáziu
Po celé řadě váhání a odkladů mají letošní
maturanti za sebou zcela nový způsob zakončování studia na střední škole. Nová podoba maturitní zkoušky se skládala ze dvou částí –
společné a profilové. V rámci společné části zadávané ministerstvem školství maturovali studenti povinně z českého jazyka a literatury, jako
druhý povinný předmět mohli volit mezi zkouškou z cizího jazyka či matematiky. Zkouška
z matematiky byla pouze písemná, v rámci
zkoušky z češtiny a cizích jazyků absolvovali
studenti didaktický test, písemnou práci a ústní
zkoušku před zkušební komisí. V profilové části
maturity, kterou připravila škola, si studenti vybírali dva předměty a maturovali stejně jako
v minulých letech ústně.
Ve společné části volilo 23 studentů angličtinu, 9 němčinu a 24 matematiku, v profilové části 26 základy společenských věd, 24 angličtinu,
16 matematiku, 15 fyziku a další předměty.
Ústní zkoušky se konaly od 23. do 26. května,
ve změti nových předpisů, podkladů a protokolů
je s klidem vedli předsedové maturitních komisí
Mgr. Alena Havlíková z Gymnázia Tábor ve třídě 4. A a Mgr. Libuše Flídrová z Gymnázia Jindřichův Hradec ve třídě 8. B. Ústní zkoušky
konalo všech 56 studentů závěrečných ročníků.
Neuspěli tři maturanti – z německého jazyka ve
společné části a z anglického jazyka a biologie
v profilové části zkoušky. Opravnou zkoušku
budou konat v září. Závěr ústních zkoušek byl
ale poněkud rozpačitý – místo obvyklého oznámení výsledků zkoušek a závěrečného loučení
na studenty ještě čekaly testy a písemné práce
v dalším týdnu. Teprve ty měly rozhodnout o
definitivní podobě maturitního vysvědčení.
A po týdnu testů a písemných prací opět čekání
– tentokrát na konečné výsledky. V písemné
části společných maturitních zkoušek uspěli
všichni studenti a v pondělí 20. června se maturanti konečně dočkali. Za trpělivost obdrželi nejen maturitní vysvědčení, ale také protokol o
výsledcích společné části maturitní zkoušky.
S vyznamenáním prospělo 22 žáků, z toho 5 ze
samými výbornými, prospělo 31 a tři studenti
neprospěli. Výsledky jsou podobné jako v minulých letech a to není žádné překvapení. Vždy
někdo studuje poctivěji, jiný méně, někdo má
štěstí, jiný smůlu, někdo s klidem uplatní
všechno, co umí a jiný si ve stresu nevzpomene
ani na vlastní jméno. Na tom asi žádný způsob
maturit nic nezmění.
O smyslu nových maturit bylo už hodně řečeno a napsáno. Z pohledu naší školy rozhodně
neznamenaly tlak na zvýšení úrovně – maturita
z profilových předmětů připravovaná školou
byla pro žáky podle očekávání obtížnější než
státní část. Nicméně nastavily požadavky, pod
které by neměla klesnout úroveň maturantů a
takto určitě splnily svůj účel. Podle našeho názoru je však třeba brát s velkou rezervou objek-
srpen 2011
tivitu výsledků. Vždyť jak písemné práce, tak
ústní zkoušky hodnotili vyučující dané školy a
dozor během písemných prací a testů vykonávali také učitelé příslušné školy. Údajně z úsporných důvodů, tady se ale šetřit nemělo. Naproti
tomu způsob provedení maturitních zkoušek
přinesl obrovské a z podstatné části zbytečné
administrativní zatížení školy a značné plýtvání
časem i materiálem při přípravě podkladů pro
zkoušky i jejich organizaci. A tady se naopak
šetřit mělo. Jen drobnost pro malé srovnání – ke
„staré“ maturitě stačil jeden list papíru formátu
A4 pro přihlášení třech maturantů, po „novu“
byly třeba tři listy pro jednoho žáka. Nemá zřejmě smysl vypočítávat všechny větší či menší
chyby a nedostatky minulých maturitních zkoušek, organizátoři se z nich jistě poučí. Když se
však podíváme na maturity 2012, rozpaky zůstávají. Ještě nyní příští maturanti neznají termín konání písemných prací. Bude to duben,
nebo červen? A neznají ani předměty, ze kterých budou maturovat. Bude to podle znění zákona povinně čeština, cizí jazyk a k tomu volba
mezi matematikou a společenskovědním základem? Nebo stejně jako letos čeština a volba
mezi cizím jazykem a matematikou, jak slibuje
ministerstvo? Ať to bude tak či onak, jsme
přesvědčeni, že naši maturanti stejně jako letos
a v minulých letech další maturitní zkoušku
úspěšně zvládnou.
Vedení školy
80. výročí založení VI. župy Boleslava Jablonského v Soběslavi
Téměř zaplněný sál Kulturního domu města Soběslavi byl dokladem
toho, že baráčníci drží při sobě a pravidelně se dle svých možností účastní
společenských akcí.
Nejinak tomu bylo 25. června dopoledne, kdy se do Soběslavi sjeli u
příležitosti 80. výročí založení VI. župy Boleslava Jablonského. Při příchodu do sálu byli tetičky a sousedé okouzleni krásnou květinovou výzdobou jak na podiu, tak i stoly na sále měly pěknou dekoraci, dále tam
byly koláčky, brambůrky. Za krásnou výzdobu je třeba poděkovat tetičce
Kastnerové a všem, kdo jí pomáhal. Velké poděkování patří OU, PrŠ a ZŠ
za krásnou květinovou výzdobu na pódiu. Další poděkování patří KDMS
za vstřícný přístup při organizování této akce.
Průvodu, který prošel ulicemi města, počasí přálo, při svižných pochodových skladbách se baráčníci předvedli ve svých krojích v plné kráse.
A to nejen blatských. I sousedé a tetičky z ostatních obcí a žup se na toto
setkání pečlivě ustrojili. Byla to krásná podívaná, kterou podtrhli praporečníci svými pestrými, překrásnými prapory. Škoda jen, že se na průvod
přišlo podívat poměrně málo soběslavských občanů.
V čele průvodu šli představitelé měst, a to ze Soběslavi - starosta Ing. J.
Bláha, místostarosta města J. Hradce Ing. Komínek, starosta města Veselí
n/L. Mgr. J. Novák, senátor Mgr. Pavel Eybert a ředitelka OU, PrŠ a ZŠ
Soběslav Ing. Darja Bártová. Za nimi následovali rychtářky a rychtáři
z žup a obcí a tetičky a sousedé, kteří přijeli podpořit naši baráčnickou
slavnost v krojích a svérázech.
Poté se všichni sešli v sále kulturního domu, kde se konalo slavnostní
zasedání. Po slavnostním nástupu praporů a státní hymně vše pokračovalo
dle regulí a zvyklostí.
Z projevu župního rychtáře souseda Sommera bych chtěla vyzdvihnout následující: VI. župa byla založena 22. března 1931 v Mezimostí a
čítala tehdy pouze obce J. Hradec, Soběslav, Vlkov a Lomnici nad Luž.
Za dobu trvání se vystřídalo 10 župních rychtářů. Od roku 2004 je župním
rychtářem soused Sommer, syndikem soused Líkař. Od 22. května 1960
pokračování na str. 17
srpen 2011
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
17
80. výročí založení VI. župy Boleslava Jablonského v Soběslavi
pokračování ze str. 16
začala fungovat zotavovna v Černovicích, která
funguje dosud. Za zmínku stojí, že v roce 1960
měla župa ještě 2 156 členů a 13 obcí. Je až neuvěřitelné, že kromě úbytku obcí se počet členů
VI. župy ustálil pouze na čísle 272. Je to smutné.
V průběhu zasedání bylo předáno vyznamenání, a to pamětní medaile za zásluhy sousedu
Šprinclovi, rychtáři Obce „Kunifer“ J. Hradec,
který je zároveň místorychtářem VI. župy.
Svátečním aktem bylo vázání stuhy na prapor naší župy tetičkou Trojanovou, opatrovnicí
praporu Veleobce. Stuhu věnoval odbor paňmaminek. Druhým stejně významným aktem bylo
uvázání stuhy na počestné právo od XXIV. župy,
župní paňmaminkou tetičkou Klímovou a stuhy
OB Hostomice, kterou vázal soused Novák, zástupce XVIII. župy. Hezkou ozdobou v župní
rychtě bude krojová panenka, kterou vyrobila a
darovala tetička a soused Pickovi z Plzně.
Pestrý byl i kulturní program, který zahájil
svým pásmem soubor „Ráček“, následovaly „Soběslavské mažoretky“. Přispěl i baráčnický soubor „Jitra“, taneční soubor „Soběslavská chasa
mladá“. Z profesionálů to byl pěvecký sbor
NOVITA, vedený sbormistryní Evou Královou.
Potěšilo nás, že přítomní zástupci městských
úřadů vyjádřili plnou podporu naší práci a přislíbili finanční pomoc. Velmi si toho vážíme a
jsme jim za to vděčni.
Bylo to hezké setkání před tzv. „prázdninami“, které se baráčníků zase tolik netýkají. Hosté nás zvali na své nejbližší akce a těch je
v jihočeských župách přes léto hodně.
Do letních měsíců všem baráčníkům přeji
hodně sluníčka, odpočinku, radostí s vnoučaty a
na dalších hezkých akcích baráčníků na shledanou.
Tetička Dáňa Šprinclová, J. Hradec
dopisovatela VI. župy (převzala Kastnerová)
Poděkování sponzorům
Jménem VI. župy B. Jablonského děkujeme
všem za poskytnuté finanční dotace, věcné dary
a další pomoc, díky nimž mohla být dnešní oslava 80. výročí založení župy obcí baráčníků
uskutečněna v tomto rozsahu.
Jihočeský kraj – hejtman Mgr. Jiří Zimola
město Soběslav – starosta Ing. Jindřich Bláha
senátor – Mgr. Pavel Eybert
starostové měst: Jindřichův Hradec, Kardašova
Řečice, Soběslav, Veselí n/L., Tábor
Dále pak sponzorům:
FERT a. s. Soběslav, Zdeněk Nouza N+N Zvěrotice, Spilka a Říha s. r. o. Soběslav, OPEKO
spol. s r. o. Choustník, INTERSNACK a. s.
Choustník, REKLAMNÍ ATELIER s. r. o. , Soběslav Soběslavská chasa mladá, ZAVT a. s. –
pekárna provoz M. Vožice, Květinářství paní
Fleková, OU, PrŠ a ZŠ Soběslav, FONTEA a. s.
Veselí n/L., paní Vaňková – dřevovýroba, Elektro Legát, paní Kolářová - výroba a rámování
obrazů, KDMS, manželé Moravcovi, Ing. Mgr.
Kastner Pavel.
Napsala: tetička Kastnerová
Již tradiční setkávání členů Svazu tělesně postižených a obce baráčníků tentokrát podpořili i klienti Senior domu. K dobré náladě přispěla také živá hudba. J. Líkaře doprovázel na
harmoniku V. Šubrt. Bylo to příjemně strávené červnové odpoledne v altánku Senior domu.
Eliška Plocková
18
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
srpen 2011
Okénko Soběslavské chasy mladé
Vystoupení na XVI. folklórním festivalu v Kovářově
Poslední květnový víkend patří na jihu Čech folklórnímu festivalu
v Kovářově. Na ten již v pořadí šestnáctý jsme se podívali i my.
Do vesnice roku 2004 jsme dorazili okolo půl jedenácté. Už za necelou
hodinu se konalo setkání vedoucích souborů, na které dorazili i zástupci
etnologického ústavu, či senátor Pavel Eybert. Po krátkých zdravicích a
formalitách byl přichystáno malé občerstvení. Pak už však na řadu přicházel čas pro jednotlivé soubory.
V jednu hodinu se proto zhruba deset hostujících souborů převléklo do
krojů a vyrazilo na krátký průvod po místní návsi. Poté následovala vystoupení všech zúčastněných. Soběslavská chasa mladá přišla na řadu
jako čtvrtá a pochlubila se svým novým hospodským pásmem. Do něj
jsme zakomponovali několik nových písní z Weisových zpěvníků, které
se publiku, stejně tak jako celé vystoupení, líbilo.
Po našem představení jsme zhlédli vystoupení ostatních souborů, a
protože se nám letos v Kovářově líbilo, odjížděli jsme domů až ve večerních hodinách.
Oslavy 15. výročí souboru Soumrak
V sobotu 11. června jsme byli místním folklórním souborem Soumrak
pozváni do Krnína, kde se konalo 15. výročí založení tohoto souboru.
V poledne jsme vyrazili a o hodinu později jsme byli v Krníně.
Tam se konaly poslední přípravy před začátkem akce, která měla vypuknout ve 14 hodin. Zatím jsme se převlékli a čekali, až vedoucí Soumraku popřeje všem příjemnou zábavu a soubor předvede své vystoupení.
Po nich přišla na řadu Soběslavská chasa mladá.
těž mohl absolvovat jen pár „holka kluk” uvázali jsme Láďovi zástěru,
červené mašle a čelenku, aby vypadal jako sličná dívčina. Aby to ale bylo
fér, šli tam hoši čistě jen pro srandu. Soutěž však stejně nakonec vyhrála
Dana s Tomášem, a proto si Soběslavská chasa mladá domů odvezla trofej
v podobě lahve třešňovice. Následovala vystoupení dalších pozvaných
souborů a zábava pokračovala až do večerních hodin.
Oslavy baráčnické obce v Soběslavi
V sobotu 25. června se Soběslavská chasa mladá zúčastnila oslav 80.
výročí založení župy Boleslava Jablonského.
Hned od začátku nás čekala nelehká práce. Byli jsme totiž obcí baráčnickou požádáni o pomoc při samotné realizaci akce. Část souboru se tedy
přesunula na náměstí, kde měla za úkol řídit dopravu. Další měli zase úkoly uvnitř samotného průvodu a zbylá část se podílela na přípravách v soběslavském kulturním domě.
Po skončení průvodu, který obešel náměstí, aby se vrátil zpět ke kulturnímu domu, přišly chvíle našeho dětského souboru. Ráček měl vystupovat až v 11 hodin, ale díky organizačním zmatkům se dostal na řadu asi
o hodinu dříve. Nic to však nezměnilo na tom, že vystoupení se dětem povedlo a v sále sklidily velký úspěch.
Samotná chasa si na své vystoupení musela počkat až do odpoledne.
Po chutném obědě se nám sice moc na jeviště nechtělo, ale nakonec jsme
se přinutili a musíme přiznat, že jsme nelitovali. Tetičky a sousedé nás
provázeli potleskem hned od prvních minut, takže se i přes stísněné poměry na pódiu tancovalo dobře.
Borovanské borůvkobraní
Chlapci zahájili pásmo jejich tradiční písní Když jsem já šel po mezi a
hned po nich zazpívala píseň Kde je ten pan šenkýř zase děvčata. Poté už
jsme jen tančili. Pár chybiček se v pásmu objevilo, ale to nám diváci určitě
odpustili a vesele si s námi zpívali známé lidové písničky.
Po našem vystoupení se konala velká soutěž. Každý soubor si měl vybrat 2 dobrovolníky, kteří soutěžili v řezání špalku pilou břichačkou, kosení a kopení trávy, slalomu na trakaři a jedení tvarohového koláče na čas.
Našimi dobrovolníky se stali Láďa s Jirkou a Dana s Tomem. Jelikož sou-
Knihkupectví u sv. Víta
Nejprodávanější tituly v červenci:
T. Keleová - Vasilková: Duhový most
J. Fieldingová:
Nebezpečná zóna
S. Monyová:
Citová divočina
S. Monyová:
Srdceboly
K. Reichs:
Pavoučí kosti
F. Forsyth:
Kobra
L. Lanczová:
Létem políbená
Druhý červencový víkend byl pro chasu ve znamení borůvek. Náš soubor přijal pozvání z Borovan na místní Borovanské borůvkobraní.
Naše působení zde bylo rozděleno na dvě části. Tu první tvořilo pětiminutové vystoupení před kašnou, které mělo fungovat jako upoutávka na
náš soubor. Druhá část se odehrávala přímo na jevišti před vcelku velice
slušnou návštěvou.
Vystoupení zahájil vedoucí krátkým rozhovorem s moderátorem akce.
Pak už se jen čekalo na nazvučení kapely a mohli jsme jít na věc. Celé vystoupení komplikovala podlaha pódia, která se nepříjemně prohýbala a tanečníci měli co dělat, aby udrželi rovnováhu. Nic to však neubralo na
kvalitě našeho vystoupení a divákům se líbilo.
Po vystoupení jsme si užívali atmosféru Borůvkobraní, ochutnali i některé borůvkové speciality a už teď se těšíme na další podobná vystoupení.
Stanislav Tomša, Lucie Kolářová, ww.chasamlada.info
POZVÁNKA
Srdečně Vás zveme na prodejní výstavu
originálních šperků ruční výroby z dílny
Martiny Váchové a výstavu fotografií
Zdeňka Váchy z Bajkalu a jeho okolí.
Budeme se těšit v galerii na Zámečku
v Myslkovicích.
Otevřeno bude v sobotu 30.7., 6.8., 13.8.2011
vždy od 16.00 do 18.00 hodin.
VÝKUP
kožek a peří
Pondělí 1. 8. 2011
a dále každé první
pondělí v měsíci u KD
Jirsíkova ul. v době mezi
12.00 – 14.20 h
Cena 20 Kč/ks
srpen 2011
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
19
Léto je v plném proudu, ale pro nás
už koupaliště nejsou. A tak raději
než k vodě, vydáme se na procházku do přírody, kde si užijeme letních vůní a pozorování přírody.
Je pro nás velmi milým zpříjemněním zúčastnit se akcí, kde se sejdeme se známými, poslechneme pěknou muziku a můžeme i trochu „zhřešit“ nějakou sladkostí či popít pivečko.
Velmi milé bylo pozvání na oslavu 80. výročí založení VI. župy Boleslava Jablonského. Program byl velice pěkný a pro nás to bylo hezky prožité sobotní odpoledne.
A protože se nám zalíbilo cestování, tak 2. července jsme se vydali
opět na výlet, tentokrát na „Svákovskou pouť“. Počasí nám sice nepřálo,
pršelo od samého rána, ale nás schoval pod svou střechu Svákovský kostelíček. Škoda jen, že počasí trucovalo a my jsme se nemohli potěšit lesíčkem a studánkou, na které jsme se také tak těšili. To vše si ale počasí
vynahradilo na setkání dechových hudeb – Kubešova Soběslav. Ani my
jsme si tuto velkolepou akci nemohli nechat ujít. V sobotu jsme se vypravili za „Božejáky“ do blízkých Myslkovic“, a neděle patřila Soběslavi.
Počasí bylo krásné a muzika ještě hezčí. A tak si všichni přejeme, aby
nám zdravíčko přálo a mohli jsme se zúčastnit této přehlídky dechových
hudeb a v dalších letech.
¡¡¡¡
Dovolujeme si pozvat veřejnost na zahájení vernisáže výstavy uživatelů Senior domu v Soběslavi, která bude zahájena 6.9.2011 v 16.00 hodin
v městské knihovně.
Lada Haplová
Formanská jízda a parkurové závody ¢
Milovníky a přátele koní zveme na druhé kvalifikační kolo Mistrovství
České republiky formanských jízd, tahu klády a těžkého tahu do Vesců
v sobotu 13. srpna od 10.00 hodin. Současně budou probíhat parkurové
závody stupně ZM, Z a ZL. Pro děti bude možné svezení na koni v průběhu závodů.
Nová otevírací doba
Čajovny - kavárny
Rolnička
Od 1.8.2011 se mění otevírací doba
Čajovny - kavárny Rolnička
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
10,00 - 14,00
10,00 - 17,00
10,00 - 17,00
10,00 - 22,00
10,00 - 22,00
Těšíme se na Vaši návštěvu.
20
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
SPOLEČENSKÉ CENTRUM SOBĚSLAVSKA
KINO - SRPEN 2011
· ZKAŽENÁ ÚČA
Středa 3. srpna ve 21.00 hodin
Čtvrtek 4. srpna ve 21.00 hodin
Komedie USA, 92 minut, titulky.
Elizabeth Halseyová (Cameron Diaz) je učitelka, která by z chování dostala přinejmenším
dvojku. Je sprostá, zlá a chová se naprosto nevhodně. Pije, bere drogy a nemůže se dočkat, až
si najde dobře situovaného muže, který se o ni
postará a ona bude moci svou kariéru učitelky
definitivně opustit.
Mládeži přístupno od 12 let. Vstupné 100 Kč.
· NEVINNOST
Pátek 5. srpna ve 21.00 hodin
Sobota 6. srpna ve 21.00 hodin
Drama CZ, 98 minut.
Cesta z vrcholu na absolutní dno může být velmi rychlá. Někdy stačí jediná věta a všechno, co
jste dosud budovali, se zhroutí jako domeček
z karet. Uznávaný lékař, milovaný otec a manžel, čelí obvinění z velmi těžkého zločinu. Ze
dne na den vyměnil dobrou adresu za celu ve vazební věznici, odkud se nevina prokazuje hodně
těžko, zvlášť, když protistraně pomáhá člověk,
který může být motivován osobní pomstou.
Mládeži přístupno. Vstupné 90 Kč.
· LIDICE
Středa 10. srpna ve 21.00 hodin
Čtvrtek 11. srpna ve 21.00 hodin
Historické, válečné drama CZ, 126 minut.
Příběh Lidic je příběhem obyčejných lidí, kteří
se absurdní shodou náhod připletli do cesty dějinám. Přibližuje osudy obyvatel Lidic skrz mezilidské vztahy, a to zejména lásku, která stojí na
začátku celého příběhu. Jde o velkofilm plný
emocí, který poukazuje na to, jak zdánlivé maličkosti mohou změnit chod dějin a způsobit tragédii.
Mládeži přístupno od 12 let. Vstupné 90 Kč.
· ZROZENÍ PLANETY OPIC
Pátek 12. srpna ve 21.00 hodin
Sobota 13. srpna ve 21.00 hodin
Akční, dobrodružný, sci-fi film, USA, 112 minut.
Příběh zasazený do současného San Francisca,
kde člověk vlastní vědecké přístroje na genetické inženýrství, což vede k rozvoji inteligence u
opic a k počátku války o nadvládu.
Mládeži přístupno. Vstupné 90 Kč.
· AUTA 2 3D
Středa 17. srpna v 18.00 hodin
Čtvrtek 18. srpna v 18.00 hodin
Pátek 19. srpna v 18.00 hodin
Sobota 20. srpna v 18.00 hodin
Animovaná, dobrodružná komedie USA, 110
minut, dabing.
Hvězdné závodní auto Blesk McQueen a jeho
přítel, jedinečný odtahový vůz Burák, se dostane na úžasná místa, když je jejich cesta zavede
za moře. Tam budou soutěžit ve vůbec prvním
celosvětovém závodě Grand Prix, kde se má
rozhodnout o nejrychlejším autě na světě.
Mládeži přístupno. Vstupné 150 Kč.
· VIDITELNÝ SVĚT
Pátek 19. srpna ve 20.00 hodin
Sobota 20. srpna ve 20.00 hodin
Psychologický film, Slovensko 110 minut.
Máte pocit, že vás někdo sleduje? Může to být
osamělý čtyřicátník, jehož vlastní život je tak
prázdný, že parazituje na životech jiných. Možná mu bude stačit, že vás pozoruje, nebo bude
chtít do vašeho života aktivně vstoupit. Pro jistotu se ale vždy připravte na nejhorší, jak líčí
temný psychologický thriller s Ivanem Trojanem v hlavní roli.
Mládeži přístupno od 12 let. Vstupné 90 Kč.
· ŠMOULOVÉ 3D
Středa 24. srpna v 18.00 hodin
srpen 2011
Nerudova 424, 392 01 Soběslav
Produkční: Vendula Wolingerová
[email protected] , www.kinosobeslav.cz
Prodej a rezervace vstupenek: hodinu před
představením, e-mailem nebo na tel. 381 214 956.
Čtvrtek 25. srpna v 18.00 hodin
Pátek 26. srpna v 18.00 hodin
Sobota 27. srpna v 18.00 hodin
Animovaný, rodinný fantasy film USA, dabing.
Rodinná komedie, ve které se pojí animovaný i
hraný film, uvádí na plátna kin všem dobře známé modré hrdiny, Šmouly. Zlý čaroděj Gargamel vyžene Šmouly z jejich vesničky a během
následného pronásledování všichni společně
projdou kouzelným portálem, který je zavede
do našeho světa, přímo doprostřed newyorského Central parku.
Mládeži přístupno. Vstupné 160 Kč.
· BARBAR CONAN 3D
Pátek 26. srpna ve 20.00 hodin
Sobota 27. srpna ve 20.00 hodin
Akční, dobrodružný film USA, 110 minut, titulky.
Remake dnes již kultovního fantasy filmu podle
knihy Roberta E. Howerda pojednává o bojovníku Conanovi (Jason Momoa), kterému v mládí bratři zavraždili otce a matku. Conan je vržen
do otroctví, ale po nějaké době uprchne a nemyslí na nic jiného než na pomstu.
Mládeži přístupno od 12 let. Vstupné 130 Kč.
· MUŽI V NADĚJI
Středa 31. srpna ve 20.00 hodin
Čtvrtek 1. září ve 20.00 hodin
Pátek 2. září ve 20.00 hodin
Sobota 3. září ve 20.00 hodin
Komedie CZ, 120 minut.
Scénárista, režisér a producent Jiří Vejdělek
přichází po úspěšné komedii Ženy v pokušení
s novým snímkem věnovaným tentokráte mužům. Ústřední otázka této skvěle obsazené komedie zní, zda může být nevěra základem
šťastného manželství.
Mládeži přístupno. Vstupné 100 Kč.
Výstava ROMANTISMUS NENÍ JEN HLUBOKÁ
provede návštěvníky více než 40 místy v jižních Čechách
Že romantismus není jen Hluboká, ukázali autoři stejnojmenné výstavy, která bude putovat po Jihočeském kraji od 14. července až do
konce roku 2011. Výstava představuje více než 40 míst v jižních Čechách, která jsou inspirována romantismem. Jedná se nejen o zámecká
sídla, hrady či sakrální stavby, ale i o zahrady či parky plné romantických pavilónů či umělých zřícenin. Výstava se koná v rámci projektu
NPÚ Oživlé památky, právě toto čtvrtletí je zasvěceno tématu Romantický sen.
Cílem autorů výstavy bylo představit neogotiku i v širších kulturních
souvislostech, s využitím dobové literatury a výtvarného umění. Informační panely jsou rozděleny do několika tématických celků. Informace
o stavební historii místa doplňuje velké množství barevných fotografií,
ale i dobová ikonografie.
Návštěvníci výstavy se dozví nejen o zámku v Hluboké, ale také
v Blatné, Vráži, Českém Rudolci, Dubu u Prachatic nebo o zámku Orlík.
V duchu romantismu byly upraveny i hrady Rožmberk, Zvíkov nebo
Vítkův Hrádek a mnoho dalších staveb. Na panelech jsou představeny
park v Červeném Dvoře, Terčino údolí v Nových Hradech nebo Landfransova zahrada v Jindřichově Hradci. Vstup na výstavu je zdarma
nebo v rámci vstupu na památku.
Kdy a kde si můžete výstavu prohlédnout:
· 14. července – 7. srpna - zámek Hluboká
· 9. srpna – 31. srpna - hrad Zvíkov
· 2. – 19. září – výstavní síň českobudějovické radnice
· 21. září – 31. prosince – hrad Rožmberk (galerie)
prosincová otevírací doba bude upřesněna na www.hrad-rozmberk.eu
Více informací naleznete na webových stránkách www.npu-cb.eu
Mgr. Kateřina Voleská, NPÚ ÚOP České Budějovice
srpen 2011
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
Program KD Veselí n/L – srpen 2011
· Pátek 5. srpna
Dobrodružství ČMELÁKA BRUNDIBÁRA
Pohádka v rámci Pohádkových pátků za kulturním domem.
Park za KD od 17 hodin, vstupné 40 Kč. V případě špatného počasí se představení odehraje
v kulturním domě.
· Pátek 19. srpna
Oznámení
Český zahrádkářský svaz ZO Soběslav pořádá zájezd na výstavu květin
do Čimelic dne 27. srpna 2011.
Přihlášky a více informací na
tel. 737 275 522 pí Pincová.
VESELSKÁ OZVĚNA 2011
cyklus letních koncertů
PRINC JAROMIL
Pohádka v rámci Pohádkových pátků za kulturním domem.
Park za KD od 17 hodin, vstupné 40 Kč. V případě špatného počasí se představení odehraje
v kulturním domě.
· Sobota 20. srpna
PROMENÁDNÍ KONCERT
Dechového orchestru JUNIOR
Dechový orchestr JUNIOR vznikl v roce 1998
při Hudební škole hlavního města Prahy a Gymnáziu Jana Nerudy. Od roku 2002 působí pod
hlavičkou Základní umělecké školy v Praze 10
– Hostivaři. Orchestr založil a dodnes řídí kapelník Josef Zettl.
V současné době se orchestr skládá z 24 hráčů,
jejichž průměrný věk je 22 let.
Terasa před kulturním domem od 15 hodin,
v případě nepříznivého počasí ve velkém
sále. Vstupné dobrovolné.
· sobota 20.8. od 19 h
DRAHOV - kostel Nanebevzetí Panny Marie
Hudební pocta Panně Marii Drahovské
Nejkrásnější mariánské písně v průřezu tisíciletí
Jiří Emmer – varhany, zpěv
a jeho hosté
· sobota 3.9. od 18 h
VESELÍ n/L - kostel Povýšení sv. Kříže
Koncert alikvotního sboru Spektrum
Podpořeno z grantu Jihočeského kraje.
Změna vyhrazena
21
Pohádkové léto u zámku
Červená Lhota
Prázdninový festival pohádek i ve všední dny
· 2. - 7. 8. 2011 Plaváček, Kocour v botách, Tři
prasátka - divadlo Elf
· 3. - 4. 8. 2011 VEČERNÍ DIVADELNÍ
STŘEDY 21 h - Večer hororů - K. J. Erben Svatební košile a Vasco Popa - Vrať mi moje
hadříky /divadlo Elf
· 9. - 14. 8. 2011 Kašpárkovy pohádky, Tři
malá prasátka, Ať žijí duchové - Hoffmanovo
divadlo
· 10. - 11. 8. 2011 VEČERNÍ DIVADELNÍ
STŘEDY Zkrocení zlé ženy aneb Tak se krotí ženské 21 h - Hoffmanovo divadlo
· 16. - 21. 8. 2011 Kvak a Žbluňk, Perníková
chaloupka, Červená karkulka - divadlo Z praku
· 17. - 18. 8. 2011 VEČERNÍ DIVADELNÍ
STŘEDY 21 h - Hudebně poetický Kabaret
divadla Z praku
· 27. - 28. 8. 2011 O malém rytíři Juráčkovi divadlo Anima
Hraje se ve všední dny út - pá 11 h a 15 h, víkendy 11 h a 15 h, středy večerní představení
od 21 h vstupné 150 Kč.
V případě deště zajištěno kryté divadlo.
Vesnický hudební klub Chotěmice - začátek vždy ve 20 h - www.vaclavkoubek.cz
· 5. 8.
Tleskač
· 19. 8. Lenka Dusilová s kapelou
· 6. 8.
Laura a její tygři
· 20. 8. Jan Spálený a ASPM
· 12. 8. The Beatles revival a Hromosvod
· 26. 8. Vltava
· 13. 8. The Hogs
· 27. 8. Václav Koubek a Pohřební kapela
22
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
srpen 2011
K dokumentu “Těla nevydávat”
V pondělí 27.6. odvysílala Česká televize na
programu ČT2 dokument s názvem “Těla nevydávat” o pátrání po ostatcích obětí totalitního režimu. Dokument natočil režisér Martin Vadas,
částečně i na soběslavském hřbitově. Chtěli
jsme, aby dokument zhlédlo co nejvíce lidí
v Soběslavi. Ne kvůli tomu, aby v televizi viděli
moji osobu, ostatně jsme neviděli dokument
před vysíláním a nevěděli jsme, jak ho dokumentaristé sestříhali a který rozhovor ve filmu
zůstal. Chtěli jsme to proto, že jsme předpokládali, že se možná objeví ještě někdo, kdo by
mohl k danému tématu také něco vědět a trochu
jsme i uspěli.
Chtěla bych objasnit, jak vznikla domněnka,
že by se ostatky komunisty popravené Dr. Milady Horákové mohly dostat do Soběslavi. V devadesátých letech mi bylo sděleno Vlastou
Hanzalovou, velice důvěrnou známou rodiny
Novotných, že jí manželka evangelického fará-
Kubešové, které patří hrobka, protože toto
rovněž věděli a měli i další zdroje informací.
Snažili se zkontaktovat s dcerou Milady Horákové žijící v USA, která byla v té době v republice, ale nebylo jim to umožněno.
Až po znovuotevření případu v době, kdy
byla odsouzena Ludmila Brožová - Polednová,
jsme se, jak já s Pavlem Novotným, tak i rodina
Kubešova, spojili, protože jsme stále přemýšleli
o tom, je-li možnost, aby se tyto informace zakládaly na pravdě. Již jen z toho důvodu, že farář Novotný, jeho rodina i pan Poul a další, kteří
údajně měli s případem co do činění byli tak
čestní a věrohodní lidé a odpůrci komunistické
zvůle, že se nám zdá nemožné, že by to mohl být
něčí výmysl.
Společně s Pavlem Novotným se nám podařilo zkontaktovat se s Dr. Zorou Dvořákovou,
která se případem Milady Horákové zabývá, a
s Markem Janačem z Českého rozhlasu a začala
naše jednání. Zora Dvořáková nevyvrátila možnost, že by se tělo Milady Horákové mohlo dostat z věznice ven a být někde pohřbeno. Jistým
vodítkem bylo i to, že poručník Jany Kánské,
dcery Milady Horákové, která byla v době popravy matky nezletilá, Dr. Krouský, jí před svou
smrtí sdělil, že maminka je pochovaná v jižních
Čechách. Pochybnosti byly i v tom, že sice proběhla formální kremace, ale ani urna s popelem
nebyla nalezena ani důkaz, že opravdu bylo
zpopelněno tělo Milady Horákové, ačkoli o tom
existují zápisy.
Zkontaktovali jsme se také s dcerou pana Poula, vnučkou hrobníka Černého, a dalšími, kteří
více či méně vědí. Bohužel, hlavní aktéři případu již nežijí, a tak se vše rozplétá velice obtížně.
Pro Janu Kánskou svitla naděje, že konečně najde hrob své maminky.
Genetik Dr. Vaněk (vlevo) a antropolog Dr. Velemínský před vstupem do hrobky
ře Františka Novotného sdělila, že farář Novotný a František Poul dovezli do Soběslavi tělo
Milady Horákové a tajně ho společně s hrobníkem Černým uložili do hrobky Horákových a
Číhalů na soběslavském hřbitově. Zkontaktovala jsem se se synem Novotných Pavlem, který o
tom také věděl. Obrátili jsme se na pražský klub
Milady Horákové v sídle Národně socialistické
strany, ale tam nás odbyli, že mají takových
zpráv více a že se tím nebudou zabývat. V té
době se o podobnou věc pokoušela rodina Věry
Rozhodli jsme se otevřít hrobku a s pomocí
antropologa Dr. Velemínského a genetika Dr.
Vaňka prozkoumat ostatky v hrobce uložené.
Před tím poskytla Jana Kánská genetikovi svůj
vzorek DNA.
Celou akci natáčel režisér Vadas se svým
štábem. Z hrobu byly vyjmuty některé ostatky a
odvezeny k prozkoumání. Bohužel, jak jste
mohli vidět v dokumentu, zatím je výsledek negativní. Přesto se chceme k případu vrátit, domníváme se, že jsme se možná zaměřili trochu
nesprávným směrem a vše ještě znovu prozkoumat důkladněji.
Nad celým případem visí mnoho otazníků.
Proč právě Soběslav. I když se hledá v hrobce
Horákových, nenašli jsme žádné příbuzenské
vazby - možná je to jen symbol. Víme, že Horá-
Televizní štáb a Dr. Zora Dvořáková (uprostřed)
kovi měli silné vazby na církev evangelickou.
Existují i jiné nitky, které se pokoušíme splést
dohromady. Důležitá je pro nás věrohodnost
lidí, od kterých vše pramení, i jejich postoj k režimu. Uplynula dlouhá řada let, ale stále zůstává
naděje, že se něco objeví, že se něco nového dozvíme, že Jana najde svoji maminku.
Možná je v Soběslavi a okolí někdo, kdo
něco zaslechl, o něčem ví, prosím, zkontaktujte
se s námi.
Jediná naděje je nenávratně pryč. Zločinci
komunistické totality nebudou potrestáni. Ta
stará paní, která si pár let odseděla v luxusním
kriminále, je spíše výsměchem pro všechny,
kteří za totality tolik trpěli.
Dagmar Pekáriková
Policejní zápisník
— Dne 19.6. neznámý pachatel (NP) na Dis-
co Paluba odcizil z kabely, kterou měl poškozený při sobě, peněženku s doklady a
finanční hotovostí v celkové hodnotě
1.500,- Kč.
— Dne 17.6. se NP vloupal do chaty a za-
hradní kůlny v obci Přehořov, kde odcizil
zahradní nářadí v celkové hodnotě
21.038,- Kč.
— Dne 24.6. NP odcizil stavební materiál a
nářadí na dálnici mezi obcemi Soběslav a
Chlebov v celkové hodnotě 41.964,- Kč.
— Dne 24.6. NP odcizil u obce Tučapy z bře-
hu rybníka Vols hliníkovou vyplavovací
loď v hodnotě 90.000,- Kč.
OOP Soběslav
srpen 2011
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
23
Fotbalové turnaje
v červnu 2011 – přípravka „B“
V sobotu 18.6.2011 se přípravka B zúčastnila turnaje ve Veselí nad Lužnicí. Souběžně se
hrály turnaje pro ročníky 2004 a 2005.
Výsledky 2005:
· SK Větrovy - FK Rašelina Soběslav 0:0
· FK Rašelina Soběslav - TJ Dolní Bukovsko
2:2 (Vraštil 2)
· Lokomotiva Veselí n. Luž. - FK Rašelina Soběslav 0:10 (Vraštil 7, Zenkl 2, Petrásek D.)
O 1. místo:
· FK Rašelina Soběslav - SK Větrovy
1:4 (Vraštil)
Konečné pořadí 2005:
1. SK Větrovy
2. FK Rašelina Soběslav
3. TJ Dolní Bukovsko
Výsledky 18. ročníku Letního
4. Lokomotiva Veselí nad Lužnicí
„O
pohár starosty města Soběslav“
Sestava: Michal Mráz, Viktor Špaček, Marek
Turnaj se uskutečnil v sobotu 16. července v
Vraštil, Petr Zenkl, Adam Fogl, Vojtěch Fogl,
areálu TJ Spartak Soběslav. Za velmi pěkného
Vojtěch Picek, David Petrásek,Vojtěch Kupka
počasí turnaji přihlíželo přibližně 200 diváků.
Výsledky 2004:
Něco z historie turnaje:
· Sokol Mladá Vožice - FK Rašelina Soběslav
Prvního ročníku turnaje v roce 1994 se
4:6 (Megis 3, Petrásek, Antoni, Štefan)
zúčastnily tyto týmy: Dukla Tábor (divize), TJ
· FK Rašelina Soběslav - TJ Dolní Bukovsko Malšice (Krajský přebor), Sparta Praha B (II.
liga) za kterou hrál Jan Koller a FK Spartak So4:1 (Megis, Petrásek 2, Novák)
· FK Rašelina Soběslav - Lokomotiva Veselí běslav (I. A třída).
n. Luž. 6:1 (vlastní, Megis, Petrásek 2, No- Semifinále (2x30 minut):
vák, Štefan)
· FK Rašelina Soběslav – Sokol Košice
O 1. místo:
8:1 (6:0)
· FK Rašelina Soběslav - Sokol Mladá Vožice
Branky: 3x Šmídmajer, 2x Hanzal, Peltán, Je8:2 (Megis 4, Petrásek 3, Antoni)
línek, Janoušek P. – Dvořák.
Konečné pořadí 2004:
· SK Tučapy – ZD Vlastiboř
1. FK Rašelina Soběslav
1:1 (0:0) penalty 4:5
Branky: Šedivý V. – Šatný.
2. Sokol Mladá Vožice
3. Lokomotiva Veselí nad Lužnicí
O 3. místo (2x30 minut):
4. TJ Dolní Bukovsko
Sestava: Matěj Musil, Ondřej Novák, Jakub · Sokol Košice – SK Tučapy
1:1 (1:1) penalty 4:5
Mareš, Bronislav Megis, Filip Petrásek, David
Branky: Procházka – Matějka (p)
Štefan, Roman Antoni, Michal Gondek, Viktor
Valeš
Finále (2x35 minut):
· FK Rašelina Soběslav – ZD Vlastiboř
7:1 (4:0)
O pohár Šumavanu Vimperk
Branky: 3x Šmídmajer, 2x Hanzal, Mazouch
sobota 25.6.2011
M., Peltán – Podlaha L.
Zápasy našeho týmu - ročník 2005:
Nejlepší
hráči družstev:
· Vimperk “B” - Soběslav 4:2 (Petrásek D. 2)
·
FK
Rašelina
Soběslav Jiří Šmídmajer
· Vimperk “A” - Soběslav 10:0
· Sokol Košice
Tomáš Dvořák
· Soběslav - Klatovy 3:1 (Zenkl 2, Špaček)
·
SK
Tučapy
Petr
Tíkal
· Benešov - Soběslav 4:1 (Petrásek D.)
·
ZD
Vlastiboř
Jiří
Smrž
· Soběslav - Úvaly 4:4 (Zenkl 4)
· Bohemians Praha - Soběslav 4:0
Zápasy našeho týmu - ročník 2004:
Konečné pořadí r. 2005:
· Vimperk - Soběslav 5:2
1. Šumavan Vimperk “A”
(Petrásek F. 2)
2. SK Úvaly
· Klatovy - Soběslav 0:6
3. Bohemians Praha 1905
(Petrásek F. 4, Mareš, Štefan)
4. Šumavan Vimperk “B”
·
Soběslav - Dynamo Č.B. 1:1 (Petrásek F.)
5. SK Benešov
·
Loko Č.B. - Soběslav 0:5
6. FK Rašelina Soběslav
(Petrásek F. 3, Megis, Štefan)
7. SK Klatovy
Sestava: Michal Mráz, Viktor Špaček, Adam · Soběslav - Písek 1:1 (Megis)
Fogl, Vojtěch Fogl, Vojtěch Kupka, David Pet- · SKP Č.B. - Soběslav 0:0
rásek, Petr Zenkl, Marek Vraštil, Tomáš Dvořák
Nejlepším hráčem našeho týmu byl vyhlášen Konečné pořadí r. 2004:
David Petrásek.
1. FC Lvíčata Vimperk
turnaje mužů v kopané 2011
Od 13:00 hodin se hrálo utkání internacionálů Spartaku Soběslav, které skončilo výhrou bílých 4:2 (2:1). Branky za bílé vstřelili 2x
Trepka, Bláha, Kohout a za zelené Škvára, Vojta, (ve 2. minutě nedal Chalupský penaltu). Sestava bílých: Nývlt – Eremiáš, Lhotka, Soukup,
Lofler, Matoušek, Polák, Trepka, Čížek, Bláha,
Kratochvíl a Kohout. Sestava zelených: Tuček
– Šimůnek, Polívka, Vojta, Chalupský, Peroutka, Škvára, Oubram, Hanzal, Falada, Poštolka,
Štefan a nejstarší hráč Vránek (63).
Poté se hrálo modelové utkání přípravek (našich nejmenších), čistě pro statistiky černí porazili modré 5:3. Kluci nám předvedli velkou chuť
do hry a obrovské nasazení. Utkání se všem přihlížejícím divákům moc líbilo.
Dále byli oceněni funkcionáři FK Rašelina
Soběslav za obětavý přínos oddílu během posledních deseti let: Zdeněk Vránek, Jiří Klíma,
Stanislav Štosek, Jaromír Pazdera, Vít Hromada a Vladimír Ježek. Čestný odznak ČSTV za
dlouholetou činnost převzal Vladimír Hanzal.
Ceny předávali starosta města Soběslavi Ing.
Jindřich Bláha a místopředseda fotbalového
klubu Roman Kačur.
Všichni trenéři Kačur Roman, Růžička Miroslav, Leibl Ondřej, Podlaha Jan dostali jako
tradičně velký koláč, který darovala pekárna
PETA Bohemia Soběslav. Sponzoři turnaje a
oslav výročí byli: město Soběslav, T.O.D.O.K.
a Autoservis Petr Rada.
Za FK Rašelina Soběslav
František Maršík, www.fksobeslav.cz
2. SK Dynamo České Budějovice
3. FC Písek
4. FK Rašelina Soběslav
5. SKP Č. Budějovice
6. SK Klatovy
7. Loko České Budějovice
Sestava: Matěj Musil, Viktor Valeš, Jakub Mareš, Michal Gondek, David Štefan, Bronislav
Megis, Filip Petrásek
Nejlepším hráčem našeho týmu byl vyhlášen
David Štefan, Filip Petrásek byl s 10 vstřelenými brankami vyhlášen nejlepším střelcem turnaje.
(zip)
24
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
srpen 2011
MISTR SVĚTA V IN-LINE HOKEJI ZE SOBĚSLAVI
Na začátku července se v italském Roccarasu konalo MS juniorů v in-line hokeji.
Jako člen české reprezentace se mistrovství světa zúčastnil i odchovanec soběslavského hokeje Adam Přibyl, v současné době hráč in-linového juniorského týmu IHC Slavia Praha. Po jasných vítězstvích ve skupině, kde naše reprezentace porazila Anglii 5-0, Čínu 13-0, Španělsko 7-1 a Itálii 4-0, kde
zápas sledovalo 1800 domácích fanoušků, narazila ve čtvrtfinále opět na Anglii, nad kterou zvítězila 12 – 2. V semifinále junioři nedali šanci Španělsku
a jasně ho přehráli 6-1.Ve finále naši reprezentanti rozstříleli USA 12-1 a zaslouženě si vezou z Itálie titul mistra světa.
Pro Adama to byla velmi úspěšná sezona. Na mistrovství ČR juniorů v in-line hokeji, které se konalo v červnu ve Zlíně, získal se Slávií titul mistra
republiky a svými výkony si řekl o pozvánku do reprezentace. Svou nominaci potvrdil na turnaji Moravia Cup, který juniorská reprezentace vyhrála.
Gratulujeme k titulu a přejeme hodně úspěchů i v další sezoně ledního hokeje v HC České Budějovice.
manažer IHC Soběslav Luděk Stašek
Veselská hodinovka
XI. ročník
Závod je zařazen do Českého poháru dálkových
plavců 2011 – nadále je otevřen i pro příchozí
Datum: neděle 14. srpna od 9 hodin
Místo konání: Pískovna Vlkov – u centrálního parkoviště
Pořadatel: Město Veselí n. L. a Český svaz plaveckých sportů
Tratě + kategorie: 1 km (dorost, dospělí, masters),
3 km (dorost, dospělí, masters), 5 km (dorost, dospělí,
masters), 10 km (dorost, dospělí, masters), 3 km (starší
žáci), 5 km (starší žáci), 1 km (mladší žáci), 3 km
(mladší žáci)
Časový limit: není stanoven
Přihlášky: e-mail: [email protected] nebo přímo na místě
Časový program: 8.30 – 9.30 h prezence, 9.30 – 9.55
popis tratě a kontrola startovních čísel
10 h START na 5 km a na 10 km všech kategorií,
10.30 h START na 1 km, 11.30 START na 3 km
všech kategorií
Startovné: 50 Kč žactvo, 100 Kč dorost, dospělí a
masters
Ceny: absolutní vítězové obdrží keramické poháry,
všichni účastníci drobnou pozornost
Informace: Marie Hadravová, tel. 381 548 180 nebo
na www.veseli.cz, www.dalkove.plavani.info
Občerstvení je možné zakoupit na parkovišti.
Město Veselí nad Lužnicí, MABA Prefa, firma VTR, skautské středisko Racek
a Taneční studio Žába pořádají za finanční podpory Jihočeského kraje
28. ročník rekreační soutěže zdatnosti
BETONOVÝ MUŽ A ŽENA
Kdy: sobota 20. srpna
Kde: Vlkovská pískovna
Prezence: od 8 do 9.45 na hlavní pláži
Startovné: 100 Kč
Disciplíny: pro muže i ženy stejné, účast na vlastní zodpovědnost (děti do 15 let
pouze v doprovodu rodiče).
Plavání 584 m – časový limit 30 minut
Jízda na kole 20 km – časový limit 75 minut (po dobu závodu doprava na celém
okruhu vyloučena)
Běh 7 km – časový limit 70 minut
Start: Plavání v 10 h, jízda na kole v 10.45 h, běh ve 12 h
Trať:
Plavání – pláž – chata a zpět pláž, cyklistika a běh na okruhu pískovna – Vlkov –
Val – Dehetník – pískovna (po dobu závodu doprava na celém okruhu vyloučena).
Každý účastník obdrží malé občerstvení.
Na pláži možnost občerstvení i pro přihlížející.
Hlavní odměna – poukaz na vyhlídkový let balónem
obdrží vylosovaný pár z kategorie „Betonový manželský pár, aneb co muž nestihne, žena dožene...“ (součet časů manželů) a jeden vylosovaný muž a žena
Informace: Infocentrum města Veselí n. L., tel. 381 548 180, e-mail: [email protected], www.veseli.cz
srpen 2011
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
25
4. RC Rally Soběslav
Tradičně o prvním srpnovém víkendu se na asfaltové ploše místního
Automotoklubu (u letiště) budou opět prohánět dálkově řízené rally speciály v měřítku 1:10. Po soutěžích ve Světlé nad Sázavou, Havlíčkově
Brodě a 2x v Táboře je v sobotu 6.8. na programu 5. závod letošního táborského šampionátu.
Příprava tratí proběhne v pátek odpoledne, vlastní závod startuje v sobotu v 9 hodin. Předtím ještě proběhnou administrativní přejímky soutěžících, shakedown (trénink) a předání vozů do uzavřeného prostoru. Po
rozpravě s jezdci bude krátce před devátou hodinou soutěž zahájena přejetím prvního soutěžícího přes startovní rampu a jeho následným ostrým
startem do 1. rychlostní zkoušky. Plánováno je celkem 10 rychlostních
zkoušek, předpokládá se účast 30-35 startujících vozů. Maximální propustnost tratě je 40 vozů. Předpokládané ukončení soutěže a následné vyhlášení výsledků je plánováno na cca 17:00 hod.
Na startu se sejdou tradiční účastníci táborského šampionátu, včetně
jezdců patřících do republikové špičky v tomto sportu. Z domácích se
opět představí kompletní tým RCRT Soběslav ve složení Roman Příplata,
David Příplata, Tomáš Šena, Jakub Šena a Michaela Šenová. Tímto zvu i
diváky a zájemce o tento zajímavý „sport“, přijďte se v sobotu 6. srpna podívat. Bližší informace na www.rc-tabor.com.
Časový harmonogram - sobota 6.8.:
8:00 – 8:35
volný trénink
8:20 – 8:35
prezentace
8:45
rozprava
9:00
start 1. vozu do RZ1
9:00 – 17:00
1.- 10. RZ
Následně vyhlášení výsledků
Za pořadatele Tomáš Šena
26
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
srpen 2011
Koupě:
· Koupíme RD, byt, chatu, chalupu nebo pozemek. Tel. 776 092 862
· Prodám rodinný dům se zahrádkou v Soběslavi. RK nevolat.
Tel. 723 937 895
Prodej:
· Nemovitosti – www.inrekareality.cz
· Prodám pozemek – zahradu o výměře 400 m2 Na Cihelně.
Oplocen s chatkou. Tel. 604 449 157
· Prodám Ford Sierra rok výroby 1986. Závěsné zařízení, pěkný stav.
Možno k nahlédnutí. Tel. 728 750 904
· Prodám nebo pronajmu garsonku ve Veselí n/L, Blatské sídl. 1. patro,
lodžie. Tel. 722 112 524
· Prodám bubnovou sekačku BS 50 Kovozet Lišov. Cena: 5.000 Kč.
Tel. 606 591 889
· Prodám P+L blatník na Škodu 120. Zn. NOVÉ. Tel. 777 255 846
· Prodám v Soběslavi zděný byt 2+1 a garáž u letiště. Tel. 608 032 874
· Prodám zahradu o výměře 495 m2 lokalita Propadlice.
Tel. 381 521 456
Různé:
· Nabízím k pronájmu prostory na náměstí Republiky 167 v Soběslavi
(v 1. patře nad Bowling-steak barem). Cena dohodou.
Vhodné např. pro kancelář, kadeřnický salon, masáže atd.
Bližší informace na tel. 602 431 919.
· CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ od 10 Kč na den pro dítě a od 16 Kč pro
dospělého! Volejte Wüstenrot 603 50 80 50 Kákonová
· Pronajmu byt 3+0 na sídl. Svákov. Tel. 776 469 021
· Pronajmu byt 3+1 s výtahem v centru Soběslavi od 1.9.2011.
Nájem dohodou. Tel. 607 686 332
· Pronajmu byt 3+1 v Soběslavi, sídliště Svákov. Po kompletní rekonstrukci. Volný od září 2011. Tel. 604 640 236
· Pronajmu byt 1+1 v Soběslavi, 3. patro bez výtahu, 27 m2, situován na
jih. Tel. 774 960 880
Půjčovna svatebních
a společenských šatů
SEMPRA MAŽICE s.r.o.
Potřebujete peníze???
391 81 Veselí nad Lužnicí
www.jahodnik.cz, [email protected]
Nebank. souk. zdroje.
NEPROVOLÁVEJTE
KREDIT, napište SMS
ve tvaru Vaše jméno,
příjmení, rod. číslo, telefon,
příjem, splátky, požadovanou
částku, město. Registry neřešíme.
Tř. ČSA 213/II, Veselí nad Lužnicí
Tel.: 723 512 899
Pracovní doba Po, Út, Čt 17 – 20 h
Tel.: 774 888 889
www.pujcovna-monika.cz
v měsíci srpnu bude probíhat
prodej zeleniny, brambor
a jahodníkové sadby
Po – Pá 8 – 14 h
Bližší informace na tel.
381 580 038, 607 674 454.
Zdeněk Vondruška
PILA v STS Soběslav
Nabízí latě, hranoly, krovy, prkna, fošny a palubky
Tel. 720 520 851
Vykupujeme kulatinu
Ing. Tomáš Slavík, Klenovice 174, Soběslav
www.topitlevne.cz
TEPELNÁ ČERPADLA
SOLÁRNÍ KOLEKTORY
Chcete topit levně? Máme pro Vás řešení!
Akce - ekvitermní regulace zdarma
Montujeme kvalitní tepelná čerpadla od českého výrobce
Pracují až do -20°C, ceny od 85.000,- Kč
Vyřizujeme státní dotace až 75.000,-Kč
S kombinací se solárním kolektorem státní dotace
až 175.000,-Kč
VODA – TOPENÍ
Vodovodní, kanalizační přípojky
Rekonstrukce bytových jader
· Montáže vodoinstalace a topení - ocel, měď, plast
·
·
· Čištění a opravy kanalizace, prohlídky kamerou
Tel. 603 572 515
MONIKA
Ing. Tomáš Slavík, Klenovice 174, Soběslav
www.topitlevne.cz
ZEMNÍ PRÁCE
pásovým minibagrem
pronájem kontejneru
na odvoz a likvidaci materiálu
Bourací práce kladivem osazeným na minibagru
Tel. 603 572 515
srpen 2011
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
OÁZA – dům
sportu a zábavy
Cyklosport Švec
Vás zve do rozšířeného obchodu, kde nabízí:
Jízdní kola – výběr více jak ze sta kol
¢¢
Elektrokola
¢¢
Sportovní oblečení, termo prádlo, novou kolekci plavek
¢¢
Sportovní obuv na běžné použití, běh, fotbal, cyklistika
¢¢
Brusle, hokejky, florbal hole
¢¢
Odstrkovadla, koloběžky, skákací boty,
taneční podložky k počítači, míče atd.
¢¢
Camping – karimatky, spacáky, stany
¢
OÁZA – dům sportu a zábavy, Cyklosport Švec
Na Ohradě 368 (areál Otavan), 392 01 Soběslav
tel. 381 211 481, 603 836 119
www.cyklosportsvec.cz
27
Veselí nad Lužnicí
výrobce protipožárních materiálů, dřevoplastových teras a plotů,
povrchově upravovaných desek a kuchyňských dvířek
PŘIJME:
· technologa – konstruktéra do technické přípravy výroby
požadujeme:
- VŠ, SŠ technického zaměření (vhodné i pro absolventy)
- práce na PC, AUTOCAD výhodou
- min. pas. znalost AJ, event. NJ
· pracovníky do obchodního oddělení a oddělení zásobování
požadujeme:
- VŠ, SŠ vzdělání (vhodné i pro absolventy)
- schopnost komunikace v AJ, popř. NJ
- dobrá znalost práce na PC
- komunikativní a organizační schopnosti
Nabízíme:
· zázemí stabilní společnosti
· motivující ohodnocení
· možnost kariérního růstu a osobnostního rozvoje
· zajímavou práci s atraktivními výrobky:
- protipožární, nehořlavé a žáruvzdorné materiály Grenamat
- terasy Grenadeck a ploty Grenafence na bázi dřevoplastu WPC
- interiér. desky s vysokým leskem Grenagloss a foliované desky FFB
- kuchyňská dvířka v mnoha tvarech i dezénech
Informace na tel. 381 549 171, 725 582 750
personální oddělení – pí Simona Ichová
Písemné nabídky s profesním životopisem zasílejte na adresu:
GRENA, a.s., Čs. armády 540, 391 81 Veselí nad Lužnicí,
e-mail: [email protected], www.grena.cz
28
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
srpen 2011
·
·
·
·
·
Stavební spoření
Půjčky na bydlení
Hypotéky
Penzijní připojištění
Životní pojištění
Jiří Studený – Soběslav
Volejte – 731 414 659
GEODETICKÉ PRÁCE
Ing. PETR SEDLÁČEK
Tel.: +420 605 163 108
KANCELÁŘ:
tř. Dr. Edvarda Beneše 286/5
392 01 Soběslav
(budova pošty, 1. patro)
www.geodeziejih.cz
[email protected]
VÝŽIVOVÉ PORADENSTVÍ
IVETA ŠVADLENOVÁ
· vyhodnocení vašich stravovacích návyků
a celkového stavu organismu
· efektivní a zdravé hubnutí či zvýšení váhy
· úprava hmotnosti dle typu metabolismu
· nastavení cesty k trvalému udržení váhy
· detoxikace a regenerace organismu
· jídelníček pro děti, těhotné a kojící maminky,
seniory, sportovce
STAVEBNINY BÍNOVÁ
· úprava jídelníčku při zdravotních problémech
· Nabízí široký sortiment stavebního materiálu za příznivé ceny
Objednání konzultace: tel. 724 379 507,
e-mail: [email protected]
· Nářadí pro stavebníky a kutily
Na Pískách 486/II, 392 01 Soběslav
Tel. 381 521 300,775 628 421
www.stavebniny-binova.cz
· analýza z prvků vlasů
· přírodní doplňky stravy
HODINOVÝ MANŽEL
údržba a servis
vašich domácností
Volejte 604 945 488
srpen 2011
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
29
PODLAHÁŘSTVÍ – Roman Peteřík
mobil: 606 558 127, 773 558 127
e-mail: [email protected]
DODÁVÁ A POKLÁDÁ:
· Laminátové a dřevěné plovoucí podlahy
· Masivní podlahy, korkové podlahy
· PVC, koberce pro bytové i komerční využití
· Vyrovnávání betonů samonivelačními
stěrkami
Dovoz vzorků podlah včetně zaměření a vypracování
cenové nabídky ZDARMA
30
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
srpen 2011
OČNÍ OPTIKA
Soběslav, Palackého 64
Otevírací doba:
Po, St:
9.00 – 13.00 14.00 – 18.00
Út, Čt, Pá: 8.00 – 13.00 14.00 – 17.00
So:
8.00 – 11.00
Tel.: 381 214 996
www.mmoptik.cz
Brýle sluší každému
Jen u nás se můžete vidět najednou ve čtyřech různých obrubách
na čtyřech fotografiích nebo na čtyřech sekvencích videa.
Velké množství kvalitních brýlových obrub, 3D diagnostika systému
Visioffice a naše znalosti a zkušenosti jsou pro Vás garancí, že v nových brýlích budete nejen skvěle vidět, ale i perfektně vypadat.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Vydává Město Soběslav, ev. č. MK ČR E 13206. Adresa redakce: Městský úřad Soběslav, nám. Republiky 59/I, tel.: 381 508 116.
Redaktorka Jiřina Kocourková.
Redakční rada: Jaroslava Kohoutová, Michaela Pimperová, Kamil Modl, Mgr. Romana Bláhová (jazyková korektura).
Za správnost příspěvků ručí autor. Internet: www.musobeslav.cz, e-mail: [email protected]
Uzávěrka dalšího čísla každého 15. v měsíci. Náklad 2000 výtisků. Sazba a tisk JAVA Třeboň.

Podobné dokumenty