Měření galvanických dílů s uživatelem definovaným inspekčním

Komentáře

Transkript

Měření galvanických dílů s uživatelem definovaným inspekčním
Mûfiení galvanick˘ch
dílÛ s uÏivatelem
definovan˘m
inspekãním plánem
✒ Petr Îourek
Kontrola kvality jiných oborů
a odvětví hraje také důležitou roli
v rámci galvanických povrchových
úprav. Úzké meze tolerancí a silná
poptávka po homogenních povlacích
vyžadují přesná měření tloušťky povlaku podle jasně definovaných technologických postupů. Kromě toho
naměřené výsledky by měly poskytnout vodítka pro potenciální proces
optimalizace a tím i obecně snížení
nákladů.
Elektrolytické vrstvy musí splňovat různá kritéria. Především je to
funkčnost povlaků. Například se
jedná o požadavek určitého stupně
Obr. 1
vat kontrolní plány na PC a stáhnout
je do FMP100. Plány inspekcí pak vedou operátora krok za krokem, jako
navigační systém. Měřená místa jsou
jasně daná a nastavena tak, aby zachytila všechny kritické oblasti (jako hrany, problematická místa výrobku
atd.). Ve stejné době může pak operátor i kontrolní proces přijímat naměřená data a následně je pak pomocí
software „DATA Center IP“ zpracovat. Takto získané naměřené hodnoty
je pak možno stáhnout přímo do počítače. Pro jednoduché vyhodnocení,
archivaci a tisk (např. s nastavenou
šablonou) je k dispozici široká škála
analýz a statistických funkcí, které
ochrany proti korozi (zpravidla je umožní získat okamžitý přehled
vyžadována nejméně minimální o procesu (kontakt na str. 34).
tloušťka vrstvy při dodržení definovaných nákladů, což znamená minimální spotřebu materiálu). Kromě
toho by měla být vrstva homogenní,
jak je to jen možné, a to nejen
v rámci daného závěsu, ale také celé dávky galvanického procesu, což
je důležité zejména pro dekorativní
vrstvy. Kromě toho bývá daleko
častější požadavek, aby nanesená
vrstva byla aplikována v rámci úzkých tolerančních mezí. Proto je
nutná systematická kontrola všech
požadovaných kritérií. Kontrolní
měření je třeba vždy provádět na
příslušných místech stejným způsobem, bez ohledu na to, kde je v sou- Obr. 2
časné době daná série výrobků.
Kromě toho musí být kontrolované
FISCHER DataCenter IP softvýrobky testovány s co nejmenšími
ware a DUALSCOPE® FMP100 náklady a úsilím.
Velmi efektivní způsob, jak kontro- ruční přístroj jsou výkonnými nálovat jednotlivé galvanické procesy stroji strategického řízení jakosti
jsou „plány inspekcí“. Za tímto úče- přímo v rukou inspektorů: krok za
lem firma Helmut Fischer GMBH krokem poskytují návod skrze celý
(Německo), vyvinula zbrusu nový měřicí cyklus a to nejen minimalisoftware FISCHER „DataCenter IP“ zuje lidské chyby, ale také zajišťu(kontrolní plán), který je používán je reprodukovatelné a srovnatelné
v kombinaci s novým přístrojem výsledky na předem definovaných
DUALSCOPEM® FMP100 (obr. 1). měřicích místech. Takováto komTen je určen pro měření tloušťek vrs- binace navíc umožňuje dodržovat
tev na magnetických i nemagnetic- správné postupy měření i u netechkým podkladech. Přístroj je vybaven nických operátorů. Kontrolní prodotykovým velkoplošným grafickým cesy tak získávájí velmi význambarevným displejem a jako řídicí soft- ného pomocníka a to nejen v kvaware je použit Windows CE pro čes- litě těchto úkonů, ale také v úspoře
ké prostředí, tj. i s českou jazykovou času lidského potenciálu včetně
mutací. Taková kombinace hardware snížení počtu případných neshod
a software umožňuje uživateli defino- v měřicích procesech.
33

Podobné dokumenty

zde ke stažení

zde ke stažení ÚěNfulici fizeiJ a jejiclr zástupci jsou v souladu s limto ohlncním a úpravoupoďe $ 38 sptivÓíboiádu opláv!ěninálliŽeldo spisu(líedn'hodiny:ponděliod 8'00 ]2'00hod'a od 13.00 18.00hod', sa€ d a od ...

Více

Vyhonocovací jednotka Matrix Digital weight indikator Matrix

Vyhonocovací jednotka Matrix Digital weight indikator Matrix Temparature limits -25 °C aÏ 70 °C Dimensions 203 x 159 x 138 mm Weight 3 kg Installation Na stÛl, na podstavec, On the desk or the sockle

Více

pdf 3 MB

pdf 3 MB Již od počátků se také zabýváme výrobou různých typů kování. Dnes máme tuto oblast kování rozdělenou do dvou hlavních odvětví průmyslu a to pro stavební a nábytkový průmysl. V nábytkovém kování stá...

Více

Řízení udržitelného úspěchu organizace na základě nové normy

Řízení udržitelného úspěchu organizace na základě nové normy - Při přípravě nové normy ISO 9001:2008 bylo avizováno, že je jedním z cílů této revize zvýšení kompatibility s ISO 14001, v samotném textu se ale žádná podstatná změna tímto směrem neprojevila; př...

Více

fakker!

fakker! znám tvrdší hudbu - jako AC/ DC. To si pusťte. Savix: Je to strašné. Sotomagor: Jak pro teplé :D Stronzo: Je to dobrý, jenom by to chtělo zrychlit tempo.

Více