Efektivní chlazení datového centra s AHECS …str. 2

Komentáře

Transkript

Efektivní chlazení datového centra s AHECS …str. 2
Cena: 30 Kč/1,3 EUR
Speciál konferenčních projektů IDG Czech Republic, a. s.
ročník III, číslo 3, červen 2012
Efektivní chlazení
datového centra s AHECS …str. 2
Nerozhodujte o svém
datovém centru naslepo …str. 2
Národní datové centrum =
bezpečné datové centrum …str. 7
Konference IDG Czech Republic – podpora vašeho efektivního byznysu
CoWorld-2012-3-obalka.indd
Congress World_Altron_2.inddob1
3
www.eventworld.cz
28.5.122:30
18:12
5/24/12
PM
Z Á Š T I TA
PARTN E ŘI E X PO
PARTN E ŘI
O R G A N I Z ÁT O Ř I
KONFERENCE
ICT SOLUTIONS
MEDIÁLNÍ
PARTN E ŘI
CoWorld-2012-3-obalka.indd
ob2
Congress World_Altron_inzerce.indd
4
28.5.125:36
18:12
5/28/12
PM
R
ostoucí očekávání koncových uživatelů ohledně
uspokojování jejich potřeb, pokrok v IT i non-IT
technologiích, stav ekonomiky – té globální i s ní
spojené lokální – a od ní odvozené chování komerčních firem a institucí veřejné správy, rostoucí důraz
na ochranu životního prostředí i prohlubování komplexnosti – to jsou základními determinanty vývoje
v oblasti datových center a jejich rozvoje v našem
regionu.
Objem zpracovávaných elektronických dat má
podle analytiků dosáhnout v roce 2020 hodnoty 35
ZB a již během 3 let by více než 20 % výdajů do oblasti enterprise aplikací mělo být vynakládáno prostřednictvím cloud modelu. Koneckonců již dnes je 80 % všech
nových aplikací připraveno pro nasazení tímto způsobem. K tomu
si přidejte nezpochybnitelný růst významu mobilních zařízení pro
rozvoj rezidentního i firemního trhu, fenomén takzvaného social
businessu (analytici očekávají v oblasti výdajů na příslušný software do roku 2016 růst kolem 61 %), rostoucí informovanost firemních i rezidentních zákazníků o nakupovaných IT a non-IT
službách i produktech – a dostáváte poměrně ucelený obraz aktuální situace i jejího blízkého vývoje. A snad se dočkáme i větší
elektronizace oblasti státní správy, která by měla přinést vyšší uživatelský komfort pro její zákazníky – občany, firmy a instituce
a větší míru kontroly nad čerpáním veřejných prostředků.
Vlivem již zmíněného prohlubování komplexnosti (propojenosti
ekonomik, firem, společností, vlád, prostředí apod.) dochází
i k rostoucí nejistotě v oblasti dříve logických a predikovatelných
závislostí vývoje ekonomiky a podnikatelského prostředí. To se
velkou měrou promítá do oblasti konkrétního krátkodobého
i střednědobého rozhodování jednotlivých ekonomických subjektů
i institucí státní správy – například o investicích do oblasti IT
a non-IT – někdy pozitivně, někdy negativně. Zákazníci jsou citlivější na otázky spojené s celkovou
funkčností/účelností investice, tedy poměrem
užitku, který investice přináší, vůči její ceně. I z toho
důvodu se dnes více než kdy jindy objevují ve firemním sektoru služby typu konzultací, auditů a assessmentů, tvorby případových studií, simulací apod.,
které by měly rozptýlit nejistotu a snížit velikost rizika v rozhodování, případně patřičně inspirovat při
realizaci budoucích aktivit.
Vše výše zmíněné má na straně non-IT dopady
na různé aktivity v oblasti datových center. Dochází
k posilování i revitalizaci jejich stávajících kapacit
a je kladen stále větší důraz na bezpečnost i spolehlivost uchovávaných a zpracovávaných dat, a to v komerčním i veřejném sektoru. Mezi nejvíce skloňovanými termíny se zde dnes objevují
pojmy jako inteligentní modularita a efektivnost, a to v různých
podobách a oblastech – technické, administrativní, ekonomické
i legislativní. Na výsluní se hřejí termíny jako modulární mobilní
datová centra, rostoucí datová centra, zelená energie, DCIM
(Data Center Infrastructure Management) a nebo DCMS (Data
Center Management System), PUE (Power Usage Efectiveness)
a celá řada dalších zkratek vyjadřujících parametr efektivnosti
nebo celkové užitečnosti datových center (např. DCiE, ERE, ERF,
DCcE, atd.). Ostatně je to logické, nejen na základě naší zkušenosti, ale i podle analytiků do roku 2014 náklady na infrastrukturu a energii dosáhnou 75 % celkových nákladů na datová centra, zatímco IT spolyká pouze 25 % z těchto nákladů.
Věřím, že vám tato příloha časopisu Computerworld přinese zajímavé informace z IT i non-IT oblastí „Data Centre Centric Solutions“ a snad se pro vás stane i dobrou inspirací pro hledání řešení
vhodného pro vaši organizaci. František Mikeš, ALTRON, CSMO
Data Center World 2012 – 13th
Conference & Expo
5. 6. 2012 – úterý
6.6.2012 – středa
09.25 Oficiální zahájení
09.30 Visionary Keynote
10.00 Regional Leadership Panel – rok 2012
krize nebo výzva
10.45 Třídy datových center v našem regionu
09.25
09.30
10.00
10.45
11.15 Přestávka
11.15 Přestávka
11.30 Smart Grid/ Micro Grid
12.00 Nové metriky datových center
12.30 Výstavba Národního datového centra
STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN
11.30 Business continue z pohledu výstavby
datového centra
12.00 Nový přístup k malým a středním datovým
centrům
12.30 Hledání úspor v reálném provozu společnosti SEZNAM
13.00 Přestávka – oběd
14.00 Efektivita budování cloudu/management
cloudu
15.00 Jak moc bezpečný privátní cloud
může být
15.30 Hybridní datová centra/Container Village
Oficiální zahájení
DCIM
Vzdálená správa mobilních platforem
CFD jako nástroj optimalizace pro nové
i stávající objekty
Congress World
Konferenční a kongresový speciál
vydavatelství
IDG Czech Republic, a. s.
Šéfredaktor:
PaedDr. Vratislav Pavlík
[email protected]
Tajemnice redakce: Irena Dubová
[email protected],
+ 420 257 088 144,
http://eventworld.cz/
Grafická úprava: Petr Kubát
Předtisková úprava: TypoText, s. r. o.
Tisk: OMIKRON, s. r. o.
Náklad: 7 000 ks
Registrace: MK ČR E 20436
ISSN 1805-191X
Četnost vydání: 5× ročně
Vydavatel: IDG Czech Republic, a. s.
Seydlerova 2451, 158 00 Praha 5
Výkonná ředitelka:
RNDr. Jana Pelikánová
IČO: 00565211
Tel.: + 420 257 088 111
Fax: + 420 235 520 812
www.idg.cz
13.00 Přestávka – oběd
Vydání: Číslo: 03/2012,
datum vydání 5. 6. 2012
14.00 Moderní přístupy k efektivnímu dosahování úspor
15.15 AC vs. DC na datových centrech
15.45 DATA CENTER TOUR – návštěva Národního
datového centra
Autorská práva vykonává vydavatel.
Publikování, přetištění či šíření
obsahu nebo jeho částí jakýmkoliv
způsobem v českém či jiném jazyce bez předchozího písemného
souhlasu vydavatele – IDG Czech
Republic, a. s. – je zakázáno.
červen 2012
CoWorld-2012-3-text.indd 1
1
28.5.12 18:13
Jak zajistit efektivní chlazení datového centra
V
ysoké náklady na elektrickou energii
jsou jedním z nejpalčivějších problémů souvisejících s provozem moderních datových center. A to navzdory úspornosti nových informačních a komunikačních technologií. Proti nim totiž stojí silní
soupeři: rychlý růst objemu uchovávaných
a zpracovávaných dat i vysoká spotřeba
podpůrných technologií datových center.
Jedním z nejzajímavějších řešení tohoto
problému je komplexní systém AHECS (Altron High Efficiency Cooling System).
Jen v rychlosti si připomeňme známá
fakta: stále jsou v provozu mnohá datová
centra, jejichž ukazatel PUE (power usage
effectiveness) je vyšší než 2. To znamená,
že více než polovina potřebné elektrické
energie jde na provoz infrastruktury mimo
IT. A jedním z největších žroutů energie
mimo IT je chlazení, které může mít na
svědomí i více než čtvrtinu energetických
nákladů vydaných na podpůrnou infrastrukturu centra. Je tedy zřejmé, že zefektivněním systému chlazení lze dosáhnout
skutečně významných úspor nákladů na
provoz datového centra.
Problémy se změnou ročních období
Vysoký podíl spotřeby elektrické energie
vynakládané na systém chlazení ale není
jediným problémem. V úvahu je nutné
brát i fakt, že se spotřeba tohoto systému
výrazně mění v průběhu roku, a to v závislosti na venkovních podmínkách. Třeba
v letních měsících narůstá příkon kompresorů až na dvojnásobek. Roste tak riziko
překročení nasmlouvaného příkonu datového centra se všemi z toho plynoucími
následky. V zimním období se zase v mnoha případech chladí bez využití úspor, které by přineslo využití parametrů venkovního prostředí.
AHECS nabízí efektivní řešení
Při řešení uvedených problémů se nabízejí
dva základní přístupy, z nichž jeden se zaměřuje na spotřebu elektrické energie
a druhý na vyrovnání a stabilizaci příkonu.
Oba tyto přístupy přitom lze při návrhu nových nebo úpravě provozovaných kritických technologií kombinovat. A právě to
činí systém chlazení AHECS.
Jde o komplexní přístup, který zohledňuje řadu parametrů – od vhodného uspořádání technologie přes zatížení datového
sálu a umístění ICT zařízení v racích až po
využití volného chlazení. Hlavní důraz je
při řízení kladen na využití volného chlazení, volbu vhodné teplonosné látky, přizpůsobení aktuální zátěže datového centra
a využití adaptabilního systému zdrojů
chladu. Samozřejmostí je monitoring provozních parametrů a dodržení požadovaného stupně dostupnosti. Součástí návrhu
je i plánování údržby a pravidelných zkoušek. Systém AHECS prostě umožňuje změnit filozofii přístupu k jinak energeticky náročné technologii chlazení, zvlhčování
a větrání.
Systému AHECS se věnuje přednáška
společnosti Altron, která je jeho dodavatelem.
Nerozhodujte o svém datovém centru naslepo
N
a energetickou účinnost datového
centra má bezesporu velký vliv nejen vybrané vybavení a jeho správa,
ale také rozmístění jeho jednotlivých
prvků. Vzhledem k důrazu, který je nyní
kladen na efektivní vynakládání všech prostředků směřujících do IT, je tak snad již
konečně minulostí doba, kdy bylo datové
centrum vybavováno naslepo – tedy bez
hlubší analýzy vlivu jeho topologie na náklady vynakládané na jeho provoz.
Při návrhu vybavení, při jakýchkoli změnách, a nebo pouze pro případ ověření
efektivnosti datového centra může výrazně pomoci takzvaná CFD analýza. CFD,
tedy Computational Fluid Dynamics, je
metodou pro simulaci, vizualizaci a zaznamenání pohybu vzduchu a tepla v definovaném prostoru. Tato analýza umožňuje
vizualizaci situace v datovém sále během
jeho návrhu, ale i zviditelnění proudění
vzduchu v sále již existujícím. Lze ji tedy
použít jak při návrhu nového datového
centra, při provádění změn, při nastavování optimálních pravidel pro governance
a nebo při assessmentech a auditech
efektivnosti (a pozdějších úpravách) datového centra.
2
Jak CFD analýza funguje
CFD analýza je založena na náročných algoritmech a výpočtech. Vstupními údaji
jsou reálná data z provozovaného sálu
a 3D model oblasti, která má být analyzována. V případě nových návrhů je využíváno rozsáhlé databáze prvků, které pak
spolu s návrhem sálu vytvářejí model tzv.
virtuálního prostoru. Díky pružnosti CFD
modelu lze dle potřeby rychle provádět
změny návrhu, nebo kontrolovat a testovat
několik řešení v krátkém časovém úseku.
Výhodou CFD je vysoká přesnost modelu proudění a dobrá shoda s realitou,
možnost definice kritických míst i stanovení výkonových rezerv. Možnosti jsou
vskutku široké: Lze provádět simulace
proudění vzduchu před implementací nového ICT zařízení, ale třeba i simulace
stavu prostředí po výpadku elektrické
energie. Hodnotit lze třeba i tlakové pole
ve zdvojené podlaze nebo teplotní pole ve
všech studených uličkách.
Přehled o situaci i zvýšení efektivity
Analýza CFD umožňuje systematické naplnění datového sálu ICT zařízením, optimální využití technologií i prostoru a také
efektivní využití zdrojů chladu. Díky CFD
modelování lze určit optimální rozmístění
sálových klimatizačních jednotek, vhodné
nastavení jejich vzduchových průtoků
i další parametry. A to vše při zajištění požadovaného, přesně definovaného prostředí pro ICT vybavení.
CFD lze realizovat jak v menších serverovnách, tak ve velkých datových sálech.
Při tvorbě časového harmonogramu plánovaných aktivit je třeba počítat s tím, že detailní analýza prostředí je k dispozici za 4
až 10 týdnů od předání dokumentace. Výsledkem může mimo jiné být grafický výstup popisu proudění ve formě fotografií
i videa, popis exponovaných míst datového sálu, ale i návrh nápravných opatření
a jejich vizualizace.
Je nutné si uvědomit, že ne každá CFD
analýza je skutečně plnohodnotnou.
Hodně záleží na použitých SW nástrojích,
způsobu provedení i vyhodnocení výsledků analýzy ze strany kompetentních
specialistů. Tématu možností využití CFD
se věnuje přednáška společnosti Altron,
která je dodavatelem příslušné služby.
Pavel Herout, ALTRON, Cooling
Technology Manager Senior Consultant
červen 2012
CoWorld-2012-3-text.indd 2
28.5.12 18:13
Datové centrum, které se vejde kamkoli
P
ředstavte si následující situaci: Významná vzdělávací a výzkumná instituce sídlí v zastavěné části
města a navíc v celé řadě historických
a památkově chráněných budov. Uživatelé nutně potřebují další růst ICT kapacit, ale nejsou k dispozici žádné prostory, kde by bylo možno provozovat
nové vybavení. Jakékoli přístavby přitom
vzhledem k sídlu instituce nepřicházejí
v úvahu. Existuje nějaké řešení?
Výše popsaná situace skutečně nastala, a to ve Vysoké škole chemicko-technologické (VŠCHT Praha), jedné
z nejstarších institucí svého druhu v Evropě. Dodejme, že tato vysoká škola má
přes 780 zaměstnanců, a to včetně asistentů a pedagogických pracovníků. Studuje na ní přibližně 4000 studentů, přičemž každý rok přichází 2500 nových.
Ústav má 200letou tradici a vzdělal
mnoho nejlepších vědců v oboru.
Datové centrum VŠCHT
Jak už bylo zmíněno v úvodu, univerzita
se nachází v zastavěné části města a zabírá celou řadu historických a památkově chráněných budov; její prostory tak
mají velmi vysokou cenu. Současně
ovšem zaznamenává poměrně rychlý
růst – a z něj vyplývají i rostoucí nároky
na ICT. Existující infrastruktura již zaplnila veškeré dostupné místo a dosáhla
nejzazší hranice prostorové a výkonové
kapacity.
Získat stavební povolení pro případné
úpravy by bylo obtížné a znamenalo by
zdlouhavý proces, vyžadující povolení
vlády a města. Všechny místnosti se již
využívají a změna jejich účelu není
možná. Dalším aspektem celé situace je
skutečnost, že lze získat grant pro vzdělávací instituce na expanzi a rozvoj. Dotace lze nicméně použít jen na nákup
materiálu nebo na vývoj. Nákup kolokačních služeb proto není vhodnou alternativou.
Vzhledem k širokému spektru prováděného výzkumu a vývoje je však požadavek na rozšíření výpočetní a úložné
kapacity skutečně opodstatněný. Jen
s dostatečně dimenzovaným ICT lze
uspokojit potřeby probíhajících projektů.
Společné hledání řešení
VŠCHT Praha se při hledání řešení obrá-
tila na společnost Altron. Po zvážení
všech požadavků a existujících omezení
dodali odborníci z této firmy řešení, které
splnilo všechna kritéria, bylo finančně životaschopné, podporované grantem
a proveditelné v krátkém časovém horizontu.
Skutečně novátorskou myšlenkou bylo
poskytnutí mobilního modulárního datového centra Altron MMDC40HD, které je
umístěno ve standardním 40‘ ISO kon-
na místo instalace. Následně jej mobilní
jeřáb zvedl a přes pětipatrovou budovu
umístil do dvora. Napájecí a datová kabeláž byla předpřipravena, uvedení do
provozu tak bylo jen otázkou připojení.
Dieselový generátor byl umístěn stejným
způsobem.
Univerzita tak získala 45 kW přidaného výkonu pro ICT v high-tech prostředí datového centra (Tier III), navrženého přesně pro provoz, jaký potřebuje.
tejneru a má veškerou potřebnou infrastrukturu pro provoz, a to včetně UPS systémů, monitoringu, požární ochrany
a řízeného přístupu. Kontejner lze zvednout jeřábem a umístit do jednoho
z mnoha volných nádvoří hlavní univerzitní budovy. Vzhledem k tomu, že se nejedná o trvalou stavbu a není potřebná
ani jiná stavební úprava, není potřebné
vydání stavebního povolení.
MMDC40 přitom lze použít pro umístění
téměř libovolného hardwaru, jeho využití
či účel se tedy může v budoucnu změnit.
Pro zajištění náhradního napájení byl na
nádvoří také umístěn tichý dieselový generátor. MMDC40HD nabízí PUE 1,35 –
tím se udrží provozní náklady na nízké
úrovni. Univerzita tak v dlouhodobém
horizontu ušetří na provozu.
Altron zajistil týdenní zkušební provoz
a poté předal MMDC40 zákazníkovi.
A jak se řešení osvědčilo po delším užívání? Bezchybný provoz trvá zatím necelý rok, nicméně spokojenost ze strany
zákazníka je absolutní. Altron přitom
uvedené řešení nejen navrhl a realizoval,
ale zajišťuje také jeho dálkový monitoring a kompletní údržbu. V současné
době se zvažuje pořízení dalších MMDC
jednotek.
Petr Ding, ALTRON, CTO
Novinka se osvědčuje
Jakmile se zástupci VŠCHT Praha seznámili s uvedenou možností, nabyli přesvědčení, že se našel ideální způsob řešení. Implementace byla rychlá, od
objednávky k realizaci a provozu uplynulo jen několik měsíců. MMDC40 byl
postaven ve výrobních kapacitách Altronu (cca 100 km od Prahy) a převezen
červen 2012
CoWorld-2012-3-text.indd 3
3
28.5.12 18:13
Buďte
o krok napřed
před konkurencí
Jednou z nejdynamičtějších oblastí v dnešním světě jsou datová
centra. Rychlost inovací a pokroku
je na tomto poli opravdu neuvěřitelná, stejně jako růst tohoto odvětví a investic jako celku.
Datová centra jsou páteří převážné části společností a úspěšná
datová centra vedou k úspěsnému
podnikání.
CoWorld-2012-3-text.indd 4
Altron-inzerce CZ.indd 1
28.5.12 18:13
Odpověď je snadná – vyberte si takového partnera, jehož řešení vám
zajistí, že budete krok před ostatními.
dovednostmi, výzkumem a vývojem.
Při auditu, projektování, výstavbě, provozu a řešení datových center na klíč
používáme pouze nejmodernější přístupy, které nabízejí bezkonkurenční
účinnost, spolehlivost a dostupnost
a dávají vašemu podnikání nejlepší nástroje k dosažení úspěchu.
Řešení společnosti ALTRON pro datová centra jsou založena na špičkových technologiích a postupech,
které jdou ruku v ruce s komponenty
od nejkvalitnějších dodavatelů a našimi vlastními rozsáhlými zkušenostmi,
Nabídkou kompletního spektra řešení
pro celý životní cyklus datového centra zabezpečujeme, že i bez ohledu na
Vaše požadavky nebo etapu Vašeho
projektu, máme odpověď na Vaše potřeby.
Jak ale při tak širokém spektru společností nabízejících služby a řešení
pro datová centra poznáte, kterou
z nich si vybrat?
www.altron.net
CoWorld-2012-3-text.indd 5
28.5.12 18:13
16.5.2012 17:37:21
CFM: Facility management na ostří nože
R
ychlý růst nových a významný počet
stávajících datových center s sebou
nese i rostoucí zájem o zajímavý fenomén v oblasti poskytování facility managementu, totiž o CFM – Critical Facility
Management. Na rozdíl od běžného facility managementu si totiž poradí i s úskalími, která s sebou přináší správa náročných technologických celků.
Datová centra představují systémy s vysokou koncentrací podpůrné technologické infrastruktury (v zahraničí je často
užíván výraz NCPI – Network-Critical Physical Infrastructure). Jejich provoz, údržba
a servis kladou vysoké nároky na integraci, specializaci i odborné znalosti, a to
nejen ve vztahu k technologiím, ale i pokud jde o řízení kapacit, dostupnosti,
změn nebo incidentů – obecně veškeré
problematiky ITIL. A právě tato kritéria splňuje Critical Facility Management ve
formě služby poskytované externím dodavatelem. CFM je poskytována v režimech
On-Site a Off-Site.Tyto režimy se liší v časovém rozsahu přítomnosti techniků CFM na
dané lokalitě – v režimu On-Site je přítomnost trvalá (7 × 24 × 365), v režimu Off-Site je přítomnost definována plánem
prací. Poruchový servis je jako neplánovaná práce prováděn v souladu se
smluvně definovanými parametry SLA pro
danou službu.
Čtyři základní stavební kameny
Jednotlivé prováděné činnosti CFM lze rozdělit zhruba do čtyř základních kategorií –
řídicí a organizační, realizační, administra-
6
tivní a podpůrné. Přitom musí být vždy
kladen vysoký důraz na jejich dobrou integraci, protože právě ta zajistí potřebnou
flexibilitu i redukci provozních nákladů.
Řízení a organizace pochopitelně zasahuje do všech činností prováděných v datovém centru.
Kategorie realizační zahrnuje základní
činnosti údržby, servisu a přímé provádění
menších investičních záměrů v datových
centrech. Administrativní část CFM zajišťuje mimo jiné neustálé sledování a řízení
nákladů. K podpůrným činnostem pak
patří mimo jiné spolupráce s investorem
při plánování, projektování a výstavbě
data centra nebo zajišťování projektové
dokumentace a její správa.
Jak se vyhnout úskalím
Hlavní roli při určování rozsahu CFM hraje
konkrétní instalovaná technologie. U datových center jde především o dva základní
celky: prvním je energocentrum, druhým
pak chlazení. Mezi významné další parametry pak patří: fyzická bezpečnost, požární bezpečnost, LAN infrastruktura, monitoring technologií a prostředí.
Kvalitní dodavatel CFM je schopen
mimo jiné pomoci předejít nebo vyřešit
stále častější problémy s nedostatečnou
kapacitou chlazení, která ohrožuje a brzdí
další rozvoj datového centra.
Společnost Altron splňuje všechny požadavky, kladené na poskytovatele této
nejnáročnější a nejkomplexnější služby
v oblasti facility managementu a má tyto
služby certifikovány dle ISO/IEC 20000-1,
ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004. Její
pracovníci mají několikaleté zkušenosti
s poskytováním CFM, a to u významných
zákazníků, jako Telefónica Czech Republic
nebo Vodafone, ale i u dalších zákazníků,
využívajících uvedenou službu ve středních a menších datových centrech.
V rámci poskytování CFM přebírá ALTRON plnou odpovědnost za tyto činnosti:
■ dodržení stanovených parametrů SLA
■ zajištění nepřetržitého provozu odpovědných pracovníků
■ školení a řízení týmu odpovědných pracovníků
■ zajištění monitorování a dohledu nad
funkčností technologií v nepřetržitém
provozu
■ koordinace a řízení všech subdodavatelů služeb
■ zajištění všech plánovaných preventivních služeb
■ zajištění poruchového servisu všech kritických technologií
■ zajištění všech plánovaných provozních
testů a zátěžových zkoušek
■ zajištění všech ze zákona, vyhlášek či
norem vyplývajících revizí a testů
■ provedení pravidelných průběžných auditů datového centra
■ správu a aktualizaci technické dokumentace
■ řízení změn kapacity a dostupnosti kritických technologií
■ pravidelný reporting parametrů služby
a stavu datového centra
■ ekologickou likvidaci odpadů
Jiří Petko, ALTRON, CSO
červen 2012
CoWorld-2012-3-text.indd 6
28.5.12 18:13
Národní datové centrum:
Zásadní projekt Státní tiskárny cenin
■ Můžete na úvod stručně představit Státní tiskárnu cenin?
Naše firma má dlouholetou tradici – již v roce
1928 zde byla vytištěna první bankovka Československé republiky. V roce 1953 pak vznikl samostatný podnik s názvem Státní tiskárna cenin, jehož úkolem bylo vyrábět peníze, ceniny a státně
důležité tiskopisy. Po roce 1989 pak došlo k rozsáhlé modernizaci tiskárny, a to kvůli přípravě výroby nové emise bankovek a dokladů. V roce 2000
byl otevřen nový výrobní závod II v Praze-Holešovicích, který zajišťuje centralizovanou personalizaci
občanských průkazů a cestovních pasů.
■ Jakou roli u vás hrají informační technologie?
Informační technologie mají v naší společnosti samozřejmě široké využití – stejně jako v jakékoli
dnešní moderní firmě. Pokud ale mám vyzdvihnout
IT, které je pro nás specifické, musím se ještě zastavit u našeho nejnovějšího výrobního programu.
Kvůli rostoucí poptávce po plastových kartách jsme
vybudovali na pražském Žižkově ve výrobním závodě III provoz na jejich produkci. A letos v březnu
jsme uvedli do provozu Národní datové centrum
(dále jen NDC), které si klade za cíl poskytování
služeb v oblasti informačních a komunikačních
technologií, a to zejména pro potřeby institucí
státní správy.
■ Co si máme pod pojmem Národní datové centrum představit?
Základní předností Národního datového centra
a jeho zásadní konkurenční výhodou je nadstandardní bezpečnost, a to jak v rovině stavební –
NDC je realizováno technologií litého železobetonu
odolného proti výbuchu – tak v oblasti technologií.
Základní investice do Národního datového centra
činila cca 400 milionů korun.
Centrum je vybaveno technologiemi ve stupni
zabezpečení odpovídajícím stupni TIER III dle
Uptime Institute, což umožňuje provádění veškerých servisních prací za provozu. Technicky to pak
znamená provedení veškerých napájecích a chladicích rozvodů ve zdvojeném provedení, osazení
technologiemi pak v počtu N+1.
Fyzická bezpečnost je zajišťována nepřetržitou
fyzickou ostrahou vlastními zaměstnanci s přímým
propojením na pult centralizované ochrany Policie
České republiky.
V NDC se nachází celkem 5 datových sálů po
90 metrech čtverečních. V každém datovém sále je
možno umístit 28 racků ve 2 řadách, a to s respektováním moderních technologií chlazení. Součástí
CoWorld-2012-3-text.indd 7
NDC jsou i kancelářské prostory související s provozem a dohledem.
■ Jak probíhalo budování centra?
Výstavba NDC započala již v roce 2008, a to nezbytnou projektovou přípravou. Na začátku roku
2010 pak proběhlo výběrové řízení na generálního
dodavatele stavby, ve kterém zvítězilo konsorcium
společností Altron a Pozemstav Prostějov, a. s. Společnost Altron v rámci budování NDC mimo jiné přišla s řadou návrhů na zlepšení, které zajistily, že
nyní máme datové centrum na nejvyšší technologické úrovni, provozované v souladu s moderními
trendy. Generální dodavatelé zajistili výstavbu
s ohledem na možnost budoucí certifikace dle
Uptime Institute pro kategorii Tier III.
Jednou z nejdůležitějších změn, kterou odborníci
z Altronu navrhli, byla změna topologie systému
chlazení. Jednalo se o nový požadavek společnosti
Uptime Institute na schopnost provádění servisu
na jakékoliv komponentě navrženého systému,
tedy včetně potrubních systémů, bez dopadu na
provoz centra. Výsledkem je řešení, kdy případné
odstavení jakéhokoli z okruhů odpojí pouze redundantní jednotky v chlazených prostorách. Možné
odstavení jakékoliv části potrubního chladícího
okruhu za účelem servisu či opravy tedy nemá vliv
na provoz ICT.
Další důležitá změna v projektu se týkala systému záložního napájení, konkrétně UPS zdrojů.
Nově byly navrženy UPS zdroje APC Symmetra
PX500, které v době tvorby projektové dokumentace nebyly k dispozici na našem ani evropském
trhu. Přínosem jejich nasazení bylo dosažení hodnoty PUE (Power Usage Effectiveness) 1,5 a prokazatelné snížení OPEX v rámci celé životnosti datového centra.
Vlastní realizace v lokalitě Vápenka byla zahájena v prosinci 2010 a ukončena v březnu 2012.
Nyní probíhá osmiměsíční zkušební provoz.
O autorovi:
Ing. Věra Hnátová
Ing. Hnátová vystudovala
technickou kybernetiku na
Vysoké škole strojní a elektrotechnické v Plzni. Převážnou část své profesionální
kariéry zastávala různé provozní, obchodní, ekonomické a řídicí pozice v Podniku
výpočetní techniky. Od roku
2006 je ředitelkou ICT a manažerkou Systému řízení
bezpečnosti informací ve
Státní tiskárně cenin (STC).
My jsme si s ní povídali především o velmi zajímavém
projektu Národního datového centra, které STC uvedla
do provozu v březnu 2012.
28.5.12 18:13
Maximise your availability
with Newave’s UPS systems.
DPA – the smart UPS design
91
Newave’s modular UPS systems are based
on the unique and proven Decentralised
Parallel Architecture DPATM. DPA means that
each UPS module contains all the hardware
and software required for full system
operation. They share no common
components. The major benefit of a DPA
system is very high power availability. Each
UPS module has its own independent static
switch, rectifier, inverter, logic control, control
panel and battery charger. With all of the
critical components duplicated and
distributed between individual units, potential
single points of failure are eliminated.
Newave SA
N
SA, Vi
Via L
Luserte
t S
Sud
d9
9, CH
CH-6572
6572 Q
Quartino,
ti T +41
41 (0) 91 850 29 2
29, F +41 (0) 91 840 12 54, [email protected], www.newavenergy.com
STVOŘEN PRO
BUDOUCNOST. PŘIPRAVEN
JIŽ TEĎ.
Jak dosáhnout lepší kontroly a správy aplikací s nižšími náklady na provoz IT? Snadno.
S Microsoft Private Cloud! Zjistěte více na www.microsoft.cz/privatnicloud.
200x131_V01.indd 1
CoWorld-2012-3-text.indd 8
5/11/12 3:19 PM
28.5.12 18:26
Co může přinést Audit infrastruktury IT a non-IT?
P
řed rozsáhlou investicí nebo změnou
strategie v oblasti systémové infrastruktury ICT společnosti je vhodné
provést úvahu, vyhodnotit její aktuální
stav, související procesy a stávající i budoucí potřeby podniku.
Pro takové zhodnocení může posloužit
Audit infrastruktury IT a non-IT. Výstupem
auditu je přehledná zpráva identifikující
slabá místa, která zároveň předkládá návrhy a doporučení pro nápravu nebo optimalizaci současného stavu s cílem poukázat na možnosti zvýšení efektivity
a dostupnosti infrastruktury a služeb.
■ Kdy je audit infrastruktury vhodný?
Před změnou strategie IT jako je například
přenesení části zajišťovaných IT služeb na
externího poskytovatele služeb. Nebo před
rozsáhlou investicí do obnovy pomáhá audit zmapovat a zhodnotit aktuální stav
všech souvisejících celků. Kapacitní plánování a ověření závislostí tak předchází
nečekaným událostem. Kvalitní dokumentace, popsání a vyřešení problematických
míst je také základní přípravou pro zajiš-
tění Business Continuity společnosti.
■ Na co je audit IT infrastruktury zaměřen?
Audit IT infrastruktury se zaměřuje nejen
na jednotlivé technologie, které souvisí
s provozem, jako je například: napájení
a chlazení datového sálu, síťové prvky
a bezpečnostní řešení, serverová infrastruktura a úložiště, informační a komunikační systémy a další. Klíčové jsou procesy a odpovědnosti za každou danou
oblast, které by měly být v souladu s požadovanou dostupností, ochranou dat a strategickými požadavky vedení společnosti.
■ Jak probíhá audit?
Audit IT obvykle probíhá formou interview
s jednotlivými pracovníky společnosti
včetně zástupců vedení, prověrkou stávající dokumentace a namátkovou kontrolou. Součástí auditu může být i inventarizace majetku IT nebo prověrka
systémových logů jednotlivých technologií
pro účely vyhodnocení jejich aktuální kondice, zabezpečení a kapacit. Při auditu
non-IT se navíc k výše zmíněnému ještě
může přidat řada nezávislých měření a případně i využití speciálních systémových
nástrojů pro vyhodnocování prostředí, ve
kterém je IT zařízení instalováno.
■ Co je výstupem auditu?
Krom manažerského shrnutí, stručně
a jasně definující nálezy a závěry auditu,
je součástí detailní přehled jednotlivých
oblastí, popis současného stavu, identifikace kondice a dopadu na celkovou infrastrukturu. V případě, že nález doporučuje
zlepšení nebo opravu problému je součástí i návrh, jak toho docílit. Díky kompletnímu obrazu infrastruktury je tak
možné sestavit návrh a plán opatření –
strategii – v krátkodobém, střednědobém
a dlouhodobém horizontu zobrazený v časové ose. Pro vedení společnosti je rovněž
velmi zajímavou informací i informace
o výši případných nákladů, které je nutné
na zlepšení stavu vynaložit, a především
celková finanční bilance z případně realizovaných aktivit – např. v ročním, dvouletém nebo tříletém horizontu.
červen 2012
CoWorld-2012-3-text.indd 9
9
28.5.12 18:14
Infrastruktura podniku formou služby
Případová studie
T
O autorovi:
Otakar Školoud
Chief Information Officer
Absolvent katedry počítačů
na elektrotechnické fakultě
ČVUT se dlouhodobě profesně věnuje problematice poskytováním IT formou služby.
V roce 2003 spoluzaložil
společnost GAUZY, s. r. o.,
která se stala jedním z prvních poskytovatelů cloudových služeb v České republice v oblasti hostovaného
Exchange, SharePoint a pronájmu infrastruktury na platformě VMware. V GAUZY
nyní působí na pozici výkonného ředitele. Účastnil se
řady významných projektů
v oblasti integrace a pronájmu infrastruktury pro společnosti jako je Česká pošta,
Mediaservis, Raiffeisen –
Leasing, skupina Veolia,
Holding Arriva a mnoho dalších. Se vstupem skupiny
ALTRON GROUP do společnosti GAUZY v roce 2011
působí dále na pozici Chief
Information Officer skupiny.
echnický ředitel a jednatel společnosti GAUZY,
s. r. o., Ing. Otakar Školoud společně s panem
Jiřím Klímou, IT ředitelem POS Media Global
Services, servisní společností poskytující IT služby
celé skupině POS Media Europe, veřejně představují pomocí případové studie, že cloud a principy
poskytování služeb z cloudu nejsou jen terminologie ze světa IT, ale mají reálné a snadno srozumitelné výhody.
POS Media Europe je evropská mediální skupina, která je aktivní na trhu více než 10 let a patří
mezi klíčové hráče ve vývoji a realizaci efektivních
a cílených reklamních řešení určených do interiérů
a na místa prodeje. POS Media Europe je zastoupena v České republice, Slovensku, Německu, Maďarsku, Polsku, Ukrajině a Turecku a díky strategickému partnerství s HighCo Francie dosáhne na
více než 300 milionů spotřebitelů z dalších zemí
jako je Francie, Belgie, Španělsko, Lucembursko
a Spojené Království. Společně POS Media
a HighCo v České republice budují globální clearingové centrum pro celou centrální Evropu.
Konkurenceschopnost – důvod používání nových technologií
Nové aplikace, operační systémy, notebooky, tablety a ostatní nové technologie umožňují uživatelům nejen z řad managementu lépe spolupracovat
v týmu, rychleji obsluhovat obchodní partnery
a v důsledku tak trávit významně méně času se samotnou výpočetní technikou, vyhnout se kilometrům zbytečných tahů myší, desítkám tisíc kliků
a věčnému čekání.
Díky koncovým zařízením jako jsou smartphony,
iPhony či herní konzole, uživatelé již dávno poznali,
že stáhnout aplikaci pro komunikaci, zábavu či navigaci je velmi snadné a dostupné ihned na vyžádání.
Cloud nyní přináší stejné spotřebitelské principy
do podnikového IT, a to i tam, kde jsou vyšší nároky
na zabezpečení služeb, nutná možnost přizpůsobení a dostupnost personifikované podpory.
■ Nezávisle – nezáleží na místě kde službu „koupím/provozuji“
■ Okamžitě – chci a dostanu službu ihned
■ Elasticky – dostanu služby a prostředky v jakémkoliv množství podle aktuální potřeby
■ Bez investic – službu platím jen tehdy, pokud ji
používám
Role IT ve společnosti
Již dávno jsou pryč doby samostatných inženýrů
v pláštích, kteří sestavili sálový počítač, naprogramovali celou aplikační výbavu a představovali uzavřený a neviditelný svět. Tlak na snižování nákladů,
zvyšování efektivity procesů a kapacit, nutnost zajištění bezpečnosti a dostupnosti služeb, komplikovaná licenční problematika a rostoucí komplexnost
informačních systémů mění roli podnikového IT.
Pracovníci IT se díky přenesením výše uvedených požadavků na poskytovatele služeb stávají
z původních správců aplikací a serverů cennými interními business konzultanty, kteří jsou zodpovědní
za výběr a spolupráci s dodavateli. Tento způsob
vedení IT umožňuje výrazně zefektivnit využití lidské kapacity i výpočetní techniky pro podporu skutečné obchodní činnosti společnosti.
Cloudové služby od GAUZY
Společnost GAUZY, s. r. o., poskytuje skupině POS
Media Europe služby Managed Server Hostingu,
které jsou založeny na cloudových principech.
■ Služby na vyžádání, ihned, bez nutnosti investic
■ Měřený pronájem výkonu a kapacit infrastruktury
■ Pronájem licencí k operačním systémům a aplikacím
■ Účtování na měsíční bázi dle skutečného užití
■ Garance úrovně kvality a dostupnosti služby
Cílem GAUZY není dodat pouhou technologii, ale
aplikace, která skutečně umožní podpořit obchodní
činnost POS Media Europe.
Sjednocená komunikace
Podnikový e-mail na platformě Exchange 2010
představuje standard v komunikaci, díky možnostem individuálního přizpůsobení je možné v rámci
služeb GAUZY nastavit individuální transportní pravidla, limity, archivaci a integraci s nástroji pro řízené vkládání podpisů a patiček emailů. Rychlé zasílání zpráv, audio a video konference, sdílení
pracovní plochy, zasílání souborů a integraci s tele-
10 červen 2012
CoWorld-2012-3-text.indd 10
28.5.12 18:14
fonní ústřednou umožňuje aplikace Lync
2010.
vždy stejné pracovní prostředí s dobrou
odezvou pro uživatele.
kace, přesně dle požadavků a potřeb
zákazníka a jeho aplikací.
Informační systém
Databáze Microsoft SQL představuje a výkonné úložiště pro podnikové ERP na bázi
SAP. Provoz na virtuálních serverech
v rámci služeb Managed Server Hostingu
umožňuje snadnou škálovatelnost výkonu
i bez restartu operačních systémů, vysokou dostupnost a velmi rychlou obnovu
v případě havárie samotného SQL serveru
nebo jeho OS.
Garantovaná úroveň služeb a podpora
koncových uživatelů
Trvalá podpora GAUZY zajišťuje individuální znalostní bázi společnosti POS Media
a personifikovaný přístup k uživatelům
a skrze integrovaný HelpDesk v rámci podnikového portálu na platformě SharePoint
a rychlé zasílání zpráv Lync.
Bez nutnosti vlastních investic
Díky automatizaci a virtualizaci je možné
nové služby a aplikace zřídit ihned. Pronajímané licence software zajišťují vždy možnost přechodu na nejaktuálnější verze bez
dalších investic.
Vzdálená pracovní plocha uživatele
Vzdálený desktop umožňuje uživatelům
připojit odkudkoliv, z jakékoliv země
a z řady koncových zařízení a získat tak
Flexibilita a dynamika služeb
Poskytované služby využívají jako základ
prostředky virtualizované infrastruktury,
která umožňuje v rámci prostředí zákazníka přidávat další virtuální servery a jejich prostředky, operační systémy a apli-
Minimalizace nevyžádaných a skrytých nákladů
Náklady na služby jsou jasně vyčísleny
platbou za užití – za uživatele měsíčně.
Účet za služby IT je tak prost skrytých nákladů jako jsou energie, nečekané investice, servisní práce, umístění, obnova po
ukončení životnosti a další.
Novinky v oblasti managementu a zabezpečení
mobilních technologií
F
irmy nyní využívají mobilní přístup
k čím dál většímu množství svých klíčových aplikací, protože zaměstnanci
chtějí pracovat kdykoliv a odkudkoliv.
Správa a zabezpečení mobilního prostředí
proto nikdy nebyla kritičtějším problémem
než dnes. Nová verze SAP Afaria 7 umožní
uživatelům pracovat s podnikovými aplikacemi se stejným komfortem, na jaký jsou
zvyklí u mobilních aplikací pro osobní využití, firmám pak přinese zjednodušení
správy a snížení nákladů na IT.
Soukromá mobilní zařízení pro firemní využití
Počet soukromých mobilních zařízení,
která zaměstnanci používají nebo chtějí
používat i pro pracovní účely, strmě roste.
Řešení Afaria je navrženo tak, aby IT manažeři ve firmách získali jednoduché a automatizované prostředky ke konfiguraci
a zabezpečení těchto zařízení. Afaria k tomuto účelu nabízí tyto funkce:
■ samoobslužné portály pro koncové uživatele, které jim umožní spravovat svá
zařízení a snižují zatížení firemní IT infrastruktury
■ správa aplikací pro udržení produktivity;
nabízí bezproblémové doručování aplikací, jejich aktualizaci, zabezpečení
a integraci s portálem SAP Store, kde
jsou k dispozici desítky aplikací pro mobilní zařízení ke stažení
■ zabezpečení citlivých firemních informací bez ovlivnění osobních dat uživatelů
■ kontrolu nákladů na telekomunikační
služby a včasné výstrahy, umožňující
snížit celkové náklady na vlastnictví
Správci tak mohou k systému přistupovat
ze zařízení iPad i z dalších tabletů. Nové
rozhraní API (application programming in-
Jednotná konzole pro zjednodušení
Řešení Afaria 7 umožňuje správu různorodých mobilních zařízení, sítí i aplikací z jediné konzole. Tato konzole nabízí zjednodušené uživatelské rozhraní přístupné
prostřednictvím webového prohlížeče, navíc optimalizované i pro dotykové displeje.
terface) poskytuje plný přístup k systému
pro zákazníky a partnery, což usnadňuje
integraci napříč podnikovými systémy. Řešení Afaria je těsně integrováno se sadou
SAP BusinessObjects, což systém propojuje s analytickými nástroji a umožňuje
v něm vytvářet reporty typu BI.
červen 2012
CoWorld-2012-3-text.indd 11
11
28.5.12 18:14
4
TestCenter for DataCenters
Český výrobce
špičkových řešení
v oblasti datových
center.
www.conteg.cz
Obchodní název:
Sídlo:
IČ:
www stránky:
kontaktní e-mail:
tel.:
fax:
ALTRON, a. s.
Novodvorská 994/138, 142 21 Praha 4
64948251
www.altron.cz
[email protected]
+420 261 309 111
+420 261 309 444
Obchodní název:
Sídlo:
IČ:
www stránky:
kontaktní e-mail:
tel.:
fax:
ALVAO | Informační systémy pro řízení podnikového IT
Havlíčkovo náměstí 153, 591 01 Žďár nad Sázavou
25561561
www.alvao.cz
[email protected]
+0420 566 630 078
–
Obchodní název:
Sídlo:
IČ:
www stránky:
kontaktní e-mail:
tel.:
fax:
CONTEG, spol. s. r. o.
Na Vítězné pláni 1719, 140 00 Praha 4
25701843
www.conteg.cz
[email protected]
+420 261 219 182
+420 261 219 192
Obchodní název:
Sídlo:
IČ:
www stránky:
kontaktní e-mail:
tel.:
fax:
Intel Czech Tradings
Pobřežní 3, 186 00 Praha 8
60165898
www.intel.com/cz
[email protected]
420 2 222 090 301
–
Navštivte naši jedinečnou experimentální
laboratoř zaměřenou na testování
efektivitu datových center.
Obchodní název:
Microsoft s. r. o.
Sídlo:
BB Centrum, budova Alfa, Vyskočilova 1461/2a, Praha 4,
PSČ 140 00
IČ:
www stránky:
kontaktní e-mail:
tel.:
fax:
47123737
www.microsoft.com/cz
[email protected]
+420 841 300 300
–
Obchodní název:
Sídlo:
IČ:
www stránky:
kontaktní e-mail:
tel.:
fax:
Newave SA
Via Luserte Sud 9, CH-6572 Quartino
www.newavenergy.com
[email protected]
+41 91 850 2929
+41 91 840 12 54
Obchodní název:
Sídlo:
IČ:
www stránky:
kontaktní e-mail:
tel.:
fax:
Schneider Electric CZ, s. r. o.
186 00 Praha 8, Thámova 13
60467550
www.schneider-electric.cz • www.apc.cz
[email protected]
+420 281 088 111
–
Obchodní název:
Sídlo:
IČ:
www stránky:
kontaktní e-mail:
tel.:
fax:
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
Růžová 6/943, 110 00 Praha 1
00001279
www.stc.cz
[email protected]
+420 236 031 111
–
12 červen 2012
CoWorld-2012-3-text.indd 12
28.5.12 18:14
5:36 PM
záložní zdroje apc
u’™5ꊈ‘ˆ•„†ˆêêz„•—¾|wzêê
–“’ˆ:‘’–—Œêhwj®êŒ‘—ˆŒŠˆ‘—‘?OB±êê
>‘?ꎒ“ŒŽ’™„‘>±êˆŽ’’ŠŒ:—?OB
u’™5êd„‡„ꌑ—ˆ•„Ž—Œ™‘B†‹±êŒ‘—˜Œ—Œ™‘B†‹ê„ꈑˆ•Šˆ—Œ†ŽœêR–“’•‘U†‹ê
|wzêd„‡œêz„•—¾|wzꘕ:ˆ‘U†‹ê“•’ê’†‹•„‘˜ê–ˆ•™ˆ•Sê„ê–BP’™U†‹ê
„dBˆ‘B­ê5’W‘Bꝇ•’ˆêhwjêOˆ—dBꈑˆ•ŠŒŒê„꓈‘Bˆ­
ħ ­†Øġühħ ÑÿÀqòØüqħ À¹ĩØĞñØħ Ĺ¹òñ‰‹IJòØħ ÑØô‰qħ —ñĴÿĩüÿġĩÎħ ñüÑñó]ĩÿĞħ —ñĴÿĩüÿġĩñħ À¹ĩØĞñØħ Ñÿó]—Øħ
IJĞfñĩħĉ†ØÑĉÿóô]ѹühħѹĩIJ÷ħĴ”÷iüķħÀ¹ĩØĞñØĎ
ħ ŸóÿôÿèñÊó”ħĞؗñ÷ħĹĴķ‰IJòØħfñüüÿġĩħ¹—ħü¹ħýýħĉĞÿÊØüĩĎħ
ħ §žħ ÑñġĉôØòħ ĹÿÀйĹIJòØħ ñüáÿĞ÷¹ÊØÎħ óĩØĞhħ Àķôķħ цqĴØħ ÑÿġĩIJĉühħ òØüħ ĉĞÿġĩ†ØÑüñÊĩĴq÷ħ
ġÿáĩĵ¹ĞIJĎ
ħ žØĩ¹ñôüqħñüáÿĞ÷¹ÊØħÿħġĩ¹ĴIJÎħóÿüâèIJйÊñħ¹ħÑñ¹èüÿġĩñÊØħ³­°Ď
ħ ¨ÿÑØôÿĴhħ†¹Ñķħ°¨±ħċĩÿĵØĞČħ¹ħ°¨¶ħċйÊóĦĩÿĵØĞČĎ
ħ ´”óÿüħÿÑħĤãĺħÑÿħīħĺĺĺħ´šĎ
ħ ±†qôØĩ]ħĹ]ĞIJó¹ħü¹ħØôØóĩĞÿüñóIJħċİħĞÿóķħü¹ħÀ¹ĩØĞñØČĎ
­ÿÑĞÿÀühħñüáÿĞ÷¹ÊØħÿħüÿĴ”Êïħ÷ÿÑØôØÊïħü¹ôØĹüØĩØħü¹ħĵĵĵĎ¹ĉÊĎÊĹ
CoWorld-2012-3-obalka.indd ob3
28.5.12 18:12
YOUR DATA CENTER
PARTNER
ALTRON nabízí jedinečné, kompletní portfolio řešení pro datová centra
a služby zahrnující konzultační činnost, návrh řešení, projektování, inženýring, realizaci, údržbu, provoz a monitoring, které v sobě integrují
špičkové technologie a naše rozsáhlé zkušenosti.
Věříme, že nejdůležitějšími technickými vlastnostmi jakéhokoli datového
centra jsou: dostupnost, spolehlivost, bezpečnost, škálovatelnost
a účinnost. Usilujeme o začlenění těchto vlastností do každého zpracovávaného projektu a bereme plnou zodpovědnost za dodání takových projektů, které našim váženým klientům nabízejí největší užitnou hodnotu.
www.altron.net
CoWorld-2012-3-obalka.indd ob4
Altron-inz-200x265-CongressWorld_print.indd 1
28.5.12 18:12
24.5.2012 8:43:40

Podobné dokumenty