Výrobní program - HEIDENHAIN sro

Transkript

Výrobní program - HEIDENHAIN sro
Výrobní program
Lineární snímače polohy
Měřicí sondy
Úhlové snímače
Rotační snímače
Řídicí systémy
Dotykové sondy
Indikace polohy
Leden 2014
Společnost DR.JOHANNES HEIDENHAIN
GmbH vyvíjí a vyrábí lineární a úhlové
snímače polohy, rotační snímače, číslicové
indikace polohy a CNC řízení obráběcích
strojů. HEIDENHAIN dodává své
produkty výrobcům obráběcích strojů,
automatizovaných zařízení a strojů, zvláště
pro výrobu polovodičů a elektroniky.
HEIDENHAIN je zastoupen ve více než
50 zemích – převážně formou dceřiných
společností. Inženýři v obchodním oddělení
a servisní technici podporují uživatele
přímo na místě radami a zákaznickým
servisem.
Předkládaný přehled výrobního programu
vám nabízí orientaci v produktech fy
HEIDENHAIN. Další přístroje a bližší
informace najdete ve speciální dokumentaci
produktů (viz strana 60) nebo na internetu
na adrese www.heidenhain.de. Naši
prodejci Vám rovněž rádi poradí osobně.
Adresy a telefony naleznete na straně 62.
Obsah
Zásady a postupy
4
Přesné dělení – základ vysoké přesnosti
5
Měření délek
6
Zapouzdřené lineární snímače polohy
Otevřené lineární snímače polohy
Dotyková měřidla
Měření úhlu
18
Úhlové snímače
Vestavné snímače
Rotační snímače
Řízení obráběcích strojů
38
Řídicí systém pro frézky
Souvislé řídicí systémy pro frézky a obráběcí centra
Souvislé řídicí systémy pro frézky, frézovací/soustružnické stroje a obráběcí centra
Programovací stanice
Seřizování a proměřování obrobků a nástrojů
48
Dotykové sondy na obrobky
Dotykové sondy na nástroje
Zpracování a zobrazení naměřených hodnot
52
Indikace polohy
Elektronika rozhraní
Vyhodnocovací elektronika
Další informace
60
Poradenství a servis
62
Zásady a postupy
Vysoká kvalita produktů HEIDENHAIN
vyžaduje speciální výrobní přípravky a
měřidla. Originály a pracovní kopie pro
výrobu měřítek se vyrábí v čistém prostoru,
který má speciální opatření na stabilizaci
teploty a izolaci vibrací. Potřebné stroje k
výrobě a měření délkových a kruhových
dělení, jakož i kopírovací zařízení, si vyvíjí
a vyrábí firma HEIDENHAIN z velké části
sama.
Měřicí stroj na pravítka
Zkušební stanice na pravítka v oblasti litografie
Kompetenci v oblasti techniky měření délek
a úhlů dokazují četná řešení, připravená
speciálně pro uživatele. K nim se řadí
zvláště pro normalizační laboratoře vyvinuté
a vyráběné měřicí a kontrolní přístroje,
jakož i měřidla úhlů pro dalekohledy a
satelitní přijímací antény. Sériové produkty
pak samozřejmě těží z takto získaných
zkušeností.
Úhlový komparátor, krok měření cca 0,001"
4
Obří teleskop (VLT), Paranal, Chile (foto ESO)
Přesné dělení – základ vysoké přesnosti
Měřicí přístroje HEIDENHAIN obsahují jako
základní část stupnici (měřítko), většinou
ve formě mřížky rysek s typickou šířkou
struktur od 0,25 μm až do 10 μm. Tato
přesná dělení se vyrábějí podle postupů
vyvinutých firmou HEIDENHAIN
(např. DIADUR nebo AURODUR) a jsou
rozhodující pro funkci a přesnost měřidel.
Dělení se skládají z rysek a mezer, jejichž
definované rozteče vykazují nepatrné
odchylky a jejich struktura má vysokou
ostrost hran. Jsou odolné proti mechanickým
a chemickým vlivům a nejsou citlivé na
vibrace a zatížení šokem. Všechna měřítka
mají definované tepelné chování.
Dělení s fázovou mřížkou o výšce cca 0,25 μm
DIADUR
Struktury přesného dělení DIADUR se
realizují extrémně tenkou vrstvou chromu
na nosném podkladu – většinou na skle
nebo na skleněné keramice – přičemž
přesnost struktury dělení leží pod oblastí
mikrometrů.
AURODUR
Dělení AURODUR obsahují vysoce lesklé
zlaté čárky a matně leptané mezery. Dělení
AURODUR je většinou na ocelovém
podkladu.
Dělení s fázovou mřížkou
Pomocí speciálních výrobních procesů
lze vyrábět také trojrozměrné mřížkové
struktury, které mají definované optické
vlastnosti. Šířka jejich struktur činí několik
mikrometrů až do čtvrtiny mikrometru.
OPTODUR
Metodou OPTODUR vznikají struktury
dělení se zvláště vysokou odrazivostí.
Architektura jako opticky trojrozměrně
působící planární struktura je podobná
dělení SUPRADUR.
SUPRADUR
Dělení vyrobená metodou SUPRADUR
působí opticky jako trojrozměrné fázové
mřížky, mají ale planární strukturu, a proto
nejsou citlivá na nečistoty.
MAGNODUR
Nejjemnější dělení s magnetorezistivním
snímáním mají magneticky aktivní tenké
vrstvy strukturované v řádu mikrometrů.
METALLUR
Dělení METALLUR mají díky své speciální
optické stavbě z odrazných zlatých vrstev
téměř planární strukturu. Proto jsou zvláště
odolné proti znečistění.
Dělení DIADUR a METALLUR na různých nosných materiálech
5
Měření délek
Zapouzdřené lineární snímače polohy
Zapouzdřené lineární snímače polohy
HEIDENHAIN jsou chráněné před
prachem, třískami a stříkající vodou a jsou
vhodné k použití u obráběcích strojů.
• Třída přesnosti až ± 2 μm
• Měřicí kroky až 0,001 μm
• Měřící délka až 30 m (72 m na vyžádání)
• Jednoduchá a rychlá montáž
• Velké montážní tolerance
• Zatížitelnost vysokým zrychlením
• Ochrana proti nečistotám
Otevřené lineární snímače polohy
Otevřené lineární snímače polohy
HEIDENHAIN pracují bez mechanického
kontaktu mezi hlavou snímače a měřítkem,
resp. měřicím páskem. Typické oblasti
použití těchto přístrojů jsou měřicí stroje,
komparátory a další přesné přístroje,
jakož i výrobní a měřicí zařízení např. v
polovodičovém průmyslu.
• Třída přesnosti až ± 0,5 μm a lepší
• Rozlišení měření až 0,001 μm (1 nm)
• Měřící délka až 30 m
• Bez tření mezi snímací hlavou a
měřítkem
• Malé rozměry a nepatrná hmotnost
• pro vysoké pojezdové rychlosti
Zapouzdřené lineární snímače polohy jsou
k dispozici s
• velkoprofilovým pouzdrem
– pro velké zatížení vibracemi
– měřící délka až 30 m (72 m na vyžádání)
• nízkoprofilovým pouzdrem
– pro stísněné montážní podmínky
– měřící délka až 1 240 mm
s montážní lištou nebo upínacími prvky
také až 2 040 mm
U zapouzdřených lineárních odměřovacích
systémů HEIDENHAIN chrání pouzdro
hliníkové měřítko, vozík snímače a jeho
vedení před třískami, prachem a stříkající
vodou. Dole je pouzdro uzavřeno pružnými
těsnicími chlopněmi.
Snímací vozík je veden po měřítku s
minimálním třením. Vozík snímače spojuje
s montážní patkou spojka, jež vyrovnává
nevyrovnanost mezi měřítkem a suportem
stroje.
Snímací vozík
Měřítko
DIADUR
Fotočlánky
Těsnící lišty
6
Montážní patka
Světelný zdroj
Dotyková měřidla
Dotyková měřidla HEIDENHAIN disponují
samostatně vedeným měřicím hrotem.
Nacházejí uplatnění při kontrole měřidel v
průmyslové měřicí technice, ale i jako
odměřovací zařízení.
• Třída přesnosti až ± 0,1 μm
• Rozlišení měření až 0,005 μm (5 nm)
• Měřící délka až 100 mm
• Vysoká přesnost měření
• Možnost automatické aktivace měřicího
hrotu
• Jednoduchá montáž
U přírůstkových odměřovacích systémů
se aktuální pozice zjišťuje – vycházeje ze
vztažného bodu – čítáním jednotek měření,
popř. dalším dělením a počítáním period
signálu. K obnově referenčního bodu mají
přírůstková odměřovací zařízení
HEIDENHAIN referenční značky, které se
musí po startu přejet. Zvláště jednoduše a
rychle to jde s distančně kódovanými
referenčními značkami.
Absolutní lineární snímače HEIDENHAIN
dávají aktuální hodnotu polohy bez nutnosti
referenčního pojezdu.
Přenos absolutní hodnoty z měřidla
probíhá sériově přes rozhraní En-Dat,
nebo jiné sériové rozhraní.
Měřicí kroky uvedené v tabulce se v první
řadě vztahují k odměřování polohy. Pro
aplikace, zvláště řízení otáček např. u
přímých pohonů, mají smysl menší kroky,
které lze dosáhnout u sinusových
výstupních signálů vyššími interpolačními
koeficienty.
Pod označením Functional Safety nabízí
společnost HEIDENHAIN měřidla s čistě
sériovým přenosem dat jako systémy s
jedním snímačem pro bezpečnostně
orientované stroje a zařízení. Obě
vzájemně nezávislé měřené hodnoty jsou
generovány již v měřidle a přenášeny pro
bezpečné řízení přes rozhraní EnDat.
Zapouzdřené lineární snímače polohy
Modelová řada
Stránka
s vysokoprofilovým
pouzdrem měřítka
absolutní snímání polohy
absolutní snímání polohy a velké měřicí délky
přírůstkové odměřování dráhy
nejvyšší opakovatelná přesnost
typicky pro stroje s ruční obsluhou
velké měřené vzdálenosti
LC 100
LC 200
LS 100
LF 100
LS 600
LB 300
8
s nízkoprofilovým pouzdrem
měřítka
absolutní snímání polohy
přírůstkové odměřování dráhy
nejvyšší opakovatelná přesnost
typicky pro stroje s ruční obsluhou
LC 400
LS 400
LF 400
LS 300
10
Otevřené lineární snímače
polohy
nejvyšší přesnost
Měřidla dvou souřadnic
pro vysokou pojezdovou rychlost a veliké délky měření
absolutní snímání polohy
LIP, LIF
PP
LIDA
LIC
12
13
14
Dotyková měřidla
pro měřicí pracoviště a měřicí zařízení s více místy měření
AT, CT, MT, ST
16
7
Zapouzdřené lineární snímače polohy LC, LF, LS, LB
s velkoprofilovým pouzdrem měřítka
Lineární snímače polohy s
velkoprofilovým pouzdrem měřítka se
vyznačují zvláště vysokou odolností proti
vibracím.
Absolutní lineární snímače polohy
modelové řady LC 100 a LC 200 poskytují
absolutní hodnoty polohy bez nutných
pojezdů. V závislosti na verzi mohou být
dodatečně vydávány inkrementální signály.
Z hlediska montáže jsou snímače LC 100
kompatibilní s přírůstkovými odměřovacími
systémy modelové řady LS 100 a mají
stejnou mechanickou konstrukci. LC 100 a
LS 100 jsou z důvodu vysoké přesnosti a
definovaného chování při zahřívání vhodné
zejména u řízených obráběcích strojů.
Přírůstková odměřovací zařízení modelové
řady LF mají měřítka se srovnatelně
jemnou periodou dělení. Proto se hodí
zvláště do aplikací vyžadujících vysokou
přesnost opakování.
Přírůstkové odměřovací systémy modelové
řady LS 600 jsou vhodné pro jednoduché
polohovací aplikace, např. u učně řízených
obráběcích strojů.
Pro zvláště dlouhé dráhy měření jsou
koncipovány lineární snímače polohy
LC 200 (absolutní) a LB (inkrementální).
Jejich měřítko – ocelový pásek s dělením
METALLUR, resp. AURODUR – se dodává
v jednom kuse a po částečné montáži
pouzdra se zamontuje, napne se
definovaným způsobem a na obou koncích
se pevně spojí s ložem stroje.
Modelová řada LC 100
• absolutní snímání polohy
• definované chování při zahřívání
• vysoká odolnost proti vibracím
• dvě montážní polohy
• velkoplošné snímání
Modelová řada LS 100
• přírůstkové odměřování dráhy
• definované chování při zahřívání
• vysoká odolnost proti vibracím
• dvě montážní polohy
• velkoplošné snímání
LF 185
• nejvyšší opakovatelná přesnost
• tepelné chování podobné oceli nebo
šedé litině
• vysoká odolnost proti vibracím
• dvě montážní polohy
• velkoplošné snímání
Modelová řada LC 200
• absolutní snímání polohy pro veliké
délky měření až 28 m
• definované chování při zahřívání
• vysoká odolnost proti vibracím
• dvě montážní polohy
• velkoplošné snímání
LB 382
• pro veliké délky měření až 30 m3)
• definované chování při zahřívání
• vysoká odolnost proti vibracím
• dvě montážní polohy
• velkoplošné snímání
Modelová řada LS 600
• typicky pro stroje s ruční obsluhou
• jednoduchá montáž
Provedení měřítka
Perioda dělení
Rozhraní
Perioda signálu
Třída přesnosti
Měřicí délka ML
Referenční značka
8
LC 100
LF 185
LC 200
LS 600
Absolutní
LC 115
LC 195 F/M/S1)
LC 211/LC 281
LC 291 F/M
Skleněné měřítko
DIADUR
Ocelový měřící
pásek METALLUR
20 μm
40 μm
Přírůstkové
LF 185
LS 187
LS 177
LS 688 C
LS 628 C
LB 382
Skleněné měřítko
DIADUR
Skleněné měřítko
DIADUR
Ocelový měřicí
pásek AURODUR
20 μm
20 μm
40 μm
LC 115: EnDat 2.2
LC 211: EnDat 2.2 1 VSS
LC 195: Fanuc i/
LC 281: EnDat 2.2 s
Mitsubishi/
 1 VSS
Siemens DRIVE- LC 291: Fanuc i/
Mitsubishi
CLiQ
LS 187: 1 VSS
LS 177: TTL
LS 688 C: 1 VSS 1 VSS
LS 628 C: TTL
–
40 μm
4 μm
LS 187: 20 μm
20 μm
LS 177: 4 μm/2 μm2)
40 μm
± 5 μm, ± 3 μm
± 5 μm
± 3 μm, ± 2 μm
± 5 μm, ± 3 μm
± 5 μm
až 4 240 mm
až 28 040 mm
až 3 040 mm
až 3 040 mm
–
1)
k dispozici na vyžádání
Fázová mřížka
SUPRADUR na
ocelovém nosiči
8 μm
± 10 μm
3)
až 30 040 mm
jedna nebo distančně kódovaná; LS 6xx C: distančně kódovaná
2)
integrovaná interpolace 5/10krát
3)
až ML 72 040 mm na vyžádání
9
Zapouzdřené lineární snímače polohy LC, LF, LS
s nízkoprofilovým pouzdrem měřítka
Modelová řada LC 400
• absolutní snímání polohy
• definované chování při zahřívání
• velkoplošné snímání
Odměřovací systémy s nízkoprofilovým
pouzdrem měřítka se používají zejména v
omezeném montážním prostoru.
Absolutní lineární snímače polohy
modelové řady LC 400 dávají absolutní
hodnoty polohy bez nutných pojezdů.
Stejně jako inkrementální snímače polohy
modelové řady LS 400 jsou vhodné z
důvodu vysoké přesnosti a definovaného
chování při zahřívání k použití na řízených
obráběcích strojích.
Modelová řada LS 400
• přírůstkové odměřování dráhy
• definované chování při zahřívání
• velkoplošné snímání
Přírůstková odměřovací zařízení modelové
řady LF se vyznačují měřítky se srovnatelně
jemnou periodou dělení. Proto se hodí
zvláště do aplikací vyžadujících vysokou
přesnost opakování.
LF 485
• nejvyšší opakovatelná přesnost
• tepelné chování podobné oceli nebo
šedé litině
• velkoplošné snímání
Přírůstkové odměřovací systémy modelové
řady LS 300 jsou vhodné pro jednoduché
polohovací aplikace, např. u učně řízených
obráběcích strojů.
Modelová řada LS 300
• typicky pro stroje s ruční obsluhou
Jednoduchá montáž pomocí montážní
lišty
U nízkoprofilových odměřovacích systémů
je zvláště výhodná montáž pomocí
montážní lišty. Tato se může uchytit již
během montáže stroje. Odměřovací
systém se pak může při konečné montáži
jednoduše přichytit. V případě servisu je
také jeho výměna velmi snadná.
Instalace na montážní liště navíc
významně zlepšuje chování měřidla při
zrychlení.
Doraz
Montážní lišta
Svírací pružina
10
Pouzdro měřítka
Snímací hlava
LC 400
LS 400
LF 485
LS 300
Absolutní
LC 415
LC 495 F/M/S1)
Přírůstkové
LF 485
Provedení měřítka
Skleněné měřítko DIADUR
Perioda dělení
20 μm
Fázová mřížka
SUPRADUR na
ocelovém nosiči
8 μm
Rozhraní
LS 487
LS 477
LS 388 C
LS 328 C
Skleněné měřítko
DIADUR
Skleněné měřítko
DIADUR
20 μm
20 μm
LC 415: EnDat 2.2
 1 VSS
LC 495: Fanuc i/Mitsubishi/
Siemens DRIVE-CLiQ
LS 487:  1 VSS
LS 477:  TTL
LS 388 C:  1 VSS
LS 328 C:  TTL
Perioda signálu
–
4 μm
LS 487: 20 μm
2)
LS 477: 4 μm/2 μm
20 μm
Třída přesnosti
± 5 μm, ± 3 μm
± 5 μm, ± 3 μm
Měřicí délka ML
až 2 040 mm
až 1 220 mm
Referenční značka
–
jedna nebo distančně kódována
1)
3)
3)
± 10 μm
až 2 040 mm3)
až 1 240 mm
distančně kódované
2)
k dispozici na vyžádání
integrovaná interpolace 5/10krát
nad ML 1 240 mm jen s montážní lištou, resp. upínacími prvky
11
Otevřené lineární snímače polohy LIP, LIF
pro nejvyšší přesnost
Otevřené lineární snímače polohy řady LIP
a LIF se vyznačují také malým měřicím
krokem a současně vysokou přesností.
Jako měřítko mají fázovou mřížku, která je
umístěna na skleněném podkladu nebo na
skleněné keramice.
Typickým použitím snímačů LIP resp. LIF
jsou:
• měřidla a komparátory
• měřicí mikroskopy
• ultrapřesné stroje a systémy, jako jsou
např. soustruhy s diamanty pro optické
součástky, čelní soustruhy na magnetické
paměťové disky, brusky feritových
součástek atd.
• výrobní a měřicí zařízení polovodičového
průmyslu
• výrobní a měřicí zařízení elektronického
průmyslu
Pro speciální aplikace v hlubokém vakuu
(až 10–7 bar) je vhodný LIF 481 V.
Modelová řada LIP 300
• nejvyšší rozlišení až do měřicího kroku
1 nm
• vysoká přesnost opakování díky
mimořádně jemné periodě signálu
• definované chování při zahřívání díky
měřítku ze sklokeramiky Zerodur
ML = 70 mm
Modelová řada LIP 200
• Měřící délka až 3 040 mm
• Rozlišení do 1 nm
• Velmi vysoká opakovatelná přesnost při
kompaktních rozměrech
• definované chování při zahřívání díky
měřítku ze sklokeramiky Zerodur
Modelová řada LIP 400
• malé rozměry
• měřící krok až 0,005 μm
• k dodání je měřítko s různými koeficienty
tepelné roztažnosti
Modelová řada LIF 400
• rychlé, snadné upevnění měřítka
montážní páskou PRECIMET
• poměrně necitlivé na nečistoty díky
dělení SUPRADUR
• rozpoznání polohy pomocí koncových
vypínačů a stopy Homing
Přírůstkové
LIP 382
LIP 372
LIP 281
LIP 481
LIP 471
fázová mřížka DIADUR na
sklokeramice-Zerodur
Perioda dělení
0,512 μm
–6 –1
Koeficient tepelné roztažnosti therm  (0 ± 0,1) × 10 K
fázová mřížka OPTODUR na
sklokeramice-Zerodur
2,048 μm
therm (0 ± 0,1) × 10–6 K–1
Fázová mřížka DIADUR na skle nebo
sklokeramice ZERODUR
4 μm
therm  8 × 10–6 K–1 (sklo) nebo
therm  (0 ± 0,1) × 10–6 K–1 (Zerodur)
Rozhraní
LIP 382:  1 VSS
LIP 372:  TTL
 1 VSS
LIP 481:  1 VSS
LIP 471:  TTL
Perioda signálu
LIP 382: 0,128 μm
1)
LIP 372: 0,004 μm
0,512 μm
LIP 481: 2 μm
LIP 471: 0,4 μm/0,2 μm2)
Třída přesnosti
± 0,5 μm
± 1 μm; ± 3 μm
± 1 μm; ± 0,5 μm
Odchylka polohy na jednu ± 0,001 μm
periodu signálu typ.
± 0,001 μm
± 0,02 μm
Měřicí délka ML
70 mm až 270 mm
20 mm až 3 040 mm
70 mm až 420 mm
Referenční značka
žádná
jedna
jedna
Provedení měřítka
1)
integrovaná interpolace 32krát
12
2)
integrovaná interpolace 5/10krát
3)
jen pro sklokeramiku Zerodur
Otevřené lineární snímače polohy PP
Měřidla dvou souřadnic
Měřidla dvou souřadnic PP mají jako
měřítko plošnou strukturu fázové mřížky se
skleněným nosičem dělení. Tím je možné
zjišťování polohy v rovině.
ML = 120 mm
Oblasti použití jsou:
• výrobní a měřicí zařízení polovodičového
průmyslu
• výrobní a měřicí zařízení elektronického
průmyslu
• mimořádně rychlé křížové stoly
• měřidla a komparátory
• měřicí mikroskopy
Přírůstkové
PP 281
LIF 481
LIF 471
Fázová mřížka SUPRADUR na skle nebo
sklokeramice Zerodur
8 μm
therm 8 × 10–6 K–1 (sklo) nebo
therm (0 ± 0,1) × 10–6 K–1 (Zerodur)
LIF 481:  1 VSS
LIF 471:  TTL
LIF 481: 4 μm
2)
LIF 471: 0,8 μm až 0,04 μm
± 1 μm3); ± 3 μm
Provedení měřítka
Fázová mřížka DIADUR na skle
Perioda dělení
8 μm
–6 –1
Koeficient tepelné roztažnosti therm 8 × 10 K
Rozhraní
1 VSS
Perioda signálu
4 μm
Třída přesnosti
± 2 μm
Odchylka polohy na jednu ± 0,04 μm
periodu signálu typ.
Měřicí rozsah
68 mm x 68 mm;
další rozsahy měření na vyžádání
Referenční značka
jedna na každou souřadnici
± 0,04 μm
70 mm až 1 020 mm (až 3 040 mm na
vyžádání)
jedna
13
Otevřené lineární snímače polohy LIC, LIDA
pro vysokou přesnost a veliké délky měření
Otevřené lineární snímače polohy LIC a
LIDA jsou zvláště vhodné pro vysoké
pojezdové rychlosti až 10 m/s a veliké
délky měření až 30 m.
Snímače LIC umožňují absolutní
zjišťování polohy při délkách měření až
27 m. Rozměrově a montáží odpovídají
inkrementálním lineárním snímačům
polohy LIDA 400.
U snímačů LIC a LIDA slouží jako typické
nosiče dělicí mřížka METALLUR ocelové
měřicí pásky. U snímače LIDA 403
umožňují skleněné nebo sklokeramické
nosiče dělení díky svým různým
koeficientům tepelné roztažnosti tepelné
přizpůsobení.
Otevřené snímače polohy LIC a LIDA se
používají obvykle u
• souřadnicových měřicích strojů
• kontrolních strojů
• osazovacích automatů
• vrtaček tištěných spojů
• přesných manipulačních zařízení
• pro zjišťování polohy a rychlosti u
lineárních motorů
Absolutní
LIC 4015
LIC a LIDA jsou díky různým možnostem
montáže univerzálně použitelné:
LIDA 403
• Měřítko ze skla nebo sklokeramiky se
lepí přímo na montážní plochu.
Modelová řada LC 4000
• absolutní snímání polohy až 27 m
• montážně kompatibilní s LIDA 400
• různé možnosti montáže
LIC 4015, LIDA 4x5
• Jednodílné ocelové pásové měřítko je
zatažené do hliníkového profilu a
napnuté na koncích.
• Hliníkové profily lze přišroubovat nebo
přilepit na montážní plochu.
LIC 4017, LIDA 4x7, LIDA 2x7
• Jednodílné ocelové pásové měřítko je
zatažené do hliníkového profilu a
zajištěné uprostřed.
• Hliníkové profily se lepí na montážní
plochu.
Modelová řada LIDA 400
• Veliké délky měření do 30 m
• různé možnosti montáže
• Koncový vypínač
LIC 4019, LIDA 4x9, LIDA 2x9
• Jednodílné ocelové pásové měřítko se
lepí přímo na montážní plochu.
Modelová řada LIDA 200
• Měřítko ze svitku
• Velké tolerance při montáži
• pro jednoduché aplikace
LIC 4017
LIC 4019
Přírůstkové
LIDA 483
LIDA 473
Provedení měřítka
Perioda dělení
Koeficient tepelné
roztažnosti
ocelový měřící pásek METALLUR
20 μm
LIC 4015: therm jako montážní plocha
LIC 4017/LIC 4019: therm 10 × 10–6 K–1
Dělicí mřížka METALLUR na skle nebo sklokeramice
20 μm
therm  8 × 10–6 K–1 (sklo)
therm 0 × 10–6 K–1 (sklokeramika Robax)
therm(0 ± 0,1) x 10–6 K–1 (sklokeramika Zerodur
Rozhraní
EnDat 2.2
LIDA 483: 1 VSS; LIDA 473: TTL
Perioda signálu
–
LIDA 483: 20 μm; LIDA 473: 4 μm/2 μm/0,4 μm/0,2 μm1)
Třída přesnosti
± 5 μm
± 3 μm3); ± 5 μm; ± 15 μm
Odchylka polohy na jednu ± 0,08 μm
periodu signálu typ.
Měřicí délka ML
140 mm až
27 040 mm
Referenční značka
–
1)
integrovaná interpolace 5/10/50/100krát
14
± 1 μm4); ± 3 μm; ± 5 μm
± 0,2 μm
240 mm až
6 040 mm
70 mm až
1 020 mm
240 mm až 3 040 mm (sklokeramika Robax až
1 640 mm)
jedna nebo distančně kódována
2)
integrovaná interpolace 10/50/100krát
3)
do délky měření 1 020 mm resp. 1 040 mm
LIC 4015
LIDA 487
LIDA 279
LIDA 485
LIDA 475
LIDA 487
LIDA 477
LIDA 489
LIDA 479
LIDA 287
LIDA 277
LIDA 289
LIDA 279
ocelový měřící pásek METALLUR
20 μm
LIDA 4x5: therm jako montážní plocha
LIDA 4x7/LIDA 4x9: therm10 × 10–6 K–1
Ocelový měřicí pásek
200 μm
therm 10 × 10–6 K–1
LIDA 48x: 1 VSS;LIDA 47x:TTL
LIDA 28x:  1 VSS; LIDA 27x:TTL
LIDA 48x: 20 μm; LIDA 47x: 4 μm/2 μm/0,4 μm/0,2 μm1)
LIDA 28x: 200 μm; LIDA 27x: 20 μm/4 μm/2 μm2)
± 5 μm
± 3 μm3); ± 5 μm; ± 15 μm
± 0,2 μm
140 mm až 30 040 mm
± 2 μm
240 mm až 6 040 mm
jedna
4)
± 15 μm
Měřítko ze svitku 3 m/5 m/10 m
volitelná po 100 mm
jen pro sklokeramiku Zerodur až ML 1 640 mm
15
Měřicí sonda AT, CT, MT, ST
pro měřicí pracoviště a měřicí zařízení s více místy měření
Měřicí sondy HEIDENHAIN se vyznačují
vysokou přesností a současně velkými
dráhami měření až 100 mm. Jsou
vybaveny měřicím hrotem s vlastním
uložením a tvoří tak kompaktní měřicí
jednotku.
Měřicí sondy HEIDENHAIN-CERTO CT se
používají zejména při výstupní kontrole
vysoce přesných dílců a při monitorování a
kalibraci normálů.
Měřicí sondy HEIDENHAIN-METRO
MT 1200 a MT 2500 jsou vhodné pro přesná
měřicí pracoviště a kontrolní zařízení.
Měřicí hrot s kuličkovým vedením umožňuje
vysoké zatížení bočními silami.
Hlavními oblastmi použití sond MT 60 a
MT 101 jsou vstupní kontroly zboží,
monitorování výroby, kontroly kvality, ale
také vysoce přesná měřicí zařízení polohy,
např. na posouvacích jednotkách nebo
křížových stolech.
Pohon měřicího hrotu
Měřicí hrot dotykového měřidla motorickým
ovládáním se zasouvá a vysouvá pomocí
vestavěného motoru. Obsluha probíhá
prostřednictvím příslušné řídicí jednotky.
HEIDENHAIN-ACANTO
• absolutní snímání polohy
• kompaktní rozměry
• Zásuvný připojovací kabel
• Dráha měření až 30 mm
Dotyková měřidla s měřicími hroty
ovládanými spojkou nemají žádný pohon
měřicího hrotu. Volně pohyblivý měřicí hrot
se spojuje přes samostatnou spojku s
pohyblivým prvkem stroje.
HEIDENHAIN-CERTO
• nejvyšší přesnost
• Veliká dráha měření až 60 mm
• zvláště vysoká tepelná stabilita
Dotyková měřidla s měřicími hroty
ovládanými zkušebním kusem nebo
drátovou spouští mají měřicí hrot zatížený
pružinou, který je v klidovém stavu
vysunutý.
U dotykových měřidel s pneumatickým
ovládáním měřicího hrotu je měřicí hrot v
klidové poloze zasunutý vestavěnou
pružinou. Po zapnutí stlačeného vzduchu
se měřicí hrot vysune do měřicí polohy.
Dotyková měřidla HEIDENHAIN-ACANTO
AT a HEIDENHAIN-SPECTO ST jsou
vhodná z důvodu svých zvláště kompaktních
rozměrů k použití na měřicích pracovištích
s více místy měření a u zkušebních
přípravků.
Absolutní
AT 1218
AT 1217
AT 3018
AT 3017
Přírůstkové
CT 2501
CT 2502
HEIDENHAIN-METRO
MT 1200 a MT 2500
• vysoká přesnost
• Dráha měření až 25 mm
• vysoká opakovatelná přesnost
HEIDENHAIN-METRO
MT 60 a MT 101
• Veliká dráha měření až 100 mm
• vysoká opakovatelná přesnost
HEIDENHAIN-SPECTO
• Zvláště kompaktní rozměry
• Dráha měření až 25 mm
• měřicí hrot s kuličkovým vedením
CT 6001
CT 6002
MT 1281
MT 1287
MT 1271
Provedení měřítka
Skleněné měřítko DIADUR
Fázová mřížka DIADUR na sklokeramice ZERODUR
–6 –1
Koeficient tepelné roztažnosti: therm  0 ± 0,1 × 10 K
Perioda dělení
188,4 μm
4 μm
4 μm
Rozhraní
EnDat 2.2
 11 μASS
 1 VSS
 TTL
Perioda signálu
–
2 μm
2 μm
0,4 μm/0,2 μm
Přesnost systému
± 2 μm
± 0,1 μm1)
± 0,03 μm2)
± 0,1 μm1)
± 0,05 μm2)
± 0,2 μm
Dráha měření
12 mm
25 mm
60 mm
12 mm
Ovládání měřicího hrotu
AT xx18: zkušebním kusem
AT xx17: pneumaticky
CT xx01: motorem
CT xx02: přes spojku
MT xxx1: drátovou spouští nebo
volně
MT xx87: pneumaticky
Referenční značka
–
jedna
jedna
1)
3)
30 mm
při 19 °C až 21 °C; přípustné kolísání teploty během měření: ± 0,1 K
integrovaná interpolace 5/10krát
16
2)
3)
s kompenzací lineární délkové chyby při následném vyhodnocení
MT 101 M
MT 2581
MT 2587
CT 6001
MT 2571
MT 60 M
MT 60 K
 1 VSS
 TTL
2 μm
0,4 μm/0,2 μm
25 mm
3)
MT 2581
MT 101 M
MT 101 K
ST 1288
ST 1287
AT 3018
ST 1278
ST 1277
ST 3088
ST 3088
ST 3087
ST 3078
ST 3077
Dělicí mřížka DIADUR na
sklokeramice
Skleněné měřítko DIADUR
10 μm
20 μm
 11 μASS
 1 VSS
 TTL
 1 VSS
 TTL
10 μm
20 μm
4 μm/2 μm3)
20 μm
4 μm/2 μm3)
± 0,5 μm
± 1 μm
± 1 μm
60 mm
100 mm
12 mm
MT xx M: motorem
MT xx K: přes spojku
ST xxx8: zkušebním kusem
ST xxx7: pneumaticky
jedna
jedna
30 mm
17
Měření úhlu
Úhlové snímače
Úhlové snímače HEIDENHAIN se
vyznačují vysokou přesností až do oblasti
zlomků úhlových sekund. Oblasti používání
těchto zařízení jsou např. otočné stoly a
naklápěcí hlavy u obráběcích strojů,
děličky, vysoce přesné úhlové měřicí stoly,
přesné systémy měření úhlu, antény a
teleskopy.
• Typický počet rysek je 9 000 až 180 000
• Přesnost od ± 5“ do ± 0,4“
• Měřicí krok až 0,000 01° resp. 0,036“
(inkrementální) nebo 29 bitů resp.
cca 536 mil. poloh na otáčku (absolutní)
18
Rotační snímač
Rotační snímače fy HEIDENHAIN slouží
jako snímače hodnoty rotačního pohybu,
úhlových rychlostí a ve spojení s
mechanickým měřítkem (jako je např.
závitové vřeteno) také ke zjišťování
lineárních pohybů. Oblasti použití
jsou např. elektrické pohony, obráběcí
stroje, tiskárenské stroje, stroje na
obrábění dřeva, textilní stroje, roboty a
manipulátory, měřicí a zkušební přístroje
nejrůznějšího druhu.
• Typický počet rysek je 50 až 5 000
• Přesnost je až ± 12“ (závisí na počtu
rysek, odpovídá ± 1/20 periody dělení)
• Měřicí krok až 0,001°.
Vysoká kvalita přírůstkových, sinusových
signálů umožňuje zejména u
fotoelektrických otočných snímačů
vysokou interpolaci pro digitální řízení
otáček.
U přírůstkových úhlových
odměřovacích systémů a rotačních
snímačů se aktuální pozice zjišťuje –
vycházeje ze vztažného bodu – čítáním
měřicích jednotek, popř. dalším dělením a
počítáním period signálu. K obnově
referenčního bodu mají přírůstková
odměřovací zařízení HEIDENHAIN
referenční značky, které se musí po startu
přejet.
Varianty montáže
U úhlových odměřovacích systémů a
rotačních snímačů s vlastním uložením a
statorovou spojkou je dělicí kotouč
přístroje spojen přímo s měřeným
hřídelem. Snímací jednotka je na hřídeli
vedená v kuličkovém ložisku a opírá se o
spojku statoru. Tato musí při rotačním
zrychlování přenášet pouze krouticí
moment vyplývající z tření ložiska – tím lze
minimalizovat jak statické, tak i dynamické
odchylky měření. Navíc vyrovnává spojka,
namontovaná na statoru, osové pohyby
hnacího hřídele. Další přednosti statorové
spojky:
• jednoduchá montáž
• krátká montážní délka
• vysoká vlastní frekvence propojení
• možnost průchozího dutého hřídele
Inkrementální rotační snímače s
komutačním signálem udávají – bez
pootočení – úhlovou polohu pro nafázování
točivého pole motorů s permanentními
magnety.
Absolutní úhlové odměřovací systémy a
rotační snímače poskytují – bez pohybu
ve strojních osách – aktuální hodnotu
polohy. Přístroje Singleturn dávají aktuální
úhlovou polohu během jedné otáčky,
zatímco snímače Multiturn navíc rozlišují
více otáček. Polohové hodnoty jsou
vysílány přes sériové datové rozhraní –
EnDat, SSI, PROFIBUS-DP, PROFINET
nebo jiné. Obousměrná rozhraní EnDat,
PROFIBUS-DP nebo PROFINET podporují
automatické uvedení do provozu a další
monitorovací a diagnostické funkce.
Úhlové odměřovací systémy a snímače s
vlastním uložením, které jsou navržené pro
samostatnou hřídelovou spojku, mají
plný hřídel. Spojka hřídele, doporučená k
propojení s měřeným hřídelem, vyrovnává
radiální a osové tolerance. Úhlové
odměřovací systémy se samostatnými
hřídelovými spojkami mají povolené vyšší
otáčky.
Úhlové odměřovací systémy a snímače
bez vlastního uložení pracují bez tření.
Oba jejich komponenty – snímací hlava a
dělicí kotouč, dělicí bubínek nebo měřicí
pásek – se při montáži vzájemně kalibrují.
Jejich přednosti jsou:
• malý montážní prostor
• velký průměr dutého hřídele
• možnost vysokých otáček
• nemají žádný přídavný rozběhový
moment
Pod označením Functional Safety nabízí
společnost HEIDENHAIN měřidla s čistě
sériovým přenosem dat jako systémy s
jedním snímačem pro bezpečnostně
orientované stroje a zařízení. Obě vzájemně
nezávislé měřené hodnoty jsou generovány
již v měřidle a přenášeny pro bezpečné
řízení přes rozhraní EnDat.
Úhlové snímače
Modelová řada
Stránka
s vlastním uložením a integrovanou statorovou
spojkou
absolutní (Singleturn)
přírůstkové
RCN
RON, RPN
20
s vlastním uložením, pro samostatnou
hřídelovou spojku
přírůstkové
ROD
22
bez vlastního uložení
přírůstkové
ERP, ERO, ERA
23 – 27
přírůstkové
ERM
28
s vlastním uložením, k montáži přes spojku
statoru
absolutní (Singleturn/Multiturn)
přírůstkové
ECN/EQN
ERN
30, 32
s vlastním uložením, pro samostatnou
hřídelovou spojku
absolutní (Singleturn/Multiturn)
přírůstkové
ROC/ROQ, RIC/RIQ
ROD
34
bez vlastního uložení
absolutní (Singleturn/Multiturn)
přírůstkové
ECI/EQI
ERO
36
vestavné snímače
Rotační snímač
19
Úhlová odměřovací zařízení RCN, RON, RPN
s vlastním uložením a integrovanou statorovou spojkou
Z důvodu své statické a dynamické
přesnosti se úhlové odměřovací systémy s
vlastním uložením a statorovou spojkou
RCN, RON a RPN doporučují zejména pro
přesné aplikace, např. otočné stoly a
naklápěcí osy. Jako měřítko slouží dělicí
kotouč se stupnicí s dělením DIADUR,
resp. s fázovou mřížkou – u RPN. U
přístrojů se statorovou spojkou obsahuje
specifikovaná přesnost měřicí odchylky,
vyvolávané spojkou. U úhlových
odměřovacích systémů se samostatnou
hřídelovou spojkou se musí ke zjištění
přesnosti systému ještě přičíst chyba
spojky.
Modelová řada RCN 2000 a RON 200
• kompaktní provedení
• robustní konstrukce
• typické oblasti použití jsou otočné a
naklápěcí stoly, pro polohování a regulaci
rychlosti
• Provedení z nerezové oceli (např. pro
antény) na přání
Modelová řada RCN 5000
• velký dutý hřídel při malém
montážním prostoru
• Montáž je na straně statoru kompatibilní
s RCN 2000 a RON 200
Modelová řada RCN 8000, RON 700 a
RON/RPN 800
• veliký průměr dutého hřídele až
 100 mm
• Přesnost systému ± 2“ a ± 1“
• typické použití u otočných a úhlových
stolů, děliček, měřidel, obrazových
skenerů atd.
Úhlové snímače modelových řad RCN
2000, RCN 5000 a RCN 8000 mají
• optimalizované čtení s velkoplošným
snímáním pro absolutní stopu (sériová
struktura kódu) a inkrementální stopu
(plošné čtení s optickou filtrací),
• větší montážní tolerance díky
optimalizované spojce statoru se
zvýšenou torzní tuhostí a přepracované
těsnění hřídele,
• zásuvný kabel s rychlospojkou,
• snímací a vyhodnocovací elektroniku
pro velký rozsah napájecího napětí a
dodatečné možnosti monitorování a
diagnostiky.
20
RCN 8000
D = 60 mm či 100 mm
RON 786/886, RPN 886
D = 60 mm
RON 905
• velmi přesné úhlové odměřovací
zařízení
• Přesnost systému ± 0,4“
• používá se jako vysoce přesné
odměřovací zařízení a k monitorování
měřidel
Absolutní
RCN 2380
RCN 2580
RCN 2310
RCN 2510
RCN 2390 F
RCN 2590 F
RCN 2390 M
RCN 2590 M2)
Přírůstkové
RON 225
RON 275
RON 285
RON 287
EnDat 2.21)
Fanuc i
Mitsubishi
 TTL
 1 VSS
2)
Rozhraní
1)
EnDat 2.2 s
 1 VSS
Hodnoty polohy/ot.
RCN 23x0: 67 108 864 (26 bitů); RCN 25x0: 268 435 456 (28 bitů)
–
periody signálu/ot.
16 384
18 0003)
18 000
90 000/180 0004)
Přesnost systému
RCN 23x0: ± 5“; RCN 25x0: ± 2,5“
Povolené mechanické
otáčky
 1 500 min
–
± 5“
–1
± 5“; ± 2,5“
 3 000 min–1
Absolutní
RCN 5380
RCN 5580
RCN 5310
RCN 5510
RCN 5390 F
RCN 5590 F
RCN 5390 M2)
RCN 5590 M2)
Fanuc i
Mitsubishi
Rozhraní
EnDat 2.21) s  1 VSS EnDat 2.21)
Hodnoty polohy/ot.
RCN 53x0: 67 108 864 (26 bitů); RCN 55x0: 268 435 456 (28 bitů)
periody signálu/ot.
16 384
Přesnost systému
RCN 53x0: ± 5“; RCN 55x0: ± 2,5“
Povolené mechanické
otáčky
 1 500 min
–
–1
Absolutní
RCN 8380
RCN 8580
RCN 8310
RCN 8510
RCN 8390 F
RCN 8590 F
Přírůstkové
2)
RCN 8390 M RON 786
RON 886
RCN 8590 M2)
EnDat 2.21)
Fanuc i
Mitsubishi
Rozhraní
1)
EnDat 2.2 s
 1 VSS
Hodnoty polohy/ot.
536 870 912 (29 bitů)
periody signálu/ot.
32 768
Přesnost systému
RCN 83x0: ± 2“; RCN 85x0: ± 1“
Povolené mechanické
otáčky
 500 min
–
Rozhraní
 11 μASS
periody signálu/ot.
36 000
Přesnost systému
± 0,4“
Povolené mechanické
otáčky
 100 min
 1 VSS
–
–
–1
Přírůstkové
RON 905
RPN 886
18 000,
36 000
36 000
± 2“
± 1“
180 000
 1 000 min–1
1)
DRIVE-CLiQ přes EIB; PROFIBUS-DP přes Gateway
k dispozici na vyžádání
3)
integrovaná interpolace 2krát
4)
integrovaná interpolace 5/10krát
DRIVE-CLiQ je registrovaná ochranná známka společnosti
Siemens AG
2)
–1
21
Úhlová odměřovací zařízení ROD
s vlastním uložením, pro samostatnou hřídelovou spojku
Úhlová odměřovací zařízení ROD s plným
hřídelem pro samostatnou hřídelovou
spojku jsou zvláště vhodná pro aplikace s
vysokými otáčkami nebo při požadavcích
na větší montážní tolerance. Pomocí
přesných spojek se mohou realizovat
spojení hřídelů s axiální tolerancí až
± 1 mm.
Modelová řada ROD 200
• kompaktní provedení
• robustní konstrukce
• typické oblasti použití jsou otočné a
naklápěcí stoly, pro polohování a
monitorování synchronizace
Úhlová odměřovací zařízení ROD mají
jako měřítko dělicí kotouč se stupnicí
DIADUR. Ke zjištění systémové přesnosti
se musí u úhlových odměřovacích systémů
se samostatnou hřídelovou spojkou přičíst
úhlové odchylky způsobené hřídelovou
spojkou.
Přírůstkové
ROD 220
ROD 270
ROD 280
Rozhraní
 TTL
 TTL
 1 VSS
periody signálu/ot.
18 0002)
180 0003)
18 000
1)
Přesnost systému
± 5“
Povolené
mechanické otáčky
 10 000 min
–1
1)
bez hřídelové spojky
integrovaná interpolace 2krát
3)
integrovaná interpolace 10krát
2)
ROD 780 a ROD 880
• vysoká přesnost
ROD 780: ± 2“
ROD 880: ± 1“
• obzvlášť vhodné pro měření úhlů na
přesných otočných stolech, dělících
hlavách nebo měřicích strojích
Přírůstkové
ROD 780
Rozhraní
 1 VSS
periody signálu/ot.
18 000, 36 000
36 000
Přesnost systému
± 2“
± 1“
Povolené
mechanické otáčky
 1 000 min
1)
1)
22
ROD 880
bez hřídelové spojky
–1
Úhlové odměřovací systémy ERP
bez vlastního uložení
Úhlové odměřovací systémy HEIDENHAIN
ERP bez vlastního uložení jsou určené k
montáži do strojních prvků nebo přípravků.
Pracují bez tření a umožňují vysokou
přesnost.
Proto jsou obzvláště vhodná pro vysoce
přesné úhlové měřicí stoly a přesné
přístroje k měření úhlů. Úhlové odměřovací
systémy ERP 4080 a ERP 8080 jsou
určené pro aplikace do čistých prostor.
ERP 880
• nejvyšší přesnost
• velmi jemná dělicí perioda
• nepatrné odchylky v rámci periody
signálu díky interferenčnímu principu
snímání
ERP 880 s krytkou
Základem vysoké přesnosti systému ERP je
dělicí kotouč s fázovou mřížkou. Dosažitelná
přesnost systému závisí na vystředění
vlastního dělení vůči uložení hnacího
hřídele, jeho házení a přesnosti otáčení.
Přírůstkové
ERP 880
Rozhraní
 1 VSS
periody signálu/ot.
180 000
Přesnost dělení
± 0,9“
Povolené
mechanické otáčky
 1 000 min
–1
Montáž ERP 880
ERP 4080 a ERP 8080
• nejvyšší rozlišení
• vysoká přesnost
• velmi kompaktní konstrukční forma
• nepatrné odchylky v rámci periody
signálu díky interferenčnímu principu
snímání
Přírůstkové
ERP 4080
ERP 8080
Rozhraní
 1 VSS
periody signálu/ot.
131 072
360 000
Přesnost dělení
± 2“
± 1“
Průměr D1/D2
8 mm / 44 mm
50 mm / 108 mm
Povolené
mechanické otáčky
 300 min
–1
 100 min–1
23
Úhlová odměřovací zařízení ERO, ERA
bez vlastního uložení
Úhlová odměřovací zařízení HEIDENHAIN
ERO a ERA s masivním dělicím kotoučem
pracují bez vlastního uložení. Jsou určená
k montáži do strojních prvků nebo
přípravků.
Dosažitelná přesnost systému závisí na
vystředění vlastního dělení vůči uložení
hnacího hřídele, jeho házení a přesnosti
otáčení.
Modelová řada ERO 6000
• velmi ploché konstrukční provedení
• vysoká přesnost systému
• jednoduchá montáž
Modelová řada ERO 6100
• pro dynamické aplikace se sníženými
požadavky na přesnost
• Použití např. v tiskárnách,
manipulačních osách atd.
• velký vnitřní průměr
Snímače úhlů typu ERO mají jako nosič
dělení skleněný dělicí kotouč s nábojem.
Zařízení ERO se v první řadě vyznačují
nízkou hmotností a kompaktními montážními
rozměry. Oblastmi jejich nasazení jsou
metrologie, kompaktní otočné stoly nebo
přesné, vysoce dynamické pohony.
Zařízení ERA disponují robustním ocelovým
dělicím bubínkem a jsou vhodná pro
vysoké otáčky až 10 000 min–1. Používají
se typicky na rychloběžných vřetenech,
otočných stolech a naklápěcích osách.
Modelová řada ERA 4000
–1
• vysoké otáčky až 10 000 min
• robustní provedení s ocelovým
bubínkem s dělením METALLUR
• Přípustné axiální pohyby hnacího hřídele
jsou ± 0,5 mm
• pro ERA 4480 C jsou k dispozici větší
průměry, popř. provedení s krytem
blokovacího vzduchu
• různá provedení bubínku
ERA 4x80 C: masivní provedení se
středicím nákružkem pro vysoké otáčky
ERA 4282 C: masivní provedení s
3-bodovým středěním pro zvýšené
nároky na přesnost
Rozhraní
Vnitřní průměr D1
Vnější průměr D2
Periody signálu/U
ERA 4280 C
ERA 4480 C
ERA 4880 C
Přesnost dělení
ERO 6000
Povolené mechanické otáčky
ERA 4000
ERA 4000
24
Přírůstkové
ERO 6070
ERO 6080
ERO 6180
Rozhraní
 TTL
1 VSS
 1 VSS
Vnitřní průměr D1
25 mm
95 mm
25 mm
95 mm
41 mm
Vnější průměr D2
71 mm
150 mm
71 mm
150 mm
70 mm
periody signálu/ot.
45 000 až 450 000
90 000 bis 900 0001) 9 000
18 000
4 096
Přesnost dělení
± 3“
± 2“
± 3“
± 2“
± 10“
 800 min–1
 1 600 min–1
 800 min–1
 3 500 min–1
1)
Povolené mechanické  1 600 min–1
otáčky
1)
dle integrované interpolace 5/10/50krát
Přírůstkové
ERA 4280 C1) perioda signálu 20 μm
ERA 4480 C perioda signálu 40 μm
ERA 4880 C perioda signálu 80 μm
 1 VSS
40 mm
70 mm
80 mm
120 mm
150 mm
180 mm
270 mm
425 mm
512 mm
76,75 mm
104,63 mm
127,64 mm
178,55 mm
208,89 mm
254,93 mm
331,31 mm
484,07 mm
560,46 mm
12 000
6 000
3 000
16 384
8 192
4 096
20 000
10 000
5 000
28 000
14 000
7 000
32 768
16 384
8 192
40 000
20 000
10 000
52 000
26 000
13 000
–
38 000
–
–
44 000
–
± 5“
± 3,7“
± 3“
± 2,5“
–1
 10000 min
1)
± 2“
 8 500 min–1  6 250 min–1  4 500 min–1  4 250 min–1  3 250 min–1  2 500 min–1  1 800 min–1  1 500 min–1
další verze bubínku najdete v kataloguúhlové odměřovací systémy bez vlastního uložení
25
Úhlové odměřovací systémy ERA
bez vlastního uložení
Úhlová odměřovací zařízení HEIDENHAIN
ERO s ocelovým měřicím páskem jako
měřítkem pracují bez vlastního uložení.
Jsou určená k montáži do strojních prvků
nebo přípravků. Jsou vhodná pro
následující požadavky:
• veliký průměr dutého hřídele až 10 m
• žádný přídavný rozběhový moment od
těsnících kroužků hřídele
Dosažitelná přesnost systému závisí na
přesnosti obrobení dosedacího průměru
pásku, jeho přesnosti házení a otáčení.
Modelová řada ERA 7000 a ERA 8000
• pro velmi velké průměry až 10 m
• ocelový měřící pásek METALLUR
• vysoká přesnost i na místě styku
měřicího pásku
Modelová řada ERA 7000
Měřicí pásek je vložen do vnitřní drážky v
části stroje
• ERA 7400 C: uzavřený kruh
• ERA 7401 C: provedení v segmentech
ERA 7481 C
Justační fólie
ERA 7400 C
Modelová řada ERA 8000
Měřicí pásek je upevněn na obvodu
měřicího prvku stroje
• ERA 8400 C: uzavřený kruh
• ERA 8401 C: provedení v segmentech,
upevnění měřicího pásku přes upínací
prvky
• ERA 8402 C: provedení v segmentech,
měřicí pásek bez upínacích prvků
ERA 8400 C
ERA 8480C
8480 C
26
Přírůstkové
ERA 7400 C
Rozhraní
 1 VSS; perioda signálu 40 μm (na obvodu)
periody signálu/ot.
36 000
45 000
90 000
Přesnost dělení
± 3,9“
± 3,2“
± 1,6“
Přesnost měřicího pásku
± 3 μm na metr délky pásku
Průměr D1
458,62 mm
573,20 mm
1 146,10 mm
Povolené mechanické otáčky
 250 min
–1
 220 min–1
Přírůstkové
ERA 8400 C
Rozhraní
 1 VSS; perioda signálu 40 μm (na obvodu)
periody signálu/ot.
36 000
45 000
90 000
Přesnost dělení
± 4,7“
± 3,9“
± 1,9“
Přesnost měřicího pásku
± 3 μm na metr délky pásku
Průměr D1
458,04 mm
572,63 mm
1145,73 mm
Povolené mechanické otáčky
 50 min
–1
 45 min–1
27
Vestavná měřidla ERM
bez vlastního uložení
Vestavná měřidla ERM společnosti
HEIDENHAIN obsahují magnetizovaný
dělicí bubínek a snímací hlavu. Díky
měřítku MAGNODUR a megnetorezistivnímu
principu snímání jsou zvláště necitlivá na
znečistění.
Typické příklady použití jsou stroje a
zařízení se středními nároky na přesnost a
velkým průměrem dutých hřídelů v
prašném prostředí nebo pod stříkající
vodou, např.
• rotační a naklápěcí osy pro ERM 2200
• C-osy u soustruhů pro ERM 200 a
ERM 2410
• hlavní vřetena frézek pro ERM 2900 a
ERM 2400
Řada ERM 2200
• Vysoká přesnost dělení
• Perioda signálu 200 μm na obvodu
• Distančně kódované referenční značky
• Upevnění bubínku axiálními šrouby
Řada ERM 200
• pro veliké průměry hřídelů do 410 mm
• Upevnění bubínku axiálními šrouby
ERM 200
bubínek s dělením
ERM 200
ERM 2200
ERM 2410
• sestává ze snímací hlavy ERM 2410 a
bubínku s dělením z ERM 200 C
• Inkrementální měření s referenčními
značkami kódovanými dle vzdálenosti
• integrovaná funkce čítání pro absolutní
polohové hodnoty
• absolutní polohová hodnota po přejetí
dvou referenčních značek
bubínek s dělením
ERM 2404
ERM 2904
bubínek s dělením
ERM 2405
Řada ERM 2400
• zvláště kompaktní rozměry pro stísněné
montážní podmínky
• vysoké mechanicky přípustné otáčky, a
proto zvláště vhodná pro hlavní vřetena
• ERM 2484: Upevnění bubínku axiálním
upnutím
• ERM 2485: Upevnění bubínku axiálním
upnutím a lícovaným perem pro zajištění
proti přetočení
ERM 2484
4
Řada ERM 2984
Vestavné měřidlo ERM 2984 odpovídá až
na počet rysek mechanicky a elektricky
typu ERM 2484.
28
Přírůstkové
ERM 2200
Rozhraní
1 VSS
Perioda signálu
cca 200 μm (na obvodu)
Vnitřní průměr D1
70 mm
80 mm
130 mm
180 mm
260 mm
380 mm
Vnější průměr D2
113,16 mm
128,75 mm
176,03 mm
257,50 mm
326,90 mm
452,64 mm
Počet rysek/Přesnost
dělení
1 800/± 7”
2 048/± 6”
2 800/± 5”
4 096/± 3,5”
5 200/± 3”
7 200/± 2,5”
 14 500 min–1
 13 000 min–1
 9 000 min–1
 6 000 min–1
 4 500 min–1
 3 000 min–1
1)
Otáčky
Rozsah pracovních teplot –10 °C až 60 °C
Přírůstkové
ERM 220
ERM 280
ERM 2410
2)
Rozhraní
ERM 220:  TTL; ERM 280: 1 VSS; ERM 2410: EnDat 2.2
Perioda signálu
cca 400 μm (na obvodu); ERM 2410: –
Vnitřní průměr D1
40 mm
70 mm
80 mm
120 mm
130 mm
180 mm
220 mm
295 mm
410 mm
Vnější průměr D2
75,44
mm
113,16
mm
128,75
mm
150,88
mm
176,03
mm
257,50
mm
257,50
mm
326,90
mm
452,64
mm
Počet rysek/Přesnost
dělení
600/
± 11”
900/
± 8”
1 024/
± 7”
1 200/
± 6”
1 400/
± 5,5”
2 048/
± 4”
2 048/
± 5”
2 600/
± 4”
3 600/
± 3,5”
 19 000
min–1
 14 500
min–1
 13 000
min–1
 10 500
min–1
 9 000
min–1
 6 000
min–1
 6 000
min–1
 4 500
min–1
 3 000
min–1
1)
Otáčky
Rozsah pracovních teplot –10 °C až 100 °C
Přírůstkové
ERM 2484
ERM 24853)
ERM 29844)
Rozhraní
 1 VSS
Perioda signálu
cca 400 μm (na obvodu)
Vnitřní průměr D1
40 mm
55 mm
80 mm
100 mm
55 mm
100 mm
Vnější průměr D2
64,37 mm
75,44 mm
113,16 mm
128,75 mm
77,41 mm
120,96 mm
Počet rysek/Přesnost
dělení
512/± 17”
600/± 14”
900/± 10”
1 024/± 9”
256/± 51”
400/± 33”
 42 000 min–1
 33 000 min–1
 36 000 min–1
 27 000 min–1
 22 000 min–1
–
 20 000 min
–
1)
Otáčky
ERM 2484:
ERM 2485:
cca 1 mm (na obvodu)
–1
–1
 35 000 min
–
–1
 16 000 min
–
Rozsah pracovních teplot –10 °C až 100 °C
1)
3)
2)
mech. příp. otáčky
přes integrovanou funkci čítání po přejetí dvou referenčních značek
4)
jen s vnějším průměrem D2 64,37 mm a 75,44 mm
jiné průměry bubínku na vyžádání
29
Rotační snímače ECN, EQN, ERN
s vlastním uložením a namontovanou statorovou spojkou
Druh ochrany IP 64
Rotační snímače HEIDENHAIN ECN, EQN
a ERN s vlastním uložením a spojkou na
straně statoru pracují s fotoelektrickým
snímáním. Vyznačují se jednoduchou
montáží a malou montážní výškou. Jejich
rozsáhlé oblasti použití sahají od
jednoduchých měření až po regulaci
polohy a otáček u elektrických pohonů.
Dutý hřídel těchto přístrojů se nasune a
zajistí přímo na měřeném hřídeli. Při
úhlovém zrychlení hřídele musí statorová
spojka zachytit pouze krouticí moment
způsobený třením v ložisku. Rotační
snímače s namontovanou statorovou
spojkou proto vykazují dobré dynamické
chování a vysokou vlastní frekvenci.
Určité rotační snímače ve speciální verzi
jsou určeny do prostředí ohrožených
výbuchem dle směrnice 94/9/EG, (ATEX).
Odpovídají skupině zařízení II, splňují
požadavky kategorie 2 a mohou být
používány v zónách 1 a 21, jakož i 2 a 22.
ECN/EQN/ERN 1000
ECN/EQN/ERN 400
ECN/ERN 100
30
Modelová řada ECN/EQN/ERN 1000
• miniaturizované provedení
• jednostranně otevřený dutý hřídel s
vnitřním průměrem 6 mm
• vnější průměr pouzdra: 35 mm
• vlastní frekvence statorové spojky
odměřovacího zařízení:  1 500 Hz
• povolené mechanické otáčky:
 12 000 min–1
Rozhraní
Hodnoty polohy/ot.
Rozlišitelné otáčky
Počet rysek
Elektrické napájení
Rozhraní
Modelová řada ECN/EQN/ERN 400
• kompaktní provedení
• jednostranně otevřený, popř. průchozí
dutý hřídel s vnitřním průměrem 8 mm
nebo 12 mm
• vnější průměr pouzdra: 58 mm
• Druh ochrany:
IP 67 na pouzdru (IP 66 u průchozího
dutého hřídele)
IP 64 na vstupu hřídele (IP 66 na
vyžádání)
• vlastní frekvence statorové spojky
odměřovacího zařízení: 1 400 Hz
(kabelové provedení)
• povolené mechanické otáčky:
 12 000 min–1
Modelová řada ECN/ERN 100
• pro velké průměry hřídele
• průchozí dutý hřídel s vnitřním průměrem
D: 20 mm, 25 mm, 38 mm, 50 mm
• vnější průměr pouzdra: 87 mm
• vlastní frekvence statorové spojky
odměřovacího zařízení:  1 000 Hz
• povolené mechanické otáčky:
D  30 mm: 6 000 min–1
D > 30 mm:  4 000 min–1
Hodnoty polohy/ot.
Rozlišitelné otáčky
Počet rysek
Elektrické napájení
Absolutní
ECN 1013
EQN 1025
ECN 1023
EQN 1035
Přírůstkové
ERN 1020
ERN 1030
ERN 1070
ERN 1080
HTL
 TTL2)
 1 VSS
1)
EnDat 2.2 s  1 VSS
EnDat 2.21)
TTL
8 192 (13 bitů)
8 388 608 (23 bitů)
–
–
–
–
4 096 (12 bitů)
512
4 096 (12 bitů)
–
100 až 3 600
3,6 V až 14 V
5V
1000/2500/ 3 600 100 až 3 600
10 V až 30 V
Absolutní
ECN 4133)
EQN 4253)
ECN 425
ECN 425 F
ECN 424 S
EnDat 2.21) s PROFIBUS1 VSS;
DP;
SSI
PROFINET
1)
EnDat 2.2 s PROFIBUS 1 VSS;
DP;
SSI
PROFINET
EnDat 2.2 ;
Fanuc i
Siemens DRIVE-CLiQ
8 192 (13 bitů)
8 192 (13 bitů)
ECN 425: 33 554 432 (25 bitů) –
ECN 424: 16 777 216 (24 bitů)
–
4 096 (12 bitů)
–
512 nebo
2 048
–
512 nebo
2 048
–
EQN 437
EQN 437 F
EQN 436 S
1)
4 096 (12
bitů)
–
5V
Přírůstkové
ERN 4203)
ERN 460
 TTL;
 TTL
ERN 430
3)
ERN 4803)
 HTL
1 VSS
–
250 až 5 000
3,6 V až 14 V 9 V až 36 V; 3,6 V až 14 V 9 V až 36 V; 3,6 V až 14 V;
5 V resp.
10 V až 30 V 5 V resp.
10 V až 30 V 3,6 V až 14 V;
10 V až 30 V
10 V až 30 V
10 V až 28,8 V
1 000 až
5 000
5 V;
10 V až 30 V 5 V
10 V až 30 V
PROFIBUS-DP/PROFINET
Absolutní
ECN 113
ECN 125
Přírůstkové
ERN 120
ERN 130
ERN 180
 TTL
 HTL
 1 VSS
10 V až 30 V
5V
Rozhraní
1)
EnDat 2.2 s
 1 VSS
EnDat 2.21)
Hodnoty polohy/ot.
8 192 (13 bitů)
33 554 432 (25 bitů) –
Počet rysek
2 048
–
1 000 až 5 000
Elektrické napájení
5V
3,6 V až 5,25 V
5V
1)
obsahuje sadu příkazů EnDat 2.1; PROFIBUS-DP přes Gateway
integrovaná interpolace 5/10krát
3)
lze dodat verzi ATEX (ECN 413/EQN 425: s napájením 5 V a EnDat 2.1)
2)
31
Rotační snímače ECN, EQN, ERN
s vlastním uložením a namontovanou statorovou spojkou
Druh ochrany IP 40
Fotoelektrické rotační snímače ECN, EQN
a ERN společnosti HEIDENHAIN s druhem
ochrany IP 40 jsou navržené speciálně k
montáži do motoru. Mají vlastní uložení a
spojku, namontovanou na stator. Pro
synchronní motory jsou k dispozici absolutní
snímače a verze s komutovanými stopami.
Kuželový hřídel, popř. jednostranně
otevřený dutý hřídel se spojuje přímo s
měřeným hřídelem. Tím se dosahuje
extrémně tuhé spojení, jež umožňuje
zvláště dobré dynamické chování pohonu.
Statorová spojka je konstruovaná k
zajištění v úchytném otvoru a umožňuje
rychlou, snadnou montáž s možností
mechanického jemného nastavení
přiřazení komutace.
Modelová řada ECN/EQN 1100
• miniaturizované provedení
• jednostranně otevřený dutý hřídel
 6 mm s tvarovým uzavíracím prvkem
• vnější průměr pouzdra 35 mm
• vlastní frekvence statorové spojky
odměřovacího zařízení:  1 000 Hz
• mech. příp. otáčky 12 000 min–1
ERN 1123
• jednostranně otevřený dutý hřídel
 8 mm
• vnější průměr pouzdra 35 mm
• Statorová spojka s roztečnou kružnicí
 40 mm
• vlastní frekvence statorové spojky:
 1 000 Hz
• mech. příp. otáčky 6 000 min–1
ECN/EQN 1100
ERN 1123
ERN/ECN/EQN 1300
32
Modelová řada ECN/EQN/ERN 1300
• kompaktní rozměry
• kuželový hřídel 1:10 s funkčním
průměrem 9,25 mm pro extrémně tuhé
spojení
• vnější průměr pouzdra 56 mm.
Statorová spojka je vhodná pro úchytné
otvory s vnitřním průměrem 65 mm
• vlastní frekvence statorové spojky
odměřovacího zařízení:  1 800 Hz
• mech. příp. otáčky
ERN/ECN: 15 000 min–1
EQN:
12 000 min–1
• druh ochrany IP 40 v namontovaném
stavu
Absolutní
ECN 1113
ECN 11232)
EQN 1125
EQN 11352)
Přírůstkové
ERN 1123
Rozhraní
1)
EnDat 2.2 s  1 VSS
EnDat 2.21)
 TTL
Hodnoty polohy/ot.
8 192 (13 bitů)
8 388 608 (23 bitů)
–
Rozlišitelné otáčky
–
Počet rysek
512
Komutační signály
–
Komutace bloků3)
Elektrické napájení
3,6 V až 14 V
5V
4 096 (12 bitů) –
4 096 (12 bitů) –
–
500 až 8 192
Rozsah pracovních teplot  115 °C
 90 °C
1)
obsahuje sadu příkazů EnDat 2.1; PROFIBUS-DP přes Gateway
Functional Safety na vyžádání
3)
3 stopy komutace bloků s 90°, 120° nebo 180° mechanického přesazení fáze
2)
Absolutní
ECN 1313
EQN 1325
Přírůstkové
ECN 13254) EQN 13374) ERN 1321 ERN 1326
Rozhraní
1)
1)
EnDat 2.2 s  1 VSS EnDat 2.2
 TTL
Hodnoty polohy/ot.
8 192 (13 bitů)
33 554 432 (25 bitů)
–
Rozlišitelné otáčky
–
–
–
Počet rysek
512 nebo 2 048
Komutační signály
Elektrické napájení
4 096
(12 bitů)
ERN 1387
 1 VSS
1 024 2 048 4 096
512
2 048
4 096
2 048
–
–
–
Z1 stopa3)
3,6 V až 14 V
5V
Rozsah pracovních teplot  115 °C
–
4 096
(12 bitů)
ERN 1381
Komutace
2)
bloků
 120 °C; 4 096 rysek: 100 °C
1)
obsahuje sadu příkazů EnDa 2.1; PROFIBUS-DP přes Gateway
3 stopy komutace bloků s 90 ° nebo 120 ° mechanického přesazení fáze
3)
jeden sinusový a jeden kosinusový signál s jednou periodou na otáčku hřídele snímače
4)
Functional Safety na vyžádání
2)
33
Rotační snímače ROC, ROQ, ROD a RIC, RIQ
s vlastním uložením, pro samostatnou hřídelovou spojku
Fotoelektrické rotační snímačeROC, ROQ
a ROD, stejně jako induktivní RIC a RIQ
společnosti HEIDENHAIN mají vlastní
uložení a jsou zapouzdřené. Jejich druh
ochrany je podle provedení IP 64 až IP 67.
Jsou robustní a mají kompaktní rozměry.
Připojení těchto rotačních snímačů k
hnacímu hřídeli nebo vřetenu se provádí ze
strany rotoru samostatnou hřídelovou
spojkou, jež vyrovnává axiální pohyby a
odchylky mezi hřídelem snímače a hnacím
hřídelem.
Modelová řada ROC/ROQ/ROD 1000
• miniaturizované provedení pro použití
v malých zařízeních nebo v omezených
montážních prostorách
• montáž pomocí synchropříruby
• průměr hřídele 4 mm
Modelová řada 1000
Určité rotační snímače ve speciální verzi
jsou určeny do prostředí ohrožených
výbuchem dle směrnice 94/9/EG, (ATEX).
Odpovídají skupině zařízení II, splňují
požadavky kategorie 2 a mohou být
používány v zónách 1 a 21, jakož i 2 a 22.
Modelová řada ROC/ROQ/ROD 400
• průmyslový standard z hlediska
rozměrů a výstupních signálů
• Druh ochrany
IP 67 na pouzdru
IP 64 na vstupu hřídele (IP 66 na
vyžádání)
• montáž pomocí synchropříruby nebo
svěrací příruby
• průměr hřídele
6 mm u synchropříruby
10 mm u upínací příruby
• oblíbené typy rychle k dodání (viz
prospekt Rotační snímače nebo na
vyžádání)
Synchropříruba
Modelová řada 400
s upínací přírubou
Modelová řada RIC/RIQ 400
• induktivní snímací princip
• pro snížené požadavky na přesnost až
± 480“
• mechanické provedení jako
ROC/ROQ 400
Absolutní
Synchropříruba RIC 418
RIQ 430
ROC 413
ROQ 425
ROC 413
Upínací příruba
Upínací příruba
Rozhraní
EnDat 2.1 s  1 VSS
EnDat 2.24) s  1 VSS;
SSI
Hodnoty
polohy/ot.
262 144 (18 bitů)
8 192 (13 bitů)
Rozlišitelné
otáčky
–
–
počet rysek/
periody signálu
16
512
–
Elektrické
napájení
5V
3,6 V až 14 V;
5 V nebo 10 V až 30 V
9 V až 36 V
10 V až 30 V
1)
2)
34
4 096
(12 bitů)
4 096
(12 bitů)
lze dodat verzi ATEX(ROC/ROQ: s napájením 5 V a EnDat 2.1)
Functional Safety na vyžádání
PROFIBUS-DP;
PROFINET
–
Absolutní
ROC 1013
ROQ 1025
ROC 1023
ROD 1070
ROD 1080
 TTL2)
 1 VSS
1)
1)
EnDat 2.2 s  1 VSS EnDat 2.2
 TTL
Hodnoty polohy/ot.
8 192 (13 bitů)
8 388 608 (23 bitů)
–
Rozlišitelné otáčky
–
–
–
počet rysek/periody
signálu
512
–
100 až 3 600
Elektrické napájení
3,6 V až 14 V
3,6 V až 14 V
5V
2)
4 096
(12 bitů)
4 096
(12 bitů)
 HTL
1 000/2 500/ 100 až
3 600
3 600
10 V až
30 V
5V
obsahuje sadu příkazů EnDat 2.1; PROFIBUS-DP přes Gateway
integrovaná interpolace 5/10krát
Modelová řada 400
s upínací přírubou
ROQ 425
ROC 424 S
PROFIBUS-DP/PROFINET
ROQ 436 S
ROC 4252)
ROC 425 F
2)
ROQ 437
ROQ 437 F
Přírůstkové
1)
ROD 426
ROD 4661)
ROD 4361)
ROD 4861)
ROD 4201)
–
ROD 4301)
ROD 4801)
 TTL1)
 HTL
 1 VSS
Siemens DRIVE-CLiQ
EnDat 2.24);
Fanuc i
 TTL
16 777 216 (24 bitů)
33 554 432 (25 bitů)
–
4 096 (12 bitů) –
10 V až 28,8 V
4)
Přírůstkové
ROD 1020 ROD 1030
Rozhraní
1)
3)
ROQ 1035
4 096 (12 bitů) –
3,6 V až 14 V
4 096 (12 bitů) –
50 až 5 000
3)
ROD 426/466: až 10 000
1 000 až 5 000
5V
5V
10 V až 30 V
Periody signálu přes 5 000 se tvoří zdvojnásobením signálu v rotačním snímači
obsahuje sadu příkazů EnDat 2.1; PROFIBUS-DP přes Gateway
35
Rotační snímače ECI, EQI, ERO
bez vlastního uložení
Induktivní rotační snímače ECI/EQI 1100 a
ECI/EQI 1300 jsou montážně kompatibilní
s fotoelektricky pracujícími rotačními
snímači ExN: hřídel se upevňuje středním
šroubem. Ze strany statoru se rotační
snímač připevní pomocí šroubu.
Modelová řada ECI/EQI 1100
• zástavba je kompatibilní s
ECN/EQN 1100
• jednoduchá montáž bez vyrovnání
• jednostranně otevřený dutý hřídel
 6 mm
Induktivní rotační snímač ECI 119 se
vyznačuje zvláště malým vnějším průměrem
při velkém otvoru hřídele. Nasune se na
hřídel, upevní zezadu a upne axiálními
šrouby.
Modelová řada ECI/EQI 1300
• zástavba je kompatibilní s
ECN/EQN 1300
• kuželový hřídel nebo jednostranně
otevřený dutý hřídel
Vestavné fotoelektrické rotační snímače
ERO společnosti HEIDENHAIN obsahují
dělicí kotouč s nábojem a snímací hlavu.
Jsou zvláště vhodné do stísněných
montážních prostor nebo pro aplikace,
u nichž nesmí docházet ke tření.
Pro kontrolu správné montáže rotačního
snímače bez vlastního uložení slouží
zkušební měřidlo HEIDENHAIN PWM 20.
ECI/EQI 1100
Verze s Functional Safety:
• jednoduchá montáž bez vyrovnání
• jednostranně otevřený dutý hřídel
ECI 119
• zvláště ploché provedení
• průchozí dutý hřídel  50 mm
ECI/EQI 1300
Modelová řada ERO 1200
• kompaktní provedení
• pro průměr hřídele až 12 mm
ERO 1200
Modelová řada ERO 1400
• miniaturizované vestavné rotační
snímače pro hnací hřídele až  8 mm
• zamontovaný speciální montážní
přípravek
• s krytkou
ERO 1400
36
Absolutní
ECI 1118
1)
EQI 1130
ECI 1319
EQI 13311)
Rozhraní
EnDat 2.1 s  1 VSS
EnDat 2.2 s  1 VSS2)
Hodnoty polohy/ot.
262 144 (18 bitů)
524 288 (19 bitů)
Rozlišitelné otáčky
–
Počet rysek
16
Povolené mechanické
otáčky
 15 000 min–1  12 000 min–1  15 000 min–1  12 000 min–1
Hřídel
jednostranně otevřený dutý
hřídel
1)
2)
4 096 (12 bitů) –
4 096 (12 bitů)
2)
32
kuželový hřídel2) nebo
jednostranně otevřený dutý
hřídel
Functional Safety na vyžádání
ne u verze s Functional Safety
Absolutní
ECI 119
Rozhraní
EnDat 2.1 s  1 VSS
Hodnoty polohy/ot.
524 288 (19 bitů)
Počet rysek
32
Povolené mechanické
otáčky
 6 000 min–1
Hřídel
průchozí dutý hřídel  50 mm
Přírůstkové
ERO 1225
ERO 1285
Rozhraní
 TTL
 1 VSS
Počet rysek
1 024 2 048
Povolené mechanické
otáčky
 25 000 min–1
Průměr hřídele D
10, 12 mm
Přírůstkové
ERO 1420
ERO 1470
ERO 1480
Rozhraní
 TTL
 TTL
1)
 1 VSS
Počet rysek
512 1 000 1 024
1 000 1 500
512 1 000 1 024
Povolené mechanické
otáčky
 30 000 min
Průměr hřídele D
 4, 6, 8 mm
1)
–1
integrovaná interpolace 5//10/20/25krát
37
Řízení obráběcích strojů
Řízení pro frézky a frézovací/
soustružnické stroje
TNC řídicí systémy společnosti
HEIDENHAIN tvoří ucelenou řadu:
od jednoduchých, kompaktních 3osých
řídicích systémů TNC 128 až po řídicí
systém TNC 640 (až 18 os plus vřeteno).
Lze vyhovět téměř každému aplikačnímu
případu. Se systémem TNC 640 lze
obrábět frézováním i soustružením na
jednom stroji.
TNC systémy HEIDENHAIN jsou
všestranné:
ovládáním vyhovují dílenským podmínkám,
ale jsou také externě programovatelné a
proto jsou vhodné pro automatizovanou
výrobu. Jednoduché frézování zvládají
stejně spolehlivě, jako např. TNC 640 a
iTNC 530 rychlostní frézování – s pohyby
téměř bez škubání – nebo obrábění v
5 osách s naklápěcí hlavou a otočným
stolem.
TNC obráběcí programy lze používat velmi
dlouho, protože jsou kompatibilní směrem
nahoru: na nových TNC systémech fungují
i programy ze starších verzí. Při přechodu
na "vyšší" TNC se uživatel nemusí znovu
vše učit, pouze se musí seznámit s novými
přídavnými funkcemi.
38
A takto vypadá budoucnost:
U řídicích systémů HEIDENHAIN se
připravuje generační výměna. TNC 640,
jako budoucí špičkový řídicí systém,
poskytuje moderní a výkonnou řídicí
platformu. Již nyní disponuje prakticky
kompletním výkonovým rozsahem
osvědčeného systému iTNC 530. TNC 640
navíc nabízí
• Funkce pro frézování a soustružení s
výkonnými soustružnickými cykly
• zdokonalené vedení pohybu pro ještě
přesnější povrchy a vysokou obrysovou
přesnost
• grafiku s vysokým rozlišením a věrnou
3D simulací
• přehledné, barevně strukturované
uživatelské rozhraní.
Řídicí systémy společnosti HEIDENHAIN
jsou univerzální. Mají správné
programové řešení pro každou úlohu.
Programování na stroji
Dílensky orientovaný koncept umožňuje
kvalifikovanému dělníkovi programování
přímo na stroji.
Díky programování v popisném dialogu
se uživatel nemusí učit programovací jazyk
ani G-funkce. Řídicí systém jej vede
snadno srozumitelnými otázkami a pokyny.
To podporují jednoznačné symboly a
značení kláves. Dvojité obsazení kláves
funkcemi je důkladně odstraněno. U
systému TNC 640 lze i složité obrábění
frézováním a soustružením programovat
důsledně v popisném dialogu.
Alternativní provozní režim smarT.NC
systému iTNC 530 programování ještě dále
zjednodušuje. Přehledné programování do
formulářů, přednastavení globálně platných
hodnot, množství nabídek a názorná
pomocná grafika zajišťují rychlou a
uživatelsky přátelskou obsluhu.
Přehledná obrazovka zobrazuje pokyny
popisného dialogu, průběh dialogu, kroky
programu, grafiku a lištu softkláves.
Všechny texty jsou k dispozici v řadě
jazyků.
Často se opakující pracovní operace jsou
uloženy v pevných obráběcích cyklech.
Grafická podpora usnadňuje programování
a nabízí důležitou pomoc při testování
programu.
I když jste zvyklí na programování podle
DIN, není to pro řídicí systémy HEIDENHAIN
žádný problém.
Dialog HEIDENHAIN
Polohování s ručním zadáním
Na stroji lze pomocí řídicího systému
HEIDENHAIN pracovat i bez vytvoření
kompletního NC programu. Obrábíte dílec
krok za krokem – manuálně i automatickým
polohováním v libovolné posloupnosti.
Testování programu
Externí vytváření programů
Stejně tak dobře lze systémy HEIDENHAIN
programovat externě – například v CAD/
CAM systému nebo na programovacím
pracovišti HEIDENAIN. Ethernetové
rozhraní zaručuje minimální přenosové
časy i u delších programů.
Symbolika tlačítek
V řídicích systémech TNC 640, TNC 620 a
iTNC 530 můžete přímo otevírat soubory
DXF, vytvořené v systému CAD a extrahovat
z nich obrysy a obráběcí pozice. Tím
ušetříte nejen náklady na programování a
testování, ale máte jistotu, že převzatá data
přesně odpovídají zadání konstruktéra.
smarT.NC:
programování v přehledných formulářích
Externí programování
Zpracování dat DXF
Řídicí systémy HEIDENHAIN
Modelová řada
Stránka
Řízení pro frézky a frézovací/soustružnické
stroje, jakož i obráběcí centra
až 18 os a 2 vřetena
TNC 640
40
Souvislý řídicí systém pro frézky a obráběcí
centra
až 18 os a 2 vřetena
iTNC 530
40
Souvislý řídicí systém pro jednoduché frézky
až 4 osy a vřeteno
TNC 320
42
až 5 os a vřeteno
TNC 620
42
až 4 osy a vřeteno
TNC 128
44
Elektronická ruční kolečka
HR
47
Programovací stanice
TNC 620
TNC 640
iTNC 530
TNC 320
47
Pravoúhlý řídicí systém pro jednoduché frézky
Zvláštní příslušenství
39
Řídicí systémy TNC 640 a iTNC 530
pro frézky, frézovací/soustružnické stroje a obráběcí centra
Řídicí systémy HEIDENHAIN TNC 640 a
iTNC 530 jsou vhodné jako univerzální a
dílenské řídicí systémy pro frézky a vrtačky,
ale i pro obráběcí centra. Systém TNC 640
navíc umožňuje kombinované obrábění
frézováním a soustružením. TNC 640 a
iTNC 530 disponují obsáhlou nabídkou
funkcí pro
• univerzální frézky
• kombinované frézovací/soustružnické
stroje (pouze TNC 640)
• vysokorychlostní frézování
• pětiosé obrábění s naklápěcí hlavou a
otočným stolem
• pětiosé obrábění na velkých strojích
• vodorovné vyvrtávačky
• obráběcí centra a automatizované
obrábění.
Systémy TNC 640 a iTNC 530 disponují
optimalizované vedení pohybu, krátké
doby zpracování bloku a speciální
regulační strategie. Společně s důsledně
digitální konstrukcí a integrovanou
digitální regulací pohonu, včetně měniče,
jsou tak možné nejvyšší rychlosti obrábění
při maximální obrysové přesnosti –
specielně při obrábění 3D kontur.
Soustružené kontury se na systému
TNC 640 programují v obvyklém dialogu
HEIDENHAIN. Pro složité soustružení jsou
navíc k dispozici obrysové prvky specifické
pro soustružení (zápichy, odlehčovací
zápichy, odlehčovací zápichy závitu), jakož
i cykly soustružení.
Optimalizované uživatelské rozhraní
systému TNC 640 poskytuje rychlý
přehled: Nápomocná přitom jsou různá
barevná označení, jednotné tabulkové
editory a smartSelect – rychlá volba funkcí
podporovaná dialogem.
40
TNC 640
iTNC 530
Osy
až 18 os a 2 vřetena
Interpolace
•
•
•
•
•
•
Zadávání programu
Popisný dialog HEIDENHAIN, DIN/ISO
Programovací pomůcka
v průvodci TNC-guide jsou k dispozici informace pro uživatele přímo v řídicím systému
DXF-konvertoropce
Přebírání kontur a obráběcích pozic z DXF souborů
Paměť programů
pevný disk min. 21 GB
Zadání polohy
cílové pozice v pravoúhlých nebo v polárních souřadnicích, údaje o rozměrech absolutní nebo
inkrementální, v mm nebo palcích; převzetí aktuální hodnoty
Krok zadání a zobrazovací krok
až 0,1 μm resp. 0,000 1°; TNC 640 volitelně až 0,01 μm resp. 0,000 01°
Doba zpracování NC bloku
0,5 ms (3D-přímka bez korekce poloměru při 100 % vytížení PLC)
Soustružnické funkce opce
•
•
•
•
Vysokorychlostní obrábění
Obzvláště plynulé vedení pohybu
Volné programování kontur FK
v popisném textu HEIDENHAIN s grafickou podporou
Transformace souřadnic
• Posunutí počátku, rotace, zrcadlení, změna měřítka (specifická podle osy)
• Naklápění roviny obrábění, funkce PLANE (volitelný software)
Obráběcí cykly
pro vrtání, frézování, soustružení (jen TNC 640, opce); zadávání dat s grafickou podporou
Cykly dotykových sond
k proměření nástroje, vyrovnání a proměření obrobku a nastavení nulových bodů
grafika
k programování a testování
Paralelní provoz
obrábění a programování s grafikou
Datové rozhraní
Ethernet 1000BASE-T; USB 2.0; V.24/RS-232-C (max. 115 200 Baudů)
Dálkové ovládání a diagnostika
TeleService
Obrazovka
barevný plochý displej (TFT), 15" nebo 19"
Regulace os
• Přednastavení rychlosti nebo režim s vlečnou odchylkou
• integrovaná digitální regulace pohonů s integrovaným regulátorem
Adaptivní řízení posuvu Opce
AFC upraví posuv podle výkonu vřetena
Monitorování kolize DCM Opce
Dynamické monitorování pracovního prostoru, zda nedochází ke kolizi částí stroje1)
Příslušenství
• Elektronické ruční kolečko
• Dotyková sonda obrobku TS a Dotyková sonda nástroje TT nebo TL
Lineární v max. 5 osách (pomocí Tool Center Point Managementu)
Kruhová v maximálně 3 osách při naklopené rovině obrábění
Spline-interpolace v maximálně 5 osách
Šroubovice
Válcový plášť1)
Řezání vnitřních závitů bez vyrovnávací hlavy1)
Popisný dialog HEIDENHAIN, smarT.NC,
DIN/ISO
Správa dat soustružnických nástrojů
Kompenzace řezného poloměru
Konstantní řezná rychlost
Přepínání frézování/soustružení
–
1)
1)
tuto funkci musí realizovat výrobce stroje
Další funkce a rozdíly mezi funkcemi viz dokumentace výrobku
41
Řídicí systémy TNC 320, TNC 620
pro frézky
Systémy HEIDENHAIN TNC 320 a TNC 620
jsou kompaktní a všestranné řídicí systémy.
Díky své pružné koncepci obsluhy –
možnost dílenského programování v dialogu
HEIDENHAIN na stroji nebo načítání
externě připravených programů – a díky
rozsahu svého výkonu je vhodné pro
nasazení na univerzálních frézkách a
vyvrtávačkách pro
• kusovou a sériovou výrobu
• výrobu nástrojů
• obecné strojírenství
• výzkum a vývoj
• výrobu prototypů a zkušebny
• opravny
• odborné školy a učiliště.
Systém TNC 320 je díky analogovému
výstupu i pro požadované hodnoty otáček
zvláště vhodný pro dovybavení obráběcích
strojů.
Řízení TNC 620 má díky digitálnímu
konceptu pod kontrolou kompletní systém
pohonů stroje. Spolehlivá digitální technika
pohonů HEIDENHAIN umožňuje nejenom
obrysovou věrnost a plynulé obrábění při
vysoké přesnosti, ale u systému TNC 620
jsou navíc všechny komponenty řízení
propojeny digitálním rozhraním.
42
TNC 620
TNC 320
TNC 620
Osy
3 osy a vřeteno
volitelně 4. a 5. osa (při neřízeném vřetenu)
3 osy a vřeteno
volitelně 4. a 5. osa
Interpolace
•
•
•
•
Zadávání programu
• popisný dialog HEIDENHAIN
• DIN/ISO (softklávesami nebo externí klávesnicí USB)
• Volné programování kontur FK (opce u TNC 620)
Programovací pomůcka
v průvodci TNCguide jsou k dispozici informace pro uživatele přímo v řídicím systému
DXF-konvertoropce
–
Paměť programů
300 MB
Zadání polohy
•
•
•
•
Krok zadání a zobrazovací krok
až 0,1 μm resp. 0,000 1°
až 0,1 μm resp. 0,000 1°;
volitelně až 0,01 μm resp. 0,000 01°
Doba zpracování NC bloku
6 ms
1,5 ms
Transformace souřadnic
• Posunutí počátku, rotace, zrcadlení, změna měřítka (specifická podle osy)
• Naklápění roviny obrábění, funkce PLANE (volitelný software)
Obráběcí cykly
(částečně opce u TNC 620)
• Vrtání, řezání závitů, frézování závitů, vystružování a vyvrtávání
• Cykly pro vrtací obrazce, řádkování rovných ploch
• Hrubování a dokončování kapes, drážek a čepů
Cykly dotykových sond
k proměření nástroje, vyrovnání a proměření obrobku a nastavení vztažného bodu
(opce u TNC 620)
grafika
pro programování a testování (opce u TNC 620); grafická podpora programování cyklů
Paralelní provoz
Obrábění a programování, grafika obrábění (opce u TNC 620)
Datové rozhraní
• Ethernet 1000BASE-T
• USB 2.0
• V.24/RS-232-C a V.11/RS-422 (max. 115 200 Baudů)
Obrazovka
15" plochá barevná obrazovka (TFT)
Regulace os
Přednastavení rychlosti nebo režim s vlečnou odchylkou
Přímky: ve 4 hlavních osách
Kružnice: ve 2 osách
šroubovice, sloučení kruhové dráhy a přímky
plášť válce (opce)
Cílové pozice v pravoúhlých nebo v polárních souřadnicích
Údaje o rozměrech absolutní nebo přírůstkové
Zobrazení a zadávání v mm nebo v palcích
tlačítko pro převzetí
Integrovaná digitální regulace pohonů pro
synchronní a asynchronní motory
přes integrované přizpůsobování PLC
Vstupy/výstupy lze rozšířit přes PL 510
Příslušenství
Přímky: ve 4 (volitelně 5) hlavních osách
Kružnice: ve 2 (volitelně 3) osách
šroubovice, sloučení kruhové dráhy a přímky
plášť válce (opce)
Přebírání kontur a obráběcích pozic z DXF
souborů
–
Přizpůsobení stroje
•
•
•
•
Vstupy/výstupy přes PL 6000
• Elektronická ruční kolečka HR
• Dotyková sonda obrobku TS a Dotyková sonda nástroje TT nebo TL
43
Pravoúhlý řídicí systém TNC 128
pro frézky
Systém TNC 128 společnosti HEIDENHAIN
je kompaktní, všestranný řídicí systém se
třemi řízenými osami a řízeným vřetenem.
Volitelně lze řídit ještě jednu další osu. Díky
své pružné koncepci obsluhy a rozsahu
svého výkonu je zvláště vhodné pro
nasazení na univerzálních frézkách a
vyvrtávačkách pro
• kusovou a sériovou výrobu
• obecné strojírenství
• výrobu prototypů a zkušebny
• opravny
• odborné školy a učiliště.
Systém TNC 128 je díky analogovému
výstupu i pro požadované hodnoty otáček
zvláště vhodný pro dovybavení obráběcích
strojů.
44
TNC 128
Osy
3 osy a vřeteno
volitelně 4. a 5. osa (při neřízeném vřetenu)
Zadávání programu
popisný dialog HEIDENHAIN
Paměť programů
300 MB
Zadání polohy
• Cílové pozice v pravoúhlých nebo v polárních souřadnicích
• Údaje o rozměrech absolutní nebo přírůstkové
• Zobrazení a zadávání v mm nebo v palcích
Krok zadání a zobrazovací krok
až 0,1 μm resp. 0,000 1°
Doba zpracování NC bloku
6 ms
Transformace souřadnic
Posunutí, rotace, zrcadlení, změna měřítka (specifická podle osy)
Obráběcí cykly
• Vrtání, řezání závitů, frézování závitů, vystružování a vyvrtávání
• Cykly pro vrtací obrazce, řádkování rovných ploch
• Frézování kapes, čepů a drážek
Cykly dotykových sond
Kalibrace dotykových sond a nastavení vztažného bodu
grafika
pro programování a testování; grafická podpora programování cyklů
Paralelní provoz
obrábění a programování, grafika obrábění
Datové rozhraní
• Ethernet 1000BASE-T
• USB 2.0
• V.24/RS-232-C a V.11/RS-422 (max. 115 200 Baudů)
Obrazovka
12.1" plochá barevná obrazovka (TFT)
Regulace os
Přednastavení rychlosti nebo režim s vlečnou odchylkou
Přizpůsobení stroje
přes integrované přizpůsobování PLC; vstupy/výstupy lze rozšířit přes PL 510
Příslušenství
• Elektronická ruční kolečka HR
• Dotyková sonda obrobku TS resp. KT a dotyková sonda nástroje TT
45
Souvislé řídicí systémy
digitální koncept řízení
V celkovém digitálním konceptu řízení
společnosti HEIDENHAIN jsou všechny
komponenty vzájemně propojeny výlučně
digitálním rozhraním – komponenty řízení
přes HSCI (HEIDENHAIN Serial Controller
Interface), protokol reálného času
HEIDENHAIN pro Fast-Ethernet a snímače
přes EnDat 2.2, obousměrné rozhraní
HEIDENHAIN. Řízení je široce použitelné
také díky diagnostice a odolnosti vůči
poruchám – a to od procesoru až po snímač.
Vynikající vlastnosti celkového digitálního
konceptu HEIDENHAIN garantují vysokou
přesnost a jakost povrchu při vysokých
pojezdových rychlostech.
Digitální regulace pohonů
Vysoká kvalita povrchu, vysoká přesnost
obrysu u vyrobených součástek a krátké
výrobní časy – tyto požadavky lze realizovat
pouze pomocí konceptu číslicového řízení.
HEIDENHAIN proto nabízí řídicí systémy s
integrovanou digitální regulací pohonu.
V závislosti na typu stroje jsou k dispozici
kompaktní nebo modulární měniče.
Kompaktní měnič obsahuje výkonovou
elektroniku až pro 2 osy, 3 osy nebo 4 osy
plus vřeteno s výkonem vřetena až do
15 kW. U modulárních měničů jsou k
dispozici různé výkonové moduly pro osy a
vřeteno a napájecí jednotky od 22 kW až
do 80 kW. Modulární měniče jsou vhodné
pro stroje, jež mají až 13 os plus vřeteno s
výkonem až do 40 kW.
Pro připojení k měničům HEIDENHAIN
jsou dodávané posuvové motory od
0,4 Nm až do 62,5 Nm a motory vřetene
od 5,5 kW až do 40 kW.
iTNC 530
s modulárním měničem
a motory
46
Následující řídicí systémy HEIDENHAIN
existují s HSCI a s digitální regulace
pohonů:
•
•
•
•
•
iTNC 530
TNC 640
TNC 620
MANUALplus 620
CNC PILOT 640
Příslušenství
elektronická ruční kolečka
Programovací stanice
Elektronickými ručními kolečky HEIDENHAIN
lze velmi jemně posunovat osové saně
pomocí pohonu posuvu, podle otáčení
ručního kolečka. Ruční kolečka se volitelně
dodávají s rastrováním.
Pomocí programovacích stanic iTNC a
TNC 320/TNC 620 a TNC 640 máte
možnost programovat s popisným textem
jako na vašem stroji, ale přesto stranou od
hluku dílny.
Přenosná ruční kolečka HR 410, HR 520
a HR 550 FS
Osová tlačítka a některá funkční tlačítka
jsou integrovaná do pouzdra. Tak můžete
kdykoliv – bez ohledu na to, kde se právě s
ručním kolečkem nacházíte – změnit
pojížděnou osu nebo seřídit stroj. Ruční
kolečko HR 520 obsahuje navíc indikaci
aktuální pozice, posuv a otáčky vřetena,
režim provozu ale také potenciometry
overridu posuvu a otáček vřetena. Ruční
kolečko HR 550 FS s rádiovým přenosem
vám poskytuje neomezenou volnost
pohybu. Funkčností odpovídá typu HR 520.
Tvorba programů
Zhotovování, testování a optimalizace
programů v popisném textu HEIDENHAIN
nebo programů DIN/ISO na programovací
stanici zkracuje dobu odstávek stroje.
Přitom nemusíte měnit zavedené postupy.
Programovací pracoviště je totiž vybaveno
stejnou klávesnicí, jaká je na obráběcím
stroji. Samozřejmě můžete na programovací
stanici využít alternativně také provozní
režim smarT.NC.
Výuka na programovací stanici
Protože jsou programovací stanice
založené na příslušném softwaru řídicího
systému, tak jsou obzvláště vhodné pro
účely školení a dalšího vzdělávání.
Školení TNC ve školách
Také pro vzdělávání programátorů TNC na
školách jsou programovací stanice velmi
vhodné, protože umožňují programování
jak v popisném textu tak i v DIN/ISO.
HR 550 FS
HR 410
Vestavná ruční kolečka HR 130 a HR 150
Vestavná ruční kolečka od fy HEIDENHAIN
mohou být integrovaná do ovládacího pultu
nebo mohou být umístěna jinde na stroji.
Přes adaptér lze k systému připojit až tři
elektronická vestavná ruční kolečka
HR 150.
HR 130 pro montáž do ovládacího pultu stroje.
47
Seřizování a proměřování obrobků a nástrojů
Dotykové sondy na obrobky
Dotykové sondy obrobku TS
HEIDENHAIN Vám pomohou provádět
funkce přípravy, měření a kontroly přímo na
obráběcím stroji.
Dotykový hrot spínané dotykové sondy TS
se vychýlí při nájezdu na plochu obrobku.
Přitom TS generuje spínací signál, který se
přenáší do řízení dle typu sondy kabelem
nebo bezdrátově, rádiovým či infračerveným
přenosem.
Řízení synchronně ukládá aktuální polohu
os, získanou prostřednictvím snímačů
polohy a dále jí zpracuje. Spínací signál je
vytvořen velmi spolehlivým optickým
senzorem, který pracuje bez opotřebení.
HEIDENHAIN dodává odpovídající
dotykové hroty s rozličnými průměry kuliček
a různými délkami. U typu TS 260 lze
prostřednictvím adaptéru používat také
asymetrické snímací prvky, s přesným
seřízením pomocí šroubení.
Přednosti dotykových sond
HEIDENHAIN
• Vysoká reprodukovatelnost snímání
• Vysoká snímací rychlost
• Díky bezkontaktnímu optickému spínači,
resp. vysoce přesnému snímači tlaku
nedochází k opotřebení
• vysoká opakovatelná přesnost v
dlouhodobém časovém horizontu
• bezporuchový přenos signálu kabelem
nebo rádiovým, případně infračerveným
přenosem
• Optická kontrola stavu
• Integrované ofukovací zařízení u
infračervených dotykových sond
• Účinný režim pro úsporu energie
• u TS 460: Adaptér pro ochranu proti
kolizím (volitelný) zamezuje poškození a
brání zahřívání dotykové sondy od
vřetena
• u TS 260: přímé připojení na každou
sledovací elektroniku; není nutné žádné
rozhraní
Dotyková sonda s kabelovým přenosem
signálu pro stroje s ruční výměnou
nástrojů:
• TS 260
axiální nebo radiální přírubová krabice
Dotyková sonda s infračerveným
přenosem signálu pro stroje s
automatickou výměnou nástrojů
• TS 460
standardní dotyková sonda s
kompaktními rozměry
Dotykové sondy s infračerveným
přenosem signálu pro stroje s
automatickou výměnou nástrojů:
• TS 444
bez baterie – napájení zabudovaným
generátorem se vzduchovou turbínou z
centrálního zdroje stlačeného vzduchu
• TS 642
aktivace spínačem v nástrojovém držáku
• TS 740
vysoká přesnost a opakovatelnost
snímání, menší síla pro dotyk.
Typ stroje
Výměna nástroje
Přenos signálu
Vysílací/přijímací jednotka
Elektrické napájení
Zapnutí / Vypnutí
Rozhraní k řídicímu systému Úroveň signálu
Reprodukovatelnost snímání
Rychlost nájezdu
Stupeň krytí EN 60 529
48
SE 660
SE 540
TS 740
TS 460
TS 460
TS 260
TS 444
TS 642
TS 260 s upínacím
hřídelem
TS 740
TS 260
CNC frézky a vyvrtávačky, jakož i CNC brusky nebo soustruhy
automatická
Rádiově nebo
infračerveně
ruční
Infračerveně
přes propojovací kabel
• SE 540: k vestavbě do vřeteníku; pouze infračervený přenos
• SE 660: společný SE pro TS a TT; rádiový a infračervený přenos
–
baterie nebo akumulátory generátor se vzduchovou baterie nebo akumulátory
turbínou
15 V až 30 V
Rádiový nebo infračervený přenos
Spínač v nástrojovém
držáku
infračerveným signálem
HTL přes vysílač/přijímač SE
–
HTL
2  1 μm
2  0,25 μm
2  1 μm
 3 m/min
 0,25 m/min
 3 m/min
IP 67
49
Dotykové sondy na nástroje
Proměřování nástrojů přímo na obráběcím
stroji šetří vedlejší časy, zvyšuje přesnost
obrábění a snižuje počet zmetků i dodatečné
opravování. S dotykovými sondami TT a
laserovými sondami TL nabízí HEIDENHAIN
dva rozdílné principy měření nástrojů.
Díky robustnímu provedení a vysokému
stupni krytí mohou být sondy pro měření
nástrojů trvale nainstalovány přímo v
pracovním prostoru stroje.
Měření nástroje je možné kdykoli: před
obráběním, mezi obráběcími kroky, nebo
po obrábění.
Dotykové sondy
TT 160 a TT 460 jsou trojrozměrné spínací
dotykové sondy pro měření a kontrolu
nástrojů. Kruhový dotykový terčík TT se při
mechanickém kontaktu s nástrojem
vychýlí. TT přitom vytvoří spínací signál,
který je předán do řídicího systému a tam
následně zpracován. Spínací signál je
vytvořen velmi spolehlivým optickým
senzorem, který pracuje bez opotřebení.
TT 160
• Přenos signálu do NC připojovacím
kabelem
TT 460
• Přenos signálu rádiovým nebo
infračerveným přenosem do vysílače/
přijímače
• SE 660 představuje společnou vysílací/
přijímací jednotku pro nástrojové a
obrobkové dotykové sondy s rádiovým
nebo infračerveným přenosem
TT 160
TT 460
TT 160
Princip snímání
mechanické snímání; ve 3 rozměrech ±X, ±Y, +Z
Reprodukovatelnost
snímání
2 1 μm (rychlost snímání 1 m/min)
Přípustné vychýlení
snímacího prvku
cca 5 mm ve všech směrech
Elektrické napájení
10 až 30 V přes NC
baterie nebo akumulátory
Rozhraní k řídicímu
systému
Úroveň signálu
HTL
HTL přes vysílač/přijímač SE
Přenos signálu
přes propojovací kabel
Radiovým a infračerveným
přenosem s obvodovým
vyzařováním 360°
Snímací prvek
 40 mm nebo  25 mm
Stupeň ochrany EN 60 529 IP 67
50
TT 460
Laserové sondy TL
Laserovými sondami TL Micro a TL Nano se
mohou nástroje proměřovat bezdotykově
při jmenovitých otáčkách. Pomocí měřicích
cyklů, jež jsou součástí dodávky, můžete
zjišťovat délku a průměr nástroje, kontrolovat
tvar jednotlivých břitů a zjišťovat opotřebení
nebo zalomení nástroje. Zjištěná data o
nástrojích ukládá řízení do tabulek
nástrojů.
TL Nano
TL Micro 150
TL Micro 200
TL Micro 350
Princip snímání
bezdotykově pomocí laserového paprsku; ve 2 rozměrech ±X, (popř. ±Y), +Z
Průměr nástroje
Měřeno středově
0,03 až 37 mm
Reprodukovatelnost
± 0,2 μm
Otáčky vřetena
–1
u měření jednotlivých břitů optimalizováno na standardní vřetena nebo vřetena HSC (> 30 000 min )
Laser
laser s viditelným červeným světlem, se středově zaostřeným paprskem; třída ochrany 2 (IEC 825)
Elektrické napájení
24 V přes NC
Rozhraní k řídicímu
systému
Úroveň signálu
HTL
0,03 až 30 mm
0,03 až 80 mm
0,03 až 180 mm
± 1 μm
Stupeň ochrany EN 60 529 IP 68 (v zasunutém stavu, se závěrným vzduchem)
Čištění nástroje
integrované ofukovací zařízení
51
Zpracování a zobrazení naměřených hodnot
Indikace polohy
Indikace pozice slouží k zobrazování
naměřených hodnot od měřidel délky,
dotykových snímačů, rotačních snímačů
nebo měřidel úhlů. Oblasti použití jsou
například:
• Měřicí a kontrolní přípravky
• Dělicí přístroje
• Kontrola měřidel
• Ručně ovládané obráběcí stroje
• Měřicí stroje
Indikace pozice fy HEIDENHAIN jsou
konstruovány pro velmi snadné používání
uživatelem. Mají tyto typické vlastnosti:
• optimálně čitelný, plochý grafický displej
• Přehledně uspořádaná klávesnice
• Ergonomická tlačítka
• Čelo skříňky je chráněno proti stříkající
vodě
• Robustní odlévaná skříňka
• Dialogové vedení uživatele s nápovědou
a grafickými funkcemi
• Funkce pro uživatele k usnadnění práce
na ručně ovládaných strojích a
zařízeních
• Vyhodnocování referenčních značek pro
distančně kódované a jednotlivé
referenční značky
• Bezproblémová montáž a provoz bez
údržby
• Při hospodárném používání krátká doba
amortizace.
K následnému zpracování v elektronických
obvodech nebo pouze pro tisk naměřených
hodnot má většina indikací polohy datové
rozhraní HEIDENHAIN.
52
Elektronika rozhraní
Elektronika rozhraní fy HEIDENHAIN
přizpůsobí signály měřidla rozhraní
následujících elektronických obvodů.
Karty s čítači, jež lze zabudovat do PC
nebo následných elektronických obvodů
zjednodušují montáž zákaznických
řešení, jako jsou elektronická měřidla, řídicí
systémy nebo automaty.
Modulární elektronika rozhraní MSE
slouží jako flexibilní sledovací elektronika
především na měřicích pracovištích s více
místy měření.
Externí box rozhraní EIB mění sinusové
výstupní signály měřidel HEIDENHAIN
pomocí integrovaných funkcí čítání na
absolutní polohové hodnoty a tak ulehčuje
připojení k různým řídicím systémům.
Indikace polohy pro produktivní
práci
Indikace polohy pro technické měřicí
aplikace disponují mnoha funkcemi pro
zjišťování a statistické vyhodnocování
naměřených hodnot.
Indikace polohy pro ručně obsluhované
obráběcí stroje umožňují produktivnější
práci: Šetří čas, zvyšují dodržení rozměrů
vyráběných obrobků a zlepšují komfort.
Indikace polohy QUADRA-CHEK pro
profilové projektory, měřicí mikroskopy,
2D-, video- a souřadnicové měřicí stroje
zjišťují měřicí body 2D obrysů dle
provedení buď automaticky nebo ručně,
prostřednictvím nitkového kříže, přes
optické rozpoznání hran nebo
videokamerou – se zobrazením živého
obrazu v reálném čase a s integrovaným
zpracováním obrazu. U 3D obrysů, jako je
rovina, válec, kužel a koule zjišťují měřicí
body snímáním dotykovou sondou.
Ve volitelné CNC verzi pracují jako
plnohodnotné řídicí systémy také pro
polohování os s automatickým během
měřicích programů.
Nehraje přitom žádnou roli, zda indikací
polohy vybavíte nový nebo již používaný
stroj. Montáž jde rychle a je možná na
každém stroji – nezávisle na způsobu
obrábění stroje a počtu os, které mají být
indikovány.
PC řešení pro měřicí stroj
TOOL-CHEK je indikace polohy se
speciálními funkcemi pro použití v
zařízeních na přednastavení nástrojů.
Podle aplikace jsou k dispozici prakticky
orientované funkce a cykly. Indikace
zbývající dráhy s grafickou pomůckou
nájezdu vás přivede spolehlivě přímo na
další cílovou polohu jednoduchým najetím
osou na hodnotu indikace nula. POSITIP
vám pomůže při výrobě malých sérií:
Opakující se operace obrábění se ukládají
do paměti jako program.
Přesná výroba snadno a rychle:
Indikace polohy, společně s lineárními
odměřovacími zařízeními HEIDENHAIN
zjišťují přímo pohyby os. Vůle v
mechanických přenosových prvcích jako
vřeteno, ozubený hřeben nebo převody
nemají na to tedy žádný vliv.
Indikace polohy GAGE-CHEK je s
maximálně osmi vstupy měřidel předurčena
pro měřicí pracoviště s více místy měření a
zkušební pracoviště SPC.
Indikace polohy u frézky
Indikace polohy pro měřicí aplikace
Modelová řada
Stránka
pro 2D a 3D měření
ND 100 QUADRA-CHEK
ND 1000 QUADRA-CHEK
ND 1200 T TOOL-CHEK
54
pro měření a zkoušky
ND 200
ND 1100 QUADRA-CHEK
ND 2100 G GAGE-CHEK
55
pro maximálně šest os
pro maximálně tři osy
POSITIP 880
ND 780
ND 500
56
Elektronika rozhraní
pro přizpůsobení signálu
EIB
Gateway
IK 220
57
Vyhodnocovací elektronika
pro měření
MSE 1000
IK 5000
58
Indikace polohy pro ručně ovládané obráběcí stroje
pro frézky, soustruhy a polohovací zařízení
53
Indikace polohy
pro měřicí aplikace
U mnoha měřicích aplikací – od
jednoduchého měřicího pracoviště až po
složité zkušební systémy s více měřicími
pracovišti – podporuje společnost
HEIDENHAIN uživatele vhodnými
indikacemi polohy nebo řešeními pro PC.
Jejich funkčnost se přitom vždy orientuje
na konkrétní aplikaci. Ať se jedná o měřicí
pracoviště SPC, zařízení pro přednastavení
nástroje, profilový projektor, měřicí
mikroskop nebo souřadnicový měřicí stroj,
jsou indikace polohy pro měřicí aplikace
od společnosti HEIDENHAIN tou správnou
volbou. Pomocí opce CNC je možná
dokonce i automatizace měřicích úloh.
ND 100
ND 1200
ND 100
QUADRA-CHEK
ND 1200
QUADRA-CHEK
ND 1300
QUADRA-CHEK
ND 1400
QUADRA-CHEK
Použití
• Profilové projektory
• Měřicí mikroskopy
• Profilové projektory
• Měřicí mikroskopy
• 2D měřicí stroje
• Profilové projektory
• Měřicí mikroskopy
• Video měřicí stroje
• Ruční souřadnicové
měřicí stroje
Osy 1)
2 nebo 3
XY, XYQ, XYZ nebo XYZQ
Vstupy měřidel
 TTL
 1 VSS nebo  TTL (jiná rozhraní na vyžádání)
Obrazovka
5.7" plochá barevná obrazovka (TFT)
Funkce
Zjišťování 2D obrysových prvků
• Programování
obrysových prvků a dílů
• Zadávání tolerancí
1)
v závislosti na provedení
54
–
Volitelně:
Automatické rozlišení hran
optickým snímačem hran
USB
USB; RS-232-C
2)
8.4" plochá barevná obrazovka (dotykový displej)
Zjišťování 2D a 3D
obrysových prvků
• Funkce Measure Magic
• Programování obrysových prvků a dílů
• Zadávání tolerancí
Zjišťování měřicích bodů nitkovým křížem
Datová rozhraní
XYZQ
možné kombinace závisí na provedení
• Zjišťování měřicích bodů
dotykovou sondou,
2)
Volitelně :
nitkovým křížem nebo
• Automatické rozlišení
pevným dotykovým
hran optickým snímačem
prvkem
hran
• Uložit lze pět souřadných
• Video rozlišení hran a
systémů
zobrazení živého obrazu • Správa dotykové sondy
• Archivace obrazů
• Programovatelný zoom a
regulace světla
• CNC řízení os a
autofokus
ND 1300
ND 2100 G
ND 287
ND 1202 T
TOOL-CHEK
ND 280
ND 287
ND 1100
QUADRA-CHEK
ND 2100 G
GAGE-CHEK
Zařízení pro
přednastavení nástrojů
Měřicí a polohovací
zařízení
• Měřicí zařízení
• Zkušební zařízení
• SPC zkušební
pracoviště
• Polohovací zařízení
• Měřicí zařízení
• Ruční souřadnicové
měřicí stroje
• Měřicí pracoviště s více
místy měření
• SPC zkušební
pracoviště
2 (XZ)
1
1 (volitelně 2)
2, 3 nebo 4
4 nebo 8
5.7" plochá barevná
obrazovka (TFT)
 1 VSS,  11 μASS nebo EnDat 2.2
 1 VSS nebo TTL  1 VSS,  TTL
(jiná rozhraní na vyžádání) nebo EnDat 2.2 (jiná
rozhraní na vyžádání)
monochromatická plochá Plochá barevná
obrazovka
obrazovka
5.7" plochá barevná
obrazovka
–
• Zjišťování měřicích
bodů nitkovým křížem
• 99 nástrojový adaptér
• Paměť pro 300 nástrojů
• Zadávání tolerancí
• Měření kružnic a úhlů
• Tisk etiket
• Třídění
• Řady měření se
zjišťováním minima/
maxima
• Funkce pro statistickou
kontrolu procesu SPC
• Grafické znázornění
výsledků měření
• Uložení naměřených
hodnot
Řady měření se
zjišťováním Min/Max
• Třídění
• Řady měření se
zjišťováním minima/
Volitelně:
maxima
Připojení dotykové sondy • Funkce pro statistickou
kontrolu procesu SPC
• Grafické znázornění
výsledků měření
• Uložení naměřených
hodnot
Volitelně:
Indikace součtu/rozdílu
nebo tepelné
kompenzace
USB; RS-232-C;
Volitelně: Ethernet
5.7" plochá barevná
obrazovka
• Programování pro
max. 100 dílů
• Zadávání libovolných
vzorců a vazeb, jakož i
proměnných
• Výstup zkušebních
protokolů
USB; RS-232-C
55
Indikace polohy
pro ručně ovládané obráběcí stroje
Indikace polohy společnosti HEIDENHAIN
pro ručně ovládané obráběcí stroje jsou
univerzálně použitelné: Kromě standardního
frézování, vrtání a soustružení jsou vhodné
i pro různé jiné práce na obráběcích
strojích, zkušebních přístrojích, měřicích
zařízeních a speciálních strojích –
jednoduše řečeno na všech strojích a
zařízeních, kde se suport posunuje ručně.
ND 523
ND 780
POSITIP 880
ND 780
ND 522
ND 523
Použití
frézky, vyvrtávačky, soustruhy
Popis
Plochá barevná obrazovka,
programová paměť, klávesnice
odolná vůči stříkající vodě
Plochá monochromatická
monochromatická plochá
obrazovka, klávesnice odolná vůči obrazovka, fóliová klávesnice
stříkající vodě
Osy
až 6 os
až 3 osy
2 osy
Vstupy měřidel
 1 VSS nebo EnDat 2.1
 1 VSS
 TTL
Zobrazovaný krok
10 μm, 5 μm, 1 μm nebo jemnější
Vztažné body
Frézování: 99; Soustružení: 1
10
Data nástrojů
pro 99 nástrojů
pro 16 nástrojů
Programování
max. 999 programových bloků v
jednom programu
–
Funkce
Kontrola obrysů s funkcí lupy
Kontrola obrysu
při frézování, vrtání
• Výpočet poloh pro vrtací obrazce (roztečné kružnice, řady otvorů)
• Kalkulátor řezných podmínek
5 μm (s LS 328 C/LS 628 C)
Snímací funkce pro stanovení vztažného bodu se snímačem
hran KT: „Hrana“, „Střední osa“, „Střed kruhu“
Pomůcka pro polohování při
frézování a hrubování
pravoúhlých kapes
pro soustružení
•
•
•
•
Rozhraní
56
–
–
Zobrazení poloměru/průměru
Jednotlivé údaje nebo součet pro Z a ZO
Výpočet rozměrů kužele
Zmrazení polohy nástroje při vyjíždění
• Zohlednění přídavků na
opracování
• Cyklus pro odřezávání třísky
3 osy
–
Snímač hran, spínací funkce (opce)
–
V.24/RS-232-C, Centronics
USB
V.24/RS-232-C
Elektronika rozhraní
pro přizpůsobení signálu
Modelová řada EIB
Externí box rozhraní
Externí box rozhraní EIB dělí sinusové
výstupní signály měřidel HEIDENHAIN a
převádí je pomocí integrované funkce
čítání na absolutní polohové hodnoty.
Přejezdem referenční značky se hodnota
polohy nastaví k pevnému vztažnému
bodu.
EIB 392
EIB 2391 S
Externí box rozhraní
EIB 2391 S podporuje připojení měřidel
HEIDENHAIN s rozhraním EnDat-22
(s nebo bez funkční bezpečnosti) k
rozhraní DRIVE-CLiQ.
EIB 192
EIB 392
Konstrukční forma
Pouzdro
Zástrčka
Druh ochrany
IP 65
IP 40
Vstup pro snímače
 1 VSS
Připojení
zástrčka M23, 12-pólová
Dělení signálu
 16 384krát
Rozhraní (výstup)
EIB 192/EIB 392: EnDat 2.2
EIB 192 F/EIB 392 F: Sériové rozhraní Fanuc
EIB 192 M/EIB 392 M: Vysokorychlostní rozhraní Mitsubishi
Elektrické napájení
DC 5 V ± 0,25 V
• Sub-D-zástrčka, 15-pólová
• zástrčka M23, 12-pólová
EIB 2391 S
Vstup pro měřidla
EnDat 2.2
Připojení
zástrčka M12, 8-pólová
Rozhraní (výstup)
DRIVE-CLiQ
Elektrické napájení
DC 24 V (16,0 V až 28,8 V)
Druh ochrany
IP 65
DRIVE-CLiQ je registrovaná ochranná známka společnosti Siemens AG
PROFIBUS-Gateway
Přes PROFIBUS-Gateway lze připojit
absolutní měřidla společnosti
HEIDENHAIN s rozhraním EnDat na
sběrnici PROFIBUS-DP. Informace, které
jsou k dispozici prostřednictvím sběrnice
PROFIBUS, jsou generovány na bázi
rozhraní EnDat-21, nezávisle na rozhraní
měřidel. Hodnota polohy přitom odpovídá
absolutní hodnotě přenesené přes rozhraní
EnDat, bez interpolace signálů 1-VSS. V
Gateway se skrývá kompletní elektronika
rozhraní, jakož i měnič napětí pro napájení
zařízení EnDat
napětím DC 5 V.
Gateway PROFIBUS DP
Vstup pro snímače
absolutní měřidla s rozhraním EnDat
Připojení
Plochý konektor M12, 8-pólový nebo
plochý konektor M23, 17-pólový
Výstup
PROFIBUS DP-V0, třída 1 a 2
PROFIBUS DP-V1, DP-V2, třída 3 a 4
Integrovaný T-vazební člen a ukončovač sběrnice
(vypínatelný)
PROFIBUS-taktovací
frekvence
9,6 kb/s až 12 Mb/s
Délka kabelu
 400 m při 1,5 Mb/s
 100 m při 12 Mb/s
Elektrické napájení
DC 9 V až 36 V
Druh ochrany
IP 65
Upevnění
Montáž na DIN lištu
57
Vyhodnocovací elektronika
pro měření
IK 5000
PC řešení pro měřicí stroje
IK 5000 QUADRA-CHEK, univerzální PC
paketové řešení pro úlohy 2D a 3D měření,
je stejně vhodné pro prvotní vybavení i
dodatečnou instalaci. Dodává se se třemi
nebo čtyřmi osami a prostřednictvím
volitelných doplňků se hodí pro všechny
aplikace souřadnicové měřicí techniky a
video měřicích mikroskopů. Může také
zjišťovat dvou a trojrozměrné geometrie a
jejich vztahy. IK 5000 QUADRA-CHEK
tvoří PC-karta IK 5000, včetně dodatečně
potřebných krytek slotů a odpovídajícího
PC softwaru. Společně s vašim počítačem
tak vytvoříte výkonnou měřicí stanici.
IK 5000
QUADRA-CHEK
Použití
•
•
•
•
Profilové projektory
Měřicí mikroskopy
Video měřicí stroje
Souřadnicové měřicí stroje
Osy
XYQ, XYZ nebo XYZQ (dle provedení)
Vstupy měřidel
 1 VSS nebo  TTL (jiná rozhraní na vyžádání)
Zobrazení
přes obrazovku PC
Funkce
Zjišťování 2D obrysových prvků
• Funkce Measure Magic
• Programování obrysových prvků a dílů
• Zadávání tolerancí
Zjišťování měřicích bodů nitkovým křížem
dle provedení:
• Zjišťování 3D obrysových prvků
• Automatické rozlišení hran optickým snímačem hran
• Video rozlišení hran a zobrazení živého obrazu
• Snímání měřicích bodů dotykovou sondou (také TP 200)
• CNC řízení os a autofokus
MSE 1000
Modulární elektronika pro měřicí
pracoviště s více místy měření
MSE 1000 je modulární elektronika pro
měřicí pracoviště s více místy měření pro
výrobní měřicí techniku. Díky modulární
koncepci a různým rozhraním ji lze
flexibilně přizpůsobit nejrůznějším
aplikacím. Jednotlivé moduly umožňují
připojení různých měřicích prostředků s
inkrementálními, absolutním a analogovými
měřenými veličinami, výstup spínacích
signálů a komunikaci přes různá rozhraní.
Dalšími vlastnostmi MSE 1000 jsou: rychlá
komunikace s nadřazenými počítačovými
systémy přes Ethernet, výstupy pro řízení
třídicích výhybek, výstražných světel, PLC
atd., jakož i možnosti výstupu výsledků
měření pro dokumentaci a další
zpracování.
58
Datová rozhraní
PCI (rozhraní PC)
Moduly
Popis
Rozhraní
Základ
Základní jednotka s plnou
funkčností
• Ethernet 10/100 pro
připojení k PC
• Vstupy měřidel
• Spínací vstupy  TTL
4 měřidla EnDat 2.2,
 1 VSS nebo  TTL
Síťový díl
Napájecí jednotka
AC 100 V až 240 V nebo
DC 24 V
EnDat
Obousměrné rozhraní
měřidel (čistě sériové)
4 nebo 8 měřidel EnDat 2.2
Sinus
Modul čítače pro
inkrementální měřidla
4 nebo 8 měřidel  1 VSS
Obdélník
Modul čítače pro
inkrementální měřidla
4 nebo 8 měřidel  TTL
Analogový
Osový modul pro analogové 2 vstupy ± 10 V nebo 4 mA
vstupy
až 20 mA
I/O
Bezpotenciální vstupy/
výstupy
4 reléové výstupy
4 spínací vstupy TTL
Tlakový vzduch
Tlakovzdušný spínač pro
aktivaci pneumatických
měřicích snímačů
1 vstup, 1 výstup
Tlakový vzduch
EIB 741
Externí box rozhraní
EIB 741 je ideální pro aplikace, které
vyžadují vysoké rozlišení, rychlé zjišťování
měřených hodnot, mobilní zjišťování dat
nebo ukládání dat.
Na EIB 741 lze připojit až čtyři inkrementální
nebo absolutní měřidla HEIDENHAIN.
Výstup dat probíhá přes standardní rozhraní
Ethernet.
IK 220
Univerzální karta čítačů do PC
IK 220 je zásuvná karta do PC pro
zjišťování naměřených hodnot ze dvou
přírůstkových nebo absolutních měřicích
přístrojů HEIDENHAIN. Dělicí a čítací
elektronika dělí vstupní sinusové signály
až na 4096 dílů. Dodávka obsahuje
software ovladače.
EIB 741
Vstupy měřidel
přepínatelné
 1 VSS ( 11 μASS)
EnDat 2.1
EnDat 2.2
Připojení
4 sub-D-připojení (zdířky), 15-pólové
Vstupní frekvence
 500 kHz
–
Dělení signálu
4 096krát
–
Interní paměť
typicky 250 000 polohových hodnot na jeden vstup
Rozhraní
Ethernet dle IEEE 802.3 ( 1 GB)
Softwarové ovladače a
demo program
pro Windows, Linux, LabView
Ukázkové programy, aplikační software EIB
IK 220
 11 μASS EnDat 2.1
SSI
Vstupy měřidel
přepínatelné
 1 VSS
Připojení
2 sub-D-připojení (kolíky), 15-pólové
Vstupní frekvence
 500 kHz
Dělení signálu
4 096krát
Interní paměť
8 192 polohových hodnot na jeden vstup
Rozhraní
PCI-Bus (Plug and Play)
Softwarové ovladače a
demo program
pro Windows 2000/XP/Vista/7
ve VISUAL C++, VISUAL BASIC a BORLAND DELPHI
 33 kHz
–
–
59
Další informace
Prospekty, katalogy a disky CD-ROM
K jednotlivým výrobkům jsou k dispozici i
rozsáhlé podklady s kompletními technickými
údaji, popisy signálů a zapojovacími
schématy v německém a anglickém jazyce
(ostatní jazyky na vyžádání).
HEIDENHAIN na Internetu
Na našich webových stránkách
www.heidenhain.de můžete také nalézt
další aktuální informace o
• Firmě
• Výrobcích
Mimo to zde jsou
• Odborné články
• Tiskové informace
• Adresy
• Školicí programy TNC
Měření délek
Prospekt
Dotyková měřidla
Prospekt
Lineární snímače polohy
pro řízené obráběcí stroje
Längenmessgeräte
für gesteuerte
Werkzeugmaschinen
August 2012
Obsah:
Absolutní lineární snímače polohy
LC
Přírůstkové lineární snímače polohy
LB, LF, LS
Messtaster
November 2007
Obsah:
HEIDENHAIN-ACANTO
HEIDENHAIN-SPECTO
HEIDENHAIN-METRO
HEIDENHAIN-CERTO
Prospekt
Otevřené lineární snímače polohy
Offene
Längenmessgeräte
März 2012
Obsah:
Absolutní lineární snímače polohy
LIC
Přírůstkové lineární snímače polohy
LIP, PP, LIF, LIDA
Měření úhlů
Prospekt
Úhlové odměřovací systémy s vlastním
uložením
Prospekt
Rotační snímače
Obsah:
Absolutní rotační snímače
ECN, EQN, ROC, ROQ
Přírůstkové rotační snímače
ERN, ROD
Winkelmessgeräte
mit Eigenlagerung
August 2013
Prospekt
Úhlové odměřovací systémy bez vlastního
uložení
Prospekt
Měřidla pro elektrické pohony
Messgeräte für
elektrische Antriebe
Obsah:
Rotační snímače
Úhlové snímače
Lineární snímače polohy
November 2012
Magnetische
Einbau-Messgeräte
September 2012
60
Winkelmessgeräte
ohne Eigenlagerung
September 2011
Prospekt
Magnetické vestavné snímače
Obsah:
Inkrementální měřidla
ERM
Obsah:
Absolutní úhlové odměřovací systémy
RCN, ECN
Přírůstkové úhlové odměřovací systémy
RON, RPN, ROD
Obsah:
Přírůstkové úhlové odměřovací systémy
ERA, ERO, ERP
Řízení obráběcích strojů
Prospekty OEM
Souvislý řídicí systém iTNC 530
Souvislý řídicí systém TNC 640
Prospekty
Souvislý řídicí systém iTNC 530
Souvislý řídicí systém TNC 640
iTNC 530
Die vielseitige Bahnsteuerung
für Fräsmaschinen, Bohrwerke
und Bearbeitungszentren
Obsah:
Informace pro uživatele
iTNC 530 HSCI
Die vielseitige Bahnsteuerung
für Fräsmaschinen, Bohrwerke
und Bearbeitungszentren
Informationen für den
Maschinenhersteller
September 2011
September 2011
Prospekty OEM
Souvislý řídicí systém TNC 320
Souvislý řídicí systém TNC 620
Prospekty
Souvislý řídicí systém TNC 320
Souvislý řídicí systém TNC 620
TNC 620
Die kompakte Bahnsteuerung
für Fräs- und Bohrmaschinen
Obsah:
Informace pro uživatele
TNC 620 HSCI
Die kompakte Bahnsteuerung
für Fräs- und Bohrmaschinen
Informationen für den
Maschinenhersteller
Prospekt OEM
Souvislý řídicí systém MANUALplus 620
Prospekt
Souvislý řídicí systém MANUALplus 620
MANUALplus 620
Obsah:
Informace pro výrobce strojů
September 2011
September 2012
Die Bahnsteuerung für Zyklenund CNC-Drehmaschinen
Obsah:
Informace pro výrobce strojů
Obsah:
Informace pro uživatele
MANUALplus 620
Obsah:
Informace pro výrobce strojů
Die Bahnsteuerung für Zyklenund CNC-Drehmaschinen
Informationen für den
Maschinenhersteller
September 2013
September 2013
Seřizování a proměřování
Snímání a zobrazení naměřených hodnot
Prospekt
Indikace polohy
pro měřicí aplikace
Prospekt
Dotykové sondy
Tastsysteme
für Werkzeugmaschinen
Juni 2010
Obsah:
Dotyková sonda na nástroje
TT, TL
Dotyková sonda na obrobky
TS
Positionsanzeigen
für messtechnische
Anwendungen
Mai 2010
Prospekt
Indikace polohy/lineární snímače polohy
pro ručně ovládané obráběcí stroje
Výrobní program
Dotykové sondy
nové generace
Produktübersicht
Tastsysteme
neue Generation
September 2013
Obsah:
Dotyková sonda na nástroje
TT
Dotyková sonda na obrobky
TS
Positionsanzeigen
Längenmessgeräte
für handbediente
Werkzeugmaschinen
August 2007
zur Abnahme und Kontrolle
von Werkzeugmaschinen
September 2007
Obsah:
Přírůstkové lineární snímače polohy
KGM, VM
Obsah:
Indikace polohy
ND 200, ND 500, ND 700, POSITIP
Lineární snímače polohy
LS 300, LS 600
Výrobní program
Elektronika rozhraní
Prospekt
Měřidla pro přejímku a kontrolu obráběcích
strojů
Messgeräte
Obsah:
Indikace polohy
ND 100, ND 200, ND 1100, ND 1200,
ND 1300, ND 1400 ND 1200 T, ND 2100 G
Produktübersicht
InterfaceElektroniken
September 2010
61
Poradenství a servis – na celém světě
HEIDENHAIN je svými dceřinými
společnostmi zastoupen ve všech důležitých
průmyslových zemích. Navíc ke zde
uvedeným adresám existují další servisní
zastoupení po celém světě. Informace o
těchto zastoupení najdete na internetu nebo
je získáte od fy HEIDENHAIN v Traunreutu.
DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH
Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5
83301 Traunreut, Germany
{ +49 8669 31-0
| +49 8669 5061
E-mail: [email protected]
Evropa
AT
HEIDENHAIN Techn. Büro Österreich
Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5
83301 Traunreut, Germany
 +49 8669 31-1337
www.heidenhain.de
CZ
HEIDENHAIN s.r.o.
Dolnomecholupska ul. 12b
102 00 Praha 10, Czech Republic
 +420 272658131
www.heidenhain.cz
BE
HEIDENHAIN NV/SA
Pamelse Klei 47
1760 Roosdaal, Belgium
 +32 54 343158
www.heidenhain.be
DK
TP TEKNIK A/S
Korskildelund 4
2670 Greve, Denmark
 +45 70 100966
www.tp-gruppen.dk
BG
ESD Bulgaria Ltd.
G.M. Dimitrov Blvd.,
bl. 60, entr. G, fl. 1, ap 74
Sofia 1172, Bulgaria
 +359 2 9632949
www.esd.bg
ES
FARRESA ELECTRONICA S.A.
Les Corts, 36 bajos
08028 Barcelona, Spain
 +34 934092491
www.farresa.es
BY
GERTNER Service GmbH
ul. Zhilunovicha 11, Office 204
220026 Minsk, Belarus
 +375 17 295 48 75
www.heidenhain.by
FI
HEIDENHAIN Scandinavia AB
Mikkelänkallio 3
02770 Espoo, Finland
 +358 9 8676476
www.heidenhain.fi
CH
HEIDENHAIN (SCHWEIZ) AG
Vieristrasse 14
8603 Schwerzenbach, Switzerland
 +41 44 8062727
www.heidenhain.ch
FR
HEIDENHAIN FRANCE sarl
2 avenue de la Cristallerie
92310 Sèvres, France
 +33 0141143000
www.heidenhain.fr
MX
HEIDENHAIN CORPORATION
MEXICO
Av. Las Américas 1808
Fracc. Valle Dorado
20235 Aguascalientes, Ags., Mexico
 +52 449 9130870
E-mail: [email protected]
US
HEIDENHAIN CORPORATION
333 East State Parkway
Schaumburg, IL 60173-5337, USA
 +1 847 490-1191
www.heidenhain.com
VE
Maquinaria Diekmann S.A.
Av. Humbolt (Prol. Leoncio Martínzes)
Urb. Las Acacias Aptdo. 40.112
Caracas, 1040-A, Venezuela
 +58 212 6325410
E-mail: [email protected]
www.heidenhain.de
Německo
HEIDENHAIN Vertrieb Deutschland
83301 Traunreut, Deutschland

08669 31-3132

08669 32-3132
E-Mail: [email protected]
HEIDENHAIN Technisches Büro Nord
12681 Berlin, Deutschland

030 54705-240
E-Mail: [email protected]
Amerika
AR
NAKASE SRL.
Calle 49 Nr. 5764
B1653AOX Villa Ballester,
Provincia de Buenos Aires, Argentina
 +54 11 47684242
www.heidenhain.com.ar
BR
DIADUR Indústria e Comércio Ltda.
Rua Sérvia, 329 Socorro, Santo Amaro
04763-070 – São Paulo – SP, Brazil
 +55 11 5696-6777
www.heidenhain.com.br
CA
HEIDENHAIN CORPORATION
Canadian Regional Office
11-335 Admiral Blvd., Unit 11
Mississauga, OntarioL5T2N2, Canada
 +1 905 670-8900
www.heidenhain.com
HEIDENHAIN Technisches Büro Mitte
07751 Jena, Deutschland

03641 4728-250
E-Mail: [email protected]
HEIDENHAIN Technisches Büro West
44379 Dortmund, Deutschland

0231 618083-0
E-Mail: [email protected]
HEIDENHAIN Technisches Büro Südwest
70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland

0711 993395-0
E-Mail: [email protected]
HEIDENHAIN Technisches Büro Südost
83301 Traunreut, Deutschland

08669 31-1345
E-Mail: [email protected]
Afrika
ZA
62
MAFEMA SALES SERVICES C.C.
107 16th Road, Unit B3
Tillburry Business Park, Randjespark
1685 Midrand, South Africa
 +27 11 3144416
www.heidenhain.co.za
Austrálie
AU
FCR Motion Technology Pty. Ltd
Automation Place, Unit 6,
38-40 Little Boundary Road
Laverton North 3026, Victoria, Australia
 +61 3 93626800
E-mail: [email protected]
GB
HEIDENHAIN (G.B.) Limited
200 London Road, Burgess Hill
West Sussex RH15 9RD, United Kingdom
 +44 1444 247711
www.heidenhain.co.uk
GR
MB Milionis Vassilis
38, Scoufa Str., St. Dimitrios
17341 Athens, Greece
 +30 210 9336607
www.heidenhain.gr
HR
Croatia SL
HU
HEIDENHAIN Kereskedelmi
Képviselet
Grassalkovich út 255.
1239 Budapest, Hungary
 +36 1 4210952
www.heidenhain.hu
NO
HEIDENHAIN Scandinavia AB
Orkdalsveien 15
7300 Orkanger, Norway
 +47 72480048
www.heidenhain.no
SE
HEIDENHAIN Scandinavia AB
Storsätragränd 5
12739 Skärholmen, Sweden
 +46 8 53193350
www.heidenhain.se
PL
APS
ul. Włodarzewska 47
02-384 Warszawa, Poland
 +48 228639737
www.heidenhain.pl
SK
KOPRETINA TN s.r.o.
Suvoz 1660
91101 Trencin, Slovakia
 +421 32 7401700
www.kopretina.sk
PT
FARRESA ELECTRÓNICA LDA.
Rua do Espido, 74 C
4470 - 177 Maia, Portugal
 +351 229478140
www.farresa.pt
SL
NAVO d.o.o.
Sokolska ulica 46
2000 Maribor, Slovenia
 +386 2 4297216
www.heidenhain.si
RO
HEIDENHAIN Reprezentanţă Romania
Str. Zizinului, nr. 110, etaj 2,
Braşov, 500407, Romania
 +40 726235914
www.heidenhain.ro
TR
RS
Serbia BG
T&M
· Mühendislik San. ve Tic. LTD.
ŞTI .
Eski Bostanci Yolu, KEYAP Carsi Sitesi
G1 Blok, No. 119 B
34728 Ümraniye-Istanbul, Turkey
 +90 216 3141111
www.heidenhain.com.tr
HEIDENHAIN NEDERLAND B.V.
Copernicuslaan 34,
6716 BM Ede, Netherlands
 +31 318 581800
www.heidenhain.nl
RU
OOO HEIDENHAIN
Chasovaya Street 23 A
125315 Moscow, Russia
 +7 495 931-9646
www.heidenhain.ru
UA
Gertner Service GmbH
Büro Kiev
01133 Kiev, Ukraine
bul. L. Ukrainki 14a/40
 +38 044 2357574
www.heidenhain.ua
CN
DR. JOHANNES HEIDENHAIN
(CHINA) Co., Ltd.
No. 6, TianWeiSanJie, Area A.
Beijing Tianzhu Airport Industrial Zone
Shunyi District, Beijing 101312, China
 +86 10-80420000
www.heidenhain.com.cn
IN
PH
Machinebanks` Corporation
482 G. Araneta Avenue,
Quezon City, Philippines 1113
 +63 2 7113751
E-mail: [email protected]
HK
HEIDENHAIN LTD
Unit 2007-2010, 20/F, Apec Plaza
49 Hoi Yuen Road, Kwun Tong
Kowloon, Hong Kong
 +852 27591920
E-mail: [email protected]
HEIDENHAIN Optics & Electronics
India Private Limited
Citilights Corporate Centre
No. 1, Vivekananda Street,
Off Spurtank Road
Chetpet, Chennai 600 031, India
 +91 44 3023-4000
www.heidenhain.in
SG
HEIDENHAIN PACIFIC PTE LTD.
51, Ubi Crescent
Singapore 408593
 +65 6749-3238
www.heidenhain.com.sg
TH
HEIDENHAIN (THAILAND) LTD
53/72 Moo 5
Chaloem Phra Kiat Rama 9 Road
Nongbon, Pravate,
Bangkok 10250, Thailand
 +66 2 398-4147-8
www.heidenhain.co.th
TW
HEIDENHAIN Co., Ltd.
No. 29, 33rd Road
Taichung Industrial Park
Taichung 40768, Taiwan R.O.C.
 +886 4 23588977
www.heidenhain.com.tw
VN
AMS Co. Ltd
243/9/10 D To Hien Thanh Street, Ward
13,
District 10, HCM City, Vietnam
 +84 8 3868 3738
E-mail: [email protected]
IT
NL
HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l.
Via Asiago, 14
20128 Milano, Italy
 +39 02270751
www.heidenhain.it
Asie
ID
PT Servitama Era Toolsindo
GTS Building, Jl. Pulo Sidik Block R29
Jakarta Industrial Estate Pulogadung
Jakarta 13930, Indonesia
 +62 21 46834111
E-mail: [email protected]
IL
NEUMO VARGUS MARKETING LTD.
Post Box 57057
34-36, Itzhak Sade St.
Tel Aviv 61570, Israel
 +972 3 5373275
E-mail: [email protected]
JP
KR
MY
HEIDENHAIN K.K.
Hulic Kojimachi Bldg 9F
3-2 Kojimachi, Chiyoda-ku
Tokyo 102-0083, Japan
 +81 (0)3-3234-7781
www.heidenhain.co.jp
HEIDENHAIN Korea LTD.
2F Namsung Plaza (9th Ace Techno
Tower)
345-30, Gasan-Dong, Geumcheon-Gu,
Seoul, Korea, 153-782
 +82 2 2028-7430
www.heidenhain.co.kr
ISOSERVE SDN. BHD.
No. 21, Jalan CJ 3/13-2
Pusat Bandar Cheras Jaya
43200 Balakong, Selangor
 +03 9080 3121
E-mail: [email protected]
63
DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH
Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5
83301 Traunreut, Germany
{ +49 8669 31-0
| +49 8669 5061
E-mail: [email protected]
DE
HEIDENHAIN Vertrieb Deutschland
83301 Traunreut, Deutschland
 08669 31-3132
 08669 32-3132
E-Mail: [email protected]
ES
FARRESA ELECTRONICA S.A.
08028 Barcelona, Spain
www.farresa.es
PL
APS
02-384 Warszawa, Poland
www.heidenhain.pl
FI
PT
HEIDENHAIN Technisches Büro Nord
12681 Berlin, Deutschland
 030 54705-240
HEIDENHAIN Scandinavia AB
02770 Espoo, Finland
www.heidenhain.fi
FARRESA ELECTRÓNICA, LDA.
4470 - 177 Maia, Portugal
www.farresa.pt
FR
RO
HEIDENHAIN Technisches Büro Mitte
07751 Jena, Deutschland
 03641 4728-250
HEIDENHAIN FRANCE sarl
92310 Sèvres, France
www.heidenhain.fr
HEIDENHAIN Reprezentanţă Romania
Braşov, 500407, Romania
www.heidenhain.ro
GB
HEIDENHAIN (G.B.) Limited
Burgess Hill RH15 9RD, United Kingdom
www.heidenhain.co.uk
RS
Serbia  BG
RU
MB Milionis Vassilis
17341 Athens, Greece
www.heidenhain.gr
OOO HEIDENHAIN
115172 Moscow, Russia
www.heidenhain.ru
SE
HEIDENHAIN LTD
Kowloon, Hong Kong
E-mail: [email protected]
HEIDENHAIN Scandinavia AB
12739 Skärholmen, Sweden
www.heidenhain.se
SG
HEIDENHAIN PACIFIC PTE LTD.
Singapore 408593
www.heidenhain.com.sg
HEIDENHAIN Technisches Büro West
44379 Dortmund, Deutschland
 0231 618083-0
HEIDENHAIN Technisches Büro Südwest
70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland
 0711 993395-0
HEIDENHAIN Technisches Büro Südost
83301 Traunreut, Deutschland
 08669 31-1345
AR
AT
AU
BE
BG
BR
BY
CA
CH
CN
CZ
DK
GR
HK
HR
Croatia  SL
HU
SK
NAKASE SRL.
B1653AOX Villa Ballester, Argentina
www.heidenhain.com.ar
HEIDENHAIN Kereskedelmi Képviselet
1239 Budapest, Hungary
www.heidenhain.hu
KOPRETINA TN s.r.o.
91101 Trencin, Slovakia
www.kopretina.sk
ID
SL
HEIDENHAIN Techn. Büro Österreich
83301 Traunreut, Germany
www.heidenhain.de
PT Servitama Era Toolsindo
Jakarta 13930, Indonesia
E-mail: [email protected]
NAVO d.o.o.
2000 Maribor, Slovenia
www.heidenhain.si
IL
TH
FCR Motion Technology Pty. Ltd
Laverton North 3026, Australia
E-mail: [email protected]
NEUMO VARGUS MARKETING LTD.
Tel Aviv 61570, Israel
E-mail: [email protected]
HEIDENHAIN (THAILAND) LTD
Bangkok 10250, Thailand
www.heidenhain.co.th
IN
HEIDENHAIN Optics & Electronics
India Private Limited
Chetpet, Chennai 600 031, India
www.heidenhain.in
TR
IT
HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l.
20128 Milano, Italy
www.heidenhain.it
JP
HEIDENHAIN K.K.
Tokyo 102-0083, Japan
www.heidenhain.co.jp
KR
HEIDENHAIN Korea LTD.
Gasan-Dong, Seoul, Korea 153-782
www.heidenhain.co.kr
MX
HEIDENHAIN CORPORATION MEXICO
20235 Aguascalientes, Ags., Mexico
E-mail: [email protected]
MY
ISOSERVE SDN. BHD.
43200 Balakong, Selangor
E-mail: [email protected]
NL
DR. JOHANNES HEIDENHAIN
(CHINA) Co., Ltd.
Beijing 101312, China
www.heidenhain.com.cn
HEIDENHAIN NEDERLAND B.V.
6716 BM Ede, Netherlands
www.heidenhain.nl
NO
HEIDENHAIN s.r.o.
102 00 Praha 10, Czech Republic
www.heidenhain.cz
HEIDENHAIN Scandinavia AB
7300 Orkanger, Norway
www.heidenhain.no
PH
Machinebanks` Corporation
Quezon City, Philippines 1113
E-mail: [email protected]
HEIDENHAIN NV/SA
1760 Roosdaal, Belgium
www.heidenhain.be
ESD Bulgaria Ltd.
Sofia 1172, Bulgaria
www.esd.bg
DIADUR Indústria e Comércio Ltda.
04763-070 – São Paulo – SP, Brazil
www.heidenhain.com.br
GERTNER Service GmbH
220026 Minsk, Belarus
www.heidenhain.by
HEIDENHAIN CORPORATION
Mississauga, OntarioL5T2N2, Canada
www.heidenhain.com
HEIDENHAIN (SCHWEIZ) AG
8603 Schwerzenbach, Switzerland
www.heidenhain.ch
TP TEKNIK A/S
2670 Greve, Denmark
www.tp-gruppen.dk

350457-C2 · 1/2014 · Tištěno v České Republice
·
T&M Mühendislik San. ve Tic. LTD. ŞTI.
34728 Ümraniye-Istanbul, Turkey
www.heidenhain.com.tr
TW
HEIDENHAIN Co., Ltd.
Taichung 40768, Taiwan R.O.C.
www.heidenhain.com.tw
UA
Gertner Service GmbH Büro Kiev
01133 Kiev, Ukraine
www.heidenhain.ua
US
HEIDENHAIN CORPORATION
Schaumburg, IL 60173-5337, USA
www.heidenhain.com
VE
Maquinaria Diekmann S.A.
Caracas, 1040-A, Venezuela
E-mail: [email protected]
VN
AMS Co. Ltd
HCM City, Vietnam
E-mail: [email protected]
ZA
MAFEMA SALES SERVICES C.C.
Midrand 1685, South Africa
www.heidenhain.co.za
Zum Abheften hier falzen! / Fold here for filing!
Vollständige und weitere Adressen siehe www.heidenhain.de
For complete and further addresses see www.heidenhain.de
www.heidenhain.de

Podobné dokumenty

MMA Elektrody pro svařování C-Mn ocelí / MMA Electrodes for C

MMA Elektrody pro svařování C-Mn ocelí / MMA Electrodes for C E 3-UM- 60- T E 6-UM-60 E 10-UM-60 GR E 10-UM-60 RZ E 6 UM 65 GS

Více

PDF下载 - 广西日报

PDF下载 - 广西日报 ،ÙÚ%&ÓÇÍ%&d e¼½[ÍÄ ŒÙ• !½¶®®d Ì]߀*ù"d ø tOÊZ_d eSÛÜöhÝXúUÓ €Ðr?XúU?ו B³?ו Æò? ¤d ·®%8L±lÌÍS¼½[T­ ו Z#?ׇ ‰*H„%8S¼½Ð) kl < = ¿ xm n o p$$ %{ ! ÌÍD%Ó©âhހ›É• h߀¡ B³ÑM• ›ÒÓÔ (- °d $%õ&' ˆ "( ÷Å...

Více

TNC 640 - HEIDENHAIN sro

TNC 640 - HEIDENHAIN sro – opakované použití naprogramovaných konturových prvků – všechny informace rychle k dispozici – TNC 640 zpracovává DXF soubory (opce) – rychlý přenos dat s TNC – zobrazení libovolných formátů ...

Více

MANUALplus 620 - HEIDENHAIN sro

MANUALplus 620 - HEIDENHAIN sro – ustavení dílce, nastavení vztažného bodu a měření spínacími dotykovými sondami – zjišťování délky, poloměru a opotřebení přímo na stroji – rychlý přenos dat s MANUALplus 620 – zobrazení libov...

Více

Ćíslicové indikace polohy

Ćíslicové indikace polohy Objednací Id.Nr. 532909-01 Přídavné funkce ND 780 lze konfigurovat

Více

Dotykové sondy pro obráběcí stroje

Dotykové sondy pro obráběcí stroje Nastavení vztažného bodu Obráběcí programy vycházejí ze vztažných bodů. Rychlé a přesné určení vztažných bodů obrobku (dílce) pomocí obrobkové dotykové sondy tak výrazně ušetří čas a navíc zvýší př...

Více