V ý ro č n í zpr á va 2005 - České vysoké učení technické v Praze

Transkript

V ý ro č n í zpr á va 2005 - České vysoké učení technické v Praze
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta strojní
Výroční zpráva
2005
1. Obsah
1. Obsah ................................................................................................................................................. 3
2. Úvod ................................................................................................................................................. 6
3. Organizační struktura fakulty .......................................................................................................... 9
4. Složení orgánů fakulty.................................................................................................................... 10
5. Studijní a pedagogická činnost...................................................................................................... 12
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
Akreditované studijní programy........................................................................................... 12
Studijní programy realizované mimo sídlo fakulty.............................................................. 13
5.2.1
Průběh studia v Sezimově Ústí: ............................................................................ 14
5.2.2
Dislokované pracoviště FS ČVUT v Praze v Chomutově ..................................... 14
Přijímací řízení ....................................................................................................................... 15
5.3.1
Celkový přehled výsledků v přijímacím řízení v bakalářském a navazujícím
magisterském studijním programu....................................................................... 16
5.3.2
Celkové výsledky v přijímání uchazečů ke studiu na Fakultě strojní ČVUT
v Praze .................................................................................................................... 16
5.3.3
Výsledky v přijímání uchazečů ke studiu v doktorském studijním programu
P 2301 ”Strojní inženýrství”................................................................................... 16
Studijní plány ........................................................................................................................ 19
5.4.1
Studijní plány v roce 2005..................................................................................... 19
5.4.2
Programy celoživotního vzdělávání uskutečňované v roce 2005........................ 19
5.4.3
Univerzita 3. věku .................................................................................................. 20
Ediční činnost ........................................................................................................................ 21
Řízení a evidence pedagogické činnosti .............................................................................. 22
5.6.1
Základní postupy kontroly a evidence .................................................................. 22
5.6.2
Hodnocení kvality vzdělávací činnosti studenty................................................... 22
První souborná zkouška (PSZ).............................................................................................. 23
Údaje o počtech studentů podle studijních oborů .............................................................. 24
5.8.1
Počty studentů v roce 2005................................................................................... 24
5.8.2
Počty absolventů v roce 2005 ............................................................................... 25
5.8.3
Počty studentů podle oborů.................................................................................. 26
5.8.4
Počet studentů doktorského programu, kteří obhájili disertační práci ............... 26
5.8.5
Seznam studentů doktorského programu, kteří obhájili disertační práci ........... 26
Rozbor úspěšnosti studia na Fakultě strojní ........................................................................ 27
5.9.1
Neúspěšní studenti ................................................................................................ 27
Nabídka studijních oborů s ohledem na uplatnění absolventů na trhu práce ................... 28
Studium v anglickém jazyce ................................................................................................. 28
Studijní programy realizované v rámci mezinárodní spolupráce ....................................... 29
6.1
Přehled informačního systému ............................................................................................ 30
6.2
Informační infrastruktury na fakultě ..................................................................................... 30
6.3
3
6.2.1
Počítačová síť fakulty ............................................................................................. 30
6.2.2
Servery na fakultě.................................................................................................. 33
6.2.3
Počítačové učebny................................................................................................. 33
6.2.4
Dostupnost informačních zdrojů na fakultě.......................................................... 34
Zpráva o stavu knihovny FS ................................................................................................. 34
Obsah
6. Informační a komunikační technologie ......................................................................................... 30
6.3.1
Knihovního fond a jeho financování ..................................................................... 34
6.3.2
Využití vnějších a vnitřních informačních systémů .............................................. 35
6.4
Obsah WWW stránek školy .................................................................................................. 35
6.5
Zapojeni do projektu evropských vysokorychlostních sítí .................................................. 36
6.6
Stav výpočetní techniky na fakultě....................................................................................... 36
6.7
Vybrané obslužné počítače................................................................................................... 36
6.8
Vybrané programové vybavení ............................................................................................ 37
6.8.1
Programové vybavení pro odbornou práci .......................................................... 37
6.8.2
Standard kancelářského programového vybavení .............................................. 38
7. Výzkum a vývoj ............................................................................................................................... 39
7.1
Zaměření výzkumu a vývoje na fakultě................................................................................ 39
7.2
Organizační, personální a materiální zajištění...................................................................... 40
7.3
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji..................................................................... 40
7.4
Spolupráce s AV ČR, resortními výzkumnými útvary a nevládním sektorem.................... 41
7.5
Zapojení do výzkumných záměrů, výzkumných center, interních projektů, resortních
projektů, FR VŠ, GA ČR, GA AV a dalších........................................................................... 41
7.5.1
Resortní projekty MŠMT ....................................................................................... 42
7.5.2
Další resorty - MPO, MŽP, MZe, MZd, MO............................................................ 42
7.6
Zapojení studentů do vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti ...................................... 43
7.7
Výzkumná centra účelově podporovaná MŠMT ČR............................................................ 44
7.7.1
Centra, ve kterých je fakulta nositelem projektu .................................................. 44
7.7.2
Centra, ve kterém je fakulta spolunostitelem projektu ........................................ 45
7.8
Unikátní pracoviště pro výzkum a vývoj, vybavení, nejvýznamnější výsledky .................. 46
7.9
Porovnání s předcházejícími roky......................................................................................... 48
8. Akademičtí pracovníci .................................................................................................................... 49
8.1
Kvalifikační a věková struktura akademických pracovníků k 31. 12. 2005.......................... 49
8.2
Hodnocení personálního rozvoje akademických pracovníků ............................................. 49
8.2.1
Habilitační řízení za rok 2005................................................................................. 50
8.2.2
Jmenovací řízení za rok 2005 ................................................................................ 51
9. Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání ......................................................................................... 52
9.1
9.1.1
Programy................................................................................................................ 53
9.1.2
Smlouvy a dohody ................................................................................................ 54
9.1.3
Nově uzavřené smlouvy o mezinárodní spolupráci............................................. 54
9.2
Mezinárodní mobilita studentů............................................................................................. 55
9.3
Mezinárodní mobilita akademických pracovníků ................................................................ 62
10.
Obsah
Programy a smlouvy na podporu vzdělávání ...................................................................... 53
Další aktivity fakulty ............................................................................................................ 65
10.1
Přehled konferencí a významných seminářů pořádaných na FS ČVUT ............................. 65
10.2
Účast na výstavách a veletrzích ........................................................................................... 65
10.3
Přehled ocenění, získaných pracovníky fakulty v roce 2005............................................... 65
10.4
10.3.1
Mimořádná ocenění............................................................................................... 65
10.3.2
Medaile................................................................................................................... 66
Přihlášky vynálezů a užitných vzorů..................................................................................... 66
4
10.5
10.6
11.
11.1
10.4.1
Patentové přihlášky (přihlášky vynálezů).............................................................. 66
10.4.2
Udělené patenty..................................................................................................... 66
10.4.3
Přihlášky užitných vzorů ........................................................................................ 66
10.4.4
Udělené užitné vzory ............................................................................................. 67
Tělovýchovná a sportovní činnost studentů ....................................................................... 67
10.5.1
Oddíly ..................................................................................................................... 67
10.5.2
Kulturní, společenské a další významné akce ...................................................... 68
Projekty, financované ze strukturálních fondů EU ............................................................... 68
10.6.1
Finanční podpora pro projekty zahajované v roce 2005...................................... 68
10.6.2
Projekty, schválené v roce 2005 a zahajované v roce 2006 ................................. 69
Péče o studenty .................................................................................................................... 70
Stipendia vyplacená v roce 2005 ......................................................................................... 70
11.1.1
Stipendia za vynikající studijní výsledky - přehled ............................................... 70
11.1.2
Informace o stipendiích přiznaných za vynikající studijní výsledky dosažené
v akademickém roce 2004/2005............................................................................ 70
11.1.3
11.2
Účelová stipendia .................................................................................................. 71
Informační středisko ............................................................................................................. 71
11.2.1
Ediční činnost......................................................................................................... 71
11.2.2
Dny otevřených dveří ............................................................................................ 71
11.2.3
Propagace .............................................................................................................. 71
11.2.4
Přehled dalších akcí FS zajišťovaných IS v roce 2005.......................................... 72
Výroční zpráva o hospodaření FS ČVUT za rok 2005........................................................ 73
13.
Rozbor plnění úkolů na rok 2005......................................................................................... 81
14.
Hlavní úkoly pro rok 2006 .................................................................................................... 82
15.
Schvalovací doložka............................................................................................................. 83
Obsah
12.
5
Úvod
2. Úvod
Zpráva o činnosti Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze za rok 2005 shrnuje
hlavní aktivity fakulty v tomto roce. Zpráva byla připravena vedením fakulty v souladu s doporučenou
osnovou MŠMT a poté projednána Akademickým senátem FS ČVUT. Ve zprávě je kladen důraz na konkrétní údaje se současným naznačením vývojových trendů. Do textu jsou zařazeny i stručné informace
o dalších součástech FS, zpracované jejich představiteli podle stanovené osnovy.
Zpráva byla připravena v kontextu nových trendů Lisabonské strategie, schválených Evropskou
radou v březnu 2005. Evropská rada v nich zavázala členské země k propracování národních programů
reforem (tzv. Lisabonských programů), které budou platné po dobu tří následujících let. Výchozím podkladem pro zpracování programu reforem České republiky je „Strategie hospodářského růstu České
republiky na léta 2005–2013“ předložená vládou. Z pěti prioritních oblastí této strategie jsou pro další
rozvoj ČVUT relevantní především „Rozvoj lidských zdrojů – vzdělávání a zaměstnanost“ a „Výzkum,
vývoj a inovace“. ČVUT v Praze tyto strategie rozpracovalo a FS z tohoto podkladu vychází jak ve své
zprávě, tak ve svém záměru. Je třeba zdůraznit, že FS je součástí technické univerzity výzkumného
typu. To znamená, že výzkumné a vývojové práce tvoří a budou i nadále tvořit rovnocennou složku
výkonu vzhledem ke vzdělávacím aktivitám fakulty. FS ČVUT má rozsáhlé vědecko-výzkumné aktivity
v oblastech základního i aplikovaného výzkumu, propracovaný systém doktorské výuky s velkým počtem doktorandů a absolventů doktorského studia a odpovídající publikační výstupy. Vedení fakulty
usilovalo o naplňování těchto aktivit v souladu s Dlouhodobým záměrem ČVUT a jeho aktualizací pro
rok 2005.
Výsledky činnosti fakulty ve všech oblastech z hlediska Aktualizace dlouhodobého záměru ČVUT
pro rok 2005 jsou uvedeny v příslušných kapitolách. V oblasti pedagogické se plně rozvinulo strukturované studium v souladu s Boloňskou deklarací, Dlouhodobým záměrem MŠMT a dlouhodobým
záměrem celé ČVUT. Na fakultě probíhalo v roce 2005 bakalářské studium v rámci třístupňového
systému vzdělávání (bakalářské, magisterské, doktorské). Byl aplikován kreditní systém kompatibilní
s European Credit Transfer System (ECTS) a bylo uplatněno bezplatné vydávání dodatků k diplomu
v souladu s Berlínským komuniké. V roce 2005 bylo na Fakultě strojní ČVUT akreditováno šest bakalářských studijních oborů a 13 magisterských studijních oborů. Pro doktorské studium je akreditováno
14 studijních oborů. Na fakultě se akreditované vzdělávání uskutečňuje rovněž v anglickém jazyce.
V nejbližším výhledu budou připravovány další nové studijní programy, zdůrazňující horizontální propojování studijních oborů fakult a posilující integritu školy.
Významným krokem byla akreditace studijního programu „strojní inženýrství“ a „strojírenství“
v angličtině a otevření dvouletého magisterského studia „Automotive Engineering“ (v říjnu 2005) zaměřené na konstrukci a výrobu motorových vozidel, připravované ve spolupráci s francouzskou vysokou školou ENSIETA z Brestu a nizozemskou vysokou školou HAN v Arnhemu.
Byla dokončena akreditace většiny oboru magisterského studijního programu „Strojní inženýrství“
a bakalářského studijního programu „Strojírenství“v anglickém jazyce.
Přihlášky ke studiu mohli podávat uchazeči do 29. dubna 2005. V akademickém roce 2005/06 bylo
podáno 2567 přihlášek do prezenční a 307 přihlášek do kombinované formy bakalářského studia, celkem 2874 přihlášky. Z nich bylo vybráno a do bakalářského studia zapsáno 1312 studentů v prezenční
a 252 studenti v kombinované formě, celkem tedy 1564 studenti. V navazujícím magisterském studiu
bylo podáno 35 přihlášek pro prezenční a 21 pro kombinované studium, celkem 56 přihlášek. Z nich
přijat a zapsán bylo 31 student do prezenčního magisterského studia a 17 do kombinovaného studia,
celkem tedy 48 studentů. Do počtu studentů jsou zahrnuti i studující cizinci.
Na dislokovaném pracovišti FS ČVUT v Sezimově Ústí pokračovala výuka prvního ročníku. Jihočeský kraj podporuje toto pracoviště, jehož provoz je hrazen ve smyslu uzavřené smlouvy. Projekt přispívá
ke zvyšování vzdělanosti v regionu a zlepšení pokrytí potřeb trhu práce, a proto odpovídá požadavkům
a je plně v souladu s Dlouhodobým záměrem ČVUT, kde je uvedeno: „ČVUT bude zajišťovat pedagogické, výzkumné a další tvůrčí aktivity i v dalších regionech …, případně založením dalších pracovišť“.
Srovnání počtu studentů vstupujících na fakultu a počtu studentů absolvujících některý ze studijních
programů zůstává i nadále velmi sledovaným parametrem vývoje efektivity studia. V roce 2005 se přihlásilo k bakalářskému studiu na fakultě 2874 uchazečů, přijato bylo 2321 studentů, avšak zapsalo se
jich pouze 1564, tedy pouhých 54%. V roce 2005 úspěšně ukončilo studium 46 studentů bakalářského, 428 studentů magisterského a 27 studentů doktorského studia. Toto porovnání je rámcové (nejde
o tytéž studenty) a je detailně provedeno v příslušné kapitole. Vyplývá, že počet absolventů sice příznivě roste, ale efektivita studia ještě stále není uspokojivá. K této skutečnosti se stabilizuje řada námětů a
opatření. Patří k nim i snahy o zavedení nových výukových technologií, např. distančního a e-learning
vzdělávání.
6
7
Úvod
V souladu s Dlouhodobým záměrem je stále větší pozornost věnována rozvoji celoživotního vzdělávání. V rámci akreditovaných studijních programů nabízí fakulta 10 programů celoživotního vzdělávání.
V rámci Univerzity třetího věku (U3V) bylo uspořádáno 12 odborných přednášek a 10 počítačových
kursů pro seniory.
Hodnocení efektivity a kvality studia je zajišťováno po několika liniích. Část z nich je řízena ČVUT
(např. analýzy pedagogických aktivit, analýzy zaměstnatelnosti a hodnocení úspěšnosti absolventů na
trhu práce), část z nich je realizována jako nezávislá oponentní iniciativa probíhající ve studentských
anketách. S přechodem na strukturované studium vzrostla důležitost systematického hodnocení a
řízení kvality pedagogického procesu, jehož základem je zajištění zpětné vazby pomocí studentských
anket. ČVUT zavedlo již v zimním semestru 2004/05 anketu, která je realizována rovněž na FS. Výsledky a závěry ze všech zdrojů hodnocení efektivity a kvality studia na ČVUT jsou pravidelně a pozorně
sledovány.
Jako součást univerzity výzkumného typu představuje FS ČVUT výkonný vědecký, odborný a kreativní potenciál. Na všech ústavech i výzkumných centrech jsou stabilizovány vědecké a tvůrčí týmy,
zaměřené na úzké speciální oblasti. Management výzkumu je ve většině případů soustředěn na ústavech a výzkumných centrech. Z úrovně univerzity jsou řízeny jen velké celoškolské projekty, grantové
soutěže a týmy s projekty, které přesahují úroveň fakult a ústavů. Vesměs se jedná o řízení metodické.
V oblasti vědy a výzkumu byly v roce 2005 v centru zájmu výzkumné záměry, grantové soutěže, výzkumná centra v rámci programu MŠMT, výzkumná centra MPO, výzkumná centra ČVUT, zahraniční
spolupráce, prestižní publikace a provázání výzkumu s praxí. Významné výsledky výzkumu v roce 2005
jsou zřejmé zejména v oblasti aplikovaného výzkumu. Rok 2005 je atypický tím, že byly zahájeny víceleté projekty nového programu MŠMT výzkumných center a výzkumných záměrů.
V programu výzkumných center byla fakulta v roce 2005 nositelem dvou projektů. Výzkumný projekt „Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii - 2“ (VCSVTT-2) je rozdělen
do tří hlavních tématických okruhů:
• výzkum vysoce výkonných, přesných, spolehlivých a ekologických strojů a jejich komponentů,
• výzkum vlastností obráběcích strojů, jejich měření, monitorování a hodnocení,
• výzkum perspektivních, výkonných a ekologických výrobních procesů (zejména obráběcích).
Na dalším výzkumném programu se jednotlivá pracoviště strojní fakulty podílejí jako spolunositel
(Centrum leteckého a kosmického výzkumu).
Jako spolupracující pracoviště se na výzkumném projektu podílí také Výzkumné centrum aplikované
kybernetiky Fakulty strojní ČVUT.
V každém okruhu je řešeno 4–5 témat. Výstupem za rok 2005 je 63 publikací, 57 výzkumných zpráv,
devět realizací (měřicí stendy a realizace v průmyslu), dva užitné vzory. V roce 2005 zahájilo centrum spolupráci na dvou evropských projektech v rámci 6. RP EU. Jedná se o projekty Ecofit a HardPrecision.
Na vědeckých výkonech fakulty se významně podílela tři výzkumná centra MŠMT (VC spalovacích
motorů a automobilů Josefa Božka, VC aplikované kybernetiky, VC pro strojírenskou výrobní techniku
a technologii) a spolupráce v dalších centrech jiných vysokých škol. Z dalších významných výzkumných celků, úspěšných i v rámci školy, je možno vyzdvihnout zejména laboratoře FS (např. Laboratoř
biomechaniky člověka, Laboratoř PIV, Mechatronická laboratoř). Všechna tato pracoviště dosahují
špičkových výsledků ve svých oblastech a jsou nositeli odborné excelence školy.
Důležitou a velmi přínosnou službou, která zajišťuje jak potřeby výzkumu, tak se podílí i na pedagogice, je knihovní služba zajišťovaná Ústřední knihovnou Fakulty strojní.
Fakulta strojní trvale věnuje pozornost a finanční prostředky na rozvoj informačních a komunikačních
technologií. Počítačová síť FS patří k nejrozsáhlejším sítím ČVUT a její rozvíjení a udržování představuje
samostatné téma vysoké složitosti. V průběhu roku 2005 byla provedena řada změn konfigurace sítě
tak, aby byly pokryty zvyšující se požadavky kladené na síť. Současně pokračovaly práce na rozvoji
sítě. Dominantní částí sítě FS je LAN v areálu FS v Dejvicích, kde je situováno přes 56% registrovaných
stanic a asi 70% uživatelů. V tomto areálu je fakultní síť provedena převážně (z 99%) jako strukturovaná
kabeláž UTP kategorie 5, s optickými spoji mezi jednotlivými částmi. Na síti je provozován přepínaný
Ethernet 10/100 Mbps s páteřními spoji 100/1000 Mbps. K této LAN organizačně a funkčně patří i cca
20 dislokovaných pracovišť na Julisce, kde je položen UTP rozvod a osazeny přepínač Ethernet 10
Mbps. LAN v areálu FS na Karlově nám. soustřeďuje asi 25% registrovaných stanic ve fakultní síti. Tato
LAN je již také realizovaná strukturovanou kabeláží, na kterou je připojena naprostá většina uživatelů.
Na zastaralý koaxiální rozvod Ethernet 10 Mbps jsou zde ještě připojena jen 4% stanic. I v Horské ulici
je již na strukturovanou kabeláž připojena naprostá většina uživatelů. Na zastaralý koaxiální rozvod
Ethernet 10 Mbps jsou v této lokalitě ještě připojena jen 2% stanic.
V rámci FS zajišťuje provoz a rozvoj informačních a komunikačních technologií, tedy zejména fakultní počítačové sítě, serverů a informačních systémů, Centrum počítačových služeb (CPS), které je
účelovým zařízením FS. CPS samozřejmě poskytuje mnoho dalších služeb; nemalou měrou se podílí
na grantových soutěžích a umisťuje se v nich velmi úspěšně. V roce 2005 zde řešili nebo se podíleli
na řešení projektu FRVŠ a čtyř projektů rozvojového programu MŠMT. Tyto projekty byly zaměřené
především na rozvoj fakultní síťové infrastruktury, zvláště pak na zkvalitnění počítačové sítě a zvýšení
výkonu fakultních výpočetních serverů včetně zajištění přístupových pracovišť a potřebného programového vybavení pro náročné výpočty.
V oblasti výstavby byla nadále věnována trvalá pozornost přípravám a provádění rekonstrukcí objektů
v Horské ulici, na Karlově náměstí a v Dejvicích. V roce 2005 tam byly realizovány významné investice
dotované ze státního rozpočtu i z vlastních zdrojů. Tyto akce nezanedbatelného finančního objemu (viz
příslušná kapitola) byly orientovány na obnovu a modernizaci materiálně technické základny.
Předložená zpráva dává ucelený přehled aktivit Strojní fakulty v roce 2005. Z jednotlivých kapitol je
zřejmé, že fakulta udržuje kontinuitu svého vývoje v návaznosti na předchozí léta a dobře se orientuje
ve vnitřním vývoji České republiky i ve vnějších vztazích především k zemím Evropské unie i ke světu.
Zpráva je základem pro další vypracovávané dokumenty ovlivňující rozvoj celého ČVUT v nejbližší
době – především pro „Aktualizaci dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti ČVUT v Praze na rok 2007“ v návaznosti na „Dlouhodobý záměr
vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti ČVUT v Praze pro období
2006–2010“.
Úvod
Prof. Ing. Petr Zuna, CSc., D. Eng. h.c.
děkan FS ČVUT v Praze
8
3. Organizační struktura fakulty
�������������
��������������
������������
����������������
��������������������
���������������
��������������
���������
����������������
������������������
������
����������������
�����������������
������
���������������
�����������������
���������������
��������������������
������
��������
����������
�����
�����������
�����
������������������
������
���������
�������������������
�����
�����������������
��������
�����
��������������
��������������������
������������������
��������
�����
������������
����������������
�����
��������
�������������
�����
��������
����������
�����
����������������������
�����
�������������
�����
����������������
�����
����������������
�����
���������
�����
��������
�����������
�����
���������
�����
����������
���������
�����
�������
�����
�������
�������������������
�����
����������������
�����
��������������
�����
�����������������������
�����
�����������������
�������
������
�����
���������
����������
�����
������
�����
���������������
�����
������
�����
���������
�����
���������
��������������������
�����
����������������
������������
�����
�����������
�����������������
�����
������������������
�����
��������
����������������
��������
�����
�������
��������������������
�����
������������
�����������
�����
�������������
�����������
�����
������
�������������������
�����
����������������
������������������
������������
�����
�����������
���������������������
����������������������
�����
������������������
��������������������
�����
����������������
����������������������
������������������
9
Organizační struktura fakulty
�����
���������
��������
�������
�������������������
4. Složení orgánů fakulty v roce 2004
Děkan:
Prof. Ing. Petr Zuna, CSc.,D.Eng.h.c.
Proděkani:
Doc. Ing. Josef Adamec, CSc.
pro pedagogickou činnost základního studia
Doc. Ing. Jan Vojtek, CSc.
pro pedagogickou činnost oborového studia
Doc. Ing. Jiří Hemerka, CSc.
pro vědeckou a výzkumnou činnost
Doc. Ing. Milan Hofreiter, CSc.
pro zahraniční styky
Doc. Ing. Luboš Janko, CSc.
pro rozvoj fakulty
Tajemník:
Ing. Jiří Zápotocký
Vedení fakulty:
Prof. Ing. Petr Zuna,CSc., D.Eng.h.c.
Doc. Ing. Josef Adamec, CSc.
Doc. Ing. Luboš Janko, CSc.
Doc. Ing. Jiří Hemerka, CSc.
Doc. Ing. Milan Hofreiter, CSc.
Doc. Ing. Jan Vojtek, CSc.
Ing. Jiří Zápotocký
Kolegium děkana:
Prof. Ing. Petr Zuna,CSc., D.Eng.h.c.
Doc. Ing. Josef Adamec, CSc.
Doc. Ing. Luboš Janko, CSc.
Doc. Ing. Jiří Hemerka, CSc.
Doc. Ing. Milan Hofreiter, CSc.
Doc. Ing. Ivo Kvasnička, CSc.
Doc. Ing. Richard Nový, CSc.
Doc. Ing. Ladislav Šubrt, CSc.
Doc. Ing. Jiří Vogel, CSc.
Doc. Ing. Jan Vojtek, CSc.
Ing. Jiří Zápotocký
Prof. Ing. Pavel Zítek, DrSc.
předseda AS FS ČVUT Ing. Karel Vítek, CSc.
Složení orgánů fakulty
Vědecká rada:
Interní členové
Prof. Ing. Jaromír Houša, DrSc.,
vedoucí - Centrum pro strojírenskou výrobu
Prof. Ing. Svatava Konvičková, CSc.,
vedoucí - Ústav mechaniky
Prof. Ing. Jan Macek, DrSc.,
vedoucí - Ústav vozidel a letadlové techniky,
vedoucí - Výzkumné centrum spalovacích
motorů a aut,
Doc. Ing. Rischard Nový, CSc.,
vedoucí - Ústav techniky prostředí,
Prof. RNDr. Bruno Sopko, DrSc.,
vedoucí - Ústav fyziky,
Prof. Ing. Jaroslav Talácko, CSc.,
vedoucí - Ústav výrobních strojů a mechanismů,
Prof. Ing. Pavel Zítek, DrSc.,
vedoucí - Výzkumné centrum aplikované kybernetiky, člen kolegia děkana FS, interní člen
vědecké rady FEL,
Prof. Ing. Petr Zuna, CSc. D.Eng.h.c.,
děkan FS, zástupce vedoucího - Ústav materiálového inženýrství, člen kolegia rektora, člen
grémia rektora, interní člen vědecké rady ČVUT
Doc. Ing. Jan Vojtek, CSc.,
proděkan pro pedagogickou činnost FS, člen
kolegia děkana FS,
Doc. Ing. Jiří Hemerka, CSc.,
proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost
FS, člen kolegia děkana FS,
Prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.,
zástupce vedoucího - Ústav mechaniky,
Doc. Ing. Ivo Kvasnička, CSc.,
člen kolegia děkana FS,
Doc. Ing. Jan Čermák, CSc.
Prof. Ing. Václav Brož, CSc.
Prof. Ing. Jan Ježek, DrSc.
Prof. RNDr. Karel Kozel, DrSc.,
10
interní člen vědecké rady ČVUT, interní člen
vědecké rady FJFI,
Prof. Ing. Karel Macík, CSc.
Prof. Ing. Jan Mádl, CSc.
Prof. Ing. Jiří Petrák, CSc.
Externí členové
Ing. Ivan Dobiáš, DrSc., (ÚT AV ČR Praha);
Prof. Ing. Jaroslav Exner, CSc., (FS TU Liberec)
zemřel 2005;
Ing. Milan Holl, CSc., (VZLÚ Praha);
Doc. Ing. Jan Horejc, Ph.D., (FS ZČU Plzeň);
Doc. Ing. Karol Jelemenský, CSc.,
(FS STU Bratislava, SR);
Ing. Zdeněk Kaiser, CSc.,
(Thermo King Czech Republic, s.r.o.);
Čestní členové
Prof. Dr. Ing. Vladimír Blažek (SRN) ;
Dr. Franta J. Kraus, (Švýcarsko);
Prof. Ing. Dr. Arne Novak, (Švédsko);
Dr. George Trmal, PhD. Dipl. Ing.
(Velká Británie);
Prof. Ing. Václav Petr, DrSc.
Prof. Ing. Josef Steidl, CSc.
Prof. Ing. Jiří Šesták, DrSc.
Prof. Ing. Ivan Uhlíř, DrSc.
Doc. Ing. Josef Zicha, CSc.
Ing. Willibald Kolarčík, CSc.,
(Hydrosystem – Olomouc);
Prof. Ing. Zdeněk Kovář, CSc., (TU Liberec);
Ing. Petr Křenek, CSc., ( MŠMT ČR);
Ing. František Pazdera, CSc., (ÚJV Řež);
Prof. Ing. Jan Roda, CSc. (VŠCHT Praha)
Ing. Karel Šperlink, CSc., (Rada vlády ČR);
Prof. Ing. Jiří Švejcar, CSc. (FS VUT Brno)
Prof. Ing. Vladimír Zeman, DrSc., (ZČU Plzeň)
Prof. Jaromír Ulbrecht (USA);
Ing. Jan Lepičovský, DrSc. (USA);
Doc. Ing. Ladislav Smrček, Ph.D.
(Velká Britanie);
Prof. Ing. Oskar Schmidt, CSc. (VŠCHT)
Akademický senát (období 2002–2004):
Předseda
Ing. Karel Vítek, CSc.
1. místopředseda
Doc. Ing. Zbyněk Šika, Ph.D.
2. místopředseda
Ing. Miloslav Grešl
Členové (zaměstnanci)
Doc. Ing. Vladimír Andrlík, CSc.
Prof. Ing. Milan Růžička, CSc.
Ing. Václav Bauma, CSc.
Doc. Ing. Jan Řezníček, CSc.
Ing. Aleš Herman, Ph.D.
Ph. Dr. Jaroslav Schmid, CSc.
Ing. Tomáš Jirout, Ph.D.
Prof. RNDr. Bruno Sopko, DrSc.
Doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc.
Doc. Ing. Zbyněk Šika, Ph.D.
Prof. Ing. Jan Macek, DrSc.
Ing. Radek Šulc, Ph.D.
Ing. Tomáš Mareš, Ph.D.
Ing. František Tatíček
Prof. Ing. Jiří Nožička, CSc. (od 30.11. jej nahraProf. Ing. Ivan Uhlíř, DrSc.
dil Prof. Ing. František Černý, DrSc.)
Prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.
Ing. Růžena Petrová, Ph.D.
Ing. Karel Vítek, CSc.
Mgr. Pavel Rus
Členové (studenti)
Bc. Vladislava Bednářová
Ing. Miloslav Grešl
Ing. Štěpánka Hovorková
Eva Churavá
Ing. Alena Lišková (od 30.11. nahrazena Janem
Dostálem)
11
Ing. Hana Netřebská
Olga Pešková
David Sýkora
Marcela Trantová
Ing. Marie Válová
Ing. Jan Zárybnický
Složení orgánů fakulty
Změna: Po úmrtí Prof. Exnera byla VR doplněna – Ing. Zdeněk Holý (Svaz výrobců a dodavatelů
strojírenské techniky, SST)
5. Studijní a pedagogická činnost
5.1 Akreditované studijní programy
Tabulka 4.1 Přehled studijních programů akreditovaných v roce 2005 na FS ČVUT
Kód KKOV
B 2341
Bc.
Dopravní a manipulační technika
4
Informační a automatizační technika
4
dtto
Technika životního prostředí, tepelná a procesní technika
4
dtto
Výrobní technika
4
dtto
Aplikovaná mechanika pro bakaláře
4
dtto
Strojírenská technologie a management
4
Mgr.
Ph.D.
Strojní inženýrství
Technika životního prostředí
5,5 (2)
(Platnost akreditace navazujícího mag Energetické stroje a zařízení
5,5 (2)
programu do 1. 4. 2007)
Výrobní inženýrství
5,5 (2)
dtto
Přístrojová a řídící technika
5,5 (2)
dtto
Dopravní a manipulační technika
5,5 (2)
dtto
Inženýrská mechanika a mechatronika
5,5 (2)
dtto
Procesní inženýrství
5,5 (2)
dtto
Výrobní stroje a zařízení
5,5 (2)
dtto
Letadlová technika
5,5 (2)
dtto
Řízení a ekonomika podniku
5,5 (2)
dtto
Biomedicínské a rehabilitační inženýrství
5,5 (2)
dtto
Materiálové inženýrství
5,5 (2)
dtto
Matematické modelování v technice
5,5 (2)
Strojní inženýrství
Platnost akreditace do 27. 2. 2009
Studijní a pedagogická činnost
v akademických rocích
dtto
Platnost akreditace do 27. února 2012
P 2301
Název studijního oboru
Strojírenství
Platnost akreditace do 27. 2. 2009
M (N) 2301
Standardní doba studia
Název studijního
programu
Materiálové inženýrství
3
dtto
Dopravní stroje a zařízení
3
dtto
Výrobní stroje a zařízení
3
dtto
Energetické stroje a zařízení
3
dtto
Procesní technika a zpracovatelské systémy
3
dtto
Strojírenská technologie
3
dtto
Technika prostředí
3
dtto
Přesná mechanika a optika
3
dtto
Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí
3
dtto
Biomechanika
3
dtto
Termomechanika a mechanika tekutin
3
dtto
Technická kybernetika
3
Platnost akreditace do 9. 4. 2009
Matematické a fyzikální inženýrství
3
Platnost akreditace do 9. 4. 2005
Řízení a ekonomika podniku
3
Čísla v závorkách označují standardní dobu studia a dobu platnosti akreditace pro navazující magisterské studijní programy. Studenti navazujícího magisterského programu studovali na FS ČVUT podle
individuálních studijních plánů.
Většina oborů magisterského studijního programu Strojní inženýrství je akreditována také v anglickém jazyce.
Od akademického roku 2005/06 jsou studenti přijímání pouze do prvního ročníku bakalářského studijního programu.
12
Studijní programy realizované mimo sídlo fakulty
Dislokované pracoviště Fakulty strojní v Sezimově Ústí je provozováno ve spolupráci s SOŠ a SOU
– COP Sezimovo Ústí od akademického roku 2003/2004. Jihočeský kraj je zřizovatelem SOŠ a SOU
– COP Sezimovo Ústí a projekt „Zřízení paralelního studia 1. ročníku strojní fakulty ČVUT v Praze pro
Jihočeský kraj“ byl realizován v úzké návaznosti na koncepční materiál Program rozvoje kraje v rámci
opatření č. III. 2.7.4. - Rozvoj vzdělanosti v souladu s potřebami trhu práce a trendy EU - vytvoření
podmínek pro zavedení dosud chybějícího vysokoškolského vzdělávání technického – strojírenského
zaměření v regionu.
S realizací výstupů projektu byly vytvořeny podmínky pro naplnění záměrů daného opatření v následujících oblastech:
1. eliminování absence vysokoškolského vzdělávání technického zaměření - strojírenství,
2. zahájení chybějícího vysokoškolského studia strojírenského zaměření ve velmi krátké době a
nepoměrně nižšími finančními náklady,
3. řešení disproporcí mezi požadavky rozvoje progresivních technologií a neuspokojované poptávce
po zaměstnancích s vysokoškolskou kvalifikací,
4. zvýšení podílu obyvatel Jihočeského kraje s vysokoškolským vzděláním,
5. rozvoj lidských zdrojů v souvislosti s předpokládaným trendem rozvoje zpracovatelského průmyslu
v regionu,
6. uspokojení zvýšeného zájmu mladé generace o vysokoškolské vzdělání technického charakteru,
7. posílení konkurenceschopnosti a perspektiv jedince v EU na základě úrovně jeho vzdělání,
8. realizaci naplňování požadavku rovnosti přístupu k vyššímu vzdělání,
9. další postupný rozvoj vzdělávacího centra poskytující ucelené celoživotní vzdělávání technického
směru v oblasti strojírenství.
Zavedení výuky je v souladu s regionální školskou politikou a má trvalou podporu představitelů Jihočeského kraje a města Sezimovo Ústí. Provoz dislokovaného pracoviště FS ČVUT v Sezimově Ústí
je hrazen ve smyslu uzavřené smlouvy. Činnost pracoviště přispívá k dalšímu rozvoji Centra odborné
přípravy, ke zvýšení úrovně vzdělávání, zvýšení vzdělanosti v regionu a zlepšení pokrytí potřeb trhu
práce.
Pro budoucnost jsou podporovány a plánovány další aktivity. V letošním roce byla dohodnuta koncepce dalšího rozvoje spolupráce mezi FS ČVUT a COP v oblasti vědy a výzkumu.
V tomto roce probíhala paralelní výuka prvního ročníku bakalářského studijního programu Strojírenství v Sezimově Ústí. Výuka byla, stejně jako v akademickém roce 2003/4, plně zabezpečována pedagogy Fakulty strojní, kteří do Sezimova Ústí dojížděli. Kvalita výuky je garantována, protože vyučující
působí ve stejné funkci na obou pracovištích. Centrum odborné přípravy poskytlo výukové prostory
vyhovující potřebám univerzitní výuky. Dále zajišťuje ubytovací kapacity a stravování studentů velmi
dobré kvality. Vzhledem ke zkušenostem je možno konstatovat, že zřízení dislokovaného pracoviště je
plně v souladu se záměrem ministerstva a pomáhá řešit nedostatek ubytovacích kapacit v Praze. Každodenní dojíždění znemožňuje nebo alespoň ztěžuje mnohým studentům jejich studium. Cílem projektu je vytvoření optimálních studijních podmínek, které povedou ke snížení vysoké propadovosti.
V akademickém roce 2005/2006 pokračovala paralelní výuka prvního ročníku v Sezimově Ústí. ve dvou
studijních skupinách. Počet skutečně studujících byl 42.
Výuka probíhala v Sezimově Ústí (s výjimkou laboratorních cvičení z fyziky, na které byli studenti
dopraveni na fakultu do Prahy.), kam dojížděli vyučující, kteří zabezpečují výuku v Praze. Výuku formou
přednášek, seminárních a laboratorních cvičení zabezpečoval v letním semestru 2004/05 jeden profesor, tři docenti a devět odborných asistentů, v zimním semestru 2005/06 jeden profesor, čtyři docenti
a devět odborných asistentů. Odborní asistenti jsou zkušení pedagogové. Vyučováno bylo celkem 20
povinných předmětů, z toho tři volitelné.
Druhý ročník studují studenti již v Praze. Při dostatečném zájmu se uvažuje o rozšíření výuky v Sezimově Ústí.
13
Studijní a pedagogická činnost
5.2
5.2.1
Průběh studia v Sezimově Ústí:
Pro srovnání jsou dále uvedeny oba akademické roky, v nichž výuka probíhala.
Akademický rok 2004/05, letní semestr
Počet zapsaných studentů do
1.ročníku
Počet studijních skup.
17
1 (41)
Počet
Počet ubytování v TA
Počet nestudujících
Počet z min.
akad. roku
Navíc stud jako
CŽV
Bc.
Ing.
1
16
9
0
1
1
1
14
-
-
-
-
Počet z min.
akad. roku
Navíc stud jako
CŽV
Postoupilo do
2.ročníku akad.
r.2005/06
15 *)
*) z toho s váženým průměrem:
1,00 ÷ 1,50 1x
1,51 ÷ 2,00 3x
2,01 ÷ 2,50 10x
2,51 ÷ 3,00 1x
Akademický rok 2005/06, zimní semestr
Počet zapsaných studentů do
1.ročníku
Počet studijních skup.
44
2 skupiny
(57 a 58)
Počet Bc.
Počet ubytování v TA
Počet nestudujících
44
28
4
-
-
Studijní a pedagogická činnost
Kromě povinných předmětů se v zimním semestru vyučují tyto volitelné předměty:
Angličtina základní
25 studentů
Angličtina nižší střední
14 studentů
Seminární cvičení z fyziky
28 studentů.
Z uvedeného vyplývá, že po ukončení akademického roku 2004/05 postoupilo do druhého ročníku
88,3 % ze zapsaných studentů. Potvrzuje se předchozí zkušenost získaná za celou dobu existence
dislokovaného pracoviště v Sezimově Ústí a je možno konstatovat, že procentuální úspěšnost studia
v prvním ročníku je větší než v Praze. Důvod spatřujeme ve skutečnosti, že byly studentům vytvořeny
optimální materiální i studijní podmínky a výuka probíhá v malých skupinách.
5.2.2
Dislokované pracoviště FS ČVUT v Praze, v Chomutově
Jednání o zřízení dislokovaného pracoviště Fakulty strojní ČVUT v Chomutově úspěšně probíhají.
Představitelé města Chomutov mají veliký zájem o zavedení výuky bakalářského studijního programu.
V roce 2005 byla připravována příslušná smlouva.
14
5.3 Přijímací řízení
Studijní a pedagogická činnost
Přijímací řízení s uchazeči o studium na Fakultě strojní ČVUT v Praze v akademickém roce 2005/2006
v bakalářském studijním programu a v navazujícím magisterském studijním programu bylo zahájeno
zveřejněním příslušných podmínek dne 8. prosince 2004.
Přihlášky ke studiu mohli podávat uchazeči do 29. dubna 2005. Ověřování splnění podmínek u jednotlivých uchazečů probíhalo ve dnech od 2. května 2005 do 18. října 2005. Přijatí uchazeči byli písemně zváni k zápisům, pro které bylo stanoveno celkem 32 termínů (25 řádných, sedm náhradních).
V souladu s vyhlášenými podmínkami, nebyly do přijímacího řízení zařazeny přijímací zkoušky, a to
ani písemné ani ústní. Uchazeč byl přijat, pokud prokázal úspěšné složení maturitní zkoušky a splnil
další požadavky více méně administrativního charakteru. Počet přijatých uchazečů nebyl omezován.
Stanovené podmínky nesplnilo 558 uchazečů, kde u sedmi byla přihláška odmítnuta a u 551 bylo
přijímací řízení uzavřeno nepřijetím (542 nepředložilo maturitní vysvědčení, pět bakalářský diplom a
čtyři nesplnili doplňující podmínku).
V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. (§50, odst. 7) mohli nepřijatí uchazeči podat žádost o přezkoumání rozhodnutí. Tuto žádost využil jeden uchazeč. Protože nebylo shledáno porušení zákona, příslušných předpisů ČVUT a zejména vyhlášených podmínek přijímacího řízení, nezměnil děkan Fakulty
strojní ČVUT v Praze své rozhodnutí a žádost postoupil na Rektorát ČVUT.
Uchazeči, kteří splnili předepsané podmínky pro přijetí ke studiu, byli při zápisu, nebo na základě
pozdější žádosti, zařazování do:
1. ročníku prezenčního studia bakalářského studijního programu,
1. ročníku kombinovaného studia bakalářského studijního programu,
1. ročníku prezenčního studia navazujícího magisterského studijního programu,
1. ročníku kombinovaného studia navazujícího magisterského studijního programu,
a v rámci 1. ročníku prezenčního studia bakalářského studijního programu do vyčleněné studijní
skupiny č. 57 a 58, s výukou organizovanou ve společném pracovišti Fakulty strojní ČVUT v Praze a
COP Sezimovo Ústí.
15
5.3.1. Celkový přehled výsledků v přijímacím řízení v bakalářském a navazujícím magisterském
studijním programu
Bakalářský studijní program
Forma studia
Celkem
prezenční
kombinovaná
Podáno přihlášek
2567
307
2874
Přijato přihlášek
2560
307
2867
Přijato uchazečů
2035
281
2321
K zápisu pozváno
2035
281
2321
K zápisu se dostavilo
1312
252
1564
Zapsáno
1312
252
1564
Navazující magisterský studijní program
Forma studia
Celkem
prezenční
kombinovaná
Podáno přihlášek
35
21
56
Přijato přihlášek
35
21
56
Přijato uchazečů
31
20
51
K zápisu pozváno
31
20
51
K zápisu se dostavilo
31
17
48
Zapsáno
31
17
48
5.3.2
Celkové výsledky v přijímání uchazečů ke studiu na Fakultě strojní ČVUT v Praze pro
akademický rok 2005/2006
Studijní a pedagogická činnost
Studijní program
Celkem
bakalářský
navazující magisterský
Podáno přihlášek
2874
56
2930
Přijato přihlášek
2867
56
2923
Přijato uchazečů
2321
51
2372
K zápisu pozváno
2321
51
2372
K zápisu se dostavilo
1564
48
1612
Zapsáno
1564
48
1612
5.3.3
Výsledky v přijímání uchazečů ke studiu v doktorském studijním programu
P 2301 ”Strojní inženýrství”
2001/2002
termín vyhlášení
30. 11. 2000
vyhl.
počet
stud.
témat
počet podaných přihl.
prez.
kom.
Stud. program
Celkem
134
75
47
Počet studentů
Celkový počet
studentů
počet
přij.
přihl.
dostavili
se
k přij.
zk.
122
119
Počet přijatých studentů
Počet zapsaných studentů
nástup
10/2001
nástup
2/2002
nástup
10/2001
nástup
2/2002
prez.
kom.
prez.
kom.
prez.
kom.
prez.
kom.
22
41
48
4
18
41
44
3
63
52
115
59
47
106
16
vyhl.
počet
stud.
témat
počet podaných přihl.
prez.
kom.
Stud. program
Celkem
134
20
16
Počet přijatých studentů
počet
přij.
přihl.
dostavili
se
k přij.
zk.
36
36
nástup
2/2002
prez.
kom.
prez.
kom.
prez.
kom.
-
-
19
16
-
-
17
16
35
vyhl.
počet
stud.
témat
120
počet podaných přihl.
prez.
kom.
65
17
počet
přij.
přihl.
82
dostavili
se
k přij.
zk.
77
Počet zapsaných studentů
nástup
10/2002
nástup
2/2003
nástup
10/2002
nástup
2/2003
prez.
kom.
prez.
kom.
prez.
kom.
prez.
kom.
20
10
35
1
20
10
29
0
30
36
vyhl.
počet
stud.
témat
Stud. program
Celkem
120
počet podaných přihl.
prez.
kom.
68
15
59
Počet přijatých studentů
Počet zapsaných studentů
počet
přij.
přihl.
prez.
kom.
prez.
kom.
prez.
kom.
prez.
kom.
83
82
-
-
64
14
-
-
60
14
nástup
2/2003
nástup
nástup
2/2003
78
Celkový počet
studentů
17
29
dosta-vili
se
k přij.
zk.
Počet studentů
Celkový počet
studentů
30
66
2002/2003
termín vyhlášení
8.1.2002
pouze pro nástup
2/2003
Počet studentů
33
Počet přijatých studentů
Celkový počet
studentů
Stud. program
Celkem
33
35
Počet studentů
2003/2004
termín vyhlášení
15.1.2003
nástup
2/2002
kom.
Celkový počet
studentů
Stud. program
Celkem
nástup
prez.
Počet studentů
2002/2003
termín vyhlášení
8.1.2002
Počet zapsaných studentů
74
78
vyhl.
počet
stud.
témat
počet podaných přihl.
prez.
kom.
125
82
25
počet
přij.
přihl.
107
dosta-vili
se
k přij.
zk.
98
74
Počet přijatých studentů
Počet zapsaných studentů
nástup 10/
2003
nástup
2/2004
nástup
10/2003
nástup
2/2004
prez.
kom.
prez.
kom.
prez.
kom.
prez.
kom.
35
25
36
1
31
25
32
1
60
37
97
56
33
89
Studijní a pedagogická činnost
2001/2002
termín vyhlášení
24.5.2001
pouze pro nástup
2/2002
2003/2004
termín vyhlášení
15.1.2003
pouze pro nástup
2/2004
vyhl.
počet
stud.
témat
Stud. program
Celkem
125
počet podaných přihl.
prez.
kom.
72
5
počet
přij.
přihl.
dostavili
se
k přij.
zk.
77
74
Počet přijatých studentů
nástup
2/2004
Počet zapsaných studentů
nástup
nástup
2/2004
prez.
kom.
prez.
kom.
prez.
kom.
prez.
kom.
-
-
68
5
-
-
64
5
Počet studentů
73
Celkový počet
studentů
2004/2005
termín vyhlášení
15.1.2004
Stud. program
Celkem
73
vyhl.
počet
stud.
témat
počet podaných přihl.
prez.
kom.
113
68
18
počet
přij.
přihl.
86
dostavili
se
k přij.
zk.
78
Počet zapsaných studentů
nástup
10/2004
nástup
2/2005
nástup
10/2004
nástup
2/2005
prez.
kom.
prez.
kom.
prez.
kom.
prez.
kom.
21
18
28
0
21
18
22
0
39
Celkový počet
studentů
28
vyhl.
počet
stud.
témat
Stud. program
Celkem
113
počet podaných přihl.
prez.
kom.
44
22
počet
přij.
přihl.
dosta-vili
se
k přij.
zk.
66
63
Studijní a pedagogická činnost
61
Počet zapsaných studentů
nástup
nástup
2/2005
prez.
kom.
prez.
kom.
prez.
kom.
prez.
kom.
-
-
40
22
-
-
39
22
62
Celkový počet
studentů
61
62
vyhl.
počet
stud.
témat
počet podaných přihl.
prez.
kom.
113
40
19
počet
přij.
přihl.
59
dosta-vili
se
k přij.
zk.
53
61
Počet přijatých studentů
Počet zapsaných studentů
nástup 10/
2005
nástup
2/2006
nástup
10/2005
nástup
2/2006
prez.
kom.
prez.
kom.
prez.
kom.
prez.
kom.
29
19
9
0
22
19
9
0
Počet studentů
48
Celkový počet
studentů
9
41
57
2005/2006
termín vyhlášení
18.1.2005
pouze pro nástup
2/2006
vyhl.
počet
stud.
témat
Stud. program
Celkem
113
Celkový počet
studentů
22
Počet přijatých studentů
nástup
2/2005
Počet studentů
Počet studentů
39
67
2004/2005
termín vyhlášení
15.1.2004
pouze pro nástup
2/2005
Stud. program
Celkem
69
Počet přijatých studentů
Počet studentů
2005/2006
termín vyhlášení
18.1.2005
69
počet podaných přihl.
prez.
kom.
36
24
počet
přij.
přihl.
dostavili
se
k přij.
zk.
60
55
9
50
Počet přijatých studentů
nástup
2/2006
Počet zapsaných studentů
nástup
nástup
2/2006
prez.
kom.
prez.
kom.
prez.
kom.
-
-
31
24
-
-
-
55
55
prez.
kom.
28
13
-
41
41
18
5.4 Studijní plány
5.4.1 Studijní plány v roce 2005
Fakulta strojní zajišťovala v roce 2005 studium v magisterském studijním programu „Strojní inženýrství“ se standardní dobou studia 5,5 akademického roku, v bakalářském studijním programu „Strojírenství“ se standardní dobou studia čtyři akademické roky, navazujícím magisterském studijním programu „Strojní inženýrství“ se standardní dobou studia dva akademické roky a v doktorském studijním
programu „Strojní inženýrství“ se standardní dobou tři akademické roky.
V akademickém roce 2004/2005 studovali již první absolventi bakalářského studia v navazujícím magisterském studijním programu (podle individuálních studijních plánů).
Po dohodě s jednotlivými ústavy, došlo k drobným úpravám v nabídce PVS (povinně volitelných
směrových) předmětů. Tak jako v minulém akademickém roce, je náročnost všech předmětů PVS (se
stejnou hodinovou dotací) hodnocena pěti kredity. Předměty PVS mají umožnit profilaci posluchačů
podle jejich zájmů a schopností tak, aby v další (oborové etapě studia) řešili v rámci projektů a později
diplomové práce úlohy, které svým charakterem budou co nejvíce odpovídat předpokládanému zaměření studentů (např. konstrukce, experiment, výpočty či matematické modelování atp.). Oborová etapa
studia začíná 8. semestrem, avšak tutoři oborů doporučují budoucím posluchačům oborového studia
již také volbu předmětů PVS v 7. semestru a pomáhají jim tak v jejich profilaci.
5.4.2 Programy celoživotního vzdělávání uskutečňované v roce 2005
Ústav 12104
Konverzační kurz angličtiny - dva běhy
Konverzační kurz němčiny - kurzy placené, celkem cca 40 účastníků
Konverzační kurz francouzštiny
Ústav 12107
Kurz „Čerpací technika“ - garant Prof. Melichar, kurz placený, 1. běh - devět účastníků, 2. běh 12 účastníků
Ústav 12110
Kurz „PLC“ (Programmable logic kontrol), garant Doc. Chyský, kurz placený, 16 účastníků
Ústav 12123
Kurz „Progresivní technologie“, garant Doc. Kreibich, kurz placený, cca 20 účastníků
Ústav 12138
Kurz „Informační management státní správy“, kurz placený, cca 18 účastníků
Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii (Prof. Houša)
Kurz „Pohony ve výrobních strojích“, kurz placený, 24 účastníků
Kurz „Programování a využití souvislého řízení u CNC strojů v pěti osách“, kurz placený, 19 účastníků
Tabulka: Počty programů celoživotního vzdělávání na Fakultě strojní (k 31. 12. 2005)
Skupiny oborů
Kód skupiny
kmen. oborů
přírodní vědy a nauky
11 až 18
technické vědy a nauky
21 až 39
zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky
41 až 43
zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky
51 až 53
společenské vědy, nauky a služby
61,65,67,71-74
ekonomie
62
právo, právní a veřejnosprávní činnost
68
pedagogika, učitelství a sociál. péče
75
obory z oblasti psychologie
77
vědy a nauky o kultuře a umění
81,82
Celkem
11 až 82
19
Programy CŽV v rámci
akreditovaných SP
bezplatné
Ostatní
Celkem
6
6
5
5
11
11
placené
Studijní a pedagogická činnost
Přehled kurzů celoživotního vzdělávání
Tabulka: Počty účastníků programů celoživotního vzdělávání na Fakultě strojní
Skupiny oborů
Kód skupiny
kmen. oborů
přírodní vědy a nauky
11 až 18
technické vědy a nauky
21 až 39
zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky
41 až 43
zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky
51 až 53
společenské vědy, nauky a služby
61,65,67,71-74
ekonomie
62
právo, právní a veřejnosprávní činnost
68
pedagogika, učitelství a sociál. péče
75
obory z oblasti psychologie
77
vědy a nauky o kultuře a umění
81,82
Celkem
11 až 82
Programy CŽV v rámci
akreditovaných SP
bezplatné
Ostatní
Celkem
100
100
58
58
158
158
placené
Studijní a pedagogická činnost
5.4.3 Univerzita 3. věku
V zimním semestru akademického roku 2005/2006 (říjen až leden) byl vypsán kurz Univerzity třetího
věku s názvem Člověk a prostředí. Tento kurz úspěšně absolvovalo 42 posluchačů, kteří obdrží osvědčení o absolvování 23.2.2006. Kurz zahrnoval 12 přednášek (přednáška je 1,5 hodiny čistého času).
Tématická náplň kurzu byla:
• Strojní zařízení a životní prostředí.
• Radioaktivita v životním prostředí a zdravotní rizika.
• Ekologické vlivy energetiky.
• Jaderná energie a životní prostředí.
• Vliv obnovitelných zdrojů energie na životní prostředí.
• Znečišťování ovzduší.
• Vodní zdroje a ochrana vod.
• Charakter znečišťujících látek a jejich odstraňování.
• Charakter znečišťujících látek a jejich odstraňování.
• Fyzikálně-technické aspekty životního prostředí.
• Působení zvuku na člověka.
• Fyziologie práce.
• Psychologie práce.
• Účinky škodlivin prostředí na člověka.
• Laboratorní výuka – emise, imise, třídění prachů, měření hladin akustického tlaku a výkonu.
Příprava byla koncipována tak, aby bylo po absolvování kurzu dosaženo u posluchačů získání orientace a znalostí v oblasti vztahu člověka k životnímu a pracovnímu prostředí. Základní orientace v problematice funkce strojních zařízení v životním prostředí, znečišťování ovzduší, ergonomie a zátěže
životního a pracovního prostředí.
Byla vydána publikace:
Bašta, J., Hrdlička, F., Kolářová, H.: Člověk a prostředí. ČVUT v Praze; Česká technika – nakladatelství
ČVUT. Praha, 2005. 129 s. ISBN 80-01-03329-5.
Tato publikace slouží jako základní studijní materiál v kurzu Člověk a prostředí. Byly vyhotoveny studijní plány, harmonogram studia a přednášek s jednotlivými přednášejícími.
20
Rozvrh přednášek:
č.
Přednášející
Téma přednášky
1.
Bašta (Vavřička)
2.
Datum
Čas
Míst.
Strojní zařízení a životní prostředí. Radioaktivita v životním
20.10. 2005
prostředí a zdravotní rizika.
14.00 až 15.30
D 505b
Hrdlička
Ekologické vlivy energetiky. Jaderná energie a životní
prostředí.
27.10. 2005
14.00 až 15.30
D 505b
3.
Hrdlička
Vliv obnovitelných zdrojů energie na životní prostředí.
3.11. 2005
14.00 až 15.30
D 505b
4.
Hrdlička
Znečišťování ovzduší.
10.11. 2005
14.00 až 15.30
D 505b
5.
Kolářová
Vodní zdroje a ochrana vod.
24.11. 2005
14.00 až 15.30
D 505b
6.
Kolářová
Charakter znečišťujících látek a jejich odstraňování.
1.12. 2005
14.00 až 15.30
D 505b
7.
Kolářová
Charakter znečišťujících látek a jejich odstraňování.
8.12. 2005
14.00 až 15.30
D 505b
8.
Bašta
Fyzikálně-technické aspekty životního prostředí. Působení
zvuku na člověka.
15.12. 2005
14.00 až 15.30
D 505b
9.
Bašta
Působení zvuku na člověka.
22.12. 2005
14.00 až 15.30
D 505b
10.
Bašta
Fyziologie práce. Psychologie práce. Účinky škodlivin
prostředí na člověka.
5.1. 2006
14.00 až 15.30
D 505b
11.
12.
Bašta, Vavřička,
Mareš, Kučera
Laboratorní výuka – emise, imise, třídění prachů, měření
hladin akustického tlaku a výkonu.
12.1. 2006
14.00 až 17.00
D 505b +
Lab. Ú 12116
Kurzy počítačové gramotnosti
Celkem bylo uspořádáno 10 různě zaměřených kurzů pro seniory (celkem 110 účastníků ). Výuku garantoval ústav Ú 12110.
Ediční činnost
Ediční činnost na Fakultě strojní v roce 2005 je možno popsat v následujících bodech:
Do plánu edice skript v roce 2005 bylo zařazeno celkem 26 titulů, z toho 1. vydání: 17 titulů, 2. vydání: čtyři tituly, 3. a další vydání: pět titulů, dotisky zatím nebyly. Celkem bylo naplánováno na autorské honoráře 954 554 Kč. Po schválení je ediční plán na příslušné období vždy zveřejněn na síti FS
v R:\INFODEK\EDICE.
V průběhu roku 2005 bylo připojeno dalších deset titulů dotisků a jeden titul (42 000 Kč) byl
stornován a převeden (bez financí) do roku 2006. Celkový plánovaný obnos na honoráře byl tedy
912 554 Kč
Byly sledovány ediční plány skript na 1. a 2. pololetí roku 2005, sestavené a projednané v Ediční
komisi FS a schválené v Redakční radě VR ČVUT, a to z hlediska podepsání licenčních nakladatelských
smluv v Nakladatelství R ČVUT, dodržování termínů a úrovně odevzdávaných předloh, výše finančních
nákladů na autorské honoráře, lektorských posudků a stanovení jejich finančního ohodnocení.
V plánu na rok 2003 bylo jako experiment navrženo převedení tří stávajících na FS nejvíce využívaných výukových videoprogramů z VHS na CD ROM. Centrum podpory výuky (CPV R ČVUT) zkušebně
převádělo jeden výukový program FS ČVUT s cílem po kladném vyhodnocení výsledku (po všech
stránkách) v této cestě pokračovat, a tak připravit pro fakultu základní podklady pro zavedení distančního studia. Výsledky byly předvedeny už v roce 2004. Při současném vybavení CPV ale nelze tuto cestu
doporučit, pokud CPV nenalezne cestu, jak převod z VHS na CD ROM zkvalitnit. V roce 2004 byla řada
dříve realizovaných videoprogramů zařazena do projektu VYTOS (rozvojový projekt ČVUT v Praze financovaný z grantu MŠMT) formou druhého vydání. Těmito programy měl být naplněn obsah webové
aplikace pro podporu výuky studentů. Autoři byli cestou CPV informováni.
V roce 2005 však došlo k změně struktury Nakladatelství ČVUT mj. přeřazením CPV k VC ČVUT.
Práce na CD patří do kompetence nového vedoucího OPMV Ing. Musila, se kterým se další postup
vyjasňuje.
21
Studijní a pedagogická činnost
5.5
Vedoucí EK FS se účastnil práce Redakční rady Vydavatelství R ČVUT
Byl sestaven plán edice monografií. Všechny návrhy FS byly redakční radou schváleny, vyšla jedna
monografie, tři jsou rozpracovány a jedna navržena.
V roce 2005 proběhla pravidelná makulace skript v Prodejně technické literatury. Náklady na makulaci byly hrazeny již z prostředků ústavů. Ačkoli o tomto způsobu hrazení nákladů makulace byly
ústavy s několikaletým předstihem informovány, stále v PTL zbývá řada titulů FS, které budou muset
být makulovány v roce 2006 (povinně, plyne z materiálu „Zásady ediční činnosti na ČVUT“) a náklady
makulace hrazeny ve stále se zhoršující finanční situaci ústavů.
V roce 2005 byl sestaven a schválen ediční plán skript na 1. a 2. pololetí roku 2006. Obsahoval 26
položek, autorské honoráře 325 800 Kč, tj. 37,2% přidělené částky.
5.6
Řízení a evidence pedagogické činnosti
5.6.1
Základní postupy kontroly a evidence
K evidenci pedagogické činnosti se využívá komponenta informačního systému Studium (pracovní
označení KOS), která je průběžně rozvíjena a inovována. Činnost tohoto systému je v detailech stále
rozvíjena a zdokonalována.
V rámci kontroly kvality pedagogického procesu se členové vedení fakulty setkávají se studenty,
diskutují s nimi a řadu podnětů ke zlepšení, vzešlých z těchto schůzek, pak vedení realizuje. Tímto
způsobem byl např. vylepšen systém elektronického přihlašování ke zkouškám, zlepšeno využití počítačových učeben aj.
Fakulta intenzivně podporovala zapojení studentů do vědecké a výzkumné práce a studenti s nejlepšími pracemi se účastnili rozsáhlého fakultního kola Studentské tvůrčí činnosti. Studenti, kteří se zvýšenou mírou, nad rámec svých studijních povinností, zapojili do výzkumné či tvůrčí práce na ústavech,
byli odměněni mimořádným stipendiem. V tomto trendu chceme i nadále pokračovat.
Stejně jako v posledních letech, vybrala Fakulta strojní řadu předmětů, přednášených na vysoké
úrovni, které mohou být zajímavé i pro posluchače ostatních fakult ČVUT a nabídla je do celoškolské
nabídky předmětů jako příspěvek Fakulty strojní k celoškolské horizontální prostupnosti. Naši studenti
mohou naopak studovat některé předměty nabízené ostatními fakultami ČVUT.
Studijní a pedagogická činnost
5.6.2
Hodnocení kvality vzdělávací činnosti studenty
Nezbytnou složkou řídícího procesu fakulty je zjišťování a průběžné hodnocení fungování jednotlivých
součástí fakulty a kvality výuky. Ke zkvalitnění výuky, usnadnění života studentů všech ročníků a k vytvoření příjemné kolegiální atmosféry realizuje Fakulta strojní ČVUT řadu opatření, tvořících ucelený
systém. Od tohoto komplexního systému si fakulta slibuje:
• snížení propadovosti,
• zvýšení kvality a účinnosti seminární i laboratorní výuky,
• zlepšení práce jednotlivých oddělení fakulty,
• upevnění kolegiálních vztahů mezi učiteli a studenty,
• upřesnění střednědobého výhledu fakulty.
Součástí komplexního systému jsou následující projekty:
• studijní poradci v prvních ročnících,
• systém evaluace činnosti Fakulty strojní,
• dotazníková akce pro akademické pracovníky.
Důležitou úlohu v systému mají studijní poradci působící v základním studiu, kteří jsou v bezprostředním styku se studenty a jejichž působení mimo výuku umožní reagovat na názory a potřeby studentů.
Pro přípravu a zjištění dopadů jednotlivých opatření je nutná zpětná vazba, která zprostředkuje názory a náměty studentů a absolventů. Proto musí být nedílnou součástí komplexního systému evaluace
zahrnující:
• anketu studentů fakulty,
• průzkum názorů studentů středních škol,
• zjišťování názorů absolventů fakulty,
• sledování uplatnění absolventů fakulty v praxi.
Anketa je důležitou součástí systému studentské evaluace. Existují styky s řadou středních škol a bylo
osloveno mnoho institucí, které zaměstnávají naše absolventy. Tyto styky jsou trvale rozvíjeny a prohlubovány.
22
Anketa studentů
Názory a náměty studentů fakulty jsou zjišťovány anketou. Funkčnost způsobu provedení ankety studentů Fakulty strojní byla ověřována řadu let. Získané zkušenosti vedly k rozhodnutí provádět anketu
pomocí anketních lístků. Tento způsob ankety vede vždy k velkému počtu účastníků a pokud mají být
výsledky reprezentativní, musí být účast vysoká. Reprezentativnost ankety studentů vyžaduje řešit
následující úkoly:
Zajištění dostatečného počtu účastníků
Studenti hodnotí na začátku akademického roku předchozí akademický rok. Hodnocené období tak pokryje všechny ročníky. Anketa je prováděna v rozvrhových hodinách a pro jeden ročník studia je zabezpečována ústavem, který učí ve všech studijních skupinách. Každý student dostane anketní lístek a bude
vyhrazen čas na jeho vyplnění. Záleží na studentovi, zda lístek vyplní, nebo jej ponechá prázdný.
V roce 2005 se ankety zúčastnilo 1062 studentů v následujícím rozložení podle ročníků:
Ročník
Počet účastníků ankety
1.
336
2.
366
3.
247
4.
113
Využití výsledků
Výsledky jsou po projednání na vedení fakulty předávány vedoucím jednotlivých ústavů. Ti řeší případné problémy organizační i personální a o výsledku řešení informují vedení fakulty. Výsledky má
k dispozici také Akademický senát fakulty.
Je zpracováván souhrn, zahrnující poslední tři akademické roky, která porovnáním umožní určit
změny a odhadnout vývoj v jednotlivých oblastech. Tato svodka je k dispozici vedení fakulty, vedoucím ústavů a Akademickému senátu.
Průzkum názorů studentů středních škol a absolventů
Názory studentů středních škol jsou zjišťovány v rámci odborných a informativních styků s jednotlivými školami a při dnech otevřených dveří.
S absolventy naší fakulty se pracovníci fakulty setkávají v rámci své odborné činnosti a mají tak
možnost zjišťovat jejich názory. Připravuje se databáze absolventů fakulty.
Usnesením Kolegia děkana a projednáním v Akademickém senátu Fakulty strojní ČVUT byly přijaty
zásady nového způsobu vyhodnocování studijních výsledků v souvislosti s vykonáním první souborné
zkoušky (dále jen PSZ) a to zejména uznáním této zkoušky. Nutné úpravy a upřesnění stávající procedury také vznikly požadavkem převést manuální zpracování v maximální možné míře do prostředí
počítačového programu KOS. Tato změna se týká všech studentek a studentů magisterského studijního programu, kteří dosud nevykonali první soubornou zkoušku. Nová pravidla vstupují v platnost
vydáním vyhlášky. Teoreticky je možné, že by podle těchto pravidel mohlo ve výjimečných případech
(zejména u studentů 4. ročníku) dojít k určité tvrdosti. Proto lze během akademického roku 2005/2006
požádat proděkana pro pedagogickou činnost o možnost vykonat první soubornou zkoušku ještě podle původních podmínek. Studijní výsledky budou v rámci PSZ vyhodnocovány na základě váženého
průměru, nikoliv počtu jednic.
první souborná zkouška rok 2005
počet studentů
byla uznána za vykonanou
šlo ke zkouškám a
C e l ke m
23
287
vykonalo
nevykonalo
153
5
445
Studijní a pedagogická činnost
5.7 První souborná zkouška (PSZ)
5.8 Údaje o počtech studentů podle studijních oborů
Počty studentů jsou uvedeny k datu 31. října. V tabulkách nejsou od akademického roku 2000/2001
zahrnuti studenti, kteří mají přerušené studium .
5.8.1 Počty studentů v roce 2005
Celkové počty studentů
Studijní program
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
221
180
348
489
577
1465
-
-
-
-
-
254
Mag. prezenční
3757
3957
3830
3361
2910
1832
Mag. kombinovaný
303
287
326
230
265
105
Navaz. prezenční
-
-
-
-
-
32
Navaz.kombinovaný
-
-
-
-
-
17
Dokt. prezenční
146
152
212
266
288
282
Dokt. kombinovaný
182
206
216
183
202
201
Bak. prezenční
Bak. kombinovaný
2005/06
Počty studentů – doktorský studijní program
Dokt. studijní program
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
studenti ČR
328
399
422
462
451
zahraniční studenti
30
29
26
28
32
z toho samoplátci
3
3
1
2
2
358
428
449
490
483
Celkem
Počty zahraničních studentů
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/2005
2005/2006
Bak. prezenční
-
2
10
15
23
92
Mag. prezenční
78
83
125
117
119
229
Mag. kombinovaný
5
-
7
1
11
4
Doktorský
13
30
29
26
28
32
Studijní a pedagogická činnost
Studijní program
24
5.8.2 Počty absolventů v roce 2005
V následující tabulce jsou uvedeny počty absolventů v jednotlivých studijních programech v členění
podle studijních oborů.
Studijní program
Kód
studijního
programu
Bakalářský Strojírenství
B 2341
Studijní obor
Kód
studijního
oboru
Počet
absolventů
v roce 2005
Dopravní a manipulační technika
2301R001
8
Aplikovaná mechanika pro bakaláře
3901R003
0
Informační a automatizační technika
2612R022
6
Technika životního prostředí, tepelná a procesní technika
3904R024
6
Výrobní technika
2301R033
0
Strojírenská technologie a management
2303R009
15
Celkem BP
M(N)2301 Procesní inženýrství
3909T003
10
Inženýrská mechanika a mechatronika
3901T029
21
Letadlová technika
2301T004
18
Biomedicínské a rehabilitační inženýrství
3901T008
17
Materiálové inženýrství
3911T011
4
Technika životního prostředí
2301T026
39
Energetické stroje a zařízení
2302T006
27
Přístrojová a řídicí technika
2301T034
25
Dopravní a manipulační technika
2301T001
44
Výrobní stroje a zařízení
2302T039
24
Řízení a ekonomika podniku
2305T003
49
Matematické modelování
3902T008
6
Výrobní inženýrství
3909T008
48
Celkem MP
332
Celkem BP a MP
Doktorský Strojní inženýrství
Celkem DP
25
367
P2301
Materiálové inženýrství
3911V011
0
Dopravní stroje a zařízení
2302V004
3
Výrobní stroje a zařízen
2302V039
3
Energetické stroje a zařízení
2302V006
1
Procesní technika a zpracovatelské systémy
3909V004
2
Strojírenská technologie
2303V002
4
Technika prostředí
2301V024
1
Přesná mechanika a optika
2301V010
0
Mechanika tuhých a podajných těles a prostředí
2901V024
1
Biomechanika
3901V010
2
Termomechanika a mechanika tekutin
3901V028
1
Technická kybernetika
2612V045
2
Matematické a fyzikální inženýrství
3901V020
5
Řízení a ekonomika podniku
2305V003
2
27
Studijní a pedagogická činnost
Magisterský Strojní inženýrství
35
5.8.3 Počty studentů podle oborů
Doktorský studijní program P 2301 ”Strojní inženýrství”
Akad. rok
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/05
2005/06
Forma studia
Forma studia
Forma studia
Forma studia
Forma studia
Studijní obor
p
k
c
p
k
c
p
k
c
p
k
c
p
k
c
Materiálové inženýrství
9
9
18
12
9
21
11
7
18
8
21
6
11
17
Dopr. stroje a zařízení
21
23
44
42
26
68
43
22
65
37
13
23
60
35
23
58
Výrob.stroje a zařízení
13
9
22
23
11
34
24
7
31
29
12
41
30
13
43
Energ. stroje a zařízení
10
17
27
10
24
34
18
22
40
15
18
33
15
20
35
Procesní tech. a zprac.syst.
10
2
12
9
2
11
12
2
14
11
6
17
14
6
20
Strojírenská technologie
11
28
39
16
31
47
25
22
47
27
26
53
21
29
60
Technika prostředí
8
12
20
17
11
28
22
11
33
20
12
32
21
14
35
Biomechanika
9
5
14
8
8
16
13
7
20
14
5
19
13
6
19
Technická kybernetika
Přesná mech.
a optika
Mech. tuh. a podd. těles a prost.
11
20
31
14
20
34
17
10
27
25
10
35
26
17
43
5
10
15
5
8
13
6
1
7
8
3
11
10
0
10
12
12
24
13
12
25
15
18
33
20
19
39
23
15
38
Termomech. a mech. tekutin
9
3
12
9
3
12
14
7
21
20
9
29
21
9
30
Matem. a fyz. inženýrství
11
20
31
18
19
37
17
15
32
17
16
33
15
10
25
Řízení a ekon. podniku
13
36
49
16
32
48
29
32
61
37
30
67
22
28
50
Celkem
152
206
358
212
216
428
266
183
449
288
202
490
282
201
483
Legenda: p – presenční forma studia, k – kombinovaná forma studia, c – celkem
5.8.4 Počet studentů doktorského programu, kteří obhájili disertační práci
Studijní a pedagogická činnost
Tyto údaje se vykazují za kalendářní rok.
kalendářní rok
počet doktorandů
z toho zahraniční studenti
2001
15
1
2002
27
2
2003
27
3
2004
29
2
2005
27
3
5.8.5 Seznam studentů doktorského programu, kteří obhájili disertační práci
Poř.
číslo
Studijní obor
Práce v cizím
jazyce
1. Ing. Jakub Tobolář
Dopravní stroje a zařízení
N
2. Ing. Jiří Vávra
Dopravní stroje a zařízení
3. Ing. Petr Doubek
Dopravní stroje a zařízení
4. Ing. Antonín Bubák
Výrobní stroje a zařízení
5. Ing. Roman Česák
Výrobní stroje a zařízení
6. Ing. Ondřej Novotný
Výrobní stroje a zařízení
7. Ing. Vilém Hanzal
Energetické stroje a zařízení
8. Ing. Vít Šedivý
Procesní technika a zpracovatelské systémy
9. Ing. Tomáš Jirout
Procesní technika a zpracovatelské systémy
Jméno absolventa
10. Ing. Petr Hampl
Strojírenská technologie
26
Jméno absolventa
Práce v cizím
jazyce
Studijní obor
11. Ing. Pavel Zeman
Strojírenská technologie
12. Ing. Pavel Novák
Strojírenská technologie
13. Ing. David Vaněček
Strojírenská technologie
14. Ing. Vladimír Zmrhal
Technika prostředí
15. Ing. Miloslav Vilímek
Biomechanika
16. Ing. Jiří Konfršt
Biomechanika
17. Ing. Marek Štefan
Technická kybernetika
A
18. Ing. Abdelaziz Taha Helmy
Technická kybernetika
A+obhaj.
19. Ing. Bohumil Cabrnoch
Mech. tuhých a poddajných těles a prostředí
20. Ing. Matěj Sulitka
Termomechanika a mechanika tekutin
21. Ing. Tomáš Polcar
Matematické a fyzikální inženýrství
A
22. Ing. Hao Chaoyang
Matematické a fyzikální inženýrství
A+obhaj.
23. Ing. Bc.Daniel Tischler
Matematické a fyzikální inženýrství
24. Ing. Mohamed Ali Khalil Ibrahim
Matematické a fyzikální inženýrství
A+obhaj.
25. Ing. Tomáš Kubart
Matematické a fyzikální inženýrství
A
26. Ing. Jan Procházka
Řízení a ekonomika podniku
27. Ing. Pavel Andres
Řízení a ekonomika podniku
A
5.9
Rozbor úspěšnosti studia na Fakultě strojní
5.9.1
Neúspěšní studenti
V období od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005 ukončilo studium na Fakultě strojní ČVUT v Praze celkem
918 studentů bez řádného zakončení ve smyslu § 45 nebo § 46 zákona o vysokých školách č.
111/1998 Sb.
Téměř 486 studentů ukončilo studium z vlastní vůle. V tomto případě se jedná o studenty přijaté
v přijímacím řízení, kteří se zapsali do akademického roku 2005/2006, ale dali přednost studiu na jiné
fakultě nebo jiné vysoké škole. Tento úbytek vzniká především v měsících srpen až říjen a pravidelně
se opakuje každý rok.
Dalším 432 studentům bylo ukončeno studium z moci úřední, a to pro nesplnění studijních povinností. Tito studenti nezískali předepsaný počet kreditů, a to buď pro možnost pokračování ve studiu v letním
semestrů (týká se studentů studujících první rok v daném studijním programu), nebo pro možnost zápisu
do dalšího akademického roku (týká se většinou studentů 2. ročníku). Tyto počty jsou každoročně silně
zkresleny studenty přijatými ke studiu, zapsanými do akademického roku, ale nenavštěvujícími výuku a
nestudujícími. Sem se řadí téměř beze zbytku všichni studenti, kteří již absolvovali nějakou vysokou školu
(u nich se dosud jednalo o únik před absolvováním vojenské prezenční služby). Úbytek vzniká jednak
v měsíci březnu (studenti 1. ročníku), jednak v říjnu (studenti 2. a vyšších ročníků).
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
Počet studentů, kteří zanechali studia vlastním
rozhodnutím
218
170
70
18
10
Ročník
1.
4.
5.
16
11
486
Počet studentů, kterým bylo ukončeno studium pro 306
nesplnění studijních povinností
2.
3.
81
18
432
Je podnikána řada kroků (viz předchozí kapitoly), aby se počet neúspěšných studentů snížil. Ze stavu
studentů Fakulty strojní ČVUT v Praze také každý rok dočasně vystupuje určitý počet studentů, kteří
požádali o přerušení studia a toto přerušení jim bylo povoleno. V roce 2005 se jedná celkem o 31
studentů, a to především 2. ročníku, kde obvykle vrcholí počáteční studijní problémy. V pravém slova
27
Studijní a pedagogická činnost
Poř.
číslo
smyslu se nejedná o studijní neúspěšnost, protože značná část studentů se do studia opět zapisuje.
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
Počet studentů, kteří na určitou dobu přerušili
studium
0
12
10
4
5
31
5.10 Nabídka studijních oborů s ohledem na uplatnění absolventů na trhu práce
Uplatnění svých absolventů Fakulta strojní ČVUT v Praze pravidelně sleduje. Oslovujeme úřady práce
jednotlivých okresů a krajů ČR a informace získáváme z centrální evidence MPSV. Další informace
o stavu v oblasti zaměstnanosti plynou z nabídek jednotlivých velkých i malých firem a podniků z ČR
i z firem zahraničních nebo se zahraniční účastí a ze setkávání se zástupci zaměstnavatelů i z každoročně pořádaných akcí IAESTE (veletrh pracovních příležitostí aj.). Je možno konstatovat, že nabídky
zaměstnání, které jsou vyvěšovány na obvyklých místech na fakultě, a žádosti zástupců průmyslových
podniků, jakož i sdělení ÚP, signalizují zájem o absolventy magisterského studijního programu často
v míře vyšší, než je fakulta schopna uspokojit. Přitom je zájem o absolventy FS ČVUT natolik široký, že nelze většinou přesně specifikovat, o jaký absolvovaný obor studia je převažující zájem. Jsou
požadováni strojní inženýři s odpovídajícími znalostmi v oblasti konstrukce, technologie, provozu a
managementu. Přednostně jsou dále požadovány znalosti v oblasti počítačové gramotnosti a vybavení jazykové. Nabídky jsou po stránce uplatnění, finančního hodnocení i možností dalšího odborného
i dalšího rozvoje pro absolventy velice dobré.
V případě, že zájemci o absolventy FS jsou úzce specializováni, jsou nabízena zaměstnání s ohledem
na absolvovaný obor. V letošním roce uspořádali na naší fakultě informační akci zástupci podnikatelů
Chomutovska. O jejich prezentaci byl veliký zájem. V pořádání takových prezentací bude fakulta pokračovat.
Studijní a pedagogická činnost
5.11 Studium v anglickém jazyce
V anglickém jazyce je možné studovat veškeré předměty 1-3. ročníku základní etapy studia. Dále
ústavy FS vypisují dalších 33 předmětů oborového studia magisterského studijního programu. Tyto
předměty se v anglickém jazyce vyučují v případě,že je na předmět zapsáno pět a více studentů samoplátců nebo výměnných studentů. K těmto studentům je pak možné podle zájmu přidávat i další české
studenty, kteří mají zájem studovat předmět v angličtině. Každý semestr se takto otevírají 2-4 předměty
oborového studia.
Kompletní program oborového studia je zatím možný jen ve specializaci Procesní inženýrství, připravují se ale další ústavy, které zatím průběžně rozšiřují nabídku jednotlivých předmětů oborového
studia. Fakulta připravuje oficiální akreditaci v anglickém jazyce. Několik studentů obhajovalo diplomovou práci v anglickém jazyce.
Každý semestr zajišťuje fakulta pro „výměnné studenty“ 4-6 předdiplomních prací podle požadavků
zahraničních univerzit. Některé z těchto prací byly také prezentovány v rámci studentské odborné činnosti, kde získaly také ocenění.
Další spolupráce se zahraničními univerzitami se týká zajištění a průběžné kontroly odborné praxe
v českých průmyslových závodech či výzkumných pracovištích – často bývá zakončena „obhajobou“
v příslušném závodě. Zahraniční student zároveň navštěvuje vybrané předměty na fakultě, které jsou
mu doporučeny.
Údaje o výuce v angličtině, zahraničních studentech magisterského studijního programu a bakalářského studijního programu jsou v následující tabulce:
28
Akademický rok
Čeští studenti
Samoplátci
Ostatní zahraniční
studenti
Celkem
1995/1996
12
-
6
18
1996/1997
25
1
12
38
1997/1998
30
2
25
57
1998/1999
30
8
30
68
1999/2000
30
7
30
67
2000/2001
20
7
30
57
2001/2002
20
10
30
60
2002/2003
18
12
30
60
2003/2004
14
15
52
81
2004/2005
25
10
174
209
2005/2006
20
6
109
135
Poznámky týkající se počtu studentů uváděných v tabulce:
Počet studentů uvedených v tabulce je pouze orientační z následujících důvodů:
• čeští studenti: uvedený počet není konstantní, navíc řada českých studentů požádala o možnost studia jednotlivých předmětů, nikoli celého akademického roku. Zejména se počet studentů mění po
absolvování 1. semestru, tedy v letním semestru jejich počet vždy stoupá. Počty studentů v tabulce
odpovídají datu 31. 12. 2005.
• výměnní studenti: řada studentů je zde pouze na jeden semestr, někteří jsou zde semestry dva
(v letošním školním roce zde na dva semestry je 12 výměnných studentů). Přesné údaje týkající
se letního semestru budou k dispozici až začátkem března, kdy se dostaví k zápisu jednotlivých
předmětů i studenti, kteří jsou registrováni na jiné fakultě.V průměru se počet studentů každý semestr zvýší asi o 15.
• samoplátci: na FS jsou samoplátci, kteří studují celý studijní program, a pak také samoplátci, kteří
jsou zapsáni na některé zahraniční univerzitě a jsou zde jen 1-2 semestry, předměty jsou jim předem
odsouhlaseny domovskou univerzitou i námi.
• “ostatní zahraniční studenti“ v letošním školním roce v tomto údaji je zahrnut i počet studentů ze
Slovenska (42) a studentů studujících v rámci mezivládních dohod (24).
počet zahraničních studentů ve školním roce 2005/06 je přibližně 6,5 % celkového
počtu studentů na FS ČVUT v Praze.
5.12 Studijní programy realizované v rámci mezinárodní spolupráce
Dne 29.9.2005 bylo zahájeno dvouleté magisterské studium „Automotive Engineering“ zaměřené na
konstrukci a výrobu motorových vozidel, připravované ve spolupráci s francouzskou vysokou školou
ENSIETA v Brestu a nizozemskou vysokou školou HAN v Arnhemu. První rok studia probíhá na ČVUT
v angličtině paralelně s intenzivní výukou francouzštiny rodilými mluvčími, zajišťovanou kulturním
střediskem francouzské ambasády v Praze (IFP). Druhý rok (třetí semestr) budou mít studenti na výběr,
buď pokračovat ve studiu ve francouzštině v Brestu (možnost výběru dvou specializací – konstrukce
vozidel + FEM výpočty), nebo v angličtině v Arnhemu (jedna specializace – dynamika vozidel a transportní systémy budoucnosti). Čtvrtý semestr bude věnován odborné stáži v průmyslovém podniku,
resp. na univerzitě a zpracování diplomové práce. Kurs má 10 posluchačů.
Předpoklad udělených diplomů:
ČVUT (strojní inženýr) + ENSIETA (Master professionnel)
ČVUT (strojní inženýr) + HAN (Master)
Záleží na vybrané specializaci ve druhém roce.
29
Studijní a pedagogická činnost
Poznámka:
6. Informační a komunikační technologie
Informační a komunikační technologie
6.1
Přehled informačního systému
V rámci FS zajišťuje provoz a rozvoj informačních a komunikačních technologií (IT, ICT), tedy oblasti
s vysokou dynamikou vývoje a růstu (zejména fakultní počítačové sítě, fakultních serverů a informačních systémů - IS) Centrum počítačových služeb (CPS 12375), které je účelovým zařízením FS.
CPS samozřejmě poskytuje mnoho dalších služeb; do oblasti jeho činnosti patří např. také
• podpora uživatelů při nákupu technického a programového vybavení.
V rámci FS pro nákupy IT neexistují administrativní nástroje pro koordinaci; vše závisí na zájmu jednotlivých útvarů využít výhod větší dodávky nebo sjednocení vybavení. V oblasti HW, pokud některý
útvar projeví zájem, CPS zajistí konzultace s cílem optimalizovat vybavení podle plánovaného
použití, případně zajistí i koordinaci a realizaci dodávky. V oblasti SW standardně CPS zajišťuje nákup licencí produktů Microsoft (program Microsoft SELECT), a dále multilicence některých produktů
s celofakultní působností.
• technická podpora pro uživatele v rámci FS
CPS i v roce 2005 zabezpečovalo (v rozsahu umožněném personální situací) technickou podporu
uživatelů v rámci FS v oblasti HW i SW.
• DTP
CPS zčásti ve spolupráci s Informačním střediskem (12372) poskytovalo zaměstnancům i studentům
základní služby z oblasti DTP, zejména černobílé i barevné tisky dokumentů i výkresů do formátu
A0 na různá média, digitalizace předloh, zpracování obrazu atd. Rozsah těchto služeb má stále rostoucí trend.
• grantová činnost
CPS se nemalou měrou podílí na grantových soutěžích a umisťuje se v nich velmi úspěšně –
– v r. 2005 byly přijaty všechny podané projekty. V r. 2005 tedy byly v CPS řešeny tři projekty FRVŠ
a čtyři projekty rozvojového programu MŠMT s celkovým dotačním přínosem pro FS 8,75 mil. Kč.
V r. 2005 byly tyto projekty zaměřené především na rozvoj fakultní síťové infrastruktury, zvláště pak
na zkvalitnění počítačové sítě, zvýšení výkonu fakultních výpočetních serverů a na vybavení či modernizaci počítačových učeben včetně zajištění potřebného programového vybavení pro náročné
výpočty.
Mezi velmi významné akce s podporou FRVŠ a MŠMT patří
- vybavení velkokapacitní počítačové učebny/ studovny v komplexu učeben CPS na Karlově nám.,
- modernizace části počítačových učeben v komplexu CPS v Dejvicích,
- vybavení specializovaných počítačových pracovišť tří útvarů - Ú12105, Ú12118 a Ú12120,
- implementace standardu IEEE 802.11/ a/ b/ g pro bezdrátový přístup k síti ve všech lokalitách FS,
- obnova a modernizace hlavních serverů.
6.2
Informační infrastruktury na fakultě
Základem informační infrastruktury fakulty je fakultní počítačová síť a fakultní servery, zajišťující hlavní
síťové služby. Tuto počítačovou síť tvoří lokální sítě (LAN) v jednotlivých lokalitách fakulty, tedy v Dejvicích, na Karlově nám. a v Horské ul. Tyto lokální sítě jsou v současnosti v každé lokalitě doplněny
o bezdrátové subsítě dle IEEE 802.11/ a/ b/ g. Sítě LAN v jednotlivých lokalitách jsou propojeny rychlými spoji nadřazené sítě DAMIS a PASNET do jednoho celku. Pro detašované pracoviště FS na Julisce
jsou veškeré síťové služby poskytovány ze sítě v Dejvicích. Základy fakultní sítě byly položeny v roce
1993 a od té doby je síť průběžně zdokonalována a rozšiřována.
V r. 2005 v rámci řešení projektu FRVŠ došlo k již zmíněné realizaci bezdrátové fakultní subsítě dle
standardu IEEE 802.11/ a/ b/ g. Při této realizaci byly provedeny menší úpravy metalické části sítě FS na
Karlově nám. a především ke zvýšení výkonu a propustnosti centrálních datových přepínačů a počtu
portů 10/100/1000 Mbps.
Pro zlepšení přístupu studentů k fakultní síti a k síťovým službám byla v Dejvicích ve 4. patře A1 a ve
4. patře A na Karlově nám. instalována nová síťová pracoviště.
6.2.1
Počítačová síť fakulty
Fakultní počítačová síť pokrývá všechny budovy FS v areálech v Dejvicích, na Karlově nám. a v Horské
ulici. Fakultní síť je ve všech areálech provedena prakticky výhradně jako strukturovaná kabeláž UTP
30
kategorie 5 s optickými spoji mezi jednotlivými částmi, doplněná od r. 2005 o bezdrátové subsítě dle
standardu IEEE 802.11 /a /b /g. Na síti je provozován přepínaný Ethernet 10/100/1000 Mbps s páteřními
spoji 100/1000 Mbps.
Dominantní částí sítě FS je LAN v areálu FS v Dejvicích, kde je situováno téměř 58% registrovaných
stanic a asi 70% uživatelů. K této LAN organizačně a funkčně patří i cca 20 dislokovaných pracovišť na
Julisce.
Diagram zobrazující síťový provoz za rok 2005 z centrálního přepínače v lokalitě FS v Dejvicích směrem
na ČVUT a Internet.
31
Informační a komunikační technologie
Schéma sítě FS v lokalitě Dejvice v infrastruktuře ČVUT ukazuje následující obrázek.
LAN v areálu FS na Karlově nám. soustřeďuje asi 26% registrovaných stanic ve fakultní síti. Stav sítě v této lokalitě
ukazuje následující obrázek.
Informační a komunikační technologie
Stav sítě FS v Horské ul., kde je soustředěno 16% registrovaných stanic, ukazuje následující obrázek.
32
Celkový počet všech registrovaných stanic v síti na FS (včetně serverů, pracovních stanic a síťových tiskáren),
počet datových přepínačů, počet serverů apod. pro jednotlivé lokality FS ukazuje následující tabulka.
Síť a servery FS
Dejvice
Karlovo n.
Horská
počet přípojných míst v síti (zásuvek RJ):
1650
1 130
530
počet registrovaných stanic v síti:
1200
550
330
z toho počet stanic dosud připojených koaxem:
10
0
2
počet datových přepínačů (switchů) v síti FS
25
26
12
portů 1000 (resp. 10/100/1000) Mbps
240
40
82
portů 100 (resp. 10/100) Mbps
960
510
392
portů 10 Mbps
0
0
0
počet serverů s celofakultní působností
33
8
5
počet portů podle přenosové rychlosti v Mops
Bezdrátová síť fakulty
Průměrné připojení týdně
675
Průměrný přenos dat týdně
14,09 GB
Servery na fakultě
V počítačové síti FS pracují desítky serverů, od velkých, které zajišťují služby všem zaměstnancům
a studentům FS, až po malé, často určené jen pro několik uživatelů např. v rámci odboru. Klíčové pro
činnost FS jsou servery, které zabezpečují provoz systémových síťových služeb (DNS, MX, DHCP) a základních síťových služeb (e-mail, WWW, print servery apod.). Dále je nezbytný stálý a spolehlivý provoz serverů pro databáze uživatelů a centrální správu kont, serverů pro provoz informačního systému
FS (např. komponenty KOS), serverů pro podporu výuky v počítačových učebnách CPS a pro jejích
provoz, serverů pro vědeckotechnické výpočty a serverů pro přístup k vybraným aplikacím. Servery
provozované CPS, stejně jako fakultní počítačová síť, jsou v provozu nepřetržitě; celoročně po 24 hod.
denně a po sedm dnů v týdnu (s výjimkou vypnutí dodávky el. energie v některé z budov apod.).
Servery provozované CPS lze podle významu rozdělit do tří kategorií:
• Kategorie A1 - server pro provoz FS klíčový, vysoce zatížený, s velmi proměnlivou strukturou
a nároky uživatelů, u kterého i krátký výpadek má vážný dopad na výuku a/nebo provoz FS.
• Kategorie A2 - server pro provoz FS klíčový, vysoce zatížený, se spíše rutinním provozem s nepříliš
proměnlivou strukturou a nároky uživatelů, i krátký výpadek má vážný dopad na výuku a/nebo provoz FS.
• Kategorie B - server méně zatížený, krátký výpadek nemá vážný dopad na výuku a/nebo provoz FS.
Přehled hlavních serverů provozovaných CPS podle zmíněných kategorií je v následující tabulce:
Kategorie serveru
6.2.3
Dejvice
Karlovo nám.
Horská ul.
CPS celkem
A1
18
4
1
23
A2
12
3
2
17
B
3
1
2
6
Celkem
33
8
5
46
Počítačové učebny
Pro výuku i pro samostatnou práci studentů s využitím síťových služeb a IT na FS slouží počítačové
učebny, studovny a laboratoře.
Specializované počítačové učebny ústavů zpravidla slouží především pro odbornou výuku a pro
individuální práci úzkého okruhu studentů příslušné specializace.
Ve správě CPS jsou univerzální počítačové učebny FS, které slouží pro výuku obecných počítačově
zaměřených předmětů či předmětů s podporou IT a především pro individuální práci všech studentů.
V těchto učebnách je soustředěno asi 50% všech počítačových pracovišť v učebnách FS. Učebny CPS
33
Informační a komunikační technologie
6.2.2
jsou situovány do dvou komplexů; v Dejvicích ve 4. patře budovy A1 a na Karlově nám. ve 4. patře
v budově A. Do těchto učeben se soustřeďuje nápor velmi početně silných nižších ročníků.
V Dejvicích jsou uživatelům k dispozici dvě učebny po 16 počítačových pracovištích, dvě malé
učebny po 10 pracovištích, jedna velká učebna s 28 pracovišti a jedna studovna se 45 pracovišti dedikovanými výhradně pro individuální práci studentů.
Na Karlově nám. jsou k dispozici čtyři učebny s kapacitou 18 počítačových pracovišť každá a jedna
velká učebna/ studovna se 40 pracovišti určenými prioritně pro individuální práci studentů.
Učebny CPS v Dejvicích jsou vybaveny elektronickým systémem pro identifikaci, autentifikaci a kontrolu přístupu studentů pomocí snímání kódu ze studentského průkazu ČVUT. Tento systém v hodnotě
několika set tisíc Kč vznikl vlastním vývojem v CPS. Podle údajů tohoto systému učebny v Dejvicích
denně pro individuální práci využije průměrně 800 studentů a každý zde setrvá průměrně 3⁄4 hodiny.
Dalších asi 300 studentů projde denně učebnami v rámci výuky. Údaje z uvedeného přístupového
systému jsou v reálném čase zobrazovány na WWW stránkách, věnovaných fakultní síti a síťovým službám. Učebnový komplex v Dejvicích je doplněn o tiskové centrum pro studenty, umožňující provádět
černobílé i barevné tisky až do formátu A0.
6.2.4
Dostupnost informačních zdrojů na fakultě
V souladu s celosvětovým trendem se i na FS stal jedním ze základních informačních zdrojů Internet,
na který mají prakticky neomezený přístup všichni studenti a pracovníci FS ze všech počítačů ve fakultní síti. V elektronické formě je on-line dostupných stále více informací i z oblastí tradičně ”papírových”,
např. z knihovny FS.
6.3
Zpráva o stavu knihovny FS
6.3.1
Knihovního fond a jeho financování
Ústřední knihovna Fakulty strojní, evidovaná jako základní knihovna se specializovaným fondem, poskytuje služby v souladu s potřebami a zaměřením výuky a výzkumu na fakultě. Fond je rozdělen na
fakultní a ústavní. Následující tabulky obsahují základní statistické údaje o fondu a jeho financování
k 31. 12. 2005:
Knihovní jednotky celkem
roční přírůstek
roční úbytek
KJ volný výběr
tituly časopisů
107 486
1 693
2 417
29 173
173
Informační a komunikační technologie
Financování literatury v roce 2005 v Kč
z rozpočtu knihovny
z jiných zdrojů (granty, VZ)
celkem
1.059.193
592 725
1 651 918
Elektronické informační zdroje (EIZ) jsou přístupné pro všechny uživatele ČVUT přes bránu EIZ na
webových stránkách Knihoven ČVUT <http://knihovny.cvut.cz/infzdroje/e-zdroje.html>. V roce
2005 bylo zpřístupněno 27 bibliografických i plnotextových databází a jedna databáze elektronických knih. Podle statistik za poslední roky využívání EIZ trvale stoupá – bližší informace o využívání jednotlivých databází zveřejňuje Výroční zpráva knihoven ČVUT za rok 2005 na webové stránce
<http://knihovny.cvut.cz/info/zpravy.html>.
Knihovna poskytuje služby jak studentům a pracovníkům fakulty tak i veřejnosti. Základní informace
o službách v roce 2005 obsahuje následující tabulka:
absenčnívýpůjčky
uživatelé
studijní místa
návštěvy prostor FK
meziknihovní služby
17 205
4 777
126
37 567
1 937
Výpůjční služby usnadňuje souborný elektronický katalog knihoven ČVUT provozovaný v knihovním
systému ALEPH, který byl implementován v roce 2004. Během roku 2005 byly registrovaným uživatelům zpřístupněny další služby, které přináší komfort prodlužování a rezervace knih prostřednictvím
Internetu.
Meziknihovní služby vyřizují požadavky na literaturu, kterou knihovna nemá ve fondu. Jde o výpůjčky knih i dodávání kopií článků z časopisů a sborníků z konferencí. Účast na projektu Virtuální polytechnická knihovna <http://www.vpk.cz/> umožňuje k těmto účelům využívat souborný katalog časopisů
zúčastněných knihoven a zasílání souborů mezi knihovnami elektronicky, což výrazně zkracuje dobu
dodání, a to i ze zahraničí.
34
Elektronické služby se poskytují především prostřednictvím systému EDD Elektronické dodávání
dokumentů <https://edd.cvut.cz/edd/>. Zaregistrovaní uživatelé z ČVUT si zde objednávají kopie časopiseckých článků, které jim jsou doručeny na jejich tiskárnu. Systém rutinně funguje od roku 2001
jako standardní služba. Elektronické dodávání plných textů článků zprostředkovávají také bibliografické
databáze propojením služeb poskytovatelů databází a dodavatelů předplacených časopisů. Plnotextové časopisecké databáze umožňují uživatelům přímo tisknout, nebo stahovat plné texty článků, nebo
jejich bibliografické záznamy s abstrakty.
Vzdělávání uživatelů sloužící ke zvyšování informační gramotnosti zabezpečuje knihovna formou
přednášek, seminářů a školení propagujících nové EIZ a nové způsoby vyhledávání. Zahrnuje i téma
citování, normy a patenty a právní a etické aspekty využívání informací. Zajišťuje také předměty v
učebních osnovách Fakulty strojní a Fakulty dopravní. V roce 2005 proškolila celkem 424 lidí. Podporou výuky jsou webové stránky <http://knihovny.cvut.cz/vychova/vyuka.html> a online kurz
Informační výchova, který je prostředkem k samostudiu i navigaci na zajímavé stránky na Internetu
<http://knihovny.cvut.cz/vychova/infvychova.htm>. K propagaci vzdělávacích akcí slouží stránka
<http://knihovny.cvut.cz/vychova/seminare.html>, kde si je mohou pedagogové i studenti sami objednat.
Technické vybavení a prostory pro studenty a další uživatele knihovny představuje 21 počítačů připojených k Internetu a 126 studijních míst ve studovnách a půjčovně.
Personál knihovny zajišťuje jednak dozory a služby u pultů ve studovnách a půjčovně (7 lidí), jednak
odborné knihovnické činnosti a služby (6 lidí). Průměrný přepočtený stav pracovních úvazků je 8,9.
Podrobné statistiky a zprávy o činnosti zveřejňuje knihovna v tištěné formě ve svých studovnách.
6.3.2
Využití vnějších a vnitřních informačních systémů
Práce studentů i pracovníků je v současnosti již nemyslitelná bez podpory fakultního informačního
systému, bez informačního systému ČVUT a bez informací dostupných on-line na Internetu.
Informační systém FS i celého ČVUT je řešen jako distribuovaný; činnost jeho jednotlivých komponent
je zčásti zabezpečována pracovníky a technikou FS a částečně VIC ČVUT.
CPS plně technicky zabezpečuje provoz komponenty Studium (KOS) IS FS, která podporuje práci
studijního oddělení, ústavů a studentů, a spolupracuje při jeho dalším vývoji. KOS se zabývá sběrem
výsledků z předmětů studia studentů, jejich evidencí a vyhodnocováním. Součástí komponenty jsou
mimo jiné i nástroje na správu předmětů, studijních plánů a směrů, včetně podpory tiskových výstupů
(WWW, „bílá kniha“ atd.). Počet uživatelů komponenty KOS již přesáhl 5 000.
U dalších komponent informačního systému FS (tedy zejména FIS - finanční účtárna, VV - věda
a výzkum, PMSV - personalistika a mzdy, MIS – manažerský informační systém) CPS na FS zajišťuje
podporu uživatelů a spolupracuje při dalším vývoji, komponenty jsou však provozovány na serveru
VIC ČVUT.
INFODEK
Pro snazší a pružnější výměnu informací mezi vedením fakulty, ústavy a pracovníky byl zřízen zvláštní
adresář na serveru FSINET (\\fsinet\sys\infodek), který nyní jíž obsahuje více než 800 MB dat. Členění
informací je zde provedeno do podadresářů podle tématu.
6.4
Obsah WWW stránek školy
Fakultní WWW stránky jsou nyní dostupné jak z adresy http://www2.fs.cvut.cz tak z adresy dříve příslušející starým stránkám http://www.fs.cvut.cz. Původní stránky nejsou od konce dubna 2005 běžně
přístupné – slouží teď jako archiv a zdroj pro webové stránky některých ústavů fakulty.
Během roku 2005 došlo k podstatnému rozšíření anglické verze stránek – zejména částí věnovaných
fakultě, jejímu poslání, historii (jak FS tak ČVUT), organizační struktuře fakulty, studijním programům
a charakteristice oborů v každém studijním programu. V anglické verzi jsou rovněž informace o tom,
jak jsou jednotlivé útvary fakulty dislokovány a jak se lze k jednotlivým pracovištím dostat různými dopravními prostředky. V anglické verzi jsou rovněž dostupné veškeré informace oddělení zahraničních
styků, zejména informace pro zahraniční zájemce o studium na naší fakultě.Do angličtiny byl přeložen
i telefonní seznam.Domovská stránka v anglické mutaci je zatím provizorní – její definitivní uspořádání
a vzhled jsou v přípravě.
Do aktualit může informacemi přispět každý zaměstnanec FS. Přílohy k aktualitám, ať již jde o dokument nebo link je však nutno podávat přes správce www nebo editora. Tento postup byl zvolen proto,
aby se zamezilo zveřejňování případných nevhodných příloh. Za příspěvek k unifikaci vzhledu stránek
35
Informační a komunikační technologie
Komponenty informačního systému FS
lze považovat i to, že některé ústavy přešly na jednotné uspořádání i design stránek. Nadále je však
stavba stránek ústavů v jejich výsadní kompetenci.
Do WWW stránek byla zakomponována možnost úpravy viditelného textu do tiskové verze a na
domovské stránce v horním vodorovném menu přibyl odkaz na mapu stránek, která je přehledem
všech dostupných informací s přímým vstupem. WWW stránky fakulty jsou průběžně aktualizovány a
přizpůsobovány okamžitým potřebám příslušného okruhu osob jímž jsou určeny, a to s přihlédnutím
k maximálně dosažitelnému uživatelskému pohodlí. K úpravám dochází také tehdy, jestliže se ukáže,
že dosavadní vnitřní vazby jsou buď nelogické nebo z programovacího hlediska příliš komplikované a
náchylné k porušení.
6.5
Zapojeni do projektu evropských vysokorychlostních sítí
FS jako součást ČVUT v Praze je zapojena do projektu evropských vysokorychlostních sítí. I v r. 2005
se pracovníci CPS mj. podíleli na řešení problematiky rozvoje gigabitové sítě FS.
6.6
Stav výpočetní techniky na fakultě
Úroveň vybavení FS výpočetní technikou se v průběhu posledních roků výrazně zlepšila a stále se
zlepšuje. V současnosti je v síti FS registrováno téměř 1 800 pracovišť, především osobních počítačů,
pracovních stanic, serverů a dalších síťových zařízení. Z tohoto počtu tvoří asi 1/3 počítače v počítačových učebnách.
Informační a komunikační technologie
6.7
Vybrané obslužné počítače
V r. 2005 došlo, v rámci spolupráce na řešení celoškolského rozvojového projektu MŠMT, zejména ke
zvýšení dostupného výkonu výpočetního clusteru, a to instalací nového čtyřprocesorového DualCore
serveru a dalšího dvouprocesorového serveru. Dále došlo k doplnění stávajících serverů o další paměťové moduly, pevné disky apod. a tím ke zvýšení jejich výkonnosti. Celý rozšířený distribuovaný
výpočetní systém –cluster- pracuje pod OS Linux a je prioritně dedikován pro zabezpečení provozu
výpočetně náročných aplikací a podporu výuky i samostatné studentské práce v učebnách CPS v Dejvicích a na Karlově nám. a ostatních uživatelů z FS.
S podporou grantů FRVŠ a dalších celoškolských projektů MŠMT byla v r. 2005 obnovena i řada klíčových serverů především pro podporu provozu počítačových učeben. Byly rovněž instalovány nové
servery, zvláště pro řízení provozu subsítě 802.11 a/b/g.
U dalších serverů byly průběžně zlepšovány jejich výkonové parametry, především zvyšován počet
CPU a jejich taktovací frekvence a zvyšována kapacita paměti. Odpovídajícím způsobem byla navýšena i disková kapacita polí RAID.
Následující tabulky ukazují aktuální přehled pro činnost FS významných serverů CPS po jednotlivých lokalitách. Kromě uvedených serverů CPS provozuje řadu dalších, podpůrných serverů, např.
licenčních atd.
Servery v Dejvicích - popis
ks
Server
Net OS
3
FSINET
NetWare
Servery s domovskými adresáři zaměstnanců a studentů fakulty.
FSICD1
FSICD2
7
Aplikační servery zajišťující provoz vyučovaných programů. Především podporují
provoz učeben na platformě Windows a Linux
Komponenta studium fakultního informačního systému (KOS)
Výpočetní servery pro vědeckotechnické výpočty
DCA
Win 2003
DCB
Server
TS1, TS2
Citrix MF
TS3, TS4
A4
Linux
DEC
DEC UNIX
KOSDB
Linux
2
GIN
IRIX
7
EL
Linux
2
36
Servery v Dejvicích - popis
ks
Server
Net OS
8
NS, NSS
Linux
Servery zajišťující síťový provoz. Tedy web, příjem, odesílání a kontrolu mailů,
bootování učeben, řízení provozu metalické a bezdrátové sítě, autentizaci uživatelů
a další.
IO, LIN
IS,MBOX
WIFI, CWLSE
Provozní servery CPS zajišťující zálohování a servisní zásahy
4
BACKUP, BCK,
RAS, FTP
Linux, Windows
Servery na Karlově nám. - popis
ks
Server
Net OS
2
KAREL
NetWare
Aplikační server, i-net aplikace, data a pošta pro KN; výukové aplikace
Provoz učeben CPS, X-Window, X-terminály atd.
MAIL
2
LTS1,LTS2
Linux
4
NS, NSS
Linux
Systémové síťové služby (DNS, MX, DHCP ...) Servisní server, Backup server
AHOJ
BACKUP
Servery v Horské ul. - popis
ks
Server
Net OS
Servery pro Konta a User Home pro uživatele z H
1
FSICH1
NetWare
Servery pro hlavní síťové služby
(DNS, DHCP, MAIL, WWW, MAIL, KONTA, LDAP, SCAN)
4
NS, MBOX,
SERVICE, TOOL
Linux
Servery ústavu výrobních strojů, ústavu ekonomiky a výzkumného centra.
(lokální USERS_HOME, APPS, WWW, MAIL, BACKUP, výpočtový srv. DELL + SGI)
8
ODULA, GANDALF,
KARNET, ALFA až
OMEGA
Linux, Irix, NetWare,
Win 2K, Win 2003
Vybrané programové vybavení
Pro činnost studentů a pracovníků Fakulty strojní ČVUT v Praze jsou významné tři okruhy programových produktů:
• produkty pro podporu práce s odbornými, zvláště strojírensky orientovanými aplikacemi
• komponenty informačního systému FS
• programové vybavení pro kancelářskou práci
Problematice informačního systému FS je věnován samostatný odstavec 5.3, proto se v následujícím
zaměříme jen na další dvě oblasti.
6.8.1
Programové vybavení pro odbornou práci
Produkty pro podporu odborné práce, především práce se strojírensky orientovanými aplikacemi, jsou
zaměřeny zvláště na oblast počítačového konstruování a počítačové mechaniky. Tyto produkty jsou na
FS široce podporovány. Na mnoha počítačích, pracovních stanicích a serverech jednotlivých ústavů
a na výpočetních serverech CPS (výpočetní cluster Linux a starší SGI Origin 2000) je provozováno
množství aplikací této kategorie.
Oblast CAD/CAM je v současné době na serverech CPS zastoupena zejména systémem
Pro/Engineer, a produkty Autodesk. Z oblasti aplikačních programů pro počítačovou mechaniku jsou
instalovány universitní licence programů ANSYS (řešení problematiky analýzy a simulace obecných
prostorových mechanických soustav), COSMOS (pevnostní analýza, výpočty přestupu tepla, prouděni
apod.), systém ABAQUS (pevnostní analýza metodou konečných elementů), program FLUENT (řešení
numerické simulace problémů proudění, sdílení tepla a hmoty a průběhu chemických reakcí) spolu
s pre- a post- procesory GAMBIT a PATRAN. Používány jsou dále např. produkt.FEMLAB Class kit či
Simpack.
Za zmínku dále stojí simulační programy, např. MATLAB + SIMULINK (integrované prostředky pro
numerické výpočty a simulaci spolu s grafickou vizualizací dat), MAPLE (řešení úloh z oblasti symbolické či numerické matematiky) apod. Samozřejmě jsou k dispozici i vývojové nástroje, např. Visual
Studio, C/C++, FORTRAN 77/95, PASCAL atd.
Na dalších serverech ve správě ústavů jsou dostupné další významné aplikace, např. CATIA, SimPack (systém pro modelování mechaniky soustav těles), PAM-CRASH (simulace bariérových testů,
bočních nárazů a převracení vozidel, průniky cizích těles kabinou a pády dopravních prostředků)
apod.
37
Informační a komunikační technologie
6.8
6.8.2
Standard kancelářského programového vybavení
Informační a komunikační technologie
Programové vybavení pro kancelářskou práci patří k rutinně používaným programům. Dominantní postavení v této oblasti zaujímají a mezi nejrozšířenější patří (mj. i díky kampusové multilicenci) produkty
Microsoft Office, zejména verze XP a 2003. Další obdobné produkty (např. StarOffice, OpenOffice atd.)
jsou využívány jen okrajově.
Problémy při práci s těmito produkty často působí neúplná vzájemná kompatibilita; určité potíže
vznikají nejen při migraci mezi produkty různých výrobců, ale někdy i mezi různými verzemi produktu
téhož výrobce.
38
7. Výzkum a vývoj
Zaměření výzkumu a vývoje na fakultě
Vědecká a tvůrčí technická aktivita se stala základním právem a povinností akademických pracovníků fakulty. Tato aktivita zajišťuje jejich odborný růst, umožňuje integraci vědy a výzkumu s výukou a
prezentuje fakultu na veřejnosti. Fakulta pak prostřednictvím akreditace získává oprávnění vzdělávat
doktorandy a garantovat habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem.
Vědecká a výzkumná činnost byla realizována v rámci specifického výzkumu, řešením výzkumných
záměrů, řešením projektů financovaných z resortních zdrojů, ze zdrojů grantových agentur, mezinárodních programů nebo řešením úkolů přímé spolupráce s AV ČR, výzkumnými ústavy a s průmyslem. Významné posílení úlohy výzkumu a vývoje na fakultě představuje zapojení do programu „Výzkumných
center“ - účelové prostředky MŠMT a programů MPO.
S ohledem na strukturu akademických pracovníků a vybavení pracovišť je výzkum a vývoj na fakultě
zaměřen více do oblasti aplikovaného výzkumu, v menší míře pak do oblasti badatelské. Ostrá hranice
mezi oběma oblastmi neexistuje.
Páteří institucionálního financování výzkumu na vysokých školách v letech 1999 – 2004 byl program
výzkumných záměrů.
Pro období 2005 – 2010 bylo na fakultě připraveno šest nových výzkumných záměrů navazujících
na úspěšné řešení stávajících výzkumných záměrů, dva z nich vznikly rozdělením VZ „Rozvoj metod a
prostředků integrovaného strojního inženýrství“ na část zaměřenou spíše na konstrukční problematiku
při stavbě strojů a část zaměřenou na materiálové, technologické, ekonomické a ekologické otázky ve
strojírenské výrobě.Ve výběrovém řízení fakulta získala finanční podporu pro tři záměry, dvě kategorie
A a jeden kategorie B:
• Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství II, MSM684077012, řešitelka Prof.
Ing. Svatava Konvičková,CSc.
• Technika životního prostředí, MSM684077011, řešitel Doc. Ing. Jiří Hemerka,CSc.
• Aplikovaná matematika v technických a fyzikálních vědách, MSM684077010, řešitel Prof. RNDr.Karel
Kozel,DrSc.
Zbývající tři záměry byly zařazeny do kategorie C a byly v roce 2005 částečně podpořeny (mladí pracovníci do 35 let) jednak v rámci „ukazatele M“ MŠMT, jednak z rezervy rektora:
• Výzkum materiálových, technologických, ekonomických a ekologických faktorů ve strojírenské
výrobě, MSM684077007, řešitel Doc. Ing. Jan Čermák,CSc.
• Výzkum nových struktur strojů, komponent a nekonvenčních principů jejich realizace,
MSM684077008, řešitel Prof. Ing. Jaroslav Talácko,CSc.
• Decentralizovaná výroba a spotřeba energie, MSM684077009, řešitel Prof. Ing. František
Hrdlička,CSc.
Na činnosti výzkumných záměrů se významným způsobem podílejí doktorandi a mladí pracovníci.
Významným nástrojem mezisektorové spolupráce ve vědě a výzkumu je program MŠMT Výzkumných center (1M). Fakulta strojní se v roce 2005 na tomto programu podílela jako nositel na dvou (od
16. listopadu 2005 na třech) projektech, jako spolunositel na jednom projektu a jako spoluřešitel na
jednom projektu. Oborově jsou projekty zaměřeny do tradičních oblastí českého průmyslu – motory
a automobilový průmysl, obráběcí stroje, letecký průmysl a jako spoluřešitel do oblasti aplikované
kybernetiky. Na činnosti všech výzkumných center se v souladu s jejich vyhlášením významným způsobem podílejí mladí pracovníci - přibližně 40 doktorandů. Bližší informace o činnosti výzkumných
centech podporovaných MŠMT je uvedena v kapitole 7.7.
Transfer technologií a rozvoj inovací je praktickou realizací výsledků výzkumu a je realizován zejména konstrukcí netradičních zařízení, vývojem nových materiálů a technologických řešení, vývojem
přístrojové techniky a měřicích metodik. O aktivitách fakulty v této oblasti svědčí skutečnost, že v roce
2005 bylo podáno celkem sedm přihlášek vynálezů a šest přihlášek užitných vzorů.
Za velmi úspěšné je možno hodnotit zapojení fakulty do projektů MPO, programů Konsorcia, Progres, Tandem, Impuls, Pokrok, zaměřených na spolupráci vysokých škol s průmyslovými podniky ve
výzkumu a vývoji. V roce 2005 fakulta spolupracovala na 23 těchto projektech. Hlavní spolupracující
firmy: Walter, VZLÚ, Wikov Hronov, VÚHŽ Dobrá, Sigma Group, Škoda Power, HPH Kutná Hora, TOS
Svitavy, TAJMAC ZPS Zlín, INTOS Žebrák, Kovosvit MAS Sezimovo Ústí, ÚJV Řež, Narex Česká Lípa,
BEZ Motory, ZVVZ Milevsko.
V doplňkové činnosti zaměřené na řešení výzkumných problémů bylo v roce 2005 uzavřeno celkem
42 větších hospodářských smluv, z toho pět pro již zmíněné programy MPO. Spolupráce se týká např.
39
Výzkum a vývoj
7.1
Škoda Auto, JAWA Divišov, ČEZ, ČZ Strakonice, VZLÚ, Metroprojekt, TOS Kuřim, TOS Varnsdorf, ,
Ervin Junker, TOSHULIN, CompoTech PLUS.
Jako významné posílení mezinárodní prestiže Fakulty strojní ČVUT v oblasti výzkumu a vývoje je
možno považovat spolupráci s firmou PORSCHE AG Stuttgart, na základě které od roku 2001 na fakultě úspěšně funguje specializované pracoviště pro technické výpočty a simulace Porsche Engineering
Services, Prague, s.r.o. Významná je i spolupráce fakulty s firmou Zeiss.
7.2
Organizační, personální a materiální zajištění
Organizační jednotkou vědecké a výzkumné činnosti jsou ústavy fakulty, které svými aktivitami získávají velkou část finančních prostředků pro tuto oblast. Úspěšnost jednotlivých ústavů se liší, což se odráží
i ve výši dotace na specifický výzkum.
Velký přínos pro ústavy v oblasti výzkumné a vývojové činnosti měla v posledních letech realizace
programu výzkumných záměrů a výzkumných center MŠMT.
Výzkumná centra a jejich příslušné laboratoře byla do konce roku 2002 jako samostatná pracoviště
a laboratoře přiřazena k ústavům s příslušným odborným zaměřením. Od roku 2003 jsou výzkumná
centra v organizační struktuře fakulty zařazena jako samostatná pracoviště na úrovni ústavů.
Jako samostatné pracoviště “Odbor energetických strojů” je od roku 2002 v organizační struktuře
fakulty zařazeno i sdružené pracoviště “Centrum energetiky” jako výsledek spolupráce mezi Ú 12107 a
Ústavem termomechaniky AV ČR. Toto pracoviště je zařazeno do struktury Ú 12107.
Jako samostatné pracoviště “Laboratoř biomechaniky člověka” je od roku 2002 v organizační struktuře fakulty zařazeno i odborné pracoviště biomedicínského inženýrství, vzniklé v předcházejících
letech jako jeden z výsledků již ukončeného programu MŠMT “Posílení vědy a výzkumu na VŠ”. Toto
pracoviště je zařazeno do struktury Ú 12105.
V roce 2003 došlo ke změně organizační struktury Center MPO. Činnost “Centra výzkumu a aplikace
povlaků zvyšujících životnost a spolehlivost strojních součástí”, které do roku 2002 působilo na fakultě
v rámci programu MPO “Rozvoj center špičkových technologií a výrobků”, pokračovala v letech 2003 2005 v rámci podpory programu MPO „Konsorcia“. Činnost „Laserového centra“, které vzniklo rovněž
v rámci programu MPO “Rozvoj center špičkových technologií a výrobků”, byla v roce 2003 začleněna
do činnosti Výzkumného centra „Centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii“.
Materiální zajištění výzkumné a vývojové činnosti vyplývá jednak ze státní dotace pro specifický
výzkum, jednak z institucionálních prostředků pro výzkumné záměry a účelových prostředků z grantových a dalších domácích a zahraničních veřejných soutěží.
7.3
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji
Výzkum a vývoj
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji byla v roce 2005 realizována zapojením do celkem 21
projektů, z toho zejména do programů v rámci EU (5. a 6. RP) – celkem devět projektů a dále programů spolupráce s CERN – pět projektů. Rámcové programy EU jsou financovány přímo EU, programy
CERN prostřednictvím MŠMT. U některých projektů vystupují pracoviště fakulty jako řešitelská pracoviště, u některých jako spoluřešitelé.
Přehled mezinárodní spolupráce na grantových projektech uvádí následující tabulka.
Název programu
Ústav
Jméno řešitele nebo
spoluřešitele
Řešitel
Spoluřešitel
5.RP EU
Ú 12107
Prof. Hrdlička
S
6.RP EU
Ú 12241
Ú 12242
Ú 12132
Ú 12102
Ú 12118
Prof. Macek
Prof. Houša
Prof. Steidl
Prof. Černý
Prof. Ditl
Ř - 2x
Ř - 2x
Ř - 2x
Ř
Ř
EUREKA
Ú 12123
Ú 12123
Prof. Mádl
Doc. Suchánek
S
S
Ú 12102
Ú 12107
Ú 12118
Doc. Novák R.
Prof. Hrdlička
Doc. Fořt
S
S
Ř
NPV - mezinár. spolupráce
(CERN)
Ú 12102
Ú 12102
Prof. Sopko
Doc. Vacek
S - 3x
S - 2x
IAEA
Ú 12118
Ú 12118
Prof. Žitný
Ing. Thýn
Ř
Ř
NPV - mezinár. spolupráce (ME)
- mezinár. spolupráce (LA)
40
Do této oblasti je možno zahrnout i pokračující spolupráci Ú 12102 (Prof. Sopko, Doc. Novák) se
SÚJV Dubna (Rusko).
Významná je zahraniční spolupráce na základě přímých kontaktů jednotlivých pracovišť FS a zahraničních technických univerzit. Příkladem úspěšné spolupráce jsou Politechnika Krakow, Politechnika
Lodž, Politechnika Swietokrzyska Kielce, TU Chemnitz, TU Dresden, TU Stuttgart, TU Wien, TU of
Denmark, Univ. of Strathclyde, Univ. of Glasgow, TU Delft, TU Eindhoven, RWTH Aachen, ETH Zürich,
Univ. Toulon, STU Bratislava. S řadou univerzit je podepsána smlouva o spolupráci.
V části 7.1 již byla zmíněna spolupráce s firmou PORSCHE AG Stuttgart, na základě které bylo na Fakultě strojní zřízeno specializované pracoviště pro technické výpočty a simulace Porsche Engineering
Services Prague, s.r.o. Toto pracoviště je organizačně začleněno do výzkumu v Porsche Engineering
Group a jeho činnost je velmi kladně hodnocena.
7.4
Spolupráce s AV ČR, resortními výzkumnými útvary a nevládním sektorem
Na základě rámcové dohody mezi AV ČR a ČVUT v Praze o vzájemné spolupráci při uskutečňování
doktorských studijních programů bylo v r. 1999 uzavřeno celkem pět prováděcích smluv mezi FS ČVUT
v Praze a jednotlivými Ústavy AV ČR:
• Ústav termomechaniky AV ČR
• Ústav chemických procesů AV ČR
• Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR
• Fyzikální ústav AV ČR
• Ústav fyziky plazmatu AV ČR
Jako příklad další úspěšné spolupráce s ústavy AV ČR v roce 2005 je možno uvést spolupráci mezi
Ústavem makromolekulární chemie AV ČR a FS ČVUT v Praze při realizaci disertační práce, obhájené
v oboru Matematické a fyzikální inženýrství.
Jako úspěšně probíhající spolupráci mezi FS ČVUT a AV ČR lze hodnotit sdružené pracoviště ”Centrum energetiky” vytvořené Ústavem mechaniky tekutin a energetiky FS (Ú 12107) a Ústavem termomechaniky AV ČR. Do organizační struktury Ú 12107 bylo v roce 2002 toto centrum začleněno jako
Odbor energetických strojů.
Z oblasti spolupráce s resortními výzkumnými ústavy lze jmenovat spolupráci mezi FS ČVUT a ÚJV
Řež, a.s. v pedagogické a vědeckovýzkumné činnosti v oboru jaderné energetiky a smlouvu o zájmovém sdružení právnických osob mezi FS ČVUT, VÚ potravinářským Praha a VŠCHT - Centrum potravinářské techniky a technologií (CPTT), jehož cílem je vzájemná spolupráce při výzkumu a transferu
poznatků progresivních potravinářských technologií a techniky do průmyslové praxe.
Ústav materiálového inženýrství úzce spolupracuje se Společností pro nové materiály a technologie, je zastoupen v Centru výzkumu materiálů této společnosti.
FS ČVUT je členem Asociace inovačního podnikání ČR (AIP ČR) a v rámci činnosti této nevládní organizace se v roce 2005 aktivně podílela na její činnosti, zejména účastí ve vedení AIP a na programu
„Inovace 2005“.
Akademičtí pracovníci fakulty jsou členy vědeckých rad, hodnotitelských grémií, redakčních rad a
dalších orgánů výzkumu a vývoje. Děkan fakulty je členem Rady pro výzkum a vývoj a prezidentem
Inženýrské akademie ČR. Řada špičkových pracovníků fakulty je jejími členy.
Významná je i spolupráce fakulty se společnostmi a svazy při organizaci seminářů a konferencí,
zaměřených na prezentaci výsledků výzkumu a vývoje.
Zapojení do výzkumných záměrů, výzkumných center, interních projektů,
resortních projektů, FR VŠ, GA ČR, GA AV a dalších
Jak již bylo uvedeno v části 7.1, bylo pro období 2005 – 2010 na fakultě připraveno šest nových
výzkumných záměrů navazujících na úspěšné řešení výzkumných záměrů v období 1999- 2004. Při
vyhodnocování podaných návrhů v roce 2004 provedlo MŠMT výběr, při němž však došlo k řadě
problematických kroků. Přidělování institucionálních prostředků bylo chybně zaměněno za grantovou
soutěž, v níž nebylo důsledně přihlédnuto k výsledkům výzkumného záměru v předchozím období.
Možné finanční prostředky nebyly rozděleny nejšťastněji, a tak řada záměrů doporučených k financování potřebné prostředky nezískala. Z našich šesti podaných návrhů byly financovány tři výzkumné
záměry zařazené do skupin A a B (Aplikovaná matematika v technických a fyzikálních vědách -B,
Technika životního prostředí -A , Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství II
-A). Několik našich pracovišť (šest) bylo zapojeno do řešení výzkumných záměrů, kde je nositelem jiná
fakulta ČVUT. Fakulta tak v roce 2005 získala finanční prostředky v celkové výši 42,515 mil. Kč. Další
41
Výzkum a vývoj
7.5
tři výzkumné záměry (Decentralizovaná výroba a spotřeba energie, Výzkum nových struktur strojů,
komponent a nekonvenčních principů jejich realizace, Výzkum materiálových, technologických, ekonomických a ekologických faktorů ve strojírenské výrobě) byly zařazeny do skupiny C a potřebné prostředky nezískaly. V průběhu roku byly tyto tři záměry částečně podpořeny jednak z programu MŠMT
- ukazatel M (podpora mladých pracovníků) - 4,624 mil. Kč, jednak z R ČVUT - 4,235 mil. Kč.
V rámci programu Výzkumných center (1M) byla v roce 2005 na fakultě zahájena činnost dvou výzkumných center, kde je fakulta nositelem projektu (Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka a Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii 2) a činnost
dalších dvou center, kde se jednotlivá pracoviště strojní fakulty podílejí buď jako spolunositel (Centrum
leteckého a kosmického výzkumu) nebo jako spolupracující pracoviště (Výzkumné centrum aplikované
kybernetiky).
Z programu Výzkumných center MŠMT získala v roce 2005 Fakulta strojní celkem 44,834 mil. Kč.
Bližší informace o činnosti výzkumných center jsou uvedeny v samostatné kap. 7.7.
7.5.1
Resortní projekty MŠMT
V programu projektů MŠMT se FS v roce 2005 podílela na 10 projektech mezinárodní spolupráce, uvedených v části 7.3 (2x EUREKA, 3x mezinárodní spolupráce - ME, LA, 5x spolupráce s CERN). Objem
získaných finančních prostředků činil 2,203 mil. Kč.
FR VŠ
V rámci programu FR VŠ, který se nezahrnuje do oblasti vědy a výzkumu, bylo v roce 2005 přiděleno
celkem 11 projektů v celkové výši dotace 7,312 mil. Kč.
GA ČR
Celkem 38 projektů jako řešitel nebo spoluřešitel v celkové částce 15,460 mil. Kč.
GA AV
Účast na celkem devíti projektech v celkovém finančním objemu 3,059 mil. Kč.
Interní projekty
V rámci interní grantové soutěže IGS ČVUT fakulta v r. 2005 získala celkem 19 projektů s celkovým
objemem finančních prostředků 1,427 mil. Kč.
Rezerva rektora
Z fondu rektora získala fakulta za mimořádné výsledky v oblasti vědy a výzkumu v roce 2005 na zvýšení
osobních příplatků pro šest pracovníků 169 tis. Kč a pro čtyři vědecké týmy 470 tis. Kč, celkem 639
tis. Kč..
Výzkum a vývoj
7.5.2
Další resorty - MPO, MŽP, MZe, MZd, MO
Jak již bylo uvedeno v části 7.1, za velmi úspěšné a významné je možno hodnotit zapojení fakulty do
projektů MPO, programů Konsorcia, Progres, Tandem, Impuls, Pokrok, zaměřených na spolupráci vysokých škol s průmyslovými podniky ve výzkumu a vývoji. V roce 2005 fakulta spolupracovala na 23
těchto projektech, z toho 18 přímo financovaných MPO a pět formou doplňkové činnosti. Hlavní spolupracující firmy byly již uvedeny v části 7.1. V rámci projektů MPO fakulta získala v roce 2005 celkem
12,536 mil. Kč.
Z dalších resortů: MŽP - řešitel jednoho projektu (Ú 12107) s finančním objemem 852 tis. Kč, MZe spolupráce na jednom projektu (Ú 12107), 100 tis. Kč, MZd - spolupráce na jednom projektu (Ú12105),
348 tis. Kč a MO - řešitel jednoho projektu (Ú 12116), 1,573 mil. Kč.
Přehled získaných finančních prostředků v roce 2005 a v předcházejících letech 2003 a 2004 ze zdrojů ČVUT, grantových programů (včetně FR VŠ), institucionální podpory v rámci výzkumných záměrů a
programu výzkumných center je uveden v následující tabulce.
42
Grantové projekty řešené na FS ČVUT v Praze v letech 2003, 2004 a 2005
Typ akce
Granty IGS ČVUT
Počet
Objem fin.
Počet
Objem fin.
Počet
Objem fin.
projektů v r. prostředků v projektů v r. prostředků v projektů v r. prostředků v
2003
tis. Kč
2004
tis. Kč
2005
tis. Kč
23
Rezerva rektora pro vědecké pracovníky a týmy
1330
24
1024
1529
19
756
1427
639
FRVŠ
10
4170
22
4807
11
7312
Grantová agentura ČR
42
14728
37
13307
38
15460
Grantová agentura AV ČR
5
1139
6
1222
9
3059
MPO - ostatní
-
-
3
290
-
0-
MPO – Konsorcia
7
2922
4
1428
3
680
MPO - Progres
2
330
-
-
1
150
MPO – Pokrok, Tandem, Impuls
-
-
12
3952
19
11706
Ministerstvo životního prostředí
1
299
1
1040
1
852
Ministerstvo zemědělství
1
60
1
120
1
100
Ministerstvo zdravotnictví
2
451
1
180
1
348
Ministerstvo obrany
-
-
-
-
1
1573
COST
1
240
-
-
-
0
CERN (MPO, MŠMT)
5
717
5
1307
5
1559
INGO
3
137
-
-
-
0
KONTAKT, mez. spol. ME, LA
2
197
1
90
3
221
EUREKA
1
150
1
150
2
423
5. rámcový program
4
2427
2
1652
1
0
6. rámcový program
-
-
2
3197
8
9886
Ostatní zahr.granty (IAEA)
3
290
3
255
2
0
Výzkumná centra MŠMT
4
55608
4
55466
4
44834
Výzkumné záměry
5
50288
5
50549
3
42515
Výzkumné záměry - ukazatel M
- podpora R ČVUT
-
-
-
-
3
4624
4235
Celkem
121
136507
134
141297
135
151603
V oblasti doplňkové činnosti v rámci spolupráce fakulty s průmyslem na řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů bylo v roce 2005 uzavřeno celkem 42 hospodářských smluv s finančním
objemem vyšším než 100 000,- Kč Kč. Spolupráce se týká např. Škoda Auto, JAWA Divišov, ČEZ, ČZ
Strakonice, VZLÚ, Metroprojekt, TOS Kuřim, TOS Varnsdorf, , Ervin Junker, TOSHULIN, CompoTech
PLUS. Z těchto smluv bylo pět uzavřeno v souvislosti s řešením projektů programů rozvoje VaV MPO.
Zapojení studentů do vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti
Studenti Fakulty strojní magisterského i doktorského studijního programu se aktivně zapojují do
vědeckovýzkumných programů jednotlivých ústavů v rámci specifického výzkumu a orientované výzkumné a vývojové činnosti. Jedná se zejména o zapojení do projektů v rámci programu Výzkumných
záměrů a Výzkumných center MŠMT, projektů GA ČR, grantových projektů MPO, ale i zahraničních
projektů podporovaných EU. Např. na činnosti výzkumných center se v roce 2005 podílelo více než 40
doktorandů.
O aktivním zapojení studentů do vědeckovýzkumné činnosti fakulty svědčí i průběh Konference
studentské tvůrčí činnosti (STČ), která se v minulém roce na fakultě konala dne 26.4.2005. Konference
se zúčastnilo celkem 17 studentů bakalářského a magisterského studia a 63 doktorandů. Studenti bakalářského a magisterského programu byli zařazeni do dvou sekcí a studenti doktorského programu
podle příbuzných oborů do tří sekcí s prezentací ve formě přednášky a jedné sekce posterové. Kvalitu
předložených studentských prací sledují předsedové hodnotitelských komisí. Ti ji, zejména u oceněných prací, hodnotí jako vysokou. Do studentské sekce byli zapojeni i tři zahraniční studenti, studující
na fakultě v rámci výměnného programu ERASMUS.
43
Výzkum a vývoj
7.6
7.7
Výzkumná centra účelově podporovaná MŠMT ČR
V rámci programu MŠMT Výzkumná centra, podprogram B, vznikla v období 2000 - 2004 na naší
fakultě unikátní pracoviště pro výzkum a vývoj se zaměřením, tematicky odpovídajícím zaměření výzkumného centra. Centra byla úspěšná i v soutěži na podporu projektů výzkumu a vývoje pro období
let 2005 až 2009.
7.7.1
Centra, ve kterých je fakulta nositelem projektu
1M0568 - Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka
Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka získalo vysokou mezinárodní
prestiž jako vedoucí česká výzkumná společnost zaměřená na automobilovou techniku. V centru jsou
kromě Fakulty strojní ČVUT v Praze sdruženi výzkumní pracovníci a postgraduální studenti těchto institucí:
• Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze
• Fakulty strojní Technické university v Liberci
• Fakulty strojní Vysokého učení technického v Brně
• Fakulty strojní Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
• Ricardo Prague
• TÜV – UVMV
Hlavním zaměřením Výzkumného centra Josefa Božka je výzkum a vývoj zážehových spalovacích motorů (benzínových, plynových, na alternativní paliva) a vznětových spalovacích motorů pro automobily
i těžká vozidla. Výzkum motorů je zaměřen na termodynamiku, vnitřní aerodynamiku, přeplňování
kompresorem i turbokompresorem, použití konvenčních i nově se objevujících technologií, snižování
a následnou úpravu emisí, inteligentní systémy řízení motorů, dynamiku motorů a pevnost skupin
aplikovanou na optimalizaci konstrukce.
Centrum dále provádí výzkum a vývoj v oblasti konstrukce vozidlových převodovek a optimalizace
přenosu síly (mechanický, hydraulický a elektrický přenos), konstrukce odpružení vozidel (včetně aktivních mechatronických prvků a jejich řízení), aerodynamiky karosérie a pasivní bezpečnosti.
K hlavním realizačním výstupům z hlediska koncepcí a nových konstrukcí patří:
Prostředky pro zvýšení účinnosti a jejich aplikace u vybraných motorů plynových, naftových a benzinových (realizace ve funkčním vzorku u zahraničních zákazníků) spolu s podstatným snížením emisí
škodlivin prostřednictvím změn pracovního procesu a řízeného ošetření emisí.
Pro toto centrum získala Fakulta strojní ČVUT v roce 2005 dotaci ze státního rozpočtu ve výši 11,885
mil. Kč.
Výzkum a vývoj
1M0507 - Centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii -2
Základním úkolem centra je výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii, které
slouží jako výzkumná základna pro český průmysl strojírenské výrobní techniky i pro české strojírenství
a významným způsobem přispívá k výchově nastupující generace mladých odborníků.
V centru jsou kromě Fakulty strojní ČVUT v Praze sdruženi výzkumní pracovníci a postgraduální
studenti těchto institucí:
• Fakulty strojní Technické university v Liberci
• Fakulty strojní Vysokého učení technického v Brně
• Fakulty strojní Západočeské university v Plzni
Cílem centra je provádět výzkum nových perspektivních principů strojů, uzlů a technologií pro strojírenskou výrobu, vytvářet nové původní poznatky, iniciovat inovace a tak zabezpečit profesionální
podporu inovačních kroků pro české výrobce strojírenské výrobní techniky.
Centrum vychovává nové odborníky s nejvyšší kvalifikací, předává nejnovější odborné informace
technickým pracovníkům podniků.
Centrum spolupracuje s průmyslovými podniky sdruženými ve Svazu výrobců a dodavatelů strojírenské techniky (SST).
K významným úspěchům patří akreditace zkušebny „Zkušební laboratoř VC SVTT“ pro měření přesnosti, teplot, teplotních deformací, tuhosti, vibrací, hlučnosti a pro diagnostická měření obráběcích
strojů, která přispěla ke zvýšení úrovně a prestiže pracoviště na veřejnosti.
Z celkové dotace získala Fakulta strojní jako nositel projektu 22,295 mil. Kč.
44
7.7.2
Centra, ve kterém je fakulta spolunostitelem projektu
1M0501 - Centrum leteckého a kosmického výzkumu
Nositelem je Fakulta strojního inženýrství v VUT Brně, druhým spolunositelem Výzkumný a zkušební
letecký ústav a.s. Letňany.
Výzkumná činnost centra je zaměřena do dvou hlavních oblastí. První oblastí je zlepšování užitné
hodnoty a provozních vlastností malých sportovních letadel a letadlových pohonných jednotek se
zaměřením na zlepšování aerodynamických charakteristik letadel a zvyšování účinnosti, životnosti,
spolehlivosti a bezpečnosti pohonných jednotek. Druhá oblast je orientována na technickou podporu
výrobců malých sportovních letounů se zaměřením na efektivní využívání kompozitních materiálů a na
zvýšení celkové bezpečnosti a konkurenceschopnosti této trvale se rozvíjející kategorie letounů v České republice. K hlavním realizačním výstupům činnosti výzkumného centra patří:
• návrh nových alternativních tvarů vstupního kanálu pro ventilátorový propulzor určený pro lehké
letouny.
• návrh nového tvarového řešení oběžného kanálu stupně odstředivého kompresoru.
• dokončení vývoje nového programu výpočtu 3-D proudění v oblasti vnitřní aerodynamiky pro
případ průtoku zakřiveným kanálem.
• návrh leteckých profilů pro větroně (numerické řešení, experimentální výzkum, letové zkoušky) a
experimentální výzkum vírových struktur za křídlem.
• návrh bezpilotní létající zkušebny.
• databáze materiálových charakteristik získaná na základě systematického výzkumu a zkoušek kompozitních materiálů (deskové a sendvičové panely, zkoušky smykem, zkoušky stability).
• systematické sledování letových spekter zatížení a zjišťování únavového poškození a životnosti letadlových konstrukcí u pěti různých provozovatelů letadlové techniky v ČR.
V rámci činnosti centra byla realizována následující významná (unikátní) pracoviště a výzkumná
zařízení:
• byl realizován speciální pneumatický anemometr „Tester“ pro měření časově středních hodnot
vektorů rychlosti pro výzkum proudění v aplikacích vnější a vnitřní aerodynamiky letadel. Zařízení je
vybaveno počítačem ovládaným prostorovým polohovacím a traverzovacím zařízením.
• ve spolupráci s firmou TL Elektronic byl vyvinut palubní měřič zbytkové životnosti a provozních
zatížení letounu za provozu. Přístroj umožňuje průběžné předávání násobků zatížení pomocí GPRS
modulu do počítačové sítě. Projekt byl vybrán mezi dva nejlepší v celostátní soutěži Česká Hlava
v kategorii Cena Transgas, a.s. Industrie.
• byla dokončena realizace a ověření experimentálního zařízení pro pozemní frekvenční zkoušky konstrukcí letadel.
Jako spolunositel projektu získala v r. 2005 fakulta účelové dotační prostředky ve výši 8,635 mil. Kč.
Nositelem projektu je Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze, spolunositeli VUT v Brně, ZČU v Plzni,
UTIA AV ČR, UI AVČR a pět subjektů z průmyslové sféry. Součástí pracoviště na Fakultě strojní je Laboratoř výzkumu automatického řízení CAK.
Laboratoř výzkumu automatického řízení vznikla v polovině devadesátých let a je od počátku zaměřena na vývoj nových metod návrhu řízení pro systémy s výrazným dopravním zpožděním. Od roku
2000 se stala laboratoří Centra aplikované kybernetiky, skupiny na FS. Pro výzkum systémů se zpožděním je vybavena hlavně zvláštními tepelnými experimentálními systémy, na nichž je možné modelovat
fenomén zpoždění na tepelně přenosových jevech. Druhým hlavním nástrojem výzkumu je původní
software pro modelové analýzy a syntézu řídicích systémů se zpožděním, vyvinutý na tomto pracovišti
v posledních třech letech. Díky těmto prostředkům pracoviště jen za posledních šest let vyprodukovalo více než 65 prestižních publikací, jeho pracovník získal cenu Siemens a metody syntézy řízení byly
implementovány na průmyslovém řídicím automatu Tecomat. Z mimořádného speciálního vybavení
stojí za zmínku měřicí zařízení pro přesná měření vlhkosti.
Hlavním výsledkem v roce 2005 je zkušební provoz prototypového zařízení pro úpravu klimatu ve
Státním archivu v Třeboni a účast pracoviště na přípravě a realizaci odborné sekce 16. světového kongresu IFAC.
Pracoviště CAK na Fakultě strojní získalo v roce 2005 účelové dotační prostředky v celkové výši
2,019 mil.Kč.
45
Výzkum a vývoj
1M0567 - Centrum aplikované kybernetiky
Výzkum a vývoj
7.8
Unikátní pracoviště pro výzkum a vývoj, vybavení, nejvýznamnější výsledky
Nejvýznamnější pracoviště pro výzkum a vývoj na Fakultě strojní ČVUT v Praze tvoří pracoviště zapojená do řešení programu MŠMT Výzkumná centra. Bližší informace o těchto pracovištích byly uvedeny
v části 7.7.
Další unikátní pracoviště pro výzkum a vývoj vznikla na fakultě v předcházejících letech především
v rámci institucionálního financování výzkumu a vývoje, programu výzkumných záměrů.
V rámci řešení výzkumného záměru „Zvyšování účinnosti energetických strojů a zařízení a snižování
ekologických dopadů“, MSM 212200009 (Prof. Ing. V. Petr, DrSc.) v letech 1999 – 2004 a dalších aktivit
Ú 12107 - Odboru tepelných a jaderných energetických zařízení vybudováno unikátní pracoviště pro
výzkum a vývoj, kde:
• byla realizována parní trať pro výzkum vzniku kapalné fáze v proudící vodní páře při velmi nízkých
rychlostech expanze. Trať umožňuje poznání dějů při fázových přechodech v mezilopatkových prostorech průtočné části parních turbín.
• byl vyvinut fotometrický měřicí systém pro stanovení struktury kapalné fáze mokré vodní páry –
– tj. rozměrů kapek a vlhkosti - v parních turbínách a metodika pro jeho použití.
• byla realizována zkušebna na kotle pro peletizovaná paliva pro decentralizované zásobování teplem
z obnovitelných zdrojů energie a pro kombinace biomasa – fosilní paliva a kombinace biomasa
– bioodpady s měřením hlavních plynných znečišťujících látek, včetně emise organických látek
CxHy.
• byl vyvinut interaktivní model pro přepočet parních kotlů s využitím pro přípravu a ověření návrhů
rekonstrukcí kotlů.
Mezi hlavní výsledky pracoviště patří :
• měření struktury kapalné fáze podél průtočné části NT dílu parní turbíny v elektrárnách Belchatow a
Prunéřov II.
• byl úspěšně uzavřen výzkumný projekt MŽP „Emise ze spalování biomasy“, který řeší problematiku
perzistentních látek při využívání obnovitelného zdroje energie – biomasy, zejména pěstovaných
rostlin.
• pro ČEZ,a.s. byl otevřen nový velký projekt „Výpočtový model fluidních kotlů“.
Od roku 2002 je v organizační struktuře fakulty v rámci Ústavu mechaniky Ú12105 zařazeno jako samostatné pracoviště „Laboratoř biomechaniky člověka” (LBČ), které jako odborné pracoviště biomedicínského inženýrství vzniklo v předcházejících letech jako jeden z výsledků již ukončeného programu
MŠMT “Posílení vědy a výzkumu na VŠ”. Činnost LBČ byla od roku 2002 zahrnuta do aktivit v rámci
řešení výzkumného záměru „Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství“,
č. MSM 210000012 (Prof. Ing. S. Konvičková, CSc.). a od roku 2005 do aktivit v rámci řešení výzkumného záměru Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství II, MSM684077012,
řešitelka Prof. Ing. S. Konvičková,CSc.
Hlavní směry výzkumu a vývoje v oblasti biomedicínského inženýrství, kterými se LBČ
zabývá, jsou:
• biomechanika svalověkosterního systému a jeho náhrady,
• biomechanika kardiovaskulárního systému a jeho náhrady,
• výzkum tkání a orgánových struktur,
• biomateriálové inženýrství.
V laboratoři biomechaniky člověka v roce 2005 probíhal výzkum v několika oblastech, navazující na
předcházející aktivity laboratoře.
V oblasti základního výzkumu to bylo ultrazvukové měření mechanických vlastností kostí, vývoj a instalace systémového softwaru, který simuluje odpor krevního řečiště, vývoj originální metody výpočtu
pro určování sil ve svalech během pohybu. V aplikovaném výzkumu se jedná o velmi rozsáhlý výzkum
nového typu spinální náhrady a vývoj nového unikátního měřícího systému tuhosti chrupavky.
V rámci řešení výzkumného záměru „Technika prostředí budov“, MSM 210000011 (Doc. Ing.
R. Nový, CSc.), byla na Ústavu techniky prostředí vybudována Solární laboratoř, která je v České
republice ojedinělým pracovištěm pro výzkum aplikací v oblasti využití sluneční energie. Solární laboratoř je vybavena zkušební tratí pro měření tepelných charakteristik dvou solárních kolektorů současně (srovnávací měření). V rámci smlouvy se Státním zkušebním ústavem v Brně jsou zde prováděny
zkoušky solárních kolektorů podle ČSN EN 12975 jako podklad pro certifikaci. Solární laboratoř je dále
vybavena přístroji pro dlouhodobé sledování meteorologických podmínek (teplota, sluneční záření,
vlhkost, rychlost a směr větru), experimentálními zařízeními pro stanovení optických vlastností růz-
46
47
Výzkum a vývoj
ných typů zasklení (propustnost slunečního záření a celkový činitel prostupu sluneční energie).
Mezi nejvýznamnější výsledky v roce 2005 patří upgrade experimentálního zařízení, umožňující efektivní a přesné stanovení charakteristik různých typů slunečních kolektorů.
Laboratoř PIV (Particle Image Velocimetry), vybudovaná na Ú12107, Odboru mechaniky tekutin a
termodynamiky, je vybavena měřicí technikou umožňující nasazení metody rovinné laserové anemometrie PIV a metod příbuzných především pro řešení problémů vnější i vnitřní aero a hydrodynamiky.
Sestava je unikátní v podmínkách ČR i ve srovnání se systémy pracujícími na universitách zahraničních
a je srovnatelná se systémy využívanými na špičkových světových výzkumných pracovištích. K tomu
účelu disponuje následujícím vybavením:
• aerodynamické tunely, např. nízkorychlostní cirkulační a. t. 660 x 900 mm se zařízením pro simulaci
vlivu vozovky pro měření dopravních prostředků, a. t. pro výzkum 2D případů proudění, především
obtékání leteckých profilů nebo malý supersonický aerodynamický tunel s možností výzkumu lopatkových mříží,
• měřicí tratě vzduchové i vodní,
• otevřený vodní kanál o délce 16 m,
• všechna zařízení jsou upravena s ohledem na možnost měření PIV,
• měřicí systém PIV je komerční od firmy DANTEC rozestavěný pro:
- 2D PIV pro měření rychlostních polí (střední i okamžité rychlosti a veličiny od nich
odvozené včetně intenzity turbulence a smykových napětí)v plynech i tekutinách pro
rychlosti od řádově cm/s až po stovky m/s (včetně rychlostí nadzvukových),
- 3D stereo PIV za obdobných podmínek,
• PLIF (měření skalárních veličin, např. teplot a koncentrací) v kapalinách,
• IPI pro měření velikosti a pohybu částic při dvoufázovém proudění (bublinky plynu v kapalině nebo
kapičky v plynu),
• jednoduchým 2D PIV systémem pro měření v kapalinách vhodným i pro nestacionární měření,
• všechny metody jsou podporovány SW pro vyhodnocení a zpracování dat,
Pro podporu těchto měření laboratoř vybavena systémy pro měření teplot, tlaků a rychlostí klasickými
metodami, zařízením pro vážení aerodynamických sil a vizualizaci proudění.
V roce 2005 se podobně jako v předcházejících letech výzkumná práce soustředila především na
výzkum v oblasti aerodynamické optimalizace motorových vozidel, zejména tahačů a návěsů, vývoj a
ověření vlastních leteckých profilů, výzkum proudění v lopatkových strojích a problémy hemodynamiky, především výzkum proudění v cévních náhradách a spojkách.
Činnost laboratoře je úzce vázána zejména na činnost Výzkumného centra automobilů a spalovacích
motorů Josefa Božka a Centrum leteckého a kosmického výzkumu.
Mechatronická laboratoř, vybudovaná na Ústavu mechaniky Fakulty strojní, je unikátním pracovištěm výzkumu a vývoje, které se zabývá především problematikou návrhu a řízení strojů paralelní
kinematické struktury, aktivním a poloaktivním tlumením vibrací a nelineárním řízením strojů a zařízení.
Nejvýznamnějším aplikačním výstupem posledních let byl vývoj horizontálního obráběcího stroje Trijoint 900 H oceněného v roce 2003 cenou Česká hlava –Invence.
V roce 2005 byly získány významné výsledky:
Teoretický výzkum:
• návrh a řízení paralelních struktur
- koncepty pětistranných a pětiosých obráběcích strojů
- koncept redundantního kalibračního stroje se šesti stupni volnosti se zvýšenou přesností měření
- nový teoretický koncept kalibrovatelnosti kinematických struktur
- řízení servomechanismů s přídavným měřením
• řízené tlumení vibrací
- přímá metoda syntézy výstupní derivační zpětné vazby
- koncept mechatronického nosníku
• řízení systémů s nedostatkem pohonů
- Koncept prostorového lanového jeřábového manipulátoru
Laboratorní, průmyslové prototypy a funkční vzory:
• funkční vzor řízeného tlumení vibrací nosníku s měřením laserovými interferometry
• funkční vzor mechatronického nosníku
Na Ústavu výrobních strojů a mechanismů v Horské ulici bylo vytvořeno pracoviště pro navrhování
nekonvenčních výrobních a manipulačních prostředků. Pracoviště je vybaveno moderními CNC obráběcími a tvářecími stroji pro výrobu součástí funkčních vzorů a prototypů, hydraulickým standem
pro zkoušení funkčních celků prototypů a modulárním manipulačním zařízením na ověřování řídících
systémů funkčních vzorů a prototypů. Dále je zde funkční vzor manipulátoru s paralelní kinematickou
strukturou (TRIPOD), na kterém v roce 2005 probíhaly ověřovací zkoušky řídícího systému manipulátoru a ověření vlastností manipulátoru. Dokončen byl funkční vzor teleskopického ramene s lineárním
pohonem využívajícím nekonvenční tažný-tlačný řetěz, který byl vystaven na INOVACI 2005. Pokračovalo experimentální ověření funkce manipulátoru pro nanášení vrstvy vláknového kompozitu s řízenou
strukturou na tenkostěnný výlisek. Pro ověřování použitelnosti navržené koncepce hybridního – paralelního rovinného manipulátoru pro řízené pokládání vláken kompozitové výztuže na povrch výlisku
s menší hloubkou profilu byl manipulátor konstrukčně upraven včetně změny řízení manipulátoru.
Na Ústavu výrobních strojů a mechanismů v halových laboratořích Dejvice byla pro výzkum i výuku
využívána unikátní laboratoř pro indentifikaci parametrů převodových mechanismů, především při
řešení grantu Optimalizace parametrů strojních mechanismů aktivním využitím negativních tepelných
účinků. Modulární systém tohoto pracoviště umožňuje velkou variabilitu uspořádání identifikovaných
převodových mechanismů. V rámci tvorby této laboratoře byl vytvořen universální parametrický řídící
a vyhodnocovací systém pro identifikaci těchto mechanismů. Pracoviště bylo vyzkoušeno na několika
různých typech převodovek spolupracujících firem.
Výzkum a vývoj
7.9
Porovnání s předcházejícími roky
Porovnáme-li úspěšnost fakulty v oblasti vědy a výzkumu z hlediska celkových získaných finančních
prostředků na realizaci vědeckovýzkumných projektů s údaji z předcházejících roků 2004 a 2003 (bez
rezervy rektora a FRVŠ), potom oproti roku 2004 došlo k navýšení finančních prostředků o 7,918 mil.
Kč (5,8 %) a v porovnání s rokem 2003 k navýšení o 12,339 mil. Kč (9,4 %). Tato pozitivní tendence
v získávání finančních prostředků z vnějších zdrojů má své příčiny v zodpovědném a aktivním zapojení
řady akademických pracovníků do různých programů rozvoje VaV.
Programy výzkumných center MŠMT a výzkumných záměrů se v posledních letech staly páteří financování vědy a výzkumu na fakultě a v letech 2003 a 2004 tvořily kolem 80 % získaných finančních
prostředků na vědeckou a výzkumnou činnost. V roce 2005 se tento podíl snížil na 67 % a to zejména
díky snížení celkových příjmů na činnost výzkumných center o více než 10 mil. Kč, způsobeném větším
zapojením spolupracujících institucí v novém programu výzkumných center. V oblasti institucionálního
financování výzkumu a vývoje došlo v roce 2005 k celkovému snížení financování nových výzkumných
záměrů, zařazených do kategorie A a B, cca o 8 mil. Kč. V reakci na ne zcela objektivní vyhodnocení
soutěže byly výzkumné záměry kategorie C, původně z MŠMT finančně nepodpořené, dodatečně jednorázově podpořeny pro mladé výzkumné pracovníky jak ze strany MŠMT, tak R ČVUT. Z této podpory
fakulta v roce 2005 získala 8,86 mil. Kč.
V oblasti badatelského výzkumu (GA ČR a GA AV) je úspěšnost fakulty za poslední tři roky co do
počtu projektů přibližně stejná, v objemu získaných finančních prostředků však došlo v roce 2005 v porovnání s předcházejícím rokem k celkovému navýšení přibližně o 4 mil. Kč. Z přehledu v sumarizační
tabulce je zřejmý mírný nárůst projektů GA AV.
Kriticky je nutno hodnotit zapojení fakulty do IGS ČVUT. I když fakulta v roce 2005 v porovnání
s předcházejícími roky 2004 a 2003 z IGS získala prakticky stejné finanční prostředky, je naše úspěšnost
v porovnání s ostatními velkými fakultami ČVUT jak z hlediska počtu úspěšných projektů, tak získaných
finančních prostředků podstatně nižší.
Zapojení pracovišť fakulty do mezinárodních projektů v rámci dobíhajícího 5. a zejména 6. RP EU
má stoupající tendenci a co do úspěšnosti se na ČVUT naše fakulta řadí hned ze FEL. Získané finanční
prostředky tvořily v roce 2005 již nezanedbatelných 6,9 % celkových finančních prostředků.
Velmi úspěšně je možno hodnotit i zapojení pracovišť fakulty do projektů MPO – programů Konsorcia, Progres, Pokrok, Tandem a Impuls. V roce 2005 výrazně narostl nejenom počet projektů, ale
zvýšily se i získané finanční prostředky, která již činily více než 8,1 % celkových získaných finančních
prostředků.
48
8. Akademičtí pracovníci
Kvalifikační a věková struktura akademických pracovníků k 31. 12. 2005
Věková kategorie
Profesor
Docent
do 30 let
31 až 40
Odb.asistent Asistent
Vědecký
pracovník
Celkem
10,2
15,76
25,96
3
47,85
5,10
55,95
41 až 50
2
1,20
33,29
36,49
51 až 55
1,20
11,50
20,60
33,30
56 až 60
7
14,90
18,55
40,45
61 až 65
10
15,70
13
více než 65
14,90
25
6,45
Přepočtený počet akad. pracovníků celkem
35,10
71,30
149,94
1
39,70
46,35
28,86
1
278,2
Přepočtený počet ostatních pracovníků
253,14
Přepočtený počet pracovníků fakulty celkem
531,34
8.2
Hodnocení personálního rozvoje akademických pracovníků
Na zasedáních Vědecké rady Fakulty strojní v roce 2005 úspěšně proběhlo úspěšně osm habilitačních řízení
Ing. Zbyněk Šika, Ph.D.
Ing. Tomáš. Dlouhý, CSc.
Ing. Michal Kolovratník, CSc.
Ing. M. Polášek, PhD.
Ing. František Hezoučký
Dr. Ing. P. Jurči
RNDr. F. Hnilica, CSc.
Ing. J. Řezníček, CSc.
a dvě profesorská jmenovací řízení
Doc. Ing. Milan Růžička, CSc.
Doc. Ing. Pavel Šafařík, CSc.
Kromě toho jedno profesorské jmenovací řízení pro naši fakultu proběhlo na Fakultě jaderné a fyzikálně
inženýrské ČVUT (Doc. Ing. Jaroslav Fořt, CSc.) Počet úspěšných habilitačních řízení tak byl dvojnásobný proti roku předchozímu. Dvě habilitační řízení byla pozastavena na vlastní žádost uchazečů. První
z uvedených jmenovacích řízení proběhlo i před VR ČVUT a Doc. Ing. M. Růžička, CSc. byl jmenován
profesorem k 1. 11. 2005.
Na průběh jmenovacích řízení mělo velmi příznivý vliv udělení rozvojového grantu MŠMT pro uchazeče o habilitační a profesorská jmenovací řízení, který získali čtyři uchazeči:
Doc. Ing. Jan Suchánek, CSc. (Prof. )
Ing. Gabriela Achtenová, PhD. (hab.)
Ing. Tomáš Vampola, PhD. (hab.)
Ing. Tomáš Vyhlídal, Ph.D. (hab.)
Díky tomuto podnětu byly ke konci roku podány tři nové žádosti o zahájení habilitačního a jedna žádost
o zahájení profesorského jmenování.
Na fakultě ovšem trvá nepříznivá situace ve stárnoucí struktuře akademických pracovníků fakulty.
Naléhavost problému se zvyšuje nejen tím, že široká generační vrstva učitelů překročila věkovou hranici 65 let, ale také v důsledku blížícího se termínu akreditací v roce 2007. Znepokojivou situací v této
oblasti se velmi podrobně zabývalo Grémium vedoucích ústavů 30. listopadu v Herbertově, kde byly
odděleně s každým vedoucím projednávány možnosti nápravy existujícího stavu. Ukazuje se, že na
třech ústavech obnova sboru habilitovaných učitelů a profesorů fakulty zřejmě nebude možná jen
zevnitř, ale že bude nutné získat akademické pracovníky mimo fakultu.
49
Akademičtí pracovníci
8.1
Akademičtí pracovníci
8.2.1
Habilitační řízení za rok 2005
Jméno
Datum podání
Výsledek
Ing. Vojtěch Dynybyl, Ph.D.
3.2.2004
Na VR FS 2.12.2004
Obhajoba a přednáška
Jmenován k 1.2.2005
Ing. Viktor Kreibich, CSc.
3.3.2004
Na VR FS 2.12.2004
Obhajoba a přednáška
Jmenován k 1.2.2005
Ing. Zbyněk Šika, Ph.D.
16.9.2004
Na VR FS 10.2.2005
Obhajoba a přednáška
Jmenován k 1.4.2005
Ing. Vladimír Andrlík, CSc.
30.9.2004
30.6.2005 řízení zastaveno
Uchazeč nezískal většinu hlasů všech členů VR FS.
Ing. Tomáš Dlouhý, CSc.
4.11.2004
Na VR FS 12.5.2005
Obhajoba a přednáška
Jmenován k 1.7.2005
Ing. Michal Kolovratník, CSc.
8.11.2004
Na VR FS 7.4.2005
Obhajoba a přednáška
Jmenován k 1.5.2005
Ing. Pavel Bach, CSc.
6.12.2004
Řízení pozastaveno na vlastní žádost uchazeče a na
VR FS 13.10.2005 řízení obnoveno
Ing. Miloš Polášek, Ph.D.
21.12.2004
Na VR FS 30.6.2005
Obhajoba a přednáška
Jmenován k 1.11.2005
Ing. Marie Martinásková, Ph.D.
17.1.2005
3.2.2005 na vlastní žádost řízení pozastaveno.
Ing. František Hezoučky
8.4.2005
Na VR FS 13.10.2005
Obhajoba a přednáška
Jmenován k 1.11.2005
Dr. Ing. Peter Jurči
16.2.2005
Na VR FS 1.12.2005 obhajoba a přednáška,
materiály zaslány na R ČVUT
Ing. Václav Cyrus, DrSc.
3.5.2005
V řízení komise-Prof. Ježek,DrSc.
RNDr. František Hnilica, CSc.
9.6.2005
Na VR FS 1.12.2005 obhajoba a přednáška,
materiály zaslány na R ČVUT
Ing. Jan Řezníček, CSc.
16.9.2005
Na VR FS 1.12.2005 obhajoba a přednáška,
materiály zaslány na R ČVUT
Dr. Ing. Mgr. Jaroslav Hlava
6.9.2005
Na VR FS 12.1.2006 obhajoba a přednáška,
materiály zaslány na RČVUT
RNDr. René Hudec, CSc.
26.10.2005
V řízení komise - předseda Prof. Černý,DrSc.
Ing. Vladimír Andrlík, CSc.
(Nové podání)
31.10.2005
Na VR FS 12.1.2006 obhajoba a přednáška,
materiály zaslány na RČVUT
Ing. Gabriela Achtenová
27.12.2005
Zasláno Prof. J.Mackovi,DrSc.
návrh habiitační komise
Dr.Ing. Tomáš Vampola
27.12.2005
Zasláno Prof. Valáškovi,DrSc.
návrh habilitační komise
Ing. Tomáš Vyhlídal, Ph.D.
22.12.2005
Předáno Prof. Zítkovi,DrSc.
návrh habilitační komise
50
8.2.2
Jmenovací řízení za rok 2005
Datum podání
Výsledek
Doc. Ing. Milan Hofreiter,
20.10.2003
Jmenován k 1.5.2005
Doc. Ing. Rudolf Žitný, CSc.
30.10.2003
Jmenován k 1.5.2005
Doc. Ing. Milan Růžička, CSc.
15.10.2004
Na VR FS 7.4.2005 přednáška před VR FS
Jmenován 1.11.2005
Doc. Ing. Pavel Šafařík, CSc.
9.11.2004
Na VR FS 13.10.2005 přednáška před VR FS
Na RČVUT schválen 8.11.2005,
materiály zaslány na MŠMT
Doc. Ing. Jaroslav Fořt, CSc.
Řízení proběhlo
Jmenován k 1.11.2005
na FJFI
Doc. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.
VŠB TU Ostrava-Hornicko-geologická fakulta
30.6.2005
V řízení komise-Prof. Sopko
Doc. Ing. Jan Suchánek, CSc.
26.9.2005
V řízení komise-Prof. Bouda
Akademičtí pracovníci
Jméno
51
9. Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání
Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání je organickou a nedílnou součástí aktivit fakulty. Odehrává se
v několika směrech. Základní rozlišení je výjezdy – příjezdy, dále lze členit podle osob, tedy na studenty a akademické pracovníky. V posledních letech se u výjezdů i příjezdů projevuje rostoucí spolupráce
v rámci projektů EU – 6.RP, programů Socrates/Erasmus, ATHENS (Advanced Technology Higher Education Network), nebo středoevropského výměnného programu CEEPUS (Central European Exchange
Program for University Studies). U příjezdů studentů je to dále oblast mezivládních dohod, resp. usnesení vlády o pomoci rozvojovým zemím. Na jejich základě studovalo v r. 2005 na FS 15 zahraničních
studentů, především z Koreje (viz Přehled 9.6). K 31.12.2005 registrovalo studijní oddělení celkem 3
695 studentů bakalářského, navazujícího a magisterského studia, z toho 94 je občanů SR, kteří studují
za stejných podmínek jako studenti čeští (viz Přehled 9.1 a 9.2). Počet zahraničních studentů studujících
na FS uvádí Přehled 9.3. Vedle toho se realizují bilaterální smlouvy mezi ČVUT, resp. FS ČVUT a zahraničními univerzitami (Slovensko, Polsko, Indonésie, viz Přehled 9.4). Významná a oboustranně přínosná je také např. spolupráce s CERN v Ženevě, kam krátkodobě vyjeli tři studenti, jeden doktorand a
vícekrát šest pracovníků příslušných ústavů FS. (Přehled poskytují níže uvedené subkapitoly a tabulky).
Zahraniční styky se soustavně a kontinuálně prohlubují jak po kvalitativní, tak kvantitativní stránce.
Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání
Přehled 9.1 Počet studujících na FS ČVUT v Praze (31.12.2005)
bak.st.
mag.st.
navazující
dokt.st.
Celkem
Občané ČR
1616
1855
45
451
3967
Občané SR
44
48
2
7
101
Cizinci bez občanů SR
50
33
2
25
110
Celkem
1710
1936
49
483
4178
Přehled 9.2 Podíl studujících v % na FS ČVUT v Praze (31.12.2005)
bak.st.
mag.st.
navaz.st
dokt.st.
Celkem
Občané ČR
38,68%
44,40%
1,08%
10,79%
94,95%
Občané SR
1,05%
1,15%
0,05%
0,17%
2,42%
Cizinci bez občanů SR
1,20%
0,79%
0,05%
0,59%
2,63%
Celkem
40,93%
46,34%
1,18%
11,55%
100%
52
Přehled 9.3 Počet zahraničních studentů na FS ČVUT v Praze
ak.rok
93/94
94/95
95/96
96/97
97/98
98/99
99/00
00/01
01/02
02/03
03/04
04/05
05/06
počet
81
49
50
43
49
59
83
103
124
159
175
233
211
9.1
Programy a smlouvy na podporu vzdělávání
9.1.1
Programy
Z hledisky mobility studentů a zčásti i pedagogů je v oblasti výjezdů a příjezdů nejobsáhlejší program
Evropské unie Socrates. Jeho první etapa trvala do roku 1999, druhá, právě probíhající, je stanovena
do r. 2007. Cílem programu je především zkvalitnění a dosažení vyšší efektivnosti v oblasti vzdělávání
dětí, mladých lidí a dospělých, a to zvýšením evropské spolupráce a usnadněním přístupu ke vzdělávání vůbec. Socrates je komplexním programem, který zahrnuje přesně definované a konkrétně vymezené podprogramy. Kapitolu I. tvoří program Erasmus, což je program určený pro vysoké školy.
Studenti vyjíždějí na semestr nebo na dva, pedagogové zpravidla na týden, během kterého mají
povinnost „odučit“ minimálně osm hodin. Hlavní zájem se koncentruje na anglicky a německy mluvící
teritoria.
V rámci programu Erasmus byla podepsána nová dohoda s University College of Aarhus v Dánsku,
u mobility učitelů s Politechnikou v polském Lublinu.
Program CEEPUS (Central European Exchange Program For University Studies) – smlouva byla
podepsána v prosinci 1993, program vstoupil v platnost dne 1.1. 1995.
Členské země: od r. 1994
Bulharsko, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Slovensko, Slovinsko
od r. 1995
Chorvatsko
od r. 1996
Česká republika
Později přistoupily Rumunsko, Srbsko a Černá Hora.
Jedná se o středoevropský výměnný univerzitní program, zaměřený na multilaterální regionální spolupráci:
• zaměřuje se na komplexní programy a sítě univerzit
• zabezpečuje nezbytnou infrastrukturu
• zaměřuje se na to, co je pro středoevropský region specifické
• přispívá k evropské integraci
• je určen pro pregraduální studenty od ukončeného druhého semestru, postgraduální studenty a
pedagogy vysokých škol
• do programu se lze zapojit v rámci sítí vysokých škol nebo individuálně (jako tzv. freemover). Důraz
je přitom kladen v prvé řadě na aktivity v rámci sítí.
Program ATHENS (Advanced Technology Higher Education Network) byl zahájen v roce 1997 za pomoci Evropské komise. Spojuje přes 20 významných technických evropských univerzit. Je to především
ParisTech (sdružení 11 nejvýznamnějších pařížských Grandes Ecoles d´Ingénieurs), dále TU Delft, KU
53
Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání
Vedení fakulty věnuje mimořádnou pozornost předávání a distribuci informací, námětů a nabídek
vedoucích k prohlubování mezinárodní spolupráce, a to jak směrem ke studentům, tak i ke všem příslušným útvarům. Tento záměr také naplňuje Oddělení zahraničních styků prostřednictvím vlastních
webových stránek http://www.fsid.cvut.cz/cz/internation/index.htm a dále např. organizací informativních schůzek a besed se studenty k zahraničním studijním pobytům.
Leuven, IST Lisboa, UP Madrid, NTNU Trondheim, TU Wien, Politecnico di Milano, TU München etc.
Uvedené univerzity poskytují v rámci programu ATHENS studentům vyšších ročníků partnerských technických univerzit týdenní kurzy v moderních oborech a technologiích na špičkové vědecké úrovni.
Kurzy jsou nabízeny dvakrát ročně (březen, listopad). Odborná část kurzů probíhá v angličtině,
francouzštině nebo španělštině v rozsahu 30 hodin. Je doplněna kulturním programem v rozsahu 1015 hodin, ve kterém mají studenti příležitost blíže se seznámit s kulturou a prostředím dané země. Je
obvyklé, že po absolvování takových kurzů se řada studentů přihlásí na danou školu k dalšímu studiu.
ČVUT se od r. 2003 stalo plnoprávným členem programu ATHENS.
9.1.2
Smlouvy a dohody
Dohody, resp. smlouvy o vědecko-pedagogické spolupráci či dohody s obdobným obsahem má FS
uzavřeny s následujícími zahraničními školami:
Přehled 9.4 Seznam smluv FS se zahraničními VŠ
Smlouva
Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání
VŠ
Podpis
Platnost
Institut Technology Bandung
2002
5 let
Trisakti University
2002
5 let
Univerzitas Katolik Indonesia
2002
5 let
RWTH Aachen
1997
Aut. prodluž.
Politechnika Krakowska
2003
5 let
TU Warszawa
2002
Na dobu neurčitou
Politechnika Swietokrzyska
2004
Neuvedeno
STU v Bratislave
2002
5 let
TU v Košiciach
1997
5+5 let
V zájmu zvýšení kvalifikace a adaptibility studentů byl v rámci jejich přípravy na FS zajištěn kurz indonézského jazyka, kultury a reálií.
Na bázi individuálních smluv studují na Fakultě strojní zahraniční studenti - samoplátci z Evropy,
Asie a Afriky. V letním semestru na FS studovalo 12 samoplátců, z toho dva doktorandi, v zimním semestru pak na FS studovalo osm samoplátců, včetně dvou doktorandů (viz Přehled 9.7).
Fakulta strojní má podepsanou celou řadu smluv o spolupráci se zahraničními výrobními podniky či
jejich vědeckovýzkumnými pracovišti, zejména ze SRN (např. Porsche). V r. 2005 se úspěšně pokračovalo v naplňování obsahu těchto smluv.
Celá řada styků se zahraničím se realizovala rovněž na neformálním základě bez uzavřené dohody
či smlouvy. Jejich výsledkem jsou zejména krátkodobé výměny a stáže, a to hlavně s pracovišti v sousedních zemích.
9.1.3
Nově uzavřené smlouvy o mezinárodní spolupráci
V rámci programu Erasmus byly ze strany fakulty na rok 2006/2007 prostřednictvím OZS prodlouženy
nebo uzavřeny smlouvy s pěti školami v Německu, dvěma v Dánsku, Holandsku a Portugalsku, po
jedné ve Francii, ve Švédsku, Španělsku a Velké Británii.
Přehled 9.5 Nasmlouvané kapacity FS na ak. rok 2006/07 v rámci programu Sokrates/Erasmus
Stát
Škola
Smlouva studentoměsíců
Dánsko
Union College of Aarhus
15
Dánsko
TU of Denmark- Lyngby
20
Francie
Université de Franche-Comté
30
Holandsko
Hogeschool van Arnhem
12
Holandsko
Technische Universiteit Eindhoven
12
Německo
RWTH Aachen
66
Německo
Technische Universität Braunchweig
15
54
Stát
Smlouva studentoměsíců
Škola
Německo
Technische Universität Chemnitz
18
Německo
Fachhochschule Oldenburg/Emden
12
Německo
Universität Hannover
15
Portugalsko
Universidade do Minho-Braga
10
Portugalsko
Universidade do Porto
10
Španělsko
Univerzitat Politecnica de Catalunya
12
Kristianstad University
36
University of Strathclyde
70
Švédsko
Velká Británie
CELKEM
353
Očekává se (resp. urguje) ještě prodloužení smluv se dvěmi univerzitami ve Velké Británii, po jedné
v SRN a Francii.
9.2
Mezinárodní mobilita studentů
Přehled naplňování jednotlivých smluv a dohod, týkajících se mezinárodní mobility studentů jsou přehledně uvedeny v tabulkách této kapitoly.
55
LS
ZS
LS
ZS
Země
2003/2004
2004/2005
2004/2005
2005/2006
Kolumbie
1
1
1
0
Uganda
2
2
2
1
0
Kostarika
1
0
0
Korea
5
7
6
7
Guatemala
1
1
0
0
Keňa
1
1
1
0
Benin
1
1
1
1
Mongolsko
1
1
1
0
Palestina
1
2
2
1
Libanon
1
1
1
1
Ecuador
1
3
3
3
Indonézie
1
0
0
0
0
Mali
1
0
0
Nikaragua
0
1
1
1
Bulharsko
0
1
1
0
Rusko
0
1
1
0
Pákistán
0
1
1
0
Celkem
18
24
22
15
Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání
Přehled 9.6 Vládní stipendisté
Přehled 9.7 Počet samoplátců na FS ČVUT v Praze
Akademický rok
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
Magisterské studium
3
7
8
8
10
6
Doktorské studium
3
3
2
1
2
2
CELKEM
6
10
10
9
12
8
Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání
V Ruské federaci (Sibiřská státní kosmická univerzita) studoval a studuje jeden student, na TU Lyngby,
TU Eindhoven bylo po dvou studentech, po jednom studentovi na TU Chemnitz, stejně jako na montrealské Polytechnique a Aalborg University v Dánsku. USA: na Kansas State University, Union College
a Milwaukee School of Engineering ukončilo či zahájilo jednosemestrální studium v r. 2005 celkem
11 posluchačů. Na zimní semestr přijelo na FS studovat deset studentů z USA, jeden student z Kanady, tři z Ruska. Všechny tyto studijní pobyty zastřešovaly platné dohody o mezinárodní spolupráci,
uzavřené na úrovni ČVUT. Jednalo se o výjezdy v rámci Programu na podporu rozvoje internacionalizace MŠMT ČR.
Přehled 9.8 Výjezdy studentů z FS v rámci smluv na úrovni ČVUT v r. 2005
Země
Počet studentů
Počet studentoměsíců
USA
11
49
Rusko
1
4
Dánsko
3
21
Nizozemí
2
11
Německo
1
6
Indonésie
3
16
Kanada
1
8
Celkem
22
115
Přehled 9.9 Příjezdy studentů na FS v rámci smluv na úrovni ČVUT v r. 2005
Země
Počet studentů
Počet studentoměsíců
USA
25
114
Rusko
6
27
Čína
2
8
Kanada
3
14
Kostarika
3
12
Celkem
39
175
56
Přehled 9.10 Výjezdy Socrates/Erasmus
Stát
SRN
V. Británie
Z toho doktorandů
Počet studentoměsíců
ZS+LS
ZS+LS
ZS
ZS+LS
ZS+LS
ZS
ZS+LS
ZS+LS
ZS
2003/04
2004/05
2005/06
2003/04
2004/05
2005/06
2003/04
2004/05
2005/06
24
28
11
8
1
4
171
257
57
5
14
13
1
3
2
33
99,5
58,5
Holandsko
3
5
2
3
4
2
20
20
14
Švédsko
4
5
2
0
0
0
35
40
10
Dánsko
5
3
4
1
0
0
35
30
20
Irsko
0
2
0
0
2
0
0
22
0
Finsko
2
5
0
1
5
0
19
24
0
Rakousko
2
0
1
0
0
0
10
0
5
Španělsko
5
7
1
1
5
0
45
39
5
Francie
7
5
4
2
2
1
63
40
19
Itálie
0
1
0
0
0
0
0
5
0
Portugalsko
0
2
0
0
1
0
0
20
0
Turecko
0
0
1
0
0
0
0
0
5
CELKEM
57
77
39
17
23
9
431
596,5
193,5
Přehled 9.11 Počty studentů FS ČVUT v Praze na zahraničních VŠ v programu Socrates/Erasmus
stát
D
GB
S
DK
NL
IR
SF
E
F
I
PT
A
Celkem
ak.r.2002/03
13
6
2
2
4
1
1
0
0
0
0
0
29
ak.r.2003/04
24
5
4
5
3
0
2
5
7
0
0
2
57
ak.r.2004/05
28
14
5
3
5
2
5
7
5
1
2
0
77
57
Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání
Počet studentů
Přehled 9.12 Celková délka studia studentů FS v zahraničí v programu Socrates/Erasmus v studentoměsících
stát
D
GB
S
DK
NL
IR
SF
E
F
I
PT
A
Celkem
ak.r.2002/03
112
43
15,5
20
16
9
6
0
0
0
0
0
221,5
ak.r.2003/04
171
33
35
35
20
0
19
45
63
0
0
10
431
ak.r.2004/05
257
99,5
40
30
20
22
24
39
40
5
20
0
596,5
Přehled 9.13 Příjezdy Socrates/Erasmus
Počet studentů
Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání
Stát
Počet studentoměsíců
ZS+LS
ZS+LS
ZS
ZS+LS
ZS+LS
ZS
2003/04
2004/05
2005/06
2003/04
2004/05
2005/06
Španělsko
6
8
12
30
65
48
Itálie
5
5
5
24
35
20
Francie
9
8
4
40
45
16
Německo
4
2
2
20
10
8
Portugalsko
5
3
2
25
20
8
Finsko
8
2
4
40
10
16
Holandsko
0
3
1
0
15
4
V. Británie
3
13
1
15
95
4
Řecko
6
11
5
30
55
20
Dánsko
0
0
0
0
0
0
Rakousko
0
0
2
0
0
8
Švédsko
3
0
4
15
0
16
Polsko
0
0
1
0
0
4
Belgie
0
0
1
0
0
4
Slovensko
0
1
1
0
10
5
CELKEM
49
56
45
239
360
181
Přehled 9.14 Počty studentů FS ČVUT v Praze v programu Socrates/Erasmus
akademický rok
2002/03
2003/04
2004/05
výjezdy
29
57
77
příjezdy
33
49
56
Prostřednictvím programu Erasmus vycestovalo v akademickém roce 2004/2005 úhrnem 77 studentů
v celkové délce pobytu 596,5 měsíců. Nejvýrazněji byly zastoupeny školy v SRN (28 osob), následované V.Británií. Pozitivní skutečností je, že v rámci tohoto programu stále více vyjíždějí rovněž doktorandi
– nikoliv však na úkor počtu studentů. Přijelo 56 studentů, nejvíc z Velké Británie.
V právě probíhajícím akademickém roce 2005/2006 studuje či začne studovat na zahraničních univerzitách v rámci programu celkem 46 posluchačů a doktorandů FS, z toho nejvíce ve Velké Británii.
Na FS je naopak 45 studentů ze zemí EU, nejvíce ze Španělska.
58
Akademický rok
2002/2003
2003/2004
2004/2005
Výjezdy
221,5
431
596,5
Příjezdy
206
239
360
Přehled 9.16 Počet studentů/studentoměsíců FS ČVUT v Praze v rámci programu Socrates/Erasmus
59
Kalendářní rok
2003
počet st./stm.
2004
počet st./stm.
2005
počet st./stm.
Výjezdy
80/472
132/809,5
95/475
Příjezdy
76/260
82/302
79/397
Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání
Přehled 9.15 Délka pobytu studentů FS ve studentoměsících v programu Socrates/Erasmus v akademickém roce
Přehled 9.17
Nasmlouvané a obsazené kapacity FS v ak. Roce 2004/2005
Stát
Škola
Smlouva
stm
Vyjelo
stm
Přijelo
stm
Dánsko
TU of Denmark- Lyngby
20
20
0
Francie
Université de Franche-Comté
20
20
9
Francie
Polytechnique Orléans
10
4
0
Holandsko
Hogeschool van Arnhem
12
6
10
Holandsko
Technische Universiteit Eindhoven
12
11
4
Německo
RWTH Aachen
66
83
0
Německo
Technische Universität Braunchweig
15
15
0
Německo
Technische Universität Chemnitz
18
20
5
Německo
Technische Universität Dresden
20
22
0
Německo
Fachhochschule Oldenburg/Emden
18
22
0
Německo
Universität Hannover
15
22
0
Portugalsko
Universidade do Minho-Braga
5
0
5
Portugalsko
Universidade do Porto
10
10
0
Velká Británie
University of West England Bristol
9
9
0
Velká Británie
University of Glasgow
20
20
0
Velká Británie
University of Strathclyde
70
70,5
79
340
354,5
112
CELKEM
V rámci programu ATHENS se zúčastnilo jarního běhu 11 posluchačů Fakulty strojní, na podzimním
běhu participovalo devět studentů. Jde vždy pouze o pobyt v délce jednoho týdne.
Přehled 9.18
Výjezdů studentů do zahraničí v rámci programu ATHENS v roce 2004 a 2005
Výjezdy 2004
Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání
Březen
Listopad
Francie
4
1 týden
Španělsko
3
Itálie
1
Francie
6
1 týden
1 týden
Španělsko
3
1 týden
1 týden
Maďarsko
1
1 týden
Nizozemí
1
1 týden
Francie
4
1 týden
Španělsko
5
1 týden
Francie
4
1 týden
Španělsko
3
1 týden
CELKEM
Přehled 9.19
Výjezdy 2005
Březen
Listopad
15
CELKEM
20
Příjezdy studentů v rámci programu ATHENS v roce 2004 a 2005 (v r. 2004 nebyl pořádán kurz na
FS, v r. 2005 2x na Ú 12107 po 20 posluchačích a 1x na Ú12138 – 29)
Příjezdy 2004
Na FS
Příjezdy 2005
Březen
Francie
10
1 týden
nebyl
Španělsko
7
1 týden
žádný kurz
Nizozemí
2
1 týden
pořádán
Portugalsko
1
1 týden
Francie
28
1 týden
Španělsko
4
1 týden
Nizozemí
8
1 týden
Portugalsko
1
1 týden
Belgie
3
1 týden
Itálie
4
1 týden
Rakousko
1
1 týden
Listopad
CELKEM
CELKEM
69
60
Přehled 9.20
Výjezdy doktorandů a studentů v rámci programu CEEPUS v roce 2004 a 2005
Výjezdy 2004
Bulharsko
CELKEM
Přehled 9.21
2
Výjezdy 2005
1 měsíc
2
Bulharsko
2
1 měsíc
Chorvatsko
2
1 měsíc
Maďarsko
2
1 měsíc
CELKEM
6
Příjezdů doktorandů a studentů v rámci programu CEEPUS v roce 2004 a 2005
Příjezdy 2004
Příjezdy 2005
Bulharsko
1
1 měsíc
Bulharsko
1
1 měsíc
Polsko
2
1 měsíc
Polsko
5
1 měsíc
Slovensko
1
1 měsíc
Chorvatsko
1
1 měsíc
Maďarsko
1
1 měsíc
CELKEM
6
CELKEM
6
Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání
Závěrem této části lze konstatovat, že v období od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005 vyjelo na zahraniční studijní pobyty celkem 143 studentů a doktorandů Fakulty strojní.
61
9.3
Mezinárodní mobilita akademických pracovníků
Během celého roku 2005 Fakulta strojní kromě studentů vysílala své akademické pracovníky a přijímala
hosty ze zahraničí v rámci pedagogické a vědeckovýzkumné činnosti, zejména na základě dvoustranných smluv.
Těžiště mezinárodní spolupráce tvořily účasti na zahraničních vědeckých akcích, cesty v rámci
programů Evropské unie (6. Rámcový program, SOCRATES/ERASMUS) nebo CEEPUS, přednáškové
pobyty, příprava společných publikací, nových spoluprací, účast na výstavách, veletrzích či workshopech, stejně jako krátkodobé i dlouhodobé studijní a přednáškové pobyty apod. V roce 2005 bylo do
zahraničí vysláno celkem 460 osob, včetně 30 doktorandů a 10 studentů – viz níže uvedené tabulky
Z hlediska teritoriálního v oblasti konferencí a spolupráce v roce 2005 převládalo Slovensko, následované Německem, dále to byla Belgie, Itálie, Francie. Mimo státy EU to byly zejména USA, dále
Egypt, Čína, Japonsko a Maroko.
Z větších akcí to byly dvě konference v Itálii, jedna v květnu –„4th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanic“ a druhá na přelomu září a října - „DAS 05“, kterých se zúčastnilo vždy cca deset
pracovníků FS, kteří vystoupili s referáty a přednáškami.
V roce 2005 bylo přijato ze zahraničí celkem 263 osob. Podíl přijetí hostů v rámci přednáškových
pobytů, konferencí, studijních pobytů a vzájemné spolupráce zůstává hlavní položkou.
Celkový přehled o počtech a kategoriích výjezdů zaměstnanců fakulty uvádí následující tabulka. Je
v ní zřetelná převaha krátkodobých výjezdů nad dlouhodobými.
Přehled 9.22
konf.,
kongresy
semináře
sympozia
spolupráce
stud. a
přednášk
pobyty
dlouhod.
pobyty a
stáže
zahraniční
projekty
Socrates
Ceepus aj
výstavy
veletrhy
workshop
jiné
obhajoby
oponent.
habilit.
Austrálie
Belgie
0
1
0
0
0
0
0
0
10
9
0
0
0
0
0
6
Bulharsko
0
0
0
0
4
0
0
0
Čína
2
0
0
0
0
0
0
0
Dánsko
1
0
0
0
0
0
0
0
Egypt
2
0
0
0
0
0
0
0
Finsko
3
0
0
1
0
2
0
0
Francie
20
10
2
0
3
6
0
3
Chorvatsko
2
0
0
0
2
0
0
0
Itálie
40
3
2
1
0
0
0
1
Japonsko
1
0
0
0
0
0
0
0
Kanada
2
0
0
0
0
0
0
0
Lucembursko
7
0
0
0
0
0
0
0
Maďarsko
0
0
0
0
2
0
0
0
Malta
1
0
0
0
0
0
0
0
Maroko
2
0
0
0
0
0
0
0
Nizozemí
1
5
2
1
1
0
0
0
Norsko
2
0
0
0
0
0
0
0
Polsko
25
8
0
0
3
0
0
0
Portugalsko
6
1
0
1
0
0
0
0
Rakousko
10
8
0
0
0
0
0
1
Rusko
2
3
0
0
0
0
0
0
Řecko
6
0
0
0
0
0
0
2
Singapur
1
0
0
0
0
0
0
0
Slovensko
46
12
0
0
2
2
7
0
Země
Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání
Vyslání akademických pracovníků do zahraničí v roce 2005
6.RP
62
Srbsko
2
0
0
0
0
0
0
0
SRN
31
27
1
0
0
9
1
2
Španělsko
5
1
0
0
0
0
0
3
Švédsko
3
0
1
0
0
0
0
1
Švýcarsko
4
24
0
1
0
2
0
0
Turecko
3
0
0
0
0
0
0
0
Ukrajina
1
0
0
0
0
0
0
0
USA
8
2
2
0
0
0
0
0
V.Británie
8
5
1
0
2
1
0
0
CELKEM
257
119
11
5
19
22
8
19
Přijetí zahraničních hostů v roce 2005
Země
předn.pobyty,
konference
stud. pobyty,
spolupráce
stáže
zahranič.
projekty
jiné
akce se
studenty
Belgie
2
0
0
0
0
0
Dánsko
0
0
0
0
0
15
Egypt
0
0
1
0
0
0
Francie
3
3
0
0
0
0
Irán
3
0
0
0
0
0
Japonsko
60
17
0
0
0
0
Korea
4
2
0
0
0
0
Norsko
0
0
0
0
0
10
Polsko
0
20
0
0
0
0
Rakousko
5
4
0
0
0
0
Rusko
4
0
0
4
0
0
Slovinsko
0
0
0
0
0
0
Slovensko
0
17
0
2
8
0
SRN
0
3
0
8
4
20
Švédsko
0
2
0
0
0
0
Španělsko
0
3
0
0
0
0
Taiwan
19
10
0
0
0
0
USA
0
2
0
0
0
0
V.Británie
0
7
0
1
0
0
CELKEM
100
90
1
15
12
45
63
Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání
Přehled 9.23
Přehled 9.24
Vyslání pracovníků do zahraničí v letech 2003 - 2005
2003
2004
2005
Kongresy, konference, symposia, semináře
247
303
257
Spolupráce
90
89
119
Studijní a přednáškové pobyty
9
8
11
Dlouhodobé studijní pobyty a stáže
4
9
5
Obhajoby, habilitace, oponentury
5
5
8
Zahr. projekty - SOCRATES,CEEPUS
31
20
19
Výstavy, veletrhy, workshopy
22
21
22
5. a 6. RP EU
21
2
19
429
457
460
2003
2004
2005
Přednáškové pobyty, konference
76
110
100
Studijní pobyty, spolupráce
42
99
90
Stáže
19
1
1
Zahraniční projekty
27
20
15
Jiné
26
7
12
Studenti
67
28
45
257
265
263
Vyslání
CELKEM
Přehled 9.25
Přijetí zahraničních hostů v letech 2003 - 2005
Přijetí
Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání
CELKEM
64
10. Další aktivity fakulty
10.1
Přehled konferencí a významných seminářů pořádaných na FS ČVUT
V roce 2005 se FS ČVUT v Praze jako organizátor nebo spoluorganizátor podílela na těchto seminářích
a konferencích:
• seminář „Nové přístupy v experimentálním vyšetřování zbytkových napětí a jejich vlivu na integritu
a životnost součástí a konstrukcí“(2. část), 25.1.2005, Praha
• seminář „Nové přístupy v experimentálním vyšetřování zbytkových napětí a jejich vlivu na integritu
a životnost součástí a konstrukcí“(3. část), 17.5.2005, Praha
• 5. mezinárodní konference “Plasty – konstrukční materiály“, 10.-11.3.2005, Praha
• Ph.D. Symposium „Buildings & System Simulation, 20.5.2005, Praha
• X. konference „Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů“, 14.-16.6.2005, Lázně Libverda
• konference „Aktuální teorie a praxe řízení podniku“, 24.6.2005, Praha
• „The 16th International Symposium on Transport Phenomena“, ISTP-16, 29.8.-1.9.2005, Praha
• Conference on Transient Processes in Internal Combustion Engines and Automotive Powertrains
„TRANSIENTS 2005“, 13.-14.9.2005, Praha
• XXXVI. Mezinárodní konference kateder a pracovišť spalovacích motorů „KoKa 2005“, 15.-16.9.2005,
Praha
• 6. mezinárodní konference „Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků“, tématicky
zaměřené na “Manažerské nástroje řízení podniku a jejich integrační role”, doprovodný program
MSV Brno 2005, 4.10.2005, Brno
• Meeting of Representatives of Honeywell and FME CTU in Prague, 17.10.2005. Praha
• Česko-německá konference „Zvýšení hodnoty multifunkčních dílů a výrobních postupů při zpracování plechu“, 18.-19.10.2005, Praha
• kolokvium „Experiment in Solid Mechanics – Yesterday, Today and Tomorrow“, 31.10.2005, Praha
10.2
Účast na výstavách a veletrzích
FS ČVUT se v roce 2005 aktivně (s exponáty, případně v hodnotících grémiích) účastnila na následujících výstavách a veletrzích:
• Mezinárodní strojírenský veletrh Brno MSV 2005, 3.-7.10.2005, Brno.
• „INOVACE 2005“ – Týden vědy, výzkumu, vývoje a inovací v ČR, 12. ročník mezinárodního veletrhu
invencí a inovací, 12. mezinárodní sympozium INOVACE 2005, 29.11-2.12.2005, Praha.
10.3
Přehled ocenění, získaných pracovníky fakulty v roce 2005
Z rezervy rektora byla v roce 2005 přiznána mimořádná podpora pro vědecké týmy, vedené:
• Prof. Ing. Jiřím Bílou,DrSc.
• Prof. Ing. Janem Mackem,DrSc.
• Doc. Ing. Richardem Novým,CSc.
• Prof. Ing. Josefem Steidlem,CSc.
Z rezervy rektora byli v roce 2005 oceněni tito významní vědečtí pracovníci:
• Prof. Ing. Jiří Nožička,CSc.
• Doc. RNDr.Pavel Burda,CSc.
• Doc. Ing. Jiří Bašta,Ph.D.
• Prof. Ing. Michael Valášek,DrSc.
• Prof. Ing. Rudolf Žitný,CSc.
• Ing. Tomáš Marzi, Ph.D.
65
Další aktivity fakulty
10.3.1 Mimořádná ocenění
10.3.2 Medaile
V roce 2005 byly na základě návrhu Fakulty strojní uděleny následující medaile ČVUT a Fakulty strojní:
Felberova medaile I. stupně
Prof. Ing. Karel Macík,CSc.
Pamětní Hýblova medaile
Prof. Ing. Zdeněk Dvořák
Pamětní Hasova medaile
Prof. RNDr.Pavel Lukáč,DrSc. (MFF UK)
Medaile Fakulty strojní ČVUT v Praze Ing. František Pazdera,CSc. (ÚJV Řež)
Medaile Fakulty strojní ČVUT v Praze Prof. Ing. Josef Vačkář,CSc. (FSI VUT Brno)
V rámci soutěže o Cenu Inovace roku 2005 bylo uděleno Čestné uznání týmu FS pod vedením Doc.
Ing. Jaromíra Volfa,DrSc.za vývoj měřicího přístroje PLANTOGRAF V05.
10.4
Přihlášky vynálezů a užitných vzorů
O aktivitách fakulty v této oblasti svědčí skutečnost, že v roce 2005 bylo podáno sedm přihlášek vynálezů a šest přihlášek užitných vzorů a byly uděleny dva patenty a čtyři osvědčení na užitné vzory.
Seznam podaných přihlášek vynálezů, užitných vzorů a udělených ochranných dokumentů v r. 2005
na FS ČVUT v Praze uvádíme v následujících kapitolách.
10.4.1 Patentové přihlášky (přihlášky vynálezů)
• Kolář, P. - Ondráček, M. - Houša, J.: Deskové teleskopické kryty, zejména pro obráběcí a tvářecí
stroje. Patentová přihláška European Patent Office, Patent No.05103487.4. 2005-04-28.
• Andertová,J. – Rieger,F.: Způsob modifikace tokových vlastností vodných suspenzí elektrárenských
popílků. Patentová přihláška, PV 2005-9, 2005-01-7.
• Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Vítek, T. - Španiel, M.: Těleso silového snímače. Patentová
přihláška, PV 2005-321, 2005-05-23.
• Rybníček,J. – Steidl,J. – Kruliš,Z. – Lach,R. – Grellmann,W.: Způsob recyklace směsi konstrukčních
plastů na houževnatý termoplastický materiál a směs konstrukčních materiálů. Patentová přihláška,
PV 2005-624, 2005-09-30.
• Hošek, J.: Zařízení pro určení polohy a/nebo velikosti alespoň jednoho sférického tělesa v měřeném
prostoru tekutiny. Patentová přihláška, PV 2005-672, 2005-10-25.
• Balík, K. - Černý, M. - Sochor, M. - Suchý, T. - Sucharda, Z. - et al.: Kostní náhrady a výplně pro ortopedii na bázi kompozitních materiálů a způsob jejich přípravy. Patentová přihláška, PV 2005-694,
2005-11-07.
• Vítek, K. - Volf, J.: Bodcový snímač deformací. Patentová přihláška, PV 2005-748, 2005-12-01.
10.4.2 Udělené patenty
• Volf,J. - Holý,S. - Vlček,J. - Papežová,S.: Proporciální snímač rozložení kontaktního tlaku. Úřad
průmyslového vlastnictví, 295655. 2005-07-21.
• Talácko,J. – Andrlík,V.: Pohon teleskopického ramena. Úřad průmyslového vlastnictví, 295950.
2005-10-18.
Další aktivity fakulty
10.4.3 Přihlášky užitných vzorů
• Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Španiel, M. - Vítek, T.: Těleso silového snímače. Přihláška
užitného vzoru, PUV 2005-16646. 2005-05-25.
• Hornych, J., Bach,P.: Čidlo pro měření podpovrchových teplot statických a/nebo pohyblivých částí
strojních zařízení. Přihláška užitného vzoru, PUV 2005-16981, 2005-09-07.
• Vítek,K. - Růžička,M.: Přípravek pro kombinované namáhání zkušebních vzorků, zejména krutem a
ohybem, Přihláška užitného vzoru, PUV 2005-17024. 2005-9-22.
• Vítek, K.: Bodcový snímač deformací. Přihláška užitného vzoru, PUV 2005-17078. 2005-10-18.
• Horák, Z. - Sedláček, R. - Michalec, J. - Řezníček, J. - Vondrová, J.: Dotykové měřidlo tuhosti kloubní
chrupavky. Přihláška užitného vzoru, PUV 2005-17084, 2005-10-21.
• Řezníček, J.: Přípravek pro upevnění měřeného vzorku. Přihláška užitného vzoru, PUV 2005-17284,
2005-12-09.
66
10.4.4 Udělené užitné vzory
• Volf.J. - Petrtýl,M. - Bezouška,V. - Holý,S. - Vítek,K. - Bláhová,M.: Proporciální snímač napětí, zejména
napětí v kosti. Užitný vzor Úřad průmyslového vlastnictví, 15132. 2005-02-14.
• Bezouška,V. - Volf.J. - Petrtýl,M.: Zařízení pro sledování stavu a změn materiálu, zejména kosti.
Užitný vzor Úřad průmyslového vlastnictví, 15133. 2005-02-14.
• Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Španiel, M. - Vítek, T.: Těleso silového snímače. Užitný vzor
Úřad průmyslového vlastnictví, 15791. 2005-09-12.
• Vítek, K.: Bodcový snímač deformací. Užitný vzor Úřad průmyslového vlastnictví, 16063. 2005-12-05.
10.5
Tělovýchovná a sportovní činnost studentů
Tělesná výchova na Fakultě strojní ČVUT má nezastupitelné místo v denním režimu vysokoškoláků.
Studenti se věnují tělesné výchově ve třech formách-povinné, doporučené a zájmové. Zájmovou tělesnou výchovu zajišťuje VŠTJ Technika Praha strojní.
Povinná tělesná výchova je zařazena ve studijním digramu 1. a 2. ročníku řádného studia v rozsahu
dvou hodin týdně. Povinná účast je stanovena pro studenty také na letním výcvikovém kurzu v rozsahu
jednoho týdne. Letní kurzy probíhají ve výukovém centru strojní fakulty pod Lipenskou přehradou na
Herbertově, v menší míře na Slapské přehradě na Živohošti. Pro milovníky volné přírody jsou organizovány stanové tábory na rybníku Dvořišti.
V rámci semestrální výuky mají studenti k dispozici výběr z následujících tělovýchovných aktivit:
plavání, fotbal, basketbal, volejbal, lukostřelba, nohejbal, softbal, floorbal, kendo, sjezdové lyžování,
kanoistiku, cyklistiku, horská kola, tenis, stolní tenis, aerobik, horolezectví, spinning, squash.
Rozšiřující nabídka sportovního vyžití pro studenty druhého až pátého ročníku je součástí doporučené tělesné výchovy sportovních zimních i letních kurzů. S velkým zájmem se setkává semestrální kombinovaný program / tenis, squash,golf/ vyučovaný v rámci tělesné výchovy pro budoucí managery.
ÚTV se setkává se stále vzrůstajícím zájmem studentů o účast ve sportovních akcích. Proto kromě
výuky v semestrálních hodinách organizuje jednorázové turnaje , dlouhodobé soutěže a víkendové
zájezdy do přírody ve volném čase studentů a zaměstnanců školy. V roce 2005 proběhly soutěže ve
squashi, bowlingu, plážovém volejbalu, floorbalu, footsalu.
VŠTJ Technika Praha strojní má 15 oddílů. Z jejich širokého sportovního spektra a diferencované
výkonnostní úrovně si každý zájemce může vybrat svůj oblíbený druh sportu na přiměřené úrovni. Výkonní sportovci mají možnost během studia na fakultě pokračovat v závodní činnosti s účastí v pravidelných mistrovských soutěžích, nesoutěžní oddíly a družstva poskytují řadu příležitostí k rekreačnímu
sportování a turistice. Oddíly VŠTJ mají k dispozici vlastní horskou chatu v Novém Městě v Krušných
horách, prostory v loděnici ČVUT v Praze –Chuchli.
V současné době pracují ve VŠTJ tyto oddíly:
• basketbal – v soutěžích / Přebor Prahy až II.třída/ dvě družstva mužů, jedno družstvo žen,
• karate - nezávodní oddíl,
• kendo - pravidelně se umisťují na předních místech na mistrovství Evropy,
• lyže běh – závodní i nezávodní činnost, správa chaty v Krušných horách,
• lyže sjezd – závodní oddíl, skialpinismus,
• sporty v přírodě- horská kola, orientační závody, přírodní aktivity, lyžování, vodáctví,
• turistika - letní i zimní turistika,
• vodní slalom- závodní oddíl s výbornou úrovní, vlastní lodě,
• kondiční cvičení-cvičí v prostorách tělocvičny Al,
• volejbal - závodní oddíl, jedno družstvo mužů- Přebor Prahy,
• kulturistika - nezávodní oddíl,
• aikido - nezávodní oddíl,
• aerobik - nezávodní oddíl,
• kopaná a studentský sportovní oddíl - nově založené oddíly.
67
Další aktivity fakulty
10.5.1 Oddíly
10.5.2 Kulturní, společenské a další významné akce
• pod záštitou děkana fakulty se 4. března 2005 uskutečnil reprezentační ples fakulty v Masarykově
koleji.
• konference Studentské tvůrčí činnosti na FS ČVUT v Praze dne 26. dubna 2005.
• tradiční jarní a podzimní komorní koncerty se uskutečnily v Betlémské kapli 13. dubna a 19. října
2005.
• dne 24. října 2005 se uskutečnila již tradiční beseda s legendárními letci a dalšími válečnými veterány.
• komorní koncert Fakulty strojní a Inženýrské akademie ČR, spojený s předáním cen IA ČR, se
uskutečnil 30. listopadu 2005 rovněž v prostorách Betlémské kaple.
• v rámci činnosti Asociace strojních inženýrů (ASI) a Klubu seniorů (S – klub) se na Fakultě strojní
pravidelně koná řada odborných přednášek a vzpomínkových akcí.
• tradiční vánoční koncert v Betlémské kapli “Pojďte s námi .do Betléma”, pořádaný z iniciativy sbormistra Doc. Ing. J.Zichy,CSc., se uskutečnil 21. prosince 2005 a jeho výtěžek byl věnován na léčení
poruchy krvetvorby ve FN Motol.
ČVUT v Praze ve spolupráci s Výzkumným centrem spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka
vydává od počátku roku 2003 odborný časopis MECCA – the Journal of Middle European Construction
and design of Cars. Časopis vychází čtvrtletně v anglickém jazyce.
10.6
Projekty, financované ze strukturálních fondů EU
Další aktivity fakulty
Informační středisko seznamuje potenciální řešitele s možnostmi a podmínkami financování projektů
ze strukturálních fondů EU (dále SF), a to zejména z Evropského sociálního fondu (ESF) a ve zvláštních
případech i z Operačního programu rozvoje lidských zdrojů (OP RLZ)
Podmínky čerpání finanční podpory z ESF v regionu Praha jsou závazně stanoveny Jednotným
programovým dokumentem (zkráceně JPD3, regionu NUTS 2, hl.m. Praha) a jeho Programovým dodatkem.
Specifické cíle a typy činností v nichž je uvažováno se zapojením vysokých škol a tudíž i naší fakulty
jsou zejména v těchto prioritách:
Priorita 3 - Rozvoj celoživotního učení
• Opatření 3.1. - Rozvoj počátečního vzdělávání jako základ celoživotního učení a z hlediska potřeb
trhu práce a ekonomiky znalostí
• Opatření 3.2 - Rozvoj dalšího vzdělávání
Priorita 4 - Adaptibilita a podnikání
• Opatření 4.1. – Zvýšení adaptibility zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek jako podpora konkurenceschopnosti
• Opatření 4.2. - Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora
inovací.
Informační středisko je na Fakultě strojní v oblasti SF poradenským a evidenčním centrem, které
úzce spolupracuje jednak s příslušným útvarem na RČVUT jednak s Řídícím orgánem (v případě ESF
– MPSV) a pověřenými vyhlašovateli grantových schémat – NVF a Magistrátem hl.m. Prahy.
10.6.1 Finanční podpora pro projekty zahajované v roce 2005
Finanční podpora byla schválena pro tyto projekty z ČVUT FS zahajované v roce 2005:
• Konzultační centrum pro realizaci a řízení mezinárodních projektů se zaměřením na zkvalitnění doktorského studia (Opatření 3.1)
Podpora ve výši 4 499 490 Kč
• Prohloubení praktické přípravy při výchově inženýrů na ČVUT v Praze - FS (Opatření 3.1.)
Podpora ve výši 5 600 000 Kč
• Strojírenské technologie pro MSP (Opatření 4.1.)
Podpora ve výši 3 114 460 Kč
• Inkubátor rozvoje lidských zdrojů při vývoji průmyslových aplikací významného čs. vynálezu
rotačního stroje s oběžnými dvojkřídly „FROTOR“ (Opatření 4.2.)
Podpora ve výši 16 246 800 Kč
68
10.6.2 Projekty, schválené v roce 2005 a zahajované v roce 2006
Projekt, schválený v roce 2005, ale zahajovaný v roce 2006, byl:
• informační a vzdělávací centrum kompozitních materiálů (Opatření 4.2.)
Podpora ve výši 7 052 000 Kč
Další aktivity fakulty
Celková výše podpor ze SF získaných FS je 36,51275 mil. Kč, což je 22,8 % z celkové částky
159,946 mil. Kč, získané ze SF pro celé ČVUT v Praze.
ČVUT FS je rovněž zapojena do již schváleného projektu v rámci Opatření 4.2. - „Zavedení výchovy
k inovačnímu podnikání a transferu technologií na ČVUT v Praze“ známého pod zkratkou „TRIPOD“, a
to zastoupením v řídící radě projektu a významnou účastí řešitelského kolektivu Ústavu 12138 na etapě
- „Manažerské a prezentační techniky“.
69
11. Péče o studenty
11.1
Stipendia vyplacená v roce 2005
11.1.1 Stipendia za vynikající studijní výsledky - přehled
Byla dokončena výplata stipendií za vynikající studijní výsledky dosažené v akademickém roce
2003/2004 (leden – červen 2005) …………………………………. 658 000 Kč
Byla zahájena výplata stipendií za vynikající studijní výsledky dosažené v akademickém roce
2004/2005 (září – prosinec 2005) …………………………………. 829 600 Kč
V roce 2005 bylo vyplaceno v této kategorii stipendií celkem 1 487 600 Kč.
11.1.2 Informace o stipendiích přiznaných za vynikající studijní výsledky dosažené
v akademickém roce 2004/2005
Žádost o přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky dosažené v akademickém roce 2004/2005
podalo celkem .............................................................…………………………… 288 žadatelů
Po přezkoumání vyřazeny celkem ..........................................................………. 3 žádosti
Pro přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky doporučeno celkem ….. 285 žádostí
Podáno žádostí
Za ročník
Stipendium
celkem
nepřiznáno
přiznáno
1,00
1,01 až 1,20
1,21 až 1,50
1,51 do 1,80
1.
67
1
66
5
17
23
21
2.
38
-
38
3
4
14
17
3.
32
1
31
0
5
12
14
4.
98
1
97
3
20
47
27
5.
53
-
53
1
11
26
15
Celkem
288
3
285
12
57
122
94
Počet studentů s VP
(u přiznaných stipendií)
Podáno žádostí
1,00
1,01
až
1,20
1,21
až
1,50
1,51
až
1,80
měsíčně
na rok
2005
na rok 2006
celkem
za ak. rok
2005/2006
Za ročník
Stipendium
přiznáno
Ze stipendijního fondu nutno uvolnit (Kč)
Σ
1.
67
1
66
5
17
23
21
51.100
204.400
306.600
511.000
2.
38
-
38
3
4
14
17
26.800
107.200
160.800
268.000
3.
32
1
31
0
5
12
14
20.400
81.600
122.400
204.000
4.
98
1
97
3
20
47
27
70.900
283.600
425.400
709.000
5.
53
-
53
1
11
26
15
38.200
152.800
45.200
198.000
Celkem
Péče o studenty
Vážený průměr
288
285
12
57
122
94
207.400
829.600
1,060.400
1,890.000
ne
3
ano
Studentům studujícím v 11. semestru je v souladu se Stipendijním řádem stipendium vypláceno jen
po dobu pěti měsíců.
70
11.1.3 Účelová stipendia
V souladu s §4 odst. 2, písm. f (2) Stipendijního řádu Fakulty strojní ČVUT v Praze, přiznal děkan devět
účelových stipendií v celkové výši 15 000 Kč (Akce prvák).
V souladu s §4 odst. 2, písm. b, Stipendijního řádu Fakulty strojní ČVUT v Praze, přiznal děkan jedno
účelové stipendium ve výši 15 000 Kč.
V souladu s čl.4, odst.2, písm. a Stipendijního řádu ČVUT v Praze, přiznal děkan 41 stipendií v celkové
výši 85 000 Kč.
Za zcela výjimečné studijní výsledky přiznal děkan v souladu s §4 odst. 2, písm. b, Stipendijního řádu
Fakulty strojní ČVUT v Praze 14 stipendií v celkové výši 56 000 Kč.
11.2
Informační středisko
11.2.1 Ediční činnost
V rámci Informačního střediska byla také metodicky řízena ediční činnost. Podrobný popis ediční činnosti je obsažen v kapitole 5.5, na kterou se tímto odkazujeme.
11.2.2 Dny otevřených dveří
V roce 2005 byla na ČVUT FS pořádána dvě kola Dnů otevřených dveří (dále DOD), a to 1. 2. 2005 a
2. 2. 2005 pro zájemce o studium v akademickém roce 2005/2006 (2. kolo) a 30. 11. 2005 a 1. 12. 2005
pro zájemce o studium v akademickém roce 2006/2007 (1. kolo).
Účast na 2. kole DOD (pro akademickém rok 2005/2006) - 578 osob
Účast na 1. kole DOD (pro akademickém rok 2006/2007) - 613 osob
V první části Dnů otevřených dveří byli zájemci o studium seznámeni se studijními programy, formami
studia a přijímacími podmínkami ke studiu na Fakultě strojní a také s výhledem uplatnění jejích absolventů v praxi. V druhé části navštívili účastníci DOD podle zvolené sféry zájmu vybrané laboratoře FS,
kde byli doktorandy a pedagogy seznámeni s náplní práce jednotlivých laboratoří a byly jim zodpovězeny případné dotazy.
Jak ukázaly výsledky šetření jsou DOD uchazeči o studium přijímány pozitivně a přispívají k zvyšování zájmu o studium na naší fakultě.
Informační středisko (dále IS) úzce spolupracovalo se studijním oddělením fakulty jednak na tvorbě databáze odpovědí na často kladené otázky (FAQ), která byla průběžně aktualizována jednak zveřejňováním aktuálních přijímacích podmínek na www stránkách fakulty. IS se rovněž značnou měrou podílela
na podávání informací zájemcům o studium , ať již pomocí elektronické pošty či telefonicky.
IS svým útvarem DTP vydávala nejen propagační materiály jejichž je samo autorem, ale i materiály
(poutače, postery, přání, diplomy a jiné publikace) pro ostatní útvary fakulty. V roce 2005 byly inovovány propagační skládané prospekty pro zájemce o studium na FS jak v české tak anglické verzi a byly
započaty práce na vydání reprezentativnějšího bookletu o ČVUT FS umožňující připojení Video-CD
nebo DVD. IS rovněž zajišťovalo propagaci DOD v řadě medií formou inzerce (LN, Mladá fronta DNES,
METRO, teletext TV NOVA).
IS se podílelo na tvorbě fotodokumentace z významných jak odborných tak kulturních akcí FS (imatrikulace, promoce, koncerty, konference atp.)
IS provozovalo světelné noviny, zatím však jen v objektu Dejvice (na Karlově náměstí v důsledku
rekonstrukce jsou tyto noviny mimo provoz). Na světelné noviny se umisťovaly aktuální a zvlášť významné informace jak o studijních a organizačních záležitostech tak kulturních akcích.
IS informovalo veřejnost o cyklech přednášek v rámci Univerzity třetího věku (U3V). Přijímalo přihlášky a vedlo příslušnou administrativu.
71
Péče o studenty
11.2.3 Propagace
11.2.4 Přehled dalších akcí FS zajišťovaných IS v roce 2005
Ples FS
Koncert pro Indonésii
Konference „Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů“ – Lázně Libverda
ISTP 2005
Mezinárodní konference EUROMAT 2005
TRANSIENTS
KOKA
Jednání „Research Consulting Meeting on Evaluation of New Software for Radiotracer
and Sealed Source Technology“
18.10. – 19.10. Česko-německá konference „Zvýšení hodnoty multifunkčních konstrukčních dílů a
výrobních postupů při zpracování plechu“
Prosinec
Vánoční koncert „Pojďte s námi do Betléma“ v Betlémské kapli.
Péče o studenty
4.3.
30.3.
14.6. – 16.6.
29.8. – 1.9.
5.9. – 14.9.
12.9. – 14.9.
15.9. – 16.9.
3.10 – 5.10.
72
12. Výroční zpráva o hospodaření FS ČVUT za rok 2005
Výroční zpráva o hospodaření
Rozpočet FS ČVUT v Praze na rok 2005 byl sestaven na základě „Rozhodnutí rektora Českého vysokého učení technického v Praze o přidělení prostředků státní dotace Fakultě strojní“ a byl schválen AS FS
ČVUT dne 11.5.2006. Rozpočet byl sestaven v souladu se směrnicí kvestora č. 62/05 – o metodickém
postupu vypracování a schvalování rozpočtu ČVUT na rok 2005, o přidělování a kontrole čerpání finančních prostředků a o rozpočtovém provizóriu ze dne 29.3.2005.
.
Čerpání rozpočtu FS ČVUT je ve zkrácené formě uvedeno v tabulce č. 12.1. Z tabulky je zřejmé, že
došlo k překročení nákladů v hlavní i doplňkové činnosti, ale současně i k navýšení výnosů. Průřezově
se tato skutečnost projevuje ve všech nákladových druzích, zejména pak v oblasti osobních nákladů
a u nákladů za spotřebované služby. Nárůst nákladů na řádku 30 – odpisy, prodaný majetek, tvorba
zákonných rezerv je dán tvorbou zákonných rezerv. Nárůst nákladů byl plně hrazen výnosy z hlavní a
doplňkové činnosti. Celkově byl výsledek hospodaření kladný ve výši 2.328 tis. Kč, z toho 371 tis. Kč
v hlavní činnosti a 1.509 tis. Kč v doplňkové činnosti. Hospodářský výsledek bude zúčtován do fondů
FS ČVUT.
Cílem hospodaření v roce 2005 bylo vyrovnat se s poklesem základní dotace z důvodu propadu
přepočteného počtu studentů. Vyrovnávací příspěvek ve výši 14 mil. Kč od ostatních fakult a součástí
využít zejména k posílení fondů FS a ke zlepšení cash flow tak, aby byly naplněny dlouhodobé cíle
stanovené v roce 2003.Tohoto cíle bylo dosaženo aktivním přístupem vedoucích ústavů, výzkumných
center a řešitelů projektů v oblasti výnosů z vědecko výzkumné činnosti a doplňkové činnosti. Z ostatních útvarů se významně podílel na výnosech z doplňkové činnosti útvar 12372 – informační středisko,
a to dynamickým růstem tržeb za provádění konferenční činnosti. Výnosy z vědecko-výzkumné a doplňkové činnosti dle nákladových středisek dokumentuje tabulka č. 12.2.
Plán oprav a údržby nebyl dodržen u těchto akcí:
•
přestavba topení z parního na teplovodní – halové laboratoře
•
rekonstrukce osvětlení – halové laboratoře
•
rekonstrukce elektroinstalace – Dejvice př. 1.p. B1
Tyto akce nebyly realizovány po konzultacích s útvarem investiční výstavby vzhledem k tomu, že nebylo zřejmé, jakým způsobem a kdy bude v rámci generelu ČVUT realizována rekonstrukce stávajících
objektů. Tyto finanční zdroje byly alokovány na případnou rekonstrukci v halových laboratořích.
•
nový povrch tenisového kurtu – Herbertov
Akce nebyla realizována vzhledem k tomu, že stavební úpravy by výrazně přesáhly plánovanou částku.
V tabulce číslo 12.3 je rozklad finančního majetku k 31.12.2005. Výše finančního majetku je dána
budoucími výdaji spojenými s finančním rokem 2005, které se uskutečnily v měsíci lednu.
Stav pohledávek za odběrateli k 31.12.2005 je 6.747 tis. Kč, z toho po lhůtě splatnosti je v doplňkové
činnosti stanoven splátkový kalendář na částku 652 tis. Kč.
Stav závazků za dodavateli k 31.12.2005 je 8.131 tis. Kč. Závazky jsou průběžně hrazeny k poslednímu dni splatnosti.
Vývoj aktiv a pasiv FS dokumentuje rozvaha k 31.12.2005 – viz. Tabulka č. 12.4.
73
Tabulka 12.1
Řádek
Rozpočet a čerpání za r. 2005 - podrobný rozpis a přehled čerpání k 31.12.2005 v tis. Kč
Text v řádku
Hlavní činnost
Plán
Výroční zpráva o hospodaření
Doplňková činnost
Čerpání k
31.12.
Celkem
Čerpání k
31.12.
Plán
Čerpání k
31.12.
Plán
1.
A.I. Spotřebované nákupy celkem
43 295
45 009
3 242
5 054
46 537
50 063
2.
A.I.1. Spotřeba materiálu
30 815
32 963
2 542
4 956
33 357
37 918
3.
A.I.2. Spotřeba energie
12 480
12 046
700
98
13 180
12 144
4.
A.I.3. Spotřeba ostatních neskladovatel.dodávek
0
0
0
0
5.
A.I.4. Prodané zboží
0
0
0
0
6.
A.II. Služby celkem
79 781
82 365
3 516
8 270
83 297
90 635
7.
A.II.5. Opravy a udržování
14 790
10 065
490
1 347
15 280
11 412
8.
A.II.6. Cestovné
8 200
8 016
260
421
8 460
8 437
9.
A.II.7. Náklady na reprezentaci
260
427
600
201
860
628
10.
A.II.8. Ostatní služby
56 531
63 858
2 166
6 300
58 697
70 158
11.
A.III. Osobní náklady celkem
226 800
259 860
8 630
10 090
235 430
269 950
12.
A.III.9 Mzdové náklady
166 300
190 278
6 500
8 011
172 800
198 289
13.
A.III.10. Zákonné sociální pojištění
57 000
65 655
2 100
2 043
59 100
67 698
14.
A.III.11. Ostatní sociální pojištění
0
0
0
15.
A.III.12. Zákonné sociální náklady
36
3 530
3 964
16.
A.III.13. Ostatní sociální náklady
0
0
0
17.
A.IV. Daně a poplatky celkem
18.
A.IV.14. Daň silniční
19.
A.IV.15. Daň z nemovitostí
20.
A.IV.16. Ostatní daně a poplatky
21.
A.V. Ostatní náklady celkem
22.
A.V.17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení
23.
A.V.18. Ostatní pokuty a penále
24.
A.V.19. Odpis nedobytné pohledávky
25.
A.V.20. Úroky
26.
A.V.21. Kursové ztráty
27.
A.V.22. Dary
28.
A.V.23. Manka a škody
29.
0
3 500
3 927
30
0
300
429
30
21
330
450
30
19
12
11
42
30
0
8
9
8
9
270
410
10
1
280
412
31 610
32 707
-197
1 491
31 413
34 197
0
0
0
10
0
0
10
0
1 218
0
1 218
0
0
0
0
2
303
231
0
150
0
150
10
621
0
10
621
A.V.24. Jiné ostatní náklady
31 300
31 846
-200
121
31 100
31 968
30.
A.VI. Odp., prod. maj., tvor. rezerv a opr. pol.
celkem
25 000
28 299
2 420
4 720
27 420
33 019
31.
A.VI.25. Odpisy DNM a DHM
25 000
28 299
1 000
500
26 000
28 799
32.
A.VI.26. Zůst. cena prodaného DNM a DHM
0
0
0
0
33.
A.VI.27. Prodanné cenné papíry a podíly
0
0
0
0
34.
A.VI.28. Prodaný materiál
0
0
0
0
35.
A.VI.29. Tvorba rezerv
0
4 220
1 420
4 220
36.
A.VI.30. Tvorba opravných položek
0
0
0
0
37.
A.VII. Poskytnuté příspěvky celkem
0
0
0
38.
A.VII.31. Posk. přísp.zúčtované mezi org. slož.
0
0
0
0
39.
A.VII.32. Poskytnuté členské příspěvky
0
0
0
0
40.
A.VIII. Daň z příjmů celkem
0
0
0
0
41.
A.VIII.33. Dodatečné odvody daně z příjmu
0
0
0
0
42.
A. Náklady celkem
29 645
424 427
478 314
0
300
0
406 786
229
0
448 670
3
1 420
0
17 641
74
Text v řádku
Hlavní činnost
Plán
43.
B.I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
44.
B.I.1. Tržby za vlastní výrobky
45.
B.I.2. Tržby z prodeje služeb
46.
48.
B.I.3. Tržby za prodané zboží
B.II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob
celkem
B.II.4. Změna stavu zásob nedokončené výroby
49.
Doplňková činnost
Čerpání k
31.12.
Plán
Čerpání k
31.12.
Plán
6 074
19 050
31 574
26 550
37 648
0
675
855
675
855
6 074
18 345
30 719
25 845
36 793
0
30
0
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.II.5. Změna stavu zásob polotovarů
0
0
0
0
50.
B.II.6. Změna stavu zásob výrobků
0
0
0
0
51.
B.II.7. Změna stavu zvířat
0
0
0
0
52.
B.III. Aktivace celkem
0
0
0
53.
B.III.8. Aktivace materiálu a zboží
0
0
0
0
54.
B.III.9. Aktivace vnitroorganizačních služeb
0
0
0
0
55.
B.III.10. Aktivace dlouhod.nehmotného majetku
0
0
0
0
56.
B.III.11. Aktivace dlouhod.hmotného majetku
0
0
0
0
57.
B.IV. Ostatní výnosy celkem
28
29 865
45 789
58.
B.IV.12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení
0
0
0
0
59.
B.IV.13. Ostatní pokuty a penále
0
0
0
0
60.
B.IV.14. Platby za odepsané pohledávky
0
0
0
0
61.
B.IV.15. Úroky
2 292
0
1 400
2 292
62.
B.IV.16. Kurzové zisky
31
0
0
31
63.
B.IV.17. Zúčtování fondů
64.
B.IV.18. Jiné ostatní výnosy
65.
B.V. Tržby z prodeje maj., zúčt. rez.a opr. pol.
celkem
66.
B.V.19. Tržby z prodeje dlouh.nehm. a hmot.maj.
67.
47.
7 500
Celkem
Čerpání k
31.12.
7 500
0
0
29 765
1 400
0
45 761
0
100
2 000
2 476
0
2 000
2 476
26 365
40 963
100
28
26 465
40 991
0
28
0
0
0
28
27
0
0
27
B.V.20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
0
0
0
0
68.
B.V.21.Tržby z prodeje materiálu
1
0
0
1
69.
B.V.22. Výnosy z krátkod.finančního majetku
0
0
0
0
70.
B.V.23. Zúčtování rezerv
0
0
0
0
71.
B.V.24. Výnosy z dlouhod.finančního majetku
0
0
0
0
72.
B.V.25. Zúčtování opravných položek
0
0
0
0
73.
B.VI. Přijaté příspěvky celkem
0
300
773
74.
B.VI.26. Přijaté příspěvky zúčt.mezi organ.slož.
0
0
0
0
75.
B.VI.27. Přijaté příspěvky (dary)
773
0
300
773
76.
B.VI.28. Přijaté členské příspěvky
0
0
0
0
77.
B.VII. Provozní dotace celkem
369 221
396 403
0
369 221
396 403
78.
B.VII.29. Provozní dotace
369 221
396 403
0
369 221
396 403
79.
B. Výnosy celkem
406 786
449 040
19 150
31 602
425 936
480 642
80.
C. Výsledek hospodaření před zdaněním
0
371
1 509
1 957
1 509
2 328
75
300
300
773
0
0
Výroční zpráva o hospodaření
Řádek
Tabulka 12.2 Přehled výnosů nákladových středisek ve vědecko-výzkumné činnosti a v doplňkové činnosti v Kč
Nákladové středisko
Vědecko-výzkumná
činnost
12101 Ústav technické matematiky
-8 871 000
-8 871 000
12102 Ústav fyziky
-5 254 365
-5 254 365
12104 Ústav jazyků
0
-349 800
-349 800
12105 Ústav mechaniky
-25 901 007
-1 398 846
-27 299 853
12107 Ústav mechaniky tekutin a energetiky
-14 174 632
-3 584 225
-17 758 857
-722 000
-1 018 214
-1 740 214
-4 437 115
-562 669
-4 999 783
-11 104 000
-1 419 232
-12 523 232
12118 Ústav procesní a zpracovatelské techniky
-2 470 717
-410 125
-2 880 843
12120 Ústav vozidel a letadlové techniky
-2 915 175
-3 479 122
-6 394 297
12123 Ústav strojírenské technologie
-2 025 538
-1 014 635
-3 040 172
12132 Ústav materiálového inženýr
-3 422 217
-380 336
-3 802 553
12138 Ústav řízení a ekonomiky podniku
-2 319 574
-747 259
-3 066 833
12241 Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů J.Božka
-26 201 512
-2 956 155
-29 157 668
12242 Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii
12108 Ústav výrobních strojů a mechaniky
12110 Ústav přístrojové a řídící techniky
12116 Ústav techniky prostředí
Celkem
-28 062 159
-4 286 971
-32 349 130
12243 Centrum leteckého a kosmického výzkumu
-8 634 844
-1 212 720
-9 847 564
12244 Výzkumné centrum aplikované kybernetiky
-2 019 000
-2 019 000
12361 Výukové středisko Herbertov.
-2 473 957
-2 473 957
12362 Výukové středisko Mariánská
-60 001
-60 001
12371 Ústřední knihovna FS
-69 893
-69 893
-2 209 145
-2 209 145
-26 088
-26 088
-3 782 204
-3 782 204
12911 Sekretariát FS ČVUT
-92 381
-92 381
12921 Oddělení pro vědu a výzkum
-19 652
-19 652
12941 Celofakultní středisko
-48 037
-48 037
-31 601 668
-180 136 523
12372 Informační středisko
12375 Centrum počítačových služeb
12801 Technickoprovozní služby
Celkový součet
Výroční zpráva o hospodaření
Doplňková
činnost
Tabulka 12.3
-148 534 855
Finanční majetek k 31.12.2005 v Kč
Syntetický účet
Analytický účet
Název AU
211
2111100
Pokladna - hlavní
515 364,00
2111200
Pokladna - zástup I
137 628,50
2113050
Pokladna valutová - SKK
24 809,36
2113060
Pokladna valutová - USD
134 108,36
2113080
Pokladna valutová - CHF
6 901,98
2113110
Pokladna valutová - GBP
10 162,81
2113150
Pokladna valutová - CAD
0,00
2113170
Pokladna valutová - DKK
13 219,20
2113180
Pokladna valutová - JPY
11 486,75
2113190
Pokladna valutová - SEK
0,00
2113200
Pokladna valutová - AUD
0,00
2113300
Pokladna valutová - PLN
15 741,83
2113500
Pokladna valutová - EUR
326 926,96
76
Syntetický účet
Analytický účet
Název AU
213
2131100
Ceniny - stravenky
221
2211010
Běžný účet
2211040
Běžný účet - strukt.fondy EU
1 165 194,71
2211041
SF EU 51-2701870227/0100
1 690 921,78
2211050
Běžný účet - VC
3 714 319,96
2212010
Ost.BÚ-EUR
46 280,38
2212188
Ost.BÚ-SUR-51-2231190277/0100
43 225,28
2212201
SF 51-2672560237/0100
988 044,42
2212202
SF 51-2673360237/0100
338 865,23
2212203
SF 51-2682200227/0100
1 124 803,33
2217400
Ost.BÚ-gr.KB 274096100257/0100
23 580,00
98 160 965,29
75 442,55
CELKEM
Rozvaha k 31. 12. 2005 v tis.Kč
Název ukazatele
ř.
Stav k 01.01.05
Stav k 31.12.05
A.Dlouhodobý majetek celkem
1
647 119
648 255
I.Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
2
21 869
21 114
1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
3
0
0
2.Software
4
13 440
13 086
3.Ocenitelná práva
5
0
0
4.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
6
8 429
8 028
5.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
7
0
0
6.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
8
0
0
7.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
9
0
0
II.Dlouhodobý hmotný majetek celkem
10
1 015 659
1 034 723
1.Pozemky
11
145 948
145 948
2.Umělecká díla, předměty a sbírky
12
932
932
3.Stavby
13
320 206
324 969
4.Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
14
443 803
493 177
5.Pěstitelské celky trvalých porostů
15
0
0
6.Základní stádo a tažná zvířata
16
0
0
7.Drobný dlouhodobý hmotný majetek
17
61 808
60 376
8.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
18
0
0
9.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
19
42 553
8 630
10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
20
409
691
III.Dlouhodobý finanční majetek celkem
21
0
0
1.Podíly v ovládaných a řízených osobách
22
0
0
2.Podíly v osobách pod podstatným vlivem
23
0
0
3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
24
0
0
4.Půjčky organizačním složkám
25
0
0
5.Ostatní dlouhodobé půjčky
26
0
0
6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek
27
0
0
7.Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
28
0
0
IV.Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
29
-390 409
-407 581
1.Oprávky k nehmot. výsl. výzkumu a vývoje
30
0
0
2.Oprávky k softwaru
31
-6 837
-8 189
77
Výroční zpráva o hospodaření
Tabulka 12.4
108 567 992,68
Výroční zpráva o hospodaření
Název ukazatele
ř.
Stav k 01.01.05
Stav k 31.12.05
3.Oprávky k ocenitelným právům
32
0
0
4.Oprávky k DDNM
33
-8 429
-8 028
5.Oprávky k ostatnímu DNM
34
0
0
6.Oprávky ke stavbám
35
-65 179
-72 436
7.Oprávky k sam. movitým věcem a souborům movitých věcí
36
-248 156
-258 552
8.Oprávky k pěstitelským celkům
37
0
0
9.Oprávky k zákl. stádu a tažným zvířatům
38
0
0
10.Oprávky k DDHM
39
-61 808
-60 376
11.Oprávky k ostatnímu DHM
40
0
0
B.Krátkodobý majetek celkem
41
67 923
118 318
I.Zásoby celkem
42
1 875
237
1.Materiál na skladě
43
1 875
237
2.Materiál na cestě
44
0
0
3.Nedokončená výroba a polotovary
45
0
0
4.Polotovary vlastní výroby
46
0
0
5.Výrobky
47
0
0
6.Zvířata
48
0
0
7.Zboží na skladě a prodejníách
49
0
0
8.Zboží na cestě
50
0
0
9.Poskytnuté zálohy na zásoby
51
0
0
II.Pohledávky celkem
52
8 588
7 440
1.Odběratelé
53
6 192
6 747
2.Směnky k inkasu
54
0
0
3.Pohledávky za eskontované cenné papíry
55
0
0
4.Poskytnuté provozní zálohy
56
745
190
5.Ostatní pohledávky
57
-880
-3 036
6.Pohledávky za zaměstnanci
58
57
71
7.Pohledávky za institucemi SZ a VZP
59
0
0
8.Daň z příjmu
60
0
0
9.Ostatní přímé daně
61
0
0
10.Daň z přidané hodnoty
62
0
0
11.Ostatní daně a poplatky
63
0
0
12.Nároky na dotace a ost. zúčtování SR
64
0
0
13.Nároky na dotace a ost. zúčtování ÚSC
65
0
0
14.Pohledávky za účastníky sdružení
66
0
0
15.Pohledávky z pevných termínovaných operací
67
0
0
16.Pohledávky z emitovaných dluhopisů
68
0
0
17.Jiné pohledávky
69
2 473
3 469
18.Dohadné účty aktivní
70
0
0
19.Opravná položka k pohledávkám
71
0
0
III.Krátkodobý finanční majetek celkem
72
52 913
108 568
1.Pokladna
73
1 483
1 196
2.Ceniny
74
13
24
3.Účty v bankách
75
51 416
107 348
4.Majetkové cenné papíry k obchodování
76
0
0
5.Dluhové cenné papíry k obchodování
77
0
0
78
ř.
Stav k 01.01.05
Stav k 31.12.05
6.Ostatní cenné papíry
78
0
0
7.Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
79
0
0
8.Peníze na cestě
80
0
0
IV.Jiná aktiva celkem
81
4 547
2 073
1.Náklady příštích období
82
4 465
1 425
2.Příjmy příštích období
83
82
648
3.Kurzové rozdíly aktivní
84
0
0
AKTIVA CELKEM
85
715 042
766 573
A.Vlastní zdroje celkem
86
670 546
682 016
I.Jmění celkem
87
670 500
679 688
1.Vlastní jmění
88
654 762
655 897
2.Fondy
89
15 739
23 791
3.Oceňovací rozdíly z přecenění majetku
90
0
0
II.Výsledek hospodaření celkem
91
46
2 328
1.Účet výsledku hospodaření
92
0
2 328
2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
93
29
0
3.Nerozdělený zisk, ztráta minulých let
94
17
0
B.Cizí zdroje celkem
95
44 496
84 557
I.Rezervy celkem
96
1 420
5 640
1.Rezervy
97
1 420
5 640
II.Dlouhodobé závazky celkem
98
0
0
1.Dlouhodobé bankovní úvěry
99
0
0
2.Emitované dluhopisy
100
0
0
3.Závazky z pronájmu
101
0
0
4.Přijaté dlouhodobé zálohy
102
0
0
5.Dlouhodobé směnky k úhradě
103
0
0
6.Dohadné účty pasívní
104
0
0
7.Ostatní dlouhodobé závazky
105
0
0
III.Krátkodobé závazky celkem
106
31 153
53 338
1.Dodavatelé
107
2 147
8 131
2.Směnky k úhradě
108
0
0
3.Přijaté zálohy
109
212
423
4.Ostatní závazky
110
231
262
5.Zaměstnanci
111
3 483
3 659
6.Ostatní závazky k zaměstnancům
112
12 042
19 884
7.Závazky k institucím SZ a VZP
113
9 534
13 460
8.Daň z příjmu
114
0
0
9.Ostatní přímé daně
115
3 807
5 991
10.Daň z přidané hodnoty
116
0
0
11.Ostatní daně a poplatky
117
0
0
12.Závazky ze vztahu k SR
118
0
0
13.Závazky ze vztahu k rozpočtu ÚSC
119
0
0
14.Závazky z upsaných nesplacených cen. papírů
120
0
0
15.závazky k účastníkům sdružení
121
0
0
16.Závazky z pevných term. operací
122
0
0
17.Jiné závazky
123
-332
1 528
79
Výroční zpráva o hospodaření
Název ukazatele
Název ukazatele
ř.
Stav k 01.01.05
Stav k 31.12.05
124
0
0
19.Eskontní úvěry
125
0
0
20.Emitované krátkodobé dluhopisy
126
0
0
21.Vlastní dluhopisy
127
0
0
22.Dohadné účty pasívní
128
31
0
23.Ostatní krátkodobé finanční výpomoci
129
0
0
IV.Jiná pasíva celkem
130
11 923
25 579
1.Výdaje příštích období
131
8 163
7 865
2.Výnosy příštích období
132
3 760
17 714
3.Kurzové rozdíly pasívní
133
0
0
PASIVA CELKEM
134
715 042
766 573
Výroční zpráva o hospodaření
18.Krátkodobé bankovní úvěry
80
13. Rozbor plnění úkolů na rok 2005
Vedení fakulty se v roce 2005 průběžně zabývalo plněním úkolů, které vyplývají z Výroční zprávy fakulty strojní za rok 2004. Stav a forma splnění úkolů je podrobně popsána v této zprávě. Pro přehlednost
jsou odkazy shrnuty v následující tabulce.
Úkol
Kapitola
Posílit úlohu výzkumu a vývoje a jeho propojení s výukou a s praxí. Získávat další zdroje financování této oblasti.
7.5 až 7.8
Další zapojování do programù EU a využívání strukturálních fondù.
7.3
Øešit personální problémy motivací mladých pracovníkù a získáváním pracovníkù z praxe a dle možnosti i ze zahranièí.
Aktualizovat systém pøidìlování financí na jednotlivá pracovištì.
8.2
Akreditovat studijní programy „strojní inženýrství“ a „strojírenství“ v angliètinì.
5.11
Zvyšovat kvalitu vzdìlávací a výzkumné èinnosti s využitím hodnocení EUA, anket, podnìtù zahranièních èlenù VR FS,
diskusí s pøedstaviteli prùmyslu a využitím parametrù hodnocení v rámci ÈVUT.
5.6.2
Zvyšovat úèinnost studia a jeho atraktivnost rùstem poètu absolventù, zvláštì PhD studia, modifikací studijních
programù, zamìøením na projektovou výuku, spoluprací s ostatními fakultami ÈVUT a pøípravou nového studijního
programu ve spolupráci s VŠCHT.
5.8.4,
5.8.5
Dále propracovat systém strukturovaného studia a pøipravit akreditaci.
5.1
Zavést novou formu první souborné zkoušky.
5.7
Rozšíøit spolupráci se støedními školami a dùslednì na nich propagovat studium na fakultì.
5.6.2
Dále rozvíjet paralelní výuku v Sezimovì Ústí.
5.2
Zavést „elektronický rozvrh“ a elektronickou formu evidence zahranièních cest, trvale aktualizovat www stránky fakulty.
---
Zavedení elektronické ankety studentù, která je využívána všemi fakultami ÈVUT.
5.6.2
Rozšiøovat zahranièní styky podporou mobility studentù, doktorandù a akademických pracovníkù zvyšováním kapacit
zejména u smluv v programu Socrates/Erasmus a zvyšováním poètu pøijíždìjících zahranièních studentù a odborníkù.
7.6, 9
Dále prohloubit spolupráci s pøedními evropskými i mimoevropskými univerzitami a odbornými pracovišti, rozvíjet
spolupráci na mezinárodních projektech. Trvale zvyšovat jazykovou kvalifikaci pedagogù zapojených do výuky v anglickém 9
jazyce.
Otevøít v øíjnu 2005 dvouleté magisterské studium „Automotive Engineering“ zamìøené na konstrukci a výrobu
motorových vozidel, pøipravované ve spolupráci s francouzskou vysokou školou ENSIETA z Brestu a nizozemskou vysokou 5.12, 9.1.3
školou HAN v Arnhemu.
12
Pokraèovat v realizaci plánovaného stavebního programu rekonstrukce a modernizace budov fakulty na Karlovì námìstí, v
12
Horské ulici a v Dejvicích.
Trvale dle možností obnovovat, inovovat a modernizovat vybavení pracovišť a laboratoøí fakulty pro zabezpeèení
akreditovaných studijních programù.
12
Dokonèit jednosemestrový bìh univerzity tøetího vìku na téma „Dopady souèasného strojírenství na život spoleènosti“
a zorganizovat hodnotící anketu mezi jeho úèastníky. Realizovat jednosemestrový bìh univerzity tøetího vìku na téma
„Èlovìk a prostøedí“.
5.4.3
Pøipravit nabídku kurzù CŽV pro akademický rok 2005/06.
5.4.2
81
Rozbor plnění úkolů na rok 2005
Pokraèovat v tvorbì generelu rozvoje Fakulty strojní se zvláštním dùrazem na pøípravu celkové revitalizace laboratoøí
fakulty v Dejvicích.
14. Hlavní úkoly pro rok 2006
Hlavní úkoly pro rok 2006 lze shrnout následovně:
• příprava na akreditace a příprava nových bakalářských studijních programů,
• příprava nových metodik pro rozdělování finančních prostředků na fakultě,
• plánované dvě etapy rekonstrukce budovy v Horské ulici,
• příprava a zahájení rekonstrukce na Karlově náměstí,
• příprava rekonstrukce a modernizace dvou velkých poslucháren fakulty a vchodové haly,
• příprava a zahájení rekonstrukce fasády, paternosteru a sociálního zařízení v budově Dejvice,
• další vylepšování informačního systému fakulty,
• průběžné zlepšování přenosu informací z informačního systému na www stránky fakulty,
• zahájení vědeckovýzkumných aktivit v nově přijatých výzkumných záměrech,
• usilovat, aby co největší počet pedagogických pracovníků fakulty i studentů absolvoval zahraniční
stáž,
• iniciovat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem ve snaze zlepšit věkovou strukturu
docentů a profesorů,
• plná implementace a využití elektronické ankety,
• posilovat katedry kvalitními pracovníky z technické praxe a z výzkumných pracovišť.
Hlavní úkoly FS v roce 2006
Prof. Ing. Petr Zuna, CSc. ,D. Eng.h.c.
děkan Fakulty strojní
ČVUT v Praze
82
15. Schvalovací doložka
Výroční zpráva o činnosti Fakulty strojní ČVUT v Praze za rok 2005 a Zpráva o hospodaření Fakulty
strojní ČVUT v Praze za rok 2005 byla projednána a schválena Akademickým senátem Fakulty strojní
ČVUT v Praze na 20. zasedání dne 15. listopadu 2006.
Schvalovací doložka
Ing. Karel Vítek, CSc.
předseda AS FS ČVUT v Praze
83

Podobné dokumenty

V ý ro č n í zpr á va 2004 - České vysoké učení technické v Praze

V ý ro č n í zpr á va 2004 - České vysoké učení technické v Praze Výsledky v přijímání uchazečů ke studiu v doktorském studijním programu P 2301 „Strojní inženýrství“ ................................................................. 16

Více

V ý ro č n í zpr á va 2006 - České vysoké učení technické v Praze

V ý ro č n í zpr á va 2006 - České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Českého vysokého učení technického v Praze ve své koncepci pedagogické i vědecké práce vychází z akreditovaných studijních programů pro studium bakalářské, magisterské a doktorské a...

Více

Vědecká výchova - České vysoké učení technické v Praze

Vědecká výchova - České vysoké učení technické v Praze Jirout, T., Fořt. I.: An Investigation of the Erosion Wear of Pitched Blade Impellers in a Solid-Liquid suspension. Acta Polytechnica. 2008, vol. 48, no. 4, p. 16-26. ISSN 12102709. Jirout, T., Mor...

Více

svět strojírenské techniky - Svaz strojírenské technologie

svět strojírenské techniky - Svaz strojírenské technologie podnikatelské sekci a vyslovujeme nemalé přání spolupracovat s Vámi při hledání konkrétních postupů ve zvyšování obecné, ale i cílené vzdělanosti. Věříme, že toto naše úsilí budete podporovat.

Více

Implementační akční plán – Technologická

Implementační akční plán – Technologická Technologická platforma„Vozidla pro udržitelnou mobilitu“ (název projektu 5.1 SPTP02/008  „Vozidla pro udržitelnou mobilitu“) byla založena v rámci Sdružení automobilového průmyslu  (AutoSAP),  kte...

Více

Únor 2013 1.96 MB,

Únor 2013 1.96 MB, která do konce roku 2012 bude nutné provést (pøijetí dotací, úpravy rozpoètu v rámci schváleného rozpoètu na rok 2012). - Schválilo rozpoèet mìsta Tachova na rok 2013

Více

výroční zpráva - České vysoké učení technické v Praze

výroční zpráva - České vysoké učení technické v Praze Přístup ke vzdělávání, prostupnost, celoživotní vzdělávání Zájem o studium na ČVUT Studenti v akreditovaných studijních programech Absolventi ČVUT, uplatnění absolventů na trhu práce – hodnocení na...

Více

Vyrocni zprava-2006.vp

Vyrocni zprava-2006.vp 2.1.3.9. Počet studií podle jednotlivých krajů a okresů ČR 2.1.4. Počty absolventů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů 2.1.4.1. Přehled počtu absolventů akreditovaných stu...

Více