Dopis 10_April10

Transkript

Dopis 10_April10
Rotary International, Distrikt 2240
Česká republika a Slovenská republika
František Ryneš
guvernér distriktu
Motto Rotary International for the year 2009/10:
„THE FUTURE OF ROTARY IS IN YOUR HANDS“
Distriktní motto pro rok 2009/10:
„RESPEKT K PRAVDĚ, VŮLI K ČINŮM!“
(Respect for the truth, the will to act!)
Dopis guvernéra č.10
duben 2010
Měsíc magazínů Rotary
Obsah/strana:
Slovo guvernéra
Distriktní akce
Den mladých velvyslanců
Nominácia kandidáta na post DGN 2012-2013
Voľba člena komisie pre výber riaditeľa RI v zóne 19
Distriktní administrativa
Klubové akce
2
4
4
5
5
8
9
Usnesení z Distriktní konference
80. výročí založení RC Užhorod–pozvánka
80. výročí založení RC Užhorod–přihláška
Objednávka Seznam Rotary klubů 2010-11
Přehled o členech a docházce–únor 2010
Baťův odkaz Evropě–pozvánka
Baťův odkaz Evropě–program
Návraty ke kořenům–pozvánka
Návraty ke kořenům–program
Návraty ke kořenům–přihláška
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Přílohy/číslo:
Třebíč, 6. 4. 2010
Vážené rotariánky, rotariáni, milí přátelé!
Před týdnem proběhlo školení budoucích prezidentů a sekretářů
(PETS) v Jihlavě, na které navázalo Distriktní shromáždění. Chtěl bych
poděkovat Rotary klubu Jihlava, jmenovitě vedoucímu organizačního
výboru Liboru Ferdovi a prezidentovi Bedřichu Bártovi. Hotel Mahler a
jeho nádherné historické prostory byly zlatým rámem pro pracovní
jednání i slavnostní část distriktního shromáždění, které zaznamenalo
nevšedně hojnou účast. Zvláštní dík patří organizátoru doprovodného programu příteli
architektu Jaroslavu Huňáčkovi, který provedl naše partnerky a partnery jihlavskou radnicí i
podzemím města.
V Jihlavě byl doporučen ke schválení distriktní konferenci rozpočet na budoucí rok, doplněny
některé dokumenty dlouhodobých výměn služby mládeže a vyslechli jsme řadu fundovaných
zpráv komisí a výborů. Vedle školení PETS přednesl přednášku o směřování Nadace Rotary
přítel Thomas Watzenboeck, který je koordinátorem pro náš distrikt. Velká část časového
prostoru byla věnována službě mládeži i novému webovému portálu www.rotary2240.org.
Diskuze byly velmi věcné a účastníci nasbírali obrovské penzum informací. Díky distriktnímu
trenérovi Radoslavu Simonovi a správcům nového portálu můžete shlédnout drtivou většinu
prezentací alespoň ve „fóliové“ podobě na novém webu.
Když už jsem u nového webu – neodpustím si znovu výzvu vám všem, rotariánkám a
rotariánům našeho distriktu. Svou členskou kartu nemá dosud založenu ani polovina z nás.
Prosím, napravte tento nedostatek jako službu ostatním přátelům v distriktu i mimo něj.
Ještě horší je situace v klubových stránkách. I když byl manuál přílohou mého březnového
dopisu, unikl pozornosti sekretářů i webmasterů většiny klubů. Prosím o aktivitu i zde.
Přátelé Jan Vaněček z RC Plzeň a Augustin Čermák z RC Hradec Králové jsou připraveni
pomoci. Z iniciativy několika klubů vzešel nápad uspořádat pro sekretáře nebo webmastery
školení o novém portálu. Bude pravděpodobně v Brně. O místu konání a datu se včas
dozvíte.
Díky iniciativě velvyslanectví USA a osobní angažovanosti PDG Petra Pajase bude pokračovat
projekt Junior Ambassador. V samostatném dopisu, který jste dostali v předstihu, jsou
pokyny pro výběr účastníků i podmínky pro zařazení studentů a sponzorujících klubů. Prosím,
věnujte přípravě a výběru účastníků velkou pozornost, protože oni se stanou na jeden den
opravdovými vyslanci našeho distriktu i jednotlivých klubů.
Měsíc duben jsme si zvykli věnovat našemu tisku. Jedním z nejúspěšnějších distriktních
projektů je zpravodaj Rotary Good News, kterému jsme v tomto roce zajistili prodloužení
certifikace. I když nákladem patří mezi nejmenší z rodiny svých sourozenců, svou vysokou
kvalitou a nízkou pořizovací cenou patří ke světové špičce. Zvolený guvernér Martin Timr se
na světovém shromáždění v San Diegu přesvědčil, jak vysoko je náš časopis hodnocen
ostatními. Díky redakčnímu kolektivu pod vedením Svatopluka Jedličky máme možnost
seznámit všechny kluby s aktivitami a projekty klubů obou našich republik. Věřte, že je to ve
světě Rotary naprosto unikátní záležitost. A velmi mne těší, že jsme se naučili využívat náš
časopis ke vzájemnému obohacení. Již v této době se připravujeme na další zkvalitnění po
stránce obsahové i vzhledové v příštím rotariánském roce.
2
Před třemi týdny jsem završil klubové návštěvy. Velmi rád konstatuji, že kondici klubů lze ve
velké většině hodnotit jako výbornou a vynikající. Doufám, že i tam, kde tomu tak není,
pomohla moje návštěva inspirovat a motivovat ke zlepšení. Právě to je účelem těchto
návštěv. Moc děkuji asistentům, prezidentům, představenstvům i členům klubů, že mi
umožnili udělat si ucelený obraz o „stavu unie“. Věřte mi, stav je to dobrý.
Rodina klubů našeho distriktu se rozrostla. Dne 26. března byl přijat do rodiny Rotary nový
klub – Rotary klub Košice Classic. Slavnostní předání charty se uskuteční v sobotu 8. května.
Patří k tradičním zvykům, že se sjedou zástupci klubů z blízka i z dáli, aby novopečeným
rotariánům popřáli zdar a úspěch. Jste zváni v hojném počtu, prezident Robert Matějovič a
ostatní přátelé budou jistě potěšeni. Při této příležitosti připravuji jako překvapení obnovení
jedné staré tradice. Totéž se týká i dalšího nového klubu, RC Humenné, jehož zakládací
procedura byla ukončena v minulém týdnu a přijetí do Rotary International se očekává
v těchto dnech. Jistě i oni pošlou pozvání na svůj Charter.
Náš distrikt 2240 vkročil do druhého desetiletí moderní samostatné existence. Je čas,
abychom byli více vidět i na poli rotariánské diplomacie. Prvním krůčkem je jmenování PDG
Jozefy Polákové jedním ze čtyřiceti koordinátorů distriktů na světě pro oblast střední a
východní Evropy. Srdečně jí blahopřejeme a přejeme hodně síly a entuziasmu do práce ve
službě Rotary. Jsem přesvědčen, že je tím správným člověkem na správném místě.
Vážení přátelé, blíží se vyvrcholení letošního rotariánského roku. Chtěl bych vás již nyní
pozvat na konferenci našeho distriktu, která proběhne první červnový víkend v Třebíči a
v Jaroměřicích nad Rokytnou. Bude další příležitostí k přátelským setkáním i k práci na
posunutí distriktu vpřed. Řada klubů již poslala přihlášky, ostatní tak jistě učiní co nejdříve.
Organizační výbor připravuje bohatý program této slavnostní události. Kromě delegátů
konference přijede i celá řada hostů z tuzemska i ze zahraničí, v předvečer jednání budou
zasedat všechny mezinárodní výbory a v nedaleké Telči proběhne poslední díl golfové šňůry
o sako guvernéra. Věřím, že samotná Třebíč a její okolí mají co nabídnout i těm, kteří již do
našeho města zavítali. Organizátoři i distriktní tým se těší na hojnou návštěvu.
Přátelé, doufám, že se vám podařilo překonat jarní únavu. Pusťme se s vervou do poslední
čtvrtiny rotariánského roku. A nejen s vervou. S úctou k pravdě, s vůlí k činům!
Váš
František Ryneš
guvernér distriktu 2240
3
D
Diissttrriik
kttn
níí a
ak
kcce
e
Stav k 7.3.2010
Datum
Název akce
Místo konání
Pořádá
28.4.–2.5.2010
Semináři RYLA 2010
Prostřední
Bečva
Komise Ryla D 2240
20. 5. 2010
První Den mladých
velvyslanců
Praha
Velvyslanectví USA v Praze
4.–6.6.2010
Distriktní konference
Třebíč
RC Třebíč
4.–6.6.2010
Plenární zasedání
ICC CZ-SK-D
Třebíč
ICC CZ-SK a RC Třebíč
D
De
en
nm
mlla
ad
dý
ýcch
hv
ve
ellv
vy
ysslla
an
ncců
ů--h
ha
arrm
mo
on
no
og
grra
am
mp
prrv
vn
níí e
etta
ap
py
y
(Celý program Dne mladých velvyslanců (DMV)–Junior Ambassador‘s Day na Americkém
velvyslanectví v Praze viz sdělení DG Františka Ryneše ze dne 7.4.2010 zaslané všem klubům)
Do 18. 4. 2010:
seznámení se s projektem a kontakty se školami
Do 24. 4. 2010 včetně: Rotary kluby elektronickou cestou oznámí paní Heleně Markusové
([email protected]) a v kopii PDG Petru Pajasovi ([email protected])
a) že se projektu účastní (nebo proč se jej nemohou/nechtějí účastnit)
b) jméno sponsora pro DMV a jeho kontaktní data – e-mailovou adresu a telefon pro
denní kontakt
c) které školy z oblasti působnosti klubu se projektu účastní
Týden 26. 4. až 2. 5. 2010 mají školy, třídní učitelé a studenti na sepsání esejí a životopisů
Týden 3. 5. – 9.5. 2010 mají Rotary kluby a účastníci soutěže na to, aby proběhl výběr
vysílaného studenta a jeho náhradníka na klubové schůzce
Do 10. 5. 2010 včetně: Sponzoři elektronickou cestou předají paní Heleně Markusové
([email protected]) a v kopii PDG Petru Pajasovi ([email protected])
a) jméno vybraného studenta a číslo jeho občanského průkazu nebo cestovního pasu
b) jméno doprovázejícího sponsora a číslo jeho občanského průkazu nebo cestovního
pasu
c) životopis vysílaného studenta
d) esej napsanou vysílaným studentem v angličtině
e) informaci o způsobu dopravy do a z Prahy (přibližné časy příjezdu na místo srazu)
f) jakékoli údaje týkající se zvláštních nároků na stravování a pohyb studenta a sponsora
Dny 10. 5. – 16. 5. 2010 využije Velvyslanectví USA v Praze k vyhodnocení esejí, přípravu
dokumentů k pozvání účastníků DMV a dalším potřebným úkonům
20. 5. 2010 - První Den mladých velvyslanců
Týká se Rotary klubů Brandýs Boleslav, České Budějovice, Český Krumlov, Hluboká n/Vlt.Golf, Hradec Králové, Cheb/Eger, Jičín, Jindřichův Hradec, Karlovy Vary, Klatovy, LiberecJablonec, Most, Pardubice, Písek, Plzeň, Plzeň Beseda, Poděbrady, Tábor, Trutnov, Vrchlabí,
Praha Ekumena, Praha City, Praha Staré Město
4
D
Diissttrriik
kttn
níí k
ko
on
nffe
erre
en
ncce
e2
20
01
10
0
Distriktní konferenci Distriktu 2240, Česká republika a Slovenská republika, se bude konat
ve dnech 4. – 6. června 2010 v Grand Hotelu Třebíč a na Zámku Jaroměřice nad Rokytnou
T
Te
errm
míín
np
prro
op
po
od
dá
án
níí p
přřííh
hllá
ášše
ek
k jje
e sstta
an
no
ovve
en
nn
na
a1
15
5.. d
du
ub
bn
na
a2
20
01
10
0!!
(Pozvánka, program a přihláška viz minulý Dopis guvernéra č.9)
N
No
om
miin
ná
ácciia
ak
ka
an
nd
diid
dá
átta
an
na
ap
po
osstt D
DG
GN
N2
20
01
12
2--2
20
01
13
3..
Ivan Belan, PDG
predseda nominačnej komisie
Dňa 11.03.2010 sa stretla päťčlenná nominačná komisia zložená z PDG
menovaných DG Františkom Rynešom na výber kandidáta na post DGN
2012-2013 s dvomi kandidátmi, ktorých navrhli ich vlastné kluby.
Kandidáti boli z RC Poděbrady a RC Brno.
Komisia odporučila po svojom zasadnutí DG Františkovi Rynešovi nominovať na post DGN
2012-2013 člena RC Brno. Obidvaja kandidáti boli týmto rozhodnutím komisie informovaní.
DG František Ryneš akceptuje postup a výsledok jednania nominačnej komisie a nominuje
PP Alexandra Turkoviča (RC Brno) na post DGN 2012-2013.
Podľa volebných pravidiel Rotary International na post DGN, môže byť nominovanému
kandidátovi postavený protikandidát (ale len z kandidátov, ktorí boli zapísaní v 1. kole
nominácie), ak jeho klub podá opätovný návrh, ktorý podporí minimálne ďalších 5 klubov
dištriktu RI 2240.
Takýto návrh musí byť doručený do 14 dní od zverejnenia nominácie v Liste guvernéra číslo
10 – do rúk guvernéra dištriktu Františka Ryneša a musí byť opäť so súhlasom nominanta.
V
Vo
oľľb
ba
a ččlle
en
na
ak
ko
om
miissiie
ep
prre
ev
vý
ýb
be
err rriia
ad
diitte
eľľa
aR
RII v
v zzó
ón
ne
e1
19
9..
Voľba člena nominačnej komisie pre výber riaditeľa RI pre zónu 19 za dištrikt 2240
prebehla „per rolam“ v čase 20.02. – 28.03.2010. Traja kandidáti v dištrikte spĺňali všetky
podmienky k zvoleniu za člena tejto komisie.
Bolo rozposlaných 64 hlasovacích lístkov na adresu sekretárov každého klubu
v dištrikte. (RC Chomutov a kluby v zakladaní – RC Košice Classic a RC Humenné hlasovacie
lístky nedostali.) Do uzávierky bolo vrátených 36 platných hlasovacích lístkov, čo je
nadpolovičná väčšina.
Za člena komisie bola zvolená PDG Jozefa Poláková (RC Košice) počtom hlasov 14.
Ďalší dvaja kandidáti na člena komisie dostali zhodne po 11 hlasov.
Náhradník bol zvolený väčším počtom hlasov na tento post–PDG František Ryneš (RC
Třebíč) 13 hlasov. (PDG Petr Pajas–RC Praha City–7 hlasov).
Za správnosť: Ivan Belan, PDG
5
P
PE
ET
TS
Sa
aD
Diissttrriik
kttn
níí ssh
hrro
om
má
ážžd
dě
ěn
níí v
v JJiih
hlla
av
vě
ě2
27
7..-- 2
28
8..3
3..2
20
01
10
0
Martin Timr, DGE 2010/11, RC České Budějovice
Vážení rotariánští přátelé,
prezidentky a prezidenti, sekretářky a sekretáři,
zvolení pro rok 2010/2011,
činovníci distriktu D 2240 pro rok 2009/2010 a 2010/11,
kteří jste se zúčastnili pracovního setkání PETS a Distriktního shromáždění v Jihlavě.
Dovolte mi, abych Vám touto cestou poděkoval za Vaši účast. Konání důležitého semináře
PETS a Distriktního shromáždění je každoročně velkým rotariánským krokem vpřed, neboť
nám toto setkání umožňuje získat nové znalosti o Rotary, lépe pochopit jeho smysl a prověřit
si připravenost pro nastávající funkci. Velkou hodnotou je také společně strávený čas pro
navázání kontaktů osobních i klubových. S tímto cílem byl i celý program setkání koncipován.
Myslím si, že většina přítomných toho využila. Na Rotariánském večeru přátelství s bohatým
programem se vytvořila dobrá nálada.
Pro mě to byla první příležitost se setkat s Vámi, budoucími činovníky klubů, se kterými budu
v našem společném rotariánském roce spolupracovat. Mám radost ze setkání s Vámi. Nabyl
jsem přesvědčení, že pod Vaším vedením budou kluby nadále řádnými členy mezinárodního
rotariánského společenství a že mohu očekávat Váš aktivní přístup k zajištění bohaté a
kvalitní činnosti v klubech. Věřím, že nové poznatky a nové myšlenky při zachování
základních zásad a pravidel Rotary International využijete při přípravě svých plánů. K tomu
Vám přeji hodně zdaru a těším se na návštěvu u Vás v klubech.
Neúčast budoucích činovníků ze třech klubů na povinném semináři PETS budu řešit dle
pravidel RI.
Rád bych nyní poděkoval všem, kteří se podíleli na úspěšné přípravě setkání v Jihlavě. Byli to
právě rotariáni z RC Jihlava, kteří mi před rokem nabídli zajištění PETSu. Jejich nabídky jsem
využil a jsem za to velmi rád. Vše bylo připraveno a zajištěno do posledního detailu. Patří
Vám můj velký dík.
S přátelským pozdravem
Martin Timr
DGE 2010/2011
(Usnesení z Distriktní konference viz příloha č.1)
6
8
80
0.. v
vý
ýrro
oččíí zza
allo
ožže
en
níí R
RC
CU
Užžh
ho
orro
od
d
We kindly invite you to the celebration of 80-th anniversary
of RC Uzhgorod and ask to forward this invitation (attached)
to all clubs in your District.
In 1929-1939 RC Uzhgorod was active on the territory
of former Czechoslovakia. That's why we'd like to meet Czech
and Slovak Rotarians at our celebration.
Your's in Rotary
Andriy Bahanych
PDG D2230
National ICC Coordinator
Member of RC Uzhgorod, Ukraine
(Pozvánka a přihláška viz přílohy č.2 a 3)
M
Mě
ěllo
ob
by
yR
Ro
otta
arry
yo
od
dsso
ou
ud
diitt n
ná
áššlla
ap
pn
né
ém
miin
ny
y??
Should Rotary condemn anti-personnel mines?
Gerhard Selmayr
PDG 2002/03, D.1930
Briegerstrasse 12 D
D-76139 Karlsruhe, Germany
[email protected]
Dear Friends in Rotary!
In a few weeks, I will attend the meeting of Rotary International's Council of Legislation (CoL)
in Chicago. Two resolutions were proposed by Rotary Clubs in Germany, calling for RI to
support the condemnation of anti-personnel mines.
The initiators of Resolutions 10-69
and 10-70 have set up a website to
give all Rotarians an opportunity
to read the proposed resolutions
and to voice their opinion. As your
delegate, I am of course interested
in your opinion, and therefore
cordially invite you to participate
in this poll.
If you would like to participate,
please follow the following link:
http://www.mine-ex-rotary.org
I thank you for taking some minutes of your time and remain yours in Rotary,
Gerhard Selmayr
7
D
Diissttrriik
kttn
níí a
ad
dm
miin
niissttrra
attiiv
va
a
H
Ha
arrm
mo
on
no
og
grra
am
mp
prro
op
přřííp
prra
av
vu
u
S
Se
ezzn
na
am
mu
u ččlle
en
nů
ůR
Ro
otta
arry
yk
kllu
ub
bů
ův
vČ
ČR
Ra
aS
SR
R2
20
01
10
0/
/1
11
1
Tento Harmonogram byl k dispozici na PETS a DS v Jihlavě a slouží výhradně pro interní potřebu.
V případě nepřítomnosti zástupce klubu byl poslán na adresu stávajícího sekretáře uvedenou v Seznamu
2009/10.
27. 3. 2009
(sobota)
Konzultace a informace na PETS a DS v Jihlavě
pro zájemce nakopírované staré Seznamy 2009/10
Harmonogram
Závazná objednávka
Informační kartička
do 12. 4. 2010
(pátek)
Kluby odešlou barevně vyznačené změny v Seznamech
současně s fotografií budoucího prezidenta (poštou, emailem)
do 19. 4. 2010 !!!
(pátek)
Kluby odešlou zpět „Závaznou objednávku“ (pošta, emailem, fax)
do 3. 5. 2010
(pondělí)
Kluby obdrží nazpět čistopisy Seznamů ke korekturám
(e-mailem ve formátu PDF)
do 14. 5. 2010
(pátek)
Závěrečné korektury – poslední termín pro dodání změn
od klubů (od úterý)
poté již nebude možno změny akceptovat !!!
4. 6. 2010
(pátek)
Zahájení distribuce a předání nových Seznamů na
Distriktní konferenci v Třebíči při registraci
Poznámka: Klubům v České a Slovenské republice mohou být Seznamy
zaslány na požádání poštou (viz. údaje v závazné objednávce)
Upozornění: Vzhledem k datumu konání Distriktní konference je
žádoucí dodržet výše uvedený harmonogram v požadovaných termínech.
Děkujeme.
Informace: Ing. Libor Ferda, RC Jihlava, Smetanova 2, 586 01 Jihlava,
Česká republika
tel.: +420 736 506 435, e-mail: [email protected] , fax: +420 567 303 168
(Objednávka viz příloha č.4)
8
R
Ro
otta
arry
y IIn
ntte
errn
na
attiio
on
na
all –
–p
prre
ezziid
de
en
nttii a
a sse
ek
krre
ettá
ářřii 2
20
01
10
0–
–1
11
1
Podle údajů na webu k 2.4.2010 neměl Rotary International informace o budoucích
klubových činovnících od 4 Rotary klubů: Kroměříž, Most, Plzeň Beseda, Praga Caput Regni
P
Přře
eh
hlle
ed
do
o ččlle
en
ne
ecch
ha
ad
do
occh
há
ázzcce
e
za měsíc únor 2009 najdete v příloze č. 5. Hlášení nedošlo od 15 Rotary klubů:
Bratislava Danube, Chomutov, Jihlava, Jindřichův Hradec, Košice, Košice-Country,
Kroměříž, Liberec-Jablonec n.N., Olomouc, Praga Caput Regni, Praha City, Trutnov,
Vrchlabí, Znojmo, Zvolen
K
Kllu
ub
bo
ov
vé
éa
ak
kcce
e
Stav k 9.4. 2010
Datum
Název akce
Místo konání
Organizuje
19.4.2010
2. ročník pěvecké
soutěže „Začarovaná
písnička“
MDK Petra Bezruče
v Opavě
RC Opava
International
22. 4. 2010
Zodpovědné inovace –
Baťův odkaz Evropě
Zlín
RC Zlín a další
9.5.2010
Charter RC Kosice Classic Košice, hotel Bankov
RC Kosice Classic
12.5.2010
7. ročník Děti dětem
Třebíč– Divadlo Pasáž
RC Třebíč
14.–16. 5. 2010
Na bicyklu či pěšky
kolem LVA
Okolí Velkých Pavlovic
RC Valtice – Břeclav
29.5.2010
Charter RC Humenné
Humenné
RC Humenné
18.-20. 6. 2010
Návraty ke kořenům
Velké Karlovice
RC Zlín
Z
Zo
od
dp
po
ov
vě
ěd
dn
né
é iin
no
ov
va
acce
e–
–B
Ba
aťťů
ův
vo
od
dk
ka
azz E
Ev
vrro
op
pě
ě
Jan Sebera, prezident RC Zlín
Rádi bychom Vás touto cestou pozvali na ojedinělou akci, kterou pořádá
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, společně se Zlínským krajem,
Zastoupením Zlínského kraje v Bruselu a Rotary klubem Zlín.
Jedná se o konferenci „Zodpovědné inovace –
Baťův odkaz Evropě“, která se uskuteční 22. 4. 2010 ve Zlíně.
(Pozvánka a program viz přílohy č. 6 a 7)
9
P
Prro
ojje
ek
ktt n
na
ad
da
aččn
nííh
ho
o ffo
on
nd
du
up
prro
o ssp
po
orrtto
ov
vcce
e ss h
ha
an
nd
diicca
ap
pe
em
m
Finanční podpora paralympijských sportovců. To je cíl projektu Nadačního fondu Rotary
klubu Brno City. Po zkušebním provozu v minulém roce nyní oficiálně zahájil svou činnost.
Každá firma nebo organizace každoročně vyřazuje ještě funkční elektroniku a dává ji
k ekologické likvidaci. Tyto přístroje však mohou sloužit dál a výtěžkem z jejich prodeje se dá
podporovat dobrá věc. To je základní myšlenka projektu, který uskutečňuje Nadační fond
Rotary klubu Brno City pod záštitou Rotary klubu Brno City, ve spolupráci s Českým
paralympijským Výborem a Českým paralympijským týmem.
„Rádi bychom získali pro dlouhodobou spolupráci co nejvíce firem, které nám budou
ochotny darovat vyřazovanou elektroniku. Ta bude nabízena k prodeji na internetové aukci
Aukro.cz“, říká nový manažer projektu Libor Ždánský. Darované předměty budou následně
profesionálně ošetřeny a jakákoliv uložená data nevratně smazána tak, aby nemohlo dojít k
jejich jakémukoliv zneužití.
Výtěžek dražby bude věnován na konkrétní podporu handicapovaných sportovců České
republiky na základě rozhodnutí Rotary Clubu Brno City vždy v závěru každého rotariánského
roku.
Jednotlivé Rotary klubu či jeho jednotliví členové budou vítaní jako spolupracovníci
projektu. Systém je nastaven tak, aby mohl poskytovat finanční participaci z výtěžku. Tuto až
10% provizi pak mohou kluby nebo členové klubů použít na další vlastní projekty.
Kontakt:
Mgr. Libor Ždánský
manažer projektu
Nadační fond Rotary klubu Brno City
E-mail: [email protected]
Telefon: +420 724 122 169
http://www.nadacnifond.jdem.cz
N
Ná
áv
vrra
atty
yk
ke
ek
ko
ořře
en
nů
ům
m
Jan Sebera, prezident RC Zlín
V našem klubu byla zahájena příprava na již 5. ročník akce „Návraty ke
kořenům“, která se bude konat 18.-20. června 2010 ve Velkých
Karlovicích.
(Pozvánka, program a přihláška viz přílohy č.8, 9 a 10)
10

Podobné dokumenty

Svět BVE - Brno BVE Website

Svět BVE - Brno BVE Website vznikla první trať s názvem Panorama line (http://www.geocities.com/viktor7m/). [x]

Více

Dopis 8_Feb10

Dopis 8_Feb10 Bratislava, Bratislava Danube, Cheb-Eger, Chomutov, Košice-Country, Kroměříž, LiberecJablonec n.N., Olomouc, Ostrava International, Praga Caput Regni, Spišská Nová Ves, Trutnov, Vrchlabí, Zvolen

Více

Pružiny tlačné - Pružiny Alcomex

Pružiny tlačné - Pružiny Alcomex Všechny rozměry pružin uvedených v katalogu jsou standardizovány. Také jsou zde uvedena potřebná technická data. Každá pružina má své vlastní katalogové číslo. Při objednávce udávejte prosím pouze ...

Více

IP 02 LP laboratorní příručka verze 4

IP 02 LP laboratorní příručka verze 4 Použití laboratorních metod v praxi je však spojeno s řadou úskalí a proto považujeme za užitečné uvést na tomto místě několik poznámek k interpretaci výsledků laboratorních vyšetření. Součástí lab...

Více

INVITATION Weekend 26-28 March 2010 JIHLAVA

INVITATION Weekend 26-28 March 2010 JIHLAVA v podstatě dokončit nový interaktivní webový portál www.rotary2240.org. Do provozu byl uveden na Nový rok. I když není ještě úplně hotov, už dnes je možno konstatovat, že se počin podařil. Blíží se...

Více

Deset důvodů, proč navštívit New Orleans

Deset důvodů, proč navštívit New Orleans aneb Buďme větší, lepší a smělejší! z anglického originálu přeložil: Petr Jan Pajas, PDG V tomto roce slavíme významné výročí Rotary! Je sice pravda, že Rotary klub v Chicagu zahájil svoji činnost ...

Více

Pozvánka do Košíc 22. - 24. 5. 2009

Pozvánka do Košíc 22. - 24. 5. 2009 a v měsíci dubnu se zabývá spoluprací s médii. Jarní měsíce jsou v našem distriktu věnovány pokaždé přípravě nového rotariánského roku. Nově nastupující prezidenti a sekretáři klubů se zúčastnili p...

Více