Smlouva o ubytovani Skrdlovice

Transkript

Smlouva o ubytovani Skrdlovice
Smlouva o ubytování, Provozní řád objektu a Předávací protokol
mezi smluvními stranami:
Ubytovatel: ing. Sylva Vejvodová, Vatín 100, Žďár nad Sázavou 591 01, tel. 607 082 302
Zákazník:
Odpovědná osoba:
jméno …………………………………….……................…..adresa…………….………..............……………….………………………….………
Tel. kontakt ….……….…….................................číslo pasu/ O.P…………………………………………. r.č. …………….………….……….
Další osoby:
jméno …………………………………….……..................…adresa..............................................................................................
jméno …………………………………….……..................…adresa..............................................................................................
jméno …………………………………….……..................…adresa..............................................................................................
jméno …………………………………….……..................…adresa..............................................................................................
jméno …………………………………….……..................…adresa..............................................................................................
Předmětem smlouvy je poskytnutí ubytování v objektu č.p. 213 ve Škrdlovicích, okres Žďár nad Sázavou. Ubytovatel je
vlastníkem uvedeného objektu včetně vybavení. Objekt slouží k rekreačním účelům dle jeho kapacity.
Povinnosti ubytovatele: Předat objekt v dohodnutou dobu včetně klíčů od objektu. Seznámit zákazníka s vybavením objektu,
s jeho stavem a s dalšími skutečnostmi, které jsou nutné pro provoz objektu, zejména: uzávěr vody, umístění jističů aj. Převzít
objekt v den ukončení pobytu, zkontrolovat stav objektu i vybavení a na případně zjištěné závady upozornit zákazníka a provést
o tom zápis do tohoto předávacího protokolu. Ubytovatel může pověřit jinou osobu k provedení úkonů dle tohoto článku.
Povinnosti zákazníka: Zákazník má právo využít objekt k rekreačnímu pobytu po sjednanou dobu pro sebe a jím přizvaný počet
osob uvedený v objednávce pobytu. Bez vědomí a souhlasu ubytovatele nesmí být počet ubytovaných osob zvýšen. Zákazník a
všechny ostatní osoby, které zákazník do domu přizve, jsou povinni chovat se šetrně k veškerému zařízení a vybavení objektu.
Zákazník je povinen při předání objektu upozornit na všechny závady a škody, které vznikly ubytovateli nebo je zapsat do
Předávacího protokolu. Zákazník je povinen nahradit škody na objektu a jeho vybavení, které byly způsobeny zákazníkem nebo
osobami, které přizval. Zákazník a jím přizvané osoby jsou povinni chovat se takovým způsobem, aby nebyly porušovány obecně
závazné právní předpisy, pořádek v obci a dobré sousedské vztahy.
Storno poplatky před nástupem pobytu: Při stornu 2 měsíce a déle před nástupem je vratná celá záloha. Při stornu 1 měsíc a
déle je vratná polovina zálohy. Při stornu méně než jeden měsíc je vratný pouze 1 000 Kč. Pokud se ale podaří termín znova
pronajmout, vrací se celá záloha.
Odstoupení od smlouvy v průběhu pobytu: Ubytovatel může odstoupit od smlouvy, pokud zákazník poruší podmínky sjednané
v této smlouvě. V případě odstoupení od smlouvy jsou již uhrazené částky zákazníkem za ubytování nevratné a zákazník souhlasí
s tím, že budou považovány za smluvní pokutu. Tím nejsou dotčeny nároky ubytovatele na náhradu škod, které mu tímto mohou
vzniknout.
Provozní řád objektu: V prostorách objektu je povoleno kouřit, ovšem za dodržení všech pravidel bezpečnosti z hlediska vzniku
požáru. Zároveň Vás ale žádám o omezení kouření uvnitř objektu ke konci pobytu. Zákazníci, kteří přijedou po Vás mohou mít
malé děti a chvíli trvá, než se objekt vyvětrá. Mikrovlnnou troubu, elektrický sporák, varnou konvici, pračku, myčku a ostatní
elektrické zařízení lze používat pouze v souladu s návodem k obsluze, který je obsluha povinna prostudovat. Před odchodem
z objektu vždy zkontrolujte uzavření oken, uzavření dveří a zamknutí hlavních dveří. Parkování je možné vedle nebo před
chalupou na neoploceném pozemku. Ubytovatel nebo jím pověřená osoba může provést kontrolu stavu objektu, může do
objektu vstupovat za účelem řešení havárií nebo oprav nutných k zamezení vzniku škod na majetku nebo zdraví lidí - pokud je to
možné informuje o tom některou z ubytovaných osob. Veškeré závady a nedostatky v objektu je zákazník povinen ohlásit
neprodleně po jejich zjištění telefonicky ubytovateli na tel. přes den 607 082 302, večer 302 082 303 a případně zapsat písemně
na zadní stranu tohoto protokolu.
Voda v kuchyni, WC a koupelnách je z veřejného vodovodu a je pitná.
V druhém patře jsou schody do podkroví, které jsou uzavřené a je zakázáno na schody vstupovat. Schody jsou příkré a hrozí
nebezpečí úrazu.
Kontakty na ubytovatele: tel. 607 082 302, email: [email protected], e-chalupy.cz/vysocina/ubytovani-skrdlovice-6829.php
V objektu jsou k dispozici jízdní kola plus dětská sedačka na jedno kolo, gril na dřevěné uhlí, koloběžka a malý skateboard. Vždy
před začátkem sezóny jsou kola zkontrolována a seřízena, ale před vlastním použitím je zákazník povinen zkontrolovat jejich
stav. Ubytovatel nenese zodpovědnost za eventuální úrazy způsobené používáním jízdních kol nebo jiného vybavení
poskytovaného ubytovatelem.
Je na zákazníku předat objekt ve stejném stavu, jako ho převzal. To znamená bez odpadků a uklizený.
V případu předáni objektu v neuklizeném stavu je přičten poplatek 500,-Kč za úklidovou službu.
Předání objektu při příjezdu od dne…………............... Předány klíče od objektu: ………………………. ks
Předávací protokol při příjezdu:
Pobyt v termínu do: ………………..……………. Do 10:00 ráno
Cena za ubytování: ……………..………………………….…….……….……Kč. Zaplacená záloha: ………………………..…………Kč,
Doplatek za ubytování: …………………..…………..……Kč.
vratná kauce: …………………………..…….Kč.
Dne: ………………………………………………..
……….……………………………………………………
Ubytovatel nebo zástupce ubytovatele
…………….………………………………………….
Zákazník / Odpovědná osoba
V případě předáni objektu v neuklizeném stavu je přičten poplatek 500,-Kč za úklidovou službu.
Převzetí objektu při odjezdu dne…………………………………
V případě neopuštění objektu do 10:00 hodin, je zákazník povinen uhradit pokutu ve výši 250,- Kč.
Zákazník je povinen uhradit skutečnou spotřebu elektrické energie a vody:
Stav elektroměru na začátku pobytu VT:……………………… kWh
Stav elektroměru na konci pobytu VT:
kWh
Spotřebovaná energie VT:
kWh X 5,50Kč =
Kč
Stav elektroměru na začátku pobytu NT:……………………… kWh
Stav elektroměru na konci pobytu NT:
kWh
Spotřebovaná energie NT:
kWh X 3,50Kč =
Kč
Celková spotřeba elektrické energie...................................Kč
3
Stav vodoměru na začátku pobyt……….....….....… m
Stav vodoměru na konci pobyt
Spotřebovaná voda:
3
m
3
m X 74,-Kč
Rekreační obecní poplatek .........................Kč (14,-Kč/osobu/noc)
Celková spotřeba vody...............................Kč
Celkový rekreační poplatek
Kč
Celkem za poplatky
Kč
Zaplacená vratná kauce
-1 000 Kč
mínus spotřeba elektrické energie, voda a rekreační obecní poplatek.
Rozdíl
Dne: ………………………………………………..
…………….………………………………………….
Zákazník / Odpovědná osoba
……..………………………………………………………
Ubytovatel nebo zástupce ubytovatele
Kč
Kontakty na ubytovatele: tel. 607 082 302, email: [email protected], e-chalupy.cz/vysocina/ubytovani-skrdlovice-6829.php
Kontakty na ubytovatele: tel. 607 082 302, email: [email protected], e-chalupy.cz/vysocina/ubytovani-skrdlovice-6829.php

Podobné dokumenty

UBYTOVACÍ ŘÁD (smlouva o ubytování)

UBYTOVACÍ ŘÁD (smlouva o ubytování) Host odpovídá za případné škody způsobené jeho zaviněním na majetku ubytovatele a je povinen tyto škody uhradit.

Více

UNIVERZITA KARLOVA, KOLEJE A MENZY, VORŠILSKÁ 1, PRAHA

UNIVERZITA KARLOVA, KOLEJE A MENZY, VORŠILSKÁ 1, PRAHA S osobními údaji vedenými v domovní knize lze nakládat jen způsobem stanoveným zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Vysoké učení technické v Brně, se sídlem Antonínská 548/1, 601 90

Vysoké učení technické v Brně, se sídlem Antonínská 548/1, 601 90 Ubytovaný má právo užívat prostory, které mu byly vyhrazeny, užívat i společné prostory ubytovacího zařízení, dále služby, jejichž poskytování je s užíváním spojeno, a další služby, poskytované uby...

Více