varhany - Petr Chaloupský

Transkript

varhany - Petr Chaloupský
Litanie k P.M. (č.11) - „ Biblické II. “
text: Biblické citáty podle Jana Evangelisty Urba OFM (1901-1991) / hudba: Petr Chaloupský OP (*1964)
#
& # ™™ œj œj
œ œ
? ## ™™ œœ
Pa - ne, smi - luj
{
{
#
&#
? ##
j
œœ œj
œ
œ
se.
œœ
œ
œ
™™ ™™
™™ ™™
j j
œœ œ
œ
œ
{
? ##
œœœ œ
œ
œ
Matko
Matko,
Matko
Matko,
#
&#
8
{
? ##
W
W
W
W
se.
œœ
œœ
™™
™™
Pa - ne, smi - luj
™™ j j
œœ œœ
œ
™™ œ
j j
œœ œ
œ
œ
se.
œœ
œœ
™™
™™
Smi - luj se nad ná - mi.
j j
œ˙ œ œj œj œ̇
œ
œ̇
œ
œ̇ œ œ
œ œœ ? œ
˙™
˙™
˙™
W
W
W
W
Bože, náš nebeský Otče,
Bože Synu vykupiteli světa,
#
&#
j j
œœ œ
œ œ
œ
Kris - te smi - luj
Bože Duchu Svatý,
Bože v Trojici jediný.
œ
˙
˙˙
˙
W
W
W
W
W
plná milosti,
na kterou sestoupil Duch svatý,
zastíněná mocí Nejvyššího,
ve které se Slovo stalo tělem,
o - ro - duj za nás.
œ
œ
(Lk 1.28)
(Lk 1,35)
(Lk 1,35)
(Jan 1,14)
Matko
Matko
Matko
Matko
j
œœ™ œ
œœ™j œ
Slova věčného,
Syna Božího,
Ježíšova,
Páně,
(Jan 1,14)
(Lk 1,35)
(Lk 1,31)
(Lk 1,43)
j j j j
œ
nœ™ œ œ œœœ n œœœ
J
Ϫ
Ϫ
Ϫ
Ϫ
o - ro - duj za nás.
j
nœ˙ œ œ œ
œ
nnœ̇
Požehnaná mezi ženami,
Požehnaná služebnice Páně,
Pokorná služebnice Boží,
Blahoslavená od všeho lidského pokolení
Blahoslavená, protože jsi uvěřila
Snoubenko dělníka Josefa
Snoubenko muže spravedlivého
j j
œœ™ œ œj
œ
œj
Ϫ
(Lk 1,28)
(Lk 1,38)
(Lk 1,48)
(Lk 1,48)
(Lk 1,48)
(Lk 1,27)
(Mt 1,19)
© 2008/2014 www.chaloupsky.op.cz
2
#
& # œœ™ œ œ œ̇ œ œ
{
? ## œœ œ œœ nœ˙ œ
J
Maria,
Maria,
Maria,
Maria,
Maria,
Maria,
Maria,
##
&
{
? ##
Matko,
Matko,
Matko,
Matko,
Matko,
Matko,
Matko,
W
W
W
W
˙
˙
W
W
Ϫ
Ϫ
Ϫ
Be - rán - ku Bo - ží,
j j j
œœ œœ œœ œœ œ œœ
œ
œœ
? ## Ϫ
Ϫ
œ
{
##
&
Pno.
{
? ##
j
œœ œœ
œJ # œ
za nás.
Ϫ
(Lk 1,48)
(Lk 2,11)
(Lk 2,7)
(Lk 2,22)
(Lk 2,35)
(Mt 2,11)
(Lk 2,19)
o - ro - duj za nás.
j j
j
œœ™ œ œj œœ œœ
J
œ
œj œœ™™
Ϫ
Maria, kterou vedl Josef na útěku do Egypta,
Maria, která jsi hledala Ježíše po tři dny,
Maria, která jsi nalezla Ježíše v domě jeho Otce,
Maria, která jsi vyvolala první zázrak Ježíšův,
Maria, Matko, která jsi stála pod křížem,
Maria, Matko, učedníka, kterého Ježíš miloval,
Maria, Matko, apoštolů, s nimiž jsi setrvávala v modlitbě,
#
&#
j
œ
j j
œœ™ œ
o - ro - duj
v níž Všemohoucí učinil divy,
Spasitele,
která jsi porodila svého Syna v Betlémě,
která jsi obětovala Ježíše v chrámě,
jejíž duši pronikl meč,
Tvé Dítě nalezli mudrci a klaněli se mu,
která jsi uchovávala všechny věci ve svém srdci,
œ œ œ
˙
W
W
j
œ œ œœ œœ
œJn œ
j j j j j
œ˙ œ œ œ œ œj œj œ
Ϫ
œ
œ œ œ
œ
œœ™j œ
œ
˙
kte - rý sní-máš hří - chy svě - ta.
∑
∑
(Lk 2,14)
(Lk 2,46)
(Lk 2,46)
(Jan 2,11)
(Jan 19,25)
(Jan 19,26)
(Sk 1,14)
Smi- luj se nad ná - mi.
j j j
œ˙ œ œ œj œ̇
œ
˙
œ
œ
œ̇ œ œ
K: Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
L: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
K: Modleme se: Prosíme, Pane Bože, popřej nám svým služebníkům,
Stálé zdraví duše i těla a na mocnou přímluvu blahoslavené Marie, vždy Panny,
osvoboď nás od nynějších zármutků a dej nám radost věčného života.
Skrze Krista, našeho pána. L: Amen.
V době velikonoční:
K: Modleme se: Bože, vzkříšením svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista,
jsi celý svět naplnil radostí. Dej na přímluvu jeho Rodičky, Panny Marie, ať dosáhneme radostí života věčného.
Skrze Krista, našeho pána. L: Amen.

Podobné dokumenty

Píseň ke cti sv. Dominika

Píseň ke cti sv. Dominika „Píseň ke cti sv. Dominika“

Více

Zdrávas Královno Salve Regina

Zdrávas Královno Salve Regina A proto, orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž, ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká, Panno Maria! (T. P. Aleluja). V: Uč...

Více

Litanie ke všem svatým

Litanie ke všem svatým Svatý Jene Křtiteli, Svatý Josefe, Svatý Petře a Pavle, Svatý Ondřeji, Svatý Jene, Svatá Maří Magdaléno, Svatý Štěpáne, Svatý Ignáci z Antiochie, Svatý Vavřinče, Svatý Václave, Svatý Vojtěchu, Svat...

Více

a kskskCkkk kk kkkkkkk kksk kk kkk addk tkt kC

a kskskCkkk kk kkkkkkk kksk kk kkk addk tkt kC Ex - súr - git De - us, et dis - si - pán - tur in - i - mí - ci e - jus;

Více

Angelus domini - Anděl Páně

Angelus domini - Anděl Páně Oroduj za nás svatá Boží Rodičko, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Více

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. K: Maria řekla: Jsem služebnice Páně, L: ať se mi stane podle tvého slova. Zdrávas, Maria... K: A Slovo se slalo tělem L: a přebývalo mezi námi. Zdrávas, Maria... K: Oroduj za nás, svatá Boží Rodič...

Více

ak k kk k k k k I k kk kk k j I a kkkkjkkkkkkk kkkk kkkkkkkkjk kjj b j j

ak k kk k k k k I k kk kk k j I a kkkkjkkkkkkk kkkk kkkkkkkkjk kjj b j j Srdce Krista, Boha svého (Píseň k srdci Panny Marie) T: L.Holain (1843-1916),H: P.Chaloupský (*1964)

Více