Kouřimský zpravodaj 2/2010

Transkript

Kouřimský zpravodaj 2/2010
MĚSÍČNÍ K MĚSTA KOUŘIM
ÚNOR 2010
14,- K č
Č.2
CENA
Kytička pro občany města jako symbolické
poděkování
za úklid sněhu a
ledu z chodníků
v našem městě.
Historické názvy ulic v Kouřimi
Široká později Baráková + Olešecká později Švehlova →
Československé armády
Tiskárenská → Dlouhá
Zadka → 1928 Hrnčířská
Klášterská → Klášterní
Kolínská → 1945 – Štefánikova → 1966 opět Kolínská
Malotická → Komenského
Masarykovo náměstí → Mírové náměstí
Masna → Mastná → Novoměstská
Jungmanovo náměstí → Nové Město
U Panského mlýna → U Fortny → Podskalí
Pražská → Rašínova → Pražská
K Třebíčkovskému mlýnu → Rusko
U Hrázky → Ruská
Vilová → 1939 Tyršova
Palackého → 1942 Zlická
Ulice v proměnách času
Zahradní ulice v roce 1973 a dnes.
Prosíme občany města, kteří vlastní jakoukoliv
historickou fotografii kouřimských ulic, či písemné
záznamy, o zapůjčení. Fotografie i písemné materiály
okopírujeme a okamžitě vrátíme. Velmi by nám pomohly
při našem vydávání miniseriálu v Kouřimském
zpravodaji.
Děkujeme.
2
Paní zima čaruje …
3
4
Zápisy zveřejněny:
1. Na úřední desce v přízemí radnice
2. Na internetové adrese www.kourim-radnice.cz
Žádost o převedení zůstatku z roku 2009 ZŠ Miloše Šolleho,
Kouřim, okres Kolín
ZM schvaluje převedení zůstatku z roku 2009 – 30.000,- Kč
ZŠ Miloše Šolleho, Kouřim, okres Kolín do rezervního fondu
školy.
Zastupitelstvo města zasedalo dne 27. 1. 2010
Dopravní informace
Dopravní opatření zaměřená na bezpečnost chodců (přípravná fáze)
Výsledky dopravního měření v ulici Okružní (u autobusové
zastávky), v ul. Čs. armády (u křižovatky Sadová – rychlost
před ZŠ) a v ul. Pražská (při vjezdu do města).
Poskytnutí sponzorského daru ZUŠ Kouřim na podporu koncertní činnosti
ZM schvaluje poskytnutí sponzorského daru ZUŠ Kouřim
na podporu koncertní činnosti ve výši 10.400,- Kč .
Zpracovatel: firma Gemos CZ, spol. s.r.o., Vinořská 169,
190 15 Praha 9
Firma Gemos CZ – Systémy řízení a monitorování dopravy
vypracovala v rámci studie dopravních opatření přehled dopravních sčítání ve vybraných problémových lokalitách
města Kouřim.
Žádost o převedení zůstatku z roku 2009 – MŠ Kouřim, okres
Kolín
ZM schvaluje převedení zůstatku z roku 2009 – cca 124.660,Kč do rezervního fondu školy. Tyto finanční prostředky využije MŠ na dovybavení ve třídě Sluníčka a školní jídelny.
STUDIE DOPRAVNÍCH OPATŘENÍ
Kouřim
Charakteristika místa
Dopravní sčítání:
· Kouřim - Čs. Armády - u zast. BUS Skanzen –>
13.11.2009 22.11.2009 projelo celkem 8008 vozidel, povolenou rychlost
překročilo 48,5% projíždějících vozidel
· Kouřim - Okružní ulice - autobusové nádraží –>
13.11.2009 22.11.2009 projelo celkem 21051 vozidel, povolenou rychlost
překročilo 25,4%projíždějících vozidel
· Kouřim - Pražská ulice –> 13.11.2009 - 22.11.2009 projelo
celkem 17492 vozidel, povolenou rychlost překročilo
71,6%projíždějících vozidel
ZM pověřuje RM přípravou dopravních opatření vyplývajících z dané studie.
Firma WENEA, Patrik Mičech, v jarních měsících umístí do
přechodu před ZŠ Miloše Šolleho, Kouřim, svítidlo BERCY,
typ 2849, Rennes, Métro station Université.
ZM bere informaci na vědomí.
Dům s pečovatelskou službou Barborka
ZM schvaluje na základě doporučení výběrové komise pro
akci „Stavební úpravy v bytě č. 104, Barborka 645, Kouřim“
firmu Milan Borový, Kouřim 160 za částku
341.000,- Kč.
Prodej pozemků v lokalitě Barborka – k.ú. Kouřim
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 2227/25 o výměře 12 m2
p. P. V., za těchto podmínek:
1) kupující strana uhradí sepis smlouvy a správní poplatek
za vklad práva do KN
2) kupní cena ve výši 1.200,- Kč bude uhrazena při podpisu smlouvy
3) kupující uhradí podíl za vypracování geometrického
plánu ve výši 145 ,- Kč.
Vytvoření pasportu veřejného osvětlení včetně revizí
ZM schvaluje vytvoření pasportu veřejného osvětlení,
včetně všech náležitých revizí, firmou Jaroslav Basl za
částku 27.800,- Kč + DPH.
Příprava projektu nutného k zřízení obytné zóny v ulici Nové
Město.
ZM schvaluje přípravu projektu nutného k zřízení
obytné zóny v ulici Nové Město.
Cena projektu do maximální částky 40.000,- Kč.
Příspěvek na šachový turnaj konaný 30. 1. 2010 ve sportovní
hale
ZM schvaluje příspěvek ve výši 2.000 Kč na šachový
turnaj, pořádný dne 30. 1. 2010 v kouřimské sportovní
hale.
5
CENÍK SLUŽEB – MĚSTO KOUŘIM
od 01.01.2010
Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim
IČ 00235482 DIČ CZ00235482
činnost
Částka /jednotka
Poplatek z místa
30,- Kč/ 1m2
Prodej dřeva
480,- Kč/1m3 včetně 20%
DPH
Půjčení výsuvného žebříku
60,- Kč/ 1den včetně 20% DPH
Půjčení setů, nábytku, židlí
120,-Kč na akci včetně 20%
DPH
Sáčky na psí exkrementy
12,- Kč 1ks včetně 20% DPH
Pronájem sálu na MěÚ
360,- Kč / akce v 1 dni včetně
20% DPH
600,- Kč/ akce v 1 dni topná s.
včetně 20% DPH
Hlášení Místním rozhlasem
60,- Kč / 1x včetně 20% DPH
Prodej předmětů v IC
30,- Kč / skládačky s Kouřimí
včetně 20% DPH
54,- Kč / cyklomapa včetně 20%
DPH
2,- Kč / měřítko Mikroregion
včetně 20% DPH
12,- Kč / mapa Kouřim včetně
20% DPH
25,- Kč / turistická známka
včetně 20% DPH
120,- Kč / tričko s Kouřimí
včetně 20% DPH
119,- Kč /korbílek včetně 20%
DPH
79,- Kč/buclák -svíčka včetně
20% DPH
169,- Kč/hrneček mocca šapo
včetně 20% DPH
129,- Kč /kachel včetně 20% DPH
79,- Kč /zvonek včetně 20% DPH
119,- Kč/zvon včetně 20% DPH
49,- Kč/slza včetně 20% DPH
25,- Kč/diářek 2010 včetně 20%
DPH
Poplatek za svoz a komunální 500,- Kč / rok (trvale žijící,
odpad
nemovitost)
Poplatek za psa
100,- Kč /dům, 160,- Kč/byt
(důch. ½)/ rok
Poplatek z ubytovací kapacity 4,- Kč/ lůžko a noc
Kopírování v IC
3,- Kč/A4, 4,-Kč/A4 obě str.
vč. 20% DPH
5,- Kč/A3, 7,- Kč/A3 obě st.vč.
20%
DPH
Poslání faxem
12,- Kč/ 1 strana včetně 20%
DPH
Inzerce v Kouřimském
zpravodaji
9.600,- Kč / A4 strana včetně
20% DPH
4.800,- Kč/ ½ strany A4
včetně 20% DPH
2.400,- Kč ¼ strany A4 včetně
20% DPH
1.200,- Kč 1/8 strany A4
včetně 20% DPH
600,- Kč 1/16 strany A4
včetně 20% DPH
Kouřimský zpravodaj
14,- Kč /1ks včetně 10% DPH
Prodej předmětů v IC
6,- Kč / pohled včetně 20%
DPH
25,- Kč / svíčka s Kouřimí
včetně 20% DPH
30,- Kč / magnet s Kouřimí
včetně 20% DPH
42,- Kč / magnet dřevěný
včetně 20% DPH
42,- Kč /magnet Kouřim včetně
20% DPH
IC– tisk z veřejného interne- zdarma / 1 list
tu
3,- Kč / každý další list včetně
20% DPH
Správní poplatek za vystavení matričního dokladu druhopisu
100,- Kč / 1ks
Ověření podpisu
30,- Kč / 1 podpis
Ověření fotokopie
30,- Kč / za každou započatou
stranu
Hřbitovní poplatek
4,- Kč /1m2 / 1rok
800,- Kč / urn. háj, kolumb. na 10
let
1.000,- Kč /hrobky, hroby na 10
let
Výpis z rejstříku trestů –
Czech POINT
50,- Kč / 1 strana
Výpis z obchodního
rejstříku- Czech POINT
100,- Kč / první strana, 50,- Kč /
další str.
Výpis z živnostenského
rejst.- Czech POINT
100,- Kč / první strana, 50,- Kč /
další str.
Živnostenské podání –
Czech POINT
1.050,- Kč / 1ks
Výpis z katastru nemovitostí 100,- Kč /první strana, 50,– Czech POINT
Kč/každá další strana
6
Správní poplatek za územní 1.000,- Kč / 1ks
rozhodnutí
Správní poplatek stavební
povolení
Rozpočet na rok 2010
Rozpočet na rok 2010 je vytvořen jako přebytkový rozpočet.
Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých
let.
300,- Kč /občan
1.000,- Kč – 3.000,- Kč/organizace
Popis
PŘÍJMY
Rozpočet
na rok 2010
Kč
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a
funkčních požitků
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné
výdělečné činnosti
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
2.710.000,00
Pečovatelka – donáška obě- 10,- Kč/ 1x
dů
Daň z příjmů právnických osob
3.000.000,00
Oběd z Domova pro seniory 40,- Kč / 1ks
Daň z přidané hodnoty
Správní poplatek změna uží- 500,- Kč / 1ks
vání stavby
Pečovatelka – donáška náku- 20,- Kč / 1x
pů
Pečovatelka - úklid
85,- Kč / 1hodina
Pečovatelka – praní prádla
50,- Kč / 1kg
Pečovatelka – jízda k lékaři 10,- Kč / Kouřim
50,- Kč / Kolín
Pronájem sportovní haly
200,- Kč / 1hod občané Kouřimi (topná sezóna)
(50,- Kč
hradí město Kouřim)
250,- Kč / 1 hod ostatní (topná
sezóna)
150,- Kč / 1 hod občané Kouřimi (mimo topn. s.)
(50,- Kč
hradí město Kouřim)
200,- Kč / 1 hod ostatní (mimo
topn. sezónu)
Pronájem posilovny
1.200,- Kč / 1 rok
Pronájem sálu na Střelnici
3.600,- Kč / 1 akce topná sezóna vč. 20% DPH
1.200,- Kč / 1 akce mimo topn.
s. vč. 20% DPH
Pronájem ost. nebytových
prostor
500,- Kč /m2
Správní poplatek za přihlášení k trv pob.
50,- Kč / 1 osoba
Daň z příjmů právnických osob za obce
340.000,00
220.000,00
400.000,00
6.000.000,00
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
Poplatek ze psů
950.000,00
37.000,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství
30.000,00
Poplatek z ubytovací kapacity
15.000,00
Správní poplatky
92.300,00
Daň z nemovitosti
3.340.000,00
Neinv. přijaté transfery ze SR , v rámci souhrnného
dotačního vztahu
Neinv. přijaté transfery od obcí
2.200.000,00
Popis
Přijaté transfery,daně a poplatky
Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a
potravinářství
Pitná voda /vodní hospodářství/
990.000,00
Rozpočet
na rok 2010
20.324.300,00
6.000,00
1.920.000,00
Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování
audiovizuálních archiválií /kino/
Činnosti knihovnické
23.000,00
Zájmová činnost v kultuře
80.000,00
Pohřebnictví
60.000,00
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Chráněné bydlení
Domovy /Domov pro seniory u Pražské brány/
13.000,00
10.000,00
460.000,00
8.390.800,00
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
7.000,00
Poplatek za poskytnutí udajů 50,- Kč / 1 výpis
z informačního systému
Činnost místní správy
5.000,00
VHP – místní poplatek
20.000,- Kč / 1 rok
Činnost místní správy
20.000,00
VHP – správní poplatek
30.000,- Kč / 1 rok
Výherní hrací přístroje
360.000,00
Městská knihovna - půjčovné
40,- Kč / 1 rok (dítě do 15 let)
60,- Kč / 1 rok (dospělí )
Využití volného času dětí a mládeže /RC/
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
Základní škola Miloše Šolle- 70,- Kč /1 hod tělocvična náho Kouřim
jem
Mateřská škola Kouřim
70,- Kč /1hod (třída)
7
1.000,00
20.000,00
Pečovatelská služba
160.000,00
Informace z knihovny
Osobní asistance, pečovatelská služba a podpora
samostatného bydlení
360.000,00
Městská knihovna měla v roce 2009 241 registrovaných čtenářů, z
toho čtenářů do 15 let bylo 47 a celkem si vypůjčili 7777 knih. Během roku knihovnu navštívilo 2.012 čtenářů a 1.113 klientů, kteří využili bezplatný internet každý po dobu 30 minut. Knihovna nabízí 13
077 kusů vlastních titulů a dále možnost meziknihovní výpůjční služby. Tato služba představuje možnost objednání si požadované knihy
přes městskou knihovnu a je zpoplatněna: brožovaný titul – 40,-Kč,
vázaný titul – 60,-Kč. Dalšími službami knihovny jsou
- možnost rezervace knih přes katalog na webových stránkách města
– www.kourim-radnice.cz/knihovna
- bezplatný veřejný internet v době otevření knihovny
- prohlížení fotografií z akcí města, včetně jejich vypálení
Na Vaši návštěvu, podněty i připomínky se těší knihovník Karel Jäger.
Kontakt:
Tel. 321783220
e-meil.: [email protected], [email protected]
Jirkovská Radka
Příjmy celkem
32.220.100,00 Kč
VÝDAJE
Silnice
Provoz veřejné silniční dopravy /dopravní
obslužnost/
Pitná voda /vodovod/
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s
kaly /kanalizace/
Předškolní zařízení
Základní školy
Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování
audiovizuálních archiválií /kino/
Činnosti knihovnické
Kč
444.800,00
350.000,00
25.000,00
80.000,00
700.000,00
2.630.000,00
118.000,00
275.000,00
Zájmová činnost v kultuře
90.000,00
Informace z radnice
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích
prostředků
Sportovní zařízení v majetku obce /Sportovní hala/
95.260,00
200.000,00
Ostatní tělovýchovná činnost
300.000,00
Využití volného času dětí a mládeže
200.000,00
Veřejné osvětlení
780.800,00
Zpráva o stavu konta „varhany“.
Ke dni 31. 1. 2010 bylo na toto konto, které má sloužit
k zakoupení varhan pro obřadní síň – kostelík na hřbitově, složeno 67.930,- Kč. Do tohoto data přispěli: p. Fiala, p. Sobotka, pí. Třebenská, manželé Pitákovi, pí. Ing.
Dlesková, pí. Vacková, pí. Pangrácová, p. J. Jirkovský, p.
Zahajský, p. M. Jirkovský s chotí, rodina Lacinova, pí.
Ing. Lejčková, pí. Pivoňková.
Připomínám, že cílová částka je 190.000,- Kč a že máme
tudíž již více než jednu třetinu.
Všem, kteří přispěli na dobrou věc, srdečně děkujeme.
Nakonec ještě zopakuji číslo konta: 233991861/0300
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
319.100,00
1.193.000,00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
632.800,00
Chráněné bydlení
531.640,00
Domovy /Domov pro seniory u Pražské brány/
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče /KD/
Požární ochrana JSDH – dobrovolná část
8.390.800,00
75.000,00
171.894,00
Zastupitelstva obcí
1.278.000,00
Činnost místní správy
7.502.068,00
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
423.000,00
Ostatní finanční operace
400.000,00
Využití volného času dětí a mládeže
Sběr a svoz komunálních odpadů /do Radimi/
50.000,00
250.000,00
Sběr a svoz nebezpečných odpadů /Nykos/
50.000,00
Sběr a svoz komunálních odpadů /Nykos/
1.300.000,00
Pečovatelská služba
Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora
samostatného bydlení
Ivan Fiala.
Jsem první!
1. občánkem roku 2010, který rozšířil řady Kouřimáků, je
Barbora Longová, která se narodila 1. února 2010
Markétě Peckové a Martinu Longovi – Vrcha, Kouřim.
491.030,00
360.000,00
MUDr. Naďa Benešová – zubní lékařka
Kolín, Karolíny Světlé 150 (proti zdravotní škole)
tel: 321 721 273
ordinuje denně od 7.00 do 14.00 hod.
8
Hledáme spolu s Vámi optimální cestu….
Zpracování bioodpadu kompostováním šetří životní
prostředí i peníze.
Bioodpad je jediným druhem odpadu, který lze 100%
recyklovat a získat z něho kvalitní organominerální hnojivo
– kompost – důležitý pro udržení kvality půdy.
Cena za zpracování bioodpadů je mnohem nižší než cena
za skládkování odpadů
(v našem případě na skládce v Radimi):
cena za skládkování odpadů – 935,- Kč/tunu (včetně DPH)
cena za zpracování bioodpadu - 434,50 Kč/tunu (včetně
DPH)
Ve stálé snaze zlepšovat systém svozu odpadů vyzkoušíme
ve městě v měsících březnu a dubnu 2010 svoz bioodpadů
kontejnery přistavenými firmou Nykos a.s. Ždánice.
Kontejnery se přistaví ve vyhlášených termínech do vybraných ulic a občané ze všech ulic města budou moci do
nich během víkendu odkládat bioodpad ze zahrádek a
domácností.
V další etapě má město v plánu poskytnout obyvatelům
Kouřimi hnědé popelnice určené na odkládání bioodpadu a
nastavit systém pravidelného svozu. Na tyto odpadní nádoby
požádalo město Kouřim o dotaci Středočeský kraj, fond
životního prostředí.
Tříděním bioodpadu by se snížily náklady na odpadové hospodářství ve městě.
19. – 21. března
v parku na Mírovém náměstí
ul. Čs. armády (u školy)
2. - 5. dubna
ul. Pražská ( před dvorem Zipr s.r.o.)
ul Sadová (před domem p. Šedivého čp. 572)
16. – 18. dubna
ul. Kolínská (u kontejnerů na tříděný odpad před mostem)
Nové Město (u domu pí. Růžičkové čp. 203)
Firma Nykos a.s. Ždánice přistaví kontejnery v pátek a po víkendu v pondělí je odveze.
Do kontejnerů nelze odkládat celé větve, kompostárna tento odpad nepřijímá.
Do kontejnerů můžete odkládat:
Bioodpady z domácností
zbytky ovoce a zeleniny (včetně citrusových plodů)
kávové a čajové zbytky
zbytky pečiva
skořápky z vajíček a ořechů
novinový papír, lepenka, papírové kapesníky, ubrousky
zvadlé květiny, zemina z květináčů
podestýlka domácích býložravých zvířat
zbytky vařených jídel (brambory, těstoviny, rýže, knedlíky
apod.)
Bioodpady ze zahrady
posekaná tráva, listí, nasekané větvičky
Zkušební provoz!!
Kontejnery na bioodpad (březen, duben 2010) pro ty domácnosti, plevele, zbytky ovoce, zeleniny
piliny, hobliny, kůra
které nemají kompostéry a komposty.
popel ze dřeva
5. - 7. března
ulice Ruská (parkoviště u kontejnerů na tříděný odpad)
trus býložravých hospodářských zvířat
ul. Podskalí (před budovu p. Apltauera čp. 243)
stará zemina
9
Odpady za rok 2010
možno platit v pokladně MěÚ nebo v 1. patře MěÚ.
Poplatek činí 500,- Kč na trvale hlášenou osobu
500,- Kč chalupáři a chataři za čp.
Pozor, změna!
Termín splatnosti: do 28. 2. 2010
Po úhradě poplatku obdržíte samolepku na popelnici.
Také poplatek za pejska na rok 2010 můžete platit
v pokladně nebo v 1. patře MěÚ.
Poplatek za psa na rok 2010:
-1 pes (rodinný dům)
100,- Kč
- každý další pes
300,- Kč
-1 pes (byt)
160,- Kč
- každý další pes v bytě
400,- Kč
-důchodci a tělesně postižení
v rodinném domku
50,- Kč
- další pes
300,- Kč
- důchodci a tělesně postižení
v obytných domech
80,- Kč
Termín splatnosti: do 31. 3. 2009
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V ROCE 2009
V roce 2009 bylo na katastrálním území Kouřim vyprodukováno t odpadu.
(Není započítán odpad z demolic, přestaveb…, jehož odvoz si
občané zajišťují sami.)
Papír (Nykos, město, ZŠ M.
Šolleho)
Sklo (barevné + bílé)
Plasty ( kontejnery + pytle)
Železo
Směsný odpad (NYKOS)
Velkoobjemový odpad (odvezený městem)
Nebezpečný odpad
Pneumatiky
Olověné akumulátory
Celkem
průměr:
431,875 kg/ obč.
27,906
15,211
22,654
27,110
562,241
154,600
0,385
0,090
810,197
Odpadové okénko pro podnikatele
na rok 2010
Žádáme všechny podnikatele v našem městě, aby vyřešili
odvoz svého odpadu na rok 2010 přímo se svozovou firmou
Nykos a.s. Ždánice. Podnikatelům nemohou být vydávány
v pokladně v přízemí radnice známky pro občany na rok 2010.
Od roku 2010 musí mít každý podnikatelský subjekt nádobu na
své odpady. Jinak nebude jejich odpad odvážen.(Netýká se
těch, které mají drobné provozovny doma – účetní,
švadlenky…)V případě menší produkce odpadu přizpůsobí firma svoz na interval 1 x 14 dní či 1 x měsíčně.
Kontaktujte Ing. Tomáše Nehasila, obchodního zástupce firmy Nykos a.s., Ždánice 71,
281 63 Kostelec nad Černými lesy, tel.: 321 796 097, fax:
321 796 097, mobil: 721 740 023, [email protected]
Počet poplatníků
trvale hlášených
majitelé chalup v Kouřimi
majitelé chat na Strašíku
majitelé chat v Pášově
celkem
1708
113
42
13
1876
osvobozeno
116
(108 trvale bydlících + 8 rekreantů)
nezaplatili trvale hlášeni
51
nezaplatili chalupáři
3
prostřednictvím sociálních služeb
osoby hradící svoz a likvidaci KO
79
směsný odpad (t)
2009 - čtvrtletí
Kým uloženo
1.
2.
3.
4.
na skládku
NYKOS
140,423
126,672
148,387
146,759
Ždánice
Město Kouřim
24,000
41,300
43,100
46,200
Celkem
164,423
167,972
191,487
192,959
průměr:
382,111 kg /obč., z toho 82,409 kg/obč. – odpad odvezený městem
299,702 kg/obč. – odpad odvezený firmou Nykos a.s.
10
Celkem
562,241
154,600
716,841
tříděný odpad (t)
Druh tříděného odpadu
2009 - čtvrtletí
1.
2,828
sklo
Plasty +
náp.kartony
papír
3.
6,143
4.
1,005 (bílé)
0,901 (bar.)
5,101
celkem
15,211
6,365
4,086
7,102
2, 207
(NYKOS)
•
2,667
(NYKOS)
2,540
(NYKOS)
4,970
(město)
2,802
(NYKOS)
3,640
(město)
5,500
(ZŠ M. Šolleho)
3,580
(z I. - město)
27,906
2,820
•
6,230
27,110
14,220
11,087
12.580
5,480 (z II.)
38,815
železo
celkem
průměr:
2.
4,334
22,654
28,759
92,881
49,50 kg/obč., z toho průměr za jednotlivé komodity – sklo: 8,108 kg/obč.
plasty+nápojové kartony: 12,076 klg/obč.
papír: 14,875 kg/obč.
železo: 14,450 kg/obč.
Směsný odpad, velkoobjemový odpad, (t) (odvoz městem a firmou L. Dočkal):
Měsíc
Celkem t
Celkem Kč
Leden 2009
7,100
6.507,20
Únor 2009
5,700
5.224,10
Březen 2009
11,200
10.264,80
Duben 2009
16,300
14.939,-
Květen 2009
13,700
12.076,-
Červen 2009
11,300
9.961,-
Červenec 2009
20,000
17.630,-
Srpen 2009
10,300
9.079,-
Září 2009
12,800
11.283,-
Říjen 2009
23,400
20.627,-
Listopad 2009
18,900
16.660,40
Prosinec 2009
3,900
3.437,90
154,600
137.689,40
CELKEM 2009
průměr:
82,409 kg
11
73,40 Kč
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
624
569
724
572
742
720
608
834
(1.500 kg)
576
(1.620 kg)
1.600
1.600
800
1.200
1.600
1.200
-
7.997,7.997,3.998,5.998,7.997,5.998,-
31. 3.
24. 4
31. 5.
26. 6.
31. 7.
28. 8.
30. 9.
31. 10.
27. 11.
31.12.
585,585,585,585,536,536,536,536,536,536,-
Celkem
9.600
47.981
Sběr papíru a železa od občanů města Kouřim
v roce 2009
7.311,-
( sběr od domů, technický dvůr )
Papír Kč celkem
Železo kg
Železo Kč
celkem
-
-
-
-
-
-
-
1.380
-
2.820
2.820,-
Duben
-
3.280
3.936,-
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
-
2.200
10.500
2.080
5.920
(výkupna Kouřim)
4.180,24.990,4.950,14.089,60
-
310
737,80
(výkupna Kouřim)
27.110
55.703,40
14,450 kg
29,70 - Kč
Měsíc
Papír kg
Leden
3.580,-
Únor
Březen
2.070
1.800
1.100
1.620
5.500
(ZŠ M. Š.)
1.220
Listopad
Prosinec
Celkem
800
13.570
7,233 kg/obč.
nebezpečný odpad (t)
Druh nebezpečného odpa1.(28. 3.)
du
200127
0,030
Barvy, lepidla
150110
0,022
Obaly
200121
0,030
zářivky
(89 ks)
průměr:
2009 - čtvrtletí
2.
3. (26. 9.)
0,165
4.
celkem
0,195
0,030
0,052
0,005 (16 ks)
0,035
12
200133
Baterie, akumulátory
160103
pneumatiky
200126
Oleje, tuky
160601
Olověné akumulátory
200132
léky
200114
Kyseliny
celkem
0,015
-
0,015
_
0,090 (18 ks)
0,090
0,022
0,060
0,82
_
-
0,001
-
0,001
0,005
-
0,005
0,125
0,350
0,475
průměr: 0,253 kg/obč.
průměr: 0,253 kg/obč.
zpětný sběr elektrospotřebičů (ks)
Mobilní svoz
28. 3. 2009
26. 9. 2009
E-BOX (Asekol s.r.o.)
1.
Lednice
31
32
2.
Duben
Červen
Televizory, počítače
31
63
3.
Srpen (11. 8.)
čtvrtletí 2009
4.
Celkem
Listopad (4.11.)
4x
Podzimní úklid města – velkoobjemový odpad, uskladnění v Radimi
Datum
Ulice
Počet valníků
25. 9.
29. 9.
30. 9.
1. 10.
2. 10.
5. 10.
6. 10.
7. 10.
8. 10.
9. 10.
12. 10.
13. 10.
14. 10.
15. 10.
16. 10.
Kolínská (i pro ul. Ouličky u
stanice čerp. PHM)
Čs. armády (stanoviště u ZŠ)
Nové Město
Okružní
Komenského (stanoviště za posledním domem směr ul. Ruská)
Dobropolská
Barborka
Generála L. vobody
Mírové náměstí
Molitorov
Zahradní
Pražská
Zlická (i pro ulici Židovskou)
Dlouhá
Růžová
13
Celkem (t)
2009
Poplatek za
skládkování
Kč,1.190,-
1
1,40
1
1
*
1
1,50
1,30
1,10
1.275,1.105,935,-
1
*
1
*
1
*
*
1
1
1
0,90
0,70
1,00
1,20
0,70
1,30
765,595,850,1.020,595,1.105,-
19. 10.
20. 10.
21. 10.
22. 10.
23. 10.
26. 10.
27. 10.
29. 10.
30. 10.
Sadová
Tyršova
Ptačí ryneček
Podskalí
Pášov
Lipanská
Dubová (i pro ul. Pivovarskou)
Ruská
Strašík
celkem
1
*
*
1
*
1
*
1
1
0,70
1,40
2,40
1,60
0,90
18,10
595,1.190,2.040,1.360,765,15.385,16.769,65
s DPH
* valník nebyl naplněn, poloprázdný byl přesunut do další ulice.
průměr: 9,- Kč/obč.
9,65 kg/obč.
Finanční prostředky získané za odvoz vyseparovaných složek odpadu ( od firmy Ekokom)
Rok
4.čtvtletí
1.
2.
3.
Celkem
2007/2008
2008/2009
37.902,50 Kč
27.001,50 Kč
30.242,- Kč
39.528,50 Kč
58.300,- Kč
24.320,50
EKONOMIKA ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 2009
Příjmy
Poplatky za svoz komunálního odpadu
od občanů, chatařů, chalupářů
Příjem za papír a železo předané
do výkupen
Poplatek od EKO-KOMU za separaci
48.999,50 Kč
63.574,00
175.444,- Kč
154.424,50
ROK 2009
889.180,- Kč
55.703,40 Kč
154.424,50 Kč
Příjmy celkem
1.099.307,90 - Kč
Výdaje
ROK 2009
Platba za uskladnění nevytříděných složek odpadu v Radimi (technický dvůr, odpady z úklidu
města)- odvoz městem a
soukr. firmou
Platba firmě NYKOS za odvoz a uskladnění nevytříděných složek odpadu v Radimi (odpadové
nádoby – popelnice …)
Platba firmě NYKOS za odvoz a likvidaci nebezpečného odpadu
Platba firmě NYKOS za odvoz pytlů s plasty
Odvoz kontejnerů z technického dvora a hřbitova
– doprava soukromou firmou
Odvoz valníků z technického dvora – doprava
technickým úsekem
14
137.689,40 Kč
1.106.530,46 Kč
47.610,50 Kč
7. 311,-Kč
84.680,- Kč
(50 jízd)
37 jízd
Platba firmě NYKOS za odvoz a předání
k recyklaci vytříděných složek odpadu
( sklo, plasty, papír – kontejnery)
Nákup žlutých pytlů na plasty a nápojové kartony
od firmy Nykos
Platba firmě Nykos – paušální poplatek za nádoby
Výdaje celkem
76.176,80- Kč
47.981,- Kč
23.078,86,- Kč
1.531.058,- Kč
Vymahatelné pohledávky za rok 2009:
24.332,-Kč
SEPARACE (sklo, papír, plasty)
Kč,Příjmy
ROK 2009
Výkupny surovin
55.703,40
EKO-KOM
154.424,50,-
Celkem
210.127,90
Výdaje (Kč)
ROK 2009
NYKOS – odvoz z kontejnerů
76.176,80,NYKOS – odvoz pytlového sběru
7. 311,Nákup žlutých pytlů na plasty a nápojové kartony
od firmy Nykos
Celkem
47. 981,131.468,80
(manipulační náklady – technický úsek - mzdy:
74.292,- Kč
multikára - PHM: 4.806,30 Kč
traktor - PHM: 16.396,30 Kč
Krajská soutěž My třídíme nejlépe
celkové pořadí 2009
Kategorie II. obec s 500 – 1999 obyvateli
1. Čisovice
2. Louňovice
3. Kamenné Žehrovice
26. Kouřim
369. Radim
370. Předměřice nad Jiz.
371. Chrášťany
Nezahanbujte své pejsky, ukliďte po nich.
Pro každého majitele čtyřnohého miláčka by mělo být samozřejmostí,
že po něm uklidí sám.
Sáčky na psí exkrementy jsou doplňkem pro udržování čistoty našeho města!
Sáčky si můžete zakoupit u pokladny v přízemí radnice.
1 balení (4 ruličky) – 48,- Kč.
15
2787
2523
2079
1118
139
131
82
bodů
bodů
bodů
bodů
bodů
bodů
bodů
Krabičky se chystají do pohádky
Sbírejme společně krabičky
– od mýdel, od bot, od cukroví, od zubní pasty…………
Krabičky použijeme při vytvoření krabičkového města
při 11. ročníku Putování s pohádkou aneb Loučení
s prázdninami.
Krabičky, prosíme, noste do konce července 2010 do IC,
pokladny MěÚ, klubovny Rodinného centra Knoflíček.
Děkujeme!!!
TO SE NÁM JEŠTĚ NESTALO …….
(nabídka městského bytu k pronájmu)
Město Kouřim je vlastníkem domu na náměstí, čp.
118. V přízemí domu je nebytový prostor, který slouží
jako samoobsluha s potravinami.
V prvním patře jsou 3 byty. Jeden z těchto bytů nabízí
město Kouřim k pronájmu.
Jedná se o jeden z největších bytů v Kouřimi, a to:
pokoj o rozloze 46,75 m2 s výhledem na náměstí,
pokoj o rozloze 25,0 m2 a kuchyň o rozloze 12 m2
s okny do ulice Čs. armády.
Koupelna je bohužel na společné chodbě, ale je součástí pouze tohoto bytu.
Topení v bytě je ústřední, elektrické. V největším
pokoji lze topit i kamny na tuhá paliva.
Bližší informace podáme na radnici.
Zájemci mohou kontaktovat starostku –
osobně
telefonicky – tel. č. 602 683 555, 321 783 232
elektronicky - st[email protected]
Zpráva kulturní a sportovní komise za
2.pololetí roku 2009
Komise pracuje ve složení: předseda – J. Hasil,
členové: Mgr. Z. Čiháková, Mgr. R. Pšeničková, H. Královská, H. Žáková, R. Jirkovská. Cíle zůstávají:
1. Rozvíjet kvalitu všech stávajících akcí ve městě
2. Zvyšovat kredit města na základě jeho historického odkazu ve vazbě s živou současností
Kulturní akce
22. srpna oslavil skanzen 15 let s národopisnými pořady,
bohatý program narušila nepřízeň počasí, která ovlivnila i
konání Závodů všeho na kolečkách“. Konec prázdnin patřil již 10. ročníku Putování s pohádkou aneb Loučení
s prázdninami. V kouřimské pohádkové říši na Staré
Kouřimi se sešlo přes 350 dětí. Akce byla podpořena
z fondu hejtmana Středočeského kraje.
V sobotu 12. září odjely dva autobusy výletníků na keramické
trhy do Berouna v rámci akce Putování s kouřimským lívancem.
Dny evropského kulturního dědictví jsou významnou celoevropskou kulturně poznávací akcí, do které se v sobotu 12.
září 2009 město Kouřim zapojilo již po šestnácté.
V rámci této akce bylo v Kouřimi zdarma zpřístupněno:
Muzeum Kouřimska – stálé expozice doplňovala výstava
„Mládí našich babiček“, kostel sv. Štěpána a zvonice – prohlídka s výkladem historika Mgr. V. Rišlinka, Muzeum lidových staveb – skanzen – stálé expozice s výstavou „ Střední
Čechy a tradiční lidový oděv“. Památky, které nejsou běžně
přístupné – kostel Nejsvětější Trojice a kaple P.M. Pomocné.
Dalším doplněním byla naučná stezka po hradbách, které jsou
národní kulturní památkou - „Středověké opevnění města
Kouřimě“ a areál slovanského hradiště Stará Kouřim. Dále
bylo možno navštívit dva soukromé objekty – sklepení Tobiášovského domu /rohový dům na náměstí/ manželů Kloudových a klášterní zahradu bývalého cisterciáckého proboštství manželů Dvořákových. Všechna místa se setkala s velmi
kladnou odezvou a během dne navštívilo všechny otevřené objekty 2.055 osob“.
Závěr tohoto významného dne patří akci celoměstského charakteru Snu noci kouřimské. Na vzniku programu „Snu
noci kouřimské“ se finančně podílelo město Kouřim a
Fond hejtmana Středočeského kraje MUDr. Davida
Ratha. Akce byla realizována za pomoci mnoha lidí,
jednak z řad profesionálů – Malé divadlo Kolín, divadlo
Mrsťa Prsťa a Junioři z Kouřimi, divadlo Na Cestě
z Liberce, kat – Pawouk – Navrátil, Táborští Pouličníci,
černokostelecký sbor Chorus angelicus, ale především
s pomocí mnoha obětavých a ochotných občanů města a
jeho okolí.
Kouřimské posvícení bylo ve znamení kultury – výstava
Kouřim ve fotografii i sportu. V 10 disciplínách „Kouřimských
sportovních her“ se účastnilo přes170 dětí a dospělých.
3. října se za velmi příznivého počasí konala již 15. kouřimská drakiáda spojená s bramborovým dnem.
Staročeského Svatohavelského císařského“ posvícení se
vším, co k němu patří, jsme si mohli užít 10. října na skanzenu.
28. října na Den středočeského kraje bylo zdarma zpřístupněno muzeu Kouřimska i skanzen, kde probíhaly komentované
prohlídky k výstavám i expozicím. Při příležitosti tohoto státního svátku byl po téměř 70 letech obnoven pamětní kámen
Dr. Miroslavu Tyršovi v Tyršově ulici. Poslední říjnový den
v rámci Samainu, aneb Večeru kouzelných světýlek patřil
strašidelným dýním a zakončení hlavní turistické sezóny.
16
Město Kouřim ve spolupráci s divadlem
Mrsťa Prsťa připravilo pro letošní podzim již třetí Kouřimské poDIVování. Během festivalu, který začal 24.10. a
skončil 28.11., bylo možné zhlédnout celkem 6 divadelních představení. Program byl velmi pestrý a každý,
včetně dětí si jistě přišel na své. Vysokou laťku nastavil M.
Drahovzal dvěma premiérami svých souborů.
Přání organizátorů prostřednictvím divadla oslovit všechny
věkové skupiny a nabídnout jim možnost smysluplně a zábavně vyplnit dlouhé podzimní večery, se určitě splnilo a
zcela jistě se můžeme těšit na čtvrtý ročník této akce.
Bohatý program adventního období zahájilo „Rozsvěcení
vánočního stromku“, spojené s průvodem adventních
světýlek, tradičními koledami a prodejní výstavou rukodělných výrobků paní Ahnelové.. Prodejní vánoční výstava
je v režii ZŠ M. Šolleho, Hrátky s čerty ve sportovní hale
pořádá RC Knoflíček. Zárukou vysoké kvality je výstava i
národopisné pořady na skanzenu a již podruhé zažijeme
Živý betlém Vánoční akce si připravují všechny školy,
kouřimští skauti zahrají a zazpívají obyvatelům domova
pro seniory, ale především na svém již tradičním „skautském koledování“ v kostele sv. Štěpána. Svatoštěpánský
sbor připravil Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby. Tradiční poslední akcí je vycházka k bájnému místu osídlení
našeho města spojená se stromem přání.
Zpravidla každou poslední sobotu v měsíci se konaly
v klubovně RC Knoflíček různorodé tvůrčí dílny z cyklu
Mějme se rády.
Přání naší komise je, abychom Vám i v roce 2010 přinesli
co nejvíce kulturních a sportovních zážitků a vy se již teď
můžete těšit na akce tradiční, ale i novinky.
Město Kouřim finančně i technicky podpořilo konání koncertů ZUŠ Kouřim, skautských her Do Kopce, Martina na bílém koni a setkání sběratelů cukru.
Knihovna
Služby poskytované knihovnou: Půjčování knih z knihovního fondu, který obsahuje cca 14.000 ks knih. Veřejný internet zdarma, přístupný po otevírací dobu knihovny.
Od 1. dubna 2008 je možné vybrat a zároveň si i objednat
knihy z městské knihovny po internetu přes on-line katalog
Clavius, včetně využití možnosti s vyzvednutím objednaných knih o víkendu v informačním centru. Další
službou pro členy knihovny je forma MVS – mezivýpůjční
knihovní služba, jejíž funkcí je obstarávat tituly knih, které
nejsou součástí naší knihovny. Dále si je možné
v knihovně v rámci projektu „Naše kroky míří do knihovny“ prohlédnout a vypálit fotky z akcí města.
V letošním roce připravila knihovna několik novinek.
První z nich je možné využití služby Ptejte se knihovny.
Jejím prostřednictvím lze zaslat do knihovny elektronický
dotaz, na který do 48 hodin /v pracovních dnech/ dodrží
žadatel odpověď ve formě stručné faktografické informace
či odkaz na příslušnou literaturu.
Dotazy lze zaslat buď prostřednictvím elektronického formuláře (dostupný též přes logo Ptejte se knihovny na domovské
stránce) nebo e-mailem na adresu [email protected]
Knihovna se aktivně zapojila do celostátní ankety Kniha mého
srdce, kterou připravila Česká televize a tak jistě i kouřimští
čtenáři mají podíl na vítězství humoristického románu Zdeňka
Jirotky Saturnin.
Cestovní ruch
Koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kouřimi je založena na
dochovaných památkách s vazbou na významnou historii, které bohatě ožívají kulturními a sportovními akcemi. Hlavní důraz je kladen na domácí cestovní ruch, kulturně poznávací i
pěší turistiku, zaměřenou na rodiče s dětmi, školy, individuální
turistiku, včetně využití blízkosti Prahy. Město Kouřim disponuje v této oblasti obrovským potenciálem.
Turistické informační centrum Kouřim spolupracuje v oblasti
Polabí, kde je jedním z nejvýraznějších míst. V loňském roce
naše informační centrum navštívilo 9.146 návštěvníků. V roce
2009 došlo k dalšímu navýšení počtu návštěvníků s tím, že
k 1.12. jich bylo téměř 13.000. Nabídka turistických cílů
města se prezentuje na nejnavštěvovanějších turistických portálech. Svůj potenciál město nabízelo na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu v Brně. Další prezentace cílů i novinek
proběhla na setkání TIC Středočeského kraje, které organizovala agentura CzechTourism a Zlatý pruh Polabí.
Letošní turistická sezóna byla zahájena 28. března a trvá do
konce prosince a to včetně týdne od 26.12. do 30.12. Po tuto
dobu bylo informační centrum otevřeno šest dní v týdnu /úterý až neděle, včetně všech státních svátků/. V letošním roce
poprvé i v listopadu, neboť jsme předpokládali reakci turistů
na vysílání Toulavé kamery. Vzhledem i k příznivému listopadovému počasí byla návštěvnost téměř čtyřnásobná něž v minulém roce.
Turistické informační centrum Kouřim má za poskytování
svých služeb, již třetím rokem, oficiální Certifikát vydaný Českou centrálou cestovního ruchu.
Služby
- poskytování kompletních turistických informací o
městě a okolí
- prodej map a upomínkových předmětů
- kopírovací a faxovací služby
- internet – 1 minuta – 1,-Kč
- poskytování informací o dopravním spojení
- Průvodcovská služba na zvonici pondělí – pátek. O
víkendech a státních svátcích tuto službu zajišťuje o.s.
Památky pro život.
17
V roce 2009 bylo vydáno:
Kouřim, město ve středu Evropy – leták s mapou a
turistickými cíli
Dřevěný magnet s námětem zvonice
Magnet s motivem památek města
Plechový magnet – dva druhy s historickým motivem
Svíčky s motivy památek města
Diář pro rok 2010
Hrnečky a zvonečky s motivem památek města
Kouřim se prezentuje v publikacích
Města Středočeského kraje
12 výletů z Prahy
50 tipů na výlet
Od gotiky cesta
Kouřim se jako cíl výletu během roku dvakrát představila v Toulavé kameře i v několika časopisech.
Josef Hasil
Pravidelnosti v odpadovém hospodářství v únoru 2010
26. 2. Svoz žlutých pytlů a balíků vytříděného papíru.
Připravte před své domy do 8.00.
V případě deštivého počasí neodkládejte papír před své
domy, bude svezen v nejbližším možném vyhlášeném termínu. Rozmoklý papír nelze odevzdat k dalšímu zpracování.
27. 2. Otevřen technický dvůr – 8.00 – 9.00.
(velkoobjemový odpad a elektro, odpad vyprodukovaný
na k.ú. Kouřim)
28. 2. Možnost odložení železa před své domy, prosba o
zametení chodníků.
Na co se můžete těšit v únoru a březnu 2010
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
22. 2.
Vyjde Kouřimský zpravodaj
23. 2.
24. 2
25. 2.
26. 2.
Svoz žlutých pytlů a
balíků vytříděného
papíru – připravte
před své domy
do 8.00
27. 2.
Otevřen technický dvůr
8.00-9.00.
28. 2. Možnost odložení železa před své domy,
Mějme se rády
tvůrčí dílna,
klubovna ve
sportovní
hale
14.00 – 16.00
prosba o zametení chodníků
Valná hromada MO
ČRS (rybáři), sál Na
Střelnici, 9.00
1. 3.
2. 3.
3. 3.
4. 3.
5. 3.
6. 3.
7. 3.
2. ročník Otvírání srdíček
Domov pro seniory 15.00
8. 3.
9. 3.
10. 3.
11. 3.
12. 3.
13. 3.
14.3.
15. 3.
16. 3.
Jarní setkání občanů důchodového věku (Vítání
jara
s písničkou) sál
radnice od 15.30
17. 3.
18. 3.
19. 3.
20. 3.
Vynášení smrti, zahájení turistické sezóny,
skanzen, město,
10.00-16.00
21.3.
MLS
Na svatého Řehoře
10.00-16.00
17. ples města, sportovní hala,
19.30 - 3.00
22. 3. Vyjde
Kouřimský
zpravodaj
18
Město Kouřim zve
na společné přátelské posezení.
Jarní setkání občanů důchodového
věku
(Vítání jara s písničkou )
16. března 2010
od 15.30
v sále radnice
19
Mezi 6. - 14. 3. 2010 přijdou občany
města osobně pozvat členové zastupitelstva:
dopravním nehodám. Jinými směry byla cesta z Kouřimi průjezdná již v ranních hodinách. v případě nouze na vedlejších
Marek Ježík
- Molitorov, Vrcha, Sitiny, Bukačov
silnicích směr Kolín a Praha bylo k dispozici přímo na cestáře
Zuzana Čiháková
- Gen. Svobody, Sadová, Židovská,
telefonní číslo 724 909 138.
Lipanská, Růžová
V Praze jsme měli u Krajského soudu stání ve věci určení
Luboš Čepelák
- Hrnčířská, Novoměstská, Klášterní,
Nové Město
vlastnického práva k pozemkům pod rybníkem Strašík. Další
Miroslav Svoboda
- Komenského
stání se koná 11. 3. 2010.
Hana Žáková
- Pražská, Pivovarská, Dubová
29. 1. uspořádala ZUŠ koncert
Libor Borový
- Ruská, Rusko
- klavír – Aneta Majerová
Lukáš Dytrych
- Kolínská, Podskalí
- zpěv Bronislava Tomanová
Hana Hájková
- Mírové náměstí
- housle – Roman Patočka
Josef Hasil
- Dobropolská
Zazněly skladby:
Jaroslav Maršálek
- Barborka, Zahradní
Giodeon Klein – Sonáta pro klavír (1944)
Štěpán Henzl
- Spojovací, Krátká
Giodeon Klein – Tři písně pro vyšší hlas a klavír
Hana Kovačková
- Na Hradbách, Na Kopci, Ouličky,
Giodeon Klein – Ukolébavka pro zpěv a klavír
Ptačí ryneček, Zlická, Na Schodech
Michal Siňor
- Okružní
Josef Bardanashvili – Fantasia (2004) pro klavír
Karel Sobotka
- Tyršova, Československé armády
Tzvi Avni – Three little night songs (1957)
Jaroslav Hejduk
- Dlouhá
Tzvi Avni – Three songs from „Song of songs (1957)
P. Ben-Haim – Sonáta for solo violin in G minor, Op. 44
Výtěžek plesu bude věnován na koncert při oslavách 135. výročí
Allegro energico
založení SDH v Kouřimi.
Lento e sotto voce
Molto allegro
D. Dorůžka – Noc a den
15. 1. Město Kouřim děkuje panu Jozefu Zahradníčkovi Pohádka (na slova Jiřího Ortena)
za instruktáž ovládání televizí pro obyvatele Domova pro se- E. Bloch – Nigun
Koncertní akce konané v sálu radnice ZUŠ podpořilo město
niory u Pražské brány.
17. 1. …. a začalo to znovu. Dobráci tvrdili, že sněží proto, Kouřim na rok 2010 částkou 10.400 Kč.
že už náš sníh nebyl zářivě bílý. Ať je to, jak je to, prostě je
zima a sníh k zimě patří. Opět velké poděkování patří všem, 29. 1. se uskutečnil v kinosálu koncert oblíbené kolínské
folkrockové kapely ZAVĚTREM.
kteří uklízeli a odklízeli sníh.
29. 1. byl poslední pátek v měsíci. Od jednotlivých nemovi18. 1. Firma Výškové práce – Tichý pomohla těm, kteří
tostí jsme sebrali 550 kg papíru a 1020 kg plastů.
potřebovali sundat ze střech rampouchy, dále odstranila
30.1. se uskutečnil ve sportovní hale 2. ročník šachového
sníh ze střechy mateřské školky.
Členové JSDH pomáhali na zavolání občanům se sněhem a turnaje mládeže Kouřim OPEN 2010, hraný jako druhý turnaj
základního kola krajského přeboru mládeže regionu SD- Polaledem na střechách.
bí.
Děkujeme všem občanům za úklid chodníků i v tento
30. 1. byl otevřen technický důr na velkoobjemový odpad
den.
31. 1. se sešli uživatelé posilovny v nových zrekonV ulicích nebylo bezpečno. Ze střech domů se na chodníky
struovaných prostorách.
stejně jako o víkendu sunuly velké kupy sněhu, u čp. 44 na
Na schůzce byl představený zrealizovaný projekt. Kolaudace
náměstí se pod tíhou ledu ulomil okap.
19. 1. jsme z ulic Kolínská, Zlická a z náměstí odvozili 50 je vyhlášena na 26. 2. 2010. Zájemci o posilovnu byli seznámeni se základními informacemi ohledně provozu. Cena za
valníků sněhu pro zabezpečení bezproblémového průjezdu
užívání pro předplatitele činí 1.200,- Kč ročně. Společně byl
danými ulicemi. Byla zprůjezdněna cesta do Sítin.
vypracován pracovní řád posilovny. (Provoz bude zahájen
22. 1. byl odstraněn sníh v ulicích Nové Město – zúžená
v pondělí 1. 3. 2010). Brigáda – přestěhování původního nářalevá část ve směru z náměstí a ul. Dlouhá.
4. 1. Mrzlo, až praštělo, některé chodníky ve městě byly zle- dí z posilovny do nových prostor se koná v sobotu 27. 2. 2010
dovatělé, proto údržba nastoupila i v neděli a chodníky sypa- od 13.00 hod.Zájemci o využívání posilovny se mohou nahlásit u paní Hany Královské, tel. 607 589 026.
la drtí.
V týdnu od 1. 2. do 7. 2. provedla odborná firma pasportizaci a
25. – 26. 1. V noci opět sněžilo. Děkujeme občanům za zarevize veřejného osvětlení ve městě.
metání chodníků.
1. 2.
bylo sváženo železo odložené před jednotlivými
28. 1. čtvrtek – I my jsme poznali další tvář letošní zimy.
Další příval sněhu a vítr. Opět děkujeme všem za odklízení domy.
sněhu.
Velkým problémem byla opět cesta Třebovle – státní, kde se
vytvořily sněhové jazyky a došlo zde k několika
Stalo se …
20
3. 2.
a zima jen tak nekončí. Dává o sobě
vědět. Vítr a déšť způsobily, že mnohé cesty směrem do
města byly neprůjezdné. Opět nejhorší úseky byly
v Lošanech a v Miškovicích. Cestáři se velmi činili, proměny zimy byly však rychlejší.
Odvezli jsme z náměstí, od mateřské školy a z Ptačího
rynečku dalších 50 valníků sněhu.
Děkujeme panu Václavu Jakubíčkovi, Jaroslavu Švorbovi
a Petru Švorbovi za velké úsilí při této činnosti.
4. 2. Děkujeme občanům za posyp zledovatělých chodníků!!.
5. 2. dnes bylo odvezeno dalších 50 valníků sněhu z ulic
Na Hradbách (u sběrného místa na tříděný odpad), Nové
Město (u zdravotního střediska), z části ulic Pražská, Spojovací, Ruská.
7. 2. …pod dveřmi domku po zesnulé paní Anně Brychtové v Komenského ulici vytékala voda. Opět děkujeme
panu Josefovi Mužlovi za postřeh a předání informace.
Následně děkujeme technickému úseku města a Františku
Slavíčkovi za uzavření vody v domku a panu Ladislavu Rezkovi za připravenost pomoci.
8. 2. nám vykradli mateřskou školu
8. 2. … a začaly zimní prázdniny. Po letech opravdu
zimní. Město nabídlo dětem možnost společných her.
8. 2. 5. ročník Městského turnaje v pexesu
9. 2. 1. ročník piškvorkové zápolení
10. 2. 5. ročník Městského turnaje v kopané
11. 2. 5. ročník Městského turnaje ve florbalu
11. 2. ráno jsme se probudili … a zase sněhová nadílka.
Děkujeme spoluobčanům za úklid
sněhu! Děkujeme i 11 dorostencům – brigádníkům.
12. 2. Z lokality ul. Růžová, Ruská byl odvážen sníh, opět
50 valníků. Poděkování patří panu
Václavu Jakubíčkovi, Petru Švorbovi, Františku Ahnelovi.
12. 2. Město zakoupilo na odstraňování sněhu z veřejného
prostranství sněžnou frézu. (Dlouhodobé předpovědi tvrdí,
že dalších 10 zim bude podobných té letošní).
K odpadům:
Nebude-li Vám svozovou firmou Nykos vyvezena odpadní nádoba, dostavte se na radnici, zatelefonujte nebo napište na email [email protected] nebo
[email protected] Obratem zajistíme odvoz!!
Odpověď starostky na otázky Michala Čejky pro školní časopis ZŠ Miloše Šolleho Kouřim, okres Kolín
TÉMA: Letošní zima
Ahoj Míšo,
děkuji Ti za otázky pro školní časopis:
1) Komentář k letošní zimě:
Na vše v životě můžeme hledět z různých úhlů pohledu. Stejné je to i s letošní zimou. Přinesla klady i zápory.
Mnohé aspekty jsou neměnné, neovlivnitelné. Zima k našemu
podnebnému pásu patří. Sněhu bylo v našem městě v lednu
více než na horách a toho mnozí milovníci zimních sportů využili na běžkách i v okolí našeho města. Sáňkovalo se, bobovalo
a bruslilo. Pro děti „až na to oblékání“ je určitě zima velkým
zážitkem. A nejen pro ně. Desítky spoluobčanů se na své fotoaparáty pokoušely zachytit krásy zimní Kouřimi.
Vláhu v podobě sněhu a snížení optimálních podmínek pro
různé škůdce ocenili určitě i zemědělci.
Podle kouřimského pamětníka Vladimíra Třebenského bylo
v Kouřimi naposledy tolik sněhu, když mi bylo – jak sám uvedl – 10 let. V kronikách města je podrobně popisováno i počasí, proto se v nich za posledních 150 let o sněhových nadílkách
můžeme dočíst. Vybrala jsem ukázku z roku 1905….Počasí
v tomto roce bylo dosti normální – až na malé výjimky. Na 24.
března uhodil velký mráz -5oC a při tom velká vichřice sněhová, načež druhý den napadlo velké množství sněhu, avšak již
27. března nastalo takové oteplení, že na slunci teploměr
ukazoval až +20oC.
Letošní zima ještě nekončí, proto nedokážu říci přesné náklady
na zimní údržbu.
V měsíci lednu to bylo 94.128,80 Kč. Na druhou stranu už
nyní mohu konstatovat, že občané Kouřimi ušetřili svému městu mnoho finančních prostředků svým přístupem k úklidu
chodníků. Stovky lidí odklízely sníh, s technikou pracovalo
město i najaté externí firmy. Pomohli jsme si vzájemně i s cestáři, kteří spravují v našem městě i část komunikací, které jsou
ve vlastnictví Středočeského kraje. Jsem velmi ráda i za několik děkovných dopisů od občanů našeho města právě pro
Správu a údržbu silnic Kutná Hora, která spravuje i naše okolí.
Ráda jsem je panu cestmistrovi předala. Mnozí občané využili
i dostupné telefonní číslo na dopravní dispečink údržby silnic
v případě uváznutí.
Odpovědi na další otázky:
2) Solí se v Kouřimi silnice?
Solíme i pohazujeme kamennou drtí.
21
3) Nařídil MěÚ kvůli kalamitě v Kouřimi nějaké
zvláštní opatření? Město Kouřim nehodnotilo zimu jako
kalamitní stav.
Dne 16. ledna 2010 se uskutečnil Tradiční Hasičský ples v sále Na
Střelnici. Díky darům od místních podnikatelů a občanů města byla
velice bohatá tombola. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem,
kteří náš ples podpořili, přišli se pobavit anebo přispěli do tomboly.
Tuto podporu chápeme zároveň jako ocenění práce dobrovolných
4) Na náměstí se vrství sníh, odváží se někam?
Sníh na náměstí je vyhrnutý z komunikací na náměstí. Z ulic hasičů v Kouřimi.
města jsme odvozili k 6. 2. 2010 přes 200 valníků sněhu.
5) Máte nějaké osobní zážitky s řešením sněhové nadílky?
Zážitků mám z letošní zimy mnoho. Doufám, že
jsem hlavně na základě více než 100 telefonů v okolí, „uvízlých Kouřimáků“ dokázala alespoň trochu pomoci – ať to
bylo i v půlnoci nebo ve 3 hodiny ráno. Vyzkoušela jsem si
jízdu v traktoru s radlicí, v traktoru při odvážení sněhu,
sněžným pluhem cestářů i posypovým vozem. Musím konstatovat, že řidiči těchto vozidel mají nelehkou práci a že obdivuji jejich pracovní nasazení při letošní zimě. (jmenovitě
ze zaměstnanců města patří velké poděkování panu Jaroslavu
Švorbovi a panu Františku Ahnelovi, dále panu Václavu Jakubíčkovi a panu Petrovi Švorbovi). Velkým zážitkem je i
velká soudružnost občanů města, ochota pomoci se sněhem
starším občanům ze sousedství …
6) V Kolínské ulici se jezdí špatně, klouže to tam. Neuvažovalo se o možnosti zavřít ulici pro auta? Mohlo by se zde
sáňkovat, jak pamatují naše babičky a dědečkové?
Kolínskou ulici jsme neuzavřeli, zůstala sjízdná. Z důvodu
obslužnosti, bezpečnosti … V současné době mě trápí více
než sníh stejně asi jako mé spoluobčany energetická náročnost letošní zimy. Ve městě je drtivá většina rodinných a
bytových domů ještě bez kompletního zateplení, stejně je to i
s městskými budovami. Výjimkou je právě Vaše základní
škola, kterou jsme jako
1. kompletně v loňském roce zateplili. S touto budovou jsme
začali zateplování objektů i proto, aby i v zimě Vám v ní
bylo dobře.
Starostka
22
Přípravka na horách aneb nejmladší kouřimští
fotbalisté se učili i samostatnosti.
V rámci zimní přípravy na jarní kolo soutěže jsme se v termínu
18. - 23.1.2010 vypravili na zimní soustředění do Krkonoš. Kolínská bouda, která je položena 1200 m.n.m.,
byla ideálním místem pro takovouto přípravu. Chlapci zde prožili
vše opravdu z gruntu. Každodenní výcvik techniky s míčem na
sněhu, fotbálek, výšlapy do okolních kopců, výlet na Černou horu.
Nechyběly zde ani základy lyžování.
V hotelu, kde jsme byli ubytováni a který byl plně vybaven k těmto účelům, měli chlapci po celodenní zátěži k dispozici bazén a
whirpool. Ve volných chvílích se nezapomínalo ani na posílení ducha formou různých společenských her, opakování školního učiva
a neméně oblíbenou činností, jako byl úklid pokojů. Odměnou za
píli a snahu jim bylo svezení na sněžném skůtru a dětská diskotéka, kterou pro nás personál hotelu připravil.
Díky příspěvkům, které poskytly: město Kouřim, Trafika u Nováků, Lahůdky, cukrárna, občerstvení – Kloudová Hana, Samoobsluha – Klement Roman, autodoprava Šmejkal Jiří si mohli chlapci
celý pobyt naplno užít. Poděkování patří také všem dalším sponzorům, kteří se od doby, co se naši nejmenší fotbalisté zapojili aktivně do soutěže, snažili o naši podporu . Mezi ně patří : TJ
Kouřim – oddíl fotbalu, firmy Techart systéms s.r.o., Suché stavby
a elektroinstalace Libor Vaňkovský – sdružení Miksa.
Děkujeme za podporu a přejeme našim nejmladším zástupcům
fotbalu mnoho úspěchů i v jarním kole soutěže.
Pavel Vaněk, Petr Ladýř
Město Kouřim uhradilo pobyt ve výši 14.700,- Kč
Šachový turnaj
.
23
4.
5.
6.
7.
8.
Kapela ZAVĚTREM.
9.
10.
11.
12.
Láďa Nedvěd
Jan Vontszemü
Michal Slavíček
Jiří Berger
Rudolf Koštial
Klára Zahradníková
Iveta Stehlíková
Veronika Vlachová
Radek Sznapka
Michal Pilař
Aneta Sznapková
Barbora Kociánová
Tomáš Filko
Veronika Čuhelová
Sabina Ahnelová
Kryštof Raitr
Miroslav Koštial
Martina Zahradníková
Petr Rusu
Lukáš Kocián
Lenka Netáhlíková
20 bodů
18 bodů
18 bodů
16 bodů
16 bodů
16 bodů
16 bodů
16 bodů
14 bodů
14 bodů
14 bodů
12 bodů
12 bodů
12 bodů
10 bodů
8 bodů
8 bodů
8 bodů
6 bodů
2 body
2 body
Nejmladší hráči:
Lukáš Kocián - 4 roky
Barbora Kociánová - 6 let
Lenka Netáhlíková - 6 let
Hráli jsme s vlastním pexesem. Herní kartičky byly vytvořeny
z fotografií z akcí ve městě.
Prázdninové zpestření sportovními turnaji:
Město Kouřim nám opět uspořádalo dva sportovní dny:
10. 2. – středa turnaj ve fotbálku
11.2. - čtvrtek turnaj ve florbalu
Na oba turnaje se přihlásilo kolem stovky dětí, což je fantastická účast. Sehrálo se 64 zápasů. Děti byly perfektně naladěny na sport jim tak blízký. Věková hranice byla opravdu
různá, ale vůbec nebylo překážkou si zahrát skvělé zápasy nejmladších se skoro dospěláky. Oba zápasy nám řídili opravdoví
znalci těchto sportů, takže hráči měli vše, jak určují pravidla.
5. ročník soutěže v PEXESU – 2. 2. 2009
(10. 3. 2008 se konal loňský ročník. Vítězkou byla Anna Ne- Obrovský dík patří mladším účastníkům, neměli strach se utkat
s dorostenci. Dorostencům patří také velké uznání. Chovali se
dvědová s 30 body.)
k malým soupeřům velmi sportovně.
Poděkování patří rozhodčím těchto turnajů, skvělým divákům
Výsledky:
a fandům. Za rok se těším na Vaši účast.
1.
Patrik Buňata
30 bodů
Členka komise sportovní a kulturní komise při RM Hana Krá2.
Karel Štusák
24 bodů
lovská.
3.
Tereza Šedivá
22 bodů
Anna Nedvědová
22 bodů
Lada Posiřilová
22 bodů
24
Kouřimský turnaj ve fotbálku:
1.COD2
Libor Chmel
Tomáš Svoboda
Jindřich Aubrecht
Roman Světnička
Lukáš Anyalai
2.Rohanští Jezdci
Tonda Moravec
David Ganobčík
Ondřej Macháček
Michal Pilař
Tomáš Bohata
Petr Komárek
3.Zdendové
Tomáš Procházka
Zdeněk Šátek
Vojta Keltner
Honza Kočí
Vojta Holub
Vašek Burian
Janek Keltner
4.FC Lopaty
Hynek Rajtr
Daniel Strejček
Marcel Jirotka
Martin Štuller
Ondra Richter
Alex Rajtr
5.Bílí tygři
Michal Vontszemü
Petr Rus
Radek Sznapka
Honza Vontszemü
Vojta Bug
Filip Cikán
Anna Nedvědová
Eliška Lokajová
7.Lihovci
Jan Soumar
Mirda Neveselý
Tomáš Jícha
Petr Varyš
Marek Vosecký
Petr Mackovčin
8.Kouřimáci
Lukáš Petrásek
Martin Bug
Pavel Polanecký
Honza Hastrman
Lukáš Tanko
Venca Starý
Dan Kosmata
9.Marná snaha
Danek Turyna
Honza Paclík
Tomáš Důfek
Vlasta Jeník
Šimon Soukup
Radek Posiřil
Lukáš Klement
Pořadí:
1.Lihovci-15 bodů
2.COD2- 13 bodů
3.Kouřimáci-12 bodů
4.Rohanští jezdci-11bodů
5.Zdendové-9 bodů
6.Marná snaha-8 bodů
7.FC Lopaty-4 body
8.Bílí tygři-2 body
9.FC Nikdo mě nechce-0
bodů
Kouřimský turnaj ve florbale
1.Kouřimáci
Lukáš Petrásek
Pavel Petrásek
Dan Turyna
Martin Bug
Vojta Bug
Venca Starý
2.COD2
Libor Chmel
Lukáš Anyalai
Tomáš Svoboda
Roman Světnička
Honza Chábera
Jindřich Aubrecht
3.Rohanští jezdci
Tomáš Procházka
Tonda Moravec
David Ganobčík
Tomáš Bohata
Jenda Šmejkal
4.FC Šišky
Martin Štüller
Matěj Vaněk
Dan Strejček
Dan Procházka
Honza Nesvorný
5.Aligátor 2
Anička Kubelková
Alex Rajtr
Hynek Rajtr
6.Fc Nikdo mě nechce
Patrik Buňata
Matěj Vaněk
Daniel Procházka
Martin Matějka
Honza Nesvorný
Ládik Nedvěd
25
Kryštof Raitr
David Kropáč
Filip Barabáš
6.Aligátor 1
Anna Nedvědová
Eliška Lokajová
Petr Kropáč
Ládik Nedvěd
Michal Hýna
Martin Matějka
7.Marná snaha
Honza Paclik
Michal Pilař
Šimon Soukup
Fanda Slavíček
Michal Vontszemü
Honza Vontszemü
8.Kissáci
Filip Cikán
Tomáš Filko
Láďa Zoubek
Vlasta Jeník
Lukáš Klement
Pořadí:
1.Rohanští jezdci-14 bodů
2.COD2-12bodů
3.Kissáci-8 bodů
4.Kouřimáci-7 bodů
5. Marná snaha-6 bodů
6. FC Šišky-5 bodů
7.Aligátor 1 -4 bodů
8.Aligátor 2 -0bodů
1. ročník Piškvorkového zápolení – 9. 2. 2010
Výsedky:
Umístění
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Jméno a příjmení
Anna Nedvědová
Láďa Nedvěd
Patrik Buňata
Počet bodů
11
10
9 + rozhodující výhra
9
8
6
6
5
5
4
3
2
1
Michal Pilař
Michala Hejtmánková
Verča Čuhelová
Jan Vontszemü
7.
Michal Vontszemü
Aneta Sznapková
8.
Tereza Kupcová
9.
Radek Sznapka
10.
Jiří Kupec
11.
Aneta Kupcová
Nejmladší hráč: Jiří Kupec – 6 let
Za ceny děkujeme paní Dagmar Boušové a městu Kouřim.
Cena – KAPEZETKA trochu jinak
Blahopřejeme vylosovaným!
Janě Němcové, Kouřim 643
Zdeňku Cikánovi, Kouřim 589
Michalovi Pilařovi, Kouřim 346
Lístek s vypsaným zbylým odpadem odevzdejte do 10. 3. 2010.
Cena – 2 vstupenky na 17. ples města
Vypracované únorové luštění můžete přinést do
IC, do schránky na radnici, do schránek v Podskalí, na Barborce, v ul. Ruská, v ul. Dobropolská nebo zaslat na e-adresu starostce: [email protected]
26
Historické putování
z kroniky města Kouřim z let 1938 - 1968
(Kronika bude v přesném znění postupně na těchto stránkách zveřejněna celá. V elektronické podobě jsou předcházející části kroniky k dispozici na naší internetové adrese, tj. www.kouřim-radnice.cz)
Část 5.
Rok 1940 – 1945
pokračování (autor: Josef Batelka)
Z drobných prací, zapsaných v Knihách protokolů
městské rady a zastupitelstva, vypisuji:
V roce 1939 přikročeno k přestavbě a předlažbě silnice
pod hřbitovem od mostu až k Pražské bráně. Dolní část
vydlážděna byla nákladem okresního národního výboru.
Horní část zaplatilo město.
Tato úprava jest součástí úpravy našeho starobylého
velkého náměstí nazvaného po presidentu Buditeli a
Osvoboditeli náměstím Masarykovým.
Rozsáhlá úprava podniknuta byla okresním úřadem –
okresní silniční správou, kterou tehdy vedl Ing. Josef Rieb.
Úprava dokončena byla v roce 1938 na podzim. Byla na
ní povolena zemská podpora 50% nákladu do výše
118.000 Kč. Projekt vypracoval výše uvedený Ing. Josef
Rieb. Před úpravou bylo celé náměstí vydlážděno lomovým hrubým kamenem v mírném svahu bez vyznačení
jízdní dráhy. Povolená subvence musela býti však doplněna dalšími příspěvky. Na prvním místě přispělo ovšem
město Kouřim a sice obnosem 75.000 Kč, dále Okresní záložna hospodářská 15.000 Kč, Občanská záložna kouřimská 15.000 Kč, okres kolínský 20.000 Kč. Když však
mimo projekt bylo nutno provésti úpravu celého horního
náměstí, přispěla Okresní záložna hospodářská dalšími
25.000 Kč, aby bylo možno i před její krásnou budovou
provésti vzornou úpravu. Dík této podpoře doznala horní
část náměstí hlavně rozšířením chodníků skutečně městský
ráz.
Úpravu spodku provedl okres kolínský. Kostky 10/10/12
cm dodal Jan Henc v Žernovce, dlaždičskou práci provedl
Boh. Urban z Kolína a Výrobní družstvo dlaždičských
dělníků v Kolíně. Ke štětování bylo použito jednak kamene získaného ve staré trati, ostatek i štěrk byly z městského lomu. Písek byl místní.
Stavební dozor měl Ing. Leopold Výtěžník, arch.technický komisař zem. úřadu v Praze, dále Ing. František Vobořil, technický rada, dále Ing. Skalský, technický komisař
a Ing. Ladislav Výborný, vrchní technický komisař zemského úřadu v Praze. Za okres měl technický dozor Ing.
Josef Rieb, správce okresních silnic. Práce byly započaty
13. září 1937. Význačných okolností při stavbě nebylo, vyjma toho spodek byl shledán málo únosným, takže
k zpevnění bylo třeba zvláště pečlivé práce, zejména válcování. V několika místech, zvláště v Malotické ulici, objevil se nepříznivý účinek toho, že v blízkosti jsou sklepy
obytných domů zasahující až pod trasu silnice.
Výdlažba počala za městem u tzv. druhého kříže, kde se
odděluje silnice k mlýnu Bukačov, vyžádala si rozšíření
upevnění mostu přes Ždánický potok pokračovala Malotickou ulicí přes náměstí až k budově hospodářské záložny,
kde připojena byla na ulici Pražskou, zahnula k východu kol
Sokolovny a připojila se k ulici Kolínské.
Bylo zadlážděno 405,60 běžných metrů celková zadlážděná
plocha měří 2.855,72 m2. Šířka vozovky jest 5m do 5m 8cm.
Nákladem 344.508 Kč.
Při této příležitosti provedena byla městem úprava kanalizace a vodovodu Malotickou ulicí. Projekt této úpravy zakončené čistící stanicí u Ždánického potoka na levém jeho břehu
před mostem vypracoval Ing. Václav Brychta z Kouřimě.
Z původní zprávy k projektu vyjímám:
Projektovaná kanalizace je vedena ulicí Molitorovskou, podél silnic od Prokůpkova domu směrem k Molitorovu, ulicí
Dlouhou, ulicí Okružní do ulice Komenského, kde stoka ústí
do staré kanalizace. Účelem stavby jest odváděti povrchové
vody a splašky domovní. Rozloha odvodněné plochy měří
10ha a 96arů, která má býti v budoucnu zastavěna. Podle záznamů dešťoměrných bylo zjištěno, že maximální hodinový
příval nedostoupil v Kouřimi za 25 posledních let 36mm a tudíž s naprostou bezpečností lze počítati s touto mezní srážkou,
což znamená že z 1ha plochy zastavěné nebude v 1 vteřině odtékati více než 50 litrů vody. Betonový materiál stok, při
daných spádech umožní dostatečnou mezní průtočnost
2m/vteř., která úplně postačí. I starý kanál v Komenského ulici, který je celý zbudován z cihel koná dosud platné služby.
Má spád 7,1%, světlost profilu 50/80cm, která bude rovněž
dostačovati k přijetí i přívalové vody. Na Molitorovské silnici
jest počítáno s tím, aby mohl býti odvodněn i Prokůpkův dům i
projektovaná stavba nových škol.
Kanalizace končí čistící stanicí emšerského typu. Tento typ
vyhovuje požadavku dokonalého zčišťování, tedy minimálně
na 75% suspendovaných látek a kromě toho nemá být okolí
obtěžováno zápachem z vytěženého kalu. Tomu vyhovuje metoda biologická – při které se usazený kal nechá úplně vyhníti.
Přilehlé povodí sběrače měří 10,96ha, na kteréžto ploše předpokládá se osídlení:
600 obyvatel po spotřebě 100 l vody
60,00 m3
denně
1 150 žáků školy po 15 l
17,50 Denně usadí se 3% kalu tj. 232 litrů. Jest tedy nutno vybudovati studnu profilu (50/75 cm) 350cm a hloubce 160cm z armovaného betonu. – Tolik z původní zprávy.
Celkový náklad na stanici, která byla i s příslušnou kanalizací
vybudována Ing. Václavem Brychtou z Kouřimě společně s
Dr. Ing. Jar. Uhrem z Peček a místními staviteli A. Falcmanem
a K. Vencou byl 274.583 Kčs.
Provedením této kanalizační větve v západní části města
dostalo se tomuto území skutečně moderního zdravotního zařízení, které by bylo velmi žádoucí i v ostatních městských
27
čtvrtích, kde je sice kanalizace dosti úplná, ale končící
volnými výtoky do Kouřimky neb do polních tratí.
Koncem roku 1939 byla vykonána ve starých jatkách
zdravotně policejní prohlídka, která uznala tato jatka za
zcela nezpůsobilá. Městské zastupitelstvo dalo vypracovati
projekt Ing. Architektu Václavu Brychtovi z Kouřimě.
Stavba jatek projektována a uskutečněna na pozemku č.
kat. 644/I. Na tomto pozemku byly projektovány dvě budovy: administrativní a budova jatek.
Budova administrativní je přízemní, částečně podsklepená, střecha strmá, krytá taškovou krytinou. Budova
je řešena tak, aby v budoucnu dala se nástavbou zvýšiti o
jedno patro. Suterén obsahuje nutné sklepy pro jateckého.
V přízemí jest byt jateckého: kuchyň, pokoj, předsíň, příslušenství, koupelna, spíž. Kuchyň jest situována tak, aby
oknem byl výhled na hlavní vchod do jatek.
Kancelář zvěrolékaře a šatny řezníků mají svůj zvláštní
vstup a uvedené místnosti jsou tak situovány, že usnadňují
snadný výhled na budovu jatek. Laboratoř, umývárna a
příslušenství mají vstup z kanceláře zvěrolékaře. Vedle čekárny řezníků, jest rovněž umývárna a šatna s příslušenstvím (záchody). Umývárny a koupelny mají namontované
elektrické ohřívače vody.
Budova má svoji vyhnívací žumpu. Odpadová voda z této
žumpy a voda okapová je zatímně svedena (kanalizace
v této části města zatím není provedena) do přiměřeného
trativodu (umístěného tak, aby v budoucnu se dal snadno
napojiti na městskou kanalizaci). V půdním prostoru jest
vestavěna prádelna.
Budova jatek je řešena vzhledem na komunikaci a jateční
provoz jako jeden celek. Místnosti popisuji tak, jak přicházejí v úvahu při normálním provozu na jatkách.
Dobytek určený k porážce se na jatka přivede neb přiveze. Snadné vyložení vozu umožní betonová rampa, která
ústí přímo na mostní váhu. Stačí tedy vepře na ohraženou
váhu prostě nahnat a po zvážení pustiti do jednotlivých
kotců. Kotce jsou řešeny tak, aby otevřením dveří příslušného kotce byla další cesta vepřům zabráněna.
Vepřový kus určený právě k porážce, po vypuštění z kotce, žene se do umývárny, sprchové clony, odtud pak
otevřením dveří se dostane na porážecí místo zvýšené o 70
cm, aby se poražený kus dal snadno, bez zdvihání, stáhnouti do necek.
Voda pro vaření a omývání ohřívá se ve dvou kotlích,
které se napouští vodou přímo z městského vodovodu.
Malá i velká porážka je spojena přímo se střevárnou,
s předchladírnou a tato s lednicí.
Zvážený hovězí kus na mostní váze odvede se přes malý
dvůr, přes umývárnu přímo na porážku.
Ohražený dvůr slouží zvěrolékaři pro eventuální prohlíd
ku. Zde také možno vyloučiti ihned nemocný kus určený
k rychlé oddělené porážce.
Velká porážka slouží k snadnému poražení současně na třech
místech. Výška této místnosti jest 550cm a jest u ní umístěna
visutá dráha pro dopravu
čtvrtí masa do předchladírny a chladírny.
Vyvrhování vnitřností děje se na dvoře na betonovém stole
s dvojitým přívodem vody a odpady do žumpy.
Vedle této budovy jsou ještě stáje pro hovězí dobytek,
umývárny pro hovězí dobytek, izolační stáje, dočasný sklad
koží a skladiště soli.
Žumpy odpadové mají dvojité těsné poklopy, proti zápachu a
hmyzu.
Při práci jest možno používati teplé vody, vedené přímo
z kotlů u malé porážky. Podlahy jsou z umělého kamene, upravené do mírného spádu k odpadním krytým žlábkům systému
prof. Petříka. Tento krytý žlábek je zde volen proto, že nekrytý žlábek jest v zimní době nebezpečný uklouznutím. Stěny
místností jsou do výšky dvou metrů obloženy bílými obkládačkami. Ventilace těchto místností je jednak přímá, žaluziové otvory ve stěnách, pomocí ventilačních tahů, vyústěných 65 cm
nad střechou, pomocí sklopných oken, které jsou opatřeny
hustou síťovinou proti hmyzu a pak jest zde umístěna ještě
ventilace elektrickými odsávači umístěnými ve stropní konstrukci. Místnosti jsou dobře osvětleny. Výška okenních parapetů jest 150 – 200cm.
Chladírna (lednice) má celkem 6 komor a niku pro uložení
masa zdravotně závadného, naloženého v soli. Lednice jest
rozdělena příčkou tak, že možno chladiti jen 3 komory neb
všechny komory najednou. Jest postaráno dostatečnou izolaci
proti oteplování. Lednice jest po celém viditelném povrchu obložena bílými obkládačkami. Jatky dostaly čp. 506.
Z vyúčtování vyjímám:
Celkový náklad činil 1.219.612,80 Kč a byl uhrazen zápůjčkou u městské spořitelny v Kouřimi. Ministerstvo vnitro poskytlo podporu 61.000 Kč. Stavba skončena byla schválením
vyúčtování městským zastupitelstvem dne 23. září 1944. Na
jatkách se však poráželo již koncem roku 1942, ovšem jen
omezeně.
Další velký podnik, který měl město obohatiti měl též vyhlídku
na uskutečnění. Byla to stavba rybníka tzv. Velký Strašík.
Slavný Krčín z Jelčan, stavitel proslulých jihočeských rybníků Světa, Bezdreva, Rožmberka, stavěl i rybníky na statcích
Hradeckých pánů a postavil i rybník našemu, tehdy královskému městu. Byla to mohutná přehrada na konci bukačovského
údolí, která byla obdobou o něco níže položeného a stavbou o
dvě stě let staršího rybníka před Klášterní Skalicí uzavírající
přístup k městu ze severní strany.
V městských pamětech jest zapsána zpráva o jeho protržení
při velké povodni v r. 1598, kdy přívalem vody odneseny byly
všechny hráze nad ním i největší Vavřinec. Od těchto
28
dob udržován byl rybník v menším rozsahu, až v předešlém století byl zcela vypuštěn a zařízena za jezem větší
nádrž, jako zásoba vody pro cukrovar.
V letech zápasu o zachování zdejšího cukrovaru, který popsán jest v prvním díle této kroniky, vynořila se i otázka
zajistiti tomuto, pro hospodářský život města velmi důležitému podniku i dostatečnou zásobu vody a tak došlo k návrhu, obnoviti staré vodní dílo: Velký Strašík.
Ale i jiné skutečnosti přišli v úvahu. Náš kraj byl a jest
stále jedním z těch českých krajů, které od dávných dob
prosluly výborným ovocem. Kouřimská švestka byla na
trhu nejhledanější a molitorovské školkařské závody za
majitele molitorovského velkostatku Jaroslava Veselého
vyrostly nejen svou rozsáhlostí, ale i kvalitou zboží na
nejpřednější podnik v celých Čechách. Od jistého času
však bylo pozorováno, že nedaří se již tak kvalitní ovoce a
to nejen v alejích a volných sadech, ale i v domácích zahradách. Byla hledána příčina a zjištěno podle statistiky
vodních srážek, že náš kraj vysychá. Důvod hledán i
v tom, že celá řada rybníků a vodních nádrží, kterými byla
Kouřim ještě před 300 – 400 lety téměř ověnčena, byla
v nedávných časech postupně zrušena a tím jistě značně
porušena a snížena byla zemní závlaha, ale i zamlženost a
vlhkost ovzduší. K tomu přispěly i četné a rozsáhlé meliorace podnikané na konci posledního a na počátku nynějšího století, provedené nejen v okolí města, ale i v kraji. A to
byl další důvod, který přesvědčil zemský úřad i ministerstvo zemědělství k schválení návrhu a povolení nejvyšší
90% subvence celého nákladu na stavbu. Za takových
okolností usneslo se zastupitelstvo v památné schůzi
15.4.1941 přikročiti k realizaci. Třebaže v přípravných
pracích došlo se téměř až k zadání - válka a hlavně naprostý nedostatek pracovních sil a materiálu vynutily si zastavení. Přerušení však neznamenalo opuštění podniku. Jeho
vybudování bude popsáno v kapitolách o událostech
r. 1946 a dalších.
A ještě jeden do budoucnosti slibný podnik, byl v těch
těžkých dobách započat, totiž zajištění a vybudování
velké autobusové dopravy, jejíž centrem by se stala
Kouřim. Podmínkou bylo vybudovati dostatečně velké garáže. Po delším jednání dohodnuto bylo, že dosavadní garáže autobusů a místnosti hasičské zbrojnice na Novém
Městě, tam, kde kdysi stával kostel proboštství sv. Martina, koupilo od města za 350.000 Kč ředitelství státních
drah a tím dán předpoklad k udržení dopravy. V kapitolách
jednajících o událostech v roce 1947 a dalších bude vypsáno o dalším pokračování pro město tak důležité otázky.
Z drobnějších událostí vypisuji: Na městském statku Voteleži hospodařil jako nájemce po 12 let majitel Molitorova
Jaroslav Veselý.(1935 – 1947).
Obecní lom u Panského mlýna měl pronajatý okresní výbor kolínský (1940 – 1947).
Část pozemku domu M. Zajícové za Pražskou branou
byla městem odkoupena a vjezd do Pražské ulice, dříve
velmi úzký a nebezpečný, byl rozšířen.(1944) V roce 1943
byla prodána část obecního majetku, bývalý mlýn za městem
na Ždánickém potoce zvaný „Hrázka“. Mlýn byl již 20 let zrušen a budova byla značně sešlá. Koupil jej stavitel arch. Josef
Suchý, kouřimský rodák žijící v Praze za 85.000Kč s podmínkou, že z něj po válce vybuduje vanové lázně. (K stavbě
však dosud nedošlo).
V roce 1941, odstraněn byl z rozkazu okresního úřadu kolínského Tyršův památník umístěný v r. 1932 v Tyršově ulici, ve vilové části, na paměť 100. výročí Tyršova narození. Byl
to velký žulový balvan z místního lomu a něm byla plaketa
s reliéfem Tyršovy hlavy s nápisem. Nařízeno kámen rozbíti a
dáti do cest a plaketu odvésti na sbírku ušlechtilých kovů. Plaketa se sice jednou přes noc ztratila, ale pomník svému osudu
neušel.
Na památku cukráře – umělce Frant. Netáhlíka byla ve
výročí jeho narozenin rovněž odhalena pamětní deska. Byl to
mramor a kovová písmena. I ten musel být sejmut, poněvadž
reliéf představoval Netáhlíka v sokolském kroji. Byl sic sejmut, ale rodina dovedla jej uctíti a uschovati.
Na domě okr. výboru na náměstí umístěn byl pamětní reliéf sestavený z dvou medailonů. Na jednom z nich byl reliéf
hlavy českého novináře J. Baráka a na druhém nápis, že
v domě na tomto místě dříve stojícím internován byl rakouskou vládou tento český vlastenec.
I toto vadilo novému duchu. Medailony značné umělecké
ceny se, bohužel, do Kouřimě a na své místo již nevrátily.
A sbírány a odvezeny byly všechny zdobné součástky kovové
(pokud se nenašli lidé, kteří dovedli i cizí majetek ukrýti, než
by jej dali) v peněžních ústavech a ve veřejných budovách i
hostincích.
V červnu 1942 oznámeno zdejšímu děkanskému úřadu, že
jest nutno odvésti i staré historické kouřimské zvony, které
přečkaly neporušeny i první světovou válku. Sejmuty byly na
podzim. Vrátil se jen větší z nich „Sv. Štěpán“ po válce. Zajímavý osud stihnul pamětní desku, kterou přichystali
kouřimskému rodáku, italskému legionáři Václavu
Konrádovi místní bratři legionáři a jejíž umístění na škole
muselo býti odloženo - až po válce. O tomto statečném bratru
jest vypsáno vše v I. díle této kroniky.
Deska celokovová byla uložena nejprve v domě kouřimských
legionářů – který byl k jeho poctě nazván Konrádův dům.
Když vešlo ve známost, že jednota legionářů bude rozpuštěna,
odnesli ji legionáři tajně do musea, kde přečkala i prohlídky.
Až jednou přišel, patrně na udání, rozkaz okres. úřadu, aby
deska byla odevzdána na sbírku ušlechtilých kovů. Marné byly
žádosti a odklady. Ale našel se i mezi těmi, kteří sbírali a odváželi, dobrý člověk, kolínský obchodník těmito sběry, Frant.
Cikán, který desku sice odebral, ale po několik roků ukrýval
tak, že přece jen po válce dočkala se svého místa na staré
kouřimské chlapecké škole, jejíž žákem V. Konrád býval.
Pokračování příště.
29
Zpráva o krajském přeboru škol
v Neratovicích
Do Neratovic na krajský přebor škol 15.prosince 2009 za
ZŠ Kouřim nastoupila vítězná sestava z okresního přeboru
škol, ve složení Vojtěch Bug, Ondřej Macháček, Martin
Fiala a Ladislav Nedvěd. Jelikož zde již nemohla figurovat
smíšená družstva (mladších a starší žáci) museli jsme nastoupit v kategorii „starší žáci“, což byl pro nás trochu
handicap, neboť L. Nedvěd je teprve ve čtvrté třídě.
Nicméně i zde se povedlo Láďovi Nedvědovi (4 šachovnice)nějaký ten bod získat. Nejvíce se dařilo Ondřeji Macháčkovi (2 šachovnice)- 3 body a Martinu Fialovi (3
šachovnice) – 2 body. Vojtěch Bug (1 šachovnice) narážel
na nejtěžší soupeře a příliš nebodoval. Hodnocení soutěže
probíhalo tzv. „olympijským způsobem“, kdy se veškeré
body jednotlivců sčítají (výhra = 1bod, remíza=0,5bodu).
Naše družstvo tak získalo 8,5 bodu, což stačilo na jedenácté, předposlední místo. Z pohledu jednotlivých zápasů
(celkem 7) jsme 1x vyhráli (3:1), 2x remizovali (2:2), 1x
prohráli těsně (1,5:2,5) a 3x prohráli (0:4). Hráli jsme např.
proti ZŠ Nymburk, ZŠ Mladá Boleslav, ZŠ Liteň, ZŠ
Vlašim nebo ZŠ Kralupy nad Vltavou.
Z pohledu dalšího rozvoje mladých kouřimských šachistů
je nyní důležité, jak se každý inviduálně postaví ke svým
výsledkům. Jsou dvě možnosti – dvě možné cesty. Buď
dotyčnému prohra příliš nevadí, nepídí se po příčinách a
raději se soustředí na jiný sport. Anebo ho prohra velice
trápí, zajímá se proč k ní došlo, jak se jí příště vyvarovat a
to je vlastně ta správná cesta. Nyní má motivaci, chce vyhrávat - musí ale pro to něco udělat. Má spoustu možností.
Hrát s kamarády, rodiči nebo v klubu či kroužku. Hrát šachy na turnajích (většinou v sobotu jsou pořádány turnaje
pro děti : Český Brod, Kouřim, Stříbrná Skalice, Kostelec
n. Č.Lesy, atd.). Díky rozvíjející počítačové technologii
může hrát proti samotnému počítači (Rybka, Fritz) anebo
proti lidem (Hogan chess, Kurnik). Provádět samostudium
četbou odborné literatury pro začátečníky (např. Veselý –
Jak hrát šachy, Pliska – Učebnice šachu pro samouky,
atd.). Anebo všechny vyčtené způsoby zkombinovat a jít
tak vlastní cestou. Nejdůležitější ale je, aby mladého
šachistu šachy bavily a nikdo ho do nich nenutil. Nemusí
hrát stále – může mít třeba i několikaletou přestávku (začít
znovu s tímto sportem lze v jakémkoliv věku). Vhodná je
též kombinace s jiným sportem.
Šachový turnaj OPEN Kouřim 2010
Dne 30.1.2010 proběhl šachový turnaj pro děti a
mládež ve Sportovní hale v Kouřimi. Díky masivní propagaci přes media se sešlo 38 mladých šachistů, kteří se
utkali ve třech kategoriích: mladší žáci, starší žáci a dorost.
Hrálo se na 7.kol, tempem 2x20minut. Jak vše nakonec dopadlo, je znázorněno v tabulkách konečného pořadí. Tradičně byly na prvních třech místech udělovány poháry.
Všichni účastníci dostali mimo věcných cen a různých
cukrovinek, také diplomy, které vzešly z „dílny“ kreslíře
Miroslava Šestáka. Byly uděleny dvě zvláštní ceny - nejmladším účastníkům : Veronice Homolové (5 let) a Jakubovi Voříškovi (6 let).
Sponzoři cen: ČS, a.s., pobočka Kouřim;
Gastro instant; G – Help o.p.s.; Klement Roman – Samoobsluha;
Kloudová Hana – Lahůdky; Město Kouřim; Němcová – ŠK Oaza
Praha; Novák Jan a František JPF; Pštros Milan – Tabák Vacková Olga – Drogerie; TECHart systems; Trade FIDES a.s.;
VPK – Suchý Zásmuky
Všem jednotlivcům i firmám, kteří turnaj zajímavými cenami
podpořili, velice za všechny soutěžící děkujeme!!!!¨
Za pořadatele děkujeme i technické podpoře turnaje: Městu
Kouřim, ZŠ Kouřim, Trade FIDES, VPK – Suchý Zásmuky,
Danu Formanovi, Janu Fialovi, Haně Královské, Rudolfu Netáhlíkovi, Miroslavu Vendlovi, Barboře Bugové, Františkovi Konvrzkovi , Evě Vaníčkové a Martinovi Šmídovi.
K příjemnému průběhu turnaje přispělo nemalou měrou i dobře
fungující občerstvení. I přes panující kalamitní zimní počasí a
problémy s parkováním bylo ve sportovní hale příjemné teplo a naše
soutěžící zahřálo i sluníčko za okny. Pro šachový turnaj – ideální
místo.
Julius a Jaroslava Bugovi
Poř.
1
2
3
4
5
6
Konečné pořadí mladší žáci
Jméno
Rtg Klub/Místo
Nguyen Van
0 Sk Praha-Smichov
Chwistek Karel
0 Tj Tourist Biomedica Rica
Nemcova Karin
0 Sk Oaza Praha
Nemcova Kamila
0 Sk Oaza Praha
Horak Martin
0 Sk Mddm Uvaly
Homola Martin
0 Sokol Cesky Brod
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Jary Zbynek
0
Remes Simon
0
Bossanyi Daniel
0
Vorisek Jakub
0
Novy Filip
0
Skrabanek Matej
0
Hrbek Frantisek
0
Brejcha Simon
0
Major Tomas
0
Homolova Vero16 nika
0
Konečné pořadí starší žáci
Poř. Jméno
Rtg
1
2
Skalicky Tomas
Brejcha Jakub
3
Jara Pavlina
4
Stastny Miroslav
5
Sicha Robin
6
Jelinek Jakub
7
Hucik Lukas
8
Bug Vojtech
9
Fiala Martin
10 Skraboud Radek
Konečné pořadí dorost
Poř. Jméno
1
Skalicky Tomas
2
Brejcha Jakub
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
30
Jara Pavlina
Stastny Miroslav
Sicha Robin
Fiala Jan
Fencl Pavel
Daniel Jiri
Tesar Patrik
Chaloupka M.
Bug Martin
Kubat Antonin
Sokol Brandys Nad L.
Sokol Cesky Brod
Sachklub Leonardo
Sk Sokol Vysehrad
Sokol Nymburk
Sokol Cesky Brod
Sk Oaza Praha
Tj Tourist Biomedica Rica
Sokol Cesky Brod
Klub/Místo
Tj Tourist Biomedica
1771 Rica
0 Sk Oaza Praha
1395
0
0
0
0
0
0
0
Sokol Brandys Nad L.
Tj Tourist Biomedica R.
Sokol Cesky Brod
Sokol Nymburk
Sokol Nymburk
ZS Kourim
ZS Kourim
Sokol Cesky Brod
Rtg Klub/Místo
1771 Tj Tourist Biomedica R.
0 Sk Oaza Praha
1395
0
0
1963
1932
1806
1596
0
0
0
Sokol Brandys Nad L.
Tj Tourist Biomedica R.
Sokol Cesky Brod
Sokol Cesky Brod
Sachovy Klub Zdice
Sk Joly Lysa Nad Labem
Sokol Nymburk
Sokol Cesky Brod
ZS Kourim
ZS Kourim
B
6
6
4,5
4,5
4
4
4
4
3,5
3,5
3
3
3
1,5
1,5
0
B
7
5
4,5
4,5
3,5
3,5
3
2,5
1
0,5
B
7
5
4,5
4,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
2
1
0
Placená inzerce
Certifikovaná masérka nabízí relaxační masáže,
které si můžete vychutnat v pohodlí Vašeho vlastního domova či po domluvě v Kouřimi.
Masáž lze objednat na kterýkoliv den, včetně
víkendu i večerních hodin.
31
32
Srdečně děkuji paní starostce a jejímu panu
náměstkovi i tradičním paním členkám Sboru pro
občanské záležitosti za blahopřání a věcné dary
k mým 99. narozeninám a hlavně za jejich
přátelský vztah ke mně.
Současně děkuji i ostatním mým přátelům za
projevená přání. Všichni jste mne nesmírně posílili
a potěšili.
Karel Linhart
Děkuji členkám sboru pro občanské záležitosti paní Děkuji zástupkyni Sboru pro občanské záležitosti
Evě Burešové a paní Marii Třebenské za přání a dárek paní Anně Brabcové za přání a dárek k mému
k mému životnímu jubileu.
životnímu jubileu.
Mária Pálová
Jaroslava Charouzková
Dne 11 února 2010 vzpomeneme již 2. výročí
úmrtí našeho manžela, tatínka, dědečka a
pradědečka pana Michala Pavlici z Kouřimi.
Stále vzpomínáme a nikdy nezapomeneme.
Za celou rodinu dcera Lída.
19. února jsme
vzpomínali již 5.
výročí, kdy jsme se
rozloučili s Bohouškem
Němečkem.
Bratr Jan a sestra Jarka
s rodinou.
8. březen je pro nás dnem
nejsmutnějším. Letos je tomu již 5
let, co nás navždy opustil náš drahý,
milující a obětavý manžel, tatínek,
dědeček a pradědeček pan Karel
Vaníček. Za tichou vzpomínku
děkuje
Milena Vaníčková s rodinou.
Na této stránce můžete zveřejňovat bezplatně
blahopřání
či jiné společenské informace.
Zodpovědný redaktor Hana Žáková. Redakční rada: Hana
Jenešová,
Hana Žáková, Zuzana Čiháková.
Náklad 350 výtisků. Kouřimský zpravodaj, měsíčník Města Kouřim
Číslo 2/2010. Cena 14,- Kč. Uzávěrka vždy 9. příslušného měsíce.
Příspěvky přijímá pí. Jirkovská v IC.
Je možno využít i schránku v přízemí radnice a v ulicích
Dobropolská, Ruská, Podskalí, Barborka.
Grafika a výroba: Josef Trnka TISK: GARRET, Kostelec n. Č. l.
[email protected]
e.v.: MK ČR E 10631

Podobné dokumenty