Prezentace aplikace PowerPoint - Střední škola obchodu, řemesel a

Transkript

Prezentace aplikace PowerPoint - Střední škola obchodu, řemesel a
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk
Výukový materiál
zpracovaný v rámci projektu
EU Peníze SŠ
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130
Šablona: III/2
Ověřeno ve výuce dne: 7.6.2013 Třída: S1
Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_176
Název materiálu: Voda
Anotace: Materiál poskytující výuku pro ekologickou část předmětu Základy
přírodních věd pro 1. ročník stavebních oborů truhlář, instalatér, zedník
Předmět: Základy přírodních věd
Autor: Ing. Ilona Stránská
VODA
Koloběh vody v přírodě.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kolob%C4%9Bh_v
ody
VODA – 2/3 povrchu Země
Vzorec H2O, sloučenina vodíku a kyslíku. Spolu se vzduchem,
resp. zemskou atmosférou tvoří základní podmínky pro
existenci života na Zemi.
Vlastnosti: za normální teploty a tlaku je to bezbarvá, čirá
kapalina bez zápachu, v silnější vrstvě namodralá.
Výskyt: v přírodě se vyskytuje ve třech skupenstvích. V
pevném – led a sníh, v kapalném – voda a v plynném – vodní
pára.
 měkká voda – obsahuje málo minerálních látek
 Tvrdá voda – z podzemních pramenů, obsahuje více
minerálních látek
salinita (slanost): slaná voda, sladká voda 3% (z toho 2%
ledovce), brakická voda
VODA
•
Led se tvoří na povrchu vodních ploch a tím
nezmrzlou vodu izoluje, voda tolik nepromrzá do
hloubky, přičemž voda o teplotě 3,95 °C se hromadí
na dně vodních ploch. Tato skutečnost je velmi
důležitá pro přežití vodních organismů.
•
Tento proces urychluje zvětrávání – voda
zvětšující svůj objem „trhá“ horniny a další látky.
•
Zvětšování objemu má význam pro rostliny a
zemědělství – při mrznutí dochází ke kypření ornice.
Eutrofizace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kolob%C4%9Bh_vody
Wikipedie
Eutrofizace
 Eutrofizace je proces obohacování vod o živiny, zejména dusík a fosfor.
Rozlišujeme přirozenou eutrofizaci (jejímž hlavním zdrojem je výplach
těchto živin z půdy a rozklad mrtvých organismů) a nepřirozenou, nadměrnou
eutrofizaci způsobenou lidskou činností.
Dusíkaté látky a fosfáty způsobující nepřirozenou eutrofizaci často
pocházejí z hnojiv používaných v zemědělském sektoru a dešti splavovaných do
vodních toků, existují však i jiné zdroje např. u fosforu třeba některé prací
prostředky, přicházející do řek kanalizací.
Důsledkem je nejprve přemnožení planktonu (viz. vodní
květ) a posléze, po jeho masovém odumření, nedostatek
kyslíku ve vodě (zejména u dna, kde ho odebírá tlení
hmoty) a následné vymírání ryb a dalších organismů,
zejména těch žijících u dna
Přirozené zdroje znečištění
 Znečištění vod způsobuje sopečná činnost,
sesuvy půdy, nebo vyplavování toxických
látek vznikajících při geologické činnosti z
podloží.
 Významným zdrojem znečištění může být také
větší množství současně uhynulých organismů,
nebo zvyšování teploty vody v důsledku
vysýchání v období snížených vodních srážek.
Znečištěná voda
Voda přirozeně zbarvená železem, Rio
Tinto, Španělsko
Znečištění odpadky
Znečištění vody
Znečištění vody je jeden z největších problémů současného
světa
Výrazně totiž omezuje přístup určité části lidské populace k
pitné vodě.
Znečištěním vodních toků a nádrží se zhoršuje kvalita
vodních ekosystémů i ekosystémů v jejich okolí.
Znečištění vody lze v některých případech omezit metodami
čištění odpadních vod
Čištění vody – stanice čistící a pomocí mokřadních rostlin
Nevhodné vodohospodářské zásahy – odvodňování,
zavlažování
Shrnutí
VODA H2O
1.
2.
3.
4.
5.
Charakteristika vody : vlastnosti, skupenství, t.v., t.t., anomálie vody
Jakou vodu znáš např. mořskou, podzemní........
Jaký rozdíl je mezi vodou tvrdou a měkkou ( složení, použití)
Nakresli rozložení vody v přírodě
Kolik litrů vody je potřeba k výrobě automobilu ( 1-2t) ….
k jídlu a pití za den …...............
ke splachování WC …...............
k produkci 1 kg masa …...........
k výrobě 1 kg rýže …................
6.
Vyjmenuj hlavní znečištění vod na Zemi
7.
Vyjmenuj faktory znečištění vody a nakresli eutrofizaci
8.
Jak a kde se voda čistí
9.
Co patří k nevhodným vodohospodářským zásahům?
Uveď typické příklady ekologických katastrof
10.Které látky ve vodě ohrožují zdraví člověka?
Použité zdroje
• Doc. RNDr. Martin Braniš, CSc. „Základy ekologie
a ochrany životního prostředí“, RNDr. Danuše
Kvasničková „Základy ekologie“, www. seznam.cz,
další použitý materiál je z vlastních zdrojů autora
• Ilustrace –
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1
_Wikipedie