CPD® CWC 200 Plus

Transkript

CPD® CWC 200 Plus
TECHNICKÝ LIST PRODUKTU
01745 - Cementinous Waterproofing
CPD® CWC 200 Plus
Elastifikovaný polymercementový hydroizolační nátěr
Důležité přednosti a výhody
- Prodyšnost pro vodní páru při těsnosti vůči CO 2
- Dobrá odolnost vůči zmrazovacím cyklům a
roztokům posypových solí
- Vhodné pro trvale ponořené konstrukce
- Vodonepropustnost vytvořené úpravy
- Možnost aplikace na vlhký podklad
- Snadná a rychlá aplikace
- Vysoká adheze k betonu
- Neskluzný povrch
- Nízké smrštění
Popis materiálu
CPD® CWC 200 Plus je na cementové bázi založený,
mikrovlákny vyztužený a polymery modifikovaný
hydroizolační materiál. Složku A tvoří předmíchaná suchá
směs a složku B kapalné polymery.
Toto složení umožňuje vytvoření vysoce funkční
hydroizolační vrstvy na pozitivní i negativní straně
namáhané konstrukce.
Základní použití
Materiál CPD® CWC 200 Plus je zvláště vhodný pro
vytvoření funkční a vzhledné povrchové úpravy s
ochrannou a hydroizolační funkcí dynamicky
namáhaných železobetonových konstrukcí, dlouhodobě
vystavených působení klimatických vlivů, vysoké vlhkosti,
zmrazovacím cyklům, agresivnímu působení chemických
látek, posypových solí, apod.
Tento nátěr je vhodný pro ochranu a zajištění
vodonepropustnosti betonových konstrukcí jako jsou
balkony, terasy, železobetonové nádrže, havarijní
záchytné vany, kanály, šachty, jímky, prostory sociálního
zařízení, opěrné zdi, pohledové plochy nosných
konstrukcí mostů a říms, železobetonová svodidla,
železobetonová potrubí, žlaby či přehradní hráze.
Materiál lze použít jako přímo pochozí hydroizolační
vrstvu na pevných plochách s lehkým stupněm
provozního zatížení, jakými jsou např. vlhké podlahy
servisních místností, chodby, servisní chodníky apod.
Omezení
Neaplikujte materiál CPD® CWC 200 Plus pokud:
- teplota podkladu a okolí, v době aplikace a minimálně
48 hodin po ní, je nižší než + 5 °C
- je podklad přímo vystaven ostrému slunečnímu záření,
sálavému žáru, silnému větru nebo dešti
- je podklad zmrzlý nebo hrozí déšť
Barvy
Materiál je standardně dodáván v šedé, světle šedé
nebo bílé barvě. Originální názvy odstínů jsou Grey,
Light Grey a White.
Balení
CPD® CWC 200 Plus je standardně dodáván jako
dvousložková souprava, která je tvořena suchou směsí
(složka A), balenou v pytlích po 11,35 kg, a kapalnými
polymery (složka B), v 5 l kanystru.
Skladování
Materiál CPD® CWC 200 Plus skladujte na paletách
v suchém a chladném prostředí. Chraňte před vlhkem a
přímým slunečním zářením.
Tekutá složka nesmí zmrznout!
Trvanlivost materiálu, uloženého za předepsaných
podmínek, je min. 12 měsíců od data výroby.
Technická data
Pevnost v tahu
1,7 MPa
ASTM D 412
Tažnost
2,3 %
ASTM D 412
Paropropustnost
27,3 perms ASTM E-96
Odolnost zmrazovacím cyklům s působením solí
50 cyklů 65 g/m2
ASTM C672
Vodotěsnost
0,48 MPa
TTP1411
(odolnost výšce sloupce 50 m)
Adheze k podkladu
1,6 MPa
ASTM D4541
Pevnost v tahu za ohybu 7,2 MPa
EN 13892-2
Pevnost v tlaku
14,3 MPa
EN 12190
Paropropustnost V
41 g/(m2 . d) EN ISO 7783-1,2
Difusní ekvivalent tloušťky vzduchové vrstvy
Sd
0,52 m
EN ISO 7783-2
Klasifikace permeability vodní páry
Třída II - střední
Rychlost pronikání vody v kapalné fázi EN 1062-3
0,036 kg . m-2 . hod-0,5
Klasifikace nátěru
Třída W3
nízká
Propustnost oxidu uhličitého
EN 1062-6
i
3,81 g/(m2 . d)
SD
65,6 m
μ
6,88E+04
Soudržnost odtrhem
1,38 MPa
EN 1542
Výše uvedené údaje reprezentují naši současnou produkci.
Výsledky zkoušek nezávislých zkušeben se mohou lišit o ± 10 %.
Použití
Dodržujte následující návod k použití. Materiál smí
aplikovat pouze dodavatel, řádně zaškolený firmou CPD ®
Construction Products, respektive jejím zástupcem,
firmou CPD Products. Pouze takový dodavatel má
potřebné zkušenosti v přípravě podkladu a zpracování
konkrétních materiálů.
Příprava podkladu
Základní podmínkou pro úspěšnou aplikaci materiálu
je dokonalá příprava podkladu.
CPD Products EU; Sklady - Papírenská 4; 160 00 Praha 6 - Bubeneč
Prodej zajišťuje:
SIPOSAN ., Mostárenská 503; 703 00 Ostrava
www.cpd-products.eu
[email protected]
Prep. 09/2012
Odstraňte všechny poškozené, nepevné a nesoudržné,
chemikáliemi napadené části betonu, cementové mléko,
výluhy a výkvěty.
Dále odstraňte všechen prach, nečistoty, mastnoty,
olej, saze, staré nátěry, zbytky odbedňovacích přípravků,
uzavíracích prostředků a vyzrávacích hmot.
Dále je nutno odstranit veškeré další materiály, které
by mohly zamezit dokonalému spojení nově prováděných
povrchových vrstev s původním podkladem.
K přípravě podkladu použijte vysokotlaký vodní
paprsek (VVP), mokré pískování, brokování, nebo jiný
vhodný způsob přípravy podkladu. Všechny dutiny,
prohlubně, trhliny a ostatní defekty v podkladu musí být
vhodným způsobem vyspraveny před vlastní aplikací
materiálu CPD® CWC 200 Plus. Tmely použité k úpravě
podkladu nesmí obsahovat rozpouštědla.
Při aplikacích v exteriérech je nutno ochránit rostliny
a živočichy před potřísněním zpracovávaným materiálem.
Minimální doba zrání materiálu při standardních
klimatických podmínkách (při teplotách nad + 20°C) je 2
až 3 dny, pro běžné konstrukce.
Při aplikacích v nádržích je minimální doba zrání
materiálu před oplachem a napuštěním nádrží 5 až 7 dnů.
Při aplikacích v rezervoárech pitné vody je nutno po
sedmi dnech zrání celý povrch důkladně omýt tlakovou
vodou s přídavkem roztoku kyseliny citronové.
Míchání
K důkladnému promíchání obou složek použijte
pomaluběžnou vrtačku (300-600 ot./min.) se šroubovým
míchadlem nebo míchačku s nuceným oběhem směsi.
Nalijte kapalnou složku do čisté míchací nádoby.
Následně za stálého míchání postupně přisypávejte prášek
do tekutiny tak, aby vznikala homogenní směs.
Míchejte do dosažení krémové konzistence
neobsahující hrudky, ne však déle než 5 minut. Čerstvě
namíchanou směs ponechte 5 minut v klidu. Tato doba
slouží k aktivaci obsažených přísad. Po uplynutí této doby
směs krátce promíchejte a ihned zpracujte.
Při přípravě malých množství materiálu použijte
následující poměry mísení:
2,3 kg suché směsi : 1 litr tekuté složky.
Ceny a dosažitelnost materiálu
Materiál CPD® CWC 200 Plus je vyráběn pouze
kanadskou firmou CPD® Construction Products a
zákazníkům v EU a zemích bývalého východního bloku,
jakož i do ČR, je dodáván pouze prostřednictvím
autorizovaného zástupce, kterým je CPD Products, divize
firmy SIPOSAN .
Aplikace
Materiál CPD® CWC 200 Plus musí být vždy
aplikován na předem připravený a řádně saturovaný
(vlhký, nikoli však mokrý) podklad.
Rovnoměrnou vrstvu materiálu CPD® CWC 200 Plus
nanášejte v závislosti na struktuře podkladu, pomocí
válečku, štětce nebo bezvzduchým vysokotlakým
stříkáním, v minimální tloušťce vrstvy 0,30 mm. Čerstvě
nanesenou vrstvu nechejte před dalšími nátěry důkladně
vyschnout, po dobu minimálně 6 hodin.
Druhou vrstvu lze nanášet na předcházející teprve po
jejím zaschnutí. Minimální tloušťka každé prováděné
vrstvy je 0,3 mm.
Výtěžnost
Jedna souprava materiálu CPD® CWC 200 Plus
postačí v jedné vrstvě k pokrytí plochy cca 35 m2, při
průměrné tloušťce vrstvy 0,3 mm (balení 11,35 kg + 5 l).
Vždy aplikujte minimálně dvě vrstvy! Funkční
tloušťka hydroizolační vrstvy materiálu je min. 0,6 mm.
Poznámka: velká drsnost, nerovný a porézní podklad přímo
negativně ovlivňují skutečnou spotřebu materiálu.
Čištění nářadí
Veškeré nářadí je nutno před zatvrdnutím materiálu
očistit vodou. Poté lze čistit pouze mechanicky.
Bezpečnost práce a ochrana zdraví
Bližší informace o ochraně životního prostředí, zdraví
osob a při práci s materiálem CPD® CWC 200 Plus získáte
z bezpečnostního listu výrobku MSDS č. 267 A & B.
Skladujte mimo dosah nepovolaných osob a dětí.
Garance
Veškeré výše uvedené informace a doporučení jsou
založeny na našich vlastních i dalších dostupných
výzkumech a odpovídají našim současným znalostem.
Jelikož ovšem existuje příliš velká variabilita druhů
podkladů, podmínek aplikace a možných způsobů
použití, výrobce negarantuje jejich platnost absolutně a
univerzálně. Kupující by si sám měl ověřit vhodnost
použití každého materiálu pro jeho specifický účel.
Výrobce, firma CPD®, garantuje bezvadnost výrobku,
neposkytuje však žádné další záruky ohledně svého
výrobku ve smyslu neomezené použitelnosti nebo
použitelnosti pro zvláštní účely.
Odpovědnost výrobce je limitována ve všech
případech přidáváním dalších příměsí do výrobků,
použitím ve zvláštních podmínkách a nesprávného užití
výrobku.
CPD® rovněž nemá žádnou další zodpovědnost za
náhodné, související nebo následné škody nad uvedený
rámec garancí, nedbalostní nebo jinou přímou
odpovědnost. Tato garance nesmí být měněna prodejci,
distributory nebo reprezentanty CPD®.
Technický servis
S technickými dotazy o vhodnosti použití materiálu
CPD® CWC 200 Plus na Vaši specifické aplikaci, pro
podporu při navrhování a aplikační instrukce, či v případě
potřeby řešení dalších technických dotazů, se prosím
kontaktujte s technicko-obchodním oddělením firmy
CPD Products.
Zrání
Při větrném, horkém nebo suchém počasí je nutno
provedenou vrstvu chránit před rychlou ztrátou vody. V
extrémních případech doporučujeme aplikaci provádět
brzy ráno nebo pozdě odpoledne.
CPD Products EU; Sklady - Papírenská 4; 160 00 Praha 6 - Bubeneč
Prodej zajišťuje:
SIPOSAN ., Mostárenská 503; 703 00 Ostrava
www.cpd-products.eu
[email protected]
orig. 07145-49-0909
Prep. 09/2012

Podobné dokumenty

CPD CWC 200 Plus

CPD CWC 200 Plus Materiál CPD® CWC 200 Plus je zvláště vhodný pro vytvoření funkční a vzhledné povrchové úpravy s ochrannou a hydroizolační funkcí dynamidky namáhaných železobetonových konstrukcí, dlouhodobě vystav...

Více

CPD® Rapidcrete

CPD® Rapidcrete našich vlastních i dalších výzkumech a odpovídají našim současným znalostem. Jelikož ovšem existuje příliš velká variabilita druhů podkladů, podmínek aplikace a možných způsobů použití, výrobce neg...

Více

CPD® Corrosion Inhibitor

CPD® Corrosion Inhibitor případech přidáváním dalších příměsí do výrobků, použitím ve zvláštních podmínkách a nesprávného užití. Výrobce rovněž nemá žádnou zodpovědnost za náhodné, související nebo následné škody nad uvede...

Více

CPD® Fastcrete HS

CPD® Fastcrete HS Uvedené informace a doporučení jsou založeny na našich vlastních i dalších výzkumech a odpovídají našim znalostem. Jelikož ovšem existuje příliš velká variabilita druhů podkladů, podmínek aplikace ...

Více

Měření leteckého hluku, Zdravotní ústav Pardubice, 04+09/2009

Měření leteckého hluku, Zdravotní ústav Pardubice, 04+09/2009 M: 14 m od osy ul. Do Oříšků, 11 m od RD čp.679, v: 3.0 m nad zemí H2 - Horoměřice č. 2, ul. Meliorační, BD čp. 434, střecha BD, chráněný venkovní prostor staveb M: 2 m od JV stěny, 8 m od JZ stěny...

Více

PolishGuard - CPD Products

PolishGuard - CPD Products Odpovědnost výrobce je limitována ve všech případech přidáváním dalších příměsí do výrobku, použitím ve zvláštních podmínkách a nesprávného užití. Výrobce rovněž nemá žádnou další zodpovědnost za n...

Více

CPD Rapidcrete

CPD Rapidcrete Uvedené informace a doporučení jsou založeny na našich vlastních i dalších výzkumech a odpovídají našim současným znalostem. Jelikož ovšem existuje příliš velká variabilita druhů podkladů, podmínek...

Více

PCI Periplan ® Extra

PCI Periplan ® Extra Uvolňováni nebezpečných látek Pevnost v tlaku Pevnost v tahu za ohybu

Více