OM, Flymo, Micro Lite, 96328021200, 96328022200

Komentáře

Transkript

OM, Flymo, Micro Lite, 96328021200, 96328022200
GB
IMPORTANT INFORMATION
Read before use and retain for future reference
DE
WICHTIGE INFORMATION
Bitte vor dem Benutzen des Gerätes
durchlesen und gut aufbewahren
FR
RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS
A lire avant usage et à conserver pour
référence ultérieure
NL
BELANGRIJKE INFORMATIE
Leest u deze informatie voor het gebruik en
bewaar ze voor toekomstige raadpleging
NO
VIKTIG INFORMASJON
Les bruksanvisningen nøye før bruk og
oppbevar den for senere bruk
FI
TÄRKEÄÄ TIETOA
Lue tämä ennen käyttöä ja säilytä myöhempää
tarvetta varten
SE
VIKTIG INFORMATION
Läs anvisningarna före användningen och
spara dem för framtida behov
DK
VIGTIGE OPLYSNINGER
Du bør læse brugsanvisningen før brug og
gemme til senere henvisning
ES
INFORMACIÓN IMPORTANTE
Léase antes de utilizar y consérvela como
referencia en el futuro
PT
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Leia antes de utilizar e guarde para consulta
futura
IT
INFORMAZIONI IMPORTANTI
Leggere prima dell’uso e conservare per
ulteriore consultazione
HU
PL
CZ
SK
SI
Jótállást vállalni csak rendeltetésszerűen
használatba vett gépekre tudunk. Kérjük,
hogy a gép használatba vétele elött
gondosan olvassa el a kezelési utasításokat.
Gwarancja traci ważność w przypadku
używania urządzenia do celów innych niż
wymienione w instrukcji obsługi. Prosimy o
uważne przeczytanie instrukcji oraz o
stosowanie się do zaleceń i wskazówek w
niej zawartych
Záruka se nebude vztahovat na závady
způsobené nesprávným používáním, nebo
jestliže bude výrobek použit pro jiné účely
než pro jaké byl vyroben, nebo také jinak
než je uvedeno v návodu k obsluze. Tento
návod si přečtěte, prosím, velmi pozorně a
uchovejte jej pro možné budoucí odkazy
Záruka na tento produkt nebude uznaná v
prípade porúch spôsobených nesprávnou
obsluhou alebo používaním výrobku na iný
účel alebo iným spôsobom, ako je uvedené.
Pred začatím práce si prosím dôkladne
prečítajte návod na obsluhu a tento si aj pre
prípad potreby uschovajte
Garancija ne velja ob nepravilni uporabi
proizvoda in/ali ob uporabi za drugi namen
kot je izdelan. Prosimo, da pred uporabo,
preverite pazljivo navodila za obratovanje in
jih shranite za kasnejšo rabo.
A
B
1
C
1
4
2
2
2
CH
3
1
D
CH
E
F
G
CH
1
H
J
K1
K2
L
M
1
1
3
3
2
2
N
P
1
2
3
4
R
S
T
Q
GB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
- CONTENTS
Switchbox
Start/stop lever
Lock off button
Upper handle
Cable clip
Bolt
Washer
Handle knob
Nut (if applicable)
Lower handle
Motor Cover
Fixing Pin
Hood
Plastic cutters
Instruction Manual
Warning Label
Product Rating Label
NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
- INNHOLD
Bryterboks
Start/Stopp hendel
Utløserknappen
Øvre håndtak
Kabelklemme (kabelsko)
Bolt
Skive (pakning)
Håndtakknapp
Mutter (om relevant)
Nedre håndtak
Motordeksel
Festepinne
Hette
Plastkniver avstandsstykker
Bruksanvisning
Advarselsetikett
Produktmerking
DE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
- INHALT
Schalter
Start-/Stopphebel
Verriegelungsknopf
Oberer Griff
Kabelhalter
Bolzen
Unterlegscheibe
Griffknopf
Mutter (falls vorhanden)
Unterer Griff
Motorabdeckung
Paßstift
Haube
Kunstofklingen
Bedienungsanweisung
Warnetikett
Produkttypenschild
FI 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
SISÄLTÖ
Kytkinrasia
Käynnistyskahva
Turvakytkinnappia
Ylempi kahva
Johdon pidike
Pultti
Tiivistysrengas
Kahvan nuppi
Mutteri (jos käytössä)
Alempi kahva
Moottorin suojakansi
Kiinnitystappi
Suojus
Muovi terät
Käyttöopas
Varoitusnimike
Ruohonleikkurin arvokilpi
- TABLE DES MATIÈRES
Boîtier de commande.
Levier de démarrage/arrêt
Le bouton orange du
contacteur
4. Guidon supérieur
5. Attache câble
6. Boulons
7. Rondelles
8. Bouton de Guidon
9. Ecrou (si applicable)
10. Guidon inférieur
11. Couvercle du moteur
12. Chevilles de fixation
13. Capot
14. Racleur en plastique
15. Manuel d’Instructions
16. Etiquette d’avertissement
17. Plaquette des
Caractéristiques du Produit
SE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
FR
1.
2.
3.
NL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
- INHOUD
Schakelaar
Start/stop-hendel
Veiligheidsknop
Bovenstuk van duwboom
Snoerklem
Bout
Pakkingring
Knop voor duwboom
Moer (indien van
toepassing)
10. Onderstuk van duwboom
11. Motorkap
12. Bevestigingspin
13. Kap
14. Plastic messen
15. Handleiding
16. Waarschuwingsetiket
17. Product-informatielabel
- INNEHÅLL
Kopplingsdosa
Start/stopp-reglage
Säkerhetsknappen
Övre handtag
Kabelklämma
Bult
Bricka
Knopp för handtag
Mutter (om sådan är
monterad)
10. Undre handtag
11. Motorskydd
12. Fästbult
13. Kåpa
14. Skärblad av plast
15. Bruksanvisning
16. Varningsetikett
17. Produktmärkning
DK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
- INDHOLD
Afbryderkontakt
Start/stophåndtag
Låseknappen
Øvre håndtag
Kabelklemme
Bolt
Spændeskive
Håndtagsknop
Møtrik (hvis relevant)
Nedre håndtag
Motordæksel
Håndtagsstift
Skjold
Plastskæreblade
Brugsvejledning
Advarselsmœrkat
Produktets mærkeskilt
ES - CONTENIDO
1. Caja de conmutador
2. Palanca de
arranque/parada
3. Botón de traba
4. Empuñadura superior
5. Grapa de cable
6. Perno
7. Arandela
8. Manija de empuñadura
9. Tuerca (si fuera aplicable)
10. Empuñadura inferior
11. Cubierta de motor
12. Pasador de fijación
13. Capucha
14. Cortadoras plásticas
15. Manual de instrucciones
16. Etiqueta de Advertencia
17. Placa de Características
del Producto
PT - LEGENDA
1. Caixa de distribuição
2. Barra para começar/parar
3. Botão de segurança
4. Guiador superior
5. Grampo do cabo
6. Cavilha
7. Anilha
8. Maçaneta
9. Porca (se aplicável)
10. Guiador inferior
11. Tampa do motor
12. Parafuso
13. Cobertura do motor
14. cortadores de plástico
15. Manual de Instrucções
16. Etiqueta de Aviso
17. Rótulo de Avaliação do
Produto
IT 1.
2.
3.
4.
5
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
INDICE CONTENUTI
Cassetta dell’interruttore
Leva di avviamento
Pulsante
Impugnatura superiore
Morsetto per il cavo
Bullone
Rondella
Manopola dell’impugnatura
Dado (se pertinente)
Impugnatura inferiore
Coperchio del motore
Perno di fissaggio
Calotta di protezione
Lame di plastica
Manuale di istruzioni
Etichetta di pericolo
Etichetta dati del prodotto
HU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
- TARTALOMJEGYZÉK
Kapcsolódoboz
Start/Stop kar
Biztonsági gomb
Felső tolókar
Kábelrögzítő
Csavar
Alátét
Rögzítőgomb
Anya (ha van)
Alsó tolókar
Motor fedele
Rögzítőcsap
Védőburkolat
Műanyag vágókés
Kezelési útmutató
Figyelmeztető címke
Termékminősítő címke
PL - ZAWARTOSC KARTONU
1. Puszka przyłączeniowa
2. Dźwignia start/stop
3. Przycisk blokady Włącznika
4. Górny uchwyt
5. Zaczep kabla
6. Śruba
7. Podkładka
8. Gałka mocująca
9. Nakrętka (jeżeli jest)
10. Dolny uchwyt
11. Pokrywa silnika
12. Sworzeń mocujący
13. Osłona
14. Plastykowe noże
15. Instrukcja Obsługi
16. Znaki bezpieczeństwa
17. Tabliczka znamionowa
CZ - POPIS STROJE
1. Spínací skříňka
2. Spouštěcí/vypínací páka
3. Tlačítko "lock-off"
4. Horní rukojeG
5. Úchytka kabelu
6. Šroub
7. Podložka
8. Otočný knoflík na rukojeti
9. Matice (pokud se používá)
10. Spodní rukojeG
11. Kryt motoru
12. Spojovací kolík
13. Kryt
14. Plastové žací lišty
15. Návod k obsluze
16. Výstražný štítek
17. Typový štítek výrobku
SK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
- OBSAH
Spínacia skrinka
Zapínač/vypínač
SpúšGacie tlačidlo
Vrchná rukoväG
Svorka na kábel
Skrutka
Podložka
Kĺb rukoväte
Matka (ak aplikovate.né)
Spodná rukoväG
Kryt motora
Upevňovací kolík
Veko
Plastové nože
Príručka
Varovný štítok
Prístrojový štítok
SI 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
VSEBINA
Ohišje stikala
Start-stop ročka
Zaporni gumb
Zgornje držalo
Sponka za kabel
Vijak
Podložka
Pritrdilna matica
Matica (če je priložena)
Spodnje držalo
Pokrov motorja
Pritrdilni trn
Varovalni pokrov
Plastična rezila
Priročnik
Opozorilna oznaka
Tipna tablica
(GB)
CARTON CONTENTS
(DE)
KARTONINHALT
(FR)
CONTENU DU CARTON
(DK)
KARTONINDHOLD
(NL)
INHOUD
(ES)
(NO)
KARTONGEN
INNEHOLDER
CONTENIDO DEL
CARTON
(FI)
PAKETIN SISÄLTÖ
(SE)
(PT)
FÖRPACKNINGENS
INNEHÅLL
LEGENDAS DOS
DESENHOS
(IT)
CONTENUTO
(HU)
A DOBOZ TARTALMA
(PL)
ZAWARTOŚĆ KARTONU
(CZ)
OBSAH KRABICE
(SK)
OBSAH BALENIA
(SI)
VSEBINA ŠKATLE
1
2
3
5
4
9
6
8
7
10
11
16
17
12
13
15
14
Bezpečnostní upozornení
Pokud není tato sekaïka na trávu pou¥ívána správnƒm zpºsobem, mº¥e bƒt nebezpeïná! Tato
sekaïka mº¥e zpºsobit vá¥né zranêní operátora a dal•ích osob. Je t¡eba postupovat podle
vƒstra¥nƒch upozornêní a bezpeïnostních pokynº, aby byla zaji•têna dostateïná bezpeïnost a
efektivnost p¡i pou¥ití této sekaïky. Operátor je zodpovêdnƒ za postup podle vƒstra¥nƒch
upozornêní a bezpeïnostních pokynº, uvedenƒch v tomto návodu k obsluze a na sekaïce.
Vysvêtlivky symbolº na sekaïce Micro Lite
Vƒstraha
Pozornê si p¡eïtête pokyny pro u¥ivatele
Vypnête! P¡ed nastavováním, ïi•têním
anebo pokud je kabel zkroucenƒ nebo
po•kozenƒ, vytáhnête zástrïku z p¡ívodu
elektrického proudu. Udr¥ujte kabel
mimo b¡ity z plastu.
P¡i sekání v¥dy udr¥ujte sekaïku na
zemi. Naklánêní nebo zvedání sekaïky
mº¥e zpºsobit vyhazování kamenº
Nesekejte v de•ti a nenechávejte
sekaïku venku v de•ti
Doporuïujeme pou¥ívat ochranu zraku.
V•eobecné pokyny
1. Nikdy nedovolte, aby sekaïku pou¥ívaly dêti anebo
osoby, které nejsou obeznámeny s têmito pokyny.
Vêk operátora mº¥e bƒt omezen místními p¡edpisy.
2. Sekaïku pou¥ívejte pouze zpºsobem, popsanƒm v
tomto návodu a k popsanƒm funkcím.
3. Nikdy neobsluhujte sekaïku , kdy¥ jste unavenƒ,
nemocnƒ anebo pod vlivem alkoholu, drog nebo lékº.
4. Operátor nebo u¥ivatel je zodpovêdnƒ za nehody
anebo rizika jinƒch osob a jejich majetku.
Pokyny k elektrickƒm souïástem
1. Doporučujeme používat zařízení k omezení
zbytkového proudu (RCD) se spouštěcím
proudem nepřesahujícím 30mA. Ani s RCD nelze
stoprocentně zaručit bezpečnost a je třeba
neustále dodržovat bezpečné pracovní postupy.
Při každém použití RCD zkontrolujte.
2. P¡ed pou¥itím zkontrolujte, zda není kabel po•kozen.
Vymêñte ho, pokud jeví známky po•kození nebo
stárnutí.
3. Sekaïku nepou¥ívejte, pokud jsou elektrické kabely
po•kozeny anebo opot¡ebovány.
4. Pokud je kabel roz¡íznutƒ anebo pokud je po•kozena
izolace, okam¥itê odpojte dodávku elektrického
proudu. Nedotƒkejte se elektrickƒch souïástí/ kabelu,
dokud není dodávka elektrického proudu p¡eru•ena.
Roz¡íznutƒ nebo po•kozenƒ kabel neopravujte.
Vymêñte ho za novƒ.
5. Vá• prodlu¥ovací kabel musí bƒt rozvinutƒ. Svinuté
kabely se mohou p¡eh¡ívat a sni¥ovat tak úïinnost
va•í sekaïky.
6. Kabel udr¥ujte mimo sekaïku. V¥dy pracujte mimo
zdroj elektrického proudu a pohybujte se smêrem
dop¡edu a dozadu, nikdy v kruzích.
7. Netahejte kabel kolem ostrƒch p¡edmêtº.
8. P¡ed odpojením zástrïky, konektoru kabelu nebo
prodlu¥ovacího kabelu v¥dy vypnête p¡ívod
elektrického proudu.
9. P¡ed svinutím kabelu k uskladnêní vypnête sekaïku,
vytáhnête zástrïku z p¡ívodu elektrického proudu a
zkontrolujte elektrickƒ kabel, zda nejeví známky
po•kození nebo stárnutí. Neopravujte po•kozenƒ
kabel. Vymêñte ho za novƒ.
10. Kabel v¥dy svinujte opatrnê. Vyhnête se zkroucení.
11. P¡i p¡ená•ení nedr¥te sekaïku za kabel.
12. Nikdy nerozpojujte jakékoliv zásuvkové spoje
taháním za kabel.
13. Vy¥ínaï p¡ipojujte pouze k takovému síflovému
napêtí, které odpovídá jmenovité hodnotê vyznaïené
na vƒrobním •títku.
14. Strunové vy¥ínaïe Flymo jsou opat¡eny dvojitou
izolací, která odpovídá normê EN60335. Za ¥ádnƒch
okolností se uzemnêní nesmí spojovat s jakoukoli
ïástí vy¥ínaïe.
P¡íprava
1. Při používání výrobku noste pevnou obuv a
dlouhé kalhoty.
2. Zajistěte, aby se na trávníku nenacházely klacky,
kameny, kosti, dráty či stavební odpad - plastová
žací lišta by je mohla vymrštit.
3. Než začnete sekačku používat a po nárazu,
zkontrolujte, zda není poškozená či
opotřebovaná. Pokud je třeba, proveLte opravu.
4. Pro zachování rovnováhy je třeba opotřebované
nebo poškozené plastové žací lišty nahrazovat po
párech.
Pou¥ití
1. Sekaïku pou¥ívejte pouze za denního svêtla nebo p¡i
dobrém umêlém osvêtlení.
2. Vyhnête se pou¥ití sekaïky v mokré trávê, pokud je
to mo¥né.
3. V mokré trávê postupujte opatrnê, mohli byste
uklouznout.
4. Na svahu noste protiskluzovou obuv.
5. Sekejte ve tvaru terénu svahu, nikdy nepostupujte
nahoru a dolº.
6. P¡i zmênê smêru na svahu postupujte se zvƒ•enou
pozorností. Chod’te, nikdy nebêhejte.
7. Sekání na náspech a svazích mº¥e bƒt nebezpeïné.
Nesekejte na náspech a prudkƒch svazích.
ČESKY - 1
Bezpečnostní upozornení
8. P¡i sekání necouvejte, mohli byste zakopnout.
9. Nikdy nesekejte trávu p¡itahováním sekaïky k sobê.
10. P¡ed p¡esunem sekaïky p¡es jiné povrchy ne¥ trávu
sekaïku vypnête.
11. Nikdy nepou¥ívejte sekaïku s po•kozenƒmi vodicími
plochami anebo bez správnê ustavenƒch vodicích
ploch.
12. Neustále udržujte ruce a nohy mimo řeznLch
nástrojů a zvláště při zapínání motoru.
13. Nenaklánêjte sekaïku za bêhu motoru. Vƒjimkou je
spou•têní a vypínání. V têchto p¡ípadech nenaklánêjte
sekaïku více ne¥ je zcela nezbytné a zvedejte pouze
tu ïást, které je mimo operátora. V¥dy zajistête,
abyste mêli obê ruce v provozní poloze p¡ed tím, ne¥
polo¥íte za¡ízení zpêt na zem.
14. Nikdy nezvedejte nebo nep¡ená•ejte sekaïku za
provozu nebo pokud je stále zapojena k p¡ívodu
elektrického proudu.
15. Zástrïku vytáhnête z p¡ívodu elektrického proudu:
- p¡ed tím, ne¥ zanecháte sekaïku bez dozoru po
jakkoli dlouhou dobu;
- p¡ed ïi•têním ucpání;
- p¡ed kontrolou, ïi•têním nebo práci na za¡ízení;
- kdy¥ narazíte na jakƒkoli p¡edmêt. Va•i sekaïku
nepou¥ívejte dokud se neujistíte, ¥e je celá sekaïka v
bezpeïném provozním stavy;
-
kdy¥ zaïne sekaïka neobvyklƒm zpºsobem vibrovat,
okam¥itê zkontrolujte.
Údr¥ba a uskladnêní
1. Udr¥ujte v•echny matice a •rouby uta¥ené, abyste
zajistili, ¥e je sekaïka v bezpeïném provozním stavu.
2. Pou¥ívejte pouze náhradní plastové b¡ity
specifikované pro tento vƒrobek.
3. P¡i nastavování ¡ezaïky postupujte opatrnê abyste
zabránili uvíznutí prstº mezi pohyblivƒmi ¡eznƒmi
nástroji z plastu a pevnƒmi ïástmi za¡ízení.
Napojení na elektrickou síH
1. K napojení na elektrickou síN je možné použít
prodlužovací kabel s pohyblivou zásuvkou odolnou
proti stříkající vodě. Napojení zástrčky na přívodní
kabel může provést pouze osoba s příslušnou
kvalifikací podle vyhlášky ČÚBP č. 50/1978 Sb.
Na připojovací šňůru se musí použít kabel
odpovídající ČSN 34 0350 a ČSN 37 5053.
Prodlužovací šňůra nesmí být libovolně dlouhá:
- pro délku do 30 m vodič s průřezem žil 1mm2
- pro délku do 50 m vodič s průřezem žil 1,5mm2
Používejte kabel HO7RN-F
2. Zásuvka pro připojení vyžínače se doporučuje
vybavit dle ČSN 33 2000-4-47 proudovým
chráničem (FI), Jehož rozdílový vybavocací proud
nepřekročuje 30 mA.
Montá¥ní pokyny
Skloňte držadlo tak, aby bylo možné sekačku
sestavit- obr. A
• Kryt motoru upevněte přesně podle vyobrazení.
• Před sestavením nakloňte a aretujte kryt motoru
v přední poloze.
1. Zasuňte nižší rukojeN do 2 otvorů v krytu motoru
a zatlačte dolů.
2. Zajistěte spodní rukojeN do krycího plechu silným
zatlačením zajišNovacích kolíků v krytu motoru do
rukojeti a plechu.
B1 - •roub
B2 - podlo¥ka
B3 - otoïnƒ knoflík na rukojeti
B4 - Matice (pokud se používá)
P¡ipojení horních rukojetí ke spodním rukojetím (B)
1. Zajistête, aby byla horní rukojefl správnê umístêna s
blokovacím tlaïítkem na spínací sk¡íñce naho¡e.
2. Zajistête, aby byly horní a spodní rukojeti správnê
vyrovnány.
3. Vložte matici do knoflíku rukojeti. (pokud je
součástí výbavy)
4. P¡ipojte •rouby, podlo¥ky a otoïné knoflíky rukojeti.
5. Kabely p¡ipevnête k rukojetím pomocí dodanƒch
spon. Zajistête, aby se kabely nezachycovaly mezi
horními a dolními rukojeflmi.
Spu•têní a vypnutí
Spu•têní sekaïky
1. P¡ipojte zástrïku s objímkou prodlu¥ovacího kabelu k
zadní ïásti spínací sk¡íñky. (C)
2. Vytvo¡te smyïku z kabelu p¡ívodu elektrického
proudu a prostrïte smyïku skrze otvor dle obrázku
(D).
3. Zajistête tak, ¥e umístíte smyïku p¡es háïek a
protáhnete kabel zpêt skrze otvor dle obrázku (E).
4. Zapojte zástrïku k p¡ívodu elektrického proudu a
zapnête.
5. P¡esuñte rukojefl do polohy pro sekání. Viz obr. F.
6. Proto, abyste zabránili vysekání kruhu ve va•em
trávníku, sekaïku mírnê nakloñte (F).
Spínací sk¡íñka je vybavena pojistnƒm spínaïem
(G1), aby se p¡ede•lo náhodnému spu•têní.
7. Stisknête a dr¥te blokovací tlaïítko (G) na spínací
sk¡íñce. Potom p¡itisknête jednu ze
spou•têcích/vypínacích pák smêrem k rukojeti (H).
ČESKY - 2
8. Pokraïuje v tisknutí spou•têcí/vypínací páky smêrem
k rukojeti a uvolnête blokovací tlaïítko.
9. Kdy ¥ sekaïka dosáhne plné rychlosti, zlehka ji
spusflte na trávník.
• POZNÁMKA
Instalovány jsou dvê spou•têcí/vypínací páky. Ke
spou•têní sekaïky je mo¥né pou¥ít kteroukoli z
nich.
• DªLEŽITÉ
Nepou¥ívejte spou•têcí/vypínací páky p¡eru•ovanê
Vypnutí va•í sekaïky
1. Proto, abyste zabránili vysekání kruhu ve va•em
trávníku, sekaïku mírnê nakloñte (F).
2. Uvolnête spou•têcí/vypínací páku.
Jak sekat
1. Zaïnête sekat okraj trávníku, kterƒ je nejblí¥e
zásuvky proto, aby kabel le¥el na ji¥ posekaném
trávníku. (J)
2. Trávu sekejte dvakrát tƒdnê bêhem sezóny, kdy roste.
Vá• trávník utrpí, pokud budete najednou sekat více
ne¥ jednu t¡etinu jeho délky.
Va•i sekaïku nep¡etê¥ujte
Sekání dlouhé, husté trávy mº¥e zpºsobit sní¥ení
rychlosti motoru a motor bude znít jinak. Pokud dojde ke
sní¥ení rychlosti motoru, mº¥ete sekaïku p¡etí¥it a
zpºsobit tak její po•kození. Vy••í ¡ezná vƒ•ka p¡i prvním
sekání dlouhé, husté trávy pomº¥e sní¥it zatí¥ení. Viz
Nastavení ¡ezné vƒ•ky.
Nastavování žací výšky
K1 - Nejvy••í vƒ•ka ¡ezu - Po instalaci je symbol viditelnƒ.
K2 - Nejni¥•í vƒ•ka ¡ezu - Po instalaci je symbol viditelnƒ.
• JE MOŽNÉ NASTAVIT DVĚ ŽACĺ VÝŠKY
• Vƒ•ka ¡ezu se nastavuje otoïením ¡ezné hlavy.
• Sekaïku odpojte od sítê a vyïkejte, dokud se ¥ací
hlavice nep¡estane toïit. Potom sekaïku obraflte
spodkem vzhºru.
JAK VYJMOUT ŽACĺ HLAVICI A
VENTILÁTOR (L)
1. Ventilátor pevnê podr¥te a p¡itom otáïejte ¥ací
hlavicí proti smêru hodinovƒch ruïiïek (viz obr.).
2. Žací hlavici uchopte uprost¡ed a vyjmête (viz obr.).
3. Ventilátor pevnê p¡idr¥te uprost¡ed a vyjmête (viz obr.).
4. Zkontrolujte, zda nedo•lo k po•kození a vyïistête dle
pot¡eby.
Zpêtná montᥠventilátoru a ¥ací hlavice (M)
1. Ventilátor vlo¥te zpêt podle vyobrazení.
2. Vraflte na místo ¥ací hlavici a podle pot¡eby nastavte
vƒ•ku sekání.
3. Ventilátor pevnê p¡idr¥te a otáïejte ¥ací hlavicí ve
smêru hodinovƒch ruïiïek (viz obr.).
DŮLEŽITÉ:
ZAJISTĚTE SPRÁVNÉ NASAZENĺ
VENTILÁTORU A ŽACĺ HLAVICE
Údržba žacího systému
N1 - plastové žací lišty, N2 - žací hlavice,
N3 - ventilátor, N4 - plechový kryt
• S plastovými žacími lištami zacházejte vždy
nanejvýš opatrně- ostré hrany mohou způsobit
zranění. POUŽĺVEJTE RUKAVICE.
Kontrola žacího systému (N)
• Žací systém musí být udržován v dobrém stavu a
kontrolován před i po použití
• Sekačku odpojte od sítě a počkejte, dokud se žací
hlavice nedotočí. Sekačku obraNte spodkem vzhůru.
1. Vizuálně zkontrolujte opotřebení žací hlavice. Jeli poškozená, vyměňte.
2. Vizuálně zkontrolujte opotřebení plastových
žacích lišt a případně je vyměňte.
3. Plastové žací lišty musí být rovné. Jsou-li
prohnuté nebo zkroucené, vyměňte je.
Vyměna plastových žacích lišt (G)
• Používejte výhradně originálních náhradních
žacích lišt Flymo určených pro daný výrobek.
Jsou k dostání u všech dealerů Electrolux
Outdoor Products.
•
Pro zajištění rovnováhy musí být plastové žací
lišty vyměňovány v párech.
• Je třeba, aby obě vyměňované žací lišty byly
stejného typu.
• Na tento výrobek nikdy nemontujte ocelové žací
lišty.
• Náhrada plastových žacích lišt (P, Q)
• Sekačku odpojte od sítě a vyčkejte, dokud se žací
hlavice nepřestane točit. Potom sekačku obraNte
spodkem vzhůru
1. Stiskněte plastovou žací lištu proti středu žacího
kotouče (P). Ze žací hlavice sejměte plastovou
žací lištu.
2. Dojde-li během používání k poškození plastové
žací lišty, vyjměte žací lištu z drážky a opatrně
vyhoLte.
3. NasaLte nové plastové žací lišty do drážek na
obou stranách žací hlavice a zatlačte na místo (Q).
• DŮLEŽITÉ:
ZAJISTĚTE SPRÁVNÉ NASAZENĺ ŽACĺCH
LIŠT
Údr¥ba va•í sekaïky
•
DªLEŽITÉ: Je velmi dºle¥ité udr¥ovat va•i
sekaïku v ïistotê. Od¡ezky trávy zanechané v
nêkterém vstupu vzduchu anebo pod krytem se
mohou stát rizikem potenciálního po¥áru.
Čištění (R)
1. Trávu pod krytem odstrañte kouskem d¡eva.
2. Pomocí měkkého štětce nebo smetáčku odstraňte
ze všech vzduchových kanálků odřezky trávy.
3. Abyste získali přístup k ventilátoru, vyjměte žací
hlavici (viz nastavování žací výšky) a vyčistěte ji
měkkym štětcem nebo smetáčkem.
4. Povrch sekačky otřete suchou látkou.
DŮLEŽITÉ
• Pro čištění sekačky nikdy nepoužívejte vodu
• K čištění nepoužívejte chemických prostředků
včetně benzínu ani rozpouštědel: některé mohou
zničit kriticky důležité plastové díly.
Na konci sezóny
1. Podle potřeby vyměňte plastové žací lišty,
svorníky, šrouby či matky.
2. Sekačku důkladně vyčistěte.
3. V místním servisním středisku pošádejte o
důkladné vyčištění vzduchového filtru
a provedení nutnych servisních úkonů nebo
oprav.
4. Ujistěte se, že elektrický kabel je řádně svinutý.
Přenášení seakačky (S)
Sekačku přenášejte uchopením v místě těžiště tak,
aby žací hlavice byla obrácena směrem od těla.
Uskladnêní sekaïky (T)
Skladujte na suchém místê, kde je sekaïka chránêna p¡ed
po•kozením.
ČESKY - 3
Informace Tƒjající se Životního Prost¡edí
Vƒrobky Electrolux Outdoor Products jsou vyrábêny v
souladu s ¿ídícím systémem pro ¥ivotní prost¡edí (ISO
14001), z dílº, které jsou, pokud je to mo¥né, vyrábêny
zpºsobem co nej•etrnêj•ím k ¥ivotnímu prost¡edí, podle
vƒrobních postupº firmy s mo¥ností recyklace dílº na konci
¥ivotnosti vƒrobku.
•
•
•
Obalovƒ materiál lze recyklovat a díly z umêlé hmoty
jsou ozaïeny •títky (pokud je to mo¥né) pro recyklaci dle
kategorií.
P¡i likvidaci vƒrobku na konci jeho ¥ivotnosti je nezbytné
zachovávat doporuïené postupy s ohledem na ochranu
¥ivotního prost¡edí.
V p¡ípadê nutnosti Vám bli¥•í informace o likvidaci podá
p¡íslu•nƒ místní ú¡ad.
Vyhledávání závad
Sekaïka nepracuje
1. Je zapnut p¡ívod elektrického proudu?
2. Zkontrolujte pojistku z zástrïce. Pokud je spálená,
vymêñte ji.
3. Pojistka se nadále pálí?
Okam¥itê odpojte od p¡ívodu elektrického proudu a
poraõte se s va•ím místním servisním st¡ediskem
schválenƒm firmou Electrolux Outdoor Products.
Sekaïka se •patnê vzná•í
1. Odpojte od p¡ívodu elektrického proudu.
2. Vyïistête vnit¡ní ïást krytu a lopatky vêtráku.
3. Zvêt•ete ¡eznou vƒ•ku. Viz Nastavení ¡ezné vƒ•ky.
4. ‡patné vzná•ení pokraïuje?
Odpojte od p¡ívodu elektrického proudu a poraõte se
s va•ím místním servisním st¡ediskem schválenƒm
firmou Electrolux Outdoor Products.
Nepřiměřené vibrace
1. Odpojte od sítě.
2. Vyměňte polámané nebo poškozené žací lišty.
3. Zkontrolujte správné a bezpečné usazení plastových
zacích lišt a žací hlavice.
4. Vibrace přetrvávají? Okamžitě odpojte od sítě a
obraNte se na místní autorizované servisní středisko
Electrolux Outdoor Products.
Servisní doporuïení
•
•
Ka¥dƒ vƒrobek je identifikován jedineïnƒm st¡íbro-ïernƒm typovƒm •títkem.
Dºraznê doporuïujeme provádêt servis va•eho za¡ízení nejménê ka¥dƒch dvanáct mêsícº a ïastêji, pokud za¡ízení
pou¥íváte k profesionální aplikaci.
Záruka a záruïní politika
Pokud bude během záruční doby shledána vada
kteréhokoliv dílu způsobená chybnou výrobou, firma
Electrolux Outdoor Products prostřednictvím svého
autorizovaného servisního střediska poskytne
zákazníkovi bezplatnou opravu nebo výměnu za
předpokladu, že:
a) Vada je nahlá•ena p¡ímo autorizované opravnê.
b) Je p¡edlo¥eno potvrzení o nákupu.
c) Vada není zpºsobena nesprávnƒm pou¥íváním,
nedbalostí nebo nesprávnƒm nastavením u¥ivatelem.
d) K vadê nedo•lo bê¥nƒm opot¡ebením.
e) Na za¡ízení nebyl proveden servis nebo opravy, nebylo
demontováno a nebyly na nêm provádêny zmêny osobou,
která není autorizovaná firmou Electrolux Outdoor
Products.
f) Za¡ízení nebylo zapºjïováno.
g) Za¡ízení je ve vlastnictví pºvodního kupujícího.
h) Za¡ízení nebylo pou¥íváno mimo zemi, pro kterou je
specifikováno.
i) Za¡ízení nebylo pou¥íváno ke komerïním úïelºm.
• Tato záruka je dodatkem k zákonnƒm právºm zákazníka
a ¥ádnƒm zpºsobem tato práva neomezuje.
Záruka nezahrnuje vady zpºsobené následujícími zpºsoby.
Proto je dºle¥ité, abyste si p¡eïetli pokyny v tomto Návodu k
obsluze a porozumêli, jak provozovat a udr¥ovat va•e za¡ízení:
Závady, které záruka nepokrƒvá:
• Vƒmêna opot¡ebovanƒch nebo po•kozenƒch b¡itº z
plastu.
• Vady dºsledkem nenahlá•ení poïáteïní vady.
• Vady dºsledkem náhlého nárazu.
• Vady dºsledkem toho, ¥e tento vƒrobek nebyl pou¥íván v
souladu s pokyny a doporuïeními tohoto Návodu k obsluze.
• Za¡ízení, která jsou zapºjïována, tato zato záruka nekryje.
• Následující souïásti jsou pova¥ovány za opot¡ebovatelné
a jejich ¥ivotnost závisí na pravidelné údr¥bê. Proto
nejsou bê¥nê p¡edmêtem záruïní pohledávky. Jsou to:
plastové ¥ací li•ty, elektrickƒ p¡ívodní kabel.
• Pozor!
Firma Electrolux Outdoor Products nep¡ijímá zodpovêdnost
podle této záruky za vady zpºsobené zcela nebo ïásteïnê,
p¡ímo nebo nep¡ímo instalací nebo vƒmênou ïástí nebo
instalací dodateïnƒch ïástí, které nejsou vyrobeny nebo
schváleny firmou Electrolux Outdoor Products a nebo
pokud bylo za¡ízení jakƒmkoli zpºsobem modifikováno.
DANE TECHNICZNE
Szerokość koszenia:
Wysokość koszenia:
Moc silnika:
Hamulec bezpieczeństwa:
Masa:
Klasa izolacji
ČESKY - 4
Micro Lite 28
Micro Lite 30
28 cm
2 (10 - 30)mm
1100W
nie
4.5 kg
II
30 cm
2 (10 - 30)mm
?? W
nie
?? kg
II
EC DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Ja, niżej podpisany M. Bowden of Electrolux
Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park,
NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5
6UP. Zaświadcza się że produkt:Kategoria...... Elektryczny odkurzacz
Wykonanie... Electrolux Outdoor Products
Odpowiada wymaganiom technicznym Dyrektywy
Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG) nr
2000/14/EEC
Ja, niżej podpisany M. Bowden, Electrolux
Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park,
NEWTON AYCLIFFE, Co.Durham DL5 6UP.
Anglia, oświadczam, że próbka powyższego
wyrobu została przebadana stosując dyrektywę
81/1051/EEC jako wzór. Maksymalny poziom
ciśnienia akustycznego, ważonego średnio A,
przy pozycji operatora w warunkach
częściowo bezechowej komory akustycznej
pochłaniającej był:-
Typ Urządzenia Tnącego.... Plastikowe ostrze
Identyfikacja serii..................Patrz Tabliczka Znamionowa Wyrobu
Procedura Oceny Zgodności........ANNEX VI
Organ Rejestrujący...............I.T.S., Cleeve Road, Leatherhead,
Surrey. KT22 7SB England
Inne Dyrektywy.....................98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC
oraz norm..............................EN60555-2:1987, EN60555-3:1987,
EN55014:1993, EN55014:1995, EN836:1997, IEC335-1:1991,
IEC335-2-77:1996
Ja, niżej podpisany M. Bowden, Electrolux
Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park,
NEWTON AYCLIFFE, Co.Durham DL5 6UP.
Anglia, oświadczam, że próbka powyższego
wyrobu została przebadana stosując ISO 5349
jako wzór. Maksymalna ważona wartośc
średnia kwadratowa wibracji zapisana w
pozycji ręki operatora była:-
Typ............................................................................. A
Szerokość koszenia.................................................... B
Prędkość Obrotowa Urządzenia Tnącego.................. C
Gwarantowany Poziom Mocy Akustycznej................. D
Mierzony Poziom Mocy Akustycznej........................... E
Poziom......................................................................... F
Wartość........................................................................ G
Odwaznik...................................................................... H
EC PROHLÁŠENĺ O SOULADU SE SMÉRNICĺ
Já, níže podepsaný M. Bowden of
Electrolux Outdoor Products, Aycliffe
Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co.
Durham. DL5 6UP.
Potvrzujeme, že tento výrobek:Kategorie....... Elektrické vznášedlo
Značka.......... Electrolux Outdoor Products
splňuje specifikace Směrnice
2000/14/EEC
Já, níže podepsaný M. Bowden, Electrolux
Outdoor Products, (Aycliffe Industrial Park,
NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP)
prohlašuji, že exemplář svrchu uvedeného
výrobku byl odzkoušen za použití směrnice
81/1051/EEC jako vodítka. Maximální A-vážená
úroveň zvukového tlaku, která byla
zaznamenána pro pozici uživatele za podmínek
volného pole polo-bezdozvukové komory, byla-
Typ řezného nástroje...... Řezné lanko
Identifikace Série..............Viz Śtítek Technických Údajů Výrobku
Postup vyhodnocování souladu..........ANNEX VI
Oznámeno orgánu......... I.T.S., Cleeve Road, Leatherhead,
Surrey. KT22 7SB England
Jiné směrnice.................. 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC
a normy............................ EN786:1996, EN786A2:1996, IEC3351:1991, IEC60335-2-91:1997, EN60555-2:1987, EN60555-3:1987,
EN55014:1993, EN55014:1995
Já, níže podepsaný M. Bowden, Electrolux
Outdoor Products, (Aycliffe Industrial Park,
NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5
6UP) prohlašuji, že exemplář svrchu
uvedeného výrobku byl odzkoušen za
použití normy ISO 5349 jako vodítka.
Maximální vážená odmocnina střední
kvadratické hodnoty vibrace, která byla
zaznamenána v pozici ruky uživatele, byla:-
Typ..........................................................................
Rotační rychlost řezného nástroje..........................
Zaručená hladina akustického výkonu...................
Naměřená hladina akustického výkonu..................
Úroveň.....................................................................
Hodnota...................................................................
A
B
C
D
E
F
Váha........................................................................... G
Váha........................................................................... H
EC PREHLÁSENIE O PRÁVNEJ SPÔSOBILOSTI TOVARU
Ja, dolupodpísaný, M. Bowden of
Electrolux Outdoor Products, Aycliffe
Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co.
Durham. DL5 6UP. Potvrdzujeme, že
výrobok:Kategória... Elektrický oscilátor
Výroba....... Electrolux Outdoor Products
Vyhovuje špecifikáciám uvedeným v
Norme 2000/14/EEC
Ja, dopupodpísaný, M. Bowden, Electrolux
Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, v
meste NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham, DL5
6UP, týmto potvrdzujem, že vzorka hore
menovaného výrobku bola otestovaná v súlade
s predpisom 81/1051/EEC. Pri maximálnom
zaaažení úroveň tlaku zvuku nameraná u
operátora za podmienok vo.ného po.ového
pôsobenia polo-anechoického priestoru bola:-
Typ rezného telesa...... Umelohmotný nôž
Identifikácia série......... Vid Štítok Parametrov Výrobku
Postupy určenia právnej spôsobilosti tovaru................ANNEX VI
Informované orgány..... I.T.S., Cleeve Road, Leatherhead,
Surrey. KT22 7SB England
Ďalšie nariadenia......... 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC
a normám.................... EN60555-2:1987, EN60555-3:1987,
EN55014:1993, EN55014:1995, EN836:1997, IEC335-1:1991,
IEC335-2-77:1996
A
Ja, dopupodpísaný, M. Bowden, Electrolux
Outdoor Products Park, Aycliffe Industrial
Park, v meste NEWTON AYCLIFFE, Co.
Durham, DL5 6UP, týmto potvrdzujem, že
vzorka hore menovaného výrobku bola
otestovaná v súlade s predpisom ISO 5349.
Pri maximálnom zaaažení základný priemer
druhej mocniny vibrácie nameraný v
operátorovej ruke bol:-
Typ........................................................................ A
Šírka skosu............................................................ B
Rýchlost rotácií rezného telesa............................. C
Garantovaný stupeň sily zvuku............................. D
Nameraný stupeň sily zvuku................................. E
Úroveň................................................................... F
Hodnota................................................................ G
Váha...................................................................... H
MLite 28
B
28 cm
C
7,250 RPM
D
96 dB (A)
E
96 dB (A)
F
84.1 dB(A)
G
1.21 m/s2
H
4.5 kg
Newton Aycliffe, 16/12/2002
M. Bowden,
Research & Development Director
BELGIQUE/BELGIË
ČESKÁ REPUBLIKA
DANMARK
DEUTSCHLAND
ESTONIA
FRANCE
FINLAND SUOMI
ITALIA
IRELAND
MAGYARORSZÁG
NORGE
NEDERLAND
ÖSTERREICH
POLSKA
SLOVENIJA
SLOVENSKA
SCHWEIZ/SUISSE/SUIZZERA
SVERIGE
UNITED KINGDOM
Flymo Belgique/België
Tel: 02 363 0311, Fax: 02 363 0391
Electrolux, spol. s.r.o., oz Electrolux Outdoor Products,
Na Křečku 365, Praha 10 - Horní Měcholupy.
Tel: 02/7847 0164, Info-linka: 0800/110 220
Internet: www.partner-flymo.cz E-mail: [email protected]
Electrolux Outdoor Products, Flymo/Partner A/S,
Lundtoftegaardsvej 93A, DK 2800 Kgs.Lyngby
Tel: 45 87 75 77, Fax: 45 93 33 08, www.flymo-partner.dk
Flymo Deutschland
Tel: 097 21 7640, Fax:097 21 764202
Electrolux Estonia Ltd (Electrolux Eesti AS)
Tel: (372) 6650010
Flymo France SNC
Tel 01 46 67 8141, Fax 01 43 34 2491
Electrolux Outdoor Products Finland
Tel: 00 358 9 39611, Fax: 00 358 9 3961 2644
McCulloch Italiana s.r.l. - Via Como 72, 23868 Valmadrera
(LECCO) - ITALIA
Tel: 800 017829, Fax: 0341 581671
Flymo Ireland
Tel: 01 4565222, Fax: 01 4568551
Electrolux Lehel Kft
Tel: 00 36 1 251 41 47
Flymo/Partner, div. av Electrolux Motor a.s.
Tel: 69 10 47 90
Flymo Nederland
Tel: 0172-468322, Fax: 0172-468219
Husqvarna-Ges.m.b.H. Nfg. KG, Industriezeile 36, 4010 LINZ,
Tel: 0732 770101-0, Fax: 0732 770101-40,
email: [email protected] Internet: www.husqvarna.at
Electrolux Poland Sp. z.o.o. Husqvarna, Wysockiego 15 b
03-371 Warszawa
Tel:- (0-22) 330 96 00, Fax: (0-22) 330 96 35
Husqvarna-Ges.m.b.H. Nfg. KG, Industriezeile 36, 4010 LINZ,
Tel: 0732 770101-0, Fax: 0732 770101-40,
email: [email protected] Internet: www.husqvarna.at
Electrolux Slovakia s.r.o., Borova Sihot 211, 033 01 Lipt. Hradok
Tel: 044 522 14 19, Fax: 044 522 14 18, www.flymo-partner.sk
Flymo Schweiz/Suisse/Suizzera
Tel 062 889 93 50 / 889 94 25, Fax 062 889 93 60 / 889 94 35
Electrolux Outdoor Products, Sverige
Tel: 036 – 14 67 00, Fax: 036 – 14 60 70
Electrolux Outdoor Products United Kingdom
Tel: 01325 300303, Fax: 01325 310339
Electrolux Outdoor Products
Aycliffe Industrial Park
NEWTON AYCLIFFE
Co.Durham DL5 6UP
ENGLAND
Telephone - (00) 44 1325 300303 Fax - (00) 44 1325 310339
Our policy of continuous improvement means that the specification of products may be altered from time to time without prior notice.
Electrolux Outdoor Products manufacture products for a number of well known brands under various registered patents, designs and
trademarks in several countries.
© Electrolux Outdoor Products Ltd. Registered Office, Electrolux Works, Oakley Road, Luton LU4 9QQ
Registered number 974979 England
The Electrolux Group. The world’s No.1 choice.
The Electrolux Group is the world’s largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million
Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are
sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world.
5119423-01

Podobné dokumenty

OM, Flymo, RE400, 95387639600, 2003-09, Lawn Mower, CS

OM, Flymo, RE400, 95387639600, 2003-09, Lawn Mower, CS Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere bruk

Více

OM, Flymo, Compact, 96330306200, 2003-09, Electric

OM, Flymo, Compact, 96330306200, 2003-09, Electric Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere bruk

Více