Cena: 15,- Kč Náměšťský Sprint Downhill Cup.

Transkript

Cena: 15,- Kč Náměšťský Sprint Downhill Cup.
6/2006
Cena: 15,- Kč
Náměšťský Sprint Downhill Cup.
Žáci si ověřovali přírodovědné znalosti, svoje dovednosti při přípravě
zdravého pokrmu, vyzkoušeli si také, jak ošetřit zraněného
kamaráda, prováděli pokusy, prošli si obtížnou cestou smogem,
setkali se také s přírodou ve spojení s hudební, výtvarnou a literární
výchovou, a svoji odvahu ukázali na stanovišti s lany, které si pro ně
připravil DDM.
Na úvod zpráv z radnice bych se ráda
vrátila k minulému vydání NL, kde jsem
v informacích z RM č. 6 ze dne 27. března 2006
psala o chystaném vybudování kruhového
objezdu v prostoru mezi ulicemi P. Křičky
a Lesní u hřiště ZŠ Husova. Protože tato
informace vzbudila vlnu dotazů, chtěla bych
tento záměr upřesnit: vzhledem k tomu, že
autobusy, které zajišťují dopravu dětí do ZŠ na
Husově ul. se nemají kde otáčet, je vybudování kruhového objezdu nejschůdnější a nejbezpečnější cesta. Ve stávající křižovatce to
není možné.
rozhodnutí o vyklizení bytu a určila
prostory pro uskladnění vybavení vyklizované domácnosti. Dále rozhodla o přidělení přístřeší v bytě č. 1 na ul. Kaštanová
961.
¥ Komise se zabývala přidělením bytu č. 3
na ul. Husova 553 po zesnulé p. Hanákové
a doporučila RM tento byt přidělit slečně
Lence Šrámkové. RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou.
Hospodaření s majetkem města
¥ firma EURONEST s . r. o. Bráfova tř. 531,
Třebíč podala žádost o vyjádření RM
k požadavku pánů Stojkoviče, Žvachuly
a ing. Edra o pronájem místnosti č. 05
o výměře 29,2 m2 v přízemí podnikatelského inkubátoru v Náměšti n. Osl. RM
souhlasí.
¥ Nadace partnerství, od kterého město
získalo finanční prostředky na akci
„Ozelenění a úprava sídlištní plochy na ul.
Jiráskova v Náměšti n. Osl.“ zaslala městu
Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku ve výši 160.000,-- Kč. RM schvaluje
uzavření smlouvy a pověřila starostu
podpisem.
¥ Česká správa sociálního zabezpečení
pro kraj Vysočina požádala o ukončení
nájemní smlouvy na nebytové prostory na
Poliklinice v Náměšti n. Osl. z důvodu
ukončení činnosti – „nepotřebnosti pro
provoz agendy lékařské posudkové
služby“. RM vzala tuto skutečnost na
vědomí, souhlasí se zveřejněním záměru
na pronájem. Dále RM rozhodla písemně
požádat KSSZ pro kraj Vysočina o zajištění alespoň občasného provozu LPS pro
občany města, kteří si žádají o invaliditu.
¥ Tepelné hospodářství, s. r. o. Náměšť
n. Osl. předložilo RM Dodatek č. 1 ke
Rada města č. 7
ze dne 12. dubna 2006
Omluven: PhDr. Pavel Mach
Zahájení RM bylo velmi netradiční a velmi
příjemné. Starosta pozval slečnu Petru Soukupovou, aby jí na radě předal dárek k jejímu
úspěchu v soutěži o MISS ČR a především
poděkování za reprezentaci Města Náměště
nad Oslavou.
Krátce jsme probrali chování celebrit na
soutěži – Jana Saudka, Terezy Maxové
a dalších – podle Petry jsou to normální
a příjemní lidé. To bude tím, že opravdu něco
znamenají a nepotřebují si hrát na důležité.
A pod róbami dívky nic nenosí, aby se nekazila
silueta postavy... Bylo by asi možné povídat
dál a dál, ale zasedání RM má být důstojné, tak
dost drbů a zpět do práce.
Zápis z komise sociální, zdravotní a bytové
ze dne 7. dubna 2006
¥ Máme několik neplatičů za byty, které jsme
předali soudu. Soud nyní vyřešil byt č. 5
v domě čp. 931 na ul. Zborovská. RM
rozhodla v rámci provádění výkonu
1
smlouvě o dodávce tepla pro MěÚ,
Masarykovo nám. 104 z důvodu změny
ceny tepelné energie od 1. 4. 2006 na cenu
509,30 Kč/Gj. RM souhlasí s uzavřením
dodatku a pověřuje starostu podpisem.
¥ V části města Červené domky dochází
k problémům s dodávkou el. energie. Na
podnět občanů bydlících v této části RM
ukládá odboru SMMO jednat s fi. E.ON
o možném řešení.
¥ na SMMO byl doručen dopis z KÚ kraje
Vysočina, který obsahuje oznámení
o schválení dotace ve výši 118.695,-- Kč
na obnovu oken na kulturní památce
„Stará radnice čp. 100“ v Náměšti n. Osl.
Celkové náklady na tuto akci činí
395.649,-- Kč. RM jmenovala komisi ve
složení: p. Široký, pí. Wimmerová, pí. Chaloupková a ing. Veselý pro výběr zhotovitele na akci obnova oken na kulturní
památce „Stará radnice“.
2006“ v prostorách MěÚ. Vernisáž se
uskuteční v pondělí 29. 5. 2006 v 16,30.
RM schválila finanční příspěvek na
zajištění akce ve výši 3.000,-- Kč.
¥ Jednání RM ukončil starosta informacemi
o harmonogramu prací na kruhovém
objezdu, výstavbě prodejny A-PLUS,
rekonstrukci nám. Míru a ul. Lipová
a výstavbě ČOV. Další informace se týkaly
návštěvy náměstka ministra obrany ing.
Bělčíka na radnici, návštěvy ministra vnitra
Mgr. Bublana.
Rada města č. 8
ze dne 24. dubna 2006
Nepřítomen: PhDr. Pavel Mach
Hospodaření s majetkem města
¥ o pronájem nebytových prostor na poliklinice požádala p. Lenka Kaderová,
bytem Rouchovany, za účelem zřízení
studia, které bude poskytovat služby
kosmetiky, pedikúry, solária... RM souhlasí
s pronájmem za stejných podmínek jako
u předešlého nájemce, to je 653,90
Kč/m2/rok.
¥ Ostatní projednávané body budou
předmětem jednání na ZM, takže příště
v bodech ZM.
¥ Starosta seznámil radní s dopravním
omezením na silnici I/23 v souvislosti
s výstavbou kruhového objezdu: do 25. 5.
bude uzavřena levá strana směrem na
Brno, od 25. 5. do 15. 6. bude uzavřena
pravá strana směrem od Brna a odbočka
na Masarykovo nám. RM souhlasí s průjezdem přes kamenný most pro osobní
vozidla do 15. 6. 2006.
¥ Správa vojenského bytového fondu Praha
zaslala městu nabídku bezúplatného
převodu bytových domů na ul. Gen.
Mrázka, včetně pozemků pod obytnými
domy a nádvoří z majetku SVBF Praha do
vlastnictví Města Náměště nad Oslavou.
RM souhlasí s bezúplatným převodem
a žádá SVBF o odklad termínu pro schválení výše uvedených převodů v ZM do
¥ Nadace zajišťující humanitární akci „Běh
Terryho Foxe“ pro ZŠ Komenského
zaslala městu poděkování za dosavadní
spolupráci při zajišťování veřejné sbírky,
konané u příležitosti dalšího ročníku a pro
zacházení s pokladničkami pro tuto akci.
¥ Oblastní charita Třebíč chystá sbírku
„Darovaná cihla“ na dny 29. 5. – 1. 6. 2006
před prodejnou Jednoty Moravské Budějovice v Náměšti n. Osl. RM schvaluje tuto
akci.
¥ Ve dnech 12. – 13. 8. 2006 se uskuteční již
12. ročník „Setkání Zámečáků“. RM
schválila příspěvek na tuto akci ve výši
5.000,-- Kč na zajištění promenádního
koncertu dechové hudby Polužanka.
¥ Dnem 1. 5. 2006 byl radou města
jmenován do funkce vedoucího odboru
výstavby a územního rozvoje na MěÚ
v Náměšti n. Osl. ing. Pavel Veselý.
¥ V nejbližší době vyjde kniha „Březiniana
II“, jejíž autem je Dr. Petr Holman. RM
souhlasí s finančním příspěvkem na
vydání této knihy ve výši 5.000,-- Kč.
¥ RM souhlasí s uspořádáním dalšího roč¨níku vernisáže ZUŠ „Náměšťský SALON
2
první poloviny června. RM postupuje na
jednání ZM.
¥ Na žádost předsedy FC Náměšť nad Oslavou pana Vladimíra Wimmera o finanční
příspěvek na pořádání turnaje – Memoriál
Michala Hošťálka RM schválila příspěvek
ve výši 3.000,-- Kč.
¥ Na závěr jednání RM starosta informoval
o jednání s projektantem ČOV a zástupci
Vodárenské akciové společnosti a dalšími
zainteresovanými stranami ohledně
zatopení sklepů v rodinných domech na ul.
Mjr. Šandery v průběhu březnových povodní. Další informace se týkala návštěvy
ing. Švagra ze Státního fondu dopravní
infrastruktury Praha.
řidičem a průvodcem po svém rodišti, ke
spokojenosti všech výletníků.
¥ Přes pověry, které se spojují se svatbami
v máji, jsme oddávali.
¥ Závody do vrchu, do posledních dnů ohrožené špatnou vozovkou se nakonec přece
uskutečnily, přijel se podívat i hejtman
RNDr. Vystrčil.
¥ Do konce měsíce nás ještě čeká spousta
akcí, jen není možné se všech zúčastnit.
Ve dnech 25. a 26. května budou v sokolovně žáci ZUŠ předvádět své umění ve
hře na hudební nástroje a v tanci, aby se
pochlubili nejen rodičům, co se v letošním
školním roce naučili.
¥ V pátek 26. května začíná mezinárodní
cvičení vzdušných sil „Létající nosorožec“
(Flying Rhino) a moc se těším na slavností
zahájení na letišti, kde bude probíhat
ukázka letecké techniky.
¥ 27. května naši „sokolisti“ pořádají sjezd
na horských kolech ve Vícenickém Žlebu.
Sprint downhill cup – to je stejný adrenalin
jako létání, jen se víc bojím o zdraví těch
jezdců.
¥ V Jinošově se bude světit znak a vlajka
obce, v Rapoticích taktéž.
¥ Ve městě bude ještě jedna akce, a to „den
pro rodinu“, kam jsme rovněž obdrželi
pozvání. Není toho málo, že?
¥ V pondělí 29. května bude zasedání Zastupitelstva města, které bude přerušeno
na hodinku, aby se zastupitelé mohli
zúčastnit a starosta zahájit vernisáž
výstavy „Náměšťský salon 2006“, který již
druhým rokem pořádá ZUŠ v suterénu
budovy MěÚ, kde vystoupí žáci tanečního
oboru, aby pro své spolužáky z oboru
výtvarného obohatili program vernisáže.
A hned ráno v úterý se velká zasedací
místnost změní na počítačové centrum pro
volby. Jak asi dopadnou se dá těžko
předpokládat, ale v každém případě
skončí nechutné předvolební půtky.
Co dělal starosta ...
¥ Čím začal starosta měsíc květen? Věřme,
že polibkem pod rozkvetlým stromem.
A ještě jedna milá schůzka, než začnu
zase jen o práci. Hejtman kraje Vysočina
pozval na oběd slečnu Petru Soukupovou,
spolu s rodiči a samozřejmě našim
starostou.
¥ V prvním týdnu května se sešla obecně
prospěšná společnost „Oslavka“, aby se
dohodla na dalším postupu při získávání
peněz pro náš region. „Oslavka“ byla
zaregistrována v obchodním rejstříku.
¥ Na Den osvobození jsme se sešli před
Starou radnicí, abychom uctili památku
padlých v době II. světové války a položili
věnce na pietní místa ve městě.
¥ Na našem úřadě se sešli zástupci měst,
která jsou ve sdružení Rozvoj Třebíčska,
aby projednali záležitosti ohledně podnikatelských inkubátorů.
¥ V Čučicích se sešli starostové, kteří jsou
členy Energoregionu 2020.
¥ Komise pro občanské záležitosti, která
zajišťuje obřady, vítání občánků a jubilea
našich spoluobčanů pracuje dobrovolně
pro město po celý rok. RM schválila pro
tyto obětavé lidi za odměnu dvoudenní
zájezd do Beskyd jako poděkování za
jejich práci. Starosta se stal po dva dny
Mějte se moc hezky !
Zdeňka Dufková, místostarostka
3
Co nového na Vysočině
– květen 2006
Druhý nejvyšší ústavní činitel na Vysočině
Ve středu a ve čtvrtek 3. a 4. května navštívil naši Vysočinu předseda Senátu Parlamentu
České republiky Přemysl Sobotka. Pokud se budete ptát po účelu návštěvy Vysočiny druhým
nejvyšším ústavním činitelem, tak lze říci, že odpověď je velmi prostá a jednoduchá. Přemysl
Sobotka jako bývalý radní Liberce, následně obyčejný senátor a nyní předseda Senátu
navštěvuje postupně všechny kraje s cílem osobně poznat a osobně se přesvědčit. Na vlastní oči
vidět a na vlastní uši slyšet, to je nejlepší způsob, jak neztratit kontakt s voliči, s obcemi , městy,
kraji a jejich životem.
Setkání s primátorem, hejtmanem, státními úředníky, starosty obcí se střídala s besedami se
studenty, zdravotníky, pracovníky neziskové charitativní organizace nebo návštěvou vernisáže, či
kladením věnců v rámci oslav květnového vítězství.
Nevím, jestli není trochu škoda, že média ve větším rozsahu návštěva předsedy Senátu
nezaujala a to i proto, že jsem ze všech společných setkání měl dobrý pocit. Měl jsem pocit, že
pana předsedu problémy, které máme zajímají, že říká věci na rovinu a neslibuje. „Pokud budete
vidět problémy v legislativě, určitě se ozvěte, tam umí Senát nejlépe pomoci. Ve všech ostatních
případech jsou to spíše možnosti zprostředkování kontaktů a otevření dveří.“ To byla poměrně
častá reakce pana předsedy Senátu Přemysla Sobotky na různé situace, které jsme rozebírali.
„Moc se mi tady líbilo, děkuji za pozvání a věřím, že se určitě nevidíme naposledy,“ s těmito
slovy odjížděl Přemysl Sobotka za slunného počasí ve čtvrtek odpoledne zpět do Prahy.
Zasedalo krajské zastupitelstvo
Potřetí v tomto roce zasedalo v úterý 16. května Zastupitelstvo kraje Vysočina. Během svého
celodenního zasedání projednali zastupitelé 80 bodů programu. Pokud se ptáte na ty
nejdůležitější, tak je určitě třeba zmínit schválení tzv. páteřní silniční sítě kraje Vysočina.
Schválení 26 úseků silnic druhé a ve 2 případech třetí třídy je prvním důležitým krokem k nástupu
masivní souvislé údržby a modernizací našich silnic, které jsou rozloženy do patnácti let. Kraj
Vysočina by v průběhu těchto patnácti let měl kromě běžné údržby proinvestovat do souvislé
údržby a modernizací (investičních oprav) okolo patnácti až dvaceti miliard korun.
Předpokládám, že skoro každého obyvatele Vysočiny ale zajímá, kdy uvidí první výsledky
přímo na silnicích v podobě nové souvislé údržby a zahájení většího počtu rekonstrukcí.
Pokud se týká souvislé údržby (pokládání několika centimetrů silných asfaltových koberců),
zde věřím, že budou první rozsáhlejší práce zahájeny již na podzim tohoto roku (rozsah cca 300
mil. korun), aby v rozsáhlejší podobě potom pokračovaly v letech 2007 a dalších.
Co se týká tzv. modernizací (jedná se o větší rekonstrukce, při kterých se v podstatné míře
zasahuje i do tzv. kufru, tj. „základů“ silnice a i třeba do jejích šířkových a dalších parametrů), tam
věřím, že je ve větší míře zahájíme ve druhé polovině roku 2007 a následně potom v roce 2008
a letech dalších.
Poslední otázka, která musí přijít, je logická. Kde jste najednou vzali nebo vezmete peníze?
Odpověď není složitá. Počítáme s penězi z evropských fondů, něco jsme na spolufinancování
4
naspořili z vlastního rozpočtu a máme uloženo v tzv. Fondu strategických rezerv kraje Vysočina
a počítáme i s tím, že si kraj určité množství peněz účelově na opravy silnic půjčí.
Na závěr ještě jednu poznámku. Nevím, zda-li většina z nás ví, že vnitřní dluh krajských silnic,
který vznikl v době, kdy tyto silnice spravoval stát a nikoliv kraj, je okolo 35 miliard korun (vnitřním
dluhem rozumíme částku, kterou by bylo potřeba vynaložit, aby všechny krajské silnice byly
relativně v pořádku). Myslím, že je třeba to zopakovat už jenom proto, abychom si uvědomili, že
ani výše uvedené a naplánované krajské investice nevyřeší všechny naše problémy s kvalitou
krajských silnic na Vysočině.
Miloš Vystrčil
hejtman Vysočiny
www.vystrcil.cz
Sebráno v okolí
Tomkova domu v Pardovci
(pokračování)
Dům čp. 34 v Závratech u Melicharů.
Sám jsem měl od ní látku na šaty, černý
proužek, které mě ušil krejčí za humny pan
Hubert Brym, když mi bylo asi 12 let. Moje
matka dostala tuto látku místo peněz za zboží,
které si paní Melicharová vybrala jako
nákup, cena zbytku na šaty byla 230,- korun.
V roce 1922 se jim narodila dvojčata
Richard, úředník v Brně, bytem v Náměšti
n. O., narozen 2. 4. 1922, zemřel 19. 8. 1987
v Náměšti n. O. a Jan, kuchař, narozen 2. 4.
1922, zemřel 29. 4. 1973 v Náměšti n. O.
Poznámka: v matrice je uvedeno, že
14. 1. 1923 se zde narodila Jarmila Široká,
Závrata č. 34. Dosud jsem nezjistil, kdo jsou
rodiče.
Pan Melichar pracoval kde se dalo,
ševcování moc nevynášelo, tak tloukl šutr
(kamení) v obecním lomu u železničního
mostu. Kluci mu tam nosili oběd, snad
pracovali také na statku u Brinsritrů, za
Německa správa zabaveného židovského
majetku po rodině pana Richarda Kleina.
Syn Jeník absolvoval obchodní akademii
v Třebíči a byl zaměstnán u státních lesů na
Třebíčsku, kde se oženil se slečnou Marii ze
Stříteže. Mají spolu dvě dcery, Marie je
Při hovoru s paní Melicharovou, manželkou syna Jana (Honzy), kuchaře v Náměšti
n. O., náměstí T. G. Masaryka čp. 91, jsem se
dozvěděl o rodině Melicharově asi toto:
Rodiče - František Melichar, obuvník
(švec), narozen 30. 9. 1879, zemřel 6. 12.
1947 v Náměšti n. O. a Marie Melicharová,
podomní obchodnice z Oslavan, nar. 1884,
zemřela 29. 2. 1972 v Náměšti n. O., bydleli
počátkem 20. stol (1900-1920) ve Vídni, kde
pan Melichar provozoval obuvnickou živnost
a zde se jim narodili čtyři děti: Marie a Anna,
obě zemřely ve Vídni, Jeník, narozen roku
1911 ve Vídni, zemřel roku 2001 ve Znojmě
a František, narozen roku 1913 ve Vídni,
zemřel v roce 1985 v Karlových Varech.
Po první světové válce se museli z Rakouska vystěhovat, tak přišli do Náměště n.
O. čp. 34.
Pan Melichar ševcoval, paní Melicharová chodila po dědinách, kde nabízela
zbytky látek. Tak si ji ještě pamatuji, s velkých
modrým uzlem na zádech, jak kráčí na vlak.
Její oblastí bylo okolí Budišova.
5
v Pardubicích a Jana ve Znojmě. V důchodě
žil ve Znojmě, kde dělal průvodce známou
znojemskou rotundou, ve Znojmě také
zemřel.
František se vyučil obchodním příručím
v obchodě se smíšeným zbožím u pana
Rudolfa Ergence, náměstí TGM č. 97 (dnes
Vladimír Uher). V letech 1940-1942
pracoval v obchodě se smíšeným zbožím
pana Pragra v Zastávce u Brna u brány
vjezdu do šachty „Julius“. Po válce odešel
na karlovarsko, kde působil a kde se oženil.
Zde se jim narodila dcera Eva Melicharová,
zubařka v Brně. Zemřel v Karlových Varech
a je zde i pochován.
Na Karlovarském hřbitově je také
pohřben náměšťský rodák, muzikant
Jaroslav Gotthard, dirigent lázeňského
orchestru. Tuto zprávu jsem získal od paní
Drahomíry Rybníčkové, ženy ředitele
měšťanské školy v Náměšti n. O., která jej
navštěvovala.
Richard Melichar chtěl studovat na
učitelském ústavu v Brně, tam se nedostal,
proto opakoval 4. třídu měšťanské školy
(jednoroční učební kurz), kde jsme spolu
seděli v poslední lavici u dveří. Příští rok byl
přijat na obchodní akademii v Brně, kde
vystudoval. Nastoupil do Cyrilomětodějské
banky na Zelném trhu v Brně jako úředník,
pro nemoc hlavy byl dán do předčasného
důchodu a dne 19. 8. 1978 zemřel ve vlastním
domě, svobodný ve věku 65 let. Pohřben je
s rodiči na novém hřbitově v Náměšti n. O.
Jan (Honza), vyučen kuchařem v hotelu
„Dunaj“ v Bratislavě u pana hoteliéra
Rozenbrajera, který byl za Slovenského štátu
vystěhován do Náměště n. O. a bydlel v domě
čp. 44, kde dnes bydlí rodina Milana Marka,
Smetanova ul. Č. 524 (dříve Holánkovi).
Později bydlel za humny u Neuwirthů, kde mu
Theodor připravoval byt, když mu syn utekl
do Anglie, a na to Dorin doplatil zdravím. Při
nátěru podlahy acetonovou barvou se
nadýchal acetonových výparů, a protože měl
zvápenatělé plíce, udělalo se mu špatně a po
převozu do nemocnice, kam jej odeslal
MUDr. Karel Špirk z jeho domu na náměstí č.
60, zemřel v dubnu 1968. Promiňte, prosím
moje odbočení.
Jan si najal horský hotel (boudu) asi
v Krkonoších, kde se oženil a po několika
letech působení v Čechách se přestěhoval do
Náměště, nějaký čas dojížděl do restaurace
„Zlatý kříž“ na Karlově náměstí v Třebíči, po
uvolnění místa po panu Kanivém se stal
vedoucím „Ráje“ (Restaurace a jídelny)
v bývalém hostinci u Antonína Stloukala na
náměstí TGM čp. 65, zprvu sám (manželka
pracovala na statku), později spolu. Krátký
čas vařil v závodní jídelně Moravanu. Od
roku 1965 pracoval na sídlišti v dnešní
restauraci „Monaco“, kde po několika letech
činnosti onemocněl na srdce a po nástupu do
lázní v Poděbradech zemřel dne 29. 4. 1973
ve věku 51 let. Je pohřben ve vlastním hrobě
na starém hřbitově v Náměšti n. O. Po jeho
smrti pracovala jeho paní dále v restauraci
v kuchyni až do odchodu do důchodu. Bydlí
v domku čp. 91, který koupili od rodiny
hodináře Ondřeje Nováka. Dnes se paní
Melicharová stará nejen o svůj domek, ale
také o rodinný domek rodičů v Závratech
č. 34 a také o stavební místo syna Jana na
Dvořákově ulici č. 79 a udržuje oba hroby.
Rodina Jana Melichara: Jan, narozen v
roce 1922, zemřel v roce 1973 a jeho žena
Ludmila, narozena roku 1927 ze Sezemice
(Ml. Boleslav) měli dva syny: I. Jan, kuchař,
narozen v roce 1948 v Náměšti a jeho žena
Libuše, narozena 1958 z Brna, oba bytem
v Třebíči mají dvě děti Idu a Jana.
II. Vlastimil, vysokoškolský profesor
v Pardubicích, narozen 1950 v Náměšti
a jeho žena Ida, inženýrka z Michalovcí měli
tři děti: Vlastimila, narozeného roku 1976
v Bojnici, Slavomíra, narozeného roku 1982
v Žilině a Miloše, narozeného v roce 1989
6
také v Žilině.
Domek v Závratech vlastní a rekreačně
užívá rodina syna Vlastimila, tím pádem se
zachovalo v Náměšti jméno Melichar (pozn.
Jak dlouho?).
domluveno na čtvrtek, to byl den volna ve
škole. Při poradě na plácku byl zvolen
kapitán Honza Melichar a jemu se museli
podřídit všichni hráči. Když došlo na dresy,
rozhodl přísně a rázně. Černé trenýrky a bez.
Znamenalo to bez košil. Bral to podle sebe,
protože celé léto tak chodil. V den utkání jsme
se vypravili do Jedova na stadión Na Výpustku mezi figurami nalámaného kamene. On to
byl totiž lom. Branky jenom z ráhen a my byli
v sedmém nebi, jak se říkalo. Posilu jsme
dostali od Měšťáků K. Holého a Jiřího
(Štercla) a zbytek byl náš. Jak utkání dopadlo, si již nepamatuji (asi jsme vyhráli),
ale v pátek po utkání jsme to schytali ve škole.
On totiž tam byl přítomen pan učitel Otakar
Smítal, ornitolog, Frantík Doležal ze zámku
mu vybíral z hnízd ptačí vajíčka a pan učitel
nás pozoroval dalekohledem schován za
hromadou kamení a všechny nás nahlásil
panu řediteli. Nestačilo jen domácí vězení
a písemné tresty, ale vrchol byl, že jsme dostali rákoskou na zadek a k tomu ten doslov:
„SK Kufr Závrata a nakonec výplata“.
Tak skončila sláva závratského fotbalu.
V době našich studií na pekařské fakultě
(tak jsme říkali naší měšťanské škole na
Komenského č. 53) za ředitelování pana
Heřmana Ševce byl zákaz hrát fotbal. Pan
ředitel říkal: „Odrazí ti ledvinu a budeš
mrzák až do smrti.“ A vidíte, dnes si národ
fotbalem vydělává. Protože zakázané ovoce
nejlíp chutná, museli jsme hrávat skrytě a na
různých místech, protože nás chodil pan
ředitel kontrolovat, zda plníme jeho příkazy.
Tak jsme chodili hrát na různá místa. Zprvu
za pivovarskou louku v místě, kde se teď staví
obchodní dům, potom do hájku, do kola, jak
se říkalo. To byl kruh z vysázených kaštanů
nad tenisovým kurtem LTC Sokol Náměšť
n. O., hned pod cestou od sokolovny do
hájku. Potom jsme si udělali hřiště v Habří
na původní staré silnici, kde vznikl plácek
pod zahradami Houserů a Ebenérů, když se
postavili dvojdomky na Buškově (Habří) ve
30. letech. Ani tady jsme dlouho nehráli a tak
jsme budovali další hřiště až u tarasu zdi
obory naproti zahradě pana Tomka na
samém vrcholu Habří. Tak daleko pan ředitel
s chotí nechodil. Po roce 1933, když SK
Náměšť získal místo na fotbal, hřiště Suchou
louku v Červených domcích, se situace trošku
změnila. Tak se vytvořilo několik fotbalových
mužstev a dali si jméno podle místa bydliště:
Zámečáci, Měšťáci, Ratháňáci, Hřbitováci,
Výhoňáci a samozřejmě Závraťáci, SK Kufr
Závrata. Mezi sebou sváděli líté boje. Nároky
rostly a naše mužstva se nespokojila jenom
s místními derby, chtěli jsme hrát jako staří
fotbalisti, mezinárodně. Stačilo mezi
dědinami s kluky, kteří chodili do náměšťské
školy – Kralice, Vícenice, Jedov a další.
První utkání se uskutečnilo v Jedově. Bylo
Dům čp. 36 u Dufků, podobný dům jako
čp. 30, 31 a 38, nízká budova s vchodem
uprostřed, po obou stranách místnosti
velikosti asi 5 x 4 m. Takové typy domů se
tenkrát stavěli. Spíže, koupelny, záchod
v bytě neznali a co se zde narodilo dětí. Tak
v takovém domě bydleli staří Dufkovi se
synem Františkem, pošťákem a jeho ženou
Boženou. Měli jednu dceru Libuši, která
nosila brýle se silnými skly. Rodina Dufkova
byla spřízněna s rodinou K. Hutárka.
Někdy v roce 1930 – 1935 dal pan
František Dufek facku Janu Melicharovi
(dítě asi 10 let) a jeho otec pan František
Melichar se cítil ukřivděn (dnes bychom řekli
z rasových důvodů), žil ve smíšeném manželství s ženou rómského původu z Oslavan,
a tak měl tento případ dohru u okresního
7
soudu. Spor vyhrál pan Melichar a pan
Dufek musel prodat polovinu chalupy na
zaplacení poplatků. Spodní polovinu domu
opustili rodiče Františka Dufka a dožili
v malé místnosti ve dvoře. Dům byl rozdělen
na dvě čísla čp. 36 a 447 a toto číslo koupil
pan Jan Polák (1883), železničář ze
Šlapanic, se ženou Josefou (1885) a pěti
dětmi, bytem u Tomků, čp. 35. Dcery: Marie,
narozena 1911, provdaná Turečková,
Františka (Fanda), provdaná za Viléma
Gottharda ze Svitav a synové: Bohumil
(Bohuš), Vladimír (Laďa) a Jaroslav (Sláva).
V roce 1964 koupil od pana Turečka čp.
447 pan Jaroslav Lehký, který zde bydlel s
dětmi, než postavil vilku na Waldmanově
poli, dnes ulice Na Výsluní. Po II. světové
válce se souhlasem bytové komise MNV (Fr.
Horký) došlo ke směně bytů v domě čp. 36
mezi Vladimírem a Boženou Polákovými a
paní Aloisií Malou, byt v čp. 58 a od té doby
zde bydleli s panem Františkem Krčálem,
který zde zemřel 4. 2. 1984. O osamělou paní
Malou pečoval náš dobrý důchodce, soused
pan Arnošt Plšek, ale nejenom o ní, pomáhal
nám všem. Po odstěhování k dceři, někam
k Velkému Meziříčí získal dům čp. 447 od
paní Malé pan Pavlík z Kralic a v roce 2000 –
2002 jej celý přestavěl a do břehu ve dvoře
postavil garáž.
Čp. 36 vlastní Tomáš Jordánek a Michaela Klevetová z Brna jako chalupu.
Pro dnes je to vše, příště si řekneme něco
o domě čp. 37 u Janků.
K. K.
Nový mlýn pod Jedovem
Připomíná se už roku 1370, kdy jej prodal Jan Tas se zbožím jedovským Sazemovi z Tasova.
Další zmínky o tomto mlýně jsou v letech 1436, 1447 a 1464 v souvislosti se spory mezi jeho
nápadníky (lidí, kteří si dělali na jeho vlastnictví určité právo). Potom není o mlýně dlouho zpráv,
až k roku 1568, kdy na něm žil Jan Pytlík, podle něhož se dlouho nazýval Pytlíkovským. Dříve se
tento mlýn nazýval v Příchodkově. Roku 1591 jej koupil po svém otci (jak bývalo dříve obyčejem)
Jan Melkusů za 100 zlatých, což byla cena na tehdejší poměry velmi vysoká. Dlouho tu však
kupitel nepobyl, neboť již v roce 1612 zakoupil mlýn od jeho nástupce mlynáře Valy ouředník, čili
vrchní pan Pavel Ostrovský Kaplíř ze Sulevic „ k ruce“ (pro) J.M. (jeho milost) pána, tj. Jana Diviše
ze Žerotína za 480 zlatých.
Brzy potom mlýn vyhořel, neboť roku 1615 „ koupil Jíra Jelínek grund pod Jedovem, kde mlein
bejval“ od J.M. pána (Jana Diviše ze Žerotína) za 70 zlatých. Pustý mlýn byl zanedlouho obnoven,
jak vysvětluje zápis v zámeckém urbáři, který nechal zaznamenat nový majitel panství Karel st.ze
Žerotína.: „Roku 1616 není pustý, mele zas“. Od té doby se mlýn nazývá NOVÝ.
Další záznam v zámeckém urbáři praví: „Roku 1634 dne 5. února Vávru, mlynáře vyručili
z vězení sousedé z Jedova Blažek, Rozsypal, Rybníček, Doležal, Chalupa, Krejčí, aby plat platil.“
O mlýně je další zmínka až v roce 1747, kdy jej od vrchnosti koupil Jan Hangl z Brna za 400
zlatých a roční činži (daň vrchnosti) 130 zl. V roce 1788 Jan Hangl jej prodal Matěji Kabrdovi. Ten
8
odevzdal mlýn v roce 1811 stejnojmennému synovi, který v roce 1835 jej postoupil synovi Janu
Kabrdovi. V roce 1852 je jako majitelka mlýna uváděna Rosalie Kabrdová a roku 1867 manželé
Emerich a Berta Sachrovi. Velmi utrpěl mlýn při povodni v roce 1888. Celková škoda byla komisí
odhadnuta na 6 000 zlatých.
V dražbě po manželech Sachrových, konané v roce 1898, koupili mlýn Jan a Františka
Hlouškovi.
Syn Rudolf Hloušek mlýn převzal v roce 1922 a v roce 1932 instaloval turbinu typu Fransis
o výkonu 28 HP. V roce 1936 mlýn vyhořel a byl přestavěn do současné podoby, instaloval druhou
Fransisovu turbinu, tentokrát o výkonu 32 HP, mlýnici vybavil moderní technologií. Na pilu byl
instalován katr, který umožňoval řezat kulatinu o průměru až 80 cm. K zajištění pohonu mlýna
postavil nový betonový jez. Vše bylo dokončeno v roce 1941. V roce 1943 se Rudolf Hloušek
oženil s vdovou po mlynáři ze Křtin Otylií Vrzalovou, která již měla dvě dcery, Karlu (nar. 1938)
a Ludmilu (1940). Z tohoto manželství se narodily synové Rudolf (1944), Jan (1945) a Antonín
(1948).
V roce 1950 byl mlynář uvězněn, ve mlýně zřízena Národní správa a manželka s pěti malými
dětmi byla vystěhována. Mlýn byl zastaven v roce 1953. Veškeré strojní zařízení bylo postupně
zlikvidováno, katr z pily byl v polovině 60-tých let odvezen a objekt pily byl zbořen. Později bylo ve
mlýně zřízeno pracoviště družstva invalidů META.
V roce 1960 se směl bývalý majitel s rodinou do přilehlého objektu ve mlýně vrátit. Rudolf
Hloušek zemřel v roce 1971. Nefunkční mlýn byl rodině vrácen v roce 1992.
Dnes mlýn vlastní syn Antonín Hloušek. Ten musel nově vybudovat, krátce předtím
nesmyslně zničený přítok vody na turbínu (vantroky) a nefunkční turbínu znovu uvést do chodu.
Na přelomu tisíciletí vybudoval ve mlýně palírnu z ovoce.
Vodní sílu zajišťoval jez na řece Oslavě asi 700 m nad mlýnem. Na vodním náhonu na mlýn se
nalézají 3 jalové přepady (jalové proto,že voda,která jimi přepadá nepřináší žádný energetický
užitek). Masivní dubové vantroky byly v devadesátých letech 20.století nahrazeny.
9
10
Mezinárodní hudební festival – 13 měst
XI. ročník
3. – 30.6.2006
Velcí skladatelé a jejich (ne)přátelé
18. 06. Náměšť nad Oslavou - zámek, knihovna, 19:30
Christian Gerhaher - baryton
Gerold Huber - klavír
F. Schubert, J. V. H. Voříšek
Zrození romantizmu nám v této netradiční Schubertiadě
představují dvě nové hvězdy písňového nebe
Vstupné: 120,- Kč / studenti, důchodci 60,- Kč
27. 06. Náměšť nad Oslavou - zámek,
knihovna, 19:30
LAUTTEN COMPAGNEY
Wolfgang KATSCHNER – umělecký vedoucí
Constanze BACKES – soprán
Matthias VIEWEG - baryton
„Žebrácká opera“
Dílo, jehož úspěch zničil londýnskou kariéru
G. Fr. Händela, předvede v poloscénickém
nastudování německý špičkový soubor
Vstupné: 140,- Kč / studenti, důchodci 70,- Kč
Předprodej: IC Náměšť n.Osl., tel. 568620493
11
Mezinárodní hudební festival 13 měst CONCENTUS MORAVIAE 2006
„Německé dny na Moravě“
ve spolupráci s Německým velvyslanectvím v Praze a Goethe-Institutem
V návaznosti na předchozí prezentace evropských zemí v rámci festivalu CONCENTUS
MORAVIAE se letos stává hlavním hostem Německo. V rámci „Německých dnů na Moravě“ zazní
německá barokní hudba, představí se němečtí interpreti z oblasti staré hudby a připraveny jsou
další tematicky blízké doprovodné akce. České centrum v Berlíně připravilo texty o 16 spolkových
zemích Německa, které budou představeny v 16 festivalových městech. Šlesvicko-Holštýnsko je
partnerem Náměště nad Oslavou.
ŠLESVICKO-HOLŠTÝNSKO (SCHLESWIG-HOLSTEIN)
Rozloha: 15 763,18 km2
Počet obyvatel: 2 828 760 Hlavní město: Kiel
www.schleswig-holstein.de
http://www.deutschland-tourismus.de/DEU/reiseland_deutschland/master_tlbundeslandid24.htm
Tuto spolkovou zemi charakterizuje šlesvicko-holštýnská mělčina i lübecký marcipán, který
patří k nejlepším na světě. Lübeck stojí za návštěvu nejen kvůli marcipánu, kouzelná je i procházka městem, které se pyšní historickými občanskými domky, kostely z pálených cihel a je
zapsáno na listinu chráněných krajin UNESCO. Dům Buddenbrookhaus postavený v letech 1841
– 1891 je dnes v držení rodiny spisovatele Thomase Manna a uchovává archiv tvorby bratří
Mannů.
V hlavním městě Kielu je pořádán jeden z největších evropských letních festivalů Severní
Evropy a v létě zde probíhají dny jachtařů. Krásné výlety se dají podniknout do mořských lázní
Travemünde, k Lauenburgiským jezerům (Lauenburgische Seen) anebo do Holstýnského
Švýcarska (Holsteinische Schweiz).
Lübeck
Kiel
12
Kulturní nabídka:
!
!
Hudební dny na počest Brahmse, Lübeck
29.4. - 7.5. 2006
http://www.mh-luebeck.de/vab/Brahms/brahms_festival06.htm
Thespis, mezinárodní divadelní festival, Kiel
10. - 17.11. 2006
http://www.thespisfestival.de/indexdeutsch.htm
!
Šlesvicko-Holštýnsko hudební festival, různá města
15.7.- 3.9. 2006
koncerty na počest W.A. Mozarta, Dmitriho Schostakowitsche a Roberta Schumanna
http://www.shmf.de/index2.html
Hospodářská komora Třebíč představuje své členy
OPTIKA NÁMĚŠŤ
je provozovnou firmy OPTIKA U RADNICE, spol. s r.o. se sídlem ve Znojmě.
V současné době nás najdete na Třebíčské ulici č.271, kam jsme se přestěhovali loni na
podzim, vedeni snahou jít vstříc našim zákazníkům a klientům - co nejblíže nákupnímu centru.
Otvírací doba je
v pondělí až pátek 8,30 - 16,30 hod.
v sobotu
8,30 - 10,30 hod.
Našim klientům se snažíme vycházet vstříc i formou nabídky a prodeje brýlí. U nás si můžete
na všechny brýle doslova sáhnout. Všechno zboží je vystaveno a prezentováno tak, aby si
zákazník sám mohl vybrat nejen očima, ale brýle, které mu "padly do oka" si přímo vyzkoušet. A je
potom na našem odborném personálu, aby poradil a doporučil tu nejlepší variantu.
Jak již bylo předesláno, v OPTICE NÁMĚŠŤ se setkáte s kvalifikovaným personálem, který
Vám pomůže nejen vybrat kvalitní a slušivé brýlové obruby, ale doporučí i nejlepší variantu
brýlových skel, přesně podle Vašich potřeb a požadavků. A co je důležité, i podle Vašich
finančních představ a možností.
OPTIKA NÁMĚŠŤ je smluvním partnerem všech zdravotních pojišťoven, to znamená, že
přijmeme Váš poukaz na brýle ať jste pojištěni u kterékoli zdravotní pojišťovny a přímo u nás, při
objednání brýlí,Vám odečteme příspěvek, který Vaše pojišťovna na brýle poskytuje.
13
Co konkrétně nabízíme?? Vše co se týká brýlí: zhotovení nových dioptrických brýlí na lékařský předpis i za hotové, zhotovení dioptrických slunečních brýlí, zhotovení brýlí multifokálníchto jsou brýle na dálku, na počítač i do blízka v jednom, bez nutnosti měnit a sundávat brýle.
Dále jsme schopni Vám ve většině případů opravit Vaše porouchané a polámané brýle.
K brýlím, které jste si koupili u nás, poskytujeme doživotní základní servis zdarma-t.j.
vyčištění, dotažení a úpravu.
Prodáváme kvalitní sluneční brýle-všechny sluneční brýle, které u nás najdete, prošly
atestem Státního Zkušebního Ústavu a máte proto jistotu, že Vám poskytnou stoprocentní
ochranu proti škodlivému UV záření.
Ke všem brýlím u nás zakoupeným Vám nabízíme široký výběr pouzder, utěráčků, šňůrek
a vůbec všeho, co k brýlím patří.
U nás si můžete objednat také kontaktní čočky. A samozřejmě i roztoky a veškeré
příslušenství.
Abychom našim zákazníkům přiblížili ten velký "optický svět", připravujeme pro ně každý rok
několik akcí. Momentálně probíhají dvě souběžně: velký výprodej brýlových obrub, pro ty, kteří
nechtějí a nebo nemohou příliš investovat. A souběžně uvádíme na trh novou generaci
samozabarvujících se plastových čoček - podmínky a výhody Vám nejlépe přiblíží naši optici.
Stalo se již dobrou tradicí, že se každoročně účastníme velké módní show v Náměšti. Na ní se
Vám snažíme ukázat, že i brýle - dobře vybrané a zvolené - mohou být nejen korekční pomůckou,
abychom dobře viděli, ale zároveň mohou dokreslit a dotvořit Vaši osobnost a působit jako kvalitní
módní doplněk. Přijďte se podívat 9.června do Zámecké jízdárny!
Veškerá snaha celého týmu naší firmy je nasměrována na to, aby naši zákazníci od nás
odcházeli spokojeni a svědomím, že jim byla poskytnuta ta nejlepší péče a rada na nejvyšší
profesionální úrovni. Celou tuto snahu jsme shrnuli do našeho firemního motta: U NÁS JSOU
VAŠE OČI V TĚCH NEJLEPŠÍCH RUKOU!
Přijďte se o tom přesvědčit!
Hospodářská komora
Karlovo nám. 37
674 01 Třebíč, CZ
www.hktrebic.cz
tel: +420 - 568 - 821 060
tel/fax: +420 - 568 - 821 061
e-mail [email protected]
IČO: 606 98 187
14
Oblastní Hospodářská komora
Náměšť nad Oslavou
Luboš Pulkrábek
tel. 603 113 714
EKOLOGIE
A INFORMAČNÍ SERVIS
Zemědělská a ekologická regionální
agentura informuje o svých aktivitách:
Všichni jste si jistě povšimli, že třídění odpadu - plastů a papíru - bylo
v Náměšti nad Oslavou rozšířeno o sběr biologicky rozložitelného
odpadu. Tato aktivita je součástí projektu Systém sběru a třídění
bioodpadu, který zpracovala agentura ZERA za účelem navrhnout
systému třídění a sběru biologicky rozložitelného odpadu (dále jen BRO)
v konkrétním regionu – mikroregiony Náměšťsko a Chvojnice.
Tento záměr byl zahájen 3. ledna 2005 a bude ukončen bude
31. května 2006. V tomto časovém horizontu byl vybrán vhodný rakouský
partner – Gemeindeverband Für Aufgaben des Umweltschutzes v čele
s Dr. Johann Mayrem (Rakousko), který do projektu vznesl praktické
zkušenosti se začleňováním třídění a sběru bioodpadu do komplexního
odpadového hospodářství. Důvodem výběru partnera z Rakouska bylo
dosažení mimořádně vysoké úrovně recyklace BRO v této zemi. V počátku realizace byla
zpracována analýza zájmového oblasti a navržen systém třídění a sběru bioodpadu a jeho
materiálové využití – domovní a centrální kompostování, potřebnou vybavenost pro sběr a svoz
až po ekonomiku celého systému. Součásti této fáze bylo stanovení kritérií a parametrů pro
zpětnou kontrolu správného sběru BRO.
Dalším krokem byla investice do svozové techniky a sběrných nádob – velkoobjemové
kontejnery a 240 l sběrné nádoby. Nedílnou součásti celé akce je osvětová a informační kampaň,
mohl se každý obyvatel dovědět o bioodpadu z informačních letáků, které byli distribuovány
v obou mikroregionech a zúčastnit se besed se odborníky včetně Dr. Mayra. Většina starostů
mikroregionu Náměšťsko a Chvojince využila bezplatné účasti na vzdělávacích akcí k danému
tématu, popřípadě některé z exkurze na kompostárnu v Rakousku.
Dalšími partnery tohoto projektu jsou:Mikroregion Náměšťsko, Mikroregion Chvojnice, Obec
Březník, SSI Shäfer, ESKO – T Třebíč.
Realizace projektu podpořila sběr BRO a tím i kladný dopad na životní prostředí v našem
regionu. Ukončením projektu tyto aktivity agentury ZERA nekončí. Systém třídění a sběru
bioodpadu bude pokračovat a postupně se budou dopřesňovat potřeby obyvatel tak abychom
vyhověli jejich potřebám. V rámci projektu vzniklo informační centrum na podporu zavádění
biotechnologií a rozvoji povědomí o ekologii. V centru lze najít informace o nejlepší dostupné
technice, technologii v oblasti zpracování bioodpadu. Např. kontakty na jejich výrobce nebo
dodavatele, databázi zařízení na zpracování bioodpadu v ČR pro možnost vidět prakticky tyto
provozy. Několikrát v roce organizujeme kurzy pro vzdělávání v oblasti ekologie, na které jezdí
zájemci z celé ČR i Slovenska. Informace o našich aktivitách máte možnost získat na
www.komposty.cz nebo na informační panel, který bude postaven v průběhu měsíce června
v prostotách areálu f. Habitat a.s.
15
Projekt Systém sběru a třídění bioodpadu získal v rámci Iniciativy
společenství INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko, Priorita V Trvale
udržitelný uzemní rozvoj a ochrana životního prostředí, Opatření P5/M2
Management zdrojů, technická infrastruktura a obnovitelné zdroje energie.
Další připravované akce:
Každý poslední čtvrtek v měsíci je připraven Kulatý stůl aktuálním
tématům týkajících se životního prostředí a zdravého životního stolu.
Témata budou vždy zveřejněna v Náměšťských listech nebo na
www.komposty.cz
22. 6. 2006 9,00 - 12,00 Kulatý stůl – exkurze na kompostárnu pro Základní školy
Zváni jsou všichni, kdo se chtějí dozvědět více o recyklaci bioodpadu.
Připraveny jsou ukázky kompostování, techniky a soutěže pro děti
a drobné občerstvení
KOMPOSTÁRNA BIOODPADU - CMC Náměšť a.s.
KALENDÁŘ SVOZU BIOODPADU 2006 (hnědé nádoby)
KVĚTEN
8.5.
22.5.
ČERVEN
5.6.
19.6.
ČERVENEC
3.7.
17.7.
SRPEN
14.8.
28.8.
ZÁŘÍ
11.9.
25.9.
ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC
9.10. 6.11.
4.12.
23.10. 20.11.
18.12.
KOMPOSTÁRNA – PROVOZNÍ DOBA
Pondělí
Středa
Sobota
Od
12,00
8,00
8,00
Do
17,00
17,00
12,00
Pro obyvatele obcí mikroregionu Náměšťsko a Chvojnice je uložení při dovozu bioodpadu
v množství do 1t na kompostárnu bezplatné! Tato nabídka platí pouze pro občany uvedených
regionů.
Více informací o možnostech ukládání bioodpadu obdržíte na:
www.cmcnamest.cz
nebo na tel.: 568 620 546
16
Tak to vidím já...
Následky
zděděného panství
To, co se děje v současné době v našem městě jistě mnoho obyvatel netěší. Několik ulic
a silnic rozkopaných, objížďky i chaos, to všechno se dá přičíst současné vlně stavebních prací,
která město zachvátila.
Bohužel většina toho je dluhem dlouhodobého „panství“ Třebíče a řada z těchto akcí měla být
provedena již v dřívějších letech. Jenže skryté „panství“ Třebíče jako okresního města se u nás
značně negativně projevilo. Pokud Náměšť patřila pod Třebíč, byla vždy prioritou Třebíče sama
Třebíč, pak dlouho nic – poté Mor. Budějovice, Jemnice, Jaroměřice, Okříšky a pak snad někdy
i Náměšť.
Tento trend panoval v Třebíči zejména za „vlády“ místopředsedy okresního národního výboru
p. Koudely, kdy dokonce již připravené akce Náměšťáků byly z tohoto centra likvidovány. Ať již se
jedná o hotel Panoráma (s kinosálem a společenským sálem) – připravený pro výstavbu v místě
dnešního Domova důchodců, sídliště za ČSAD, které mělo sloužit části zaměstnanců JE
Dukovany a vojsku, výstavba rodinných domků, zastřešení zimního stadionu a řada dalších.
Politika Třebíče byla „perfektní“. S odvoláním na nedostatečnou kapacitu čistírny odpadních vod
a vodních zdrojů uvalila na město počátkem osmdesátých let „něco jako stavební uzávěru“. Takže
s výjimkou několika málo staveb, těžce prosazených akcí „Z“ a havarijních oprav (viz nucená
výstavba nového mostu přes řeku Oslavu) se zde neprovedlo prakticky nic. Pravým výsměchem
bylo budování bytů pro zaměstnance náměšťských podniků a vojáků v Třebíči. Na druhou stranu
jsme mohli být svědky opravdového „mrhání“ prostředky ze státního rozpočtu na „přehalování“
Třebíče (viz. výstavba řady sportovních hal a tělocvičen, z nichž některé v současnosti ani
neslouží svému účelu, nebo byly dokonce asanovány- tréningová hala košíkářů a hala BOPO),
„zaškolování“ (přesun všech škol a učilišť do Třebíče – nebo Mor. Budějovic) nebo v poslední
době i „zamostění“ (výstavbu mnohdy podivných mostů spojujících části Třebíče. Přitom
potřebné mosty na státní silnici č. 23 chybí (např. „Spáleňák“, „Kraličák“).
Proto teď město dohání to, co mělo být již uděláno dřív. Většina z nás „Náměšťáků“ žasla nad
zanedbaností kanalizační sítě v Závratech a Na zámku, která vlastně dosud ani neexistovala.
Teprve teď si občané mohou uvědomit, co všechno tu zůstalo „ladem“. Bohužel nic není zadarmo.
A proto se teď musíme trochu tomuto „frmolu“ přizpůsobit a mít ohled nad tímto shonem. Sám
zaměstnancům města fandím, že se konečně daří popojít kousek cesty za zlepšením života ve
městě, i když k tomu ještě stále dost bude chybět, protože dluhy dlouhodobého „panství“ jsou
opravdu obrovské.
Co s tím?
Jednou z možných alternativ, co by se ve městě mělo napravit je samozřejmě sportovní
i kulturní vyžití občanů. Připravuje se výstavba sportovní haly (konečně by děti ze základní školy
Komenského měly kde v zimě cvičit!) a zastřešení zimního stadionu. Jen doufejme, že to vyjde.
Stále však v našem městě chybí střední školství. Co si budeme povídat. Bez toho naše město
opravdovým městem nebude. Jen si vezměme, že gymnázium má i taková Jemnice nebo Polná
(dokonce i další střední školu), nebo Zastávka u Brna. Kolik dětí musí dojíždět na střední školy do
Třebíče, Zastávky či do Brna! Jděte se podívat ráno na nádraží!
17
Klidně by se z toho jedno gymnázium dalo uživit. V současnosti se nabízí dokonce řešení
– město neví co udělat s bývalou budovou městského úřadu. Tak by se mohlo trochu investovat do
opravy budovy. Mohlo by se tak využít i současné situace na Ministerstvu školství, které se snaží
zvýšit počty gymnázií v republice. Myslím si, že ani problém vyučujících by nebyl neschůdný.
Osobně znám dost pedagogů, kteří za prací dojíždí i mimo město (nebo jsou i bez zaměstnání),
také zde máme řadu vzdělaných obyvatel v oboru IT. Navíc by se takto zřejmě dalo i lépe prosadit
budování sportovního areálu. Proč to nezkusit?
Pozor na cyklostezky 5106 a 5108
Je to sice jen označení, ale pozor! Pokud pojedete (ale spíš jen půjdete) nad nádražím, právě
se po těchto cyklistických stezkách kousek vydáte. Abych se přiznal, neodvažuji tuto asi 500 m
trasu jet na svém horském kole celou. Je mi totiž kola líto a nerad mrhám penězi za zničené gumy.
Místy se tu po hrubém štěrku dá i jen jít s obtížemi a vystavujete se riziku návštěvy ortopedické
ambulance. Nestálo by před nastávající rekreační sezónou sem navést a rozprostřít pár aut
prosívky, aby se tuto trasu dalo na kole opravdu absolvovat?
Jinak to není cyklostezka, ale spíš tankostezka.
Pavel Obr
DDM „ RADOST “
Náměšť nad Oslavou Vás zve
Pátek 9. června od 14:30 hod. na hřišti ZŠ Husova
* MALOVÁNÍ NA CHODNÍKU:
* Tradiční velké malování na chodníku technikou křídy pro všechny malíře bez rozdílu věku.
Přijďte si namalovat svůj obrázek na neomezené plátno.
* CESTA POHÁDKOVÝM LESEM: Neděle 11. června od 14.00 hod. v zámeckém parku
* Opět se tato oblíbená akce pro děti uskuteční v zámeckém parku. Znovu je připraveno velké
množství stanovišť, kde se nejen děti utkají o razítka s pohádkovými bytostmi. V rámci akce
se uskuteční také Barevný den ( soutěže o zajímavé ceny, zábava pro malé i velké ). Hlavním
pořadatelem tradičně ČSŽ.
* O POHÁR MAGDALÉNKY:
Sobota 17. června od 8.00 hod.
na kurtech TJ a hřišti ZŠ Komenského
* Zveme všechny příznivce volejbalu na IV. ročník turnaje „O pohár Magdalénky “. Družstvo
tvoří 4 muži a 2 ženy. Jsou vypsány dvě kategorie: registrovaní a neregistrovaní hráči. Více
informací a přihlášky do 9.června v DDM. Startovné 300,-Kč / družstvo.
* PLAY-OFF NÁMĚŠŤSKÉ FLORBALOVÉ LIGY:
Neděle 18. června od 9.00 hod.
* Zveme všechny příznivce florbalu na závěrečný turnaj letošní sezóny v kategorii mužů. Turnaj
se odehraje v tělocvičně ZŠ Husova.
Informace o všech chystaných akcích, kroužcích… Vám rádi sdělíme v
DDM RADOST, NOVÁ 535, NÁMĚŠŤ N. OSL., TEL.: 568 620 039, 731 418 207
www.namestddm.cz, [email protected]
18
Zprávy z DDM
* V pátek 28. 4. jsme s 12 statečnými odjeli vyzkoušet
outdorové aktivity do Brna, do lanového centra Proud.
Program se nám v „lanáči“ líbil a tak jsme si slíbili, že
za rok vyrazíme zas.
* Začátkem května jsme na několika školách na
Náměšťsku uskutečnili školní kola všestranné
soutěže Labyrint. Finále se uskutečnilo v krásném
areálu fotbalového hřiště ve Studenci. Osm škol
bojovalo o celkové prvenství, ze kterého se nakonec
radovali žáci z Mohelna před žáky z Kralic a Březníka.
Náměšťské školy skončily na 4. a 6. místě.
* Druhá polovina května byla ve znamení výuky žáků
1. stupně ZŠ v dopravní výchově. S potěšením
můžeme napsat, že znalosti nejmladších účastníků
silničního provozu se výrazně zlepšily díky koordinaci
výuky dopravní výchovy na všech školách Náměšťska
a otevření dopravního hřiště na ZŠ Husova. Praktické
výuky na hřišti se zúčastnilo téměř 200 dětí z nichž ti nejúspěšnější získaly průkaz cyklisty.
* 15. 5. byl odehrán závěrečný turnaj Náměšťské ligy stolního tenisu dětí. V něm se nejvíce
dařilo v kategorii 1.-6.tř. Zdeňkovi Uherkovi před Radkem Bednářem a Jakubem Uherkou.
Mezi žáky 7.-9.tř. zvítězil Lukáš Dobrovolný před Jakubem Matouškem a Petrem Doležalem.
* Celkové pořadí po čtyřech turnajích o zlatou sošku DDM: 1.-6.tř.: 1. Zdeněk Uherka 28 b.,
2. Radek Bednář 27 b., 3. David Caska 20 b., 7.-9.tř.: 1. Lukáš Dobrovolný 30 b., 2. Tomáš
Karas 25 b., 3. Jakub Matoušek 24 b.
* 17. 5. zvítězil v turnaji v šipkách poprvé v letošním školním roce Martin Mazánek 19. –21. 5. se
uskutečnil 10. ročník Náměšťského trojboje. Celkem se ho účastnilo 99 závodníků, což je
v historii tohoto závodu výrazně nejméně. Náměšťský trojboj je jediným závodem v Náměšti,
který umožňuje soutěžení v individuálních disciplínách – plavání, kolo, běh. Propagace
závodu je stále stejná, snad i větší. Z toho je patrné, že nám zejména děti nechtějí příliš
sportovat a už vůbec ne porovnávat své výkony s ostatními. Je to škoda. Atmosféra závodu
byla perfektní. Kdo se účastnil tak toho jistě nelituje. Výsledky všech závodů jsou na
www.namestddm.cz.
* Celkové pořadí:
0 kat. ( roč. 1999 a více ):
1. P. Bednář (Náměšť n.O.), 2. T. Vrba (Třebíč), 3. T. Kříž (Náměšť n.O.)
1. kat. ( roč. 1998 – 1997 ):
1. M.Paukovičová (Vícenice), 2. P.Lainka (Náměšť n.O.), 3. R.Zezula (Náměšť n.O.)
2. kat. ( kluci, roč. 1996-1995 ):
1. A.Šedivý (Náměšť n.O.), 2. J:Stuchlík (Náměšť n.O.)
4. kat. ( kluci, roč. 1994-1993 ):
1. J.Man ( Vícenice )
5. kat. ( dívky, roč. 1994-1993 ):
1. T.Vrbová (Třebíč), 2. L.Bednářová
(Náměšť n.O.)
6. kat. ( kluci, roč. 1992-1991 ):
1. M.Man ( Vícenice )
8. kat. ( dorostenci, 1990-1986 ):
1. D.Buršík (Náměšť n.O.), 2. R.Lainka
(Náměšť n.O.)
10. kat. ( ostatní, starší )
1. P.Krátký (Náměšť n.O.), 2. S.Man
(Vícenice), 3. P.Lainka (Náměšť n.O.)
19
Stonožka si chce s každým hrát
O víkendu 13. - 14. 5.2006 se uskutečnila v Zahradě Stonožka za Špirkovou vilou v Náměšti
nad Oslavou akce "Udělejme 100nožku", která proběhla v rámci projektu Stonožka si chce
s každým hrát. Před dvěma týdny jsme plánovali 1. pracovní víkend v zahradě, ale počasí nám
vůbec nepřálo a museli jsme kvůli dešti setkání zrušit. Celá akce měla podtitul "Sejde se nás dost
na vytvoření dlouhé 100nožky?". Naštěstí posunutí termínu nikoho neodradilo a k naší velké
radosti se v sobotu sešlo 52 lidí (27 dospělých a 25 dětí), takže jsme teoreticky vytvořili 104nožku.
V neděli se sešlo 30 lidí (12 dospělých a 18 dětí).
Na celý víkend bylo naplánováno vybudování palisády částečně oddělující prostor vlastního
dětského hřiště od zbývající části zahrady, zpracování dřeva z prořízky stromů a keřů, kterou na
přelomu března a dubna provedla odborná firma, úklid celého prostoru zahrady a vybudování,
resp. obnovení ohniště v dolní části zahrady směrem k řece.
V sobotu se především odkůrovávaly a natíraly 1-1,5 m dlouhé kůly na palisádu a zároveň se
kopal výkop na jejich usazení. Další skupina brigádníků budovala ohniště - vykopání díry
a usazení skruže, která stála nevyužitá v jiné části zahrady, čištění celého prostoru okolo ohniště.
Dále probíhal úklid celé zahrady a sbírání odpadků. Odpoledne se začalo zpracovávat dřevo
z prořízky a z větších kmenů se dělaly lavice na posezení kolem ohně. V neděli se usazovala
palisáda, dokončila se úprava ohniště a zpracovalo se (odnosilo, pořezalo a poskládalo) zbývající
dřevo. Do budoucna nás ještě čeká především zapravení a natření palisády.
Trochu nás mrzela malá účast tatínků (v sobotu 4, v neděli 3 - moc jim děkujeme, prakticky se
v práci nezastavili), ale i mamky dokázaly, že si skvěle poradí i s krompáči, lopatami a sekyrami.
Děti se zapojily taky - pomáhaly při
úklidu, odnášely pořezané dřevo apod.
Na pomoc přišli i někteří starší kluci
a holky z dětského domova v Náměšti
- taky jim moc děkujeme, umí v práci
pěkně zabrat.
Pro děti byly po oba dny připraveny hry a soutěže, za které děti
dostávaly sladké odměny, a čekaly na
ně dárky za pomoc při práci.
Co se týká občerstvení - mamky,
které pomáhaly s organizací akce,
napekly buchty a udělaly pomazánky
na chleby k obědu a po práci se každý
den připravilo posezení u ohně a opékaly se špekáčky. Po celý den bylo
zajištěno pití – šťáva z várnice, minerálky, káva i čaj.
Celkově považujeme akci za velmi
vydařenou - počasí tentokrát nezklamalo, podařilo se vytvořit víc jak
100nožku, stihla se udělat všechna
naplánovaná práce, děti odcházely
spokojené a plné zážitků... Moc
děkujeme všem, kteří v sobotu a v
neděli neváhali a přišli pomoct budovat
Zahradu Stonožka.
20
A na závěr – poděkování :
Kůly na palisádu zajistil z městských lesů pan Ing. Pavel Horký a štěrk na jejich usazení
zajistilo město spolu se Službami města.
Veškeré nátěrové hmoty a potřeby k natírání kůlů na palisádu darovala firma Drogerie M+M Josef
Mazánek. Dárky a odměny na soutěže a hry pro přítomné děti darovala firma Hračky a sportovní
potřeby Vladimír Hvězda. Pracovní nářadí zapůjčila ZŠ Komenského Náměšť n.Osl., část nářadí,
hlavně na zpracování dřeva (pily, sekery, pořízy...) si přinesli brigádníci. Vybavení na zajištění
akce (várnice, hrnky, sportovní vybavení na hry a soutěže,...) nám zapůjčil DDM Radost
a Městské kulturní středisko, část přinesli sami brigádníci a organizátoři akce. MěKS nám rovněž
zapůjčilo místnost ve Špitálku jako organizační základnu a jako útočiště před nepříznivým
počasím.
Všem jmenovaným za pomoc a podporu velmi děkujeme.
Za organizátory Libor a Ivana Hruškovi
21
Z činnosti MŠ Husova
26.4. nás navštívila MUDr. Lenka Horáková.
Už víme, jak si správně čistit zoubky a jak se o ne
starat.Když to umí i opička, tak proč ne my.
27.4. ke Dni země pro nás deváťáci s paní
učitelkou Kovárovou připravili sportovní soutěže
a ještě nám pomohli s úklidem školní zahrady.
Vyhráli jsme všichni.
E
28.4. Z malých a přítulných dětí se umíme
během malé chvilky přeměnit za ošklivé a rozpustilé čarodějnice. Slet čarodějnic se nám vydařil.
F
S jarním sluníčkem poznáváme naše město
a blízké okolí.
- na Staré radnici jsme navštívili výstavu
„Namaluj si svoje hřiště“, našli jsme tam i naše
obrázky
- prohlédli jsme si hudební nástroje v ZUŠ, i ve
školce už pískáme na flétničky
- moc se nám líbilo v knihovně, už se těšíme až si knížky budeme chodit půjčovat
- sami profesionální hasiči nám ukázali auta a techniku, kterou používají při své práci
- na delších poznávacích vycházkách už jsme se prošli kolem rybníka Rathanu, u řeky Oslavy,
kolem kamenného mostu, fotbalového hřiště, pod „Čertovkou“, u Hlouškova mlýna, v Habří
22
Ze života
ZŠ Husova
Exkurse do Vídně...
... a do Prahy.
Dysolympiáda.
Dopravní soutěž.
23
Novinky ze ZŠ Husova
Ředitelství ZŠ v Náměšti nad Oslavou na Husově ulici se tak jako každý rok obrací s prosbou
na obyvatele sídliště, zejména domů v okolí školy, aby nevenčili psy na školním dvoře, v
pískovištích a v parku kolem školy. Pro činnost dětí se musí zabezpečit hygienické prostředí. Dále
prosíme maminky s kočárky a malými dětmi, aby v době vyučování nechodily na školní hřiště.
Hrozí nebezpečí úrazu jak jim, tak i školním dětem. Připomínáme také, že se podle nového
zákona v těchto prostorách nesmí kouřit. Udržujte také čistotu a pořádek.
Ředitelství ZŠ děkuje za pochopení
Dvě první místa na Mc Donald Cupu
V pátek 5. 5. 2006 proběhlo v Okříškách za účasti 5 škol okrskové kolo Mc Donald cupu. ZŠ
Husova měla své zástupce v obou kategoriích. V kategorii 1. – 3. tříd reprezentovali naši školu Jan
Klíma, Marek Matej, Michal Šimončič, Lukáš Repáň, Marek Paliga, Pavel Sítek, Karel Machačka,
Michal Vondruška a Patrik Hort. Hoši obsadili 1. místo a vybojovali si postup do okresního kola.
V kategorii 4.-5.tříd reprezentovali naši školu Zdenek Jonák, Rudolf Zezula, David Severa,
Martin Homola, Marek Veselý, Miroslav Drtílek, Antonín Štýs, Adam Váňa, Kateřina Boturová
a Milan Chyba . I toto družstvo zvítězilo a vybojovalo si postup do dalšího kola.
Úspěchy ZŠ Husova na Kinderiádě
V úterý 9. 5. 2006 proběhlo na atletickém stadionu ZŠ Benešova v Třebíči okresní kolo
Kinderiády. Zúčastnilo se jej 19 družstev z celého kraje Vysočina. Naši školu reprezentovalo
družstvo „A“ ve složení Jakub Dolejší, Nikola Burianová, Lukáš Repáň, Kateřina Zedníčková, Lea
Jonáková, Tomáš Potěšil, Kateřina Boturová a Andrej Mitchell, družstvo „B“ ve složení Jan Klíma,
Nikola Šťastná, Běla Mikulášková, Josef Kazatel, Eva Gothardová, Jiří Stuchlík, Zdeňka Fleková
a Adam Váňa. Družstvo „A“ obsadilo celkově krásné 2. místo, družstvo „B“ pěkné 8. místo. Naši
žáci si vedli velmi dobře také v jednotlivcích. Ve svých kategoriích a disciplínách obsadili 5 x
zlatou (Jakub Dolejší, Andrej Mitchell, 2x Kateřina Boturová a štafeta družstva „A“), 2x stříbrnou
(Lukáš Repáň a Zdeňka Fleková) a jednu bronzovou příčku (Jan Klíma). Všichni si po zásluze
odvezli pěkné ceny a hezké sportovní zážitky.
Z NAŠICH EXKURZÍ
Na jaře se žáci 2. stupně opět vydali poznávat naši vlast a její historii. Jako každý rok navštívili
žáci 7. tříd památky města Třebíče. 4. dubna si prohlédli Baziliku sv. Prokopa, expozice Muzea
Vysočiny, židovskou čtvrť a fasády renezančních domů na Karlově náměstí.
4. května strávili žáci 6. tříd celý den v Praze. Prohlédli si nejznámější památky – Pražský
hrad, Karlův most a Staroměstské náměstí s orlojem.
Letos již po šesté zorganizovala naše škola pro žáky učící se německý jazyk celodenní
zájezd do Vídně. O tyto exkurze je mezi našimi žáky vždy velký zájem. Letošní se uskutečnila 10.
května. Prošli jsme se s průvodcem cestovní kanceláře VOMA Vídní a viděli nejznámější
památky. Při krátkých zastaveních měli žáci možnost vyzkoušet si své znalosti němčiny a někteří
toho s chutí využili. Stalo se už tradicí, že pobyt ve Vídni zakončíme hodinovým pobytem
v zábavním centru Prater. Zde si žáci se svolením rodičů vyzkoušejí místní neobvyklé atrakce.
Počasí nám přálo, žáci se chovali skvěle, takže co ještě říct více – letošní exkurze se opět
vydařila.
24
DEN ZEMĚ NA ZŠ KOMENSKÉHO
Člověk přemýšlí o životním prostředí a má na mysli lesy, louky, pole, oceány, řeky, jezera,
vzduch… Životní prostředí však není něco, co je „tam někde vzdálené“, ale všechno co nás
obklopuje, co se nás dotýká.
A tak se i žáci naší školy zúčastnili projektu ke Dni Země, který si pro ně jejich učitelé připravili.
Vše začalo již 3. dubna 2006, kdy bylo započato odpočítávání dnů, které ještě zbývaly do začátku
projektu. Toto odpočítávání bylo doprovázeno znělkou, vytvořenou přímo ke Dni Země, která
každý den v 10.00 hodin ohlásila ve školním rozhlase zajímavé příspěvky žáků jednotlivých
ročníků.
Až konečně nastala středa 26. dubna, kdy se to kolem školy začalo hemžit modrými
a červenými barvami oděvů žáků i učitelů. Poté jsme se všichni sešli na školním hřišti a po
slavnostním zahájení se žáci rozešli v rozdělených skupinách na jednotlivá stanoviště, kde si
ověřovali například přírodovědné znalosti, předváděli svoje dovednosti při přípravě zdravého
pokrmu, vyzkoušeli si také, jak ošetřit zraněného kamaráda, prováděli pokusy, prošli si obtížnou
cestou smogem, setkali se také s přírodou ve spojení s hudební, výtvarnou a literární výchovou,
a svoji odvahu ukázali na stanovišti s lany, které si pro ně připravil DDM.
Žáci z II. stupně se navíc seznámili s astronomií – pozorovali osmipalcovým hvězdářským
dalekohledem Slunce, vyzkoušeli si pokusy s půdou a vodou, nácvik nových písní a rytmická
cvičení, pozorování lesa. Z PET lahví také tvořili zvířata a vyjadřovali se k problémům přírody.
Sami vidíte, že práce jsme měli na jeden den až dost, zvládli jsme to ale výborně.
Navíc žáci z I. stupně pokračovali ve svém snažení ještě další den, kdy ve svých skupinách
vyráběli vlastního maskota z odpadů a svůj vlastní plakát. Pochválit musím především skupiny,
kde starší pomáhali mladším spolužákům. A co by to bylo za pomoc naší
Zemi, kdybychom jí nepomohli také
sběrem odpadků v okolí školy a různých částech našeho města.I tohle
jsme nakonec zvládli.
Závěrem také nesmím zapomenout pochválit žáky, kteří při příležitosti
oslavy Dne Země sbírali a nosili víčka
od PET lahví. Celkem jich nasbírali
3000 a tato víčka budou předána postiženému člověku, kterému alespoň
částečně pomohou k získání tolik
potřebného vozíčku.
Po tomhle všem věříme, že Den
Země
není pro děti jen otázkou
několika vyučovacích hodin či dvou
dnů, protože veškerý život na naší
planetě je vzájemně propojen a tvoří
složitou síť, tzv.ekosystém. Ochranu
životního prostředí bychom měli u dětí
pěstovat jako základní instinkt, protože
v dětech je záruka budoucnosti a budoucnost je spjata s naší krásnou
planetou.
S.K.
25
Základní škola Náměšť nad Oslavou Komenského
zve všechny spoluobčany
na Běh Terryho Foxe,
který se koná ve čtvrtek 29. června 2006
od 8,00 do 12.00 hodin.
Start je umístěn u historického kamenného mostu.
V našem městě tuto charitativní sbírku organizujeme již po deváté a letošní rok patříme mezi
164 míst, kde se Běh koná. Finanční prostředky slouží na podporu výzkumu rakoviny. Přijďte se
proběhnou nebo jen projít kolem řeky a podpořit dobrou věc…
Hlavní principy Běhu Terryho Foxe
1. Běh Terryho Foxe je dobrovolná humanitární akce.
2. Všechny prostředky získané ve jménu Terryho Foxe jsou dle jeho přání věnovány na výzkum
rakoviny. Prostředky získané v České republice se shromažďují na kontě Běhu Terryho Foxe číslo účtu: 274375400287/0100 u Komerční banky, Praha 1.
3. Běh Terryho Foxe má dvojí účel - získat prostředky na výzkum rakoviny a zároveň předat
Terryho poselství dál, především dětem a mladým lidem.
4. Komercionalizace běhu je nepřípustná. Sponzoři nemají mít z podpory běhu žádný komerční
prospěch.
5. Náklady na organizaci běhu musí být kryty z jiných prostředků než je výtěžek běhu.
6. Rodina Terryho Foxe má výhradní právo rozhodovat o užití jeho jména.
7. Běh Terryho Foxe je během nesoutěžním.
8. Trať je možno absolvovat jakýmkoli způsobem - chůzí, během, joggingem, na invalidním
vozíku, na kole, na kolečkových bruslích, s kočárkem, se psem, ... - podle vlastních sil
9. Běhu se může zúčastnit každý bez omezení - občané všech věkových kategorií, od seniorů
po novorozence.
10. Pravidelný pohyb podstatnou měrou přispívá k prevenci rakovinných onemocnění. Zdraví
každého z nás je z velké části především v našich rukou.
Příběh Terryho Foxe
Historie Běhu Terryho Foxe se váže na životní příběh mladého Kanaďana, kterému byla
v 18 letech amputována noha postižená rakovinou kosti. V bolestech a utrpení, které Terry
prožíval a které viděl u ostatních pacientů, se zrodila touha překonat bezmocnost a podniknout
něco, co by napomohlo boji proti této zákeřné nemoci. Rozhodl se běžet napříč Kanadou
a uspořádat sbírku finančních prostředků na výzkum rakoviny. Po intenzívním tréninku a pečlivé
přípravě se 12.dubna 1980 vydal z východního pobřeží kanadské provincie Newfoundland na trať
"maratonu naděje". Za 143 dní uběhl 5565 km, denně absolvoval dávku téměř rovnou délce
maratonské tratě. U Thunder Bay v provincii Ontario byl nucen svůj hrdinský maraton ukončit.
Rakovina se rozšířila do plic a 28. června 1981 ještě ani ne 23letého Terryho přemohla. Terry Fox
se zapsal do srdcí miliónů Kanaďanů. Stal se národním hrdinou a z jeho "maratonu naděje"
vznikla tradice, která velmi rychle pronikla i za hranice Kanady.
26
Co se děje na ZŠ Komenského…
Každoročně s sebou konec školního roku
přináší různé sportovní i kulturní akce a výlety.
Ani letošní rok tomu není jinak. Zatímco školní
vlastivědná putování nás teprve čekají, o sportovní utkání nebyla v měsíci květnu nouze.
Hoši z druhého stupně se 2. května snažili
na velice těžkém terénu probojovat do dalšího
kola CocaColaCupu, ale s jedním vítězstvím
a dvěma prohrami se jim to nepovedlo.
Fotbalisté z 1.-3. a 4.- 5. tříd odjeli 5. května
sportovat do Okříšek na okrskové kolo MacDonaldCupu, kde se utkali s družstvy Třebíče,
Koutů, Náměště ZŠ Husovy a místních
Okříšek. Obě družstva obsadila 3. místo.
Nejen kopanou žije naše škola. Dívky
i chlapci, převážně z devátých tříd se vypravili
4. května do Třebíče na okrskové kolo ve
volejbale. Zatímco dívkám nedorazil ani jeden
soupeř a tím automaticky postoupily do
okresního kola, hoši si postup museli
vybojovat. V okresním kole 9. května se kluci
umístili na 4. místě a děvčata vybojovala pohár
za 2. místo.
Nesmíme zapomenout ani na dívky ze
4. a 5. tříd, které si 3. května jeli zasoutěžit na
turnaj v přehazované.
V úterý 9.května pro žáky 4. a 5. tříd Dům
dětí a mládeže připravil oblíbenou soutěž
Labyrint, kde si děti ověřili nejen znalosti
o našem městě a okolí, ale absolvovali i různé
sportovní disciplíny. Ve finálovém kole, které
se tentokrát konalo ve Studenci žáci ZŠ
Komenského obsadily 6. místo.
SBĚR PAPÍRU
Hromadí se vám doma noviny, letáky
a ostatní papír?
Základní škola Komenského v týdnu od
5. do 9. června provádí sběr starého papíru.
Garáž vedle školy bude otevřena vždy
ráno od 7.00 do 7,50 hodin a odpoledne od
13,30 do 14,15 hodin. V úterý 6. 6. odpoledne až do 16,00 hodin.
Za každé kilo vám předem děkujeme.
27
Je tam také bylina,
Jmenuje se Kobyla.
Žertovné variace
na vyjmenovaná slova:
V Přibyslavi bydlet chce,
V Naloučanech ani ne.
O sýčkovi a býčkovi
Jednoho dne se v Litomyšli potkal sýček s
býčkem. Oba měli na sobě divné oblečení.
Sýček měl na noze pantoflíček a býček byl
oblečený jako trpaslíček. Sýček byl z Ruzyně a
býček z Kolína. Tam bydlí ježek bodlina.
A.Bazalová, 4. tř.
V příbytku teď musí být,
Venku běhá zlostný Vít.
T. Macková, 4. tř.
Sýčkův pantoflíček
V Litomyšli na náměstí
Sedí sýček na tržišti.
Kolem prošel malý býček,
Na noze měl pantoflíček.
„Ahoj, býčku maličký,
Půjčil bys mi střevíčky?“
„Ale ano,“ říká býček,
„Půjč si ten můj pantoflíček,
Jen abys z něj nevypad,
Tu bych tuze nebyl rád“.
Jednou ráno v pravěku
Vylezl býček z pelechuNa dvorku ho potkal sýček,
Který hledal pantoflíček.
M. Mazánek, 4. tř.
Šel jeden býček,
Měl na noze pantoflíček.
V pantoflíčku trpaslíčka,
Trpaslíček měl rád sýčka.
M. Drncová, 4. tř.
P. Čapliar, 4. tř.
Výr
Býček, sýček, pantoflíček
Nad mýtinou letěl výr, viděl myš, jak jí sýr.
Přišel sysel, chroupal pýr, ukradl myšce
ten dobrý sýr.
Jak to viděl ten poctivý výr, sklovl sysla
A myšce vrátil sýr.
Výr přiletěl k bystřině, viděl tam lézt
hlemýždě.
Výr vyletěl do výšky, zakroužil nad políčky.
A jak tak kroužil polem, viděl taky kobylu s
volem.
A jak letěl pořád dál, uviděl sýkorek pár.
Sýkorky se pýřily, ulétnout se snažily.
Z výra se stal ptáků král – a už nevím, jak
to bylo dál.
R. Ráček, 5. tř.
Byl jeden býček a vylekal ho sýček.
Býček povídá: „Ty jsi ale divný trpaslíček?“
„Já nejsem trpaslíček, já jsem sýček! Ale ty
vypadáš jako pantoflíček!“
„Já též nejsem pantoflíček, protože jsem
býček.“
M. Erben
Sýček potkal býčka. Tak to byli dva.
Spustila je bouřka. Blýskalo se a nateklo
jim do kloboučka.
Klobouček jim uplaval do rybníčka
Brčálníčka. V rákosí bydlel
Rákosníček a papal sýreček. Klobouček
jim vylovil. Byli rádi a už Se neblýskalo.
T. Němec
Býčku, jsi tak malinký,
Ty jsi jedl rozinky?
Nevím, co to vlastně bylo,
Ale mě to pobavilo.
Taky sýrem mě krmili
A dobře mě pohostili.
Mravenec
Ten náš milý mravenec
Je Přibyslavi chráněnec.
Má tam malý příbytek
A v něm nový nábytek.
T. Macková, 4. tř.
28
Není MORSEOVKA jako
MORSEOVKA
Do televizního pořadu POMÁHEJME SI
vyrobili žáci 5. tř. pro nevidomou dívku Lucii
plastickou hmatovou MORSEOVKU. Na tečky
a čárky použili patentky, drátky, látku, lepenku
apod. Práce se povedla a televizní záběry také.
Za nezištnou pomoc dík.
J. K.
(Šedivý, Kafka, Ráček, Branč, Chytková,
Hlaváčová, Uherka, Svobodová, Elischer)
29
okénko cestovatelů
INDIE 2006 podruhé
Takže Indie – druhý díl by měla začít mým osvícením, prozřením nebo jak to nazvat.
Ale obávám se, že buď můj guru není ten pravý a nebo, a to je ta pravděpodobnější
varianta, nejsem já ta správná osoba pro duchovní záležitosti. Možná ale jenom čas ještě
nedozrál. Do Dillí jsme přijeli spolu s mnichem někdy po půlnoci. Podlaha spoře osvětlené
místnosti byla pokrytá rohožemi a zlatými nitěmi vyšívanými polštáři. Na stěně visela
obrovská fotografie muže, ze kterého byly vidět jenom oči a vousy. Zbytek zahalovala bílá
látka. Tak tohle je prý guru... Ačkoliv byla pokročilá noční hodina, čekárna byla plná lidí.
Dostala jsem se tedy na řadu až k ránu.
Guru skutečně vypadal jako muž na fotografii. Bílá látka, do které byla zahalena celá
jeho sedící postava, se díky puštěnému větráku vzdouvala a vlnila. Sedla jsem si na zem
a čekala. Možná čtvrt hodiny nic. Jen ta vlnící se tkanina. Pak se zeptal čistou angličtinou co
bych chtěla vědět? Vlastně nic, ale když už jsem tady, tak bych se asi měla na něco zeptat.
Takže je Indie pro mě tou šťastnou zemí? Zase je ticho, jen ta látka se vzdouvá, jak do ní
fičí... A pak mi klidně pomalu vysvětluje hrdelním hlasem, že Indie je great a každý něco
hledáme... atd. Tak jsem se zeptala jestli se mi letos povedou fotky. Další půl hodiny mluvil
a já přestávala vnímat a pozorovala tu bílou vlnící se drapérii. Pak mi bylo naznačeno, že je
konec a já se přesunula do čekárny na zlaté polštáře. Pak už o ničem nevím. Probrala jsem
se s pocitem, že mě někdo pozoruje. Malým okénkem u stropu se dralo do místnosti studené
ranní světlo. Větrák fučel. Můj mnich se na mě usmívá a jeho bílé dhoti se vlní a nadouvá. Je
mi trochu stydno, ale když vzpomínám na moje setkání s duchovním světem
Indie, vybavuje se mi bílá sugestivně se vlnící tkanina... Takže další putování začalo
mým neosvícením v Dillí. V noci přijela kamarádka Hanka se synem Jakubem. Popíjíme
ozdravnou láhev Ferneta a plánujeme co dál. Vrindavar pro mě už letos potřetí. Fotím vdovy
a most, vzpomínám na Miltnera. Jakubovi se líbí krásná mnichova švagrová, studentka
hudby, která cudně klopí zrak a chichotá se, když ji nutíme, aby nám zazpívala... A opět
Agra, jako bych nemohla být bez ranního Tadž Mahalu...
Fotím velbloudy, kteří odvážejí hory smradlavých odpadků. A Bodgaya, budhisté
a Tibeťané, mniši a také momo - to jsou uvařené šátečky plněné zeleninou, tibetská
pochoutka. Jakub čte knihu o Dalajlámovi a já se pokouším o Tibetskou knihu O životě
a smrti. Začíná se smrtí, na kterou je třeba se připravit. Jedeme do Varanasi a pozorujeme
spalování mrtvých a já mám po letech pocit, že bych tady měla udělat reportáž. Focení je ale
zakázáno a k povolení se jen tak nedoberu. Takže možná příště. Městečko Kusinagar
u nepálské hranice je proslulé chrámem, ve kterém leží obrovský zlatý Budha. Kromě toho
tady vůbec nic není. Možná jsme sem ani nemuseli jezdit. To bychom si ale neužili
nejhnusnější a nejšpinavější hotel v jakém jsem kdy spočinula. To Haridwar, město pod
Himalájemi, s divokou a čistou Gangou a tisíci poutníky je úžasným zážitkem. Bohužel
jenom pro mě. Hanka s Kubou prožívají nemoc horních cest dýchacích v čistém hotelu
plném poutníků, kteří přijeli do posvátného města prožít svátek "Šivovi noci".
30
Každý poutník si tu pořídí něco jako malá nosítka. Je to tyč dlouhá více než metr, která
má na konci zavěšený košík. Večer poutník obřadně nabere posvátnou vodu z Gangy do
dvou malých kanystrů, ty vloží do košů, přidá spousty barevných tretek pro své blízké, na
nosítka ještě připevní stříšku a pak si celou tu parádu posadí na ramena a hurá domů. Někdy
je to sto, někdy dvě stě nebo tři sta kilometrů. Někomu se nechce běžet, tak si nosítka upevní
na kolo a jede se. Praktická Hanka se ptá: „To ty lidi nechodí do práce???“
Ti, kteří spěchali, jeli vlakem. Bohužel tím naším a tak když jsme dorazili na nádraží, náš
vlak nebylo vidět. Byl to hrozen barevných lidiček visících se svými nosítky ze střechy
vagonu, z oken a dveří. Pokud ale Evropanka v nesnázích osloví toho správného muže,
v tomto případě muže, který má důležitou funkci, protože hlídá poloprázdný poštovní vagon,
podaří se i zdánlivě nemožné. Takže přece jen jedeme blíže k Himalájím. V dalším vlaku už
spíme na lůžku a ráno se přibližujeme k Himalájím malinkým vláčkem po úzkých kolejích.
A tady je máme: zasněžené vrcholky Himalájí. Nádherný pohled pár chvilek před deštěm.
Tma, zima a lije. Ráno ale sluníčko a krásné výhledy. Jakub má teplotu, Hanka rýmu
a dalajlámu jsme v Dharamsale nepotkali. Potěšili jsme se skvělými americkými koláči.
V obchodech tu mají vše. Vše pro turisty ... jsme vůbec v moji oblíbené Indii? Poslední
výhledy na hory a jedeme do Dillí. Jakub touží po skutečném osvícení s guruem a pak už mě
mí přátelé nechávají osudu.
Teď by měl být asi konec kapitoly, ale napíšu brzy....
Kamila Berndorffová
Střední odborná škola obchodu a služeb a SOU Třebíč, Sirotčí 4 Vás
VII. ročník Junior show a na IV. ročník
Celostátní soutěže s mezinárodní účastí ve vyřezávání
z ovoce a zeleniny Junior carving cup, téma: „Příroda“
a „Láska“, ve čtvrtek 8. 6. 2006 od 10.00 do 17.00 hod. kulturního
srdečně zve na
centra Pasáž v Třebíči.
Program:
módní přehlídky
ochutnávky, degustace
taneční a pěvecká vystoupení
nové trendy v dárkovém balení
cukrářské výrobky
zábavné soutěže
flambování
kadeřnické soutěže
míchání nápojů
prezentace gastronomických firem
slavnostní tabule
projekty, granty
změna účesu na počítači
pestrý doprovodný program
Akce se koná za finanční podpory kraje Vysočina a města Třebíče.
Vstupné 10 Kč.
31
Krajské volejbalové soutěže na antuce zahájily
13. května 2006 zahájily boje na antukových kurtech ve II. třídách krajského přeboru naše dvě
družstva dospělých. Pravdou však je, že v případě našich celků úvod družstva nestihly zahájit na
venkovních kurtech, které oddíl ještě nestačil po povodních připravit, takže doma hrály v tělocvičně ZŠ Husova.
Krajský přebor žen II. třídy:
13. 5. 2006 TJ Náměšť – Slavoj Žirovnice 3:0 (12,14,14) a 3:0 (11,14,11)
V utkání hraném v tělocvičně ZŠ Husova domácí celek nikoho nenechal na pochybách, kdo
vede tabulku II. třídy po podzimní části soutěže a svého soupeře z opačného pólu tabulky přehrál
o třídu. V domácím celku si úspěšně zahrála i kadetka Mátlová.
20. 5. 2006 Sokol Přibyslav – TJ Náměšť 2:3 (-23,20,-18,19,-11) a 1:3 (-21,16,-22,-19)
Ani třetí tým v domácím prostředí nestačil na náš vedoucí celek soutěže, a tak tři kola před
koncem naše děvčata dosud neprohrála a vedou suverénně tabulku. Tím mají naše ženy
úspěšně nakročeno zpět do I. třídy.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
TJ Náměšť
Sok. Přibyslav
Havl. Brod „B“
Světlá n. Sáz. „B“
SK Telč
Slavoj Žirovnice
12
14
12
14
12
12
12
7
8
5
3
3
0
7
4
9
9
9
0
0
0
0
0
0
36: 6
30:26
26:13
20:34
12:29
13:29
24
21
20
19
15
15
(2 odložená utkání)
(2 odložená utkání)
(-2 utkání)
(-2 utkání)
V soutěži stále ještě chybí dohrávka našich děvčat a béčkem Havlíčkova Brodu (ligové
juniorky), kterou nárokoval právě Brod.
27. května 2006 v 10 a 13 hod. hrají naše ženy doma se Světlou n. Sázavou „B“ 3. června
2006 v 10 a 13 hod. hrají naše ženy doma s béčkem Jiskry Havl. Brod (lig. juniorky) – oba zápasy
se zřejmě odehrají v tělocvičně (ještě není upraveno venkovní hřiště)
K poslednímu zápasu soutěže zajíždí poté družstvo žen 10. června do Telče.
Krajský přebor II. třídy mužů, skupina A:
13. 5. 2006 TJ Náměšť – Slavoj Polná 3:2 (-20,12,17,-27,10) a 2:3 (23,20,-16,-19,-12)
Družstvo mužů v utkáním hraném v tělocvičně ZŠ Husova zbytečně ztratilo druhý zápas
s vedoucím celkem soutěže, když již vedlo 2:0 na sety.
20. 5. 2006 SK Telč – TJ Náměšť 0:3 (-17,-21,-17) a 0:3 (-20,-15,-16)
Povinnou výhru nad posledním celkem tabulky (který má však nejmladší kádr soutěže) si
odvezli naši muži z Telče.
32
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Sok. Bedřichov
Slavoj Polná
TJ Náměšť
TJ Třebíč (Dukovany)
Sp. Pelhřimov
Sp. Telč
14
12
14
12
14
14
11
11
9
6
3
0
3
1
5
6
11
14
0
0
0
0
0
0
36: 15
35: 8
32:21
21:21
16:33
0:42
25
23
23
18
17
14
(-2 zápasy)
(-2 zápasy)
Slovo na závěr
Dovoluji si touto cestou poděkovat zejména děvčatům z celku starších a mladších žákyň
a části družstva juniorek, které výraznou měrou pomohly při úpravě povodní zničených kurtů
našeho oddílu. Trochu mrzí, že z dospělých nám pomáhali pouze členové výboru, dále Petr
Krátký, Mička, Dittrich a Král, dále Hejmalová a Králová.
Gratulace
Odchovankyně našeho oddílu, Vendula Měrková, se stala držitelkou hned dvou titulů – stala
se mistryní republiky jako členka družstva juniorek KP Brno a také jako hráčka družstva žen
tohoto celku. Blahopřejeme a zároveň přejeme hodně sportovních úspěchů v kvalifikaci o postup
na šampionát ME juniorek.
Pavel Obr
Výsledky rybářských závodů mládeže 2006
Dne 20. 5. 2006 proběhly na ÚN Vícenický žleb jako již každoročně rybářské závody
mládeže. Závodů se zúčastnilo 23 dětí rozdělených do 3 kategorií. A jak závody i přes počáteční
nepřízeň počasí dopadly? Celkem se chytilo 126 bodovaných ryb, o které se podělilo
17 závodníků.
Výsledková listina:
Mladší rybáři -
1. Václav Maštera
2. Marek Matej
3. David Benda
Starší rybáři -
1. Karel Nejedlý
2. Jan Kudláček
3. Lukáš Dubecký
Dívky -
1. Jana Hajná
2. Lenka Hajná
3. Petra Hajná
Celkovým vítězem se stal Václav Maštera, který získal 104 bodů za 52 chycených ryb.
Touto cestou bych také rád poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravách a na samotném
průběhu rybářských závodů mládeže.
Zvláštní poděkování patří sponzorům za jejich věcné dary, zejména pak: Vladimír Hvězda
MONT STAV a ČEZ, a.s.
Jan Štefl
za MO MRS Náměšť nad Oslavou
33
34
Mladší žáci ZŠ Husova z Náměště uspěli na MČR
Ve dnech 22. - 23. 3. 2006 uspořádala Beskydská šachová škola Frýdek-Místek
Mistrovství České republiky školních týmů pro žáky z 1. - 5. tříd ZŠ. Přes školní, okresní
a krajská kola se do finálového turnaje probojovalo 24 čtyřčlenných družstev. Kraj
Vysočina reprezentovaly ZŠ Husova z Náměště nad Oslavou a ZŠ Hálkova z Humpolce.
Malí šachisté z Náměště bojovali o nejvyšší příčky a nakonec se vrátili bez medailí, i když
k nim měli blízko.
Jak nikoho neudivilo, mistry republiky se stala domácí škola. Ve Frýdku-Místku je masový
rozvoj šachu a trenérská péče o talenty na nejvyšší úrovni. Jen v 13 mateřských školách ve FM
bylo v uplynulém roce do výuky šachu zapojeno 191 dětí. Družstvo ZŠ Husova z Náměště ve
složení Rudolf Zezula, David Mičulka, Martin Homola a Tomáš Košut v prvním zápase vyhrálo 4:0
a hned v následujícím se utkalo s domácími favority. Přestože vývoj na všech 4 šachovnicích
dával Náměšti vyhlídky na vítězství nebo v horším případě nerozhodný výsledek, v závěru partií
prokázali favorité větší zkušenost a výsledkem byla krutá porážka 0:4. V dalších zápasech
prvního dne následovala výhra 2,5:1,5 a remíza 2:2 se ZŠ Komenského Domažlice. Po prvním
dnu byli náměšťští na 10.místě s nevelkou ztrátou na druhého v pořadí. Podle bodového stavu
bylo první místo jasné a na ostatní družstva zbyl boj o 2.místo. V závěrečných kolech porazila
náměšťská ZŠ Husova školy z Kladna, Uničova a Boršic shodně 3:1 a dostala se bodově k dělení
2.-4.místa. Pomocné hodnocení rozhodlo o tom, že náměšťští se domů vracejí bez medailí, i když
stříbro bylo na dohled. Pořadatelé vyhodnotili i jednotlivce, náměšťský David Mičulka byl se
6 body ze 7 partií nejlepší na 2.šachovnici.
Pro ZŠ Hálkova z Humpolce byl úspěchem již postup z krajského kola. Na turnaji získávali
mladí šachisté zkušenosti a nakonec obsadili 22.místo.
Výsledky MČR škol v šachu 2006, 1. - 5. třída, Frýdek-Místek 22.-23. 3. 2006:
1.Frýdek-Místek, ZŠ ČSA „A“
22 bodů
2.Uherské Hradiště, ZŠ Unesco
17,5
3.Teplice, ZŠ Metelkovo nám.
17,5
4.Náměšť nad Oslavou, ZŠ Husova 17,5
5.Rychnov n.K., ZŠ Javornická
17
6.Boršice, ZŠ
16
7.Frýdek-Místek, ZŠ Pionýrů
15,5
8.České Budějovice, ZŠ J.Š.Baara 15
atd...
22.Humpolec, ZŠ Hálkova
10,5
celkem 24 družstev postoupivších z krajských kol.
(MIČ)
Turnaj šachových nadějí 2006
Beskydská šachová škola Frýdek-Místek uspořádala ve dnech 13. - 17. 4. tradiční Turnaj
šachových nadějí, kterého se letos zúčastnilo 204 dětí z 9 zemí v 6 věkových kategoriích. Kraj
Vysočina měl na turnaji 5 mladých šachistů, kteří podali výborné výkony a dva z nich se dostali
dokonce na stupně vítězů.
V kategorii do 14 let bojoval mezi 46 chlapci Josef Kratochvíl z TJ Náměšť nad Oslavou, který
se umístil na výborném 7. místě, a nebýt prohry v posledním kole, mohl být úspěch ještě
výraznější.
35
V kategorii dívek do 8 let sváděla šachové souboje Jana Kolínková z TJ Náměšť nad Oslavou,
která hrála na takovém turnaji poprvé, a nakonec skončila na 11. místě.
V kategorii chlapců do 8 let měla Vysočina dokonce tři zástupce, Davida Mičulku a Jakuba
Dolejšího z TJ Náměšť nad Oslavou a Víta Kratochvíla z DDM Velké Meziříčí. David sváděl souboj
o 1.místo s Polákem Dudou, nakonec se musel spokojit s 2.místem. Kuba byl největším
překvapením turnaje, po skvělém výkonu a výhře nad Rusem v posledním kole se taky probojoval
na stupně vítězů. Vít získal stejně jako Kuba hodně turnajových zkušeností a umístil se v polovině
startovního pole.
Výsledky Turnaje šachových nadějí, Frýdek-Místek 13.-17.4.2006 :
Kategorie chlapců do 14 let : 1.Michal Obrusnik (Polsko) 7,5 bodu, ... 7.Josef Kratochvíl
(Náměšť) 6, celkem 46 účastníků.
Kategorie dívek do 8 let : 1.Martina Fusková (Staré Město) 7 bodů, ... 11.Jana Kolínková
(Náměšť) 3,5, celkem 14 dívek.
Kategorie chlapců do 8 let : 1.JanKrzysztof Duda (Polsko) 8,5 bodu, 2.David
Mičulka (Náměšť) 8, 3.Jakub Dolejší (Náměšť)
6,5, 4.Piotr Klimek (Polsko) 6, 5.Richard
Štefaník (Staré Město) 6, ... 21.Vít Kratochvíl
(Velké Meziříčí) 4,5, celkem 39 chlapců.
Podrobné výsledky jsou na
www.chessfm.cz .
(MIČ)
Na MČR nejmenších
šachistů získal
David Mičulka bronz
Ve Stráži pod Ralskem se ve dnech 20.21.května hrálo Mistrovství ČR v šachu dětí do
8 let. V turnaji byly úspěšné čtyři mladé naděje
z TJ Náměšť nad Oslavou. Mezi 54 chlapci do 8
let si výborně vedl David Mičulka, který
vybojoval bronz, Jakub Dolejší a Martin
Indrych prokázali výkonnostní růst a získali
pěkná umístění.
V turnaji dívek si stejně dobře vedla Jana
Kolínková. MČR H8, konečné pořadí : 1.Jakub
Půlpán (DDM Chrudim) 9 bodů, 2.Martin
Blahynka (Lokomotiva Brno) 7,5, 3.David
Mičulka 7, ... 15.Jakub Dolejší 5,5, 23.Martin
Indrych 5 (všichni TJ Náměšť nad Oslavou),
celkem 54 chlapců.
MČR D8, konečné pořadí : 1.Martina
Fusková 8 (SŠŠ Staré Město), ... 14.Jana
Kolínková (TJ Náměšť nad Oslavou) 4 body.
(MIČ)
36
Pěším i cyklistům počasí přálo
Pracovní víkend si prožili členové MO KDU-ČSL v Náměšti, Budišově a Koněšíně. V sobotu
6.5. se totiž v Náměšti nad Oslavou konal již 3. ročník velikonočního putování „Od křížku ke
křížku“. A hned v pondělí 8.5.byl vzájemnou spoluprácí všech tří výše uvedených organizací
připraven cykloturistický den Na-Bu-Ko ( Náměšť –Budišov – Koněšín ).
Přestože z předchozího týdne přesunutý pochod v sobotu byl připraven narychlo, 80
účastníků čekala dobře vyznačená a upravená trasa s 15-ti, nebo 25 kontrolními razítky
umístěnými u křížků a kapliček v okolí Náměště nad Oslavou, na trasách 8 a 18 km. V cíli byla
připravena tombola, bohaté občerstvení a ohýnek s buřtíky.
Větší přípravu a koordinaci vyžadoval pondělní cyklistický den Na-Bu-Ko. Trasy 10, 25
a 50 km byly vyznačeny zvlášť pro všechna startovací místa (Náměšť, Budišov, Koněšín), bylo
zajištěno občerstvení po všech trasách a součástí letošního 3. ročníku byla také soutěž ve
znalosti pravidel silničního provozu. Každý z téměř 150-ti účastníků tak na startu vyplnil několik
záludných otázek v testu a v cíli se mohl těšit na slosování správných odpovědí. Hlavní cenou byla
cyklistická přílba.
Mimo tuto cenu čekaly na všechny upomínkové předměty, které mimo pořádající místní
organizace KDU- ČSL věnovali ochotní dárci. Největším dárkem pak bylo počasí, které zajistilo
všem krásné zážitky a pocity nepromarněného víkendu.
Těšíme se na shledanou již 27.5.2006 v Třebíči na „okresní přehlídce chrámových sborů
a skupin“, nebo za rok na 4. ročnících našich pravidelných akcí. Tak tedy - „DO PEDÁLŮ„.
37
Sprint DH „rock 'n' roll“ Cup 2006...
Sjezd na kole. Tak tím to všechno začalo. Parta „týpků s dlouhými vlasy“ se v sedmdesátých
letech spouštěla dolekopcom nad San Franciskem na upravených kolech s bubnovími brzdami
a řádně si to užívali. Každou chvíli se něco rozbilo, utrhlo či prasklo, ale nic to nebránilo v dalším
ježdění a zábavě. A že přitom sem tam došlo ke škaredému pádu a naraženým žebrům. Vždyť to
je přeci život. Horské kolo nebo taky bike prošlo od té doby hodně dlouhou cestu, ale downhill
stále zůstává Formulí 1. Disciplínou, kde se testují nové díly, vše je tlačeno nadoraz, aby se pak
tyto zkušenosti přenesly do praxe a k běžnému bikerovi.
Jezdec oblečen v chráničích alá motokros, integrální přilba, dlouhé rukavice. Jeho bike
upraven na to nejhrubší zacházení. Zdvihy tlumičů přes 20 cm se již blíží motorce. Nic není
ponecháno náhodě. Trať je plná skoků a klopenek, namotaná v lese. Kola ustřelují na hlíně,
tlumiče jdou po dopadu do plnejch, ozývá se tupá rána, není čas to řešit. Je tu další zatáčka... . Je
to sport tvrdých chlapů a ještě tvrdších žen.
A tohle všechno a možná ještě víc se odehrávalo 27. května v Náměšti nad Oslavou, kde se jel
4. ročník Sprint DH Cupu. Tento závod již získal tradici jako jeden z prvních DH akcí sezóny a díky
dlouhé zimě se tak skoro i stalo. A tak všichni jezdci byli natěšeni na pořádnej pojezd. Přípravy na
akci byly zahájeny již v pátek, kdy se stavěla cílová big lávka, po městě se sháněly potřebné věci
pro úspěšný zrod akce a pivo teklo proudem. Po třetí hodině se do DH kempu začali stěhovat
první nájemníci. Byl to zejména Červenka Subform team, kterej zabral půlku pláže a vytvořil si tam
kvalitní zázemí pro večerní akcičku. Dále tu byli kucí z Hulína a Frýštáku a u přehrady bylo rázem
veselo. Počasíčko zatím přálo a tak se rychle stavěla lávka, mlíkovala se trať a v 6 večer začalo
chcát. A to není moc dobrý. V 8 bylo konečně hotovo a šlo se na kofolu. Předpověď počasí hlásila
na noc vcelku slušnej slejvák, kterej se měl ráno změnit v polojasno a tak jsem usínal asi na 5krát,
jak jsem byl nervózní, zda to vyjde. Je 5 hodin ráno, sobota a venku neprší. Silnice teda totál
mokrá, ale na nebi se začíná klubat Oskárek a já zas dostávám neskutečnej starťák. Dělá se
kafíčko, buchtička, beru noťase, foťák a lopatu a vyrážím na trať. V 7 tu máme s ostatními
Sokolisty sraz, tak ať nepřídu pozdě. Hlína v lese dostala slušnej nátěr, v některejch zatáčkách
lehký blátíčko. Lopatou je házím po veverkách, kořeny utírám do trička a slunco začíná fest svítit.
Na hrázy zatím vládne klídek a tichoučko, který ale brzo končí. Je dovezen aparátek,
agregáty, rybáři opouští pozice a namísto nich nastupují na zteč sjezdaři. V 9 je zahájena
prezenčka, sestry rozdávaj startovní čísla, Djs to šudlá jako ďas a bečka se naráží. Na trať se
hrnou první „týpci z dlouhými vlasy“ a v lese to začíná krutě šumět. Tratě na trénink jsou otevřeny
a mezi borovicemi začíná nechutnej DH Rock „n“ Roll. Přijela početná grupa z moravy, je tu Praha
matka měst, Liberec, Třinec. Smotnout kopec dojel Roman, Petr, Jirka a taky Štefan. A všichni
hned od rána dávali Dolekopcom parádní jízdy, který se na vysychajících tratích jen a jen
zrychlovaly. Zejména team Červenka Sabform v čele s Majklem Červenkou a pak Remerx
– Manitou byly nabušení jménama a bylo se na co těšit. Dále musím zmínit účast Petra Tlustoše,
který to u nás už jednou vyhrál a po vítězství v Polomce byl horkým kandidátem na titul.
Do 12h probíhal volnej trénink, po kterým byla uzavřena trať číslo jedna s cílovým skokem na
cestu a začalo to správný DH divadlo. První kolo se jelo po minutovejch intervalech a na trať plnou
skoků a klopenek se nejdřív pustili týpci na pevňácích. Zdejší stezky jsou velice technický a byl
očekáván velký souboj mezi pevňáky a celopéry. A to hlavně díky tomu, že loňský absolutní vítěz
Majkl Červenka to loni vystřík na pérech a letos to dolů zasílal s pevným zadkem na vymazleným
biku GT. Počasí stále přálo, sem tam mráček, vrabčáček a dole na cílovém skoku se děly věci.
Nahoře na trati jsem nebyl, ale z fotek to tam jistě muselo bejt zajímaví. A dole to byl už jen totální
DéHá orgasmus. Kucí to na bikách motali do štěrkoví cesty jako káču a předváděli nezkutečný
polety. Hlavně mladí kluci ukazovali, že downhill má v česku budoucnost a co si dovolili někteří
dvanáctiletí týpci na pevňácích nemělo chybu. Hned po nich nastoupily na rampu celopéra a fičelo
38
se dál. Jízdy se stále zrychlovaly,
roštěnky se roztahovaly, holky
od Red Bullu rozdávaly klukům
energy drinky. Na „Sokogauči“
bylo živo a pivo teklo proudem.
Dj T.B.M. pouštěl jednu vypalovačku za druhou a místnímu
spíkrovi se začínal motat jazyk.
A jak že dopadlo první kolo?
Na pevňáku to sroloval do cíle na
3. fleku Martin Vrba z teamu
Origobike team Pražský vidlákov
v čase 0:55:42. Druhou lajnu
sfrknul Majkl Červenka - GT
Czech team Subform za čas
0:54:45. A největší HC v první jízdě předved Petr Tlustoš z TBB – Bike Brno v čase 0:52:26.
S pérem vzadu to dolů smotnul na třetím místě Jiří Svak z Remerx – Manitou v čase 0:56:76.
Druhý místo průběžně si zalít Martin Hoferek ze stejného teamu za čas 0:54:25. A nej kudlu zaříz
do místního jílu Patrik Kotrla v čase 0:52:96.
Po první jízdě došlo ke krátkému občerstvení, doladění strojů. Někdo spravoval defekt, jinej to
zapích rovnou a skončil na baru. Downhill je hlavně zábava, a ta tu panovala již od rána
a postupně nabírala obrátky. Po přeznačení trati se vše schylovalo ke druhé jízdě.
Veverky nachystaly řehtačky, holky sundaly kalhotky, spíkr smotnul čurání a šlo se na to. Píp
Píp Píp a už to lítá. Startuje se ve stejným pořadí jako v prvním kole, kdy se jede jízda ukončená
big dropovací lávkou. Ta byla vystavěna speciálně pro tento závod a všichni se na ni již moc těšili.
Páč již v tréninku sem valil bulvy na ty kule, co kucí posílali z více jak třech metrů. Trať již byla
dokonale suchá a lítalo to jako Gripeny. Pískači na trati vždy upozorňovaly na příjezd dalšího typa,
do toho pořádný HáCéčko ze sokoaparátu a já už sem měl sví trenky taky zralý na výměnu.
Neskutečnej cirkus kluci předváděli na svejch létajících strojích a většina se nebála smotnou i
velkou lávku. Zdejší trať je postavená tak, aby šly všechny větší skoky a překážky objet, ale jezdci
už jsou natolik zdatní, že pro příště budem muset zas přitvrdit. Lítalo se po půl minutách a tak to
pěkně odsejaplo. „Jedno pivo prosím“!!!
A dopadlo to následovně. Na třetím místě ve druhém kole v kategorii „pevný kola“ skončil
Jakub Šosvol (0:58:32). Druhý místo tentokrát zbylo na Petra Tlustoše (0:56:19) . A první místo
urval loňskej král Majkl Červenka (0:55:27).
V celopérech sklidil třetí flek
opět Jiří Svak (0:58:70). Dvojku
vyfasoval za excelentní jízdu
Martin Hoferek (0:57:20).
A největší Rock „n“ Roll zatančil
mezi stromy a na lávce Patrik
Kotrla (0:56:65).
A je vymalováno. Bratři
a sestry od časomíry počítaj
výsledky, slunko svítí, já jsem si
právě popátý střík do textilu.
Mjuzik hraje na plný koule, Oskar
stále svítí, a gyros v bufetu právje
došel.
39
Na dropovací lávce probíhá malej drop sejšon. Klucí dolů motaj neskutečný peklo, lidi řvou
„Dááááávej“ a to už se na hraně objevuje Drla Drlič. To co přišlo pak nemá v ČR obdoby. Na svým
bajku tam vymlask lahůdkovou třistašedesátku, kterou si šel z fleku ještě jednou zopakovat. Sice
jí neodjel, ale on to dokáže, protože Drla je král. A máme se od něj ještě na co těšit. Díky bratře za
tuhle šou!!!
Ale nebudem to už dál protahovat. Prago Union smotnul znělku vyhlašovacího ceremoniálu
a šlo se ocenit nejrychlejší střelce Sprint DH Cupu 2006. Nebudu to ňák moc rozmazávat, protože
všichni už se viděli na večerní Bike Párty a tak jen stručně.
Stupně vítězů si na pevňácích rozdělili od třetího místa Martin Vrba, Michal Červenka a první
Petr Tlustoš.
Péro vzadu si nejvíc nakop Jiří Svak na třetím fleku, druhej zajel Martin Hoferek a první byl
Patrik Kotrla.
A celkově? Zdejší závod se jede na dvou tratích a časy se sčítají a dopadlo to následovně,
Na třetí stupínek vyhupsnul ladným skokem Majkl Červenka – GT Czech team Subform, kdy
součtem časů dosáh krásných 1:49:72. A tak ho to potěšilo, že nám začal na stupních i tančit Rock
„n“ Roll. Druhej flek nechutnejma kulema slíz Patrik Kotrla – Specialized 69 za čas 1:49:61.
A nejrychlejším bejkem, co to dolekopcom hrnul jak načipovanej tank byl Petr Tlustoš – TBB-Bike
Brno se skvělím časem 1:48:45.
Snědla se klobása, někdo si k ní dal i ledňák a šlo se uklízet. Tento průběh akce zdál se mi
velice vydařeným, řek by klasik. Děkuju celému Bikeklubu Sokolisti za špičkovou organizaci
tohoto nelehkého úkolu. Až na pár detailů vše probíhalo podle plánu, a nikdo krom Paroubka
a Ratha není dokonalý. Díky všem dalším co pomohli, jako jsou pískači, Evík sestřička, pan Krška
se sanitkou. Taky díky Pavlovi a jeho časomíře. A hlavně díky panu Zákopčaníkovi, že nám sem
poslal takovouhle haluz, v podobě celodeního sluníčka. Stálo to hodně, ale vyplatilo se. Velký dík
taky patří doktorům a hlavně sestřičkám v Bohunickým hospitalu, že mě nadopovali takovím
způsobem, že sem to vše ve zdraví přežil. Díky Dacánku, že si tu byla se mnou. Díky všem co
jezdili dolekopcom, díky sponzorům a městu Náměšť nad Oslavou za pomoc, jíž byla zejména
naše starostka TJ Sokol Zdeňka Dufková. Díky moc sestro.
A za rok na kopci ZDAR.
vlastně néééé!!!
Jelikož už mám v hlavě další nápady, tak se můžete těšit na léto, kdy pro vás připravíme další
nabušenou Free bike akci. Sledujte www.sokolisti.org a nemůžete to minout...
Bejku ZDAR Tygr
Vojenský klub VÚ 5525 Náměšť nad Oslavou
pořádá pro všechny děti k Mezinárodnímu dni dětí
Pejskování
veselý pořad s pejskem Macíkem a jeho přáteli
Hlavním hrdinou "pejskovacích legrácek"
je zvědavý pejsek MACÍK,
který uvádí děti do svého psího světa trošku "naruby"
- psí škola, psí jazyk, psí pohádky atd.
čtvrtek 8.června 2006
sokolovna 17.00 hod. - Náměšť nad Oslavou
40
KULTURNÍ PŘEHLED - červen 2006
.
.
od 29.5.
Výstava : SALON 2006
vestibul MěÚ na Masarykově náměstí
– stálá výstava výtvarných prací bývalých žáků ZUŠ.
.
.
8.6.
.
.
8.6.
PEJSKOVÁNÍ
sokolovna 17 hod.
Vojenský klub VÚ 5525 Náměšť nad Oslavou pořádá pro všechny děti k MDD veselý pořad
s pejskem Macíkem a jeho přáteli.Hlavním hrdinou "pejskovacích legrácek" je zvědavý
pejsek MACÍK, který uvádí děti do svého psího světa trošku "naruby" - psí škola, psí jazyk, psí
pohádky atd. Vstup zdarma.
.
.
9.6.
MÓDNÍ SHOW
jízdárna 18 hod.
MÓDNÍ TRENDY JARO & LÉTO: SALON ANELIA - společenské a svatební šaty, nová
španělská kolekce ST. PATRICK 2006, vlastní originální kolekce z exotických látek ze Sýrie,
LETNÍ INSPIRACE - šaty, halenky, sukně, kalhoty, novinky z oční optiky. Večerem Vás budou
provázet Lejla Abbasová a Roman Vojtek ( + zpěv), hudební vystoupení Jarda KRONEK
- KERN, "Čarovné tyče" - břišní tanečnice SARYHAN. Vstupné 170 Kč, předprodej IC.
.
.
11.6. CESTA POHÁDKOVÝM LESEM
zámecký park 14 hod.
Český svaz žen v Náměšti pořádá pro všechny děti tradiční procházku pohádkovým lesem
s plněním pohádkových úkolů.
.
12.-30.6. Výstava: VÝTVARNÝCH PRACÍ ŽÁKŮ ZUŠ
.
.
16.6. Divadlo: BEZ PŘEDSUDKŮ
zám. jízdárna 19 hod.
Jana Paulová a Pavel Zedníček v komedii pro odvážné diváky a ještě odvážnější herce.
Vstupné 190 Kč/ studenti a důchodci 100 Kč. Předprodej IC.
.
.
17.6. OLDIES DISKOTÉKA
sokolovna 22 hod.
Diskotéka k 15. výročí založení ag. Music Production. Vstup ZDARMA.
.
.
18.6. Mezinárodní hudební festival – 13 měst zámek, knihovna 19.30 hod.
Christian Gerhaher – baryton, Gerold Huber - klavír Program: F. Schubert, J. V. H. Voříšek
Zrození romantizmu nám v této netradiční Schubertiadě představují dvě nové hvězdy
písňového nebe. Vstupné: 120,- Kč / studenti, důchodci 60,- Kč
.
.
19.6. Kino: ANDĚL PÁNĚ
sokolovna 17.30 hod.
Film ČR. Rodinná pohádka plná hereckých hvězd a laskavého „svatého“ humoru. Hrají: Ivan
Trojan, Oldřich Navrátil, Zuzana Stivínová, Klára Issová, Anna Geislerová a další. Vstupné:
děti 20 Kč, dospělí 40 Kč.
.
25.6.
.
.
.
27. 06. Mezinárodní hudební festival – 13 měst
zámek, knihovna 19.30 hod.
„Žebrácká opera“ - LAUTTEN COMPAGNEY
Wolfgang KATSCHNER – umělecký vedoucí , Constanze BACKES – soprán, Matthias
VIEWEG - baryton Dílo, jehož úspěch zničil londýnskou kariéru G. Fr. Händela, předvede
v poloscénickém nastudování německý špičkový soubor. Vstupné: 140,- Kč / studenti,
důchodci 70, Kč. Předprodej: IC Náměšť n.Osl., tel. 568620493
.
.
Připravujeme:
22.-29.7. Folkové prázdniny / 22.-23. 7. Annenská pouť / 31.7.-6.8. Letní kino
Výstava: Oldřich Kulhánek – grafika
Galerie 12, Zámek 12
Výstava potrvá do 6.7. Otevřeno: úterý – neděle 13 – 17 hod.
Výstava vlkodavů a skotských jeleních psů
44
výst.síň Stará radnice
zámecký park

Podobné dokumenty