Informace Oprava EPAL-europalet výhradně licencovanými firmami

Transkript

Informace Oprava EPAL-europalet výhradně licencovanými firmami
Informace
Oprava EPAL-europalet
výhradně licencovanými firmami EPAL
EPAL-europalety smí opravovat výhradně firmy, které mají s Evropskou paletovou asociací (EPAL, European Pallet
Association e. V.) uzavřenou licenční smlouvu a na základě toho podléhají nezávislému zajišťování kvality EPAL.
To platí také ve Slovenské republice a v České republice.
1.
EPAL-europalety mají na rohových špalcích vypálenou značku
označovanou jako „EPAL v oválu“.
Ochranná známka „EPAL v oválu“ je ve prospěch EPAL mezinárodně chráněná, mimo jiné i s účinky ve Slovenské
republice a v České republice.

Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) (Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu):
EU 000472415

World Intellectual Property Office (WIPO):
IR 617158
Používání ochranné známky „EPAL v oválu“ je proto dovoleno pouze se souhlasem EPAL.
Souhlas s používáním ochranné známky uděluje EPAL uzavřením licenční smlouvy a vydáním licenčního dokladu.
Jestliže se ochranná známka „EPAL v oválu“ používá bez souhlasu EPAL, tedy bez existence licenční smlouvy,
jedná se o porušení práv k ochranné známce EPAL, které bude asociací EPAL právně stíháno.
European Pallet Association e.V.
Präsident: Robert Holliger ▪ CEO: Martin Leibrandt
Wahlerstraße 28 ▪ 40472 Düsseldorf ▪ [email protected] ▪ www.epal.eu
Amtsgericht Münster VR 4439 ▪ Steuer-Nr.: 337/5934/1578
2.
Kromě výroby EPAL-europalet je používání ochranné známky „EPAL v oválu“ spojeno také s opravou EPALeuropalet. Provádění oprav EPAL-europalet bez uzavření licenční smlouvy porušuje práva EPAL k ochranné
známce a je proto zakázáno.
Podle článku 7 odst. 2 směrnice EU 2008/95/EG, § 15 odst. 2 zákona o ochranných známkach na Slovensku (zákon
č. 506/2009 Z.z.), § 11 odst. 3 zákona o ochranných známkách v Česku (zákon č.441/2003 Sb.) je vlastník ochranné
známky oprávněn zakázat užití ochranné známky i pro takové výrobky, které byly předtím se souhlasem vlastníka
ochranné známky uvedeny na trh. Předpokladem je, že se stav nebo povaha výrobků poté, co byly uvedeny na trh,
změnil nebo zhoršil. Tento předpoklad je u EPAL-europalet vyžadujících opravu splněn.
EPAL-europalety vyžadují opravu, jestliže vykazují poškození, která mohou ohrozit nosnost nebo stabilitu EPALeuropalet nebo bezpečnost uživatelů. Takováto poškození představují zhoršení stavu EPAL-europalet ve smyslu
článku 7 odst. 2 směrnice EU 2008/95/EG, § 15 odst. 2 zákona o ochranných známkach na Slovensku, § 11 odst. 3
zákona o ochranných známkách v Česku.
Důsledkem poškození je zároveň to, že odpadá směnitelnost EPAL-europalet. Tyto palety tedy nemohou být
směňovány s novými nebo s opotřebenými EPAL-europaletami bez vad. Jelikož směnitelnost EPAL-europalet
představuje vedle mimořádné kvality jeden z hlavních znaků EPAL-europalet, vedou poškození a s tím spojené
odpadnutí směnitelnosti také ke změně povahy EPAL-europalet ve smyslu článku 7 odst. 2 směrnice EU
2008/95/EG, § 15 odst. 2 zákona o ochranných známkach na Slovensku, § 11 odst. 3 zákona o ochranných
známkách v Česku.
Oprava EPAL-europalet, které vykazují poškození, jež vedla k odpadnutí směnitelnosti, znamená proto použití
ochranné známky „EPAL v oválu“ a je povolena pouze se souhlasem EPAL. Firmy, které nemají s EPAL uzavřenou
licenční smlouvu, nesmí proto EPAL-europalety opravovat.
3.
Nutnost uzavření licenční smlouvy s EPAL pro opravu EPAL-europalet má také praktické a z hlediska práva
odpovědnostní důvody:
Licenční smlouva EPAL je základem pro provádění nezávislých a neohlášených podnikových kontrol prostřednictvím
kontrolní společnosti EPAL. Se zajištěním kvality EPAL se omezují vlastní kontrolní povinnosti uživatelů v rámci
zajištění bezpečnosti podniku a práce na provádění vizuálních kontrol. Uživatelé se mohou s důvěrou spolehnout na
opatření zajištění kvality organizovaná EPAL (normalizace EPAL-europalet včetně konstrukčních prvků,
samokontrola licencovaných výrobních a opravárenských podniků, nezávislá a neohlášená cizí kontrola
prostřednictvím kontrolní společnosti EPAL, zjišťování a trestání porušení kvality prostřednictvím EPAL).
European Pallet Association e.V.
Präsident: Robert Holliger ▪ CEO: Martin Leibrandt
Wahlerstraße 28 ▪ 40472 Düsseldorf ▪ [email protected] ▪ www.epal.eu
Amtsgericht Münster VR 4439 ▪ Steuer-Nr.: 337/5934/1578
Používání EPAL-europalet, které nebyly opraveny firmou licencovanou ze strany EPAL, mimoto zahrnuje pro
uživatele značná rizika:
Zaprvé může příjemce zboží, které je na paletách dodáno, odmítnout příjem. Zadruhé nese uživatel také plné riziko
spojené s nedostatky palet, jež mohou vyplývat z nepřiměřené opravy.
Protože EPAL může zaručit zajištění kvality jen u takových firem, které mají s EPAL uzavřenou licenční smlouvu, je
oprava EPAL-europalet prováděná firmami, které nejsou licencovány EPAL, právně stíhána asociací EPAL, aby
chránila uživatele před škodami.
4.
EPAL-europalety proto také nesmí opravovat takové firmy, které mají od členské železnice UIC povolení k opravě
UIC/EUR-palet. Licenční smlouva s členskou železnicí UIC neposkytuje právo k používání značky „EPAL v oválu“!
Nic jiného nevyplývá ani z dohody mezi EPAL a UIC/RCA o směnitelnosti EPAL-europalet a UIC/EUR-palet. Dohoda
neobsahuje povolení k výrobě nebo opravě EPAL-europalet držiteli licence členské železnice UIC. EPAL výslovně
odporuje opravě EPAL-europalet držiteli licence UIC, protože EPAL v podnicích držitelů licence UIC neprovádí
vlastní zajišťování kvality.
Firmy, které mají od členské železnice UIC povolení k opravě UIC/EUR-palet, proto musí uzavřít licenční smlouvu s
EPAL, aby směly opravovat také EPAL-europalety.
Düsseldorf, červen 2015
European Pallet Association e.V.
European Pallet Association e.V.
Präsident: Robert Holliger ▪ CEO: Martin Leibrandt
Wahlerstraße 28 ▪ 40472 Düsseldorf ▪ [email protected] ▪ www.epal.eu
Amtsgericht Münster VR 4439 ▪ Steuer-Nr.: 337/5934/1578

Podobné dokumenty

Dobře udržované stroje pro zpracování dřeva

Dobře udržované stroje pro zpracování dřeva Dobře udržované stroje pro zpracování dřeva (End: 06 September 2016)

Více

AE ventily a přislušenství

AE ventily a přislušenství Při provádění generální opravy hlavy válců je nutné prohlédnout a vyzkoušet ventilové pružiny a podle toho se rozhodnout, zda je znovu použijeme. K tomu je zapotřebí pružiny nejdříve očistit a zkon...

Více

Pravidla chování pro výrobce

Pravidla chování pro výrobce Výrobci mohou při výrobě produktů Disney nebo jejich součástí využívat služeb subdodavatelů pouze na základě výslovného písemného souhlasu společnosti Disney, a to pouze pokud příslušný subdodavate...

Více