PrÛvodce betonáfiskou normou

Komentáře

Transkript

PrÛvodce betonáfiskou normou
PrÛvodce betonáfiskou normou
(âSN EN 206-1 Zmûna Z3. Beton - âást 1: Specifikace, vlastnosti, v˘roba a shoda)
ZtuÏující vûnec XC4, XF1
V˘robní hala
Vnû
XC4, XF2, (XA1)
Vnûj‰í stûna,
XC4, XF1
Vnûj‰í stûna,
XC4, XF1
Strop,
vyztuÏen˘
uvnitfi XC1
Potûr
Strop
XC4, XF3
Pfiístfie‰ek pro auto
XC4, XF1
Dbát XA
Podkladní beton,
základ nevyztuÏen˘,
zaloÏení v nezámrzné hloubce X0
Stojan PHM
XC4, XD3, XA2, XF4
NevyztuÏená vozovka
(platí odli‰n˘ technick˘ pfiedpis)
Protihluková stûna
XC4, XD2, XF2, (XA1)
Pilífi
Oblast ostfiikového mlÏení
XC4, XF2, XD2
(také pro podpûry)
Zóna stfiídavého kolísání
hladiny XC4, XF3 (XA1)
Vnû
XC4, XF2, (XA1)
* Beton odoln˘ vÛãi pronikání
vody (âSN EN 12 390-8:
Zkou‰ení ztvrdlého betonu
- âást 8: Hloubka prÛsaku
tlakovou vodou)
Základ,
beton vyztuÏen˘
(XC1) XC2
PrÛmyslová podlaha,
drátkobeton
s ocelov˘mi vlákny
Vrchní stavba
XC4, XF2, XD1
VyztuÏená plocha
vystavená mrazu,
ostfiikovému mlÏení
Sklepní stûna *
XC4, XF1 (XA1)
Vnitfiní stûna,
vyztuÏená XC1
Podpûra
(XC3), XC4, XF1
Sklad
chemikálií
Mostovka
XC4, XD3, XF4
¤ímsa
XC4, XD3, XF4
VyztuÏená prÛmyslová plocha
vystavená mrazu
a rozmrazovacím solím
XD3, XF4, XM2
VyztuÏen˘
základ
Hlava pilot
Volná plocha,
nakládání aut
Podkladní beton,
zaloÏení v nezámrzné hloubce
X0
XC2, XA1 (XF1)
Dno kanálu
Nosná ‰tûrková
vrstva s hydraulick˘m
pojivem
XC2, XA1
Podkladní deska
(XC1) XC2,
zaloÏení v nezámrzné hloubce
NevyztuÏená prÛmyslová plocha
vystavená rozmrazovacím solím
XF4, (XA2)
Nosná ‰tûrková vrstva
s hydraulick˘m
pojivem
Základová zemina:
chemicky slabû agresivní
Vrtané piloty
MoÏné informativní pfiíklady pouÏití. Upozornûní: Skuteãné expoziãní tfiídy, jakoÏ i dal‰í poÏadavky na beton, musí b˘t zadány specifikátorem (napfi. projektantem nebo projekãní kanceláfií) v závislosti na konkrétním pfiípadû. Pro nûkteré konstrukce platí zvlá‰tní technické pfiedpisy.
Urãení betonu podle jeho vlastností
Stupnû vlivu prostfiedí - normativní mezní hodnoty pro sloÏení a vlastnosti betonu
Chemicky agresivní prostfiedí
(pfiedpokládaná Ïivotnost 50 let, viz NA.F.1)
StupeÀ
Popis prostfiedí
X0
Bez nebezpeãí koroze
nebo naru‰ení
XC
Koroze vlivem
karbonatace
XC1
XC2
XC3
XC4
suché nebo stále mokré
mokré, obãas suché
stfiednû mokré, vlhké
stfiídavû mokré a suché
XD
Max.
w/c
Min.
tfiída
betonu e)
Min.
mnoÏství
cem.
[kg/m3]
Indikativní
min. tfiída
betonu dle
âSN EN 1992 f)
---
C12/15
---
C12/15
Stupnû vlivu prostfiedí - namáhání pohybliv˘m
mechanick˘m zatíÏením (obrusem)
Mezní hodnoty pro stupnû chemického pÛsobení zeminy a podzemní vody
Max. prÛsak Odolnost betonu vÛãi
vody dle âSN zmrazování a rozmraz.
EN 12 390-8
dle âSN 73 1326
[mm] b)
[kg/m2]
---
---
Jiné
poÏadavky
---
Klasifikace chemického prostfiedí platí pro zeminu a podzemní vodu pfii teplotû vody/zeminy v rozmezí +5 °C aÏ +25 °C a pro velmi mírnou rychlost vody blíÏící se nehybnému stavu.
Pro odstupÀování je urãující nejvy‰í hodnota jednotliv˘ch chemick˘ch charakteristik.
Pokud dvû nebo více chemick˘ch charakteristik jsou stejného stupnû, pak je utno pouÏít nejblíÏe vy‰‰í stupeÀ, pokud zvlá‰tní studie pro tento specifick˘ pfiípad neprokáÏe, Ïe to není nutné.
Chemická charakteristika
Referenãní zku‰ební metoda
XA1
XA2
XA3
EN 196-2
≥ 200 a ≤ 600
> 600 a ≤ 3000
> 3 000 a ≤ 6000
Podzemní voda
SO24 mg/litr
0,65
0,60
0,55
0,50
C16/20
C16/20
C20/25
C25/30
260
280
280
300
C16/20
C25/30
C25/30
C30/37
------50
---------
---------
6,5 a ≥ 5,5
< 5,5 a ≥ 4,5
< 4,5 a ≥ 4,0
âSN EN 13577
≥ 15 a ≤ 40
> 40 a ≤ 100
> 100 aÏ do nasycení
NH4+ mg/litr
ISO 7150-1
≥ 15 a ≤ 30
> 30 a ≤ 60
> 60 a ≤ 100
Koroze zpÛsobená chloridy
jin˘mi neÏ z mofiské vody
Mg2+ mg/litr
ISO 7980
≥ 300 a ≤ 1 000
> 1 000 a ≤ 3 000
> 3 000 aÏ do nasycení
XD1
XD2
XD3
stfiednû mokré, vlhké
mokré, obãas suché
stfiídavû mokré a suché
Zemina
XF
Stfiídavé pÛsobení mrazu a rozmrazování (mrazové cykly),
s rozmrazovacími prostfiedky nebo bez nich
mírnû nasycen vodou,
0,55
C25/30
300
bez rozmrazovacích prostfiedkÛ
mírnû nasycen vodou,
0,50
C25/30
300
s rozmrazovacími prostfiedky
znaãnû nasycen vodou,
0,50
C25/30
320
bez rozmrazovacích prostfiedkÛ
znaãnû nasycen vodou,
s rozmrazovacími prostfiedky
0,45
C30/37
340
nebo mofiskou vodou
XF2 a)
XF3 a)
XF4
a)
XA
Chemicky agresivní prostfiedí
XA1
slabû agresivní chemické
prostfiedí (viz tabulka dále)
stfiednû agresivní chemické
prostfiedí (viz tabulka dále)
vysoce agresivní chemické
prostfiedí (viz tabulka dále)
XA2
XA3
0,55
0,50
0,45
C25/30
C25/30
C30/37 d)
C25/30
C25/30
c)
C30/37 c)
300
300
320
300
320
360
C30/37
C30/37
C35/45
--50
20
-------
-------
50
C25/30
50
C25/30
35
C30/37
C25/30
C30/37
C35/45
35
50
35
20
---
---
A/75/1250
C/50/1500
A/100/1250
C/75/1250
kamenivo
podle
âSN EN
12 620
s dostateãnou
mrazuvzdorností
A/100/1000
C/75/1000
-------
--SVC dle
âSN 72 2103
Poznámky:
a) Minimální obsah vzduchu v ãerstvém betonu je 4 % pfii zkou‰ce dle âSN EN 12350-7. Beton nemusí b˘t provzdu‰nûn na pfiedepsanou hodnotu (mÛÏe b˘t ãásteãnû provzdu‰nûn, anebo vÛbec), pokud jsou
provedena pfiíslu‰ná opatfiení (napfi. pfiímûs kfiemiãitého úletu souãasnû s vodním souãinitelem niωím neÏ 0,4) a vyhoví pfiitom kritériu odolnosti. Pokud beton bez provzdu‰nûní nesplní pfii PZ kritéria odolnosti
a vodonepropustnosti, je nutno beton provzdu‰nit (ãásteãnû provzdu‰nit).
b) Platí pro konstrukce objektÛ v pfiímém styku s vodou. Hodnoty platí, nepoÏaduje-li specifikátor jiné. Zkou‰í se dle âSN EN 12390-8 pfii KZ i PZ dle pfiílohy A normy, nezkou‰í se u provzdu‰nûného betonu,
pfii PZ dle pfiílohy A normy musí b˘t hodnoty prÛsaku o 20 % niωí.
c) Pevnosti v tlaku odpovídající C30/37 a C35/45 lze pfiedepsat v pfiípadû pouÏití SVC a smûsn˘ch cementÛ aÏ po 90 dnech tvrdnutí betonu.
d) Pokud se vyskytuje pouze vliv XD3 a vliv XF je vylouãen, lze pouÏít minimální tfiídu betonu C25/30, pokud je beton provzdu‰nûn dle poÏadavku pro XF2 aÏ XF4.
e) Minimální pevnostní tfiída platí pro betony obyãejné a tûÏké. Pro betony lehké (LC) platí hodnota minimální válcové pevnosti, minimální krychelná pevnost je pak dána tabulkou 8 normy.
f) Hodnoty tohoto sloupce tabulky se vztahují v˘hradnû na beton konstrukcí navrÏen˘ch podle norem âSN EN 1992. Specifikátor by mûl v tomto pfiípadû zohlednit i poÏadavky na trvanlivost definované dal‰ími
specifick˘mi pfiedpisy.
Stupnû vlivu prostfiedí XS - Koroze zpÛsobená chloridy z mofiské vody neuvádíme.
EN 196-2 e)
Kyselost ml/kg
e)
f)
XM1
Max. vodní souãinitel
0,55
0,55
0,45
0,45
Min. pevnostní tfiída
C30/37 a)
C30/37 a)
C34/45 a)
C35/45 a)
300
320
Min. obsah cementu [kg/m3]
a)
b)
c)
d)
≥ 2 000 a ≤ 3 000 f)
DIN 4030-2
> 3 000 f) a ≤ 12 000
> 200
Baumann-Gully
> 12 000 a ≤ 24 000
v praxi se nepouÏívá
Pevnostní tfiídy betonu v tlaku
Pevnostní tfiída
v tlaku
C -/5
C -/7,5
C 8/10
C 12/15
C 16/20
C 20/25
C 25/30
C 30/37
C 35/45
C 40/50
C 45/55
C 50/60
C 55/67
C 60/75
C 70/85
C 80/95
C 90/105
C 100/115
fck, cyl (válec)
N/mm2
8
12
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
70
80
90
100
Klasifikace konzistence
fck, cube (krychle)
N/mm2
5
7,5
10
15
20
25
30
37
45
50
55
60
67
75
85
95
105
115
Podle rozlití
(mm)
Podle stupnû
zhutnitelnosti
Podle sednutí
kuÏele (mm)
Minimální doba o‰etfiování betonu ve dnech
V˘voj pevnosti
betonu
υ > 25
25> υ >15
> 0,5
1
1
h)
3
> 0,3 aÏ < 0,5
2
2
4
6
> 0,15 aÏ < 0,3
2
4
7
10
< 0,15
3
5
10
15
Poznámky: O‰etfiování betonu upravuje âSN P ENV 13 670-1.
Beton se mÛÏe povaÏovat za mrazuvzdorn˘, je-li jeho pevnost vût‰í neÏ 5 MPa (âSN P ENV 13 670-1)
g)
Pfii zpracovatelnosti více neÏ 5 hodin se doba o‰etfiování betonu pfiimûfienû prodlouÏí
h)
Pfii teplotách pod 5 °C se doba o‰etfiování betonu prodlouÏí o dobu, po kterou byla teplota pod 5 °C
Tolerance pro urãené hodnoty konzistence
S1
10 aÏ 40
1,45 aÏ 1,26
S2
50 aÏ 90
F3
420 aÏ 480
C2
1,25 aÏ 1,11
S3
100 aÏ 150
StupeÀ zhutnitelnosti
F4
490 aÏ 550
C3
1,10 aÏ 1,04
S4
160 aÏ 210
F5
560 aÏ 620
Urãená hodnota
Tolerance
F6
630 aÏ 750
F7
760 aÏ 850
Poznámky:
Stupnû konzistence podle jednotliv˘ch metod nejsou pfiímo vzájemnû srovnatelné
c)
S ohledem na ztrátu citlivosti zku‰ebních metod mimo urãité hodnoty
konzistence, se doporuãuje pouÏívat uvedení zku‰ební metody pfii hodnotách:
sednutí
> 10 mm
a
< 210 mm
stupeÀ zhutnitelnosti
> 1,04
a
< 1,46
rozlití
> 340 mm a
< 850 mm
2
pomal˘
1,46
> 220
15> υ >10 10> υ >5
stfiední
C1
S5 c)
g)
Povrchová teplota υ ve °C
Odhad
fcm,2/fcm,28
350 aÏ 410
C0 c)
c) d)
Minimální doba o‰etfiování betonu
F2
< 340
320
úpravy povrchu
odoln˘mi materiály
Pfii pouÏití provzdu‰nûného betonu je pevnostní tfiída o jeden stupeÀ niωí.
Napfiíklad vakuováním nebo hlazením rotaãní hladiãkou.
Napfiíklad vsypy do betonu pro zu‰lechtûní povrchu betonu a zv˘‰ení jeho odolnosti proti obrusu.
Beton vrstev chránicích vodohospodáfiské konstrukce proti úãinkÛm obru‰ování a otloukání
uná‰en˘mi splaveninami nesmí obsahovat kamenivo drcené z uhliãitanov˘ch hornin. Otlukovost
kameniva podle âSN EN 1097-2 nesmí pfiekroãit hodnotu 30. Viz ãl. 8.9.1 âSN ENV 13670-1.
Sednutí
Urãená hodnota v mm
Tolerance v mm
F1 c)
XM3
speciální zpracování
povrchu b)
velmi pomal˘
Jílovité zeminy s propustností men‰í neÏ 10-5 m/s se pfiifiadí do niωího stupnû.
Zku‰ební metoda pfiedepisuje vyluhování SO24 kyselinou chlorovodíkovou. JestliÏe jsou k dispozici zku‰enosti v místû uÏití betonu, lze alternativnû pouÏít vyluhování vodou.
Mezní hodnota 3 000 mg/kg v pfiípadû nebezpeãí hromadûní síranov˘ch iontÛ v etonu pfii stfiídavém vysou‰ení a zvlhãování nebo v dÛsledku kapilárního sání.
XM2
300
Jiné poÏadavky
rychl˘
SO42- mg/kg d) celkem
d)
C25/30
ISO 4316
CO2 mg/litr agresivní
vysokopevnostní
beton
XF1
0,55
0,50
0,45
pH
StupeÀ vlivu prostfiedí
< 40
+ 10
> 1,26
+ 0,10
50 aÏ 90
+ 20
> 100
+ 30
1,25 aÏ 1,11
+ 0,08
< 1,10
+ 0,05
PrÛmûr rozlití
Urãená hodnota
Tolerance v mm
v‰echny hodnoty
+ 30
Pfiíklad oznaãení typového betonu s doplÀujícím poÏadavkem na modul pruÏnosti:
BETON âSN EN 206-1 Zmûna Z3
C 25/30 - XF2 (CZ, F.1) - Cl 0,20 - Dmax 22 - S1
- Max. prÛsak 50 mm podle âSN EN 12 390-8
- Modul pruÏnosti 31 GPa podle âSN ISO 6784
Pozn.: PoÏadavky na beton, vãetnû doplÀujících, specifikuje specifikátor.
Specifikace betonu a specifikátor
Specifikátor má dvû moÏnosti:
● Specifikovat „typov˘ beton“ = beton, pro kter˘ jsou specifikovány poÏadované vlastnosti
a doplÀující charakteristiky (pevnost v tlaku, konzistence, modul pruÏnosti atd.). V˘robce
odpovídá za splnûní konkrétnû uveden˘ch technick˘ch poÏadavkÛ specifikace. V âR nejpouÏívanûj‰í zpÛsob specifikace.
● Specifikovat „beton pfiedepsaného sloÏení“ = beton, pro kter˘ je pfiedepsáno sloÏení betonu
a v˘robce odpovídá pouze za správné dávkování a zamíchání.
âlenové SVB âR
CEMEX Czech Republic, k. s.
¤evnická 170/4, 155 21 Praha 5 - Tfiebonice
tel.: 257 257 400
e-mail: [email protected]
www.cemex.cz
âeskomoravsk˘ beton, a. s.
Beroun 660, 266 01 Beroun
tel.: 311 644 005, fax: 311 644 010
e-mail: [email protected]
www.cmbeton.cz
Vodostavební beton
Se zru‰ením âSN 73 1209 Vodostavebn˘ betón skonãilo i oznaãování vodostavebních betonÛ znaãkami V2, V4, V8, V12. Neznamená to v‰ak konec betonÛ s odolností vÛãi prÛsaku vody. Jedná se
pouze o jin˘ technick˘ popis vlastnosti betonu, kter˘ je v souladu s nov˘mi evropsk˘mi normami.
Podle evropské normy pro stanovení odolnosti betonu vÛãi pronikání vody (âSN EN 12 390-8
Zkou‰ení ztvrdlého betonu - âást 8: Hloubka prÛsaku tlakovou vodou) se tato odolnost stanovuje
jako maximální moÏn˘ poÏadovan˘ prÛsak vody do zku‰ebního vzorku. Tento údaj se pak uvede
ve specifikaci betonu.
âSN EN 206-1 Zmûna Z3 uvádí poÏadavky na maximální prÛsak podle âSN EN 12 390-8
(viz ãervená tabulka na druhé stranû tohoto letáku).
Holcim (âesko) a. s., ãlen koncernu
Tovární ul. 296, 538 04 Prachovice
tel.: 469 810 251, fax: 469 810 110
e-mail: [email protected]
www.holcim.cz
ILBAU spol. s r.o.
Na Bûlidle 198/21, 150 00 Praha 5
tel.: 222 868 187, fax: 257 316 029
e-mail: [email protected]
www.frischbeton.cz
Oznaãení typového betonu
Dal‰í z v˘znamn˘ch zmûn je oznaãení - novû „specifikace“ betonu. Na rozdíl od stávajících
zvyklostí, kdy k urãení betonu obvykle staãilo popsat pouze pevností tfiídu, âSN EN 206-1 pfiedepisuje celou fiadu povinn˘ch údajÛ, které musí stanovit specifikátor. Na druhé stranû je uveden
pfiíklad z âSN EN 206-1 Zmûna 3: „oznaãení typového betonu s doplÀujícím poÏadavkem“.
DoplÀujících poÏadavkÛ je moÏné uvést libovolné mnoÏství na dal‰ích fiádcích.
KÁMEN Zbraslav, spol. s r.o.
Îitavského 1178, 156 21 Praha 5 - Zbraslav
tel.: 257 922 231
e-mail: [email protected]
www.kamen-zb.cz
Platnost / závaznost / Nafiízení vlády ã. 163/2002 Sb. ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ
● âSN EN 206-1 je norma platná (vãetnû platn˘ch zmûn).
● âSN EN 206-1 je norma urãená (tzn. ve star‰í terminologii - závazná)
● NV ã. 163/2002 Sb. ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ (NV ã. 312/2005 Sb.) zaji‰Èuje bezpeãnost
stavebních v˘robkÛ a pfiedepisuje zpÛsob prokazování shody. Pro beton tfiíd C12/15 a vy‰‰ích
je to maximálnû §6 - certifikovan˘ systém fiízení (lze i §5 - certifikace v˘robku).
● Smluvní vztah dodavatel / odbûratel: ve‰keré dal‰í poÏadavky a podmínky, které nestanovují
v˘‰e uvedené dokumenty mÛÏe zajistit obchodní smlouva mezi dodavatelem a odbûratelem.
TBG BETONMIX a. s.
Jihlavská 709/51, 642 00 Brno
tel.: 547 427 570, fax: 547 427 573
e-mail: [email protected]
www.cmbeton.cz
TBG METROSTAV a. s.
Rohansk˘ Ostrov, Rohanské nábfi. 68,
186 00 Praha 8
tel.: 224 812 191, fax: 221 709 731
e-mail: [email protected]
www.tbg-metrostav.cz
Moduly pruÏnosti
Beton je materiál mnoha vlastností, které na sobû nejsou pfiímo závislé. Z mechanicko-fyzikálních
vlastností se obvykle pfiedepisuje pouze pevnost v tlaku, pfiiãemÏ jednoznaãn˘m souãasn˘m
trendem je navrhování betonov˘ch konstrukcí, ve kter˘ch pfievládá poÏadavek na pfietvárné vlastnosti betonu nad pevnostmi. Je skuteãností, Ïe âSN 73 1201 a âSN EN 1991-1-1 Eurocode 2,
které se vûnují navrhování betonov˘ch konstrukcí, pfiedpokládají, Ïe pevnostní tfiídû betonu
automaticky odpovídá urãit˘ modul pruÏnosti. V praxi tedy mÛÏe dojít k situaci, kdy projektant
provádí v˘poãet s pfiedpokladem konkrétního modulu pruÏnosti, kter˘ v‰ak nepfiedepí‰e ve specifikaci betonu a tudíÏ jej nesdûlí v˘robci. Nejjednodu‰‰ím fie‰ením je pfiedepsání modulu pruÏnosti
u konstrukcí citliv˘ch na pfietvofiení viz pfiíklad specifikace betonu.
Skanska Transbeton, s. r. o.
TouÏimská 664, 199 00 Praha 9 - LetÀany
tel.: 286 923 450, fax: 286 581 960
e-mail: [email protected]
www.skanska.cz/transbeton
ZAPA beton a. s.
VídeÀská 495, 142 01 Praha 4
tel.: 226 004 471, fax: 226 004 470
e-mail: [email protected]
www.zapa.cz
V˘roba transportbetonu v âR (v mil. m3)
Rumburk
10
Liberec
Dûãín
Litvínov
Chabafiovice
Ústí
Teplice
n.L.
Chomutov
KadaÀ
Karlovy
Vary
Mariánské
Láznû
Rakovník
Turnov
Mûlník
LuÏec
Velvary
Kladno
Kralupy
Stfiedokluky
Mladá Boleslav
Neratovice
Horomûfiice
Brand˘s
n.Labem
Beroun
Planá
8
Trutnov
DvÛr Králové n. L.
Nymburk
Hradec
Králové
·umperk
¤íãany
âáslav
PlzeÀ
Vysoké M˘to
Litomy‰l
5
Jeseník
Rychnov
n. KnûÏnou
Pardubice
Kolín
Ústí n.Orlicí
Lan‰kroun
Moravská
Tfiebová
4
Krnov
Opava
Ostrava
Dûtmarovice
Stonava
·enov
Vojkovice
Suchdol
Olomouc
Stafiíã
Mohelnice
n.O.
HavlíãkÛv
Pfiíbram
Tfiinec
Fr˘dek
Îdírec n.D.
Pfie‰tice
Nov˘
Brod
Hranice
Skalice
Rataje
-Místek
Lipník
Nové
Jiãín
Humpolec
Hnûvotín
n.B.
Nepomuk
Mûsto
Grygov
RoÏnov
Pfiedslav
Jihlava
Îìár
Prostûjov
Tábor
n.M.
Vala‰ské
p. Radh.
n.Sáz.
Klatovy
Blansko
Mezifiíãí
Pfierov
Pelhfiimov
Písek
Vsetín
Sobûslav
Velké Mezifiíãí
Hulín
Brno
Su‰ice
Okarec
Strakonice
Zlín
Vy‰kov
Tfiebíã
JindfiichÛv Hradec
Holubice
Otrokovice
Staré
Vala‰ské
Daãice
Tû‰ovice
Olbramovice
Mûsto
Klobouky
Moravské
âeské Budûjovice
Svatobofiice
Budûjovice
Uhersk˘
Hru‰ovany u Brna - Mistfiín
Kunovice
Brod
Jemnice
Znojmo
Dolní Dunajovice
Hodonín
StráÏnice
Mikulov
Bfieclav
Hodonice
Bene‰ov
Poãet provozoven
ãlenÛ SVB âR ãinil
v roce 2008 celkem
254 v˘robních jednotek
Ledeã n.S.
Chotûbofi
Hlinsko
celkem
celkem
6
Jaromûfi
Podûbrady
lenové SVB
ãlenové
SVB
7
Nová Paka
Jiãín
Praha
PlaÀany
Staré Sedli‰tû
Nová Ves n. N.
Vrchlabí
Bene‰ov
u Semil
Lovosice
Slan˘
9
Jablonec n. N.
StráÏ p.R.
âeská Lípa
Louny
Îatec
Sokolov
Cheb
Most
Poliãka Svitavy
Zábfieh
Bravantice
Studénka
Paskov
TBG BETONMIX
Vstup âeské republiky do Evropské unie sebou nese mnoÏství legislativních zmûn. Jednou ãástí z nich je zavádûní evropsk˘ch norem do ãeské praxe. Tato
povinnost vypl˘vá ze závazkÛ, které má âSNI (âesk˘ normalizaãní institut) vÛãi CENu (Evropsk˘ v˘bor pro normalizaci) jako její ãlen. Pro beton to napfiíklad
znamenalo vydání pfiedbûÏn˘ch norem âSN P ENV 206 v fiíjnu 1992 a âSN P ENV 13 670-1 Provádûní betonov˘ch konstrukcí - âást 1: Spoleãná ustanovení
v ãervenci 2001 a definitivní âSN EN 206-1 Beton - âást 1: Specifikace, vlastnosti, v˘roba a shoda v záfií 2001. V ní se praví: „Této evropské normû je nutno
nejpozdûji do ãervna 2001 dát status národní normy, a to buì vydáním identického textu, nebo schválením k pfiímému pouÏívání, a národní normy, které jsou
s ní v rozporu, se zru‰í nejpozdûji do prosince 2003“. V˘‰e uvedenou formulací byla dána cesta dal‰ích zmûn ve stávajících ãesk˘ch technick˘ch normách.
Normy platné k 1. 8. 2009:
âSN EN 206-1 Zmûna Z3
âSN P ENV 13 670-1 Zmûna 1
Normy zru‰ené k 31. 12. 2003:
âSN 73 1214, âSN 73 1215, âSN 73 1216
âSN 73 1209
âSN 73 2400 a âSN 73 2402
Normy pfiipravované:
EN 13 670 Provádûní betonov˘ch konstrukcí
EN 206-9 Samozhutniteln˘ beton
EN
Zkou‰ení samozhutnitelného betonu
âSN EN 206-1 Zmûna Z3
V první fiadû je tfieba si v‰imnout, Ïe hlavní dÛraz nové normy je poloÏen na kvalitu betonu a jeho Ïivotnost, tedy ne pouze na pevnost, jak tomu bylo doposud.
V dÛsledku to znamená, Ïe rozhodujícím kritériem pro volbu minimální poÏadované pevnostní tfiídy betonu bude ve vût‰inû pfiípadÛ prostfiedí, ve kterém bude
beton umístûn a poÏadavek statika pfieváÏí pouze v˘jimeãnû.
Názvosloví
âSN EN 206-1 uvádí nové termíny a definice. Nûkteré z nich jsou uvedeny zde:
● „ãerstv˘ beton (fresh concrete)
- beton, kter˘ je zcela zamíchán a je je‰tû v takovém stavu, kter˘ umoÏÀuje jeho zhutnûní zvolen˘m zpÛsobem“.
● „vysokopevnostní beton (high-strength concrete)
- beton, kter˘ má tfiídu pevnosti v tlaku vût‰í neÏ C 50/60 pro obyãejn˘ a tûÏk˘ beton a LC 50/55 pro lehk˘ beton“
● „specifikace (specification)
- koneãná sestava dokumentovan˘ch technick˘ch poÏadavkÛ pfiedan˘ch v˘robci ve formû poÏadovan˘ch vlastností nebo sloÏení betonu“
● „specifikátor (specifier) - osoba nebo organizace stanovující specifikaci pro ãerstv˘ a ztvrdl˘ beton“
Dále je pro klasifikaci prostfiedí zaveden v˘raz „stupeÀ vlivu prostfiedí“ a jeho oznaãení podle povahy jeho agresivity:
X0 ... bez nebezpeãí koroze nebo naru‰ení
XC ... s nebezpeãím koroze vlivem karbonatace
XD ... s nebezpeãím koroze vlivem chloridÛ, ne v‰ak z mofiské vody
XS ... s nebezpeãím koroze vlivem chloridÛ z mofiské vody
XF ... stfiídavé pÛsobení mrazu a rozmrazování (mrazov˘ch cyklech)
XA ... stupnû vlivu prostfiedí pfii chemickém pÛsobení
XM ... s pohybliv˘m mechanick˘m zatíÏením (namáhání obrusem)
3
2
1
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Druhé vydání. Srpen 2009
Tento leták je vydán Svazem v˘robcÛ betonu âR jako pomÛcka
pro zavádûní âSN EN 206-1 Zmûna Z3 do praxe.
Stupnû vlivu prostfiedí
Pro urãení stupnû vlivu prostfiedí, kterému bude beton vystaven, je v âSN EN 206-1 uvedena tabulka 1 s informativními (!) pfiíklady zatfiídûní betonov˘ch
konstrukcí a jejich ãástí.
Svaz V˘robcÛ Betonu âR
Na Zámecké 9, 140 00 Praha 4 - Nusle tel.: +420 246 030 153 e-mail: [email protected] web: www.svb.cz

Podobné dokumenty

zora plakat

zora plakat J. Hornová /Orlová/, P. Mouãka /Brno/ a I. Velichová /PlzeÀ/ a ãlenové poroty P. Musílek, I. Harák a Z. ·imÛnková

Více

Průvodce betonářskou normou

Průvodce betonářskou normou její ãlen. Pro beton to napfiíklad znamenalo vydání pfiedbûÏn˘ch norem âSN P ENV 206 v fiíjnu 1992 a âSN P ENV 13 670-1 Provádûní betonov˘ch konstrukcí - âást 1: Spoleãná ustanovení v ãervenci 2001...

Více

stáhnout

stáhnout napfi. na http://www.archiforum.cz/viewtopic.php? t=260) musí b˘t umístûn v naãten˘ch knihovnách. Konkrétní typ dlaÏdice je definován pfiifiazením textury. Pfiifiazení textury probûhne zadáním jejího jm...

Více

Fakulta stavební - Stavební Inženýrství

Fakulta stavební - Stavební Inženýrství značně nasycen vodou, s rozmrazovacími prostředky nebo

Více

âSN 41 2050 Uhlíková ocel k zu‰lechČování OCEL STN 41 2050 a

âSN 41 2050 Uhlíková ocel k zu‰lechČování OCEL STN 41 2050 a teploty tváfiení 1 150–800 °C OBROBITELNOST soustruÏení, frézování, vrtání stav .1 HB ∼ 197 13b stav .6 HB ≤ 214 13b stav .7 HB ≤ 239 12b stav .8 HB ≤ 269 11b TECHNOLOGICKÉ ZKOU·KY zkou‰ka lámavosti...

Více

blixer - Gastma

blixer - Gastma ostfiím je dodáván standardnû pro Blixer 5 Plus et Blixer 5 V.V.

Více