ZS 10 S,P/ POS (, 804.24 kB)

Transkript

ZS 10 S,P/ POS (, 804.24 kB)
€w
výrcbní družsfvo v Bečwě nad Teplru
,Y,
EU PROHLASENI O SHODE
D E{": í-,1 R,4 Tl ( N i.} F {: 0 N F {} š h,í l Tl Et:
podle zákona č.9012016 Str. v platném znění
č. 90/ 2{} í tj 5'ň. a'§l
t Dire§il,e"s
)
My,
LYc,
výrobek:
Elektro, výrobní družstvo v Bečově nad Teplou
Tovární I28,364 64 Bečov nad Teplou, Česká republika
Zemnící šroub
1srot|.1ltt
Oi,ountl sc,relr
typ/model: z,S
.r( 10 S; ZS l0 P
oYrob..,
Elektro, výrobní družstvo v Bečově nad Teplou
l{unttfžlďLtrtl, Tovární 128,364
64 Bečov nad Teplou, Česká republika
Toto prohlášeníje vydáno na qihradní odpovědnost výrobce
Produkt je ve shodě s následujícími normami:
{)onf:rmit:.v is {leclťrťatei! ,,rith re/bretlce t* tlle,ibl|.owiilg !,itu,lltt.,tli:€(,l sí.ln.lLu"Lls;
Císlo normy
Nawther af slfl;zilstď
Titul
T§tte:
Místa připojení ochranných vodičůna elektriclrych předmětech
C§N33 0360:89
Fyrsťtttisl*, tulr$z;ttt;l, ťtrtzil,tu.ls ii:,y ťítt:ťrí{,lle rfts
čsN nN 60gg8-2-t
ed.2:05
Připojovací zařízení nízkéhonapětí pro domácnost a podobné účely- Cást 2-1:
Zvláštnípožadavlry pro připojovací zařízení, jako jsou somostatné jednotlry se
š r oub ovým i up ínac ím i j e dno t kami
Conlteclilzg dtriaes, fllr lolv-l,r;lt*;4,: cirt:ztií.s /ill, !u;usehr,l!cí untť simií*i,puť!){i,\e., Purl. 2- ! : Pul,íit:ulttr re qllire nztnts.illl, tl;:tue ctiilg cíe:licls il.s sťpLrť{;iťeiltitie,s },l:iih
s
a
L:
ť ťw -
l},l}
ť c l u.rntrl irl.g lllti t s
je ve shodě s následujícími příslušnými harmonizačnímiprávními předpisy Evropské unie
NV 118i2016
Sb. v platném
.\'ll / i,\ :$ló 5h. itl
,,,t!!,! uť;,irj,.,]
znění
20|4l35lEU
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
-
including am-endments
:
'\l;Yl,-.''4/-,.\řlili,,-,t!','l\..I,\i,,Jt
Místo vydání: Bečov nad Teplou
Jméno zástupce výrobce a
l}ubli.:lhc} in:
\l:t!],.
,: _j .)..,,,.,t1,,, ,,,'llil:
,,7 1!1.-,;1,.;.111'-1,
Datum
vydání: 28,6.2016
/],,'l ,'
podpis:
l
Mgr. Voráček/tomáš
,'.,]1'.,r..il!,tiir.'
-
f
.}...,.
\t*-
/ I
(
Funkce:
l
./l
předseda družstva
!.
]l:riji,llit.ll,:

Podobné dokumenty

Msstxký riřxd Bransýs mnď fi

Msstxký riřxd Bransýs mnď fi sprílvv'.,e reeeclt p}|*1'0í{] ní1 ix}zL'l1':l']í{lr Lt::'l'lxxiLacÍclt yodl* t"tst. 5\ l3,-| odrt. {á) zňkorta č. ]ól12*{Xl $h,",* pr*rr.lrri á]á ř{'lťr!tí!ie}". L'*lnrtnitrtl.lujclr $ ll;:ttt*ltí...

Více

jAill ti ls l]ti]|llt]A

jAill ti ls l]ti]|llt]A z t ' 1 , r t ; 1 t ť , ltrt-tillťr lt ' I lrLír. I r e L ríjIí]t( ) t l l ( .tt. l i I t i rt :z it . í r l t l t . t i t ' k ť1' Il ít tslt t l l r . \ l q . I r l t ] i l t i j ( ' l t t t t t, ...

Více

BMC `07 - Lexani Racing

BMC `07 - Lexani Racing DUCATI 350 SS MONSTER 400 600 SS MONSTER 600 MONSTER 620 i MULTISTRADA 620 MONSTER 695 748 (COMPLETE KIT) MONSTER 750 750 SS 800 SS MONSTER S2R 851 SP 888 SP MH 900 900 SS 900 SL MONSTER 800 I.E MO...

Více