PROFiTEST 0100S-II

Transkript

PROFiTEST 0100S-II
Návod k obsluze
PROFiTEST®0100S-II
Zkuöebn p˚stroj DIN VDE 0100
3-348-889-14
10/2.05
5
6 7 8
36
9 10 11 12
13 14
15
4
3
2
1
22
21
16
P˚stroj PROFi TEST®0100S-II
rozö˚ený o tisk‰rnu-/pamÔtíový
modul umoûıuje spolupr‰ci:
35 20 19
2
18 17
tisk‰rna-/
integrovan‰ vstup p˚es
pamÔtíový modul tisk‰rna
ÎteÎku
•
•
PROFiTEST PSI-BC
•
—
PROFiTEST PSI-E
PROFITEST⏐SI-BC
—
•
GOSSEN METRAWATT GMBH
29 30 31 32
4
25
17
18
24
23
3
9
2
26
27
34 33
Modul PSI
aktivován !
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LCD-displej
tlaÎtko IΔN / i
tlaÎtko Start
tlaÎtko Menu
sign‰lka PE
sign‰lka NETZ/MAINS
sign‰lka UL/RL
sign‰lka FI/RCD
p˚epnaÎ funkc
z‰vÔsný popruh
˝chyt pro drû‰k adaptÏr¸
GOSSEN METRAWATT GMBH
12 výmÔnný adaptÏr (2pˆl.)
13 výmÔnný adaptÏr
(vidlice)
14 drû‰k adaptÏr¸
(zajiötÔn krouûkem)
15 krokosvorky
(výmÔnnÏ)
16 zkuöebn hroty
17 tlaÎtko Start
18 tlaÎtko I
19 dotykovÏ plochy
20 zd˚ka pro p˚ipojen sond
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
˝chyty popruhu
ohebný kloub
n‰hradn pojistky
pouzdro s pojistkami
nastaviteln‰ Ήst p˚stroje
informaÎn tabulka
drû‰k s bateriemi
kryt prostoru bateri
symbol mÔ˚enÏ veliÎiny 1
oznaÎen zvolenÏ funkce
31
32
33
34
35
t˚mstnÏ oznaÎen zmÔ˚enÏ hodnoty 1
t˚mstnÏ oznaÎen zmÔ˚enÏ hodnoty 2
informaÎn ˝daje a odkazy
symbol mÔ˚enÏ veliÎiny 2
nabjec zd˚ka/p˚ipojen proudovÏho
transform‰toru
36 infraÎervenÏ rozhran IrDa
3
Obsah
Strana
1
Pou†it ...........................................................................................6
2
BezpeÎnostn upozornÔn a opat˚en ............................................6
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
Uveden do provozu ......................................................................8
Vlo†en a výmÔna bateri ..................................................................8
Volba komunikaÎnho jazyka
Nastaven z‰kladnch a vedlejöch funkc ...........................................8
Test bateri nebo akumul‰tor¸ ..........................................................9
Nabjen akumul‰tor¸ ....................................................................10
Aktualizace software p˚stroje (Software-Update) .............................10
4
StruÎný n‰vod k obsluze p˚stroje ..............................................11
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
ObecnÏ pokyny pro mÔ˚en .........................................................13
P˚ipojen p˚stroje k mstu mÔ˚en ...................................................13
AutomatickÏ nastaven, kontrola a vypnut ......................................13
Zobrazov‰n a ukl‰d‰n zmÔ˚ených hodnot (˝daj¸) do pamÔti ...........14
P˚ezkouöen spr‰vnÏho zapojen z‰suvek ........................................14
PomocnÏ funkce ...........................................................................15
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
MÔ˚en st˚davÏho napÔt a kmitoÎtu ..........................................15
NapÔt mezi L a N (UL-N) ................................................................15
NapÔt mezi L a PE, N a PE a takÏ L a N .........................................16
NapÔt mezi Sondou a PE (US-PE) ....................................................17
MÔ˚en proudu pomoc proudovÏho mÔ˚icho transform‰toru ............17
MÔ˚en teploty a vlhkosti adaptÏrem Z541A ....................................19
4
Obsah
7
7.1
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.3
7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.4
7.5
7.6
8
8.1
8.2
8.3
8.4
Strana
Zkouöen ochrany proudovými chr‰niÎi ñ FI ...............................20
MÔ˚en (vztaÜeno k jmenovitÏmu proudu) dotykovÏho napÔt s 1/3
jmenovitÏho vybavovacho rozdlovÏho proudu a zkouöka vybaven
proudovÏho chr‰niÎe jmenovitým vybavovacm rozdlovým proudem .20
Speci‰ln zkouöky v obvodech s proudovými chr‰niÎi .......................23
Zkouöka plynulým n‰r¸stem chybovÏho proudu ..............................23
Zkouöen ochrany proudovými chr‰niÎi s 5 • IΔN
(10 mA- a 30 mA) ........................................................................24
Zkouöen proudových chr‰niθ urÎených
pro pulzn stejnosmÔrný proud .......................................................25
Zkouöen speci‰lnch proudových chr‰niθ .....................................26
Za˚zen se selektivnmi proudovými chr‰niÎi ...................................26
PRCDs s neline‰rnmi prvky ...........................................................27
SRCD, PRCD (SCHUKOMAT, SIDOS nebo podobnÏ) .........................29
ProudovÏ chr‰niÎe se zpo†dÔnou chrakteristikou ñ G ......................30
Zkouöky s nastavitelným chybovým proudem ..................................31
Zkouöen proudových chr‰niθ v IT stch ........................................31
Zkouöen proudových chr‰niθ v TN-S-stch ..................................33
P˚ezkouöen ochranných podmnek,
MÔ˚en impedance vypnac smyÎky a zjiötÔn zkratovÏho proudu
(Funkce ZSchl a IK) ......................................................................34
MÔ˚en s kladnou nebo z‰pornou p¸lvlnou ......................................35
Hodnocen zmÔ˚ených hodnot ........................................................36
MÔ˚en impedance vypnac smyÎky
ñ mÔ˚en za proudovým chr‰niÎem bez vybaven ............................36
Zkouöka n‰bÔhu elektromÔru s adaptÏrem .....................................37
GOSSEN METRAWATT GMBH
Obsah
Strana
9
9.1
MÔ˚en vnit˚n impedance stÔ (Funkce ZI) ................................. 38
Zkouöka n‰bÔhu elektromÔru s výmÔnným adaptÏrem (vidlic) ......... 39
10
10.1
10.1.1
10.1.2
10.2
10.3
10.4
MÔ˚en odporu uzemnÔn (Funkce RE) ........................................ 40
MÔ˚en se sondou ......................................................................... 41
Automatick‰ volba mÔ˚icho rozsahu .............................................. 41
Manu‰ln volba mÔ˚icho rozsahu ................................................... 41
MÔ˚en bez sondy ......................................................................... 42
Vyhodnocen zmÔ˚ených hodnot .................................................... 42
MÔ˚en napÔt zemniÎe (Funkce UE) ................................................ 43
11
MÔ˚en izolaÎnho odporu podlah a stÔn (impedance stanoviötÔ ZST) 44
12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
MÔ˚en izolaÎnho odporu (Funkce RISO) .................................... 45
MÔ˚en zemnho svodovÏho proudu (Funkce RE(ISO)) ........................ 47
MÔ˚en izolaÎnho odporu s nastavitelným zkuöebnm napÔtm ......... 47
MÔ˚en izolaÎnho odporu s nar¸stajcm zkuöebnm napÔtm ........... 48
Vyhodnocen zmÔ˚ených hodnot .................................................... 48
Nastaven mezn hodnoty .............................................................. 48
13
13.3
13.4
MÔ˚en nzkoohmových odpor¸ do 100 Ω (ochranný vodiÎ a vodiÎ
pro vyrovn‰n potenci‰lu) ........................................................... 49
MÔ˚en nzkoohmových odpor¸ (Funkce RLO) .................................. 49
Kompenzace jedno†ilových prodluÜovacch vodiθ do 10 Ω
(funkce DRLO) .............................................................................. 51
ZjiötÔn dÏlek u bÔ†ných veden z mÔdi ........................................... 51
Nastaven limitnch hodnot ............................................................ 52
14
Zkouöen sledu f‰z (smyslu ot‰Îen) ......................................... 52
13.1
13.2
GOSSEN METRAWATT GMBH
Obsah
Strana
15
Prvky pro obsluhu a indikaci ...................................................... 54
16
16.1
TechnickÏ parametry ................................................................ 59
Funkce sign‰lek .......................................................................... 63
17
17.1
17.2
17.2.1
17.3
17.4
Obsluha p˚stroje ........................................................................ 64
Autotest ....................................................................................... 64
Baterie, akumul‰tory a nabjen ..................................................... 66
Z‰kladn nabjen NiMH- nebo NiCd-Aku v p˚stroji .......................... 66
Pojistky ........................................................................................ 67
Pouzdro ....................................................................................... 67
18
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
18.6
18.7
P˚lohy ........................................................................................ 68
Tabulka 1 .................................................................................... 68
Tabulka 2 .................................................................................... 68
Tabulka 3 ................................................................................... 69
Tabulka 4 ................................................................................... 69
Tabulka 5 ................................................................................... 69
Tabulka 6 .................................................................................... 70
VysvÔtlivky zkratek pou†itých v n‰vodu ........................................... 71
19
Prodej - opravy - servis a n‰hradn dly - kalibrace DKD ........... 72
20
äkolen ....................................................................................... 72
PC-Program WinProfi je urÎený ke komunikaci s p˚strojem
PROFi TEST®0100S-II a je k dispozici u prodejce pøstroje a pouûv‰ se
nap˚. pøi aktualizaci software vlastnho pøstroje. D‰le pak je pouûv‰n i
pro speci‰ln komunikace, kterÏ jsou aplikov‰ny mimo pouûit pøstroje v
»eskÏ republice. Informace m¸ûete zskat u vaöeho prodejce.
5
1
Pou†it
S mÔ˚icm p˚strojem PROFiTEST®0100S-II m¸žete rychle a
racion‰lnÔ p˚ezkouöet ochrann‰ opat˚en podle DIN VDE 0100,
d‰le ÷VE-EN 1 (Rakousko), SEV 3569 (ävýcarsko), »SN a
dalöch p˚edpis¸ evropských zem.
P˚stroj je vybaven mikroprocesorem a odpovd‰ poûadavk¸m
p˚edpis¸ IEC 61557/EN 61557/VDE 0413.
»‰st 1:VöeobecnÏ poûadavky
»‰st 2:MÔ˚ic p˚stroje pro mÔ˚en izolaÎnho odporu
»‰st 3:MÔ˚ic p˚stroje pro mÔ˚en odporu vypnac smyÎky
»‰st 4:MÔ˚ic p˚stroje k mÔ˚en odporu zemnch vodiθ,
ochranných vodiθ a vodiθ k vyrovn‰n potenci‰lu
»‰st 5:MÔ˚ic p˚stroje k mÔ˚en odporu uzemnÔn
»‰st 6:P˚stroje ke zkouöen funkce proudových chr‰niθ (RCD) a
˝Îinnosti ochranných opat˚en v TT a TN stch
»‰st 7:UkazatelÏ sledu f‰z.
Vhodnost použit:
ï p˚i z˚izov‰n elektrických za˚zen
ï p˚i uv‰dÔn za˚zen do provozu (výchoz revize)
ï p˚i pravidelných revizch a opakovaných zkouök‰ch
ï p˚i hled‰n z‰vad v elektrických za˚zench.
Tmto p˚strojem je možnÏ zjistit prakticky vöechny hodnoty, kterÏ
jsou požadov‰ny pro revizn zpr‰vy nebo p˚ejmac protokoly nap˚.
podle »SN 33 1500 a »SN 33 2000-6-61 a dalöch.
K p˚stroji je možnÏ bezkontaktnÔ p˚ipojit modul PSI s
minitisk‰rnou, pamÔt a integrovaným rozhranm umožıujcm
p˚ipojit p˚stroj PROFiTEST®0100S-II k poÎtaÎi.
Modul PSI umožıuje jak p˚mý tisk protokolu po skonÎenÏm
mÔ˚en, tak ve spojen s poÎtaÎem tisk protokolu form‰tu A4. Tm
se daj veöker‰ mÔ˚en archivovat. To je velmi d¸ležitÏ nap˚. p˚i
prokazov‰n z‰ruky a ˝daj¸ p˚i vöech druzch reviz, zkouöek a
kontrol.
6
Rozsah použitelnosti p˚stroje PROFiTEST®0100S-II je proti
p˚edchozm typ¸m podstatnÔ rozö˚en a to na vöechny jedno a
trojf‰zovÏ stÔ aû do napÔt 230 V / 400 V (300 V / 500 V) a
kmitoÎtu 16 2/3 / 50 / 60 / 200 / 400 Hz .
S p˚strojem PROFiTEST®0100S-II lze prov‰dÔt n‰sledujc
mÔ˚en a zkouöky:
ï napÔt
ï kmitoÎtu
ï sledu f‰z
ï impedance vypnac smyÎky
ï vnit˚n impedance stÔ
ï zkouöky proudových chr‰niθ
ï odporu uzemnÔn
ï napÔt na zemniÎi
ï izolaÎnho odporu podlah a stÔn
ï izolaÎnho odporu
ï zemnho svodovÏho odporu
ï nzkoohmov‰ mÔ˚en (vyrovn‰n potenci‰lu)
ï mÔ˚en unikajch proud¸ proudovým transform‰torem (ìkleötÔî)
ï zkouöky elektromÔr¸ z‰tÔž
ï mÔ˚en dÏlek vodiθ
BezpeÎnostn oznaÎen
K
2
EMA
EUR
BezpeÎnostn upozornÔn a opat˚en
Tento p˚stroj splıuje poûadavky platných evropských a
n‰rodnch norem. To je stvrzeno smÔrnic a znaÎkou CE.
Odpovdajc prohl‰öen konformity lze v p˚padÔ pot˚eby zskat u
vaöeho dodavatele p˚stroje nebo p˚mo u firmy GOSSEN
METRAWATT GMBH.
GOSSEN METRAWATT GMBH
Elektronický mÔ˚ic a zkuöebn p˚stroj PROFiTEST®0100S-II je
navržen, vyroben a zkouöen tak, aby vyhovoval IEC 61010-1/
EN 61010-1/VDE 0411-1 p˚edpis¸m a »SN.
Pokud je p˚stroj d¸slednÔ použv‰n v souladu s tmto n‰vodem k
obsluze, je plnÔ zajiötÔna bezpeÎnost obsluhy a okol.
P˚ed prvnm použitm p˚stroje si prosm peÎlivÔ a ˝plnÔ p˚eÎtÔte n‰vod k
obsluze. MÔjte jej na z˚eteli a dodržujte jej ve vöech jeho požadavcch.
N‰vod mus být dostupný vöem uživatelùm.
Zkouöky a mÔ˚en s p˚strojem sm prov‰dÔt pouze vyökolený odbornk,
který odpovd‰ za to, ûe p˚stroj bude pouûv‰n v souladu s
bezpeÎnostnmi p˚edpisy a nikdo p˚i jeho pouûv‰n nebude ohroûen.
UpozornÔn
Výrobce nebo dovozce zdravotnických p˚stroj¸ mus v
technických podkladech upozornit na zvl‰ötnosti za˚zen, aby
p˚i jejich zkouöen nedoölo k ohroûen osob nebo poökozen
za˚zen.
Drž‰k s výmÔnnými adaptÏry a zkuöebn hroty držte vždy pevnÔ,
když jsou nap˚. zasunuty do zd˚ek nebo p˚iloženy k mstu mÔ˚en.
Když se spir‰lovitÔ tvarovanÏ mÔ˚ic öı¸ry nam‰haj tahem, vznik‰
nebezpeÎ p˚i jejich uvolnÔn z msta p˚ipojen (zasunut).
MÔ˚ic p˚stroj nesm být pouûv‰n:
ï když je odstranÔn kryt prostoru pro baterie
ï p˚i znatelnÏm vnÔjöm poökozen
ï p˚i poökozen mÔ˚icch vodiθ nebo adaptÏr¸
ï v p˚padÔ, ûe již nen zajiötÔna bezchybn‰ funkce
ï po delöm skladov‰n v nep˚znivých podmnk‰ch
(nap˚. vlhkost, prach, teplota a pod.).
VysvÔtlujc symboly na p˚stroji
UpozornÔn, Pozor !
!
dbejte pokyn¸!
+
–
nabjec zd˚ka 9 V DC pro nabjec za˚zen NA 0100S
VylouÎen ruÎen za p˚padnÏ ökody p˚i mÔ˚en
P˚i zkouök‰ch v stch s proudovými chr‰niÎi mohou tyto chr‰niÎe
vybavit (vypnout). Toto se m¸ûe takÏ st‰t, kdyû je norm‰ln
pr¸bÔh zkouöky ovlivnÔn, obvykle nap˚klad v p˚padÔ, ûe v
mÔ˚enÏm mstÔ (obvodu) jiû existuje urÎit‰ ˝roveı unikajcho
proudu. MÔ˚c proud p˚stroje se pak s tmto unikajcm proudem
sÎt‰ (je superponov‰n) a tak m¸ûe být hodnota vybavovacho
proudu proudovÏho chr‰niÎe p˚ekroÎena a chr‰niÎ vybav. To
m¸ûe mt za n‰sledek p˚eruöen provozu za˚zen na zpracov‰n
dat (poÎtaθ), p˚padnÔ jinÏ kancel‰˚skÏ techniky. Proto smte
tuto zkouöku prov‰dÔt výhradnÔ po dohodÔ s pracovnkem
odpovÔdným za provoz zkouöenÏho objektu, který si pat˚iÎným
zp¸sobem tato za˚zen zajist (p˚ed ztr‰tou dat, poökozenm a
pod.). Nejjednoduö je tato za˚zen p˚ed zkouöenm proudových
chr‰niθ vypnout.
Výrobce zkuöebnho p˚stroje proto nep˚ejm‰ ruÎen za p˚mÏ Îi
nep˚mÏ ökody na za˚zench, poÎtaÎch, periferich, datech, kterÏ
mohou vzniknout p˚i pouûit zkuöebnho p˚stroje.
Ukl‰d‰n dat
NamÔ˚enÏ ˝daje spolu s uvedenm adres obvod¸, ve kterých byla
prov‰dÔna mÔ˚en lze ukl‰dat do PSI-modulu (p˚sluöenstv
PROFi TEST®PSI, kterÏ je dod‰v‰no na zvl‰ötn poûadavek
odbÔratele - nen souΉst z‰kladnho vybaven p˚stroje). Je
pot˚ebnÏ pravidelnÏ uloûenÏ ˝daje p˚en‰öet do PC. SouÎasnÔ je
nutnÏ kontrolovat pravidelnÔ kapacitu bateri vloûených do modulu, aby p˚i poklesu napÔt nedoölo ke ztr‰tÔ uloûených dat.
Vlastn zpracov‰n výsledk¸ je moûnÏ n‰slednÔ prost˚ednictvm software
WINDOK P 100, který je k dispozici u prodejce p˚stroje (dod‰v‰ se na
z‰kladÔ poûadavku odbÔratele). Jeho demo verze je k dispozici na
str‰nk‰ch dovozce p˚stroje www.jhs.g.cz
P˚stroj t˚dy II
GOSSEN METRAWATT GMBH
7
3
Uveden do provozu
3.1
Vlo†en a výmÔna bateri
!
3.2
Volba komunikaÎnho jazyka
Nastaven z‰kladnch a vedlejöch funkc
UL-N
Pozor!
P˚ed otev˚enm prostoru pro baterie mus být p˚stroj ve
vöech pˆlech odpojen od napÔt!
K nap‰jen p˚stroje PROFiTEST®0100S-II použvejte 6 ks 1,5 V
bateri mignon podle IEC LR 6 .
Použvejte pouze baterie (zinko-uhlkovÏ) dle IEC LR 6.
Nepoužvejte burelovÏ baterie vzhledem k jejich nzkÏ životnosti.
UpozornÔn
Lze rovnÔž použvat akumul‰tory NiCd nebo lÏpe
akumul‰tory NiMH s kapacitou cca 1200 mAh. Zp¸sob
nabjen a použv‰n nabjeÎky viz Ήst 17.2 na str. 66.
VymÔıujte vždy najednou vöechny baterie, t.j. celou sadu. Baterie
uchov‰vejte v odpovdajcm prost˚ed.
Minc nebo öroubov‰kem uvolnÔte kryt prostoru bateri (28).
Pomoc p‰sku vyt‰hnÔte drž‰k s bateriemi (27) a vložte 6 ks
1,5 V Mignon bateri, p˚i dodržen spr‰vnÏ polarity dle symbol¸.
Drž‰k s bateriemi m¸že být vložen pouze ve spr‰vnÏ poloze!
Vložte drž‰k s bateriemi (27) zpÔt do prostoru pro baterie,
p˚iÎemž p‰sek vložte pod drž‰k. Drž‰k s bateriemi m¸že být
vložen pouze ve spr‰vnÏ poloze!
MENU
START
MENU
StisknÔte tlaÎtko Menu (4)
a nastavte požadovaný
komunikaÎn jazyk
START
P˚iložte zpÔt kryt prostoru bateri a öroub pevnÔ upevnÔte!
!
8
Pozor!
P˚stroj nesm být uveden do provozu bez krytu prostoru
pro baterie!
MENU
GOSSEN METRAWATT GMBH
StisknÔte tlaÎtko Menu (4) a nastavte kurzor podle vaöich
požadavk¸. V horn pozici se p˚stroj po uveden do provozu
nastav vždy na z‰kladn funkci, ve spodn pozici se po zapnut
p˚stroje nastav vždy poslednÔ použvan‰ funkce.
3.3
Test bateri nebo akumul‰tor¸
UL-N
UpozornÔn
Kdykoliv nastavte p˚epnaÎ funkc (9) je automaticky
zvolena z‰kladn funkce. V p˚padÔ, že je p˚stroj v pozici
Autotest, mus se tento test nejd˚ve dokonÎit!
OsvÔtlen displeje
Abychom prodloužili životnost bateri je vhodnÏ použvat osvÔtlen
displeje pouze v p˚padech snženÏ viditelnosti. Stisknutm tlaÎtka
tlaÎtko Menu (4) osvÔtlen vypneme nebo zapneme.
MENU
START
START
MENU
Nastaven doby zapnut p˚stroje
Stiskneme-li tlaÎtko Menu (4) m¸žeme nastavit požadovanou
dobu zapnut p˚stroje.
START
UpozornÔn
P˚i testu bateri nebo akumul‰tor¸ mus být z‰sadnÔ
p˚stroj odpojen od mst mÔ˚en. P˚i stisknut tlaÎtka Start
(3 nebo 17) se sign‰lky NETZ/MAINS, UL/RL a FI/RCD
kr‰tce rozsvt.
MENU
P˚edvolen‰ doba zapnut p˚stroje výraznÔ ovlivıuje kapacitu bateri.
GOSSEN METRAWATT GMBH
9
Dojde-li k poklesu napÔt
bateri pod dovolenou
hodnotu, zobraz se na
displeji n‰sledujc obr‰zek:
P˚stroj se zablokuje a mÔ˚
pouze napÔt.
P˚i silnÏm vybit bateri se
na displeji nezobraz ž‰dný
˝daj. Sledujte proto prosm
pr¸bÔžnÔ stav bateri a vybitÏ baterie vymÔıte vÎas za novÏ, aby
nedoölo k poökozen p˚stroje vyteklým elektrolytem.
3.4
!
Nabjen akumul‰tor¸
3.5
Aktualizace software p˚stroje (Software-Update)
Výrobce p˚stroje neust‰le sleduje vývoj pot˚eb technik¸
uûvajcch p˚stroje, p˚iÎemû d¸slednÔ sleduje i vývoj
mezin‰rodnch p˚edpis¸, kterými jsou stanovov‰ny novÏ
poûadavky jak na vlastn mÔ˚ic p˚stroje, tak i na metodiku a
rozsah mÔ˚en. P˚padnÏ novÏ poûadavky jsou proto operativnÔ
zapracov‰ny do p˚stroje tak, aby bylo moûnÏ vûdy s p˚strojem
respektovat novÏ poûadavky. V ˚adÔ p˚pad¸ pak je p˚stroj
PROFiTEST®0100S-II vybaven jiû v dostateÎnÏm p˚edstihu.
D˚ve vyrobenÏ p˚stroje typu PROFiTEST®0100S-II je tak moûnÏ
operativnÔ doplnit novými poûadavky mÔ˚en prost˚ednictvm
update p˚stroje. BuÚte proto ve spojen s vaöm dodavatelem
p˚stroje a v p˚padÔ pot˚eby si nechte programovÏ vybaven
p˚stroje upravit.
Pozor!
K nabjen akumul‰tor¸ použvejte pouze origin‰ln
nabjeÎku výrobce typ NA 0100S s bezpeÎným
oddÔlenm od nap‰jecho napÔt stÔ a s napÔtm na
sekund‰rn stranÔ 9 V DC.
P˚ed p˚ipojenm nabjeÎky na zd˚ku (35) se p˚esvÔdÎete
bezpeÎnÔ o n‰sledujcm:
ñ jsou vloženy akumul‰tory, nikoliv baterie
ñ p˚stroj je oddÔlen vöemi pˆly od mÔ˚ených obvod¸.
P˚ipojte p˚ipojovac 3,5 mm konektor nabjeÎky NA 0100S do
boÎn zd˚ky (35). UveÚte spnaÎ nabjeÎky NA 0100S do polohy
9 V.
UveÚte nabjen do chodu jako p˚i testu bateri. P˚stroj s‰m
rozpozn‰, že je do zd˚ky p˚ipojena nabjeÎka a odstartuje nabjen.
VybitÏ akumul‰tory (zobrazen < 6 V) pot˚ebuj k nabit cca 4 hod.
P˚i ˝plÔ vybitých akumul‰torech se p˚stroj ned‰ zapnout. P˚ipojte
v tomto p˚padÔ nabjeÎku a uveÚte ji do chodu a cca 30 min.
akumul‰tory nabjejte. Po uplynut tÏto doby uveÚte nabjen do
chodu obvyklým zp¸sobem.
10
GOSSEN METRAWATT GMBH
4
StruÎný n‰vod k obsluze p˚stroje
MÔ˚en a zkouöen s p˚strojem PROFiTEST®0100S-II probh‰
velice jednoduöe a rychle.
Pro p˚ev‰žný poÎet mÔ˚en v‰m bude staÎit integrovaný struÎný
n‰vod dod‰vaný k p˚stroji. DoporuÎujeme v‰m p˚esto vÔnovat
pozornost obsahu n‰sledujcch Ήst tohoto n‰vodu, kterÏ jsou
ke struÎnÏmu n‰vodu p˚idruženy.
Pojmy
Z‰kladn funkce
Vedlejö funkce
p˚epnaÎ funkc (9) nastavte podle pot˚eby na
požadovanÏ mÔ˚en nebo zkouöky. Z‰kladn
funkce se zobraz na displeji na prvn ˚‰dce.
Kdykoliv p˚epnete p˚epnaÎ funkc (9), nastav
se z‰kladn funkce automaticky.
zobraz se na displeji pod z‰kladn funkc a je
p˚edvoliteln‰ vždy opakovaným stiskem tlaÎtka
tlaÎtko Menu (4). Nastaven je oznaÎeno vždy
kurzorem.
Pro každou z požadovaných funkc si m¸žeme stiskem tlaÎtka
IΔN / i (2 nebo 18) vyvolat na displeji informaci ñ nap˚. schema
p˚ipojen p˚stroje k mstu mÔ˚en.
Z‰kladn nebo vedlejö funkce m¸ûeme p˚edvolit stiskem
tlaÎtka Menu (4).
Stiskeme-li tlaÎtko Menu (4) jednou, p˚stroj se zapne a v
jednom menu zobraz na displeji spoleÎnÔ z‰kladn a
vedlejö funkce - viz p˚klady:
UL-N
UL-PE
Pro vöechny mÔ˚ic funkce a mÔ˚en m¸žete postupovat
n‰sledovnÔ:
Z‰kladn funkci nastavte p˚epnutm p˚epnaÎ funkc (9) do
zvolenÏ polohy.
P˚stroj p˚ipojme k mÔ˚enÏmu mstu tak, že výmÔnný
adaptÏr (13) upevnÔný do drž‰ku výmÔnných adaptÏr¸
(14) vsuneme do z‰suvky (msta mÔ˚en) nebo p˚padnÔ
prost˚ednictvm dvojpˆlovÏho adaptÏru (12) p˚ipojme k
mstu mÔ˚en.
P˚i zvolenÏ funkci RLO a RISO se mÔ˚en prov‰d za použit
výmÔnnÏho dvojpˆlovÏho adaptÏru (12).
GOSSEN METRAWATT GMBH
IΔN
IΔN
10 mA
30 mA
11
IΔN 100 mA
IΔN 300 mA
ΙΔN 500 mA
RISO
ZSchl
RLO
ZI
Opakovaným stiskem tlaÎtka Menu (4) nastavte kurzor na
požadovanou funkci.
Pro každou z požadovaných funkc si m¸žeme stiskem tlaÎtka
IΔN / i (2 nebo 18) vyvolat na displeji informaci ñ nap˚. schema
p˚ipojen p˚stroje k mstu mÔ˚en.
P˚edvolba funkce nen pot˚ebn‰, když jsou již, jak je pops‰no
výöe, nastaveny z‰kladn pop˚. vedlejö funkce.
RE
12
MÔ˚en zah‰jme stiskem tlaÎtka Start (3 nebo 17),
p˚iÎemž se n‰slednÔ na displeji zobraz výsledky mÔ˚en.
Pro kontrolu funkce vybaven proudovÏho chr‰niÎe držte
stisknutÏ tlaÎtko IΔN (2 nebo 18) po dobu zapnut
p˚stroje, resp. dokud proudový chr‰niÎ nevybav.
GOSSEN METRAWATT GMBH
5
ObecnÏ pokyny pro mÔ˚en
5.1
P˚ipojen p˚stroje k mstu mÔ˚en
V elektrických za˚zench se z‰suvkami s ochranným kontaktem
vsuıte do z‰suvky výmÔnný adaptÏr (vidlici) (13), upevnÔnou do
drž‰ku adaptÏr¸ (14). KlÎov‰n z‰suvky nen rozhodujc, protože
p˚stroj si s‰m ovÔ˚ msto p˚ipojen f‰zovÏho a st˚ednho vodiÎe
na p˚sluönÏ dutince z‰suvky a v p˚padÔ pot˚eby si pro mÔ˚en
p˚epˆlov‰n vodiθ provede s‰m.
NapÔt mezi f‰zovým vodiÎem L a ochranným vodiÎem PE sm
být max. 253 V!!
Z toho je vyjmuto:
ñ mÔ˚en napÔt v poloze p˚epnaÎe func (9) v poloze UL-PE
ñ mÔ˚en izolaÎnho odporu
ñ nzkoohmov‰ mÔ˚en odporu
ñ mÔ˚en sledu f‰z.
Polohy f‰zovÏho vodiÎe L a st˚ednho vodiÎe N jsou na
výmÔnnÏm adaptÏru - vidlici (13) vyznaÎeny.
P˚i mÔ˚en v trojf‰zových z‰suvk‰ch, rozvadÔÎch, p˚padnÔ na
svorkovnicch p˚mo v za˚zench použijte výmÔnný adaptÏr
dvojpˆlový (12), který se nasune do drž‰ku adaptÏr¸ (14) (viz takÏ
tab. 16.1). Pevný hrot p˚ipojte na vodiÎ PE p˚padnÔ N, zkuöebn
hrot se öı¸rou p˚ipojte k f‰zovÏmu vodiÎi.
P˚i mÔ˚en sledu f‰z p˚ipojte k dvojpˆlovÏmu adaptÏru (12) dalö
oddÔlitelnou öı¸ru s mÔ˚icm hrotem.
Nastavme-li p˚epnaÎ funkc (9) do polohy UL-N a ZI pak mÔ˚en s
dvojpˆlovým adaptÏrem nen možnÏ. P˚i mÔ˚en je nezbytnÏ
p˚epnaÎ funkc pro tyto p˚pady nastavit do polohy UL-PE resp.
ZSchl .
DotykovÏ napÔt p˚i zkouöce proudových chr‰niθ a zemn odpor
se mohou mÔ˚it bez sondy, napÔt na zemniÎi, izolaÎn odpor
stanoviötÔ, napÔt na sondÔ a zkouöky proudových chr‰niθ v
stch IT se mus mÔ˚it se sondou. Ta se p˚ipoj do zd˚ky (20)
bezpeÎnostnm ban‰nkem o pr¸mÔru 4 mm.
GOSSEN METRAWATT GMBH
5.2
AutomatickÏ nastaven, kontrola a vypnut
PROFiTEST®0100S-II s‰m nastav vöechny pot˚ebnÏ okolnosti
provozu, kterÏ m¸že samostatnÔ vyhodnotit. OvÔ˚ napÔt a
kmitoÎet stÔ. Když jsou tyto hodnoty v toleranÎnch mezch,
zobraz se na displeji (1) jmenovitÏ hodnoty. Pokud jsou namÔ˚enÏ
hodnoty mimo dovolenÏ tolerance, zobraz se aktu‰ln hodnoty
napÔt (U) a kmitoÎtu (f).
Kols‰n napÔt stÔ neovlivn výsledky mÔ˚en!
P˚i každÏm mÔ˚en je automaticky hld‰na velikost dovolenÏho
dotykovÏho napÔt. P˚i p˚ekroÎen hodnoty > 25 V resp. > 50 V, se
mÔ˚en ihned p˚eruö a sign‰lka UL (7) svt ÎervenÔ!
V p˚padÔ, že napÔt bateri poklesne pod dovolenou hodnotu tak
p˚stroj okamžitÔ p˚eruö mÔ˚en a v mÔ˚en lze pokraÎovat až po
výmÔnÔ bateri.
MÔ˚en se automaticky p˚eruö, resp. mÔ˚ic proces zastav (vyjma
mÔ˚en napÔt a sledu f‰z):
ï p˚i nep˚pustnÏm napÔt stÔ (< 60 V, > 253 V / > 330 V /
> 440 V resp. > 550 V) p˚i mÔ˚ench p˚i nichž se vyžaduje
napÔt stÔ,
ï pokud se na mstÔ mÔ˚en vyskytne napÔt p˚i mÔ˚en
izolaÎnho odporu nebo nzkoohmových mÔ˚ench,
ï pokud je teplota p˚stroje nep˚pustnÔ vysok‰.
Nep˚pustnÔ vysok‰ teplota by mohla vzniknout až po cca 500
mÔ˚ench v 5 s opakov‰n (taktu), nastavme-li p˚epnaÎ funkc
(9) do polohy ZSchl nebo ZI .
Pokud se p˚stroj pokusme nastartovat, objev se na displeji (1)
odpovdajc informace. P˚stroj se s‰m automaticky vypne po
ukonÎenÏm mÔ˚en po uplynut p˚ednastavenÏ doby vypnut
(viz Ήst 3.2).
Dobu zapnut p˚stroje m¸žeme zmÔnit prost˚ednictvm menu a
položky nastaven a kdykoliv aktivovat znovu stiskem nÔkterÏho
tlaÎtka, p˚padnÔ p˚estavme-li p˚epnaÎ funkc (9) do jinÏ polohy
mÔ˚en.
13
P˚i mÔ˚en postupným n‰r¸stem chybovÏho proudu p˚i zkouöen
selektivnch proudových chr‰niθ a p˚i mÔ˚en napÔt na zemniÎi
z¸st‰v‰ p˚stroj zapnut až 75 s, vÎetnÔ nastavenÏ doby zapnut
p˚stroje.
P˚stroj se vždy vypne s‰m automaticky!
5.3
Zobrazov‰n a ukl‰d‰n zmÔ˚ených hodnot
(˝daj¸) do pamÔti
Na LCD displeji (1) se zobrazuje:
ï zmÔ˚en‰ hodnota s kr‰tkou charakteristikou a veliÎinou,
ï zvolen‰ funkce mÔ˚en,
ï jmenovitÏ napÔt,
ï jmenovitý kmitoÎet,
ï takÏ p˚padn‰ chybov‰ hl‰öen.
P˚i mÔ˚ench, kter‰ probhaj automaticky, jsou výsledky uloženy
do pamÔti až do dalöho mÔ˚en, p˚padnÔ až do automatickÏho
vypnut p˚stroje. Jsou na displeji zobrazov‰ny digit‰lnÔ.
P˚ekroÎ-li se p˚i mÔ˚en mezn hodnota mÔ˚icho rozsahu, pak se
jeötÔ p˚ed zobrazenou hodnotou zobraz symbol Ñ>ì (vÔtö). Tm je
signalizov‰no p˚ekroÎen mezn hodnoty.
5.4
P˚ezkouöen spr‰vnÏho zapojen z‰suvek
SamostatnÏ ovÔ˚ov‰n z‰suvek s ochranným kontaktem na
spr‰vnost zapojen je p˚ed kteroukoliv zkouökou ochranných
opat˚en zbyteÎnÏ prov‰dÔt. P˚stroj si svým internm systÏmem
s‰m rozpozn‰ vadnÏ zapojen a stav, p˚iÎemž je signalizuje
n‰sledovnÔ :
14
ï nedovolen‰ hodnota napÔt stÔ (< 60 V nebo > 253 V):
Sign‰lka NETZ/MAINS (6) blik‰ ÎervenÔ a vlastn mÔ˚en je
zablo-kov‰no.
ï ochranný vodiÎ nen p˚ipojen nebo m‰ potenci‰l proti
zemi ä 100 V p˚i f > 45 Hz: P˚i dotyku s dotykovou plochou (19)
svt sign‰lka PE (5) ÎervenÔ.
MÔ˚en nen p˚i rozsvcenÏ sign‰lce blokov‰no. Sign‰lka vöak
nesvt, když je p˚epnaÎ funkc (9) v poloze UL-N nebo ZI (viz
Funkce sign‰lek na str. 63).
UpozornÔn
V poloze p˚epnaÎe funkc (9) UL-N a ZI m¸že p˚i zapnut
p˚stroje svtit Îerven‰ sign‰lka PE p˚i dotyku kontaktnch
ploch (19), když je vodiÎ N spojen v z‰suvce s f‰zovým
vodiÎem.
ï st˚edn vodiÎ N nen p˚ipojen:
sign‰lka NETZ/MAINS (6) blik‰ zelenÔ
(viz Funkce sign‰lek na str. 63).
ï Jeden z ochranných kontakt¸ (p˚i Schuko z‰suvce) nen zapojen:
to se p˚i zvolenÏ funkci FI, ZI, ZSchl a RE ihned automaticky
p˚ezkouö. P˚i öpatnÏm p˚echodovÏm odporu kontaktu se
podle pˆlov‰n vidlice zobraz n‰sledujc:
ñ napÔt stÔ cca 150 V v sti 230 V (v stch s jiným jmenovitým
napÔtm tomu odpovdajc hodnota).
ñ ÑSTOP-Schildì s upozornÔnm ìuzemıovac odpor p˚liö
vysoký nebo vadn‰ pojistkaî.
!
Pozor!
Z‰mÔna vodiθ N a PE v stch bez proudovÏho chr‰niÎe
se p˚strojem nerozpozn‰ a nesignalizuje se. V stch s
proudovým chr‰niÎem dojde p˚i mÔ˚en ZI k jeho
vybaven, pokud jsou vodiÎe PE a N zamÔnÔny.
GOSSEN METRAWATT GMBH
5.5
PomocnÏ funkce
Pro každou z‰kladn a vedlejö funkci je možnÏ prost˚ednictvm
tlaÎtka Menu (4) vyvolat na displeji (1) p˚sluönÏ schema jak
p˚ipojit p˚stroj k mstu mÔ˚en, p˚padnÔ pomocnÏ vysvÔtlujc
texty.
Stiskem tlaÎtka IΔN / i (2 nebo 18) se vyvol‰ schema
zapojen a opakovaným stiskem tohoto tlaÎtka se vyvol‰
IΔN
pomocný text. Tento postup lze podle pot˚eby opakovat.
6
MÔ˚en st˚davÏho napÔt a kmitoÎtu
6.1
NapÔt mezi L a N (UL-N)
P˚ipojen
Stiskem tlaÎtka MENU (4) se opouöt režim nastaven
pomocnÏ funkce.
MENU
UL-N
MENU
START
UpozornÔn
V poloze p˚epnaÎe funkc (9) UL-N nelze mÔ˚it s
dvojpˆlovým adaptÏrem (12) napÔt!
GOSSEN METRAWATT GMBH
15
6.2
NapÔt mezi L a PE, N a PE a takÏ L a N
P˚ipojen
IΔN
UL-PE
MENU
Stiskem tlaÎtka IΔN / i p˚epn‰te zobrazen obou ostatnch napÔt
zjistitelných v z‰suvce. ZpÔt k p˚edchozmu zobrazen se
dostanete stiskem tlaÎtka Start.
START
16
GOSSEN METRAWATT GMBH
6.3
NapÔt mezi Sondou a PE (US-PE)
UpozornÔn
MÔ˚en slouž ke zjiötÔn, zda mezi sondou a ochranným
vodiÎem PE nen napÔti. NapÔti s hodnotou blzkou
napÔt stÔ signalizuj öpatnou sondu. MÔ˚en je možnÏ
zah‰jit po zasunut sondy do zemÔ a jejm p˚ipojen do
zd˚ky (20). Pozor! ReferenÎn zemn potenci‰l, odstup od
zemniÎe mus být vÔtö nebo roven 20 m.
P˚ipojen
UL-PE
6.4
MÔ˚en proudu pomoc proudovÏho
mÔ˚icho transform‰toru
Unikajc a vyrovn‰vac proudy do 1 A jakoû i pracovn proudy do
150 A je možnÏ mÔ˚it s pomoc speci‰lnho proudovÏho mÔ˚icho
transform‰toru proudu Clip 0100S, který p˚ipojte do nabjec
zd˚ky (35) p˚stroje.
MENU
!
START
Pozor!
NebezpeÎ vysokÏho napÔt!
Použvejte pouze origin‰ln p˚sluöenstv!
Jiný typ ìkleötî nemus být na sekund‰rn stranÔ
zakonÎen pro uzav˚en z‰tÔže. NebezpeÎn‰ napÔt pak
mohou ohrozit obsluhu a p˚stroj!
Maxim‰lnÔ p˚pustnÏ provozn napÔt je jmenovitÏ napÔt ìkleötî.
P˚i vyhodnocov‰n výsledk¸ berte v ˝vahu vždy p˚davnou chybu.
!
Pozor!
V ž‰dnÏm p˚padÔ nep˚ipojujte do zd˚ky jinÏ proudovÏ
transform‰tory než typ schv‰lený firmou GOSSENMETRAWATT !! Mohlo by dojt k ohrožen obsluhy nebo
poökozen zkuöebnho p˚stroje.
Pokud je do zd˚ky p˚ipojen proudový transform‰tor nebo
nabjeÎka, jsou blokov‰ny ostatn funkce p˚stroje. ProvÔ˚te-li tuto
podmnku, pak se na displeji objev hl‰öen ìAdaptÏr odstranitî.
GOSSEN METRAWATT GMBH
17
é‰dnou zkouöku nem¸žete prov‰dÔt. Po odpojen proudovÏho
mÔ˚icho transform‰toru nebo nabjeÎky automaticky toto hl‰öen
zmiz p˚i funkcch st‰lÏho mÔ˚en (nap˚. mÔ˚en napÔt). P˚i
ostatnch funkcch zmiz v okamžiku novÏho mÔ˚en nebo po
p˚epnut p˚epnaÎe funkc (9).
Kdyû p˚i nastaven funkce IL nebo IAMP nen proudový mÔ˚ic transform‰tor p˚ipojen k p˚stroji, objev se hl‰öen ìPouût proudovÏ kleötÔî.
P˚ipojen
Poloha p˚epnaÎe na
kleötíovÏm mÔ˚icm
transform‰toru proudu
mus odpovdat
zvolenÏmu mÔ˚icmu
parametru IL nebo IAMP na
displeji mÔ˚icho p˚stroje.
mÔ˚ic rozsah
IL
IAMP.
UL-PE
p˚stroj
5 mA ... 1,0 A
10 ... 150 A
CLIP0100s
IL
CLIP0100S
1 mA... 15 A
1 A ... 150 A
IAMP.
Z3512A *
d: 1 mA ... 1 A
a: 1 ... 1000 A
* P˚ipojen prost˚ednictvm CLIP-ON-adapÏrkabelu (Z501G);
Rozsah b a c zde nen moûný
MENU
START
18
GOSSEN METRAWATT GMBH
6.5
MÔ˚en teploty a vlhkosti adaptÏrem Z541A
P˚ipojen
MÔ˚ic adaptÏr teploty a vlhkosti
Prost˚ednictvm novÔ dod‰vanÏho p˚sluöenstv se moûnosti
mÔ˚en z‰sadnÔ rozöi˚uj. Funkci Temp/F.Rel. lze vyvolat p˚i
nastaven otoÎnÏho p˚epnaÎe funkc do pozice UL-PE , kde je tato
funkce na staviteln‰ na posledn ˚‰dce menu.
Po p˚ipojen adaptÏru k p˚stroji lze zmÔ˚it teplotu okol a relativn
vlhkost. Pokud je p˚ipojen adaptÏru v po˚adku, tak se na displeji
zobraz informace ÑZ541A ñ O.K.ì.
Funkce mÔ˚en teploty a vlhkosti se opust stiskem tlaÎtka Menu
(ca. 1 s) na p˚stroji nebo otoÎenm p˚epnaÎe funkc do jinÏ
polohy.
Pro tuto funkci se na displeji nezobrazuje û‰dn‰ n‰povÔda.
Dosaûen‰ teplota se zobrazuje ve stupnch Celsia. P˚i pouûit
adaptÏru Z541A nen moûnÏ pouûvat souÎasnÔ na p˚stroji
PROFiTEST®0100S-II PSI-Modul p˚padnÔ IrDa-Adapter. Po
ukonÎen mÔ˚en vyÎkejte vypnut p˚stroje a na startujte jej jako
obvykle.
ChybovÏ hl‰öen na p˚stroji
Informace na displeji ÑZ541A ñ ?????ì m¸ûe mt n‰sledujc
d¸vody:
ñ ˝Îinek sluneÎnho svÔtla
ñ vybitÏ baterie v adaptÏru Z541A
ñ nespr‰vnÏ p˚ipojen adaptÏru k p˚stroji nebo jeho poökozen
Abychom zabr‰nili nechtÔnÏmu zapnut (p˚es infraÎervenÏ
rozhran) je pot˚ebnÏ ochr‰nit adaptÏr Z541A p˚ed p˚mým
dopadem sluneÎnch paprsk¸ (ûivotnost bateri!).
GOSSEN METRAWATT GMBH
Z541A
InfraÎervenÏ rozhran
UL-PE
MENU
START
19
7
Zkouöen ochrany proudovými chr‰niÎi ñ FI
Zkouöen proudových chr‰niθ sest‰v‰ z:
ï prohldky,
ï vyzkouöen,
ï mÔ˚en.
Ke zkouök‰m a mÔ˚en použijte p˚stroj PROFiTEST®0100S-II.
MÔ˚en m¸žete prov‰dÔt se sondou nebo bez sondy. P˚i mÔ˚en v
stch IT je sonda nezbytn‰.
MÔ˚en se sondou p˚edpokl‰d‰, že sonda bude mt potenci‰l
referenÎn zemÔ. To znamen‰, že mus být umstÔna vnÔ sp‰du
napÔt chr‰niÎovÏho zemniÎe (RE).
Odstup chr‰niÎovÏho zemniÎe od sondy mus být nejmÏnÔ 20 m.
Sonda se p˚ipoj k p˚stroji pomoc ban‰nku o pr¸mÔru 4 mm do
zd˚ky (20).
Ve vÔtöinÔ p˚pad¸ budete prov‰dÔt mÔ˚en bez sondy.
!
Pozor!
Sonda je Ήst mÔ˚icho obvodu a podle VDE 0413 m¸že
být proud proch‰zejc obvodem max. 3,5 mA!
P˚padnÏ napÔt na sondÔ m¸žete ovÔ˚it nastavenm funkce
USONDE viz Ήst 6.3 na str. 17
Pozn‰mka:
P˚i mÔ˚en postupujte vždy tak, že nejd˚ve ovÔ˚te vlastnosti
proudovÏho chr‰niÎe postupným n‰r¸stem vybavovacho
proudu, pak je možnÏ zjistit Îas vybaven a dotykovÏ napÔt p˚i
jmenovitÏm vybavovacm rozdlovÏm proudu. N‰slednÔ je možnÏ
provÏst zkouöky 5 ti n‰sobkem jmenovitÏho vybavovacho
rozdlovÏho proudu se zjiötÔnm Îasu vybaven, p˚padnÔ zkouöky
1/3 jmenovitÏho vybavovacho rozdlovÏho proudu. Na ˝plný
z‰vÔr pak ovÔ˚ujeme funkci chr‰niÎe stiskem vybavovacho
tlaÎtka chr‰niÎe.
20
7.1
MÔ˚en (vzta†eno k jmenovitÏmu proudu) dotykovÏho
napÔt s 1/3 jmenovitÏho vybavovacho rozdlovÏho proudu
a zkouöka vybaven proudovÏho chr‰niÎe jmenovitým
vybavovacm rozdlovým proudem
P˚ipojen
Postup mÔ˚en
Podle »SN 33 2000-6-61 se mus vyvol‰nm poruchovÏho
proudu za proudovým chr‰niÎem prok‰zat, že:
ñ proudový chr‰niÎ vypn‰ alespoı p˚i dosažen svÏho
jmenovitÏho vybavovacho rozdlovÏho proudu,
ñ nen p˚ekroÎena mez dovolenÏho trvalÏho dotykovÏho
napÔt, stanoven‰ pro za˚zen.
ñ nen p˚ekroÎena doba na vybaven proudovÏho chr‰niÎe
rozdlovým proudem vz‰vislosti na UdI
P˚i ovÔ˚ov‰n dotykovÏho napÔt UIΔN vznikajcm p˚i jmenovitÏm
vybavovacm rozdlovÏm proudu se použv‰ proud pouze v ˝rovni
1/3 jmenovitÏho vybavovacho rozdlovÏho proudu.
Tm se zajist, že proudový chr‰niÎ nevypne a m¸žete mÔ˚it
jednoduöe a rychle. Tmto postupem odpad‰ d˚ve použvan‰
zdlouhav‰ a nepohodln‰ metoda zkouöen na jednom mstÔ a
prokazov‰n, že vöechny ostatn jiötÔnÏ Î‰sti jsou s tmto mstem
spojeny nzkoohmovÔ a spolehlivÔ.
GOSSEN METRAWATT GMBH
Na LCD displeji (1) se zobraz dotykovÏ napÔt UIΔN a vypoÎtený
odpor chr‰niÎovÏho zemniÎe RE .
UpozornÔn
Ruöiv‰ napÔt na ochrannÏm vodiÎi PE, na zemniÎi nebo
na sondÔ (dle n‰vodu zapojenÏ) neovlivn výsledek
mÔ˚en. Tato napÔt mohou být zmÔ˚ena s použitm
výmÔnnÏho adaptÏru (12). Eventu‰lnÔ vzniklÏ unikajc
proudy v obvodu za proudovým chr‰niÎem mohou být
zjiötÔny proudovým mÔ˚icm transform‰torem ñ viz Ήst
6.4 na str. 17. Pokud jsou tyto proudy vysokÏ nebo jsme
zvolili vyöö zkuöebn proud, tak m¸že dojt bÔhem
zkouöky k vybaven proudovÏho chr‰niÎe. V tomto
p˚padÔ se na displeji objev hl‰öen ìP˚ezkouöet za˚zenî.
UpozornÔn
Zobrazený odpor chr‰niÎovÏho zemniÎe RE je mÔ˚en
relativnÔ malým mÔ˚icm proudem a tak jsou tyto hodnoty
vzhledem k rozliöovacm moûnostem p˚stroje pouze
informativn. Pro p˚esnÏ mÔ˚en odporu zemniÎe pouûijte
mÔ˚en p˚i na-staven otoÎnÏho p˚epnaÎe funkc do
polohy RE.
Po zjiötÔn dotykovÏho napÔt je možnÏ p˚strojem d‰le ovÔ˚it, zda
p˚i jmenovitÏm rozdlovÏm vybavovacm proudu vybav proudový
chr‰niÎ v p˚edepsanÏm Îase.
Když proudový chr‰niÎ p˚i jmenovitÏm vybavovacm rozdlovÏm
proudu vybav, zobraz se na displeji Îas vybaven a hodnota
zemnho odporu chr‰niÎovÏho zemniÎe.
Pokud proudový chr‰niÎ nevybav rozsvt se sign‰lka FI/RCD
ÎervÔnÔ.
Zkouöka vybaven se m¸že provÏst pro každý proudový chr‰niÎ
pouze na jednom mÔ˚icm mstÔ.
IΔN
IΔN
10 mA
30 mA
MENU
!
Pozor!
P˚i mÔ˚en dotykovÏho napÔt proudem o hodnotÔ 30%
jmenovitÏho vybavovacho rozdlovÏho proudu proudový
chr‰niÎ obvykle nevypn‰. V mÔ˚enÏm obvodu vöak
mohou být unikajc proudy, nap˚. od p˚ipojených
poÎtaθ a dalöch za˚zen, kterÏ mohou spolup¸sobit s
mÔ˚icm proudem mÔ˚icho p˚stroje a tak m¸ûe dojt k
vybaven proudovÏho chr‰niÎe.
Aby nedoölo ke ztr‰tÔ dat zajistÔte tato za˚zen nejlÏpe
tm, ûe je po dobu zkouöek vypnete. V kaûdÏm p˚padÔ
je p˚i mÔ˚en pot˚ebnÏ ovÔ˚it ˝roveı unikajcch proud¸.
GOSSEN METRAWATT GMBH
21
IΔN 100 mA
IΔN 300 mA
IΔN 500 mA
MENU
UpozornÔn
ZjiötÔný zemn odpor RE je zjiötíov‰n pouze malým
proudem. P˚esn‰ hodnota se zjist mÔ˚enm v nastaven
p˚epnaÎe v poloze RE. Aby proudový chr‰niÎ nevypnal
prov‰d se mÔ˚en p˚ed tmto chr‰niÎem.
HraniÎn hodnoty pro trvale p˚pustn‰ napÔt
Hranici pro trvale p˚pustn‰ dotykov‰ napÔt tvo˚ p˚i st˚davÏm
napÔt UL = 50 V (mezin‰rodnÔ platnÏ).
Pro zvl‰ötn p˚pady jsou p˚edeps‰ny hodnoty nižö
(nap˚. pro mokrÏ prost˚ed UL = 25 V).
START
UpozornÔn
BezpeÎnostn vypn‰n: P˚i dosaûen 70 V p¸sob
bezpeÎnostn vypn‰n bÔhem 3 s podle IEC 61010.
Zkouöka vybaven proudovÏho chr‰niÎe po zjiötÔn dotykovÏho napÔt
StisknÔte tlaÎtko IΔN (2 nebo 18) po dobu cca 30 s.
Jestliže je dotykovÏ napÔt mÔ˚enÏ proudem 1/3 jmenovitÏho
vybavovacho rozdlovÏho proudu a p˚epoÎtanÏ na proud IΔN
vyöö než t.j UIΔN > 50 V (> 25 V), pak sign‰lka UL/RL (7) svt
ÎervenÔ.
Když v pr¸bÔhu mÔ˚en vznikne dotykovÏ napÔt UIΔN > 50 V
(> 25 V), tak se pr¸bÔh mÔ˚en z bezpeÎnostnch d¸vod¸
automaticky p˚eruö. automaticky p˚eruö. Viz takÏ upozornÔn
ÑBezpeÎnostn vypn‰nì na str 22.
Když proudový chr‰niÎ p˚i jmenovitÏm vybavovacm rozdlovÏm
proudu vybav, zaÎne sign‰lka NETZ/MAINS (6) blikat ÎervenÔ
(napÔt stÔ bylo odpojeno) a na displeji LCD (1) se zobraz Îas
vybaven tA a odpor chr‰niÎovÏho zemniÎe RE .
IΔN
Dotykov‰ napÔt se zobrazuj až do hodnoty 70 V . Pokud je
hodnota p˚ekroÎena zobraz se ˝daj UIΔN > 70 V .
22
GOSSEN METRAWATT GMBH
P˚i opakovanÏm stisku tlaÎtka IΔN (2 nebo 18) se na displeji (1) na
dobu cca 3 s zobraz ˝daje p˚edchoz zkouöky. Cyklus je možnÏ
podle pot˚eby opakovat.
Když proudový chr‰niÎ p˚i jmenovitÏm vybavovacm rozdlovÏm
proudu nevybav, pak se sign‰lka FI/RCD (8) rozsvt ÎervenÔ.
!
Pozor!
Vždy, když je dotykovÏ napÔt p˚liö vysokÏ nebo
proudový chr‰niÎ nevybav, mus být elektrickÏ za˚zen
prohlÏdnuto, nap˚. zda nen p˚liö vysok‰ hodnota
odporu chr‰niÎovÏho zemniÎe nebo nen chr‰niÎ
defektn!
7.2
Speci‰ln zkouöky v obvodech s proudovými chr‰niÎi
7.2.1
Zkouöka plynulým n‰r¸stem chybovÏho proudu
Postup mÔ˚en
P˚i zkouöce si mÔ˚ic p˚stroj vyr‰b zkuöebn (chybový ) proud
plynule nar¸stajc v rozmez (0,3 ... 1,3) • IΔN.
Do pamÔti p˚stroje se vždy ulož výsledky zkouöky, t.j. hodnota
dotykovÏho napÔt a proudu v okamžiku vybaven. ¤daje se
zobraz na displeji (1).
P˚ed mÔ˚enm je možnÏ p˚edvolit mezn hodnoty dotykovÏho
napÔt UL = 25 V a UL = 50 V .
P˚ipojen
U trojf‰zových za˚zen mus být provedena spolehliv‰ kontrola
funkce proudovÏho chr‰niÎe a mÔ˚en dotykovÏho napÔt ve
vöech t˚ech f‰zch (L1, L2 a L3) .
UpozornÔn
Kdyû p˚i zkouöce vybaven proudových chr‰niθ v
obvodech s induktivnmi spot˚ebiÎi dojde k vybaven, tak
m¸ûe dojt v tÔchto obvodech ke vzniku napÔtíových
öpiÎek. Zkuöebn p˚stroj m¸ûe na displeji eventu‰lnÔ
zobrazit informaci. ÑP˚ezkouöet mÔ˚enì. V tomto p˚padÔ
p˚ed zkouökou vybaven chr‰niÎe vypnÔte p˚sluönÏ
spot˚ebiÎe a za˚zen. V extrÏmnm p˚padÔ m¸ûe dojt k
p˚eruöen pojistky v mÔ˚icm p˚stroji.
GOSSEN METRAWATT GMBH
IΔN
IΔN
10 mA
30 mA
MENU
23
IΔN
IΔN
IΔN
100 mA
300 mA
500 mA
!
Pozor!
P˚i mÔ˚en na za˚zench, kter‰ jsou v provozu je t˚eba si
uvÔdomit, že zkuöebn proud vyr‰bÔný p˚strojem se
superponuje (sÎt‰) s proudem, který je v za˚zen jako
svodový nebo poruchový. Hodnoty p˚strojem takto
zjiötÔnÏ jsou pak nižö než skuteÎnÏ hodnoty
vybavovacho proudu!!! Viz takÏ upozornÔn na str 21.
MENU
START
K posouzen ochrany s použitm proudovÏho chr‰niÎe je možnÏ
podle DIN VDE 0100, Ήst 610 a »SN 33 2000-6-61 plynulým
n‰r¸stem vybavovacho rozdlovÏho proudu propoÎtat ze
zjiötÔných hodnot dotykovÏ napÔt pro jmenovitý vybavovac
rozdlový proud IΔN .
P˚i opakovanÏm mÔ˚en ve stejnÏm obvodu za proudovým
chr‰niÎem je možnÏ optim‰lnÔ využt rychlou a jednoduchou
metodu dle Ήsti 7.1 n‰vodu ìMÔ˚en dotykovÏho napÔt...î .
7.2.2
Postup mÔ˚en
Když je mÔ˚ic proces nastartov‰n, zvyöuje se p˚strojem vyr‰bÔný
zkuöebn (chybový) proud plynule od 0,3 n‰sobku jmenovitÏho
vybavovacho rozdlovÏho proudu chr‰niÎe až do okamžiku jeho
vybaven.
V p˚padÔ, že je p˚i mÔ˚en p˚ekroÎena nastaven‰ hranice
dovolenÏho dotykovÏho napÔt (UL = 50 V resp. 25 V) zareaguje
bezpeÎnostn vypn‰n a mÔ˚en se p˚eruö. Rozsvt se souÎasnÔ
sign‰lka UL/RL (7) ÎervenÔ. Viz takÏ upozornÔn ÑBezpeÎnostn
vypn‰nì na str 22.
Když proudový chr‰niÎ nevybav nejpozdÔji p˚i jmenovitÏm
vybavovacm rozdlovÏm proudu IΔN tak se rozsvt sign‰lka
FI/RCD (8) ÎervenÔ.
24
Zkouöen ochrany proudovými chr‰niÎi s 5 • IΔN
(10 mA- a 30 mA)
MÔ˚en vybavovacho Îasu se zjist 5 n‰sobkem jmenovitÏho
vybavovacho rozdlovÏho proudu.
UpozornÔn
MÔ˚en 5 n‰sobkem jmenovitÏho vybavovacho proudu je
poûadov‰no výrobn zkouökou. Tato mÔ˚en (zkouöka) se
prov‰d p˚edevöm p˚ednostnÔ u chr‰niθ s citlivost 10 a
30 mA, p˚padnÔ 100 mA.
Vlastn mÔ˚en se prov‰d mÔ˚icm proudem jednak kladnou
p¸lvlnou Ñ0∞ ì a jednak z‰pornou p¸lvlnou Ñ180∞ ì.
MÔ˚en se neodliöuj od v p˚edchozch Ήstech popsaných
postup¸. »as vybaven proudovÏho chr‰niÎe mus být v obou
mÔ˚ench < 40 ms.
GOSSEN METRAWATT GMBH
7.2.3
IΔN
IΔN
10 mA
30 mA
Chr‰niÎe se zkouö režimem kladných nebo z‰porných p¸lvln.
Zkouöka vybaven je na ˝rovni 1,4 n‰sobku jmenovitÏho
vybavovacho rozdlovÏho proudu.
MENU
MENU
Zkouöen proudových chr‰niθ urÎených
pro pulzn stejnosmÔrný proud
+
TlaÎtko
držte
stisknutÏ !
IΔN
*
START
MENU
+
TlaÎtko
držte
stisknutÏ !
IΔN
*
UpozornÔn
P˚i výrobn zkouöce proudových chr‰niθ se mÔ˚
p¸sobenm pozitivnch a negativnch p¸lvln. Pro
proudovÏ obvody zatûenÏ pulznm stejnosmÔrným
proudem se funkce pro tuto zkouöku na displeji vyznaÎ a
n‰slednÔ se funkce ovÔ˚, protoûe by chr‰niÎe takovýmto
proudem nasycenÏ nemusely s jistotou jiû vce
vybavovat.
* TlaÎtko k p˚edvolbÔ mÔ˚en opakovanÔ stisknÔte a nastavte podle
symbol¸ na displeji požadovaný režim mÔ˚en kladnými nebo z‰pornými
p¸lvlnami
GOSSEN METRAWATT GMBH
25
7.3
Zkouöen speci‰lnch proudových chr‰niθ
START
7.3.1
Za˚zen se selektivnmi proudovými chr‰niÎi
V elektrických za˚zench, kde jsou proudovÏ chr‰niÎe ˚azeny v
sÏrii a kterÏ nemaj v p˚padÔ poruchy souÎasnÔ vybavit (vypnout),
se použvaj selektivn proudovÏ chr‰niÎe, kterÏ maj zpoždÔnÏ
vypn‰n. OznaÎuj se symbolem S .
Postup mÔ˚en
Postup mÔ˚en je shodný jako pro norm‰ln proudovÏ chr‰niÎe
(viz Ήst 7.1 na str. 20 a 7.2.1 na str. 23).
Jsou-li použity selektivn proudovÏ chr‰niÎe, pak mus být
hodnoty odporu chr‰niÎovÏho zemniÎe nejvýöe poloviÎn proti
zemniθm pro norm‰ln proudovÏ chr‰niÎe.
P˚stroj zobrazuje na displeji v tomto p˚padÔ hodnotu
dvojn‰sobnou.
IΔN
IΔN
IΔN
100 mA
300 mA
500 mA
Zkouöka vybavenm
Stiskem tlaÎtka IΔN (2 nebo 18) proudový chr‰niÎ vybav. Na
LCD displeji (1) se vöak nejd˚ve objev p˚esýpac hodiny a po
uplynut p˚ednastavenÏho Îasu dojde k vybaven proudovÏho
chr‰niÎe, p˚iÎemž se zobraz Îas vybaven tA a odpor
chr‰niÎovÏho zemniÎe RE .
UpozornÔn
Selektivn proudovÏ chr‰niÎe maj zpoždÔnÏ vypn‰n.
P˚edbÔžným zatženm p˚i mÔ˚en dotykovÏho napÔt se
na kr‰tkou dobu ovlivn reakce proudovÏho chr‰niÎe na
vypn‰n (cca na 30s). Aby se tedy eliminovalo p˚edbÔžnÏ
zatžen p˚i mÔ˚en dotykovÏho napÔt, je pot˚ebn‰ p˚ed
vlastn vybavovac zkouökou Îekac doba. Proto se na
displeji (1) objev p˚esýpac hodiny. »as vybaven je
možnÏ mÔ˚it až do 1000 ms.
MENU
26
GOSSEN METRAWATT GMBH
7.3.2
START
P˚i opÔtovnÏm kr‰tkodobÏm stisknut tlaÎtka IΔN (2 nebo 18) se
zobraz ˝daje p˚edchoz zkouöky, t.j. ˝daje dotykovÏho napÔt a
zemnho odporu chr‰niÎovÏho zemniÎe. Cyklus je možnÏ podle
pot˚eby opakovat.
PRCDs s neline‰rnmi prvky
Pojmy (podle DIN VDE 0661)
P˚enosnÏ proudovÏ chr‰niÎe jsou ochrannÏ vypnaÎe, kterÏ jsou
zapojov‰ny nap˚. do z‰suvek pevnÔ instalovaných a jsou
p˚ed˚azeny spot˚ebiθm a za˚zenm..
Jin‰ varianta jejich proveden umožıuje jejich zapojen do
pohyblivých p˚vod¸.
MÔjte prosm na z˚eteli, že u p˚enosných proudových chr‰niθ je
zpravidla v ochrannÏm vodiÎi zabudov‰n neline‰rn prvek, který
p˚i mÔ˚en UIΔ vede k p˚ekroÎen nejvyööho dovolenÏho
dotykovÏho napÔt (UIΔ vÔtö 50 V).
P˚enosnÏ proudovÏ chr‰niÎe, kterÏ nemaj neline‰rn prvek, mus
být p˚ezkouöeny podle Ήsti 7.3.3 na str. 29.
¤Îel (podle DIN VDE 0661)
P˚enosnÏ proudovÏ chr‰niÎe (PRCDs) slouž k ochranÔ osob a
vÔc. Jejich použitm se zvyöuje ochrann‰ hladina proti ˝razu
elektrickým proudem ohrožujcm lidský organizmus ve smyslu
normy DIN VDE 0100 Ήst 410. Tyto proudovÏ chr‰niÎe jsou
obvykle konstruov‰ny tak, že je lze v kr‰tkÏm Îase p˚ipojit do
z‰suvky. Jsou vybaveny tak, že p˚mo na sobÔ maj p˚ipojovac
z‰suvku, nebo maj na kr‰tkÏm vývodu umstÔnu pohyblivou
z‰suvku.
Postup mÔ˚en
MÔ˚en je shodnÏ jako u proudových chr‰niθ s norm‰ln
chrakteristikou:
ï mÔ˚ se Îas vybaven tA p˚i vybaven jmenovitým vybavovacm
rozdlovým proudem IΔN
ï mÔ˚ se proud vybaven IΔ p˚i zkouöce postupným n‰r¸stem
vybavovacho (chybovÏho) proudu IF
GOSSEN METRAWATT GMBH
27
P˚ipojen
START
IΔN
IΔN
10 mA
30 mA
MENU
Nastaven Menu str. 8
28
GOSSEN METRAWATT GMBH
7.3.3
SRCD, PRCD (SCHUKOMAT, SIDOS nebo podobnÏ)
ProudovÏ chr‰niÎe serie SCHUKOMAT, SIDOS a podobných
proveden mus být ovÔ˚ov‰ny v n‰sledujc režimu mÔ˚en:
U tohoto typu proudovÏho chr‰niÎe je realizov‰na kontrola vodiÎe
PE. Tento vodiÎ je veden p˚es proudový chr‰niÎ. P˚i poruchovÏm
proudu z L na PE je vypnac proud pouze poloviÎn, t.zn. že
proudový chr‰niÎ mus pr‰vÔ p˚i tomto poloviÎnm chybovÏm
proudu IΔN vybavit.
Shodnost proveden proudových chr‰niθ s typem SRCD se
m¸že prok‰zat p˚i mÔ˚en dotykovÏho napÔt UIΔN . Když p˚i
nepoökozenÏm za˚zen za proudovým chr‰niÎem vykazuje
dotykovÏ napÔt UIΔN p˚i aplikaci typu PRCD > 70 V , jedn‰ se s
vysokou pravdÔpodobnost o typ PRCD se zabudovaným
neline‰rnm prvkem
IΔN
IΔN
START
IΔN
10 mA
30 mA
START
MENU
Nastaven Menu str. 2
GOSSEN METRAWATT GMBH
29
7.3.4
ProudovÏ chr‰niÎe se zpo†dÔnou chrakteristikou ñ G
P˚strojem PROFiTEST®0100S-II je možnÏ, kromÔ proudových
chr‰niθ s norm‰ln chrakteristikou a selektivnch proudových
chr‰niθ ovÔ˚ovat takÏ speci‰ln proudovÏ chr‰niÎe se zpoždÔnou
charakteristikou - typ G.
Nastavte v Menu navazujc pozici Menu 5 x IΔN a zahajte
zkouöku s kladnou p¸lvlnou 0∞ a d‰le pak z‰pornou p¸lvlnou
180∞. Delö Îas z obou mÔ˚en je mrou stavu zkouöenÏho
proudovÏho chr‰niÎe.
Nastavte p˚epnaÎ funkc (9) do polohy IΔN = 30 mA resp.
10 mA a zvolte kurzorem mÔ˚en IΔN .
IΔN
IΔN
10 mA
30 mA
MENU
START
MENU
DotykovÏ napÔt a vybavovac Îas se m¸že mÔ˚it stejnÔ jako u
proudových chr‰niθ s norm‰ln chrakteristikou.
UpozornÔn
P˚i mÔ˚en Îasu vybaven jmenovitým vybavovacm
rozdlovým proudem m¸že dojt ke zjiötÔn delö doby
vybaven (až do 300 ms). Ignorujte v tomto p˚padÔ signalizaci ÎervenÏ sign‰lky FI.
30
»as vybaven se mus pohybovat mezi 10 ms (minim‰ln Îas
zpoždÔn vybaven proudovÏho chraniÎe typu G!) a 40 ms.
G-chr‰niÎ s jiným jmenovitým vybavovacm rozdlovým proudem
ovÔ˚ujte v odpovdajcm nastaven p˚epnaÎe funkc (9) v nabdce
Menu IΔN. TakÏ v tomto p˚padÔ ignorujte Îervenou sign‰lku FI a
posuzujte výsledek mÔ˚en pouze podle zjiötÔnÏho Îasu vybaven.
UpozornÔn
P˚i nastaven Menu na pozici S pro selektivn proudovÏ
chr‰niÎe nen možnÏ zkouöet proudovÏ chr‰niÎe typu G.
GOSSEN METRAWATT GMBH
7.4
Zkouöky s nastavitelným chybovým proudem
P˚i nastaven kurzoru v Menu na položku IΔVAR/RE m¸žete
prov‰dÔt stejnÏ zkouöky jako jsou popsanÏ v Ήsti 7.1, avöak s
tm rozdlem, že vöechna mÔ˚en a zkouöen se prov‰d s
volitelným zkuöebnm proudem v rozmez 3 až 550 mA. Tato
funkce se použv‰ k prozkoum‰v‰n vlastnost proudovÏho
chr‰niÎe, t.j. zjiötÔn dotykovÏho napÔt a vybavovacho proudu
p˚esnÔ v bodu jeho vybaven, jakož i zjiötÔn uzemıovacho
odporu v za˚zench s proudovými chr‰niÎi, když nen k dispozici
za˚zen PROFiTEST®DC-II, kterým se umožıuje p˚edsycenm
proudovÏho chr‰niÎe zjistit impedance vypnac smyÎky za
chr‰niÎem. Tento režim mÔ˚en lze použt pouze p˚i nastaven
p˚epnaÎe funkc (9) v poloze 10 mA a 30 mA.
P˚i nastavov‰n mÔ˚icho (chybovÏho) proudu se postupuje
n‰sledovnÔ:
Nastavte v Menu kurzor na položku IΔVAR/RE .
StisknÔte tlaÎtko IΔN / i. Zobraz se v‰m na displeji nabdky s
˝dajem chybovÏho proudu.
Start zkouöky se prov‰d s kladnou p¸lvlnou. Když m‰ být
provedena zkouöka se z‰pornou p¸lvlnou (180 °)ì tak mus být
p˚edem v Menu p˚edvolena tato funkce.
Siskne-li se v tÏto pozici tlaÎtko MENU jeötÔ jednou, tak se na
displeji objev zase hlavn Menu. Pokud obsluha neprovede do
10 s dalö manipulaci, tak se zobrazen Menu opust.
Jak zkouöka dotykovÏho napÔt, tak zkouöka vybaven se prov‰d
v tomto p˚padÔ s pevnÔ nastavitelným chybovým proudem. Když
je tento proud nastavený tÔsnÔ pod hodnotou vypnacho bodu
proudovÏho chr‰niÎe, odpovd‰ zjiötÔnÏ dotykovÏ napÔt
prakticky dotykovÏmu napÔt v okamžiku vybaven.
Nastavenm vybavovacho rozdlovÏho proudu tÔsnÔ pod hranici
proudu p˚i kterÏ proudový chr‰niÎ vybavil, m¸žeme s výhodou
zmÔ˚it jak odpor uzemnÔn, tak p˚padnÔ impedanci vypnac
smyÎky bez vybaven proudovÏho chr‰niÎe. A to i bez použit
za˚zen PROFiTEST®0100S-II a podstatnÔ p˚esnÔji než p˚i
mÔ˚en 1/3 jmenovitÏho vybavovacho rozdlovÏho proudu. Pozor
je to ovöem pouze orientaÎn mÔ˚en.
7.5
IΔN
Každým stiskem tlaÎtka ΔN / i se hodnota proudu zvýö o 1 mA.
P˚i trvalÏm stisku tohoto tlaÎtka se proud zvyöuje automaticky
plynule. Po nÔkolika vte˚in‰ch se rychlost zmÔny zvyöuje. Když
pot˚ebujete nastavenou hodnotu nap˚. snžit, držte stisknutÏ
tlaÎtko IΔN / i a stisknÔte souÎasnÔ opakovanÔ nebo trvale
tlaÎtko Menu. Když dos‰hnete požadovanou hodnotu zkuöebnho
proudu, tak se m¸že stiskem tlaÎtka Start provÏst zkouöka jak je
pops‰no v Ήsti 7.1.
GOSSEN METRAWATT GMBH
Zkouöen proudových chr‰niθ v IT stch
S p˚strojem PROFiTEST®0100S-II je možnÏ prov‰dÔt i v IT stch
vöechna mÔ˚en a zkouöky, kterÏ jsou uvedeny v Ήstech 7.1 až
7.5. P˚edpokladem pro mÔ˚en je, že st je v takovÏm stavu, aby
umožnila pr¸chod zkuöebnho proudu proti zemi.
P˚ipojen
P˚ipojte mÔ˚ic p˚stroj ke krajnmu vodiÎi, který vykazuje
nejvyöö napÔt proti zemi.
31
!
Pozor!
Zkouöen proudových chr‰niθ v stch IT nen možnÏ bez
pomocnÏ sondy. P˚stroj mus být bezpodmneÎnÔ
spojen se sondou. Sonda mus mt potenci‰l referenÎn
(z‰kladn) zemÔ.
START
IΔN 10 mA
IΔN 30 mA
IΔN 100 mA
IΔN 300 mA
IΔN 500 mA
MENU
+
TlaÎtko
držte
stisknutÏ! !
IΔN
UpozornÔn
Sign‰lka funkce stÔ NETZ (6) nem‰ p˚i zkouöce
proudových chr‰niθ v stch IT (v režimu IT) ž‰dnou
funkci.
Odvol‰n IT re†imu mÔ˚en v IT stch:
*
MENU
MENU
+
IΔN
StisknÔte tlaÎtko MENU a držte je stisknutÏ a souÎasnÔ stisknÔte
tlaÎtko IΔN/I. Toto tlaÎtko pak opakovanÔ stisknÔte, až se p˚epne
mÔ˚en p˚es mÔ˚en p¸lvlnami do norm‰lnho režimu.
Nastaven IT-Mˆdu se automaticky zmÔn když:
ñ se pokusme mÔ˚it bez sondy nebo když je odpor sondy
> 50 kΩ
ñ vznikne mezi sondou a zem nep˚pustnÔ vysokÏ napÔt
ñ otoÎme p˚epnaÎem funkc (9)
ñ se p˚stroj automaticky vypne.
* SouÎasnÔ stisknÔte tlaÎtko a vyvolejte na displeji symbol
pro mÔ˚en stÔ IT
32
GOSSEN METRAWATT GMBH
7.6
Zkouöen proudových chr‰niθ v TN-S-stch
P˚ipojen
Proudový chr‰niÎ m¸ûe být pouûv‰n pouze v stch TN-S. V stch
TN-C nebude proudový chr‰niÎ fungovat, kdyû nen vodiÎ PE
veden mimo proudový chr‰niÎ, nýbrû je na z‰suvku veden
spoleÎnÔ s vodiÎem N. Tak bude chybový proud tÏci proudovým
chr‰niÎem zpÔt a nevznikne tak û‰dný rozdlový proud, který by
zp¸sobil vybaven proudovÏho chr‰niÎe.
P˚i mÔ˚en dotykovÏho napÔt a zemnho odporu RE, ale takÏ p˚i
mÔ˚en impedance smyÎky ZSchl jde o zprost˚edkovanÏ hodnoty
a je t˚eba vzt v ˝vahu n‰sledujc:
Z d¸vodu nzkÏho mÔ˚icho proudu nap˚. 10 mA p˚i ovÔ˚ov‰n
proudových chr‰niθ 30 mAje ˝roveı rozliöen RE (=ZSchl) pouze
3 Ω. Kdyû je impedance smyÎky podle p˚edpisu nzk‰, nap˚. 1 Ω,
bude ve vÔtöinÔ p˚pad¸ zobrazena hodnota 0 Ω.
GOSSEN METRAWATT GMBH
RovnÔû zobrazen dotykovÏho napÔt podle p˚edpisu bude rovnÔû
0,0 V, protoûe v p˚padÔ jmenovitÏho vybavovacho proudu
30 mA a spoleÎnÔ s tm nzkÏ hodnoty impedance vypnac
smyÎky bude p˚i˚azeno nzkÏ napÔt:
UIΔN = R E • IΔN = 1Ω ⋅ 30mA = 30mV = 0, 03V
Hodnota rozliöen p˚i mÔ˚en 100 mV, proto bude hodnota
zaokrouhlena a zobrazena hodnota 0,0 V.
33
8
P˚ezkouöen ochranných podmnek,
MÔ˚en impedance vypnac smyÎky a zjiötÔn zkratovÏho proudu (Funkce ZSchl a IK)
K p˚ezkouöen ochranných podmnek a k mÔ˚en použijte p˚stroj
PROFiTEST®0100S-II.
Postup mÔ˚en
Impedance vypnac smyÎky ZSchl se mÔ˚ a zkratový proud IK
zjist výpoÎtem, aby se ovÔ˚ilo, zda jsou splnÔny (dodržov‰ny)
vypnac podmnky ochranných opat˚en. Hodnota impedance
vypnac smyÎky ovlivıuje velikost hodnoty zkratovÏho proudu,
jehož zjiötÔn‰ hodnota mus mt takovou hodnotu, aby v souladu s
požadavky p˚edpis¸ »SN bylo zajiötÔno spolehlivÏ reagov‰n
jistcch prvk¸ (pojistka, jistiÎ, chr‰niÎ).
ZmÔ˚en‰ hodnota impedance vypnac smyÎky mus být vždy
menö než hodnoty maxim‰lnÔ p˚pustnÏ.
V Ήsti 18 najdete tabulky pro p˚pustnÏ hodnoty impedance
vypnac smyÎky a zkratovÏho proudu pro r¸znÏ druhy jiötÔn. V
tÔchto tabulk‰ch se bere v ˝vahu maxim‰ln chyba mÔ˚en
p˚stroje dle p˚sluöných p˚edpis¸.
P˚i mÔ˚en impedance vypnac smyÎky ZSchl mÔ˚ p˚stroj, v
z‰vislosti na hodnotÔ napÔt stÔ a kmitoÎtu zkuöebnm proudem
od 0,83 A do 4 A a po dobu max. 600 ms.
Pokud by v pr¸bÔhu mÔ˚en vzniklo nebezpeÎnÏ dotykovÏ napÔt
(> 50 V), pak p˚stroj z bezpeÎnostnch d¸vod¸ mÔ˚en okamžitÔ
p˚eruö (ukonÎ).
34
Ze zmÔ˚enÏ impedance vypnac smyÎky ZSchl a napÔt stÔ si
p˚stroj s‰m vypoÎt‰ hodnotu zkratovÏho proudu IK. Pokud jde o
napÔt v rozsahu jmenovitých hodnot 120 V, 230 V a 400 V, tak
se zkratový proud vztahuje k tÔmto hodnot‰m. Když je napÔt stÔ
mimo tyto jmenovitÏ hodnoty (s p˚sluönou dovolenou toleranc),
vypoÎt‰ p˚stroj hodnotu zkratovÏho proudu IK z aktu‰ln hodnoty
napÔt a zmÔ˚enÏ impedance vypnac smyÎky ZSchl.
P˚stroj PROFiTEST®0100S-II umožıuje rovnÔž mÔ˚en
impedance vypnac smyÎky mÔ˚enm se z‰pornou nebo kladnou
p¸lvlnou.
Touto metodou, t.j. režimem mÔ˚en kladnou nebo z‰pornou
p¸lvlnou a s p˚davným za˚zenm PROFiTEST®DC-II je možnÏ
zmÔ˚it impedanci vypnac smyÎky za proudovým chr‰niÎem bez
jeho vybaven.
MÔ˚ic veden od p˚stroje k drž‰ku výmÔnných adaptÏr¸ (14) je
Îty˚vodiÎovÏ. Odpory výmÔnnÏho adaptÏru dvojpˆlovÏho (12)
rovnÔž uplatıuj metodu Îty˚vodiÎovÏho mÔ˚en a tak je jejich
odpor automaticky p˚i mÔ˚n kompenzov‰n a nen zahrnut do
výsledku mÔ˚en. Tato metoda je pro praxi nejvýhodnÔjö, protože
se nemus p˚ed zah‰jenm mÔ˚en odpor p˚vodnch öı¸r
kompenzovat. Obsluha p˚stroje tak m‰ jistotu, že na konci
mÔ˚icho veden je vždy nulový odpor.
GOSSEN METRAWATT GMBH
8.1
P˚ipojen
MÔ˚en s kladnou nebo z‰pornou p¸lvlnou
MÔ˚en s p¸lvlnou a s paralelnÔ k mstu mÔ˚en p˚ipojeným
ìp˚ed˚adnkemî PROFiTEST®DC-II, umožn zmÔ˚it impedanci
vypnac smyÎky za proudovým chr‰niÎem bez jeho vybaven.
P˚ipojen
ZSchl
ZSchl
MENU
START
MENU
Zda se m‰ mÔ˚it s kladnou nebo z‰pornou p¸lvlnou z‰vid od
polarity p˚edmagnetizaÎnho stejnosmÔrnÏho proudu tohoto
ìp˚ed˚adnkuî. Když p˚i použit kladnÏ p¸lvlny proudový chr‰niÎ
vybav, je t˚eba použt mÔ˚en se z‰pornou p¸lvlnou.
U t˚f‰zových za˚zen se nesm zapomenout provÏst mÔ˚en impedance vypnac smyÎky vždy ve vöech t˚ech f‰zch (L1, L2, a L3)
proti ochrannÏmu vodiÎi PE.
GOSSEN METRAWATT GMBH
START
35
8.2
Hodnocen zmÔ˚ených hodnot
Z tabulky 1 na str. 68 m¸žete zjistit maxim‰lnÔ p˚pustnÏ hodnoty
impedance vypnac smyÎky, kterÏ se z˚etelem na maxim‰ln
chybu p˚i použv‰n p˚stroje (za norm‰lnch p˚edepsaných
podmnek mÔ˚en) mohu být zjiötÔny. Mezihodnoty je možnÏ
interpolovat.
Z tabulky 6 na str. 70 m¸žete, na z‰kladÔ zjiötÔnÏho zkratovÏho
proudu, zjistit maxim‰lnÔ p˚pustný jmenovitý proud jistcho prvku
(pojistky nebo jistiÎe) pro jmenovitÏ napÔt stÔ (230/400V), p˚i respektov‰n maxim‰ln uûivatelskÏ chyby p˚i použv‰n p˚stroje (v
souladu s DIN VDE 0100 Ήst 610). v »eskÏ republice je pot˚ebnÏ
vzt v ˝vahu p˚sluönÏ »SN.
IΔN
Po ukonÎenÏm mÔ˚en je
možnÏ stiskem
informaÎnho tlaÎtka IΔN / i
vyvolat na displeji
informace o p˚i˚azen
jistcch prvk¸.
Zobrazuje se rovnÔû vypoÎtený zkratový proud. P˚i tomto mÔ˚en
se p˚i˚azen jistcch prvk¸ nezobrazuje. P˚i mÔ˚en vnit˚n
impedance stÔ se hodnoty jiötÔn budou zobrazovat.
Tato mÔ˚en lze povaûovat pouze za orientaÎn a aplikuj se
vÔtöinou pouze p˚i mÔ˚en impedance v p˚padech samostatných
chr‰niÎových zemniθ. P˚i nzkých hodnot‰ch impedance nejsou
výsledky vzhledem k nzkÏm mÔ˚icmu napÔt a rozliöen stabiln.
MÔ˚en je aplikovatelnÏ p˚edevöm u vyööch hodnot impedace
< 100 Ω (u 500 mA).
!
Pozor!
Prok‰z‰n schopnosti vybaven jiötÔn p˚i nulov‰n p˚i
hodnot‰ch < 1 Ω mus být prov‰dÔno s jistotou. ZjiötÔn
impedance vypnac smyÎky s jistotou se pak prov‰d s
pouûitm p˚stroje PROFiTEST®DC-II (viz Ήst 8.1).
ZSchl
Tabulka zobrazuje maxim‰ln dovolený jmenovitý proud v
z‰vislosti na typu jiötÔn a Îasu vybaven.
8.3
MÔ˚en impedance vypnac smyÎky
ñ mÔ˚en za proudovým chr‰niÎem bez vybaven
Impedanci vypnac smyÎky L-PE takÏ za proudovým chr‰niÎem
je moûnÏ mÔ˚it za proudovými chr‰niÎi se jmenovitým
vybavovacm proudem alespoı 30 mA a to 2 s trvajcm
jmenovitým proudem 15 mA p˚iÎemû výsledky jsou zobrazov‰ny
s rozliöenm ±1 Ω. Rozsah zobrazen je od 0,1 Ω aû 99,9 Ω.
36
GOSSEN METRAWATT GMBH
8.4
Zkouöka n‰bÔhu elektromÔru s adaptÏrem
Zkouöka funkce elektromÔru, který je zapojen mezi vodiÎe L-L
nebo L-N se m¸že provÏst.
!
Pozor!
Použvejte p˚i mÔ˚en výhradnÔ dvojpˆlový adaptÏr a
p˚iložte jej na vodiÎe L1 (L2, L3) a N na výstup elektromÔru.
P˚ipojen
ElektromÔr se zkouö pomoc internho zatÔžovacho odporu
p˚stroje. Po stisku tlaÎtka Start (3) m¸žete bÔhem n‰sledujc 5
vte˚in p˚ezkouöet spr‰vný n‰bÔh elektromÔru. Mus se postupnÔ
p˚ezkouöet vöechny t˚i f‰ze jedna po druhÏ proti vodiÎi N.
START
ZSchl
MENU
Po ukonÎen zkouöky se zobraz ˝daj o zkuöebnm výkonu.
P˚stroj je n‰slednÔ p˚ipraven pro dalö zkouöen (ÑREADYì)
GOSSEN METRAWATT GMBH
37
9
MÔ˚en vnit˚n impedance stÔ (Funkce ZI)
MÔ˚ic postup
Vnit˚n impedance stÔ ZI se mÔ˚ stejným zp¸sobem jako
impedance vypnac smyÎky ZSchl (viz Ήst 8 na str. 34). MÔ˚ený
obvod se vöak uzavr‰ p˚es st˚edn vodiÎ N nikoliv vodiÎ PE.
UpozornÔn
P˚i použit výmÔnnÏho adaptÏru dvojpˆlovÏho (12) je
možnÏ mÔ˚en vnit˚n impedance stÔ pouze v poloze
p˚epnaÎe funkc (9) ZSchl !
P˚ipojen
ZI
MENU
START
38
GOSSEN METRAWATT GMBH
9.1
Zkouöka n‰bÔhu elektromÔru s výmÔnným adaptÏrem (vidlic)
N‰bÔh elektromÔr¸, kterÏ jsou p˚ipojov‰ny mezi vodiÎe L a N je
možnÏ takto testovat.
P˚ipojen
ElektromÔr se zkouö pomoc internho zatÔžovacho odporu
p˚stroje. Po stisku tlaÎtka Start (3) m¸žete bÔhem n‰sledujcch
5 vte˚in p˚ezkouöet spr‰vný n‰bÔh elektromÔru. Mus se
postupnÔ p˚ezkouöet jedna f‰ze po druhÏ proti vodiÎi N.
START
ZI
Po ukonÎen zkouöky se zobraz ˝daj o zkuöebnm výkonu.
P˚stroj je n‰slednÔ p˚ipraven pro dalö zkouöen (ÑREADYì).
MENU
GOSSEN METRAWATT GMBH
39
10
MÔ˚en odporu uzemnÔn (Funkce RE)
UpozornÔn
Odpory mÔ˚icho adaptÏru (12) a mÔ˚icho veden jsou
automaticky kompenzov‰ny a nejsou souΉst výsledku
mÔ˚en.
Odpor uzemnÔn je souÎet odpor¸ zemniÎe (RA) a odporu
uzemıovacho veden. Odpor uzemnÔn se mÔ˚ tak, že se p˚ilož
napÔt na uzemıovac veden k zemniÎi. MÔ˚ se proud, který
obvodem proch‰z a napÔt mezi zemniÎem a Sondou p˚ipojenou
prost˚ednictvm ban‰nku o pr¸mÔru 4 mm do zd˚ky pro p˚ipojen
sondy (20).
P˚mÏ mÔ˚en zemnho odporu RE je možnÏ jen p˚i mÔ˚en se
sondou. P˚itom se p˚edpokl‰d‰, že sonda m‰ potenci‰l referenÎn
zemÔ, t.j. že je umstÔna vnÔ sp‰du napÔt mÔ˚enÏho zemniÎe.
Odstup mezi tmto mÔ˚eným zemniÎem a sondou m‰ být
nejmÏnÔ 20 m.
V mnoha p˚padech, zvl‰ötÔ v hustÔ zastavÔných ˝zemch nen
možnÏ tuto sondu umstit. Uzemıovac odpor m¸žete v tomto
p˚padÔ zjistit takÏ bez sondy. V tomto p˚padu jsou ovöem
hodnoty odporu f‰zovÏho vodiÎe L a celkovÏho zemnho odporu
ochranných vodiθ v sti TN, p˚padnÔ odporu uzemnÔn uzlu
transform‰toru v stch TT souΉst zmÔ˚enÏ hodnoty (viz Ήst
10.2 ÑMÔ˚en bez sondyì na str. 42).
Postup mÔ˚en
P˚stroj mÔ˚ odpor uzemnÔn RE metodou p˚iloženÏho napÔt a
proudu. MÔ˚ic proud proch‰zejc obvodem p˚i mÔ˚en je
p˚strojem ˚zen a za˚azen do mÔ˚icch rozsah¸ takto:
0 až 10 kΩ - 4 mA, 0 až 1 kΩ - 40 mA, 0 až 100 Ω - 0,4 A a 0 až
10 Ω > 0,8 A až cca. 4 A (v z‰vislosti na napÔt).
Vzniklý sp‰d napÔt je ˝mÔrný odporu uzemnÔn.
Volba mÔ˚icch rozsah¸ je p˚evzata automaticky do nastavenÏ
z‰kladn funkce. Je ovöem možnÏ volit rozsahy mÔ˚en p˚mo nastavenm vedlejöch funkc na displeji.
40
Ruöiv‰ napÔt na ochrannÏm vodiÎi PE, na zemniÎi nebo
na pomocnÏ sondÔ neovlivn výsledek mÔ˚en. Tato
napÔt mohou být zjiötÔna p˚i mÔ˚en s použitm
výmÔnnÏho dvojpˆlovÏho adaptÏru (12).
Vzniknou-li bÔhem mÔ˚en nebezpeÎn‰ dotykov‰ napÔt
(> 50 V) tak se mÔ˚en p˚eruö a n‰sleduje bezpeÎnostn
odpojen.
Odpor sondy se nezahrnuje do výsledku mÔ˚en a m¸že
být až 50 kΩ . Když je odpor sondy p˚liö vysoký, mÔ˚ se
automaticky bez sondy srovnej (viz Ήst 10.2 ÑMÔ˚en bez
sondyì na str. 42).
!
Pozor!
Sonda je Ήst mÔ˚icho obvodu a podle VDE 0413
proud v obvodu m¸že být max. 3,5 mA.
GOSSEN METRAWATT GMBH
10.1
MÔ˚en se sondou
P˚ipojen
10.1.2 Manu‰ln volba mÔ˚icho rozsahu
Manu‰ln volba mÔ˚icho rozsahu se využv‰ v tÔch za˚zench, kde
m‰ být zmÔ˚en odpor uzemnÔn a je použit proudový chr‰niÎ.
Abyste se vyvarovali nechtÔnÏmu vybaven proudovÏho chr‰niÎe,
muste br‰t z˚etel na zkuöebn mÔ˚ic proud p˚stroje IP .
RE
10.1.1 Automatick‰ volba mÔ˚icho rozsahu
MENU
RE
START
MENU
START
GOSSEN METRAWATT GMBH
UpozornÔn
P˚i manu‰ln volbÔ rozsahu je t˚eba db‰t na to, že ˝daje
p˚esnosti plat až do 5% koneÎnÏ hodnoty rozsahu (mimo
10 Ω-rozssah; samostatnÏ ˝daje pro malÏ hodnoty).
41
10.2
MÔ˚en bez sondy
V p˚padech, kdy nen možnÏ umstit Sondu, je možnÏ zmÔ˚it
odpor uzemnÔn bez Sondy metodou ìmÔ˚en impedance smyÎky
zemniÎeî.
MÔ˚en se prov‰d stejnÔ jak je pops‰no v Ήsti 10.1 ÑMÔ˚en se
sondouì od str. 41. Do z˚ky Sondy (20) vöak Sonda nen
p˚ipojena.
MÔ˚en probh‰ stejnÔ jako p˚i mÔ˚en impedance vypnac smyÎky
RESchl . V tomto p˚padÔ jsou ovöem hodnoty odporu f‰zovÏho
vodiÎe L a celkovÏho zemnho odporu vöech ochranných vodiθ
v sti TN, p˚padnÔ odporu uzemnÔn uzlu transform‰toru v sti TT
souΉst zmÔ˚enÏ hodnoty. Ke zjiötÔn p˚esnÏ hodnoty se mus od
zmÔ˚enÏ hodnoty odeÎst obÔ tyto hodnoty.
START
Odpor uzemnÔn se pak vypoÎt‰ podle n‰sledjcho vztahu:
1
R E = R ESchl – --- ⋅ R I – R B
2
P˚i vypoÎt‰v‰n odporu uzemnÔn je vhodnÏ nebrat v ˝vahu
hodnotu RB (celkovÏho zemnho odporu ochranných vodiθ v sti
TN), protože tato hodnota nebýv‰ obvykle zn‰ma. VypoÎten‰
hodnota pak tedy obsahuje jistý ìbezpeÎnostnî p˚adavek.
SkuteÎna hodnota je pak nižö. Pokud by byla vypoÎten‰ hodnota
na hranici dovolenÏ, pak by bylo pot˚ebnÏ hodnotu zjistit p˚esnÔji
s použitm jiných mÔ˚icch metod.
10.3
Vyhodnocen zmÔ˚ených hodnot
Z tabulky 2 na str. 68 m¸žete zjistit hodnoty odporu, kterÏ p˚i
respektov‰n maxim‰ln chyby mÔ˚icho p˚stroje mohou být jeötÔ
nejvýöe vykazov‰ny, aby nep˚ekroÎliy dovolenou hodnotu odporu
uzemnÔn. Mezihodnoty mohou být interpolov‰ny.
Vezmeme-li za z‰klad stejnÏ pr¸˚ezy vodiθ L a N, tak m¸žeme
orientaÎnÔ odpor f‰zovÏho vodiÎe uvažovat v poloviÎn hodnotÔ
vnit˚n impedance stÔ ZI (mÔ˚eno mezi f‰zovým a st˚ednm
vodiÎem).
Vnit˚n impedanci stÔ m¸žeme zjistit zp¸sobem popsaným v Ήsti
9 od str. 38. Provozn zemniÎ (celkový zemn odpor) RB m¸že mt
podle DIN VDE 0100 Ñ0 Ω až 2 Ωì (shodnÔ i dle »SN).
42
GOSSEN METRAWATT GMBH
10.4
MÔ˚en napÔt zemniÎe (Funkce UE)
Toto mÔ˚en je možnÏ pouze se Sondou. Jde o napÔt na zemniÎi
UE, kterÏ se vytvo˚ mezi zemniÎem a mstem na kterÏm
pracujeme (mÔ˚me). ZjiötÔn tohoto napÔt je p˚edeps‰no
p˚edpisy ve ävýcarsku ñ SEV3569.
Postup mÔ˚en
Ke zjiötÔn napÔt na zemniÎi nejd˚ve zmÔ˚me impedanci vypnac
smyÎky RESchl, bezprost˚ednÔ nato pak odpor uzemnÔn RE.
P˚stroj si obÔ hodnoty uchov‰ v pamÔti. NapÔt se pak vypoÎte
ze vzorce:
UN ⋅ RE
U E = -----------------R ESchl
RE
MENU
START
p˚iÎemž se zobraz napÔt na LCD displeji (1).
P˚ipojen
GOSSEN METRAWATT GMBH
Sonda vadn‰
43
11
MÔ˚en izolaÎnho odporu podlah a stÔn
(impedance stanoviötÔ ZST)
Postup mÔ˚en
P˚stroj mÔ˚ odpor mezi zatženou deskou a zem. Pro mÔ˚en je
pot˚ebnÏ napÔt stÔ v mstÔ mÔ˚en.
RE
P˚ipojen a uspo˚‰d‰n
mÔ˚en
MENU
START
na podlahu nebo na stÔnu položte navlhÎenou l‰tku o
rozmÔrech cca 270 mm x 270 mm.
na tuto l‰tku položte kovovou desku o rozmÔrech cca 250 mm
x 250 mm x 2 mm , na ni pro izolaci d˚evÔnou desku a
zatÔžkejte ji z‰važm 750 N/75 kg (jedna osoba). P˚i mÔ˚en na
stÔnÔ pak 250 N/25 kg (nap˚. zatlaÎenm rukou proti stÔnÔ).
kovou desku spojte vodiÎem do zd˚ky pro p˚ipojen Sondy
(20).
p˚ipojte p˚stroj prost˚ednictvm výmÔnných adaptÏr¸ k sti.
!
44
Pozor!
Nedotýkejte se p˚i mÔ˚en kovovÏ desky nebo navlhÎenÏ
l‰tky, jsou galvanicky spojeny se st!! M¸že proch‰zet
proud až 3,5 mA!!
IzolaÎn odpor podlahy a stÔn se m‰ mÔ˚it na vce mstech, aby
bylo možnÏ situaci spr‰vnÔ posoudit. ZmÔ˚ený odpor nesm mt v
ž‰dnÏm mstÔ hodnotu menö než 50 kΩ . Když je zmÔ˚en‰
hodnota vyöö než 1 MΩ, tak se na displeji LCD (1) zobraz ˝daj
ZST > 999 kΩ .
Pozn‰mka: mÔ˚en je možnÏ provÏst i se sondou P, jejž vlastnosti
jsou definov‰ny v »SN 33 2000-6-61. Dod‰v‰ se jako zvl‰ötn
p˚sluöenstv dle požadavku z‰kaznka.
GOSSEN METRAWATT GMBH
UpozornÔn
Zobrazen‰ hodnota RST se zjist podle DIN VDE 0100
Ήst 610 a odpovd‰ ohmovÏmu podlu izolaÎnho
odporu stanoviötÔ. V praxi je vöak vždy k tÏto hodnotÔ
paraleln kapacitn odporr, který snižuje celkovou hodnotu
ZST .
MÔli byste použvat jen hodnoty ZST protože p˚es n
proch‰z proud tÔlu nebezpeÎný. Pokud je platnÏ vyd‰n
normy 4/94 DIN VDE 0100 Ήst 610 m¸žete takÏ
použvat hodnotu RST . Jinak je pot˚ebnÏ respektovat
požadavky »SN
12
UpozornÔn
P˚ezkouöen mÔ˚icch vodiθ
P˚ed mÔ˚enm izolaÎnho odporu p˚ezkouöejte spojenm
mÔ˚icch hrot¸ zda se na displeji zobraz tÏmÔ˚ hodnota
0 Ω . Tm se zjist p˚padnÏ vadnÏ p˚ipojen mÔ˚icch
vodiθ nebo jejich p˚padn‰ p˚eruöen.
RISO
MÔ˚en izolaÎnho odporu (Funkce RISO)
P˚ipojen
MENU
UpozornÔn
P˚i mÔ˚en izolaÎnho odporu s použitm adaptÏru s vidlic
do z‰suvky (13) se mÔ˚ jeho hodnota pouze mezi vodiÎi L
a PE!
GOSSEN METRAWATT GMBH
45
!
START
Pozor!
Nedotýkejte se mÔ˚icch hrot¸, když probh‰ mÔ˚en
izolaÎnho odporu!
Když jsou vodiÎe volnÔ p˚stupnÏ, mohl by proud proch‰zejc p˚i
mÔ˚icm napÔt 500 V dos‰hnout hodnotu až 1 mA. Tato hodnota
nen sice lidskÏmu organizmu nebezpeÎn‰, ale pr¸chod proudu
z˚etelnÔ ctme a mohlo by dojt k ˝razu vlivem ˝leku. .
Když je izolaÎn odporu nižö než nastaven‰ limitn hodnota (viz
Ήst 12.5) tak se rozsvt sign‰lka UL/RL(7)
UpozornÔn
IzolaÎn odpory se mohou mÔ˚it pouze na za˚zench,
kter‰ jsou bez napÔt!!
Když se p˚i mÔ˚en vyskytne ruöivÏ napÔt ≥ 10 V tak se p˚stroj
zablokuje a izolaÎn odpory nemÔ˚. Svt sign‰lka NETZ/MAINS (6)
a na LCD displeji (1) se zobraz informace:
START
!
Pozor!
Když mÔ˚te za˚zen, kterÏ m‰ kapacitn chrakter, nap˚.
delö kabel, pak m¸že být toto za˚zen nabito až na cca
500 V !!
Dotyk m¸ûe být v tomto p˚padÔ i ûivotu nebezpeÎný!!
Když jste mÔ˚ili izolaÎn odpor na za˚zench kapacitnho
charakteru, tak je možnÏ odstranÔn (vybit) automaticky tak, že po
uvolnÔn tlaÎtka Start (3 nebo 17) ponech‰te p˚iloženy mÔ˚ic
hroty na mstÔ mÔ˚en. ¤daj o zmÔ˚enÏ hodnotÔ izolaÎnho
odporu z¸stane na LCD displeji (1) zachov‰n, navc se zobraz
˝daj z¸statkovÏho napÔt, jehož pokles m¸žete pr¸bÔžnÔ sledovat.
MÔ˚ic hroty odpojte aû je napÔt < 25 V !
UpozornÔn
P˚i mÔ˚en izolaÎnho odporu se silnÔ zatÔžuj baterie
p˚stroje. Proto stisknÔte tlaÎtko Start (3 nebo 17) jen tak
dlouho, dokud se ˝daj na displeji nestabilizuje.
JednotlivÏ vodiÎe (L1, L2, L3 a N) se mus mÔ˚it proti vodiÎi PE!
46
GOSSEN METRAWATT GMBH
12.1
MÔ˚en zemnho svodovÏho proudu (Funkce RE(ISO))
MÔ˚en se prov‰d ke zjiötÔn schopnosti podlahovÏ krytiny
odv‰dÔt elektrostatickÏ n‰boje podle EN 1081. OpÔt respektujte
požadavky »SN!
RISO
P˚ipojen a uspo˚‰d‰n
mÔ˚en
MENU
START
vyt˚ete podlahovou krytinu v mstÔ mÔ˚en do sucha vhodným
hadrem,
Poloûte podlahovou sondu 1081 (sonda P) na msto mÔ˚en a
zatÔûte j z‰vaûm o hmotnosti nejmÏnÔ 300 N (30 kg).
zkuöebn hrot (16) p˚iložte na mÔ˚ic elektrodu a hrot
výmÔnnÏho adaptÏru (12) ñ dvojpˆlový ñ spojte s mstem,
kterÏ m‰ dobrÏ spojen se zem., nap˚. ochranný kontakt
z‰suvky stÔ nebo s ˝st˚ednm topenm.
Mezn hodnoty zemnho svodovÏho odporu se ˚d podle
odpovdajcch p˚edpis¸.
12.2
MÔ˚en izolaÎnho odporu s nastavitelným
zkuöebnm napÔtm
P˚i mÔ˚en izolaÎnho odporu na Ήstech elektrických za˚zen
citlivých na výöi napÔt nebo u za˚zen s Ήstmi se snženou
odolnost proti výöi napÔti mùže být zkuöebn napÔt nastaveno
odchylnÔ od jmenovitÏho jako UVAR v p˚sluönÏ nižö hodnotÔ. Je k
dispozici ˚ada zkuöebnch napÔt celkem ve 22 stupnch od napÔt
20 V do 500 V. Nastavte v menu kurzor na ˚‰dku UVAR a stiskem
tlaÎtka IΔN / i mùžete p˚edvolit p˚sluönÏ zkuöebn napÔt. Nyn se
stiskem tlaÎtka MENU vr‰tte do nabdky a po nastaven kurzoru
do ˚‰dky UVAR mùžete stiskem tlaÎtka START mÔ˚en zah‰jit.
GOSSEN METRAWATT GMBH
47
12.3
MÔ˚en izolaÎnho odporu s nar¸stajcm
zkuöebnm napÔtm
Funkce UISO slouž ke zjiötÔn slabých mst izolace p˚padnÔ ke
zjiötÔn spouötÔcho budcho napÔt u prvkù elektrických za˚zen,
kterÏ maj napÔt snženÏ. Držte-li tlaÎtko START stisknutÏ,
zkuöebn napÔt se plynule zvyöuje. Vlastn mÔ˚en izolaÎnho
odporu startuje:
ï jakmile se dos‰hne koncovÏ napÔt 500 V,
nebo
ï jakmile uvolnte tlaÎtko START
(p˚i zobrazen požadovanÏho napÔt),
nebo
ï jakmile pronikne obvodem mÔ˚itelný zkuöebn proud (nap˚. p˚i
prùrazu).
N‰slednÔ se vykazuje zkuöebn napÔt, event. spouötÔc Îi
prùrazovÏ napÔt a izolaÎn odpor.
12.4
Nastaven mezn hodnoty
M¸žete p˚ed mÔ˚enm nastavit limitn hodnotu izolaÎnho odporu
ve funkci ÑRISO Limitì. Když zmÔ˚enÏ hodnoty poklesnou pod tuto
limitn hodnotu, tak svt Îerven‰ sign‰lka UL/RL. Limitn hodnoty
je možnÏ nastavit v rozmez 100 kΩ až 10 MΩ Limitn hodnotu
zvolte stiskem tlaÎtka IΔN / i.
Nyn se m¸ûete stiskem tlaÎtka MENU vr‰tit do z‰kladn nabdky
(menu) nebo stiskem tlaÎtka START zah‰jit zkouöku s
nastavenou z‰kladn funkc.
START
Vyhodnocen zmÔ˚ených hodnot
Aby nebyly p˚ekroÎeny mezn hodnoty izolaÎnho odporu a
zemnho svodovÏho odporu stanovenÏ »SN, mus být br‰na v
˝vahu mÔ˚ic chyba p˚stroje. Z tabulky 3 na str. 69 m¸žete zjistit
minim‰ln prokazatelnÏ hodnoty pro izolaÎn odpory. Tyto
hodnoty berou v ˝vahu maxim‰ln chybu p˚stroje (p˚i jmenovitým
podmnk‰ch jeho provozu). Mezihodnoty m¸žete interpolovat.
48
12.5
IΔN
MENU
GOSSEN METRAWATT GMBH
MÔ˚en nzkoohmových odpor¸ do 100 Ω
(ochranný vodiÎ a vodiÎ pro vyrovn‰n
potenci‰lu)
13
13.1
!
Pozor!
P˚i mÔ˚en muste postupovat tak, že nejd˚ve p˚iložte mÔ˚ic
hroty k mstu mÔ˚en a pak teprve stisknete tlaÎtko Start (3
nebo 17). Jestliže je za˚zen pod napÔtm, pak p˚stroj mÔ˚en
automaticky zablokuje. Pokud byste vöak nejd˚ve stiskli
tlaÎtko Start a pak hroty p˚iložili k mstu mÔ˚en, vyvol‰v‰te
znaÎnÏ riziko poökozen p˚stroje. Omezit poökozen p˚stroje
m¸že zajistit p˚i tomto výraznÔ nespr‰vnÏm postupu pojistka.
NespolÏhejte prosm pouze na funkci pojistky, ale d¸slednÔ
dodržujte spr‰vný postup !!
MÔ˚en nzkoohmových odpor¸ (Funkce RLO)
MÔ˚en nzkoohmových odpor¸ je možnÏ prov‰dÔt alternativnÔ s
automatickou zmÔnou polarity mÔ˚icho napÔt nebo manu‰lnÔ s
p˚edvolbou kladnÏ nebo z‰pornÏ polarity (+ Pol na PE) a (ñ Pol na
PE) .
!
Pozor!
NzkoohmovÏ odpory se mohou mÔ˚it pouze na
za˚zench, kter‰ jsou bez napÔt!!
Po stisku tlaÎtka Start mÔ˚ p˚stroj automaticky nejprve v jednom
smÔru polarity a pak ve druhÏm. Po vyhodnocen mÔ˚en se
zobraz vždy vyöö namÔ˚en‰ hodnota odporu.
P˚ipojen
START
RLO
Pokud je rozdl namÔ˚ených hodnot vyöö než je nastaven
vyhodnocovac systÏm p˚stroje, zobraz se obÔ namÔ˚enÏ
hodnoty. RozdlnÏ výsledky mÔ˚en zobrazenÏ na LCD displeji (1)
mohou signalizovat nap˚. napÔt na mÔ˚enÏm objektu vzniklÏ
nap˚. termoelektrickým napÔtm nebo cizm napÔtm.
MENU
GOSSEN METRAWATT GMBH
49
P˚i nzkoohmových mÔ˚ench nap˚. p˚i mÔ˚en p˚echodovÏho
odporu jsou baterie silnÔ zatženy. TisknÔte tlaÎtko Start (3 nebo
17) jen tak dlouho jak to vyžaduje vlastn mÔ˚en a vyhodnocen.
UpozornÔn
MÔ˚en nzkoohmových odpor¸
K tÔmto výsledk¸m lze dospÔt zejmÏna v za˚zench s ochranou
odpojenm bez samostatnÏho ochrannÏho vodiÎe (d˚ve
nulov‰nm). D¸vodem mohou být v tomto p˚padÔ paralelnÔ
p˚ipojenÏ impedance nebo vyrovn‰vac proudy. D‰le mohou mt
vliv odpory, jejichž hodnota se v pr¸bÔhu mÔ˚en m¸že mÔnit
(nap˚. indukÎnosti) nebo takÏ nedokonalý kontakt p˚i mÔ˚en (
dvoj zobrazen hodnot na displeji).
Abyste zskali jednoznaÎnÏ výsledky, je t˚eba rozpoznat p˚Îinu
chyby a chybu odstranit.
Zobrazen cizho napÔt:
Odpory mÔ˚icho veden a výmÔnnÏho dvojpˆlovÏho
adaptÏru (12) nejsou do výsledku mÔ˚en zahrnuty,
vzhledem k tomu, že jsou automaticky kompenzov‰ny
použitm Îty˚vodiÎovÏ metody mÔ˚en. Když p˚i mÔ˚en
použijete jednožilovÏ prodlužovac veden, pak je pot˚ebnÏ
p˚ed mÔ˚enm zjistit jeho odpor a od výsledk¸
zobrazených na displeji jej pak odeÎst. M¸žete vöak
použt metodu kompenzace p˚davných prodlužovacch
vodiθ popsanou v Ήsti 13.2.
Odpory, kterÏ svoji hodnotu stabilizuj až po urÎitÏm Îase
po zah‰jen mÔ˚en, byste nemÔli mÔ˚it metodou s
automatickým p˚epˆlov‰nm. Doch‰zelo by potom k
rozdlným výsledk¸m mÔ˚en a jejich z˚ejmým
nejednoznaÎnostem.
Odpory, kterÏ se mohou bÔhem mÔ˚en mÔnit jsou nap˚.:
ñ odpory ž‰rovek, jejichž odpor za studena
se mÔn vlivem mÔ˚icho proudu
ñ odpory s vysokým induktivnm odporem
ñ p˚echodovÏ odpory v mstech styku veden
K nalezen chyby mÔ˚te odpor v obou polarit‰ch mÔ˚en.
50
GOSSEN METRAWATT GMBH
13.2
Kompenzace jedno†ilových prodlu†ovacch vodiθ do
10 Ω (funkce ΔRLO)
P˚i použit jednožilových prodlužovacch vodiθ m¸že být jejich
odpor automaticky p˚strojem odeÎt‰n od zmÔ˚enÏho výsledku.
Pak postupujeme takto:
13.3
IΔN
ZjiötÔn dÏlek u bÔ†ných veden z mÔdi
Když se po mÔ˚en odporu podle Ήsti 13.1 stiskne
tlaÎtko IΔN / i tak se pro bÔžnÏ pr¸˚ezy vodiθ propoÎtaj
a na displeji zobraz odpovdajc dÏlky veden.
vyzkratujte konec prodlužovacho vodiÎe s druhým zkuöebnm
hrotem mÔ˚icho p˚stroje,
zvolte v Menu jeden z bod¸ pro mÔ˚en ΔRLO,
zahajte kompenzaci stiskem tlaÎtka Start,
stisknÔte tlaÎtko IΔN / i.
na LCD displeji (1) se objev pod Îarou hl‰öen o ˝daji ΔRLO a
Offset xxx Ω, p˚iÎemž ˝daj xxx odpovd‰ hodnotÔ odporu
veden mezi 0,00 až 9,99 Ω. Tato hodnota se pak p˚i vöech
n‰sledujcch mÔ˚ench odeÎt‰ od zmÔ˚enÏ hodnoty. Tento
kompenzaÎn odpor z¸st‰v‰ trvale v pamÔti p˚stroje i po jeho
vypnut. Na displeji se tedy p˚i vlastnm mÔ˚en zobraz
skuteÎn‰ hodnota odporu bez p˚davnÏho prodlužovacho
veden.
UpozornÔn
Použvejte tuto funkci výluÎnÔ, když pracujete s jednm
konkrÏtnm prodlužovacm vodiÎem. P˚i použit jinÏho
prodlužovacho veden je nutno tento kompenzaÎn
postup opakovat. Funkce kompenzace p˚davnÏho
odporu prodlužovacho veden se uplatıuje pouze p˚i
p˚edvolenÏ funkci mÔ˚en ΔRLO (auto) a ΔRLO (+ nebo
ñ pˆl na PE ). V ostatnch mÔ˚ench prov‰dÔných bez
prodlužovacch veden, t.j. p˚i p˚edvolbÔ mÔ˚en RLO
(auto) a RLO (+ nebo ñ pˆl na PE ) se tato kompenzace
odporu neuplatıuje a tak nem¸že doch‰zet k
nespr‰vnÏmu vyhodnocov‰n mÔ˚en !!
GOSSEN METRAWATT GMBH
P˚i rozdlných výsledcch p˚i mÔ˚en odporu v režimu AUTO nelze
výsledky mÔ˚en vyvolat, t.j. nezobraz se. V tomto p˚padÔ se
uplatıuj kapacitn a induktivn vlivy, kterÏ výsledky mÔ˚en
zkresluj.
Tabulka se zobrazenými ˝daji plat pouze pro veden z vodivÏ
mÔdi odpovdajcch parametr¸ dle p˚edpis¸ a nem¸že být použita
pro jinÏ materi‰ly, nap˚. hlink !!
51
13.4
Nastaven limitnch hodnot
Mezn hodnotu p˚i mÔ˚en odporu m¸žete nastavit ÑRLO Limitì . V
p˚padÔ, že namÔ˚en‰ hodnota izolaÎnho odporu poklesne pod
nastavenou limitn hodnotu, rozsvt se sign‰lka LED UL/
RLÎervenÔ. Nastaven limitnch hodnot je možnÏ v rozsahu 0,10 Ω
až 10 Ω. Nastavenm kurzoru do polohy Limit a stisku tlaÎtka IΔN /
i lze p˚edvolit požadovanou limitn hodnotu.
Nyn se m¸ûete stiskem tlaÎtka MENU vr‰tit do z‰kladn nabdky
(menu) nebo stiskem tlaÎtka START zah‰jit zkouöku s
nastavenou z‰kladn funkc.
START
14
Zkouöen sledu f‰z (smyslu ot‰Îen)
P˚ipojen
K mÔ˚en použijte výmÔnný adaptÏr dvojpˆlový (12) do kterÏho
p˚ipojte dalö öı¸ru s mÔ˚icm hrotem a tm rozö˚te adaptÏr na
trojpˆlový.
UL-PE
IΔN
MENU
MENU
UpozornÔn
Na LCD displeji (1) se zobraz::
ñ nejvyöö napÔt v mÔ˚enÏm obvodu,
ñ zjiötÔnÏ t˚i f‰ze v navazujcm sledu,
vyznaÎenÏ Îslicemi 1, 2, 3 oddÔlenÏ mezi sebou
znakemì:î a d‰le
ñ koleÎko se öipkou vyznaÎujc smysl ot‰Îen
52
GOSSEN METRAWATT GMBH
START
pravotoÎivÏ pole
levotoÎivÏ pole
z‰mÔna PE/N s f‰z
f‰ze chyb
GOSSEN METRAWATT GMBH
53
15
Prvky pro obsluhu a indikaci
(1) LCD-displej
Na LCD displeji se zobrazuje:
ï jedna nebo dvÔ zmÔ˚enÏ hodnoty trojmstnÔ s jednotkou a
kr‰tkým popisem mÔ˚enÏ veliÎiny
ï jmenovitÏ hodnoty napÔt a kmitoÎtu
ï schema p˚ipojen p˚stroje k mstu mÔ˚en
ï pomocnÏ texty s informacemi
ï hl‰öen a upozornÔn.
(2) TlaÎtko IΔN / i
Tmto tlaÎtkem se uv‰dÔj do Îinnosti n‰sledujc funkce:
ï p˚i zkouöce proudovÏho chr‰niÎe (IΔN): po zmÔ˚en dotykovÏho
napÔt se startuje zkouöka vybaven,
ï po p˚edvolen p˚sluönÏ funkce v MENU lze vyvolat schema
zapojen a pomocnÏ texty ,
ï speci‰ln zkouöky proudových chr‰niθ (v IT stch s kladnou
nebo z‰pornou p¸lvlnou),
ï vyvol‰n doplıujcch informac p˚i zkouök‰ch ZSCHL, ZI a RLO
Toto tlaÎtko m‰ stejnou funkci jako tlaÎtko I (18).
(3) TlaÎtko Start
Tmto tlaÎtkem se startuje mÔ˚en podle v MENU p˚edvolených
funkc. Když je p˚stroj vypnut, tak se stisknutm tohoto tlaÎtka
p˚stroj uvede do chodu a nastartuj se mÔ˚en p˚edem zvolenÏ
z‰kladn nebo vedlejö funkce.
P˚i mÔ˚en RISO (izolaÎn odpor), RLO+ resp. RLOñ (nzkoohmov‰
mÔ˚en a mÔ˚en odpor¸ pro vyrovn‰v‰n potenci‰lu) nebo ZST
(impedance, odpor stanoviötÔ ) mÔ˚ p˚stroj po celou dobu stisku
tlaÎtka.
Toto tlaÎtko m‰ stejnou funkci jako tlaÎtko Start (17).
54
(4) TlaÎtko Menu
Stiskem žlutÏho tlaÎtka se na displeji vyvol‰ z‰kladn funkce, na
kterou je p˚epnaÎ funkc (9) nastaven. Když je p˚stroj vypnutý, tak
se tm souÎasnÔ zapn‰. P˚i každÏm dalöm stisku tlaÎtka se
kurzor, který oznaÎuje nastaven vedlejöch funkc, posune na
n‰sledujc ˚‰dku.
(5) Sign‰lka PE
Svt ÎervenÔ, když je rozdl potenci‰lu mezi dotykovými plochami
(19) a ochranným kontaktem nebo vodiÎem N výmÔnnÏho
adaptÏru (vidlice) (13), odvisle od nastaven p˚epnaÎe funkc (9)
> 100 V, srovnej Ήst 16.1 ÑFunkce sign‰lekì na str. 63.
UpozornÔn
Sign‰lka PE m¸že takÏ svtit v p˚padÔ zavleÎen
potenci‰lu p˚i mÔ˚en. To se m¸že st‰t nap˚. když p˚i
použit výmÔnnÏho adaptÏru dvojpˆlovÏho (12) se
dotýk‰te zkuöebnm hrotem (16) vodiÎe L a druhou rukou
se dotýk‰te dotykových ploch (19) drž‰ku adaptÏr¸ (14) a
stojte na izolovanÏ podlaze. Tvo˚te v tomto p˚padÔ
kapacitn dÔliÎ napÔt.
(6) Sign‰lka NETZ/MAINS
Je ve funkci, pokud je p˚stroj v provozu. Nem‰ ž‰dnou funkci p˚i
nastavench v rozsazch UL-N a UL-PE.
Svt zelenÔ, ÎervenÔ nebo oranžovÔ, blik‰ ÎervenÔ nebo zelenÔ
podle p˚ipojen p˚stroje a funkce (viz Ήst 16.1 ÑFunkce sign‰lekì
na str. 63).
Sign‰lka svt takÏ ÎervenÔ, pokud je v mstÔ mÔ˚en p˚i RISO a
RLO napÔt stÔ.
GOSSEN METRAWATT GMBH
(7) Sign‰lka UL/RL
Svt ÎervenÔ, když je p˚i zkouöen proudových chr‰niθ dotykovÏ
napÔt > 25 V resp. > 50 V jakož i p˚i bezpeÎnostnm odpojen.
Sign‰lka rovnÔž svt, když jsou namÔ˚enÏ hodnoty nižö než
p˚edvolenÏ hodnoty p˚i mÔ˚en RISO a RLO.
(8) Sign‰lka FI/RCD
Svt ÎervenÔ, když p˚i zkouöce proudovÏho chr‰niÎe jmenovitým
vybavovacm rozdlovým proudem proudový chr‰niÎ nevybav do
p˚edepsanÏho Îasu.
Svt rovnÔž, když p˚i zkouöce plynulým n‰r¸stem vybavovacho
rozdlovÏho proudu proudový chr‰niÎ nevybav p˚i dosažen
hodnoty jmenovitÏho vybavovacho rozdlovÏho proudu.
(9) P˚epnaÎ funkc
S tmto otoÎným p˚epnaÎem volte tyto z‰kladn funkce:
UL-N / UL-PE / IΔN (10 mA/30 mA/100 mA/300 mA/500 mA)
ZSchl / ZI / RE / RISO / RLO
Když je p˚stroj zapnut a otoÎte p˚epnaÎem, pak se vždy nastav
z‰kladn funkce.
(10) Z‰vÔsný popruh
Popruh p˚ipevnÔte na levÏ a pravÏ stranÔ k p˚ipevıovacm ok¸m.
DÏlku popruhu nastavte podle pot˚eby a dob˚e zajistÔte proti
uvolnÔn. P˚stroj si pak m¸žete zavÔsit nap˚. kolem krku a m‰te
obÔ ruce volnÏ pro vlastn mÔ˚en.
(11) ¤chyt pro dr†‰k adaptÏr¸
Do ˝chytu m¸žete zasunout drž‰k výmÔnných adaptÏr¸ (14) s
výmÔnným adaptÏrem (vidlic) (13) nebo výmÔnným adaptÏrem
dvojpˆlovým (12).
GOSSEN METRAWATT GMBH
(12) VýmÔnný adaptÏr dvojpˆlový
!
Pozor!
P˚i mÔ˚en m¸že být použv‰n pouze adaptÏr (12), který je
nasunut do drž‰ku adaptÏr¸ (14) a je souΉst
p˚sluöenstv p˚stroje PROFiTEST®0100S-II.
Jeho použit pro jinÏ ˝Îely nen p˚pustnÏ!!
VýmÔnný adaptÏr dvojpˆlový (12) se dvÔma krokosvorkami (15)
se použv‰ pro mÔ˚en v elektrických za˚zen bez z‰suvek s
ochranným kontaktem, nap˚. u pevných p˚vod¸, rozvadÔÎch,
trojf‰zových z‰-suvk‰ch, d‰le p˚i mÔ˚en izolaÎnho odporu a p˚i
nzkoohmových mÔ˚ench.
P˚i mÔ˚en sledu f‰z se tento adaptÏr rozö˚ o dalö oddÔlitelnou
mÔ˚ic öı¸ru (16) se zkuöebnm hrotem na trojpˆlový adaptÏr.
(13) VýmÔnný adaptÏr (vidlice) v n‰rodnm proveden.
!
Pozor!
Pro mÔ˚en m¸že být použit pouze adaptÏr (13), který je
nasunut do drž‰ku adaptÏr¸ (14) a je souΉst p˚stroje
PROFiTEST®0100S-II.
Jeho použit pro jinÏ ˝Îely nen p˚pustnÏ!!
P˚stroj m¸žete p˚ipojit p˚mo do z‰suvky s ochranným kontaktem,
p˚iÎemž nez‰lež na jeho polaritÔ. P˚stroj si s‰m ovÔ˚ spr‰vnost
p˚ipojen a podle pot˚eby zmÔn polaritu. OvÔ˚uje se tm spr‰vnost
zapojen z‰suvky.
S nasazeným adaptÏrem p˚stroj automaticky ovÔ˚ p˚i vöech
mÔ˚ench, zda jsou ochrannÏ kontakty vz‰jemnÔ spojeny a
spojeny s ochranným vodiÎem. Plat pouze pro z‰suvky Schuko.
55
(14) Dr†‰k adaptÏr¸
Do tohoto drž‰ku se zasunuj výmÔnnÏ adaptÏry (13) v proveden
podle jednotlivých zem nebo dvojpˆlový adaptÏr (12) a jsou
zajiötÔny otoÎným kroužkem.
(15) Krokosvorky (nasazovatelnÏ)
(16) zkuöebn hroty
Jeden je pevnÔ p˚ipojený k výmÔnnÏmu adaptÏru (12) a dalö je
volnÔ p˚ipojitelný do zd˚ky výmÔnnÏho adaptÏru (12).
(17) TlaÎtko
Toto tlaÎtko m‰ stejnou funkci jako tlaÎtko Start (3) .
(18) TlaÎtko I
Toto tlaÎtko m‰ stejnou funkci jako tlaÎtko IΔN / i (2).
(19) DotykovÏ plochy
DotykovÏ plochy jsou umstÔnÏ na obou stran‰ch drž‰ku
adaptÏr¸ (14). Jakmile uchopte drž‰k do ruky, dotýk‰te se jich
automaticky. Tyto plochy jsou galvanicky oddÔleny od mÔ˚icch
öı¸r. P˚stroj tak m¸že být použv‰n jako zkouöeÎka f‰z ochrannÏ
t˚dy II!
P˚i rozdlu potenci‰lu od 100 V mezi ochranným vodiÎem PE a
dotykovou plochou svt sign‰lka PE (5) (srovnej Ήst 16.1
ÑFunkce sign‰lekì na str. 63) .
56
(20) Zd˚ka pro p˚ipojen Sondy
Zd˚ka se využv‰ p˚i mÔ˚en napÔt sondy US-PE, napÔt na zemniÎi
UE, uzemıovacho odporu RE a izolaÎnho odporu stanoviötÔ.
M¸že být použv‰na p˚i zkouöce proudových chr‰niθ p˚i mÔ˚en
dotykovÏho napÔt. P˚ipojen Sondy je možnÏ bezpeÎnostnm
ban‰nkem o pr¸mÔru 4 mm.
P˚stroj ovÔ˚, zda je sonda p˚ipojena a zobraz o tom informaci na
displeji.
(21) ¤chyty popruhu
Na levÏ a pravÏ stranÔ p˚stroje jsou dalö ˝chyty pro p˚ipojen
p˚davnÏho popruhu, kterým lze upevnit p˚stroj k tÔlu v pase.
(22) Ohebný kloub
Ohebný kloub krytý profilovým gumovým krytem umožıuje Ήst
p˚stroje s displejem a obslužnými prvky optim‰lnÔ nastavit tak,
aby bylo možnÏ p˚stroj pohodlnÔ obsluhovat a odeÎtat zmÔ˚enÏ
˝daje.
GOSSEN METRAWATT GMBH
(23) N‰hradn pojistky
2 ks n‰hradnch pojistek jsou umstÔny pod krytem prostoru pro
baterie (28).
(24) Pojistky
ObÔ pojistky typ typ M 3,15/500G (alternativnÔ FF 3,15/500G)
chr‰n p˚stroj proti p˚etžen. P˚ipojen f‰zovÏho vodiÎe a
st˚ednho vodiÎe nen samostatnÔ jiötÔno. Když je jedna pojistka
vadn‰ a p˚i mÔ˚en je použv‰na tato Ήst obvodu chr‰nÔn‰ touto
pojistkou, pak se na displeji (1) zobraz odpovdajc ˝daj o
poökozen pojistky.
!
Pozor!
Nespr‰vnÏ pojistky mohou mÔ˚ic p˚stroj velmi tÔûce poökodit.
Pouze origin‰lnmi pojistkami s vhodnou vypnac
charakteristikou, kterÏ jsou schv‰leny firmou GOSSEN
METRAWATT m¸že být zajiötÔna ž‰douc ochrana
(obj.Î. 3-578-189-01).
UpozornÔn
MÔ˚c rozsahy UL-N a UL-PE jsou i po p˚eruöen pojistek
nad‰le ve funkci!.
(25) Nastaviteln‰ podpÔrka
Použv‰ se po vyklopen jako podpÔrka nastavitelnÏ Î‰sti p˚stroje
(Ήst s displejem a obslužnými prvky).
Použv‰ se zejmÏna v p˚padech, kdy p˚stroj lež na stole a je k
nÔmu p˚ipojen modul s minitisk‰rnou a pamÔt ÑPROFiTEST®PSIì
aby nemohlo dojt k samovolnÏmu sklopen odklopnÏ Î‰sti s
modulem.
(26) InformaÎn tabulka
Obsahuje vöechny ˝daje o funkcch a z‰kladn - typovÏ ˝daje o
p˚stroji.
(27) dr†‰k bateri
Do drž‰ku bateri lze umstit 6 ks bateri typu Mignon 1,5 V podle
IEC LR6, kterÏ p˚stroj nap‰j. P˚i vkl‰d‰n bateri dbejte na jejich
spr‰vnou polaritu dle symbol¸ !! Drž‰k lze do prostoru pro baterie
vložit pouze ve spr‰vnÏ poloze, vzhledem jeho klÎov‰n. P˚i
vkl‰d‰n bateri držte drž‰k bateri v ruce tak, abyste vylouÎili jeho
poökozen v p˚padÔ, že vkl‰danÏ baterie maj odchylnou
rozmÔrovou toleranci.
(28) Kryt prostoru bateri
!
Pozor!
P˚ed otev˚enm prostoru pro baterie mus být p˚stroj
odpojen ve vöech pˆlech od mÔ˚icch mst!!
Kryt prostoru bateri se uvolıuje öroubem. Kryje drž‰k bateri (27),
pojistky (24) a n‰hradn pojistky (23).
GOSSEN METRAWATT GMBH
57
(29) symbol mÔ˚enÏ veliÎiny 1
(30) struÎnÏ oznaÎen mÔ˚enÏ veliÎiny
(31) t˚mstnÏ oznaÎen zmÔ˚enÏ veliÎiny 1,
s oznaÎenm mÔ˚enÏ jednotky
(32) t˚mstnÏ oznaÎen zmÔ˚enÏ veliÎiny 2,
s oznaÎenm mÔ˚enÏ jednotky
(33) informaÎn ˝daje, odkazy a upozornÔn
(34) symbol mÔ˚enÏ veliÎiny 2
(35) zd˚ka nabjen/p˚ipojen pro proudový mÔ˚ic transform‰tor
Na tuto zd˚ku se sm p˚ipojovat pouze nabjeÎka akumul‰tor¸ v
p˚stroji nebo proudový mÔ˚ic transform‰tor Z 251G.
(36) infraÎervenÏ rozhran (SIR, IrDa)
Prost˚ednictvm tohoto rozhran se p˚ed‰vaj data k ukl‰d‰n a
protokolov‰n k p˚ipojenÏmu modulu PSI (p˚sluöenstv). D‰le zde
m¸že být p˚ipojen IrDa adaptÏr (p˚sluöenstv) pro Up date
software vlastnho mÔ˚icho p˚stroje s pomoc poÎtaÎe PC.
58
GOSSEN METRAWATT GMBH
16
TechnickÏ parametry
funkce mÔ˚en‰ veliÎina
UL-PE
f
ULñPE
U3~
USONDE
IL
IAMP.
T 4)
Frel 4)
UL–N
UL-N
f
rozliöen
0 ... 99,9 V
0,1 V
100 ... 500 V
1V
0 ... 99,9 V
0,1 V
100 ... 500 V
1V
15,0 ... 99,9 Hz
0,1 Hz
100 ... 1000 Hz
1 Hz
0 ... 99,9 V
0,1 V
1)
100 ... 500(850) V
1V
0 ... 99,9 V
0,1 V
100 ... 253 V
1V
0 ... 1 A
0,1 mA
0 ... 99,9 A
0,1 A
100 ... 199 A
1A
–10,0 … +50,0 °C
10,0 … 90,0%
0 ... 99,9 V
0,1 V
100 ... 300 V
1V
15,0 ... 99,9 Hz
0,1 Hz
100 ... 1000 Hz
1 Hz
UIΔN
0 ... 70,0 V
0,1 V
RE/IΔN = 10 mA
10 Ω ... 6,51 kΩ
3 Ω ... 999 Ω
1 kΩ ... 2,17 kΩ
10 Ω
3Ω
10 Ω
RE/IΔN = 30 mA
IΔN
zobrazen-rozsah
RE / IΔN = 100
mA
RE / IΔN = 300
mA
RE / IΔN = 500
mA
IΔ / IΔN = 10 mA
IΔ / IΔN = 30 mA
IΔ / IΔN = 100 mA
IΔ / IΔN = 300 mA
IΔ / IΔN = 500 mA
UIΔ / UL = 25 V
1Ω ... 651 Ω
1Ω
0,3 Ω ... 99,9 Ω
100 Ω ... 217 Ω
0,2 Ω ... 9,99 Ω
100 Ω ... 130 Ω
3,0 ... 13,0 mA
9,0 ... 39,0 mA
30 ... 130 mA
90 ... 390 mA
150 ... 650 mA
0 ... 25,0 V
0,3 Ω
1Ω
0,2 Ω
1Ω
UIΔ / UL = 50 V
0 ... 50,0 V
tA / IΔN
tA / 5 ∑ IΔN
0 ... 1000 ms
0 ... 40 ms
GOSSEN METRAWATT GMBH
vstupnimpedance/
zkuö. proud
p˚ipojen
L-N-PE
500 kΩ
p˚ipojen
L-PE
500 kΩ
sonda-PE
1MΩ
mÔ˚ic rozsah
základní
chyba
15,4 ... 420 Hz
108 ... 500 V 6)
±(3% n.h.+1D) ±(2% n.h.+1D)
108 ... 253 V
108 ... 500 V 6)
0 ... 253 V
±(3% n.h.+5D) ±(2% n.h.+4D)
5 mA ... 1,0 A
±(5% n.h.+5D) ±(3% n.h.+3D)
±(10%
±(5% n.h.+3D)
n.h.+5D)
±2 °C
±5%
±(2% n.h.+1D) ±(1% n.h.+5D)
±(1% n.h.+1D)
±(0,2%
±(0,1%
n.h.+1D)
n.h.+1D)
+1% n.h.–1D
+10% n.h.+1D
...
+9% n.h.+1D
10 A ... 150 A
0 … +40 °C
20 … 80%
108 ... 253 V
330 kΩ
15,4 ... 420 Hz
0,3 · IΔN
pracovní
chyba
±(1% n.h.+5D)
±(1% n.h.+1D)
±(2% n.h.+1D)
±(1% n.h.+5D)
±(1% n.h.+1D)
±(0,2%
±(0,1%
n.h.+1D)
n.h.+1D)
5 ... 70 V
vidlice
2)
p˚ipojen
2pˆl3pˆladaptÏr adaptÏr sonda
kleötÔ
Z541A
UN = 120/230 V
vypoÎten‰
hodnota
fN = 50/60 Hz
UL = 25/50 V
3,0 ... 13,0 mA 3,0 ... 13,0 mA
0,1 mA
9,0 ... 39,0 mA 9,0 ... 39,0 mA
1 mA 30 ... 130 mA 30 ... 130 mA
1 mA 90 ... 390 mA 90 ... 390 mA
1 mA 150 ... 650 mA 150 ... 650 mA
0 ... 25,0 V
0,1 V
jako IΔ
0 ... 50,0 V
1 ms
1 ms
jmenovitÏ
hodnoty
1,05 ∑ IΔN
5 ∑ IΔN
0 ... 1000 ms
0 ... 40 ms
IΔN = 10/30/
100/300/500
mA
UN2)5) = 400 V
IΔN = 10/30 mA
dle
volby
±(5% n.h.+1D) ±(1% n.h.+2D)
+10% n.h.+1D
+2,5% n.h.ñ1D
...
+9% n.h.+1D
±4 ms
±3 ms
59
funkce mÔ˚en‰ veliÎina
ZSchl
(cel‰ sinusovka) ZI
ZSchl
rozliöen
0,01 ... 9,99 Ω
10 mΩ
0 A ... 999 A
1,00 kA ... 9,99 kA
10,0 kA ... 50,0 kA
3)
1A
10 A
100 A
RE
(RESchl
bez sondy)
0 ... 10 Ω
0 ... 10 Ω
0 ... 10 Ω
0 ... 100 Ω
0 ... 1 kΩ
1 kΩ ... 10 kΩ
10 mΩ
10 mΩ
10 mΩ
10 mΩ
1Ω
1Ω
UE
0 ... 253 V
1V
ZSchl
(+/ñ p¸lvlna)
ZI
IK
RE
zobrazen-rozsah
ZST
0 ... 1 MΩ
1 kΩ
vstupnimpedance/
zkuö. proud
základní
chyba
0,15 ... 0,49 Ω
0,50 ... 0,99 Ω
0,83 ... 4,0 A 1,00 ... 9,99 Ω UN = 120/230 V
0,25 ... 0,99 Ω U 2)= 400 V/
N
1,00 ... 9,99 Ω 500
V p˚i ZSchl
120 (108 ... 132) V
ó
230 (196 ... 253) V fN = 50/60 Hz
400 (340 ... 440) V
±(10% n.h.+2D)
±(10% n.h.+3D)
±(5% n.h.+3D)
±(18% n.h.+3D)
±(10% n.h.+3D)
±3 D
±(4% n.h.+3D)
±(3% n.h.+3D)
±(6% n.h.+5D)
±(4% n.h.+3D)
ó
ó
0,83 ... 3,4 A 0,15 Ω ... 0,49 Ω
0,83 ... 3,4 A 0,50 Ω ... 0,99 Ω
0,83 ... 3,4 A 1,0 Ω ...9,99 Ω
400 mA
10 Ω ...99,9 Ω UN = 120/2302)V
100 Ω ...999 Ω UN = 400 V
40 mA
4 mA
1 kΩ ...9,99 kΩ fN = 50/60 Hz
vypoÎten‰
ó
hodnota
±(10% n.h.+2D)
±(10% n.h.+3D)
±(5% n.h.+3D)
±(10% n.h.+3D)
±(10% n.h.+3D)
±(10% n.h.+3D)
±3 D
±(4% n.h.+3D)
±(3% n.h.+3D)
±(3% n.h.+3D)
±(3% n.h.+3D)
±(3% n.h.+3D)
2,3 mA p˚i
230 V
RST
RISO, RE ISO
RISO
U
2)
3)
4)
5)
6)
10 kΩ ... 199 kΩ
200 kΩ ... 999 Ω
U0 = UL-N
10 kΩ ... 200
kΩ
vidlice 2)
p˚ipojen
2pˆl.- 3pˆl.- sonda
adaptÏr adaptÏr
kleötÔ
Z541A
ZSchl
n.h.+3D)
±(10% n.h.+2D) ±(5%±(10%
±(20% n.h.+2D)
n.h.+3D)
±(20%
±(20% n.h.+2D)
n.h.+3D)
UN = 100 V
IN = 1 mA
0,01 ... 9,99 MΩ
10,0 ... 99,9 MΩ
0,01 ... 9,99 MΩ
10,0 ... 99,9 MΩ
100 ... 200 MΩ
0,01 ... 9,99 MΩ
10,0 ... 99,9 MΩ
100 ... 300 MΩ
10 kΩ
100 kΩ
10 kΩ
100 kΩ
1 MΩ
10 kΩ
100 kΩ
1 MΩ
IK = 1,5 mA
25 ... 600 Vñ
1V
500 kΩ
50 kΩ ... 100
MΩ
UN = 250 V
IN = 1 mA
±(5% n.h.+1D) ±(3% n.h.+1D)
UN = 500 V
IN = 1 mA
RLO
±(3% n.h.+1D)
25 ... 600 V
0,01 Ω ... 9,99 Ω 10 mΩ I ≥ 200 mA
0,1 Ω ... 6 Ω
10,0 Ω ... 99,9 Ω 100 mΩ m
pouze pro stÔ kategorie p˚epÔt II, stupeı zneÎiötÔn 2, max. 5 min.
RLO
1)
jmenovitÏ
hodnoty
pracovní
chyba
mÔ˚ic rozsah
U0 = 4,5 V
±(1,5%
n.h.+1D)
±(4% n.h.+2D) ±(2% n.h.+2D)
U > 253 V pouze s 2 pˆlovým adaptÏrem
100 UN x 1/Ω
s externm adaptÏrem Z541A jako zvl‰ötnm p˚sluöenstvm
IΔN = 500 mA, max. UN = 330 V
L-PE: 300 V, L-L: 500 V
60
GOSSEN METRAWATT GMBH
ReferenÎn podmnky
NapÔt stÔ
KmitoÎet stÔ
KmitoÎet mÔ˚enÏ veliÎiny
Tvar k˚ivky mÔ˚enÏ veliÎiny
ImpedanÎn ˝hel
Odpor sondy
Nap‰jen
Teplota prost˚ed
Relativn vlhkost
Dotykov‰ plocha
StanoviötÔ
JmenovitÏ rozsahy pou†it
NapÔt UN
KmitoÎet fN
Rozsah mÔ˚en napÔt UY
Rozssah mÔ˚en kmitoÎtu
Tvar k˚ivky
Teplotn rozssah
NapÔt bateri
ImpedanÎn ˝hel stÔ
Odpor sondy
GOSSEN METRAWATT GMBH
230 V ± 0,1 %
50 Hz ± 0,1 %
45 Hz ... 65 Hz
Sinus (odchylka mezi efektivn a
usmÔrnÔnou hodnotou ≤ 0,1 %)
cos ϕ = 1
≤ 10 Ω
Batterie: 8 V ± 0,5 V
+ 23 °C ± 2 K
40 % ... 60 %
p˚i zkouöce rozdlu napÔt proti zemi
ÎistÔ ohmickÏ
Okoln podmnky
Skladovac teplota
Pracovn teplota
Relativn vlhkost
Nadmo˚sk‰ výöka NN
Nap‰jen
Baterie
Akumul‰tory
NabjeÎka
(nen souΉst dod‰vky)
Doba nabjen
120 V
(108 ... 132 V)
230 V
(196 ... 253 V)
400 V
(340 ... 440 V)
16 2/3 Hz
(15,4 ... 18 Hz)
50 Hz
(49,5 ... 50,5 Hz)
60 Hz
(59,4 ... 60,6 Hz)
200 Hz
(190 ... 210 Hz)
400 Hz
(380 ... 420 Hz)
65 ... 550 V
15,4 ... 420 Hz
Sinus
0 °C ... + 40 °C
6 ... 10 V
odpovdajc cos ϕ = 1 ... 0,95
< 50 kΩ
ñ20 °C ... +60 °C (bez bateri)
ñ10 °C ... +50 °C
max. 75%, bez orosen
max. 2000 m
6 ks 1,5 V-Mignon
(Alkali-Mangan podle IEC-LR6 resp.
ANSI-AA nebo JIS-AM3)
NiCd nebo NiMH
NA 0100S (9 V DC)
konektor ∅ 3,5 mm
cca. 8 hod.
PoÎet mÔ˚en (s jednou sadou bateri)
RISO
1 mÔ˚en ñ 25 s pauza:
1500 mÔ˚en
automatickÏ p˚epˆlov‰n
RLO
(1 mÔ˚ic cyklus) ñ 25 s pauza:
1500 mÔ˚en
P˚i použit akumul‰tor¸ se dociluje, vzhledem k jejich nižö kapacitÔ
poÎet mÔ˚en cca v ˝rovni 2/3 výöe popssaných mÔ˚en. Optim‰ln
výsledky se dociluj s origin‰ln sadou Akku-set 0100S (objednac
Îslo Z501B).
61
Elektrick‰ bezpeÎnostt
T˚da ochrany
JmenovitÏ napÔt stÔ
Zkuöebn napÔt
MÔ˚ic kategorie
Supeı zneÎiötÔn
JiötÔn
P˚ipojen L a N
RLO
II dle IEC 61010-1/EN 61010-1/
VDE 0411-1
230/400 V (300/500 V)
3,7 kV 50 Hz
300 V CAT III
2
tavnÏ pojistky
M 3,15/500G 6,3 mm x 32 mm
(alt. FF 3,15/500G)
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
Výrobn norma
EN 61326-1:1997
EN 61326:1997/A1:1998
Ochrana prost˚ednictvm
pojistek
Rozhran
Typ
Format
Dosah
¤roveı ruöen
T˚da
Mechanick‰ pevnost
EN 55022
A
RozmÔry
Odolnost proti vyza˚ov‰n Zkuöebni hodnota
EN 61000-4-2
Kontakt/vzduch - 4 kV/8 kV
EN 61000-4-3
10 V/m
EN 61000-4-4
Sít´ový p˚ípoj
Hmotnost
T˚da ochrany
Elektronick‰ ochrana p˚i dodržen
spr‰vnÏho postupu mÔ˚en zamez
uveden p˚stroje do funkce, pokud
je v mstÔ mÔ˚en napÔt.
3,15 A 10 s,
> 5 A − vybaven poijistky
InfraÎervenÏ (SIR/IrDa)
bidirektional, p¸lduplex
9600 Baud,
1 Startbit, 1 Stopbit, 8 Datenbits,
bez Parity, bez Handshake
max. 30 cm
doporuÎený odstup: < 10 cm
240 mm x 340 mm x 62 mm
(bez mÔ˚icch öı¸r)
cca. 2,5 kg s bateriemi
Pouzdro IP 40
Zkuöebn hroty IP 40 dle
DIN VDE 0470 Ήst 1/EN 60529
P˚et†en
Riso
UL-PE, UL-N
Fi, RE, RF
Zschl, Zi
62
600 V trvale
600 V trvale
440 V trvale
550 V (p˚i vyööm poÎtu mÔ˚en
prov‰dÔných bez p˚est‰vek mezi
jednotlivými mÔ˚enmi m¸že dojt
vyjmeÎnÔ k teplotnmu p˚etžen a
teplotn pojistka mÔ˚en p˚eruö.)
GOSSEN METRAWATT GMBH
16.1
Funkce sign‰lek
sign‰lka
vidlice
mÔ˚icadaptÏr
nastaven
p˚epnaÎe funkc (9)
PE
svt ÎervenÔ
X
X
vöechny
PE
svt ÎervenÔ
X
X
IΔN / RE / RLO / ZSchl / RISO
NETZ/
MAINS 1)
NETZ/
MAINS 1)
NETZ/
MAINS
NETZ/
MAINS 1)
NETZ/
MAINS 1)
NETZ/
MAINS
NETZ/
MAINS
svt zelenÔ
X
UL/RL
FI/RCD
1)
stav
funkce
p˚stroj vypne p˚i rozdlu potenci‰lu ≥ 100 V mezi dotykocou plochou a jednm z vodiθ L, N, PE resp. L1, L2, L3
p˚i jednopˆlovÏm p˚ipojen nebo PE (ochranný kontakt) p˚i vcepˆlovÏm p˚ipojen
kmitoÎet f > 45 Hz
p˚stroj zapnut a rozdl potenci‰lu je ≥ 100 V mezi dotykovými plochami a PE (ochranný kontakt)
kmitoÎet f > 45 Hz
IΔN / RE / RI / ZSchl
napÔt stÔ 65 V až 253 V, mÔ˚en je možnÏ
napÔt stÔ 65 V až 440 V, N-vodiÎ nen p˚ipojen, mÔ˚en je možnÏ
(IΔN 500 mA, 330 V)
blik‰ zelenÔ
X
IΔN / RE / RI / ZSchl
blik‰ zelenÔ
X
ZSchl
napÔt stÔ 65 V až 550 V, mÔ˚en je možnÏ
svt
oranžovÔ
X
IΔN / RE / ZI / ZSchl
napÔt stÔ 65 V až 253 V proti PE, 2 dvÔ r¸znÏ f‰ze
(stÔ bez N-vodiÎe), mÔ˚en je možnÏ
blik‰ ÎervenÔ
X
IΔN / RE / ZI / ZSchl
napÔt stÔ < 65 V nebo > 253 V, mÔ˚en je blokov‰no
napÔt stÔ < 65 V nebo > 550 V, mÔ˚en je blokov‰no
blik‰ ÎervenÔ
X
ZSchl
svt ÎervenÔ
X
RISO / RLO
svt ÎervenÔ
svt ÎervenÔ
X
X
X
X
IΔNN
RISO / RLO
IΔN
ciz napÔt, mÔ˚en je blokov‰no
ñ dotykovÏ napÔt UIΔN resp. UIΔ > 25 V resp. > 50 V
ñ bezpeÎnostn vypnut p˚stroje je provedeno
ñ p˚ekroÎen, resp. nedodržen nastavenÏ limitn hodnoty p˚i RISO / RLO
proudový chr‰niÎ p˚i zkouöce vypnut nevybavil nebo byla p˚ekroÎena dovolen‰ doba vypnut
Sign‰lka funkce stÔ NETZ/MAINS (6) nem‰ ž‰dnou funkci p˚i mÔ˚en chybovÏho proudu proudových chr‰niθ v IT stch
GOSSEN METRAWATT GMBH
63
17
Obsluha p˚stroje
17.1
Autotest
UpozornÔn
V p˚edchozm vyobrazen na displeji jsou uvedeny
n‰sledujc ˝daje:
– verse programovÏho vybaven a jej datum
– typ p˚stroje
– datum posledn kalibrace/posledn just‰že
– zobrazen výsledk¸ internho testu
(zobrazen ROM- a CAL-CHECKSUM: mus být
ÑOK !ì. Pokud se nezobraz OK, pak
mÔ˚ic p˚stroj nen p˚ipraven k mÔ˚en
Kontaktujte prosm servisn st˚edisko firmy
UL-N
MENU
START
Kontrolu testov‰n displeje testovacmi obrazci zaÎnÔte stiskem
tlaÎtka Start (3 nebo 17).
Stiskem tlaÎtka Menu (4) m¸žete test p˚edÎasnÔ ukonÎit.
Nejd˚ve se v‰m zobraz postupnÔ öest obrazc¸ se svislými a
podÏlnými Îarami, kterÏ se zobrazuj a posunuj po displeji po
opakovanÏm stisku tlaÎtka Start :
START
START
64
GOSSEN METRAWATT GMBH
Po jeho dalöm stisku se objev na displeji öachovnice:
START
START
UpozornÔn
Dalöm stiskem tlaÎtka Start se zah‰j automatický test
relÏ p˚stroje. KaždÏ relÏ sepne slyöitelnÔ dvakr‰t.
START
START
UpozornÔn
Po opÔtnÏm stisku tlaÎtka Start se zah‰j automatický
test sign‰lek. Každ‰ ze t˚ sign‰lek blikne t˚ikr‰t.
Sign‰lka PE nen automaticky testov‰na a jej funkce se
m¸že kontrolovat p˚iloženm mÔ˚icch hrot¸ na msto pod
napÔtm!
GOSSEN METRAWATT GMBH
Dalöm stiskem tlaÎtka Start se zobraz informace o ukonÎen
testu a je možnÏ zah‰jit vlastn mÔ˚en s p˚strojem stiskem
kterÏhokoliv tlaÎtka a to plnÔ v souladu s n‰vodem k obsluze!!
65
17.2
Baterie, akumul‰tory a nabjen
PravidelnÔ v kr‰tkých intervalech, nap˚. p˚ed odchodem na
mÔ˚en nebo po urÎitÏ dobÔ skladov‰n p˚stroje provÔ˚te, zda
nejsou baterie nebo akumul‰tory v p˚stroji vybitÏ. U vybitých
bateri m¸že dojt k ˝niku elektrolytu. Dojde-li k tÏto situaci, je
nezbytnÏ p˚ed uvedenm p˚stroje do provozu a osazenm nových
bateri nebo akumul‰tor¸, zbytky elektrolytu vyt˚t vlhkým
had˚kem a nechat vyschnout. Pokud p˚stroj nebude spr‰vnÔ
reagovat p˚edejte jej ke kontrole Îi p˚padnÏ opravÔ serviznmu
st˚edisku.
Když p˚i testu bateri (viz Ήst 3.3 ÑTest bateri nebo akumul‰tor¸ì
na str. 9) zjistte, že napÔt bateri nebo akumul‰tor¸ pokleslo pod
p˚pustnou hodnotu, vymÔıte vždy celou sadu bateri za novÏ
nebo akumul‰tory dobijte p˚edepsaným postupem (viz Ήst 3.1
na str. 8)
UL-N
ñ jsou vloženy akumul‰tory, nikoliv baterie,
ñ p˚stroj je vöemi pˆly oddÔlen od mst mÔ˚en,
ñ je nastaveno spr‰vnÏ napÔt 9 V.
17.2.1 Z‰kladn nabjen NiMH- nebo NiCd-Aku v p˚stroji
ProblÏm
Akumul‰tory nejsou plnÔ nabity
ï p˚i prvnm nabjen akumul‰tor¸
ï p˚i nabjen akumul‰tor¸ s rozdlným z¸statkovým napÔtm
jedno-tlivých Îl‰nk¸
To rozpozn‰te po cca 30 minut‰ch nabjen p˚i vypnutÏm p˚stroji,
kdyû p˚stroj znovu zapnete a na displeji je signalizov‰n nzký stav
napÔt bateri a p˚stroj se ihned vypne.
Pomoc
Odpojte nabjeÎku od stÔ a od p˚stroje.
P˚epnÔte p˚epnaÎ napÔt na nabjeÎce z polohy Ñ9 Vì do
polohy Ñ12 Vì.
P˚ipojte opÔt nabjeÎku k p˚stroji a n‰slednÔ ji zapojte do stÔ
230 V.
Nabjejte n‰slednÔ baterie p˚i vypnutÏm p˚stroji cca.
10 .... 15 min.
MENU
N‰slednÔ odpojte nabjeÎku od stÔ a p˚epnaÎ napÔt p˚epnÔte
z polohy Ñ12 Vì zpÔt do polohy Ñ9 Vì.
START
P˚ipojte opÔt nabjeÎku do stÔ 230 V.
!
66
Pozor!
Použvejte k nabjen pouze p˚edepsanou nabjeÎku typ
NA 0100S s bezpeÎným oddÔlenm obvod¸ a
sekund‰rnm napÔtm 9 V DC !!.
P˚ed p˚ipojenm nabjeÎky do nabjec zd˚ky se
ubezpeÎte o n‰sledujcm:
Nabjen bateri pak probh‰ obvyklým zp¸sobem, t.j. po
p˚ipojen nabjeÎky stisknete tlaÎtko START p˚i poloze kurzoru
v pozici Test bateri/Nabjet a m¸ûete sledovat pr¸bÔh nabjen.
GOSSEN METRAWATT GMBH
17.3
Pojistky
Když se nap˚. z d¸vod¸ p˚etžen jedna pojistka p˚eruö, objev se
na LCD displeji (1) odpovdajc informace. Rozsahy napÔt jsou
nad‰le ve funkci.
!
UpozornÔn
P˚i nÔkterých mÔ˚ench m¸ûe vadn‰ pojistka vyvolat
chybnÏ mÔ˚en. Pak se objev na displeji výzva ke
kontrole. ChybnÏ mÔ˚en m¸ûe mt vöak i nÔkolik p˚Îin,
mimo jinÏ i vadnÏ pojistky.
VýmÔna pojistek
!
Pozor!
Než otev˚ete kryt prostoru pro baterie (28) odpojte
p˚stroj ve vöech pˆlech od mst mÔ˚en!!
uvolnÔte na zadn stranÔ p˚stroje öroub s dr‰žkou krytu
prostoru pro baterie (28) a kryt odstraıte. Pojistky (24) a
n‰hradn pojistky (23) jsou teÚ p˚stupnÏ,
uvolnÔte kryt pojistky (24) vhodným n‰strojem, nap˚.
öroubov‰kem tak, že na nÔj zatlaÎte a pak pootoÎte lehce
doleva.
GOSSEN METRAWATT GMBH
Pozor!
Nespr‰vnÔ pojistky mohou p˚stroj tÔûce poökodit.
Použvejte proto pouze pojistky schv‰lenÏ firmou
GOSSEN-METRAWATT GmbH, kterÏ svoji vypnac
charakteristikou chr‰n p˚stroj odpovdajcm zp¸sobem
(obj. Îslo-Nr. 3-578-189-01).
Je nep˚pustnÏ pojistky i jen kr‰tkodobÔ p˚emostit nebo
opravovat. Vystavujete se poökozen p˚stroje, když
použijete pojistky na jiný jmenovitý proud, s jinou vypnac
schopnost nebo jinou vypnac charakteristikou!!
vyjmÔte vadnou pojistku a nahraÚte ji novou (23).
spolu s krytem pojistky ji vložte zpÔt na jej msto, zatlaÎte
smÔrem dol¸ a pootoÎte doprava,
prostor pro baterie opÔt uzav˚ete krytem (28) a pevnÔ
p˚iöroubujte..
17.4
Pouzdro
Pouzdro p˚stroje nevyžaduje ž‰dnÏ zvl‰ötn oöet˚ov‰n. VÔnujte
pozornost ÎistÏmu povrchu. K ÎiötÔn použvejte lehce navlhÎený
had˚k. Nepoužvejte obvyklÏ Îistc a myc prost˚edky !!
67
18
P˚lohy
Tabulky ke zjiötÔn maxim‰lnch, p˚padnÔ minim‰lnch hodnot zobrazených na displeji,
kdy† se bere v ˝vahu maxim‰ln chyba p˚stroje p˚i jeho provoznm pou†v‰n.
18.1
Tabulka 1
ZSchl. (cel‰ vlna) / ZI (Ω)
max.
hraniÎn
zobrazen‰
hodnota
hodnota
0,10
0,07
0,15
0,11
0,20
0,16
0,25
0,20
0,30
0,25
0,35
0,30
0,40
0,34
0,45
0,39
0,50
0,43
0,60
0,51
0,70
0,60
0,80
0,70
0,90
0,79
1,00
0,88
1,50
1,40
2,00
1,87
2,50
2,35
3,00
2,82
3,50
3,30
4,00
3,78
4,50
4,25
5,00
4,73
6,00
5,68
7,00
6,63
8,00
7,59
9,00
8,54
9,99
9,48
68
18.2
ZSchl. (+/- p¸lvlna) (Ω)
max.
hraniÎn
zobrazen‰
hodnota
hodnota
0,10
0,05
0,15
0,10
0,20
0,14
0,25
0,18
0,30
0,22
0,35
0,27
0,40
0,31
0,45
0,35
0,50
0,39
0,60
0,48
0,70
0,56
0,80
0,65
0,90
0,73
1,00
0,82
1,50
1,33
2,00
1,79
2,50
2,24
3,00
2,70
3,50
3,15
4,00
3,60
4,50
4,06
5,00
4,51
6,00
5,42
7,00
6,33
8,00
7,24
9,00
8,15
9,99
9,05
hraniÎn
hodnota
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
Tabulka 2
max.
zobrazen‰
hodnota
0,07
0,11
0,16
0,20
0,25
0,30
0,34
0,39
0,43
0,51
0,60
0,70
0,79
0,88
1,40
1,87
2,35
2,82
3,30
3,78
4,25
4,73
5,68
6,63
7,59
8,54
RE / RESchl. (Ω)
max.
hraniÎn
zobrazen‰
hodnota
hodnota
10,0
9,49
15,0
13,6
20,0
18,1
25,0
22,7
30,0
27,2
35,0
31,7
40,0
36,3
45,0
40,8
50,0
45,4
60,0
54,5
70,0
63,6
80,0
72,7
90,0
81,7
100
90,8
150
133
200
179
250
224
300
270
350
315
400
360
450
406
500
451
600
542
700
633
800
724
900
815
hraniÎn
hodnota
1,00 k
1,50 k
2,00 k
2,50 k
3,00 k
3,50 k
4,00 k
4,50 k
5,00 k
6,00 k
7,00 k
8,00 k
9,00 k
9,99 k
max.
zobrazen‰
hodnota
906
1,36 k
1,81 k
2,27 k
2,72 k
3,17 k
3,63 k
4,08 k
4,54 k
5,45 k
6,36 k
7,27 k
8,17 k
9,08 k
GOSSEN METRAWATT GMBH
18.3
Tabulka 3
18.4
Tabulka 4
hraniÎn
hodnota
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
Min.
zobrazen‰
hodnota
0,12
0,17
0,23
0,28
0,33
0,38
0,44
0,49
0,54
0,59
0,65
0,75
0,86
0,96
1,07
1,59
2,12
2,65
3,17
3,70
4,23
4,75
5,28
6,33
7,38
8,44
9,49
hraniÎn
hodnota
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100
150
200
250
300
GOSSEN METRAWATT GMBH
18.5
Tabulka 5
RLO Ω
RISO MΩ
Min.
zobrazen‰
hodnota
10,7
15,9
21,2
26,5
31,7
37,0
42,3
47,5
52,8
63,3
73,8
84,4
94,9
106
158
211
264
316
hraniÎn
hodnota
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
max.
zobrazen‰
hodnota
0,07
0,12
0,17
0,22
0,26
0,31
0,36
0,41
0,46
0,55
0,65
0,75
0,84
0,94
1,42
1,90
2,38
2,86
3,34
3,82
4,30
4,78
5,75
6,71
7,67
8,63
ZST kΩ
hraniÎn
hodnota
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
99,9
max.
zobrazen‰
hodnota
9,59
14,4
19,2
24,0
28,8
33,6
38,4
43,2
48,0
57,6
67,2
76,9
86,5
96,0
hraniÎn
hodnota
10
15
20
25
30
35
40
45
50
56
60
70
80
90
100
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
min.
zobrazen‰
hodnota
14
19
25
30
36
42
47
53
58
65
69
80
92
103
114
169
253
315
378
440
503
565
628
753
878
>999
69
18.6
Tabulka 6
Zkratový proud-nejni†ö hodnoty zobrazenÏ na displeji
ke zjiötÔn jmenovitých proud¸ r¸zných pojistek a jistiθ pro stÔ se jmenovitým napÔtm UN=230/240 V
Pojistky pro nzkÏ napÔt
podle norem ˚ady DIN VDE 0636
jmeno-vitý
proud IN
[A]
2
3
4
6
8
10
13
16
20
25
32
35
40
50
63
80
100
125
160
Charakteristika gL, gG, gM
vypnac proud 5 s
hraniÎn
hodnota
[A]
9,2
14,1
19
27
37
47
56
65
85
110
150
173
190
260
320
440
580
750
930
min.
zobrazen
[A]
10
15
20
28
39
50
59
69
90
117
161
186
205
297
369
517
675
889
1,12 k
P˚klad
Zobrazen‰ hodnota 90,4 A
max. 16 A
70
jistiÎe
vypnac proud 0,4 s
hraniÎn
hodnota
[A]
16
24
32
47
65
82
98
107
145
180
265
295
310
460
550
min.
zobrazen
[A]
17
25
34
50
69
87
104
114
155
194
303
339
357
529
639
Charakteristika B/E
(d˚ve L)
vypnac proud
5 x IN (< 0,2 s/0,4 s)
hraniÎn
min.
hodnota
zobrazen
[A]
[A]
10
11
15
16
20
21
30
32
40
42
50
53
65
69
80
85
100
106
125
134
160
172
175
188
200
216
250
285
315
363
Charakteristika C
(d˚ve G, U)
vypnac proud
10 x IN (< 0,2 s/0,4 s)
hraniÎn
min.
hodnota
zobrazen
[A]
[A]
20
21
30
32
40
42
60
64
80
85
100
106
130
139
160
172
200
216
250
285
320
369
350
405
400
467
500
578
630
737
nejblže nižö hodnota pro jistiÎe charakteristiky B z tabulky: 85 A
Charakteristika D
Charakteristika K
vypnac proud
20 x IN (< 0,2 s/0,4 s)
hraniÎn
min.
hodnota
zobrazen
[A]
[A]
40
42
60
64
80
85
120
128
160
172
200
216
260
297
320
369
400
467
500
578
640
750
700
825
800
953
1000
1,22 k
1260
1,58 k
vypnac proud
12 x IN (< 0,1 s)
hraniÎn
min.
hodnota
zobrazen
[A]
[A]
24
25
36
38
48
51
72
76
96
102
120
128
156
167
192
207
240
273
300
345
384
447
420
492
480
553
600
700
756
896
960
1,16 k
1200
1,49 k
1440
1,84 k
1920
2,59 k
jmenovitý proud (IN) jistcho prvku
GOSSEN METRAWATT GMBH
18.7
VysvÔtlivky zkratek pou†itých v n‰vodu
ProudovÏ chr‰niÎe
IΔ
rozdlový proud
IΔN
jmenovitý vybavovac rozdlový proud
postupnÔ nar¸stajc proud (chybový)
IF
PRCD p˚enosný proudový chr‰niÎ RCD
RE
vypoÎtený zemn odpor- resp. odpor zemn smyÎky
selektivn proudový chr‰niÎ
S
SRDC Socket (pevnÔ instalovaný chr‰niÎ) RCD
Îas vybaven
tA
UIΔ
dotykovÏ napÔt v okamžiku vybaven
UIΔN dotykovÏ napÔt
vztaženÏ na jmenovitý vybavovac rozdlový proud IΔN
UL
dovolenÏ dotykovÏ napÔt
Jistc prvky
IK
vypoÎtený zkratový proud (p˚i jmenovitÏm napÔt)
ZI
vnit˚n impedance stÔ
ZSchl impedance vypnac smyÎky
UzemnÔn
odpor uzemnÔn zdroje
RB
RE
zmÔ˚ený zemn odpor
RESchl odpor smyÎky zemniÎe
NzkoohmovÏ odpory
ochranných-, zemnch- a vodiθ k vyrovn‰v‰n potenci‰lu
RLO+ odpor vodiθ k vyrovn‰v‰n potenci‰lu (+ pˆl na PE)
RLOñ odpor vodiθ k vyrovn‰v‰n potenci‰lu (- pˆl na PE)
GOSSEN METRAWATT GMBH
Izolace
RE(ISO)
RISO
RST
ZST
zemn svodový odpor(DIN 51953)
izolaÎn odpor
odpor podlahy
impedance podlahy
Proud
IL
IM
IN
IP
unikajc proud (mÔ˚en s kleötÔmi - proud. transform‰tor)
mÔ˚ic proud
jmenovitý proud
zkuöebn proud
NapÔt
f
kmitoÎet napÔt stÔ
jmenovitý kmitoÎet napÔt stÔ
fN
UBatt napÔt baterie
napÔt na zemniÎi
UE
UL-L napÔt mezi dvÔma krajnmi vodiÎi
UL-N napÔt mezi L a N
UL-PE napÔt mezi L a PE
U
napÔt
UN
jmenovitÏ napÔt stÔ
nejvyöö napÔt zmÔ˚enÏ p˚i ovÔ˚ov‰n sledu f‰z
U3~
USonde
US-PE napÔt mezi sondou a PE (napÔt na sondÔ)
napÔt mezi vodiÎi a zem
UY
AdaptÏr pro mÔ˚en teploty a vlhkosti Z541A
FREL.
relativn vlhkost
Temp./ϑ teplota
71
19
Prodej - opravy - servis a n‰hradn dly kalibrace DKD*
Dovoz a prodej p˚stroj¸, z‰ruÎn a poz‰ruÎn servis a n‰slednÏ
metrologickÏ ovÔ˚ov‰n p˚stroj¸ je zajiötÔno firmou:
GMC - mÔ˚ic technika, s.r.o.
Fˇgnerova 1a
678 01 Blansko
»esk‰ Rebublika
Tel.: +420 516 482 611
Fax:¥+420 516 410 907
E-mail: [email protected]
www.gmc.cz
*
KalibraÎn laborato˚ pro mÔ˚en elektrických veliÎin DKD ñ K ñ 19701
akreditoraná dle DIN EN ISO/IEC 17025
Akreditace pro veliÎiny: stejnosmÔrnÏ napÔt, stejnosmÔrný proud, odpor p˚i
stejnosmÔrnÏm proudu, st˚davÏ napÔt, st˚davý proud, st˚davý proud-Îinný výkon,
st˚davý proud-zd‰nlivý výkon výkon, výkon stejnosmÔrnÏho proudu, kapacita,
kmitoÎet
Ti ötÔno v NÔmecku, p˚p. zmÔny a doplnÔn n‰vodu vyhrazeny
GOSSEN METRAWATT GMBH
Thomas-Mann-Str. 16-20
90471 Nürnberg • Germany
Telefon+49-(0)-911-8602-0
Telefax +49-(0)-911-8602-669
E-Mail [email protected]
www.gossenmetrawatt.com
20
äkolen
P˚i prodeji p˚stroj¸ typu PROFiTEST®0100S-II je možnÏ u
prodejce objednat proökolen obsluhy p˚stroje.

Podobné dokumenty

profitest mbase mtech

profitest mbase mtech bezpeÎnost obsluhy i p˚stroje je zajiötÔna. P˚ed pouûitm p˚stroje si peÎlivÔ p˚eÎtÔte celý n‰vod k pouûit. ÿiÚte se vöemi pokyny, kterÏ jsou v nÔm uvedeny. OvÔ˚te, ûe je n‰vod k pouûit k dispo...

Více

METRATESTER 4 a 5 - Gossen Metrawatt

METRATESTER 4 a 5 - Gossen Metrawatt Je urÎena pro p˚ipojen mÔ˚icho p˚vodu opat˚enÏho na konci mÔ˚icm hrotem pro ovÔ˚ov‰n napÔt na vodivých Ήstech p˚stupných dotyku u za˚zen na zpracov‰n dat a u kancel‰˚ských stroj¸ podle p...

Více

A2000 Multifunkнn wattmetr - GMC

A2000 Multifunkнn   wattmetr - GMC pomocnÏ pamÔti. V z‰vislosti na po adovanÏm intervalu mÔ˚en je pak z tÔchto hodnot vypoÎt‰na st˚edn hodnota a ulo ena do datovÏ pamÔti. Interval mÔ˚en lze zvolit od 300 ms do 30 minut. Z‰znam s...

Více

p klad v vojov ho diagramu adi e adi s dic mi et zci: adi s ta em

p klad v vojov ho diagramu adi e adi s dic mi et zci: adi s ta em pomrn (relativn) mra informace> % m=n pomrn (relativn)(redundance  informan st systematick kd: slovo kontroln st nap. K1 , K3 | syst. K2 | nesyst. chyby: vektor chyb e = b  c c ...

Více

PROFiTEST C Přístroj pro revize elektrických zařízení podle DIN

PROFiTEST C Přístroj pro revize elektrických zařízení podle DIN (Alkali-Mangan podle IEC LR14) nebo 4 NiCd/NiMH-Aku zobrazování symboly Podsvětlení displeje je odpojitelné. Přístroj jej vypíná po uplynutí 10 ş 60 vteřin po posledním obsloužení některého tlačítk...

Více