zde ke stažení - Obec Stráž nad Nisou

Transkript

zde ke stažení - Obec Stráž nad Nisou
MÁGI
sTRÁT
st.vebDí
MĚsTA
úřad
LI B EREC
Ý Libe
i
nán DI' E Be.eŠeI' 4Ú0 59 LibcrccI
rel. 485243 l.fax. 485241624
Čj']slruBJ7l2o/?
l42lýo?v'sP
cJ MMt 13?r24107
JIZERSIIE PEIn{RNY sno'.s io,
G e!c.áb svobodyč.p. 312,9
LibcÍgcxIII.NovéPav|ovic.
YEŘEJN Á
VYH LÁ š XA
RozHoDNIITÍ
5rA\,TBNiPo\oLrÍ\i
Magistát nrěía Liberec, stavebni úiadv Liberci, jako splávnj úřadpřislušnýpodle $ 40 odsr' l
zákonač' l]/]997 sb'. o pozemĎjchkommikacich'V9 znčúpozdéjšich
přcdpisů(d e je.
''záton o pozemich konÚikacich'),
a spcciálnístavebniúřadpřisIušný
podle $ Ió odsl' 1 a
6 40 odý, 4 písm'a) ákona o pozemnichkon]u.ikaciclr
a $ 15 odst'I zákonač,js]2oo6 sir,
o iÝemín Plánováni a stavebnjmŘidu (dáh jen 'k{avebnizákon ), !e slalebnin iize.i
Pitzkouna] lodle $ l09 až ]l4 slaleb!ího7jkona Žádoslo s|alebniPololeni, ktcrcu dne
l2 4.2007podlly a dne 1.62007doplnilt
JrzERsKÉ PEXÁRNY spo|.sr'o.' tČfi26?20l ' cctrcÍá|.svobodyč.p' 3l2D'
Libcrec)(Ill.Novó Pdv|oyice'4ó0 1.r Libcrgc 14'
ktcréz.sfupúj.I!g' aÍcb.Filip [Iorakchk€ srudio Aíild Libercc' Moskgská é p.
23'460 0l Lib.Ícc 1
(dálej eu \talebí ik'] ' a na zikhdě toholo pieztoumáni :
I. vydálá Podles l]5 staleb.ihozákonaa \ 5 a 6 vylrlášky
č,52ó/2006
sb'' klcou se
provádéji
nč].lerá
uslmoveni
sLavebnjbo
ZnkoDa
vc věcecb
stavebniho
iádu
slavebbí
povoIcni
a i!ženýBkú 3í1ěpro yýíáÝbu rodiÍnýcb dob|růst'.íž !'d Nisou,
vKopečMcb
"so KoMUNtIGcD a vEŘxJNI osvĚTLENÍ'
( d á l e j e .s t a v b)an a p o z c h c i cpha r cr' , ] 8 / ] . 4 5 / l4' 5 / 4 . 5 0 9 /' l o. , 5 8 o . 5 8 l . 6 | 5 / | . 6 ] 8 / I ,
,11811.
6I8/ó,6]8/8.6]3^2.6l9n' óý,1ó. 620|12'669/2''72a|l
72a|4'.123|11,
'
729' :Áa|t
v kál.stráhín úzefiistrjŽ nadNisou'
sr'vbaobsabui€ :
SO KOMUNIEACE
obslužné koh"hi*acc pm vislalbu rodiÚýoh doDú vc sl.'i
md Nisou . loka|ila
"v Kop'.ěkách budounapotny na ýávaJici misrnikonunikace.u|iceRůŽová.Trďlonslů .
v Kopečkách'budou rca]'-ovány ! 5 lrasách. tmsa I a j mísl,aikomu (ace obs]u;é' tťsy 2. 4
*<bJdo'mr..rrobI ne. \fdre-..obr.?,..r.ro.\r/Jef,doob..re.or),hoJnio!r.,
T'dia ] bDde nrísnri obslužni lionunikace filitůni tiidy c3. lrudc napojena stykovou
\'''o\aloJ.
|''di 'IlolLo|'' l'. |'||a' o']o\a''Ó'.d|oj|'.'ol' on' i'o."o'.
o b r u b n i |i)' 5 n s p m l o í Í a m ] m
l h o J nL e n 1l 5 m '
r.6'
2 bndémislni obslužnáztrlidně&j kon nikace. lrudc napojenav (h 0'088]6 traŠy1 a
v i.ou. eb dP'( o(LoLJ'
'ú|iomJ''c''2.Ž''\:.5o''
I'e J blde mislnjobdužnákofuunikaccfunkčniliidy c:j' budeodboĚena
na tonci tEsy I'
sněrÓvě i výškověbude napojenana upravovanoukonuniklci . ulice v Kopečk]jch,lrteií j;
součá'stiýiíNby l prcíofu býva|é'loZahmd cllj {inv*lol cF- wooD 7jinské Paseky) a
' l ' o |t - "
b ' d ( n ' D o' Í '
]q
|d\ |
'|''|\
'oÍ'e.a.'v..Ú\a1|
ó |J De' b 'o. J'o j] '
iď;
í n ' e ' o b f u b' ' J s | Á v ' . | d P l o " Í n ' o d | r b L o e ' ' / e b ' ď ' | J . J . ' v ^
.l.o60.'
bude demonlováno.budouqbudovány podé]novékofuunikalc
r|aja r' budcm^hi obsluaí 2lljdněnákobunikacebudesjednosfiěnýDprclozenr's vjezdenr
''.e.Il<oe*' nl d' b'd"|-oo.n"11 'oaýo\ 'q (o'' f^J.''bldeo|o'|'. 'b80n,
1'
n r o l ' á ] ' 5 0f r Ý h s e b Ú d e5 z l | W p Í Un J r k o v d n '
Iau ' budehiýni olrslužná
zkli'lněnákomu kxcc'Y knr o'o22s]odpojena
od tEsy ] a v km
0.2007?budeukončcna
nj lÍase.1,
budedloUM 24l'j] t!, šnoká5.5 m. v tase bud;! j áliD'
' s a ě r o úP j P ň l , . b
. 'dol \il'r'o' 'J Ill'e ''eÓl''|n..b' o'cniÝ'
|.|{\|'ioD|ol)
p o ] o m č1r y2m ' 2 0m r 0 m ' ' ] 0m j 0 ] n ] 0 t ] ň J ] l o l n
sklonoýéponěrr. pÓdél.ýspád ň.zi o'7o.9.oo %. čáý lnsy l bude ve spá]u |o.55%
ZdůvoduíávajicihosklonuleÉnu
Piíč,ésPád! . jedn.ýÍaŇý 2.5 yo,
Ko^ta,e
obsluiaýh ^ohún.i&.cí. asfáhov)'betonslředně2mý ABs I] rl, 40 mn, obalÓlaré
\'no';\o oKs l Il'' 0 n'|''.|c'. 'Io|o\ '' ' '-.Ú)
'pho'r r . re]'\'. l'' o.8 ||
ÚU Ť' 'lÓÁod1 c-Í'0.61' '|l] '0 r ' /|' | 'Jo|J'Idc' ''| J VFJ ol''''\'.
zklidÓěnýchkonunikaci. 6fa]lovýbdon íředn;amý ABs ll tl' 40 nrn. oba|olaué
kaae.ivo
.
o<\ ||' o | '' '|.'' .'blo'ď\ '' .: r1 ' \}T'io.n koe'i..r |' o.8 '| )o | .
: . ě ' | o d ' 5' D h ' 0 . ó ' r '
'0 n'
ol|.ur'd -d.| ''1a.MÓ'
'o| la\'"pd|o'ac
stáni j be$nová záň*ová dlažba200 x ]0o ún tl' 80om' loŽc2 dlcenénok;meniva|r.
4.8 lm''J0ňm'
'é'. 'D'o.j\ ' ''o.' 9ph'V'\|' {"hP['el ''o8
|Lmn'
: l : | o d Í ; n . ] 1 ] | | ' 5 n 't ' l , "
; 1 | ' e ' ' o Á ' .N ' p J
a
|'o.n].u.'r]k!:e. eďkoqci súni budon ohnn]čeny beronoqhi silničnini obrubniky l2o'
150^00/1000.
budd N'Úy nadNilhoYj I$1, v nistecbvjczdúbudousniženyna 20 nm' v
obÍné2óně budouos'.n) naleŽ.to
Kohl1i*rce pru pěší clrodnj|tbudous tr,len ze záfikovébetonové
d]ažb]'
l|.80 mn' lože
budesuchásměscenreníla Pisku tl' 40 fom.ně|kodí'ŠDrl, |oo mD, šlěrk;dď ŠDI5o mr'
chodniky budouohra čcnybelonotýňi 7áhono!ýniobnbník}5o/2oo/75o
fum.kleÉ budou
osazcny o.0ó m nRdúroveňdlažby,
I j Ď d. od\oo F d d.lJ h oaoc 1 o' ood.]'e' o d'1 fu oo l2' v.Jl
JoŽe|' I do 'r''op| lo\e|.o'o'c Óo.an 'olo\\) apd/Ó'óc|.
'Ti tud' 0'od'ě| přiln}n
jo.r Jo''.''
a p " d e| ' n '
\pJ || r' -e ) m |'n|o\!io
o']\o'lňdai 'aiE|
b'de D''p.|\Íi o' 'do'l
1' \eó
e plo'é.en' povJ|eI
odýodhěni.' Efr
\o7pr'|é e p|o.|J ooó ''IlJ.lófu b'doL
"ro lJ'\
\oui;tu rarLv budedoptu\nrzndcen
UdD.vť nJ' ol'l
o\ar' 1oeĎ
so|,EřÉJ^ios|tll LNi
Naloj€ n i veicjného
osvédenibudena siávaji.íosválovaci souýan na rozvaděč
vo u Ts
V ulici Tnkloristú'na osvěllovac'stožárvuliciRůžová
na křiŽoÝatce
s ulici Pekahkouana dla
siámjicistožáÍy
vcřejného
oslěl]enina ulici v (opcčkách.bLdezoknb.váno.
osvědovaci stoá4' v počlu]0 ks budou ocelovó ŽárÓVě 'nlované s
Úškou sroán 5.óo m m.l
teÉnen.svjtidlabudouvýbojkovámonlovanápijho na stožáry
bez úoájku, s výboJkou
sllc
Kab.'\ b' oot ÚL|dJJ
']o \' oo' ''oÚo^Jo so ' ' 'lo
||' 'o é'o o r,
\ r ' F ' ] ' o o dl Ó r ' ' i \ a c e n ' d o 4 \ o p U | . 2 0ň J o o . |ď . ( o a
|
[
Ó
.
co\a'e
)
Il.slaDovipodbiDtT přo p.olcdenIýavby ]
cJ\bJ \'(
D o . l d e | ' " p o d ' p o e \ ' o ' . o o l ' n e ' l d ' ' ' ^ | e | o ' |s n ' J ! o n ] ' n " D ú '
t'!o.a'
dnď re\.'' iý.'ij p'o dop€''l
'Ú\b)' D)| o'e' '" .. ''"' .''; ',".',
-*"
re.n b.r 0,o..d.1) b./ redcrol\opooq
u e . d r . . . . . , \ i. . r . o
:;:T*
\r"\ b !&i,rq
{ p!"o.U\epot.lr.r-..r ,b.. ., .ror,u.om\rc) 1
Pii o.''le ' .'b j€ L' '!o'll/'tnoT'o'Ďl.'l'
eoe/pó''o'l p'fe 'le.'úi.J''
'|'m.\
aillJn
i|a!l'J l4 aoo\Ó o oe/pÁ ! 'lp.elk.\nll\'|/ď'lon'.'p'
la\cb'ť|'old!'L 'db.iooct' l /o'd. o'oba" l:\enPři ýalbě budou dodana Uíarov.ni vylrláŠkyč. ]j7ll998 sb.. !plahém
běD', kleú
Úp|.'Lf po' J'] ).' |'o\úq'''b.eb' pn | |i e -'r' .'e IoT)'
"
5 ] r r c \ a d ť' n L \ m í '
''1!| r ''e!|jpo' o,e '"Í' ' Jo... 'l\ar.
p o \ n e Ip r o ! J d ě L ý á \ c b n i | '
Pfd /MJe| |' b..h .\ p'
m'.' 1'e'b '7|o'o'i' ' Í).'-|.' ' m'o| Í u-'eL]
p n í U š n d) o p J \ n i \ n r á \ n iú E d M M L . o J b o r d o Ó m w
1. D'\l./-|aicnÍ 'J"opo9. p.. ' '.' ir p.' " r o' ' L k''ji
"'l.m'' '' jm
' I J o o d ) s e \ : . 1 ' i ' p ' j ." * u
io' 'Ú ')(hpod'.-1t|
8 s l a \ P r ( ' k \ e ' i i n i á l / " l ' d o o | o c cÍ ' u e . ] i e ' " ] l ' L , . e | d | " D o/ . " | ' ' T l , l e n a n "
. i e n ) . | '| o Ť U . i \ o . | . ' 'I b o p b c \ . ' ' e r ' | ' d o e l Ó " ' ' o í l | . ' ' . o / r . i
f.d'e p d D.h
p' .|'.] Ó' o'5ú -' llj.h ěi':.(i\''
J
'
.
'
o
Ú/Í'
| e | n o ' '1 B ' e J ' o . d | l ' Ó Í ' ' 1 i '
"
9 Podzcmi Vedcni,FjicMFoškoze.jmůŽeoimzjl bezpečnoslpii
zelnĎjclr
pracich'nelroklorá
nohou býlzoúnimipncemi ofuoŽena,
se fuusináleŽnězájistil Zenrnipnicépob|ižsíije
nutnopto!.dĚlsc zvýšc.ouopathÓstí! poua něně'
vo]b
' prc\dr' jb
l I qý .|'r.Í\ \ ec|r. r.oois\ ').di|.' . o!mJ
/ e ' ' á r ' ' 5 ; b ú | o d l / q ) o | e o o | \' ' h \ | d " c ' ' d p ' o i ' ' e ! . I o ' ú '
ovZJL'i Á \'9i
i(.
Ó'd1')
o
'
'adl!T'.n
h''l"|n' \la
e } ! ' ' - | . || t ' d | . \ ' . | ' ' o h ' ' L ' '1 r ' | | ' d o o é o d ' ' o o o" ooo o o o n o o ip|a L o . | 4 0 Ó B
s!\b a ' bý Ópó'1n4 |aol\.J se | '. 'e '
l e n nI c m d U ( o n i | n i ý J \ b ] '
L\bqeooÚc' ', rťLer
l'o'ot r|c d
l2. Na s|avběmusibi'tvede!slavebďdenik'
]'\á''.ilif
b . \ í n ' k \ b ] ' \ ' f u i Ó J ' o o ' ' ú a : . ' ' ' . r o J l ' e D P l . J L | a d |p. { e ' l P h Ó
: J d n é d o F o r n i ' m p o i e | oc l ' o l ' , q ' ' o ' l h
e''olL|l.. |r \ pruhá';.'"\"bn.''
prac1nanově budovanč
íalbě
14 vý(op' a skládb' na veiejnýchPloclúcha koDunikacichnesni onrezoval
liGtup ke
v.lrodťln a \jezdůn na souscdli pozeDlY
15' Pii,Eálizrci slavbynusi bý Espehová.a nižeuledenáupozoměni5 musi bý dodžcny
D o d T i |J | - J e n e \ e . l o ' ' Á n o \ i ' ' I d n i a d i e n l | '
Á/ MML.oŽP
Úy%].néý ýuhňhéh
s\a"oli|hu a d,.18.9.2006, ij' : MM!.zP/Pi/151183/
:. hle.li'.kd achran! ze,jčdč|st'hopíi|lnihoÍoh|1ú
budo| .!Ótl|:c,! podhniq
] 1 9 200ó,čj': MýluzPausau/151766.sz!5176ó/a6/'0
1
t
so,hh:! T dhe
Ú eli p|oe 'oL'Íá r'eo'c|'o' f 'ór oJ b'd
J]v o om'!e
|'o\cdcL
v piťdpoLládMé]n
nn.7í!l Io5.1..nr]
r skq'1áomice bude pÓ dobu stavbyu]ožcnavdeponii
!!pozenrku výšeuvedcném'bndeo
ni řádně leéo!áno a bude zbezpečenaDlorizcizénj.
'rEÚat
. p' d'(m'cÚ j oj '
jp'a\ b'J' \)]'|'. t door 'F'J'"'
l.'v'eoa
, otoro\i.-\b)
\ Ll'ir, r/rUdredo.onr.hpa,.r
. o : ' ^ ' \ ^ \ . e\ ' | | ' ' ' r ' n ' I c \ p ' o j | e Í l n e p o { L p | ' ' .
Dod|e'}''la.'. IJ oal 50
6{] ^:ďo{'\
o''i'
.'!]' P J^oU'
'olom'|" |m ci JÍýr'
'ien'|ií|.
' W : . | : n ' ' L | o ' ' ' n ' n 'o ' ! ' o j ' ' o e ' : o \ a . n
L4\ď)'| (l LaL.l.j''fu Fdi';d"
íavcbnir plotoko|(lracovDideni(). v něhž sc Uvádějivšechnysrulečnoslio;Jné
!rc
posoueni správnosti, úplnoí] a údo|noýi mŽiváni těchlo zcnin
. před zpočetin púci budÓu! ter.nDVidilelněvyznačenyhÉnjce
buddJcilrozíb.Í!.
| ' ' e b r Á á . , p . a ' o y o d ' o ' n J ' e T w ' ' ' n | ' e o \ | 1 ÍI tn ' | ' l h 3
't
f : e l ] o '" d ,
: h1LJ)ÍL1 úot1|).Ln1s r|1pJJ)
! s weŠkeÚniodpady.kle.épřjÚíavbě Ýniknou, bude
nakládáhodle ákon' ů'] 85/2oot
Cb oo!Í'Je.| .
otr''eLl!
plót l.l p'"dp'ů' 'op.dJ o'o'L
f|ó'|e' 1'o'
dL''n'ě ňdi l d í Fd'd''Jc| dn'lu. (algo'' J o do'
ÍP.l" .r, po' . opa.-i'e
o Ú o . ' | l e n ' á p o ' o ' o . á l p ] ' | '/ ř ' '
\ ' ' L / | ' | ( o o l Ó . J n e ' Í ' U L e ' o " L - e o o(
vykulu Účené]ro dfuhu odpadu' kaŽdý je povnren zjislil, zda osoba. ktlé
odpady
piedává,je k jejich pielzeti oprávněm'
. oi .i'uvbě od" 7l'e1Ó
ptoohF
^/'|
'oo'd' ''e.''L.'
oieo .'cn
od\ m.1'm''/Tpi
rd\eb. ' l'' b''Ó' V)|opÓ.1 'e1 1
'nod . D 'd; | ÓFo;1)
plovozolaleli zďizeni } vyuŽjť odpadů'ulounin na skládku ;bbou
býl odýfulován;
pou2ety odpady'u nichžjiný zpuob odstreěni neni doslupný.
Fijčemi upozoniujem;'
.'.odpad d. o 'ir.obato\rre',/oiret
k
TD...r-es*.,p,.roje
,.1
spo|o!a'aen| 'byoie']d.po'/e
I j \ | e 1 . ' ' o o ! ' \ l e ' . e p | o ' o ' . J | e | e | 1 / 1 ňe f u
( r}', u r bnI od'bMě' : ]cbo te bea'
bo ( nl' ol j.elt'
d e i ' | o d p 'J ' ' . i .
, , o _ d ' d . 1 o I e r i r b u d e o p J r . e n o .I J r . n r r ! , e n . . ,
r a b \ D o , / r J J , L o p o ,\ o
1
|
J
o
.
'
.
':mofu
n
]
r
a
i
o
\
'
o
]
1
n
"'ko'\
' ' ' ' ' o o P' d ň
je třcba nak]ádal dle j elro skúeĚných llaslnosti,
. kpodsypům'obsyprln' zásypůnra lciénniD úpnvánr
nebndÓu Pou'ry žjdnéodpady
(j'(o bp' aeb'
/d'r
|'oa'o. 'ťdi"h fu\|J' odp:o;'
|
'
e
'
p
a
l
\
'{''odp'J\
.'lp.d\ \:e!': !ť)l]o\ď' ' ''a'cb .I
oeřo'|.oL| odPd.i
k éremin úpú!áDjc ňožjépoúil pouzc čistou
zem]nÚ
? misIaýaýbi'
Úkopoýou
. |okldl íEtr|n'D
'J|nolo' oo'/iÓ |'\ca|c\
oooe/e'..Iebo
'p..j...'.
| e . ' L | o \ n J . \ u \ P b r ! l a e | ' o ' : ' 1 L ' no o Ó 5 d ' | ' . ] i o ' É L ' ' i '
F1 .'oJ'.Jl
s požadavky2á[email protected]! č' l8520ol sb', o odpadech, v plalnén zněni a
ryhlálky
: .04:00
50
| odn Ód| d ' 'a .
J r.r.h vll a '| ';
".IL\
ouh||! t !nu \e'.lrI d.nIňs''TtoJ"s'el'odř]d'
.
s nebezpečnými
odpady.ktcré! prubčhD!ýsIavby vzniknou (např' nádoby od nátěovýcb
hhol se zbylkovýn obsahemškod]ivin,zenina a íavebni suť kontmino!;ná
nebezpečnými
látkaBi apod')'bndenaliládánrdltjejicll skDtčnýchllashostÍa i]Udou
odslÍaĎény
v zaijŽenjchk ronu uÍčenýcb.
. o va'k! azpůsobunak]ádánjs Ódlady budevedenacvidonceodpadů.
jejižná|eŽíoýi
slmoli Bhláškač j8]200l sb.' o podrbnostechlakládáni
s odpady'
. veškcredÓkladyo odíÉDěníči vluŽiti odpadůZe slavby bldou piedloŽeDy
odbofu
.j.oh\ooo -cd do. ..d Ip,.o.d t ci
a.'Magiýhilu něsío Libere.' ollboiu dop.ary uý&Iqé ýe 'yj|itli,ní ze dne ]a!.200?, č.j':
MMl236u'/0ó.obftb'
cJ MML 35905/07
. dopravnia!čeni bDdeosazeloa 7nzeno! soul,dus \Jádlcnim DI oŘ PÓ]icie
ČR2e
dnc 13.12.2006.
dj.: ORLI-12-136/DS-06.
r ořd 2|ái.n'o s.ebÍ1pm!'i.'|.i|'po/JJdooooÍoop'd)
odd.kÍ' ''i.' 1
| o D ž \ n \ ) d ; l i ' n o \ e ' | p R t I d | e ' l t f u \ \f o o 1 1 d ' o ' e n ' l o T j n i | o c ip I
povoleniua!irk], a zlláínjhÓ uŽj!ánjsiIničoiho
pozcmkupod|e! 24 r $ 25. odí' 6.
pfum'c). bod ] ákona č' I3/l997sb,. o pozcnlrichkomunikacich'
!. aě;i pozdějšiclr
c] obce snáž n"d Nisou uýedenéý so"hll'! u d,e ]8.,2006, zL
. piipojcniveřejnébo
osvětle]ri
budeprováděnovsoučnrnostj
se splávcemvo stráŽnad
p'
Nisou' JanltB.tc|č': 6028]3 5l ó.
D/ seý.fuč4ié pb,úr4nshé, Ls., uýedenéýe 4iódřdí ze a,e 218.2006' ěj. : SčP.I'R060821-3125
. budÓu rcspektovánavšeobecnálsranovcnj pro s1avbn(činnoý)prová]ěnou v oclMnném
a be2!ďnos1nin Pómu plynáÍenskýcbzďizeni
. inleýor. popi' dodavakl ý.vbr nebo činnoýi pmráděn)tclrv
o.hftnnén a
bezpečnoshín
pásmuplynfuenského
z.řizeni 5] |ied zan,jeni pm.i -'si objedialu
\ . P J . t e . , . q . e n ro o d / P 1
n.c'
r d o d ď o t p ! . i ň Ú ' r ' ' | - / a ' c |e ! ' n a m I
.h,' e|o )lJ 5po|ool
f4o.fu:j
p|!no\odua ařizeni sclr' i s'
. dodalalel !r!ci nusi prukoatehýnr
4úsobc'n oználrir piisl!šnýn pracovnikúnrsČP,
!.s', lemin ahá]enj pnci, a 1o mininráIlrětři pncovni dny picden' toto se týká j
provádění
pEci be^ýkopovou
lcchnologij.
. oil orc\ád'' illďo]'v 'l. eo| i' 'o |i' p!f:' |pÍ.L
b e ' D F . l ol n i mp á . r ' p J 1 á e ' ' k y ' ' ' " ' / e Í ' ' / . l o
! l 5 8 . o o t j\ o ' . . l 1
J'l|
k porušenitololo p]yfutenskébo
ai'zeni' zhÓlÓlitel nusi abezpcčn odúá
ll)!áenskázáiizeni prcli'oškozeni.
. v pípadě prc!áděni pmci bezvýkopovou technologií(nikofunelováni. prodaty)
nUsí
býl k lěmlo FIJcímpiiz!án zástupcesČP' a s'. a dá|cjenUtné
si Ýyžádat
dalšjdoph]ujici
.
.
.
mtsta kjiženi a nrisla soubělru v Óchladrén Ésmu s podzenninri plynáÉnskými
zaiizetrini budou uvedena do pozdovaného írlU s důrucfu Da provideni obsýpů.
pods}!ů'umjsráliťýfu:Ťýcbfó|ii,kJbe|ů
proqhledávánjPE Polrubj.lab nisla ne;i
b: /JhnlÚ d'\ 1 ? b'ool ^' |!o|o arl p''o' n''eň r.|, d'-.
misla křiženi a souběhu ostatnjch 7aiiz.ni (vedeni technického!]'bavcní jako naPi
'
eleklJickási10!ávedcni'sdě|ov.ciÝ.deni'VodovÓdnipolrubi,lepelnávede.i'siol'r,.')
.
.n, p,no.oor -u. ov
.i-Iohrr' ^-t
d rtdo
"
l
v
n
i
. p | o e \ o r d ó c o m L P d ' 1p o d | . '1 \
ooUJ
. s qsokot]akýri (vTL) a lelni v}sÓkol|akýmj
(VVTL) pl]hovodynlusi
bývypĎjetlovánaprovedenadleČsN
EN 1594aTPc 7íj2o4,
'vTI aJ\ |"''aE...)c1 ,J|^r p')|o\od''DiioeLsLóo
o(
'i'eb)
\ b | ^ Ó - | 'o ' y o ' o d l l . ' j l | o j f i | á ' ' | 'n ' . J | Ó o o \ Z d . ' ' o l i
fn /e I l.' p.'
max' ] ň od půdo!-sné
p|ochyPolnbi' vc vzdálcnoýi do 1 n od púdorysné
plochÝ
potdbi na obč ýfu' foLsi být viko!Óvé price pb!ádé.} ručuě,tj' knm!áčem a
]opatou'U NTI- a sTL plynárcnský.hzaiizeni/plynolodů.piipojek,',,/nůžebýr při
zemich pncicb v blízkoÍiplynolodúpouŽilofoeclranisnů.
ato do lzdálenoíi max l
plochy've vzdálenoslido l n od půdorysné
n od půdorysné
ploo]rypohbí na oběllrany
musíbý ýikoýoýéplácepro!áděnyruóně'tj' tnmpáčen alopatou'v pliPděpDveden'
soíd' lj obnaŽeniplynolodu bez použilíňechanimů. lT vzdálenostpn poúilj
neclaniznni snjžil.a (o Ú vTL a wfL pl}Ťárens*ých
zďizeni na 1,5m od Fůdorysné
plocny Fotrubj a u NTL a sTL llynáEnských 2ďi2enÍ na 0'5 ln od pddolysnéplochy
Fřo mnšováni povtcl[ |ad plynovodemdo vzd]ilenosti l n na obě ýraDyo'l půdorysné
Fbchy plynolodu ncsmj bý po!Ži1' ŽádÓélěŽkénechani7my,/bouncikladila' ./'
l piipadčnLlnÓíj Dnšeli powchů'jlko as.a|t'belÓn' atp..lze nťchaíjzfoypo!ži1'
ýždy!šak po piedchozfuzjiíěni hloubly plynolodu (|trovcdenisnd)' a 10 jen do
! ochrannóň!ásmu zaiizcni.kldft íouŽi ptoÚlobu' piepmn. dhtriblcia usuadňová.j
pIynD'i mino něj.je alá7jno pÍovádčt
čjnnosti,
kteréby vc svich dúsledcich
noh]y
ohrozÍlo1ozřianij jehosDoleNivoslabezpečnoÍ
plovÓzu (\,izzákoně' 458/2ooosb').
ochmé Fásmodle $ 68' odst ], ákona č'.158/2000
sb' čnrí:
u N,rL a sTL plynolodůa
piipojek I m na obě írmy od půdorysu.I oslalnich plynovodůa připojek 4 m na obě
Írany od Púdor'vsu,
U lecbnol{]Bickýclrobjcklů4 nj na YšccnnyslrÚy od pudorysui
ýavcbni či.nosI\ o.bJannóň pismu ncsni oní)zita|i porušilplynáFnskéařireni
vysuováni Evalých poostů koicnícicbdo lělší Óubky než 20 cm nad po!Íclj
plynovoduvc !o]ňénrpruhupozen*ůo šii€ 2 m n! obě stra]y od osy plylovodu
pod]éhá
sounlbu severodeskó
p|Y|tjreNké,
a,s'.ÍBekupnýozu a údrŽby
síli.klcrýmusi
bi1 wedú v kapitol. c' bhÓlo B'jádicni (v]Zs 68. odí, 6 ZíLoM ě .]58/]0oosb')]
podmi.kY.a klerýchic moŽnoĚa|izovl!vÝšeuvedeli dinnoíi.jsouuvcden!v ddšiclr
rozsahbezpťdnoslnioh
pásemstanonjes ó9 zikonač,4582000sb :
r U Íeeu]ačnich
slanicvysokol|akýclr
10D
r I tclu]Jčnich
slanicvelmi\Tsolollakých 20ň
. U Ý}sokot|ab;ch
plynÓvodů
do DN |00
15m
.
doDN250
? 0n r
d DN 250
40m
v návÚoíi na usúDovení
je
ČsN oj3j69
nuhi zaclrolal vzdálenoslpodřmich
linioÚch zďi,f,ni od (r"jůuzcn1ňovaci
anody(dÓdovéuzenrěni)ý délce:
r v zs|avěnýchoblaícch
t nnmozastalěné
Ób|ďti
t
s
r
.
L.,r. o! p('o.""trn.,
l a p o e n o o r e d . , o / , ,p , e n e r , . o , r - ,
síP ]
i'\l lo€Vl p\l'rár|
''e\
.Í'b'oolJlc"Í'pUJn|'.J'la.|.Í) ''
mužebýl ýavbavbezpednostdjb
pásnunmislěna
zcmi prácenusi bi'1pmvíděn}v soulldus ČsN 7] 3o5oa př] 7emnichpmcichfuusi
bý1dÓddoráDaD'hláíkai, ]2'1/9r]
sb',
nebudo! li dodrŽen],podminky obsaŽ-ené
v bjnlo vyjádřeni. budo! činnoýi pro!ádéné
' o.hlhném písnruplr.nírcnskélro
zaiizeni Fsuzovány pÓdlc .s ó8 ods 6 zákÓn3
č'4j3/200osb.jakočinnosti
be7našeho
picdchozihopGemného
sÓuhllsu'1'o1éŽ
sc l)'ká
zň2ovániÍaveb v bc2!éinoslnnnpásmDp|ynáIeNkýcbzařizeni podle .^69. odsr'j
!
zhďN|tel UnoŽni V !rubělru Fnci pÍacouikovi ptovozovateleplynáÍc.ských 7lřizenj
kontmIudoďženipodmineks{hoÝenýcb! lon1o!ťádřni sČP,as'
. v piipadékřiže.i nebo soubébus našímaiizcnin poádujene vy'al sČP Libďeo nrin'
3 dny Ffudkonečnou
úFrallupowhů k pÍoledéni
tésnoýiPZÓ (p,Némeů rel' i,:724
0l2 4j0' 482414 I59,o zahájenia úonč€ n í(Jjielzďi)di|aGbvby)'
E/ T.lďóhicd 02 cze.h Republic, d'.' nwl.1é 9. ýrjfulř.Ií o ďis1e,ci sí|želetto"ických
konunilotí (sEK) .e d"e 277.2007, ěj' : ]|9609/0ó,,LIBW0 a v ýyjádřuí kc ýaýebkthu
Plýol.níz. Ílnc28'5'2Ú0..u.: sos ,qo 200. pň čií.ostechvblizkosti vedenisEK budÓu rcspeklována
pralidla Íanovenáplávnimi
piedlis} pro ocbÚannápásna podzemnihovedeni komunjkační
sítě (PvsEK) a
nadzenxjiholededi konunikačnisitě (NvsEK) tal. áby nedoŠlo
t poškozeňinebo
zmezcni při$upuk vedc.l,
' p'il'J'c'''Í. ' o-be|''e' l.t o|)ť| lv.
' 'on5 |.\
' b ' J o ' d o ot ' / q \
l l 2 l 6 0J C s N i r 1 0 0 0
. pied započel|m
zemich PEci nrýeslorajjsli v]značeni
hsy PvsEK M terénu
podle
obdze!é polohopisné
tlokunrentace
a s loulo tasou prokaacl|rěscaáhi pncovnik},
k1eři budoUstavebDipnícepio!áděL
. pacouicl kteři budou pláce provádě{'budou upozoměni' aby v piipadě polřeby zjislili
h]oubkoléLloženiPvsEK piičnýfoisondami.budo! upozoněnina možnouodchylk
+/. ]0 .ň nezi skutcÓíýn uloženimPvsEK a pololroyýni údaji!e ťkesovÓ
dokumentaci
a budouulozoměni'aby ve vzdálcnoíilejnénč|,5 n od kmjnichledenj
vyznačene lrasy PvslK
nepouŽíva|i Žádných mechani,jčniclr prcíř.dkrt Ďebo
nevljodného
náiadi.a abypii prováděni
praciv ÉchtomGtechdbal'nejlyšši
opatmoýi,
. při zjiíěni zásadnihorczpolunczi údajiv prc.jcktovédÓkunrenraciaskutcčÓostijenubé
zaslavil prácc a věc oaá|nil TÉ]e|ónica02 c7€ c h Repub|ic.as
pmcoýnku
ÓchEnou
(Pos),
silě
V
pracich
poknčoralaŽ
budc
]no'ro
po
projcdňáni
Fověřenénu
a
schýálcnidaliihoposnlFu.
. pii p|o!áděnjzen]niclrpmci v b|i?kosjPvsEK budepostupoýíno
tak]aby nedošloke
zmčnčh]oubky uloŽeni n.bo Prosloového uspoládáni koDnuikačnisně' odk]'1élcdeni
bude ,be/oe.o
eEr" o(fu/er.od. "- rpn\esea
. zemi pácc vnristech.kdc úložný
kabel vyíLpujeze zemědo budÓvy'rozvaděd..ná
sloup apÓd budou q'koná!ány opgÍnč'vb|izkosti sloupůNVSIK budou prjce
providěnylak'.bynedÓšIÓknarušcnijcjjchslabiliry(\19.Ód\ti!]'h|ášky]24/]990
s b 'a č l5' 6 c s N7 4 ] 0 ' 0 ) '
! dojde-li
pn Frovádéni
,emnichpracik odk4tíPvsEK budepLacovník
Pos ýyzvánkc
'
konlroleýedenipřcd zakrylím,
a následněbudeprcvedcn7ához'
pomocná Zaiizenj (patniky, ko lolni měňci objekry. ozíačniky. nadloŽni 1&a'
urmňovaci so!íavy' Fod!úry,ýoŽáry,s{iešníky'
ko[o|}. .Iod'). kieÉ.jsÓ! souóásrj
vedeli nsmj. býl úi dočasuěqnŽj!áry kjinýn úče|ům
a E$ni býl dol.eny anj
.
mino vozovkLnesmibit trasaPVSEKpiejiŽdčna
vozidlyneboslavcb.jotchurizaci.do
doby abczpeóeni ptoli DecbanickémupoškoTni, způsobocbrany nusi bý( prcjednán
s pracÓvnikemPos. nusj býl rcspeklována
viškáNvsEK v připaděpiepa} vlsokého
.
na trasePvsEK a voclnantfo pásnu nesmi býl ]něněmnjvclcla lerénu.nebudoÚ
lysa7ováDy 'n'aléporcsry, nebude měnfu rozsah Zperněry'cl ploch.
nraniFu]ačni
á skladolép]oclrynÓhou býr zři7-ÓványPň dodženičl'2?j ČsN ]42loo.
piipadnéýicll íavby ss!( budou iešen'\'
na adrcseNerudovonán' l2o' 4óo o]
.
.
kJždézjišténé'
ncbo 2působené
poškozeni
neboodcizmi vcdcnisEK budeobáneno
Poruchové
sluŽběTe]e|ó.jca02 czeclrRcpublic'a's' te] ] 80o l34 o84,
.
.
v okamžikuza]rájed slávbt bude aktrElizováno !)'jádieni o exislenci silče|etlronických
(sEK) v místěýavenjšló,
komunikací
pié*ládka' oc|nr. (včobě náliadú spojenýchs zápisenr nových věcných biemen do
kataírunemovitoslia následněhěřeni novélro
slavudo DGN dle TsM 2022)'bude
bJ'eno investorcn stavby' Překládku a ocbúUNmŮže prvídě( louze fima náÍj
F/ cEz Disúbu.e' LÍ
ýe ýljddř.hí c dna 2l.8.2lj06' Ú. : I00716564a
. lokud dojde Při"ýe.lené
prováděni výkopodch pracich k obnaženi podzeDrilro tábelového
'e
ede|'
| ' ' r a p o z J k ] | | ^ ! b !u ' p F o ? h m '! n n | o o ' | o Í r J p f u ' o ' n l ' e 1
P r o v o zsu | e c E z D r Ú b u e a ' s ' .t e | c 8 i L 0 5 ] 6 0 .
. pokud dojde k poškoení enerEetictéhozaijzenj' nelrrcdienékonlalfujE cáll centnm
- s p o l c č n onsattl e l : ] 7 8 0 o l 1 l l '
G/ c**ýcn druh' es. uýal.lě 9 soúrnnin slahoýist. .e ílne 31.s.2007'čj. : l201/07.TEcE
. dIepodhint! č 26 to]rotoýanoviska. lodninlq, l,.kaiici se 'so
komunjkacea ýeiejnč
osvětleni..budou v pl|rómbzsá]ru inleýoren dodrŽ-cny'
Hl D1iž,ího úř"d,' kk.e s|aýební- oblúl Pruh" nýedcnéýsouhl6, te zžkhí s|aýh!
ý o.nnn,ěm pó9h, d1ih! .e dne 29'5.2007,zI. : 10.002M)7J ] ,!'DUnn
. íavbá bude poledena pod|epojeklové dokmenla.é ověienédŘižnimúiaden,pliladDé
znrěnyje stalebnikpov'nenpředenrproicdnal.
. ýalba nusi bý Falizovánalak' áb) piijejín uŽiváninebylonllnédodateóně
navrhovat
olalřeni I omezenivlin vibiaci z pmvozu dráby'
.
k\boJnc..ibi' rnji''\éo.Iv' Í) ||úr-b]elqaán1r|'
' pii prcládédýavbynesmibý o]rrcžena
bezpečnosl
a pl}nuloíželemiěniho
lrovozu'
16.zahájfui zemnich pŘci bude oznánreno] týdnypieden severočesk'jnumLzeu v Liberci a
souiasněbudoupledány!ďamelry rozsahuýlopú' v piipaděaÍchcologického
uá|en bude
tato!čcnepiod|eně
ománem scveÍočeskému
nuzeu ý Libe.cj.slavebninru
úiadla oÍgánu
súlnjpanálkovépéče
a la|ezištěbudeponccháno'' do po|rlidky bezczňěn' Do doby
Úlnodnulí stavebni]roúřadunusi bý nálcz paliióně abezpeče! pmli poŠkohi, piip' musí
bi Pnice zstaveny. v pruběhupmcj budou dodlžoúnauýmoleni s l 7ó slalebni]ro ákona
a $ 2] zjlona ě. ]0/1987sb'' o íál.j panálkovéFédi.ve zněnjpozdějšicb
piedphů'kteÉ
lpÚvuji pEvidla ! piipadě' kdy dojdc keheologjckénu nálezu v pÍůběhu
prováděni
z.mrich o ýkoFÓvých pmci
17.DokonienoD súvbu lze uživatna základě ko|audačnilro
sotrh]asu.stalelrníkpiscnně poždá
pied doko.ienim stavbyo j ebo v}dáDi'
I 8. staýebnik zajiíi' aby byly pied apodctifo uŽi!áni stavbyprovedenya D,hodDocenyzloušk'
pi.dcpsÚé zýláštnimiprávnjni pled'is!'
l 9, stavba budedo(on€na nejpozdéjido 2 let ode dneňabylípráui Doci bholo rozhodnuli.
20.slavba budepÍo!áděnaslalebninrpodnikaÉlem
: slavebnikpiseňněoznámi staveb.jnu
úiadn,kdrbude!}kouálatodbornévédeni sta!by a doloŽidok]ado způsobiloýi
fuIočinňosl
2|. suýebnik oznámispeciálnínru
íaýebnjmuúfudupied alráienim s|avbyfire výýavbypro
kontrolni pÍoh]idkyslavby
Úóstllici řjzni na.ěžse !ŤalrujeioáÓdnÚi spláýnihooreanu:
JŽÉRSKÉ
PEKÁRNY spol's r.o'.Gelerálasvobodvi. l]' j 12/9.
LjbcrecxI]INové
Pavlovice.460
l4 Liberec13
stavebník
žádoslÓ vydánislavebdhopÓvoIo.jna viie uvedenouýavbu.
Územi rczhodnulio unistěnistalbybylo\ydáro dne ]2'],2oo7podčj' : SUUR]7l2o/17ď2]/
06-Li
PbtoŽe ''doŠtnebyja úplnáa nebyl! doloŽena!šenj pod ady a slarolh|ý podébnýmiprc jcji
iádnéposouzeni' byl sblebník dne 12'4,2007V],zvánk doplnčnižádoýi a nzeni bylo přmšeno'
zidoí byladophěnadne]'6'2007,
sleciáIni slalební úladoaámi| opalřelib ze dne l l 'ó'2007 zalrájeni íavebĎiho iizeni známýn
úědtiikůmřizeni veřejnouvfhláškou!souhdu s ustmovenihs i44 zákonač' 5oo2oo4sb''
slrávni iád, dorčenýn org''núm a navňolaEli j.{jno ivě. speciá]tri ýavébni úiad podlc
ustmo'ed $ l l 2 odst' 2 stavebniho z&Óna upusti] od ohledánína nislě a úshiho jedíl'ni'
prtoř nu poměry staveništé
byly dobie znímy a ádost FoskytovaladostaÍečné
podklady pro
posouenj siavby.a slmo!i|' že Ve llrútědo |0 dnůod doručelitobotÓ o7.imeni mohou
úó6tniciřizeniUplatnilsvénánritkya doičené
oBány sýástanoliska,
vzb]edenr k lomu, Že slavebni úiad ohámil zahájeni sialebniho iizeni aámým účaínikům
řizeni veřejnou vÝh|áškou.omanujc dofučeri íavcb lro polokni účastnikůBřireni ÍolněŽ
veřejnoulhláškoulsouladus$ ]l5'odsi 5íavebniho7]'ko.l
s!{iáLn ýavebni úř!d v provcdcnéb savebún ijzeni piczkomal přdloženou ádost
z hledisekuvedených
v s ll1 Šavební]o
ji s úóslnikyiizeni a s dorčenými
zákona.plojedna]
orgáíy a zjislil, Že jejin uskuleénáú! nebo uŽiválin nejsou olEŽcny ájmy clÍáněné
slalebnjn zákone|n,před'isy vydÚýni k řbÓ PÍovedenia zý]áš(ninipředpisy'
Piojekb!á doliunreltace sIalby sPlňuje obecDéte.lDicté Fožadavkyna ýavby a podminny
úzmniho rczhodnuli o Lhislěni íavby, slcciálni slavební úiad v průbéh!iizmi neslrledal
důvody.
klcé by bÍini|ypovolcnisbvby.
stavebíiúřld Y Liberci rozbodov!|D! zátladě lě.hrr dok|adú.wiádř€ n i ' sI'novisek:
>
>
'
>
>
>
>
kopiekatasllálnijnapy
ljlGuúdajůz kálaírunenrovitoíj
dokufi enlace pÍoýavcbni Fo! oleni
výpisúztalaíru ncmo!ío$i
soulrIasy
vlasbikůpozenr]ó
rczhodnDlio umGtěnislavbyze dne l]] ] 2007podd],: sL](]R|1120/176121|
|J6'Li
soDhnného
stanovhkaMML. ozP dneze dncl8'9,2006'ij': MML/ZP|PýI54l83/06.
sz t54r8l/06
> soůlasuMML ozt krynětize zenědělského
půdniho
londuze dne149'2006,
čj.:
MMUzPoUsad]54766.sZl5476610ó/20
l
> vyjádření
MaeisttátD
něsl! Liberec'odbofudoplaly ze dnc lo'I'2oo7.čj' : MML
' oD/Bb,cJ MML 85905/07
2]ó845/06
> D,jádřeni
D] oR PoliciecR zednel8 ]2'2006'čj.:oRLI.l2'38óDs.o6.4'5'2oo7
> souhlAuobce stn' nld Njsou snapojc.imna rczvodleiejného
osvěr|enj
ze dnc
18.9.20a
0 .6 ,: 6 1 9 1 0 0 6
J> rozhodnutiobe.niho úiadust& nad Nisou k pololeni pňpojénikomunikacina sjl'
n''stních
konunj*ací
]ll, tř' 2edne]8'9'200ó,
čj.: sR-/D/03l
/340/06.K/5
> qjádieniobecnihoútad!slláŽnadNisouz hlediskáoťhmny
olzdŇi zc dno18'9.2006,
> sou su obecnihoúiaduslráŽnadNisous pbjektoloudokuňňlacize dne]8'9,2006'
čj,: D/03l/]40/0ó.(
> r]'jldienike s1avbě
sěvK' as souhlass dokuncdúciz. {tne9' ledna200?,zn : 05.
247/96101
re dle 2l,3'2006'n. : 10074ó5640
> 9'jádienio exislen.isíěTelefónica
02 czechRepublic,
a's'.elektonictých
komuilmi
(sE()zedne27.7'2007.čj:ll9609/06,{-lBWoave\..ádlenikesbvebninupovoleni
ze dne28.5.2007,
b. rSOS099/2007
> lýáďcnis.!ďočeskéllyáÍenské,a'szcdne24'8'2006.č,]':sčPLB.o6o824.]l25
> sounfuéhoýmoviskaceskýclr
'lralr.a,s' zedne3l'5,2oo?'čj':
l2o4lo7.TEcH
> solnbsu Drááiho úladu'sekceíalebnj oblaslP!!ůaze dne 295'2oo7'zn' : looo2o/o'.ll92DÚIn
> 9iidň,ni wrárcůpodzmich vedenja znmi rulc ČR Es'' Minjst61vovniti. Polcie ČR.
cEZ ď d''' TŤLÍÍ)|f,b€ r E-,]
Učlslniciřízenj. dalšido1čené
osoby:
obec strjž lad NhÓ!. F-vaBiseloýá' sČP Nei' s'r'o.cEz Distdbuce,
a' s'' seleročeské
lodovodya kanalizace'
a's'.Tele.ónica
02 cTch Repub]ic,a,s',
České
dlálry'a's''spÍá!!
dopnvni cesĎ,LibeÍec,z]enékJanataDapi
ÚóastnicineupIatni|i
náýhy anánritky'
sprciálni íavebni liad zajistil lájenný soulad p!€dložených sta]ovisek dolče!ých orgánů
qŽadovmých zv|áŠtnimi
plcdpisy' abezpcčil plněni poádavkú uólnftn síi l*hnickélro
q'bavenj a lato slmoliska á pžadavky zanmul do podmineIrrÓznodnuti'
slavebni úiad pĎío rczhodl. jal je uvedeno vc l'iok!
právnich předpisůve yýmku uvedňých.
Íozhodnutí'2a pouáti uíÚoveni
P.oti lonuIo ro7.bodnuli
se |zc odvo|aldo ]' dnůode dnejebo oaáneni k odbomdopBvy
Kjajského
úřádu|ibereckcbokÍajelodáním
u zdejšího
spráÝnlno
olgaDu'
odvoláni se podává s poúebnýmpočlefusl.Íropisúúk' aby jeden íejnopis zůsla]sFÍávninu
ory'inu a aby kaŽdý úč6hik dosbl jeden stqíopis Nepodálj úč6Inik potřeúý počer
stqnopisů'v]holovi jc qplávni olBin na náklady účaínila'
odvo|ánim I2e napadnoulýokovou čásLrcárdnuti, jedlotljÚ vÍok ncbo jeho vedleiši
usúĎovení'
odvolánijen pD1iodůvodněni
je népřipust.é'
Íozbodnuti
speciáln'stalebniúiadFo dni nabytipúlni nrcislavebnihopÓvo|e.izašleýavebnikolijcdno
qhoLovení ověienó prjekrcvé dokuncnlace a ínek obsabujici identinkačnjúdajeo pÓvoIené
stavebnikje povnrenštitekpied zahájenin ýalbt umistitna viditenrém
mislě u víIpu n'
staýeniítě a ponccbal jej tam až do dokončeni slávby, liipadné do wdáni kolaudidniho
soulrksulrozsán]é
stavbyý mohouozfučnjiným vhodnýnzFůsobems uvedeninúdajů
ze
s1avbanesni býLzabájena.
dokudýaÝebnjpovo|cní
nenabude
Právnimoci.stalebniPololeni
pozbýá plahosli'jeslliže$vba n.budealrájenadÓ 2 lel odednc.kdy nabyloprávíin;cj'
s'avba nsmj bý ahářna. dokud stlvební poýoleni nenabudep!á!ni hoci.
pozbíá plalrrosti.jestljŽe slavba nebyla za]xijenádo 2 lel od€ dne,kdy nabylo
spráÝnipÓPlÍek pÓdle Ž'ko.a č 6]4/2004sb ' o správnjch poplatclch.poioŽky l ? odst' I písfr'
i/ !e !ýŠi
3000'Kibyl aplacen'
Toto oztrángÍinusi bÍ rfvěšeDom úfu
pr dobtr15dnů.
deŠc.
- I 08-2007
I 5 '08-2007
RŽitko. FÓdpis orgánÚ' IGď potwuje Dryěšenia scjmutíozn|'ncni,
Ing áŤch.
Filjp HoBtschkesfudioAjtiu Liberec,Moskcvskáč'p'28'4ó00l LibeEc l
Dolčenéorgánystál.i správ}
Policie ČR' oŘ doplavníinspektonilLiberec, Pastýřská č'p. ]756' Libelec ] sraé Město.
(laj sM hygienjckásl&ice Libercckéhobaje' Husova č'p' 64. LibeEc I. staé Měso.
MML
odbol živohíhoprostiedi.nlim' Dr' E' B€neše č'p' I , LibeÉÓ I sta€ Mésto'
obec.j ÚJadsliáŽnadNisÓu' schÝluola č'p' 262'4630] sli' nadNkÓu
DráŽniúlad,sekcesbvébni,
oblaslPÉba,wilsonovaě' p' 80. ]2l 06 Pnbá 2
MágišnilnrěstaLiberec.odboldopmi-''náb' Dr' E, Beneše.'p. ]/].4ó059 |iberecIlsraté
Jizcrsképel.{my.spol' s r'o'. Gcnená svobod, ě.p' 3 l2l9. Liberrc )úl 'Nové Pavlovice'

Podobné dokumenty

zde ke stažení

zde ke stažení l Ó ' P r i p T ' J d e 1 ' ' a \ b \ D . d o ' d o d Í r r )p o d m ' n r oy b ' & e n é' 7 l . ď ' é r { a j o v i ' l v u E i ' á | U m á s l & odbo't'o|qhoprJted'\.esi.]'|.Budep..'c!d'e21'J'20...

Více