typologie úloh ii – nácvik slovní zásoby

Transkript

typologie úloh ii – nácvik slovní zásoby
Projekt Síť vzdělavatelů učitelů cizích jazyků NEFLT
registrační číslo CZ.1.07/2.4.00/31.0074
TYPOLOGIE ÚLOH II – NÁCVIK SLOVNÍ ZÁSOBY
Z diskuzí v didaktickém semináři němčiny jako cizího jazyka vyplynula potřeba typologií úloh
pro nácvik jazykových prostředků a řečových dovedností ve vyučování cizímu jazyku.
Konstatovali jsme totiž, že mezi osvojením teoretických základů didaktiky cizího jazyka na
jedné straně a plánováním, provedením a analýzou prvních vyučovacích hodin na straně
druhé existuje důležitá, avšak dosud málo specifikovaná a diferencovaná oblast formulace
konkrétních učebních úloh, s jejichž pomocí učitel na základě zákonitostí učení, učebního
pokroku žáků a výukových i učebních cílů rozvrhuje vyučování a učení.
Typologie úloh pro nácvik slovní zásoby sestává z následujících částí:
I.
II.
III.
IV.
V.
Potřebujeme slovníček?
Co je užitečné slovíčko?
Jak si zapisovat slovíčka? Jaké systémy vytvářet?
Práce se slovníkem
Hry se slovíčky
Věříme, že předložená typologie usnadní učiteli formulaci a výběr úloh a přispěje tak
k úspěšnému učení žáka.1
I.
Potřebujeme slovníček?
Z diskuzí se studenty učitelství vyplývá, že v souvislosti s vedením slovníčku existují různé
zkušenosti a různé názory. Volněji se staví k slovníčku budoucí učitelé němčiny, kteří
poukazují na rychle osvojitelný pravidelný pravopis, přísněji zase například budoucí učitelé
angličtiny. Všichni však hovoří o dvou dobrých zásadách. První se týká užitečného vedení
slovníčku v začátečnické fázi učení a druhá zapisování slovíček aspoň v minimálních
souvislostech.
Jazykově pokročilí studenti učitelství cizího jazyka pak často poukazují na pozitivní zkušenost
s takzvaným věčným slovníčkem – tlustším sešitkem formátu A6. Sešitkem, do kterého si
dlouhodobě zapisují užitečná slovíčka z četby beletrie, který nosí stále s sebou a kterým se
probírají při různých čekáních ve frontě, při jízdě tramvají, cestou ve vlaku. Mají pak radost
1
Předkládáme formulace úloh v češtině. Jejich převedení do kteréhokoliv cizího jazyka je jistě snadné. Navíc lze
na samém počátku učení se cizího jazyka využít při zadávání úloh také mateřský jazyk.
2
ÚLOHY II – SLOVNÍ ZÁSOBA.
Ve spolupráci s Darjou Bittnerovou & Jakubem Valou & Janou Zborovančíkovou – 2013/14
Pavla Zajícová – Ostravská univerzita
z efektu zapamatování dávněji zapsaných slůvek a z postupné tvorby shluků příbuzných
forem a významů.
A proto:
-
Zaveďme si na počátku učení slovníček.
Zvolme si takový formát, aby se náš slovníček dobře vešel do jakékoliv příruční tašky.
Zapisujme si slovíčka ve spojeních.
Zapisujme si do slovníčku zejména slovíčka obtížná, potřebná, užitečná.
Nosme si svůj slovníček všude s sebou, abychom si ho mohli kdekoliv a kdykoliv
otevřít a číst si v něm.
II.
Co je užitečné slovíčko?
Užitečná slovíčka jsou taková, která se vyskytují v každém kontextu. Jedná se například
jednoduché výrazy pro určení místa (tady, tam, blízko, daleko...), směru (dolů, nahoru...),
času, míry (tak, více/méně než...) modality (možná, určitě, vzhledem k...) a také slovíčka a
slovní spojení pro vyjádření postoje (podle mne, jak je všeobecně známo, souhlasím s, ...),
zaujetí perspektivy (z tohoto hlediska...). Dále jde o výrazy ze světa, jenž je nám vlastní a
blízký, v němž se denně pohybujeme, výrazy pro osoby, předměty a činnosti všedního dne.
III.
Jak si zapisovat slovíčka? Jaké systémy vytvářet?
Připomeňme si dva zásadní učební principy. Jde o:
-
učení se více cestami;
učení se v co největších souvislostech.
Z těchto učebních principů odvozujeme možnosti zápisu i možnosti tvorby systémů. Je
důležité, abychom se seznámili s co nejvíce s možnostmi, abychom je vyzkoušeli a posléze
využívali ty z nich, jež se nám nejlépe osvědčí.
1. Učení se více cestami.
Spojujte písemné a zvukové vnímání slova, slovo a obrázek, zkušenost a hodnocení.
- Vytvořte si systém drobných značek (podtržení, kroužek, křížek, hvězdička, vlnovka,
otazník, vykřičník...).
- Od prvních kroků zaměřených na zapamatování slovíček – například s pomocí dlaně,
kterou zakrýváte střídavě český nebo jinojazyčný sloupec – vyznačujte s pomocí
vlastních značek a dle vlastního uvážení pragmatickou hodnotu (upotřebitelnost),
obtížnost nebo estetickou kvalitu (líbí/nelíbí se mi) slovíčka.
- Připojte k vybraným slovíčkům drobnou kresbu, schéma, náčrtek.
- Učte se slovíčka tak, že je současně čtete očima a vyslovujete nahlas s výrazným
přízvukem.
- Vyslovujte slovíčka při učení zpěvně – melodicky a rytmicky, hlasitě a tiše, pomalu a
rychle.
- Doprovázejte vyslovení slovíček gesty, opakujte si slovíčka v různých místech své
pracovny či obydlí, ukazujte si při učení místa a směry, berte do rukou předměty,
3
ÚLOHY II – SLOVNÍ ZÁSOBA.
Ve spolupráci s Darjou Bittnerovou & Jakubem Valou & Janou Zborovančíkovou – 2013/14
Pavla Zajícová – Ostravská univerzita
-
zasazujte si slovíčka do místní a časové příslušnosti ve Vám známém prostředí a
v souladu s Vaší zkušeností.
Pište si obtížná slovíčka na lístky a připevňujte si lístky vždy na přechodnou dobu ve
svém pracovním okolí – například nad stůl, na skříňku, na dveře, na zrcadlo.
2. Učení se v souvislostech
Vytvářejte si jazykové a mimojazykové souvislosti slovíček dle vlastních nápadů a potřeb.
- Asociační struktury, asociogramy. Dle vlastních zájmů, potřeb a časových možností si
příležitostně doplňujte vybraná slovíčka o asociované výrazy (papír – lístek, sešit,
kniha, dopis; papír – popsat, složit, roztrhat; spěchat – čas, stres, hodinky, auto,
termín).
- Stupňování významu. Dle vlastních potřeb si doplňujte vybraná slovíčka o výrazy
slabšího či silnějšího významu (malý, drobný, nepatrný; mluvit, šeptat, křičet).
- Polarity. Slova opačného významu představují důležité a užitečné struktury
každodenní zkušenosti. Zahrňte je do svého slovníčku v co největší míře (dobře –
špatně; vždy – nikdy; studený – teplý; ledový – horký; mluvit – mlčet; šeptat – křičet).
- Organizační struktury. Na základě výchozí organizační struktury učiva, jíž představuje
učebnice, je třeba promyšleně vytvářet organizační systémy vlastní – slovníček, sešit,
lístkovou kartotéku, zakládací fólie, elektronické dokumenty a soubory. Vyměňujte si
navzájem zkušenosti o svých organizačních systémech. Jak pracujete s daty, nadpisy,
poznámkami, kartotékami, zakládacími fóliemi, složkami?
- Gramatické struktury. Jednotlivá slovíčka vstupují do rozmanitých gramatických
vztahů. Při zápisu do slovníčku nebo na kartotéční lístek či při jakémkoliv jiném
způsobu učení zaznamenávejte tyto vztahy (těším se na večer/mám radost z dárku =
ich freue mich auf den Abend/ich freue mich über das Geschenk; uvaří/uvařil polévku
= er kocht Suppe/er hat Suppe gekocht).
- Pojmové struktury. Při záznamu slovíček a při jejich osvojení si všímejte pojmových
relací. Jsou to například hypero- a hyponymie (polévková zelenina – celer, mrkev,
petržel), kvalita (čaj – černý, ovocný), srovnání (více – méně), kontrast (pohoří –
rovina), jednání/proces (dítě – hrát si; dřevo – hořet), lokalizace (ryba – voda), nástroj
(nůž – krájet), objekt (psát – text), účel (bojovat – vyhrát).
- Logické struktury. Podobně lze při učení se slovní zásobě zohledňovat relace logické –
například ve výrazech pro otázku a odpověď, konflikt a řešení, tvrzení a argument,
celkový problém a jeho projevy.
- Sémantické/lexikální pole. V pokročilém učení je užitečné seznamovat se s variantami
výrazů v takzvaných sémanticko-lexikálních polích (mluvit – povídat – vyprávět –
řečnit – žvanit – brebentit – kecat – plkat).
Připojujeme příklad v němčině.
4
ÚLOHY II – SLOVNÍ ZÁSOBA.
Ve spolupráci s Darjou Bittnerovou & Jakubem Valou & Janou Zborovančíkovou – 2013/14
Pavla Zajícová – Ostravská univerzita
Fortbewegung
auf dem Boden
aufrecht
gehen
schnell
lebhaft
schwerfällig
langsam
laufen
mit
kurzem
Schritt
angestrengt
bequem
würdig
mit
kurzem
Schritt
zuckeln
stapfen
stampfen
spazieren
wandeln
schreiten
trippeln
schleppend
müßig
eitel
watscheln
bummeln
schlendern
trödeln
stolzieren
hölzern
stelzen
ziellos
flanieren
BAUMGÄRTNER, K. Die Struktur des Bedeutungsfeldes. In Satz und Wort im heutigen Deutsch. Probleme und...
Jahrbuch des Instituts für deutsche Sprache. Düsseldorf 1967 (Sprache der Gegenwart 1), 165–197, 186.
-
-
-
Slovní rodina. Slovní rodinu tvoří slova odvozená od jednoho slovního základu. Jako
příklad z němčiny uvádíme skupinu výrazů odvozených od fahren – jet: abfahren,
umfahren, einfahren, Fahrer, Fahrt, Fahrzeug, Fahrgeld, Beifahrer, Mitfahrer, Fähre,
Fährmann, Fuhre, Fuhrmann, Fuhrwerk.
Věcný okruh. Do věcného okruhu řadíme slova různých slovních druhů, jejichž
vzájemná souvislost je založena na užití v situacích charakteristických s ohledem na
místo, čas a pragmatické procesy (např. kuchyně – vybavení, potraviny, koření,
nádobí, činnosti, kuchařské recepty; vesmír – systémy, planety, pohyby, směry a
výsledky výzkumu).
Neznámé slovíčko v textu. Jak se vyrovnat s neznámým výrazem? Dříve než neznámé
slůvko přeložíme s pomocí slovníku, měli bychom si odpovědět na několik otázek: 1)
Je neznámé slovíčko pro porozumění textu nezbytné? 2) Dokážeme význam slova
odhadnout na základě funkčního stylu textu? 3) Jak může pomoci naše dosavadní
5
ÚLOHY II – SLOVNÍ ZÁSOBA.
Ve spolupráci s Darjou Bittnerovou & Jakubem Valou & Janou Zborovančíkovou – 2013/14
Pavla Zajícová – Ostravská univerzita
-
orientace v tématu, nadpis a obrázek? 4) Co napoví okolní výrazy, co napoví celkový
kontext? 5) Co napoví celková výpovědní perspektiva a intence autora? 6) Jaké je
větné postavení slova: je součástí subjektu – objektu – predikátu? 7) Výklad významu
slova si můžeme vyhledat v jednojazyčném slovníku. 8) Překladem své porozumění na
závěr upřesníme či uvedeme na pravou míru.2
Pokud studujeme, resp. čteme text víckrát a potřebujeme se k němu vracet, vyplatí se
nám, když si české ekvivalenty neznámých slůvek napíšeme přímo na okraj stránky,
zakroužkujeme oba výrazy a spojíme je tužkou.
Narativní struktury. Jedná se o veškeré záznamy, pro které se rozhodneme na základě
vlastního zájmu a jimž propůjčíme vlastní strukturu.
Narrative Strukturen
Lernstruktur
Lernhandlung
1.
eigene Kategorien (leicht-schwierig, kurz-lang,
bekannt-ganz neu, sympatisch-unsympatisch)
Unterscheidung, strukturierte Wahrnehmung,
strategische Aneignung
2.
Verbindung mit Farbe (nach Artikel, nach
Gefühl)
Verbindung des Wortschatzes mit einem eigenem
Parallel-Code
3.
4.
Karteikarten
Verbindung mit Zeichnungen (Illustrationen,
interaktive Bilder)
Bildung des formalen und semantischen Kontexts
Umkodierung
5.
Assoziogramme
Vorbereitung auf Textgestaltung
6.
Kreuzwort-Kombinationen und -Rätsel
Spiel, Wettbewerb
IV.
Práce se slovníkem
- Seznamte se s různými druhy slovníku – překladovým, výkladovým, obrázkovým,
výslovnostním slovníkem.
- Seznamte se s výstavbou hesel v překladovém a výkladovém slovníku a s abecedním
řazením písmen v cizím jazyce.
- Uspořádejte soutěž v rychlosti vyhledávání slovníkových hesel/lemmat.
- Projděte si ve slovníku vysvětlivky zkratek. S jejich pomocí projděte postupně několik
lemmat a vysvětlete si jednotlivé údaje.
- Srovnejte výstavbu lemmat ve dvou nebo více různých slovnících.
V.
Hry se slovíčky
Vytvářejte ve dvojicích pro sebe navzájem křížovky. Uvádíme jednoduše aplikovatelný
příklad s neúplným řešením:
2
Srovnej Jenkins, E.-M. Schaltplan zum Knacken deutschsprachiger Texte. Fremdsprache Deutsch, 1990/2, 24.
6
ÚLOHY II – SLOVNÍ ZÁSOBA.
Ve spolupráci s Darjou Bittnerovou & Jakubem Valou & Janou Zborovančíkovou – 2013/14
Pavla Zajícová – Ostravská univerzita
Ein ganzer Zoo ist hier unterwegs:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
A
M
S
E
L
L
E
R
O
F
M
R
U
W
D
N
A
B
O
A
1
2
L
E
G
I
U
H
E
G
N
A
L
H
C
S
N
A
N
D
U
L
2
3
B
O
C
K
B
U
E
N
Ä
Y
H
O
R
N
I
S
S
E
H
L
3
4
N
H
A
H
E
H
S
U
A
L
U
C
H
S
T
S
R
L
U
I
4
5
R
P
N
E
Z
N
A
W
R
E
H
D
R
A
P
O
E
L
R
G
5
6
E
A
I
S
R
E
W
I
E
S
E
L
R
E
C
H
U
N
D
A
6
7
P
V
U
C
E
T
R
A
D
N
A
P
C
H
C
E
S
R
G
T
7
8
I
I
G
H
T
S
O
B
N
A
L
H
S
S
O
C
T
G
N
O
8
9
V
A
N
W
T
U
D
A
A
P
T
E
U
Z
Y
H
E
B
Ä
R
9
10
M
N
I
A
A
G
N
R
R
M
I
M
S
I
O
T
R
L
K
H
10
11
M
I
P
N
N
N
O
S
A
I
L
E
L
E
T
T
A
R
C
S
11
12
B
Ö
L
R
S
A
K
C
W
H
U
M
M
E
L
M
A
S
U
H
12
13
R
I
W
B
E
L
L
H
H
C
I
S
N
E
A
N
I
A
K
C
13
14
R
O
B
B
E
I
E
E
E
S
H
U
T
O
I
F
R
N
C
U
14
15
I
E
U
E
F
T
E
W
D
C
E
N
B
C
I
B
E
T
U
F
15
16
H
U
M
L
R
F
Ö
G
O
U
E
R
H
A
O
P
D
I
K
A
16
17
E
L
E
E
L
L
A
R
A
U
P
E
I
K
R
F
R
L
R
H
17
18
R
E
G
E
L
E
N
M
K
N
W
E
S
P
E
E
A
O
A
C
18
19
R
I
N
D
E
B
U
A
T
E
S
I
E
M
A
R
M
P
K
S
19
20
T
F
L
O
W
P
A
N
T
H
E
R
N
R
E
D
S
E
E
S
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Podobné dokumenty