číslo 6/2013

Transkript

číslo 6/2013
Poděkování a pozvání
Velmi děkuji všem, kteří jste se jakkoliv zapojili do Noci kostelů 2013. Upřímné
Pán Bůh zaplať!
Srdečně Vás všechny zvu na Malou klokotskou pouť 8. června 2013.
Mimo to Vás zvu k modlitbě. Kdykoliv, kdekoliv… Pozváním k modlitbě je i naše
ruka, kterou si nosíme stále sebou – jak pěkně ukazuje následující text, jehož
autorem je svatý otec František.
Váš P. Pavel Zahradníček OMI
1. Palec je prst nejbližší. Začni se tedy modlit za ty, kteří jsou
ti nejblíže. Jsou to lidé, na které si vzpomeneme nejsnadněji.
Modlitba za naše drahé je „milá povinnost.“
2. Dalším prstem je ukazováček. Modli se za ty, kdo učí,
vzdělávají a pečují o druhé. Sem patří učitelé, profesoři, lékaři
a kněží. Potřebují podporu a moudrost, aby ostatním ukazovali
správný směr. Vždy na ně pamatuj ve svých modlitbách.
3. Další prst je největší. Připomíná nám naše vůdce. Modli se
za prezidenta, poslance, podnikatele a další zodpovědné. Jsou
to lidé, kteří řídí osud naší vlasti a ovlivňují veřejné mínění. Oni potřebují Boží vedení.
4. Čtvrtým prstem je prsteníček. Mnozí se budou divit, ale je to náš nejslabší prst, což může
potvrdit každý učitel hry na klavír. Tento prst nám má připomínat modlitbu za slabé,
zkoušené a nemocné. Oni potřebují tvé modlitby ve dne i v noci. Modliteb za ně nebude
nikdy dost. Prsteníček nás zve i k modlitbě za manželské páry.
5. Nakonec přichází malíček, nejmenší ze všech. Podobně malými se máme cítit před Bohem
a před bližním. Bible říká, že „poslední budou prvními.“ Malíček ti připomíná, aby ses
modlil za sebe. Poté, co se pomodlíš za všechny ostatní, lépe pochopíš, jaké jsou tvé potřeby,
a uvidíš je správným úhlem pohledu.
papež František (v době, kdy ještě nebyl papežem ani kardinálem)
Malá pouť k velkému srdci P. Marie
8.6. v sobotu na Klokotech
15.00 „Mariánské písně“ koncert dětí ZUŠ O. Nedbala
pod vedením H. Boučkové
16.00 Klokotské hodinky
16.30 Modlitba růžence
17.00 Mše sv., hlavní celebrant P. Petr Plášil
18.00 opékání selete na farní zahradě
Bohoslužba oběti
Ing. Pavel Vejskrab
Bohoslužba oběti bylo další téma přednášky a diskuse P. Stanislava Brožky v rámci cyklu
Církev žije z Eucharistie, která se konala v Emauzích dne 4.5.2013
a která navazovala na první přednášku o bohoslužbě slova.
Eucharistie je po křtu a biřmování třetí iniciační svátostí katolické
církve, ve které Ježíš Kristus za nás dává své tělo a krev – sám
sebe, abychom se také my odevzdali v lásce jemu a abychom se
s ním sjednotili ve svatém přijímání. Eucharistie znamená
v původním významu děkovnou modlitbu, která při bohoslužbě
prvotní církve bezprostředně předcházela proměňování chleba a
vína v Kristovo tělo a krev.
Přednášející se v první části věnoval otázkám spojeným s přípravou oltáře, přinášení
darů a modlitbě nad dary, prefaci a vlastní eucharistické modlitbě. Při mši svaté i my neseme
svůj život a životy našich drahých do kostela aby je Bůh proměnil a posvětil.
Eucharistické modlitby jsou čtyři podle liturgické doby a slavností. Bohu přinášíme
chléb a víno, Boží dary, které jsme od něj dostali a k nimž jsme přidali hodnotu své práce.
Při eucharistické modlitbě jsou dary chleba a vína proměněny na oltáři v tělo a krev Ježíše
Krista. Každé svaté přijímání věřícího hlouběji spojuje s Ježíšem Kristem, obnovuje milosti,
které přijal ve křtu a biřmování a posiluje ho v boji proti hříchu. Vždy by to mělo být s úctou
a vírou neboť v hostii je přítomen Pán Ježíš a s poděkováním za milost a prosbou za
sjednocení. Je dovoleno přijímat Pána Ježíše do úst i do ruky, ve stoje i v kleče. Po závěrečné
modlitbě a požehnání kněz propouští věřící. Jděte ve jménu Páně a služte Bohu a bližnímu,
tam kam nás Pán posílá.
Přednášky se zúčastnilo asi 25 posluchačů, někteří i z jiných farností a i farníci ze
Strakonic, z bývalého působiště P. Brožky.
01.06.2013 – sobota – v 10 h.
SLAVNOSTNÍ ZNOVUOTEVŘENÍ KATEDRÁLNÍHO CHRÁMU SV. MIKULÁŠE
v Českých Budějovicích
Nové tváře – Anička a Jiří Gazdovi
ptala se Hana Koukalová
Před pár dny se na Klokotech objevili Anička a Jiří. Máme opravené všechny kliky, skříně a
další neviditelné drobnosti, které nám ztěžovaly život a Klokoty nejsou „po zavírací době“
opuštěné, protože tu Anička s Jiřím začali bydlet.
Poprosili jsme je o krátké představení:
Anička: Jsem vyučená spojová mechanička, ale byla
jsem dlouho doma s dětmi a asi jedenáct let dělala doma
ruční práce – výšivky. Nějaký čas jsem pracovala
v katolické mateřské školce a pak v domově pro seniory.
Jiří: Já jsem instalatér, dělal jsem i různé stavební práce
nebo jezdil s vládním vozidlem. Po převratu přišel i můj
osobní převrat. Odjel jsem do Medžugorje a nějaký čas tam strávil. Poselství P. Marie jsem
chtěl dát rodině, světu: vystavoval jsem je alespoň ve výloze obchodu  (seznámil jsem se
díky tomu se sestřičkami Notre Dame, které bydlely kousek od obchodu).
Na důchod jsme se přestěhovali do domečku, který měl Jiří v západních Čechách. V Plasích
jsme potkali obláty a velmi se nám líbila středeční podvečerní setkání po mši. Společenství,
které se tu schází k modlitbě breviáře, na promítání filmu, to bylo něco tak pěkného, že jsme
začali dojíždět pravidelně. Požehnáním je určitě přítomnost oblátů a mládeže okolo nich.
Když pak byla potřeba s něčím pomoci, logicky jsme se nabídli (oprava kaple v oblátském
domě atp.). Věnovali jsme se práci ve farnosti v Dolní Bělé a ve středu jsme dojížděli do
Plas na společenství a byli jsme osloveni. To hlavní, co bychom chtěli v našem životě
uskutečňovat je, nechat se vést Bohem, jeho vůlí.
Nejsme už teď v důchodu omezeni časem nebo místem, a tak když obláti v Plasích hovořili
o potřebě v Klokotech – chybí tu stálí obyvatelé kláštera, modlili jsme se, abychom poznali,
jestli nás sem Pán volá. V síle slov P. Marie, která říká na svatbě v Káni: „Udělejte všechno,
co vám řekne“, jsme se tedy vydali do Klokot. Zatím jsme tu jako poutníci, rozhlížíme se.
Vnímáme krásu tohoto místa, sílu modliteb a přítomnost P. Marie a sv. Evžena de Mazenod.
Krásnou farní rodinu zde, originalitu jednotlivých farníků a rodinného ducha, který tu
vládne. Chceme se zapojit do jakékoli pomoci. (pozn. red. Anička s Jiřím už připravili
a poskládali nové Klokotské kancionály, jak už bylo řečeno, Jiří opravuje, co se dá a ještě
netuší, kolik práce pro ně máme nachystané ) A jsme zase kdykoli připraveni se zvednout,
sbalit a vrátit se do našeho domku. Pokud a dokud tady budeme nějak ku pomoci na naší
společné cestě ke spáse, zůstaneme. A v tom všem vás prosíme o modlitbu.
Římskokatolická farnost Chýnov Vás zve na
ZÁJEZD DO RAKOUSKA v sobotu 15. června 2013
otec Karel nám ukáže krásná místa jeho vlasti:
Kefermarkt, Steyr, Münichholz, Christkindl, klášter Kremsmünster i poutní místo
Pöstlingberg
cena zájezdu 450,- Kč
odjezd bude z Chýnova 6:30, z Tábora od nádraží v 6:45, návrat kolem 21 h
Přihlášky na faře v Chýnově (tel. 381 297 334, 776 016 769) nebo v sakristii na Klokotech
.
Putování za Pannou Marií Sepekovskou
Jana Nolčová
Naše putování začalo na táborském nádraží, 11. května v 11 hodin, odkud jsme jeli
motoráčkem do Božejovic, po červené značce od nádraží jsme za deště šli k lesu a přes les
a louky, pokračovali okolo kostelíčku v Hodušíně, až
ke kostelu v Sepekově, nesoucí krásný titul "Kostel
Jména Panny Marie".
Tam na nás čekal P. Mikuláš Selvek, premonstrát,
a uvedl nás do kostela, kde nás v krátkosti seznámil s
dějinami kostela: Sepekovský kostel byl postaven na
základě rozhodnutí strahovského opata, Mariána
Hermanna. Roku l730 stavba započala položením
základního kamene a již za tři roky byl kostel
vysvěcen. Takže letos slaví sepekovští 280 let svého
kostela. Kostel je obehnán ambitem se čtyřmi kaplemi.
Jednolodní kostel je zaklenut kopulí, v které je freska, znázorňující mocnou přímluvu Panny
Marie. Freska ještě nikdy nebyla restaurována a do dnešních dnů je v bezvadném stavu. Nad
oltářem je milostný obraz Panny Marie Sepekovské, který sem byl přenesen z bývalého
kostelíka sv. Mikuláše. Panna Maria drží v náručí malého Ježíška, který hledí na ni a Panna
Maria hledí na nás. Po mši, která byla celebrována P. Pavlem Zahradníčkem, OMI, jsme byli
pozváni na faru na malé občerstvení. Pak jsme nasedli do osobních aut a přesunuli zpět do
Tábora. Určitě pro nás všechny, kteří jsme se této poutě zúčastnili, zůstane hluboký zážitek.
A kam příště? Pojďte s námi, vždyť ten déšť a trocha té únavy stojí za tak krásný zážitek.
Děkuji všem, kdo na Klokotech zorganizovali a připravili tuto pouť.
Mgr. Lucie Bartůšková
Sešel se rok s rokem a na Klokotech se opět slavila oblátská
pouť. Tentokrát ji předcházely docházecí exercicie otce Martina
Sedloně na téma Spiritualita pro všední den.
Sobotní ráno 18. května moc pouťově nevypadalo. Místo
svátečně vymetené oblohy bylo šedivo a zataženo a hustě pršelo.
V půl desáté zahájil otec Martin misijní meditací, ze které se mi
do paměti vryla jedna věta: „I kdyby nevyšlo v životě vůbec nic,
kdyby všechno selhalo, ten život má smysl, pokud člověk přijme
Boha za otce.“ V mé duši i za kostelními okny zasvitlo slunce. V té záplavě povinností,
restů, často nesmyslných požadavků a úkolů, ve spoustě mailů, dopisů, telefonátů a smsek,
které se na nás valí každý den a snaží se urvat aspoň kousek naší pozornosti, takže skoro
pořád „fakt nestíháme“, máme jednu jedinou jistotu – milujícího Otce. Jsme rodina.
Bylo nás sice letos méně, ale o to rodinnější pouť to byla. Po mši jsme se sešli v Emauzích
na párky a něco sladkého, povídali a zpívali. A bylo nám moc fajn. Tahle
pouť byla zkrátka komorní, ale byla moc hezká. Oblátská. Rodinná. Naše.
Oblátská pouť
Slavnostní eucharistická bohoslužba při příležitosti UKONČENÍ ROKU
BISKUPA HLOUCHA se uskuteční v neděli 9. června 2013 od 9:00
v katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích
Stáňa Rybníčková
Ve dnech 15.5.-18.5. 2013 proběhly v Emauzích docházející exercicie na téma - ,,Ten poklad
máme v nádobě hliněné." Exercicie vedl o. Martin Sedloň a rozdělil je do dopoledních,
odpoledních a večerních bloků. Zájemci na ně přicházeli podle svých časových možností.
Musím říci s radostí, že to byla strava, která mocně sytila a jak jinak, než slovem a Duchem
Božím. A tak se název exercicií uvedl v realitu. O. Martinovi chci poděkovat za hlubokou
lidskost, moudrost a otevřenost, s nimiž exercicie vedl.
Co mě oslovilo, nasytilo, posílilo, uvedlo do pravdy a blíž k Bohu: Nejsi duchovní člověk,
pokud se zaobíráš druhými a ne sám sebou.(míněno v kritice) * Odpuštění není souhlas s
tím, co odpouštíme. * Odpustit neznamená zapomenout, ale nesoudit. * Jestli mám ve
svém životě modlu, poznám, když mi jí někdo ohrozí, jestli mě ovládá a nedokážu si bez ní
život představit. * Křesťanství je život pod inspirací Ducha svatého. * Nenechme si vyrvat
lásku. Ježíš z lásky vytrval až do konce. * Otevři se lásce, dobru - otevřeš se Boží vlně. *
Některé věci a vztahy se tady na zemi nenapraví. Mějte
Letní tábor pro děti
naději a modlete se, aby se napravily v nebi. * Buďme
vděční a nereptejme. Vděčnost může vzkřísit poničené
ROBIN HOOD
vztahy. * Když se litujeme, odrovnáváme sami sebe.
A KRÁSNÁ
Duch. cvičení vyvrcholily sobotní Oblátskou poutí,
která se nesla v přátelském duchu i při pohoštění v
MARIANA
Emauzích... A tak prosím, buďme vděční.
Exercicie s P. Martinem, omi
„Správně vidíme jen srdcem“
J. Pecherová
19.-25.8. 2013
V pondělí 27. 5.
Emauzy
se konala v Chýnově
Dětská vikariátní
S o. Pavlem, omi,
pouť. I když nám
deštivé počasí
Májou Šittovou, Olgou
nedopřálo absolvovat
připravenou trasu
Přihlásit se,
od Chýnovské jeskyně,
prosíme, do 15.7.
náhradní stanoviště –
v kanceláři
knihovna, hasiči
(Hanka Koukalova)
(super!) a kostelní věž určitě stála za to. Na faře jsme si
povídali o sv. Anežce a sv. Zdislavě a o tom jak ony
nebo u Olgy Švecové
dokázali pomáhat potřebným. V kostele jsme se
([email protected]
dozvěděli o činnosti táborského hospice Jordán a děti si
m) Cena 1.300 Kč.
mohly vyzkoušet, jaký je život s invalidním vozíkem.
I když zvony s hodinovým strojem a krásný výhled stál
za námahu výšlapu na věž, přece jen jsme se rádi ohřáli v knihovně u čaje s povídáním
o přátelství. V kulturním domě jsme vyrobili papírové kytičky, které jsme pak předali
seniorům v Domově důchodců, a děti z Mladé Vožice jim zahrály divadlo a zazpívaly.
Posíleni buchtami a čajem (děkujeme chýnovským!) jsme si mohli projít sportovní
stanoviště „Orbisky“ nebo si prohlédnout výstavu o misiích. V kostele Nejsvětější Trojice
nás pozdravil p. starosta Eybert a pouť jsme zakončili bohoslužbou slova vedenou
o. Slávkem z Tábora s požehnáním našich kněží každému jednotlivě. DĚKUJEME!
22.6.2013 – 15 h. benefiční koncert pro Michalku Bednářovou od Mladé Vožice
Setkání sborů na Klokotech
L. Šotek
V sobotu 25. května od 13:30 hod se na Klokotech konalo setkání chrámových sborů
z farností Jistebnice, Sepekov, Slabčice, Milevsko a Tábor. Klokotským kostelem tak
téměř 2 hodiny zněly skladby v podání jednotlivých sborů tak, jak je znají farníci ve
svých farnostech především při slavení Eucharistie a k oslavě Boží. Po vystoupeních
následovalo přátelské setkání zpěváků při malém občerstvení v Emauzích.
Noc kostelů 2013
Mgr. Hana Koukalova
Znáte ten stav, kdy se jakoby nic neděje, ale pod povrchem něco
roste? Tak by se daly popsat předcházející dva až tři měsíce, kdy
jsme podnikali schůzky na táborské faře, připravovali zprávy do
novin, plakáty, Klokotské noviny, účastníci minulých ročníků
Nocí se chodili ptát, jak to letos uděláme, a do kaple svatého
Vavřince byl vymýšlen opět ten největší zážitek, jako už všechny
roky: výstava mešních předmětů. A už je tu poslední týden před
24. květnem. Anička Gazdová rozvoněla kuchyni lineckými
kostelíčky, které pak Jana Řezáčová rozdává spolu
s programem a úsměvem u vchodu, v pátek od rána ženy
uklízejí kostel a pak provětrávají celý areál včetně kaplí, pan
Veger po celý den opravuje, zavěšuje a zůstává až do půlnoci
na kostelní půdě později spolu s panem Veselským, pan
Vocílka po ranní šichtě navečer otvírá kostnici, paní
Koukalová s paní Tupou ani neví jak, ale zůstávají u stolů
s buchtami od nás farníků až do noci, manželé Burdovi
pečou neuvěřitelné množství bramboráků, až v jedenáct hodin
konečně dojdou zásoby těsta. Pan Rytíř se musel v kapli svaté
Anny úplně umluvit, kolik lidí chtělo vidět Klokotskou
kroniku, matracová prohlídka v Růžencové kapli (Danka
Bednářová) slaví úspěch, Stáňa Rybníčková s Jaruškou
Růžičkovou jsou zárukou pěkného a usměvavého programu pro
děti, hned vedle je možné podívat se díky panu Peroutkovi
a Sónakovi a Vejskrabovi na záběry z klokotské historie
promítané na kostelní zeď. Mezitím v kostele vítá otec
Zahradníček, zpívá Pavla Kohelová, prohlídku vede otec Karel,
zpívá Chrámový sbor, otec Pavel přednáší, koná se překrásná prohlídka při svíčkách Evy
Kozákové a Josefa Michalíčka. Překvapivý počet návštěvníků zůstává ve ztišené atmosféře
četby Janova evangelia a zpěvů z Taizé a tak při společném závěrečném požehnání děkujeme
za ten zázrak: sešlo se nás tolik, s radostí, s nasazením, chutí, přes překážky. Vydávali jsme
svědectví o naší farnosti, návštěvníci se vyptávali, zůstávali, vraceli se, chválili. Tahle Noc
byla požehnaná, ne?
Zveme všechny, kdo se chcete s námi modlit za své děti,
a za všechny děti, které to potřebují, za naše rodiny a naše farnosti k účasti
na „Modlitebním triduu Modliteb matek“,
ve kterém se spojujeme s matkami z celého světa.
- v pátek 28.6.2013 v 15.45 hod. v Emauzích – odprošujeme Pána za naše vlastní hříchy,
po mši svaté se můžeme připojit k tiché adoraci nebo venkovní křížové cestě
- v sobotu 29.6.2013 v 15.45 hod. v Emauzích –modlíme se za ty, kteří
ubližují nám a našim dětem, po mši svaté bude ještě následovat krátká adorace v
kostele
- a v neděli 30. 6. 2013 v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Klokotech
v 15.00 hod.
Budeme chválit Pána a děkovat mu za vše, co udělal v životě našem i v životě našich dětí.
KRÁTKÁ OZNÁMENÍ A POZVÁNÍ
 2.6. - Těla a Krve Páně – Eucharistický průvod –
prosíme holčičky, přineste si kytičky na posýpání
 7. 6. – První pátek v měsíci – celodenní adorace
v kostele - 11-16.30 h.,
17.30-18.45 h. s modlitbami a zpěvem, 18.45-20.30
h. tichá adorace.
Prosíme, napište se v zákristii na adorační službu (také
na páteční adorace).
 7.6. pátek – Nejsvětějšího Srdce Ježíšova odpustkový den
 Adorace se svátostí smíření v kostele každý pátek
17.45 – 20.30 h.
 9.6. – neděle - sbírka na potřeby diecéze
 12. 6. – středa – 17.45 h. - Emauzy – posezení
u čaje – nad Biblí
 15.6. –sobota – od 8.30 tatínkovská brigáda
na farní zahradě
 16. 6. oslavujeme Den otců
 22.6. 15 h. benefiční koncert pro Michalku
 23.6. Poutní mše v Dražicích – 10 h.
 28.6.-17.45 h. - Velká klokotská křížová cesta
 30.6. – neděle – 18 h. - Setkání CHO – Emauzy
TÁBORÁK
28.6. (pátek)
zveme všechny rodiče,
prarodiče a děti na mši
svatou v 17 h. jako
poděkování na konci
školního roku
a prosbu o požehnané
prázdniny,
po mši svaté v 18 hod.
na zahradě u Emauz
táborák, v případě
špatného počasí
náhradní program
v Emauzích.
Klokoty – poutní místo
Nový stostránkový průvodce po klokotské historii a místě
s množstvím fotografií – zakoupíte U Klokotské Madony za 100 Kč
Klokoty - události - červen 2013
Pokud není uvedeno jinak,
mše sv. každý den
po-so 17.00,
ne 10.00 h.
1.6. sobota Památka sv. Justina, mučedníka
První sobota v měsíci
Emauzy - 13.30 h. - P. Stanislav Brožka - Církev žije z Eucharistie
Krásla liturgie, 16.00 h. - Klokotské hodinky, 16.30 růženec
svátost smíření
mše sv. v 17 h., po mši sv. požehnání
2.6. neděle Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ
mše sv. v 10 h. s eucharistickým průvodem
3.6. pondělí Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
4.6. úterý
Emauzy - 15.45 h. Modlitby matek
5.6. středa Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
7.6. pátek Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA První pátek v měsíci - adorace v kostele
11-16.30 h.,16.30 h. - růženec a svátost smíření, 17 h. mše sv., 17.30-18.45 adorace
s modlitbami, 18.45-20.30 tichá adorace
svátost smíření 17.30-20.30 h.
8.6. sobota Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie - Malá pouť - celebruje P. Petr Plášil
15 h. - koncert dětí pod vedení H. Boučkové
16 h. Klokotské hodinky, 16.30 růženec a svátost smíření, 17 h. mše sv., 18 h. opékání selete
9.6. neděle 10. neděle v mezidobí
ukončení roku biskupa Hloucha sbírka na potřeby diecéze
11.6. úterý Památka sv. Barnabáše, apoštola
Emauzy - 18 h. Farní rada
12.6. středa Památka bl. Marie Antoníny Kratochvílové, panny
Emauzy - 17.45 h. - Posezení u čaje nad Biblí
13.6. čtvrtek Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
Fatimský den
14.6. pátek
svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti 17.30-20.30 h.
15.6. sobota zájezd do Rakouska s farností Chýnov a o. Karlem
tatínkovská brigáda Emauzy
16.6. neděle 11. neděle v mezidobí
Den otců
dětská mše svatá v 10 h.
19.6. středa Památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa
21.6. pátek Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti 17.30 - 20.30 h.
21.-22.6. pá-so Setkání oblátských laiků - Emauzy
15 h. benefiční koncert pro Michalku
23.6. neděle 12. neděle v mezidobí
Dražice - 10 h. - poutní mše sv.
mše sv. v 10 h.
24.6. pondělí Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
28.6. pátek Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
Emauzy - 15 h. Kající bohoslužba pro děti
17 hod. mše pro děti - poděkování za školní rok - 18 h. oheň - zahrada u Emauz
svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti 17.30-20.30 h.
Velká klokotská křížová cesta 17.45 h.
28.-29. pá-so Triduum Modliteb Matek od 15.45 h. v Emauzích
29.6. - sobota Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů - doporuč.svátek
svátek o. Pavel Zahradníček, omi
30.6. - neděle 13. neděle v mezidobí 15 h. v kostele Triduum modliteb matek
mše sv. v 10 h.
Možnost ke sv. zpovědi Po-So 16.30-17 h., pátek 17.30-20.30 h. nebo kdykoliv po domluvě
Římskokatolická farnost Tábor-Klokoty, Staroklokotská 1, Tábor 390 03
tel: 381 232 584 e-mail: [email protected] http://www.klokoty.cz http://www.oblati.cz
Dary na opravy a provoz našeho poutního místa můžete zasílat
na účet Poštovní spořitelny 219811705/0300, VS 7777. Na požádání vystavíme potvrzení.
Administrátor farnosti: P. Pavel Zahradníček, OMI, tel.: 731 402 651
Kaplan na Klokotech: P. Karl Zaiser, OMI, tel.: 731 402 860
Diecézní ředitel PMD: P. Marek Adamczuk, OMI, tel.: 736 680 784
Pastorační asistent: Janka Pecherová, telefon: 723 331 951
Mgr. Hana Koukalová, telefon: 603 224 665
Děkujeme za dobrovolný příspěvek na tisk našeho „Fiatu“, výrobní náklady na 1 výtisk činí téměř 5 Kč.
Můžete vhodit do kasičky v kostele.

Podobné dokumenty

Your route plan

Your route plan At the roundabout, take the 1st exit Continue along: B122A / Haager Straße / Voralpen-Bundesstraße Abzweigung Steyr towards:

Více

Michaela Kadeřábková_"Pečujeme o lidi

Michaela Kadeřábková_"Pečujeme o lidi Classification: Public; Distribution: P ublic; Access: Public; Retention mark and period: S/ 2017

Více

Calendar of cultural, social and sports events of the city of Tábor 2011

Calendar of cultural, social and sports events of the city of Tábor 2011 Divadelní 218, 390 01 Tábor, tel. 381 254 701, box office 381 254 070 (open 3–6 pm), [email protected], www.divadlotabor.cz The Svět Cinema (Kino Svět) Fr. Křižíka Square 1291, 390 01 Tábor ...

Více

číslo 4/2015

číslo 4/2015 Narodil se 10. května 1961 v Brně a vyrůstal v prostředí křesťanské rodiny. Po složení maturitní zkoušky v roce 1986 se během následujících let třikrát hlásil do kněžského semináře v Litoměřicích -...

Více

číslo 6/2016

číslo 6/2016 Slavnostní mši zahájil v 10 hodin o. Martin Sedloň a spolu s ním ji celebrovali naši obláti – o. Jiří, o. Karl, o. Günther a o. Mariusz. Spojeni v modlitbě jsme byli nejen s „mladými“ a o. Vlastíke...

Více

číslo 10/2013

číslo 10/2013 Rádi bychom udělali výzdobu kostela ke slavnosti poděkování za úrodu. Prosíme, přineste zeleninu nebo ovoce ze svých zahrádek k žehnání darů úrody do neděle 6. 10., případně pondělního rána.

Více

Noviny číslo 6/2016

Noviny číslo 6/2016 Do soutěže „Vesnice roku“ se Úholičky přihlásily letos podruhé. V minulém roce jsme byli v soutěži úplnými nováčky, nevěděli jsme, jak na to, a odprezentovali obec v podstatě komorně. Přesto jsme z...

Více