navrh 3 - Luka nad Jihlavou

Komentáře

Transkript

navrh 3 - Luka nad Jihlavou
Loucký
Zpra
v
o
d
a
j
2
/2010
Noc s Andersenem
Zakládání květinové
zahrádky u muzea
Otvírání cyklostezky
Pasování na čtenáře
„Benátky pod sněhem“
12,
12,- Kč
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
koncem roku 2009 zastupitelstvo městyse bylo nuceno změnit
vyhlášku o odpadech. Tuto změnu vyvolala stížnost jedné naší
obyvatelky na ministerstvu vnitra, které požadovalo naši
vyhlášku změnit. Díky tomu byla zrušena ta část,
která omezovala nakládání se smíšeným komunálním
odpadem (popelnice). Výsledek této změny je nárůst počtu tun
tohoto odpadu o 100%!!!
Asi každý z Vás pochopí, že to bude mít dopad na celkovou
cenu za odpady v roce 2010. Již teď je jisté, že na zaplacení
této částky nebudou stačit poplatky a rozdíl bude zaplacen z rozpočtu obce.
Tato částka bude na úkor něčeho jiného. Jestli to budou opravy silnic nebo provoz
kina či výstavba dalších chodníků není důležité. Důležité je to, že jsou to zbytečně
vyhozené peníze.
Nejhorší na tom je, že v roce 2009 jsme získali ocenění za 1. místo v rámci celého
kraje v poměru vytříděný a nevytříděný odpad a zjistili, že to s odpady umíme.
Je třeba jen chtít a mít dobře nastavený systém.
Vůbec se nedivím jednomu nejmenovanému obyvateli Luk, který nechtěl zaplatit
poplatek za odpady a požadoval, aby platil jen to, co vytvořil. Připravuji ve
spolupráci s hnutím Duha reformu této vyhlášky. Změna by spočívala v tom,
že povinný poplatek by se snížil na potřebné minimum a zbytek by platil každý
obyvatel dle toho, co odpadu vytvořil. Záleželo by potom na každém člověku,
kolik by ho odpady za rok stály.
Pevně doufám, že takováto vyhláška spatří světlo světa v tomto roce a bude
schválena ministerstvem vnitra i zastupiteli městyse. Věřím, že s takovouto úpravou
bude většina z Vás spokojena.
Viktor Wölfl
starosta
Výsledky voleb do Posl. sněm. Parlamentu ČR v našem městysi
Místo
Název pol.
pol.
str.
Získ.
Získ. %
Místo
Název pol.
pol. str.
Získ. %
1. ČSSD
21,98
6.
Věci veřejné
9,37
2. TOP 09
17,47
7.
SPO Zemanovci
7,61
3. ODS
15,15
8.
SUVERENITA Jany
Bobošíkové
2,52
4. KDU - ČSL
11,48
9.
Strana zelených
2,11
5. KSČM
10,25
10.
Strana svobodných občanů
0,52
K volbám přišlo 1 424 osob, tj. 67,6 % oprávněných voličů
-2-
Usnesení zastupitelstva Městyse Luka nad Jihlavou
ze dne 06. 04. 2010
ZM schvaluje :
24/09/ZM : zápis z minulého zasedání
25/09/ZM : program, termín a pracovní předsednictvo příštího zasedání
26/10/ZM: ZM schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě kupní na
pozemky pro stavbu RD v lokalitě Otínská II (30 RD) – odprodej pozemků po
dokončení hrubé stavby.
27/10/ZM: ZM schvaluje odprodej pozemku p.č. 69/20 o výměře 137 m2 v k.ú.
Svatoslav za cenu 70,- Kč/m2, tj.za celkovou cenu 9.590,- Kč p.Vlastimilu
Chmelovi, Jarní 9, Jihlava.
(Vyvěšeno 10.03.2010 – 29.03.2010)
28/10/ZM: ZM schvaluje převedení investorství vodovodu v ul. Nádražní a
Železniční v Lukách nad Jihlavou na SVAK Jihlava.
29/10/ZM: ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 14/9 o výměře 538
m2, p.č. 14/10 o výměře 238 m2 a p.č. 23/1 o výměře 2.096 m2 od BioVendor
Group a.s.
31/10/ZM: ZM schvaluje převedení hospodářského výsledku Základní školy a
Mateřské školy, příspěvkové organizace ve výši 11.000,- Kč do fondu odměn a ve
výši 50.946,57 Kč do fondu rezervního.
32/10/ZM: ZM schvaluje zařazení dvou mimořádných bodů do jednání ZM, a to:
- rozpočtové opatření č. 2/2010 Městyse Luka nad Jihlavou
- Smlouvu č. 4308-064/001/10 o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemeni
33/10/ZM: ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2010 Městyse Luka nad
Jihlavou.
34/10/ZM: ZM schvaluje Smlouvu č. 4308-064/001/10 o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemeni mezi E.ON Distribuce, a.s a městysem.
ZM zamítá :
30/10/ZM: ZM zamítá převod pozemků s lesními porosty formou smlouvy o
výměně nemovitostí s lesními porosty mezi Městysem Luka nad Jihlavou jako
vlastníkem pozemků p.č. 1107/3 o výměře 394 m2, p.č. 1108 o výměře 381 m2, p.č.
1109 o výměře 126 m2, p.č. 1110 o výměře 597 m2, p.č. 1111 o výměře 1068 m2, p.č.
1113/3 o výměře 86 m2, p.č. 1114 o výměře 418 m2, p.č. 1244 o výměře 1669 m2,
p.č. 1120 o výměře 13751 m2, p.č. 1125 o výměře 443 m2, p.č. 1130 o výměře 626
m2, p.č. 1131/2 o výměře 15058 m2, p.č. 1137/1 o výměře 667 m2, p.č. 1161 o
výměře 17204 m2, p.č. 1164/1 o výměře 15093 m2, p.č. 1164/6 o výměře 5803
m2, p.č. 1164/8 o výměře 582 m2, p.č. 1164/9 o výměře 1951 m2, p.č. 1164/10 o
výměře 763 m2, p.č. 1164/16 o výměře 405 m2, p.č. 1168 o výměře 1161 m2, p.č.
-3-
1188 o výměře 3338 m2, p.č. 1189/1 o výměře 1424 m2, p.č. 1193 o výměře 1988
m2, p.č. 1194 o výměře 194 m2, p.č. 1066/1 o výměře 209 m2, p.č. 1112 o výměře
23821 m2, p.č. 1164/1 o výměře 1358 m2, tedy pozemků o celkové výměře
580.644 m2 včetně součástí a příslušenství a lesních porostů na těchto pozemcích
se nacházejících v k.ú. Luka nad Jihlavou za celkovou odhadní cenu 3.236.076,Kč a panem MUDr. Viktorem Růžičkou, bytem Hornoměstská 26, Rýmařov jako
vlastníkem pozemků p.č. 1324 o výměře 20368 m2, p.č. 1276 o výměře 5514 m2,
p.č. 1350 o výměře 12930 m2, p.č. 1317o výměře 1789 m2, p.č. 1316 o výměře
3032 m2, p.č. 1313 o výměře 3157 m2, p.č. 1312 o výměře 1149 m2, p.č. 1347 o
výměře 932 m2, p.č. 1310 o výměře 1602 m2, p.č. 1309 o výměře 126 m2, p.č.
1308 o výměře 6775 m2, p.č. 1248/2 o výměře 7526 m2, p.č. 1248/3 o výměře
11356 m2, p.č. 1250 o výměře 511 m2, p.č. 1272 o výměře 10755 m2, p.č. 474 o
výměře 16548 m2, p.č. 67/2 o výměře 888 m2, p.č. 67/3 o výměře 135 m2, p.č.
475 o výměře 1799 m2 v k.ú. Luka nad Jihlavou, p.č. 656/1 o výměře 3505 m2,
p.č. 656/3 o výměře 2881 m2, p.č. 656/4 o výměře 2881 m2, p.č. 656/5 o
výměře 3504 m2 v k.ú. Horní Bítovčice, p.č. 537 o výměře 13757 m2 v k.ú. Puklice,
tedy pozemků o celkové výměře 633.414 m2 včetně všech součástí a příslušenství a
lesních porostů na těchto pozemcích se nacházejících za předpokládanou celkovou
odhadní cenu 2.109.947,-Kč.
Na vědomí :
1) Rozpočtové opatření č. 1/2010 Městyse Luka nad Jihlavou
Usnesení zastupitelstva Městyse Luka nad Jihlavou ze dne
01. 06. 2010
ZM projednalo :
37/10/ZM:
37/10/ZM ZM schvaluje Závěrečný účet Městyse Luka nad Jihlavou ke
dni 31.12.2009 bez výhrad.
38/10/RM:
č. 4/2010 Městyse Luka
38/10/RM ZM schvaluje Rozpočtové opatření
nad Jihlavou
39/10/ZM:
39/10/ZM ZM schvaluje převod pozemků s lesními porosty formou smlouvy o
výměně nemovitostí s lesními porosty mezi Městysem Luka nad Jihlavou jako
vlastníkem pozemků p.č. 1107/3 o výměře 394 m2, p.č. 1108 o výměře 381 m2, p.č.
1109 o výměře 126 m2, p.č. 1110 o výměře 597 m2, p.č. 1111o výměře 1068 m2, p.č.
1113/3 o výměře 86 m2, p.č. 1114 o výměře 418 m2, p.č. 1244 o výměře 1669 m2,
p.č. 1120 o výměře 13751 m2, p.č. 1125 o výměře 443 m2, p.č. 1130 o výměře 626
m2, p.č. 1131/2 o výměře 15058 m2, p.č. 1137/1 o výměře 667 m2, p.č. 1161 o
výměře 17204 m2, p.č. 1164/1 o výměře 15093 m2, p.č. 1164/6 o výměře 5803
m2, p.č. 1164/8 o výměře 582 m2, p.č. 1164/9 o výměře 1951 m2, p.č. 1164/10 o
výměře 763 m2, p.č. 1164/16 o výměře 405 m2, p.č. 1168 o výměře 1161 m2, p.č.
1188 o výměře 3338 m2, p.č. 1189/1 o výměře 1424 m2, p.č. 1193 o výměře 1988
m2, p.č. 1194 o výměře 194 m2, p.č. 1066/1 o výměře 209 m2, p.č. 1112 o výměře
-4-
23821 m2, p.č. 1164/1 o výměře 1358 m2, tedy pozemků o celkové výměře
580.644 m2 včetně součástí a příslušenství a lesních porostů na těchto pozemcích
se nacházejících v k.ú. Luka nad Jihlavou za celkovou odhadní cenu
3.236.076,-Kč a panem MUDr. Viktorem Růžičkou, bytem Hornoměstská 26,
Rýmařov jako vlastníkem pozemků p.č. 1324 o výměře 20368 m2, p.č. 1276 o
výměře 5514 m2, p.č. 1350 o výměře 12930 m2, p.č. 1317o výměře 1789 m2, p.č.
1316 o výměře 3032 m2, p.č. 1313 o výměře 3157 m2, p.č. 1312 o výměře 1149 m2,
p.č. 1347 o výměře 932 m2, p.č. 1310 o výměře 1602 m2, p.č. 1309 o výměře 126
m2, p.č. 1308 o výměře 6775 m2, p.č. 1248/2 o výměře 7526 m2, p.č. 1248/3
o výměře 11356 m2, p.č. 1250 o výměře 511 m2, p.č. 1272 o výměře 10755 m2,
p.č. 474 o výměře 16548 m2, p.č. 67/2 o výměře 888 m2, p.č. 67/3 o výměře
135 m2, p.č. 475 o výměře 1799 m2 v k.ú. Luka nad Jihlavou, p.č. 656/1 o výměře
3505 m2, p.č. 656/3 o výměře 2881 m2, p.č. 656/4 o výměře 2881 m2,
p.č. 656/5 o výměře 3504 m2 v k.ú. Horní Bítovčice, p.č. 537 o výměře 13757 m2
v k.ú. Puklice, tedy pozemků o celkové výměře 633.414 m2 včetně všech součástí
a příslušenství a lesních porostů na těchto pozemcích se nacházejících
za předpokládanou celkovou odhadní cenu 2.109.947,-Kč. Všechny nemovitosti
včetně porostů obou vlastníků jsou oceněny znaleckými posudky a MUDr. Růžička
doplatí rozdíl v penězích Městysi Luka nad Jihlavou podle znaleckého posudku
ve výši 1.126.126,- Kč, a to do 15 dnů po podpisu příslušné smlouvy o výměně.
Znalecké posudky nejsou starší 1 roku.
(Vyvěšeno 16.01.2009 – 02.02.2009)
40/10/ZM:
40/10/ZM ZM schvaluje odprodej pozemku p.č. 1588/2 v k.ú. Luka nad Jihlavou
o výměře 13 m2 za cenu 70,-Kč/m2, tj. za celkovou cenu 910,- Kč p. Jiřímu
Langhansovi, Březinova 75, Jihlava
41/10/ZM:
41/10/ZM ZM zamítá návrh ZO Velký Beranov na podílení se na nákladech
na údržbu komunikace Velký Beranov-Bradlo.
42/10/ZM:
42/10/ZM ZM schvaluje Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemeni č. 4308-196/2010-VY mezi městysem a E.ON Distribuce, a.s.
43/10/ZM:
43/10/ZM ZM schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi
městysem a p. Stanislavem Krejčím, nám. 9. května 98, Luka n/J na část pozemku
p.č. 1572/37 o výměře cca 6 m2 za cenu 550,- Kč/m2. Podmínkou je řádná
pravomocná kolaudace do 1 roku od podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí kupní.
V případě nesplnění podmínky kolaudace do 1 roku od podpisu smlouvy p. Krejčí
stavbu odstraní.
44/10/ZM:
44/10/ZM ZM schvaluje pro volební období 2010-2014 15členné zastupitelstvo.
45/10/ZM:
45/10/ZM ZM schvaluje přijetí úvěru od České spořitelny, a.s. na akci „Snížení
energetické náročnosti ZŠ Luka nad Jihlavou“ ve výši 2.680.000,- Kč
a „Rekonstrukce školní jídelny Luka nad Jihlavou“ ve výši 5.000.000,- Kč.
46/10/ZM:
6/10/ZM ZM schvaluje rozpočet projektu „Digitální povodňový plán a varovný
a vyrozumívací systém ORP Jihlava, Smlouva o partnerství a Smlouva o výpůjčce“.
-5-
47/10/ZM:
47/10/ZM ZM schvaluje podání žádosti o úplatný převod 8/16 pozemku
p.č. 201/4 od ÚZSVM za cenu 120,- Kč/m2, tj. za celkovou cenu 28.320,- Kč.
48/10/ZM:
48/10/ZM ZM rozhodlo o účasti v 1. kole výběrového řízení na prodej pozemků
parc. č. 1704 a parc. č. 1692 v k. ú. Luka nad Jihlavou, zapsaných na LV 60000
pro ČR - ÚZSVM za navrhovanou kupní cenu 120 Kč/m².
49/10/ZM
49/10/ZM:
/ZM ZM projednalo doplnění programu jednání a přijalo toto usnesení:
ZM schvaluje doplnění programu jednání o tyto body:
- Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině – Smlouva o pronájmu školní jídelny základní
škole
- Smlouva o poskytnutí dotace od kraje Vysočina na údržbu veřejné zeleně
v průjezdních úsecích obcí
- Volba přísedící pro Okresní soud v Jihlavě
50/10/ZM:
50/10/ZM ZM schvaluje vynětí budovy školní jídelny čp. 594 ze Smlouvy
o výpůjčce, která je přílohou Zřizovací listiny Základní školy a Mateřské školy
Luka nad Jihlavou, příspěvkové organizace a uzavření Smlouvy o pronájmu školní
jídelny základní škole.
51/10/ZM:
51/10/ZM ZM schvaluje přijetí dotace ve výši 13.931,- Kč poskytnuté na základě
Smlouvy o poskytnutí dotace na údržbu veřejné zeleně na veřejných prostranstvích
v průjezdních úsecích obcí podél silnic.
52/10/ZM:
52/10/ZM ZM schvaluje jako přísedící pro Okresní soud v Jihlavě na období
let 2010 – 2014 p. Marcelu Vostálovou, Polní 596, Luka nad Jihlavou.
Danuše Záhorská
asistentka starosty
Víte, že…
… 21. 2. se v Lukách konala premiéra představení „Benátky pod sněhem“
Gillese Dyreka divadelního souboru TJ Sokol Luka nad Jihlavou, 4ever.
Hráli: Tereza Číhalová,
Josef Navrátil, Jindřiška
Váchová,
Richard
Vácha, režie Michal
Lurie.
Úsměvné
představení hrál soubor
dále ještě v Bítovčicích,
na divadelním
jaru
v Třešti, ve Střížově,
Jihlavě, Červené Lhotě,
Kamenici, v dubnu opět
v Lukách a sezonu
zakončili v Bransouzích.
-6-
Slovo místostarosty
Vážení spoluobčané,
letošní sezóna louckého koupaliště nezačala začátkem června jako obvykle,
ale byla posunuta téměř do poloviny června. Otvíralo se v pátek 11. června. Jedním
z ovlivňujících faktorů bylo
počasí, které nám vůbec
nepřálo a druhý je havarijní
stav bazénu. Jen uvedení
vany
bazénu
do
přijatelného stavu se letos
vyšplhalo přes 100.000,Kč. Pro představu zveřejňuji
několik
fotografií
před
opravou.
Náklady
na provoz
a
údržbu
se neúměrně zvyšují a ztráta
každým rokem roste. Proto
mě
překvapila
reakce
několika občanů, kteří byli zásadně proti vybudování „Termálních lázní“. Při
žádosti o dotaci na tento projekt jsme nakonec neuspěli s odůvodněním, že náš
projekt nesplňuje nadregionálnost. Zřejmě „Rozšíření galerie obrazů Třebíčského
zámku“ ( na které město Třebíč dotaci dostalo) přiláká do regionu více lidí. Dále to
raději nebudu komentovat.
Co se týče cen vstupného
pro letošní rok, zůstává na
stejné
výši,
pouze
u
permanentek pro dospělé
došlo k mírnému navýšení o
50,- Kč na 500,- Kč.
Městys dále investoval do
nákupu solárního zařízení,
které je speciálně vyrobeno
„na
míru“
pro
naše
koupaliště. Věřím, že nám
tato investice pomůže zbavit
se
pověsti
studeného
koupaliště a nabídne nám vodu příjemné teploty po celou letní sezónu.
Dovolte mi popřát Vám příjemné dovolené a dětem prázdniny plné sluníčka.
Zdeněk Janovský
místostarosta
-7-
Policie ČR Polná informuje
V době od 21. 2. 2010 do 28. 5. 2010 bylo na Obvodním
oddělení Policie ČR v Polné zaevidováno celkem 52 trestných činů,
137 přestupků a bylo vyřízeno 149 obyčejných čísel jednacích.
V Lukách nad Jihlavou bylo v této době prováděno šetření k devíti
trestným činům, dvaceti třem přestupkům, přičemž ve čtrnácti případech se jednalo
o přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
které byly vyřízeny v blokovém řízení. Zaevidovány byly dále dva přestupky proti
majetku, dva přestupky proti občanskému soužití, dva přestupky proti veřejnému
pořádku, kdy se jednalo o podnapilé osoby na nám. 9. května, které byly umístěny
na Protialkoholní záchytnou stanici v Jihlavě, dva přestupky proti bezpečnosti a
plynulosti provozu na pozemních komunikacích, kdy šlo o řízení motorového
vozidla pod vlivem alkoholu, a dále jedno založení černé skládky.
Co se týče evidovaných trestných činů spáchaných v Lukách nad Jihlavou, jednalo
se o níže uvedené případy:
Dne 21. 2. 2010 vnikl neznámý pachatel po vytlačení okna do domu na ulici
Čs. armády, ze kterého odcizil finanční hotovost a tři platební karty.
-
Dne 27. 2. 2010 řídil občan obce Kozlov ve stavu vylučujícím způsobilost,
který si přivodil vlivem návykové látky, motorové vozidlo a to z náměstí
9. května po ulici Nová na ulici Revoluční, kde byl kontrolován hlídkou Policie
ČR a při dechové zkoušce mu bylo naměřeno 2,33 promile alkoholu v dechu.
-
Dne 8. 3. 2010 vyhrožovala na ulici Čs. armády obyvatelka domu na této ulici
zabitím současné družce jejího bývalého přítele, která seděla v osobním
motorovém vozidle. Při tomto vyhrožování držela v ruce nůž, což v poškozené
vzbudilo důvodnou obavu o její zdraví.
-
V době od 23. 3. 2010 do 24. 3. 2010 vnikl neznámý pachatel za užití násilí,
po vypáčení zadních dveří, do vnitřních prostor pokladny u lyžařského vleku,
odkud odcizil 3 páry sjezdových lyží a následně vnikl opět za užití násilí, po
proražení vstupních dveří, do restaurace Gizela na sjezdovce, ze které odcizil
satelitní přijímač a finanční hotovost.
-
V době od 23. 4. 2010 do 26. 4. 2010 vnikl neznámý pachatel za užití násilí,
po rozbití skleněné výplně dveří, do pracovního stroje typu CATD6MXL, který
byl odstaven na louce ve směru na obec Kozlov, ze kterého odcizil ruční nářadí
a práškový hasicí přístroj.
-
V době od 11. 5. 2010 do 12. 5. 2010 vnikl neznámý pachatel za užití násilí,
po vypáčení vstupních dveří, do vnitřních prostor novinového stánku na náměstí
9. května, ze kterého odcizil několik kartonů cigaret.
-8-
-
Dne 18. 5. 2010 řídil občan městyse Luka nad Jihlavou ve stavu vylučujícím
způsobilost, který si přivodil vlivem návykové látky, motorové vozidlo a to po
ulici 1. máje, kdy při dechové zkoušce mu bylo naměřeno 1,77 promile
alkoholu v dechu.
-
V době od 15. 7. 2009 do 21. 5. 2010 neplnil občan městyse Luka n. J.
vyživovací povinnost na svoji dceru, která mu byla stanovena rozsudkem
Okresního soudu v Jihlavě a na výživném tak dluží částku 12.000,- Kč.
-
V době od 23. 5. 2010 do 24. 5. 2010 vnikl neznámý pachatel za užití násilí,
po proražení vstupních dveří, do objektu kabin na fotbalovém hřišti na ulici
Školní. Odcizil prázdné nerezové pivní sudy. K podobné krádeži prázdných
pivních sudů došlo ve stejné době také na fotbalovém hřišti v obci Bítovčice.
V případech neznámých pachatelů přivítá policie jakoukoliv informaci vedoucí ke
zjištění osoby pachatele nebo k nalezení odcizených věcí.
Za Obvodní oddělení Policie ČR Polná:
nprap. Zdeněk Dvořák, vrchní inspektor
Informace SLUŽEB LUKA, s.r.o.
Oznamujeme občanům, že s platností od 14. 7. 2010, mají
mají možnost odevzdávat
tříděný odpad v pytlích a svázané noviny, časopisy a kartony v areálu SLUŽEB
LUKA, s.r.o., Nová 19, Luka nad Jihlavou vždy v sudý týden ve středu od 6,30
do 17,00 hodin. Odpad v pytlích musí být vytříděný dle systému třídění v naší obci,
obci,
tzn.: 1. plasty, igelity, nápojové kartony; 2. papír; 3. PET láhve; 4. textil; 5. drobný
kovový odpad. Špatně vytříděný odpad, stejně jako odpad v barevných či
neprůhledných pytlích nebude přijímán.
Zpráva o činnosti Místního kulturního střediska od května 2009
do května 2010
10. května 2009
23. května
31. května
23. srpna
6. září
4. října
11. října
Pro maminky – kulturní program dětí MŠ, ZŠ a ZUŠ
Zájezd do pražského Hudebního divadla Karlín na muzikál
CARMEN
Pohádka pražského divadla ELF Kocour v botách v kině
Pouťový promenádní koncert dechové hudby Vysočinka
XI. Ročník přehlídky louckých kapel, jako hosté vystoupili
kapela DRAGA BANDA a kejklíři Divadla Na Káře
Brtnické Divadlo Bez Chiby vystoupilo s hrou VRAŽDA
SEXEM
Vodnická pohádka havlíčkobrodského divadla Mrak
-9-
25. – 30. listopadu
Vánoční výstava ve spolupráci s Klubem přátel Luk louckého
učitele Miloslava Kunce, uměleckých řemesel Evy Černíkové
a květinové vazby Renaty Koumarové v hasičské zbrojnici
27. listopadu
rozsvícení Vánočního stromu s programem dětí ze ZŠ
20. prosince
Vánoční vystoupení HORÁCKÉ VÁNOCE jihlavských
folklórních souborů Pramínek, Vrabčák a Šípek
21. března 2010
O strašně líném Honzovi – pohádka pražského divadla
Andromeda
4. dubna
Ve spolupráci s farností koncert duchovní hudby v kostele
9. května
Pro maminky kulturní program dětí MŠ, ZŠ a ZUŠ v kině
30. května
Pohádka Pyšná princezna pražského divadla Studna v kině
MKS ve spolupráci s Infocentrem zajišťuje redakci, vydávání a distribuci Louckého
zpravodaje.
Zpráva z Knihovny
Stav knihovního fondu k 31. 12. 2009
Přírůstek za tento rok
Knihovnu navštívilo
Vypůjčili si
8 459 knih
234 knih
2 837 návštěvníků
10 870 knih a časopisů
7. května 2009 přešla naše knihovna na sofistikovanější program Clavius.
6. října v Týdnu knihoven jsme pořádali pro první stupeň ZŠ Setkání s ilustrátorem
dětských knih Adolfem Dudkem.
8. října besedy pro 6., 7., 8. a 9. ročník na téma Kniha mého srdce.
V noci z 26. na 27. března jsme pořádali spolu se základní školou Noc
s Andersenem na téma František Hrubín, které se zúčastnilo 15 dětí. Kromě výroby
kouzelnických čepic, spousty soutěží, promítání ze starého diaprojektoru a
samozřejmě čtení, jsme navštívili technické zázemí hasičské zbrojnice, promítací
kabinu v kině a putovali jsme s lampiony hledat poklad ukrytý u kostela.
11. května se v knihovně za účasti rodičů uskutečnilo slavnostní pasování prvňáčků
na čtenáře, kterého se ujal starosta obce Viktor Wölfl.
Velmi dobrá je spolupráce s místní základní školou, kdy žáci prvního stupně
pravidelně knihovnu navštěvují.
Emilie Patiová
Víte, že…
…v sobotu, 12. června přivítali zástupci obce v hasičské zbrojnici 9 nových občánků
našeho městyse.
MÍSTNÍ KULTURNÍ STŘEDISKO
STŘE DISKO VÁS ZVE
- 10 -
V NEDĚLI 5. ZÁŘÍ 2010 VE 13:30 HODIN
ZA ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO
STŘEDISKO
NA XII. ROČNÍK
PŘEHLÍDKY LOUCKÝCH KAPEL
KAPEL
Vystoupí:
KOČIČÍ HRA, DIRECT, DRUHEJ DECH, PRAŽCE,
KUMPÁNI, JÉÉ!PÁNI!, JORDAN II
Hostem přehlídky bude kapela:
JIŘÍ SHELINGER REVIVAL
REVIVAL PRAHA
Nejlepší, nejkrásnější a nejznámější pecky od
zpěváka jiřího schelingera!
Milan Červenka alias “Jiří Schelinger“ - zpěv, kazoo
Miroslav “Sanctus“ Saidl - kytara zpěv, chef (ex Laura a její tygři, ex Sinuhet,
Gang, ex Ultra Blue, Ozzy Osbourne rev., Black Sabbath rev.)
Jan “Kobra“ Matouš - baskytara, zpěv (Ozzy Osbourne rev., Black Sabbath rev.)
Petr “Groove“ Noha - baskytara, zpěv
Igor “Indy“ Glombica - bicí (ex Sinuhet, ex Tale India, Ozzy Osbourne rev., Black
Sabbath rev.)
Můžete se také těšit na
VYSTOUPENÍ KEJKLÍŘE VÍTKA
Vstupné 50,- Kč
- 11 -
Zamyšlení Víta Háby, faráře
Podívej, čáp!
Městys Luka nad Jihlavou má ve znaku čápa. Ale kolik toho víme o jeho životě?
Čáp? Kdo by ho neznal! Jak majestátně krouží nad námi nebo jak si důstojně
vykračuje po louce. Často stává jen na jedné noze. Sympatický a oblíbený velký
pták, který se přizpůsobil životu člověka a usadil se v jeho blízkosti. Lidí se nebojí
a hnízdí často na střechách domů, na továrních komínech, na stromech,
na sloupech elektrického vedení, tedy v těsné blízkosti člověka. Prý dokonce nosí
děti.
Čáp bílý je přes metr vysoký, v rozpětí křídel měří více než dva metry. Peří má bílé,
letky černé, zobák a nohy červené. Zobák samce měří 15 – 19 cm a jeho hmotnost
se pohybuje mezi 2,9 – 4,4 kg. Samice je o něco menší. Obě pohlaví jsou stejně
zbarvená. Létá pomalu, krouživým nebo klouzavým letem. Na rozdíl od volavek
má čáp v letu krk natažený dopředu. Žije v blízkosti vod a zamokřených luk.
První čápi se u nás objevují koncem března, samci asi o týden dřív, a brzy začnou
s opravou starého hnízda nebo se stavbou hnízda nového. Stará, každoročně
opravovaná hnízda nabývají často obrovských rozměrů. Nejstarší známé hnízdo
v Německu bylo obsazováno každoročně více než 400 let. Takové staré stavby
měří 2,25 m v průměru, jsou přes 2 m vysoké a jejich hmotnost dosahuje
v některých případech téměř jedné tuny. Není to nic divného, protože v hnízdě,
postaveném ze silných větví, je po léta nashromážděno neuvěřitelné množství hlíny,
drnů, hadrů, trávy, takže je to velmi kompaktní stavba. Její mohutné stěny poskytují
často příležitost k hnízdění dalším ptákům - vrabcům, rehkům, konipasům, kavkám
i poštolkám.
Samec se samicí žijí v pevném, léta trvajícím svazku, pokud některý z nich neuhyne
a vracejí se na stejné hnízdo mnoho let za sebou. Při rozčilení a především během
toku na hnízdě klapou zobákem a přitom často pokládají hlavu až na záda. Kromě
tohoto klapání zobákem nevydávají žádný hlas, jsou němí. Dorozumívají se tedy
hlavně klapáním zobáku. Let čápa v době zásnub je velice krásný – klidným
krouživým letem se vznáší výš a výš, až nám zmizí z očí. Koncem dubna nebo
počátkem května snáší samice 3 – 5 bílých vajec. Oba rodiče se střídají při
zahřívání a oba také krmí mláďata, která se líhnou asi po 30 dnech. Péče
o mláďata na hnízdě trvá dva měsíce. Potravu jim rodiče přinášejí ve voleti, vyvrhují
ji na hnízdo a mláďata si ji sama sbírají. Potravu loví na zemi nebo v mělké vodě.
Hlavní složkou potravy jsou žáby a hraboši. Čáp neloví číháním jako volavka,
ale v chůzi. Jeho červenému, asi 15 – 19 cm dlouhému zobáku však neunikne ani
krtek, užovka či sysel, drobné rybky a stejně dovedně uloví i kobylku, saranče nebo
jiný hmyz. Čáp je tedy pták velmi užitečný, i když tu a tam uloví i koroptví kuřátko
nebo malého zajíčka.
- 12 -
Když jsou mláďata přepeřena, učí se létat. S vynaložením plného úsilí se snaží
odpoutat z hnízda a vznést se nad ně. Teprve později, když dosáhla určitého cviku,
opouštějí hnízdo a poletují po okolních stromech. Když se pak naučí dokonale létat,
konají spolu s rodiči lety, při nichž často krouží ve velkých výškách nad krajem.
Připravují se tak na dalekou cestu, na kterou nastupují na podzim dříve než staří. Při
svém stěhování nemají čápi nijak naspěch. Zpočátku letí ve skupinách, ke kterým se
přidávají další a další, až vzniknou celé mohutné proudy, široké někdy i několik
desítek kilometrů. Díky kroužkování víme, kudy a kam táhnou čápi, kteří opouštějí
naše kraje koncem srpna a začátkem září. Čápi ze západní Evropy letí do Afriky
přes Španělsko, Gibraltar a Saharu, zatímco východoevropští, a s nimi i naši čápi,
směřují do Afriky přes Balkán, Malou Asii a Palestinu. Ve střední Africe se oba
proudy spojují a obsazují Afriku až po její jižní cíp. Směr tahu je jim vrozený. Mladí
proto nepotřebují žádné vedení starších ptáků, od nichž se mláďata oddělují asi
o týden dříve. Při letu potřebují čápi nabrat výšku a k tomu využívají vzestupných
teplých proudů nad pevninou. Přes moře létají neradi a vždy tou nejkratší cestou.
Denně urazí 150 – 300 km. Cesta jim trvá asi dva měsíce. Mladí dospívají třetím
rokem, často se zdržují až do dospělosti na zimovišti.
Kromě tohoto dobře známého čápa bílého žije u nás i čáp černý. Je to však plachý
lesní pták, hnízdící v korunách starých stromů, vzácně i na skalách. Obývá rozsáhlé
jehličnaté nebo smíšené lesy s blízkostí luk. Je o něco menší, svrchu černý
s bronzovým leskem, břicho má bílé. Často vydrží kroužit celé hodiny. Chování má
podobné jako čáp bílý, ale zobákem klape vzácněji; vydává syčivé či hvízdavé
zvuky. Lidová moudrost říká: „Mlčeti zlato.“ Kolika ublížení slovy bychom se
vyvarovali, kdybychom mlčeli, udrželi jazyk na uzdě. Až nás bude příště svědět
jazyk, abychom řekli něco, co bychom neměli, vzpomeňme si na tyto krásné němé
ptáky a zkusme je napodobit!
A pro manžele mohou být také vzorem manželské věrnosti!
Vít Hába
farář
V nakladatelství Nová tiskárna Pelhřimov končí přípravy na vydání I. dílu knihy
vyprávění starého učitele, PhDr. Ladislava Cily, rodáka z Bítovčic na Vysočině
To bylo tenkrát…. Autor napsal své vyprávění nejen pro vzpomínku těch starších,
ale také pro mnohem mladší generace. O tom, jak žili mladí tenkrát. Ve věku, kdy
nebylo ani zmínky o počítačích a internetu, kdy televize byl pouhý sen. A přece
kluci a holky na vesnici prožívali svá velká dobrodružství. Protagonista celého
vyprávění je malý Víťa, který později vystuduje nezapomenutelnou Pedagogickou
školu v Jihlavě s poctivými, lidskými profesory, kteří měli své studenty rádi a
uchránili je mnohého. Život mladého učitele, to bylo tenkrát jedno velké
dobrodružství. Zvlášť, když nebyl moc poslušný a nedej bože, dokonce se
vzepřel… To bylo tenkrát…. Autor právě dokončuje II. díl knížky o možná ještě
dramatičtějším životě stárnoucího učitele Víti po roce 1989.
- 13 -
Z loucké historie
Pronájem honebního práva v Jeclově, Bradle, Velkém Beranově a v Měšíně
majitelům velkostatku
velkostatku Luka nad Jihlavou
Několikadílný seriál o pronájmu honebního práva na území velkostatku Luka nad
Jihlavou a také v některých okolních vesnicích zakončíme výkladem o pronájmu
na katastrech čtyř obcí uvedených v názvu tohoto příspěvku.
V Jeclově, který neměl svoji vlastní samosprávu, ale byl samostatnou katastrální
obcí, přenechali rolníci honitbu v roce 1881 Viktoru Widmannovi-Sedlnickému
za roční nájem 40 zl. Stejnou částku platil po jeho smrti roku 1886 i jeho syn
Antonín. V roce 1902 byla honitba v Jeclově připojena k Velkému Beranovu.
Podobně jako Jeclov ani samostatná katastrální obec Bradlo neměla vlastní
samosprávu. V sedmdesátých letech 19. století měl honitbu v katastru Bradla
pronajatu Viktor Widmann za 33 zl. ročně. Časem se to však zdálo místním
rolníkům málo a v roce 1876 požadovali na hraběti zvýšení nájmu na 60 zl.
Ten však na jejich požadavek nepřistoupil. Ze zkušenosti věděl, že 60 zl. by byla
suma neúměrně vysoká, neboť jen za škody na honitbě hradil každým rokem 30
až 40 zl. Nabízel za rok nejvýše 40 zl., jinak byl ochoten přenechat honitbu
někomu jinému. Koncem července se proto konala na okresním hejtmanství dražba,
do níž se přihlásili čtyři zájemci. Dva z nich před jejím zahájením odstoupili
(správce velkostatku v Lukách Franz Němecz a majitel mlýna v Petrovicích
Jan Rychnovský), a tak se rozhodovalo mezi Gustavem Ripplem, knihtiskařem
v Jihlavě, a Václavem Peřinou, majitelem mlýna v Jihlavě na Brtnickém předměstí.
Honitbu získal tiskař Rippl za 60 zl. ročně. Že to je suma přemrštěně vysoká,
se ukázalo velmi brzy, protože již v říjnu 1877 Gustav Rippl honitbu v Bradle
odstoupil v prospěch Jana Rychnovského, který se s obcí dohodl na snížení nájmu
jen na 32 zl. ročně. Nájemní doba uplynula koncem června 1881.
V následné dražbě získali nájem do svých rukou zpět Widmannové, poté
co správce velkostatku Němecz nabídl ze čtyř zájemců o nájem honitby nejvíce.
Protože Ignác Siegl, pekař v Jihlavě, zastupující Michaela Rychnovského, majitele
dvora v Jeclově, se zastavil na 60 zl., připadla honitba Viktoru Widmannovi
za nabídku o 1 zl. vyšší. V roce 1902 byla také bradelská honitba připojena
k velkoberanovské.
První doklady o pronájmu honitby ve Velkém Beranově pocházejí z roku 1872.
Obec tehdy pronajala honitbu Viktoru Widmannovi za 100 zl. ročně. Výše
nájemného zůstala nezměněna až do roku 1890, pak se zvýšila na 160 zl. ročně.
Spojené honitby o ploše 1101 ha si od července 1902 pronajal Antonín Widmann
za cenu 20 haléřů za jednu měřici, celkem tedy za 1118 K. Koncem roku 1914 sice
uvažovali zastupitelé obou malých osad o opětném rozdělení velké honitby na
tři původní části, k tomu ale nakonec nedošlo. Ve veřejné dražbě si honitbu
pronajal týž nájemce za stejnou sumu.
- 14 -
V roce 1920 požadovali zástupci Bradla a Jeclova v obecním honebním výboru
znovu rozdělení honitby na původní tři části. Okresní úřad v Jihlavě na doporučení
okresní lesní inspekce rozdělení v zájmu zachování celistvosti honitby a udržování
jistého stavu zvěře nepovolila, a tak zůstalo vše při starém. Nerozdělenou honitbu
o ploše 1065 ha si dál pronajímal Antonín Widmann. Od roku 1927 platil za jednu
měřici pozemků už 70 hal., celkem tedy 3696 Kč za rok. Menší část honitby mezi
Velkým Beranovým a dnešním henčovským letištěm přenechal nájemce Václavu
Blažkovi, rolníku z Velkého Beranova č. 2, t. č. předsedovi honebního výboru.
Za pronajatých 158 ha platil podnájemce 550 Kč ročně. Kolem Václava Blažka se
vytvořila šestičlenná lovecká společnost, v níž byli rovným dílem zastoupeni rolníci
z Velkého Beranova a z Bradla. Protože však někteří z nich chodili střílet až na
samé hranice honitby, vyvstávaly z toho různé nepříjemnosti a společnost se
v únoru 1933 raději sama rozešla. Antonín Widmann si pak pronajímal celou
honitbu o výměře 1027 ha až do roku 1945.
Také honitbu v Měšíně si pronajímali ve druhé polovině 19. století Widmannové.
Od roku 1865 činil nájem 30 zl. a dvě vědra piva, o šest let později se zvedl na
80 zl., přičemž Viktor Widmann se také zavázal hradit škodu způsobenou zvěří.
Po roce 1889 platil jeho syn Antonín nájemné o 5 zl. menší. O šest let později
si Widmannové přestali honitbu v Měšíně pronajímat, neboť ji v dražbě získal
Karel Löw, majitel továrny v Heleníně, za roční obnos 201 zl.
Widmannové si pronajímali honitby na katastrech více než 10 obcí, které ležely jak
na území jejich velkostatku, tak mimo něj. Ve svých polesích i v pronajatých
honitbách hospodařili prostřednictvím vyškoleného lesního personálu šetrně
a uvážlivě. Kvůli dobrým zkušenostem s nimi je rádi viděli jako nájemce honiteb
také úředníci lesního oddělení Okresního hejtmanství v Jihlavě. Byli si dobře vědomi
toho, že pro dobrý stav zvěře je mnohem lepší jeden movitý a hlavně osvědčený
nájemce než vícečlenná lovecká společnost. Ve druhém případě hrozilo, že stav
zvěře se sníží pod reprodukční minimum a v dalším roce ho nebude možné obnovit
na požadovanou úroveň.
PhDr. Vlastimil Svěrák
Z místní základní školy
ŠKOLNÍ KOLO BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY KATEGORIE D (6. a 7. ročník)
Dne 16. 4. 2010 proběhlo na naší škole školní kolo biologické olympiády. Účast
v soutěži byla dobrovolná a celkem se ze 6. a 7. třídy přihlásili tři žáci. Předem byli
seznámeni s tématem letošního ročníku a byla jim doporučena odborná literatura
a seznam organismů k určování. Biologická olympiáda byla letos zaměřena na
ptáky vyskytující se na území České republiky. Školní kolo olympiády se skládá
z teoretické a praktické části. V teoretické části soutěžící odpovídali na 28 otázek.
V praktické části měli určit 20 ptáků podle obrázků nebo podle hlasů a 10 druhů
rostlin. V praktické části soutěže rovněž pracovali na laboratorním úkolu - Stavba
- 15 -
praporu obrysového pera. Celkem za všechny úkoly mohli soutěžící získat
80 bodů.
Umístění žáků:
1.
Petr Dalibor
7. tř.
47,5 bodů
2.
Pavel Sedlák
6. tř.
46,5 bodů
3.
Karolína Reichelová
7. tř.
44 bodů
Mgr.Alena Vrbická
JAZYKOVĚ POZNÁVACÍ ZÁJEZD
ZÁJEZD DO VELKÉ BRITÁNIE
BRITÁNIE
Během měsíce května měli naši žáčci možnost navštívit Velkou Británii. Nejenže
zhlédli spoustu zajímavých míst v Londýně a na jižním pobřeží – Dover, Brighton,
křídové útesy, dále
mohli vidět anglický
venkov, který je tak
jiný než ten náš
český, ale zároveň si
mohli všichni zkusit,
jaké to je v cizí zemi,
kde opravdu vládne
jen angličtina, kterou
se žáci učí. Nejenže
nakupovali, ale také
bydleli v anglických
rodinách a tudíž
mluvit
museli.
Doufáme, že pro
všechny to byl zájezd
především motivační a sami poznali, že se „tu“ angličtinu neučí pro rodiče či
učitele, ale především pro sebe.
Bc. Anna Cejpková a Mgr. Jaroslava
Jaroslava Dörrerová
ZÁJEZD DO ANGLIE
Od 7. května do 12. května se někteří žáci školy mohli zúčastnit zájezdu do Anglie.
Byla jsem mezi nimi. Vyrazili jsme ráno kolem deváté hodiny ráno. Jeli jsme
autobusem přes Německo a Francii. Pak jsme přestoupili na trajekt. Na trajektu
jsme byli asi 1 hodinu a pak jsme pokračovali znovu autobusem. Celá cesta nám
trvala cca jeden den. Do Anglie jsme přijeli kolem sedmé ráno. Bydleli jsme
v rodinách po skupinkách po čtyřech dětech.
Viděli jsme řadu památek např. Big Ben, Greenwich, Trafalgar Square, Oxford
Street, muzeum voskových figurin, FC Chelsea atd.
Počasí nám vyšlo, sice někdy pršelo, ale bylo nám tam krásně.
Kristýna Pituchová, žákyně 8. třídy
- 16 -
SEDMÁ TŘÍDA V JIHLAVĚ
Dne 29. dubna navštívila 7. třída opět Městskou knihovnu v Jihlavě. Žáci
se zúčastnili v rámci výuky českého jazyka programu s názvem Erben trochu jinak.
Potom se přesunuli do Domu Gustava Mahlera, kde měli možnost se seznámit
se životem tohoto významného hudebního skladatele, jehož 150. výročí narození
si letos připomínáme. Odtud prošli mezi městskými hradbami k místu bývalé
židovské synagogy, kde bude dne 7. července 2010 otevřen Park Gustava
Mahlera s jeho pomníkem.
Této exkurzi předcházela ve škole samozřejmě četba a práce s Erbenovou Kyticí,
ale také seznámení se prostřednictvím internetu se základními údaji ze života
Gustava Mahlera. Městská knihovna totiž pořádá pro tříčlenná družstva žáků
7. tříd soutěž s názvem Obrazy ze života Gustava Mahlera. V naší 7. třídě
se rozhodli soutěžit Petr Dalibor,Václav Kolouch a Adam Pertlík. V knihovně
odevzdali splněné úkoly 1. kola a v Domě Gustava Mahlera pak vyhledali
odpovědi na otázky 2. kola. Ve čtvrtek 17. 6. se zúčastní finále soutěže v Městské
knihovně, neboť v 1. a 2. kole se umístili na 3. místě.
PhDr. Květoslava Gottvaldová
PRÁVO HROU
Žáci naší školy Markéta Daliborová, Kristýna Javůrková, Eliška Petrová, Tomáš
Bartušek a Petr Vlach z 9. třídy se 11. května 2010 zúčastnili vědomostní soutěže
Právo hrou, kterou pořádá Gymnázium Jihlava ve spolupráci s Domem dětí
a mládeže v Jihlavě. V silné konkurenci deseti družstev obsadili naši žáci pěkné
4. místo. Děkujeme za reprezentaci školy a blahopřejeme!
PhDr. Květoslava Gottvaldová
PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE
Po několikaměsíčním boji s písmenky, slabikami a slovy
bylo v úterý 11. května všech 22 dětí 1. třídy slavnostně
pasováno do stavu čtenářského. Toto povýšení provedl
sám pan starosta Viktor Wölfl za přítomnosti paní učitelky
Lenky Novotné a paní knihovnice Emilie Patiové. Této
čtenářské slavnosti přihlíželo i několik rodičů, kterým
se podařilo zařídit si volno v dopoledních hodinách.
Žáčci museli předvést své čtenářské dovednosti, přednesli čtenářský slib a teprve
poté byli pasováni pravým pavím perem do Řádu čtenářského. Dětem byla
přišpendlena čtenářská medaile z krepového papíru, dále obdržely krásný pamětní
list a průkazku, která prvňáčkům umožní navštěvovat místní knihovnu zdarma po
dobu jednoho roku. Ještě si děti domů odnášely časopis Sluníčko a záložku do
knížky. Na lízátku s Ferdou Mravencem si většinou pochutnaly hned na místě ☺.
Na závěr děti svůj slib stvrdily vlastnoručním podpisem a pak už si v uvolněné
náladě prohlížely knížky a časopisy. Někteří si s sebou odnášeli první vypůjčené
exempláře.
- 17 -
A že tento skoro rituál braly děti opravdu vážně, dokazují tato vyřčená slova: Paní
učitelko, já jsem měl takový strach, že to nedostanu!
Mgr. Lenka Novotná
POZNEJ VYSOČINU
V minulém čísle Louckého zpravodaje jsme informovali o soutěži ve znalostech
o našem kraji. Dne 29. března se uskutečnilo krajské kolo. Utkalo se zde asi
60 žáků z celého kraje Vysočina. Velikého úspěchu dosáhla žákyně 9. třídy Eliška
Petrová, která skončila na 3. místě a byla vůbec nejlepší z jihlavského okresu.
Podařilo se jí to i díky tomu, že při rovnosti bodů s dalším soutěžícím dokázala lépe
hovořit o své rodné obci. Za odměnu se zúčastnila zájezdu do Prahy. O tom vás
bude informovat sama.
PhDr. Květoslava Gottvaldová
POZNEJ VYSOČINU – ZÁJEZD DO PRAHY
Ve dnech 25. a 26.dubna 2010 jsem s ostatními 39 nejlepšími soutěžícími
z krajského kola soutěže Poznej Vysočinu navštívila Prahu. Prohlédli jsme si všechny
nejdůležitější pražské památky jako např. Pražský hrad, Staroměstské náměstí,
Obecní dům, Prašnou bránu…. Mezi navštívená místa patřil také Senát
a Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. V divadle Hybernia jsme zhlédli muzikál
Baron Prášil. Naštěstí nám vyšlo počasí, takže se výlet po všech stránkách vydařil.
Eliška Petrová, žákyně 9.tř.
- 18 -
NOC S ANDERSENEM ANEB
„ŠPALÍČEK VERŠŮ, HÁDANEK,
HÁDANEK, POHÁDEK A SOUTĚŽÍ“
SOUTĚŽÍ“
Kouzelné dobrodružné noci
z 26. 3. 2010 na 27. 3. 2010
se zúčastnilo 15 dětí. Šlo o členy
čtenářského
kroužku
paní
učitelky Lenky Novotné a další
žáky 3. a 4. tříd a jednoho
benjamínka, Natálku Kriškovou
s maminkou.
Celou přípravu a organizaci
měli na starosti 4 dospělí: Mgr.
Lenka Novotná, knihovnice
Emílie Patiová, pracovnice
informačního
centra
Lenka
Šotterová a dcera paní učitelky Lenka Novotná.
Velice nám pomohli i tito milí sponzoři: Místní
kulturní středisko zajistilo knižní odměny, lampióny
a klaunské nosy, pan Kolouch z místní prodejny
dětem zajistil výbornou snídani, paní Kubištová
z prodejny FLOP dětem věnovala tatranky a
reklamní sešity, časopisy MATEŘÍDOUŠKA nám
bezplatně
zaslala
šéfredaktorka
Martina
Arnoštová z redakce Mateřídoušky, paní Věra
Pruknerová ušila dětem noční čepičky, paní
Jana Krejčová nám zapůjčila karnevalové nosy,
v hasičské zbrojnici se nám věnoval Lukáš
Kolouch, v kině nás provázel Karel Honsa.
Noc s Andersenem byla letos jubilejní desátou
akcí
k podpoře
dětského čtenářství, která probíhá na mnoha
místech Čech, Moravy, Slovenska, Slovinska i
Polska. U nás v Lukách nad Jihlavou se konala
podruhé. Letos byla Noc s Andersenem
věnována 100. výročí narození Františka
Hrubína, českého básníka, autora veršů a
pohádek pro děti, iniciátora vzniku
legendárního
časopisu
pro
nejmenší
MATEŘÍDOUŠKA.
Mgr. Lenka Novotná
- 19 -
Zeptali jsme se za Vás
Volební období pomalu končí a tak jsme položili pár otázek představitelům našeho
městysu:
Viktor Wölfl, starosta
1. Co pro Vás bylo prioritou ve Vaší funkci?
Otevřený a přístupný úřad pro všechny naše občany bez
rozdílů.
2. S čím jste spokojen a naopak?
V uplynulém období mě uspokojilo úspěšné získávání dotací pro
Luka a to jak národních , tak i z EU. Nespokojen jsem byl
především s přístupem některých lidí k veřejným věcem.
skutečnosti?
3. Byl rozdíl mezi tím, co jste od této práce očekával a
Vzhledem k tomu, že jsem práci na radnici již 4 roky vykonával, tak jsem věděl co
mě čeká, ale i tak jsem potkal věci, které mě překvapily. Především mezilidské
vztahy.
4. Co by podle Vás teď Luka nejvíce potřebovala?
Myslím, že je mnoho témat, které si zaslouží pozornost. Za jedno z největších
považuji rekonstrukci bazénu, který v Lukách provozujeme bezmála 50 let a byla
by velká ostuda, kdybychom ho v následujícím roce již nedokázali uvést do
provozu. Rozhodující bude, jak se budou vyvíjet příjmy z daní.
Zdeněk Janovský, místostarosta
1. Co pro Vás bylo prioritou ve vaší funkci?
Prioritou byla spokojenost občanů a řešení jejich problémů.
Uznávám, že ne vždy došlo k uspokojení, ale snažil jsem se
najít kompromis. Samozřejmě jsou tu zájmy obce proti kterým
nelze jít. Neméně důležitým úkolem pro celou obec bylo
zajištění přílivu peněz ze všech možných dotačních titulů.
2. S čím jste spokojen a naopak?
Jsem spokojen s výstavbou kanalizační sítě , která je ve své
poslední etapě, co se týče vedení ve vozovkách. Dále potom získání dotací na
projekty jako je Cesta k Bílé skále, nové chodníky, pořízení nového lesního
traktoru Službám Luka s.r.o. atd. Je ovšem jedna věc, které si cením zvlášť a to
zajištění odstranění černých staveb na obecních pozemcích v Předboři o což se
pokoušeli předchozí zastupitelstva od osmdesátých let minulého století a při
nástupu do funkce jsem byl od tohoto úkolu zrazován, s tím, že to je ztráta času.
3. Byl rozdíl mezi tím, co jste od této práce očekával a skutečností?
Věděl jsem , že práce obsahuje širokou škálu zaměření, ale její rozsah mě
překvapil.
4. Co by podle Vás teď Luka nejvíce potřebovala?
- 20 -
Máme v Lukách stánky ať už kulturního nebo sportovního vyžití a určitě by si
zasloužily finanční injekci. Budoucí zastupitelstvo a vedení obce bude mít jednu
z posledních možností získat peníze z dotačních titulů Evropské unie, než se
takzvaně „uzavře kohout“ pro Českou republiku.
Neuspokojivý stav je samozřejmě se stavem komunikací a to zejména v majetku
kraje Vysočina. Byli jsme ovšem ubezpečeni zástupci kraje , že rekonstrukce
vozovek v Lukách je naplánována na rok 2011.
Zdeňka Švaříčková, radní
1. Co pro Vás bylo prioritou ve vaší funkci?
Přála jsem si aby obec pokračovala ve výstavbě nové
kanalizace. Pro občany je to možná dost nepopulární, protože
výstavba kanalizace občany na dlouhou dobu obtěžuje. Obec
stojí mnoho peněz, pak se zasype a není nic vidět. Pro
budoucnost a další rozvoj obce je to věc velice záslužná. Když
se postaví nové hřiště, nebo něco atraktivního, lidé to více
ocení. Proto mnoho obcí kanalizaci odkládá. Luka jsou na tom
velice dobře, protože každý rok přibudou nové úseky. Současně se provádí i
rekonstrukce vodovodu. Budoucnost ukáže, že jsme šli správným směrem.
2. S čím jste spokojena a naopak?
Jsem spokojena se zateplováním budov – školy a OÚ. Nespokojena jsem, že jsme
nezískali dotaci na lázně. Ukazuje se však i jiná další cesta, jak lázně vybudovat.
Dále jsem velice spokojena s prací místních spolků. Jiné obce se s takovou
rozsáhlou a různorodou spolkovou činností nemohou pochlubit. Doufám, že i další
zastupitelstvo bude místní spolky alespoň v dosavadním rozsahu podporovat.
Nejsem příliš spokojena s pověstí školy.
3. Byl rozdíl mezi tím, co jste od této práce očekávala a skutečností?
Nebyl.
4. Co by podle Vás teď Luka nejvíce potřebovala?
To je spousta věcí. Toto zastupitelstvo mělo plán hlavních úkolů, některé se
podařilo splnit, jiné ne. Přála bych si, aby příští zastupitelstvo plynule navázalo na
současné priority a samozřejmě pokračovalo alespoň v tomto tempu v jejich plnění.
Lada Salátová, radní
1. Co pro Vás bylo prioritou ve vaší funkci?
Nezačínala jsem s žádnou prioritou, ale jsem chtěla celkově
poznat obrovskou škálu
všech informací, vyhlášek
a legislativních úkonů, které k této funkci patří.
2. S čím jste spokojena a naopak?
Spokojená jsem s velkou výstavbou rodinných domů,
vybudováním cyklostezky, kulturním zázemím v naší obci.
Nespokojenost – chybí kvalitní stravování, zejména pro
návštěvníky obce, problémem je i stav koupaliště a školní
- 21 -
jídelny.
3. Byl rozdíl mezi tím, co jste od této práce očekávala a skutečností?
Rozdíl ani ne. Kdo pracuje s lidmi ví, že ne vždy se vše podaří tak, aby byl
spokojený každý občan. Ale jsem ráda, že jsem mohla nahlédnout „pod pokličku“
– co vše obnáší chod obce.
4. Co by podle Vás teď Luka nejvíce potřebovala?
Lukám do budoucna přeji dobré vedení a hodně peněz do rozpočtu – to je základ
dobré prosperity obce.
Robert Zelníček,
Zelníček, radní
1. Co pro Vás bylo prioritou ve vaší funkci?
Podle svých nejlepších znalostí a vědomostí přispět k co
nejlepšímu chodu obce, s tím souvisí ochota přijmout
odpovědnost za uskutečněná rozhodnutí. Naslouchat
občanům a jejich podněty řešit na plénu rady, zastupitelstva
městyse.
2. S čím jste spokojen a naopak?
Mohu být spokojen s projekty, které se podařilo realizovat, ať
už se jedná o dokončení kanalizačních sběračů, úpravu některých komunikací,
chodníků, či realizaci výstavby nových rodinných domů, rekonstrukci, zateplení
základní školy, kde se podařilo zajistit dotace ze státního rozpočtu.
Mrzí mne, že se v plném rozsahu nenaplní projekty rekonstrukce školní jídelny a
také koupaliště.
3. Byl rozdíl mezi tím, co jste od této práce očekával a skutečností?
Překvapila mne složitost získání dotací, jejich rozdělování, samostatnou kapitolou je
hodnocení komisí, to pro mne zůstává nezodpovězenou otázkou.
4. Co by podle Vás teď Luka nejvíce potřebovala?
Osobně bych uvítal větší účast občanů městyse na veřejných zasedáních
zastupitelstva. Tam mohou v první řadě přednést problémy, které by měla obec
řešit. Jako volení zástupci bychom od nich měli vědět to, co by Luka nejvíc
potřebovala.
Výsledky zápisu do mateřské školy
Dne 29. 4. 2010 se uskutečnil zápis do Mateřské školy v Lukách nad Jihlavou.
K zápisu se dostavilo celkem 47 dětí. Do mateřské školy bylo přijato 31 dětí
maminek, které chodí do zaměstnání, nebo se do něj vrací po mateřské dovolené.
Děti jsou přijímány podle předem stanovených kritérií. Tato kritéria byla uveřejněna
v minulém čísle Louckého zpravodaje.
Nebylo přijato 16 dětí maminek, které jsou v současné době na mateřské dovolené,
rodičovské dovolené a nebo prokazatelně nenastupují do zaměstnání.
Jana Pospíchalová,
Pospíchalová, vedoucí učitelka MŠ
- 22 -
Hodnocení a činnost hasičů SDH Luka nad Jihlavou
Od 1.1. 2010 do 31.5.2010
Kulturní činnost SDH Luka nad Jihlavou:
Tak jako každým rokem, tak i letos činnost pokračovala pořádáním tradičních
kulturně společenských akcí.
Jako první akce byl dne 13.2.2010 hasičský ples.Tohoto plesu se zúčastnilo
130 občanů ke vší spokojenosti. K tanci a poslechu hrála kapela „UNIBAND“.
Ples zpestřila bohatá tombola a kulturní program taneční skupiny „Třepetalky“
z Bítovčic. Tímto bych chtěl poděkovat všem hasičům a sponzorům, kteří přispěli
do tomboly věcnými cenami.
V únoru se konaly již po sedmé masopustní vepřové hody. V odpoledních hodinách
dorazil na hasičárnu průvod masek z Otína. Také nás poctil svou návštěvou sbor
SDH z Perné. K tanci a poslechu hrála místní kapela pod vedením Rostislava
Fischera. Masopustních hodů se zúčastnilo mnoho občanů z Luk a okolí. Všichni
s touto akcí byli velice spokojeni i s výrobky z vepřové masa. Všem pořadatelům
patří poděkování za jejich obětavou práci při přípravě vepřových hodů.
Další akcí byl dvoudenní zájezd do východních Čech. První den zájezdu jsme
navštívili Kunětickou Horu, viděli jsme výrobu perníků v Perníkové chaloupce.
Nejvíce nás zaujala prohlídka závodiště Velké pardubické a samotné město
Pardubice. Druhý den byla návštěva Kostnice a chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře
a Stříbrné cesty. Po večeři jsme odjeli domů. Zájezdu se zúčastnilo 38 členů.
Výjezdy k zásahům do 31. 5. 2010:
Jednotka SDH Luka zasahovala u jednoho lesního požáru v katastru obce Kozlov
s technikou CAS-32 T-148.
Druhý zásah byl 4. 5. 2010. Jednotka vyjela na požár bývalého strážního domku
v Petrovicích s vozidlem CAS-24 MAN a CAS-32 T-148.
POŽÁRNÍ SPORT
Pro zvýšení akceschopnosti a fyzické připravenosti dobrovolných hasičských
jednotek v požárním sportu, přispěla soutěž družstev, která proběhla 15. 5. 2010
v Kamenici. Zúčastnilo se 29 družstev.Tato družstva soutěžila ve třech disciplínách:
požární útok, štafeta 4x100 m a běh na 100 m překážek jednotlivců.
Soutěž se konala v rámci oslav 135. výročí založení SDH Kamenice. SDH Luka
vyslalo tři družstva mužů. Počasí nám sice nepřálo, ale na organizaci to nic
neměnilo. Muži nad 35 let v kategorii II obsadili 1. a 6. místo. Muži do 35 let
v I. kategorii obsadili 3. místo.
Jednotlivci na 100 m překážek:
1. místo - Vlastimil Václavek - čas 20,89 sec.
2. místo - Jan Hrazdíra- čas 21,64 sec.
Výsledky hasičů svědčí o jejich dobré připravenosti!!!
- 23 -
Mladí hasiči se zúčastňují jarních a podzimních kol závodů branné zdatnosti.
1. hasičská soutěž se konala 1. 5. 2010 ve Vysokých Studnicích, kde se mladí hasiči
umístili na 2. místě.
Dne 22. 5.- 23. 5. 2010 se zúčastnili celostátní hry „PLAMEN“ na táboře
Meziříčko.
Dorostenci se zúčastnili branného závodu v Polné, kde obsadili pěkné 1. místo.
Okresní kolo dorostu ve Vysokých Studnicích – 2.místo.
Pohárové kolo v Kamenici 8. 5. 2010 a dorostenci získali 10. místo.
V měsíci březnu proběhlo noční cvičení okresu Jihlava – Kraj Vysočina pod názvem
„Ježkovo peklo“.
Cvičení mělo start i cíl ve Velkém Beranově. Z 18 družstev se naši hasiči umístili
na 3.místě. Úkolem bylo prověřit práci hasičů v noci a za ztížených podmínek,
se kterými se hasiči setkávají u zásahů.
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval Vám všem za pomoc, spolupráci a šíření
myšlenky dobrovolného hasičstva: BLIŽNÍMU KU POMOCI, VLASTI KU
PROSPĚCHU.
Jan Vrzáček
místostarosta a tiskový mluvčí SDH Luka nad Jihlavou
Víte, že…
… v sobotu, 18. září 2010 se uskuteční III. Sjezd louckých rodáků. Mohou se těšit na
bohatý program, zahrnující např. návštěvu zámku, mši v kostele sv. Bartoloměje, na
památku dostanou dary vyrobené dětmi základní školy a kalendáře s fotografiemi
Luk a v odpoledních hodinách zábavu s hudbou a občerstvením v Sokolovně.
- 24 -
Činnost Klubu přátel Luk ve 2. čtvrtletí 2010
Druhé desetiletí své činnosti zahájil KPL promítáním filmů v místním kině dne
21. 3. 2010. Účastníci představení shlédli naši pravidelnou „Ročenku“, dále
1. kapitolu „Nemovité kulturní památky městyse Luka nad Jihlavou a film
„Zemědělství bez motorů“. Téměř 200 diváků promítání odměnilo na konci
potleskem.
Výstavní činnost byla letos již tradičně zahájena Velikonoční výstavou dne
4. 4. 2010. Sváteční atmosféru provonělo pečivo členek Klubu, doplněné
o marcipánové perníky zdobené paní Trnkovou z Luk. Typickým symbolem
velikonočního pondělí, kromě zdobených a barvených vajíček, byly pomlázky
pletené různou technikou a v různých velikostech. V jedné místnosti byly také
instalovány staré fotografie zachycující sportovní a společenský život v obci, které
bylo možno porovnat se současným stavem. Zajímavé byly zvětšené letecké
pohledy na obec a okolí.
Na zahájení májových oslav 1. května připravili v muzeu spolu s KPL členové
Mysliveckého sdružení velmi zajímavou výstavu trofejí, preparované zvěře
a dravých ptáků. Výstava zaujala nejen dospělé, ale především děti, které měly
možnost si zblízka prohlédnout kunu, výra, lišku i veverku, kvíčalu i bažanta,
nechyběly ani trofeje divočáka, jelena, daňka a srnčí.
Na pozvání Genealogické a vlastivědné společnosti při Jupiter klubu Velké Meziříčí
dne 11. 5. 2010 navštívili členové Klubu přátel tuto společnost. Už v březnu 2006
pánové Makovský a Křeček z této společnosti uskutečnili v naší obci přednášku o
rodopisech a vypracování rodokmenů. S touto velkomeziříčskou společností
udržujeme vzájemné kontakty a v letošním květnu jsme jejich přijali pozvání k
návštěvě zámku ve Velkém Meziříčí. Při této příležitosti nám bylo nabídnuto několik
výtisků brožury genealoga pana Vladimíra Makovského „Hledáme své předky – na
pomoc začínajícím badatelům“. Tyto výtisky je možno zakoupit při návštěvě
louckého muzea.
Příjemná procházka zámeckým parkem předcházela prohlídce zámku. Tím
nás provázela velmi zajímavým a krásným výkladem historička muzea
RNDr. Marie Ripperová. Kromě vzácných a zajímavých exponátů jsme shlédli
i fotografie z počátku 20. století, kdy tehdejší majitel zámku hrabě František
Harrach u příležitosti pořádání císařských vojenských manévrů v roce 1909
ubytoval u sebe na zámku císaře Františka Josefa I., německého císaře Viléma II.
a synovce císaře Fr. Josefa I., Františka Ferdinanda d'Este. Následník trůnu
František Ferdinand zvolil v roce 1914 hraběte Františka Harracha za svého
pobočníka při manévrech v Sarajevu. Po ukončení manévrů, při projížďce městem,
byl spáchán na následníka trůnu atentát, kterému František Ferdinand podlehl.
- 25 -
Není bez zajímavosti, že loucký hrabě Antonín Widmann býval také častým hostem
hraběte Františka Harracha ve Velkém Meziříčí. Společně s manželkou se zúčastnil
císařských manévrů.
Neméně zajímavá byla i sbírka minerálů nacházejících se v oblasti Velkomeziříčska
a Třebíčska a také několik desítek modelů mostů z celé naší republiky, včetně
dálničního mostu, který lze vidět i z oken velkomeziříčského zámku.
V neděli 16.5.2010 se uskutečnilo letošní 1. vandrování do údolí říčky Brtničky. Přes
nepřízeň počasí se sešlo 32 účastníků, včetně dětí. Účastníci si prohlédli přírodní
rezervaci údolí Brtničky, starého mlýna na Doubkově, hradu Rokštejna a po krátké
zastávce u ohníčku při opékání špekáčků pokračovali k soutoku říčky Brtničky, která
po 30ti kilometrové pouti od Opatova se vlévá do řeky Jihlavy. V blízkosti tohoto
soutoku jsme si ještě prohlédli základy staré tvrze. Do Luk jsme přicestovali vlakem
z Přímělkova v 18:15 hod.
Z iniciativy KPL byly na budovu muzea instalovány sluneční hodiny. Za zhotovení
a montáž děkuje Klub přátel OS Kamarádi balkánského ranče a vedení městyse
Luka nad Jihlavou. Členové KPL také provedli úpravu zahrádky před muzeem,
včetně osazení staromilných květin.
A co připravujeme na další období? Druhé vandrování bude v rekreační chatové
oblasti „Vržanova“ a uskuteční se 20. června ve 13.00 z náměstí.
Na začátek letních prázdnin bude v muzeu instalována sbírka fotografií a
písemných dokumentů vypovídající o vzhledu městyse Luka nad Jihlavou a okolí,
jejich proměnách i životě obyvatel. Při této příležitosti prosíme spoluobčany o
spolupráci, zejména pokud vlastní takové materiály. Kdyby nám je mohli darovat či
půjčit k okopírování. Rovněž bychom přivítali do svých řad nejen starší pamětníky,
ale rádi bychom získali i mládež.
Za KPL Marie a Josef Hujkovi
Historic klub Luka
Minulý rok jsem se přihlásil do historického kroužku v Lukách.Dozvěděl jsem se
o něm ze školní besedy a od Michala Zelníčka, který tam už chodil. Každý druhý
týden se scházíme v louckém muzeu a nebo na jiných zajímavých místech s naší
vedoucí Lenkou Kislerovou. Zatím jsem prožil jen pár schůzek, ale mám na ně
obrovské vzpomínky. Chodíme do přírody a poznáváme minulost i přítomnost Luk
i okolí.
Před Vánoci za námi do kroužku přišla paní Jana Pospíchalová a naučila nás
vyrábět panenky z kukuřičného šustí, které potom byly na vánoční výstavě
v Lukách. Jednu schůzku jsme také navštívili Hasičskou zbrojnici, kde jsme se od
pana Pavla Vrzáčka dozvěděli spoustu zajímavostí, prohlédli jsme si vybavení,
techniku a dozvěděli jsme se i něco z historie.
Když jsme si v muzeu promítali film o pyramidách, byl jsem bohužel nemocný,
ale zúčastnil jsem se hry v terénu o historii Luk a MUDr. Jiřím Motýlovi. Sami jsme
- 26 -
zjišťovali informace nejrůznějším způsobem. Mě nejvíce zaujalo, že byl významným
odbojářem ve II. světové válce a měl schovanou vlastnoručně sestrojenou vysílačku
na hřbitově v hrobce. Někteří pamětníci, kterých jsme se ptali, na něj vzpomínali
jako na velice hodného a milého člověka.
Jednu schůzku jsme si taky užili na sněhu, bobovali jsme se a koulovali. Společně
jsme také navštívili film v místním kině „Ať žijí rytíři“ (o správných dětech ze
středověku). Po skončení filmu nás vzal pan Karel Honsa do promítací kabiny
a dozvěděli jsme se všechno o promítací technice.
Jedno odpoledne jsme také strávili na matrice v Lukách, kde si pro nás paní
Marie Dvořáková,připravila moc pěknou besedu. Viděli jsme kroniku obce, matriku
a historické záznamy o občanech Luk. Na jaře jsme podnikli výlet do Jihlavy, kde
jme měli domluvenou exkurzi v jihlavské knihovně. A protože jsme historický
kroužek, tak se na nás paní velmi dobře připravila. Nejenom, že jsme se dozvěděli
spoustu zajímavostí z historie budovy, ale prohlédli jsme si i některé staré fresky
a malby. Když je hezky, snažíme se čas strávit v přírodě. Pěšky jsme vyrazili
na Bílou skálu a nebo jsme se byli projet na kole na nově otevřené cyklostezce,
která povede až do Rakouska. Naposled jsme navštívili kovárnu v Lukách, kde se
nám věnoval pan Petr Fišer se synem Matějem. Z kovárny jsme byli nadšení, mohli
jsme si sami zkusit udělat malý výrobek.
Je mi líto, že kroužek nebude i o prázdninách a už se nemůžu dočkat až se v září
všichni sejdeme.
Michal Pospíchal
člen Historic klubu Luka
Farní den
Dne 6. 6. proběhl v prostorách farní
zahrady a kostela již 2. farní den. Bylo
krásné počasí a významně přispělo
k pohodě této slavnosti.
Rádi bychom touto cestou poděkovali
všem, kteří přispěli k tomu, aby se celé
odpoledne vydařilo. Náš dík patří
všem sponzorům a dobrodincům za
jejich příspěvky jak finanční tak hmotné.
Uznání patří také všem kapelám, které
pouze za „steak a pivo“ velmi obohatili
odpoledne různými žánry tak, že si mohl každý přijít na své. Lučanka, Druhej dech i
Devět životů předvedli perfektní výkony a těší nás, že mezi sebou máme lidi, kteří
dělají hudbu pro radost druhým i sobě. Skautkám a světluškám děkujeme za
divadlo a přípravu i provedení soutěžního programu pro děti.
- 27 -
Věříme, že farní den byl pro všechny kdo přišli, příjemně stráveným odpolednem,
a že využili nabídky pestrého programu. Všem patří náš dík. Za zájem zúčastnit se,
pobavit se, dík za dobrovolný
příspěvek, nebo příspěvek, který
poskytli nákupem nabízených
produktů. Veškerý výtěžek bude
věnovaný na opravu historických
varhan, do které jsme se
„pustili“
s pomocí
a
ve
spolupráci s obcí, krajem,
jihlavským
magistrátem a
především vámi - drobnými
dárci. Výtěžek farního dne byl
70.400,- Kč. Děkujeme Vám,
že pomáháte přibližovat se ke
společnému cíli. Cíl, který bude přínosem pro všechny, ať jsou pro nás varhany
nástrojem, který doprovází bohoslužby, nebo nástrojem kulturního obohacení. O
průběhu opravy varhan a současném dění Vás budeme informovat v některém
z dalších Zpravodajů.
za organizátory Eva Kolouchová
Z dávných časů…
Jako malý kluk jsem ministroval v kostele. Mše se tenkrát sloužila každý den, někdy
i dvě současně. Jedna u hlavního oltáře a druhá u bočního. Mše se sloužila v latině
a ministranti museli knězi latinsky odpovídat. Pro 9 – 10leté kluky to bylo dost
obtížné. Z odpovědí jsme byli občas i přezkušováni. Zřejmě naše odpovědi nebyly
zcela v pořádku a tak jsme časem dostali destičky, na kterých byly odpovědi
natištěné. Pak už to bylo dobré. Stačilo odpovědi jen přečíst. Farářem v Lukách byl
tehdy všeobecně oblíbený pan rada Záborský. Jednou si pan rada potřeboval
něco nového vyzkoušet s varhaníkem. Kývl na mně a ptal se, jestli vím, kde
varhaník bydlí. Přisvědčil jsem, že ano. Bodejt bych nevěděl, když pan Varhaník
byl náš soused. U domku měl přistavěnou dílnu, kde provozoval své řemeslo –
klempířinu. Pan rada mně tedy řekl, abych pro něj zaběhl, aby hned přišel do
kostela. Když jsem to panu Varhaníkovi vyřídil, velmi se podivil, protože do kostela
nechodil. Pak si ale pomyslel, že asi pan rada potřebuje něco opravit, hodil si na
rameno brašnu s nářadím a šel. Když jsme přišli do sákristie, tak se pan rada velice
podivil, koho jsem mu to přivedl a zejména pak, když se ho pan Varhaník ptal, co
tedy potřebuje opravit, že měl hned přijít. Když se vše vysvětlilo, obá se tomu
zasmáli, ale pro pravého varhaníka – pana Hradeckého – si pan rada pro jistotu
poslal jiného ministranta.
Josef Čermák
- 28 -
Poděkování
Farnost Luka nad Jihlavou děkuje
KAMARÁDŮM BALKÁNSKÉHO RANČE
za dar 103.351,-Kč
z výtěžku Májové slavnosti.
Tento dar byl použit na opravu historických varhan
v chrámu sv. Bartoloměje v Lukách nad Jihlavou.
Mgr. Ing. Vít Hába
farář
- 29 -
Místní kulturní středisko
Vás zve 22. srpna 2010 ve 14.30 za zdravotní
středisko na pouťový promenádní koncert dechové
hudby VYSOČINKA,
známé i po celé západní Evropě.
- 30 -
Matrika
Výročí narození nad 80 let
Duben:
Duben:
Miroslav Kubelka, Marta Hejkalová, Růžena Sáblíková, Ludmila Solařová,
Milada Zelená, Antonín Kadrnožka a Jaroslav Novák
Květen:
Květen:
Božena Hujková, Jaromír Benda, Květoslava Chlupová, Miloslav Bajer,
Marie Hlávková, Marie Součková, Antonín Holub, Emílie Kubištová
a Anna Ryčková
Červen:
Červen:
Božena Chlupová, Jan Široký, Ladislav Hažmuka, Milada Procházková,
Blažena Ďásková, Květoslava Krpálková, Věra Jakoubková, Svatava Jizbová,
Zdeňka Velinská, Božena Jirovská, Marie Nováková, Olga Valová
a Marie Koblížková
Narodili se
Šimon Kabelka, Naomi Drabanová, Vanessa Vondráková, Jakub Ďásek,
Eva Bršlicová, Marika Mácová a Šimon Lála
Rozloučili jsme se s
Bohumilou Vondrákovou, Andělou Rampírovou, Miloslavem Hobzou
a Marií Guthovou
- 31 -
Slavnostní otvírání cyklostezky primátorem města Jihlavy Ing.
Jaroslavem Vymazalem slunného 25. dubna 2010.
Loucký zpravodaj – vydává Úřad městyse Luka nad Jihlavou, náklad 650 ks,
odpovědná redaktorka Emilie Patiová, redakce Lenka Šotterová
a Zdeňka Vondrová, povoleno tiskem Okresním úřadem Jihlava pod číslem
1490/75. Tisk ETIS s.r.o. Jihlava, Žižkova 10,
www.lukanadjihlavou.cz
Nové hřiště na koupališti bylo vybudováno s pomocí dotace
z kraje Vysočina.
- 32 -

Podobné dokumenty

Najdete jej zde

Najdete jej zde Podle tiskového prohlášení KSČM podstata tohoto projektu neřeší problém bezdomovectví a nesnaží se o skutečné sociální začlenění těchto lidí zpět do společnosti. Dle našeho názoru místo léčení důsl...

Více

květen - Jihlavský express

květen - Jihlavský express svých nádob na odpad nebo požádat o krácení četnosti jejich vývozu. Do třetice je možné slevy dosáhnout tím, že se obyvatelé zapojí do systému třídění biologicky rozložitelného odpadu. „Tuto možnos...

Více

územní plán velký beranov

územní plán velký beranov l) Vymezit a zpřesnit koridory vymezené v ZÚR Kraje Vysočina pro homogenizaci a přeložky silnic II/602 a II/353. m) Vymezit koridor pro úpravu komunikace ke skládce a s tím řešit i napojení navrhov...

Více

Profesní adresář dřevoproducentů, dřevozpracovatelů a

Profesní adresář dřevoproducentů, dřevozpracovatelů a Je bezplatnou službou především pro řádné předplatitele měsíčníku TERRA: pro dřevoproducenty a dřevozpracovatele  podmínkou bezplatného zápisu firmy nebo instituce do PROFESNÍHO ADRESÁŘE je objedn...

Více

1 • předjaří

1 • předjaří • Rozsvěcení vánočního stromu – poděkování dětem a  paní P. Motlové • Jednání SK • Vánoční stromky pro MŠ a ZŠ věnovány V. Faltusem – poděkování • Informace ze sdružení obcí ORLICKO • Proběhla...

Více

zpravodaj 4-09 - Luka nad Jihlavou

zpravodaj 4-09 - Luka nad Jihlavou 53/09/ZM: ZM schvaluje odprodej pozemku p. č. 902/14 o výměře 96 m2 za cenu 35,- Kč/m2, tj. za celkovou cenu 3.360,- Kč p. Markovi Guňkovi, Luka nad Jihlavou, 1. máje 282. 54/09/ZM: ZM schvaluje Do...

Více