HM9-4RO kuchyňská filtrace

Transkript

HM9-4RO kuchyňská filtrace
HM9 – 4RO QUICK CHANGE RO
SYSTÉM PRO FILTRACI VODY
Prvotřídní systém čištění pitné vody pro zdravý životní styl. Technologie reverzní osmózy.
Návod k instalaci a obsluze
Poznámka: Před použitím a instalací výrobku si, prosím, pečlivě přečtěte tento návod a poté jej uložte
na bezpečném místě pro pozdější použití.
Před prvním použitím se ujistěte, že je systém správně nainstalován a umístěn podle
instrukcí.
KVALITA VODY
Pozor: Nepoužívejte vodu, která může být silně mikrobiologicky znečištěná, nebo vodu, u které nemůžete zajistit
dezinfekci. V případě silného bakteriologického znečištění je nutné zařízení opatřit dezinfekčním zařízením.
Samotná membrána má kapacitu odstranit bakterie a viry, ale mohlo by dojít k tzv. druhotné kontaminaci
upravené vody. Vždy se poraďte s profesionálem v oboru.
Zařízení je v souladu s Evropskou vyhláškou na zařízení přicházející do styku s pitnou vodou.
PROVOZNÍ PODMÍNKY A TECHNICKÁ SPICIFIKACE
Neinstalujte systém do vlhkého prostředí, do blízkosti zdroje nadměrného tepla nebo otevřeného ohně.
Nevystavujte jej přímému slunečnímu záření.
Technická specifikace
zařízení bez přídavné zařízení s přídavnou posilovací
posilovací pumpy
pumpou *
Denní kapacita
75 GPD (280 litrů)
Výdejní rychlost
1,3 litru / min. **
Pracovní tlak
3,0 – 8,8 bar
Povolená teplota vstupní vody
1 - 38 °C
Proplachování
Rozměr úpravny
Rozměr zásobníku
0,5 - 4,5 bar
Cca 16 litrů
390mm (v) x 350mm (š) x 120mm (h)
340mm (v) x 280mm (Ø)
Napojení a průměr hadiček
3/8“ prostavec na roháček, hadičky ¼“
Kapacita zásobníku
8-10 litrů **
8-10 litrů **
* posilovací pumpa je k dostání zvlášť pod označením H-RO-PUMP-KIT
** závisí na tlaku v zásobníku
Pokud jste filtrační systém HM9-4RO nepoužívali déle než 48 hodin, před dalším použitím nechte
nejprve odtéci 1 až 2 litry vody. Nepoužíváte-li zařízení déle než 7 dní, odpusťte celý zásobník
a nechte nafiltrovat čerstvou vodu.
Systém HM9-4RO má stanoveny limity pro maximální a minimální vstupní tlak. Zpravidla platí, že
zařízení umístěné na vodovodním řadu s konstantním vstupním tlakem nad 3,0 bar nevyžaduje
přídavnou posilovací pumpu a zařízení umístěné na soukromém vrtu/studni posilovací pumpu
vyžaduje z důvodu nižšího nebo kolísavého tlaku.
Pozor: Vstupní tlak nesmí překročit maximální ani minimální hodnoty stanovené v technické specifikaci systému.
INTERVALY VÝMĚNY FILTRŮ
V závislosti na znečištění vstupní vody je doporučeno vyměnit filtrační patrony dle údajů uvedených
v tabulce na 2. straně tohoto návodu podle toho, jaká situace nastane dříve. Životnost a účinnost
filtrační patrony může být různá v závislosti na objemu filtrované vody a kvalitě vstupní vody.
Pokud zaznamenáte snížený objem nebo průtok vody z kohoutku filtračního systému nebo si všimnete
nepříjemné chuti či zápachu přefiltrované vody, je potřeba filtrační patronu (patrony) vyměnit.
Poznámka: Používejte výhradně originální filtrační patrony Hyundai Wacortec určené pro HM9-4RO systém.
Na použití jiné filtrační patrony se nevztahuje odpovědnost za vady.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Upozornění: Pro správný chod tohoto systému je nezbytné se přísně řídit dle tohoto Návodu k instalaci a obsluze.
Doporučujeme nechat instalaci provést kvalifikovaným instalatérem, který Vám poskytne záruku své
práce (zařízení je rovněž určeno pro instalaci svépomocí).
Návod k instalaci a obsluze 1
SPECIFIKACE FILTRAČNÍCH PATRON
FILTRAČNÍ PATRONY
FUNKCE
ORIENTAČNÍ
ŽIVOTNOST
KAPACITA
Sedimentační filtr
HFQ-S
Drobné částice, nečistoty, písek,
chlór, zápach,
6 nebo 12 měsíců
dle znečištění vstupní
vody
Uhlíkový filtr (carbon blok)
HFQ-C
Chlór, chuť, organické nečistoty,
zápach
6 nebo 12 měsíců
Membrána RO **
HMQ-75
Anorganické chemické látky jako je
např.: arzen, baryum, dusičnany,
dusitany, měď, olovo, kadmium,
2-5 let
hormony, soli, snižuje TDS,
celkovou tvrdost vody, atd.
Uhlíkový filtr (carbon blok)
HFQ-C
Chlór, chuť, organické nečistoty,
zápach
6 nebo 12 měsíců
9 460 litrů
Mineralizační filtr (není
součástí balení) *
Dodání vápníku a hořčíku,
případně zvýšení PH
6 nebo 12 měsíců
3600 litrů
Hyundai SIS dezinfekční
modul (není součástí
balení)
Zajištění bakteriologické
nezávadnosti v celém systému
24 měsíců
9 460 litrů
v závislosti na vstupní
celkové tvrdosti vody
a intenzitě bakt.
znečištění
* Zařízení opatřete speciální patronou na zvýšení pH, je-li pH upravené vody nižší než 6,5.
** Vysoká tvrdost vstupní vody může zkrátit životnost a efektivitu RO membrány, v tomto případě doporučujeme
nainstalovat na vstupu změkčovací zařízení.
Poznámka: Životnost a kapacita filtrů závisí na místní kvalitě vody a na stupni předfiltrace. Běžná domácnost o 2-6
členech mění filtrační vložky (bez membrány RO) každých cca 6 měsíců, a je-li zařízení opatřeno
bakteriologickou ochranou, každých 12 měsíců.
Poznámka: Jednorázová filtrační patrona musí být vyměněna každých cca 6 nebo 12 měsíců, po přefiltrování
stanoveného objemu vody, nebo pokud dojde k nápadnému snížení průtoku systémem (zanesení).
ZÁSOBNÍK
Ø 280 mm
Upozornění: vždy dodržujte pořadí filtračních vložek dle barevného označení uvedeném na patroně v souladu
s barevným označením uvedeným na připevňovací hlavě patrony.
Návod k instalaci a obsluze 2
SCHÉMA STANDARDNÍHO ZAPOJENÍ
• Flexibilní hadičky propojují systém přívodu studené vody, zařízení, zásobníku, odpadu a výdejní baterie.
• Napojení na odpad za modrou fitinkou (omezovač průtoku) zasunutou v membráně.
• Zásobník propojený k zařízení fitinkou umístěnou na zadní straně zařízení.
• Výdejní kohoutek určený pro separátní výdej upravené vody (požadujete-li kombinovaný výdej upravené
a neupravené vody kontaktujte prodejce nebo distributora, který disponuje trojcestnou baterií, která
nahradí Vaší stávající baterii na dřezu).
•
Připojení k rozvodu studené vody s uzavíracím ventilem (obrázek 2.).
•
Redukční tlakový ventil (obrázek 2.).
Pokud je v rozvodu studené vody tlak vyšší než 7 bar, doporučujeme na přívodu vody k filtračnímu
systému instalovat redukční tlakový ventil.
Obrázek 1.
VÝDEJNÍ KOHOUTEK
PŘÍVOD NEUPRAVENÉ
STUDENÉ VODY
1/4“ HADIČKA K VÝDEJNÍMU
KOHOUTKU
1/4“ HADIČKA
K ZÁSOBNÍKU
NAPOJENÍ NA
ODPAD
ZÁSOBNÍK
Obrázek 2.
Návod k instalaci a obsluze 3
ZAPOJENÍ PŘÍVODU VODY
1.
Uzavřete ventil přívodu studené vody. Není-li přívod studené vody osazen uzavíracím ventilem,
uzavřete nejbližší ventil v rozvodu nebo hlavní přívod vody. Otevřením kohoutku na dřezu se
přesvědčte, že přívod vody je skutečně vypnut. Zároveň tím dojde k vyprázdnění potrubí
zbytkovým tlakem.
2.
Odpojte flexibilní hadičku, která spojuje vodovodní baterii s přívodem studené vody. Připravte si
k ruce menší nádobu na vypuštění zbytkové vody z hadičky.
3. Kolem závitu přívodu studené vody omotejte po směru hodinových ručiček teflonovou izolační pásku.
Poznámka: Neomotávejte izolační pásku proti směru hodinových ručiček. Při montáži může dojít k jejímu
uvolnění a následně úniku vody způsobenému vzniklými netěsnostmi.
4.
Ujistěte se, že je správně nasazeno těsnění ve šroubení koncovky přívodu vody, nasaďte prostavec
s otvorem na závit ventilu přívodu studené vody, našroubujte a nejdříve rukou dotáhněte. Poté
dotáhněte matici přiměřenou silou pomocí vhodného klíče. Nadměrným dotažením může dojít
k porušení závitu nebo těsnění a spoj nemusí těsnit. Dbejte na to, aby ventil přívodu vody k hlavě
systému nebyl natočen směrem ke zdi a přívodní hadička 1/4" nemusela být ohnuta, viz kapitola
„Instalace přívodní hadičky“.
5. Kolem závitu na druhém konci koncovky omotejte rovněž po směru hodinových ručiček teflonovou
izolační pásku (je-li prostavec opatřen gumovým těsněním, není nutné teflon používat).
6. Znovu připojte koncovku flexibilní hadičky.
7. Našroubujte přívodní koncovku do prostavce s otvorem.
8. Do vývodu přívodní koncovky vody k systému nasaďte
hadičku 1/4”, (viz kapitola „Instalace přívodní hadičky“).
Poznámka: Přesvědčte se, že je konec hadičky neporušen
a kolmo zaříznut. Jinak je potřeba hadičku znovu
zaříznout.
Poznámka: Spojovací vodoinstalační prvky, koncovky i hadice
se mohou rozměrově lišit, pro správnou instalaci ve
Vašem domě se, prosím, obraťte na kvalifikovaného
instalatéra.
flexibilní přívodní
hadička k baterii
přívodní kohoutek
1/4“ přívodní
hadička
prostavec s otvorem
ventil přívodu
studené vody od
roháčku
Návod k instalaci a obsluze 4
NAPOJENÍ NA ODPAD
Odpadní hadička se běžně zaúsťuje do
odpadního potrubí pod dřezem.
Pokud máte řešen dřezový odpad jiným
než popsaným způsobem s odpadním
potrubím a sifonem, a nemůžete k němu
odpadní hadičku připojit, obraťte se na
Vašeho instalatéra nebo specializovanou
firmu.
POZOR: Odpadní hadičku vždy napojujte
na sifon tak, aby odpadní voda ze
dřezu neměla tendenci odtékat do
zařízení
Vyvrtejte otvor 1/4“ do
odpadní trubky
Připojte objímku
napojení odpadu
ODPADNÍ VODA
Odpadní voda odtéká pouze během procesu filtrace, který se vyznačuje "syčením" membrány.
Zařízení funguje na principu mechanické separace nečistot, které jsou odváděny do odpadu. Na jeden
dílek upravené vody připadají 2-4 dílky odpadní vody v závislosti na kombinaci podmínek jako jsou:
vstupní tlak a teplota vody. Přívodní hadička s odpadní vodou je napojena modrou fitinkou vsunutou do
otvoru umístěném ve spodní části membrány RO (3.patrona).
MONTÁŽ VÝDEJNÍHO KOHOUTKU
Poznámka: Upravenou vodu je možné odebírat samostatným externím výdejním kohoutkem (design se může lišit od
typu prodejce).
Rovněž je možné dřez osadit speciální kombinovanou trojcestnou baterií na výdej upravené
i neupravené vody. V případě zájmu kontaktujte Vašeho prodejce.
Před samotnou montáží důkladně zvažte umístění výdejního kohoutku tak, aby kohoutek nikde
nekolidoval např. s oknem umístěným nad dřezem. Externí kohoutek je možné připevnit do libovolného
rohu dřezu, dřevěné, granitové i kamenné pracovní desky. Vždy se přesvědčte, že vyústění kohoutku
směřuje do dřezu tak, aby byl zajištěn odtok vody do odpadu pro zamezení případného vytopení.
U dražších materiálů (granit, kámen) pro vyvrtání otvoru raději kontaktujte dodavatele pracovní desky.
Pro samotné vrtání vždy použijte vhodný vrták o průměru upevňovací trubice ve spodní části výdejního
kohoutku a dále postupujte dle instrukcí v návodu u výdejního kohoutku.
Příklady:
Výdejní kohoutek HFC-05
Návod k instalaci a obsluze 5
Trojcestná baterie HANNA
MONTÁŽ SYSTÉMU
Pro umístění systému vyberte vhodné místo pod dřezem. Ujistěte se, že místo je dobře přístupné a nad
i pod zařízením je dostatek prostoru pro snadné vyjmutí filtrační patrony (Obr. 1). Zásobník můžete
umístit do jiné skříňky, ale vždy se snažte zásobník a samotnou filtraci umístit v co nejkratší vzdálenosti
od sebe. Součástí balení je instalační šablona, pomocí které vyvrtejte otvory pro osazení držáku na
stěnu kuchyňské skříňky.
Ujistěte se, prosím, že po obou stranách systému je dostatek prostoru k připojení hadiček, viz obr. 1.
1.
Sejměte průhledné krytky z filtračních patron. Patrony otočením o 90˚ po směru hodinových ručiček
našroubujte do hlavice na držáku (viz obr. 2).
2.
Z membrány RO-Reverse Osmosis (3.patrona) s otvorem pro připojení odpadu umístěným ve spodní
části patrony vyjměte ucpávku a nasuňte modrou násuvnou kolínkovou spojku, která plní funkci
omezovače průtoku.
3. Ujistěte se, že je montážní držák připevněn ke všem 4 hlavicím filtrů.
4. Označte si umístění montážních otvorů pomocí přiložené papírové šablony a přišroubujte jednotku
ke stěně pomocí přiložených vrutů (vhodné pouze pro vybrané materiály).
Poznámka: Nezapomeňte zajistit prostor přibližně 50 mm nad a 30 mm pod filtračními patronami a přibližně 100
mm po stranách, abyste zajistili snadné vyjmutí filtrační patrony a prostor pro ohyby hadiček.
5. Vyjměte ucpávky na vstupu i výstupu ze systému a propojte všechny spoje pomocí přiložených
hadiček dle pokynů ze strany 6 tohoto návodu. Systém je opatřen tzv. rychloupínacími otvory.
Před tím, než je možné ucpávku vytáhnout, je nutné stlačit pojistný kroužek směrem do zařízení,
viz obr. 6 ze strany 7.
Poznámka: Patrony filtračního systému jsou dodávány s malými krytkami přívodu a vývodu vody kvůli
ochraně při transportu. Tyto krytky musí být před instalací odstraněny.
Obr. 2
Obr. 1
Obr. 3
50 mm
100 mm
Celková 470 mm
100 mm
|
|
|
Stěna |
|
|
|
30 mm
Montážní videa: www.hyundaiwater.cz/videa
Návod k instalaci a obsluze 6
INSTALACE PŘÍVODNÍ HADIČKY
Filtrační systém je dodáván s rychlospojkami, které umožňují rychlou a snadnou instalaci.
Zastrčte hadičku do rychlospojky a mírným tahem přezkoušejte, zda je bezpečně zasazena dle bodů
uvedených níže:
Poznámka: Zkontrolujte, zda na konci hadičky nejsou žádné zářezy, vruby, plošky nebo ostré hrany. Pokud ano,
seřízněte konec hadice nožem. Řez musí být dokonale rovný a kolmý, aby nedocházelo k prosakování
kolem spoje.
1. Naměřte si potřebnou délku 1/4” hadičky tak, aby dosáhla od přívodu vody ke vstupu do hlavy
systému a další, aby dosáhla od výstupu z hlavy systému k vodovodní baterii. Doporučujeme
rezervu v délce hadiček pro snazší manipulaci se zařízením (potřebujete-li více hadiček, kontaktujte
prodejce).
2. Odměřte 19 mm od konce hadičky a udělejte si tužkou značku, viz obr. 5.
3
Jemně zasuňte hadičku do koncovek (vstupních i výstupních) na hlavě systému až po značku, nebo
dokud není hadička pevně zasazena.
V případě, že hadičku vyjmete, znovu ji zařízněte a celý postup opakujte. Hadička musí být správně
zasunuta, aby se zabránilo případným netěsnostem. Tento postup opakujte u všech dalších spojů.
Viz obr. 5.
Obr. 5
Správný řez
Objímku
neodstraňujte
Zasuňte hadičku
Nesprávný řez
Obr. 6
Přetáhněte
objímku
Vytáhněte
hadičku
Poznámka: Chcete-li hadičku z rychlospojky vytáhnout, přetáhněte objímku proti tlaku pružiny směrem od hrdla
rychlospojky a hadičku po uvolnění vytáhněte, viz obr. 6.
4. Mírným zatažením za hadičku přezkoušejte, zda je v rychlospojce dobře zasazena.
5.
Je-li vstupní tlak vyšší než 7 bar, zvolte na přívodní hadičce k hlavě systému vhodné místo pro
připojení redukčního tlakového ventilu. Dbejte na to, aby řez byl rovný a kolmý.
6.
Nasaďte oba konce do příslušných otvorů redukčního tlakového ventilu tak, aby voda ventilem
proudila ve směru šipky.
Připojte hadičku 1/4” vystupující z hlavy systému ke zvolenému vodovodnímu kohoutku či baterii.
7.
Poznámka: Pohyby hadiček při napouštění vody způsobují namáhání spojů, které může vést postupem času
k netěsnostem. Doporučujeme po instalaci systému hadičky zajistit proti pohybu.
Návod k instalaci a obsluze 7
UVEDENÍ SYSTÉMU DO PROVOZU
1. Zkontrolujte, že jsou všechny filtrační patrony umístěny ve správné pozici a celá sestava je
uspořádána tak, jak je uvedeno.
2. Uzavřete ventil k zásobníku.
3. Otevřete vodovodní kohoutek a poté pomalu otevírejte ventil přívodu vody, aby došlo k zavodnění
soustavy. Poté co začne z kohoutku vytékat voda, nechte ji napouštět do systému.
Poznámka: Toto může trvat i několik minut.
4. Nezavírejte kohoutek a nechte vodu přibližně 15 minut protékat systémem.
5. Zavřete kohoutek a počkejte, až vypne "syčení" membrány po natlakování sytému a zkontrolujte
případné netěsnosti.
Poznámka: Narazíte-li na netěsnosti, budete pravděpodobně muset tyto spoje přetěsnit.
6. Otevřete ventil zásobníku a nechte vodu napouštět do zásobníku (může trvat 30-100 minut).
7. Po prvním naplnění zásobníku otevřete výdejní kohoutek na dřezu a kompletně vypusťte
zásobník. Budete-li mít pocit, že chuť vody není dobrá, celý proces proplachu opakujte.
8. Filtrační systém HM9 - 4RO je nyní připraven k použití. Vychutnejte si s celou Vaší rodinou čistou
a skvěle chutnající vodu.
Poznámka: zásobník je určen k zajištění dostatečného množství upravené vody tak, aby po otevření externího
kohoutku vytékalo dostatečné množství vody. Standardní průtok vody po otevření naplněného
zásobníku je cca 1300 ml/1 minutu.
POZOR
 Připojte zařízení na hlavní přívod vody.
°
 Nepřipojujte na teplou vodu (nad 38 C)!
 Max. povolený vstupní tlak na přívodu vody do zařízení nesmí přesáhnout 7 barů! V případě
vyššího nebo nárazově vyššího vstupního tlaku je nutné zařízení opatřit redukčním ventilem
vstupního tlaku!
 Min. konstantní požadovaný vstupní tlak na přívodu vody do zařízení je 3,0 baru u zařízení bez
posilovací pumpy a 0,5 baru u zařízení s posilovací pumpou.
°
°
 Teplota v místnosti, kde je zařízení připojeno, nesmí být nižší než 4 C a vyšší než 50 C.
 První dva zásobníky upravené vody vypusťte do odpadu.
 Jednou za měsíc vyprázdněte zásobník.
 Pokud na delší dobu odjíždíte, uzavřete ventil na přívodu vody!
 V případě, že zařízení delší dobu nepoužíváte, můžete jej odpojit od zdroje elektřiny.
POZOR: Desinfekční zařízení neodpojujte od zdroje elektřiny k zajištění bakteriologické
nezávadnosti. Toto platí i pro případ, když zařízení nepoužíváte delší dobu.
 Zařízení doporučujeme osadit detektorem úniku vody Hyundai Wacortec, který mechanicky
uzavře přívod vody do zařízení v případě výskytu vlhkosti v místě instalace (obraťte se na
Vašeho prodejce nebo distributora).
Návod k instalaci a obsluze 8
VÝMĚNA FILTRŮ
1. Uzavřete ventil přívodu vody. Otevřením kohoutku se přesvědčte, že je přívod vody skutečně
vypnut. Zároveň dojde k vyprázdnění potrubí zbytkovým tlakem.
2. Uzavřete ventil k zásobníku.
3. Vyklopte filtrační patronu směrem k sobě.
4. Otočte patronu o 90° proti směru hodinových ručiček a vytáhněte ji.
5. Vložte novou patronu do hlavy systému a otočte o 90° po směru hodinových ručiček.
6. Umístěte patronu do svislé polohy.
7. Pusťte vodu a zkontrolujte případné netěsnosti. Dochází-li někde k úniku vody, zopakujte
kroky 1 - 4.
8. Otevřete vodovodní kohoutek a poté pomalu otevírejte ventil přívodu vody, aby došlo k zavodnění
soustavy.
9. Nezavírejte kohoutek a nechte vodu přibližně 5 minut protékat systémem (vyměňujete-li
membránu, nechte vodu protékat cca 15 minut).
10. Uzavřete výdejní kohoutek na dřezu a počkejte na vypnutí „syčení“ membrány.
11. Zkontrolujte případné netěsnosti.
12. Otevřete zásobník a kompletně ho vypusťte.
13. Zavřete výdejní kohoutek.
Druhý den po instalaci znovu zkontrolujte případné netěsnosti. Všechny patrony můžete vyměnit
najednou.
Poznámka: Používejte výhradně originální filtrační patrony Hyundai Wacortec určené pro HM9-4RO systém.
Na použití jiné filtrační patrony se nevztahuje odpovědnost za vady.
.
LIKVIDACE VÝROBKU A JEHO SOUČÁSTÍ!
Při závěrečném vyřazení stroje z provozu (po skončení jeho životnosti), mějte na paměti zájem
a hledisko ochrany životního prostředí a recyklační možnosti.
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Případnou reklamaci uplatňujte u prodejce.
Návod k instalaci a obsluze 9
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
DŘÍVE NEŽ VYHLEDÁTE ODBORNOU POMOC NEBO SE OBRÁTÍTE NA VAŠEHO PRODEJCE,
PŘEČTĚTE SI, PROSÍM, NÁSLEDUJÍCÍ TIPY NA ODSTRANĚNÍ ZÁVAD.
Problém
Voda obsahuje malé
černé částečky.
Možné příčiny
Nový filtr obsahuje aktivní uhlík,
který je z potravinářského hlediska
nezávadný.
Voda má chuť/zápach
Uhlíkový filtr již neodstraňuje chlór
chlóru.
z vody.
Filtr je používán příliš dlouho.
Tlak vody slábne.
Jak postupovat
Pusťte vodovodní kohoutek a nechte
tyto neškodné částečky odtéci
z nádržky. Jakmile začne vytékat čistá
voda, kohoutek uzavřete.
Vyměňte filtry.
Doporučený interval výměny je
6-12 měsíců. Vyměňte filtry.
Velké množství usazenin může
Filtr je zanesený.
způsobit předčasné zanesení.
Vyměňte filtry.
Je zavřený zásobník.
Otevřete ventil na zásobníku.
Podle postupu v kapitolách Zapojení
Voda vytéká kolem
spojů.
Hadičky nejsou správně zapojeny.
přívodu vody a Instalace přívodní
hadičky znovu přeinstalujte spoje.
Doporučujeme použít ostrý nůž.
Uzavírací ventil nebo ventil přívodu
Otevřete uzavírací ventil nebo ventil
vody může být uzavřen.
přívodu vody.
Systém nečerpá
žádnou vodu.
Ujistěte se, že filtry jsou řádně
Filtry nejsou řádně zapojené.
zasazené do filtrační hlavy a otočené
po směru hodinových ručiček o 90°.
Uzavřete přívod vody a odpojte přístroj
Odpadní voda stále
od přívodu elektrické energie (je-li
odtéká do odpadu
Tlakový spínač nebo solenoidní
zařízení opatřeno posilovací pumpou
nebo čerpadlo
ventil jsou poškozeny.
nebo jiným přídavným el.
neustále pracuje.
příslušenstvím). Kontaktujte servisní
oddělení Vašeho prodejce.
Návod k instalaci a obsluze 10
OTÁZKY A ODPOVĚDI
Q: Co je systém reverzní osmózy?
Systém RO na doúpravu pitné vody v domácnostech a ve firmách využívá princip reverzní osmózy, při kterém se
z vody odstraní 90-99 % všech solí vč. anorganických látek a minerálů a chemických kontaminantů vč. dusičnanů,
dusitanů, hormonů. Systém RO tak nabídne kvalitní čistou vodu. PH upravené vody musí být vyšší než 6,5 - systém je
možné osadit přídavnou patronou.
Q: Jak se reverzní osmóza liší od "běžného" vodního filtru?
Běžné vodní filtry odstraní z vody hmotné nečistoty jako např. sediment, chlor a organické látky. Reverzní osmóza, za použití
polopropustné membrány, rovněž odstraní mimořádně vysoké procento rozpuštěných kontaminantů, které "běžnou filtrací"
z vody neodstraníme. Jedná se např. o dusičnany, těžké kovy, anorganické nečistoty, hormony, apod.
Q: Co je membrána a jak to funguje?
Membrána se skládá z několika tenkých vrstev, které jsou vloženy v průchozí tubě o dvou vývodech umístěných na
jedné straně tuby. Materiál membrány je polopropustný. Tento materiál umožňuje průchod molekulám čisté vody
(H20), a zároveň tvoří překážku pro obsažené rozpuštěné cizí látky. Molekuly čisté vody proniknou pod osmotickým
tlakem membránovým povrchem kolem spirály. Dále se sbírají ve středu trubice, odkud skrze jeden vývod pokračují
k dalšímu stupni doúpravy. Odstraněné rozpuštěné látky, které membránou neprostoupily, jsou odvedeny od povrchu
membrány do odpadu.
Q: Co je reverzní osmóza
V procesu čištění vody technologií reverzní osmózy je cílem neředit rozpuštěné látky ve vodě, ale mechanicky oddělit čistou
vodu od škodlivých kontaminantů a nečistot. V momentě otočení tlaku (proto termín reverzní osmóza) se voda solného
roztoku pod určitým tlakem tlačí skrze membránu v opačném směru. Prostřednictvím tohoto procesu jsme
schopni mechanicky a bez použití chemie oddělit čistou vodu od nadbytečných solí a jiných rozpuštěných látek ve vodě.
SOUČÁST BALENÍ:
1x hlava zařízení
4x patrona (sediment, 2x uhlík, RO membrána)
1x externí zásobník s uzavíracím ventilem
1x externí výdejní kohoutek + 1x násuvná rovná spojka
(vybraní prodejci tento artikl nezahrnují v balení)
1x prostavec 3/8“
1x přívodní ventilová koncovka
1x hadička 1/4“ (vnější závit Ø 6mm)
1x montážní šablona
1x návod k použití
Razítko prodejce:
Výrobce:
HYUNDAI WACORTEC. CO., LTD.
Distributor pro ČR a SR:
WATERGATE s.r.o.,
Čajkovského 654/37,
586 01 Jihlava,
Tel. 266 711 420,
IČ: 28939557, DIČ: CZ28939557
www.hyundaiwater.cz | www.hyundaibidet.cz

Podobné dokumenty