Propagační brožura CZ

Transkript

Propagační brožura CZ
ÈeskýÿRudolec
leží v pùvabné lesnaté krajinì na rozhraní Èech a Moravy
v oblasti zvané Èeská Kanada v nadmoøské výšce 512
m.n.m. Místní èásti s poètem 1000 obyvatel (Nová Ves,
Stojeèín, Peníkov, Radíkov, Horní Radíkov, Nový Svìt,
Rožnov, Matìjovec, Markvarec, Lipnice).
Z rudolecké kotliny se
západním smìrem
rozprostírají hluboké
lesní masívy s rybníky
s malebnými zákoutími, s vyznaèenými turistickými a cykloturistickými trasami.
Západnì u Matìjovce
se v krajinì vypíná do
výše 732 m.n.m.
Vysoký kámen, kde je významná hranice evropského
rozvodí. V èlenité krajinì najdeme pøírodní žulové útvary.
První dochovaná písemná zmínka o Èeském Rudolci je
z roku 1343, zaznamenaná jako kolonizaèní osada s tvrzí
podél poštovní cesty Praha - Vídeò. Tvrz byla v pol. 19.
století pøestavìna na novogotický zámek.
V místì je øada historických památek. Kostel sv. Jana Køtitele z r. 1488, høbitovní kaple sv. Køíže z r. 1761, technická
památka - evropský unikát vodní pila Peníkov, psí høbitov
u Peníkova, židovský høbitov u Markvarce a novogotický
zámek Èeský Rudolec. V obci je øada ubytovacích kapacit
s možností turistických tras krajinou - Grasselova stezka,
koupání, houbaøení, sportovním rybaøením a využitím široké sítì cyklotras, které navazují na okolní památky
a pozoruhodnosti. V zimním období lyžování, využití lyžaøského vleku a bìžeckých lyžaøských stop kolem Radíkova, Matìjovce a Stojeèína.
Stojeèín
13. století, 700 m.n.m., kaple sv.
Linharta, køižovatka turistických
a cykloturistických tras, zimní
bìžecké trasy, viz mapa.
Radíkov
Mìdìný vrch (Kupferstein) na mapách Skalka 677 m.n.m.,
mohutný vrcholový skalní útvar
Letníÿaÿzimníÿsporty
378ÿ83ÿÈeskýÿRudolecÿ123,ÿtel.,fax:ÿ384ÿ496ÿ138
http://www.ceskyrudolec.cz
e-mail:ÿ[email protected]
Markvarec
r. 1353, bývalá židovská kolonie, židovský høbitov r. 1724,
lihovar, možnost rybolovu, v popøedí snímku socha sv. Jana
Nepomuckého z 18. století.
Matìjovec
Kostel sv. Oldøicha a
Linharta z r. 1747, koupání, zimní bìžecké
trasy, nedaleko Rožnov
- Evropské rozvodí, Vysoký kámen 723 m.n.m.
s pamìtní deskou.
Filipovy kameny u Horního Radíkova, skalní pøírodní viklany
s ponorným potokem
Rudolecký rybník, 6 ha., pohled
na žulový skalní útvar – Mìdìný
vrch 677 m.n.m., nad Radíkovem.
Peníkov
Vodní pila - evropský unikát z pol. 19. století. Galerie Arcus, psí høbitov, Grasselova nauèná stezka, smìr Schillerùv kámen, Grasselova sluj, Pfafenschlag vykopávky,
Slavonice. Na cestì koupání - Šatlava, houbaøení,
viz. orientaèní tabule È.Rudolec u kostela.
Rožnov
Náhorní plošina 700 m.n.m., evropské rozvodí Labe - Dunaj, mezník prùseèíku rozvodí s bývalou zemskou hranicí
Èechy - Morava.
Rudolecko je protkáno sítí zajímavých cyklotras
1004, 1006, 1115, 1117, 1241, 1242
Orientaèní tabule:
1.Èeský Rudolec u kostela
2.Stojeèín
3.Matìjovec u èekárny
Místní cyklotrasy inf. OÚ È. Rudolec
tel. 384 496 138, 724 111 585
Na snímku sjezdovka,
v pozadí Radíkov. Sjezdovka s lyžaøským vlekem v Radíkovì s možností ubytování pro skupiny v moderním zaøízení
DDM Jindø. Hradec tel.
384 496 168 nebo 384 361 196 vè. provozu vleku. V létì ubytování v chatkách, koupání.
Z Radíkova jsou pøi dobrých snìhových podmínkách upraveny i stopy pro bìžkaøe, viz. mapa a informaèní tabule
Radíkov, Matìjovec.
info. - OÚ È.Rudolec, tel. 384 496 138, 724 111 585
která se nachází v pøízemí. Podle vkusu je možné si individuálnì objednat snídani, polopenzi,
nebo i plnou penzi. Pro zábavu
veèer a za špatného poèasí je k
dispozici bezdìrový kuleèník,
šipky a další spoleèenské hry.
Mapy a prùvodce po okolí lze rovnìž zakoupit pøímo v budovì.
v létì mnohé slavnosti. Rozhodnì stojí za celodenní výlet výstup na vrchol mohutné románské vìže s výhledem do širokého okolí.
Okolníÿhradyÿaÿzámky
Daèice, Telè, Jindøichùv Hradec, Uherèice, Roštejn a Bítov jsou s prùvodcem všechny pøístupné veøejnosti. Rovnìž pøístupný je i krásnì udržovaný Wasserburg (vodní hrad) v rakouském Heidenreichsteinu.
Systémÿèeskoslovenského
opevnìní
Doprava
PensionÿaÿrestauraceÿRudolec
se nachází ve východním cípu pøírodního parku zvaného Èeská Kanada, pouhých 8 km od státní hranice s Rakouskem, v centru obce Èeský
Rudolec ve výšce 512 m nad moøem. Pøímo pøed pensionem je køižovatka nìkolika turistických a cyklistických tras, takže je ideálním startovním
místem pro výlety do okolí. Na své si pøijdou zejména ti hosté, kteøí tráví
celý rok v prùmyslových oblastech a dovolenou chtìjí prožít pìšími, cyklistickými nebo lyžaøskými výlety do pøírody, za historickými zajímavostmi, koupáním v rybnících, hojným houbaøením, sbíráním borùvek nebo
rybaøením. I v zimì je nᚠpension vhodným výchozím místem pro lyžaøské bìžkaøské trasy, které zde byly zøízeny v roce 2004 a jsou po celou
dobu zimní sezóny udržovány.
Stravování
Nejpohodlnìji se dopravíme autem. Návštìvníkùm je k dispozici parkovištì pøímo pøed budovou. Ti, kteøí se o své stroje obávají, pak mohou
parkovat za poplatek v oploceném dvoøe, pøípadnì v uzamèené garáži.
Autobusem je možné pøijet až do zastávky Èeský Rudolec -pošta, která
je pøímo pøed budovou pensionu. Nejbližšími stanicemi dráhy jsou Daèice (10 km) a Dolní Bolíkov (7 km) na trati Kostelec - Slavonice nebo
Kunžak - Lomy na úzkokolejné trati Jindøichùv Hradec - Nová Bystøice.
V pøípadì komplikovaného spojení zejména o víkendech není problém
pro návštìvníky pøijet na nedaleké nádraží autem.
Sport
Pronájem jízdních kol pro ubytované hosty je zajištìn. K dispozici jsou
kola pro celou rodinu trekingová, horská i dìtská. Právì pro cykloturistiku je Èeská Kanada naprosto ideální, mírnì kopcovitá mnohotvárná krajina a chladnìjší podnebí nevyžaduje žádné „štvanice do kopce v pražícím slunci“ a pøitom èasto potkáte více lesní zvìøe než aut.
Lyže je možné pùjèit v nedalekém Kunžaku (11 km). Úschovna jízdních
kol a lyží pro ty, kteøí si na dovolenou pøivezou kola svoje, je rovnìž pøímo
v pensionu. Tenisové kurty a volejbalové høištì v areálu lesního závodu.
Rybolov v rybníku (povolenka ke koupi na místì).
Zajímavostiÿaÿvýletníÿcíle
EmmyÿDestinn
Stravování je zajištìno v restauraci (bar + restaurace + salonek) s denním provozem pro celkem 60 hostí podle jídelního lístku. V nabídce je
široký sortiment jídel a nápojù (pøedkrmy, hotová jídla, bezmasá jídla,
minutky, podle sezóny zvìøina, zákusky, sudová jihomoravská vína a podobnì). V létì mohou hosté využívat i prostorné letní zahrádky a zùstat
na èerstvém vzduchu na sluníèku nebo pod sluneèníkem.
(Eva Kittlová alias Ema Destinnová), majitelka zámeèku ve Stráži nad Nežárkou (35 km). Jihoèeskou krajinu
si zamilovala slavná pìvkynì, která zde trávila podzim
svého života rybaøením a lovem. V dobì svých koncertních turné po Èechách chodila èasto na pstruhy.
Zajíždìla i do Èeského Rudolce, kde bývala hostem
naší restaurace. Proto u nás najdete i malou expozici
na památku této slavné pìvkynì.
Ubytování
K ubytování za pøijatelné ceny
v pøíjemném prostøedí jsou k
dispozici dvou a ètyølùžkové
pokoje. Každý pokoj sestává z
celkem ètyø místností, a to
pøedsínì, koupelny se sprchovým koutem, WC a vlastního
pokoje s televizorem a telefonem. Ubytovaní hosté se mohou stravovat v restauraci,
HradÿLandštejn
(10ÿkm)
nejzajímavìjším výletním cílem je tato støedovìká tvrz z poèátku
13. stol. vystavìná
jako pomezní pevnost,
na které se poøádají
z let 1935 až 1938. Železobetonové
pevnùstky, kdysi patøící k nejmodernìjšímu pevnostnímu systému v Evropì, aè zarostlé mechem a køovím,
zùstaly dodnes v použitelném stavu
a stále míøí svými støílnami tam, odkud mìl kdysi pøijít nepøítel.
GrázlovaÿstezkaÿaÿGrázlovaÿjeskynì
pøímo kolem pensionu prochází novì zøízená znaèená stezka nazvaná
podle legendárního loupežníka, kterého sice každý zná ale netuší, že
èeskorakouská pøíhranièní oblast byla jeho domovským pùsobištìm, kde
za pouhých 8 let stihl 205 prokázaných zloèinù.
MìstoÿSlavoniceÿ(7ÿkm)
hranièní starobylé mìsto ze 13. století. Ráz Slavonic udávají èetné gotické a renesanèní m욝anské domy s bohatými štíty a sgrafity. Ve Slavonicích je hranièní pøechod do Rakouska.
Úzkorozchodná
jednokolejka
z roku 1897 (12 km) jednou již opuštìná, ale nakonec pøece jen znovu vzkøíšená a navíc s parní lokomotivou
vyrobenou v roce 1907 a historickými
vagónky. Parou, jiskrami a zapomenutými èasy dýchající vláèek, který nikam
nespìchá a proveze vás napøíè celou
Èeskou Kanadou.
Pøírodaÿaÿkrajina
Jsou-li jižní Èechy zvány krajinou rybníkù, pak pro Èeskou Kanadu to
platí dvojnásob. Rybníky slouží pøedevším chovu ryb (k tomuto úèelu
byly také budovány) a mají velký význam jako hnízdištì a shromaždištì
vodního ptactva. Nìkteré z nich, pøedevším ty s písèitými bøehy, se v létì
mìní v oblíbená koupalištì.
Drsná lesnatá kopcovitá krajina protkaná potùèky, tùnìmi a rybníèky pøedstavuje houbaøský a borùvkový ráj a spolu s neporušenou pøírodou a èistým ovzduším tvoøí ideální rekreaèní oblast.
Odkazy na vìtšinu zde uvedených a ještì mnoho dalších výletních
cílù najdete na stránkách http://www.rudolec.cz.