Způsob výpočtu bodového hodnocení přijímací zkoušky

Transkript

Způsob výpočtu bodového hodnocení přijímací zkoušky
Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9
Způsob výpočtu bodového hodnocení 1. kola přijímacího řízení
do prvního ročníku čtyřletého studia pro školní rok 2016/2017
V přijímacím řízení byli uchazeči hodnoceni podle
a) hodnocení na vysvědčeních za 1. a 2. pololetí 8. ročníku ZŠ a za 1. pololetí 9. ročníku ZŠ
(max. 30 bodů)
b) výsledků testů pilotního ověřování organizace přijímacího řízení (celkem max. 100 bodů – 50 bodů MA,
50 bodů ČJ)
c) dalších skutečností, které osvědčují jeho vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy
(max. 20 bodů v profilaci všeobecné a jazykové, max. 50 bodů v profilaci sportovní)
Maximální počet bodů, které může uchazeč v průběhu přijímacího řízení získat, je tedy 150 v profilaci
všeobecné a jazykové a 180 v profilaci sportovní.
Výpočet hodnoty Body ZŠ na výsledkové listině:
Za průměrný prospěch 1,00 na každém ze tří posledních vysvědčení získal uchazeč vždy 10 bodů. Celkově
tedy mohl získat za prospěch maximálně 30 bodů. Pokud tento průměr v některém z hodnocených pololetí
nesplnil, snižuje se v tomto pololetí počet bodů lineárně tak, že zvýšení průměru o 0,07 odpovídá ztrátě
jednoho bodu. Navíc se za každou dvojku z ČJ, cizího jazyka a MA odečítá 1 bod. Za každou trojku z ČJ,
cizího jazyka a MA se odečítají 3 body. Za čtyřku z jakéhokoliv předmětu se odčítá 30 bodů.. Pokud má
žák na vysvědčení dva povinné jazyky, hodnotíme případnou ztrátou bodů jen jeden cizí jazyk (ten, který je
hodnocen lépe).
Aby uchazeč vyhověl požadavkům přijímacího řízení, musí za takto vypočtené hodnocení prospěchu ze ZŠ
získat více než -30 bodů.
Uchazeči s průměrem do 1,25 v každém z hodnocených pololetí na ZŠ získávají bonus 10 bodů za aktivitu.
Dále byly uchazečům přidělovány body za umístění ve vyšších (ne školních) kolech znalostních soutěží
(olympiády, konverzační soutěže, jazykové diplomy apod.). Zisk 20 bodů odpovídá umístění na 1. místě
v krajském kole soutěže nebo hodnocení jako úspěšný řešitel v kole vyšším. Stejně je hodnocen jazykový
diplom s uvedením mezinárodní úrovně. Umístění jako 2. a 3. znamená zisk 19 a 18 bodů, úspěšný řešitel
15 bodů. Patnáct bodů získává také držitel certifikátu absolventa chemického kroužku v rámci projektu
Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji. Podobně zisk 10, 9, 8 nebo 5 bodů
odpovídá 1., 2. a 3. místu nebo úspěšnému řešení v kole okresním. Je- li u žáka takovéto umístění
opakované, získá 1 – 2 body navíc při zachování maximálního možného počtu 20 bodů.
V profilaci TV jsme přidělovali body také za sportovní úspěchy. Maximum v této profilaci bylo celkem 50
bodů za úspěchy ve znalostních soutěžích i sportu.
Hodnota body ZŠ na výsledkové listině je součtem bodů za prospěch a aktivitu.
Výpočet hodnoty ČJ a MA na výsledkové listině:
Body za test z matematiky a českého jazyka jsou importovány z výsledků dodaných Cermatem. Aby
uchazeč prospěl u přijímací zkoušky, musí v každém testu získat alespoň 20% z maximálního počtu bodů,
tedy alespoň 10 bodů z matematiky a alespoň 10 bodů z českého jazyka..
Výpočet hodnoty Celkem na výsledkové listině:
Hodnota Celkem na výsledkové listině je součtem hodnot ve sloupcích Body ZŠ, ČJ a MA. Tato hodnota
slouží k vyhodnocení pořadí uchazečů podle bodového zisku v celém přijímacím řízení. V případě rovnosti
bodů je pro přijetí dána přednost uchazeči s lepším výsledkem testu z matematiky. Dalším kriteriem jsou
výsledky ze ZŠ s důrazem postupně na matematiku, český jazyk, cizí jazyk a další doložené hodnocené
aktivity.
V 1. kole přijímacího řízení bylo přijato 30 úspěšných uchazečů s profilací TV, 15 uchazečů s profilací
všeobecnou a 30 nejúspěšnějších uchazečů s profilací jazykovou.
V Olomouci 22. 4. 2016
Mgr. Radek Čapka v.r.
ředitel školy

Podobné dokumenty

Způsob výpočtu bodového hodnocení přijímací zkoušky

Způsob výpočtu bodového hodnocení přijímací zkoušky o 0,07 odpovídá ztrátě jednoho bodu. Navíc se za každou dvojku z ČJ, cizího jazyka a MA odečítá 1 bod. Za každou trojku z ČJ, cizího jazyka a MA se odečítají 3 body. Za čtyřku z jakéhokoliv předmět...

Více