Způsob výpočtu bodového hodnocení přijímací zkoušky

Transkript

Způsob výpočtu bodového hodnocení přijímací zkoušky
Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9
Způsob výpočtu bodového hodnocení přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení
do prvního ročníku šestiletého studia pro školní rok 2016/2017
V přijímacím řízení byli uchazeči hodnoceni podle
a) hodnocení na vysvědčeních za 1. a 2. pololetí 6. ročníku ZŠ a za 1. pololetí 7. ročníku ZŠ
(max. 30 bodů)
b) výsledků testů pilotního ověřování organizace přijímacího řízení – (celkem max. 100 bodů matematika 50 bodů, ČJ 50 bodů)
c) dalších skutečností, které osvědčují jeho vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy
(max. 20 bodů)
Maximální počet bodů, které mohl uchazeč v průběhu přijímacího řízení získat, je tedy 150.
Výpočet hodnoty Body ZŠ na výsledkové listině:
Za průměrný prospěch 1,00 na každém ze tří posledních vysvědčení získal uchazeč vždy 10 bodů.
Celkově tedy mohl získat za prospěch maximálně 30 bodů. Pokud tento průměr v některém
z hodnocených pololetí nesplnil, snížil se v tomto pololetí počet bodů lineárně tak, že zvýšení průměru
o 0,07 odpovídá ztrátě jednoho bodu. Navíc se za každou dvojku z ČJ, cizího jazyka a MA odečítá 1
bod. Za každou trojku z ČJ, cizího jazyka a MA se odečítají 3 body. Za čtyřku z jakéhokoliv předmětu
se odčítá 30 bodů. Pokud má žák na vysvědčení dva povinné cizí jazyky, hodnotíme případnou ztrátou
bodů jen jeden cizí jazyk (ten, který je hodnocen lépe). Aby uchazeč vyhověl požadavkům přijímacího
řízení, musí získat za prospěch více než -30 bodů.
Dále byly uchazečům přidělovány body za umístění ve vyšších (ne školních) kolech znalostních
soutěží (olympiády, konverzační soutěže, jazykové diplomy apod.). Zisk 20 bodů odpovídá umístění
na 1. místě v krajském kole soutěže nebo hodnocení jako úspěšný řešitel v kole vyšším. Umístění jako
2. a 3. znamená zisk 19 a 18 bodů, úspěšný řešitel 15 bodů. Podobně zisk 10, 9, 8 nebo 5 bodů
odpovídá 1., 2. a 3. místu nebo úspěšnému řešení v kole okresním. Je- li u žáka takovéto umístění
opakované, získá 1 – 2 body navíc při zachování maximálního možného počtu 20 bodů.
Hodnota Body ZŠ na výsledkové listině je součtem bodů za prospěch a aktivitu.
Body ČJ a MA na výsledkové listině:
Body za test z matematiky a českého jazyka jsou importovány z výsledků dodaných Cermatem. Aby
uchazeč prospěl u přijímací zkoušky, musí v každém testu získat alespoň 20% z maximálního
možného počtu bodů. Tedy v testu z matematiky alespoň 10 bodů a v českém jazyce alespoň 10 bodů.
Výpočet hodnoty Celkem na výsledkové listině:
Hodnota Celkem na výsledkové listině je součtem hodnot ve sloupcích Body ZŠ, ČJ a MA. Tato
hodnota slouží k vyhodnocení pořadí uchazečů podle bodového zisku v celém přijímacím řízení.
Přijato bylo celkem 30 nejúspěšnějších uchazečů podle pořadí na výsledkové listině. V případě
rovnosti bodů je pro přijetí dána přednost uchazeči s lepším výsledkem testů, dalším kriteriem jsou
výsledky ze ZŠ s důrazem postupně na matematiku, český jazyk, cizí jazyk a další doložené
hodnocené aktivity.
V Olomouci 22. 4. 2016
Mgr. Radek Čapka v.r.
ředitel školy

Podobné dokumenty

Způsob výpočtu bodového hodnocení přijímací zkoušky

Způsob výpočtu bodového hodnocení přijímací zkoušky jednoho bodu. Navíc se za každou dvojku z ČJ, cizího jazyka a MA odečítá 1 bod. Za každou trojku z ČJ, cizího jazyka a MA se odečítají 3 body. Za čtyřku z jakéhokoliv předmětu se odčítá 30 bodů.. P...

Více