Zjišťování výdajů na ochranu životního prostředí v České

Transkript

Zjišťování výdajů na ochranu životního prostředí v České
Univerzita Pardubice
Fakulta ekonomicko správní
Zjišťování výdajů na ochranu životního prostředí
v České republice
(metodicko analytická studie)
Výzkumný úkol VaV 320/02/01
Alternativní indikátory udržitelného rozvoje, udržitelnosti
a blahobytu
Zpracoval:
Doc. Ing. Eduard Souček, CSc. – hlavní řešitel
Doc. Ing. Ilona Obršálová, CSc.
Ing. Václav Ježdík
Pardubice
Listopad 2002
Obsah
ÚVOD ..................................................................................................................................... 3
1. POTREBA MONITOROVÁNÍ STRATEGIE TRVALE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ..... 4
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
VZNIK A GENEZE POJMU ”TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ” ............................................ 4
OD RIO DE JANEIRA 1992 PO JOHANNESBURG 2002 ................................................... 7
HLUBINNÁ EKOLOGIE - FILOZOFICKÝ PRÍSTUP K NAPLNOVÁNÍ ZÁSAD TUR................ 10
AGENDA 21 – INSPIRATIVNÍ ZDROJ PRO TVORBU INDIKÁTORU TUR ........................... 11
LOKÁLNÍ AGENDA 21 A ÚLOHA REGIONÁLNÍ A MÍSTNÍ STATISTIKY ............................. 14
STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR PRED VSTUPEM DO EU................................ 19
2. ZOBRAZOVÁNÍ INTERAKCÍ MEZI ŽIVOTNÍM PROSTREDÍM A
EKONOMIKOU ............................................................................................................... 21
2.1
2.2
ZÁKLADNÍ PROBLÉMY ZOBRAZOVÁNÍ ........................................................................ 21
VAZBY MEZI SYSTÉMEM NÁRODNÍCH ÚCTU A ÚCTU ŽIVOTNÍHO PROSTREDÍ V EU... 22
3. SOUCASNÝ STAV MONITOROVÁNÍ TRVALE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
V CR................................................................................................................................. 26
3.1
3.2
OBSAH A ROZSAH INFORMACÍ ZJIŠTOVANÝCH V CR................................................... 26
POŽADAVKY EVROPSKÉ UNIE A JEJICH USPOKOJOVÁNÍ .............................................. 28
4. INFORMACNÍ STRATEGIE EU V OBLASTI KVANTIFIKACE VÝDAJU NA
OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTREDÍ........................................................................... 32
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
METODICKÉ PRINCIPY ................................................................................................ 32
METODIKA VÝDAJU NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTREDÍ .......................................... 34
VAZBA VÝDAJU NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTREDÍ NA ÚCETNICTVÍ PODNIKU......... 38
BILANCNÍ A ANALYTICKÉ PRÍSTUPY ........................................................................... 40
DOSTUPNOST DAT V CLENSKÝCH ZEMÍCH EU ............................................................ 43
DOSTUPNOST DAT V KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ EU......................................................... 44
5. ZJIŠTOVÁNÍ VÝDAJU NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTREDÍ V CR.................... 46
5.1
5.2
5.3
ZJIŠTOVÁNÍ ÚDAJU O ENVIRONMENTÁLNÍCH INVESTICÍCH .......................................... 46
ZJIŠTOVÁNÍ CELKOVÝCH VÝDAJU PODLE SEKTORU .................................................... 49
SHRNUTÍ .................................................................................................................... 54
6. STAV INFORMACNÍCH ZDROJU ZA BUSINESS SEKTOR V CR............................... 57
6.1
6.2
INFORMACNÍ DEFICITY A PROBLÉMY S JEJICH ODSTRANOVÁNÍM................................. 57
VYMEZENÍ VÝDAJU NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTREDÍ V BUSINESS SEKTORU
V CR............................................................................................................................... 59
6.3 ZPRAVODAJSKÝ SOUBOR PRO ÚCELY ZJIŠTOVÁNÍ VÝDAJU.......................................... 63
6.4 PRÍPRAVA VNITROPODNIKOVÉ EVIDENCE ................................................................... 65
7. PREDPOKLADY PRO STATISTICKÉ ZJIŠTOVÁNÍ VÝDAJU NA OCHRANU
ŽIVOTNÍHO PROSTREDÍ V BUSINESS SEKTORU V CR............................................ 74
7.1
7.2
VYHODNOCENÍ ZKUŠENOSTÍ CLENSKÝCH STÁTU EVROPSKÉ UNIE ............................. 74
PROVEDENÍ PRE-TESTU STATISTICKÉHO ZJIŠTOVÁNÍ V CR.......................................... 79
1
8. PROJEKT STATISTICKÉHO ZJIŠTOVÁNÍ VÝDAJU NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO
PROSTREDÍ V BUSINESS SEKTORU V CR................................................................. 94
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
NÁVRH MODULU STATISTICKÉHO VÝKAZU ................................................................. 94
VYMEZENÍ ZPRAVODAJSKÉHO SOUBORU BUSINESS SEKTORU ................................... 104
VARIANTY STATISTICKÉHO ZJIŠTOVÁNÍ ................................................................... 105
APLIKACE VÝBEROVÉHO ZJIŠTOVÁNÍ ....................................................................... 107
ORGANIZACNÍ PRÍPRAVA STATISTICKÉHO ZJIŠTOVÁNÍ .............................................. 110
ZÁVERY A SHRNUTÍ........................................................................................................ 114
LITERATURA: ................................................................................................................... 120
PRÍLOHY............................................................................................................................ 123
2
Úvod
Rešitelský tým Univerzity Pardubice, fakulty ekonomicko správní, rešil výzkumný úkol
jako prunik množiny informacních potreb na strane jedné a množiny možností tyto
informace získat na strane druhé.
Východiskem byla rekognoskace soucasných nároku na informace nezbytné
pro monitorování trvale udržitelného rozvoje v Ceské republice pri respektování
zahranicních zkušeností a stavu poznatku obsažených v teoretických pracích
tuzemských i zahranicních odborných pracovišt a zejména
pak v návaznosti
na dlouhodobou informacní strategii Evropské Unie a OECD
v této oblasti.
Po komparaci techto nároku se soucasným stavem jejich uspokojování v Ceské
republice se ukázalo, že znacné informacní deficity má Ceská republika predevším
v úplnosti dat podchycujících aktivity, smerujících k podpore udržitelného rozvoje,
jejich kvantifikaci a provázání s celkovým ekonomickým a spolecenským vývojem.
V kontextu se zadanou úlohou se proto pozornost rešitelského týmu soustredila
predevším na tu stránku merení eko efektivnosti, která sleduje aktivity na ochranu
životního prostredí v penežním vyjádrení, protože pouze pri poznání a bilancním
vyjádrení penežní i naturální stránky techto aktivit lze dospet k exaktnejšímu obrazu
o dosahovaném efektu a to jak na úrovni makro, tak mikro. Tento smer tvorby
informacních zdroju není nový, jeho realizace je však spojena s prekonáním mnoha
praktických problému, o jejichž rešení se s ruzným konecným výsledkem rada
evropských státu pokusila.
Pri hledání optimální cesty pro Ceskou republiku byly využity jednak poznatky státu
Evropské Unie s realizaci statistických zjišt ování výdaju na ochranu životního prostredí
v business sektoru, jednak vlastní zkušenosti z pilotního šetrení na vzorku
podnikatelských subjektu. Navržená koncepce prosazuje zjišt ování výdaju na ochranu
životního prostredí tak, aby byly pokryty potreby tvorby základních indikátoru
nezbytných pro monitorování trvale udržitelného rozvoje, jednak informacní potreby
spojené se sestavováním satelitních národních úctu a bilancí ve všech základních
strukturách. Vlastní projekt statistického šetrení je rešen variantne s ohledem na ruzné
prístupy k vymezení zpravodajského souboru a na potreby sladení se stávající
statistickou praxí.
Pri zpracování predkládané studie spolupracoval rešitelský tým s mnoha odborníky
a institucemi. Velmi cenným vkladem byly zejména informace získané na seminárích,
které organizovalo Ministerstvo životního prostredí k problematice environmentálního
úcetnictví a k zavádení systému EMAS.
3
1. Potreba
rozvoje
monitorování
strategie
trvale
udržitelného
Potreba monitorování strategie ”trvale udržitelného rozvoje” (TUR) je dána
mimorádným významem obsahu tohoto pojmu z hlediska budoucnosti lidstva a planety
Zeme. Naplnování zásad TUR totiž vyžaduje zcela nové hodnocení úspešnosti
ekonomického rozvoje, zkoumání a hodnocení vazeb mezi rozvojem ekonomiky a jeho
sociálními a ekologickými dusledky. S tím souvisí nové prístupy k regulaci
reprodukcního procesu lidské populace, výroby, spotreby a cerpání prírodních zdroju,
k zásadním zmenám v lidském myšlení, chování a životním stylu pri naplnování
životních cílu a tzv. blahobytu.
Je zrejmé, že zde nevystacíme se stávající soustavou statistických a úcetních ukazatelu,
a že je treba zacít systematicky pripravovat soubor indikátoru TUR, ekologického
životního stylu a ”ekogramotnosti” obyvatel.
Pro úcely této studie se jeví jako úcelné uvést souhrnne základní východiska,
ze kterých vychází strategie udržitelného rozvoje, aby bylo patrné, do jaké míry rešení
navrhovaná v této studii s pojetím udržitelného rozvoje korespondují a do jaké míry
návrhy na odstranení informacních deficitu,
prispívají k merení ekoefektivnosti
a k podpore principu udržitelného rozvoje.
1.1 Vznik a geneze pojmu ”Trvale udržitelný rozvoj”
Obrat ke kvalitativne novému prístupu k ochrane životního prostredí nazrává
od šedesátých let, kdy se objevují prukazné a varovné signály nevratného ohrožení
životního prostredí na zemekouli, a jeho závažných dusledku pro lidstvo. Stále se
zhoršující prostredí v mnoha oblastech sveta vedlo v roce 1968 radu významných
osobností reprezentujících vedu, prumysl, ekonomii, sociologii i nekteré vládní cinitele
k vytvorení tzv. Rímského klubu, který se sešel v Ríme (odtud název).
Clenové tohoto klubu jako jednu z prvních velkých akcí zorganizovali ve spolupráci
s Technologickým institutem v Massachusetts (USA) hodnocení dosavadního vývoje
sveta a vypracování prognózy do roku 2100. Sledovali 5 hlavních faktoru, majících
nejvetší vliv na životní prostredí: rust poctu obyvatelstva a s ním související
prumyslovou a zemedelskou produkci, cerpání surovin a znecištení prostredí odpady
všeho druhu.
Príslušné údaje sestavili do nekolika set rovnic a zpracovali ve trech ruzných variantách:
?? první predstavovala prubeh, který odpovídal soucasným trendum
?? druhá predpokládala pomalejší rust obyvatelstva a menší cerpání surovin
a produkce odpadu
?? tretí, poslední, byla založena na tzv. nulovém rustu obyvatelstva a znacne
omezeném cerpání surovin a odpadové produkce
Podle získaných výsledku by melo v prvním prípade dojít ke zhroucení lidské civilizace
již po roce 2050, druhá varianta umožnovala prežití lidstva v 21. století, ale za cenu
4
znacného zhoršení životních podmínek, a teprve poslední dávala pomerne príznivé
vyhlídky do budoucna. Výsledky studie autori zverejnili ve studii ”Meze rustu” v roce
1972. 1)
Pres ostré kritiky i nekteré nevyhnutelné nedostatky této studie (napr. požadavek
okamžitého zastavení hospodárského rustu) dosáhly první signály Rímského klubu
svého hlavního úcelu. Lidé se zacali zajímat o problematiku populacní exploze,
o globální ekonomický rust a jeho dusledky, o cerpání prírodních zdroju, o kvalitu
životního prostredí, o odpady. Existující hnutí na ochranu prírody a životního prostredí
zintensivnila cinnost a vznikají nová. V mnoha zemích byly zrízeny funkce ministru
životního prostredí a vlády byly pod tlakem verejnosti prinuceny k rázným krokum
v legislativní, technické a ekonomické oblasti.
V širší míre se zacali problematikou životního prostredí zabývat politici, právníci,
technici i ekonomové. Vznikají environmentální disciplíny: Environmental Ekonomy,
E. Law (právo), E. Technology. Jsou prijímány zásady ekologické politiky,
napr. zásada, podle níž znecišt ovatel musí za znecišt ování životního prostredí platit.
Prijímaná ekonomická, legislativní a technická opatrení, nástroje a stimuly však
nemohly rešit problémy životního prostredí komplexne a globálne. Šlo spíše o rešení
dusledku než prícin, o tzv. opatrení ”na konci roury” (End-of-Pipe).
V roce 1972 se uskutecnila první mezinárodní konference OSN o životním prostredí
ve Stockholmu. Ta ve svých záverech konstatovala (shodne s Rímským klubem),
že hlavním viníkem globálních ekologických problému zeme je neomezený
hospodárský a demografický rust. Mezinárodní jednání s ”ekologickou” tématikou
pokracovala s petiletou pravidelností a narustající intenzitou až do dneška.
V osmdesátých letech bylo zrejmé, že se nedarí z mnoha duvodu hospodárský ani
demografický rust zastavit a vznikla otázka, zda je to vubec reálné a zda o to lidé
skutecne usilují. Pokud se autori knihy ”Meze rustu” nemýlili, pak je hrozba
katastrofické varianty nevyhnutelná.
V roce 1983 ustavilo proto Valné shromáždení OSN svetovou komisi pro životní
prostredí a rozvoj (WCED), která mela rešit tri naléhavé úkoly :
?? Analyzovat kritické problémy životního prostredí a hospodárského rozvoje
formulovat realistické návrhy na jejich rešení,
?? Navrhnout z tohoto hlediska nové formy mezinárodní spolupráce,
?? Zvyšovat poznání a angažovanost v cinnosti jednotlivcu, dobrovolných
organizací, podniku, ústavu a vlád.
Komise byla nezávislou institucí mající vztah k jednotlivým vládám a k OSN, ale
nebyla jimi rízena. Predsedkyní komise byla jmenována tehdejší norská premiérka
Gro Harlem Brundtlandová. Komise mela 21 clenu z 20 zemí sveta. Zacala pracovat
v Ženeve v roce 1984 a behem svého trvání zasedala v ruzných cástech sveta, aby se
mohla dobre seznámit se všemi ekologickými a rozvojovými problémy jednotlivých
svetových regionu. Pri techto zasedáních byla porádána tzv. verejná slyšení, na nichž
mohl kdokoliv svobodne vyjádrit své názory k rešeným problémum.
Na posledním zasedání komise dne 27.února 1987 v Tokiu bylo vydáno prohlášení
(tzv. Tokijská deklarace), které shrnuje výsledky práce komise obsažené ve zpráve
”Naše spolecná budoucnost” (Our Common Future). Jako cíl a kritérium národní
1
Meadows, D.H.-Meadows, D.L.-Randers, J.-Behrens, W.W.: The Limits to Growth.
New York, Universe Book, 1972
5
politiky a mezinárodní spolupráce, na než by se mely všechny zeme zamerit, definovala
pojem ”trvale udržitelný rozvoj” a zároven uvedla osm základních principu, které
by pri rízení svých cinností mely všechny zeme uplatnovat. Dle této zprávy se pojmem
trvale udržitelný rozvoj rozumí ”takový rozvoj, pri nemž každá soucasná generace bude
uspokojovat své potreby, aniž by pritom ohrozila schopnosti budoucích generací
uspokojovat jejich potreby”.
Osm základních principu, jež by mely pomoci zajistit trvale udržitelný rozvoj :
?? Oživit hospodárský rust - Prumyslové zeme musí prispívat k oživení
svetového hospodárského rustu a podporovat hospodárský rust
v rozvojových zemích, nebot chudoba státu je hlavním puvodcem
znehodnoceného životního prostredí, jež svou degradací ovlivnuje nejen
velké pocty lidí v rozvojových zemích, ale ohrožuje i celé lidské
spolecenství. Je treba realizovat takové mezinárodní akce, které vyreší
dlužní krizi a posílí prísun financí na rozvoj.
?? Zmenit kvalitu rustu - Hospodárský rust by mel být rustem nového druhu,
jenž nelze charakterizovat jen standardními hospodárskými ukazateli,
ale také úsporným cerpáním a stavem zásob prírodních zdroju, lepším
rozdelením príjmu, racionalizací vuci prírodním pohromám a prumyslovým
rizikum, dokonalejší zdravotní pécí a uchováváním kulturního i prírodního
bohatství. Hlavními spolecenskými cíli by mely být: udržitelnost,
nestrannost, sociální spravedlnost a bezpecnost.
?? Uchovávat, šetrne využívat a obohacovat prírodní zdroje - Pro uchování
životního prostredí a prírodních zdroju je nutné efektivneji využívat energii,
vodu, suroviny. V praxi to znamená snížit spotrebu prírodních zdroju
na jednoho obyvatele a podporovat zavádení ekologicky cistých produktu,
technologií a alternativních zdroju. Je také treba vcas dobre odhadnout
úcinky nových výrobku a nových technologií.
?? Zajistit udržitelnou úroven populace - Je treba nastolit rovnováhu
mezi populací a dosažitelnými zdroji, regulovat populacní prírustky
s prihlédnutím k možnostem ekonomiky, uspokojovat základní potreby
obyvatelstva nejen z hlediska dneška, ale i z hlediska príštích generací.
?? Nove orientovat techniku a odstranovat rizika - V orientaci technického
rozvoje musí být venována vetší pozornost ekologickým faktorum.
V národním i mezinárodním merítku je treba zavést institucionální
mechanismy, které budou hodnotit všechny zásahy do prírodních systému,
jakož i potenciální úcinky nových technických zarízení a nových technologií
ješte pred jejich realizací. Zvyšovat a vynucovat odpovednost za škody
na životním prostredí. Zajistit volný prístup verejnosti k relevantním
informacím a do rozhodovacích procesu.
?? Integrovat ekologické a ekonomické aspekty pri rozhodování - Ekologické
a ekonomické cíle se musí vzájemne podporovat a integrovat. V praxi
to znamená, že ekologická dimenze hospodárské politiky musí být
posuzována soucasne s její dimenzí ekonomickou, obchodní, energetickou,
zemedelskou, sociální, a to jak v národních, tak i v mezinárodních
institucích.
6
?? Reformovat mezinárodní hospodárské vztahy - Zavádet takové obchodní,
kapitálové a technologické toky, které budou slucitelnejší s požadavky péce
o životní prostredí a o prírodní zdroje. Pomáhat rozvojovým zemím rozšírit
predpoklady pro obohacení a diferenciaci své ekonomické a obchodní
základny a pro zabezpecení sobestacnosti.
?? Posílit mezinárodní spolupráci - V mezinárodní spolupráci se musí priznat
vyšší priorita monitorování, hodnocení a výzkumu životního prostredí
a prírodních zdroju, jejich obhospodarování a šetrnému využívání. Všechny
zeme musí prohlubovat spolupráci mnohostranných institucí, utvárení
a dodržování pravidel v takových oblastech, jako je obchod a investice
a respektovat uznání absolutního významu mezinárodního míru
a bezpecnosti.
Obecne je možno charakterizovat systém ”trvale udržitelného rozvoje” jako výslednici
slad ování ekonomických, sociálních (humanitních) a ekologických aspektu a cílu
rozvoje, jako úcinný nástroj rešení globálních problému Zeme, kontinentu, státu
i menších územních jednotek. Jeho naplnování predpokládá plnou integraci
environmentální, ekonomické a sociální rozvojové politiky.
Je treba poznamenat, že pojem trvale udržitelný rozvoj nebyl a není dosud exaktne
a konkrétne vymezen, což je samozrejme velmi obtížné a složité. V zákone o životním
prostredí (c. 17/1992 Sb.) je chápán jako ”takový rozvoj, který soucasné spolecnosti
i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potreby,
a pritom nesnižuje rozmanitost prírody a zachovává prirozené funkce ekosystému”.
Pres zakotvení v cs. zákone a pres bežné používání tohoto pojmu v mezinárodních
jednáních a v dokumentech OSN se ve státní politice životního prostredí Ceské
republiky tento pojem zacíná používat až na konci devadesátých let.
1.2 Od Rio de Janeira 1992 po Johannesburg 2002
Vyvrcholením prípravy a schválení mezinárodních dokumentu o trvale udržitelném
rozvoji byla mezinárodní konference OSN o životním prostredí a rozvoji
v Rio de Janeiro v r. 19922)
Zúcastnili se jí zástupci 170 zemí sveta, z toho 106 hlav státu a celkem 10 tisíc delegátu.
Probíhala ve znamení urcité euforie, že se lidstvu podarilo najít v zásadách TUR
východisko z katastrofických vizí. Konference se stala významným mezníkem
ve svetové diplomacii i ve strategii globálního vývoje Zeme. Bylo konstatováno,
že pro bezpecnejší a prosperující budoucnost je potreba rešit integraci zájmu životního
prostredí a nezbytného rozvoje spolecnosti.
Predstavitelé zúcastnených zemí (vcetne tehdejšího Ceskoslovenska, jehož delegaci
vedl tehdejší federální ministr ŽP Ing. Josef Vavroušek,CSc.), prijali nekolik
významných dokumentu, které mají být vodítkem pri naplnování principu trvale
udržitelného rozvoje v jednotlivých zemích, na všech úrovních verejné správy
a ve všech sektorech.
Jde o následující dokumenty :
2
UNCED – United Nation Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, 1992
7
1.
2.
3.
4.
Deklarace z Rio de Janeira o životním prostredí a rozvoji
Rámcová úmluva Spojených národu o zmene klimatu
Úmluva o biodiverzite
Prohlášení k principum globální dohody o využívání, ochrane a trvale
udržitelném rozvoji všech typu lesu
5. Agenda 21 – komplexní návod globálních akcí, které mohou poznamenat
nebo ovlivnit prechod na trvale udržitelný rozvoj.
Agenda 21, nejobsáhlejší dokument a soucasne program pro 21. století, obsahuje
40 kapitol (cca 500 stran), zabývá se naléhavými problémy dneška, pricemž
se zameruje také na prípravu sveta rešit úkoly nového století a odráží celosvetový
konsensus a na nejvyšší úrovni prijatý politický závazek ke spolupráci v oblasti rozvoje
životního prostredí vcetne prijetí principu udržitelného rozvoje 3) .
Jako klícová slova z techto dokumentu nutno vyzvednout : príroda, prírodní zdroje,
zmeny klimatu, biodiverzita, ochrana vod a lesu, lidé, právo na život, odstranení
chudoby, globální partnerství, eliminace neudržitelných modelu výroby a spotreby.
Je bohužel zrejmé, že uvedené pojmy a zásady (a vubec všechny dokumenty
z mezinárodních konferencí) mají víceméne jen deklarativní charakter, nejsou právne
závazné.
Na posílení významu a závaznosti záveru z Ria prijalo proto Valné shromáždení OSN
v prosinci 1992 usnesení s výctem konkrétních aktivit k jejich naplnování. V usnesení
OSN z prosince 1994 požaduje od vlád clenských státu OSN všeobecnou podporu
a šírení principu ”trvale udržitelného rozvoje”. Pri OSN došlo též k institucionálnímu
posílení výsledku a záveru z Ria vytvorením Komise pro TUR, a stálého odboru OSN
pro koordinaci rízení a TUR Po Riu následovala rada navazujících mezinárodních
konferencí, zejména :
?? Svetová konference o lidských právech - Víden 1993
?? Mezinárodní konference o lidské populaci a rozvoji - Káhira 1994
?? Svetový sjezd pro sociální rozvoj - Kodan 1995
?? Svetová konference o ženách - Peking 1995
?? Konference o lidských sídlech - Istanbul 1996
?? Svetový potravinárský sjezd - Rím 1997
?? Summit OSN o zmenách klimatu - Kjóto 1997
Významná byla další konference OSN o životním prostredí a rozvoji tzv. Summit II,
nebo také Rio + 5, konaná v cervnu 1997 v New Yorku jako zvláštní zasedání OSN.
Její výsledky v porovnání s ocekáváním se jeví pomerne skromné a jsou všeobecne
prijímány s jistými rozpaky. Na jedné strane se potvrdil a deklaroval zájem všech
zúcastnených zemí o prechod na cestu ”trvale udržitelného rozvoje”, vytycily se obecné
priority a pojmenovaly hlavní prekážky k jeho naplnování (na prvním míste nedostatek
financních zdroju). Byly prijaty dva dokumenty : politická Deklarace a ”Program další
realizace Agendy 21”. Na strane druhé – zejména pod vlivem zásadního nenaplnování
principu ”TUR”, se casto hovorí o vystrízlivení a zklamání. Ukázalo se totiž,
že se základní globální problémy Zeme nejen nezmírnují, ale naopak dále prohlubují.
3
Ceský preklad Agendy 21 vydalo Ministerstvo životního prostredí CR v roce 1998
8
Ve dnech 26. 8. – 4. 9. 2002 probíhal v Johannesburgu (JAR) dosud nejvetší Svetový
summit OSN o trvale udržitelném rozvoji (WSSD), nazývaný také Rio + 10, protože je
vlastne pokracováním a bilancováním záveru z obdobné konference v Rio de Janeiro
v roce 1992. Úcast 65 tisíc delegátu ze 174 signatárských zemí, z toho 120 nejvyšších
státních predstavitelu charakterizuje na jedné strane kvantitu, na strane druhé prubeh
diskuse a prijaté závery v 70 stránkovém záverecném protokolu pak kvalitu konference.
Bilance vývoje 1992 – 2002 z hlediska naplnování zásad trvale udržitelného vývoje je
nepríznivá. Bylo konstatováno, že závery z Ria se neplní. Zejména se výrazne
prohlubuje propast mezi bohatstvím a chudobou. Na pomoc rozvojovým státum mely
prispívat bohaté zeme cca 0,7% HDP, skutecnost se pohybuje v prumeru kolem 0,2%.
Zhruba 1,1 mld. obyvatel sveta žije v extrémní chudobe, z toho 850 miliónu trpí hladem
a asi 1,2 mld. lidí žije s denním príjmem nižším než 1 USD.
Do roku 2000 mely být sníženy emise skleníkových plynu na úroven roku 1990.
Tzv. Kjótský protokol z roku 1997 tyto hodnoty dále zprísnil. V létech 1990 – 2000
emise oxidu uhlíku však naopak narustaly o 9,1 % rocne. Nedostatecne se plní
“Úmluva o biodiverzite”, kterou ve svých projektech uplatnuje pouze 2/3 signatáru
úmluvy. Nenaplnuje se výzva k zajištení nezávadné vody pro všechny, jestliže 1,1, mld.
lidí nemá prístup k cisté vode a 30 tisíc lidí denne umírá na nemoci ze závadné vody.
Pro nedostatek penez se neplní úmluva z roku 1996 o boji proti rozširování pouští.
Závazky z Ria o omezení rybolovu neratifikovalo 15 z 20 nejvetších rybárských
velmocí a tretine prumyslove lovených ryb hrozí vyhubení.
Celkove pokracuje trend rustu výroby a spotreby a již zrejme prevyšuje ekologickou
kapacitu Zeme o 25 %. Z tohoto pohledu se jeví závery z Johannesburgu jako
nedostatecné a málo závazné, presto však alespon cástecne nadejné. Myšlenka trvale
udržitelného rozvoje jako východisko lidstva v 21. století bylo dále potvrzeno
a úcastníci summitu se shodli na techto záverech:
?? do roku 2015 by mel být snížen na polovinu pocet lidí, kterí nemají prístup
k základní zdravotní péci
?? vznikne fond solidarity na boj proti chudobe, príspevky do fondu budou
dobrovolné
?? patentová politika Svetové obchodní organizace by nemela bránit chudým
zemím v poskytování léku všem obyvatelum
?? do roku 2010 se má omezit vymírání živocišných a rostlinných druhu
?? nejpozdeji do roku 2015 se mají obnovit zásoby ryb ve svetových morích,
ovšem jen “tam, kde je to možné” ( jak bylo poznamenáno v záverecném
protokolu).
?? do roku 2020 budou chemikálie vyrábeny a používány takovým zpusobem,
aby se minimalizoval jejich škodlivý vliv na cloveka a životní prostredí.
Potvrzuje se, že naplnování vize trvale udržitelného rozvoje je “beh na dlouhé trate”.
Summit v Johannesburgu potvrdil sice oprávnenost této vize, ale faktické výsledky
summitu jsou skromné.
Myšlenka trvale udržitelného rozvoje je tudíž stále predevším výzvou k jejímu
hlubšímu propracování (vcetne informacních zdroju) a následné realizaci. Statistika má
v tomto kontextu velký význam, protože muže hloubeji propracovávat indikátory
9
“TUR” z hlediska dosavadních, prevážne negativních vývojových tendencí, a tím
soucasne dokumentovat ( v rámci analýzy vzájemných vazeb) jejich zhoubné dusledky
pro lidstvo. A to nejen v casových radách minulosti, ale i v prognostických úvahách
pro budoucnost.
1.3 Hlubinná ekologie - filozofický prístup k naplnování zásad
TUR
Hlubinná ekologie je spojena s promenou životního stylu. Ekologicky odpovedný život
je napríklad provázen antikonzumenstvím, využíváním hromadné dopravy, plánováním
rodiny, využíváním biozemedelství, energetickou šetrností a celkovým príklonem
k prírode. Lidé si postupne zacali stále více uvedomovat, že radu v dnešní dobe již
”drahých” nemocí zpusobuje chybný životní styl. Ekologický životní styl je proto
ústredním heslem hlubinné ekologie. Hlubinná ekologie pohlíží s jistým despektem
na fenomén hrubého národního produktu jako na ukazatele životní úrovne a spíše tento
výraz spojuje s ”hrubým národním znecištením”.
S pojmem hlubinná ekologie prišel jako první Arne Naess v roce 19734). Své názory
zverejnil v publikaci ”The Shalow (melkost, melcina) and the Deep (hloubka, hlubina)”,
v níž chtel odlišit standardní ekologické prístupy na ochranu životního prostredí
(”melká” ekologie) od zásadních, kvalitativních, ”hlubinných” prístupu, spocívajících
ve zmenách vzorcu chování lidí 5). Na jeho pojetí navázali další myslitelé. Ekologické
vedomí a hlubinná ekologie ostre kontrastují s prevládajícím svetovým názorem
technokraticko-industriálních spolecností, podle nehož jsou lidé bytosti izolované
a v podstate oddelené od zbytku prírody. Hlubinná ekologie, tedy studium našeho místa
na Zemi, zahrnuje totiž v prvé rade studium nás samých, jakožto cástí organického
celku.
Alternativou vysokého konzumu podmíneného velkým pracovním vypetím, rostoucím
cerpáním prírodních zdroju a rustem produkce nejruznejších odpadu, by se mel
postupne v souvislosti se spolecenskými zmenami stát skromnejší život s dostatkem
volného casu. Volný cas je soucástí nehmotných stránek životní úrovne. Problém však
spocívá v ”primereném rozložení” dostatku volného casu na obcany dané spolecnosti
v podmínkách konzumní spolecnosti, vystavené konkurencním tlakum. Objevují
se názory, že sociálne spravedlivé rešení této otázky není v podmínkách daného
systému možné, a že je nutné pomýšlet na jeho budoucí zmenu.
Komparace zásad mezi prevládajícím svetovým názorem a hlubinnou ekologií
4
5
Prevládající svetový názor
Hlubinná ekologie
Panství nad prírodou
Harmonie s prírodou
Prírodní prostredí jako zdroj pro lidi
Veškerá príroda má vlastní hodnotu
(rovnost biologických druhu)
Materiální ekonomický rust pro rostoucí
lidskou populaci
Uspokojování prostých hmotných potreb
stabilizované populace
Nass, A.: The Shalow and the Deep, Long-Range Ecology Movement, 1973, c. 16.
Naess, A.: Ekologie, pospolitost a životní styl, Praha, Abies, 1993
10
Prírodní zdroje jsou dostatecné,
neomezené a nevycerpatelné
”Zásoby” zeme jsou omezené, nekteré
zásahy mohou být nevratné
Vysoká úroven technického pokroku a
technických rešení
Primerené technologie. Veda, která není
zamerená na ovládnutí
Konzumerismus
Vystacit s málem, recyklace,
hospodárnost, šetrnost
Národní (centralizované) spolecenství
Menšinová tradice, regionalizace,
decentralizace
Ekologický životní styl je mottem prívržencu hlubinne ekologické filosofie. Pocet lidí,
který se k nemu priklání stále narustá, zejména v zemích, které mají své zkušenosti
s dusledky premíry konzumu. Existují ovšem i silné opacné tendence. Jednou z nich
je snaha zejména financne silných nadnárodních spolecností tyto ekologické
antikonzumní proudy paralyzovat, predevším ”vymýváním mozku” (brainwasching)
spotrebitelu reklamou. Rovnež tak nelze poprít, že cást obyvatelstva rozvojových zemí
spatruje v etape konzumní spolecnosti svuj životní cíl. Jakoby touto etapou se všemi
jejími dusledky bylo nutné projít, a až následne se ztotožnit s myšlenkami hlubinné
ekologie. V globálním merítku se jedná o závod s casem a zrejme i o znacne
teoretickou, málo reálnou a fiktivní predstavu budoucího spolecenského vývoje.
Podmínky a kapacita planety Zeme zrejme neumožnují dosáhnout soucasné ekonomické
a konzumní úrovne euroamerické civilizace pro veškeré lidstvo na zemekouli.
1.4 Agenda 21 – inspirativní zdroj pro tvorbu indikátoru TUR
Agenda 21 z Ria 1992 je zatím nejúplnejší dokument, obsahující postupné kroky
a aktivity k naplnování principu trvale udržitelného rozvoje. Je zformulována do ctyr
cástí a 40 kapitol, jejichž názvy, a tím spíše jejich obsah, mohou být první výchozí
inspirací pro vznik nových ukazatelu (indikátoru) trvale udržitelného rozvoje.
První cást (kapitoly 1 – 8) má název ”Sociální a ekonomické rozmery”. Obsahuje tyto
kapitoly: mezinárodní spolupráce pri urychlování udržitelného rozvoje v rozvojových
zemích a související domácí politika, boj proti chudobe, zmena vzorcu spotreby,
dynamika demografického rustu a udržitelnosti, ochrana a podpora lidského zdraví,
podpora udržitelného rozvoje lidských sídel, integrace životního prostredí a rozvoje do
rozhodování.
Druhá cást (kapitoly 9 – 22) nese název ”Uchování a šetrné využívání zdroju
a hospodarení s nimi ve prospech rozvoje”. Nalezneme zde kapitoly zabývající se:
ochranou atmosféry, integrovaným prístupem k plánování a hospodarení s územními
zdroji, bojem proti odlesnování, pécí o krehké ekosystémy, udržitelným rozvojem
horských oblastí, podporou udržitelného rozvoje zemedelství a venkova, uchováním
biodiversity, environmentálne šetrnejším využíváním biotechnologií, ochranou oceánu,
ochranou všech druhu morí a pobrežních oblastí, racionálním využíváním a rozvojem
živých zdroju v nich, ochranou kvality a zásob sladkovodních zdroju, aplikací
integrovaných prístupu k rozvoji využívání zdroju vody a hospodarení s nimi,
environmentálne šetrnejším nakládáním s toxickými chemickými látkami, vcetne
prevence nezákonné mezinárodní prepravy toxických a nebezpecných produktu,
environmentálne šetrnejším nakládáním s nebezpecnými odpady, vcetne prevence jejich
nezákonné mezinárodní prepravy, environmentálne šetrnejším nakládáním s pevnými
11
odpady a otázky související s tekutými odpady, bezpecným a environmentálne
šetrnejším nakládáním s radioaktivními odpady.
Tretí cást ”Posilování úlohy duležitých skupin” obsahuje následující kapitoly
(kapitoly 23 – 32): celosvetová opatrení pro zapojení žen do udržitelného
a spravedlivého rozvoje, deti a mládež v udržitelném rozvoji, uznání a posilování úlohy
domorodých obyvatel a jejich komunit, posilování úlohy nevládních
organizací – partneru pro udržitelný rozvoj, iniciativy místních úradu na podporu
Agendy 21, posilování úlohy pracujících a jejich odborových organizací, posilování
úlohy podnikání, obchodu a prumyslu, vedeckotechnické obce a posilování úlohy
zemedelcu.
Ctvrtá cást ”Prostredky implementace” tvorí kapitoly 33 – 40. Tyto kapitoly
pojednávají: o financních zdrojích a mechanismech, o transferech environmentálne
šetrnejších technologií, o spolupráci a vytvárení potenciálu, o úloze vedy v udržitelném
rozvoji, o podpore vzdelávání, verejného povedomí a odborného školení, o národních
mechanismech a mezinárodní spolupráci pri vytvárení potenciálu v rozvojových
zemích, o mezinárodním institucionálním usporádání, o mezinárodních právních
nástrojích a mechanismech a o informacích pro rozhodování.
Základní obecnou úlohou informacní strategie by mela být príprava, zpracování
a poskytování podkladu pro :
?? analýzy a rozhodování (mikro - a makroúroven)
?? koncepcní rešení (varianty, vize, prognózy)
?? dialog s verejností (pruzkumy, ”mekká” data, výchova)
Jestliže to platí obecne v soucasných podmínkách ochrany životního prostredí, tím spíše
to bude a musí platit v etape složitého a obtížného procesu pri naplnování zcela nových
zásad a prístupu k životnímu prostredí v budoucnu.
V kapitole 40 Agendy 21 o informacích pro rozhodování se ríká (volný extrakt):
Potreba informací vzniká na všech stupních rozhodování, od vedoucích pracovníku
s rozhodovací pravomocí na národní a mezinárodní úrovni až po základní (nejnižší)
rozhodovací úroven a jednotlivce.
K tomu, aby se rozhodnutí ve stále vetší míre opírala o spolehlivé informace, je treba
implementovat následující dve programové oblasti :
?? vyplnování mezer v datech (odstranování informacních deficitu)
?? zlepšování dostupnosti informací.
Je samozrejmé, že bežne užívané statistické i úcetní ukazatele mohou jen cástecne plnit
funkci adekvátních indikátoru udržitelnosti. Sledované údaje o HDP, stavu prírodních
zdroju, míre znecištení apod. neindikují zcela dostatecne, zda a do jaké míry byla
nastoupena cesta k TUR. Predevším nejsou zatím dostatecne rozvinuty a aplikovány
metody, které umožnují posuzovat vzájemné vztahy ekonomických, environmentálních,
demografických a sociálních rozvojových parametru. Proto bude treba vypracovat
maximálne komplexní soustavu indikátoru trvale udržitelného rozvoje, která by tvorila
základnu pro víceúcelové rozhodování na všech rídících úrovních a soucasne
by prispela k samoregulaci trvalé udržitelnosti integrovaných systému životního
prostredí a rozvoje.
12
Cílem indikátoru (ukazatelu) TUR je umožnit merení zmen ekonomických,
ekologických a sociálních faktoru a charakterizovat jejich vzájemné vztahy z hlediska
naplnování principu TUR.
Z hlediska formy muže být soubor indikátoru TUR velmi ruznorodý a v mnohém muže
pripomínat soucasné formy zjišt ování, prezentace a analýzy informací o sociálním
a ekonomickém vývoji a o stavu a vývoji životního prostredí. Bude se tedy i nadále
jednat o jednotlivé ukazatele, soubory ukazatelu, císelné rady, matematické funkce,
indexy, trendy, metody hodnocení vývoje, rozbory, zprávy, modely, soustavy modelu,
diagnostické systémy, ale také anketární šetrení a vubec široké spektrum tzv. mekkých
dat, komparace daného stavu se vzorovým a další. Je pochopitelné, že v soucasné dobe
pujde o to využít stávajících informacních systému. Pozornost by mela být venována
jejich rozšírení nebo zpresnení zejména v oblasti hodnotového vyjadrování vlivu
na životní prostredí a to jak výdaju na prevenci, potlacování a odstranování
nepríznivých vlivu, tak ( v budoucnosti) na kapitalizaci škod, které vzniknou
v budoucnu.
Proces prípravy indikátoru TUR probíhal v devadesátých letech díky iniciative Komise
pro trvale udržitelný rozvoj OSN pomerne intenzivne. V duchu kapitoly 40 Agendy 21
”… jednotlivé zeme na národní úrovni a mezinárodní vládní a nevládní organizace na
úrovni mezinárodní – by mely vypracovat návrh (pojetí) indikátoru (ukazatelu)
udržitelného rozvoje za úcelem jejich identifikace .”. Na zasedání Komise pro TUR
pri OSN v roce 1995 bylo doporuceno rozpracovat systém jasne definovaných
indikátoru jako podkladu pro rozhodování odpovedných cinitelu na všech úrovních.
Tento impuls nastartoval proces implementace indikátoru, do nehož byly zapojeny
významné mezinárodní, vedecké a další organizace (UNEP, UNDP, Svetová banka,
OECD, WHO, IUCN, Svetový ústav zdroju, ad.) a výsledkem byl první predbežný
návrh seznamu indikátoru v roce 1995. Jednotlivé indikátory byly pak metodicky
rozpracovány ve spolecném materiálu6), který tvoril základ jednotného prístupu
pri testování v ruzných zemích. Tzv. Modrá kniha obsahuje metodické listy indikátoru,
kde každý indikátor je
standardním zpusobem popsán a soucasne zarazen
do rámce – typu. Je uveden jeho význam pro udržitelný rozvoj, návaznosti na další
indikátory a další popis. Velmi duležitou cástí metodického listu je definice, koncept
a metoda merení indikátoru. Celkový pocet 134 indikátoru zarazených do seznamu je
pak rozdelen do 4 skupin – sociální (41), ekonomické (23), environmentální (55),
institucionální (15).
Od roku 1997 probíhala tríletá fáze testování uvedených indikátoru v zemích, které
se zapojily do této aktivity. Cílem procesu byla :
?? analýza vhodnosti indikátoru – s prihlédnutím ke geografickým, politickým
aspektum v daných podmínkách zeme, výber dle národních cílu a priorit
?? analýza schopnosti národního monitorovacího a statistického systému
poskytnout údaje pro kvantifikaci indikátoru. Soucástí tohoto procesu byly
též návrhy vlastních vhodných indikátoru. Také otázka metod (definice,
metoda merení) mela být zhodnocena.
Do procesu testování se dobrovolne zapojily tyto zeme : Rakousko, Belgie, Ceská
republika, Francie, Finsko, Nemecko, Velká Británie, Bolívie, Brazílie, Kostarika,
Mexiko, Venezuela, Ghana, Kena, Maroko, Jihoafrická republika, Tunis, Barbados,
6
”Indicators of Sustanaible Development, Framework and Methodologies (Blue Book), Komise OSN
pro trvale udržitelný rozvoj, 1996
13
Cína, Maledivy, Pákistán, Filipíny. Nekteré ze zemí vytvorily tzv. ”twinning
arrangement” – spojení (zeme ”severu” a zeme ”jihu”) v procesu testování za úcelem
sdílení zkušeností a podpory procesu. Testovací fáze skoncila v roce 1999. V r. 1998
byly nove zpracovány a publikovány indikátory udržitelnosti vzorcu výroby
a spotreby. Cílem celého procesu bylo promítnout poznatky z testování do výsledného
flexibilního systému indikátoru a tento poskytnout všem zemím jako nástroj k merení
pokroku smerem k udržitelnosti.
1.5 Lokální agenda 21 a úloha regionální a místní statistiky
V základním dokumentu AGENDA
21 je vedle durazu na rešení globálních
ekonomických, ekologických a sociálních problému Zeme silne zvýraznena úloha
národních, regionálních a lokálních orgánu a místních samospráv pri tvorbe
a realizaci tzv. Lokální (místní) Agendy 21. Tomu je venována kapitola 28, kde jsou
zformulovány následující zásady :
”Velké množství problému a rešení obsažených v Agende 21 má své koreny na úrovni
místních aktivit. Úcast a spolupráce místních úradu bude proto faktorem urcujícím
úspešnost realizace jejich cílu…. Protože jsou (místní úrady) úrovní správy nejbližší
lidem, sehrávají duležitou roli ve výchove, mobilizaci i pri reakci na podnety
verejnosti a napomáhají tak dosažení udržitelného rozvoje…”
”Všechny místní úrady by mely vstoupit do dialogu s obcany, místními organizacemi
a soukromými podniky a prijmout místní Agendu 21”.
”Na základe konzultací a vytvárení konsensu by se místní orgány mely od obcanu
a od místních, obcanských, komunitních, obchodních a prumyslových organizací poucit
a získat informace potrebné pro zformulování nejlepších strategií…”
Místní Agenda 21 je chápána jako strategický a akcní plán rozvoje urcitého místa
(obce, okresu, regionu), respektující principy ekologicky resp. environmentálne trvale
udržitelného sociálne-ekonomického rozvoje spolecnosti.
Z duvodu zvoleného pojetí transformace spolecnosti po roce 1992 s durazem
na ekonomiku, privatizaci, monetární politiku, nebyla v CR temto aktivitám venována
potrebná pozornost. Až koncem devadesátých let se pojem ”trvale udržitelný rozvoj
(život)” stal pevnou soucástí
koncepcí životního prostredí jak na celostátní,tak
na komunální úrovni. Ve zpráve o ”Státní politice životního prostredí”, schválené
vládou CR v roce 1999 se ríká :
”Uplatnení Agendy 21 v CR výrazne zaostává. Rada vlády pro udržitelný rozvoj
nepracuje, národní program udržitelného rozvoje neexistuje a program místních Agend
21 se rozvíjí pomalu a rozpacite. Ve vetšine clenských zemí EU predstavují Agendy 21
základní princip participace obyvatel na rozvojových programech obce, sídla ci regionu.
Napr. ve Velké Británii pristoupilo k procesu místní Agendy 21 již cca 96 % správ.
Pro uplatnení principu udržitelného rozvoje v CR budou mít místní Agendy 21 (jako
iniciativa zdola) velký význam a zasluhují všemožnou podporu. Predstavují celistvý
pohled na rešení problematiky rozvoje a zlepšování kvality života, propojení
ekonomické a sociální oblasti s problematikou životního prostredí, otevrený typ
spolupráce ruzných spolecenských skupin a úcast verejnosti na plánování i realizaci
rozvoje území a celé spolecnosti”.
14
Je žádoucí a aktuální zahájit proces místní Agendy 21 minimálne ve 2 % obcí, prípadne
okresu a regionu (celkem 130 lokalit) do roku 2003 a alespon v 10% obcí, prípadne
okresu a regionu (celkem cca 630 lokalit) do roku 2005. Tento proces skutecne probíhá,
metodicky je velmi dobre rízen Ceským ekologickým ústavem pri MŽP Praha
a provedený pruzkum ve mestech a obcích severních Cech nám to rovnež potvrdil.
Dobrým príkladem pozitivního prístupu místních samospráv k uplatnování pojmu
”trvale udržitelný rozvoj” je rozpracování koncepce Lokální Agendy 21
zastupitelstvem obce Boží Dar v dubnu 1994 ( koncem devadesátých let byla tato
koncepce novelizována):
”Ekologizacní desatero” obce Boží Dar
”Ekologisacní desatero” obce Boží Dar bylo prijato zastupitelstvem obce dne 27. dubna 1994. Predstavuje
komplexní program rešení ekologické politiky tohoto sídelného útvaru s výraznými aspekty trvale
udržitelného rozvoje. Zameruje se na rešení všech nejduležitejších funkcí a cinností obce i jejího
správního území ve vztahu k životnímu prostredí.
1. Cištení odpadních vod
Základní podmínkou rozvoje obce bylo vybudování mechanicko-biologické cistírny odpadních vod
(COV) s technologickou kapacitou 2500 ekvivalentních obyvatel a kanalizacního rádu pro svod
splaškových a srážkových vod. Provoz v techto zarízeních, investicne nárocných (33 mil. Kc), byl
zahájen v listopadu 1994. Na jejich financování se podílel Státní fond životního prostredí (SFŽP, podnik
Vodárny a kanalizace a.s. Karlovy Vary a obec Boží Dar.
2. Využívání obnovitelných zdroju energie, úspory energie, optimalizace spotreby energie
Cílem této priority je dosažení energetické sobestacnosti s efektivním využitím všech dostupných zdroju
a technologií.
2.1. Využití energie vetru
V obci Boží Dar byla vzhledem k dobrým podmínkám pro využívání energie vetru v roce 1992
instalována vetrná elektrárna Vítkovice (V-75) o jmenovitém výkonu 75 kW. Mela experimentálne overit
možnosti využívání energie vetru v techto klimaticky velmi nárocných podmínkách, což splnila a dané
predpoklady potvrdila. V soucasné dobe není v provozu predevším z duvodu ekonomiky provozu a také
hlucnosti pro okolní prostredí. Byla proto vypracována studie na vybudování vetrné farmy a rekonstrukce
stávající V-75, ale vzhledem k investicní nárocnosti bylo od techto zámeru zatím upušteno.
2.2. Využití slunecní energie
Velké uplatnení v místních podmínkách našlo využívání slunecní energie pomocí slunecních kolektoru,
které byly postupne od roku 1993 instalovány a využívány pro ohrev teplé užitkové vody a pritápení
v nekolika objektech (radnice, obecní bytové domy, penziony, COV, soukromé domy). V soucasné dobe
je v obci instalováno více než 59 solárních kolektoru.
2.3. Energie zemského nitra
Dalším progresivním, avšak investicne velmi nárocným zdrojem energie, který se v obci od roku 1997
využívá, je energie zemského nitra. Tato energie se získává prostrednictvím hlubinných vrtu a tepelných
cerpadel instalovaných v objektech (radnice, COV, obecní nájemní dum s 11 bytovými jednotkami,
ubytovna a penzion s 67 lužky, soukromé domy). Využívání této energie zde má velkou perspektivu.
2.4. Energie fytomasy
Již tradicním zdrojem energie, který se zde dlouhodobe využívá, je fytomasa v podobe spalování
a zplynování dreva. Vzhledem k tomu, že využívání tohoto obnovitelného zdroje je ekonomicky velice
výhodné a dostupný je i zdroj dreva, nalézá zde tento tradicní zdroj energie stále vetšího uplatnení.
15
2.5. Úspory energie a optimalizace energetické spotreby
Významným cílem v oblasti úspor energie bylo komplexní zateplení budov a snížení jejich tepelných
ztrát izolováním obvodových zdí, oken, dverí, pudních prostor, apod. Po vetšine techto rekonstrukcí
následovaly instalace technologií na využívání obnovitelných zdroju energie a jejich zapojení
do stávajících, ci nových otopných systému.
3. Odborná studijní a vedecká cinnost
Pro optimalizaci spotreby energie byly zpracovány dva významné projekty. První je prípadová studie
cistší produkce s využitím prevencních strategií ”Energetická a environmentální optimalizace vytápení
a ohrevu teplé užitkové vody v obci Boží Dar” (Západoceská univerzita Plzen, Ceské centrum cistší
produkce Praha, 1995). Dalším projektem je ”Energetický generel obce Boží Dar” (Stredisko
pro využívání obnovitelných zdroju energie Praha, 1998).
Na téma obnovitelných zdroju energie, úspor energie a energetické úcinnosti bylo dále vypracováno více
než 20 ruzných záverecných bakalárských, diplomových a doktorských prací, prípadových studií,
seminárních prací studentu a pedagogu Západoceské univerzity v Plzni, i nekterých dalších univerzit.
K této problematice se zde rovnež konala rada odborných konferencí, semináru a setkání odborníku.
4. Regionální ekologické centrum (REC), informace, osveta
Významnou roli v informování a osvete verejnosti ve vztahu k ochrane a tvorbe životního prostredí plní
již od roku 1994 ”Regionální ekologické centrum na Božím Daru”. Na demonstracních informacních
panelech, videu a reálných technologiích se zde mohou návštevníci seznámit s funkcí, provozem
a zkušenostmi s využíváním jednotlivých forem osvety. V soucasné dobe je REC využíváno predevším
príležitostne.
5. Naplnování cílu a efekty energetické a environmentální politiky
Postupné naplnování cílu ve využívání obnovitelných zdroju energie, úspor energie a optimalizace využití
zdroju prineslo významné efekty. Projevují se nejen ve snížení emisí z puvodních fosilních lokálních
zdroju energie v obci, ale jsou i ekonomickým prínosem a reálnou návratností investic do rekonstrukcí
a technologií, které predstavovaly náklady ve výši približne 20 mil. Kc. Financování techto investic bylo
vícezdrojové, tj. z obecních, státních a zahranicních úverových zdroju a podpor (MŽP, SFŽP, CEA,
PHARE, apod.). Na informacní a osvetovou cinnost a provoz regionálního ekologického centra také
velmi významne prispela nadace Partnerství, REC pro CR a další.
6. Odpadové hospodárství
Oblast odpadového hospodárství byla zamerena predevším na nakládání s komunálním odpadem
a postupne novelizována v duchu nového zákona c. 125/1997 Sb. o odpadech a jeho provádecích predpisu
a vyhlášek. Cílem je využití vlastního systému pro separovaný sber složek komunálního a drobného
živnostenského odpadu prostrednictvím vlastního sberového dvora a zapojení separovaných a upravených
složek tohoto odpadu do logistického systému ”Svazu mest a obcí Centrálního Krušnohorí” (SOKO) pro
jeho recyklaci a další zhodnocení. Východiskem byla ”Regionální studie sberu, separace, svozu a dalšího
využití komunálních odpadu na Karlovarsku 1998”, která byla dále konkretizována v roce 2001
vypracováním studie proveditelnosti ”Odpadové hospodárství mikroregionu SOKO”.
7. Lesní hospodárství a zemedelství
Cílem v této oblasti je návrat hospodarení v lese formou blízkou k prírode a obnovení poškozených
funkcí lesa s minimálními kapitálovými vklady. V zemedelství pak využití takových prírode a životnímu
prostredí prátelských forem hospodarení, které využívá ekologické zemedelství. Lesy obce Boží Dar byly
obci navráceny v roce 1992, kdy se v nich provádelo hospodarení ”holosecným zpusobem”. Casový
horizont prechodu na prírode blízké lesní hospodarení je približne 300 let. Nekteré hlavní etapy a zásady
tohoto prechodu se již realizovaly nebo se postupne realizují, jako napr. zvládnutí kurovcové kalamity
a dusledná ochrana lesa, omezení stavu vysoké zvere, zalesnení velkých holin, zavádení melioracních
a zpevnujících drevin do kultur, podpora prirozené obnovy lesa, apod.
8. Ochrana prírody a krajiny
Cílem je predevším zachování puvodních ekosystému, biodiverzity druhu a funkcí krajiny systémovou
pécí. Prakticky se tento cíl již nekolik let naplnuje odborným dozorem, údržbou chodníku a informacním
16
vybavením ”Naucné stezky Božídarské rašelinište”. Významná z hlediska ochrany prírody a krajiny je
rovnež péce o lesní ekosystémy ve vyhlášeném ”Prírodním parku Zlatý kopec”. V soucasné dobe
se dokoncuje informacní vybavení pro novou ”Naucnou stezku Blatenský príkop”. V ochrane prírody
a krajiny se významne angažuje místní organizace Brontosaurus ”Rosnatka”, zejména v oblasti
ekologické výchovy a osvety.
9. Revitalizace vodních systému
Cílem je revitalizace puvodních vodních systému, nádrží a vodotecí, vytvorených generacemi puvodních
zdejších obyvatel a obnova jejich funkcí v krajine. Byla zpracována projektová dokumentace
na revitalizaci techto systému a pripravuje se investicní zámer realizace s využitím podpory ze státních
prostredku (MŽP, SFŽP, MZE). V soucasné dobe se zpracovává stavební dokumentace jednotlivých
vodních del ke stavebním povolením.
10. Sport a turistika
Obec Boží Dar je významným a velmi navštevovaným strediskem zimních i letních sportu a turistiky
celého regionu. V oblasti sportovního a turistického využití jsou kladeny požadavky na minimalizaci
vlivu této cinnosti na prírodu a životní prostredí (technické a informacní zabezpecení zimních bežeckých
tras, letních cyklotras, apod.)
------Na Lokální Agendu 21 je treba nahlížet jako na aplikaci obecných zásad TUR
ve specifických podmínkách obcanských komunit (regionu), mest a obcí. Jde o proces,
v nemž místní reprezentace ve spolupráci s podnikateli, zájmovými skupinami
a jednotlivými obcany plánují a realizují akce, kterými chtejí podporit uplatnování
principu TUR v obci.
V první fázi zavádení nebo pripravování místní Agendy 21 jsou hledáni partneri
a zkoumány názory podnikatelu, státní správy a samosprávy na zlepšení životního
prostredí v kontextu rozvoje mesta, obce. Na základe poznatku, anket, pruzkumu,
kulatých stolu je pripravován a sestaven koncept místní Agendy 21. Vlastní zpracování
”Strategického plánu rozvoje” vzniká na základe názoru zástupcu státní správy,
samosprávy, podnikatelu, obcanu žijících v daném regionu, ekologických hnutí,
institucí a dobrovolných obcanských organizací. Obsahem Strategického plánu rozvoje
regionu, mesta, obce je hlavne souhrn reálných možností rešení otázek Agendy 21
a casové možnosti jejich rešení.
Významnou úlohu má zastupitelstvo a rada mesta, obce a jimi poverený koordinátor
místní Agendy 21 jako clovek znalý problematiky, který má dostatecný potenciál
(kreativita, flexibilita, adaptabilita), aby mohl racionálne a efektivne koordinovat proces
zaclenení místní Agendy 21 do života obce ci regionu. Další duležitou funkcí je
schopnost ucinit místní Agendu 21 atraktivní pro sponzory a investory, nebot finance
jsou spolu s racionálním uvažováním významnou podmínkou úspechu místní
Agendy 21.
Vedle spolecné vule a organizacních predpokladu je duležitým predpokladem
úspešnosti Lokální agendy 21 prístup k informacním zdrojum. Jde jak o rozšírení
souboru ”tvrdých” statistických dat do regionální a obecní úrovne (regionální a obecní
statistika), tak o podstatné rozšírení získávání tzv. mekkých dat nejruznejšími formami.
První podmínka úzce souvisí rovnež s probíhající reformou verejné správy, jejímž
spolecným jmenovatelem je decentralizace a demokratizace. Základními pilíri
verejné správy v CR je v soucasnosti14 kraju a 76 okresu (okresních úradu) a dalších
17
více než 6 000 obcí. Od 1. ledna 2003 prevezmou úlohu okresu jednak kraje a jednak
196 tzv. poverených obcí.
V informacích vypovídajících o regionech a o obcích (tzv. regionální a obecní
statistika) by mel být posílen akcent na ty prvky a principy, které tvorí základ trvale
udržitelného rozvoje. Je zrejmé, že splnení tohoto úkolu vyžaduje úzkou koordinaci
mezi orgány státní statistiky (Ceský statistický úrad a jeho krajská pracovište), dalšími
orgány státní správy, které vedou regionálne orientované datové báze (zejména MPSV,
MŽP, MMR, MDS, MZV, a další) a také dalšími institucemi jako jsou napríklad AV
CR (zejména Sociologický ústav, Národohospodárský ústav). Bylo by tak možno
vytvorit pomerne rozsáhlou bázi císelných údaju a charakteristik ( tak zvaných tvrdých
dat), které by charakterizovaly ruzné stránky ekonomické, sociální a ekologické situace
v daném regionu nebo obci. Pritom je užitecné vzít na vedomí, že již v soucasnosti
existují regionálne orientované datové báze, které vyžadují pouze doladení, doplnení
a také prubežnou a vcasnou aktualizaci.
Potreba rozširování souboru ”mekkých” dat úzce souvisí se znacne heterogenním
a obtížne kvantifikovatelným obsahem pojmu TUR. Úkolem pruzkumu, anket,
konferencí, kulatých stolu, mediálních poradu a dalších forem by mela být kultivace
postoju verejnosti k principum TUR, jinými slovy všestranné rozvíjení tzv.
ekogramotnosti v nejširších vrstvách obyvatelstva. Jde predevším o iniciování
zásadních zmen vztahu lidí k prírode, ke smyslu života, k dalším obcanum (nejen
v úzkém príbuzenském vztahu), k šetrnosti, hospodárnosti, k trídení odpadu. Z hlubinné
ekologie bychom mohli pro tyto zásady použít a propagovat tzv. ekologický životní
styl, doplnený dále o argumenty proti kourení, alkoholismu, drogám, duševní a telesné
pasivite i nadmerné konsumaci potravin.
Výhoda popisných ( tak zvaných mekkých dat) spocívá v tom, že jejich pomocí lze
charakterizovat jevy , jejichž merení, kvantifikace nebo císelné vyjádrení je obtížné
nebo dokonce nemožné. Tato ”mekká data” jsou rovnež dobre srozumitelná pro širokou
verejností.
Ceský statistický úrad by mel v techto smerech vyvíjet metodickou, analytickou a také
koordinacní cinnost, v rámci které by mel organizovat spolupráci s ostatními orgány
státní správy a dalšími príslušnými institucemi, napr. Sociologickým ústavem AV CR,
který nekteré své sociologické pruzkumy zameruje i na problematiku životního
prostredí v CR. Poprvé se tak stalo v roce 1993, podruhé v roce 2000, a sice v rámci
dlouhodobého mezinárodního programu ISSP (International Social Survey Programme).
Výzkum ”Životní prostredí 2000 v CR” byl zameren v prvé rade na postoje obyvatel
starších 18 let k životnímu prostredí7).. Výzkum kladl zvláštní duraz na zjištení míry
”rozchodu” mezi proklamovanými názory respondentu k problematice ŽP a jejich
skutecným chováním a byl prezentován v rade trídení podle identifikacních znaku
respondentu (náboženské vyznání, politická a sociální príslušnost respondentu, vek,
pohlaví aj.). Z výsledku pruzkumu vyplývá, vedle rady zajímavých dílcích poznatku,
obecný záver, že naprostá vetšina respondentu uznává nutnost zvýšené ochrany ŽP,
ale zhruba dve tretiny z nich není ochotno prispívat na tuto ochranu formou zvýšených
cen nebo daní, tj. snížením své životní úrovne. Rozchod mezi proklamovanými
a skutecnými postoji má výraznou závislost na vzdelání (cím vyšší vzdelání, tím vyšší
7
Jandová, N.: Postoje k životnímu prostredí (ISSP 2000), staženo z Internetu a publikováno v Bulletinu
”Data a Fakta”, Sociologický ústav AV CR, Praha, ISSN 1210-7743, 2001.
18
skutecná snaha a ochota pomoci i financne). Naproti tomu je nevýrazná závislost na
veku respondenta.
Obecná pripomínka k tomuto pruzkumu v metodické rovine spocívá v tom,
že precenuje úlohu financních prostredku. Ta je skutecne vysoká ve fázi ”melké”
ekologie, zatímco v hlubinné ekologii a v naplnování zásad ekologického životního
stylu by se mela snižovat a naopak narustat úloha dobrovolnosti jiných alternativních
a duchovních hodnot a životních postoju.
1.6 Strategie udržitelného rozvoje CR pred vstupem do EU
Poslední verzi Strategie udržitelného rozvoje CR dokoncil tým interních a externích
pracovníku Ceského ekologického ústavu Praha v polovine roku 20028). Podle slov
bývalého ministra životního prostredí Miloše Kužvarta jde o dokument, který ”urcuje
smer rozvoje státu na príštích 15 let”. Ceská republika se dnes, na rozdíl od období
1992-97, plne hlásí k principum trvale udržitelného rozvoje. Ve zmíneném dokumentu
skutecne nejde jen o obecné proklamace. Již pri jeho zadání MŽP zduraznilo,
že smyslem není zpracování bezkonfliktního materiálu, ale stanovení obsahove
výstižných a casove urcených cílu , což se zrejme podarilo.
O znacné šíri záberu ”Strategie” svedcí nekolik vybraných principu:
?? Lidstvo musí zacít cílevedome regulovat svou reprodukci a spotrebu nebo
vzít na vedomí neodvratitelný katastrofický scénár. Bez obetování
neudržitelných prvku soucasného životního stylu a hospodárských
mechanismu ke zlepšení nedojde.
?? V trvale udržitelné spolecnosti je hlavním principem spolupráce, nikoliv
souteživost. Co nejvetší pocet hmotných a energetických toku je zacyklen
na co nejmenším území.
?? Prevažujícím typem osídlení by melo být menší mesto do 10 tisíc obyvatel
a venkovská sídla do 1000 obyvatel, s minimem prepravních nároku
na tranzit pres území ostatních samosprávných hospodárských celku.
?? Ekonomika je zamerena na uspokojování základních potreb, ne na jejich
spotrební vytvárení, neexistuje reklama, ceny základních potravin, vody
a bydlení jsou limitovány státem. V politickém živote hrají významnou roli
university, školy, místní a regionální kulturní instituce, v nichž je
dosahováno vetšinove sdíleného konsensu. Vedle verejné kontroly
smerování spolecnosti existují právní nástroje vcetne nejtvrdší represe
asociálních jevu.
Tento dokument není samozrejme v rade formulací konformní s programy nekterých
politických stran, zejména s obecne proklamovaným cílem zajistit rychlý a trvalý
ekonomický rust a zvyšování životní úrovne v prvé rade formou ”materiálního
8
Geussová, M.: Ekologictí disidenti mají program, Copyright: Economia Online, a.s. 2002, http: //
www.ihned.cz, zdroj: Hospodárské noviny, 19.6.2002
19
blahobytu”. Strategie TUR tuto skutecnost musí respektovat, ale její prijetí by melo
položit základ nezbytných zmen v budoucnu.
Je dobré, že Ceská republika má zpracovánu Strategii udržitelného rozvoje ješte
pred vstupem CR do EU a že ji muže konfrontovat s obdobnými materiály Evropské
unie dosáhnout postupne zmeny v názoru spolecnosti na orientaci hospodárské politiky
jen na uspokojování konzumních tendencí. Zatím však je treba brát jako fakt,
že zatímco v rámci CR je kritérium trvalé udržitelnosti pri debatách naprosto
marginální, v EU je debata o trvalé udržitelnosti již podrobne strukturovaná. Ze
základních dokumentu EU jasne vyplývá, kam se politika EU hodlá do budoucna
zamerit – na problematiku zmen klimatu, ochrany lidského zdraví, ochrany pudy
a biodiversity, hospodarení s prírodními zdroji a nakládání s odpady. Plne v souladu
s novou orientací politiky EU je potreba prehodnotit i naše zámery rozvoje
infrastruktury s preferencí investic do verejné dopravy, zejména do železnicní síte.
V EU se pocítá se snížením financní podpory ze strukturálních fondu EU silnicní
doprave. Strategie zretelne hovorí o prehodnocení rozvoje celé dopravní infrastruktury
v rámci EU9) .
Ocekávané propojení vstupu do EU s modernizací CR vytvárí predpoklady pro
významný synergický efekt. Proces príprav se muže stát zdrojem posílení
”ekogramotnosti” obyvatel CR a rustu povedomí o principech ”trvalé udržitelnosti”
a naopak: posilování ”ekogramotnosti” ceské verejnosti muže významne prispet
k posílení podpory vstupu CR do EU. Chybí-li nám dostatecný zájem a participace
verejnosti na prípravách zeme na vstup do EU, pak ochrana životního prostredí
by mohla predstavovat jednu z možných cest posílení pro evropských tendencí.
Prijetím a zavedením legislativy a informatiky životního prostredí EU se v CR zlepší
obyvatelum CR kvalita života. Pro CR to bude znamenat radu ekonomických
i sociálních výhod, zejména v oblasti zlepšování zdravotního stavu obyvatel, zvyšování
efektivnosti, ekologizace a konkurenceschopnosti prumyslu, využívání prírodních
zdroju, ochrany ovzduší a vod, kulturních památek apod. Povedomí o techto
skutecnostech by se melo stát základem ekologické výchovy obyvatel CR a nástrojem
zvýšení jejich zájmu o clenství v EU.
Duraz na kvalitu života se v politice Evropské unie prosazuje stále výrazneji. Jedním
z oficiálních klícových cílu EU se stalo dosažení takového typu rozvoje, který by byl
trvale udržitelným, tj. únosným ekonomicky, ekologicky a sociálne. Intenzivne
pokracují práce na integraci kritérií trvalé udržitelnosti do sektorových politik.
Evropská unie se na svetové politické scéne stala v mnoha smerech vedoucím
aktérem trvalé udržitelnosti10) . Tyto aspekty zduraznuje dokument Strategie trvale
udržitelného rozvoje EU a Akcní programy pro životní prostredí.
9
Ceská republika a Evropská unie: prišel cas zmeny priorit – od vyjednávání k clenství (expertní dokument),
Gabal, Analysis and Colsulting Praha, Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. Praha, prosinec 2001
10
Viz napríklad vývoj situace kolem Kjótského protokolu, omezujícího produkci skleníkových plynu,
zejména velmi kritické stanovisko politiku EU k odmítnutí Kjótské dohody americkým prezidentem
G.W.Bushem v roce 2001.
20
2. Zobrazování interakcí mezi životním prostredím
a ekonomikou
2.1 Základní problémy zobrazování
Integrace strategie trvale udržitelného rozvoje s usmernováním hospodárské politiky má
svuj obraz v metodologii tvorby informacních zdroju. Základním cílem rozvoje této
metodologie je zobrazení vzájemných interakcí mezi aktivitami spolecnosti a životním
prostredím.
Pro tento prístup je príznacný predevším prechod od autonomne prezentovaných
indikátoru ekonomického vývoje a
charakteristik stavu životního prostredí
k provázaným systémum prehledu a koincidencních tabulek, úctu a bilancí.
To umožnuje lépe popsat a následne zapocítat ztráty potenciálu životního prostredí
do ekonomických výstupu.
Jednou z cest jak ekologický faktor zahrnout do kvantitativních charakteristik
ekonomického vývoje
je výpocet
makroekonomických agregátu upravených
o environmentální faktor. V principu jde o kvantitativní vyjádrení míry cerpání
prírodních zdroju a poškozování životního prostredí s tím, že výsledná hodnota je
chápána jako ekonomická ztráta, o kterou je treba snížit tradicní ukazatel hrubého nebo
cistého domácího produktu.
I když metodologie tohoto rešení je již všeobecne akceptována, v praxi je aplikace
tohoto prístupu stále spíše jen experimentální záležitostí a výsledky jsou posuzovány
spíše skepticky. Na jedné strane hrají svou roli obavy z možných nepresností
pri výpoctu penežního ocenení cerpání a poškozování prírodního potenciálu. Na druhé
strane je vypovídací hodnota tohoto výpoctu prijímána s reservou zejména proto,
že tento indikátor si klade obtížne realizovatelný cíl, a to postihnout v jedné hodnote
celý komplex ekonomických, sociálních a environmentálních aspektu. Dále je nutno
brát v úvahu i stanoviska politické a decizní sféry. Ta je v soucasné dobe orientována
zejména na zajištení ekonomického rustu a životní úrovne.
V soucasnosti je proto hlavním smerem rozvoje informacní strategie v této oblasti
integrace ekonomického a environmentálního úcetnictví formou speciálních úctu
a bilancí, ve kterých by byly identifikovány náklady a výnosy spojené s využíváním
prírodních statku a služeb poskytovaných životním prostredím. V techto úctech by mely
být kvantifikovány materiální a financní toky odpovídající dopadum ekonomických
aktivit na životní prostredí. Na rozdíl od prístupu založeného na konstrukci
environmentálne upravených penežních agregátu produkce je možno touto cestou získat
informace za jednotlivé složky životního prostredí, sektory a odvetví ekonomiky nebo
dokonce za regiony.
Základním metodologických rámcem pro takto pojatý informacní systém je model
národních úctu. Integrace environmentálního úcetnictví se soustavou národních úctu
má v tomto prípade formu satelitních úctu ke konvencnímu modelu národních úctu.
To umožnuje vyjádrit vedle monetární stránky vazeb mezi ekonomikou a životním
prostredím i fyzické toky prírodních aktiv plynoucích do ekonomiky.
Rozvoj satelitních úctu je metodicky rešen tak, aby pri ruzné míre podrobnosti
odpovídající rozsahu a kvalite informacních zdroju, umožnoval rešit tri dlouhodobé
úlohy:
21
?? Identifikaci financních toku souvisejících s kvantifikací výdaju na ochranu
životního prostredí
?? Bilancování zásob prírodních zdroju zejména z hlediska jejich cerpání
s vyústením do materiálových a energetických bilancí
?? Kvantifikaci dopadu zmen životního prostredí na spolecnost.
V soucasné dobe je nejdále vypracování monetárních satelitních úctu zamerených
na kvantifikaci vynaložených výdaju na životní prostredí a to jak z hlediska nositelu
techto výdaju, tak z hlediska cílu techto výdaju.
Obsahové pojetí této kategorie je stále predmetem diskusí a precizací. Rozdíly jsou
predevším v šíri environmentálních výdaju. Je prirozené, že v soucasné praxi
se nejcasteji setkáme s uplatnením užšího pojetí, které se opírá o zjišt ování ( výpocet)
tech výdaju, které byly vyvolány nutností plnit urcité závazky, vyplývající z výrobního
nebo spotrebního procesu vuci požadavkum spolecnosti.
Technicky jde o identifikaci environmentálne orientovaných položek nákladu v rámci
ekonomického úcetnictví. Existuje tu prímá vazba na informacní zdroje, se kterými
pracuje konvencní systém národních úctu. Do budoucna je zapotrebí pocítat s tím,
že toto nejužší pojetí je nedostacující a neodpovídá plne principum trvale udržitelného
rozvoje. Prihlíží totiž pouze ke krátkodobým vlivum ekonomických cinností na životní
prostredí a nebere v úvahu kvantitativní i kvalitativní vlivy interakcí mezi ekonomikou
a prírodou v delším casovém horizontu.
Stále otevreným problémem je ve svete i u nás tzv. „Internalizace externalit“.
Za externality se považují výdaje na snížení nebo odstranení negativních vlivu težební
a výrobní cinnosti na životní prostredí, které jsou vesmes hrazeny z verejných rozpoctu.
V budoucnu by melo jít o zahrnutí techto výdaju do výrobních nákladu a tím
i do velkoobchodních cen.
V odborné literature je to predevším koncept hypotetických – imputovaných
environmentálních výdaju. Ty by mely obsahovat vycíslení dodatecných výdaju, jejichž
vynaložení by melo zarucit, že dopady ekonomických aktivit na prírodu nepovedou
dlouhodobe ke kvantitativnímu i kvalitativnímu zhoršování životního prostredí.
Aplikace tohoto pojetí v praxi by významne prispela ke zmene v orientaci rozvojových
projektu jak na úrovni mikro tak na úrovni makro tak, aby ekonomické aktivity
nezmenšovaly nebo nezhoršovaly prírodní potenciál.
Praktická realizace tohoto pojetí však naráží na dva základní problémy :
?? Problém ocenení netržních aktivit a statku souvisejících s koncepcí trvale
udržitelného rozvoje
?? Problém definování ”standardu udržitelnosti” pro využívání ruzných složek
prírodních aktiv a to jak z kvantitativního tak z kvalitativního hlediska,
(vcetne aspektu estetiky, biodiverzity, zachování ekosystému i zdravotního
stavu obyvatelstva apod.).
2.2 Vazby mezi systémem národních úctu a úctu životního
prostredí v EU
V rámci Evropské Unie, zvlášte pak pri cinnosti jeho statistického úradu – Eurostatu, se
systému národních úctu venuje dlouhodobe znacná pozornost, protože základní
makroekonomické výstupy, které systém poskytuje, mají v rámci EU charakter
22
kriteriálních indikátoru a jsou využívány pri tvorbe politiky zamerené na zvýšení
koheze a na snížení diferencí mezi státy a regiony Evropy.
Vzhledem k tomu, že teprve následne se EU zacala zabývat i problémy životního
prostredí, jako nezbytné podmínky spolecenské koheze, vznikala i potreba vytvárení
adekvátních informacních fondu a to jak ve forme základních datových bází,
tak ve forme úctu a bilancí.
V roce 1994 byl Eurostatem vypracován ”Evropský systém pro sber ekonomických
informací o životním prostredí” (European System for Collection of Economic
Information on the Environment – SERIEE), který lze považovat za urcitou
metodologickou reakci EU na manuál, vydaný v roce 1993 Statistickou divizí OSN
a nazvaný ”Systém ekonomického a environmentálního úcetnictví” (System
of Environmental and Economic Accounting – SEEA)
V první fázi se iniciativa Eurostatu orientovala na vypracování metodologie dvou
satelitních úctu k Evropskému systému národních úctu (SNA) :
?? Úctu výdaju na ochranu životního prostredí ( Environmental Protection
Expenditure Account – EPEA)
?? Úctu užití a hospodarení s prírodními zdroji.
V další etape však byly aktivity spojené se zavedením úctu prírodních zdroju
pozastaveny a hlavní pozornost Eurostatu se soustredila na modifikaci informacních
zdroju, se kterými pracuje systém národních úctu, pro potreby satelitního úctu EPEA.
Konecnou podobu satelitního úctu tvorí tri vzájemne propojené soubory dat :
1. Národní výdaje na ochranu životního prostredí
2. Produkce charakteristických služeb
3. Financování národních výdaju na ochranu životního prostredí
Z informacního výstupu EPEA je možno predevším kvantifikovat financní zatížení státu
i ruzných seskupení ekonomických subjektu v souvislosti s výdaji na ochranu životního
prostredí.
Nejvýznamnejším syntetickým ukazatelem z tohoto hlediska je „Podíl národních výdaju
na ochranu životního prostredí na
vytvoreném hrubém produktu”. Podle
aproximativních propoctu se tento podíl v clenských zemích EU pohybuje v intervalu
od 2% do 2,5%. K tomu je však nutno dodat, že reálná data o výdajích na ochranu
životního prostredí jsou ve vetšine clenských zemí EU k dispozici pouze za verejný
sektor a prumysl a tyto odhady mají ruznou kvalitu.
Pro hlubší analýzu odvetvových, prostorových a casových diferencí je nezbytná znalost
struktury agregátu ”Národních výdaju na ochranu životního prostredí”.
Podle tabulky typu A tohoto satelitního úctu jsou základními položkami národních
výdaju:
1. Spotreba specifických produktu
2. Hrubá tvorba kapitálu pro charakteristické aktivity
3. Hrubá tvorba kapitálu v oblasti specifických produktu
4. Specifické transfery nezahrnuté v položkách 1. 2. 3.
5. Financováno zbytkem sveta
Užití celkem rezidentskými jednotkami = (1+2+3+4) - 5
K výše uvedenému je nutno doplnit, že charakteristickými aktivitami se rozumejí
cinnosti, jejichž cílem je ochrana životního prostredí. Po strukturování techto cinností
23
do ruzných oblastí ochrany životního prostredí se používá klasifikace CEPA
(Classification of Environmental Activities and Expenditure), kterou prijala Konference
evropských statistiku v roce 1994 a která byla aktualizována naposledy v roce 2000.
Klasifikace CEPA – anglická i ceská verze je uvedena v plném znení v príloze.
Za specifické produkty se považují výrobky a upravené výrobky šetrné k životnímu
prostredí a charakteristické služby,.
Specifickými transfery, jako jsou dotace, granty a podpory, se rozumí nevratné platby.
Subjekt provádející opatrení na ochranu životního prostredí získá tyto zdroje obvykle
k provádení charakteristických aktivit, k užití výrobku na ochranu životního prostredí
nebo ke kompensaci príjmových a kapitálových ztrát spojených s ochranou životního
prostredí.
Environmentální dane a poplatky jsou soucástí kategorie národních výdaju na ochranu
životního prostredí jen tehdy, pokud jejich výnos je urcen na tuto ochranu.
Významným analytickým aspektem environmentálních výdaju je sledování struktury
jednotek, které výdaje vynakládají. Satelitní úcet EPEA je sleduje v tomto základním
trídení:
?? Výrobní jednotky financující své charakteristické aktivity formou
mezispotreby a tvorbou hrubého kapitálu
?? Vládní jednotky jako kolektivní spotrebitelé charakteristických služeb
?? Domácnosti jako konecní spotrebitelé specifických produktu.
?? Zbytek sveta jako príjemce specifických transferu..
Realizace tohoto trídení predpokládá, že potrebné údaje jsou k dispozici a že ve fázi
zjišt ování podkladu pro satelitní úcet EPEA jsou k dispozici príslušné statistické
klasifikace.
Experimentální sestavení Úctu výdaju na ochranu životního prostredí
pro Ceskou
republiku za rok 1997 ( viz Ritschelová, Steuer) ukázalo, že vážným problémem
informacních
zdroju
v CR
je
identifikace
producentu
specializovaných
na environmentální cinnosti a služby a rovnež problémy se zjištením objemu
charakteristických produktu a služeb. Tyto problémy se promítají do kvality dat
v tabelaci B – Produkce charakteristických služeb.
Potrebné soubory informací bude treba získat od ekonomických subjektu, které
se zabývají charakteristickými aktivitami jako specializovaní producenti, u nichž
je ochrana životního prostredí jejich hlavní cinností a rovnež od subjektu
nespecializovaných, pro které jsou aktivity spojené s ochranou životního prostredí
vedlejší nebo doplnkovou cinností. Za soucasného stavu statistického zjišt ování
je možnost získat potrebné údaje omezena u sektoru specializovaných podniku
a to predevším temito problémy :
?? Statistická klasifikace ekonomických cinností (OKEC) umožnuje
identifikovat pouze subjekty, které jsou klasifikovány v odvetví 90
a to do OKEC 90.01 – cištení odpadních vod, 90.02 - sber a odstranování
tuhého odpadu, 90.03 – odstranování nebo zastavení ekologických škod
a podobné cinnosti. To však nevycerpává celý soubor specializovaných
producentu.
?? Producenti jsou zarazeni do odvetví OKEC 90 podle své prevažující
cinnosti, která se nemusí vždy krýt s charakteristickými službami
24
?? Produkcní statistiky nejsou prizpusobeny potrebám statistiky životního
prostredí a neposkytují komplexní a dostatecne presný soubor informací
o rozsahu charakteristické produkce.
Rešení problému bude spocívat zejména ve stanovení seznamu produktu (výrobku
a služeb) prvotne urcených k ochrane životního prostredí a to s ohledem na podmínky
Ceské republiky a následne ve stanovení souboru subjektu poskytujících specializované
produkty a služby ochrane životního prostredí. Dalším krokem musí být dusledná
identifikace jak produktu, tak subjektu.
K tomu, co již bylo receno, je úcelné dodat, že pokud se týká produktu šetrných
k životnímu prostredí, nepujde jen o dosažení úplnosti potrebných údaju, ale také
o kvantifikaci jejich pozitivního vlivu na životní prostredí v komparaci s puvodne
vyrábenou ( k životnímu prostredí málo šetrnou ) produkcí.
25
3. Soucasný stav monitorování trvale udržitelného rozvoje
v CR
Monitorování a následné hodnocení trvale udržitelného rozvoje je jednou
z podminujících stránek úspešné realizace jak celkove prijatých strategií a koncepcí, tak
jejich jednotlivých cástí. V predchozí kapitole byl charakterizován význam potrebného
souboru informací i jejich obsahová struktura. Ukazuje se, že pro komplexní posouzení
udržitelného rozvoje je nutné kombinovat jak údaje o ekonomickém a sociálním vývoji
spolecnosti, tak údaje charakterizující vlivy ekonomických a sociálních aktivit
na životní prostredí. Jde o fyzikálne nebo naturálne vyjadrované veliciny a o jejich
ocenení a hodnotové vyjádrení.
Merení príslušných velicin ve fyzikálních nebo naturálních jednotkách se již delší dobu
provádí. Problémy s tím spojené jsou vetšinou známé a jejich rešení je postupne
osvojované.
Ocenování vlivu na životní prostredí v hodnotovém vyjádrení je
teoretickým
problémem a navíc naráží na znacné bariéry pri zjišt ování potrebných reálných údaju.
Je proto nutno hledat kompromis mezi teoretickými potrebami na strane jedné
a možnostmi zjistit dostatecne kvalitní a porovnatelné informace z oblasti verejné
správy, podnikatelského sektoru a domácností na strane druhé. Nezbytným požadavkem
je rovnež dlouhodobá stabilita takového zpusobu zjišt ování informací, aby bylo možno
agregovaná data sledovat a vyhodnocovat v dlouhodobém casovém vývoji. Jedine tak
bude možno zjistit a charakterizovat tendence, které se v udržitelném rozvoji budou
projevovat.
V Ceské republice je k dispozici pomerne široký soubor informací, charakterizující
sociální a ekonomický vývoj na makro úrovni, s poklesem velikosti regionu
komplexnost informacního fondu klesá, to znamená, že na úrovni kraje
(region NUTS 3) je míra úplnosti informacního souboru nižší, nebo reálne zjištená data
je nutno nahradit aproximativními propocty i odhady.
Merení vlivu ekonomického a sociálního vývoje na životní prostredí je v Ceské
republice pomerne široce zabezpecováno a informacní fond charakterizující fyzikálne
nebo naturálne vyjadrované vlivy je z mezinárodního hlediska dostacující. Svedcí o tom
schopnost Ceské republiky reportovat o techto vlivech orgánum EU, OECD nebo OSN.
Informacní deficity se soustred ují zejména do oblasti hodnotového vyjádrení jak
vlivu, tak ocenení aktivit zamerených na ochranu životního prostredí. Práve oblasti
ocenování aktivit na ochranu životního prostredí se v soucasnosti venuje ve svete
znacná pozornost. Ceská republika v této dobe není schopna plne uspokojit své závazky
plynoucí
z povinností
poskytovat
informace
mezinárodnímu
spolecenství
(EU,OECD,OSN) o rozsahu financních prostredku venovaných na ochranu životního
prostredí.
3.1 Obsah a rozsah informací zjišt ovaných v CR
Monitorování trvale udržitelného rozvoje zabezpecují v Ceské republice príslušné
orgány státní správy, respektive jejich odborné instituce. Merení fyzikálních velicin
spojených s trvale udržitelným rozvojem provádí instituce a ústavy, patrící predevším
do resortu Ministerstva životního prostredí, prípadne Ministerstva zemedelství. Jsou
26
to zejména Ceský hydrometeorologický ústav, Výzkumný ústav vodohospodárský
T. G. Masaryka a Agentura ochrany prírody a krajiny.
Také podnikatelské subjekty, které poskytují služby v oblasti ochrany životního merí
rozsah svých aktivit. Podnikatelské subjekty, zatežující svou cinností životní prostredí
vedou evidence o této záteži.Vetšina informací z této oblasti je reportována formou
statistického výkaznictví o životním prostredí. Statistická zjišt ování provádí Ceský
statistický úrad, Ministerstvo zemedelství a Ministerstvo životního prostredí.
Statistické výkaznictví je zakotveno v Programu
a je pro respondentské subjekty povinné.
Obsah i rozsah zjišt ování je patrný z následujícího prehledu:
statistických
zjišt ování
Ceský statistický úrad:
Odp 5-01 Rocní výkaz o odpadech
Iv 3-01 Rocní výkaz o investicích
VH 8a-01 Rocní výkaz o vodních tocích a dodávkách povrchové vody
VH 8b-01 Rocní výkaz o vodovodech a kanalizacích
Les 8-01 Rocní výkaz odvetvových ukazatelu v lesnictví
Osev 3-01 Výkaz o plochách osevu zemedelských plodin
VaK 2002 Cenzus vodovodu a kanalizací
AGC 2000 Agrocenzus 2000 (dvouletá periodicita)
Ministerstvo zemedelství:
Les (MZe) 1-01 Rocní výkaz o hospodarení v lesích
Mysl (MZe) 1-01 Rocní výkaz o honitbách, stavu a lovu zvere
Ministerstvo životního prostredí:
Vod (MŽP)1-01 Rocní výkaz o placení poplatku za vypouštení odpadních vod
do povrchových vod
Vod (MŽP)3-01 Rocní výkaz o znecištení vodních toku
Popl (MŽP) 1-01 Rocní výkaz o poplatcích za znecišt ování ovzduší (strední zdroje
znecištení)
Popl (MŽP) 3-01 Rocní výkaz o poplatcích za ukládání odpadu
Popl (MŽP) 2-01 Rocní výkaz o odnetí a o poplatcích za odnetí pozemku urcených
k plnení funkcí lesu podle lesního zákona
Les (MŽP) 4-01 Rocní výkaz o hospodarení v lesích ve státním vlastnictví na území
národních parku CR a jejich ochranných pásem
Mysl (MŽP) 2-01 Rocní výkaz o honitbách, stavu a lovu zvere na území národních
parku
Geo (MŽP) V3-01 Rocní výkaz o pohybu a stavu zásob výhradních ložisek nerostných
surovin
Odv (MŽP) 1-01 Rocní výkaz o odnetí a o odvodech za odnetí pudy ze zemedelského
pudního fondu podle zákona o ochrane zemedelského pudního fondu.
Informace získávané statistickým zjišt ováním a cinností odborných institucí príslušných
orgánu státní správy poskytují pomerne bohatý informacní fond pro provádení
monitoringu. Svedcí o tom i stupen uspokojování požadavku, který na monitoring
a následný repoting kladou orgány Evropské Unie.
27
3.2 Požadavky Evropské Unie a jejich uspokojování
Rozsah statistického výkaznictví pro EU je urcen oficiálním dokumentem,
tzv. Souhrnem statistických požadavku, který v cásti environmentálních ukazatelu
doporucuje vést statistiku v techto sedmi oblastech životního prostredí:
1. Hybné síly ovlivnování životního prostredí – výstupy z odvetvových
statistik s vazbou na dopad cinnosti odvetví na životního prostredí
2. Odpady
3. Statistika vzácných a nebezpecných látek
4. Voda a vodní hospodárství
5. Emise
6. Indikátory ohrožení životního prostredí a udržitelného rozvoje
7. Statistika výdaju na ochranu životního prostredí.
Dohody o plnení statistického výkaznictví mají stejnou právní sílu jako standardní
legislativní normy a jsou tedy pro kandidátské zeme v procesu harmonizace závazné.
Podrobnejší rozpracování jednotlivých oblastí sleduje tyto metodické cíle:
1. Hybné síly ovlivnování životního prostredí – výstupy z odvetvových statistik
s vazbou na dopad na životního prostredí.
Zjišt ování požadovaných informací je založeno na dohode mezi Eurostatem
a národními statistickými úrady. Zjišt ované údaje mají význam pro hodnocení míry
zapojení environmentální složky do sféry politiky a pro širší využití již existujících
socio-ekonomických ukazatelu.Slouží rovnež k poznání hybných sil, jejichž výsledkem
je ovlivnování dopadu na kvalitu životního prostredí. Ukazatele by mely integrovat
environmentální složku do ruzných oblastí socio-ekonomických informací. V soucasné
dobe Eurostat doporucuje venovat se temto smerum rozvoje:
?? nitrátové, fosfátové a draslíkové bilance v zemedelství
?? vývoj indikátoru o spotrebe pesticidu
?? vývoj agro-environmentálních indikátoru.
V Ceské republice je možno požadavek na informace pokrýt výstupy z existujících
informacních zdroju o socio-ekonomických jevech s využitím stávajících prurezových
a odvetvových statistik CSÚ. Potrebný soubor dat lze eventuálne doplnit o data
z administrativních zdroju. Ukazatele tohoto typu jsou pravidelne zarazovány
do Statistické rocenky CR (vydávané Ceským statistickým úradem), nebo do Rocenky
životního prostredí CR (vydávané spolecne Ministerstvem životního prostredí a Ceským
statistickým úradem).
2. Odpady
Zjišt ování v oblasti odpadu zatím nemá legislativní podklad, a je založeno na dohode
mezi Eurostatem a národními statistickými úrady. V soucasné dobe (ríjen 2002) se však
pripravuje návrh Narízení Rady Evropy o vedení statistiky odpadu.
K založení harmonizovaného systému statistiky odpadu na evropské úrovni slouží
Spolecný dotazník Eurostat/OECD o stavu životního prostredí, který zahrnuje 6 tabulek:
?? produkce odpadu podle sektoru
28
?? produkce, regenerace a recyklace vybraných druhu odpadu
?? produkce, nakládání a zneškodnení prumyslového odpadu v kategorii
Ostatní
?? produkce, nakládání a zneškodnení nebezpecného odpadu podle druhu
odpadu
?? produkce, sber, nakládání, zneškodnení a složení komunálního odpadu
?? zarízení na nakládání a zneškodnování odpadu.
Doporucenou metodikou pro definování informací o odpadech je z hlediska Eurostatu
metodika pro Spolecný dotazník Eurostat/OECD o stavu životního prostredí, cást
Odpady.
V Ceské republice jsou požadavky na informace
plne saturovány výstupy
ze statistického zjišt ování ( výkaz Odp 5-01), provádeného Ceským statistickým
úradem. Metodické vymezení informace o složení komunálního odpadu – separovaný
sber, kterou nebylo možné zatím zjišt ovat , vyplývá z nového zákona cís. 185/2001
Sb., o odpadech.
Požadavky Spolecného dotazníku Eurostat/OECD je CR schopna plnit ve všech
hlavních ukazatelích. Ze šesti tabulek uvedených v 1.2 jsou k dispozici data pro úplné
vyplnení tabulky c. 1, 3, 4, 5, 6; pro tab. 2 jsou data pro více než polovinu velmi
podrobne clenených ukazatelu.
3. Statistika vzácných a nebezpecných látek
Zjišt ování informací nemá legislativní podklad, je založeno na dohode mezi Eurostatem
a národními statistickými úrady.
V soucasnosti není stanovena pro tuto oblast statistiky metodika a
sber dat
se neprovádí. Další postup se zrejme zamerí na kompilaci statistiky toku specifických
látek, které jsou vzácné, nebo mají nebezpecné vlastnosti. Eurostat predpokládá, že
v první fázi bude treba provést studie skupiny vybraných chemických látek, vcetne
pesticidu a nekterých težkých kovu s využitím báze dat získané z dostupných zdroju.
Na Ceskou republiku není v soucasné dobe kladen žádný požadavek orgány EU.
Oblast se zatím statisticky nesleduje.
4. Voda a vodní hospodárství
Zjišt ování nemá legislativní podklad, je založeno na dohode mezi Eurostatem
a národními statistickými úrady. Clenským státum
EU i asociovaným státum
se doporucuje postupovat pri vývoji statistiky vodního hospodárství (pokud zatím není
zavedena nebo jen cástecne) v souladu s požadavky Eurostatu. Jako metodika zjišt ování
potrebných informací zatím slouží metodické pokyny pro Spolecný dotazník
Eurostat/OECD o stavu životního prostredí, cást Voda.
V Ceské republice lze propojením informacních zdroju (CSÚ, MZe, MŽP) pokrýt
vetšinu požadavku. Zlepšení toku dat o odberech vody z podzemních a povrchových
zdroju podle jednotlivých odvetví ekonomické cinnosti lze ocekávat po zavedení
vyhlášky Ministerstva zemedelství k zákonu c. 254/2001 Sb., o vodách o zpusobu
a cetnosti merení množství a jakosti vody. S vyplnováním Spolecného Dotazníku
Eurostat/OECD nejsou potíže.
29
5. Emise
Zjišt ování nemá legislativní podklad, je založeno na dohode mezi Eurostatem
a národními statistickými úrady. Eurostat požaduje vést statistiku deseti ukazatelu emisí
do ovzduší. Jedná se o SO2, NOx, polétavý prach, CO, VOC, metan, Pb, CO2, CFC
a halony v clenení podle zdroju. V otázce metodiky Eurostat odkazuje na metodiku
pro Spolecný dotazník Eurostat/OECD o stavu životního prostredí, cást Ovzduší.
V Ceské republice je potrebný soubor informací plne zajišt ován Ministerstvem
životního prostredí prostrednictvím Ceského hydrometeorologického ústavu.
6. Indikátory ohrožení životního prostredí a indikátory udržitelného rozvoje
Zjišt ování nemá legislativní podklad, je založeno na dohode mezi Eurostatem
a národními statistickými úrady. Eurostat nevytvárí rámec pro specializovaný sber dat
prímo od clenských státu, ale využívá data získaná z jiných národních zdroju nebo
od ruzných mezinárodních organizací. Metodika indikátoru je predmetem vývoje, zatím
se uvádí odkaz na UN Methodological sheets on indicators of Sustainable development.
V Ceské republice je možno požadavek na informace pokrýt výstupy z existujících
informacních zdroju o socio-ekonomických jevech s využitím stávajících prurezových
a odvetvových statistik CSÚ. Potrebný soubor dat lze eventuálne doplnit o data
z administrativních zdroju. Ukazatele tohoto typu jsou pravidelne zarazovány
do Statistické rocenky CR (vydávané Ceským statistickým úradem), nebo Rocenky
životního prostredí CR (vydávané spolecne Ministerstvem životního prostredí a Ceským
statistickým úradem). Výjimkou je informacní deficit v oblasti financního vyjádrení
príslušných jevu, zejména deficit komplexních výdaju na ochranu životního prostredí.
7. Statistika výdaju na ochranu životního prostredí
Zjišt ování dat i jejich reporting je legislativne podložen Narízením Rady c. 97/58
z 20. 12. 1996 (OJ:L014 z 17. 1. 1997) (Structural Business Statistics) a dohodou mezi
Eurostatem a národními statistickými úrady.
V soucasné dobe je v procesu schvalování návrh na dodatek Narízení o zavedení dalších
environmentálních ukazatelu.
Podle dohody clenských státu mají data o výdajích na ochranu životního prostredí
zahrnovat soukromý a verejný sektor.
Sber dat slouží k vytvorení porovnatelné statistiky výdaju na ochranu životního
prostredí v rámci Evropského systému sberu dat o ekonomice životního prostredí
(SERIEE), k urcení vazeb mezi životním prostredím a ekonomikou a k propojení
na satelitní úcet životního prostredí.
V otázce metodiky statistiky výdaju na ochranu životního prostredí vychází Eurostat
z dlouhodobého cíle integrovat do konvencního systému národních úctu údaje
kvantifikující celkové výdaje na životním prostredí. Základními metodickými materiály
jsou : SERIEE - Manual a metodika pro Spolecný dotazník Eurostat/OECD o stavu
životního prostredí, cást Výdaje na ochranu životního prostredí. Podrobné ukazatele
nejsou stanoveny, nicméne Eurostat ocekává zajištení následujících základních údaju
v mezinárodne unifikovaném “Dotazníku”:
?? investice celkem
?? z toho investice „end-of-pipe“
?? vnitrní bežné výdaje
?? príjmy z vedlejších produktu
30
?? poplatky a nákupy služeb
Pro Ceskou republiku to v soucasnosti predstavuje vážný problém, protože
za stávajícího stavu nejsou informacní toky v CR schopny v plném rozsahu uspokojit
ani požadavky orgánu EU ani všechny vnitrostátní potreby. Z uvedených základních
údaju muže CR v soucasnosti poskytnout jen informace o celkovém objemu investic,
bez strukturování na investice „end of pipe” a na investice do zarízení integrovaného
do výrobního procesu.
Informacní deficit panuje v oblasti informací o bežných výdajích na ochranu životního
prostredí a to jak orgánu verejné správy, tak podnikatelského sektoru a nejsou rovnež
prímé informace o výdajích domácností v této oblasti. Další informacne nepokrytou
oblastí jsou data o príjmech z cinností, týkajících se ochrany životního prostredí.
V souhrnu to znamená, že Ceská republika nemá v soucasné dobe vybudován
komplexní systém toku informací, který by umožnovat sestavit celkovou bilanci výdaju
na ochranu životního prostredí a príjmu s tím spojených a nemuže tedy zabezpecit
informace o spolecenských výdajích na ochranu životního prostredí jak absolutne, tak
v relaci k vytvorenému HDP. To ve svých dusledcích narušuje jak export informací
orgánum EU, tak brzdí aplikaci enviromentálního úcetnictví v CR na makro úrovni.
Shrnutí
Z porovnání nároku Evropské unie na informace o životním prostredí s možnostmi
Ceské republiky je patrné, že v oblasti jevu vyjadrovaných fyzikálne nebo naturálne
jsou požadavky témer zcela uspokojeny. Nevznikají proto nové požadavky na zavádení
dalších statistických zjišt ování. Pouze bude nutno stávající informacní systémy doladit
a zpresnit ve shode s aktuálním stavem metodiky.
Další smer rozvoje techto informacních souboru bude zrejme spjat s konkretizací potreb
monitorování realizace strategie udržitelného rozvoje a bude spocívat zejména
v definování charakteristik nove sledovaných jevu s využitím bází již existujících dat.
Pujde predevším o indikátory charakterizující agroenvironmentální oblast a rozšírení
souboru indikátoru udržitelného rozvoje
Zásadnejší rešení si vyžádá pokrytí deficitu v oblasti informací o výdajích na ochranu
životního prostredí a to jak z hlediska vlastních vnitrostátních potreb, tak z hlediska
požadavku na mezinárodní komparace a harmonizace s metodickými standardy EU.
Na tuto problematiku proto bude v dalších kapitolách této zprávy soustredena hlavní
pozornost.
Lze predpokládat, že další požadavky na informace vzniknou pro Ceskou republiku
z plnení Smernice 91/692/EEC (tzv. ”Reportingové smernice”). Predmetem Smernice
je ale spíše politika životního prostredí a informace mají soužit jako doprovodná
dokumentace. Rozborem smernice a posouzením dostupnosti dat pro její plnení
se zabývá studie ”Posouzení dostupnosti dat a informací pro plnení požadavku
Smernice 91/692/EEC”, kterou pro MŽP zpracovala spolecností DHV CR Praha v roce
2000
31
4. Informacní strategie EU v oblasti
na ochranu životního prostredí
kvantifikace výdaju
Zjišt ování výdaju na ochranu životního prostredí se legislativne opírá o Narízení Rady
c. 58/97 z 29.12.1996 ( OJ:LO 14 z 17.1.1997).. Metodika sledování výdaju v oblasti
podnikatelských subjektu (Business Sector) je dále rešena Doporucením Komise
ze dne 30.5.2001 (2001/453/EC).
4.1 Metodické principy
Definice pojmu ”výdaje na ochranu životního prostredí ”
Výdaje na ochranu životního prostredí ( Environmental protection expenditure – EPE)
jsou v techto materiálech definovány jako penežní prostredky vydané na opatrení
spojená bezprostredne s prevencí, redukcí a eliminací znecištení nebo poškození,
která jsou výsledkem výrobního procesu nebo následkem spotreby zboží a služeb.
Z hlediska verejné správy se do výdaju zahrnují
také
príslušné výdaje na
administrativu, monitoring a zavádení potrebných opatrení.
Do výdaju se nezahrnují :
?? Výdaje, které nejsou bezprostredne spojeny s ochranou životního prostredí
a jejichž prvotním cílem jsou technické duvody, komercní cíle nebo ochrana
a bezpecnost pracovišt
?? Kalkulované náklady jako odpisy zarízení na ochranu životního prostredí
a úroky príslušných investicních úveru.
Poznámka k použitému pojmu “ výdaje” :
V metodických pokynech EU se používá pro vyjádrení všech prostredku, které byly
v daném roce vydány na ochranu životního prostredí, anglický výraz “Expenditure”
Nekteré ze složek techto “expenditure” jsou však vzhledem k své povaze v této
metodologii oznacovány “costs” a clenské zeme EU tento princip prevzaly do formuláru
svých statistických výkazu. Zejména se tento princip uplatnuje u nekterých složek
“Current expenditure” ( napríklad ve výrazu “personal costs for enviromental
protection”).
Podobný prístup byl zvolen v této studii. Tam, kde metodologie EU používá anglický
výraz “expenditure”, je použit jako ceský ekvivalent výraz “výdaje” a naopak - tam,
kde metodologie EU používá (ne zcela systematicky) anglický výraz “costs”, je použit
jako ceský ekvivalent výraz “náklady”.
Ve vztahu k zjišt ování výdaju spojených s ochranou životního prostredí se prevážne
používá výraz “expenditure” – “ výdaje”, protože úcetní pojem enviromentálních
nákladu se s tímto pojmem nekryje. Oznacení “výdaje” je proto prevzato jako základní
výraz i pro aplikaci v Ceské republice a autori této studie promítli výraz “ výdaje na
ochranu životního prostredí” i do metodologie a návrhu statistického zjišt ování – viz.
kapitola 7.
Klasifikace výdaju dle domén
Výdaje na ochranu životního prostredí se klasifikují podle devíti oblastí tzv. domén,
jejichž obsah je vymezen v klasifikaci CEPA 2000.
32
Jedná se o tyto oblasti:
?? Ochrana ovzduší a klimatu
?? Nakládání s odpadními vodami
?? Nakládání s odpady
?? Ochrana a sanace pudy, podzemních a povrchových vod
?? Omezování hluku a vibrací ( krome ochrany pracovišt )
?? Ochrana biodiversity a krajiny
?? Ochrana proti zárení (krome vnejšího zabezpecení)
?? Výzkum a vývoj
?? Ostatní aktivity na ochranu životního prostredí .
Strukturování výdaju dle sektoru
Výdaje na ochranu životního prostredí se sledují a strukturují podle ctyr hlavních
sektoru :
?? Verejný sektor
?? Business sektor
?? Domácnosti
?? Soukromé firmy specializované na služby pro ochranu životního prostredí.
Metodologie Eurostatu výslovne upozornuje na to, že vymezení sektoru používané
pri zjišt ování výdaju na ochranu životního prostredí se liší od vymezení sektoru
používaných v systému národních úctu. Rozdíly jsou u sektoru „Verejná správa“, který
je pojat šíreji, než „Vládní sektor“ v národních úctech. Pri zjišt ování výdaju na ochranu
životního prostredí se do sektoru verejná správa zahrnují i organizace, které poskytují
služby životního prostredí a jsou bezprostredne rízeny a financovány orgány verejné
správy (cást trídy 90 NACE). Z dalším rozdílem je zavedení quasi sektoru soukromých
firem specializovaných na ochranu životního prostredí a to na komercním základe (cást
trídy 90 NACE). Eurostat zduvodnuje zavedení techto specifik snahou vyloucit
duplicity pri transferech financních prostredku urcených na výdaje mezi sektory. Z toho
vyplývá, že výstupy ze statistiky národních úctu v sektorovém clenení by bylo treba
transformovat pro výpocet výdaju na ochranu životního prostredí dle sektoru.
Verejný sektor zahrnuje národní a lokální vlády a obce, vládní agentury a další verejné
instituce zabezpecující služby v oblasti ochrany životního prostredí. Do verejného
sektoru se také zahrnují verejné podniky, jejichž prvotním úkolem je poskytování
služeb pro ochranu životního prostredí. ( napr. péci o kanalizace), pokud jsou
financovány a kontrolovány obcemi. Pritom tyto verejné korporace netvorí cást
vládního sektoru v soustave národních úctu.
Business sektor se vymezuje podle tríd klasifikace odvetví národního hospodárství
NACE (rev.1). Výdaje se sledují a publikují dle techto tríd:
?? NACE 01-05 - Zemedelství, lesnictví, rybárství
?? NACE 10-14 - Dobývání nerostných surovin
?? NACE
15-37
Zpracovatelský prumysl ( který lze ješte delit
na 10 pododvetví)
?? NACE 40-41 - Výroby elektriny, dodávky plynu a vody
33
?? NACE 45-90 - Ostatní : to jsou trídy NACE 45 – Stavebnictví, NACE
60-64 - Doprava a spoje, NACE 50-52, 65-67 a cást trídy 90 - Ostatní
služby s výjimkou verejného sektoru, který byl definován v predchozím
odstavci a s výjimkou soukromých firem, které zabezpecují služby v oblasti
ochrany životního prostredí.
Pro mezinárodní komparace se zatím prevážne používají údaje o výdajích na ochranu
životního prostredí za prumysl (dobývání nerostných surovin, zpracovatelský prumysl
a výrobu elektrické energie,dodávky vody a plynu tj. za odvetví NACE 10-14, 15-37,
40-41), s ohledem na dostupnost dat u jednotlivých zemí.
Za soukromé domácnosti se zjišt ují tyto druhy výdaju na ochranu životního prostredí:
?? Výdaje na kontrolu výfukových plynu u motorových vozidel, náklady
na rozdílné ceny za bezolovnatý benzin a platby za služby spojené
se serízením motoru
?? Výdaje za nakládání s odpadními vodami v domácnostech (napr. budování
a údržba septiku)
?? Platby domácností za zabezpecování služeb na ochranu životního prostredí
soukromým firmám.
Soukromé firmy specializované na služby pro ochranu životního prostredí jsou
firmy, jejichž hlavním oborem cinnosti je poskytování služeb jako jsou odvoz,
skladování a zpracování odpadku, odstranování odpadních vod apod. Tyto služby jsou
prevážne vymezeny ve tríde 90 NACE.
4.2 Metodika výdaju na ochranu životního prostredí
Eurostat doporucuje, v souvislosti se zjišt ováním výdaju na ochranu životního
prostredí, sledovat šest skupin ekonomických promenných - ukazatelu, které jsou též
predmetem Spolecného dotazníku Eurostat/OECD o stavu životního prostredí. Obecne
platí, že hodnota celkových výdaju na ochranu životního prostredí predstavuje soucet
všech investicních a bežných výdajových promenných (variables). Každá ze skupin
promenných má svuj specifický ekonomický
charakter a poskytuje možnosti
analytického využívání pro hodnocení aktivit zamerených na ochranu životního
prostredí.
Jednotlivé skupiny promenných jsou následující :
1. Investice
Investice na ochranu životního prostredí zahrnují všechny výdaje (financované
z príspevku, vlastních zdroju a úveru) na porízení stroju, zarízení a pozemku, jejichž
úcelem je ochrana životního prostredí. Hodnota celkových výdaju na investice je sumou
investic dvou základních typu investicních výdaju.
Koncové investice (tzv. end-of-pipe) smerují do opatrení na konci výrobních procesu.
Z hlediska vazby na ochranu životního prostredí je jejich vymezení jednoznacné.Tyto
investice se bezprostredne nepodílejí na výrobním procesu, nemají vliv na výrobní
34
proces ani na množství produkovaného znecištení. Zarízení slouží k odstranení již
vyprodukovaného znecištení. Investicní výdaje zahrnují i náklady na nákup zarízení,
které souvisí s ochranou životního prostredí, jako jsou napr. odkalovací nádrže nebo
septiky.
Investice do integrovaných technologií – jsou investice, které vedou k modifikaci
nebo úprave výrobního procesu s cílem dosáhnout snížení produkovaného znecištení.
Z hlediska prínosu pro ochranu životního prostredí se uvažuje s environmentálním
prínosem realizované technologie. Jeho kvantifikace se opírá o úvahu, že pri uvedení
nového výrobního procesu nebo zarízení do provozu výdaj na ochranu životního
prostredí predstavuje pouze navýšení nákladu oproti nákladum, které by vznikly
porízením alternativního zarízení, které je funkcní a levnejší, ale méne šetrné
k životnímu prostredí. V prípade modernizace již provozovaného výrobního procesu je
výdaj na ochranu životního prostredí roven celkovým výdajum vynaloženým na úpravu,
kterou se dosáhne snížení znecišt ování životního prostredí.
Investicní výdaje zahrnují i náklady na nákup prídavného zarízení, které souvisí
s ochranou životního prostredí, jako jsou napr. katalytické konvertory .
2. Bežné výdaje
Bežné výdaje na ochranu životního prostredí zahrnují náklady na mzdy, pronájmy,
na energie, suroviny a nákupy služeb, jejichž hlavním úcelem je prevence vzniku,
snížení, zneškodnení nebo eliminace znecišt ujících látek a znecištení nebo jakékoliv
poškození životního prostredí, které muže vniknout cinností podniku.
Do bežných výdaju se zahrnují i výdaje spojené s provozem environmentálních
investic, již uvedených do provozu, at se jedná o výdaje vnitrní nebo externí povahy.
Definice bežných výdaju se zakládá na úcetních standardech užívaných v podnikovém
úcetnictví v souladu s úcetními standardy EU, tj. zahrnují se všechny výdaje,
které nejsou kapitalizovány, ale patrí do úctu nákladu a výnosu. Bežné výdaje
predstavují rocne vynakládané prostredky na provoz a údržbu cinností, technologií,
procesu a zarízení (nebo jejich cástí).
Položka „Mzdových nákladu” je tvorena náklady na personál zamestnávaný
v cinnostech k ochrane životního prostredí. Mzdové náklady by mely zahrnovat
všechny výlohy zamestnavatele vcetne odvodu sociálních dávek.
Výdaje spojené s leasingem, který není vykazován v podnikovém úcetnictví jako
hmotný majetek (provozní leasing), by mel být též oznacen jako bežný výdaj.
Bežné výdaje lze rozlišit podle druhu cinnosti do ctyr kategorií:
?? Bežné výdaje na ochranu životního prostredí mají casto vazbu na predchozí
investici do zarízení na ochranu životního prostredí. Patrí sem všechny
výdaje spojené s odpadem, tj. náklady na sber, skladování, úpravu,
skládkování atd.
?? Bežné výdaje vznikají také pri užívání poskytovaných služeb na ochranu
životního prostredí, napr. koordinace v péci o životní prostredí, certifikace,
školení, poskytování informací a výzkum.
?? Bežné výdaje mohou též zahrnovat nákupy zboží, které sice neslouží
k provozu zarízení na OŽP, ale presto jsou urceny k ochrane životního
prostredí.
?? Bežné výdaje zahrnují veškeré náklady na nákup služeb k zajištení ochrany
životního prostredí, které mají zmírnit dopad provozu podniku na ŽP.
35
V souladu s metodologii EU by pri statistickém zjišt ování mely být bežné výdaje
deleny na dve základní skupiny :
?? výdaje vnitrní (interní), použité na environmentální aktivity uskutecnované
uvnitr podniku
?? výdaje vnejší (externí) použité na platby dodavatelum ci nákupy služeb
spojené s ochranou životního prostredí.
Bežné výdaje - vnitrní
Vnitrní výdaje zahrnují všechny ostatní bežné výdaje urcené na ochranu životního
prostredí vcetne nákupu služeb na ochranu životního prostredí od jiných firem. Zahrnují
spotrebu energií a surovin na opatrení k ochrane životního prostredí vcetne mzdových
nákladu na príslušný personál. Velká cást techto výdaju je urcena na krytí nákladu,
vznikajících provozem zarízení sloužících k ochrane životního prostredí. Patrí sem
i výdaje s touto cinností spojené, jako je administrativa, vzdelávání, informace,
ekologický management, výzkum a vývoj.
Vnitrní bežné výdaje zahrnují rovnež nákupy materiálu neinvesticního charakteru,
urceného k ochrane životního prostredí.
Mezi vnitrní výdaje patrí napríklad :
?? Výdaje na provoz a údržbu zarízení sloužícího k ochrane životního prostredí
– patrí sem náklady na mzdy zamestnancu vcetne odvodu sociálních dávek
a nemocenského pojištení, náklady na suroviny a energii potrebné k provozu
zarízení a údržbe zarízení. Do této skupiny patrí i náklady na sber odpadu,
jejich skladování (i skládkování) trídení a nakládání s nimi, pokud si tuto
cinnost provádí podnik sám.
?? Merení a monitoring úrovne znecištení
?? Nákupy materiálu, jehož úcelem je ochrana životního prostredí, ale který
nemá prímý vztah k zarízení na ochranu životního prostredí. Jsou
to napríklad identifikovatelné a prokazatelné dodatecné náklady vyplývající
z prechodu na nové vstupy do výroby nebo nové technologie, napr. barvy
bez škodlivých rozpouštedel, paliva s nízkým obsahem síry nebo prechod
k používání obnovitelných surovin.
?? Výdaje na obecnou ekologickou administrativu a jiné cinnosti, i když
nemají prímý vztah k zarízení na ochranu životního prostredí, napr. založení
a
správa
environmentálního
informacního
systému,
vydávání
environmentálních licencí, registrací a certifikací, environmentální
vzdelávání a informace, vnejší komunikace s úrady státní správy týkající
se životního prostredí, vydávání environmentálních zpráv ci studií.
?? Výdaje na environmentální výzkum a vývoj zahrnují celkové náklady
na vedu, výzkum sloužící ochrane životního prostredí, na testování nových
výrobních postupu ci zarízení apod., zamerené na snižování negativního
vlivu provozu podniku na životní prostredí.
Vnitrní bežné výdaje nezahrnují nákupy takových služeb na ochranu životního
prostredí, které nabízí verejný sektor nebo specializované firmy. Tím se míní sber
a odvoz odpadu, odvod a cištení odpadních vod, služby z oblasti ekologického
36
poradenství. Nezahrnují také odpisy zarízení sloužícího k ochrane životního prostredí
ani úroky z príslušných úveru.
Bežné výdaje vnejší - (platby a nákupy služeb)
Bežné výdaje vnejší zahrnují všechny platby za nákup služeb urcených k ochrane
životního prostredí a to od jiných subjektu jak z verejného sektoru, tak od soukromých
firem. Tyto platby se vztahují ciste k aktivitám na ochranu životního prostredí, které
jsou zajišt ovány externím dodavatelem.
Patrí sem napríklad:
?? platby za pronájmy a za pojištení ekologických zarízení,
?? platby firmám zajišt ujícím svoz a zneškodnování tuhého odpadu vcetne
plateb za užívání kontejneru,
?? platby provozovatelum kanalizace za odvádení a cištení odpadních vod,
?? platby za merení, monitoring, atestace, audit a certifikace v oblasti životního
prostredí,
?? platby environmentálním konzultantum, napr. za vzdelávání personálu.
Do výdaju se nezahrnují pokuty, náhrady škody a regresní náhrady.
3. Výnosy z vedlejších produktu
Pri nekterých cinnostech na ochranu životního prostredí vznikají vedlejší produkty,
které lze ekonomicky zhodnotit. Mohou být bud prodávány a být zdrojem príjmu, nebo
mohou být využity interne producentem a snižovat mu vlastní náklady. Príkladem muže
být využití odpadního tepla nebo zhodnocení odpadu jako druhotné suroviny. Jiný
príklad vedlejšího obchodovatelného produktu, vznikajícího cinností na ochranu ŽP,
je sádra generovaná pri odsirování exhalátu ze spalování uhlí.
Je treba upozornit, že tento druh príjmu ci úspory se vztahuje jen na takový produkt,
který je opravdu vedlejší, a tedy není pro podnik hlavním výrobním programem.
Pri bilancování výdaju na ochranu životního prostredí se objem výnosu z vedlejších
produktu odecítá od celkových výdaju na ochranu životního prostredí.
Do výnosu se nezahrnují:
?? Príjmy firem, jejichž hlavní cinností je poskytování služeb v oblasti
životního prostredí
?? Výnosy verejného sektoru za aktivity spojené s ochranou životního prostredí
protože se nejedná o prodej vedlejšího produktu, ale o aktivity
bezprostredne spojené s ochranou životního prostredí.
Poznámka autoru studie: specifická situace je u sektoru podniku poskytujících služby
ochrane životního prostredí na komercním základe. Platby za tyto služby by mely tvorit
cást výnosu tohoto sektoru, stejne tak jako výdaje sektoru na tyto služby by mely tvorit
cást jeho výdaju. V obecne definované metodologii EU, lze spatrovat snahu uplatnit
mezi výdaji a výnosy tohoto sektoru tak zvaný netto vztah, založený na zahrnování
salda po vzájemné kompensaci. Dle názoru autoru je aplikace tak zvaného brutto vztahu
(uvádení celých výdaju a tomu odpovídajících celých príjmu) transparentnejší, protože
platby odberatelu služeb zahrnují i danovou a ziskovou složku.
37
4. Podpory
Jedná se prevážne o transfery financních prostredku od verejného sektoru
k soukromému sektoru. Zahrnuje bežné i kapitálové platby urcené na ochranu životního
prostredí
V terminologii národních úctu se jedná o dotace na výrobu, investicní granty a ostatní
transfery. Pokud se týká verejného sektoru je nutno zabezpecit, aby nedošlo k dvojímu
zaúctování príslušného transferu. Týká se to napríklad transferu mezi ruznými úrovnemi
státní správy. Výdaje musí býti ocišteny od duplicitního úctování.
Na strane platícího sektoru (verejného) predstavují dotace cást financních výdaju,
na strane sektoru prijímajícího sektoru (soukromého) se od celkových vlastních výdaju
na OŽP odecítají.
5. Poplatky
Jedná se o transfery financních prostredku od soukromého sektoru k verejnému sektoru.
Poplatky musí být placeny za služby týkající se ochrany životního prostredí, jejichž
dávky jsou obligatorní. Zahrnují se pouze ty dávky, které jsou urceny k financování
ochrany životního prostredí.
Poznámka autoru studie: je otázkou, zda mezi poplatky nepatrí též odvody príslušné
dane z pridané hodnoty, které je soucástí ceny za služby a kterou inkasují a odvádejí
podniky sektoru “specializovaných služeb”
6. Príjmy
Do této položky se zahrnují príjmy verejného sektoru a podnikatelských subjektu
specializovaných na ochranu životního prostredí, plynoucí z prodeje environmentálních
služeb. Jsou to tzv. specializovaní producenti environmentálních služeb a zvlášte k tomu
urcené útvary orgánu státní správy. Jejich hlavní aktivitou je poskytování služeb
na ochranu životního prostredí a jsou podle své prevažující cinnosti zarazeny
do OKEC 90:
?? 90.01 odvádení a cištení odpadních vod
?? 90.02 sber a odstranování tuhého odpadu
?? 90.03 odstranování nebo zastavení ekologických škod a podobné cinnosti.
4.3 Vazba výdaju na ochranu životního prostredí na úcetnictví
podniku
Výdaje na ochranu životního prostredí by mely – podle metodologie Statistického úradu
EU Eurostatu - odpovídat úcetnictví vedenému v jednotlivých subjektech. K tomu úcelu
prijala Komise EU odporucení, ve kterém jsou tyto požadavky specifikovány.
Doslovné znení tohoto doporucení v anglické i v ceské verzi je uvedeno v príloze.
V této kapitole se uvádí pouze hlavní myšlenky tohoto doporucení :
38
DOPORUCENÍ KOMISE
z 30. kvetna 2001
k otázkám uznávání, merení a sdelování popisu environmentálních
problému ve výrocních úctech a ve výrocních zprávách spolecností
( sdeleno v rámci dokumentu c. C(2001) 1495 )
Komise doporucuje, aby clenské státy :
1.
Zajistily, aby se v úcetních obdobích zahájených v prubehu dvanáctimesícního období, jež od data
schválení tohoto doporucení uplynou, jakož i v následujících úcetních obdobích, spolecnosti rídily
ctvrtou a sedmou” Právní smernicí pro spolecnosti ” (Smernicemi 78/660/EEC a 83/349/EEC ) a aby
pri príprave výrocních a konzolidovaných úctu, výrocní zprávy a konzolidované výrocní zprávy
realizovaly opatrení, obsažená v Príloze k tomuto doporucení.
2.
Podnikly vhodná opatrení zajišt ující aplikaci tohoto doporucení.
3.
Informovaly Komisi o opatreních, jež podniknou.
Doporucení Komise pracuje s temito základními definicemi, jejichž podrobný obsah je uveden v príloze
k tomuto doporucení.
1
Pro úcely tohoto doporucení se termín ”životní prostredí” vztahuje na prírodní hmotné okolí
a predstavuje ovzduší, vodu, krajinu, flóru, faunu a neobnovitelné zdroje, jakými jsou fosilní
paliva a minerály.
2.
Environmentální výdaj zahrnuje náklady vynaložené na kroky provádené podnikem ci jeho
jménem jinými subjekty, které jsou zamereny na zabránení,snížení ci nápravu škody
na životním prostredí, jež je zpusobena aktivitami podniku. Zmínené náklady mimo jiné
zahrnují výdaje na likvidaci odpadu, na ochranu pudy, povrchových a podzemních vod,
na ochranu cistého ovzduší, na snižování hluku, jakož i na ochranu biodiverzity a krajiny.
Do výdaju mohou být zahrnuty pouze identifikovatelné výdaje prednostne cílené
k zabranování tvorby škod na životním prostredí, na jejich omezování a nápravu.
Vylouceny by mely být náklady, jež sice na životní prostredí mohou príznive pusobit, avšak
které jsou prednostne zamereny na jiné cíle, napríklad jejich prvotním cílem je rust
ziskovosti podniku, zlepšování zdravotního stavu a bezpecnosti na pracovišti, rust
bezpecného používání produktu vyrábených spolecností a stoupající efektivita výrobní
cinnosti.
Tam, kde nelze izolovat výši dodatecne vznikajících nákladu na ochranu životního prostredí
od ostatních nákladu, je možno provést jejich odhad za predpokladu, že výsledná cástka
splnuje podmínku, že je primárne využita na prevenci škod na životním prostredí, na jejich
snížení a na jejich nápravu.
3.
Náklady, které si podnik zpusobil uhrazováním pokut za to, že jeho aktivity nejsou v souladu
s regulacními opatreními v oblasti životního prostredí, jakož i kompenzace vyplácené tretím
stranám jako dusledek ztráty života nebo zranení zpusobených v minulosti v dusledku
zamorování životního prostredí, se z této definice vylucují. Z pohledu dopadu aktivit
spolecnosti na životní prostredí výše uvedené náklady necelí škodám na životním prostredí,
ani je nesnižují a nenapravují.
4.
Statistický úrad Evropské unie (Eurostat) vypracoval radu podrobných definic výdaju
pro jednotlivé oblasti životního prostredí, které jsou zahrnuty do implementacních
dokumentu Regulacního opatrení Evropské rady (EC Euratom) 58/97 z 20. prosince 1996, jež
se týkají strukturálních statistik pro podnikatelský sektor. Uvedené definice, jež se pravidelne
aktualizují, jsou základnou pro statistická hlášení o výdajích vynakládaných v Evropské unii
v souvislosti s požadavky na ochranu životního prostredí. Doporucuje se s použitím
39
všeobecne formulované definice v odstavci 2, aby spolecnosti vzaly v úvahu tyto podrobné
definice pri vypracování svých sdelení o svých environmentálních nákladech, uvádených
v odstavci 4 tohoto Dodatku v míre, odpovídající požadavkum zmíneným v cásti 3.
4.4 Bilancní a analytické prístupy
Celkový objem výdaju na ochranu životního prostredí je chápán jako objem penežních
prostredku použitých na opatrení, jejichž prvotním cílem je prevence, redukce
a eliminace znecištení nebo prícin znecištení životního prostredí, pokud toto
znecištení plyne z výrobních procesu nebo ze spotreby zboží a služeb. Do techto
výdaju se nezahrnují výdaje na aktivity, které mají sice príznivý vliv na životní
prostredí, ale prvotne uspokojují potreby ochrany zdraví nebo bezpecnosti pri práci.
Základním analytickým prístupem je výpocet celospolecenských výdaju na ochranu
životního prostredí za bežný rok. V terminologii environmentálního úcetnictví se tyto
celospolecenské výdaje oznacují jako ”Národní výdaje na ochranu životního prostredí”.
Základní analytickou relací je vztah celospolecenských výdaju k hrubému domácímu
produktu nebo k objemu tvorby hrubého fixního kapitálu dané zeme v príslušném roce.
Sledování tohoto vztahu v delším casovém období umožnuje pak hodnotit tendence
uplatnované environmentální politiky daného státu.
Další analytické prístupy jsou založeny na strukturalizaci techto výdaju. Výdaje
na ochranu životního prostredí se zjišt ují a vyhodnocují podle:
?? ctyr základních sektoru – verejného sektoru, podnikatelského sektoru
(business sektor), domácností a specializovaných podniku
?? devíti oblastí (domén) na ochranu životního prostredí
?? druhu výdaju ( investice, bežné výdaje, poplatky)
?? zpusobu financování (vlastní zdroje, dotace apod.)
Dvojí pojetí výdaju na ochranu životního prostredí umožnuje využívat
i analyticko – bilancní prístup k výdajum na ochranu životního prostredí. Jedná
se o vymezování výdaju podle toho, zda jsou urceny prímo na prevenci, redukci
a zamezování, nebo zda jsou urceny na financování opatrení, které provádí nekdo jiný,
a to podle techto principu:
?? Expenditure I (Exp I) - Výdaje na
snižování (abater principle),
které zahrnují všechny výdaje daného sektoru na opatrení, která provádí
bezprostredne sám daný sektor. Od techto výdaju je zapotrebí odecíst
príjmy, které sektor pri provádení techto opatrení získal napr. výnosy
z by-produktu nebo príjmy za poskytování služeb ochrane životního
prostredí). Sektor tedy kalkuluje výdaje na vlastní aktivity ocištené
od výnosu z provádení techto aktivit.
?? Expenditure II. (Exp II) - Výdaje na financování (financing principle)
zahrnují odvody penežních prostredku daného sektoru jiným sektorum,
které provádejí aktivity na ochranu životního prostredí. Z toho vyplývá, že
ta cást výdaju Exp I daného sektoru, která byla financována jiným sektorem,
musí být odectena a naopak cást výdaju Exp I realizovaná jiným sektorem,
ale financovaná daným sektorem, musí být prictena.
40
Toto rozlišování výdaju na Exp I a Exp II predevším umožnuje vyloucit duplicitní
zapocítávání výdaju v ruzných sektorech. Podstata rešení spocívá na dvojím úctování
výdaju na každý druh aktivity , jednou v rámci Exp I a podruhé v rámci Exp II..
Všechny financní toky se tedy zaznamenávají dvakrát – jednou u sektoru, které
prostredky poskytují, podruhé u sektoru, které je prijímají ( napríklad vyplacené
a prijaté podpory).
U výdaju na snižování (Exp I), pokud nejsou hrazeny prímo spotrebiteli nebo pokud
jsou placeny z výslovne urcených enviromentálních dávek a poplatku, se predpokládá,
že jsou financovány tím sektorem, který opatrení provádí.
Jedná se napríklad o :
?? Výdaje na správu verejného sektoru, financovaného z verejného rozpoctu
se považují za výdaje financované verejným sektorem
?? Výdaje na investice v odvetví, stejne tak jako výdaje na vlastní personál,
pokud nejsou financovány pomocí dotací a podpor, se považují za cást
vlastních výdaju daného odvetví.
V souhrnu za celé hospodárství by melo platit, že dotace a podpory vyplacené se mely
dotacím a podporám prijatým. V souhrnu za celé hospodárství by se mely v principu
rovnat i výdaje Exp I výdajum Exp II. To je však pouze teoretický predpoklad, který
je možno naplnit jen pri abstrahování od vlivu, které jej mohou v praxi ovlivnit.
Je treba brát napríklad v úvahu, že platby za služby poskytované ochrane životního
prostredí zahrnují zpravidla nejen náklady na provádení techto služeb, ale i danovou
(zejména dan pridané hodnoty) a ziskovou složku.
Pri podrobnejším zamyšlení nad touto metodikou se ukazuje, že bude nutné dorešit
práve bilancní vztahy mezi výdaji na ochranu životního prostredí a príjmy
z poskytování služeb v této oblasti príjmu u sektoru ”Specializovaných podniku”. Jde
predevším o to, jak do bilance zapracovat vztah príjmu tohoto sektoru k výdajum
ostatních trí sektoru a vztah k príjmum verejného sektoru. To doposud v metodice
Eurostatu schází . Urcitá možnost rešení je autory studie nastínena v dalších kapitolách.
Podle našeho názoru delení výdaju na Exp I a Exp II v sobe skrývá znacný
analytický potenciál. Ve své podstate totiž výdaje Exp I, vymezené druhove jako
výdaje dle ”abater principle” prekládané jako snižovací nebo potlacovací princip,
vypovídají o celkové hodnote aktivit zamerených na prevenci, redukci nebo zamezení
vlivu škodlivých pro životní prostredí a to v daném sektoru nebo za spolecnost jako
celek.
Obdobne výdaje Exp. II, vymezené druhove podle ”financing principle”, prekládané
jako princip financování, vypovídají o financních transferech spojených s realizací
environmentálních aktivit a jsou proto duležité pro posouzení smerování enviromentální
politiky.
Lze míti za to, že anglické ( ale i ceské) vyjádrení obsahu Exp I a Exp II nevystihuje
presne obsahovou ( subject matter) podstatu techto výdaju a bude treba hledat
príhodnejší terminologii.
Z uvedeného vymezení obou kategorií vyplývá, že jestliže budeme výdaje Exp I chápat
jako hodnotu environmentálních opatrení realizovaných v daném sektoru a Exp II jako
objem financních transferu daného sektoru, pak mužeme pristoupit k hodnocení toho,
jaký objem opatrení na ochranu životního prostredí byl v daném sektoru realizován
a po ocištení této hodnoty od vlivu financních transferu mužeme hodnotit, kolik
41
vlastních zdroju venoval sektor na tato opatrení. V rámci financních transferu je možno
analyzovat vztahy sektoru a jejich podíl na realizovaných opatreních. Zvlášte
významné je toto poznání pri analýze vztahu mezi sektorem verejné správy a ostatními
sektory.
Charakteristika vztahu mezi sektory a jejich výdaji je patrná z modelu struktury
celkových národních (celospolecenských) výdaju na ochranu životního prostredí.
Uvedený model má význam nejen jako forma prezentace struktury celkové bilance,
ale poskytuje východisko - zejména v casové rade - pro analýzu podílu jednotlivých
sektoru na opatreních spojených s ochranou životního prostredí.
Model celospolecenských výdaju na ochranu životního prostredí
Sektor
Verejný sektor
Business sektor
Výdaje na financování Exp II
Výdaje na snižování Exp I
(abater principle)
+ výdaje na investice
z nich na end-of-pipe
+ bežné výdaje
- príjmy za by-produkt
= Exp I
+ výdaje na investice
z nich na end-of-pipe
+ bežné výdaje
- príjmy za by-produkt
= Exp I
(financing principle)
+ subvence vyplacené
- poplatky prijaté
Domácnosti
Výdaje na vlastní opatrení
= Exp I
Specializované
Podniky
+ výdaje na investice
z nich na end-of-pipe
+ bežné výdaje
príjmy za poskytované služby
a za by-produkt
= Exp I
Souhrn
Výdaje Exp I celkem
v tom:
na investice
z toho end-of-pipe
bežné
Výdaje celkem
+ Exp I
+ Exp II
= Exp II
- subvence od ver. sektoru
+ poplatky pro ver.sektor
= Exp.celkem
= Exp II
.
- subvence od ver. sektoru
+ poplatky pro ver.sektor
= Exp II
+ subvence od ver.sektoru
- poplatky pro ver.sektor
=Exp.celkem
+ Exp I
+ Exp II
= Exp celkem
= Exp II
Výdaje Exp II celkem
(teoreticky= 0)
+ Exp I
+ Exp II
+ Exp I
+ Exp II
= Exp celkem
Exp celkem
Exp = Expenditure
Poznámka : tento model z metodických podkladu EU sestavili autori této studie, zároven dorešili i druhy výdaju
a príjmu v sektoru “specializovaných podniku”
Ze stávající prezentace informacních zdroju a analýzy dat o výdajích na ochranu
životního prostredí je patrné, že z clenských zemí EU lze získat predevším údaje
o výdajích na snižování, a to na investicní a cástecne i bežné výdaje, ale prevážne jen
za verejný sektor a prumysl (zpracovatelský prumysl, výrobu tepla a elektrické energie
a težební prumysl).
Problémem je získat úplná data za další odvetví business sektoru ( napríklad
zemedelství, služby), za domácnosti a za podniky specializované na ochranu
životního prostredí.
Podklady poskytované jednotlivými clenskými zememi však zatím neumožnují sestavit
celkovou bilanci za jednotlivé zeme a proto není dost dobre možné vytvorit kompletní
prehled za Evropskou Unii, kde by byly uvedeny výdaje na ochranu životního prostredí
42
za všechny sektory a za obe stránky výdaju (na snižování a na financování) a tím
zpracovat celkovou bilanci.
To omezuje analytické možnosti. V soucasné dobe Eurostat analyzuje data , která jsou
k dispozici parciálne za jednotlivé zeme. Nekterá data ( za verejný sektor a prumysl)
hodnotí za EU 15 a za kandidátské zeme.
Získaná data o objemu výdaju se pro potreby mezinárodních komparací vztahují
k hrubému domácímu produktu, u investic také k tvorbe fixního kapitálu, prípadne
se propocítávají na jednoho obyvatele. To umožnuje porovnávat zeme nebo skupiny
zemí mezi sebou a sledovat v absolutní výši i relativne, kolik prostredku jednotlivé
zeme nebo skupiny zemí vydelují na ochranu životního prostredí.
Zvláštní pozornost je venována strukture výdaju v prumyslu. Výdaje se trídí predevším
dle prumyslových odvetví s durazem na energetický, hutní, chemický prumysl,
papírenský a potravinárský prumysl. Za verejný sektor a business sektor jsou výdaje
rovnež sledovány dle domén, hodnotí se podíl jednotlivých domén na celkových
výdajích.
Je nutno dodat, že u nekterých zemí je mezinárodní srovnatelnost dat narušena
neúplností dat nebo neúplností souboru respondentu a proto je hodnocení doplnováno
odhady nebo alespon upozornením na možné odchylky od srovnatelnosti.
Z dosavadní metodické aktivity EU je zrejmé, že teoretické zázemí pro zjišt ování
výdaju a sestavení celkové bilance techto výdaju
je logicky dobre propracováno.
Problémy jsou zrejme predevším praktické povahy v oblasti vybudování potrebných
informacních toku. Ukazuje se , že casová a financní nárocnost spojená se zavedením
príslušných zjišt ování
v jednotlivých zemích je výrazne vyšší. Zavádení naráží
na problémy administrativní záteže u respondentu, na legislativní bariéry a závisí
i na možnostech príslušných orgánu státní statistiky data v potrebné kvalite sbírat
a zpracovávat.
4.5 Dostupnost dat v clenských zemích EU
Z publikace Evropské Unie o výdajích na ochranu životního prostredí ”Environmental
protection expenditure” s údaji za roky 1990-1999, která vydal Eurostat v roce 2001,
si lze udelat pomerne presný prehled o tom, ve kterých zemích a která data o výdajích
na ochranu životního prostredí jsou k dispozici a v jaké stádiu je projekt harmonizace
informacních zdroju.
Zeme
Belgie
Dánsko
Nemecko
Recko
Španelsko
Francie
Irsko
Itálie
Lucembursko
Holandsko
Rakousko
Portugalsko
Finsko
Švédsko
Dostupnost dat o výdajích na ochranu životního prostredí v zemích EU
Verejný sektor
Prumysl
Special.
podniky
Investicní
Bežné
Investicní
Bežné
Za 1995 – 1997
Za 1996 - 1997
A
A
A
A
A
A
A
A
Za 1996 -1997
Za 1994 –1996
A
A
A
A
A
1993
1998
Do roku 1992
Za 1997
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Za 1991
Za 1997
43
Domác
nosti
A
A
A
Vel. Britanie
Za 1990
A = údaje jsou k dispozici
Za 1990,1994,1997
Z prehledu vyplývá, že v nekterých zemích se zjišt ování provádí v nekolikaleté
periodicite, napríklad v Holandsku jednou za dva až tri roky, jiné zeme nezjišt ují údaje
pravidelne. Také Itálie poskytovala data jen za roky 1991 a 1992, Španelsko pouze
v letech 1994-1996, Lucembursko údaje neposkytuje prakticky vubec.
Úplný prehled výdaju za všechny sektory poskytují ze zemí EU 15 pouze 3 zeme
a to Francie, Holandsko a Rakousko. Zvlášte je nutno zduraznit, že data za všechny
sektory a za všechny roky od 1990 do 1999 poskytlo pouze Rakousko.
Mezi zememi jsou rovnež znacné rozdíly v poskytování dat za výdaje na financování
(Expenditure II).
Žádná z clenských zemí EU nemá ve svých oficiálních výstupech zarazenu celkovou
bilanci výdaju na životní prostredí, i když v experimentální podobe jsou pokusy
o sestavení této bilance z rady zemí známy.
4.6 Dostupnost dat v kandidátských zemí EU
Pokud se týká kandidátských zemí, vetšina zemí je schopna poskytovat zhruba
od druhé poloviny devadesátých let informace o výdajích na ochranu životního
prostredí za verejný sektor a za prumysl. Ceská republika má v soucasné dobe
k dispozici pouze údaje za ekologické investice a neposkytuje data za bežné výdaje.
Ani jedna z kandidátských zemí prímo nezjišt uje data o výdajích domácností. Pokud
nekteré zeme takové údaje publikují, jde o více ci méne kvalitní odhady.
Dostupnost dat o výdajích na ochranu životního prostredí v kandidátských zemích
Specializ.
Domác
Verejný sektor
Prumysl
podniky
nosti
Investicní
Bežné
Investicní
Bežné
Ceská republika
A
A
Bulharsko
A
A
A
A
Estonsko
A
A
A
A
Mad arsko
A
A
A
A
Litva
A
A
A
Lotyšsko
A
A
A
A
Polsko
A
A
A
A
Rumunsko
A
A
A
A
A
Slovensko
A
1993-94
Slovinsko
A
A
A = údaje jsou k dispozici
Zeme
K prehledu podle jednotlivých kandidátských zemí je zapotrebí dodat, že
?? Bulharsko má k dispozici údaje i za odvetví zemedelství, lesnictví a rybolov,
?? Litva má k dispozici údaje také za odvetví zemedelství , lesnictví a rybolov,
?? Slovinsko má k dispozici údaje za odvetví zemedelství, lesnictví a rybolov a za ostatní odvetví.
Z podrobnejšího seznámení se s dosavadními výsledky jednotlivých zemí vyplývá dost
jednoznacne, že v posledních letech nové kandidátské zeme – zejména pobaltské
republiky – jsou ve zjišt ování výdaju velmi aktivní. Je patrné, že se tyto zeme
pokoušejí zjišt ovat údaje i za jiná odvetví než je prumysl a to predevším za podniky
specializované na ochranu životního prostredí. Je možné konstatovat, že je jim darí
44
se plne vyrovnávat zemím, které byly puvodne v prvé skupine uchazecu o vstup do EU.
Pokud se týká puvodní skupiny kandidátských zemí, je možno konstatovat,
že mezi zeme s nejvíce rozvinutým zjišt ování výdaju na ochranu životního prostredí
patrí Rumunsko, které výdaje na ochranu životního prostredí má k dispozici od roku
1993, navíc jako jedna z mála kandidátských zemí sleduje od tohoto roku i data
za specializované podniky . K nemu lze zaradit také Mad arsko, které prubežne sleduje
výdaje od roku 1995, výdaje za specializované podniky až od roku 1997. Do této
skupiny zemí patrí bezesporu i Polsko, údaje sleduje od roku 1995.
Ceská republika má casové rady údaju o investicích od roku 1993, pritom údaje
za business sektor má nejen za prumysl, ale také za zemedelství a lesnictví a za ostatní
odvetví. Ze statistiky národních úctu by bylo možno za stávající situace sice získat
hodnotu vytvoreného produktu v odvetví OKEC 90, ale pouze za cinnost odvetví jako
celku, bez potrebného delení na subjekty patrící do ruzných sektoru. V mezinárodních
komparacích Eurostatu jsou proto za CR uvádeny pouze údaje o investicích. Z hlediska
disponibility dat o výdajích na ochranu životního prostredí zaujímá CR místo
v poslední tretine pomyslného poradí kandidátských zemí.
Slovensko a Slovinsko toto pomyslné poradí kandidátských zemí uzavírají.
45
5. Zjišt ování výdaju na ochranu životního prostredí v CR
Mezinárodní komparace disponibility údaju na ochranu životního prostredí ukazuje
dosti jednoznacne, že Ceská republika má pri monitorování trvale udržitelného rozvoje
informacní deficity a to predevším v oblasti informacních zdroju o výdajích na ochranu
životního prostredí. Z povahy problému je zrejmé, že se nejedná ani metodicky
ani prakticky o neprekonatelné problémy.
Z metodického hlediska jde predevším o pokrytí jedné z informacních potreb
environmentálního satelitního úctu EPEA a to jednoho z jeho silne frekventovaných
agregátu - Národních výdaju na ochranu životního prostredí. Navíc by mohlo zajištení
úplnosti dat o výdajích na ochranu životního prostredí vytvorit príznivejší podmínky
pro bilancování vazeb mezi vývojem ekonomiky a potrebami udržitelného rozvoje
a v modifikaci makroekonomických agregátu a na podnikové úrovni by vytvorilo
vhodné
podmínky
pro
programy
EMAS
a
pro
zkvalitnování
podnikového environmentálním úcetnictví .
Odstranení informacních deficitu nemá krátkodobá rešení. Pozitivní skutecností však
je, že v podmínkách Ceské republiky je možné u nekterých položek výdajových skupin
navázat na stávající rozsah zjišt ování informací a zpusob zjišt ování doladit a rozšírit.
Ukazuje se rovnež, že u nekterých sektoru by bylo možné získat data z existujících
informacních zdroju dodatecnou druhovou identifikací výdaju a druhotným
zpracováním. O techto možnostech bude ješte pojednáno dále.
V tomto kontextu by proto v soucasné dobe melo být pro Ceskou republiku prioritou
zabezpecit zjišt ování bežných výdaju ve verejném a v business sektoru a dorešit
zjišt ování výdaju na ochranu životního prostredí v tzv. specializovaných podnicích
a dále v domácnostech. Pri tomto postupu bude sekundárním efektem to, že data
o enviromentálních výdajích za podnikatelské subjekty budou využitelná
i pro environmentální manažerské úcetnictví a stanou se významným prvkem v systému
informací potrebných pro rízení podniku.
Domníváme se, že s ohledem na celkove dobrou úroven informacních zdroju v ostatních
oblastech sledování životního prostredí by se tak Ceská republika zaradila mezi prední
zeme Evropy nejen ve zjišt ování výdaju na životní prostredí, ale i v úrovni monitoringu
trvale udržitelného rozvoje.
5.1 Zjišt ování údaju o environmentálních investicích
Údaje o výdajích na investice, zamerených na ochranu životního prostredí, se v Ceské
republice provádí každorocne. Údaje se zjišt ují prostrednictvím statistického zjišt ování,
které zabezpecuje Ceský statistický úrad. Zjišt ují se výdaje na hmotné investice.
Zjišt ování výdaju na ochranu životního prostredí je soucástí statistického výkazu
o investicích. Jedná se o tzv. celoplošné zjišt ování ve všech odvetvích ekonomiky
u tech respondentu – podniku, které splnují kriterium urcité velikostní skupiny. Výkaz
o investicích je rozesílán všem nefinancním podnikum s 20 a více zamestnanci a dále
financním institucím bez ohledu na pocet zamestnancu. Výkaz je rovnež povinný
pro ústrední orgány státní správy a další ústrední instituce, pro regionální a místní
orgány verejné správy a jimi rízené neziskové organizace a další neziskové instituce,
46
bez ohledu na pocet zamestnancu a rozsah investic. Výkaz nepostihuje organizace
pod 20 zamestnancu ve výrobních odvetvích.
Oddíl investicního výkazu, který se týká investic na ochranu životního prostredí, má
jednoduchou strukturu. Rozlišuje zamerení investic podle šesti oblastí (domén)
ochrany životního prostredí. Jsou to:
?? Ochrana vody - s výjimkou podzemní
?? Ochrana ovzduší a klimatu
?? Ekologické nakládání s odpady
?? Investice na ochranu prírody a krajiny
?? Redukce vlivu fyzikálních faktoru
?? Ochrana pudy a podzemní vody .
Celková cástka investic na ochranu životního prostredí je rozclenena na dílcí položky
podle zdroje financování techto investic. Jsou to:
?? Vlastní zdroje
?? Návratné úvery
?? Podpora z verejných rozpoctu
?? Granty a dotace ze zahranicí
?? Ostatní.
V soucasné dobe je v souboru respondentu pro zjišt ování veškerých investic cca 33 tisíc
subjektu, z nichž údaje o investicích na ochranu životního prostredí uvádí v prumeru
asi 2 500 z nich.
Poskytování techto informací nepusobí respondentum vážnejší potíže, podrobné
metodické návody jsou soucástí statistického výkazu. Príslušný odborný útvar Ceského
statistického úradu zabezpecuje císelnou a vecnou kontrolu výkazu. Krome toho jsou
údaje kontrolovány systémem logických vazeb mezi údaji a porovnáváním s údaji
za predchozí rok Úcelem techto verifikacních operací je eliminace chyb a získání
souboru primerene spolehlivých dat.
Definitivní výsledky jsou pripraveny ke zverejnení zhruba za 16 mesícu od ukoncení
referencního roku, protože zpracování výkazu za celý soubor respondentu je možné
až tehdy, když informace (statistické výkazy) poskytnou i ti respondenti, kterí cekají
na úcetní audit. To zpravidla není dríve než za 12 mesícu od konce referencního roku.
Získaná data jsou zpracovávána do struktur podle nekolika trídících hledisek.
Pravidelne jsou k dispozici informace v techto strukturách:
?? Zamerení investic dle oblastí ( domén) ochrany životního prostredí
?? Investice podle zdroju financování
?? Struktura investoru podle forem vlastnictví (soukromé, družstevní, státní,
komunální, vlastnictví sdružení, politických stran, církví, mezinárodní
a smíšené apod.)
?? Investice podle sektoru soustavy národních úctu
?? Struktura
investoru
podle
príslušnosti
k odvetvové
klasifikaci
ekonomických cinností
?? Struktura investic podle regionu NUTS 3 – kraju.
47
Zpracované informace jsou poskytovány príslušným orgánum státní správy, zejména
Ministerstvu pro životní prostredí CR a formou ” Spolecného dotazníku” statistickému
úradu EU – Eurostatu. Pro odbornou a širokou verejnost jsou výsledky zpracování
prezentovány v tradicních publikacích rocenkového charakteru (vydávaných Ceským
statistickým úradem a Ministerstvem životního prostredí CR) nebo jsou publikovány
pomocí ruzných forem statistických informací.
S ohledem na potrebu budoucího sestavování bilance výdaju na ochranu životního
prostredí a také vzhledem k nutnosti harmonizovat metodologii techto výdaju
s metodologií EU, je využití dosavadního zpusob zjišt ování ekologických investic
spojeno s radou problému, které budou vyžadovat vyrešení. Jedná se zejména
o problémy vhodné strukturace dat, ale také o problémy, které ovlivnují kvalitu
a úplnost dat a také vypovídací schopnost zjišt ovaných dat.
Mezi významné problémy soucasného stavu investicní statistiky patrí :
?? Celkových objem investicních výdaju není strukturován podle tech sektoru,
které stanoví metodologie Eurostatu. Pri zpracování dat by bylo žádoucí
odlišit od sebe výdaje za verejný sektor, business sektor i za sektor
specializovaných podniku, které se pravdepodobne nacházejí v souboru
respondentu. Rešení problému je v identifikaci respondentu podle
uvedených sektoru a následném zpracování dat.
?? Pri strukturaci investicních výdaju podle oblastí (domén) ochrany životního
prostredí se zatím používá trídení do šesti domén, soucasná metodologie EU
predpokládá používat trídení do devíti domén. Rešení je bud v dodatecné
identifikaci domén nebov zavedení nového – modifikovaného - statistického
výkazu, který by rozdelení investic do domén prímo predepisoval.
?? Zjištené údaje o investicích na ochranu životního prostredí se zrejme týkají
pouze ”end of pipe” investic.To znamená, že informace o objemu celkových
investicních výdaju jsou neúplné. Rešením je rozšírení statistického
zjišt ování o údaje kvantifikující hodnotu investicních výdaju
environmentálních investic integrovaných do provozní technologie s tím,
že se pripouští i odhady respondentu.
?? Investicní výdaje na ochranu životního prostredí mají zrejme povahu
patrících do ”výdaju snižovacích” (Exp I - abater principle). Vzhledem
k tomu, že ”výdaje na financování” (Exp II – financing principle) se zjišt ují
jen cástecne, muže docházet k dvojímu zapocítání výdaju vydaných na
jeden úcel. Muže tomu zrejme docházet jak v rámci verejného sektoru
(napríklad mezi centrální institucí a obcí) tak mezi verejnou správ a dalšími
sektory. Rešení je pouze v dusledném zavedení bilancního prístupu
a v aplikování obou principu výdaju ( Exp I a Exp II.)
?? Soucasný stav investicní statistiky nepodchycuje investicní výdaje
realizované domácnostmi. Jedním z rešením by mohly být aproximativní
odhady techto výdaju. Pritom podkladem pro odhady by mohly být
informace podniku poskytující príslušné služby a informace ze stavebních
povolení na výstavbu domovních cisticek, septiku, kanalizace, plynofikace
apod.
?? Není záruka, že soubor respondentu, podávající informace o svých
investicních aktivitách je úplný. Stejne tak není záruka, že všichni investori
48
dusledne rozlišují investice na ochranu životního prostredí od celkových
investic. Bylo by zapotrebí - alespon namátkove - proverit, zda podíl
investoru do životního prostredí ciní skutecne jen 7 až 8 procent
z celkového poctu investoru.
5.2 Zjišt ování celkových výdaju podle sektoru
Rešení problému spojených s úplností a strukturalizací výdaju na investice, spolu
s potrebou odstranit informacní deficity v oblasti bežných výdaju a v zabezpecení
výdaju na financování, závisí ve znacné míre na podmínkách a možnostech, které jsou
v jednotlivých sektorech. Práve tato subkapitola bude zamerena na posouzení možných
rešení a to diferencovane pro jednotlivé sektory.
Verejný sektor
Vymezení verejného sektoru vyplývá jak z metodologie EU, tak z metodologie, která
se používá v rámci CR. Do verejného sektoru patrí ústrední, regionální (krajské)
a lokální ( mesta a obce) orgány státní správy a zastupitelské orgány, vládní agentury
a další verejné instituce zabezpecující služby v oblasti ochrany životního prostredí.
Do verejného sektoru se také zahrnují verejné podniky, jejichž prvotním úkolem je
poskytování služeb pro ochranu životního prostredí. (napr. péci o kanalizace), pokud
jsou financovány a kontrolovány orgány verejné správy (napr.obcemi). Pritom je nutno
mít na pameti, že tyto verejné korporace netvorí cást vládního sektoru v soustave
národních úctu.
Z analýzy existujících informacních toku v tomto sektoru se ukazuje, že již
v soucasnosti existuje rada informací, z kterých by bylo možno sestavit témer plnou
sektorovou bilanci výdaju na ochranu životního prostredí. Jsou to predevším informace,
které vypovídají o cerpání státního rozpoctu a informace o cerpání verejných rozpoctu
a které se každorocne zpracovávají za jednotlivé kapitoly státního rozpoctu, za kraje
(a ješte také okresní úrady) a za obce. Bohužel je treba konstatovat, že struktura
zavedených výstupních sestav není prizpusobena metodologii bilance výdaju
na ochranu životního prostredí. Teprve v posledním období je možno zaznamenat
jistý pokrok a za rok 2002 byly zpracovány dva prehledy o výdajích na ochranu
životního prostredí v letech 1997-2000 :
?? Prehled za státní rozpocet
?? Prehled za státní fondy poskytující prostredky na ochranu životního
prostredí. (zahrnující Státní fond životního prostredí, Fond národního
majetku)
Mezi další problémy
zjišt ování výdaju
na ochranu životního prostredí
u verejného sektoru patrí :
Zpusob delení výdaju podle oblastí (domén) ochrany životního prostredí se v použité
variante odchyluje od mezinárodne uznávaného trídení. Bylo by proto užitecne prevzít
do ”Vyhlášky o rozpoctové skladbe” takovou strukturu výdaju dle domén, která
odpovídá mezinárodnímu standardu.
Také další strukturování výdaju je treba upravit, protože
?? Neumožnuje sledovat výdaje v trídení na výdaje investicní a výdaje bežné
49
?? Není uplatnen dvojí pohled na tyto výdaje dle ”abater principle” (Exp I)
a dle ”financing principle” (Exp II). Není tedy možné hodnotit, které
z techto výdaju realizují prímo orgány státu a které jsou realizovány
príjemci státních subvencí. Ze zpracovaných informací není zatím možno
hodnotit, které výdaje mají hodnotu nevratné subvence a které jsou
poskytovány formou pujcky, respektive kolik bylo v daném roce na dríve
poskytnuté pujcky splaceno. Bez techto informací není úplnost Exp II
zajištena.
?? Z dosavadního zpracování informací nelze usuzovat na velikost príjmu
z cinností spojených s ochranou životního prostredí a není tedy
možné ocistit výdaje státu o tyto príjmy
Podobná situace je i u pri zpracování informací za rozpocty kraju a obcí.
Podrobnejší pohled na informacní toky ukazuje, že všechny potrebné informace jsou
v informacním systému státních organizací, krajských úradu a obcí obsaženy. Problém
tedy spocívá v tom, jak tyto údaje v rámci informacních zdroju identifikovat – kódovat
podle mezinárodne prijatých standardu a provést jejich druhotné zpracování tak,
aby bylo možno rozlišit výdaje na Exp I a Exp II.
Další pozornost bude treba zamerit na údajové zdroje o využívání nekterých
specializovaných fondu, jako je napríklad fond na obnovu venkova. Je zrejmé,
že nekteré jeho konkrétní užití muže mít environmentální charakter, jako je výstavba
kanalizacní síte, výsadba verejné zelene, pozemkové úpravy, revitalizace krajiny apod.
Prostrednictvím verejné správy se uskutecnuje také využívání zdroju Evropské Unie.
V soucasnosti se bezprostredne jedná o využívání zdroju z fondu Sapard, ISPA a Phare.
Cást jejich použití muže mít rovnež environmentální charakter. V sektoru verejná
správa se objeví v Exp II tato cást jako príjem i jako výdaje ( vyplacené subvence),
u jiného sektoru se objeví v Exp II jako prijatá subvence a v Exp I jako výdaj
na provedení konkrétních environmentálních opatrení. Mnohé z techto transferu
probehnou prímo uvnitr sektoru verejná správa a to mezi ústredními orgány státní
správy a krajskými nebo lokálními orgány verejné správy.
Pri sledování výdaju na ochranu životního prostredí proto doporucujeme sledovat
oddelene výdaje za subsektory :
?? verejná správa na úrovni centrálních orgánu státu, z toho státní fondy
na ochranu životního prostredí,
?? verejná správa na úrovni kraju,
?? verejná správa na úrovni obcí a mest.
Pri dusledném rozlišení výdaju dle Exp I a Exp II u všech trí subsektoru by bylo možno
analyzovat financní transfery uvnitr verejné správy i hodnotu konkrétních opatrení na
ochranu životního prostredí. V zájmu transparentnosti by bylo úcelné sledovat, jaké
zdroje se na realizaci podílejí a zda pridelených zdroju bylo rádne využito v souladu
s úcelem, na který byly prostredky prideleny. Z hlediska využitelnosti informací
o výdajích za subsektory verejné správy je treba zduraznit predevším poznávací,
analytický a kontrolní význam na vnitrostátní úrovni. Dalším praktickým aspektem je,
že sledování toku prostredku a porovnávání výše techto prostredku s objemem
realizovaných opatrení by mohlo sloužit i jako jeden z kontrolních nástroju.
50
Domníváme se, že úspešnou realizací všech techto kroku by se Ceská republika dostala
mezi prední státy.
Výdaje za verejný sektor by nebyly úplné, pokud by do nich nebyly rovnež zahrnuty
výdaje na ochranu životního prostredí, které realizovaly neziskové organizace, rízené
nebo financované orgány verejné správy.
Problémem však muže být zjištení výdaju zejména u organizací rízených mesty
a obcemi. Muže se jednat o organizace typu ”Technických služeb”, správy skládek
odpadu, provozování cistíren odpadních vod apod. Bude nutné odlišit organizace
neziskové od takových organizací, které jsou sice v organizacní strukture mest nebo
obcí, ale mají formu organizace ziskové nebo dokonce obchodní ci akciové spolecnosti
s rozhodujícím podílem obce.Tyto ”ziskové” organizace by mely být – podle povahy
své cinnosti - zarazeny bud do business sektoru nebo do sektoru specializovaných
podniku. Tento problém bude nutné ješte podrobneji metodicky a klasifikacne dorešit.
Business sektor
Zjišt ování výdaju na ochranu životního prostredí tohoto sektoru patrí mezi velmi složité
problémy zejména z hlediska rozsahu takového zjišt ování. Jde o to, že zpravodajský
soubor – respondenty tvorí organizace s velmi diferencovaným charakterem hlavní
cinnosti, s velmi diferencovanou velikostí, s ruznou organizacní strukturou a s ruznou
mírou pripravenosti na poskytování takových dat. Pritom se jedná o znacne rozsáhlý
soubor respondentu, který v Ceské republice muže mít rádove až statisíce subjektu.
Je zrejmé, že za této situace musí celkový prístup k realizaci takového zjišt ování
vycházet i z techto podmínek a sladit požadavky na rozsah informací v požadovaných
strukturách a detailních typech výdaju s požadavky na co nejmenší administrativní
nárocnost pro zpravodajské jednotky. Zkušenosti s organizováním podobných
statistických zjišt ování ukazují, že není treba zjišt ovat informace od všech
podnikatelských subjektu, a že dostatecnou kvalitu dat lze zajistit i volbou vhodné
metody výberového zpusobu zjišt ování. Hlavním kriteriem této volby je splnení
požadavku na zabezpecení základních informací ve všech potrebných strukturách,
tj. predevším podle odvetví ekonomiky, podle nositelu výdaju, prípadne i podle
velikosti podniku nebo regionu. Vzhledem k obtížnosti tohoto problému je zpusobu
realizace zjišt ování výdaju na ochranu životního prostredí v business sektoru venována
v této studii samostatná cást.
Sektor domácností
Zjišt ování výdaju na ochranu životního prostredí se v Ceské republice u tohoto sektoru
zatím neprovádí a proto z této oblasti nejsou zatím k dispozici žádné informace. Jedná
se o složitý, ale dle našeho názoru rešitelný problém. Vzhledem k vysokému rozsahu
souboru ( poctu) domácností je nereálné pocítat s tím, že by bylo možné provádet
nejaká každorocní statistická šetrení, která by zahrnovala všechny domácnosti. Není
možné pocítat ani se specifickými censy, které by se provádely opakovane po nekolika
letech. Rešení je nutno hledat ve využití nekterých neprímých zdroju nebo pomocí
aproximativních odhadu. V podmínkách Ceské republiky je v podstate možno uvažovat
se dvemi schudnými variantami rešení.
Jednou z možností je využívání jednoho ze stávajících výberových šetrení, které Ceský
statistický úrad pravidelne v domácnostech provádí. Predevším se nabízí využít
k tomuto úcelu systému tak zvaných rodinných úctu, ve kterém zhruba
51
4.000 zpravodajských domácností, vybraných metodou kvótního výberu, vede každý
mesíc záznamy o svých príjmech a vydáních. Aplikace této cesty by znamenala rozšírit
resp. zpresnit danou strukturu vydání o položky související s výdaji domácností
na ochranu životního prostredí a soucasne do príjmu domácností zahrnout prípadné
subvence, které domácnost prijala pro tyto úcely, napr. príspevky obce na ekologický
zpusob vytápení.
Sociální a demografická struktura výberového souboru domácností je zvolena tak,
aby odpovídala strukture domácností Ceské republiky a aby bylo možno sledovat ruzné
typy príjmu a výdaju v potrebných trídeních. V nejbližší budoucnosti lze ocekávat
nekteré metodologické zmeny systému rodinných úctu pripravované CSÚ. Pujde
predevším o urcitou standardizaci zpusobu zjišt ování se systémy, které jsou používány
v zemích EU. Tyto zmeny by však nemely bránit využívání systému rodinných úctu
pro zjišt ování výdaju na ochranu životního prostredí u sektoru domácností.
Využití systému rodinných úctu pro tyto úcely by však vyžadovalo zásadnejší zmenu
ve zjišt ování jak príjmové tak výdajové stránky systému rodinných úctu. Podle
experimentálních propoctu, provedených autory studie, se údaje ze systému rodinných
úctu výrazne liší od údaju zjištených u dodavatelu. Napríklad výdaje za spotrebovanou
vodu podle rodinných úctu jsou asi dvaapulkrát nižší než výdaje vypoctené z údaju
o dodávkách vody z verejných vodovodu. (Viz Rocenka životního prostredí 2001).
Autori studie proto doporucují, aby v soucasnosti bylo využito druhé možnosti,
založené na aproximativní metode výpoctu využívající jiné v soucasnosti dostupné
informace, predevším informacní zdroje, které jsou k dispozici u jiných sektoru,
zejména u sektoru specializovaných podniku a sektoru verejné správy.
Lze predpokládat, že o aktivitách domácností zamerených na ochranu životního
prostredí má rada institucí a podniku informace. Jedná se na príklad o:
?? Informace o rekonstrukci nebo výstavbe septiku u rodinných domku,
o výstavbe kanalizacních a plynofikacních prípojek a podobných aktivitách
stavebního charakteru mají informace stavební útvary obecních a mestských
úradu, které vydávají stavební povolení a po ukoncení stavby kolaudacní
výmer. Soucástí žádosti o stavební povolení je i rozpocet stavby. Šetrením
na stavebních útvarech obecních a mestských úradu by tedy bylo možné
získat pomerne presné informace o investicních aktivitách domácností.
?? Informace o platbách domácností, respektive fyzických osob, za stocné mají
k dispozici podniky ”Vodovodu a kanalizací”.
?? Informace o platbách domácností za odvoz odpadu mají podniky
„technických služeb”. Nabízí se ješte další možnost propoctu výdaju
domácností v této oblasti. Pokud bude v platnosti stávající zákon
o odpadech a poplatek za odvoz odpadu bude stanoven na jednoho clena
domácnosti, to znamená tak zvane „na hlavu”, je možno
pomocí
jednoduchého výberového zjišt ování u obecních a mestských úradu zjistit
prumernou sazbu vybíranou za jednoho obyvatele a vztáhnout
ji k celkovému poctu obyvatel.
?? Výpocet výdaju za serizování výfukových plynu u motorových vozidel by
byl ponekud složitejší. Návrh vychází z predpokladu, že je zákonnou
povinností majitelu osobních motorových vozidel provést kontrolu
52
výfukových plynu vždy po uplynutí nekolikaleté lhuty. Bylo by možno
zjistit prumerný náklad na kontrolu a serízení a vztáhnout jej k príslušné
cásti motorových vozidel fyzických osob.
?? Informace o výdajích domácností za poplatky orgánum verejné správy,
jakož i informace o príjmech, které domácnosti získaly formou subvencí
orgánu verejné správy, by nemel být problém získat ze zpracování podkladu
o plnení státního a verejných rozpoctu.
V predchozích odstavcích byly uvedeny nekteré možnosti výpoctu výdaju domácností
na ochranu životního prostredí. Realizace uvedených návrhu bude vyžadovat jednání
s ministerstvem financí (doladení rozpoctové skladby, prodloužení procesu zpracování
údaju o verejných rozpoctech apod.) Nutná by také byla také spolupráce s orgány, které
zabezpecují registraci motorových vozidel. I když se v obou prípadech jedná o orgány
státní správy, které by mely mít plné pochopení pro potreby státu ve zjišt ování výdaju
na ochranu životního prostredí, je možné spíše pocítat s menší ochotou alespon
v zavádecím období.
Pokud by se tedy podarilo uvedené problémy prekonat a zajistit podklady pro výpocty
uvedených peti složek výdaju domácností, bylo by možno získat takovou informaci
o výdajích, která by se do znacné míry približovala realite.
Sektor specializovaných podniku poskytujících environmentální služby
V soucasné dobe se u subjektu tohoto sektoru údaje o výdajích na ochranu životního
prostredí respektive o hodnote poskytovaných environmentálních služeb prímo
nezjišt ují. Údaje za tento sektor jsou však obsaženy v jiných typech statistických
zjišt ování, nebo by k nim bylo možné dospet sekundárním zpracováním jiných toku dat.
Takto získané údaje by mohly zrejme sloužit pouze pro orientaci nebo jako východisko
pro aproximativní propocty výdaju na ochranu životního prostredí za tento sektor.
V prvé rade lze predpokládat, že v souboru respondentu, kterí podávají zprávy
o investicích na ochranu životního prostredí, se budou vyskytovat i podniky, které
poskytují environmentální služby. Je dokonce dosti pravdepodobné, že mezi investicemi
ekologického charakteru jsou investice do výstavby skládek odpadu, nebo výstavby
cistíren odpadních vod apod. Pritom investorem muže být orgán verejného sektoru
nebo podnik poskytující príslušné služby.
V soucasné statistické praxi lze také výdaje na ochranu životního prostredí tohoto
sektoru odvozovat s urcitou nepresností ze zpracování národních úctu a to z outputu
organizací spadajících do odvetví OKEC 90 – Odstranování odpadních vod a pevného
odpadu a cištení mesta. Muže se jednat jak o subjekty pracující na podnikatelské
komercní bázi, tak o subjekty patrící do sektoru verejné správy. Jak již bylo upozorneno
v kapitole 3, metodologie výdaju na ochranu životního prostredí a metodologie
národních úctu se v tomto bode liší.
Do sektoru budou zrejme patrit ty podniky, jejichž hlavní cinností je poskytování služeb
pro ochranu. životního prostredí a to na komercní bázi. V prvním kroku bude proto
treba vymezit soubor podniku poskytujících environmentálních služby a na základe
toho definovat souboru respondentu.
Podle rozsahu souboru bude možné stanovit, zda soubor respondentu budou tvorit
všechny subjekty nebo zda soubor respondentu bude stanoven pomocí výberových
metod. Z predbežného zhodnocení vyplývá, že tento soubor podnikatelských subjektu
53
nebude príliš rozsáhlý a bude proto možno zahrnout mezi respondenty všechny
subjekty.
Ve druhém kroku bude nezbytné stanovit s jakou mírou presnosti má být zjišt ování
provádeno. Jde totiž o to, že pri širokém pojetí pojmu ” environmentální služby” nebo
pojmu ”služby na ochranu životního prostredí” by vlastne bylo možno chápat celkový
nebo prevážný rozsah produkce techto podniku jako provádení uvedených služeb.
Nemusí to však platit absolutne. Soucástí produkce techto podniku mohou být
i výsledky cinností, které s ochranou životního prostredí prvotne nesouvisí (napríklad
stavební cinnost, údržba verejných komunikací, dopravní služby). Bude nutné zvážit,
zda tuto nepresnost je možno akceptovat, nebo zda zjišt ovat pouze tu cást produkce
uvedených podniku, která se bezprostredne týká ochrany životního prostredí. Podle
názoru autoru, u velkých podniku – z pravidla organizacne rozdelených
do hospodárských stredisek - jejich vnitropodnikový informacní systém umožnuje
oddelit environmentální služby od ostatních aktivit podniku. U malých podniku bude
takové oddelení zrejme obtížné, ale prípadné nepresnosti nebudou mít výraznejší vliv
na celkový výsledek.
Dosavadní metodologie Eurostatu není v tomto ohledu príliš jasná a nahlíží na celý
problém ponekud zjednodušene.Je zrejmé, že v prípade, že do statistického zjišt ování
bude zahrnuta celková produkce podniku daného sektoru, budou informace o výdajích
sektoru na ochranu životního prostredí zatíženy urcitou nepresností. Tuto nepresnost
lze odstranit nebo alespon výrazne snížit zavedením samostatného statistického
zjišt ování, které by bylo zamereno pouze tu cinnost podniku, která je zamerena
na služby pro ochranu životního prostredí. K tomuto úcelu by postacovalo modifikovat
ten zpusob statistického šetrení, jaký je navrhován pro podniky business sektoru. Autori
studie doporucují, aby tato modifikace byla provedena predevším v položkách modulu
príjmy, kde by mely být - krome príjmu za by-produkt – uvedeny jako samostatná
položka “príjmy za poskytované služby”.
Praxi používanou v clenských zemích EU nebylo možno dukladneji prozkoumat,
protože tyto výdaje jsou v zemích EU zjišt ovány ve velmi omezeném rozsahu.
Základním problémem informací o výdajích na ochranu životního prostredí tohoto
sektoru je jednak problém klasifikacní, jednak problém pojetí príjmu a výdaju bud
ve vztahu netto nebo brutto. K temto globálním problémum se radí i vyjasnení
charakteru nekterých výdaju tohoto sektoru, zejména odvodu dane z pridané hodnoty,
která je soucástí ceny poskytovaných služeb.
Pri rešení techto problému autori doporucují vzít prvotne v úvahu celkové pojetí bilance
národních – celospolecenských výdaju na ochranu životního prostredí a v návaznosti
na to i možnosti mezinárodní komparace metodických prístupu v této oblasti.
5.3 Shrnutí
Pri zjišt ování výdaju na ochranu životního prostredí v podmínkách CR se ukazuje jako
úcelné rozlišovat aktivity , které predstavují konecné a systémové rešení a mají proto
delší horizont realizace od aktivit, které se zamerují na stávající nabídku informací
a které hledají jakési rychlé náhradní rešení soucasných deficitu. V tomto duchu je treba
chápat následující nástin etap a kroku:
54
I. etapa :
?? Doladit a doplnit statistické zjišt ování výdaju na ekologické investice, které
provádí Ceský statistický úrad a zvýšit tak jejich vypovídací schopnost
?? Ve zpravodajském souboru respondentu, u kterých se zjišt ují informace
o investicní výstavbe, dusledne identifikovat ty subjekty, jejichž investice
smerují do ochrany životního prostredí, trídit je podle požadovaných sektoru
– verejná správa, business sektor a specializované podniky poskytující
environmentální služby a zabezpecit výstupy ze zpracování dat v této
strukture.
?? Rešit informacní deficity bilanci výdaju na ochranu životního prostredí
ve verejném sektoru cestou restrukturalizace stávajících informacních
zdroju. To predpokládá jednak zásahy do zpusobu zpracování dat, jednak
volbu jiných klasifikacních prístupu pri identifikaci jednotlivých položek
výdaju i príjmu. V rámci zpracování dat, které organizuje Ministerstvo
financí, pak požadovat sekundární zpracování výstupu tak , aby odpovídaly
evropské metodologii výdaju na ochranu životního prostredí.
?? Pripravit projekt organizace a náplne statistického zjišt ování celkových
výdaju na ochranu životního prostredí v business sektoru podle návrhu,
které budou uvedeny v dalších kapitolách.
II. etapa:
?? Dohodnout s Ceským statistickým úradem možnost zajištení podkladu
pro výpocet výdaju na ochranu životního prostredí v sektoru domácností.
?? Pokud v té dobe nebude ješte zcela harmonizován systém rodinných úctu,
jeví jako praktictejší volit metody aproximativního odhadu s využitím
informacních zdroju verejného sektoru a sektoru specializovaných podniku.
?? Dorešit metodické problémy spojené s vymezením sektoru specializovaných
podniku a problémy v definování pojmu výdaju a príjmu tohoto sektoru.
Po vyrešení metodických problému bude možné bud zavést statistické
zjišt ování výdaju, které bude respektovat specifika tohoto sektoru, nebo
modifikovat sber a zpracování informací stávajících produkcních statistik.
Pritom bude možné využít zkušeností, které budou již v té dobe získány
pri zjišt ování výdaju business sektoru.
Uvedené rozclenení potrebných kroku je samozrejme pouze schematické a sdružuje
jednotlivé aktivity predevším z hlediska toho, aby již existující informace byly
co nejdríve využity a nevylucuje to také, aby rešení nekterých kroku probíhalo
paralelne. Jedním z faktoru bude i to, jaké odborné pracovní kapacity budou
v príslušných orgánech státní správy na rešení problému vycleneny a jaké prostredky
budou v techto orgánech k dispozici na zavedení a rutinní provoz pri provádení
statistického zjišt ování.
Realistická úvaha – za predpokladu plného pochopení príslušných orgánu státní
a verejné správy a jejich racionální kooperace - ukazuje se, že by bylo možno pripravit
zjišt ování výdaju na ochranu životního prostredí v prubehu roku 2003, nejpozdeji do
konce prvního pololetí 2004 tak, aby po skoncení roku 2004 byly potrebné informace
55
k dispozici. Celková bilance výdaju za Ceskou republiku by mohla být sestavena
v roce 2005 na základe údaju za referencní rok 2004.
To samozrejme nevylucuje, že radu položek této bilance bude mít Ceská republika
dríve a zejména pro vnitrní potreby bude schopna tuto bilanci sestavovat na základe
expertních odhadu z neprímých dat.
56
6. Stav informacních zdroju za business sektor v CR
6.1 Informacní deficity a problémy s jejich odstranováním
Výchozím konstatováním je, ze zjišt ování výdaju na ochranu životního prostredí
v business sektoru je v Ceské republice doposud neúplné a informacní deficity jsou
znacné. Pritom je nepochybné, že výdaje na ochranu životního prostredí za business
sektor tvorí významnou cást celkových (národních) výdaju environmentálního
charakteru a že jejich sledování je duležité i pro monitorování aktivit, kterými tento
sektor, jako jeden z nejvetších znecišt ovatelu, pecuje o životní prostredí. Z hlediska
trvale udržitelného rozvoje hraje business sektor a zejména prumysl klícovou roli jak
v zabezpecení ekonomického a sociálního vývoje spolecnosti, tak pri využívání
prírodních aktiv a pri ohrožování životního prostredí. Proto bez informací o výdajích
na ochranu životního prostredí za business sektor není dost dobre možné sestavovat
bilanci národních výdaju na ochranu životního prostredí, ani není možné posuzovat,
jaká opatrení na ochranu životního prostredí jsou prijímána a do jakých oblastí ( domén)
jsou smerována.
Podle zkušeností ostatních zemí i dosavadních zkušeností získaných v CR patrí rešení
informacních deficitu u business sektoru k nejsložitejším úlohám pri získávání
informací vubec a informací o výdajích na ochranu životního prostredí zvlášte.
K hlavním problémum patrí :
?? Rozsah a šíre ekonomických cinností business sektoru ve své podstate
zahrnuje všechna odvetví primární sféry, všechna odvetví sekundární sféry
a podstatnou cást odvetví terciérní sféry. Rozhodující úlohu hraje odvetví
prumyslu, jehož podnikatelské subjekty – dle povahy své cinnosti – jsou
ve znacne diferencovaných interakcích s jednotlivými složkami životního
prostredí. Z toho vyplývá požadavek sledovat výdaje nejen za odvetví
prumyslu jako celek, ale také za jeho jednotlivá pododvetví.
?? Pocet subjektu, které business sektor tvorí, jde v Ceské republice
do statisícu. Mezi subjekty je znacná diferenciace co do velikosti podniku,
pri cemž je treba pocítat s tím, že ruzne velké podniky mají ruzne velkou
interakci se složkami životního prostredí. Z hlediska zjišt ování musíme
pocítat s tím, že jejich diferencované administrativne organizacní struktury
budou prinášet komplikace sledovat výdaje na ochranu životního prostredí
v požadované strukture podle domén a podle ”abater” a dle ”financing”
principu.
?? Získávání údaju od business sektoru musí být rešeno tak, aby byla zarucena
ochrana individuelních dat, to znamená, že pri prezentaci za odvetví
a pododvetví a za ruzné velikostní skupiny podniku lze publikovat pouze
data v dostatecné agregaci.
?? S ohledem na rozsah business sektoru není možné sledovat výdaje
u každého podnikatelského subjektu. Je nutné volit nekterou z forem
výberového zjišt ování. Pritom ale je nutno volit postupy, které zajišt ují
dostatecnou reprezentativnost výsledku zjišt ování a to nejen za celkové
57
položky, ale i podle jednotlivých odvetví a v prumyslu pravdepodobne
i pododvetví.
?? V soucasné dobe vetšina subjektu business sektoru výdaje na ochranu
životního prostredí explicitne nesleduje a nemá pro poskytování takových
dat vytvoreno potrebné evidencní a softwarové zázemí a bude si je muset
v budoucnu vytvorit a to zrejme na své náklady. Nelze také spoléhat na to,
že subjekty business sektoru si takové zázemí vytvorí v dohledné dobe
dobrovolne. Jediným efektivním zpusobem zjišt ování výdaju na ochranu
životního prostredí u podniku je proto obligatorní šetrení. ( Ve Spolkové
republice Nemecko je k tomu úcelu dokonce vydán zvláštní zákon – jeho
plné znení je uvedeno v príloze).
?? úspešnost statistického zjišt ování v podnicích je mimo jiné podmínena také
vypracováním príslušných metodických doporucení ve vnitropodnikovém
informacním systému
Alespon v prvé fázi – po zavedení takového zjišt ování – mohou pro podnikatelské
subjekty v Ceské republice vzniknout urcité komplikace. V soucasné dobe totiž
subjekty business sektoru v CR poskytují pouze informace o investicích a to v rámci
celkového sledování své investicní cinnosti. Lze predpokládat, že se jedná o informace
pouze za vetší investicní celky, pravdepodobne spíše o investice typu ”end-of-pipe”.
Dnes není známo o jaký typ investic se vlastne jedná. Je to ale jeden z informacních
deficitu business sektoru v oblasti výdaju na ochranu životního prostredí.
Shrneme-li poznatky k informacním zdrojum za business sektor v CR, pak mužeme
základní informacní deficity vymezit takto:
?? Nejsou dostatecné informace o investicích, schází delení investice
na investice ”end-of-pipe” a na investice integrované do výrobního procesu,
investice nejsou trídeny dle všech oblastí (domén) ochrany životního
prostredí.
?? Zcela schází informace o bežných výdajích na ochranu životního prostredí
a to jak v delení na vnitrní a vnejší výdaje, tak v clenení dle domén ochrany
životního prostredí.
?? Nejsou k dispozici informace o príjmech z prodeje vedlejších produktu,
které vznikají pri ochrane životního prostredí ( prodej tzv. by-produktu).
?? Z informace o prijatých dotacích na investice nebo provoz není patrné, jaká
cást z nich je urcena na ochranu životního prostredí a do jakých domén
ochrany smeruje. Nejsou zatím informace, zda subjekt sám nedotuje
opatrení na ochranu životního prostredí jiného subjektu.
?? Nejsou zvlášte prezentovány informace o uhrazených poplatcích na ochranu
životního prostredí, ocištených od pokut, regresních plateb apod.
?? Výdaje na ochranu životního prostredí nejsou sledovány tak, aby bylo
možno za sektor sestavit výdaje v delení na Expenditure I. a Expenditure II.
a jen velmi komplikovane lze vycíslit, kolik vlastních zdroju vydal subjekt
na ochranu životního prostredí a do jaké míry se na jeho opatreních
na ochranu životního prostredí participovaly jiné subjekty nebo jiné sektory,
napríklad sektor verejné správy.
58
Z charakteristiky informacních deficitu vyplývá, že omezený rozsah informací
za business sektor o výdajích na ochranu životního prostredí
prakticky vylucuje
možnost sestavit bilanci výdaju za tento sektor. To jednak vážne ohrožuje výpocet
národních výdaju na ochranu životního prostredí a soucasne citelne omezuje jakékoliv
analytické využití získaných dat.
Praktické kroky pro rešení stávajícího stavu musí smerovat do :
?? Vymezení pojmu ”výdaje na ochranu životního prostredí” pro business
sektor
?? Vymezení pojmu ”business sektor” pro úcely zjišt ování výdaju na ochranu
životního prostredí v CR
?? Prípravy podnikového informacního systému
?? Prípravy návrhu na statistické zjišt ování výdaju na ochranu životního
prostredí, ve které by mel být navržen obsah zjišt ování (statistický výkaz)
a vymezení soubor respondentu
?? Prípravy legislativního prostredí pro statistické šetrení s cílem zabezpecit
obligatornost zjišt ování a stanovit zpravodajské povinnosti vybraných
subjektu
6.2 Vymezení výdaju na ochranu životního prostredí v business
sektoru v CR
Obsah i rozsah zjišt ovaných výdaju na ochranu životního prostredí by v Ceské
republice mel být aplikací mezinárodne standardizované metodologie a to v jejím
v plném rozsahu. Nemel by být žádným zpusobem zužován, nebo zkracován.
To znamená, že za business sektor byl mely být k dispozici všechny potrebné
informace, charakterizující výdaje na ochranu životního prostredí a to tak, aby bylo
možné výdaje sledovat :
?? v clenení na výdaje bežné a investicní
?? ve strukturaci podle oblastí ochrany životního prostredí
?? ve strukture podle principu Exp.I – abater principle a Exp II – financing
principle.
Do výdaju na ochranu životního prostredí v CR by se mely zahrnovat všechny výdaje,
které organizace vydala v daném roce s cílem prevence, snížení nebo zamezení
i výdaje
znecištení životního prostredí. V souladu s tím jsou soucástí výdaju
na monitoring a merení, na administrativu a rízení s tím spojené, na odborné konzultace
a audity, na výzkum a vývoj v této oblasti a na výuku a školení zamestnancu.
Do výdaju se nezahrnují :
?? Opatrení šetrná k životnímu prostredí, jejichž prvotním cílem je zvýšení
ochrany zdraví nebo bezpecnosti pri práci zamestnancu podniku
?? Odpisy investic sloužících k ochrane životního prostredí a úroky
z prípadných investicních úveru
59
?? Pokuty nebo penále za nedodržení predpisu nebo lhut vyplývajících
z legislativy na ochranu životního prostredí a regresní platby za škody
zpusobené podnikem.
Struktura ukazatele výdaju na ochranu životního prostredí by v Ceské republice
proto mela být následující :
A. - Bežné výdaje na ochranu ŽP
v tom
A.1– Platby externím organizacím za služby spojené s ochranou ŽP
A.2 - Ostatní bežné výdaje organizace na ochranu ŽP
B. Investicní výdaje na ochranu ŽP
v tom
B.1– Investice do koncových-výstupních zarízení a technologií (end-of-pipe)
B.2 - Investice do zarízení integrovaných do výrobního procesu.
C. Príjmy, které vyplývají z aktivit na ochranu životního prostredí
D. Dotace prijaté na cinnosti spojené s ochranou životního prostredí
E. Poplatky spojené s ochranou životního prostredí.
Celkový model výdaju podniku na ochranu životního prostredí je dán vzorcem :
Výdaje Exp.I ( abater principle)
= A+B-C
Výdaje Exp.II. (financing principle )
= E-D
Výdaje celkem = +ExpI.-Exp.II
= ( A+B-C) – (E-D)
Uvedené metodické vymezení jednotlivých výdajových druhu, navrhované pro CR,
vychází z metodických materiálu EU, zejména pak z definic Eurostatu. Je nutno dodat,
že stejná metodická vymezení jsou s menšími odchylkami aplikována v národní
statistické praxi jak clenských zemí EU, tak i tech kandidátských zemí, které již
postoupily na ceste k zabezpecení informací o výdajích na ochranu životního prostredí
za business sektor.
V souladu s vymezením EU a s praxí vetšiny clenských zemí EU se navrhuje,
aby jednotlivé druhy výdaju v Ceské republice byly obsahove vymezeny takto:
Výdaje A.1 – Platby externím organizacím za služby spojené s ochranou ŽP
Zahrnují platby za služby objednané u jiných podnikatelských subjektu a u organizací
verejné správy, napríklad za odvoz a skládku odpadu, za stocné a cistení odpadních vod,
za sušení nebo lisování kalu, za odstranování kontaminované zeminy, za merení zplodin
(vcetne výfukových plynu), za konzultacní, poradenské a kontrolní služby, za audit
a inspekcní cinnost, za prednášky pro zamestnance podniku apod.
Nezahrnují se platby za dodávku vody ( vodné) z verejných vodovodu.
Výdaje A.2 – Ostatní bežné výdaje spojené s ochranou ŽP
Zahrnují se náklady na aktivity na ochranu životního prostredí, které organizace
zabezpecuje vlastními pracovníky. Patrí sem napríklad náklady na cinnost podnikových
cistíren odpadních vod, na manipulaci s odpady, na údržbu environmentálních zarízení,
60
náklady a rízení aktivit ochrany životního prostredí a také osobní náklady zamestnancu,
kterí v oblasti ochrany životního prostredí pracují. Do osobních nákladu se zahrnují
mzdy a platy, náklady na sociální zabezpecení a zdravotní pojištení, prípadne hodnota
naturálních požitku.V prípade, že pracovník se na aktivitách spojených s ochranou
životního prostredí podílí jen cástí své pracovní kapacity, do výdaju na ochranu
životního prostredí se zahrnuje pouze alikvotní cást osobních nákladu. Pripouští
se i odborný odhad alikvotní cásti osobních nákladu.
Nezahrnují se odpisy zarízení sloužícího k ochrane životního prostredí, platby externím
organizacím za služby spojené s ochranou životního prostredí, úroky z úveru
a environmentální poplatky.
Výdaje B – Investicní výdaje na ochranu životního prostredí
Zahrnuje se porizovací cena všech investic spojených s ochranou životního prostredí,
to znamená investic do budov, staveb, stroju a zarízení, do pozemku a vodních toku
a do investic nehmotného charakteru, pokud jejich prvotním cílem je prevence, snížení
nebo zamezení negativního vlivu podniku na životní prostredí. Zahrnují se rovnež
investice na
rozšírení, zmenu, prizpusobení nebo zdokonalení stávajícího
technologického zarízení, pokud jejich cílem je prevence, snížení nebo zamezení
negativního vlivu podniku na životní prostredí.
Celková hodnota environmentálne orientovaných investic se vyjadruje souctem
porizovacích cen investic uvedených v daném roce do provozu, porízených z vlastních
zdroju, dotací a úveru. Celková hodnota investic se nesnižuje o prípadné dotace
na investicní výstavbu.
Urcitým metodickým problémem je, že porizovací cena investic se nezvyšuje o úroky
z investicních úveru, i když tyto úroky jsou vícenákladem spojeným s porízením
investice. Metodologie EU ani praxe vetšiny zemí EU s úroky z investicních úveru
nepocítá. Výjimku tvorí Spolková republika Nemecko, ve které se v roce uvedení
investice do provozu uvádí jak vlastní porizovací cena investic, tak výpocet tak zvaných
“kalkulovaných úroku z investicních úveru”. Jejich výše je stanovena výpoctem
za celou dobu splatnosti úveru. Tento výpocet predstavuje pro respondenty urcitou
komplikaci, ale vyjádrení výdaju na investice je , dle našeho názoru, úplnejší. Je tedy
problémem jakou cestu zvolit v Ceské republice, zda tu, která plne harmonuje
s mezinárodními standardy nebo tu, která poskytuje úplnejší a tedy presnejší informaci.
Investicní výdaje se delí na dve základní skupiny :
B.1 - Investice do koncových-výstupních zarízení a technologií (end-of-pipe)
Zahrnují se investice, které se prímo neúcastní výrobního procesu, které netvorí
integrální cást výrobních zarízení. Mezi investice „end of pipe“ patrí zejména
samostatné komponenty ( technologie, stavby, soubory zarízení), jejichž úkolem
je merit, regulovat, následne odstranovat nebo snižovat vlivy, které jsou zpusobeny
cinností podniku a které pusobí nepríznive i mimo areál podniku.
B.2 - Investice do zarízení integrovaných do výrobního procesu.
Zahrnují se investice, které pusobí bezprostredne na výrobní proces nebo jsou jeho
nedelitelnou soucástí. Jedná se nová nebo o modifikovaná výrobní zarízení, která jsou
projektována tak, aby ochrana životního prostredí byla integrální cástí výrobního
procesu. Jejich smyslem je, aby výrobní proces neprodukoval nebo alespon snížil zátež
životního prostredí nebo aby výstupy z výroby byly šetrné k životnímu prostredí.
61
Zahrnují se zejména ty investice, jejichž hlavním cílem je snížení nepríznivých vlivu
na životní prostredí. V tom prípade se do výdaju zahrnuje celá porizovací cena
investice. V tech prípadech, kdy zarízení na ochranu životního prostredí je plne
integrováno do takové výrobní technologie, jejímž hlavním cílem není ochrana
životního prostredí, ale napríklad zvýšení výroby a kdy nejde exaktne vycíslit
porizovací cenu komponentu spojených s ochranou životního prostredí, se do výdaju
zahrne pouze odhad cástky, o kterou se díky zarízení na ochranu životního prostredí,
cena celé investice zvýšila.
C - Príjmy, které vyplývají z aktivit na ochranu životního prostredí
Zahrnují se príjmy, které podniky získaly z prodeje produktu, které vznikly
(by-produkt) pri provádení ochrany životního prostredí. Jedná se napríklad o príjmy
z prodeje druhotných surovin, chemikálií zachycených filtracním zarízením, o prodej
kalu apod.
Zahrnuje se také hodnota úspor, kterou podnik dosáhl v daném období realizací
opatrení na ochranu životního prostredí. Muže se jednat o úspory materiálu, snížení
spotreby vody využitím recyklace, zpetným nebo více násobným využíváním materiálu
apod. Pokud podnik nevede presnou evidenci úspor, do príjmu se zahrne odborný
odhad.
D - Dotace prijaté na cinnosti spojené s ochranou životního prostredí
Zahrnují se všechny dotace a granty, které podnik obdržel z verejných nebo
soukromých zdroju ( vcetne zdroju ze zahranicí) na spolufinancování investic nebo
na spolufinancování výrobní cinnosti (provozu) , na výzkum a vývoj a na další aktivity,
jejichž hlavním cílem je snížení nepríznivých vlivu na životní prostredí.
E - Poplatky spojené s ochranou životního prostredí
Zahrnují se všechny poplatky za znecišt ování životního prostredí, které byly
objektivne a taxativne urceny a které podnik v daném roce uhradil orgánum verejné
správy. Patrí sem napríklad poplatky za znecišt ování ovzduší, nebo vody.
Mohou se zahrnout také platby, kterými podnik prispívá na provedení konkrétních
opatrení ( napríklad formou sponzoringu) jiným organizacím napríklad orgánum verejné
správy.
Nezahrnují se uhrazené pokuty, penále, regresní náhrady za nedodržení norem,
zákonných lhut, predpisu nebo za škody, které podnik zpusobil.
Jednotlivé výdajové druhy je nezbytné trídit dle úcelu jejich použití podle devíti oblastí
( domén) ochrany životního prostredí Podrobná charakteristika uvedených domén
vychází z klasifikace CEPA 2000 (klasifikace je uvedena v príloze). Zde se pro úplnost
uvádí pouze seznam oblastí (domén) ochrany životního prostredí.
Oblasti (domény) ochrany životního prostredí :
ochrana ovzduší a klimatu
nakládání s odpadními vodami
nakládání s odpady
ochrana a sanace pudy , podzemních a povrchových vody
omezování hluku a vibrací
62
ochrana biodiverzity a krajiny
ochrana proti zárení
výzkum a vývoj
ostatní aktivity na ochranu životního prostredí
I když sledování podle uvedených domén je z hlediska mezinárodních komparací
nezbytné, pri praktické aplikaci je nutno pocítat s tím, že pro radu subjektu business
sektoru muže toto delení znamenat komplikaci nebo administrativní zátež. V zemích EU
se od podniku zpravidla vyžaduje delení jen do 4-5 jmenovite uvádených domén
a ostatní domény jsou slouceny do souhrnné položky “ostatní”. Také ze zpracování
statistických výkazu vyplnených reálnými daty (podle výsledku pilotního pruzkumu)
vyplývá, že nejvetší objem podnikových výdaju na ochranu životního prostredí smeruje
do 4 až 5 domén ( viz kapitola 7.1). Podobne vypovídá i dialog s vybranými podniky
v Ceské republice ( viz kapitola 7.2).
6.3 Zpravodajský soubor pro úcely zjišt ování výdaju
Definování rozsahu business sektoru predstavuje v daném prípade základní problém
od jehož rešení se odvíjejí všechny praktické úlohy spojené s realizací šetrení
o environmentálních výdajích. Muže to ovlivnit jak velikost souboru respondentu,
u kterých se výdaje na ochranu životního prostredí budou zjišt ovat a tím významne
ovlivnit velikost administrativní záteže podniku, složitost a pracnost a tím i nákladnost
statistického zjišt ování, ale v neposlední rade i kvalitu a vypovídací schopnost
zjištených údaju pro vnitrní i vnejší potreby. I když otázka vymezení business sektoru
je kompromisem více hledisek, rozhodující roli hrají cíle a potreby, protože z nich
se odvíjí rešení o odvetvích, která jsou pro zjišt ování výdaju na ochranu životního
prostredí skutecne nezbytná.
Metodologie Eurostatu predpokládá sledování environmentálních výdaju za celý
rozsah business sektoru pri clenení tohoto sektoru podle tríd klasifikace odvetví
národního hospodárství NACE ( rev.1). Pri charakteristice výstupu z tohoto šetrení
doporucuje výdaje sledovat podle techto tríd ( nebo jejich seskupení):
NACE 01-05 - Zemedelství, lesnictví, rybárství
NACE 10-14 - Dobývání nerostných surovin
NACE 15-37 - Zpracovatelský prumysl ( který lze ješte delit na 10 pododvetví)
NACE 40-41 - Výroba elektriny, dodávka plynu a vody
NACE 45-90 - Ostatní: což zahrnuje trídy NACE 45 - Stavebnictví, NACE 60-64
Doprava a spoje, NACE 50-52, 65-67 a cást trídy 90 - Ostatní služby s výjimkou
verejného sektoru a s výjimkou soukromých firem, které zabezpecují služby v oblasti
ochrany životního prostredí.
Pri hodnocení výstupu za clenské zeme EU však zjistíme, že jak pro svou vlastní
potrebu, tak pro potreby mezinárodních komparací, jsou obvykle k dispozici jen údaje
o výdajích na ochranu životního prostredí za prumysl (tj. za odvetví dobývání
nerostných surovin, zpracovatelský prumysl a výrobu elektrické energie, dodávky vody
a plynu tj. za odvetví NACE 10-14, 15-37, 40-41). V nekterých kandidátských zemí
63
se do souboru respondentu zarazují také podniky z odvetví zemedelství, lesnictví
a rybolovu.
Eurostat v této fázi prístup jednotlivých zemí respektuje a prizpusobil tomu své
výstupní publikace.
Problém vymezení business sektoru pro Ceskou republiku bude samozrejme
do znacné míry záviset na stanovení informacních potreb odpovedných orgánu státní
správy. V CR bude hlavním metodickým nástrojem vymezení – ve shode s bežnou praxí
–aplikace standardní Odvetvové klasifikace ekonomických cinností - OKEC, která
je plne harmonizována s mezinárodní klasifikací NACE.
Pri vymezení business sektoru v maximálne možné šíri, tj. tak, aby soubor respondentu
zahrnoval vybrané subjekty ze všech príslušných odvetví, by business sektor v Ceské
republice musel zahrnovat tyto trídy (odvetví a pododvetví) OKEC:
OKEC cís.
01 – 05 zemedelství, lesnictví, rybolov a chov ryb (celkem 3 odvetví)
10 – 14 Dobývání a úprava nerostných surovin (celkem 5 pododvetví)
15 – 37 Zpracovatelský prumysl (celkem 23 pododvetví)
40 – 41 výroby a rozvod elektrické energie, plynu, páry, vody (2 pododvetví)
45 – 74 stavebnictví (1 odvetví) a ostatní odvetví (celkem 17 odvetví)
91 – 93 ostatní služby (celkem 3 pododvetví.
To predstavuje celkem skupinu 54 odvetví nebo pododvetví, respektive 54 souboru
ekonomických cinností, za které by bylo nutné - s ohledem na detailnost výstupních
potreb - vybrat odpovídající pocet reprezentantu.
V tomto vymezení nejsou do business sektoru zahrnuta odvetví :
75 – verejná správa
80 – školství
85 – zdravotnictví
Tato tri odvetví lze ( pri širším pojetí) považovat za odvetví sektoru verejná správa.
Do sektoru verejná správa patrí zrejme také cást pododvetví 90 - Odstranování
odpadních vod, veterinární a sociální cinnosti. Druhou cást subjektu patrících do trídy
90 je možno chápat jako specializované podniky, poskytující služby životnímu
prostredí.
Je samozrejmé, že toto nejširší vymezení business sektoru by melo za následek,
že soubor respondentu by musel dosahovat mnoha desítek tisíc jednotek. Jinak by bylo
treba s ohledem na vypovídací cenu zjištených dat redukovat detailnost nekterých
výstupních informací. To znamená, že by bylo také treba rozhodnout, které struktury
patrí k minimálnímu programu (odvetví, pododvetví za prumysl, velikostní kategorie
podniku, regionální struktury podle kraju apod.).
Je zrejmé, že pri nejširším pojetí se musí pocítat s tím, že organizace takového
statistického zjišt ování bude velmi nárocná z hlediska pracnosti, zpracování
a financních nákladu a je treba zvážit, zda by informacní prínos byl úmerný
vynaloženému úsilí. V dalších kapitolách této studie se prikláníme k rešením, v kterých
64
by se záber statistického zjišt ování orientoval na postupy, v kterých se pracuje
s ruznými variantami užšího vymezení business sektoru.
Pri hledání optimálního vymezení business sektoru je rozhodující volba pojetí tzv.
relevantních odvetví z hlediska cílu zjišt ování, pri cemž jakousi pomyslnou dolní
hranici tvorí všechna odvetví prumyslu (OKEC 10-14, 15-37, 40-41). Další redukce
záberu šetrení již neprichází v úvahu.
Prístupy k rešení optimálního pojetí business sektoru je treba odvíjet od rozsahu
interakcí organizací jednotlivých segmentu business sektoru s životním prostredím.
Z tohoto zorného úhlu se ukazují jako relevantní odvetví - krome výše uvedeného
odvetví prumyslu - také odvetví zemedelství, lesnictví a rybolov a chov ryb a dále
odvetví stavebnictví a prípadne odvetví dopravy.
Takto definovaný business sektor by obsahoval tato odvetví a pododvetví OKEC:
OKEC
01 – 05 zemedelství, lesnictví, rybolov a chov ryb (celkem 3 odvetví)
10 – 14 Dobývání a úprava nerostných surovin (celkem 5 pododvetví)
15 – 37 Zpracovatelský prumysl (celkem 23 pododvetví)
40 – 41 výroby a rozvod elektrické energie, plynu, páry, vody (2 pododvetví)
stavebnictví (1 odvetví)
60 – 63 Doprava pozemní, vodní a letecká (celkem 3 odvetví)
V rámci tohoto pojetí jsou možné ruzné menší modifikace, zejména z hlediska agregace
nekterých odvetví nebo pododvetví. V uvedeném prehledu zahrnuje business sektor
celkem 37 odvetví a pododvetví, které mají významný podíl na „národních výdajích”
a kde sledování jejich interakcí s životním prostredím je duležité i z hlediska
monitorování aktivit trvale udržitelného rozvoje.
6.4 Príprava vnitropodnikové evidence
Statistické zjišt ování environmentálních výdaju podniku není myslitelné bez informacní
podpory na úrovni podniku v rámci vnitropodnikového informacního systému, jehož
významnou složku tvorí úcetní systém.
Považujeme za úcelné, aby informacní systém podniku byl uzpusoben tak, aby
krome informací o hospodárských procesech a výsledcích podniku, poskytoval
managementu podniku údaje o aktivitách v oblasti ochrany životního prostredí
a soucasne, aby dal možnost reportovat o techto aktivitách orgánum státní správy
(v rámci statistického zjišt ování), odborné verejnosti ( s ohledem na potreby akcionáru,
mezinárodních profesních sdružení a obchodních partneru) a také novinárum a široké
verejnosti (s ohledem na image podniku a na zvyšování „ekogramotnosti“ obcanu).
Vzhledem k variabilite potreb informací o výdajích na ochranu životního prostredí
a s ohledem na nutnost ruzných trídení a agregací výchozích podkladu se jeví jako
nejúcelnejší využít možností, které dává predevším podnikové úcetnictví. K tomu
pristupuje i skutecnost, že každá operace spojená s výdaji na ochranu životního
prostredí by mela být zachycena v úcetnictví podniku.
65
Takové rešení se ale neobejde bez druhotné identifikace výchozích podkladu (dokladu),
bez sjednocení pojmu a bez obsahového vymezení potrebných strukturací a agregací.
Za optimální lze považovat vytvorení samostatné cásti informacního respektive
úcetního systému podniku, nejlépe pak zavedení environmentálního úcetnictví jako
samostatného subsystému úcetnictví podniku.
Obsahové a organizacne administrativní rešení by melo být doprovázeno príslušným
rešením softwarovým takového subsystému.
Metodické rešení a zvlášte sjednocování a standardizace definic a pojmu této
informacní podpory probíhá v nekolika liniích. V prvé rade již existují mezinárodní
standardy a doporucení, zejména pak standardy EU, respektive jejího statistického
úradu Eurostatu.
Mezi nejvýznamnejší (a také nejaktuálnejší) mezinárodní dokumenty v soucasné dobe
patrí Doporucení Komise EU z 30. 5. 2001 “ k otázkám uznávání, merení a sdelování
popisu environmentálních problému ve výrocních úctech a ve výrocních zprávách
spolecností” , která je motivováno snahou integrovat podnikové aktivity v oblasti
strategii péce o životní prostredí do strategie udržitelného rozvoje. ( Plnené znení tohoto
doporucení je uvedeno v príloze). Po metodické stránce nejsou mezi statistickým
zjišt ováním podnikových environmentálních výdaju, organizovaným Eurostatem
a temito iniciativami žádné rozpory. Jde spíše o nalezení spolecného jazyka, pri cemž
v praktické rovine bude práve periodický statistický výkaz urcovat jakým zpusobem
a v jaké podrobnosti si podniky rozpracují svuj podnikový systém environmentálního
úcetnictví.
Z tohoto pohledu je zrejmá i nezbytnost úzké koordinace všech aktivit v oblasti
environmentálního úcetnictví s koncepcemi statistického zjišt ování.
V Ceské republice je v soucasnosti cástecne aplikována metodika Eurostatu
a v nekterých podnicích také metodika vyplývající z ISO14000.Ucelené rešení prináší
predevším metodika tzv. environmentálního úcetnictví, které je uvádeno do praxe jako
soucást projektu EMAS. V nekterých bodech však bude potrebné tuto metodiku
harmonizovat s mezinárodními standardy, zvlášte pak již zmíneným „Doporucením
Komise EU” a s metodologií Eurostatu. Enviromentální úcetnictví, jehož úlohou
je poskytovat dostatek informací pro rozhodovací procesy v podniku, by tak zároven
melo vytvorit podmínky pro reportování podniku jak orgánum státní správy (formou
statistického zjišt ování) tak odborné i široké verejnosti.
Vymezení environmentálních nákladu
Klícovou roli v environmentálním úcetnictví hraje kategorie environmentálních
výdaju a environmentálních nákladu. Komplikovanost obsahové náplne techto
pojmu vyplývá z šíre možností chápání aktivit podniku smerujících k snížení resp.
prevenci dopadu cinnosti podniku na životní prostredí. Svou roli bude také hrát
i odchylný charakter obou pojmu. Rozsáhlá odborná diskuse k této problematice
je vedena snahou nalézt taková metodická rešení, která by dávala podnikum co
nejjednoznacnejší návod pro klasifikaci nákladových položek do kategorie
environmentálních výdaju. Soucasne však je treba pocítat s urcitou dvoukolejností
vytvárených metodických návodu. Koncepce projektu EMAS bude vždy chápat
kategorii environmentálních nákladu podniku ve vztahu k hospodárskému výsledku
podniku a bude ponechávat podnikum urcitou volnost v tom, které své aktivity a s tím
související náklady oznací za environmentální. Naproti tomu metodika
66
”enviromentálních výdaju” pro potreby obligatorního statistického výkaznictví musí být
daleko jednoznacnejší a v rade hranicních situací by mela preferovat spíše užší pojetí
této kategorie.
Podle ISAR - The United Nations Intergovernmental Working Group of Experts
of International Standards of Accounting and Reporting patrí do environmentálních
nákladu ty nákladové položky, které souvisejí s požadovanými nebo prijatými
opatreními, která slouží k rízení dopadu podnikových cinností na životní prostredí
v souladu s environmentální odpovedností. Pro potreby úctování a vykazování
environmentálních nákladu a závazku jsou to zejména náklady související
s odstranováním nebo zamezením vzniku odpadu, se zachováním nebo zlepšováním
kvality ovzduší, s odstranováním ropných skvrn, s odstranováním azbestu z budov,
s výzkumem a vývojem environmentálních produktu apod.
V ceské odborné literature je prijímáno predevším vymezení, které formuloval
V.Vanecek: ”Podnikové environmentální náklady jsou náklady spojené s akcemi
(investice, projekty apod.) a aktivitami (zneškodnování odpadu, prevence vzniku
odpadu, provoz asanacních zarízení), jejichž cílem je zmenšení negativního vlivu
podniku na životní prostredí.”
Obe uvedené definice nejsou v rozporu s metodickým doporucením Statistického úradu
EU – Eurostatu pro statistické sledování podnikových environmentálních výdaju.
Definice Eurostatu je obecnejší a environmentální výdaje vymezuje jako ”výdaje
spojené s akcemi a aktivitami, jejichž prvotním cílem je ochrana (prevence) pred
znecištením, snížení, eliminace, odstranení poškození, prípadne jiné degradace
životního prostredí.”
Z této definice je zrejmé, že ”statistický prístup” k zpusobu klasifikace nákladových
položek podniku do environmentálních prirazuje jako duležitý prvek identifikace techto
položek prvotnost cíle daného výdaje, zjišt ují se tedy predevším úcelove motivované
výdaje podniku, které cílevedome podnik vyclenil k ochrane životního prostredí.
Tento úhel pohledu se samozrejme muže jevit pro manažerské úvahy jako úzký
a prakticky vyrazuje z environmentálních aktivit podniku radu výdaju na investice
a nová technologická rešení komplexní povahy, kde jsou príznivé dopady na životní
prostredí druhotnou soucástí ekonomických prínosu nebo jsou jedním z dílcích cílu
a kroku dlouhodobé ekonomické strategie podniku.
Ve studijním materiálu Environmentální náklady podniku autoru Ing. Hyršlová a kol.
(viz seznam literatury) který se zabývá metodologií EMAS, se uvádí, že ”prvotnost
cíle je méne duležitá než výsledný úcinek na životní prostredí”. Je zrejmé, že tento
problém nebude nikdy možno zcela jednoznacne vyrešit nejakou instrukcí, která by
postihla všechny eventuality a umožnila presnou kvantifikaci environmentálního
prínosu nekterých podnikových aktivit.
Specifikum prístupu
EMAS k vymezení nákladu, které podnik vynakládá
na zmírnení nebo odstranení dopadu své cinnosti na životní prostredí, je dobre videt
na pojetí environmentálních nákladu, které navrhuje v Expert Working Group on
“Improving the role of Governement in the Promotion of Environmental
Managerial Accounting” Podle tohoto vymezení jde o náklady, které tvorí jednak
náklady na ochranu životního prostredí, jednak náklady na ”vyplýtvaný materiál”
a ”vyplýtvané pracovní síly a výrobní zarízení”. Toto velmi široké a obtížne
operacionalizované pojetí environmentálních nákladu vychází z úvahy, že v bežné praxi
jsou aktivity podniku v oblasti environmentální prevence orientovány predevším
67
na krátkodobá opatrení, která reší následek a ne prícinu. Typické jsou v tomto ohledu
napr. investice do koncových technologií.
Z tohoto duvodu se metodologický prístup k vymezení složek environmentálních
nákladu v EMAS snaží o širší pojetí. Je nepochybné, že vetší pozornost podniku
prevencím by z dlouhodobého hlediska mohla snížit prímé investicní výdaje
do ochrany životního prostredí a vedle podnikových aktivit spojených s odstranováním
odpadu by se podniky více orientovaly i na metody zabránení vzniku odpadu, a to jak
obvyklým ” lepším hospodarením” se vstupy, tak úpravou ci zmenou výrobních
technologií, použitím ekologicky šetrnejších materiálu apod.
Prevence znecišt ování životního prostredí je jedním z nejduležitejších cílu strategie
udržitelného rozvoje a rovnež projekt EMAS orientuje podniky na hledání cest,
jak snížit vysoce nákladné investice do koncových technologií.
Aplikace tohoto pojetí je v projektu EMAS rozpracovávána predevším v oblasti
hodnocení nákladu souvisejících s odpady, odpadními vodami a emisemi. Základní
úvahou je, aby všechny položky, které se sestávají z nákladu na vyplýtvaný materiál
(vyjádrené cenou materiálu, který opustil podnik jako nevýrobkový výstup),
na opotrebení dlouhodobého majetku vázaného na snížení nebo odstranení negativních
dopadu na životní prostredí a na vynaloženou práci spojenou se zpracováním tohoto
materiálu, byly zapocteny do nákladu na ochranu životního prostredí.
Je jasné, že takto chápaná manažerská analýza podnikových nákladu prekracuje svým
charakterem a podrobností bežnou rutinní agendu. Je to však jiste cesta, jak se pokusit
o naplnení cílu strategie udržitelného rozvoje.
Statistická metodologie pro sledování podnikových environmentálních výdaju musí
nepochybne výdaje vymezovat úžeji a jednoznacneji, aby bylo možno potrebná data
získat i v podnicích, které nemají specializované útvary pro environmentální úcetnictví
a aby bylo možno zabezpecit mezipodnikovou porovnatelnost reportovaných dat.
Podobne se muže rozcházet koncepce EMAS v obsahu ”environmentálních nákladu
podniku” od statistického prístupu v podchycení tzv. skrytých. (a de facto
hypotetických) nákladu. Podle EMAS do techto nákladu patrí zejména :
?? Náklady, které vznikají jako reakce na stav znecištení v minulosti a které
nesouvisejí se soucasným procesy a provozy.
?? Náklady na kontrolu znecištení, resp. jeho odstranení nebo zmírnování
nebo náklady na prevenci znecištení souvisejícím se stávajícími procesy
a provozy.
?? Náklady na prevenci nebo redukci znecištení z budoucích procesu a provozu
(uzavrení úložišt , provozu, laboratorí atd.).
Také zde platí, že urcitá cást techto nákladu bude podchycena ve statistice ”bežných
environmentálních výdaju”, pokud budou podniky dusledne respektovat standardní
definici, podle které se podnik pri rozhodování o zapoctení príslušné nákladové položky
rídí kriteriem ”prvotnosti cíle” príslušného výdaje.
Široké pojetí environmentálních nákladu podniku, se kterým pracuje projekt EMAS,
predpokládá, že manažerská analýza by mela uvažovat i s ”náklady souvisejícími
s image a vzájemnými vztahy” - napr. s položkami jako je financní podpora
ekologických hnutí, výdaje na výsadbu zelene, s nekterými marketingovými náklady
apod. I zde platí, že míra úplnosti zapoctení techto nákladu do environmentálních je
68
spojena s otázkou presnosti metodologie a že urcitá volnost, která je managementu
metodikou EMAS ponechávána,
muže vést v pocátecní fázi zavádení EMAS
a statistického výkaznictví do praxe k ponekud rozdílným výsledkum.
Podle United States Enviromental Protection Agency jsou rozlišovány dve skupiny
environmentálních nákladu:
?? Náklady, které prímo dopadají na podnik neboli tzv. interní náklady
?? Náklady vyplývající z dopadu, které podnik nehradí a nejsou mu
prirazovány neboli tzv. externí náklady.
Interní náklady lze prímo priradit urcitým podnikovým procesum, výrobkum nebo
službám a je také možno je evidovat a analyzovat v rámci manažerského informacního
systému.
Naproti tomu skupina externích nákladu stojí mimo pozornost manažerského
uvažování, protože zahrnuje tu cást environmentálních dopadu, za které podnik není
ze zákona odpovedný a které jsou kompenzovány prostrednictvím zákonného systému
(škody zpusobené podnikovou cinností na rekách, ekosystému, na lidském zdraví).
Možnosti prímé kvantifikace techto nákladu jsou omezené a závisejí na príslušné
legislative a pouze urcitou cást techto externích nákladu je možno prenést na podnik
formou poplatku, pokut a environmentálních daní.
S ohledem na potreby kalkulace nákladu a investicního rozhodování se v rámci
interních nákladu v souladu s aplikací metody Total Cost Assessment (TCA)
rozlišují ješte další podskupiny nákladu :
?? Prímé environmentální náklady - náklady na porízení investice, provozní
náklady (suroviny, mzdy, energie, voda, zneškodnování odpadu, cištení
odpadních vod, doprava apod.).
?? Neprímé environmentální náklady – administrativní náklady a poplatky
k dosažení souladu s predpisy, pojištení, nakládání s odpady na míste atd.
?? Náklady plynoucí z odpovednosti - pokuty, škody na zdraví a majetku,
úrazy, náklady spojené s odstranením následku úniku apod.
Soucasne musí manažerská analýza brát v úvahu také príslušné prínosy resp. úspory
z environmentálních aktivit podniku – napr. výnosy z regenerace materiálu, ze zlepšené
image podniku, z výhodnejších úveru, ze snížení pokut a poplatku.
Klasifikace environmentálních nákladu
Ceský projekt EMAS se priklání k používání klasifikace, kterou navrhuje Expert
Working Group on ”Improving the role of Governement in Promotion
of Environmental Managerial Accouting“.
Návrh kategorií
je aplikován na široké pojetí environmentálních nákladu, které
zahrnují jak náklady na ochranu životního prostredí, tak náklady na ”vyplýtvaný
materiál” a na ”vyplýtvané pracovní síly”:
?? Náklady související s nakládáním s odpady, odpadními vodami a emisemi
do ovzduší (jde o úpravu,cištení a odstranování vznikajících pevných
odpadu, odpadních vod a emisí)
?? Náklady spojené na prevenci a environmentální management. Patrí sem
hlavne náklady s managementem a s nákupem služeb v rámci EMS.
69
Zahrnuje se rovnež odhad tzv. environmentálního podílu, tj. zvýšené
náklady projektu a zarízení cistších technologií a náklady na výzkum
a vývoj související s projekty a technologiemi príznivých k životnímu
prostredí.
?? Náklady na materiál, který opustil podnik jako nevýrobkový výstup
(kvantifikovatelný cenou ”vyplýtvaného” materiálu)
?? Náklady zpracování nevýrobkového výstupu (pracovní náklady, opotrebení
zarízení, spotreba materiálu).
Pro potreby EMAS jsou jednotlivé kategorie dále podrobneji cleneny. Manažerská
analýza pak probíhá po dvou liniích: úcetní a technologické. V úcetní linii jsou
sledovány vazby mezi materiálovými vstupy, produkcí, náklady a výnosy. Stanovují
se vnitropodnikové ceny, sazby pro kalkulace a rozvrhové základny. Technologický
prístup se zameruje na zpracování bilancí materiálu, vody a energie, na technická
vybavení pro úpravu odpadu, emisí a odpadních vod a na aplikace cistších technologií.
Environmentální investice
Standardy environmentálního úcetnictví v oblasti investic plne vyhovují požadavkum
statistického sledování environmentálních investic. Aktiva jsou podle techto standardu
definována jako zdroje používané podnikem , jejichž existence je výsledkem minulých
cinností a od nichž se ocekává, že prinesou podniku budoucí ekonomický efekt. Pojem
aktivace podle Mezinárodních úcetních standardu je spojen s uznáním nákladu
za soucást porizovací ceny aktiva.
V oblasti environmentálního úcetnictví se muže aplikace techto standardu setkat
s problémy v tech prípadech, kdy tyto náklady se týkají odstranování poškození
životního prostredí zpusobeného v minulosti, napr. náklady na nápravu kontaminace
a neprinášejí tedy podniku žádný budoucí prospech. Další metodologický problém
prináší kvantifikace výše ”environmentálního príspevku” tech zarízení, které mají vedle
svého primárne ekonomického úcelu také environmentální aspekt – napr. investice
do takových technologií, které prinášejí nejen vyšší produktivitu a snížení nákladu,
ale také snížení emisí, zmenšení odpadu apod. U takových investic muže být
sekundárním efektem i snížení nákladu na porízení ci provoz koncových zarízení.
Tento charakter má vetšina investic do cistších technologií, u nich se doporucuje,
aby se environmentální príspevek odvozoval na základe rozdílu mezi náklady na rešení,
které je méne príznivé k životnímu prostredí a náklady spojenými s použitím cistší
technologie.
Jinou situací je, jestliže podnik realizuje z ekonomických duvodu investici do nové
technologie jen jako náhradu za stávající nevyhovující zarízení a environmentální efekt
je bežnou soucástí této nové technologie.
Dane a poplatky
Tyto nákladové položky jsou všeobecne
považovány za specifickou cást
enviromentálních nákladu podniku. Podnik je obvykle bud nemuže prímo ovlivnit nebo
jen ve velmi omezeném rozsahu a proto hrají v analýze podniku jen doplnkovou roli.
Enviromentální dane tvorí prevážne dane uvalené na komodity (predevším fosilní
paliva, plyn, vodu,vybrané suroviny a vybrané výrobky), které v procesu dobývání,
zpracování nebo spotreby poškozují životní prostredí. Cílem techto daní je obvykle
bud omezení spotreby techto komodit nebo zavedení takových postupu a výrobních
70
režimu, které v príslušných oblastech vedou k príznivejším dopadum na životní
prostredí. V Ceské republice se institutu techto daní v soucasnosti nepoužívá.
Poplatky k ochrane životního prostredí tvorí platby, které jsou upraveny ekologickou
legislativou pro ruzné specifické složky životního prostredí. Podle soucasné ceské
legislativy jde o tyto poplatky:
?? poplatky za ukládání odpadu
?? poplatky za svoz, trídení a odstranení odpadu
?? poplatky za využití kanalizacní síte a poplatky související s odpadními
vodami
?? poplatky za znecišt ování ovzduší
?? poplatky za vyrobené, vyskladnené nebo dovezené látky ohrožující
ozónovou vrstvu Zeme
?? úhrady za vydobyté nerosty
?? úhrady z dobývacího prostoru
?? odvody za trvalé ci docasné odnetí pudy zemedelské výrobe
?? platby za odnetí lesní pudy lesní výrobe.
V prípade porušení zákonu a povinností mohou environmentální výdaje podniku zvýšit
i pokuty a penále a regresní platby za škody zpusobené podnikem.
Odchylky od platné metodologie EU sledování výdaju na ochranu životního prostredí
jsou predevším v tom, že cást výše uvedených poplatku se v této metodologii chápe
jako platby organizacím poskytujícím služby životnímu prostredí (svoz a skládka
odpadku, využití kanalizacní síte a cištení odpadních vod apod.) a radí se do tak
zvaných bežných externích výdaju podniku. Do poplatku se radí pouze ty poplatky,
které mají objektivní charakter a ve své podstate by mely sloužit orgánum verejné
správy k ochrane životního prostredí. Zásadne se do poplatku nezahrnují pokuty,
penále a regresní platby, protože ty nesouvisí s aktivitami podniku v oblasti ochrany
životního prostredí, ale jsou naopak výsledkem malé aktivity nebo dokonce
zanedbáním povinnosti podniku.
Specifický charakter v rámci environmentálních nákladu podniku mají i položky
”pojištení odpovednosti za škody na životním prostredí” které zabezpecují podnik
proti riziku z odpovednosti pojištením. Podobný význam mají ”rezervy na nápravu
a vycištení”, které podnik vytvárí v okamžiku, kdy jsou mu známa budoucí rizika
ci ztráty z podnikání na základe soucasných skutecností (riziko kontaminace spodní
vody, emise do ovzduší v dusledku selhání zarízení, radioaktivní emise apod.)
Trídení environmentálních nákladu podle složek životního prostredí
Negativní dopady ekonomických cinností na životní prostredí se mohou u jednotlivých
podniku znacne lišit i podle toho, jak výrazne se dotýkají ruzných složek životního
prostredí. V tom muže být i podstatná cást vysvetlení rozdílu mezi velikosti
environmentálních výdaju. Statistické výkaznictví a stejne tak i všechny ostatní
informacní systémy pracují s klasifikací nákladu a výnosu do tzv. domén. Od roku
2000 , kdy byla tato klasifikace rozšírena z 6 tríd na 9 tríd, jsou jednotlivé domény
vymezeny takto:
?? ochrana ovzduší a klimatu
71
??
??
??
??
??
??
??
??
nakládání s odpadními vodami
nakládání s odpady
ochrana a sanace pudy , podzemních a povrchových vody
omezování hluku a vibrací
ochrana biodiverzity a krajiny
ochrana proti zárení
výzkum a vývoj
ostatní aktivity na ochranu životního prostredí
Pro aplikaci této klasifikace platí zásada, že o zarazení rozhoduje prevažující cíl
príslušného výdaje podniku.
Záverem lze ríci, že príprava vnitropodnikového informacního systému je
nezbytnou podmínkou pro sledování výdaju na ochranu životního prostredí
v business sektoru.
Z pruzkumu, který autori provedli v podnikové sfére, vyplývá jednoznacný požadavek
podniku na to, aby meli dostatek casu na úpravu svého podnikového informacního
systému ( vcetne úprav softwarového vybavení) a aby meli v predstihu informace
o tom, jaké údaje o výdajích na životní prostredí budou požadovány. Podniky
by uvítaly, kdyby jim bylo poskytnuto metodické doporucení, jak výdaje na ochranu
životního prostredí sledovat ve svém podnikovém informacním systému, respektive
ve svém podnikovém úcetnictví. Systém EMAS muže v tomto smeru sehrát pozitivní
roli. Sjednocení metodologie nebo alespon maximální sblížení metodologie
environmentálního úcetnictví a metodologie statistického zjišt ování výdaju se jeví jako
nutné.
Jestliže hovoríme o úpravách podnikového informacního systému tak, aby podnik byl
schopen poskytovat všechny potrebné údaje o výdajích na ochranu životního prostredí,
je nutné rozlišovat nekolik základních skupin podniku podle možností, které v tomto
smeru mají. Podle provedeného pruzkumu lze podniky velmi zhruba rozdelit do techto
skupin :
?? Podniky, pro které zpracovává informace vcetne úcetnictví dodavatelská
organizace. Provedení zmen v systému muže být proto komplikované, není
jej možno realizovat “ze dne na den” a muže pro podnik znamenat zvýšení
nákladu.
?? Podniky s malým poctem administrativních pracovníku, kde veškerou
administrativní agendu obstarává majitel nebo úcetní firmy. Jedná
se zpravidla o firmy, jejichž ekonomická aktivita je úzce specializována a je
zamerena pouze na urcitý obor cinnosti. Podnik se zpravidla nedelí do více
výrobních stredisek. Výdaje na ochranu životního prostredí jsou
zachycovány centralizovane v úcetnictví nebo operativní evidenci podniku.
Získání dat – dle pruzkumu – necinilo pracovníkum podniku potíže,
na vyplnení výkazu potrebovali cca 30 – 60 minut. Je však nutno pocítat
s tím, že nekteré údaje jsou odhady.
?? Podniky, které mají více výrobních stredisek, mají vetšinou pocetnejší
útvary pro úcetnictví a operativní evidenci, údaje se získávají jak
z úcetnictví, tak z operativní evidence. Práve tyto podniky vyžadují
pomerne vycerpávající metodická doporucení jak v oblasti úcetnictví, tak
72
statistiky. Vzniká u nich problém, který útvar bude koordinátorem
pri poskytování informací o výdajích na životní prostredí. Pokud je
v podniku zavedena funkce podnikového ekologa, je situace snazší.
?? Podniky s odvetvove diferencovanou výrobní cinností nebo s cetnými
a ruznorodými aktivitami v oblasti ochrany životního prostredí. Jedná
se o podniky zpravidla vybavené administrativními a úcetními útvary
prípadne i útvarem podnikového ekologa. Jejich snahou bylo poskytnout
co nejpresnejší a nejúplnejší informace o výdajích na ochranu životního
prostredí, což vyžadovalo sber informací z príslušných vnitropodnikových
stredisek, jejich trídení a zpracování. Bez dukladné prípravy
vnitropodnikového informacního systému je nutno pocítat s tím, že príprava
informací o výdajích na ochranu životního prostredí se nebude pocítat
na hodiny ale na dny. (Jeden z navštívených podniku uvádel dokonce až
lhutu 14 dnu !) To by pro podniky znamenalo neúmernou administrativní
zátež.
Z toho vyplývá, že zjišt ování výdaju na ochranu životního prostredí by melo být
dostatecne jednoduché a srozumitelné, aby potrebná data mohly poskytovat podniky
business sektoru s malým poctem nespecializovaných pracovníku a aby informace
o rozsahu šetrených dat a doporucené metodologii byly poskytnuty natolik vcas, aby
se požadavkum mohly prizpusobit jak podniky s clenitými a strukturovanými
vnitropodnikovými informacními systémy, tak podniky, kterým zpracovává úcetnictví
dodavatelská organizace.
73
7. Predpoklady pro statistické zjišt ování výdaju na ochranu
životního prostredí v business sektoru v CR
Obsah statistického zjišt ování výdaju na ochranu životního prostredí vymezují
na strane jedné požadavky na mezinárodní metodickou porovnatelnost údaju, na jejich
úplnost a na jejich potrebnou strukturaci dle druhu výdaju a dle oblastí (domén)
ochrany životního prostredí a na strane druhé možnostmi zabezpecit primerený rozsah
takových údaju v business sektoru.
Významnou roli hraje samozrejme i rozsah administrativní záteže podniku business
sektoru a výše prostredku, který bude treba vyclenit každorocne státem na sber
a zpracování informací o výdajích na ochranu životního prostredí. Je zrejmé, že toto
statistické zjišt ování se v Ceské republice bude týkat nekolika desítek tisíc právnických
subjektu a že pujde o podniky jak s malým tak i velkým poctem pracovníku
a s diversifikovanou ekonomickou aktivitou.
Tyto aspekty se promítly predevším do rešení praktických problému s realizací
zjišt ování. Soucasne jsme považovali za potrebné posílit argumentaci k nekterým
krokum vyhodnocením zahranicních zkušeností v této oblasti a dále testováním reakcí
vzorku ceských podniku na obsah a formu zjišt ování.
Výsledky této prípravné fáze statistického zjišt ování v business sektoru jsou
prezentovány ve trech subkapitolách :
?? Vyhodnocení zkušeností státu Evropské Unie
?? Vypracování pilotního návrhu a jeho testování v podnikové sfére
?? Vypracování návrhu na zjišt ování výdaju.
7.1 Vyhodnocení zkušeností clenských státu Evropské Unie
Studium stávající praxe clenských zemí EU bylo zamereno na obsah a rozsah
statistického zjišt ování, na jeho formu a také na zpusob, kterým se zjišt ování výdaju na
ochranu životního prostredí provádí.
Obecne lze ríci, že ve státech Evropské Unie prevažuje orientace na zjišt ování jen
za cást business sektoru, predevším za prumyslová odvetví, to znamená odvetví
klasifikovaná NACE 10 až 41. V nekterých zemích ( napr. v Holandsku) se do šetrení
nezahrnují podniky odvetví NACE 37 – zpracování druhotných surovin, protože je lze
zaradit mezi podniky poskytující služby ochrane životního prostredí. V jiných zemích
(Finsko, Portugalsko) se podniky odvetví NACE 37 do šetrení zahrnují, ale sledují
se oddelene.
Vetšina dotazníku (statistických výkazu) je koncipována se snahou o maximální
srozumitelnost a prehlednost. Velmi prátelskou formu má v tomto ohledu formulár
výkazu používaný ve Švédsku. Pro svou instruktivnost a inspirativnost je uveden
v príloze a domníváme se, že by mohl sloužit jako jeden z možných vzoru pro grafické
ztvárnení formuláre budoucího statistického výkazu v Ceské republice. Dobre graficky
ztvárnen je i výkaz používaný v Portugalsku. Vzorem pro zdvorilé oslovení respondentu
by mohl být výkaz, který se používá ve Velké Britanii.
Ve vetšine státu se výdaje na ochranu životního prostredí šetrí jedním výkazem, kterým
se šetrí jak investicní tak bežné výdaje a také prípadné príjmy. Odchylky mezi zememi
jsou predevším v zahrnování nekterých položek do bežných výdaju a také v tom,
74
že ne všechny zeme EU sledují výkazem i príjmy ( položky by-produktu nebo dotací).
To znamená, že na úrovni podniku není možno uplatnit clenení podle “abater principle”
a “financing principle”.
Zásadnejší odchylku v pojetí výdaju má Spolková republika Nemecko v tom,
že do investicních výdaju zahrnuje pouze investice “end of pipe”. Prítomnost
ekologického aspektu u nových investic do zarízení integrovaných do technologických
zarízení považuje za samozrejmost a jejich výši v rámci výdaju nezjišt uje.
Všechny zeme sestavují zpravodajský soubor v business sektoru na základe kombinace
vycerpávajícího a výberového zjišt ování:
?? Podniky od urcité velikostní hranice ( napr. 200 zamestnancu) a nebo
podniky urcitého odvetví (napríklad NACE 40 – výroba elektriny, plynu,
páry a teplé vody) se zahrnují do souboru respondentu ze 100 %.
?? Podniky menší (napríklad s poctem zamestnancu méne než 200,
v Portugalsku méne než 50) se do souboru respondentu stanovují výberem.
Pritom spodní velikostní hranicí pro výber je zpravidla podnik s poctem
zamestnancu 20, v Holandsku se do výberu zahrnují i podniky s poctem
zamestnancu 10 a více, v Portugalsku se do výberu zahrnují i nejmenší
podniky s poctem zamestnancu 1-19.
?? Ve Spolkové republice Nemecko se investice šetrí u všech prumyslových
podniku, bežné výdaje pouze u výberu prumyslových podniku.
Pokud se týká jmenovitých specifik nekterých zemí Evropské Unie, lze uvést
napríklad:
Spolková republika Nemecko
Statistické zjišt ování výdaju na ochranu životního prostredí se v Nemecku provádí již
radu let. V publikacích Eurostatu jsou vedeny casové rady výdaju od roku 1990.
Zkušenosti Nemecka byly proto osobne autory konzultovány pri návšteve
na Statistickém úrade Saska. Z konzultace i ze studia podkladových materiálu vyplývá,
že šetrení výdaju na ochranu životního prostredí se v Nemecku provádí ve všech
odvetvích prumyslu vcetne dobyvatelského prumyslu a vcetne výroby energií. Šetrení
se provádí oddelene za výdaje na investice a za bežné výdaje.
Výdaje na investice se šetrí u všech podniku. Šetrení provádejí statistické úrady
jednotlivých státu. Povinnost podniku predkládat údaje je stanovena zákonem
parlamentu té které spolkové zeme. Z toho duvodu je formulár statistického šetrení
dlouhodobe (od roku 1997) nemenný a nereaguje ani na zavedení nových domén
(oblastí) ochrany životního prostredí. Strukturování výdaju se provádí podle puvodních
6 domén.
Výraznou odchylkou od mezinárodne platné metodologie je skutecnost, že do výdaju
na investice se zahrnují pouze investice typu “end of pipe”. Výdaje na investice
integrované do technologických zarízení se považují za samozrejmou soucást nové
technologie a proto se nezjišt ují. Další odchylkou od mezinárodne platné metodologie
je výpocet tak zvaných “kalkulovaných úroku “ z investicních úveru, které
se vypocítávají za celou dobu splatnosti úveru a o které se zvyšuje porizovací cena
investic.
Bežné výdaje se šetrí celostátním výberem 15 000 prumyslových podniku. Toto šetrení
se provádí na základe specifického celospolkového zákona ze dne 21. zárí 1994, (zákon
75
c. BGBL.I S.2530 je uveden v príloze). Šetrení se provádí rovnež od roku 1997. Tento
zákon ukládá podnikum strukturovat výdaje podle 6 domén (oblastí) ochrany životního
prostredí.
Do výberu byly zahrnuty podniky s poctem zamestnancu 20 a více, soubor respondentu
je rozdelen do šesti relativne homogenních vrstev:
1. podniky, které prekracují v produkci odpadu a odpadních vod urcitou
hranici množství,
2. podniky s poctem 20 až 49 zamestnancu,
3. podniky s poctem 50 až 99 zamestnancu,
4. podniky s poctem 199 až 199 zamestnancu,
5. podniky s poctem 200 až 499 zamestnancu,
6. podniky s poctem 500 a více zamestnancu.
Vzhledem k tomu, že zavedení výkazu je rešeno prijetím príslušného zákona, by
prechod na devet domén (podle CEPA 2000) byl možný až po novelizací tohoto zákona.
Pritom šetrení je vycerpávající , tj. týká se všech podniku, které patrí do vrstvy
1 a vrstvy 6. U ostatních vrstev (2 až 5) se provádí náhodný výber podniku pomocí
matematických metod.
Zákon pripouští relativní výberovou chybu 10% a méne.
Odchylkou od mezinárodní metodologie je skutecnost, že do bežných výdaju
se zahrnují i odpisy investicních zarízení “end of pipe”.
Velká Britanie
V rámci Velké Britanie neprovádí statistické šetrení výdaju na ochranu životního
prostredí statistický úrad, ale DEFRA – Departement for Environment, Food and Rural
Affairs. Ve formulári dotazníku jsou podniky prumyslových odvetví dotazovány jak
na bežné tak na investicní výdaje. Výdaje byly v roce 2000 strukturovány pouze
do šesti oblastí (domén) ochrany životního prostredí, u položky “Bežných vnitrních
výdaju” a
u položky “Výdaju na integrované investice” se pripouští, aby rozdelení
výdaju do domén bylo provedeno pouze v procentním vyjádrení a prípadne na základe
odhadu.
Zvláštností formuláre je jeho velice zdvorilý tón, respondent se prosí, aby uvedl,
jak dlouho formulár vyplnoval a dává se mu možnost, aby požádal o zaslání výsledku
ze zpracovaného šetrení.
Švédsko
Švédský statistický úrad pripravil šetrení o výdajích na ochranu životního prostredí
soucasne pro rok 1999 a pro rok 2000. Šetrí soucasne jedním dotazníkem jak bežné tak
investicní výdaje. Formulár dotazníku pro toto období považujeme za možnou inspiraci
pro grafické ztvárnení budoucího dotazníku v Ceské republice. Je prehledný a názorný
a podnikum výrazne usnadnuje jeho vyplnení. Má však i nekteré nedostatky. Napríklad
zavádí pouze tri jmenovité oblasti ochrany životního prostredí – Ovzduší a klimat,
Odpadní vody, Odpady a jednu souhrnnou doménu – ostatní. Delení bežných výdaju
na vnitrní a externí je ponekud zjednodušené, poplatky a dane jsou pritom zahrnuty
do techto výdaju. Nešetrí príjmy z aktivit spojených s ochranou životního prostredí ani
dotace a granty. Aplikace bilancních principu abater principle a financing principle
je tedy velmi problematická.
76
Tyto nedostatky cástecne reší šetrení pripravené pro rok 2001. Bežné výdaje strukturuje
podrobneji, i když nepoužívá mezinárodne definované oblasti (domény) ochrany
životního prostredí. Do výdaju již nezahrnuje dane a paušálne stanovené platby, odpisy
investicních celku a úroky z úveru. Rovnež však nezahrnuje platby mestským cistírnám
odpadních vod a platby za skládku odpadu.
Lze ríci, že na mezinárodne stanovenou metodologii navazuje pouze volne.
Holandsko
Šetrení výdaju na ochranu životního prostredí se provádí od roku 1979. Týká
se výhradne prumyslu ( odvetví NACE 10-41, s výjimkou odvetví 37). Do výberu
se zahrnují všechny podniky, které mají 10 a více zamestnancu. Celkový soubor
respondentu je 5 500 podniku, rocne odpovídá 2900 respondentu, to znamená,
že response je 71%. Do souboru jsou zahrnovány všechny podniky, které mají 200
a více zamestnancu, podniky s menším poctem zamestnancu se stanovují náhodným
výberem. Šetrení se týká podniku, které odvetvove patrí do odvetví NACE 10-14, 23,
24, 27, 40-41. Obsahem zjišt ování jsou:
Investice “end of pipe”
Integrované investice
Bežné výdaje.
Strukturování výstupu se provádí podle velikosti podniku a podle domén ochrany
životního prostredí. Pritom se ve výstupech soustred uje pozornost na domény
– Ovzduší a klimat, Odpadní vody, Odpady. Doplnující doménou je položka Ostatní.
Z hlediska dlouhodobých výsledku tvorí vetšinu (více jak 95%) výdaju “Bežné
výdaje”, z nich více jak 90 % smeruje do hospodarení s odpadními vodami a s odpady.
Zjišt ování respektuje metodologii EU, u investic se požaduje, krome údaju
o porizovací cene investice, také strucná charakteristika investice a jejího cíle.
U integrovaných investic se pripouští odhad podílu ( v %) environmentální cásti
investice na celkové porizovací cene.
Finsko
Šetrení provádí statistický úrad od roku 1992. Šetrení se orientuje výhradne
na prumyslová odvetví NACE 10-41, vyjma odvetví 37. Soubor podniku zahrnuje
všechny podniky s jedním a více zamestnancem, výber se provádí z 18 000 místních
jednotek (z nichž je 12 000 podniku). Soubor respondentu je tvoren 2500 jednotkami,
z nich je 1200 podniku.
Šetrí se jak investice “end of pipe”, tak investice integrované. Bežné výdaje zahrnují
také dodatecné náklady s pojené se zabezpecením cistejší produkce, príjmy z aktivit
spojených s ochranou životního prostredí vcetne úspor nákladu vzniklých pri ochrane
životního prostredí a vcetne dotací a grantu prijatých podnikem na ochranu životního
prostredí.
Výdaje se strukturují podle šesti oblastí ochrany životního prostredí.
Francie a Portugalsko
Obe tyto zeme mají zjišt ování výdaju na ochranu životního prostredí podobné. Lze
konstatovat, že vymezení a rozsah zjišt ovaných dat je shodný, rozdíly jsou
pochopitelne ve vymezení souboru respondentu. Vzhledem k velikosti zeme se jeví
portugalský prístup jako vhodnejší pro prípadnou aplikaci v CR.
77
Portugalský zpusob zjišt ování výdaju na ochranu životního prostredí vychází zrejme
z francouzského modelu. Prvá data byla publikována za rok 1994. Jsou k dispozici
za business sektor, v tom za prumysl dobývání nerostných surovin, zpracovatelský
prumysl a za výrobu tepla a energii. To znamená, že objektem zjišt ování jsou výdaje
za tri prumyslová odvetví, která tvorí prumysl jako celek.
Pritom údaje za zpracovatelský prumysl jsou prezentovány v publikacích EU
podle pododvetví a to v techto seskupeních :
NACE 15-16 výroba potravin a nápoju a zpracování tabáku
NACE 17-19 textilní, odevní a kožedelný prumysl
NACE 20
drevarský prumysl
NACE 21-22 výroba vlákniny, papíru a lepenky, vydavatelství, tisk a reprodukce
NACE 23
koksování , rafinérské zpracování ropy, výroby jader
NACE 24-24 výroba chemických, pryžových a plastových výrobku
NACE 26
výroba ostatních nekovových minerálních výrobku
NACE 27
výroba kovu vc. hutního zpracování
NACE 28-35 výroba stroju, prístroju a zarízení a dopravních prostredku
NACE 36-37 výroba nábytku a zpracování druhotných surovin.
Z toho vyplývá, že se do výsledku za business sektor je zahrnováno i pododvetví
NACE 37, i když se v Portugalsku sleduje oddelene.
Statistickým zjišt ování se sledují výdaje jmenovite podle ctyr domén ochrany životního
prostredí. Pátou položku tvorí souhrn výdaju do ostatních domén. Výdaje do domén
se sledují v procentním vyjádrení, jako podíl na celkové cástce výdaju. Výpocet výdaju
dle domén v penežním vyjádrení se získává pri zpracování dat.
Výkazem se sledují soucasne jak investicní tak bežné výdaje. Investice se zjišt ují
v rozdelení na investice “end of pipe” a tak zvané integrované investice. Významné
investicní akce se uvádí jmenovite.
Bežné výdaje jsou sledovány v delení dle domén za cinnost spojenou s provozem
zarízení a s monitorováním a regulací. Specifická pozornost je jmenovite venována
bežným výdajum na výchovu lidských zdroju, na výzkum a vývoj a nákladum
na zamestnance zapojené do ochrany životního prostredí. Soucástí metodických pokynu
je dokonce návod pro prepocet pracovní doby a prepocet poctu pracovníku za ty
zamestnance, kterí se venují ochrane životního prostredí jen z cásti své pracovní doby.
Výkaz neobsahuje informace, které by umožnily sestavování celkového prehledu podle
“abater principle a “financing principle”. Príjmy z prodeje vedlejších produktu
ani dotace se výkazem nesledují.
Zjišt ování je organizováno tak, aby soubor respondentu mohl poskytnout výsledky za
prumyslová odvetví a pododvetví s tím, že pododvetví 37 – zpracování druhotných
surovin se pro interní potreby uvádí oddelene. Soubor respondentu je tríden
podle 7 regionu NUTS II a podle pomerne podrobné velikostní struktury podniku
(merené poctem zamestnancu).
Výber respondentu se provádí tak, že podniky s poctem zamestnancu 50 a více
se do šetrení zahrnují všechny. Výber menších podniku je rozdelen, oddelene
se vybírají podniky z velikostních skupin 1-19 zamestnancu a 20-49 zamestnancu. Lze
78
predpokládat, že celkových pocet respondentu, zahrnutých do statistického zjišt ování,
je sice pomerne znacný, ale umožnuje variabilní stratifikaci.
Rakousko
V Rakousku se zjišt ování výdaju na ochranu životního prostredí provádí již radu let.
Eurostat publikuje data za Rakousko od roku 1990. Od roku 1992 bylo šetrení obsahove
i odvetvove rozšíreno. Vzhledem k dlouholetým zkušenostem Rakouského statistického
úradu s tímto šetrením byla v cervenci provedena s pracovníky tohoto úradu konzultace.
Z této konzultace i z podkladových materiálu vyplývá, že šetrení výdaju na ochranu
životního prostredí se provádí za odvetví prumyslu, i když je deklarováno, že se provádí
za všechna výrobní odvetví. Je zpracována podrobná metodika , která má umožnit
co nejpresnejší vyplnení statistického výkazu.
Rakousko je jednou z mála zemí EU, kde se požadují výdaje na ochranu životního
prostredí strukturované za vetší pocet domén. Od respondentu se vyžadují výdaje
za šest domén ochrany životního prostredí, k tomu se pridává doména sedmá
– fakultativní – výdaje na recyklaci. Do této výdajové položky se zahrnují výdaje
za cištení, trídení manipulaci a sber znovu použitelných látek, pokud výdaje
na recyklaci jsou vyšší než náklady stejne hodnotných surovin. Rozdelení výdaju
do jmenovitých domén se provádí v penežním vyjádrení. Odpoctem od celkového
objemu výdaju se získá údaj o výdajích na ostatní nejmenované oblasti ochrany
životního prostredí.
Zvláštní pozornost se venuje v Rakousku zjišt ování výdaju na ochranu životního
prostredí u podniku poskytujících služby ochrane životního prostredí.
Slovinsko
Statistické šetrení bylo zavedeno v roce 2001 jako šetrení pro business sektor.
Z metodologie není patrné, jak je business sektor vymezen. Dotazník respektuje
metodologii EU s tím rozdílem, že specificky šetrí výdaje podle šesti oblastí ochrany
životního prostredí, sedmou položkou - komplementární – je položka “ostatní”.
Strukturování do domén se požaduje v hodnotovém vyjádrení, odhady podílu v %
se nepripouští. Z dotazníku je patrná snaha maximálne respektovat “abater principle”
a “financing principle” i na úrovni podniku.
7.2 Provedení pre-testu statistického zjišt ování v CR
Z predchozích kapitol této studie vyplývá, že ani Ceská republika se neobejde
bez zavedení statistického zjišt ování výdaju na ochranu životního prostredí v business
sektoru. Sledování techto výdaju formou statistického výkazu poskytuje relativne
rychle a relativne komplexne informace za ta odvetví business sektoru, která pro tento
úcel budou do souboru respondentu zahrnuta.
Pri rešení tohoto problému bylo treba nalézt odpovedi na nekolik metodických
a praktických otázek. Mezi ne patrily napríklad tyto otázky:
?? Jaký rozsah dat je možno od respondentu požadovat, aby se získaná data
co nejvíce približovala standardum EU i interním potrebám CR?
79
?? Jak je možno využít stávajících evidencí, zejména pak enviromentálních
úcetních podsystému EMA nebo EMAS a to u co nejširšího souboru
respondentu ?
?? Jak koncipovat statistický výkaz – dotazník, aby byl srozumitelný a tedy
i relativne správne vyplnitelný pro respondenty, kterí se s touto
problematikou setkávají poprvé a nemají ani pracovište podnikového
ekologa ani zavedeny príslušné úcetní systémy nebo alespon pomocnou
operativní evidenci?
?? Do jaké míry je poskytování informací o výdajích na ochranu životního
prostredí limitováno odvetvovým zamerením respondenta?
?? Jakou dobu budou asi respondenti potrebovat na vyplnení výkazu?
?? Jaké podmínky by mely být vytvoreny, aby respondenti mohli rutinne
každorocne potrebné informace poskytovat?
?? Jaké výhody by mohlo poskytnout jednotlivým respondentum shromáždení
dat potrebných pro vyplnení výkazu?
Pro zhodnocení všech techto aspektu byl zorganizován pruzkum u vybraného souboru
podniku patrících do business sektoru, protože jedine tak bylo možno odpovedet
na uvedené otázky a soucasne získat relevantní argumenty pro volbu formy výkazu,
jeho obsahu a metodického vybavení. Pruzkum byl organizován v dubnu a kvetnu 2002
a probíhal metodou rozhovoru s príslušnými pracovníky daného podniku. Návšteva byla
zamerena predevším na názor podnikových pracovníku na zavedení takového
zjišt ování, na jejich možné problémy s vyplnováním výkazu a nebyla prioritne spojena
s prípadným vyplnením návrhu na statistický výkaz – dotazník.
Návrh statistického výkazu byl již rešen tak, aby respektoval metodologii EU a to
de facto v plném rozsahu. Byl tedy v nekterých oddílech rozsáhlejší než jsou již
zavedené statistické výkazy vetšiny clenských zemí EU. Výkaz byl doplnen
vysvetlivkami prímo na výkaze a pri kladení otázek byl volen maximálne zdvorilý tón,
jaký je ostatne bežný ve statistické praxi zemí EU. Soucástí výkazu byly i dotazy
na existenci vlastní podnikové analytické evidence v oblasti ochrany životního prostredí
a na využívání systému EMAS.
Pro návštevu podniku byli vyškoleni tazatelé, kterí obdrželi ústní i písemné instrukce
pro rozhovor a byli vybaveni vstupním poverovacím dopisem Fakulty ekonomicko
správní Univerzity Pardubice.V Ústeckém a Pardubickém kraji byla rovnež požádána
o spolupráci a podporu príslušná Okresní hospodárská komora.
Celkem bylo osloveno 61 podniku s tím, že soubor dotazovaných byl odvetvove
strukturován. Spolupráci odmítlo 16 z oslovených podniku. K návrhu poskytlo
pripomínky 42 podniku.
Response byla tedy témer 70 % a lze ji hodnotit jako dobrou, zhruba odpovídající
evropskému standardu.
Duvody odmítnutí u 16 organizací lze rozdelit do nekolika málo skupin:
?? Obava podniku, že jejich odpovedi by mohly být mediálne zneužity
proti zájmum podniku ( více jak polovina odmítnutí)
80
?? Pruzkum byl dobrovolný , nebyl narízen a nebyl organizován státním
orgánem ( tretina odmítnutí)
?? Neochota poskytovat jakékoliv informace o podniku a v nekolika prípadech
(3 prípady) nebyli tazatelé do podniku vubec vpušteni.
Pruzkumem
byla sledována reakce
podniku na návrh statistického výkazu
a proverována jeho srozumitelnost a možnost rutinního vyplnení bez složité prípravy
podkladu.( Návrh dotazníku je uveden na následujících stránkách.)
Podniky, které se pruzkumu zúcastnily, poskytovaly informace v zásade ochotne,
mnohé z techto podniku nejen že výkaz vyplnily, ale vypracovaly i podrobnejší
rozklad problému a možností spojených s vyplnením statistického výkazu.
81
Použitý formulár dotazníku mel tuto podobu:
Návrh k diskusi
Univerzita Pardubice
Fakulta ekonomicko-správní
Výkaz o výdajích na ochranu životního prostredí
za rok ………………..
Eko 1-01
Registrováno CSÚ
Vyplnený dotazník prosíme vrátit Ceskému statistickému úradu
………….
nejpozdeji do dne……….. ………...a to i v prípade,
že jste žádné výdaje na ochranu životního prostredí
v daném roce nemeli. Je to duležité pro výsledky zpracování dat.
c.VK………
ze dne
Všechny údaje uvedené v tomto dotazníku jsou chráneny dle zákona c. 89/1995 Sb. o státní
statistické službe. Nebudou poskytnuty žádné další osobe, komercní organizaci, nebo orgánum
verejné správy. Individuální respondent nebude identifikovatelný v žádné zpráve nebo
ve výstupech ze zpracování dat.
Název a adresa zpravodajské jednotky :
……………………………………………………………………………………
ICO :……………………………………… Odvetví (OKEC)…………………
Pocet pracovníku( fyz. osoby) organizace k 31.prosinci roku ………………
Osoba, která výkaz sestavila: Jméno …………………………………….. Podpis…………………….
Telefon …………………….. Fax…………………. E-mail………………….
Jestliže budete potrebovat poradit s vyplnením tohoto výkazu, kontaktujte naší
poradenskou službu: telefon…………………… nebo E-mail ……………………..
Dríve než pristoupíte k vyplnení dotazníku, seznamte se s temito metodickými
instrukcemi :
?? Všechny výdaje se vztahují výhradne k roku ………
?? Hodnotové vyjádrení výdaju ( v Kc ) by melo odpovídat údajum vaší
vnitropodnikové evidence nebo úcetnictví
?? Výdaje a náklady uvádejte, prosíme, v zaokrouhlení na celé tisíce (1000)
Kc
?? Do výdaju se nezahrnují ty, jejichž prvotním cílem je zvýšení ochrany
zdraví nebo zvýšení bezpecnosti, prípadne zlepšení hospodárského
výsledku, i když soucasne prospívají životnímu prostredí.
?? Do výdaju se rovnež nezahrnují odpisy ekologických investic a úroky
z úveru.
?? V prípade, že urcitý výdaj se ve vaší organizaci nevyskytuje nebo se vás
netýká, polícko (oddíl) proškrtnete.
82
?? Pokud nemáte žádné výdaje na životní prostredí, prosíme, vyplnte pouze
základní údaje o Vašem podniku a i tento výkaz nám zašlete. Toto
statistické šetrení je výberové, potrebujeme znát i podíl tech organizací,
které v daném roce výdaje a náklady na ochranu životního prostredí nemely.
Výdaje na ochranu životního prostredí zahrnují všechny výdaje, které organizace
vydala v daném roce s cílem snížit znecištení životního prostredí. Jedná se jak o výdaje
na prevenci takového znecištení, tak o výdaje na snížení tohoto znecištení , napríklad
vzduchu nebo vody, na ochranu pudy a spodních vod, na snížení hlucnosti, na nakládání
s odpady a také na výzkum a vývoj s tím spojený.
Podle mezinárodní klasifikace je nutno tyto výdaje clenit do 9 oblastí ( domén)
ochrany životního prostredí. Budeme se Vás proto ptát, jakou cást (podíl) z celkových
výdaju jste vydali na jednotlivé oblasti ( domény). Pokud nemáte v podniku takové
trídení výdaju zavedeno ,stací nám pouze Váš odborný odhad .
Souhrn výdaju na ochranu životního prostredí je v dotazníku rozdelen na tyto oddíly:
A.1 Bežné ( interní ) náklady organizace na cinnosti související s ochranou životního
prostredí - to jsou zejména náklady na zamestnance, materiál, energie apod. , náklady
na rízení ochrany životního prostredí, na environmentální management , provoz
informacního systému a kontrolní cinnost.
A.2 Platby externím organizacím za služby spojené s ochranou životního prostredí,
vcetne nakládání s odpady
B. Porizovací cena investic na ochranu životního prostredí a to za investice uvedené
v daném roce do provozu
C. Príjmy , které vyplývají, z ochrany životního prostredí ( vcetne úspor nákladu).
D. Dotace prijaté na ochranu životního prostredí
E. Poplatky spojené s ochranou životního prostredí
Celkové výdaje na ochranu životního prostredí = A.1 + A.2 + B – C – D + E
(zpusob výpoctu je harmonizován s praxí používanou v zemích EU)
A .1 Bežné (interní) náklady organizace na ochranu životního prostredí
Do tohoto oddílu dotazníku se zahrnují náklady na provoz cistíren odpadních vod,
na manipulaci s odpady a na údržbu environmentálních zarízení , na rízení a správu
ochrany životního prostredí a osobní náklady zamestnancu, kterí pracují prevážne
v oblasti ochrany životního prostredí ( do osobních nákladu se zahrnují mzdy a platy,
vcetne nákladu na sociální zabezpecení a zdravotní pojištení apod.). Do tohoto oddílu
se nezahrnují odpisy investic na ochranu životního prostredí, platby externím
organizacím za služby spojené s ochranou životního prostredí, úroky z úveru
a environmentální dane a poplatky.
Rozdelení bežných nákladu organizace do oblastí životního prostredí
(Prosíme, ujistete se, že soucet procent = 100)
Bežné
náklady
Celkem
v tis. Kc
Ovzduší a
klima
Z celkových bežných nákladu pripadá v tis. Kc ( dle odhadu) na
Snížení Ochran Ochranu Výzkum Ostatní
Odpadní
Pevné
Pudy a
vody
odpady
spodní
hluku a
u
pred
a vývoj aktivity
vodu
vibrace
krajiny zárením
1)
83
1) Do ostatních aktivit patrí zejména vzdelávání, kurzy, poskytování informací a další
nespecifikované cinnost pri ochrane životního prostredí.
Z celkových bežných nákladu pripadá na mzdy, pojištení a ostatní náklady
na zamestnance,
pracující v oblasti ochrany životního prostredí tis. Kc ………………………
A.2 Platby externím organizacím za služby spojené s ochranou životního prostredí
(bežné externí náklady)
Do tohoto oddílu dotazníku se zahrnují platby za služby objednané u jiných podniku
a u organizací verejné správy, napríklad platby za odvoz a skládku tuhých odpadu,
za stocné a cištení odpadních vod, za sušení nebo lisování kalu, odstranování
kontaminované zeminy,za merení zplodin (vcetne výfukových plynu), platby ruzným
agenturám za konzultacní, poradenské a kontrolní služby,za inspekcní cinnost
a poplatky inspektorum ochrany životního prostredí apod. Nezahrnují se náklady
na dodávky vody z verejných vodovodu.
V tabulce uved te, prosíme, kolik jste zaplatili v daném roce externím organizacím
za služby, které se týkají uvedených oblastí ( domén) ochrany životního prostredí.
Jestliže je pro Vás obtížné uvést presne cástku, která se jednotlivých oblastí ochrany
životního prostredí týká, odhadnete príslušnou cástku.
Rozdelení plateb externím organizacím (bežných externích nákladu) do oblastí
životního prostredí
(Prosíme, ujistete se, že soucet cástek za jednotlivé oblasti se rovná celkovému objemu
nákladu)
Platby
Z celkového objemu plateb bylo vydáno v tis. Kc na
externím
Ovzduší a Odpadní Pevné Pudy a
Snížení Ochranu Ochranu Výzkum
organizacím
klima
vody
odpady spodní
hluku a
krajiny
pred
a vývoj
Celkem
vodu
vibrace
zárením
v tis. Kc
Ostatní
aktivity
1)
1) Do ostatních aktivit patrí zejména vzdelávání, kurzy, poskytování informací a další
nespecifikované cinnosti pri ochrane životního prostredí objednané u jiných organizací.
B. Investice na ochranu životního prostredí
V tomto oddíle se uvede porizovací cena nove realizovaných investic do stroju,
budov a staveb, do pozemku , pudy a vodních toku, které zcela nebo cástecne snižují
zátež na životní prostredí.
Rovnež se zahrnují investice na rozšírení, zmenu, prizpusobení a zdokonalení
stávajícího zarízení, pokud jejich cílem je snížení , odstranení, nebo prevence vlivu
škodících životnímu prostredí.
Hodnota investic ( investicních výdaju) se vyjádrí souctem porizovacích cen všech
investic na ochranu životního prostredí uvedených do provozu v daném roce.
Investice na ochranu životního prostredí
uved te v clenení na B.1 – investice
do koncových zarízení a B. 2 – investice do integrovaných zarízení.
84
B.1. Investice do koncových – výstupních zarízení a technologií
Poznávacím znakem koncových – výstupních zarízení ( end of pipe) je, že se neúcastní
bezprostredne výrobního procesu, netvorí
integrální cást výrobních zarízení.
Mezi koncová – výstupní zarízení patrí samostatné komponenty (technologie, stavby,
soubory zarízení), jejichž úkolem je merit, regulovat, odstranovat nebo snižovat vlivy,
které jsou vyvolány výrobní cinností podniku a které pusobí nepríznive na životní
prostredí zejména mimo areál podniku.
Jedná se na príklad o:
?? Filtry a cisticky vzduchu, odsirovací zarízení, lapace popílku, odstredivky,
chladice, kondensátory plynu apod.
?? Podnikové cisticky odpadních vod, nádrže odpadních vod, odkalovací
zarízení, separátory oleju , sedimentacní a neutralizacní nádrže, tankery
a nádrže pro prepravu a skladování odpadních vod apod.
?? Zarízení pro prepravu a skladování tuhých odpadu, zarízení na trídení,
lisování a jiné zpracování tuhých odpadu, zakládaní podnikových skládek
apod.
?? Zarízení na snížení hlucnosti a odstranování vibrací, protihlukové steny,
zapouzdrení a kapotáž výrobních linek apod.
?? Ochrana a sanace pudy a spodních vod, dekontaminace zeme, výsadba
stromu,výstavba hrází, zhutnování povrchu, rekultivace skládek apod.
?? Ochrana biotopu , ochrana a obnova prírodních areálu, mokrin, pastvin
a luk, skalních útvaru apod.
Náklady na koncové – výstupní investice v tisících Kc
(Prosíme, ujistete se, že soucet cástek za jednotlivé oblasti se rovná celkovému objemu
nákladu)
Náklady
celkem
v tis. Kc
Z celkových nákladu bylo vydáno v tis. Kc
Ovzduší Odpadní Pevné
Pudy a
a klima
vody
odpady spodní
vodu
na
Snížení Ochranu Ochranu Výzkum
hluku a krajiny
pred
a vývoj
vibrace
zárením
Ostatní
aktivity
V následujícím prehledu uved te, prosíme, strucný popis nejvýznamnejších koncových
investic. Na každém rádku uved te název , nebo úcel investice a její cenu.
Popis investice, úcel nebo název
Cena v tis. Kc
B.2. Investice do zarízení integrovaných do výrobního procesu
Investice do zarízení integrovaných do výrobního procesu pusobí bezprostredne
na výrobní proces, nebo jsou jeho nedelitelnou soucástí. Jedná se o nová nebo
modifikovaná výrobní zarízení, která jsou projektována tak, aby ochrana životního
prostredí byla integrální cástí výrobního procesu. Jsou to casto zarízení specifická
85
pro jednotlivé podniky nebo výrobní odvetví. Jejich smyslem je, aby výrobní proces
neprodukoval nebo alespon snížil emise a ekologickou zátež životního prostredí, nebo
aby výstupy z výroby (i jejich obaly) byly šetrné k životnímu prostredí.
Do šetrení se zahrnují predevším ty investice, jejichž hlavním smyslem je snížení
nepríznivých vlivu na životní prostredí . V tom prípade se do šetrení zahrnuje celková
hodnota investice ( porizovací cena). V rade prípadu je ale zarízení na ochranu
životního prostredí plne integrováno do výrobního zarízení ( napr. pri porízení nové
výrobní linky) a nelze samostatne vycíslit cenu komponentu, které snižují nepríznivý vliv
na životní prostredí. V takovém prípade se do šetrení zahrnuje pouze ta cást
(vícenáklady) porizovací ceny investice, která – dle Vašeho odhadu – je spojena
s ochranou životního prostredí. Do šetrení se rovnež zahrnují vícenáklady na porízení
takové výrobní linky, která je šetrnejší k životnímu prostredí než stávající zarízení.
Jestliže zmeny výrobního zarízení Vašeho podniku byly vynuceny zákony nebo
regulacními opatreními, do šetrení se zahrnuje ( jako náklad na investici) i ztráta
fixního kapitálu, která byla vyvolána vyrazením dosavadního zarízení. Tuto ztrátu
fixního kapitálu odhadnete bud na základe zustatkové hodnoty vyrazovaného zarízení
nebo podle zbývající doby možného využívání takového zarízení.
Mezi integrované investice patrí napríklad :
?? Zarízení k prubežné kontrole
nebo regulaci látek vypouštených
do vzduchu, recirkulace plynu, ovládání spalovacích technologií, prechod
z fosilních paliv na jiné typy vytápení, redukce využívání nebezpecných
plynu ( typu freonu) ve výrobe u hotových výrobku a pod.
?? Zavedení uzavrených systému pro využívání vody, chladící systémy,
recirkulace vody, snížení úniku pevných nebo chemických substancí
do vody, zavedení protibežného vyplachování, prubežná filtrace vody apod.
?? Zarízení k využívání odpadu, využívání druhotných surovin, snížení
spotreby surovin, prechod na méne znecišt ující výrobní postupy, zavedení
obalové techniky šetrné k životnímu prostredí apod.
?? Zarízení sloužící ke snížení hlucnosti a vibrací, kapotáž a zapouzdrení
strojního zarízení, odpružení strojního zarízení a pod.
?? Merící , kontrolní a regulacní zarízení.
Náklady na integrované investice v tisících Kc
(Prosíme, ujistete se, že soucet cástek za jednotlivé oblasti se rovná celkovému objemu
nákladu)
Náklady
celkem
v tis. Kc
Z celkových nákladu bylo vydáno v tis. Kc na
Ovzduší Odpadní Pevné
Pudy a
Snížení
a klima vody
odpady spodní
hluku a
vodu
vibrace
Ochranu Ochranu Výzkum Ostatní
krajiny
pred
a vývoj aktivity
zárením
V následujícím prehledu uved te, prosíme, strucný popis nejvýznamnejších
integrovaných investic. Na každém rádku uved te název, nebo úcel investice a její
cenu.
86
Popis investice, úcel nebo název
Cena v tis. Kc
C. Príjmy a úspory nákladu plynoucí z ochrany životního prostredí
Do tohoto oddílu se zahrnují príjmy, které podnik získal z prodeje vedlejší produktu,
které vznikly pri cinnostech spojených s ochranou životního prostredí. Jedná
se napríklad o príjmy z prodeje druhotných surovin, prodeje chemikálií zachycených
filtracním zarízením, prodej kalu a odpadu na další zpracování apod.
Do tohoto oddílu se zahrnují - jako prínos – náklady, které podnik usporil díky
opatrením na ochranu životního prostredí. Jedná se napríklad o úspory pri spotrebe
materiálu vyvolané substitucí materiálu, úspory ve spotrebe vody vlivem recyklace nebo
lepším využitím vlastním zdroju, zpetným nebo vícenásobným využíváním materiálu
apod.
Pokud nemáte k dispozici evidenci takových príjmu a úspor a takové príjmy a úspory
se ve Vašem podniku vyskytují, prosíme alespon o Váš odhad
Celkové príjmy a úspory z ochrany životního prostredí v tis. Kc
Príjmy a úspory
celkem v tis.Kc
Príjmy v tis. Kc
Úspory nákladu v tis.
Kc
D. Dotace na ochranu životního prostredí
V tomto oddíle se uvedou všechny dotace (granty, dary), které podnik obdržel
z verejných nebo soukromých zdroju (vcetne zdroju ze zahranicí) na provedení nebo
spolufinancování investic na ochranu životního prostredí a na výzkum a vývoj
ekologicky cisté nebo ekologicky prátelské produkce.
Celkovou cástku rozdelte, prosíme, do oblastí (domén) ochrany životního prostredí.
Pokud nemáte presnou evidenci, uved te alespon Váš odhad.
Dotace na ochranu životního prostredí v tisících Kc
(Prosíme, ujistete se, že soucet cástek za jednotlivé oblasti se rovná celkovému objemu
dotací)
Dotace
celkem
v tis. Kc
Ovzduší
a klima
Odpadní
vody
Z celkového objemu dotací bylo použito v tis. Kc na
Pevné
Pudy a
Snížení Ochranu Ochranu Výzkum
odpady spodní
hluku a
krajiny
pred
a vývoj
vibrace
zárením
vodu
Ostatní
aktivity
E. Poplatky a pokuty
V tomto oddíle se uvedou všechny poplatky spojené se znecišt ováním životního
prostredí, které podnik uhradil v daném roce orgánum verejné správy. Patrí sem
87
napríklad pravidelní platby za znecišt ování ovzduší nebo vody. Nezahrnují se však
pokuty za nedodržování narízení a regulacních opatrení na ochranu životního prostredí
apod.
Poplatky spojené s ochranou životního prostredí v tisících Kc
(Prosíme, ujistete se, že soucet cástek za jednotlivé oblasti se rovná celkovému objemu
daní a poplatku)
Poplatky
celkem
v tis. Kc
Ovzduší
a klima
Z celkového objemu daní a poplatku se postih týkal v tis. Kc techto oblastí
Odpadní Pevné Pudy a Snížení Ochranu Ochranu Výzkum Ostatní
vody
odpady spodní hluku a krajiny
pred
a vývoj aktivity
vodu
vibrace
zárením
Vyplnený dotazník zašlete, prosíme , ve stanoveném termínu
na adresu :
Dekujeme Vám za vyplnení dotazníku
*
*
*
Tento dotazník byl navržen na základe pripravované harmonizace informacních systému
o životním prostredí clenských zemí EU a Ceské republiky. V zemích EU slouží údaje o výdajích
na ochranu životního prostredí jednak k hodnocení ekologické politiky jednotlivých státu a jednak
k porovnávání podniku z hlediska jejich environmentálních nákladu. V techto zemí se stále více stává
podnikovou praxí poskytovat informace o podnikových aktivitách pri ochrane životního prostredí
jak zákazníkum tak široké verejnosti.
Tento dotazník je pripraven pro pilotní šetrení a chceme jej dále zpresnovat i podle Vašich návrhu.
Proto si Vám dovolujeme na záver položit nekolik otázek, spojených s vyplnováním tohoto
dotazníku. Pokud na ne odpovíte, tak velice nám pomužete a prispejete ke zdokonalení tohoto
šetrení.
1. Máte v podniku zavedenu evidenci výdaju a nákladu na ochranu životního prostred
environmentální úcetnictví ? Odpoved : ANO
NE (Vaší odpoved zakroužkujte)
nebo
2. Bylo pro Vás vyplnení tohoto dotazníku pracné? Kolik casu jste spotrebovali k vyplnení tohoto
dotazníku?
3. Co doporucujete na dotazníku zpresnit nebo lépe vyjádrit? Pokud to považujete za potrebné , napište
nám na dotazník svuj názor :
------Soubor 42 respondentu, tj. podniku, které se svými pripomínkami pruzkumu zúcastnily,
se skládal z podniku ruzné velikosti od 5 zamestnancu do 3800 zamestnancu. Nejvíce
podniku (27% z celkového poctu) se nacházelo ve skupine 100 – 499 zamestnancu,
nejméne (10% z celkového poctu) ve skupine 1000 a více zamestnancu. Skupina
malých podniku ( do 49 zamestnancu) byla v souboru respondentu zastoupena necelou
petinou z celkového poctu podniku. Pruzkum tedy zahrnul relativne široké spektrum
podniku od malých podniku, kde byly ocekávány urcité problémy s poskytováním
informací, až po stredne velké podniky a také nekolik velkých podniku, které byly
vybrány zámerne, protože jsme o nich meli informace o tom, že mají vlastní operativní
evidenci aktivit souvisejících s ochranou životního prostredí .
88
Pruzkum byl proveden v podnicích ruzných odvetví, aby bylo možno posoudit, do jaké
míry by bylo možné požadovat informace i od neprumyslových podniku. Proto byl
pruzkum proveden i v zemedelství, ve stavebnictví, v doprave a v odvetvích obchodu
a služeb.
Pokud se týká prumyslu , byl pruzkum rozprostren na odvetví od OKEC 15 do OKEC
36 . Stanovisko bylo získáno i od podniku odvetví 37. Nepodarilo se zjistit situaci
v podnicích odvetví OKEC 10 až 15, což jsou odvetví dobývání nerostných surovin.
Dosažení relativne vysoké úrovne response (asi 70%) pricítáme mimo jiné i tomu,
že šetrení probíhalo formou prímého dotazování tazateli. V clenských zemí EU je
vysoká míra návratnosti výkazu pri šetrení environmentálních výdaju podniku
ve Spolkové republice Nemecko (pres 90%), kde jde o obligatorní šetrení a nedodání
výkazu je klasifikováno jako porušení zákona. Vysoká response je i v Holandsku – opet
jde o obligatorní šetrení – pohybuje se kolem 71%. Ostatní clenské zeme EU udávají
response u tohoto obligatorního šetrení zhruba v rozmezí 60 až 70 %.
Na druhé strane je treba brát v úvahu, že v podmínkách pruzkumu organizovaného
pro úcely této studie, se jednalo o dobrovolnou spolupráci podniku a pruzkum pritom
neorganizoval státní orgán ale pracovníci univerzity. Bylo nutno se tedy spoléhat
na pochopení vedoucích pracovníku podniku a na jejich ochotu spolupracovat.
Významnou roli pri tom sehráli
tazatelé, kterí spolupráci projednali a poskytli
i základní metodická vysvetlení. Museli navštívit podnik nejméne dvakrát – pri vstupní
návšteve, která mela informativní až metodický charakter a pri návšteve záverecné, kdy
získali zpet bud vyplnený dotazník, nebo písemná stanoviska podniku a krome toho
zaznamenali ústní pripomínky od daného podniku.
Díky pochopení predstavitelu podniku i díky práci tazatelu lze výsledky pruzkumu
hodnotit jako dobre využitelné pro hodnocení zvolené metody.
Pruzkumem byla získána rada informací, návrhu a stanovisek podniku business
sektoru. Zejména se podarilo vyjasnit radu problému, které souvisí s budoucím
zavedením statistického výkazu do systému zjišt ování CSÚ.
Ze 42 podniku, které se svými pripomínkami pruzkumu zúcastnily, má zavedenu
evidenci aktivit v oblasti ochrany životního prostredí 14 podniku, z toho 2 podniky mají
zaveden QEMS podle ISO 14 000 a 1 podnik EMAS.
Z celkového poctu 42 podniku, které se do pruzkumu zapojily, jich dve tretiny vyplnilo
návrh výkazu reálnými daty a mohlo si tak prakticky odzkoušet složitost s tím spojené
práce a odhadnout približný cas potrebný k pro studování obsahu dotazníku
a k jeho vyplnení.
Z odpovedí podniku vyplynulo, že vetšine z nich (63%) stacilo k vyplnení dotazníku
30 – 90 minut. Zhruba petina ( 22%) udala spotrebu casu v rozmezí dve až tri hodiny
a 2 podniky odhadovaly spotrebovaný cas na 4 hodiny. Urcitou výjimkou byly další dva
podniky, z nichž jeden odhadoval potrebný cas na 1 a více pracovních dnu a druhý
dokonce na 14 dní. Jednalo se však o podniky, které mají znacne široký vejír aktivit
poskytovaných v oblasti životního prostredí ( napríklad podniky typu technických
služeb), jsou organizacne rozcleneny do vetšího poctu samostatných stredisek
a k vyplnení výkazu by potrebovaly zorganizovat vnitropodnikový sber dat. Lze
predpokládat, že pri vytvorení odpovídající vnitropodnikové evidence by pravidelné
89
každorocní poskytování týchž informací o výdajích na ochranu životního prostredí bylo
podstatne méne administrativne nárocné.
Pokud se týká podniku, pro které vyplnení výkazu nepredstavovalo vetší problém,
lze je rozdelit do nekolik skupin:
?? Podnik je malý co do poctu pracovníku a není problém potrebné údaje
získat z relativne malého poctu úcetních dokladu nebo z relativne méne
rozsáhlé evidence.
?? Odvetvová struktura podnikových aktivit je zamerena na malý pocet
výrobních oboru, tomu odpovídá i organizace úcetnictví a operativní
evidence, takže identifikace dat o environmentálních nákladech podniku,
která jsou potrebná k vyplnení výkazu, není príliš nárocná.
?? Podnik má zaveden EMAS nebo alespon operativní vnitropodnikovou
evidenci aktivit v oblasti ochrany životního prostredí a prípadne reportuje
o svých aktivitách príslušnému resortnímu ministerstvu.
Z pruzkumu vyplývá, že rozhodující váhu z hlediska pracnosti výkazu mají vlivy
uvedené v prvních dvou skupinách. Další zajímavou zkušeností z pruzkumu bylo,
že obe šetrená zemedelská družstva uvedla, že k vyplnení výkazu potrebovala jen cca 15
minut.
Tyto výsledky je ovšem treba brát jen jako orientacní, jednak jde o hrubé odhady
pracnosti a dále se podniky v rámci pruzkumu nezabývaly žádnými vnitrními logickými
vazbami a kontrolami poskytovaných dat .
U tech podniku, které vyplnily návrh výkazu ve všech položkách, byla posuzována
také jejich schopnost poskytnout údaje tam, kde nebyly k dispozici prímé údaje.
Zejména šlo o to zjistit, do jaké míry využily podniky možnost data odhadovat
a prípadne klícovat souhrnné položky výdaju do domén, napr. v procentním vyjádrení.
Ukázalo se, že pro vetšinu podniku to nebyl problém. Presto rada podniku ve svých
pripomínkách doporucuje pracovat s prímými daty, která se opírají o úcetnictví nebo
jinou podnikovou evidenci. Rovnež doporucují, aby na výkaze bylo rozdelení výdaju
do domén predepsáno prímo v penežním vyjádrení.
Pokud se týká zkušeností s clenením výdaju do domén, ukazuje se, že ve frekvenci
jednotlivých domén jsou znacné rozdíly. Celkove lze shnout, že na vyplnených
výkazech byly jednotlivé domény využity takto :
?? v 85% byla využita doména “ Nakládání s odpadními vodami” a v 73%
doména “Nakládání s odpady”,
?? v 65% byla využita doména “Ochrana ovzduší a klimatu”,
?? ve 42% byla využita doména “Ochrana a sanace pudy, podzemních
a povrchových vod”,
?? 5 podniku ( cca 17%) využilo i doménu „Omezování hluku a vibrací”,
?? 3 podniky využily doménu “ Ochrana biodiverzity a krajiny” a 1 podnik
doménu “ Výzkum a vývoj”,
?? 7 podniku ( cca 25%) použilo také doménu “Ostatní aktivity na ochranu
životního prostredí”,
?? Doména “ Ochrana proti zárení” nebyla využita vubec.
90
Z uvedených dat je patrné, že nejvíce frekventovanými oblastmi ochrany životního
prostredí jsou domény týkající se nakládání s odpadními vodami a nakládání s odpady.
K nim lze priradit ješte domény týkající se ochrany ovzduší a klimatu a ochrany
a sanace pudy. Tento poznatek je v podstate v souladu s výsledky delení výdaju
do domén, které prináší zpracování výkazu pri zjišt ování výdaju na ochranu životního
prostredí v clenských zemích EU. Na príklad v Holandsku více jak 90% podniku, které
vyplnují príslušný statistický výkaz, pravidelne využívá domény týkající se nakládání
s odpadními vodami a nakládání s odpady a cca 60% podniku využívá ješte doménu
„Ochrana ovzduší a klimatu”. Pritom se od sebe liší frekvence využívání domén
pri delení bežných výdaju, delení investic “end of pipe” a pri delení tak zvaných
integrovaných investic.
Domníváme se, že tyto poznatky by mohly být vzaty v úvahu pri konstruování
budoucího statistického výkazu v Ceské republice. Stejne jako v nekterých státech by
jedním rešením pri clenen výdaju na výkaze bylo použití jen nekolika nejvíce
frekventovaných domén a zbývající domény by mohly být zahrnuty do souhrnné
položky “ Ostatní aktivity”.
Celkove lze doporucení respondentu zobecnit takto :
Vetšinový názor podniku vyústil v akceptování potrebnosti zjišt ovaných dat. Ukázalo
se rovnež, že vlastní vyplnení výkazu není príliš pracné, zejména pokud má podnik
zavedenu jakoukoliv evidenci aktivit v oblasti ochrany životního prostredí. Dle názoru
podniku nejvíce casu bylo zapotrebí ke studiu metodických vysvetlivek uvedených
na dotazníku. Pokud podniky doporucily nekterá dílcí zpresnení metodických textu,
nebyl problém je akceptovat.
Problémy pri vyplnování návrhu výkazu reálnými daty lze problémy shrnout
do techto bodu :
?? Zjištení poctu pracovníku, kterí se pouze na cást pracovního úvazku
podílejí na ochrane životního prostredí a zjištení príslušných nákladu na tyto
zamestnance.
?? Výpocet príjmu a úspor za by-produkt získaný pri ochrane životního
prostredí. Vetšina podniku uvádí, že nemá zavedenu potrebnou evidenci
príjmu a úspor.
?? Zjišt ování plateb za merení emisí u motorových vozidel.
?? Delení výdaju do domén ochrany životního prostredí. Vetšina podniku
sdelila, že delení do domén ochrany životního prostredí je pro ne urcitá
novinka. V podnicích však mají zavedenu evidenci výdaju na nakládání
s odpadními vodami, s odpady a s aktivitami na ochranu ovzduší a klimatu.
Pro zavedení statistického šetrení podniky doporucují :
?? Šetrení zavést obligatorne príslušným legislativním opatrením,
aby poskytování dat bylo pro podnik povinností, pritom ale zároven
zajistit, aby podnikové údaje o jeho individuálních výdajích na ochranu
životního prostredí nebyly použity ( zneužity) proti zájmum podniku,
napríklad k jeho postihu, k mediální kritice podniku nebo k informování
jeho konkurence.
91
?? Formuláre statistického šetrení poskytnout podnikum s dostatecným
predstihem pred zahájením financního roku tak, aby si podnik mohl
pripravit potrebnou vnitropodnikovou evidenci nebo úcetnictví. Prípadne,
aby mohl zabezpecit úpravy vnitropodnikového informacního systému
a aplikaci softwarového vybavení. V této souvislosti podniky signalizují,
že, pokud pro ne zpracovává úcetnictví externí firma, mohou s novým
statistickým šetrením vzniknout pro podnik urcité vícenáklady.
?? Všechny údaje na statistickém výkaze se doporucují uvádet v penežním
vyjádrení, nepožadovat odhady podílu v procentním vyjádrení.
?? Pripravit pro podniky metodické návody nebo doporucení bud pro zavedení
evidence nebo úcetního podsystému.
Z charakteru techto pripomínek je zrejmé, že v naprosté vetšine se jedná o doporucení
úcelná, kterým bude možno pri príprave konkrétní podoby výkazu vyhovet.
Nekteré podniky uvedly ješte další doporucení, kterým by však bylo velmi obtížné
vyhovet.
Jedná se zejména o požadavek, aby na statistickém výkaze byla u jednotlivých položek
uvedena odvolání na císla úctu stávající úcetní osnovy. Tomuto doporucení není dost
dobre možné vyhovet, protože rada zjišt ovaných položek nemá prímou vazbu
na úcetnictví, jedná se hlavne o údaje, které je treba získat bud výpoctem nebo
zavedením pomocné evidence (napríklad u investic integrovaných do výrobního
procesu).
Dalším návrhem techto podniku bylo, aby se do výdaju zahrnovaly i náhrady škod,
které podnik zpusobil a pokuty za nedodržování povinností v oblasti ochrany životního
tohoto doporucení by znamenala zásadní odchylku
prostredí. Realizace
od mezinárodne standardizované metodologie. Odporovalo by to i “filozofii” výdaju
na ochranu životního prostredí. Výdaje na ochranu životního prostredí mají vyjadrovat
aktivní prínos podniku k ochrane životního prostredí , nemají však obsahovat postih
podniku za porušování zásad této ochrany.
Souhrnne je možno konstatovat, že provedení pilotního testu statistického výkazu
dalo odpovedi na všechny položené otázky. Duležitým záverem je predevším to,
že rozsah dat požadovaný v návrhu statistického výkazu odpovídá možnostem
podniku. Rovnež lze ocekávat, že do budoucna usnadní výpocet údaju pro nekteré
zejména príjmové položky postupné zavedení operativní evidence v podnicích. Pro
první fázi zavedení výkazu lze zvážit prípadné zjednodušení delení výdaju do domén.
Pruzkum v podstate neprinesl pripomínky k forme zjišt ování a k jeho
srozumitelnosti. Také odvetvová specifika vyplnení výkazu nekomplikují. Pracnost
pri vyplnování výkazu ovlivnila predevším organizacní clenitost podniku a škála jeho
aktivit v oblasti životního prostredí. Tento problém nepochybne v budoucnu odstraní
vetší pripravenost operativní evidence podniku, jestliže výkaz bude zaveden jako
periodický a obligatorní.
Doba potrebná k vyplnení výkazu je podle výsledku pruzkumu relativne malá.
U vetšiny podniku se pohybovala od pul hodiny do trí hodin..
Podniky požadují obligatornost výkazu také proto, že tím bude ze zákona
zabezpecena ochrana individuelních podnikových dat. Soucasne by byla podnikum
dána možnost se na zavedení výkazu pripravit v dostatecném casovém predstihu.
92
Podniky ocenují komplexnost vecného záberu výkazu, obsahuje jak položky
analytického, tak syntetického charakteru a umožnuje podnikum získat prehled
o interních a externích zdrojích, které podnik smeruje do ochrany životního prostredí.
Pri sledování dynamiky výdaju v casové rade poskytuje podmínky pro analýzu
jednotlivých druhu výdaju a umožnuje reporting podniku smerem k verejnosti v CR
i v zahranicí Vzhledem k harmonizaci navrženého dotazníku s metodologií EU chápou
nekteré podniky návrh výkazu jako “krok správným smerem”.
Za významný pozitivní faktor pro realizaci tohoto šetrení považujeme skutecnost,
že Ministerstvo životního prostredí CR vydalo v soucasné dobe metodický pokyn
pro zavedení enviromentálního manažerského úcetnictví, jehož prílohou je podrobná
metodologie environmentálního úcetnictví.
Zavedení obligatorního statistického zjišt ování environmentálních výdaju podniku
se tak v Ceské republice stává soucástí širokého proudu aktivit smerujících k zvýšení
váhy strategie trvale udržitelného rozvoje.
93
8. Projekt statistického zjišt ování výdaju na ochranu
životního prostredí v business sektoru v CR
Informacní deficit Ceské republiky v oblasti zjišt ování výdaju na ochranu životního
prostredí se promítá jednak v kvalite monitorování trvale udržitelného rozvoje, jednak
v možnostech integrace stávajícího systému národních úctu s environmentálními
aktivitami. Konfrontace se situací ve vetšine zemí EU ukazuje, že základním
problémem je rešení tech deficitu, které souvisejí se zjišt ováním výdaju na ochranu
životního prostredí v business sektoru.
Realizace pilotního testu
takového zjišt ování overovala možnost jít cestou
statistického výkazu, který by integroval dosud samostatné zjišt ování ekologických
investic se zjišt ováním bežných podnikových výdaju na ochranu životního prostredí
v rozsahu a strukture harmonizované s požadavky Eurostatu.
Pri vlastním koncipování konecného návrhu statistického výkazu byla samozrejme
základem metodologie Eurostatu, ale soucasne byly maximálne využity poznatky
získané z vlastního pilotního šetrení u vzorku podniku a také poznatky, které vyplynuly
z hodnocení prístupu nekterých evropských zemí k podobnému zjišt ování.
Pri rozpracování projektu statistického zjišt ování výdaju na ochranu životního
prostredí byla postupne rešeny tyto úlohy:
?? Návrh modulu statistického výkazu
?? Vymezení zpravodajského souboru business sektoru
?? Varianty statistického zjišt ování
?? Aplikace výberového zjišt ování
?? Organizacní príprava statistického zjišt ování
V této strukture je tato kapitola rozdelena do subkapitol.
8.1 Návrh modulu statistického výkazu
Obsah navrženého statistického výkazu odpovídá vymezení výdaju v business
sektoru v CR tak, jak je toto vymezení navrženo v této studii v kapitole
6.2. To znamená, že respektuje možnost vyjádrení výdaju podle “abater porinciple”
a podle
“financing principle” a tedy vytvorení urcité bilance techto výdaju za každý
referencní podnik a za agregaci za business sektor jako celek.
Pro obsah a podrobnost metodologie jednotlivých ukazatelu na výkaze byla urcující
metodologie EU a také praktické zkušenosti z realizace tohoto šetrení v clenských
zemích EU.
Pri konkrétní formulaci metodických vysvetlivek v ceské verzi výkazu byly rovnež
využity :
?? návrhy podniku, které se zúcastnily pre-testu
?? návrhy expertu, kterí výkaz posuzovali
?? návrhy odborníku na úcetnictví, zvlášte pak na EMAS
94
?? konzultace na Ministerstvu pro životní prostredí CR, pri kterých byly
hledány možnosti terminologického sblížení mezi statistickým zjišt ováním
výdaju na ochranu životního prostredí a úcetním sledováním nákladu, tak
jak je pripravováno pro realizaci programu EMAS.
Pojmenování ukazatelu vychází z metodologie EU, to znamená, že se predevším
používá výraz “Výdaje na ochranu životního prostredí” (viz anglický ekvivalent
“Ependiture”) . Pri pojmenování nekterých složek techto výdaju se používá výraz
“Náklady” (viz anglický ekvivalent “Costs”). Používání techto výrazu nelze plne
harmonizovat s terminologií bežne používanou v Ceské republice v úcetnictví, protože
obsahové vymezení ukazatele zjišt ovaného ukazatele “výdaju” se nekryje s vymezením
úcetního pojmu “náklady”. Nejde tedy o schematické prebírání terminologie EU,
ale o vyjádrení obsahové odlišnosti výrazu “Výdaj” („Expenditure”) od výrazu
“Náklady” (Costs).
Návrh na statistický výkaz obsahuje všechny druhy výdaju a príjmu spojené
s ochranou životního prostredí. Je tomu tak proto, aby bylo možno již na úrovni
podniku-respondenta aplikovat bilancní prístup, který vyplývá z uplatnení “abater
principle” a “financing principle” .
Urcitý typ bilance, kterou je možno pri uplatnení obou techto principu sestavit,
poskytuje podniku-respondentu možnost mít relativne ucelený prehled o všech
aktivitách, které podnik smeruje do oblasti životního prostredí a vycíslit podíl vlastních
podnikových zdroju. Takové informace jsou dobre využitelné i pro vnitropodnikové
analýzy. Zároven podniku vzniká možnost využít techto informací pro informování
akcionáru a pri vytvárení image podniku.
Autori studie proto doporucují strukturu všech výdajových typu zachovat
a umožnit tak aplikaci uvedeného bilancního principu.
Návrh na statistický výkaz pocítá v základní variante s tím, že u všech výdajových
typu budou výdaje deleny podle úcelu do 9 oblastí ( domén) ochrany životního
prostredí tak, jak tyto domény vymezuje klasifikace CEPA 2000. A to i pres to,
že z dosavadní praxe clenských zemí EU vyplývá, že v techto zemích se doposud
nesleduje delení výdaju do všech domén ochrany životního prostredí. Vetšinou
se sledují 4 domény, maximálne až 6 domén a zbývající výdaje se zahrnují do položky
“Ostatní”.
Také pre-test, provedený v CR, ukázal, že zpracovatelé výkazu použili maximálne
5-6 domén. Domníváme se, že k podobnému zjednodušení v budoucnu pristoupí i CSÚ,
protože omezení trídení výdaju na menší pocet domén by prineslo zjednodušení
statistického výkazu a tedy menší administrativní zátež pro respondenty a menší
pracnost pri statistickém zpracování dat. V první fázi zavedení výkazu však bude úcelné
zjistit skutecné rozložení cetnosti jednotlivých prípadu.
Vlastní vytvorení statistického výkazu je možno realizovat dvojím zpusobem.
Za prvé je možno vytvorit jeden statistický výkaz, který bude obsahovat jak investicní,
tak bežné výdaje vcetne dalších údaju nezbytných pro sestavení bilance.To znamená,
že obsah, rozsah i tvar výkazu by zhruba odpovídal návrhu výkazu, který bude uveden
na dalších stránkách. Koncepce jednoho výkazu má nekolik výhod:
?? je úspornejší a pro podnik jednodušší,
95
?? podnik-respondent má na jednom dokumentu prehled o svých výdajích
na ochranu životního prostredí a jejich vazbách,
?? zpracovatel výkazu (napr. Ceský statistický úrad) má automaticky
zabezpecenu identitu souboru za respondenty podle všech výdajových typu.
Jako druhá možná cesta prichází v úvahu zachování existence stávajících statistických
výkazu o investicích ( vcetne již zjišt ovaných údaju o investicích na ochranu životního
prostredí), pouze by bylo treba tento výkaz doplnit o presnejší vymezení investic
na ochranu životního prostredí. (K tomu lze využít cást navrženého výkazu). Bežné
výdaje na ochranu životního prostredí a další výdajové typy ( viz zbývající cásti
navrženého výkazu) by se pri použití této koncepce musely šetrit novým samostatným
statistickým výkazem. Na obou výkazech by musel být respondent jednoznacne
identifikován, aby pri zpracování dat bylo možno údaje z obou výkazu spojit. Základní
praktickou výhodou této druhé varianty je využití již dlouhodobe zavedeného
zjišt ování o investicích, zejména však skutecnost, že tímto zpusobem by bylo možno
zachytit i nekteré menší investory, které výberový prístup ke zjišt ování výdaju podniku
nemusí zachytit.
Autori doporucují aplikovat variantu prvou. Je pro podnik i pro ústrední orgány lépe
využitelná a odpovídá i prístupum, které v této oblasti používají jiné státy.
Návrh výkazu
Rešení konkrétní konecné podoby statistického výkazu vycházelo ze snahy skloubit
nároky na obsah zjišt ování s formálními
kriterii, které by mel obligatorní výkaz
uplatnovaný v podnikové sfére splnovat. Obtížnost této úlohy spocívala jednak
v nezbytnosti vybavit jednotlivé oddíly výkazu srozumitelným blokem vysvetlivek
k zjišt ovaným skutecnostem, jednak v hledání optimální struktury zjišt ovaných
ukazatelu.
V konecném návrhu výkazu jsou uplatneny zkušenosti a poznatky z provedeného
pilotního testu výkazu u 62 ceských podniku a také nekteré pozitivní prvky z aplikace
podobného statistického šetrení v jiných státech ( zejména Švédsku, SRN, Rakousku,
Portugalsku a Velké Britanii).
Dále uvedený návrh formálního ztvárnení a obsahového naplnení statistického výkazu
chápeme jako základní modul. Další alternativy lze z tohoto základního modulu odvodit
redukcí nebo naopak rozšírením obsahu zjišt ování nebo uplatnením menší podrobnosti
položek . Tyto možnosti uvádíme v dalším textu.
Základní návrh výkazu na uveden na následujících stránkách.
96
NÁVRH VÝKAZU
Výkaz o výdajích na ochranu životního prostredí
za rok ……………..
Eko 1-01
Registrováno CSÚ
c.VK………
ze dne
Vyplnený dotazník prosíme vrátit Ceskému statistickému
nejpozdeji do dne………..………...a to i v prípade,
že jste žádné výdaje na ochranu životního prostredí
v daném roce nemeli. Je to duležité pro výsledky zpracování dat.
Všechny údaje uvedené v tomto dotazníku jsou chráneny dle zákona c. 89/1995 Sb. O státní statistické
službe. Nebudou poskytnuty žádné další osobe, komercní organizaci, nebo orgánum verejné správy.
Individuální respondent nebude identifikovatelný v žádné zpráve nebo ve výstupech ze zpracování
dat.
Název a adresa zpravodajské jednotky:
……………………………………………………………………………………
ICO: ……………………………… Odvetví (OKEC)…………… Cís.kraje……………………
.
Pocet pracovníku (fyz. osoby) organizace k 31.prosinci daného roku ………………
Osoba,která výkaz sestavila:
Podpis…………………….
Jméno ……………………………………….
Telefon …………………….. Fax…………………. …. E-mail………………….
Jestliže budete potrebovat poradit s vyplnením tohoto výkazu, kontaktujte naší poradenskou
službu: telefon…………………… nebo E-mail …………………………….
Dríve než pristoupíte k vyplnení dotazníku, seznamte se s temito metodickými
instrukcemi :
?? Všechny výdaje se vztahují výhradne k roku 200..
?? Výdaje, které uvedete na výkaze,
by mely odpovídat údajum vaší
vnitropodnikové evidence nebo úcetnictví
?? Výdaje uvádejte, prosíme, v zaokrouhlení na celé tisíce (1000) Kc
?? Do výdaju se nezahrnují ty výdaje, jejichž prvotním cílem je zvýšení
ochrany zdraví nebo zvýšení bezpecnosti, prípadne zlepšení hospodárského
výsledku, i když soucasne prospívají životnímu prostredí.
?? Do výdaju se rovnež nezahrnují odpisy ekologických investic a úroky
z úveru.
?? V prípade, že urcitý výdaj se ve vaší organizaci nevyskytuje nebo se vás
netýká, polícko (oddíl) proškrtnete.
?? Pokud nemáte žádné výdaje na životní prostredí, prosíme, vyplnte
pouze základní údaje o Vašem podniku a i tento výkaz nám zašlete.
Toto statistické šetrení je výberové, potrebujeme znát i podíl tech
97
organizací, které v daném roce výdaje a náklady na ochranu životního
prostredí nemely.
Výdaje na ochranu životního prostredí zahrnují všechny výdaje, které organizace
vydala v daném roce s cílem snížit znecištení životního prostredí. Jedná se jak o výdaje
na prevenci takového znecištení, tak o výdaje na snížení nebo odstranení tohoto
znecištení , napríklad vzduchu nebo vody, na ochranu pudy a spodních vod, na snížení
hlucnosti, na nakládání s odpady a také na výzkum a vývoj s tím spojený.
Podle mezinárodní klasifikace (CEPA 2000) je nutno tyto výdaje clenit do 9 oblastí
(domén) ochrany životního prostredí. Budeme se Vás proto ptát, jakou cást z celkových
výdaju jste vydali na jednotlivé oblasti (domény). Pokud nemáte v podniku takové
trídení výdaju zavedeno ,stací nám Váš odborný odhad .
Souhrn výdaju na ochranu životního prostredí je v dotazníku rozdelen na tyto
oddíly :
A.1. Platby externím organizacím za služby spojené s ochranou životního prostredí,
vcetne nakládání s odpady
A.2. Ostatní bežné náklady organizace na cinnosti související s ochranou životního
prostredí - to jsou zejména náklady na zamestnance, materiál, energie apod , náklady
na rízení ochrany životního prostredí, na environmentální management, provoz
informacního systému a na kontrolní cinnost.
B. Porizovací cena investic na ochranu životního prostredí a to za investice uvedené
v daném roce do provozu
C. Príjmy , které vyplývají, z ochrany životního prostredí ( vcetne úspor nákladu).
D. Dotace prijaté na ochranu životního prostredí
E. Poplatky spojené s ochranou životního prostredí
Celkové výdaje na ochranu životního prostredí = (A.1 + A.2 + B – C) + (E– D)
(zpusob výpoctu je harmonizován s praxí používanou v zemích EU, je možno jej použít
i pro podnikové potreby )
A.1 Platby externím organizacím za služby spojené s ochranou životního prostredí
Do tohoto oddílu dotazníku se zahrnují platby za služby objednané u jiných podniku
a u organizací verejné správy, napríklad platby za odvoz a skládku tuhých odpadu,
za stocné a cištení odpadních vod, za sušení nebo lisování kalu, odstranování
kontaminované zeminy,za merení zplodin (vcetne výfukových plynu), platby ruzným
agenturám za konzultacní, poradenské a kontrolní služby,za inspekcní cinnost
a poplatky inspektorum ochrany životního prostredí apod. Rovnež se zahrnuje nájemné
za zarízení sloužící k ochrane životního prostredí. Nezahrnují se náklady na dodávky
vody z verejných vodovodu.
V tabulce uved te, prosíme, kolik jste zaplatili v daném roce externím organizacím
za služby, které se týkají uvedených oblastí (domén) ochrany životního prostredí.
Jestliže je pro Vás obtížné uvést presne cástku, která se jednotlivých oblastí ochrany
životního prostredí týká, odhadnete príslušnou cástku.
98
Rozdelení plateb externím organizacím (bežných externích nákladu) do oblastí
životního prostredí
(Prosíme, ujistete se, že soucet cástek za jednotlivé oblasti se rovná celkovému objemu
nákladu)
Z celkového objemu plateb bylo použito v tis. Kc na
Platby
externím
Ovzduší a Odpadní Pevné Ochranu Snížení Ochranu Ochranu Výzkum
organizacím klima
vody
odpady pudy a
hluku a krajiny pred
a vývoj
celkem
vibrace
spodní
zárením
v tis. Kc
vody
Ostatní
aktivity
1)
1) Do ostatních aktivit patrí zejména vzdelávání, kurzy, poskytování informací a další
nespecifikované cinnosti pri ochrane životního prostredí objednané u jiných organizací.
A .2 Ostatní bežné náklady organizace na ochranu životního prostredí
Do tohoto oddílu dotazníku se zahrnují náklady na provoz vlastních cistíren
odpadních vod, na manipulaci s odpady a na údržbu environmentálních zarízení,
na rízení a správu ochrany životního prostredí a osobní náklady zamestnancu, kterí
pracují prevážne v oblasti ochrany životního prostredí (do osobních nákladu se zahrnují
mzdy a platy, vcetne nákladu na sociální zabezpecení a zdravotní pojištení apod.).
Do tohoto oddílu se nezahrnují odpisy investic na ochranu životního prostredí, platby
externím organizacím za služby spojené s ochranou životního prostredí, úroky z úveru
a environmentální dane a poplatky.
Rozdelení ostatních bežných nákladu organizace do oblastí životního prostredí
(Prosíme, ujistete se, že soucet cástek za jednotlivé oblasti se rovná celkovému objemu
nákladu)
Bežné
náklady
Celkem
v tis. Kc
Ovzduší
a klima
Odpadní
vody
Z celkových bežných nákladu bylo použito v tis. Kc na
Pevné Ochranu Snížení Ochranu Ochranu Výzkum
odpady
pudy a
hluku a krajiny
pred
a vývoj
spodní
vibrace
zárením
vody
Ostatní
aktivity
1)
1) Do ostatních aktivit patrí zejména vzdelávání, kurzy, poskytování informací a další
nespecifikované cinnost pri ochrane životního prostredí.
náklady
Z ostatních bežných nákladu pripadá na mzdy, pojištení a ostatní
na zamestnance, pracující v oblasti ochrany životního prostredí tis. Kc
………….………
B. Investice na ochranu životního prostredí
V tomto oddíle se uvede porizovací cena nove realizovaných investic do stroju,
budov a staveb, do pozemku , pudy a vodních toku, které zcela nebo cástecne snižují
zátež na životní prostredí.
Rovnež se zahrnují investice na rozšírení, zmenu, prizpusobení a zdokonalení
stávajícího zarízení, pokud jejich cílem je snížení , odstranení, nebo prevence vlivu
škodících životnímu prostredí.
99
Hodnota investic (investicních výdaju) se vyjádrí souctem porizovacích cen všech
investic na ochranu životního prostredí uvedených do provozu v daném roce. Uvádí
se celková porizovací cena investic, bez snížení o prípadné dotace , nebo granty.
Investice na ochranu životního prostredí uved te v clenení na B.1 – investice
do koncových zarízení a B. 2 – investice do integrovaných zarízení.
B.1. Investice do koncových – výstupních zarízení a technologií
Poznávacím znakem koncových – výstupních zarízení (end of pipe) je, že se neúcastní
bezprostredne výrobního procesu, netvorí integrální cást výrobních zarízení. Mezi
koncová – výstupní zarízení patrí samostatné komponenty (technologie, stavby, soubory
zarízení), jejichž úkolem je merit, regulovat, odstranovat nebo snižovat vlivy, které jsou
vyvolány výrobní cinností podniku a které pusobí nepríznive na životní prostredí
zejména mimo areál podniku.
Jedná se na príklad o:
?? Filtry a cisticky vzduchu, napr.odsirovací zarízení, lapace popílku,
odstredivky, chladice, kondensátory plynu apod.
?? Podnikové cisticky odpadních vod, nádrže odpadních vod, odkalovací
zarízení, separátory oleju, sedimentacní a neutralizacní nádrže, tankery
a nádrže pro prepravu a skladování odpadních vod apod.
?? Zarízení pro prepravu, skladování a úpravu tuhých odpadu napr. trídením,
lisováním nebo a jiným zpracování vcetne zakládaní podnikových skládek
apod.
?? Zarízení na snížení hlucnosti a odstranování vibrací, napr.protihlukové
steny, zapouzdrení výrobních linek apod.
?? Ochrana a sanace pudy a spodních vod, dekontaminace zeme, výsadba
stromu,výstavba hrází, zhutnování povrchu, rekultivace skládek apod.
?? Ochrana biotopu , ochrana a obnova prírodních areálu, apod.
Výdaje na koncové – výstupní investice v tisících Kc
(Prosíme, ujistete se, že soucet cástek za jednotlivé oblasti se rovná celkovému objemu
nákladu)
Výdaje Z celkových výdaju bylo použito v tis. Kc na
celkem Ovzduší Odpadní Pevné
Ochranu Snížení Ochranu Ochranu Výzkum
v tis. Kc a klima vody
odpady pudy a
hluku a krajiny
pred
a vývoj
spodní
vibrace
zárením
vody
Ostatní
aktivity
V následujícím prehledu uved te, prosíme, strucný popis nejvýznamnejších koncových
investic. Na každém rádku uved te název , nebo úcel investice a její cenu.
Popis investice, úcel nebo název
100
Cena v tis. Kc
B.2. Investice do zarízení integrovaných do výrobního procesu
Investice do zarízení integrovaných do výrobního procesu pusobí bezprostredne
na výrobní proces, nebo jsou jeho nedelitelnou soucástí. Jedná se o nová nebo
modifikovaná výrobní zarízení, která jsou projektována tak, aby ochrana životního
prostredí byla integrální cástí výrobního procesu. Jsou to casto zarízení specifická
pro jednotlivé podniky nebo výrobní odvetví. Jejich smyslem je, aby výrobní proces
neprodukoval nebo alespon snížil emise a ekologickou zátež životního prostredí, nebo
aby výstupy z výroby ( i jejich obaly) byly šetrné k životnímu prostredí.
Do šetrení se zahrnují predevším ty investice, jejichž hlavním smyslem je snížení
nepríznivých vlivu na životní prostredí . V tom prípade se do šetrení zahrnuje celková
hodnota investice (porizovací cena). V rade prípadu je ale zarízení na ochranu
životního prostredí plne integrováno do výrobního zarízení (napr. pri porízení nové
výrobní linky) a nelze samostatne vycíslit cenu komponentu, které snižují nepríznivý vliv
na životní prostredí. V takovém prípade se do šetrení zahrnuje pouze ta cást
(vícenáklady) porizovací ceny investice, která – dle Vašeho odhadu – je spojena
s ochranou životního prostredí. Do šetrení se rovnež zahrnují vícenáklady na porízení
takové výrobní linky, která je šetrnejší k životnímu prostredí než stávající zarízení.
Jestliže zmeny výrobního zarízení Vašeho podniku byly vynuceny zákony nebo
regulacními opatreními, do šetrení se zahrnuje (jako výdaj na investici) i ztráta
fixního kapitálu, která byla vyvolána vyrazením dosavadního zarízení. Tuto ztrátu
fixního kapitálu odhadnete bud na základe zustatkové hodnoty vyrazovaného zarízení
nebo podle zbývající doby možného využívání takového zarízení.
Mezi investice do zarízení integrovaných do výrobního procesu patrí napríklad:
?? Zarízení k prubežné kontrole nebo regulaci látek vypouštených do vzduchu,
napr. recirkulace plynu, ovládání spalovacích technologií, prechod
z fosilních paliv na jiné typy vytápení, apod.
?? Zavedení uzavrených systému pro využívání a recirkulaci vody, vcetne
prubežné filtrace vody apod.
?? Zarízení k využívání odpadu, využívání druhotných surovin, snížení
spotreby surovin, prechod na méne znecišt ující výrobní postupy, zavedení
obalové techniky šetrné k životnímu prostredí apod.
?? Zarízení sloužící ke snížení hlucnosti a vibrací, napr. zapouzdrení nebo
odpružení strojního zarízení
?? Príslušná merící , kontrolní a regulacní zarízení.
Výdaje na investice do zarízení integrovaných do výrobního procesu v tisících Kc
(Prosíme, ujistete se, že soucet cástek za jednotlivé oblasti se rovná celkovému objemu
nákladu)
Výdaje
Celkem
V tis. Kc
Z celkových výdaju bylo použito v tis. Kc
Ovzduší Odpadní Pevné
Ochranu
a klima
vody
odpady pudy a
spodní
vody
na
Snížení Ochranu Ochranu Výzkum
hluku a krajiny
pred
a vývoj
vibrace
zárením
101
Ostatní
aktivity
V následujícím prehledu uved te, prosíme, strucný popis nejvýznamnejších investic
(zpravidla investic, které vyžadovaly nejvíce prostredku). Na každém rádku uved te
název, nebo úcel investice a její cenu.
Popis investice, úcel nebo název
Cena v tis. Kc
C. Príjmy plynoucí z ochrany životního prostredí
Do tohoto oddílu se zahrnují príjmy, které podnik získal z prodeje produktu
(by-produktu), které vznikly pri cinnostech spojených s ochranou životního prostredí.
Jedná se napríklad o príjmy z prodeje vytrídených druhotných surovin, prodeje
chemikálií zachycených filtracním zarízením, prodej kalu a odpadu na další zpracování
apod.
Do tohoto oddílu se zahrnují - jako prínos – také úspory nákladu, kterých podnik
dosáhl, díky opatrením na ochranu životního prostredí, v daném roce. Jedná
se napríklad o úspory pri spotrebe materiálu vyvolané substitucí materiálu, úspory
ve spotrebe vody vlivem recyklace nebo lepším využitím vlastním zdroju, zpetným
nebo vícenásobným využíváním materiálu apod.
Pokud nemáte k dispozici evidenci takových príjmu a úspor a takové príjmy a úspory
se ve Vašem podniku vyskytují, prosíme alespon o Váš odhad
Celkové príjmy z ochrany životního prostredí v tis. Kc
Príjmy celkem
v tis.Kc
Príjmy v tis. Kc
Úspory nákladu v tis.
Kc
D. Dotace na ochranu životního prostredí
V tomto oddíle se uvedou všechny dotace (granty) , které podnik obdržel z verejných
nebo soukromých zdroju (vcetne zdroju ze zahranicí)
na provedení nebo
spolufinancování investic nebo opatrení urcených na ochranu životního prostredí a na
výzkum a vývoj produkce šetrnejší k životnímu prostredí.
Celkovou cástku rozdelte, prosíme, do oblastí (domén) ochrany životního prostredí.
Pokud nemáte presnou evidenci, uved te alespon Váš odhad.
Dotace na ochranu životního prostredí v tisících Kc
(Prosíme, ujistete se, že soucet cástek za jednotlivé oblasti se rovná celkovému objemu
dotací)
Dotace Z celkového objemu dotací bylo použito v tis. Kc na
Celkem Ovzduší Odpadní Pevné
Ochranu Snížení Ochranu Ochranu Výzkum
v tis. Kc a klima vody
odpady pudy a
hluku a krajiny
pred
a vývoj
spodní
vibrace
zárením
vody
102
Ostatní
aktivity
E. Poplatky
V tomto oddíle se uvedou všechny poplatky za znecišt ování životního prostredí, které
podnik uhradil v daném roce orgánum verejné správy. Patrí sem napríklad poplatky
za znecišt ování ovzduší nebo vody.
Nezahrnují se pokuty, náhrady škody, nebo regresní platby .
Poplatky spojené s ochranou životního prostredí v tisících Kc
(Prosíme, ujistete se, že soucet cástek za jednotlivé oblasti se rovná celkovému objemu
daní a poplatku)
Poplatky
Celkem
V tis. Kc
Z celkového objemu se poplatky v tis. Kc týkaly techto oblastí
Ovzduší Odpadní Pevné
Pudy a Snížení
Ochranu Ochranu Výzkum
a klima vody
odpady spodní hluku a krajiny pred
a vývoj
vodu
vibrace
zárením
Ostatní
aktivity
Vyplnený dotazník zašlete, prosíme , ve stanoveném termínu
na adresu :
Dekujeme Vám za vyplnení dotazníku
XXX
Nekolik poznámek k vlastní forme a obsahové strukture výkazu
Predložený návrh výkazu predstavuje základní modul, ze kterého je možno odvozovat
ruzné typy mutací výkazu.
?? Pokud bude rozhodnuto o omezení poctu domén, lze tabulkové prehledy
zjednodušit
?? Pokud bude rozhodnuto o rozdelení jednoho výkazu na dva výkazy
– obsahující investicní cást a zbývající cást, je možné to provést s využitím
jednotlivých cástí základního návrhu
?? Je možno zkrátit ( nebo rozšírit) metodické vysvetlivky uvedené na výkaze,
zejména pak príklady na jednotlivé druhy investic nebo bežných výdaju
?? Je možné menit zpusob delení textu a tabulek, napríklad uvést tabulku
urcenou k vyplnení a následne vložit metodické vysvetlivky.
?? Je možné dát tabulkám i textum jiné grafické vyjádrení pri zachování
obsahu.
Vzhledem k tomu, že Ceský statistický úrad vlastní specifický software na grafické
ztvárnení výkazu, autori této studie ruzné grafické mutace neprovádeli a soustredili
se zejména na obsah výkazu. Pri svých úvahách vycházeli i ze zjištení, že návrh výkazu,
použitý pri pilotním pruzkumu u vzorku podniku, zpracovatelum výkazu v podstate
vyhovoval a to co do obsahu i co do formy.
103
Autori doporucují, aby pri vlastním grafickém ztvárnení výkazu byly pro inspiraci
využity výkazy používané statistickými úrady Švédska nebo Portugalska.
8.2 Vymezení zpravodajského souboru business sektoru
Otázka vymezení business sektoru je klícovým prvkem prípravy statistického zjišt ování
výdaju na ochranu životního prostredí v Ceské republice. Na vymezení business sektoru
do znacné míry závisí predevším potenciální rozsah zpravodajského souboru daného
statistického šetrení, pri cemž dusledky rozdílného vymezení se mohou projevit
v rozsahu zjišt ování v rádu nekolika desítek tisíc podniku - respondentu.
Další význam této úlohy je v tom, že pocet podniku-respondentu je urcující jak
pro zatížení státního rozpoctu náklady na toto šetrení, tak pro rozprostrení další
administrativní záteže na menší nebo vetší pocet podniku-respondentu.
Obdobné úvahy zrejme probíhaly mezi statistiky clenských zemí EU, když
se rozhodovali o tom, jaká odvetví je nezbytne nutno do šetrení o výdajích na ochranu
životního prostredí zahrnout. Prístup jednotlivých zemí EU je diferencovaný a spíše
se blíží k urcité minimální nezbytnosti.
Možné zpusoby vymezení business sektoru jsou v této studii uvedeny v kapitole
6.3 – Zpravodajský soubor pro úcely zjišt ování výdaju.
Domníváme se, že pro potreby Ceské republiky pricházejí v úvahu pri šetrení výdaju
na ochranu životního prostredí dve základní varianty vymezení business sektoru:
Varianta 1 .
Business sektor pro zjišt ování výdaju na ochranu životního prostredí tvorí tato odvetví:
OKEC
01 – 05 zemedelství, lesnictví, rybolov a chov ryb (celkem 3 odvetví)
10 – 14 Dobývání a úprava nerostných surovin (celkem 5 pododvetví)
15 – 37 Zpracovatelský prumysl (celkem 23 pododvetví)
40 – 41 Výroba a rozvod elektrické energie, plynu, páry, vody (2 pododvetví)
stavebnictví (1 odvetví)
60 – 63 Doprava pozemní, vodní a letecká (celkem 3 odvetví).
Business sektor by tak zahrnoval celkem 37 odvetví a pododvetví, které jsou z povahy
své cinnosti ve významných interakcích s životním prostredím a mohou dosti
podstatne ovlivnovat úsilí o trvale udržitelný rozvoj. Tato varianta samozrejme
nevylucuje, aby požadavky na reprezentativnost nebyly uplatnovány ne na celou
detailní strukturu odvetví a podoodvetví, ale jen na nekterá jejich úcelová seskupení,
pokud tím nebude ohroženo splnení základních informacních požadavku.
Varianta 2
Business sektor pro zjišt ování výdaju na ochranu životního prostredí tvorí tato odvetví:
OKEC
10 – 14 Dobývání a úprava nerostných surovin (celkem 5 pododvetví)
15 – 37 Zpracovatelský prumysl (celkem 23 pododvetví)
40 – 41 výroby a rozvod elektrické energie, plynu, páry, vody (2 pododvetví).
104
Uvedený záber šetrení jen na odvetví prumyslu (celkem jde o 30 pododvetví) lze
považovat za minimální rozsah pokrytí relevantních segmentu business sektoru a opírá
se o skutecnost, že v prumyslu je realizována rozhodující cást všech environmentálních
výdaju. Je zrejmé, že tímto vymezením je dána jakási minimální hranice pri vymezení
zpravodajských jednotek business sektoru. Další redukce by již velmi významne
ovlivnila vypovídací hodnotu zjišt ovaných údaju o výdajích na ochranu životního
prostredí tohoto sektoru.
Podle názoru autoru studie se optimálnímu vymezení business sektoru pro úcely
zjišt ování výdaju na ochranu životního prostredí – z praktického i teoretického hlediska
- nejvíce približuje varianta prvá. Pri její realizaci však mohou být použity ruzné
modifikace dané napr. tím, že pro prumyslové podniky bude stanovena obligatorní
povinnost k danému výkazu každorocne a v ostatních uvažovaných odvetvích
s periodicitou kupr. tríletou. Tato možná rešení jsou uvažována v subkapitole venované
ruzným prístupum k realizaci statistického zjišt ování.
8.3 Varianty statistického zjišt ování
Smyslem statistického zjišt ování výdaju na ochranu životního prostredí podniku
business sektoru je získat reprezentativní obraz o hodnotovém objemu prostredku, které
ekonomické subjekty vynakládají na ochranu životního prostredí.
Vzhledem k tomu, že výsledky tohoto statistického zjišt ování mají sloužit predevším
ke kvantifikaci celkových národních výdaju na ochranu životního prostredí, se tím
zároven vytvárí možnosti jejich využití pri sestavování príslušných environmentálních
národních úctu. Další nároky na druhovou skladbu výstupu vyplývají z potreby sledovat
environmentální výdaje v rade struktur, predevším v odvetvové strukture, podle druhu
toku financních nákladu a také podle vecné orientace výdaju na ochranu životního
prostredí. Proto do metody zjišt ování musí být zabudovány postupy, které s primerenou
presností umožní ruzné typy výstupu zabezpecit a vzájemne je provázat.
Obecne platí, že komplex techto požadavku muže v plné míre zajistit jen vycerpávající
šetrení provedené ve všech sektorech a odvetvích ekonomiky a u všech typu
ekonomických subjektu. Mezinárodní statistická praxe ( zejména v zemích EU, v USA
a v Kanade) i soucasné zpusoby statistických zjišt ování provádených CSÚ se však
cestou vycerpávajících zjišt ování ubírají spíše výjimecne. Vycerpávající (celoplošný)
zpusob zjišt ování se aplikuje vetšinou jen na tu cást ekonomických subjektu, které
splnují urcité velikostní kriterium.a kde se realizuje rozhodující cást zjišt ovaných
objemu. U zbylé cásti subjektu se potrebná data získávají již jen prostrednictvím
odhadu na základe nejakého typu výberového zjišt ování.
Standardní variantou, používanou v soucasné dobe CSÚ, je rozlišování statistické
významnosti ekonomických subjektu podle poctu zamestnancu. Vycerpávající
statistické zjišt ování se provádí jen u podniku s urcitým poctem zamestnancu. Nejnižší
rozlišovací hranice je nastavena obvykle poctem 20 osob.
Je prirozené, že uvedená rozlišovací hranice (20 zamestnancu), prestože je doporucena
EU, muže v nekterých odvetvích výrazne ovlivnit jak pocet oslovených ekonomických
subjektu – respondentu, tak i vypovídací schopnost získaných dat. Zatím co u nekterých
statistických zjišt ování (napríklad v prumyslu) by bylo možné realizovat, bez vetší
újmy na presnosti, vycerpávající statistické šetrení až u podniku s vetším poctem
105
zamestnancu (napríklad 50 zamestnancu a více), pri šetreních, který se týkají odvetví
stavebnictví, obchodu, dopravy a služeb, je tato velikostní hranice nastavena príliš
vysoko, takže rada významných subjektu s poctem zamestnancu méne než 20 není,
vlivem aplikace této hranice, do šetrení zahrnuta.
Podobná forma statistického šetrení je uplatnena CSÚ také pri zjišt ování výdaju
na ekologické investice a to rocním statistickým výkazem Iv 3-01. Respondenty jsou
všechny nefinancní podniky s 20 a více zamestnanci a financní instituce bez ohledu
na pocet zamestnancu. Výkaz je rovnež povinný pro všechny ústrední orgány státní
správy a další ústrední instituce, dále pro regionální a místní orgány verejné správy
a jimi rízené neziskové organizace a další neziskové instituce a to bez ohledu na pocet
zamestnancu a rozsah investic. Statistický výkaz o investicích predkládá celkem
približne 33 000 respondentu, z toho informace o ekologických investicích podává
okolo 2 500 subjektu.
U organizací pod velikostní hranicí 20 zamestnancu v soucasnosti neprovádí CSÚ
odhady. Prípadné metodické rešení techto odhadu by zrejme muselo být založeno
na výberovém zjišt ování. Podle názoru pracovníku CSÚ lze ocekávat, že hodnota
ekologických investic u organizací s malým poctem zamestnancu nebude mít v celkové
celostátní hodnote ekologických investic velkou váhu, protože možnosti investic
do ochrany životního prostredí u malých organizací jsou omezené.
Z hlediska pokrytí soucasných informacních deficitu CR je treba k investicní statistice
CSÚ poznamenat to, že výsledky zjišt ování ekologických investic reprezentují jakési
smíšené seskupení ruzných sektoru , odvetví a pododvetví a pokud bychom potrebovali
údaje za podniky business sektoru, by bylo nutné je v rámci zpracování separovat .
Mimo investicních výdaju na ochranu životního prostredí se zjišt ování dalších výdaju
business sektoru na ochranu životního prostredí doposud neprovádí a proto nebylo
aktuální se ani zabývat zpusoby vymezení souboru subjektu-respondentu.
Pri zavedení statistického zjišt ování výdaju na ochranu životního prostredí v metodice
harmonizovaném s metodologií EU ( jak je napríklad navrženo v této studii) bude nutné
metodu výberu respondentu zásadne rešit a to vcetne výberu tech respondentu, kterí
zatím informují pouze o investicních výdajích.
Konsultace s odborníky CSÚ k možným variantám tohoto šetrení ukazují, že s ohledem
na relativní
metodologickou obtížnost
zjišt ování environmentálních výdaju
pro podniky, by bylo úcelné uvažovat o prechodné “overovací etape”. V ní
by se u vybraného souboru subjektu business sektoru zjišt oval ohlas na formu
a podrobnost výkazu a kde by byl - vzhledem k menšímu rozsahu souboru - prostor
pro užší kontakt CSÚ s respondenty. Jednalo by se o urcitou formu jakéhosi panelového
zpusobu zjišt ování, který sice splnoval podmínky reprezentativního souboru
respondentu, ale vzhledem k relativne menšímu rozsahu by výsledky zpracování
nebyly v celém detailu využitelné. Známou výhodou “panelového” zpusobu zjišt ování
zároven je, že se provádí po nekolik let u stálého nemenného souboru respondentu,
takže poskytuje ideální podmínky pro sledování chování podniku v case.
Vzhledem k tomu, že však i v této etape by CR mela plnit všechny základní informacní
funkce, je treba velmi peclive zvážit, jakou minimální informacní hranici stanovit
a z toho teprve odvinout strategii, kterou by mela mít príprava takového zpusobu
zjišt ování. V prubehu “overovací etapy” bude zapotrebí rovnež najít odpoved
na otázku, kdy “panelový” zpusob zjišt ování zastavit a prejít na takový typ zjišt ování,
který nebude mít nekteré nevýhody panelového souboru a bude o business sektoru
106
jako celku, ale i o odvetvových a regionálních strukturách tohoto sektoru poskytovat
plný rozsah potrebných dat.
8.4 Aplikace výberového zjišt ování
Základní koncepcní otázkou
výberového zjišt ování environmentálních výdaju
na ochranu životního prostredí u podniku business sektoru je získání dat v takové
kvalite, aby bylo možno splnit predpokládané informacní cíle. To je spojeno s tremi
podmínkami:
?? verohodností dat zobrazujících rozsah výdaju spojených s ochranou
životního prostredí. Splnení tohoto cíle závisí nejen na kvalite
metodologických návodu, ale i na ochote managementu podniku zaclenit
kalkulace enviromentálních nákladu do vlastních manažerských úvah
a projekcí,
?? realizací takového typu reprezentativního šetrení, v kterém jsou promítnuty
všechny základní požadavky na
výstupní charakteristiky v detailu
a strukture, který odpovídá standardu prosazovaném Eurostatem a který
je zapotrebí i pro orgány decizní sféry v CR,
?? presností dopoctu z výberu na základní soubor, pri aplikaci výberového
zpusobu statistického zjišt ování.
Pokud se týká verohodnosti dat, byla jí venována znacná pozornost v predchozích
cástech této studie, zvlášte tech, které se týkaly metodologie sledování
environmentálních výdaju a prípravy vnitropodnikové evidence.
Na problémy spojené s dalšími dvema podmínkami jsou zamereny další cásti této
kapitoly.
Definování nároku na reprezentativnost
Metodologické problémy vyvolané snahou zajistit potrebnou úroven reprezentativnosti
vybraného souboru (vzorku) podniku-respondentu jsou syntézou nároku na detailnost
následných trídení výstupních dat, velikosti vzorku (výberového souboru respondentu)
a zvolené strategie pri vytvárení výberového souboru. Nesprávné nastavení parametru
výberového souboru má vždy zásadní význam pro kvalitu a využitelnost výstupních dat.
V této studii bude proto každý z techto aspektu reprezentativnosti podroben analýze
v kontextu s cíli uvažovaného statistického šetrení, pri respektování obvyklých postupu
uplatnovaných
ve statistickém zjišt ování a pri omezeních daných závaznými
statistickými klasifikacemi.
Krome prirozeného požadavku na reprezentativnost celkových dat o
výdajích
na ochranu životního prostredí business sektoru je treba definovat i soubor výstupních
dat z hlediska jejich prezentace pro verejnost a z hlediska jejich predpokládaného
využití v požadovaných analýzách a pri mezinárodních komparacích. Predevším jde
o údaje, které vyjadrují základní strukturu ukazatele “národních environmentálních
výdaju” z hlediska odvetví, nositelu výdaju, z hlediska puvodu použitých prostredku
a z hlediska úcelu výdaju na ochranu životního prostredí.V perspektive bude nutno vzít
úvahu i požadavky na jejich regionální strukturu alespon do úrovne regionu NUTS 2.
Prímá vazba mezi nároky na reprezentativnost dílcích položek na potrebnou velikost
výberového vzorku a tím i na náklady na šetrení, je duvodem pro velmi peclivé
107
zvažování všech požadavku, zejména požadavku na podrobnejší strukturalizaci
zjišt ovaných ukazatelu. Modelové výpocty velikosti vzorku se pohybují v rádu tisícu
až nekolika desítek tisícu zpravodajských jednotek.
Velikost výberového vzorku bude predevším záviset na trech faktorech: na prijatém
rozhodnutí o vymezení business sektoru pro úcely zjišt ování, na zpusobu výberu
souboru respondentu a na požadavcích na strukturalizaci ukazatele celkových výdaju
na ochranu životního prostredí business sektoru. Urcitou pozitivní roli pritom bude hrát
okolnost, že zamýšlené šetrení má periodický charakter, takže do posuzování validity
dílcích dat je možno zahrnout i aspekt stability zjišt ovaných dat v case.
Výberová strategie
Pro volbu postupu pri sestavování vzorku podniku má základní význam zpusob
definování základního souboru - business sektoru, v kterém bude výberovým šetrením
zjišt ování organizováno a dále podrobnost a kvalita predbežných informací o tomto
základním souboru. Základními variantami, které v dané situaci pricházejí v úvahu,
jsou:
?? Vycerpávající zjišt ování formou výkazu v celé ekonomice u všech jednotek,
kde pocet zamestnancu dosahuje hranice 20 osob a více v soubehu
s výberovým zjišt ováním u zbytku souboru, tj. u tech jednotek, které jsou
pod touto hranicí. Projekt této varianty statistického výkaznictví bude
formálne kopírovat stávající statistické zjišt ování ekologických investic
prostrednictvím výkazu Iv 3 – 01. V souboru “malých” jednotek by bylo
pro dopocty použito výberové šetrení s delší – napr. tríletou - periodicitou
formou stratifikovaného výberu, kde kontrolním znakem by bylo odvetví
nositelu výdaju.
?? Vycerpávající zjišt ování v prumyslu u všech jednotek s poctem
zamestnancu 20 a více a výberové zjišt ování ve zbytku souboru.
Pro dopocty u malých organizací by opet byl použit stratifikovaný výber
s tríletou periodicitou. Jako stratifikacní hledisko by bylo použito
prumyslové odvetví.
Pri použití této varianty by bylo úcelné uvažovat i o možnosti rozšírit tento typ
zjišt ování za prumysl o doplnkové (napr. jednorázové nebo s víceletou periodicitou)
výberové šetrení environmentálních výdaju (vcetne ekologických investic) u podniku
i za ostatní odvetví ekonomiky. V praxi rady státu Evropy nacházíme pomerne casto
podobnou kombinaci vycerpávajícího šetrení v prumyslu a výberového zjišt ování
v nekolika vybraných odvetvích neprumyslových, protože v prumyslu se nejen
uskutecnuje rozhodující podíl environmentálních výdaju, ale zde je možno ocekávat
i nejmenší stabilitu pomeru v environmentální prevenci.
Volba této varianty v našich podmínkách by tedy znamenala urcitou ztrátu
každorocne zjišt ovaných údaju o ekologických investicích za neprumyslová odvetví.
Tyto údaje by však byly nahrazeny odhady podloženými šetreními napr. s tríletou
periodicitou.
?? Výberové zjišt ování v celé ekonomice formou panelu, který by splnoval
základní požadavky reprezentativního vzorku. Tato varianta prichází
v úvahu jako prechodné rešení pro fázi zavádení nového výkazu do praxe.
Výhody lze spatrovat jednak v možnostech overení formy, podrobnosti
a metodologie výkazu, jednak v možnostech provázání cílu statistického
108
zjišt ování a cílu projektu EMAS. To znamená, že do panelu by byly kupr.
zahrnuty všechny organizace, které aktivne využívají systém EMAS.
Pred vlastní realizací statistického zjišt ování bude úcelné aktualizovat i úvahy
o základní velikostní hranici zpravodajských jednotek, protože ta je duležitá pro svuj
bezprostrední vztah k rozsahu podchycených environmentálních výdaju podniku
v jednotlivých odvetvích. Pri aplikaci principu, že od urcité velikostní hranice bude
šetrení provádeno vycerpávajícím zpusobem, by napríklad pro zemedelství, stavebnictví
a dopravu bylo vhodné uvažovat s tím, zda takové zjišt ování nezacít od nižší
hranice, než je v soucasnosti paušálne používaná hranice 20 zamestnancu. Naproti
tomu v prumyslu by zrejme postacovalo šetrit jednotky od vyšší hranice. Také výberové
kvóty by mohly být stanoveny diferencovane podle velikostních kategorií subjektu,
aby byla zajištena validita dat za tyto kategorie.
V souladu se soucasnou praxí CSÚ lze ocekávat, že jako základní varianta bude
preferováno vycerpávající zjišt ování u všech subjektu business sektoru, kde pocet
zamestnancu dosahuje hranici 20 osob a více a výberové zjišt ování jen u tech jednotek,
které jsou pod touto hranicí.
Opora výberu
U všech variant výberového zjišt ování environmentálních výdaju podniku je základní
oporou výberu registr organizací. To umožnuje s ohledem na to, že z registru lze
odvodit radu
informací o strukture jednotek, volit výberovou strategii
tak,
aby zvyšovala kvalitu získaných dat, aniž by prinášela vyšší nároky na rozsah výberu.
Dalšími vhodnými podpurnými daty pro optimalizaci výberového postupu jsou data
vztahu odvetví k velikosti environmentálních výdaju, prípadne o podobném vztahu
u velikostních kategorií organizací.
Kombinace techto dat by mela prinést tyto výhody:
?? Umožní regulovat rozsah vzorku za pododvetví - pri aplikaci
stratifikovaného výberu - s ohledem na úroven variability nosného ukazatele
?? Poskytne základní informace pro “prevážení” pododvetví pri rekonstrukci
základního souboru na základe výsledku výberového zjišt ování.
Základní podmínkou pro realizaci tohoto prístupu je splnení predpokladu napr. o vysoké
míre korelace mezi velikostí celkových environmentálních výdaju v podnicích
a objemem ekologických investic, resp. o proporcionalite bežných a investicních
environmentálních výdajích. Existence této korelace byla overována na údajích
z casových rad nekolika státu a ukazuje se, že jde o relativne stabilní vztah zejména
u velkých jednotek.
V podmínkách Ceské republiky lze namítnout, že v rozsahu ekologických investic
nelze podobné pravidelnosti ocekávat, protože transformacní období prineslo výrazný
posun v pohledu spolecnosti na potrebu ochrany životního prostredí a promítlo
se i do environmentálních výdaju podniku. Pritom v pocátecním období byly výdaje
na ochranu životního prostredí smerovány predevším na ekologické investice.
V soucasné dobe však se již situace normalizuje a lze predpokládat, že oba typy
environmentálních výdaju (investicní i bežné) se v podnicích budou udržovat
v relativne stabilní proporci v case.
Z analýzy základního souboru bude treba pro prípravu výberové strategie odvodit
predevším údaje o
109
?? Odvetvové strukture poctu organizací podle aktuálního stavu v registru
organizací
?? Odvetvové strukture objemu ekologických investic (za poslední známý rok
nebo za prumer nekolika posledních let)
?? Míre variability ekologických investic v jednotlivých odvetvích business
sektoru
?? Podílu ekologických investic podle velikostních kategorií podniku a odvetví
business sektoru.
Statistické zjišt ování všech ostatních výdaju na ochranu životního prostredí, to znamená
bežných výdaju, príjmu, dotací a poplatku bude zrejme nutno rešit v kombinaci metody
vycerpávajícího a výberového zjišt ování. Na strane jedné by takové zjišt ování prineslo
odpovídající úroven informací a na strane druhé by z hlediska nákladu, casové
a organizacní nárocnosti prineslo nejméne problému.
Dopocty za organizace pod hranicí 20 zamestnancu by však bylo treba výrazne
zpresnit vhodnou formou výberového zjišt ování, napr. s prihlédnutím k odlišné váze
jednotlivých odvetví business sektoru na celkových výdajích na ochranu životního
prostredí.
8.5 Organizacní príprava statistického zjišt ování
Nezbytnou podmínkou úspešnosti statistického zjišt ování je – krome rešení
metodologických problému – také organizacní a technické zabezpecení takového
šetrení. Jedním z nezbytných predpokladu je stanovení stupne obligatornosti
statistického zjišt ování výdaju na ochranu životního prostredí. Podle stávající praxe
clenských zemí EU je šetrení výdaju v business sektoru pro organizace závazné
ve všech zemích. Tato závaznost je uplatnována ruznými nástroji.
Nejsilneji je závaznost rešena ve Spolkové republice Nemecko, kde zjišt ování výdaju
na investice je rešeno zákonem v rámci ostatního statistického zjišt ování, šetrení
bežných výdaju na ochranu životního prostredí je narízeno speciálním zákonem,
ve kterém mimo povinností pro 15 000 vybraných subjektu business sektoru je stanoven
také rozsah zjišt ovaných skutecností, vymezení oblastí (domén) ochrany životního
prostredí, zpusob stratifikace podniku do vrstev, zákon stanoví i metodu výberu
respondentu a velikost možné výberové chyby . Zákon osvobozuje od šetrení podniky,
které mají méne než 20 zamestnancu. Zákon obsahuje rovnež povinnost ochrany
individuelních dat a vymezuje kriterium pro anonymitu (nejméne 3 subjekty
pri agregaci) pro prezentaci dat. Zákon obsahuje i metodické vymezení jednotlivých
druhu výdaju. Jeho zmena je možná pouze cestou zákona.
V ostatních zemích se obligatornost statistického šetrení odvozuje ze zákona
o ochrane životního prostredí nebo je závaznost rešena s odvoláním na právní normu,
která zavazuje právnické subjekty poskytovat data pro potreby decizní sféry.
Podobným zpusobem by bylo možno rešit závaznost tohoto statistického zjišt ování
i v Ceské republice.
Rešení specifickým zákonem by bylo zrejme nejúcinnejší, ale v ceské statistické praxi
se tato cesta používá jen výjimecne, prevážne jen v prípadech, kdy se stanovuje
110
závaznost pro fyzické osoby (napríklad pri scítání, lidu, domu a bytu), nebo když
je zapotrebí schválit mimorádné rozpoctové prostredky.
Jinou možnou cestou je rešení pomocí rozhodnutí vlády Ceské republiky, napríklad
formou narízení nebo usnesení vlády, které bude zavazovat právnické subjekty business
sektoru. Soucástí této normy by mela být garance vlády za ochranu individuální dat
právnických subjektu.
Vyjádrení vlády CR bude pri rozhodování o zavedení tohoto šetrení nezbytné, protože
bude zrejme potreba , aby vláda stanovila, která instituce v CR bude zjišt ování výdaju
na ochranu životního prostredí zabezpecovat a jaké zdroje budou této instituci úcelove
prideleny. Zároven vláda CR zrejme uloží vybrané instituci (zrejme CSÚ),
aby závaznost šetrení rešila v rámci svých kompetencí.
Normativní akt Ministerstva pro životní prostredí CR je jednou z dalších
možností, jak oslovit subjekty business sektoru a zavázat je ke spolupráci.
Pri aplikaci jedné z výše uvedených možností je nutno v príslušné norme uvést nejen
povinnost pro subjekty business sektoru ,ale také závazek instituce, poverené organizací
šetrení, zabezpecit ochranu individuálních podnikových dat.
Nejjednodušší cestou je zarazení tohoto statistického zjišt ování do Programu
statistického zjišt ování, které každorocne vydává Ceský statistický úrad a publikuje
ve Sbírce zákonu a narízení. Zarazením do tohoto programu se statistické zjišt ování
stává pro podniky závazné, i když vymáhání této povinnosti je pro CSÚ dosti
administrativne obtížné. Pokud nekteré podniky tuto svou povinnost neplní, jde
o porušení zpravodajské povinnosti podniku a samozrejme o narušení vypovídací
schopnosti zjištených údaju. Zarazení do zmíneného programu zároven zavazuje Ceský
statistický úrad zabezpecit ochranu individuálních dat, jak mu to ukládá zákon
c.89/1995 Sb.
Instituce, které by mohly reálne zjišt ování výdaju na ochranu životního prostredí
zabezpecit, jsou de facto dve :
Ministerstvo pro životní prostredí a to zavedením tak zvaného resortního statistického
zjišt ování a
Ceský statistický úrad v rámci Programu statistických zjišt ování.
Jak již bylo uvedeno, výber príslušné instituce by mel být rešen usnesením vlády CR,
ve kterém by mely být rešeny jak administrativní nároky na subjekty business sektoru,
tak úkol pro príslušnou instituci vcetne nároku na rozpoctové zdroje.
Stanovení periodicity by melo vycházet z interních potreb orgánu decizní sféry Ceské
republiky, melo by být harmonizováno s potrebou Ceské republiky reportovat
o výdajích na ochranu životního prostredí mezinárodním institucím zejména orgánum
EU a melo by – samozrejme – respektovat možnosti, které pro plnení povinností
spojených se zjišt ováním budou mít respondenti. Autori studie doporucují,
aby zjišt ování bylo organizováno jako rocní, vždy po uplynutí hospodárského roku
a prípadná došetrování u malých podniku byla provádena v delší, napr. tríleté
periodicite.
Definování základních výstupu ze zpracování dat je nutné provést ješte pred
konecným definováním obsahu statistického zjišt ování a pred rešením odvetvové
111
a
regionální identifikace podniku. Nároky plynoucí z obsahu výstupu a potreb
velikostní, odvetvové , prípadne regionální diferenciace mají zpetnou vazbou jak
na obsah a formu výkazu , tak na výber respondentu.
Rešení základních výstupu v predstihu muže také významne usnadnit rešení
softwarového a hardwarového zabezpecení automatizovaného zpracování zjištených
dat. Zkušenosti autoru studie jsou takové, že zásahy ex post do realizovaného
statistického zjišt ování jsou pro respondenty obtížne akceptovatelné a svým zpusobem
svedcí o tom, že statistické zjišt ování nebylo pripraveno s dostatecným rozmyslem.
Jako minimální obsahový program, autori studie doporucují, aby výstupní data
periodicky poskytovala tyto informace:
?? Souhrn výdaju za business sektor v delení na investicní a bežné výdaje,
s prípadným delením investic na investice “end of pipe” a investice
integrované
?? Souhrn výdaju za business sektor, v delení výdaju dle “abater principle”
a “financing principle”
?? Souhrn výdaju za business sektor v delení dle všech príslušných odvetví
nebo jako minimum v clenení na prumysl dobývání nerostných surovin,
zpracovatelský prumysl a z toho chemický prumysl, dále na prumysl výroby
tepla a energie a na ostatní odvetví business sektoru.
?? Souhrn výdaju za prumysl v trídení na výdaje podle výdajových druhu
a podle domén ochrany životního prostredí
?? Souhrn výdaju za jednotlivá odvetví prumyslu
?? Souhrn výdaju za velikostní skupiny respondentu, minimálne za velikostní
skupiny prumyslových podniku.
Urcitým problémem, ke kterému bude nutno prijmout rozhodnutí, je delení výdaju
podle regionu. Pokud bude aplikováno delení výdaju podle regionu NUTS 2 jedná
se o dostatecne velké celky a zabezpecení strukturalizace podle regionu NUTS 2 by tak
zrejme nevyžadovalo rozšírení poctu respondentu. Pokud by však bylo úcelné
strukturalizovat výdaje za business sektor jako celek, prípadne jen za prumysl jako
celek do úrovne regionu NUTS 3, tj. kraju, které nesou odpovednost za regionální
rozvoj, takže informace o výdajích by našly svého adresáta, bylo by pravdepodobne
nutné zvýšit pocet respondentu alespon v tech krajích, které jsou relativne malé a kde
v souboru vybraných respondentu by mohla absentovat nekterá odvetví prípadne
pododvetví nebo by jejich zastoupení ve vybraném vzorku bylo príliš nízké.
Metodická príprava podniku patrí mezi duležité podmínky úspešnosti provádení
statistického zjišt ování výdaju na ochranu životního prostredí v business sektoru.
Podcenování této prípravy muže dokonce úspešnost zjišt ování ohrozit, nebo realizaci
zjišt ování výrazne snížit zejména v prvních letech po jeho zavedení.
Autori studie doporucují jako nezbytne nutné minimum :
?? Poskytnout respondentum v dostatecném casovém predstihu (nejméne
6 mesícu pred ukoncením prvního referencního roku) informaci o obsahu,
rozsahu a forme statistického zjišt ování, vcetne potrebných metodických
návodu a klasifikací ( napr. CEPA 2000). To vytvorí respondentum prostor
112
k tomu , aby se na zjišt ování mohli pripravit jak úpravou vnitropodnikové
evidence, tak úpravou softwarového vybavení
?? Zabezpecit pro respondenty metodické konzultace a to jak osobním stykem,
telefonicky nebo písemne a s využitím internetových stránek
?? Pripravit pro respondenty metodická doporucení, pomucky a návody,
napríklad návod na využití EMA pro úcely zjišt ování.
Propagace statistického zjišt ování ve sdelovacích prostredcích bývá pri zavádení
nového statistického zjišt ování podcenována. Media svým vlivem mohou tomuto
zjišt ování prospet stejne, tak jako jej mohou ohrozit. Bude proto úcelné vysvetlit
predstavitelum medií smysl zjišt ování, duležitost monitorování udržitelného rozvoje
a jeho význam pro podniky – respondenty, pro orgány decizní sféry a zastupitelské
sbory, pro verejnost Ceské republiky i pro mezinárodní komparace a export dat
mezinárodním organizacím, zejména orgánum EU. Duležité mohou být i informace
o podobných aktivitách provádených v zemích EU. Nezbytnou a zcela neopominutelnou
informací pro media i širokou verejnost je garance o ochrane individuálních dat
a o zpusobu utajování dat podniku pred konkurencí i pred represivními orgány státu.
Verejnost by mela být rovnež informována o nákladech na realizaci tohoto zjišt ování
a o úmernosti vynakládaných prostredku. To znamená, že by mela být verejnost
informována i o výstupech, které budou mediím i široké verejnost k disposici.
Propagacní kampan by mela být provedena po prijetí príslušného rozhodnutí vlády CR
statistického zjišt ování predcházet
a v období, které bude zavedení tohoto
– cca nekolik mesícu pred zacátkem prvního referencního roku.
První výsledky, získané ze zpracování zjištených dat, by mely být rovnež
dány – s príslušným komentárem k dispozici verejnosti.
113
Závery a shrnutí
Pri hodnocení stavu informacních zdroju o životním prostredí v Ceské republice se jako
základní problém ukazuje nedostatecná komplexnost techto zdroju plynoucí predevším
z roztríštenosti koordinace informacních procesu v této oblasti. Proto se tato studie
soustredila nejen na rešení nekterých dílcích informacních deficitu, ale predevším
na celkovou projekci kroku, které by bylo treba realizovat a které by v konecné podobe
mohly Ceskou republiku zaradit z hlediska kvality a rozsahu informací o životním
prostredí mezi prední zeme Evropy.
Monitoring jako zpetná vazba pri realizaci principu TUR
Realizace strategie trvale udržitelného rozvoje se neobejde bez zabezpecení zpetné
vazby, která poskytne informace o prubehu a o výsledcích uplatnení principu trvale
udržitelného rozvoje a která také umožní hodnotit efektivnost tohoto procesu.
Nejúcinnejší zpetnou vazbu je možno zabezpecit predevším pomocí pravidelného
monitoringu, který se bude orientovat jak na sledování jevu meritelných metodami
prírodních prípadne spolecenských ved, tak jevu sledovaných v penežním vyjádrení.
Oba základní prístupy k monitorování lze rešit tak, aby umožnily charakterizovat
sledované oblasti s pomerne vysokou presností. Je však treba mít na zreteli, že se vždy
muže jednat pouze o vybrané charakteristiky urcitých oblastí životního prostredí nebo
urcité aktivity spojené s jeho ochranou. Predstavují vlastne urcité reprezentanty dané
oblasti nebo dané aktivity. K tomu pristupuje i rozmer územní. Pri zabezpecování
monitoringu stojí na prvém míste informace za území státu jako celku (úroven makro)
a na druhém míste informace za podnikatelské subjekty a malé regiony (úroven mikro).
Menší pozornost byla doposud v Ceské republice venována tak zvané mezzo úrovni,
kterou v Ceské republice predstavují regiony NUTS 2 a zejména regiony
NUTS 3 – kraje. Bylo by zrejme úcelné zabezpecit informace potrebné pro plnení
decizní úlohy krajských institucí, soucasne však vyvstává otázka možností státu
saturovat
nároky
na
zvýšení
výdaju
spojených
s regionálne
orientovaným monitoringem.
Monitoring a kontrolní a analytická cinnost s ním spojená také vyžaduje,
aby na jednotlivých úrovních (makro, mezzo a mikro) bylo možné spojovat konkrétní
opatrení v oblasti ochrany životního prostredí s objemem prostredku, které na tento úcel
daný subjekt ( stát, nebo podnik) vynaložil. Jak na úrovni makro, tak na úrovni mikro je
totiž užitecné hodnotit primerenost prostredku vynaložených k dosažení daného úcelu
a zabývat se eko efektivností pri realizaci strategie TUR.
V nekterých odborných publikacích je dokonce financní stránka sledování aktivit
v oblasti ochrany životního prostredí
chápána jako “ starting point” analýzy
monitorovacího procesu. Autori této studie se s tímto názorem neztotožnují. Zastávají
názor, že obe stránky monitoringu jsou si rovnocenné a pouze z jejich vzájemného
spojení mohou vzniknout syntetizující informace, které umožní analyzovat soucasnou
situaci a prípadne prijímat rozhodnutí do budoucna. Monitoring by mel umožnit
analytický prístup jak na úrovni makro, tak na úrovni mikro.
Informacní deficity pri monitoringu v CR
Dosavadní zpusob monitoringu v Ceské republice poskytuje pomerne širokou škálu
informací o jevech meritelných metodami prírodních ved. Pokud se týká sledování
114
základních vecných seskupení ukazatelu životního prostredí, zvlášte pak tech, pro které
je stanoven rozsah potrebných indikátoru, je v Ceské republice pomerne dostatek
informací bud ze sledování nebo merení provádeného príslušnými institucemi státu
nebo z výstupu sociálních a demografických statistik. Lze tedy konstatovat, že Ceská
republika v soucasnosti v podstate plní požadavky, které na ní kladou orgány EU,
OECD a OSN napríklad formou tzv. “Spolecného dotazníku”. Zlepšení situace v Ceské
republice by však prospelo , kdyby sber informací byl více koordinován, respektive,
kdyby jeden ze státních orgánu by poveren gescí za shromažd ování údaju.
Pokud se však týká informací ekonomického charakteru, je situace daleko méne
príznivá. Informace o výdajích na ochranu životního prostredí jsou neúplné a jen dílcím
zpusobem odpovídají mezinárodne standardizované metodologii. Z hodnocení
soucasného stavu vyplývá, že v podstate jsou k dispozici pouze informace o celkovém
objemu investic. Problémem je rovnež, že ze zpracování této statistiky je možno získat
jen sektorovou strukturu v pojetí metodiky národních úctu a bude treba ji prizpusobit
i potrebám environmentálních bilancí. Základním deficitem však je, že nejsou
k dispozici údaje o bežných environmentálních výdajích podniku. Zde je treba pocítat
s tím, že zavedení takového šetrení se v CR bude týkat podstatne vetšího poctu
subjektu a bude treba peclive zvážit nejen obsahovou nápln, ale i zpusob organizace
takového zjišt ování. Ze zkušeností clenských zemí EU i podle dílcích poznatku
získaných autory studie je nepochybné, že výsledky zjišt ování environmentálních
výdaju podniku celkovou výši národních výdaju na ochranu životního prostredí
významne ovlivní. Patrí sem zvlášte výdaje spojené s nakládáním s odpadními vodami
a nakládání s odpady, které se týkají témer všech subjektu verejného sektoru, sektoru
domácností, business sektoru i sektoru podniku poskytujících specializované služby
ochrane životního prostredí. Predbežné orientacní výpocty ukazují, že na tyto úcely jsou
celostátne vynakládány cástky v rádu desítek miliard.
Konfrontace s metodikou Eurostatu ukazuje, že hlavním problém, který je treba v CR
rešit, spocívá v tom, aby byla zajištena taková informacní základna, která umožnuje
sestavovat bilancní prehledy podle sektoru vymezených podle mezinárodne
standardizované metodologie, zachycovat transfery financních prostredku mezi sektory,
vycíslit celkovou hodnotu aktivit realizovaných na ochranu životního prostredí a zjistit
kolik vlastních zdroju ten který sektor na úcely ochrany životního prostredí vynaložil.
To v konecné podobe znamená vytvorit podmínky pro sestavení celkové bilance výdaju
za sektory a pro vytvorení agregátu národních výdaju na ochranu životního prostredí za
stát jako celek.
Absence údaju o celkové hodnote aktivit na ochranu životního prostredí a celkové výši
vlastních zdroju vynaložených na ochranu životního prostredí má samozrejme i další
dusledky, napr. to, že nelze definovat jedny ze základních relací eko efektivnosti jako
jsou : vztah výdaju k hrubému domácímu produktu a k hrubé pridané hodnote a vztahy
k základním charakteristikám
stavu životního prostredí. Pritom agregát výdaju
na ochranu životního prostredí je jedním ze základních informacních vstupu do bilance
environmentálního úcetnictví.
Možnosti zjištení národních výdaju na ochranu životního prostredí v CR
Z analýzy informacních deficitu v Ceské republice vyplývá, že sestavení agregátu
výdaju na ochranu životního prostredí a sestavení príslušného bilancního prehledu je
závislé na rešení situace ve všech ctyrech sektorech, které definuje mezinárodne prijatá
metodologie.
115
Z povahy informacních opotreb vyplývá, že rešení spojené s odstranením informacních
deficitu nebude pro všechny sektory jednotné. Proto se ve studii pro každý z nich
navrhuje specifická cesta, která maximálne prihlíží k soucasnému stavu informacních
zdroju a usiluje o vnitrní konzistentnost informacních výstupu.
Pro sektor verejné správy se ve studii navrhuje využít stávající informacní základny
u jednotlivých subjektu a potrebné výstupy získat sekundární identifikací jednotlivých
úcetních operací na základe vypracování dodatku k technickému projektu
na automatizované zpracování dat a provedením paralelního druhotného zpracování dat
již vložených do systému. Zároven se doporucuje, aby druhotné zpracování dat poskytlo
výstupy ve všech potrebných strukturách nejen za verejný sektor jako celek,
ale soucasne za subsektor obcí, kraju a centrálních orgánu. Zabezpecení výstupu podle
„abater principle” a “financing principle” umožní sledovat transfery financních
prostredku mezi temito subsektory, což je podmínkou pro hlubší analytickou cinnost
a má i svuj význam kontrolní.
Pro sektor domácností se navrhuje využít rovnež v prvém kroku pro výpocty
a aproximativní odhady výdaju stávající informacní zdroje, které jsou k dispozici
u institucí poskytujících domácnostem služby pro ochranu životního prostredí
a u institucí státu (stavebních úradu). Tímto zpusobem lze potrebné informace získat
pomerne rychle a s relativne malými náklady. Domníváme se, že presnost získaných dat
bude dostacující. Po harmonizaci systému rodinných úctu, který organizuje
prostrednictvím výberu domácností CSÚ, na standardy EU, bude možné zvážit, do jaké
míry využít také tuto statistiku nebo zda setrvat u navrženého zpusobu aproximativních
odhadu.
Pro sektor specializovaných podniku (podniku poskytujících služby pro ochranu
životního prostredí) se navrhuje zavést zjišt ování výdaju na ochranu životního
prostredí a to vycerpávajícím zpusobem (tzn. u všech príslušných podniku), nebot
techto podniku je relativne malý pocet. Pro zjišt ování se doporucuje využít modifikace
návrhu statistického zjišt ování pro business sektor. V prípravné fázi je treba predevším
vypracovat soupis techto podniku a rozhodnout, s jakou presností budou údaje
od podniku požadovány ( zda za podnik jako celek, nebo jen za tu cást podniku, která
se zabývá ochranou životního prostredí).
Pro business sektor se navrhuje realizovat pravidelné statistické zjišt ování výdaju
na ochranu životního prostredí. Po organizacní i metodické stránce se jedná o velice
složitý úkol, nebot business sektor je heterogenním souborem subjektu, které se mezi
sebou liší rozsahem svých aktivit smerem k životnímu prostredí, odvetvovým
zamerením své cinnosti i svou velikostí. Pocet jednotek v souboru muže dosahovat
rádove až nekolika set tisíc jednotek. Tyto skutecnosti je treba respektovat.Vzhledem ke
složitostem tohoto rešení, je ve studii venována možnostem zjišt ování výdaju
u business sektoru nejvetší pozornost.
Návrh na zavedení statistického zjišt ování výdaju na ochranu životního prostredí
v business sektoru
Business sektor patrí k nejvíce problémovým oblastem pri zjišt ování výdaju na ochranu
životního prostredí. Pritom jde nesporne o rozhodující sektor z hlediska podílu
116
na znecišt ování životního prostredí, takže problém kvantifikace záteže životního
prostredí tímto sektorem patrí mezi klícové úkoly spojené i s monitorováním strategie
trvale udržitelného rozvoje. Všechny analýzy informacních zdroju v Ceské republice
ukazují, že bez znalosti dat o rozsahu podnikových environmentálních výdaju nelze
zjistit hodnotu celkových národních výdaju na ochranu životního prostredí a splnit
podmínky standardního exportu údaju pro vnitrní i zahranicní uživatele za tuto oblast.
Z metodických doporucení Eurostatu vyplývá, že zabezpecení informací o výdajích
na ochranu životního prostredí v business sektoru nelze úspešne rešit bez pravidelného
statistického zjišt ování, pri cemž je treba pri jeho koncipování dbát na to, aby bylo
konzistentní se zjišt ováním provádeným v dalších sektorech a respektovalo vazby
na systém environmentálních národních úctu.
Úspešnost statistického zjišt ování výdaju na ochranu životního prostredí v business
sektoru bude záviset predevším na zvolených prístupech k jeho realizaci. Zejména
je treba respektovat tato hlediska:
Obsahove by melo být zjišt ování koncipováno tak, aby od subjektu business sektoru
byl získán komplexní prehled o výdajích na ochranu životního prostredí a o príjmech
s tím spojených. To znamená, že již na úrovni podnikatelského subjektu by mela být
možnost využít bilancního prehledu ke zhodnocení dosažených výsledku, k analýzám
dosahované eko efektivnosti a k prípadným rozhodnutím o dalším postupu. Výsledky
zjišt ování by mely být využitelné rovnež pro informování akcionáru podniku
a pro reporting urcený odborné a široké verejnosti s cílem vytváret image podniku.
Zjišt ování by melo vycházet z možností, které subjektum business sektoru poskytuje
jejich vnitropodnikový informacní systém a to bez ohledu na velikost podniku. Rozsah
zjišt ování by tedy mel být pro subjekty obsahove zvládnutelný a terminologicky
srozumitelný.
Organizace zjišt ování by nemela být príliš nákladná ani pro subjekty business sektoru
ani pro orgány státu, které šetrení provádejí.
Výsledky zpracování zjišt ování by mely uspokojovat informacní potreby orgánu
verejné správy na makro úrovni v souladu s jejich kontrolní a decizní cinností.
Zjišt ování by melo predstavovat jeden ze základních vstupu do bilancního prehledu
národních výdaju na ochranu životního prostredí. Musí být tedy obsahove i casove
s touto bilancí konzistentní. Zjišt ování by melo být využitelné také pro export dat
pro mezinárodní vládní instituce, to znamená, že musí být metodicky harmonizováno
s mezinárodne prijatými postupy. Je treba zvážit, zda toto zjišt ování by melo
poskytovat validní informace i orgánum verejné správy na úrovni kraju (regionu
NUTS 3). V tomto prípade je treba prihlédnout k tomu, že uspokojování informacních
potreb regionálních orgánu verejné správy bude znamenat rozšírení statistického šetrení
na takový pocet subjektu, který odpovídá potrebám krajské reprezentativnosti.
Zjišt ování by melo poskytnout informace i pro širokou i odbornou verejnost, aby také
verejnost mohla posuzovat rozsah výdaju a smerování výdaju do jednotlivých domén
ochrany životního prostredí. Ve smyslu mezinárodne prijaté Aarhuské úmluvy má
verejnost právo prístupu k informacím o aktivitách, které mají vliv na životní prostredí.
Podrobný návrh na statistické zjišt ování výdaju na ochranu životního prostredí tak,
jak je uveden v této studii, byl pripraven se snahou výše uvedené aspekty maximálne
respektovat. Z testu, který overoval proveditelnost tohoto zjišt ování u podniku,
vyplynulo, že pripravený návrh statistického zjišt ování je realizovatelný a lze ocekávat,
117
že bude Ceským statistickým úradem akceptován. Mluví pro to i skutecnost,
že v soucasné dobe pripravuje Ministerstvo životního prostredí projekt EMAS, jehož
soucástí je i podrobné rozpracování metodologie podnikového environmentálního
úcetnictví.
Vlastní príprava na realizaci predloženého návrhu bude spojena predevším s temito
praktickými kroky :
Vymezení odvetvové struktury zpravodajského souboru respondentu pro potreby
zjišt ování environmentálních výdaju podniku
Stanovení výberové strategie zajišt ující potrebnou míru reprezentativnosti
Schválení definitivního obsahu statistického výkazu a jeho periodicity
Príprava návrhu na legislativní opatrení, které bude rešit obligatornost zjišt ování,
poverení príslušného orgánu státní správy a stanovení nákladu na jeho realizaci
Zabezpecení vcasného informování subjektu business sektoru i verejnosti o úkolech
a cílech zjišt ování výdaju na ochranu životního prostredí.
Vzhledem ke složitosti praktických problému spojených se zavádením tohoto
statistického zjišt ování, autori studie doporucují, aby rozhodnutí o realizaci návrhu
byla prijata nejpozdeji v první polovine roku 2003. V tomto prípade by prvé údaje
mohly být zjišteny za referencní rok 2003, tedy v prubehu roku 2004. Je nutno pocítat
s tím, že údaje zjištené v prvním roce zjišt ování mohou mít spíše experimentální
povahu a budou provázeny zábehovými potížemi u respondentu i u orgánu státní
správy.
Casový predpoklad pro zjištení národních výdaju na ochranu životního prostredí
v Ceské republice
Získání první informace o celkových výdajích na ochranu životního prostredí na úrovni
makro, tj. za Ceskou republiku, je závislé na prijetí príslušných rozhodnutí a provedení
nutných prípravných prací. Experimentální zavedení statistického zjišt ování výdaju
v business sektoru za rok 2003 muže vytvorit dobrý predpoklad pro zavedení rutinního
zjišt ování výdaju od referencního roku 2004.
Soucasne by bylo treba v roce 2003 pristoupit k rešení problému se sekundárním
zpracováním úcetních dokladu ekologických dat u orgánu státní správy tak,
aby výsledky byly k dispozici v jiné strukture než dnes. To znamená jednak úpravu
technického projektu, jednak zavedení systému doplnkové identifikace úcetních
dokladu a to bude samozrejme vyžadovat urcitý cas na metodickou i technickou
prípravu.
K zjišt ování výdaju u sektoru domácností metodou aproximativních odhadu je možno
pristoupit neprodlene s tím, že spolupráci se stavebními úrady je možno dorešit již
v prubehu roku 2003.
V roce 2003 by melo být rovnež pripraveno speciální statistické zjišt ování výdaju
u sektoru podniku poskytujících služby pro ochranu životního prostredí tak, aby ješte
za rok 2003, nejpozdeji za rok 2004, byly potrebné informace k dispozici.
Tento casový rozvrh vytvárí predpoklad k tomu, aby agregát národních výdaju
na ochranu životního prostredí za Ceskou republiku byl poprvé k dispozici v roce 2005
na základe údaju za referencní rok 2004. V tomto roce by bylo možné rovnež sestavit
bilancní prehled národních výdaju (a príjmu) ve všech požadovaných strukturách
vcetne strukturace podle “abater principle” a “financing principle”.
118
Bilancní prehledy za jednotlivé sektory by mohly být k dispozici i o rok dríve,
v závislosti na tom, kdy bude zjišt ování výdaju za daný sektor zabezpeceno.
Je nesporné, že již sektorové bilancní prehledy poskytnou informace vyšší kvality než
jsou soucasné dílcí a neúplné informace. Budoucí zjišt ování výdaju na ochranu
životního prostredí by se ovšem nemelo uspokojit pouze se získáním parciálních
bilancních prehledu za nekteré sektory.
Cílovým rešením by mela být orientace všech kroku na získání bilancního prehledu
sestaveného z údaju všech ctyrech sektoru, to znamená bilancního prehledu
o celospolecenských - národních výdajích na ochranu životního prostredí Ceské
republiky. Je nepochybné, že pouze komplexní kvantifikaci národních výdaju
na ochranu životního prostredí je možno považovat za informaci nové kvality
a za významný nástroj k monitorování realizace strategie udržitelného rozvoje,
udržitelnosti a blahobytu.
119
LITERATURA:
Studie a pramenná díla
[1] An Introduction to Environmental Accounting as a Business Management Tool:
Key Concepts and Terms. EPA 742/R/95/001, Washington D.C. 1995
[2] BMU/UBA:Handbuch Umweltcontrolling.2.Auflage, München 2001
[3] BURSTROM F.:Municipal Materials Accounting and Environmental
Management. Division of Industrial Ecology, Dept. Of Chemical Engeneering
and Technology, Royal Institute of Technology, Stockholm, 1999
[4] Environmental Accounting for Decision-Making. Summary Report of OECD
Seminar. Environment Monographs, No 113, OECD, Paris 1995
[5] SOCHER W.-FRENZEL F.:Erfahrungen aus dem Demonstrationsvorhaben
Kommunale
Naturhaushaltwirtschaft
am
Beispiel
der
Stadt
Dresden.
6.Internatioonales EIPOS-Kolloquium Umweltwissenschaften. Prag,1998
[6] KARVONEN M.-M.:Environmental Accounting as a Tool for SMEs
in Environmentally Induced Economic Risk Analysis. Eco-Management and Auditing.
7, No 1, 2000,p.21-28
[7] KENNEDY M.L.: Total Cost Assessment for Environmental Engineers
and Managers. J.Wiley&Sons, New York/Chichester, 1998
[8] MARTEL L.: Environmental Accounting: A Vital Management Tool. Bilan, 13,
No1,1997
[9] Report of the Meeting on Integrated Environmental Assessment/global
environmental outlook core data working group, held at the UNEP/UNDPCSD.
UNEP,NEW Yourk 1996
[10] SEIDEL E.(HRSG.): Betriebliches Umweltmanagement im 21.Jahrhundert.
Springer, Berlin/Heidelberg, 1999
[11] STEWART,J.M.: Accounting for External Costs and Benefits in the Assessment
of the optimal Allocation of an Amenity: a Case Study.
Eco-Management and Auditing, Vol.6,Issue 4,1999, p.:174-180
[12] WHITE A.L. ET ALL.:Environmental Accounting:Principles for Sustainable
Enterprise. TAPPI International Environmental Conference, Atlanta 1995
[13] WALZ R.: Development of Environmental Indicators Systems: Experiences
from Germany. Environmental Management, Vol. 25,No.6, 2000, p.613-623
www.umweltbundesamt.de/uba/infodaten 15.9.202
www.env.cz 20.10.2002.
www.eea.dk 15.3.2002
www.un.org./Depts/unsd/enviro/environment 10.2.2002
[14] Manuál EMAS. Projekt Phare CZ 9705-05-02 Podpora zavedení systému
environmentálního managementu a auditu. MŽP CR, Praha 2001
[15] Agenda 21. Ceský preklad cásti Prílohy II ”Report of the United Nations
Conference on Environment and Development” Rio de Janeiro 1992.
[16] MŽP, Praha 1998
[17] AGIPLAN: Propocet poplatku za ukládání odpadu na skládkách. Zpráva pro
MŽP. Agiplan Planungsgesellschaft m.b.H. 1995
[18] BEHRENS-EGGE, M.: Möglichkeiten und Grenzen der monetären
Bewertungen in der Umweltpolitik. Zeitschrift für Umweltpolitik,1,1991
120
[19] BÍZEK V. a kol: Aktivity podniku v oblasti ochrany životního prostredí v roce
1996. MŽP, Praha.1997
[20] BÖHMOVÁ S.-PROSTREDNÍK P.-KUDOLL R.-HENTSCHEL A.: Provozní
náklady koncových technologií v Synthesii a.s.Spolecný projekt IHI Zittau
a Univerzity Pardubice.Zittau 1996
[21] CALLAN S. J.-THOMAS J.M.: Environmental Economics and Management.
Irwin,,Chicago 1996
[22] CROWARDS T.: Nonuse Values and the Environment: Economic and Ethical
Motivations. Environmental Values, 1997, 2,s.143-167
[23] MÜLLER-WENK R.: Die ökologische Buchhaltung.
Franktfurt/Main, Campus 1978
[24] Návrh na optimalizaci nákladu na ochranu životního prostredí v prumyslových
podnicích.
Ceské ekologické manažerské centrum CEMC,Praha 1993
[25] SEJÁK J. a kol.: Ocenování pozemku a prírodních zdroju. Grada Publishing
1999
[26] SEJÁK J: Návrh metodiky ocenování životodárných funkcí vodních a jiných
ekosystému. Vodní hospodárství, .1998 c.10,s.285-288
[27] SCHALTEGGER
S./BURRIT
R.:
Contemporary
Environmental
Accounting,Greenleaf Sheffield 2000
[28] KENNEDY M.:Total Cost Assessment for Environmental Engineers
and Managers.John Wiley and Sons New York 1998
[29] FARSKÝ M.-RITSCHELOVÁ I.-VOMÁCKOVÁ H.: Životní prostredí
z pohledu úcetnictví. Acta Universitatis Purkynianae 76, Ústí n.Lab. 2001
[30] Vyhodnocení vlivu legislativních predpisu v ochrane životního prostredí v roce
1993. CEMC Praha 1994
[31] Aktivity podniku v oblasti ochrany životního prostredí v roce 1996. MŽP Praha
1997
[32] Aktivity podniku v oblasti ochrany životního prostredí v letech 1997-1998. MŽP
Praha 2000
[33] DARLYMPLE R.-NOSEK M.: Index muže predejít ekologické katastrofe.
Ekonom,2001,c.7
http://www.enviroglobe.com/reg
[34] HÁJKOVÁ E.: Investice na ochranu životního prostredí z pohledu statistiky.
http://www.env.cz 7.11.2001
[35] MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTREDÍ CR – CESKÝ STATISTICKÝ
ÚRAD : Statistická rocenka životního prostredí Ceské republiky 2001, Praha 2001
[36] IVA RITSYCHELOVÁ A KOL. : Environmentální a ekonomické úcetnictví,
Praha brezen 2000
[37] EUROSTAT : Environmental protection expenditure in Europe, Luxembourg
2001
[38] EUROSTAT: Environmental Accounts 2001 – present state and future
developemen,
Eurostat B1- zárí 2001
[39] EUROSTAT – INSTITUTIO NACIONAL DE STATISTICA PORTUGAL:
Manual for statistical operation on industries expenditure on environmental protection,
Estat zárí 2001
121
[40] STATISTISCHES LANDESAMT DES FREISTAATES SACHSEN:
Investitionem fur Umweltschuttz in Produzierten Gewerbe im Freistaat Sachsen,
Kamenz 2001
[41] Hyršlová J.: Enviromentální náklady podniku, Ministerstvo životního prostredí
CR
a Univerzita Pardubice, Praha 2002
[42] Hyršlová J.: Enviromentální manažerské úcetnictví, Ministerstvo životního
prostredí CR a Univerzita Pardubice, Praha 2002
[43] Uses of Environmental Acconnts in Sweden, Statistics Sweden, 2001
[44] Vanecek, V: Environmentální podnikové úcetnictví úcetnictví. Centrum
pro otázky životního prostredí CR, Centrum pro otázky životního prostredí University
Karlovy, vydavatelství Karolinum UK Praha, Praha 1996
Zpracované rešerše z metodických a studijních materiálu zahranicních
a mezinárodních institucí :
Total material requirement of the European Union ( European Environmental Agency)
Environmental indicators and overview (European Environmental Agency)
Reporting frequencies of state – of – the environmental reports in Europe (European
Environmental Agency)
Developement in indicators : total material requirement (European Environmental
Agency)
Applying Environmental Accounting ( EPA office – Washington DC )
Using Multicriteria methods in Environmental Planning and Management (Lahdema R.
– Salminen P. – Hokkanem J.)
Suistanability Plan for San Francisco 1996 – Municipal Expenditures
Municipal Materials Accounting and Environmental Management (Royal Institute
of Technology, Stockholm)
Matsushita Electric Works Ltd. – Environmental report 2001
Betriebliches Umweltmanagement im 21.Jahrhundert ( Seidel E.) Berlin)
What are Green Accounting Concepts and Measures ( Boje D.M.)
122
Prílohy
Príloha 1 - COMMISSION RECOMMENDATION of 30. May 2001 (Evropská unie)
Príloha 2 - Gesetz über Umweltstatistiken (SRN)
Príloha 3 - Klasifikace cinností a výdaju na ochranu životního prostredí CEPA 2000
Príloha 4 - Goverment Survey Of Enviromental Protection Expenditure
By Industry – 2000 (Velká Británie)
Príloha 5 - REPLY FORM Enviromental protection expenditure
for enterprises 1999/2000 (Švédsko)
Príloha 6 - Výkazy bežných výdaju na ochranu životního prostredí (SRN)
Príloha 7 - Základní návrh výkazu o výdajích na ochranu životního prostredí
pro CR
123
Príloha 1
COMMISSION RECOMMENDATION of 30. May 2001
(Evropská unie)
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
Príloha 2
Gesetz über Umweltstatistiken
(SRN)
135
136
137
138
139
140
Príloha 3
Klasifikace cinností a výdaju na ochranu životního prostredí
CEPA 2000
141
142
143
Príloha 4
Goverment Survey Of Enviromental Protection Expenditure
By Industry – 2000
(Velká Británie)
144
145
146
147
148
Príloha 5
REPLY FORM
Enviromental protection expenditure for enterprises 1999/2000
(Švédsko)
149
150
151
Príloha 6
Výkazy bežných výdaju na ochranu životního prostredí (SRN)
152
153
154
155
156
157
158
159
160
Príloha 7
Základní návrh výkazu o výdajích na ochranu životního prostredí
pro CR
161
162
163
164
165
166

Podobné dokumenty

Výroční zprávu naleznete ZDE

Výroční zprávu naleznete ZDE Protikomunistického odboje v Československu, který sklidil velký zájem nejenom v Bruselu, ale i po celé České republice. Na půdě Evropského parlamentu jsem uspořádal výstavu ke 100 letům českoslove...

Více

2.7. Možnost vzniku havárií

2.7. Možnost vzniku havárií projektem elektrárny, který je založen na deterministickém prístupu a uplatnení principu ochrany do hloubky, který sestává ze ctyr fyzických bariér (struktura paliva, pokrytí paliva, steny primární...

Více

R02hodnul.

R02hodnul. státní správy a zjištených úcastníku rízení. S ohledem na rozsah stavby a ucineného podání bylo z duvodu znalosti místních pomeru od místního šetrení upušteno. Prípadné pripomínky k uvedené veci by...

Více

3. část

3. část i tento objekt by mohl plnit," puvodní poslání.

Více

FYKOS, XXV. ročník, 2. číslo

FYKOS, XXV. ročník, 2. číslo Zahájení pětadvacátého ročníku je již za námi, a tak držíte v rukou další brožurku se zadáním úloh našeho semináře. Kromě toho se též dozvíte autorská řešení úloh minulé série. Za okny se sice po r...

Více

Nové přístupy k environmentálnímu managementu

Nové přístupy k environmentálnímu managementu charakterizována stanovením cílů uvedených již zmíněné tzv. Maastrichtské smlouvě: - udržet, chránit a zkvalitňovat životní prostředí, - chránit zdraví člověka, - obezřetně a racionálně využívat př...

Více

EuroGAP Insurance Accessories Leaflet

EuroGAP Insurance Accessories Leaflet EuroGAP Vám v pfiípadû totální ‰kody nebo odcizení kryje rozdíl mezi pofiizovací cenou vozidla a cenou obecnou v dobû pojistné události. Poji‰tûní EuroGAP Plus navíc zahrnuje i pfiipoji‰tûní náhrady s...

Více