návod k obsluze

Transkript

návod k obsluze
NÁVOD K OBSLUZE
Phone Clip+
Úvod
Prohlášení:
Gratulujeme Vám ke koupi zařízení Phone Clip+.
Tento přístroj je v souladu s FCC Rules Part 15.
Phone Clip+ Vám umožní bezdrátově propojit Vaše sluchadla
vybavená 2.4 GHz bezdrátovou technologií s Bluetooth-kompatibilním mobilním telefonem. To Vám umožní bezproblémové
telefonování ať už jste doma, v kanceláři nebo na cestách.
Phone Clip+ funguje také jako základní dálkový ovladač, umožňující Vám nastavovat hlasitost sluchadel nebo přepínat mezi
poslechovými programy, pokud zrovna netelefonujete.
Můžete také umlčet mikrofony svých sluchadel pro odstínění
okolního hluku při telefonování, nebo pokud využíváte Phone
Clip+ jako dálkový ovladač (pouze u vybraných typů sluchadel).
Prosíme Vás o pečlivé pročtení tohoto návodu k obsluze, abyste
plně využili výhod zařízení Phone Clip+. Pokud budete mít jakékoliv další otázky, obraťte se na svého sluchadlového specialistu.
Další informace naleznete také na webové stránce http://www.
resound.com/products/accessories.
Pro svou vlastní bezpečnost si pozorně přečtěte kapitolu Důležité informace na stranách 25-31.
FCC ID: X26BTB-2
2
Provozování podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto
zařízení nesmí být zdrojem škodlivého rušení a (2) toto zařízení
musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí funkci.
Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje limitům
pro digitální zařízení třídy B podle části 15 předpisů FCC. Tyto
limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu
proti škodlivému rušení při instalaci v domácnosti. Toto zařízení
generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii
a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může
způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací.
Neexistuje však žádná záruka, že k rušení nedojde při konkrétní
instalaci. Pokud toto zařízení způsobuje rušení příjmu rozhlasu nebo televize, což lze ověřit zapnutím a vypnutím zařízení,
doporučujeme uživateli, aby se pokusil napravit rušení pomocí
jednoho nebo více z následujících opatření:
• Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu
• Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
• Obraťte se na prodejce nebo zkušeného rádio / TV technika.
3
Změny nebo modifikace mohou zrušit oprávnění uživatele provozovat toto zařízení.
Předpokládané použití
Phone Clip+ je určen k usnadnění telefonní konverzace uživatelům sluchadel s 2.4 GHz bezdrátovou technologií. Základní
vlastností zařízení Phone Clip+ je pro přenos signálů mezi
mobilním telefonem s funkcí Bluetooth a 2,4 GHz bezdrátovým
sluchadlem.
Pokud zrovna netelefonujete, Phone Clip+ funguje také jako
základní dálkový ovladač, umožňující Vám nastavovat hlasitost
sluchadel, přepínat mezi poslechovými programy nebo umlčet*
mikrofony sluchadel.
Národní omezení:
Norsko: Není dovoleno používat toto zařízení do 20 km od centra
Ny Ålesund.
Výrobek je ve shodě s těmito regulačními požadavky:
V rámci EU: přístroj je ve shodě se základními požadavky podle
Přílohy I Směrnice Rady 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích (MDD) a základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES (R & TTE). Prohlášení o shodě je
možné nahlédnout na www.resound.com
V USA: FCC CFR 47 část 15, podčást C, sekce 15.247 a 15.249.
Ostatní zjištěné platné mezinárodní právní požadavky v zemích
mimo EU a USA. Prosím prostudujte si místní požadavky pro
tyto oblasti.
Seznam zemí
Výrobek je klasifikován jako přijímač třídy 2 dle EN 300 440.
Produkty s bezdrátovou funkcí jsou určeny k prodeji v zeních
Evropské unie a ve Švýcarsku.
Tento aparát třídy B je v souladu s kanadským ICES-003.
iC: 6941C-BTB2
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme
NMB-003 du Canada.
K provozu je potřeba dodržet následující zásady: (1) zařízení
nesmí způsobovat rušení, a (2) toto zařízení musí akceptovat
jakékoli vnější rušení včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.
*Pouze u vybraných typů sluchadel.
4
5
V Japonsku:
This device has been granted a designation number by Ministry
of Internal Affairs and Communications under „Ordinance concerning Technical Regulations Conformity Certification etc. of
Specified Radio Equipment (特定無線設備の技術基準適合証明
等に関する規則)“ Article 2-1-xx “This device should not be modified (otherwise the granted designation number will be invalid)“
Obsah
Popis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Začínáme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Zapnutí a Vypnutí Phone Clip+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Bluetooth párování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Použití s telefonem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Regulace hlasitosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Provozní doba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Kde nosit Phone Clip+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Světelná indikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Seznámení s Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Důležité informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Technické specifikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Záruka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Řešení problémů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
6
7
Popis
6. Regulátor hlasitosti
1. ON/OFF - vypínač
7. Vstup mikrofonu
2. Tlačítko pro přijmutí/ukončení hovoru
8. Spona
3. Tlačítko přepínání programů sluchadla
9. Tlačítko párování se sluchadlem
4. Tlačítko umlčení mikrofonů sluchadla
10.Tlačítko párování Bluetooth
5. Micro-USB konektor pro nabíjení
7
2
4
6
5
8
1
8
3
9
10
9
Začínáme
Nabíjení baterie
Před použitím Phone Clip+ je potřeba
plně nabít vestavěný akumulátor.
Pro nabíjení připojte nabíjecí kabel dle
ilustrace na obrázku.
Opačný konec nabíjecího kabelu poté
připojte do síťové zástrčky.
Během procesu nabíjení bude
světelný (LED) indikátor na vrchní
straně přístroje svítit nepřerušovaným
červeným světlem.
Nenabíjejte ReSound Unite Phone Clip+
pokud ho máte na těle.
Zapnutí a Vypnutí Phone Clip+
Pro ZAPNUTÍ Vašeho Phone Clip+ posuňte vypínač (1 na straně
8) dolů do pozice ON. Pod vypínačem se objeví symbol bílého
”I” a LED indikátor blikne zeleně každé 2,5 vteřiny.
Pro VYPNUTÍ, posuňte vypínač nahoru do pozice OFF. LED
přestane blikat.
Pokud je akumulátor plně nabitý a zařízení je stále připojeno
k nabíječce, LED svítí zeleně s červeným bliknutím každé 2
vteřiny.
Pokud je baterie slabá, LED blikne žlutě každé 2 vteřiny a tím
indikuje, že je potřeba přístroj znovu nabít.
Nabíjení prázdné baterie trvá zpravidla kolem 3 hodin. Lze však
bezpečně nechat nabíjení běžet i přes noc - baterii nelze přebít.
Párování se sluchadly
• Pokud nabíjíte Phone Clip+ poprvé, nechte nabíjení běžet
nejméně 3 hodiny, i když by indikátor stavu baterie signalizoval plné nabití dříve (viz sekce “Světelná indikace”).
• Z bezpečnostních důvodů nabíjejte akumulátor pouze nabíječkou dodávanou firmou ReSound.
10
i
Pozor! Následující informace je určena především pro Vašeho
foniatra, který ve většině případů provede úkony, které jsou nutné pro použití Phone Clip+ spolu s Vaším sluchadlem. Nicméně,
proces je navržen tak, aby byl jednoduchý a měl by být snadno
proveditelný téměř kýmkoliv.
1. Ujistěte se, že je Phone Clip+ ZAPNUTÝ. Vaše sluchadla musí
být VYPNUTÁ – otevřete bateriové pouzdro sluchadel.
11
2. Z Phone Clip+ sejměte stříbrnou krytku. Hrotem pera nebo
podobným nástrojem jednou stiskněte malé BÍLÉ párovací
tlačítko na zadní straně Vašeho Phone Clip+ (viz obrázek
vpravo). LED nyní žlutě bliká každé 2 vteřiny a tím indikuje
připravenost k párování se sluchadly. Phone Clip+ zůstane
v párovacím režimu po dobu 20
vteřin.
3. Při aktivním párovacím režimu
zavřete bateriová pouzdra
obou sluchadel a ujistěte se,
že jsou ZAPNUTÁ. Úspěšné
párování bude indikováno
přehráním melodie v obou
sluchadlech. Také LED
na Phone Clip+ zůstane
rozsvícená (žlutě) po dobu 2
vteřin.
Bluetooth Párování
Pokud je Váš mobilní telefon Bluetooth-kompatibilní a podporuje
příslušné profily, bude moci komunikovat s Phone Clip+ po dokončení dvou jednoduchých procedur: párování a připojení.
Párování umožňuje určit, kterým Bluetooth zařízením je dovoleno
komunikovat mezi sebou. Musí být dokončeno pouze jednou
pro každé zařízení, které chcete používat s Vaším Phone Clip+.
Svůj Phone Clip+ můžete spárovat až s 8 Bluetooth přístroji,
ale vždy pouze 2 Bluetooth přístroje mohou být v dané chvíli
připojeny/aktivní.
Proces párování je popsán v následující kapitole. Jakmile je
mobilnímu telefonu párovacím procesem povoleno komunikovat
s Phone Clip+, proces připojení nastaví zařízení tak, aby jeho aktuálním výstupem audio signálu bylo Bluetooth připojení. Tento
postup je také popsán v následující části.
Párování s mobilním telefonem
Proces párování je řízen mobilním telefonem. Různé mobilní telefony mají různé struktury nabídky. Řiďte se proto uživatelskou
příručkou svého mobilního telefonu, pokud nebudete schopni
dokončit proces párování pomocí zde popsaných obecných
postupů.
12
13
1. ZAPNĚTE svůj Phone Clip+ a sejměte z něho stříbrnou krytku. Položte svůj mobilní telefon vedle Phone Clip+, a ujistěte
se, že je telefon Zapnutý.
2. Najděte nastavení připojení na svém telefonu. Hledejte funkci
„Bluetooth” v hlavním menu nebo v dalších nabídkách jako
například „Připojení”.
3. Ujistěte se, že je Bluetooth Zapnutý na Vašem telefonu.
4. Hrotem pera nebo podobným nástrojem jednou stiskněte malé MODRÉ párovací tlačítko na zadní straně Vašeho
Phone Clip+ (viz obrázek dole). Nyní je Phone Clip+ v režimu
Bluetooth párování, ve kterém zůstane 2 minuty.
5. Na svém mobilním telefonu zvolte vyhledávání Bluetooth
zařízení.
6. Váš mobilní telefon by měl zobrazit seznam nalezených
Bluetooth zařízení. Z tohoto seznamu vyberte „Hearing Aid
Phone”.
7. Váš mobilní telefon může
vyžadovat zadání přístupového kódu. V tom případě
zadejte „0000” (čtyři nuly)).
14
Váš Phone Clip+ by nyní měl být spárovaný s Vaším mobilním
telefonem. Některé mobilní telefony mohou chtít vybrat, kterou
Bluetooth službu chcete aktivovat. Zvolte „Headset”.
Připojení
Jakmile je Phone Clip+ spárovaný s Vaším mobilním telefonem,
je potřeba mobilní telefon připojit, aby mohl předávat příslušné
audio signály.
Tato funkce by se také měla objevit v Bluetooth menu Vašeho
telefonu, obvykle v seznamu „Spárovaná zařízení”. Z tohoto listu
vyberte Váš Phone Clip+ a zvolte „Připojit”.
Pokud je Phone Clip+ připojen k mobilnímu telefonu, měli byste
na hlavní obrazovce telefonu vidět symbol sluchátek, podobný
tomuto:
Spojení mezi Phone Clip+ a mobilním telefonem bude udržováno tak dlouho, dokud jsou oba přístroje Zapnuté a nachází se
ve vzájemném dosahu. Pokud Vypnete kterékoliv ze zařízení,
nebo se ocitnou mimo dosah, budete nuceni provést proces
připojení znovu.
Na některých telefonech můžete nastavit „Automatické znovupřipojení”. Doporučujeme tak učinit, pokud je funkce k dispozici. Řiďte se uživatelskou příručkou svého mobilního telefonu.
15
Použití s telefonem
V níže uvedené tabulce naleznete ovládání Phone Clip+ při použití ve spojení s hovory prostřednictvím mobilního telefonu.
Přijmutí a ukončení
hovoru
Jednou stiskněte tlačítko přijmutí/ukončení hovoru
Pozor: S výjimkou procedury přijmutí a ukončení hovoru mohou
být některé níže popsané postupy závislé na typu telefonu.
To znamená, že se mohou mírně lišit, nebo mohou být zcela
nedostupné.
pokud je již aktivní jiný hovor, bude ukončen a nový příchozí hovor
- indikovaný tónem klepání - bude aktivován
pokud je již jiný hovor přidržen, bude namísto toho aktivován
Odmítnutí hovoru
Dvakrát stiskněte tlačítko přijmutí/ukončení hovoru
Transfer hovoru,
zahájeného na mobilním telefonu
do Phone Clip+
Jednou stiskněte tlačítko přijmutí/ukončení hovoru
Přidržení aktivního
hovoru
Stiskněte a držte tlačítko přijmutí/ukončení hovoru po dobu 2 vteřin
pokud je již jiný hovor přidržen nebo probíhá příchozí volání –stane se z něj aktivní hovor
Opakované vytáčení
posledního čísla
Dvakrát stiskněte tlačítko přijmutí/
ukončení hovoru, pokud není aktivní či
přidržený hovor
pokud jsou připojeny dva mobilní telefony, vztahuje se tato operace na naposledy párovaný mobilní telefon
16
pokud je již aktivní jiný hovor, zůstane aktivní a pouze nový příchozí hovor – indikovaný tónem klepání – bude odmítnut
17
Hlasové vytáčení
Stiskněte a držte tlačítko přijmutí/ukončení hovoru po dobu 2 vteřin
pokud jsou připojeny dva mobilní telefony, vztahuje se tato operace na naposledy párovaný mobilní telefon
Tato funkcionalita vyžaduje, aby na Vašem mobilním telefonu byla
dostupná a aktivována funkce Hlasové vytáčení
Zvýšení nebo snížení hlasitosti reproduktoru na druhém
konci telefonního
hovoru
Stiskněte značku + na boční straně
Phone Clip+ pro zvýšení hlasitosti
Umlčení nebo zrušení umlčení mikrofonu sluchadel během
telefonního hovoru
Stiskněte tlačítko umlčení/zrušení
18
Stiskněte značku - na boční straně
Phone Clip+ pro snížení hlasitosti
umlčení mikrofonu
Phone Clip+
Tato funkce je dostupná pouze u vybraných modelů sluchadel
na přední straně
19
Funkce dálkového ovládání
Pokud zrovna netelefonujete, může být Phone Clip+ použit jako
základní dálkový ovladač Vašich sluchadel*.
Regulace hlasitosti
Zvýšení hlasitosti Vašich sluchadel
Stiskněte značku + na boční straně Phone Clip+ (6 na straně 9)
pro zvýšení hlasitosti Vašich sluchadel.
Pro umlčení mikrofonů Vašich sluchadel jednou stiskněte tlačítko
umlčení/zrušení umlčení mikrofonů (4 na straně 8) na čelní straně
Phone Clip+
Pro zrušení umlčení mikrofonů Vašich sluchadel jednou stiskněte
tlačítko umlčení/zrušení umlčení mikrofonů (4 na straně 8)
na čelní straně Phone Clip+
Přepínání poslechových programů sluchadla
Snížení hlasitosti Vašich sluchadel
Stiskněte značku - na boční straně Phone Clip+ (6 na straně 9)
pro snížení hlasitosti Vašich sluchadel.
Stiskněte tlačítko programů (3 na straně 8) pro přepínání mezi
dostupnými programy Vašeho sluchadla(del).
V závislosti na typu telefonu můžete také využít vestavěný regulátor hlasitosti Vašeho mobilního telefonu.
Provozní doba
Mějte prosím na paměti, že v případě používání dvou sluchadel
bude hlasitost regulována v obou současně.
Umlčení nebo zrušení umlčení mikrofonů Vašich sluchadel (Dostupné pouze u vybraných modelů a rodin wireless
sluchadel)
* Pouze u sluchadel ReSound Alera a Interton Cosmo: Sluchadla Alera
nebo Cosmo musí být nejprve jednou spárována s ReSound Unite
Remote Control (buďto dálkový ovladač zákazníka nebo foniatra) pro
zpřístupnění funkce dálkového ovládání pomocí Phone Clip+.
20
Spotřeba baterie a provozní doba Vašeho Phone Clip+ je ve velké míře závislá na používání zařízení.
Akumulátor Vašeho Phone Clip+ lze opakovaně mnohonásobně
nabíjet. Pokud se dramaticky sníží provozní doba při plném nabití akumulátoru, obraťte se na svého sluchadlového specialistu.
Kde nosit Phone Clip+
Připněte Phone Clip+ na svůj svetr, bundu nebo jinou část oblečení tak, aby vstup mikrofonu (7 na straně 9) směřoval vzhůru.
Tím je zajištěno, že mikrofon Phone Clip+ je umístěn optimálně
pro zachycení Vašeho hlasu v průběhu telefonního hovoru.
21
Phone Clip+ je vybaven otočnou sponou, abyste jej mohli vždy
natočit tak, aby mikrofon směřoval vzhůru směrem k ústům.
Seznámení s Bluetooth
Pro optimální zachycení řeči umístěte zařízení do vzdálenosti
10-30cm od Vašich úst.
Co je Bluetooth?
Bluetooth zajišťuje možnost bezdrátové komunikace mezi zařízeními, jako jsou mobilní telefony.
Světelná indikace (LED)
Nejprve se přesvědčte, zda telefon, který chcete použít, umožňuje Bluetooth spojení. Hledejte následující symbol na zařízení,
nebo v jeho uživatelské příručce.
Světelný indikátor na vrchní straně Phone Clip+ slouží jako multifunkční rozhraní, dodávající informace o stavu zařízení..
Blikání
Význam
Normální provoz
Vybitá baterie
Nabíjení
Plně nabito - stále připojeno k nabíječce
Připraveno k párování se
sluchadlem(dly)
Za druhé, rozsah možných aplikací na zařízení Bluetooth je definován “profily”. Zařízení, které chcete používat s Vaším Phone
Clip+ musí podporovat příslušné profily Bluetooth.
Pro přijetí nebo navázání hovoru musí Váš mobilní telefon
podporovat profily „handsfree“ nebo „headset“. Většina
mobilních telefonů tento profil podporuje, nemusí to však být
pravidlem. Tuto informaci naleznete v uživatelské příručce svého
mobilního telefonu.
Připraveno k párování
s Bluetooth zařízením
Bluetooth hovor aktivní
22
23
i
Provozní dosah Bluetooth
Ve volném prostranství podporuje Váš Phone Clip+ provozní
dosah Bluetooth až do vzdálenosti zhruba 10 metrů. Přímá
viditelnost mezi zařízeními není vyžadována. Následující faktory
však mohou negativně ovlivnit provozní dosah:
Důležité informace
• Okolní rušení
• Pokud ReSound Unite Phone Clip+ nepoužíváte, vypněte jej
a bezpečně uložte
• Připojený mobilní telefon může podporovat kratší provozní
dosah než 10 metrů, které nabízí Váš Phone Clip+
Pokud se Váš mobilní telefon ocitne mimo dosah, bude spojení
ukončeno. Pokud se pak zařízení dostanou zpět do provozního
dosahu, Phone Clip+ se pokusí znovu navázat spojení. Zda se
mu to podaří závisí na časové prodlevě, po kterou bylo spojení
přerušeno a také na vlastnostech mobilního telefonu.
Péče a údržba
• ReSound Unite Phone Clip+ čistěte suchým hadříkem.
K čištění nikdy nepoužívejte domácí čisticí prostředky (prací
prášek, mýdlo, atd...) nebo líh.
• Chraňte ReSound Unite Phone Clip+ před zvýšenou vlhkostí
(koupání, plavání) a teplem (radiátor, palubní deska automobilu). Chraňte jej také před pádem a vibracemi.
• Vstup mikrofonu a nabíjecí konektor udržujte čisté. V případě
potřeby vyčistěte kartáčkem, dodávaným s Vaším sluchadlem.
i
Všeobecná varování
• Zařízení udržujte mimo dosah dětí
• ReSound Unite Phone Clip+ používá pro komunikaci s jinými
bezdrátovými zařízeními digitálně kódovaný přenos o nízkém
výkonu. Přestože je to nepravděpodobné, může dojít k ovlivnění ostatních blízko položených elektronických zařízení.
V takovém případě oddalte ReSound Unite Phone Clip+
od příslušného zařízení.
24
25
i
• Pokud se při provozu ReSound Unite Phone Clip+ objeví
rušení způsobené elektromagnetickým zářením, vzdalte se
z jeho dosahu.
Obecná upozornění
• Nepoužívejte tento přístroj v místech, kde je zakázáno používání elektronických zařízen.
• Nevystavujte výrobek dešti, vlhkosti nebo působení jiných
kapalin. V opačném případě by mohlo dojít k poškození
výrobku nebo zranění.
• Rentgenové záření (resp. CT a EMG vyšetření) mohou nepříznivě ovlivnit správnou funkci tohoto zařízení. Doporučujeme,
abyste přístroj vypnuli před uskutečněním RTG procedury
a ponechali jej mimo místnost.
• Udržujte produkt a jakékoliv kabely v dostatečné vzdálenosti
od pracujících strojů.
• Pokud je produkt přehřátý, pokud produkt upadl nebo je poškozený, pokud je poškozený kabel či konektor, nebo pokud
přišel produkt do styku s kapalinou, nepoužívejte jej a obraťte
se na servis.
• Zařízení likvidujte v souladu s lokálními předpisy.
• Nepoužívejte v místech s nebezpečím výbuchu.
Vznícení hořlavých plynů
• Nepoužívejte produkt v prostředí s rizikem vznícení hořlavých
plynů.
• Vysoce výkonná elektronická zařízení, velké elektronické
instalace a kovové konstrukce mohou zhoršit a výrazně snížit
provozní dosah.
• Pokud sluchadla nereagují na zařízení z důvodu neobvyklého
okolního rušení, opusťte oblast s výskytem rušení.
• Vašim sluchadlům a tomuto zařízení byl při nastavení přidělen
unikátní kód pro vzájemnou komunikaci. Tím je zajištěno, že
přístroj nebude ovlivňovat sluchadla jiných uživatelů.
• Na zařízení neprovádějte žádné změny či úpravy.
• Otevření pouzdra může ReSound Unite Phone Clip+ poškodit. Pokud se vyskytnou problémy, které nedokážete vyřešit,
obraťte se na servis.
• ReSound Unite Phone Clip+ smí být opravován pouze v autorizovaném servisu.
• Nepoužívejte ReSound Unite Phone Clip+ v místech, kde je
26
27
zakázáno RF vysílání, např. v letadlech.
• Phone Clip+ připojujte pouze k zařízením, která jsou k tomu
určena.
i
PÉČE O VESTAVĚNOU BATERII:
sledující, výrobek obsahuje baterii
Prosím, dodržujte ná-
• Výrobek je napájen nabíjecí baterií (akumulátorem).
• Plného výkonu dosáhne nová baterie teprve po dvou až třech
cyklech úplného nabití a vybití.
• Baterie vydrží stovky cyklů nabití a vybití, časem ale může
dojít ke snížení její kapacity.
• Nabíječku odpojte ze sítě a od zařízení, pokud ji zrovna
nepoužíváte.
• Je-li ponechána bez použití, ztratí plně nabitá baterie časem
část svého náboje.
• Ponecháním přístroje na horkých místech, například v létě
v uzavřeném autě, snížíte kapacitu a životnost baterie.
i
Varování týkající se baterie!
• „Pozor” – Baterie, použitá v tomto zařízení může představovat riziko požáru nebo chemického popálení při nesprávném
zacházení.
• Nepokoušejte se otevřít výrobek nebo vyměnit baterii. Je
vestavěna a nelze ji vyměnit. Použití jiných baterií může
způsobit nebezpečí požáru nebo výbuchu a záruka bude
ukončena.
• Baterie vašeho produktu nemůže být vyjmuta nebo vyměněna uživatelem. Jakýkoliv pokus tak učinit je riskantní a může
vést k poškození výrobku.
• ReSound Unite Phone Clip+ nabíjejte pouze nabíječkou
dodanou s tímto produktem.
• Baterie likvidujte podle místních předpisů. Pokud je to možné, recyklujte je.
• Nevyhazujte baterie do domovního odpadu, nebo do ohně,
protože může dojít k výbuchu.
• Baterie mohou při poškození explodovat.
• Produkt s chladnou baterií může dočasně přestat pracovat,
přestože je baterie zcela nabitá. Výkon baterie je omezen
zejména při teplotách pod bodem mrazu.
28
29
i
PÉČE O NABÍJEČKU:
Prosím, dodržujte následující,
výrobek je dodáván spolu s nabíječkou
• Nepokoušejte se nabíjet produkt s ničím jiným, než dodávaným AC adaptérem. Používáním jiných typů může dojít
k poškození nebo zničení výrobku a může být nebezpečné.
Použití jiné nabíječky může způsobit zrušení záruky.
• Informace o dostupnosti schválených příslušenství získáte
u svého sluchadlového specialisty.
• Nabíjejte výrobek pouze podle dodaných pokynů.
i
Varování týkající se nabíječky!
• Jestliže odpojujete napájecí kabel nebo jiné příslušenství,
uchopte a zatáhněte za konektor, nikoliv za kabel.
• Nikdy nepoužívejte nabíječku, pokud je poškozena.
• Nepokoušejte se rozebírat nabíječku, protože může dojít
k úrazu elektrickým proudem.
• Nesprávné sestavení může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár, je-li výrobek následně použit.
• Vyhněte se nabíjení produktu v extrémně vysokých či nízkých
teplotách a nepoužívejte nabíječku venku nebo ve vlhkém
prostředí.
• Nenabíjejte ReSound Unite Phone Clip+ pokud ho máte
na těle.
30
31
Technické specifikace
Provozní dosah: Wireless:
Provozní teploty: Teplota pro nabíjení:
Teplota pro skladování:
Záruka
až 3 metry
2.4 GHz
0 až 45 °C
0 až 45 °C
-20 až 45 °C
Teplotní test, informace o přepravě a skladování
Produkt je podrobován různým testům při teplotě a vlhkosti cyklující od -25° C do +70 ° C v souladu s vnitřními a průmyslovými
standardy.
Na ReSound Unite Phone Clip+ se vztahuje standardní záruční
lhůta v trvání 24 měsíců ode dne prodeje.
Co je předmětem záruky?
Veškeré elektrické komponenty, které v důsledku zpracování,
výrobní nebo konstrukční vady nedokáží správně fungovat při
běžném používání po dobu platnosti této záruky budou vyměněny nebo opraveny bezplatně v autorizovaném servisu.
Pokud se zjistí, že oprava není proveditelná, bude celá jednotka
po dohodě autorizovaného servisu se zákazníkem vyměněna
za odpovídající novou.
32
33
Co není předmětem záruky?
Problémy vyplývající z nesprávné manipulace nebo péče,
nadměrného používání, nehody, opravy provedené neoprávněnou osobou, vystavení agresivnímu prostředí nebo poškození
v důsledku vniknutí cizích předmětů do přístroje nejsou pokryty
zárukou a mohou mít za následek její neplatnost. Výše uvedená
záruka nemá vliv na žádná zákonná práva, která můžete mít
v rámci platných vnitrostátních právních předpisů upravujících
prodej spotřebního zboží. Více informací obdržíte u svého foniatra nebo v autorizovaném servisu.
Dodavatel, záruční a pozáruční servis:
Sluchadlová akustika spol. s r. o.
Prokopových 3
158 00 Praha 5
IČ: 48593273
Tel.: 224 941 641
E-mail: [email protected]
www.sla.cz
www.interton.cz
Tel. (servis): 222 512 377
Sériové číslo:
E-mail: [email protected]
Datum prodeje:
34
35
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
SYMPTOM
PŘÍČINA
MOŽNÁ NÁPRAVA
Phone Clip+ nereaguje
na jakékoliv (dlouhé či krátké) stisknutí tlačítka přijmutí/
ukončení hovoru
Baterie ve Phone Clip+ je
vybitá
Nabijte baterii
Stisknuto párovací tlačítko na Phone Clip+ ale
ve sluchadle není přehrána
žádná melodie po uzavření
bateriového pouzdra
Phone Clip+ a sluchadlo nejsou ve vzájemném bezdrátovém dosahu
Ujistěte se, že Phone Clip+ a sluchadlo jsou ve vzájemném
bezdrátovém dosahu a opakujte proces párování
Phone Clip+ a sluchadlo
nejsou současně v párovacím
režimu
Opakujte proces párování a ujistěte se, že bateriová pouzdra
sluchadel jsou zavřená během 20 vteřin po stisku párovacího
tlačítka Phone Clip+
Phone Clip+ nelze najít mobilním telefonem při hledání
Bluetooth příslušenství
Phone Clip+ a mobilní telefon
nejsou ve vzájemném bezdrátovém dosahu
Ujistěte se, že Phone Clip+ a mobilní telefon jsou ve vzájemném bezdrátovém dosahu a opakujte proces Bluetooth
párování
Phone Clip+ není v párovacím režimu Blue­tooth
Phone Clip+ je v režimu párování Bluetooth pouze po dobu
120 vteřin po aktivování. Opakujte párovací proces Bluetooth
36
37
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
SYMPTOM
PŘÍČINA
MOŽNÁ NÁPRAVA
Selhalo párování Bluetooth
Phone Clip+ opustil proces
párování Bluetooth dříve,
než mobilní telefon dokončil
proces párování
Opakujte proces párování Bluetooth a zajistěte, aby byl proces dokončen do 120 vteřin od aktivování Phone Clip+
Uživatel vložil nesprávný
4-místný PIN kód
Opakujte proces párování Bluetooth a pokud je požadován PIN kód, vložte 0000 (čtyři nuly)
Phone Clip+ je vypnutý
Zapněte Phone Clip+
Phone Clip+ nebyl spárován
s mobilním telefonem
Proveďte proces párování Bluetooth a vytvořte Bluetooth
spojení mezi Phone Clip+ a mobilním telefonem
Bluetooth spojení mezi
Phone Clip+ a mobilním telefonem bylo přerušeno
Ujistěte se, že je Bluetooth zapnutý na Vašem mobilním
telefonu a navažte znovu Bluetooth spojení mezi Phone Clip+
a mobilním telefonem, např. krátkým stiskem tlačítka přijmutí/
ukončení hovoru na Phone Clip+.
Mobilní telefon vyzvání ale
světelná indikace na Phone
Clip+ nebliká, a ve sluchadlech není slyšet vyzváněcí
tón
Jakékoliv informace o Bluetooth provozu mobilního telefonu
naleznete v jeho uživatelské příručce
38
39
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
SYMPTOM
PŘÍČINA
MOŽNÁ NÁPRAVA
Mobilní telefon vyzvání
a světelný indikátor na Phone Clip+ bliká, ale v jednom
nebo v obou sluchadlech
není slyšet vyzvánění
Phone Clip+ a sluchadla nejsou ve vzájemném dosahu
Ujistěte se, že Phone Clip a sluchadlo jsou ve vzájemném
bezdrátovém dosahu
Baterie ve sluchadle je natolik
vybitá, že již nepodporuje
audio vysílání
Vyměňte baterii sluchadla za novou
Druhý uživatel neslyší můj
hlas čistě
Mikrofon zařízení Phone Clip+
nepřijímá správně Váš hlas
Zajistěte, aby mikrofon zařízení Phone Clip+ byl umístěn
blízko Vašich úst, a aby Phone Clip+ nedrhnul během hovoru
o žádnou část oblečení
Zvuk sluchadel je buďto příliš hlasitý, nebo příliš tichý
Úroveň audio vstupu není
vhodná k poslechu
Nastavte hlasitost na mobilním telefonu tak, aby zvuk byl
přijatelný. Hlasitost můžete nastavit i na Phone Clip+ pomocí
tlačítek „+” a „-” tak, aby byl zvuk přijatelný.
Alternativně (volitelně) můžete pro tuto operaci použít tlačítka
„+” a „-” na Dálkovém ovládání
Ve sluchadlech není slyšet
žádný zvuk, přestože jsou
v telefonním programu
Phone Clip+ a sluchadla nejsou ve vzájemném dosahu
Ujistěte se, že Phone Clip+ a sluchadla jsou ve vzájemném
bezdrátovém dosahu
40
41
Dávejte pozor na údaje označené výstražným symbolem
i
VÝSTRAHA upozorňuje na situace, při kterých může
dojít k vážnému zranění,
UPOZORNĚNÍ označuje situace, při kterých hrozí malé
nebo lehké poranění
i
“Made for iPhone” znamená, že elektronické příslušenství
bylo vyvinuto pro připojení specificky k iPhone a bylo výrobcem
certifikováno na shodu s výkonnostními standardy firmy Apple.
Apple není zodpovědný za provoz tohoto zařízení ani za jeho
shodu s bezpečnostními a regulačními standardy. Použití tohoto
zařízení s iPhone může ovlivnit wireless výkonnost.
i Rady a tipy, jak lépe ovládat své příslušenství ReSound
Unite.
Zařízení obsahuje vysílač RF
Produkt je aplikovanou částí Type B
Pomáhejte také při ochraně životního prostředí a postarejte se o to, aby bylo příslušenství po skončení své
životnosti znehodnoceno podle platných předpisů.
Jakékoliv problémy vztahující se k direktivě EU o zdravotnických prostředcích 93/42/EEC a R&TTE Direktivy 1999/5/EEC by měly být směrovány na GN Hearing A /S, Lautrupbjerg 7, DK 2750 Ballerup, Denmark
42
43
Výrobce
ReSound A /S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup, Denmark
Tel.: +45 45 75 11 11
Fax: +45 45 75 11 19
www.resound.com
CVR no. 55082715
SLA-00113-R1.1-PHONE_CLIP_PLUS_user_guide

Podobné dokumenty

RIE - ReSound

RIE - ReSound Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 předpisů FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodliv...

Více

Stáhnout uživatelskou příručku

Stáhnout uživatelskou příručku přímo do Vašich sluchadel. Prosíme Vás o pečlivé pročtení tohoto návodu k obsluze, abyste plně využili výhod zařízení Interton TV Streamer. Pokud budete mít jakékoliv další otázky, obraťte se na sv...

Více

Návod k obsluze

Návod k obsluze Ušní maz (cerumen) může ulpívat na tvarovce během jejího používání. Ušní tvarovku proto pravidelně čistěte. Pokud tak neučiníte, může dojít k nahromadění ušního mazu a ovlivnění kvality zvuku Nejdř...

Více

Návod k obsluze

Návod k obsluze Děkujeme, že jste se rozhodli pro toto sluchadlo INTERTON. Jsme hrdí na naše sluchadla a jsme si jistí, že jste zvolili jeden z nejlepších produktů na trhu. Prosíme Vás o pečlivé pročtení tohoto n...

Více

Závěsná (BTE)

Závěsná (BTE) Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 předpisů FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodliv...

Více

Stáhněte leták o Tinnitu

Stáhněte leták o Tinnitu přesný prostorový poslech a srozumitelnost řeči. Takže i v komplexních poslechových situacích uslyšíte všechny zvuky kolem sebe. A dokonce i při zvýšeném okolním hluku se budete stále moci zapojit ...

Více

Jabra LINK™ 280

Jabra LINK™ 280 Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Nizozemí, Spojené království. V rámci EFTA se jedná o následující země: Island, Norsko a Švýcarsko. FCC Toto zařízení splňuje požadavky části ...

Více

BTTB - Trainmania

BTTB - Trainmania protože posun očka probíhá po kruhové dráze (i když neznatelně). Hranolek nesmí být zbytečně silný, aby nedrhnul o základní deku kolejiště. Pokud se však stane, že vyčnívá nad plochu, která se bude...

Více