pozvánka - DOT504 Dance Company

Transkript

pozvánka - DOT504 Dance Company
card_A6 01-09
25/1/09
17:52
Page 1
DANCE COMPANY
14 OBRAZÒ
ZTRACENÉHO
ZOUFALSTVÍ
100
TEARS
card_A6 01-09
25/1/09
17:52
Page 2
Soubor souãasného fyzického divadla DOT504
a divadlo PONEC vás zvou na premiéru a reprízy projektu
Pfiíbûh o sedmi postavách, zrozen˘ch
ze ãtrnácti smû‰n˘ch obrazÛ, hledajících
deset tisíc snÛ a jeden dÛvod k existenci.
Od autorÛ úspû‰ného projektu Holdin’ Fast
Jozefa Fruãka & Lindy Kapetaney (RootlessRoot),
na originální hudbu Michala Ka‰ãáka (Bez ladu a skladu).
Hrají: DOT504 Dance Company & Csongor Kassai
ne
po
út
pá
út
so
22. února 2000 – II. premiéra
23. února 2000 – II. premiéra
24. února 2000 – festival Malá Inventura
27. bfiezna 2000
28. dubna 2000
23. kvûtna 2000
Pfiedprodej vstupenek: Divadlo Ponec, Husitská 24A, Praha 3,
tel. 224 817 886 (9-17 h), 222 721 531 (17-20 h) / Divadlo v Celetné,
Celetná 17, Praha 1, tel. 222 326 843 / SíÈ Ticketpro a Ticketstream
Pfiedstavení je vhodné pro diváky od 15 let.
Projekt se uskuteãÀuje za podpory tûchto institucí:
Partnefii Divadla Ponec:

Podobné dokumenty

Čágo belo šílenci! 8

Čágo belo šílenci! 8 8596985414229 (CD) EAN: není k dispozici (MC)

Více

Výroční zpráva – 2011

Výroční zpráva – 2011 Povinné přílohy k daňovému přiznání za r. 2011 / Obligatory supplements to tax return for 2011

Více

Premiérou hry Sen noci svatojánské odstartují letošní Letní

Premiérou hry Sen noci svatojánské odstartují letošní Letní představí Hana Vagnerová, Vanda Hybnerová a David Prachař Dne 13. 5. 2013, Praha Letošní sezóna Letních shakespearovských slavností odstartuje hrou Sen noci svatojánské. První termín, na který v tu...

Více

Termostat THC 02 projednotky HWD a TWE

Termostat THC 02 projednotky HWD a TWE V˘robce trvale zdokonaluje své produkty a vyhrazuje si proto právo kdykoli zmûnit jakékoli detaily t˘kající se produktu. Tato publikace je v‰eobecn˘m prÛvodcem instalací, pouÏitím a fiádnou údrÏbou ...

Více