BIG BUGS 1

Transkript

BIG BUGS 1
BIG BUGS 1
Výslovnost je zjednodušena pro potřeby žáků 1. stupně. V případě
zájmu o přesnou výslovnost navštivte macmillandictionary.com
Podtržené slabiky nesou přízvuk (větší důraz, než první slabika).
ɜː = zvuk, jako když nevíte (nevýrazné „éé“), ə = krátká forma ɜː
θ = vyslovte „s“ s jazykem na horních zubech, případně nahraďte za „f“
0 Hello Bugs!
0 – Lesson 1
What's your name?..................Jak se jmenuješ?
I'm Emily ......................................Já jsem Emily.
How are you? /hau ár jů/.....Jak se máš?
I'm fine. /ajm fajn/ ..................Mám se fajn.
Thank you. /θenk jů/ ..............Děkuji.
How old are you?......................Kolik je ti let?
I'm 8 years old. ..........................Je mi 8 let.
bug
bugs /bagz/ ................................brouci
fun /fan/ .......................................legrační, legrace
We like to say hello to everyone......Rádi pozdravíme všechny.
0 – Lesson 2
Spike and Gracie /spajk end grejsí/
flower /flauə/ ............................květina
leaf /líf/.........................................list
rock /rok/ ....................................skála
delicious /dilišəs/ .....................chutný, vynikající
spider /spajdr/ ..........................pavouk
bird /bɜːd/ ...................................pták
cap /kep/......................................kšiltovka
trainers /trejnrz/ .....................tenisky
Can you help me, please?......Můžeš mi pomoci?
Yes, of course. /of kós/ ..........Ano, samozřejmě.
I'm hungry. /ajm hangry/ ....Mám hlad.
What's that? ................................Co je to?
Thanks /θenks/ .........................Díky.
You're welcome! .......................Není za co!
flower
1 Archie’s pet
Unit 1 – Lesson 1
Here’s my desk. ......................... Zde je můj stůl.
chair /čér/ ................................... židle
notebook /noutbuk/............... sešit
ruler /rulr/.................................. pravítko
pen /pen/ ..................................... pero
pencil /pensl/............................. tužka
school /skůl/ .............................. škola
again /əɡen/ ............................... opět, znovu
Unit 1 – Lesson 2 and 3
chair
pen
today /tədej/ .............................. dnes
Pet Day .......................................... Den domácích mazlíčků
Sit down, please ........................ Posaď se, prosím.
What's that noise? ................... Co je to za hluk?
grasshopper /gráshopr/....... luční kobylka
Look! /luk/ .................................. Podívej!
jump /džamp/ ........................... skákat
Where is it? ................................. Kde to je?
It's under the desk. .................. Je to pod stolem.
Catch! /keč/ ................................ Chytej!
on ..................................................... na
in ...................................................... v
head /hed/ .................................. hlava
grasshopper
school bag /skůl beg/ ............. školní taška
I don’t know. /aj dont nou/ . Já nevím.
Oh dear! /ou dýr/ ..................... Proboha!
Unit 1 – Lesson 4
bird
0 – Lesson 3
numbers /nambrs/..................čísla
1 – one /wan/ ............................11 – eleven /ilevn/
2 – two /tů/.................................12 – twelve /twelv/
3 – three /θrý/ ...........................13 – thirteen /θɜːtýn/
4 – four /fó/ ................................14 – fourteen /fótýn/
5 – five /fajv/..............................15 – fifteen /fiftýn/
6 – six /six/..................................16 – sixteen /sikstýn/
7 – seven /sevn/........................17 – seventeen /sevntýn/
8 – eight /ejt/ .............................18 – eighteen /ejtýn/
9 – nine /najn/ ..........................19 – nineteen /najntýn/
10 – ten /ten/.............................20 – twenty /twenty/
Colour! /kalr/ ............................Vybarvi!
Cut out! /kataut/ ......................Vystřihni!
Make! /mejk/ .............................Vyrob!
Play! /plej/ ..................................Hraj!
instructions /instrakšns/ ..... instrukce
web /web/................................... pavučina
Come on! /kamon/ .................. Pojďme!
girls /ɡɜːls/.................................. dívky
boys /bojz/.................................. chlapci
dog /dog/..................................... pes
hamster /hemstr/ .................... křeček
tortoise /tótəs/ ......................... želva
fish /fiš/ ........................................ ryba
tortoise
Unit 1 – Lesson 5
insects /insekts/ ....................... hmyz
antennae /entény/................... tykadla
mouth /mauθ/ .......................... ústa
wings /wingz/ ........................... křídla
legs /legz/ ................................... nohy
eyes /ajz/..................................... oči
eat /ít/........................................... jíst
plants /plánts/ .......................... rostliny
can fly /ken flaj/ ....................... umět létat
jump /džamp/ ........................... skákat
have got /hev got/ ................... mít
walk /wók/ ................................. kráčet, chodit
legs
eye
uncle /ankl/ ................................ strýček
Unit 1 – Lesson 6
teacher /týčr/ ............................učitel, učitelka
father /fádr/ ...............................otec
mother /madr/..........................matka
pet /pet/ .......................................domácí mazlíček
ant /ent/ .......................................mravenec
T-shirt /týšrt/ ............................tričko
What's the matter? ..................Co se stalo?
Put on…! /puton/ .....................Polož na…!
Read! /rýd/ .................................Čti!
ant
T-shirt
costumes /kostjůmz/ ............. kostýmy
pumpkin
pumpkin /pampkin/............... dýně
lantern /lentrn/ ........................ lucerna
party /páty/................................ oslava
go /gou/ ....................................... jít, chodit
Now, it's your turn .................. Teď je řada na tobě.
Is this right? /rajt/ .................. Je to dobře?
3 What's the matter, Tiger?
2 It’s a witch!
Unit 3 – Lesson 1
Unit 2 – Lesson 1
shoes /šůz/..................................boty
socks /soks/ ................................ponožky
coat /kout/ ..................................kabát
dress /dres/ ................................šaty
hat /het/ .......................................klobouk
jeans /džíns/...............................džíny
trainers /trejnrs/......................tenisky
head /hed/...................................hlava
He's wearing /hýz wérin/.....On má oblečené
She's wearing .............................Ona má oblečené
dress
Unit 2 – Lesson 2 and 3
family /femili/ ...........................rodina
arrive /ərajv/ .............................dorazit
mummy /mami/ .......................maminka
daddy /dedy/ .............................tatínek
uncle /ankl/ ................................strýček
witch
aunt /ánt/ ....................................teta
house /haus/ ..............................dům
big /big/ .......................................velký
witch /wič/..................................čarodějnice
surprise /səprajz/....................překvapení
Don't be silly! /dont bý sili/ .Nebuď hloupý!
There's a witch!.........................Tady je čarodějnice!
Happy Halloween! ...................Šťastný Halloween!
Colours
purple
/pɜːpl/
fialová
orange
/oryndž/
oranžová
Unit 2 – Lesson 5
whiskers /wiskəs/ ................... vousky
teeth /týθ/................................... zuby
eyes /ajs/ ..................................... oči
tongue /tang/ ............................ jazyk
ears /írs/ ...................................... uši
body /body/................................ tělo
tail /tejl/ ....................................... ocas
mouth /mauθ/ .......................... ústa
big /big/ ....................................... velký
great /grejt/ ............................... úžasný, obrovský
small /smól/ ............................... malý
long /long/ .................................. dlouhý
tiger /tajgr/ ................................ tygr
snake /snejk/ ............................. had
gorila /gorilə/ ............................ gorila
crocodile /krokədajl/ ............. krokodýl
mouth
snake
Unit 3 – Lesson 2 and 3
one day /wan dej/ ................... jednoho dne
walk /wók/ ................................. chodit, procházet se
jungle /džangl/ ......................... džungle
help /help/ .................................. pomoc
leopard /leprd/ ......................... leopard
storm /stóm/ ............................. bouřka
I’m scared. /skérd/ .................. Mám strach.
Tigers are never scared ........ Tygři nemají nikdy strach.
Unit 3 – Lesson 4
red
/red/
červená
blue
/blů/
modrá
black
/blek/
černá
yellow
/jelou/
žlutá
brown
/braun/
hnědá
pink
/pink/
růžová
green
/grýn/
zelená
white
/wajt/
bílá
Unit 2 – Lesson 4
mum /mam/ ...............................maminka
dad /ded/ .....................................tatínek
brother /bradr/ ........................bratr
sister /sistr/ ................................sestra
cousin /kazn/.............................bratranec, sestřenice
aunt, auntie /ánty/ ..................teta, tetička
whale /wejl/ ............................... velryba
sea /sí/ .......................................... moře
grassland /gráslend/.............. lučina, pastvina
whale
Unit 3 – Lesson 5
wild animals /wajld/.............. divoká zvířata
live /liv/........................................ žít
eat /ít/........................................... jíst
sleep /slíp/ .................................. spát
sleep standing up ..................... spát ve stoje
sleep 16 hours a day............... spát 16 hodin denně
fruit /frůt/ ................................... ovoce
Unit 3 – Lesson 6
Unit 4 – Lesson 6
spaghetti /spəgety/ .................špagety
school bag /skůl beg/ .............školní taška
worm /wóm/..............................červ
insects /insekts/ .......................hmyz
plants /plánts/ ..........................rostliny
1 leaf /líf/ .....................................1 list
2 leaves /lívz/ ............................2 listy
Do you like...? ............................. Máš rád…?
Yes, I do......................................... Ano, mám.
I can’t fly! /aj kánt fláj/ ......... Nemůžu létat. Neumím létat.
Come on! /kamon/ .................. Pospěš!
I've got tummy ache! .............. Bolí mě břicho!
5 OK McKay!
4 I'm very hungry!
Unit 5 – Lesson 1
Unit 4 – Lesson 1
I like /aj lajk/ .............................Mám rád(a)
I love /aj lav/..............................Zbožňuji, Miluji
I don’t like /aj dont lajk/ ......Nemám rád(a)
macaroni /mekərouny/ .........makaróny
ice-cream /ajskrým/ ...............zmrzlina
fish and chips /fišen čips/ ....ryba a hranolky
salad /seləd/ ...............................zeleninový salát
sausages /sósidžis/..................párky
rice /rajs/.....................................rýže
orange juice /oryndž džůs/..pomerančový džus
salad
Unit 4 – Lesson 2 and 3
It's lunchtime! /lančtajm/ ...Je doba oběda!
school canteen /kentýn/ .......školní jídelna
lunch /lanč/ ................................oběd
Let's see /lets sí/.......................Pojďme se podívat.
Can I have some…? .................. Můžu dostat nějaké…?
Here you are. ..............................Tady to je.
Can I have some more?..........Můžu dostat přidáno?
delicious /delišəs/ ....................vynikající
I can /aj ken/.............................. Já umím
I can’t /aj kánt/ ......................... Já neumím
play tennis /plej tenys/ ......... hrát tenis
football /futból/........................ fotbal
basketball /báskytból/ .......... basketbal
ride a bike /rajd ə bajk/ ........ jezdit na kole
rollerblade /rouləblejd/........ kolečkové brusle
skateboard /skejtbód/ ........... skateboard
bike
Unit 5 – Lesson 2 and 3
welcome /welkam/ ................. vítejte
tonight /tənajt/......................... dnes večer
famous star /fejməs/ .............. slavná hvězda
He wants to be........................... On chce být
I’m sure. /ajm šó/ .................... Jsem si jistý.
It’s time ......................................... Je čas
competition /kompetyšn/ .... soutěž
score 3 goals /skór/ ................ dát 3 branky
good luck /gudlak/ ................. hodně štěstí
bad luck /bedlak/ .................... smůla
incredible /inkredybl/ ........... neuvěřitelný
goal
Numbers 0 – 100
Unit 4 – Lesson 4
knife /najf/..................................nůž
fork /fók/ .....................................vidlička
plate /plejt/.................................talíř
spoon /spůn/..............................lžíce
glass /glás/..................................sklenice
table /tejbl/.................................stůl
put /put/ ......................................položit
Unit 5 – Lesson 4
spoon
Unit 4 – Lesson 5
food groups /fůd grůps/ .......skupiny jídel
milk /milk/ ..................................mléko
cheese /číz/ ................................sýr
eggs /egz/ ....................................vajíčka
fish /fiš/ ........................................ryba
vegetables /vedžteblz/ ..........zelenina
fruit /frůt/ ...................................ovoce
cereals /sírijls/ ..........................cereálie
grains /grejns/ ..........................obilí
come from /kam from/ .........pocházet z
throw /θrou/. ............................ hodit
quick /kwik/............................... rychle
pass /pás/.................................... podat
win /win/..................................... vyhrát
point /pojnt/ .............................. bod
shoot /šut/ .................................. střílet
score /skór/ ................................ bodovat
listen to /lisn tu/ ...................... poslouchat
whistle /wisl/ ............................ pískat, pískot
end of time /endov tajm/ ..... konec hry
winners /winrz/ ....................... vítězové
Unit 5 – Lesson 5
cheese
sport records /rekódz/ ......... sportovní rekordy
skate /skejt/ ............................... bruslit
run /ran/ ..................................... běhat
swim /swim/ .............................. plavat
spin /spin/................................... roztočit
butterfly /batrflaj/ .................. motýlek
finger /fingr/.............................. prst
winners
holidays /holidejz/ .................. prázdniny
park /pák/................................... park
mountains /mauntynz/......... hory
climb /klajmb/ .......................... lézt, šplhat
lake /lejk/ .................................... jezero
row /rou/ .................................... pádlovat
country /kauntry/ ................... venkov
walk /wók/ ................................. procházet se
swimming pool /půl/............. bazén, plovárna
6 Gerry the Giant
Unit 6 – Lesson 1
get up /getap/ ...........................vstávat
have a shower /šauə/ ............sprchovat se
brush teeth /braš týθ/ ...........čistit si zuby
get dressed /get drest/ ..........oblékat se
have breakfast /brekfəst/ ....snídat
go to school .................................jít do školy
run /ran/......................................běžet
in the morning /mónyn/ .......ráno
Unit 7 – Lesson 2 and 3
It’s snowing. /snouwin/ ........ Sněží.
It’s cloudy. /klaudy/ ............... Je zataženo.
It’s raining. /rejnyn/ ............... Prší.
It’s sunny. /sany/ ..................... Je slunečno.
It’s hot. /hot/.............................. Je horko.
It’s cold. /kould/ ....................... Je zima.
Unit 6 – Lesson 2 and 3
every day /evry dej/................každý den
What time is it? .........................Kolik je hodin?
It's seven o'clock.......................Je sedm hodin.
children /čildrn/.......................děti
giant /džajənt/ ..........................obr
horrible smell /horibl smel/ .strašný smrad
soap /soup/ .................................mýdlo
shampoo /šempů/ ...................šampón
clean /klín/..................................čistý
dirty /dɜːty/ ................................špinavý
Go away! /gou əwej/...............Jdi pryč!
soap
Unit 6 – Lesson 4
It's one o'clock. ..........................Je 1 hodina.
It's half past one........................Je půl druhé.
It's breakfast time. ...................Je doba snídaně.
It's lunchtime. ............................Je doba oběda.
It's dinnertime. ..........................Je doba večeře.
It's bedtime. ................................Je čas jít spát.
It’s very noisy. /nojzi/ ........... Je hlučno. Je živo.
want /wont/ ............................... chtít
sunglasses /sanglásiz/ .......... sluneční brýle
swimming trunks /tranks/ . chlapecké plavky
towel /tauəl/.............................. ručník
get in /getin/ .............................. nasednout
boat /bout/ ................................. loďka, člun
place /plejs/................................ místo
welcome /welkam/ ................. vítejte
boat
sun hat /sanhet/ ....................... klobouk proti slunci, slamák
swimsuit /swimsůt/................ dívčí plavky
beach ball /bíčból/ .................. plážový (nafukovací) míč
camera /kemrə/ ....................... fotoaparát
sea /sí/ .......................................... moře
sun cream /san krým/ ........... krém na opalování
suitcase /sůtkejs/ ..................... kufr
bed
Unit 7 – Lesson 5
the Arctic /áktyk/ .................... Arktida
the Antarctic /entáktyk/ ...... Antarktida
the North Pole /nóθ poul/ ... Severní pól
the South Pole /sauθ poul/ . Jižní pól
ocean /oušn/ .............................. oceán
land /lend/ .................................. země
around /əraund/ ...................... okolo
continent /kontynent/ ........... světadíl
polar bear /poulə bér/........... lední medvěd
reindeer /rejndýr/................... sob
fox /foks/ ..................................... liška
penguin /pengwin/ ................. tučňák
seal /síl/ ....................................... tuleň
whale /wejl/ ............................... velryba
Unit 6 – Lesson 6
It's too early. /tů érly/ ...........Je příliš časně.
It's time for ..................................Je čas na…
later /lejtr/ ..................................později
idea /ajdyə/ ................................nápad, myšlenka
7 Peter’s holiday
Unit 7 – Lesson 1
spring /sprin/ ............................jaro
summer /samr/ ........................léto
autumn /ótəm/ .........................podzim
winter /wintr/ ...........................zima
beach /bíč/ ..................................pláž
swim /swim/ ..............................plavat
sunglasses
Unit 7 – Lesson 4
Unit 6 – Lesson 5
Spain /spejn/ ..............................Španělsko
England /inglend/....................Anglie
go to bed /gou tu bed/ ...........jít do postele
daily routines /dejli růtýnz/ .denní povinnosti
mountains
reindeer
Unit 7 – Lesson 6
beach
home /houm/ ............................ domov
bus /bas/...................................... autobus
I want to go home. ................... Chci jít / jet domů.
seal
8 Puss in boots
It’s Christmas
Unit 8 – Lesson 1
Christmas – Lesson 1
Puss in Boots /pusinbůts/ ....Kocour v botách
clever /klevr/ .............................chytrý
coat /kout/ ..................................kabát
hat /het/ .......................................klobouk
boots /bůts/ ................................vysoké boty, holínky
rabbit /rebit/..............................králík
chicken /čikn/............................kuře
Unit 8 – Lesson 2 and 3
give /giv/......................................dát
present /preznt/.......................dárek
son /san/ ......................................syn
donkey /donky/ ........................osel
bring /bryn/................................přinést
visit /vizit/ ..................................navštívit
kind /kajnd/ ...............................laskavý
find /fajnd/ .................................najít
put up /putap/ ..........................vyvěsit
sign /sajn/ ...................................značka
palace /peləs/ ............................palác
rich /ryč/......................................bohatý
poor /půr/ ...................................chudý
jump /džamp/ ...........................skákat
cold /kould/ ................................studený
friend /frend/.............................přítel
young /jang/ ..............................mladý
handsome /hendsam/............hezký
get married /get meryd/.......vzít se
you see /jů sí/ ............................vidíš
narrator/nərejtr/ .....................vypravěč
king /king/ ..................................král
queen /kwín/ .............................královna
princess /prynses/ ...................princezna
chicken
Christmas – Lesson 2
donkey
king
queen
crown
Unit 8 – Lesson 5
activities in London.................aktivity v Londýně
River Thames /ryvr temz/ ...řeka Temže
London Eye /landn áj/ ..........Londýnské Oko
museum/mjůzíjem/ ................muzeum
theatre/θijetə/ ..........................divadlo
zoo /zů/ ........................................zoo
Natural History Museum ......Přírodovědné muzeum
Unit 8 – Lesson 6
headache /hedejk/...................bolest hlavy
Christmas Eve /ív/ .................. Štědrý večer, Štědrý den
decorate /dekorejt/ ................ zdobit
star /stár/.................................... hvězda
hang up /hengap/.................... pověsit
wear /wér/.................................. nosit
stockings /stokinz/ ................. podkolenky, dámské punčochy
grandma /grendmá/ .............. babička
grandpa /grendpá/ ................. dědeček
It’s Pancake Day!
Pancake Day – Lesson 1
Unit 8 – Lesson 4
old /ould/.....................................starý
crown /kraun/...........................koruna
gold /gould/................................zlato, zlatý
sack /sek/ ....................................pytel
beautiful /bjůtyfl/ ....................krásná
coat /kout/ .................................. kabát
boots /bůts/................................ vysoké boty, holínky
sack /sek/ .................................... pytel
Father Christmas...................... Tatínek Vánoc, Santa Klaus
kite /kajt/ .................................... papírový drak
doll /dol/...................................... panenka
plane /plejn/ .............................. letadlo
CD player /sídý plejr/............. CD přehrávač
ball /ból/ ...................................... míč
boots
scooter /skůtr/.......................... koloběžka
Pancake Day /penkejk/ ......... Palačinkový den
Shrove Tuesday /šrouv/ ....... masopustní úterý
make /mejk/............................... vyrobit
flour /flauə/................................ mouka
eggs /egz/.................................... vejce
butter /batr/ .............................. máslo
salt /solt/ ..................................... sůl
sugar /šugr/ ............................... cukr
milk /milk/.................................. mléko
toss /tos/...................................... obracet
race /rejs/.................................... závod
flour
Pancake Day – Lesson 2
put /put/ ...................................... položit, dát
some /sam/ ................................ nějaký, několik
bowl /boul/................................. miska
mix /miks/................................... míchat
pan /pen/ ..................................... pánev
cup /kap/ ..................................... šálek
mixture /miksčr/ ..................... směs
Zpracovali:
cup
Zuzana Maršálková
Václav Lipavský

Podobné dokumenty

Informatika pro ekonomy 1

Informatika pro ekonomy 1 nahradit pomalého operátora tím, že jednotlivé programy a data, která se budou zpracovávat, jsou umístěna do tzv. dávky a celá tato dávka je dána počítači na zpracování. Počítač po skončení jednoho...

Více

english výslovnost česky

english výslovnost česky září říjen listopad prosinec

Více

BIG BUGS 2

BIG BUGS 2 BIG BUGS 2

Více

PRODUKTOVÉ INFORMACE JAZYKOVÉ MAPY GJNP

PRODUKTOVÉ INFORMACE JAZYKOVÉ MAPY GJNP 100 one hundred 11 eleven 108 one hundred and eight 12 twelve 200 two hundred 13 thirteen 220 two hundred and twenty

Více