Nejlepší sedlák je žena Proč pít biomléko Český trh s

Transkript

Nejlepší sedlák je žena Proč pít biomléko Český trh s
l biopotraviny l ekozemědělství l ekologie l biodiverzita
Nejlepší sedlák je žena
Proč pít biomléko
Český trh s biopotravinami
Bazalka jde kupředu
vh press Hradec Králové
ročník 16 l cena 21 Kč / 1 E
11/2012
ZAVAŘTE SI PODZIM
Obsah
ZPRAVODAJSTVÍ
Oucmanické hřiště z hlíny vítězem . .2
Znečištění ovzduší prachem
ohrožuje zdraví i životy . . . . . . .2
Oslava Světového dne zvířat . . .2
Voda bude dražší, pokud to
dovolíme . . . . . . . . . . . . . . . .2
Petice Za obnovu zemědělské
krajiny . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
BIOPOTRAVINY
Bioozvěny zářijových akcí . . . . . . .3
V Bazalce není čas vzpomínat,
jde se kupředu... . . . . . . . . . .4-5
Bioobchůdek na Toulcově dvoře . .6
Zdravě a bio v Novém Boru . . . . .6
TRVALE UDRŽITELNÝ ŽIVOT
Dotace na agroturistiku
mají přednost? . . . . . . . . . . .7
Snídaňové koktejly . . . . . . . . . . .8
BIODIVERZITA
Již se scházejí první namnožená
semínka . . . . . . . . . . . . . . . .9
Leze, leze z ruky had... . . . .9-10
Obchody a jejich inspirace
rostlinami . . . . . . . . . . . . . .10
Šokující zjištění... . . . . . . . .10
Biospotřebitelský KOKTEJL
Koktejly plné energie . . . . . . .11
Mléko a biomléko . . . . . . . . .11
Poradna Waltraud Gregorové:
Pálí mne žáha . . . . . . . . . . .12
Jalovcem proti revmatismu
a depresím . . . . . . . . . . . . . . . .12
Recepty Biolenky: kvašená zelenina
na zimu . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Slovenská inspirace – Slávnostná
kuracia nátierka . . . . . . . . . . .13
Křížovka o ceny . . . . . . . . . . . . .14
Světový den potravin . . . . . . . . .15
EKOZAHRÁDKA
Ekozahrada v listopadu . . . . . . .15
Jedenadvacátý Bartákův hrnec . . . .15
Bio jede . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ
Nejoblíbenější prodejna a nejlepší
sedlák . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Chovatelé v terénu . . . . . . . . .16
Série otevřených dveří ve Zlínském
kraji . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16-18
ZPRAVODAJ
Decentralizované
kompostování . . . . . . . . .19-20
Český trh s biopotravinami I. . . .21
MAPA BIOPRODEJEN, KNIHOVNIČKA
INZERCE . . . . . . . . . . . . .22-24
SLEVY NA KNIHY
z knihovničky Bio
***
Příště: Útlá, bílá
zápěstí a ...
2
BIOzprávy
Oucmanické hřiště z hlíny vítězem
OUCMANICE – Dětské hřiště, které postavili
dobrovolníci letos v létě v areálu oucmanické
pobočky Ekocentra PALETA ze slámy, hlíny
a dalších přírodních materiálů, vyhrálo v soutěži
o nejlepší dětské hřiště, jíž vyhlásil internetový
magazín HOBBY.cz na iDNES.cz. Ekologické
hřiště v Oucmanicích zvítězilo v anketě nad 66
soutěžícími a Ekocentrum PALETA tak získalo
poukaz na zahradní nábytek v hodnotě 24 tisíc
korun, který do soutěže věnovala společnost
ABF, organizátor Stavebního veletrhu FOR
ARCH. „Děkujeme všem, kteří nás v soutěži
podpořili a dali našemu hřišti hlas. Zahradní
nábytek využijeme pro vybavení venkovních
areálů některé z našich poboček v Pardubicích, v Chrudimi nebo právě v Oucmanicích.
Cenu si tak za pěkného počasí užijí především
účastníci našich kurzů,“ sdělil ředitel ekocentra,
Ing. Jiří Bureš.
Znečištění ovzduší prachem
ohrožuje zdraví i životy
PLZEŇ (Centrum pro životní prostředí a zdraví
– Econnect) – Znečištění ovzduší prachem
vážně ohrožuje životy a zdraví obyvatel České
republiky. Vdechování vzduchu znečištěného
prachem má na svědomí asi 6 400 předčasně
zemřelých a dva tisíce pacientů, kteří museli být
hospitalizováni pro akutní srdeční nebo dýchací
obtíže. Konstatuje to odborná zpráva Státního
zdravotního ústavu o dopadech znečištění ovzduší na zdraví obyvatel v roce 2011. Miliony lidí
totiž žijí v oblastech, kde je překračován limit pro
znečištění ovzduší prachem daný zákonem
i evropskou směrnicí.
http://ecn.cz
PETICE
„Za obnovu zemědělské krajiny“
Zemědělská krajina je významně poškozena.
Přestože do zemědělství proudí nemalé veřejné
prostředky, kvalita krajiny se snižuje. Dříve
běžné polní rostliny, jako je chrpa nebo hlaváček
letní, se dnes objevují vzácně. Ještě horší jsou
dopady na živočichy – v ČR vyhynulo nejvíce denních motýlů z celé Evropy. Za posledních 10 let
jsme ztratili 20 % polního ptactva a početnost
zajíců nebo koroptví se pohybuje na pouhých
5–10 % předválečné úrovně. Zemědělství neplní
ani svoji krajinotvornou roli. Rozsáhlé polní
celky s nevhodným hospodařením zvyšují erozi
půdy. Každoročně ztrácíme ornou půdu v hodnotě
několika miliard korun a obrovské škody vznikají
také obcím při odstraňování následků eroze.
Špatný vodní režim krajiny vede ke splachům
půdy a agrochemikálií, které znehodnocují vodní
toky. Zemědělská krajina ztrácí svoji krásu a harmonii, která přispívala ke spokojenému životu
obyvatel. Domníváme se, že není dostatečně
naplněn článek 7. Ústavy ČR, který říká: „stát
dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů
a ochranu přírodního bohatství.“
Oslavy Světového dne zvířat
PRAHA (Econnect/Nadace na ochranu zvířat)
– Oslava proběhla v Centrálním parku Pankrác
v Praze 4 v sobotu dne 22. září. Oproti minulému roku, kdy oslavu Světového dne zvířat
navštívilo přibližně 1100 lidí, letos dorazilo
zhruba 1500 návštěvníků.
http://ecn.cz
VODA BUDE DRAŽŠÍ NEŽ MASO,
POKUD TO DOVOLÍME!
• Zahraniční firmy chtějí v ČR začít průzkum a
následně těžbu břidlicového plynu.
• Břidlicový plyn by se tu měl těžit pomocí
hydraulického štěpení (HF).
• HF je nebezpečná metoda hlubinných vrtů
(několika km), kam se poté vhání obrovské
množství vody, písku a chemikálií.
• Roztok HF chemikálií vždy obsahuje zdraví
škodlivé, karcinogenní, mutagenní složky
(toluen, benzen).
• Hrozí tu téměř jistota proniknutí těchto látek
do pitných vod!
• Také je možné, že HF uvolní metan do pitných vod – v USA jsou četné případy, kdy při
spuštění vody z vodovodního kohoutku při přiblížení otevřeného ohně metan unikající z vodovodních trubek vzplál!
• Ministerstvo životního prostředí již povolilo
průzkumy břidlicových plynů pomocí HF v
ČR na území Trutnovska, kde obce podaly
rozklad na MŽP ČR, protestovaly a věc je v
řešení!
Jak pomoci? Přečíst si petici a podepsat ji.
STOP HF – vytiskněte petiční archy a shánějte
podpisy, založte ve své obci podpisové místo
a dejte nám vědět na [email protected],
http://www.ne-plyn.hys.cz/?page_id=260 .
Proto žádáme, aby:
1. Vláda, Parlament ČR a příslušná ministerstva zajistily, aby byly poskytovány pouze dotace
fungující na principu „veřejné prostředky za
veřejné hodnoty“. Takovou veřejnou hodnotou je
zdravá a pestrá zemědělská krajina.
2. Prostředky z I. pilíře Společné zemědělské
politiky EU byly použity k obnovení a údržbě mezí,
teras, prameniš a mokřadů či k jiným opatřením
podporujícím ekologickou stabilitu a biodiverzitu,
a to alespoň na 10 % zemědělské půdy.
3. Alespoň 50 % prostředků z Programu rozvoje venkova bylo vyčleněno na environmentální
podporu – přírodě šetrné způsoby hospodaření
v zemědělství a lesnictví a naplňování závazků
vyplývajících z mezinárodních dohod jako jsou
Natura 2000, Směrnice o vodách či Mezinárodní
úmluva o biodiverzitě.
Zástupce petičního výboru pro styk se státními orgány:
Doc. Jakub Hruška, U zeměpisného ústavu 3/506, 160 00
Praha 6. (Petiční výbor: Ing. Václav Zámečník, Prof.
Bedřich Moldan, Mgr. Zdeněk Vermouzek, Josef Novák,
Ing. Jaroslav Kostečka, Ing. Petr Mareš, Ing. Martin
Hutař, Ing. Josef Stehlík, Mgr. Martin Střelec, Kateřina
Nesrstová, Pavel Křížek.)
Petice ke stažení na:
http://www.zemedelska-krajina.cz/
bio
l
11/2012
BIOPOTRAVINY
BIOOZVĚNY ZÁŘIJOVÝCH AKCÍ
IV. OLOMOUCKÝ BIOJARMARK
Počasí v den konání akce nebylo zrovna
slunečné, ale to vůbec nevadilo návštěvníkům ani pořadatelům. Sortiment
biovýrobků byl tradičně široký. Příchozí si
mohli koupit přírodní čistící prostředky, českou certifikovanou kosmetiku,
oblečení z biobavlny, ovoce a zeleninu,
fair trade výrobky, sýry, džemy, sirupy,
pivo... V ekoporadně pod širým nebem se
lidé mohli dozvědět odpovědi na své
otázky týkající se ekologického zemědělství a ochrany životního prostředí. Pro
zpestření byla připravena výstava
fotografií mapujících uplynulých dvacet let
Hnutí DUHA Olomouc. Atmosféru jarmarku podtrhla cimbálovka Musica
Veronica z jižní Moravy.
(obo)
BIOZEMĚDĚLSKÝ DEN 2012 NA SASOVĚ
Počasí opravdu přálo a na hospodářství jsme
tak mohli letos uvítat rekordní počet návštěvníků :-) Děkujeme všem, kdo se Biozemědělského dne zúčastnili!
Zájemci viděli venkovní ustájení čuníků pod
stany i ve výbězích, skot na pastvinách, brambory i les konopí (viz foto). Shlédli novou bioplynovou stanici v provozu a navštívili i faremní biojatka. Nechyběla ochutnávka faremních
dobrot a v obchůdku možnost nakoupit sasovské produkty. Grilovali jsme sasovské klobásy
(i když ty vzhledem k velké návštěvnosti
bohužel již po poledni došly), vepřovou krkovičku a pečeni, uzené vepřové a z hovězího masa veverku, neboli vyhlášený „hanger“ steak.
Děti se povozily na konících, kreslily, kojily
telátka, zkoušely si dojení na trenažérech,
řádily na trampolíně a spolu se svými rodiči
soutěžily ve znalostním kvízu. Tři vylosovaní
úspěšní řešitelé obdrželi jako odměnu štangličku kančího biolovečáku.
www.biofarma.cz
Trenčiansky BIOjarmok 2012
– bolo všetko ☺
O záměrech Školského hospodárstva v Búšlaku
na jižním Slovensku jsme informovali v Bio
9/2010. Místo vývozu zejména slunečnicové
oleje ve velkém do Německa jej stáčí a balený
prodávají sami. Nabídku olejů lisovaných za studena představili na Trenčianskom biojarmoku.
FOTO – biospotrebitel.sk
bio
l
11/2012
Danka a Katka z programu zelená škola
Mierové námestie v piatok
28.
septembra
ožilo
pohodovou atmosférou BIO
jarmoku. Ponúkalo sa
skvelé jedlo a pitie, tešili príjemné chvíle v kruhu udí
s podobným eko a bio
videním sveta. Motto
BIOjarmoku – Festival chutí,
vôní a krás života s láskou
k prírode – sa z pohadu
organizátorov naplnilo do
bodky. Vaka všetkým účastníkom za deň plný radosti.
Klaudia Medalová
3
Postupný a úspěšný růst obchodu zdravé výživy a firmy Bazalka v Hradci Králové vstupuje do třetího desetiletí
I přes vzpomínky je čas jít kupředu
Bazalka Hradec Králové oslavila letos 20 let své činnosti. Majitelé si našli
čas ohlédnout se za uplynulými léty, kdy se z jednoho malého snu vybudovala fungující firma, a se zaměstnanci už tří provozoven Bazalky výročí
pěkně oslavili. Nebyla by to však Bazalka, kdyby nepřipravovala znovu
něco nového. Dva roky hledali nové prostory pro další rozvoj firmy a letos
se podařilo odstartovat nový projekt v Třebechovicích.
Jany Lukešové, majitelky firmy Bazalka,
jsme se u příležitosti výročí vyptávali.
Jak vzpomínáte na své začátky v obchodě a na začátky Bazalky?
V každodenním běhu člověk velmi rychle
zapomíná, a tak jsme pro celou firmu k dvacetinám připravili na počátku roku krásnou
oslavu na zasněžených horách. Odměnili
jsme všechny, kteří pro nás v současné
době pracují. Byl to vlastně důvod zavzpomínat i na začátky. Bazalka zahájila své
podnikání na začátku 90. let. Doba po
sametové revoluci byla příznivá pro nové
myšlení a aktivity. Shoda okolností přispěla
ke vzniku první malé prodejny na Starém
městě v Hradci Králové. Byli jsme mladí,
plní energie a elánu, takže pro nás nebyl
žádný problém vozit první zboží v batohu
na zádech přes půl republiky, psát po nocích obchodní dopisy na psacím stroji
s vybledlým kopírákem a hledat v kuchařkách našich babiček recepty pro inspiraci.
Věřili jsme, že základem dobrého obchod je
mít dobrou a rozmanitou nabídku včetně
maloobrátkových druhů zboží. Pro podporu
prodeje jsme pro ně dělali speciální ochutnávky a zařazovali je do našeho jídelníčku
a museli jsme být připraveni odpovědět na
mnoho otázek našich zákazníků k jednotlivým produktům. Tím jsme byli a jsme
jedineční, protože mnoho potravinářských
obchodů prodává pouze rychloobrátkové
zboží. Korunou naší jedinečnosti jsou pak
naše vlastní výrobky, pro které se naši
zákazníci stále vracejí.
Kaštan nám napověděl
Co vás přivedlo k myšlence přejít jinam
a zvětšit obchod i jídelnu?
Musím říct, že hlavním motorem našeho
rozvoje byl vždy rostoucí zájem našich zákazníků, a tak se nám v roce 2000 podařilo zrekonstruovat prostory bývalého fotoateliéru na novou alternativní jídelnu a prodejnu. Posunuli jsme se do obchodního
Být jedineční
Byli jste spolu s manželem od počátku
průkopníky v „zaplňování“ mezer. Již samotný vznik Bazalky byl spojen s možností koupit si i v Hradci Králové suroviny
pro alternativní stravování, kterým jste se
sami zabývali...
Naši první prodejnu jsme vybudovali – v té
době – na obchodně „mrtvém“ místě Hradce
Králové. Spojili jsme koncept tří ekonomických
aktivit najednou: prodejnu, malou jídelnu a večerní čajovnu. Jedinečné spojení těchto tří
aktivit nám velmi pomohlo k rychlému rozvoji firmy. Díky malé jídelně se v Hradci Králové
velmi rychle podařilo rozbít obecně zavedený
mýtus „co je zdravé, nemůže být dobré“.
Hodně jsme tehdy experimentovali, rozdávali
recepty zákazníkům, účastnili se propagačních akcí nebo je sami pořádali.
Na kterou akci vzpomenete i po letech?
Snad největší peckou pro nás byly účasti na
rockových festivalech. Takřka jsme nespali, ale
vědomí, že naše na místě připravované výrobky byly prodány ještě před jejich upečením,
pro nás bylo sladkou odměnou. O půlnoci
všem „párkařům“ došel dech a ve stánku
u Bazalky se kouřilo z komína až do rána...
Měli jste nějaké potíže?
Na začátku každého podnikaní jsou nejrůznější problémy. Ani nám se zákonitě nevyhnuly. Musím přiznat, že jsme se několikrát ocitli v bodě, kdy jsme chtěli všeho
nechat. Naštěstí nám v prodejně v Tomkově
ulici přibývaly regály, police a zvětšovaly se
objemy hrnců, a tak jsme vždy, i ve chvílích
nejtěžších, našli odhodlání pokračovat dál.
4
centra Hradce Králové, blíže větším úřadům
a školám, k hlavním zdrojům našich zákazníků. Perličkou je, že hlavní slovo pro konečné rozhodnutí pro výběr místa Bazalky ve
dvorku měl na dvoře rostoucí jedlý kaštan.
– Stál uprostřed kopřiv a plevele, ale bylo
z něho cítit, že právě jeho přítomnost přispěje k pohodě našich zákazníků na letní
terase i v zimní zahradě. Ke třem hlavním
jídlům tu přibyly dva druhy polévek a jedno
sladké jídlo bez cukru. Rozšířila se nabídka
koláčů a novinkou byla pestrá nabídka čerstvých salátů...
Jana Lukešová při setkání sekce prodejců
Jste bioobchod, daří se biopotraviny
využít i v jídelně?
Denně kuchařky zpracovávájí několik desítek kilogramů kvalitní zeleniny doplněné
sezónní biozeleninou a ovocem. Velká část
suchých surovin je v kvalitě bio, ale naši produkci nelze prozatím certifikovat. Nevelké
skladovací prostory neumožňují oddělit
suroviny bio a konvenční, a tím splnit jeden
ze základních požadavků na certifikaci.
Jak jste o sobě dávali vědět?
S lépe vybaveným zázemím jsme se mohli
pustit do dalších osvětových akcí. Vždy nám
šlo lépe připravit propagaci vlastní prací než
tvořit reklamní kampaně. Je to asi náš osud
získávat nové zákazníky jednoho po druhém.
Díky tomu však pozorujeme zajímavý efekt,
stali jsme se pro naše zákazníky určitým standardem kvality, kvůli kterému se vracejí. Je to
velmi příjemné zjištění, které na druhé straně
velmi zavazuje. – A tak světlo světa spatřuje
kromě Dnů Země i účast na královéhradeckých Dnech zdraví, spolupořádání letních prázdninových pobytů spojených s esoterickými
aktivitami. Před několika lety začala aktivní
spolupráce se Střediskem ekologické výchovy Sever, která vyústila ve vznik tradice pořádání Biojarmarku. Vznikl propagační koncept
Vaříme z biopotravin, který představuje pravidelné měsíční ukázkové vaření z prodávaných bioproduktů. Návštěvníkům se kromě
teoretického výkladu dostává možnost vidět
postupy zpracování, mohou výsledný produkt
ochutnat a ještě si domů odnesou recept.
Má pro vás toto úsilí věnované osvětě
jaksi navíc vůbec význam?
Určitě ano, druhý den po ukázkovém vaření
z regálů mizí předváděné výrobky. Ještě
musím připomenout například vaření pro
maminky s dětmi v klubu Sedmikráska nebo
povídání o zdravé výživě na půdě královéhradecké redakce Českého rozhlasu. Nebo se
vám dostane inspirace ze světa. Kdysi se můj
muž účastnil exkurze PRO-BIO svazu
è
bio
l
11/2012
è v Německu. Bylo to z kraje podzimu,
kdy dozrávala jablka a spousta pěstitelů
biojablek si stěžovala, že nevědí, co s nimi.
V Německu bylo přitom k mání velké spektrum výrobků z jablek. Během tří týdnů po
jeho návratu se nám podařilo domluvit se
s pěstitelem biojablek, sehnali jsme moštárnu v Opočně, která byla ochotna vyhradit
jeden den na moštování biojablek, a dopravit
na místo i kontrolora z KEZ. Láhve od minerálek jsme posháněli po velkoobchodech
s nápoji a biomošt byl na světě. Od té doby
pravidelně moštárna v Opočně moštuje i biojablka, v současné době z ekologického
sadu Jemelíků v Rytířově Lhotě.
Chtěla jsem vždy nabízet
široký alternativní sortiment
Bazalka ve dvorku v sobě kromě alternativní jídelny skrývá i malou prodejnu, sklad a kuchyni. Vím, že se u vás vystřídá denně hodně
zákazníků, nebylo nakonec i tady těsno?
Máte pravdu. Malé skladové prostory nám
stále více zabíraly suroviny pro restauraci
a viděli jsme nutnost najít nové prostory pro
prodejnu. Jako na zavolanou se uvolnily větší
prostory prodejny nedaleko na Gočárově
třídě a ke Dni Země v roce 2006 se nám
podařilo otevřít samoobslužnou prodejnu Bazalka Bio. Konečně jsme mohli našim zákazníkům všech možných výživových směrů
nabídnout pestrý sortiment zboží včetně
výrobků chlazených, ve kterých jsme v minulosti cítili z naší strany největší mezeru. Koncept samoobsluhy dále zvýšil prodej ekologické drogerie a přírodní kosmetiky. Své
místo zde má i pečivo, biopečivo, naše vlastní výrobky a biozelenina.
Změnili se také zákazníci?
Nemohu nyní říct, která ze skupin obyvatel
v naší prodejně převažuje. Denně u nás najdete mladé lidi i starší občany, maminky
s dětmi, sportovce, podnikatele, zákazníky
s nejrůznějším zdravotním postižením...
Osobní kontakty jsou nezbytné
Za dvacet let činnosti se z Bazalky stala
relativně velká firma. V současné době v ní
pracuje ve třech provozovnách okolo třiceti lidí nejrůznějších profesí. Jaké s nimi
máte zkušenosti?
Za dvacet let nám prošlo rukama několik
stovek zaměstnanců. V každém z nich jsme
se snažili vidět především člověka a podpořit v něm to dobré. Proto nyní cítíme potřebu investovat do vzdělání zaměstnanců,
a to nejen po odborné stránce, ale i po stránce psychologie a mezilidských vztahů.
Jste mimo jiné, v posledních letech i vedoucí
sekce bioprodejen při Svazu PRO-BIO...
Sekce se snaží, aby vize rozvoje prodeje
biopotravin mohly využít i ostatní registrované prodejny. Pokračuji v činnosti, kdy se v
90. letech na setkání prodejců v Hradci
Králové hledaly odpovědi na otázky, jak podpořit a rozvíjet prodej biopotravin a ostatních
produktů ekologického zemědělství. Díky
spolupráce s lidmi ve výboru sekce a ve
svazu PRO-BIO se podařilo uskutečnit pro
členy sekce zájezdy po farmách v Německu a
Švýcarsku, organizují se akce okolo měsíce
potravin, školení a odborné semináře. Vše
bio
l
11/2012
směřuje k tomu, aby měly bioprodejny větší
rozhled, více inspirace a vyšší odborné
znalosti.
Změnily se také vztahy mezi vámi a zákazníky a obchodní praktiky?
Ač to na první pohled nevypadá, naši zákazníci stále více inklinují k osobním kontaktům. Spatřují ji v nich určitou míru bezpečí,
když znají výrobce od něhož zboží pochází.
Krásnou ukázkou je u nás nově zavedená
tradice prodeje bioburčáku z ekovinařství
Pollau z Pavlova. Známe se s Abrlovými
prakticky od začátku našeho podnikání, a tak
vznikl nápad, zda by nechtěli u nás zkusit
jeden den prodávat svůj bioburčák. Nejednalo se o pouhý prodej velmi chutného produktu, ale šlo doslova o lidské pohlazení.
Přítomnost jadrného moravského slova
uprostřed Hradce a návraty zákazníků pro
další láhve nakonec docílily při loňské premiéře výčepní rychlost 50 litrů burčáku za
hodinu. Letos se lidé na akci již těšili a museli
jsme ji nakonec i zopakovat. Podobně je to
Jana Lukešová přebrala v lednickém zámku
ocenění „Nejoblíbenější bioprodejna“ PROBIO Svazu ekologických zemědělců.
FOTO – Sylva Horáková
s bramborami na uskladnění od Aleše
Horáka nebo jablky od pana Plíška.
Chystáme malou „revoluci“
Předpokládám, že tyto akce přivádí do
Bazalky další zákazníky, stačíte jejich
požadavkům?
Rozhodli jsme se nyní investovat do výroby,
protože růst poptávky po hotových jídlech
a pekařských výrobcích a kritika zákazníků,
že jsou jídla rychle vyprodána, nás dovedly
k myšlence vybudovat větší výrobnu, která
by pomohla našim prodejnám a restauraci
zajistit nabídku v delším čase prodejní doby.
Měla by se uvolnit kapacita i pro dodávky
pro mateřské školy, nejrůznější bufety a kantýny. Zároveň by měl vzniknout prostor pro
zahájení výroby trvanlivějších výrobků a hotových produktů pro bezlepkovou dietu.
Bazalku čeká na počátku příštího roku
asi největší „revoluce“ od jejího vzniku.
Co bude nový provoz v Třebechovicích
vyžadovat?
Musíme díky nové výrobě změnit dlouholeté
schéma fungování firmy. Prakticky nezůstane
kámen na kameni. Nezačínáme však znovu,
jen posouváme vše, co umíme, o kousek
výš. Můžeme se opřít o náš stávající personál a doufáme, že se nám podaří dobře vybrat nové zaměstnance. Můj muž, který se
nyní opět podílí na stavební přípravě výrobních prostor, rád používá rčení pana Halíka:
„Není pevné, co je bez chvění.“ – A tak se již
po několikáté „chvějeme“ a děláme vše pro
to, aby rozjezd další Bazalky dopadl dobře.
Sílu nám dávají i dvě letošní ocenění. Bazalka Bio byla vyhlášena Nejoblíbenější bioprodejnou roku a restaurace Bazalka ve
dvorku získala Cenu spokojeného zákazníka pro Královéhradecký kraj.
Za rozhovor poděkovala
Mirka Vohralíková
FOTO – autorka
(Pro představu o provozu ve firmě se podívejte
na video Den v Bazalce – www.vimeo.com/
39097251)
5
BIOOBCHŮDEK NA TOULCOVĚ DVOŘE
– malý, ale chce být domácí a český
Veroniku Haramulovou jsme v minulém čísle Bio představili jen malým snímkem z obchůdku. Splnil se jí sen, vlastnit alespoň malý krámek... Ona – i její
kolegyně – uvítá ráda všechny návštěvníky pražského Toulcova dvora.
Trochu jsme paní Veroniku vyzpovídali.
Od kdy biopotraviny prodáváte, byla
jste prodavačka nebo vás k tomu něco
nebo někdo postrčil?
Jedenáct let jsem pracovala pro firmu
Country Life. Nejdříve jako provozní v prodejně v Melantrichova, pak jsem si chvilku
odskočila na mateřskou, ze které jsem se
vrátila dříve než jsem měla původně v plánu, a to na místo obchodního zástupce
VO Country Life pro Prahu a Brno. Byla to
náhoda a moje sestřenka, co mě před
lety do biopotravin postrčila. A musím říct,
že jsem nikdy nelitovala, i když možnost
zařídit si svůj malý, klidný, voňavý krámek
byl vždycinky můj sen. Za jeho splnění
vděčím panu Miloši Růžičkovi a jeho ženě
Veronice, kteří přišli s nápadem předat
krámek, který vybudovali na Toulcově
dvoře někomu, jako jsem já, lidem na Toulcově dvoře, kteří mi věřili, a samozřejmě
svému muži, který se k tomu velice pěkně
chlapsky postavil a splnění mého snu od
začátku láskyplně podporoval. ☺
duktů v biokvalitě bych volila raději české
bio, ale toho zatím na můj vkus mnoho v
nabídce zdejších výrobců není, bohužel.
A pak mě trošku trápí sezónní výpadky v
nabídce, které sice plně chápu a respektuji, ale hůře se to pak vysvětluje zákazníkům. Myslím tím to pro nás obchodníky neradostné období, kdy ovečky
mají méně mléka a zmizí např. pravá ovčí
ricotta, kdy kozénky jsou březí a mléka
a sýru ubývá, kdy slípky méně nesou, a
kdy pokročí podzim a moji oblíbení sedláci zazimují svoje zahrady...
Co byste třeba v tomto oboru maloprodeje či prodeje biopotravin nejraději změnila?
Opravdu nejraději? Nejsem ekonom
a politice „raději nerozumím“, ale určitě
DPH! Snížit! Jestli se opět zvedne DPH
na potraviny, na konečných cenách
nákupů to zase bude znát. Mám strach,
že si to dobré a poctivé
někteří z našich zákazníků nebudou moci
dovolit. Mně nevadí
zvýšené DPH na elektroniku, auta, alkohol
a podobně, ale poctivé
základní potraviny, třeba ty od českých ekosedláků, ty by měly být
dostupné všem. Vždy
zdraví máme jen jedno!
*
Redakce Bio děkuje
za odpovědi a čtenářům spolu s Veronikou přeje ještě barevný konec podzimu a házíme společně
rukavici do ringu pro všechny české,
moravské i slezské ekozemědělce, kteří
mají co nabídnout, aby se ozvali. A nejen
bioobchůdku na Toulcově dvoře.
bioobchůdek Toulcův dvůr
www.biotety.cz
FOTO – redakce Bio
ZDRAVĚ A BIO
Kdo k Vám chodí nakupovat, co lidé
kupují nejčastěji?
Našimi zákazníky jsou převážně
maminky, které do Toulcova dvora
docházejí se svými dětmi na různé
kroužky, za koníky a zvířátky, do mateřinky nebo do školky, ale daří se nám
oslovit i nové zákazníky z různých částí
Prahy, kteří vyhledávají kvalitní potraviny.
A už jsou bio nebo něco z produkce
českých sedláků. Chodí si k nám nejen
pro čerstvé poctivé pečivo, tvarohy a sýry,
biozeleninku, ale i pro rady a recepty.
Co byste třeba také ráda prodávala a
nikdo zatím nevyrábí nebo nenabízí?
Víte, miluju všechno poctivé a nejraději
české. Místo drahých dovozových pro-
6
V NOVÉM BORU
Blanka Kadlecová vede prodejnu zdravé výživy
v Novém Boru, nabízí biopotraviny, bezlepkové
potraviny, biokosmetiku, ekodrogerii a organizuje
objednávání biobedýnek.
bio
l
11/2012
TUŽ
Dotace na agroturistiku mají přednost?
Staroměstské Bioslavnosti umožňují návštěvníkům vypravit se do okolí a poznat především místní ekologické zemědělce. Vloni se redakce vypravila do
Brané ke Skřivánkovým a zastavila se v Horní Hedeči u Podzimkových, obě
rodiny se věnují ekologickému chovu dojnic. Pavel Mrázek, ekologický
zemědělec, chová skot bez tržní produkce mléka ve Vysokých Žibřidovicích,
kam exkurze zamířila letos.
Strmá cesta z hlavní trasy od Starého
Města pod Sněžníkem, pomaloučku
zdolaná autobusem s „výletníky“ za zemědělstvím ze staroměstských Bioslavností,
skončila projetím okolo několika venkovských stavení až na vrcholku sedla mezi
kopci. Na pastvině – plochém sedle na
Křížovém kopci – se páslo velké stádo
skotu. Pavel Mrázek kříží stádo plemene
Aberdeen Angus postupně s českým červenostrakatým skotem, který se tu osvěčil.
O maso z tmavé varianty plemene není
kupodivu velký zájem.
Mladý hospodář, chová skot celoročně
na pastvině pro maso – skot bez tržní produkce mléka. Stádo má kolem 300 zvířat
a k dispozici mu je 440 ha. Od pozemkového fondu má pronajato 400 ha a vlastních má 40 ha. Na první pohled idylický
pohled na pasoucí se stádo mladý
hospodář komentoval: „Když je třeba krávy
a telata zvyklá na volný pohyb sehnat
dohromady kvůli nějakému veterinárnímu
zásahu, nebo kvůli odvozu, je to leckdy
nesnadné. Býky musíme také chovat po
většinu roku odděleně.“ Na prodej se
odvážejí hlavně telata, tzv. zástav, která se
prodají většinou do zahraničí – Řecko,
Slovinsko, Chorvatsko... Letos byla velká
poptávka v Rusku, kam vyváželi krávy na
chov. Vývoz dobře obstarávají odbytové
organizace. Jatečný dobytek zase směřoval do Rakouska.
Pavel Mrázek s kobylkou plemene Norik
bio
l
11/2012
vyskytuje vzácný chřástal polní. Tento pták
sem přilétá v květnu ze subsaharské
Afriky, aby se tu rozmnožil a do září vychoval mláata, proto se seč musí opozdit.
Chřástal je trochu menší než koroptev.
Když se exkurze návštěvníků dostala
zpět k zrekonstruovaným budovám ve
Vysokých Žibřidovicích, Mrázek vysvětlo-
val: „Získal jsem dotaci
3 mil. korun na rekonstrukci budov na penzion, ale místo nich
bych raději uvítal dotaci
na
traktor.
Z EU
dostanu dotace, ale
nesmím vlastně nic ze
zemědělství dělat podle
své potřeby, svazují
mne podmínky poskytnutí dotace... Prvovýroba
se tak vyčerpává.“
Penzion pro hosty,
spíše pro rodiny, sloužil
Nově vybudovaný penzion ve Vysokých Žibřidovicích
již pro letní sezónu
V hospodaření mu pomáhají dva zaměst- a bude sloužit už i pro tuto zimu. Vysoké
nanci a na sklizeň sena si najímá jinou Žibřidovice nejsou tak atraktivní pro
firmu. Letošní zima byla velmi špatná, bylo vášnivé sjezdaře, ale běžkaři tu mají
mnoho sněhu a sklizeň sena byla v těchto mnoho pěkných tras.
polohách nad 600 m nadmořské výšky
K pohodě hostů přispívají i koně, kteří jsou
chudá. Dotace na hektar i hospodaření zde chovaní spíše pro potěšení. Dožívá tu
v méně příznivých podmínkách pokrývají oceňovaná plemenná kobylka plemene
zatím co je třeba. Podmínky ekologického Norik. O Noriky sloužící dobře pro potahy
hospodaření a přijaté dotace na čtyři roky
a práci v lese či na poli už, bohužel, není
Pavla Mrázka svazují, takže půdu, která je
velký zájem (viz Bio12/2011). Za kamaráda
určena jako louka či pastvina, nemůže
má kobylka arabského plnokrevníka.
zorat a vypěstovat si potřebné obiloviny ke
Tento kout pod Kralickým Sněžníkem
krmení sám. Krmivo pak musí kupovat.
Pastviny se nesmějí hnojit a je kontrolo- láká turisty k pobytu zachovanou zelení,
ván limit dusíku. „Je to i praktické opatření, členitostí krajiny a klidem, který z ní vyzaprotože kdyby bylo moc dusíku v pastvině, řuje. K návštěvám zvou i zajímavá místa
krávy hynou. Seče se tu dvakrát do roka v okolí – Lázně Jeseník či klášter u Králík,
a jednu seč je dobré rozvláčet jako zelené nedaleký Kralický Sněžník. Místo je spojeno železnicí i autobusovými linkami
hnojení,“ říká ekologický zemědělec.
Pavel Mrázek hospodaří v přilehlé přírod- s „civilizací“.
TEXT a FOTO
ní rezervaci, území patří mezi ptačí oblasti
Mirka
Vohralíková
v režimu Natura 2000. Na loukách se
7
SNÍDAŇOVÉ KOKTEJLY
dodávají tělu tolik potřebné vitamíny
a minerály. A nejen ty...
Rozličnost světa, ve kterém žijeme, charakterizuje různorodost, mnohost,
variabilita. Totéž platí i u potravin. Položili jste si už někdy otázku, proč dnešní
supermarkety nabízejí tak úzký profil zboží? Že nesouhlasíte a podotýkáte, že
zboží je v obchodech mnoho? Odpově zní: to sice ano, je ho mnoho, ale
všechno je „na stejné brdo“. Můžete si vybrat mezi špatným a ještě horším
chlebem, popřípadě mezi otlučenou nebo plesnivou okurkou. Ale mnohost,
kterou máme kolem sebe, nám supermarkety nenabízejí. Vždy kolik jen druhů
obilí existuje! A my koupíme jeden dva druhy chleba, přičemž oba jsou
z devadesáti procent tvořeny bílou pšeničnou moukou.
Nejde jen o to, že zboží není v obchodech, ve skutečnosti jde o systém, který
nám brání užít si rozmanitosti světa.
Systém nechce, abychom se příliš kolem
sebe rozhlíželi, abychom srovnávali
a nedej bože ještě i přemýšleli a analyzovali. Nicméně lidé nejsou ovce a v oblasti
kritického myšlení se toho za poslední
dobu událo víc než dost.
Nevěříte? Proč tedy neustále roste poptávka po biopotravinách? A proč lidé
hledají alternativní obchůdky, aby prali
v šetrných prášcích a jedli pokrmy bez
glutamátů? Lidstvo se probouzí z dlouhého spánku, v němž bylo svázáno vědeckými konvencemi, prohlášeními autorit
a tlaky systému. Ne že bychom tlaky
dnes nepociovali, to je samozřejmě nesmysl. Ale kritické myšlení se zvyšuje
a s ním i uvědomění si sama sebe, svého
života, zvyšuje se vědomí zodpovědnosti
za své činy. A více vnímáme i důsledky
spojené s tím, jak se stravujeme. A protože kdo se dnes chce dozvědět něco
nového, tak informace celkem snadno
najde, máme tu vlastně široké spektrum
všeho. Možná se zdá, že si protiřečím se
začátkem článku, ale opak je pravdou:
8
mnohost tu je, ale zatím je skrytá, sice už
klokotá těsně pod povrchem, ale přesto je
třeba si přidřepnout a poodhrnout hlínu,
abychom ji viděli. Zatím ji nemáme v regálech obchodů v úrovni očí. Ale to nevadí. Pokud má člověk něco zadarmo,
neváží si toho. Pokud musí vyvinout
nějakou energii, je to jiné a vydané úsilí je
častěji korunováno úspěchem.
Začali jsme u potravin a u jídla i zůstaneme. Co byste říkali na snídani, po které
se vám nebude chtít spát? Ba naopak,
budete cítit velký příliv energie, rozsvítí se
vám oči, úsměv od ucha k uchu, budete
spokojenější sami se sebou i se situacemi, na které budete narážet, a s těmito
pocity vydržíte až do oběda. Ptáte se, co
je to za zázračnou snídaňovou medicínu?
Nic převratného, vědeckého, ani dříve
lidem neznámého. Je to návrat ke kořenům. Je to syrové ovoce podpořené
semínky, ořechy, kakaovými boby a kvalitními rostlinnými proteiny.
Tyto snídaně se mohou bu mixovat,
nebo z nich můžeme dělat kaše.
Vzniknou tak bu velmi chutné koktejly,
nebo ovocné výživy, kde hustota závisí
na množství ovoce.
Například sezónní ovoce pomixujeme
v mixéru s troškou medu, včelího pylu,
konopnými semínky a vanilkovým hráškovým proteinem. Získáme tak hutnou
a vydatnou snídani, kterou můžeme
dennodenně obměňovat pomocí různého
ovoce, semínka můžeme zaměnit za jakékoli ořechy (ty namáčíme ideálně na osm
hodin před konzumací, aby se staly lehčeji stravitelnými), kakaové boby za kakaový
prášek nebo skořici. Dochutit můžeme
Macou, stévií, Lucumou nebo proteinem
jiné příchutě. Do těchto koktejlů můžeme
také namíchat různé zelené směsi s vysokým obsahem chlorofylu jako je Ormus
Supergrrens nebo Vitamineral Green. Tím
získáme naprosto jinou chu a navíc snídaňovou vitamínovou bombu.
Nicméně, ne všichni mají doma mixér.
Potom je vhodné využít chia semínka,
která dáme do misky (dvě polévkové lžíce
na osobu) a zalijeme vodou. Chia do
sebe nasáknou za pár minut vodu (je
dobré směs občas promíchat) a máme
základ kaše, který můžeme doplnit
jakýmikoli ořechy, konopnými, slunečnicovými, sezamovými nebo lněnými
semínky, sušeným ovocem, medem,
kakaem, palmovým cukrem s nízkým
glykemickým indexem, vitaminem C nebo
dalším čerstvým ovocem.
Obměn je nekonečně mnoho a vás tak
čekají snídaně, kdy žádná nebude stejná
jako ta předchozí. Tato snídaňová
rozličnost nám může pootevřít dveře
v našich skutečných možnostech, a to
nejen u potravin a jejich kombinací, ale
i u života samotného, u jeho různorodosti
a bohatosti.
Přejeme Vám dobrou chu!
bio
l
11/2012
BIDOVERZIT
BIODIVERZITA
Již se „scházejí“ první namnožená semínka
a v říjnu k nám dorazila řada
V září
namnožených semen odrůd,
které si zájemci na jaře objednali
ze Seznamu starých plodin Gengelu
na rok 2012. Podívejme se opět,
jako již tradičně, na některé pěstitelské
zprávy, které je provázejí.
Pěstitel z Kopřivnice pěstoval kukuřici
cukrovou Sacharu a salát Plzeňský kamenáč. O kukuřici napsal: “...odrůda se
osvědčila, chuově výborná, bohužel
první výsev poškodily pozdní přízemní
mrazíky – podle mě je na ně tato odrůda
citlivější, objevila se i sně kukuřičná
(ojediněle). Vlastnosti odrůdy by měly být
zachovány, v okolí několika kilometrů se
jiné pole s kukuřicí nevyskytovalo“. Dobrou
úrodu této kukuřice i z druhého, pozdnějšího
výsevu potvrzoval více než kilogramový
sáček pěkných kukuřičných zrn.
Při popisu salátu kamenáče tento
množitel zavzpomínal, jak jeho dědeček
před několika desetiletími pěstoval tento
salát a sám si ho i semenařil. Po letech se
tak tato odrůda, nebo tento typ salátu, opět
navrací do rodiny. A to je vlastně i jedno
z poslání činnosti Gengelu. Odrůdy, které
pěstovali naši předkové po generace před
námi, znovuoživovat, informovat o nich
a poskytovat jejich osiva zájemcům. Pro to,
aby tyto odrůdy (pokud se zachovaly do
dnešních dní, protože řada z nich nenávratně zmizela – vymřela) našly zpět cestu
na zahrady i na pole a žily v současnosti
společně s lidmi dále. Je to důležité nejen
Palice cukrové kukuřice Sachary
tě se s nimi potkáváme téměř jen v přeměněné, zpracované podobě hotových
výrobků a řada lidí nemá třeba tušení, jak
třeba vlastně vypadá žito, len, čočka či
pohanka.
Ale zpět k dopisům. Některé pěstitelské
zprávy jsou velmi stručné. Občas se však
najdou pěstitelé, kteří se plodinám věnovali
velmi pečlivě a třeba sklizeň zachytili velmi
podrobně. Dá se říci, že vlastně každé semínko spočítali! Příkladem je pěstitel
z Podkrkonoší, který se zaměřil na různé
odrůdy keříčkových a tyčkových fazolí.
Fazol pnoucí „Myší“
26. 4. 2012 zaseto 54 semen k provizornímu stojanu cca 2,5 m vysokém
z lískové tyče a 12 šňůrami rozdělenými
do čtverce 1 m x 1 m okolo tyče na západním okraji záhonu vedle stromu – jabloň
Rubín. Q Dne 6. 8. 2012 sklizeny 3 lusky;
9. 8. 2012 sklizeno 6 lusků; 13. 8. 2012 sklizeno 30 lusků; 14. 8. 2012 sklizeno 7 lusků;
16. 8. 2012 sklizeno 21 lusků; 20. 8. 2012
sklizeny 94 lusky; 25. 8. 2012 sklizeno 8
lusků a 27. 8. 2012 sklizen 1 lusk. Q Lusk
obsahuje až 8 semen, zpočátku je žlutý,
plochý, široký cca palec a dlouhý cca 20
cm. Q Celkem lusků: 170 (prázdné lusky
nezapočítány) Q Celkem semen 802
(v tom vybráno 672 semen kvalitních) Q
Celkem hmotnost semen 300 g (672
vybraných kvalitních semen – váženo
kuchyňskou váhou).
Rekapitulace: Průměrně 4,72 semen na
jeden lusk (počítáno ze všech sklizených
semen); průměrně 3,98 semen na 1 lusk
(jen kvalitních vybraných semen); 0,444 g
hmotnost průměrného semene (počítáno
z kvalitních vybraných semen). Výtěžnost
14,85 sklizených semen na jedno vsazené semeno (počítáno ze všech sklizených semen).
Vzdálenost nejbližších fazolí: cca 3 m
(pnoucí „Troják“ Alenor).
Pozn.: Od 16. 8. 2012 do 20. 8. 2012
panovala velká vedra, kolem 37 st. C,
která se podepsala na tom, že tato odrůda téměř ve stoje uschla, a tím bylo
vysoké množství sklizených nekvalitních,
seschlých semen, protože jsem nebyl
každý den na zahradě a jsem závislý
pouze na dešové vodě.“
(pd)
Leze, leze z ruky had – neboj se, je to jen...!?
člověka a kulturních
S oužití
rostlin je mnohostranné
Detail semen fazolí Myších
z důvodů uchování rozmanitosti života –
biodiverzity, ale také jako uvědomění si
vlastních kořenů, vlastní identity. Mnoho
lidí má k pěstovaným rostlinám velmi silný
citový vztah. O tom svědčí třeba rodinné
odrůdy, které se udržují v rodinách,
předávány v rodové linii z generace na
generaci. Ale i tam, kde byla řada předávání rostlin přetržena vlivem různých okolností, lze toto spojení opět oživit a vztah
znovunalézt – zde je úloha šíření starých
odrůd prostřednictvím Gengelu nezastupitelná. Neméně podstatné je dnes i obecně výchovné působení – seznamovat
veřejnost a zvláště snad mladší generaci
s rostlinami jako takovými. V dnešním svě-
bio
l
11/2012
a bohaté. Zdaleka to není jen
zemědělská práce na poli,
při níž vzniká chléb náš vezdejší;
potrava, s níž se pak potkáváme
u stolu ve dnech všedních
i svátečních.
Vedle těchto dvou, snad hlavních, rovin
je člověk ve spojení s kulturními plodinami v mnoha a mnoha dalších podobách.
Jednou z nich jsou různé dětské hry s
rostlinami. Hezký příklad takovéto hry
mohli zažít při cestě v polích účastníci
setkání pěstitelů starých plodin Gengelu
letos v létě. Zbytek ječmene na okraji pole
posloužil k názorné ukázce a oživení této
staré dětské hry. O její zachycení i pro
čtenáře Bia jsme posléze požádali
pamětnici a zde je její zápis:
Děti ještě hrávaly pozoruhodnou hru s klasy různého obilí s jemně zubatými osinami.
Notový zápis popěvku k dětské hře. (repro
zápisu P. Kisslinga)
V Pardubicích si šestileté děti ukazovaly
tuto hříčku: zavři v dlani klas s vousy
směrem dovnitř, pak ukazováčkem druhé
ruky popotahuj kůži od zápěstí a zároveň
si zanotuj tuto říkanku:
Had leze z díry, vystrkuje kníry.
Bába se ho lekla, na kolena klekla.
Ty se bábo nelekej,
na kolena neklekej!
è
9
Obchody a jejich ispirace rostlinami
Při listování měsíčníkem Bio najdeme na konci vždy Mapu bioprodejen. Možná,
že ne všichni čtenáři tento přehled prodejen pročítají, přesto však i on může být
z mnoha pohledů zajímavý. Jinak kromě (bio)potravin nabízejí tyto obchody mnohdy
svým návštěvníkům i potravu duševní – literaturu o výživě a stravování, o ekologii, o filozofii a v neposlední řadě také náš Bio – měsíčník.
Obchody toho druhu nesou ve svém názvu, a to v číslech Bio ze současnosti, ale též
zalistujeme-li zpět v ročnících z let minulých – velmi často odkazy na zdraví. Například
Zdravá výživa, Zdravé potraviny, Zdravěnka, Brána ke zdraví apod., nebo
také přímo poukazují na biopotraviny:
třeba Biosvět, Biomarket, Bio-dia, Bio
Home. Kromě toho objevíme v jejich
názvech velmi často i jména rostlinná.
Někdy jsou to rostliny léčivé a koření –
třeba prodejna Rozmarýna, Bazalka,
Máta nebo Salvia, česky tedy šalvěj.
V rostlinném světě mají širší inspiraci
i obecné názvy jako Grano, čili zrno,
nebo Herba, jinak označení pro na.
Vedle toho to může být také Bellis, což
je sedmikráska nebo Slunečnice či
dokonce trochu exotická Mandragora.
Slunečnice není jen krásná rostlina, z jejíchž semen se lisuje olej, ale také název prodejen biopotravin v Kolíně, Českých Budějovicích, a také
jídelny a prodejny v Plzni (na snímku).
Přímo na obiloviny, od nepaměti základ
naší stravy, ukazují zase jména Ječmínek nebo Špalda. Rostlinné názvy
jsou tu symbolem pro zdraví, zdravou
potravu, vitalitu a stravování. A to
Slunečnice ruská
stravování naše vlastní individuální doma, protože z potravin koupených ve
zdravých výživách a bioobchodech si doma ukuchtíme třeba dobrý oběd, ale i stravování veřejné, protože řada prodejen má vedle obchodu i občerstvení nebo malou
restauraci. Valná část sortimentu těchto prodejen je rostlinného původu, ba někde se
jejich nabídka záměrně vyhýbala masu a masným výrobkům. S nadsázkou a zjednodušením bychom tedy mohli říci, že rostlinné pojmenování je jistým synonymem pro
zdravou výživu člověka. Najdeme názvy rostlinné, alespoň pokud zůstaneme u biopotravin,
budeme ale asi těžko hledat prodejny „U selátka“ nebo „Biosvíčková“. I když není
vyloučeno, že i ty se možná někdy objeví...
(pd)
Šokující zjištění: krysy krmené geneticky upravenou
kukuřicí a napájené Roundapem mají nádory
Krysám krmeným po celý jejich život
geneticky upravenou kukuřicí (GMO) a
stopovým množstvím herbicidu Roundup vyrostly obrovské nádory, došlo
k silnému poškození vnitřních orgánů
a předčasnému úmrtí.
Vyplývá to ze závěrů francouzské studie,
která sledovala dlouhodobý vliv konzumace geneticky upravené kukuřice. Jde o
dosud nejdůkladnější studii vlivu GM plodin na zdraví zvířat. Výsledků studie si všímají všechna média, šokovaná fotografiemi
krys s několika obrovskými nádory, v některých případech tak velkými, že krysám
nedovolovaly dýchat. Zvířata krmená
geneticky upravenou kukuřicí trpěla nádory mléčných žláz a silným poškozením
jater a ledvin. Podle francouzských výz10
kumníků 50 procent samců a 70 procent
samiček umřelo předčasně ve srovnání
s 30, respektive 20 procenty u kontrolní
skupiny.
Studie nese název „A Comparison of the
Effects of Three GM Corn Varieties on Mammalian Health.“ Byla vydána ve vědeckém
časopise International Journal of Biological
Sciencies. Studie, kterou vedl Gilles-Eric
Seralini z francouzské univerzity v Caen
v roce 2009, byla první, která zkoumala
dlouhodobý vliv konzumace GMO na
zdraví organizmu.
Hlavní závěry studie:
* až 50 procent samců a 70 procent
samiček předčasně zemřelo;
* krysy, které pily stopová množství herbicidu Roundup (množství povolené pro
è
V padesátých letech minulého století,
ve stejné době, v jiné zemi střední Evropy,
ve Švýcarsku, dvanáctiletí kluci, tedy o kus
pokročilejší v přírodních vědách, se také
chopili tohoto užitečného klasu ječmene
a prostě ho bez řečí vhodili za límec halenky své oblíbené holky. Tato praxe beze
slov sice postrádala veškerou poezii, ale
byla snad též ku prospěchu věcí vůbec.
Hra s obilným klasem (ječmene) je jakýmsi kouzlem. Vidíme, že klas zjevující
se jako had s kníry z lidské dlaně postupně vylézá ven a sám, aniž by se ho kdo
dotýkal. Pohybuje se dál po zápěstí
a předloktí čile vzhůru. Hříčka je samozřejmě snadno vysvětlitelná přítomností
ostrých hrotů na osinách, které umožňují
pohyb jen vpřed – had pak leze stále
dopředu. Slova popěvku navíc umocňují
dětský prožitek, spojují pozorovaný pohyb klasu s dějem písně... Že však osiny
mohou být na lidské kůži velmi citelné, je
vidět z druhého použití. Zde slouží osinatý klas k projevu probouzejícího se
zájmu chlapců o druhé pohlaví.
Jak vidno z obou dětských her, v nichž
klas hrál hlavní roli, nemusí být obilí zdaleka jen jakousi vzdálenou věcí, kterou
v dnešní době na polích v létě sežnou
kombajny, a pak se z ní kdesi upeče chléb
nebo rohlíky. Klas může být zároveň kouzlem na dětské ruce nebo za límcem
výrazem projevu první lásky!
(pd)
Had s vousy už vylézá z dlaně!
P. Kissling
zdroje vody v USA), trpěly o 200 až 300
procent zvětšenými nádory;
* krysy krmené GM kukuřicí a stopovým
množstvím Roundupu trpěly silným poškozením vnitřních orgánů, včetně jater
a ledvin;
* během studie byly krysy krmeny kukuřicí
NK603 vyráběnou společností Monsanto
a běžně pěstovanou ve Spojených státech
jako krmivo pro dobytek a pro potravinářskou výrobu.
Francouzská vláda již reagovala a požádala zdravotní orgány, aby věc dále zkoumaly. Zprávu také zaslala Evropským
úřadům s výzvou, aby udělaly vše pro ochranu zdraví obyvatel. Rusko vydalo v souvislosti
s výsledky výzkumu zákaz dovozu geneticky
upravené kukuřice. Pokud by následovaly
v zákazu další státy, může to pro USA znamenat zásadní ohrožení vývozu.
Zdroj: Reuters, IJBS, in: bio.info.cz
bio
l
11/2012
Biospotřebitelský KOKTEJL
MLÉKO A BIOMLÉKO
Proč bych si měla kupovat dražší biomléko. Proč bych se měla trmácet někam
na statek nebo k mlékomatu? Krávy
z venkovního pobytu mohou být třeba
nemocné...
Lenka, Brno
Na pomoc k odpovědi jsme si vzali opět
publikaci Ekologické zemědělství bez
mýtů, CTPEZ, Brno.
Jistý počet srovnávacích studií kvality mléka
z ekologického a konvenčního zemědělství
však již existuje a ve většině těchto studií se
udává, že biomléko, ve
srovnání s konvenčním,
má prokazatelně vyšší
obsah některých bioaktivních látek, které mají vliv na zdravotní stav
konzumenta.
Biomléko oproti konvenčnímu mléku
obsahuje více
* alfa-tokoferolu (vitaminu E), až o 50 %;
* beta-karotenu (vitaminu A), až o 75 %;
* omega-3 polynenasycených mastných
kyselin, až o 68 %
* CLA (konjugované kyseliny linolenové),
až o 500 %;
* ALA (alfa-linolenové kyseliny).
Všechny tyto látky mají prokazatelný vliv
na lidské zdraví. Vitaminy E a A udržují
oxidační stabilitu a jejich obsah v mléce se
zvyšuje hlavně po zkrmování velkých
dávek zeleného krmení, pastvy a jetelotravní siláže. Vitamin E je důležitým antioxidantem nejenom tuků, ale působí pozitivně
v prevenci oxidačních procesů buněk, a tím
zpomaluje jejich stárnutí. Má příznivý vliv na
průběh některých onemocnění jako je
cukrovka, arterioskleróza a při počátečních
stavech některých druhů rakoviny. Vitamin E
snižuje pravděpodobnost vzniku trombózy.
Vitamin A, hlavně karotenoidy lutein
a eaxantin, působí pozitivně při prevenci
celé řady očních chorob, má příznivý vliv při
onemocnění oční sítnice a špatném vidění.
Esenciální mastné kyseliny CLA a ALA
(omega-3 mastné kyseliny) si lidský organismus nedokáže vytvořit a musí být proto
přijímány potravou. Omega-3 mastné
kyseliny LA a ALA se podílejí na vývinu oční
sítnice a mozku, ovlivňují průběh autoimunitních onemocnění a Crohnovu nemoc.
Mohou zmírnit negativní účinky mírné
hypertenze a revmatické artritidy. Mají pozitivní vliv proti kardiovaskulárním onemocněním. Omega-3 mastná kyselina CLA má
vliv na funkci nervové soustavy a ochranný
účinek při onemocnění srdce. CLA působí
preventivně i proti některým formám rakoviny prsu, kůže, prostaty a střeva a proti
obezitě. Stimuluje imunogenní systém
a potlačuje potravní alergie. Přispívá k prevenci osteoporózy a revmatické artritidy.
Kojící matky, které konzumují převážně
biohovězí a biomléko, mohou mít v mateřském mléce až o 50 % větší obsah
trans-vakcenové a „bachorové“ mastné
kyseliny vedle CLA, konečného produktu
izomerace a hydrogenace LA metabolismu
přežvýkavce, které chrání před rakovinou
a chorobami, jako je artritida, nemoci srdce
a astma.
Se změnami v technologiích živočišné produkce se obsah CLA v mase a mléce dramaticky snížil. Před 40 lety byl například v USA
obsah CLA v hovězím mase více než 3 %.
V roce 1990 už nedosahoval v průměru ani
1 %. Může s tím souviset i nárůst obezity u konzumentů. Transport
lipidů (tuků) do
buněk se bez CLA
ztěžuje a lipidy se
ukládají do tukových tkání, místo aby se spálily
a energie byla využita na růst svalové
hmoty.
Jednou z velkých předností biomléka ve
srovnání s konvenčním je vysoká nepravděpodobnost výskytu reziduí chemických
pesticidů, antibiotik, hormonů, stimulátorů růstu a jiných chemoterapeutik (léků,
antistresorik). Tyto látky jsou v ekologickém zemědělství zakázány bu vůbec
používat (chemické pesticidy) nebo jen
selektivně (antibiotika). (Mléko z léčené
krávy se nesmí prodávat. Karanténa je delší
než u konvenční krávy. – Pozn. red.)
Také mykotoxiny se v biomléce vyskytují daleko méně než v mléce konvenčním,
kde většina mykotoxinů pochází z nesprávně skladovaných importovaných jadrných
krmiv (sója).
Další předností biomléka, která je oceňována velkou částí konzumentů, je podstatný rozdíl ve způsobu chovu dojnic.
Ten je v ekologickém zemědělství mnohem humánnější než v konvenčním zemědělství, chov je co možná nejvíc přizpůsobený přirozenému chování a přirozeným
potřebám zvířat. Dojnice v ekologickém
zemědělství sice v průměru produkují
o 1000 litrů mléka za rok (důvod vyšší ceny
biomléka – pozn. red.) méně ve srovnání
s konvenčními, ale mají oproti tomu většinu
roku přístup k pastvě a výběhu a jsou krmeny
převážně objemovými krmivy (zelené
krmení, seno, siláž).
Na pastvinách mohou být parazité, výjimečně přenosní na člověka. Sekáním nedopasků se ničí sluncem jejich zárodky
a přepasením jiným druhem zvířete se
zničí jejich zbytek. (Viz poradenské listy
EPOS.) Krávy na pastvě nebývají nemocné.
Pasoucí se zvířata mají také velký význam pro údržbu kulturní krajiny a její biodiverzity. Konvenční dojnice jsou krmeny
maximálně možným množstvím jadrných
krmiv, která zvyšují produkci mléka, ale
snižují jeho kvalitu (krmivo z obilovin
a sóji má nízký obsah omega-3 kyselin
oproti zelenému krmení a pastvě). Na
pastvu se většinou nikdy nedostanou.
BIOotázky
bio
l
11/2012
Kokteily plné energie
Vynikajúca chu a jednoduchá príprava sa
spája v kokteiloch, ktoré nám dodajú potrebnú dávku energie, očistia telo, doplnia zásoby vitamínov a udržia nás vo forme. Pripravte
z čerstvej biozeleniny a bioovocia, bez
chemických úprav. Kokteil najlepšie chutí
ihne po príprave, bez filtrovania.
Ananásovo-rekovkový
* 6 rekoviek
* 1/2 ananásu – menšie kúsky
* 3 vetvičky petržlenovej vňate
Ananás pomixujte spolu s očistenými
a umytými rekovkami, tak pridajte
petržlenovú vňa a opä pomixujte.
Poda potreby môžete prilia do kokteilu
aj trochu vody, či rozdrvený ad.
Očisujúci a detoxikačný kokteil.
kankan.sk
ŘEDKVIČKA
Účinky: Pomáhá při prevenci rakovinových onemocnění. Éterické oleje podporují tvorbu žluči a urychlují zažívací
proces. Používá se při léčení onemocnění žlučníku, žaludku a průdušek.
Obsahuje vitamíny C a B.
Množství: Doporučuje se jíst syrová.
Doporučená dávka je 1–2 kg ročně.
Dr. Vojtěch Vojtíšek
w Mezi nejoblíbenější jídla
Madonny prý patří miso polévka
s mořskými řasami, mořské řasy
hijiki podávané s mrkví a cibulí
a ochucené sójovou omáčkou
nebo vařený oves k snídani. w
11
PORADNA WALTRAUD GREGOROVÉ
Velmi často mne pálí žáha, ale anacit
mi moc nepomáhá...
Pálení žáhy jako takové – tím bývá označen palčivý pocit v jícnu, tedy za prsní
kostí. Někdy zřetelně nemocní cítí vystupování tekutin ze žaludku až do krku.
Jaké příčiny to mohou být?
Palčivý pocit vzniká po vystoupení obsahu ze žaludku a žaludečních kyselin do
jícnu, kde dráždí sliznici.
Za normálních okolností, je-li člověk
zdráv, zabraňuje tomuto procesu kruhový sval u chodu do žaludku – asi tak,
jako gumová pružina například nějaký
vak, takže nic ze žaludku nemůže zpět
do jícnu.
Ale různé látky mohou mít za následek
oslabení tohoto svalu a uzávěr pak není
tak spolehlivý. Mezi tyto příčiny se počítá alkohol, cigaretový kouř, káva, čaj
nebo kola – a k tomu ještě dispozice ve
formě slabších svalů všeobecně.
Pálení žáhy může vzniknout také tehdy,
je-li žaludeční kyseliny více než je normál. Těžko stravitelné pokrmy – tučné
pečeně nebo sladkosti – podporují tvorbu žaludeční kyseliny. Při velice plném
žaludku mohou svou roli zase sehrát
těsné oděvy, které vlastně žaludeční
obsah vytlačují vzhůru. Také různé ležení, shýbání se. K tomu všemu stresem,
hltavým jedením a rozčilováním se stav
ještě zhoršuje.
Co může jeden každý udělat?
Vzniku pálení žáhy můžete předejít,
budete-li dodržovat tyto body:
Q Nejezte velké porce najednou,
rozdělte si jídlo na pět menších dávek
v průběhu dne. Je to lepší, než jíst
třikrát denně velké porce.
Q Neukládejte se ke spánku nebo
k odpočinku bezprostředně po jídle,
ideální by byla malá procházka po
jídle.
Q Vyvarujte se potravin, které stav
zhoršují: pečená mastná jídla,
majonéza, luštěniny, čerstvý chléb,
uzené maso a uzeniny, ostrá koření,
cola a ovocné šávy, sladkosti, káva
a alkohol.
Q Pokud možno se vyvarujte stresu
a rozčilování.
Q Noste pohodlné šatstvo, vyvarujte se
nošení opasků, korzetů apod.
Kdy je nutno jít k lékaři?
Když jsou potíže příliš masivní a dlouhotrvající. Lékař pak může na základě
speciálních vyšetření zjistit či vyloučit
onemocnění žaludku, například zánět
nebo vřed. Může pak předepsat i cílené
léky – i přírodní.
Kvůli palčivým pocitům za prsní kostí
je třeba myslet i na onemocnění srdce,
ale to všechno lze spolehlivě určit pouze
speciální vyšetřovacími metodami.
W. Gregorová
Jak si ubrat roky?
Q Narovnejte se! Ramena dozadu,
hlavu vzhůru, břicho zastrčit, pánev
podsadit… Správné držení těla vám
dodá energii i sebevědomí – i mužům.
Q Naneste tvářenku. Stačí jemný dotyk
štětce na tváři a uvidíte, jak vás to
rozzáří. Muži si promasírují tváře.
Q Nasate úsměv. Mračení nikomu
nesluší. Usmívejte se co nejvíc,
zvedne vám to náladu a budete
vypadat mnohem krásněji.
Q Dejte si vodu. Správný pitný režim
totiž vyhlazuje jemné vrásky a rozjasňuje ple.
Q Ustelte si. Zdravý spánek naplní
vaše tělo i mysl pozitivní energií. (rp)
Jalovcem proti revmatismu a depresím
SLIČNÁ VODNÍ PANNA PERGOLÍNA
ZVE NA TŘEBOŇSKO
Ve dnech 19. až 22. listopadu 2012 se bude
lovit rybník Svět, který je před branami
města Třeboně. Bude možno poznat podzimní krásy Třeboňska i podniknout cestu kolem
vypuštěného Světa.
FOTO – Jan Papáček
www.trebon.rybarstvi.cz
Bližší info: [email protected]
14
Po podzimní rovnodennosti přebírá tma
či noc nadvládu nad světlem či dnem,
přízemní mrazíky připravují přírodu na
spánek a člověka začínají zmáhat deprese, nebo bolesti kloubů. Pomůže
mystický magický jalovec, jehož modročerné jalovčinky mohou být účinnější než bobule z lékárny.
Mnohým pěstitelům a milovníkům hrušek
se při slově jalovec zatmí před očima a hledají
sekeru k jeho pokácení. Ale náš původní
divoký jalovec není hostitelem houby rez
hrušňová, to jen dovezené okrasné parkové
druhy jalovců. Bylo by záhodno všechny
jalovce v zimě a na počátku jara prohlédnout
a větvičky napadené rzí ořezat a spálit.
Stálezelený pichlavý jalovec poskytuje
úkryt i možnost hnízdění malým ptáčkům
zpěváčkům, takže má v zahradách své
místo. Je to rostlina milující světlo a občasný sestřih. Je nenáročný na půdu a pro produkci jalovčinek (botanicky
zdužnatělé šištice) jsou
třeba stromečky opačného
pohlaví.
Již pouhá větvička jalovce
za kloboukem chránila prý
dříve mládence před nemocemi i zbloudilými kulkami.
Naši rakouští sousedé
pečují o jalovec před domem, a ten prý jim odhání
zlé síly a čarodějnice.
Jalovcové plody se přidávají do alkoholu (gin, borovička) i do piva. Chrání
proti zánětům močových cest, a také
proti revmatickým bolestem ve svalech
a kloubech. Žvýkání bobulek přispívá
k pročištění těla, ale více než pět bobulek
denně může poškodit ledviny. Jalovčinky
dozrávají až ve druhém roce, v prvním
roce jsou zelené a ještě jalové.
Mladé jarní jalovcové výhonky lze využít
jako přísadu ke koupelím. Několik suchých
jalovcových polínek se přidávalo při uzení
masa a potom to bylo masíčko lahůdkové.
Právě tento způsob používání způsobil
zánik původních jalovců v mnoha oblastech. Vysoký pichlavý stálezelený jalovec je
ozdobou zahrady i v zimě a jeho objímání
silně pomáhá proti depresím.
Jan Papáček
Plody našeho původního jalovce dozrávají až
v druhém roce
bio
l
11/2012
Kvašené zelí
Na pětilitrovou zavařovací sklenici budeme potřebovat
2 střední hlávky bílého zelí
7 mrkví
4 cibule
4 lžičky celého kmínu
3 lžíce nerafinované soli
Postup:
Nahrubo nastrouháme mrkve. Zelí
pokrájíme najemno, cibuli na jemná půlkolečka. * Zeleninu rukama promačkáme
s kmínem a solí. Necháme 10 minut
odpočinout a znovu promačkáme. Jakmile
zelenina pustí vodu, můžeme jí plnit do
sklenice. * Zeleninu ve sklenici důkladně
pěchujeme. Jakmile jí zavařovací sklenici
Postup:
Vodu se 1 lžící nerafinované
soli povaříme 5 minut. Necháme vychladit na teplotu 50
až 40 ˚C (zkrátka nebude vás
pálit a nebude zcela vlažný). *
Květák umyjeme a rozdělíme
na menší růžičky. Navrstvíme
do sklenice a zalijeme nálevem
až po okraj. Čistým víčkem uzavřeme. * Sklenici postavíme
mimo přímé svit slunce na
talířek při pokojové teplotě
a necháme 2–3 dny fermentovat. Pokud jsou vedra fermentace probíhá rychleji. Zkrátka,
u jakékoliv zeleniny, jakmile
uvidíte ve sklenici mléčné zbarvení vody, tak je hotovo
a můžete podávat k jídlu. *
Nakvašenou zeleninu i s nálevem uchováváme v lednici a postupně odebíráme. V lednici
vydrží měsíc až dva.
Okurky na zimu
naplníme, tak zelí zatížíme jakoukoliv jinou
sklenicí, která projde otvorem velmi na těsno.
Nálev tak bude moct volně vytékat, ale
kousky zelí už neprojdou. Sklenici, která funguje jako závaží, naplníme vodou, ideálně
pískem nebo kamínky. Případně ještě na
sklenici položíme kámen nebo závaží.
* Takto naložené zelí necháme při pokojové teplotě mimo přímý svit slunce kvasit
5–7 dnů (v teplých dnech kratší dobu).
* Vykvašenou zeleninu rozdělíme do menších šroubovacích sklenic (plníme až po
okraj) a dáme do lednice.
Takto připravená zelenina vydrží tři až čtyři
měsíce i déle.
Na pětilitrovou sklenici
2 až 3 kg okurek nakládaček
3 mrkve
4 cibule
5 stroužků česneku
1 lžička hořčičného semínka
5 koleček křenu
3 natě kopru
Nálev: 2 litry vody
a 2 lžíce nerafinované soli.
Postup:
Postup je stejný jako u receptu s
květákem. Jen je zapotřebí mít v tomto případě nálev vlažný, vlažnější než u květáku,
ne však studený. * Zavíčkované necháme
11 dnů kvasit v pokojové teplotě, a pak
ukládáme do sklepa. * Vydrží po celý rok.
Vařila Biolenka, Lenka Žák
www.biolenka.cz
Rychlé kvašení
1/2 středního květáku
1 l vody a 1 lžíce nerafinované soli
1 zavařovací sklenice se šroubovacím
uzávěrem
SLOVENSKÁ INŠPIRÁCIA
Potrebujeme:
1 malé kurča,
3 mrkvy,
3 petržleny,
1/2 zeleru a 1/2 kalerábu
vegeta (solčanka), so,
3 uvarené vajcia,
3 sterilizovane uhorky,
1 cibua, petržlenová vňa,
biely jogurt a majonéza
bio
l
11/2012
Slávnostná kuracia
nátierka
Očistené a umyté kura dáme do hrnca so
studenou vodou, pridáme zeleninu pokrájanú na drobno. Osolíme a varíme do mäkka.
Vývar zlejeme. Mäso oberieme a spolu s uvarenou zeleninou pomelieme. Pridáme nadrobno pokrájané vajíčka, uhorky, cibuu a posekanú petržlenovú vňa. Premiešame, ochutíme Solčankou. Majonézu dôkladne premiešame s jogurtom a pridáme do šalátu.
Alexandra Vodžinská
biospotrebitel.sk
13
SOUTĚŽNÍ KŘÍŽOVKA O CENY
Říjnová křížovka
Děkujeme všem luštitelům za správné
odpovědi. Ze stovky správných odpovědí
jsme vylosovali tyto výherce, kteří obdrží
luxusní kosmetický přípravek značky
Dr.Hauschka. Jsou to: Marie F. z Českých
Budějovic, Jiřina B. z Plzně a Andrea L.
z Hanušovic. Blahopřejeme.
Listopadová křížovka
Listopadovou křížovku sponzoruje opět
přírodní kosmetika Dr.Hauschka krémem
pečujícím o nohy. Odpovědi s tajenkou
a svou adresou posílejte do redakce Bio
(na e-mail [email protected], SMS na
608 476 828 nebo poštou na adresu uvedenou na str. 23) do 25. listopadu. Tři
vylosovaní obdrží Dr.Hauschka Fitness
krém na nohy pro denní péči a oživující
masáž nohou a chodidel.
Q
Fitness krém na nohy pěstí a zjemňuje
obzvláš suchou a namoženou pokožku.
Krémovitá konzistence umožňuje okamžité vstřebávání a zanechává na pokožce
příjemný zchlazující pocit a jemnou
vůni éterických olejů.
S výtažky trnky, třezalky a kaštanu
koňského, jojobového oleje a propolisu.
14
Po dlouhém dni, kdy jsou vaše nohy
unavené nebo obzvláš suché a hrubé,
působí Dr.Hauschka Fitness krém na
nohy obzvláš efektivně zjemňujícími
ochrannými účinky. Hojivé vlastnosti
třezalky zklidňují podrážděnou pokožku
a zjemňují zrohovatělá chodidla.
Tajemství krásy máme ukryté v sobě.
Věděli to také kosmetoložka Elisabeth
Sigmund a Dr. Hauschka, kteří v roce
1967 tuto kosmetiku vytvořili na základě
poznatků získaných při výrobě více než
1000 různých druhů homeopatických
a anthroposofických léčiv německou
společností WALA Heilmittel. Již tenkrát,
v předstihu své doby, vyvinuli pro
WALU celostní, nebo-li holistickou, kosmetickou řadu, která se skládá z těch
nejryzejších extraktů z přírody. Během
následujících let tato kosmetika dostala
na počest chemika doktora Rudolfa
Hauschky a zakladatele společnosti
WALA Heilmittel GmbH název kosmetika
Dr.Hauschka.
Dnes si můžete vybrat z více než 150
různých pěstících přípravků v oblasti
péče o ple, tělo a vlasy, sluneční péče,
dekorativní kosmetiky a v nejnovější
době pod novou značkou Dr.Hauschka
Med pro péči o zdraví.
Více na: www.drhauschka.cz
e-shop: ww.yinyang,cz
prodejna:
Dr.Hauschka, Revoluční 10, Praha 1
kosmetické studio: U Kopečku 178,
Tuchoměřice
Aktuální informace naleznete na:
www.facebook.com/ Kosmetika
DrHauschka
bio
l
11/2012
EKOZAHRADA
BIO JEDE! Tentokrát doslova, a po kolejích!
S podzimem čekají zákazníky jídelních vozů Českých drah další novinky. V nabídce se objeví sezónní
pokrmy a mezi nimi hlavní jídlo připravené z biopotravin. Vepřová pečeně na víně s dýní Hokkaido a šouchanými bramborami je vůbec první
pokrm podávaný na „palubě“ našich
vlaků, který byl uvařen výhradně ze
surovin od certifikovaných českých
ekostatků.
Speciálně pro přípravu tohoto pokrmu
musela být centrální výroba JLV certifikována pro zpracování a výrobu
biopokrmů. Cena jídla je stanovena na
129 Kč. „Zařazení tohoto druhu pokrmu
na jídelní lístek jsme plánovali již delší
dobu a reagujeme tím na rostoucí poptávku po bioproduktech. Další rozšíření
nabídky s označením BIO bude záviset
na skutečném zájmu našich zákazníků
ve vlacích,“ řekl generální ředitel
společnosti JLV Bohumír Bárta. Podzimní nabídku nově zpestří také kuřecí
prsíčko plněné restovanou slaninou a sýrem Madeland, podávané s opékanými
bramborami (189 Kč), taštičky plněné
tvarohem, zalité omáčkou z lesního ovoce
(45 Kč) nebo zelná přesnídávková polévka s klobásou (49 Kč) a další stálice na
jídelníčku. Uvedené ceny platí pro území
ČR. V sezónní nabídce i ve stálém jídelním lístku restauračních vozů ČD se
servisem JLV tak pokračuje „Nová gastronomie, a to jak rozsahem a kvalitou
podávaných jídel, tak dostupnou cenou“.
Společnost JLV v současnosti poskytuje
gastronomický servis v restauračních vozech a bistrovozech ve 23 spojích v České republice a na mezinárodních linkách.
Jen ve vlacích SC Pendolino navštíví klimatizované bistro BLUE BAR více než
10 000 zákazníků měsíčně.
(TZ ČVD)
JEDENADVACÁTÝ BARTÁKŮV HRNEC
Správní rada Nadace Bartákův hrnec – jako každý rok – vybízí veřejnost
k podání návrhů na Nejlepšího ekologického zemědělce za rok 2012.
Návrhy na kandidáta se stručným zdůvodněním zasílejte výběrové
komisi do konce ledna 2013 na e-mail: [email protected], nebo [email protected],
nebo poštou na adresu redakce Bio (str. 23).
Slavnostní předání Bartákova hrnce se za přítomnosti veřejnosti, odborníků a nestora,
iniciátora akce, Ing. R. J. Bartáka, CSc., uskuteční na ekologickém hospodářství
vybraného adepta o poslední květnové sobotě (25. května) 2013.
Světový den potravin
Již třetí desetiletí upozorňuje Světový den
potravin (16. 10.) na fakt, že příliš mnoho lidí na
světě kvůli chudobě hladoví. Letošní heslo
Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO)
pro tento den zní „Ceny potravin – z krize
směrem ke stabilitě“.
FAO chce poukázat na to, že trend nestálosti cen
potravin, které v poslední době rostou raketovou
rychlostí, se velmi negativně projevuje v možnostech chudé světové populace zajistit si obživu.
Analytické centrum Glopolis se zaměřilo na příčiny tohoto růstu a možná opatření, jak ochránit ty
nejzranitelnější. Silný nárůst cen potravin zaznamenal svět již během potravinové a ekonomické
krize v letech 2007/2008. Rok 2010 a letošní rok
se také nesl ve znamení rychle rostoucích cen
potravin. Například cena kukuřice a pšenice,
tedy dvě ze tří nejdůležitějších základních
potravin, spolu s rýží, se od června 2010 na mezinárodních trzích zdvojnásobila. To zasáhlo nejvíce obyvatele chudých zemí, kteří za potraviny
vydají 50 až 70 % svých příjmů (na rozdíl od vyspělých států, kde je tento podíl mezi 10 až 20 %).
Podle Světové banky rostoucí ceny potravin od
minulého roku uvrhly do extrémní chudoby dalších
téměř 70 miliónů lidí. Hladovějí paradoxně především zemědělci.
bio
l
11/2012
Příčiny rostoucích cen potravin?
Výkyvy a nepředvídatelnost počasí – pokles
produkce v hlavních exportérských zemích; *
politika biopaliv – například USA tak pro výrobu
etanolu ročně spotřebují čtvrtinu své obilné produkce, EU by spotřebovala na produkci biopaliv
více než polovinu rozlohy Itálie; * spekulace s potravinovými komoditami měly hlavní roli v prudkém
nárůstu cen potravin 2007-2008, obavy ze spekulací však přetrvávají; * cena ropy, která je potřebná
jak pro výrobu hnojiv, tak jako palivo pro stroje a přepravu potravin; * padající hodnota dolaru, protože
jak ropa, tak potravinové komodity jsou obchodovány v této měně; * protekcionistická opatření
jako zákaz exportu či vysoké exportní tarify ve
velkých producentských zemích (například Rusko, 3.
největší vývozce pšenice, dočasně zakázalo její
vývoz v roce 2010 kvůli následkům rozsáhlých
požárů a nízké produkci); * rychle rostoucí populace především v chudých zemích (do roku
2050 bude na zemi 9 miliard lidí), rostoucí poptávka po základních potravinách, ale i zvyšující se
poptávka po mléčných a masných výrobcích,
tedy kvalitativní změna jídelníčku rostoucí střední
třídy (hlavně v Číně a Indii).
Experti se však vzácně shodují na tom, že doba
levných potravin skončila a ceny potravin v budoucnu i nadále porostou.
Glopolis
V LISTOPADU
Po pěkném začátku října už nemůžeme v listopadu vůbec nic očekávat. V tomto měsíci
se práce na zahradě stává náročnou. Pro sklizeň ovoce a zeleniny musíme využívat co nejpříhodnější počasí, abychom si ušetřili čas
a námahu s posklizňovou úpravou.
Pozor na dušičkové mrazíky, které přicházejí ke konci října, případně začátkem listopadu. K této situaci by měla směřovat naše činnost. Nejprve sklidit tu zeleninu, která nesnese mrazík: plodová zelenina, případně celer.
Dále pokračujeme se sklizní kořenové zeleniny,
květáku, zelí, kapusty, pekingského a čínského
zelí, brokolice, gigantu, polníčku, červené
řepy... V podstatě každá zelenina snese menší mrazík bez větší újmy, ale následuje-li další
mrazík, který bývá silnější, pak může dojít
k vážnému poškození, a tudíž horší upotřebitelnosti a skladovatelnosti zeleniny. Ve volné
půdě můžeme ponechat k přezimování, případně k průběžné sklizni dle potřeby v zimních
měsících ty vhodné mrazuvzdorné odrůdy růžičkové kapusty, kapusty, kadeřavé kapusty, pórku, špenátu, polníčku, pastináku. Je
vhodná doba pro výsadbu česneku a v druhé
půli měsíce také pro výsev mrkve, petržele
a pastináku, pokud jste si oblíbili tento podzimní způsob výsevu.
Ve skleníku a fóliovníku, případně v pařeništi
bojujeme o udržení čerstvé zeleniny do „posledního dechu“.
Rostlinné zbytky kompostujeme. Uvolněné
záhony můžeme zrýt. Můžeme použít i biologickou cestu, kdy neryjeme a povrch půdy
pokryjeme rostlinnými zbytky, listím, případně nedozrálým kompostem a stájovým hnojem, abychom zakryli povrch půdy a chránili ji
před mrazem. Zúrodňující proces obstarají žížaly, prvoci, řasy, houby a bakterie. Na jaře
rostlinné zbytky shrabeme nebo je zapracujeme do ornice.
V ovocné části zahrady sklidíme poslední
ovoce, které nám zbylo na stromech, řádně je
uložíme do sklepa a průběžně je již kontrolujeme a napadené ovoce odstraňujeme. Povrch půdy ošetříme stejným způsobem jako
u zelinářské části. Jen ponechané listí musíme na jaře odstranit a kompostovat, aby nebylo zdrojem šíření chorob.
Jiří Pospíšilík
Případné dotazy zasílejte na [email protected] Zajímavé dotazy s opovědí
otiskneme v dalším čísle Bio.
15
EKOZEMĚDĚLSTVÍ
NEJOBLÍBENĚJŠÍ BIOPRODEJNA A NEJLEPŠÍ SEDLÁK
PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců jsou z východu Čech
Šumperk (3. října 2012) – Ocenění Nejlepší sedlák PRO-BIO
Svazu ekologických zemědělců a Nejoblíbenější bioprodejna za
letošní rok převzaly do svých rukou v roce 2012 dámy
z východu Čech. Monika Menčíková spolu se svou rodinou v pohraničí vybudovala téměř z ničeho ukázkovou ovčí farmu.
V současné době chová více než 400 ovcí. Ing. Jana Lukešová
začínala s malou provozovnou se třemi stoly a prodejním pultem v historickém jádru Hradce Králové. V současnosti provozuje jídelnu a dvě bioprodejny.
„Jsem velmi ráda, že se ocenění dostalo
právě těmto dvěma ženám. Obě dokazují,
že poctivá práce přináší výsledky. Díky
jejich nasazení, iniciativě a píli vznikly podniky, jež si zaslouží opravdový obdiv.
Monika Menčíková dokázala vybudovat
velkou farmu, jejíž produkce je dotažena
do konce, včetně finalizace výrobků a jejich distribuce. Bioprodejny a jídelna
zdravého životního stylu Jany Lukešové
nabízejí v centru krajského města alternativu fastfoodům a prodejním řetězcům,“
uvedla Kateřina Nesrstová, manažerka
PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců.
„Nejlepší sedlák“ PRO-BIO Svazu
ekologických zemědělců
Ocenění Nejlepší sedlák PRO-BIO
Svazu ekologických zemědělců 2012
putuje do Šonova na Broumovsko.
Monika Menčíková začínala hospodařit
před 17 lety na chalupě předků. Postupně
vybudovala za pomoci svého manžela ovčín
pro zimní ustájení, na pastvině dojírnu
a také výrobnu sýrů. Patnáct let dojila
všechny ovce ručně. Strojové dojení
využívá teprve dva roky. V sezóně od jara
do podzimu každý den zpracovává více
CHOVATELÉ V TERÉNU
Na ekologická hospodářství v jižních
Čechách a na Vysočině zavedl účastníky
letošní již 12. ročník mezinárodní konference ekologického zemědělství Bioakademie. Účastníci exkurze se v září
zaměřili na hledání odpovědí na otázky
spojené se Společnou zemědělskou
politikou Evropské unie (SZP) přímo
v praxi. Odborníci a ekozemědělci se
pod záštitou Bioakademie věnovali
živočišné výrobě.
„Ekologičtí sedláci, specializující se na živočišnou produkci, které jsme s exkurzemi
navštívili, jsou vzorem pro ostatní. Je třeba
sledovat změny v nastavení podmínek
Společné zemědělské politiky a jejich
promítnutí do nového Programu rozvoje
venkova tak, aby naši členové dokázali
svou činnost udržet a rozvíjet. Řešit vše
přímo v praxi na farmách je mnohem přínosnější a efektivnější než od stolu v kanceláři,“
sdělil koordinátor Bioakademie 2012
Milan Kouřil z PRO-BIO Svazu ekologic-
16
než 150 litrů ovčího
mléka. „Vyrábíme jogurty,
jogurtové nápoje, měkké
i tvrdé sýry. Prodáváme je
bu přímo ze dvora, na
ověřených farmářských
trzích nebo dodáváme do
Manželé Menčíkovi přebrali ocenění při Bioakademii 2012
vybraných prodejen,“ popisuje svoji činnost Monika Menčíková. a samoobslužná bioprodejna na GočáOcenění si velmi váží, nebo práce na ovčí rově třídě. Jana Lukešová zaměstnává
farmě není jen romantika, jak by se mohlo i nevýhodněné osoby. „Zvažuji rozšíření
na první pohled zdát. Obzvláš v zimě jsou o výrobnu na principu sociálního podniku,
jež by dala práci jinak téměř nezaměstživot a práce v horách velmi náročné.
natelným lidem,“ přiblížila plány Jana
„Nejoblíbenější bioprodejna“ PRO-BIO
Lukešová. Se zaměstnanci nejrůznějších
Svazu ekologických zemědělců
charakterů má bohaté zkušenosti. Vždy
Nejoblíbenější bioprodejnou PRO-BIO za dvacet let v Bazalce postupně pracovaSvazu ekologických zemědělců 2012 se lo na pět set lidí – brigádníků i zaměststala Bazalka v Hradci Králové, která k měs- nanců.
tu patří již od roku 1992. Jana Lukešová
Ocenění „Nejlepší sedlák“ a „Nejoblízačínala velmi skromně v nevelké prodej- benější bioprodejna“ PRO-BIO Svazu ekoně s kuchyní. Zdravé pokrmy z Bazalky logických zemědělců uděluje svaz kažvšak rychle získaly na oblibě, a tak nebylo doročně.
výjimečné, že v době oběda se zákazníci
V loňském roce byli poprvé oceněni Josef
do provozovny nevešli. Prodejna se proto Košař z Lukové na Zlínsku a Natural
v roce 2009 přestěhovala, ale ještě před centrum v Jihlavě manželů Prchalových.
tím vznikla jídelna Bazalka ve dvorku na
Sylva Horáková
frekventovanějším místě v centru města
FOTO – autorka
kých zemědělců. Účastníci konference
sbírali poznatky nejprve v jižních Čechách
u soukromého zemědělce Vladimíra Fajmona z Tiché u Kaplice. Následně se přesunuli na statek Vlastimila Kamíra,
nacházející se na území CHKO Blanský
les v Borové u Chvalšin. Ing. Kamír ekologicky chová kromě koní i masný skot.
Poslední zastávkou byla Agroekofarma
Kadeřávek na Českomoravské vrchovině
v Chráněné krajinné oblasti Žárské vrchy.
Miroslav a Jana Kadeřávkovi ve Věcově
chovají ovce a věnují se i agroturistice.
„Ekologičtí zemědělci velmi často hospodaří v poměrně neúrodných oblastech,
nebo v chráněných přírodních územích.
Jejich práce má svá specifika a zároveň
obrovský přínos pro životní prostředí
nebo rozvoj venkova. Z tohoto důvodu je
důležité vyjednání správných podmínek
v rámci SZP. Právě nyní je třeba nepodcenit situaci, nebo v současné době
nastavují v každém státu EU (včetně ČR)
podmínky pro jednotlivé podpory pro
nový Program rozvoje venkova, přímé
platby a poobně. Na tomto procesu se
samozřejmě PRO-BIO Svaz ekologických
zemědělců aktivně podílí,“ upřesnil Milan
Kouřil.
Večerní workshop v rámci exkurze na ekologickém hospodářství Vlastimila Kamíra byl
věnován výměně názorů na stav chovu
hospodářských zvířat a zkušeností z něj ve
vztahu ke Společné zemědělské politice
zemí EU. Debatovalo se také o vyhlídkách,
jakým směrem bude živočišná produkce
podporována od roku 2014 v České republice, na Slovensku i v Rakousku.
Další exkurze, konané v rámci Bioakademie 2012, se uskutečnily na Slovensku
a v Rakousku. U východních sousedů se
řešilo nastavení podmínek pro zpracování a odbyt bioprodukce přímo z farem.
V Rakousku se zemědělci podívali na
kloub problematice rostlinné výroby
v ekologickém režimu ve vztahu k SZP.
Informace naleznete v dalších číslech
bulletinu „Naše PRO-BIO“ (dostávají jej
členové Svazu e-mailem – pozn. red.).
(syh)
bio
l
11/2012
Série Dnů otevřených dveří na ekostatcích ve Zlínském kraji
Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o. p. s., realizuje od května 2011 projekt nazvaný „Multifunkční sí ekologického zemědělství ve Zlínském
kraji“, který byl podpořen z „Programu švýcarsko-české spolupráce“. Součástí projektu jsou mimo jiné i osvětové akce pro širokou veřejnost – Dny otevřených dveří
na regionálních ekologických hospodářstvích, které by měly představit zájemcům
principy ekologického hospodaření, zajímavá ekologická hospodářství v kraji
i jejich produkci. Veřejnost tak může zavítat postupně na osm vybraných hospodářství a k výrobcům biopotravin ve Zlínském kraji. Dny otevřených dveří bude
informační středisko pořádat až do dubna 2013. Ve spolupráci se zemědělci
a PRO-BIO RC Bílé Karpaty byly do současnosti uspořádány čtyři akce s pestrým
programem, ještě stejný počet dalších by měl následovat.
Na zpestření Dne
otevřených dveří
pozvala Jana Kocurková na kolibu
i řemeslníky, kteří
předvedli několik
téměř
zapomenutých řemesel,
bez kterých se
život na kolibě
dříve neobešel.
Návštěvníci mohli
vidět výrobu březové metly, proutěného koše, dřevěného kola, šindelů, tvorbu rouUkázka předení z vlny na Janovských pasekách
bení na studnu
Sérii Dnů otevřených dveří jsme zahájili i vyzkoušet si předení vlny na kolovrátku
už v září 2011 v Kunovicích na Uher- a sledovat vyšívání valašské košile.
skohradišsku – na „Farmě Sádky“ Kosilo se také kosou a stříhaly se ovce,
(www.farmasadky.cz). Tato ekofarma se děti i dospělí se vozili na koních. Jan
zaměřuje hlavně na pěstování bioovoce Kocurek představil svoje hospodářství
a agroturistiku. Leží na Vinařské cyklostez- i způsob hospodaření. Nechybělo bohaté
ce, proto patří i k turisticky hojně navště- a výtečné občerstvení hlavně z jehněčího
masa a všem k dobré pohodě hrála po
vovaným místům.
celé odpoledne mladá cimbálová muzika
Kotula z Nového Hrozenkova.
Řemesla u Kocurkových
(Více na www.janovskakoliba.wz.cz)
na Janovských pasekách
Na konci srpna 2012 pak následovala
další akce pro veřejnost na Kolibě na
Janovských pasekách u Vsetína. Koliba patří
manželům Kocurkovým, kteří se věnují
ekologickému chovu koní, masného skotu
a ovcí, pěstují ovoce a brambory. V ekologickém zemědělství jsou zapojeni od
roku 2007. Postupně přesídlili z Halenkova až na Janovské paseky, kde si vybudovali na krásném místě zázemí v podobě
malé dřevěnice, která slouží nejen rodině,
ale i agroturistice (viz foto dole vpravo).
Opodál pak vyrůstá další velká dřevěnice,
která díky zručnosti místních tesařů už
také bude brzy hotová.
O víkendech se na kolibě mohou zastavit a občerstvit pocestní, kteří se vydali
na cestu po okolních kopcích. Koliba
nabízí i možnost jízdy na koních. Během
roku se na statku u Kocurků koná řada
zajímavých akcí – nejen pro milovníky
koní. Již několikrát sem zavítal například
Václav Bořánek, který zde lektoruje
kurzy horsemanshipu (přirozené komunikace s koňmi).
bio
l
11/2012
Za švestkami a včelkami
do Komni
O čtrnáct dnů později, 16. září 2012,
otevřel pro veřejnost své ekosady David
Ryšavý v malé obci Komňa u Bojkovic,
která získala titul Vesnice roku 2011.
V ekologických sadech hospodaří společně se svými příbuznými – Lumírem,
Povídání o včelách v Komni
Hanou a Editou Malcovými. V roce
2009 vysadili společně v Komni asi
devítihektarový převážně švestkový sad,
o který se nyní společně starají.
Vybudovali v něm také krátkou naučnou stezku, která na několika panelech
seznamuje návštěvníky s pěstováním
ovoce a hospodařením v sadech. Do
budoucna plánují i zpracování ovoce –
sušení, moštování a výrobu povidel.
Zkoušejí zatím různé postupy a receptury
pro nejrůznější ovocné lahůdky, které by
mohli časem nabízet zákazníkům.
Již při Dni otevřených dveří mohli návštěvníci v rámci ukázek vidět vaření
povidel a výrobu jablečné šávy. Výborná
povidla, mošt, sušené ovoce i několik
druhů ovocných koláčů mohli zájemci
také na místě ochutnat. Výtečné občerstvení z biomasa dodalo na akci i Řeznictví U Kusáků z Ostrožské Nové Vsi. Po
zahájení Dne otevřených dveří a úvodním povídání o ekologickém zemědělství
provedl David Ryšavý všechny zájemce
sadem a představil jim práci i dění kolem
sadu a další plány do budoucna.
K sadům patří neodmyslitelně i včelaření, kterému se v ekosadech v Komni
rovněž začali věnovat. Příbytek pro včely
zhotovili z maringotky. Proto bylo součástí Dne otevřených dveří rovněž velmi
zajímavé povídání Zdeňka Bendy
o včelách, včelaření a včelích produktech
i s názornou ukázkou různých typů
včelích úlů (viz foto nahoře). Kdo měl
zájem, mohl se také svézt na koních.
è
17
Ukázka sečení kosou u Kocurkových
è
Celé odpoledne zpříjemnila hostům
i domácím trojice místních šikovných
muzikantů, kteří si říkají Mamamu a hrou
na flétny přispěla i Editka z hospodářství
se svými kamarádkami. Pro děti byl
připraven i malý ovocnářský kvíz. Tuto
akci, stejně jako ty předchozí, navštívily
více jak dvě stovky lidí. Potěšil nás všechny zájem veřejnosti i návštěva zástupců
obce Komňa. Den otevřených dveří
strávili společně se všemi v ekosadech
také starosta i místostarosta obce. Na
závěr pan starosta poděkoval majitelům
ekosadu i pořadatelům za velmi vydařenou akci i za prezentaci obce.
Další zajímavosti o tomto hospodářství
na www.biosvestky.cz.
likrát po sobě. Za
vzdáleným stádem
krav se na pastvinu jezdilo traktorem – na vlečce.
Takovou exkurzi si
nenechali samozřejmě ujít dospělí
ani děti.
Také u Vránů
hrála hostům k dobré pohodě živá
hudba – tentokrát
to byl neúnavný pan
harmonikář. I zde
nabídli pro zpestření programu svezení na koních.
(Více na www.biofarma jure.cz)
všem zmíněným zemědělcům i jejich
rodinným příslušníkům, kamarádům a pracovníkům – jednak za ochotu otevřít své
brány veřejnosti, ale i za skvělý přístup.
Všichni se k programu postavili velmi
zodpovědně, udělali nemalý kus práce
a snažili se ze všech sil, aby se hostům
na farmách líbilo. Všude byla milá a příjemná atmosféra, pestrý program, a tak
doufáme, že i návštěvníci odcházeli
spokojení. Snad jim takováto akce pomohla lépe poznat a porozumět ekologickému hospodaření a snad se budou na
ekofarmy rádi vracet.
Děkujeme také sponzorům, kolegům z IS
a RC Bílé Karpaty, řemeslníkům, kuchařům, hudebníkům, přednášejícím
i grafikům, kteří připravili atraktivní pozvánky pro všechny akce.
Stříhání oveček na Jurém
Na neděli 30. září 2012 jsme pozvali
veřejnost na čtvrté ekologické hospodářství – na vrch Juré v Lužkovicích u Zlína, kde hospodaří manželé Lenka
a Tomáš Vránovi. Hospodářství převzali
po Tomášových rodičích. Na „Biofarmě
Juré“ chovají ovce, masný skot, pěstují
a zpracovávají ovoce, nabízejí také
občerstvení, ubytování a exkurze.
Na statku se během Dne otevřených
dveří grilovalo a ochutnávalo jehněčí maso, podával se na místě vylisovaný
jablečný mošt, sušené ovoce, pohankové
placky, povidla a ještě další dobroty.
Stříhaly se zde ovce, dojila se koza,
vyráběly se sýrové korbáčky. Zajímavé
ukázky doplnila i šikovná vyšívačka
z Valašska. S velkým zájmem se setkala
také netradiční exkurze po pastvinách, na
kterou majitelé museli vzít zájemce něko-
Z exkurze do ekosadu Davida Ryšavého
18
Stříhání ovcí na Biofarmě Juré
Poděkování
POZVÁNKA
Na všech uvedených osvětových akcích,
připravených IS Kopanice, představil
návštěvníkům základy ekologického zemědělství správce PRO-BIO RC Bílé Karpaty
Ing. Milan Drgáč. Pokud někoho zajímaly
podrobnosti z ekologického pěstování,
chovů či výroby biopotravin, mohl se také
začíst do některé z publikací, které jsme
s sebou na ukázku přivezli. Na všech
akcích jsme zřídili malou provizorní čítárnu,
kde si mohli zájemci najít další informace
a zajímavosti týkající se ekologického zemědělství, biopotravin a bioprodukce.
Počet návštěvníků Dnů
otevřených dveří na ekofarmách Zlínského kraje se
v součtu blíží už k tisícovce.
Chtěli bych tímto poděkovat všem, kteří nám
pomohli tyto krásné akce
zorganizovat. Děkujeme
Další ekologické zemědělce a výrobce
biopotravin ze Zlínského kraje budeme
postupně představovat veřejnosti v rámci
projektu až do dubna 2013. Nejbližší akce
se připravuje na 2. listopad 2012. Návštěvníky přivítá statek Ing. Pavla Šeligy ve
Vrběticích, který se zaměřuje na chov ovcí
a masného skotu Aberdeen Angus.
Uskuteční se zde zároveň i trh plemenných
beránků Romney Marsh, který pořádá Svaz
chovatelů ovcí a koz ČR.
Informace o dalších připravovaných akcích a Dnech otevřených dveří najdete na
stránkách Informačního střediska pro
rozvoj Moravských Kopanic, o. p. s. Zde je
také dostupný Katalog ekofarem Zlínského
kraje a Hodonínska, který postupně stále
aktualizujeme.
Renata Vaculíková
Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce. Další informace o programu na www.nadace
partnerstvi.cz a www.swiss-contribution.cz
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederazium svizra
bio
l
11/2012
DECENTRALIZOVANÉ KOMPOSTOVÁNÍ
Jedním z nejpalčivějších problémů v oblasti zemědělství je zvýšená eroze, a tím
degradace zemědělské půdy. Dochází k odnosu nejúrodnější části půdy, zároveň tím
k zanášení vodotečí a někdy k přímým škodám při vniknutí bahna na území sídel.
Dalším negativním efektem snižující se infiltrační schopnosti půd je malý průnik vody
do hlubších profilů, čímž se hůře doplňují zásoby spodní vody. Využití kompostu
v zemědělství by mělo být proto jedním ze systémových opatření základní agrotechniky vedoucí k ochraně půdy, ke snížení nákladů a k zdravé produkci potravin.
Nedostatek humusu a jeho zdroj
v komunálním odpadu
ního množství bioodpadu ukládaných na
skládky a zvýšení materiálového komunálního odpadu. Česká republika tyto normativy neplní.
Plánované navýšení poplatků za skládkování odpadu a postupná strategie
vedoucí k výraznému omezení až zákazu
skládkování komunálního odpadu vůbec,
by měla obec v tuto chvíli vést k úvaze
jednotlivé využitelné složky v maximální
Pokles živočišné produkce v ČR neznamená jen nedostatek kvalitních statkových
hnojiv, ale zejména dopadá na strukturu
osevních postupů, ze kterých rychle mizí
víceleté pícniny (vojtěška, jetel). Ty vždy
působily jako rozhodující prvky zlepšující
úrodnost půdy. Kromě pozitivního vlivu na
fyzikální vlastnosti půd (vylepšování struktury a propustnosti),
zvýšení výnosu následných plodin vlivem
ponechaných
živin
(fixace vzdušného N)
či významné přímé
ochrany půdy před
erozí také ponechávaly velké množství
kvalitních zbytků v podobě zaorané nadzemní a podzemní
biomasy. Ta poskytovala ideální substrát
pro rozvoj půdní
mikroflóry.
Nedostatek kvalitní,
rozložitelné organické
Svozné místo na odpad ze zahrad
hmoty vede naopak
k malé aktivitě půdní bioty, což má mnoho možné míře materiálově využívat. Směnegativních dopadů, mimo jiné i pomalejší řovat k tzv. recyklační společnosti, tedy
rozklad kontaminujících látek, zejména odklánět se od lineárních materiálových
pesticidů. Tyto efekty mohou ve středně toků (zdroj-výrobek-skládka) k tokům uzaa dlouhodobé perspektivě významným vřeným a cyklickým (zdroj-výrobek-přeprazpůsobem poškodit jak samotnou úrod- cování-zdroj). V praxi to znamená vrátit
nost půdy, tak i její mimoprodukční funkce. bioodpad zpět do koloběhu živin v přírodě.
V současné době existuje potenciální
Decentralizované kompostování
zdroj stovek tisíc tun disponibilní organické
Koncept „decentralizovaného komhmoty odpovídající kvality, který by mohl
tyto negativní trendy eliminovat. Jedná se postování“, lze představit jako úzkou
o organické složky komunálních odpadů, spolupráci zemědělce a obce v systékteré je možné spolu s odpady z údržby mu zpracování a využití biologicky
zeleně, z potravinářství a gastronomick- rozložitelných odpadů pro zvýšení
ých služeb kompostovat a vzniklý výrobek půdní úrodnosti v místě jeho vzniku.
Na jedné straně stojí zemědělec, který
použít ke hnojení zemědělské půdy. ČR
musí postupně odklánět biologickou potřebuje pro udržení úrodnosti půdy
složku komunálního odpadu ze skládek, organickou hmotu. Její nedostatek způcož přináší problém, jak s ní naložit. sobuje erozi půdy a zvýšené náklady na
Nařízení vlády č. 197/2003 Sb. o Plánu obdělávání půdy. Na druhé straně stojí
odpadového hospodářství stanovuje obec, která produkuje biologicky rozložitelčasový harmonogram snížení maximál- ný komunální odpad. Málokterá obec má
bio
l
11/2012
Zpracování větví
k dispozici vhodné zpracovatelské zařízení, a proto tento materiál často končí na
skládkách odpadů, což s sebou nese
vysoké finanční náklady pro obec a zvýšené znečištění životního prostředí.
Vzájemná spolupráce, kdy obce předá
vyprodukovaný bioodpad zemědělci, který
má v rámci svého podniku k dispozici
vhodné zařízení pro nakládání s ním
a který navíc dokáže ocenit vzniklý výstupní produkt – kompost, který následně
využije k hnojení svých zemědělských
pozemků, se jeví jako více než výhodná.
Základním principem decentralizovaného kompostování je využít živiny v místě
vzniku.
Bioodpad, který lze zpracovat v zemědělských kompostárnách
o Bioodpad z údržby zeleně zahrad a
veřejné zeleně
Tento bioodpad je kvantitativně nejvýznamnějším komunálním odpadem, který
vzniká sezóně. Produkce je odvislá od
průběhu počasí (úhrn srážek) a způsobu
údržby ploch (četnost sečí, mulčování,
hnojení, závlahy atd.). Většinou je sbírán
samostatně s cílem jej kompostovat.
Poměr C: N je v rozsahu 20 : 1 až 90 : 1.
Veřejnou zelení se rozumí parky, lesoparky, hříštěm dětská hřiště, veřejně přístupné plochy intravilánu obce.
o Bioodpad z domácností
Je tvořen ze zbytků přípravy jídla, jeho
kvalita je odvislá na typu zástavby a na
stravovacích návycích. Dá se říci, že má
konstantní kvalitu C: N 30 : 1. Pouze rostlinné zbytky lze sbírat spolu s BRKO z údržby
zahrad. Bioodpad obsahující živočišnou
složku je nutné sbírat a zpracovávat v
souladu s legislativou upravující specifické
technologické podmínky hygienizace.
Kompost splňující podmínky zákona
o hnojivech lze využít v ekologickém
zemědělství. Výroba kompostu musí splňovat podmínky správné kompostářské
praxe. Kompostárna zpracovávající biologicky rozložitelný odpad z obcí musí splňovat
zákon o odpadech. V případě spolupráce s
obcí kompostovat produkci zeleně z údržby
ploch zeleně a zahrad občanů na komunitní
kompostárně je zřízení takové kompostárny v
režimu vyhlášky obce.
è
19
è
Přínosy kompostu
Kompost je organické hnojivo s pomalu
uvolnitelným dusíkem, obsahující živiny
nezbytné pro růst rostlin, má vysoký obsah
organické hmoty a neutrální reakci.
1. Udržení a obnova kvality půdy
• zpracovatelnost půdy
• odolnost proti erozi
• zvýšení množství organické hmoty
• úprava kyselosti
• imobilizace těžkých kovů
2. Zvýšení půdní úrodnosti
• výnosová stabilita zdravé produkce rostlin
• dodání základních živin NPK
• snížení rizika chorob a škůdců rostlin
3. Ochrana ŽP – zabudování uhlíku do
půdy, ochrana vod
• zabudování uhlíku do půdy
• ochrana vod proti eutrofizaci
• zlepšení retence a snížen infiltrace
(ochrana před suchem)
Kompost má vysoký obsah organické
hmoty, která je vysoce humifikovaná a její
poměr C:N (10 a výš) je obdobný jako
u půdního humusu (10). Z tohoto důvodu
má kompost vysokou hodnotu z hlediska
reprodukce humusu. Pro výši rostlinné produkce je často více rozhodující zlepšení
půdy vlivem kompostu – pomoci drobtovité
struktury, provzdušnění, akumulací vody –
než čistý účinek hnojení, i když ani ten není
zcela zanedbatelný. Pravidelným hnojením
kolem 6–7 tun kompostu na ha v sušině za
rok stačí k udržení stabilního obsahu
humusu v půdě.
Díky podstatnému obsahu relativně stabilní organické hmoty v kompostu, hnojení
kompostem podporuje ukládání uhlíku
v půdě, a tím přispívá k zmírnění skleníkového efektu.
Praktický příklad
• Obec o počtu 700 obyvatel produkuje asi
126 t bioodpadu za rok.
• Kompostováním se vyrobí kolem 60 t
kompostu.
• Při dávce 20 t.ha-1 je zapotřebí 3 ha půdy.
• Celková produkce živin ve vyprodukovaném kompostu je 300 kg dusíku,
120 kg fosforu, 720 kg draslíku.
To je v přepočtu živin například 1 tuna
průmyslového hnojiva – ledku (obsahuje
29 % dusíku) nebo produkce hnoje od 4
dobytčí jednotky (4 ks dospělých krav).
• pórovitost
(dostatek
strukturního
materiálu) je 30 – 50 %;
• optimální struktura surovin – surovinová
skladba – obsah živin v poměru C: N
30 : 1 (užší poměr vede ke ztrátám
dusíku);
• vlhkost surovin 45 – 60% (podle přítomnosti strukturního materiálu);
• průběh teplot v homogenní zakládce.
Manipulace v kompostárně
správnou kompostářskou praxi. Platí pro
všechny typy kompostáren, tedy i pro
komunitní kompostárny.
Za správnou kompostářskou praxi lze
považovat techniky a technologie, které
využívají všech možností k snižování negativních vlivů kompostovacích technologii
na životní prostředí. Kompostovací proces
musí být kontrolován a řízen a výsledný
produkt musí odpovídat požadavkům stávajících právních předpisů a ochrany životního prostředí.
Emise vznikající v důsledku
nekontrolovaného uložení biologicky
rozložitelného odpadu
• Voda (výluhy a splachy způsobené deštěm).
• Půda (znečišující látky v bioodpadech).
• Vzduch (pachy, prach, mikroby, organické a anorganické látky, hluk).
Princip systémů s nízkými emisemi
– správné kompostářské praxe
• Dočasné skladování surovin podle kvality (skladovat pouze suroviny se sušinou
nad 40 %), suroviny s nižším obsahem
sušiny se neskladují, jsou bezprostředně
založeny do zakládky a kompostovány;
• vytvoření homogenních podmínek pro
řízení rozkladu surovin;
Procesní, provozní a ekologické požadavky
pro splnění zákonných požadavků na
suroviny a postupy kompostování – volba
technologie podle:
• surovinové skladby (kvalita, množství,
místo vzniku);
• kapacita zařízení – roční produkce bioodpadu t/rok nastavena na maximální
produkci zájmového regionu;
• provozního managementu sběru, svozu,
zpracování, využití kompostu;
• umístění kompostárny – podmínky lokality z pohledu ochrany životního prostředí,
inženýrských sítí, osídlení obce;
• splnění zákonných požadavků na kvalitu
výsledného produktu – kompostu;
• úprava kompostu dle kvality a potřeby trhu.
Kompostovací proces
Průběh kompostovacího procesu
Kompostovací proces probíhá ve dvou
fázích, které mají základní funkce:
Primární rozklad – horká fáze:
• odbourání / přeměna jednoduše rozložitelných látek;
• hygienizace – veškerý materiál bude
vystaven teplotě nad 55 ˚C;
• minimalizace emisí klimaticky významných plynů;
• produkce produktu – čerstvý kompost;
• ukončení primárního rozkladu je indikováno poklesem teplot pod 40 ˚C.
Sekundární rozklad – dozrávání:
• odbourání a přeměna těžce odbouratelných látek;
• tvorba jílovito – humusového komplexu;
• produkce emisně neutrálního kvalitního
a zralého kompostu;
• teplota trvale klesá trvale pod 30 ˚C (teplota
zakládky koresponduje s teplotou okolí).
DOKONČENÍ PŘÍŠTĚ
Graf č. 1: Průběhu teplot správného kompostovacího procesu
SPRÁVNÁ KOMPOSTÁŘSKÁ PRAXE
Kompostování je aerobní proces, při kterém činností mokro a makro organismů
dochází za přístupu vzduchu k přeměně
biodegradabilních surovin na stabilní výstup
– kompost. Kvalita kompostu je vždy
odvislá vždy od kvality vstupních surovin a
technologie zpracování. Pro zajištění ekonomické, ekologické a sociální udržitelnosti kompostárny je nutné vybudovat a provozovat takové zařízení, které splňuje
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederazium svizra
Zpravodaj podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce
a nadací Pancivis.
ČESKÝ TRH S BIOPOTRAVINAMI
v roce 2010 zůstal na hodnotách předchozího roku
(PRAHA, 2. 3. 2012) – Celkový obrat biopotravin včetně vývozu dosáhl v roce 2010 přibližně 2,1 miliardy korun. V České republice utratili spotřebitelé v roce 2010 za biopotraviny
1,6 miliardy korun, což je srovnatelné s revidovanými údaji pro rok 2009. Průměrná roční
spotřeba na obyvatele zůstává pod hranicí 200 Kč a podíl biopotravin na celkové spotřebě
potravin a nápojů stagnuje okolo 0,7 %. Vyplývá to ze zveřejněné zprávy Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI).
Po vyrazném nárůstu trhu
biopotravin v letech 2005–2008
došlo v posledních letech ke stagnaci maloobchodního obratu.
Hlavním důvodem ke stagnaci
maloobchodního obratu v roce
2010 je především snižování cen
biopotravin v průběhu roku. Ke
snížení došlo jednak díky nižším
cenám surovin na světových
trzích, jednak v důsledku snižování maloobchodních cen zejména
v maloobchodních řetězcích jako
reakce na menší poptávku ze
strany zákazníků, kteří se v důsledku ekonomické krize vrátili
k nákupu konvenčních potravin.
Celkový objem prodaných biopotravin tak nakonec mohl být Biopotravin se konzumuje stále málo, ale začínají s nimi
v roce 2010 mírně vyšší než v ro- školky i školy. Zde MŠ Semínko na Toulově dvoře.
ce 2009. Pro roky 2011 a 2012 je
očekáván mírny narůst spotřeby. Celkový biopotravin zahrnující přímý prodej jak ze
obrat s biopotravinami českých subjektů dvora, tak i od výrobců a distributorů zůvčetně vývozu dosáhl v roce 2010 přibližně stal na úrovni 4 % a přibližně 0,8 % biopotra2,1 mld. Kč. Z toho obrat v maloobchodě činil vin, stejně jako předchozí rok, se prodalo pro1,5 mld. Kč, ve veřejném stravováni přes 11 střednictvím gastronomických zařízení.
mil. Kč a téměř 60 mil. Kč dosáhl obrat příméStruktura hlavních kategorií biopotravin je
ho prodeje. Celkem se tedy na českém trhu
dlouhodobě
stabilní. V roce 2010 se na maprodalo v roce 2010 biopotravin za 1,6 mld. Kč,
loobchodním
obratu nejvíce podílely „Ostatní
což je srovnatelné s revidovanými údaji pro rok
2009. Významně vzrostl export biopotravin, kdy zpracované potraviny“ (33 % podíl, přičemž
české společnosti vyvezly do zahraničí biopotra- polovinu tvoří hotové pokrmy typu dětských
vin za přibližně 505 mil. Kč. Mezi největši výživ). Druhou příčku si udržuje kategorie
exportery patřily, stejně jako v roce 2009, firmy „Mléko a mléčné výrobky“ (25 %), následováRACIO, s. r. o., Sonnentor, s. r. o., FRUJO, a. s., na kategorií „Ovoce a zelenina“ (11 %, zahra PRO-BIO, obchodni společnost s r. o.
nující ovocné a zeleninové šávy). Z pohledu
Podíl biopotravin z dovozu na celkovém do- vývoje došlo k největšímu nárůstu u kategomácím maloobchodním obratu nelze jedno- rie „Mlýnské a škrobárenské výrobky“.
značně stanovit z důvodu nedostupnosti dat.
Mírně stoupá počet výrobců biopotravin
Objem dovozu finálnich biopotravin (tj.
bez zahrnuti dovozu bioproduktů a biopotraKe konci roku 2011 bylo registrováno
vin určených k dalšímu zpracování) je odha- 422 výrobců biopotravin, respektive 646
dován ve výši 46 % maloobchodního obra- výrobních provozoven (včetně 197 provotu v ČR. Hlavními dovozci v roce 2010 byly zoven řetězce BILLA, spol. s r.o.). Oproti
firmy Hipp Czech, s. r. o., Fair Trade Cent- konci roku 2010, kdy bylo registrováno 404
rum, s. r. o., Excellent Plzeň, s. r. o., a SUN- výrobců (resp. 618 provozoven) vzrostl počet
FOOD VM, s. r. o. Významný podíl dovozu výrobců biopotravin o 4,5 %, přičemž v průběrealizují také přímo maloobchodní řetězce, hu roku 2011 začalo nově s výrobou biopotravin 73 firem, 55 svoji činnost skončilo (nejčaspředevším dm drogerie markt, s.r.o.
Nejvíce biopotravin nakoupí čeští spo- těji se jednalo o faremni zpracování).
K nejčastěji zpracovávaným bioproduktům
třebitelé v maloobchodních řetězcích
(67,2 %, tj. za 1,1 mld. Kč v roce 2010), na patří, dle převažující činnosti českých výrobců,
druhém místě pak v prodejnách zdravé vý- zpracování masa, zpracování mléka a mléčživy a biopotravin (19,4 %). Okolo ných výrobků, zpracování zeleniny a ovoce
4 % biopotravin se nakoupilo v lékárnách a výroba pekařských, cukrářských a jiných
a významně stoupl prodej přes drogistické moučných výrobků. Velmi významný je také pořetězce (zejména dm drogerie markt, s. r. o.; čet registrovaných výrobců vína (77 výrobců).
Z pohledu obratu dosáhla v roce 2010 nej3,2 %). Naopak na polovinu klesl podíl prodeje v nezávislých drobných prodejnách větší objem výroby opět kategorie „Ostatní
potravin (1,2 %). Podíl přímého prodeje zpracované potravin“ (30 %; zejména podka-
bio
l
11/2012
tegorie „Káva a čaj“), nasledována kategoriemi „Mléko a mléčné výrobky“ (18,6 %) a „Pekařské, cukrářské a jiné moučné výrobky“
(15,7 %).
Celkový obrat výroby biopotravin dosáhl v roce 2010 ve velkoobchodních cenách 1,2 mld. Kč (obdobně jako v roce
2009), přičemž čeští výrobci vyvezli biopotraviny za přibližně 407 mil. Kč (35 % celkového
obratu výroby; v roce 2009 to bylo 352 mil.
Kč, tedy 30 %). Nejvíce
biopotravin směřovalo do
Rakouska (téměř 40 %). Na
českém trhu využívali výrobci k prodeji biopotravin
nejčastěji maloobchodní řetězce (49 %), prodejny
zdravé výživy a biopotravin
(27 %) a velkoobchody
(12 %).
Do výroby biopotravin se
postupně pouštějí nejen
„bio specialisté“, ale také
střední a velké potravinářské firmy. Z průzkumu UZEI
mezi výrobci totiž vyplývá,
že u vice než poloviny
(51 %) aktivních výrobců se
experimentovat
podíl biopotravin pohybuje
v jejich celkovém obratu na
méně než 5 %. Naopak vyšší než 90 % podíl
biopotravin na jejich celkovém obratu uvedlo
21 % výrobců, kteří však realizují zhruba 43
% celkového obratu výroby biopotravin
v České republice.
DOKONČENÍ PŘÍŠTĚ
(Pozn.: Tuto zprávu zpracoval Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) ve spolupráci s agenturou Green marketing za finanční podpory MZe ČR.)
BIOMELASA
Naše společnost ED&F MAN Liquid
Products Czech Republic, s. r. o., je
výrobcem tekutých melasových krmiv
pro skot. Od ledna 2012 nabízí na
český trh tekutou třtinovou BIOMELASU jako krmivo pro chovatele skotu
v ekologickém zemědělství. Dodavatel
biomelasy je registrován dle zákona
o krmivech v ekologickém zemědělství.
Krmivo je v současné době zaváženo do
ČR autocisternami.
V případě zájmu o bližší informace
prosím volejte na číslo +420 739 228 741.
ED&F MAN Liquid Products
Czech Republic, s. r. o.
Jiří Petr
Masarykovo n. 3/3
Děčín 405 02
tel.: +420 412 513 477
fax +420 412 513 444
mob.: +420 739 228 741, e-mail:
[email protected]
www.edfman.de/cs/
21
MAPA BIOPRODEJEN
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
b U RUBÍNU
Biopotraviny, bezlepkové, dia, aromaterapie, přír. kosmetika, chlazené
potraviny, balené pečivo, dětská
a kojenecká výživa, tel.: 549 250 217
MAKOVSKÉHO NÁM. 2, BRNO 16
V VITALVIBE
Zelené potraviny (mladý ječmen, spirulina, chlorela, patentované směsi),
podpora imunitního systému, podpora
energie (proteiny), super-potraviny,
detoxikace, vitamíny, proteiny, probiotika, zažívání a trávení… Vše v biokvalitě vyrobené za studena s vysokým
obsahem enzymů, vitamínů a minerálů.
Tel.: 608 984 825, [email protected],
www.vitalvibe.eu
KOUNICOVA 66, 602 00 BRNO
GRANO
Biopotraviny, byliny, čaje, bezlepková dieta, racionální výživa...
ZBOROVSKÁ 5, BOSKOVICE
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
b Zdravá výživa
Biopotraviny, byliny, čaje, bezlepková dieta, racionální výživa, pí–produkty, knihy a přírodní kosmetika,
tel.: 602 759 838.
ŽIžKOVO NÁM. 2, BRUNTÁL
Zdravé potraviny
Biopotraviny, byliny, čaje, bezlepková dieta, racionální výživa...
Tel.: 602 827 250
NA HRADBÁCH 15, OSTRAVA
OLOMOUCKÝ KRAJ
b PEKAŘSTVÍ LEŠTINA
Chléb a pečivo v kvalitě bio
7. KVĚTNA, LEŠTINA U ZÁBŘEHU
PÍ–CENTRUM Olomouc
Pí voda, biopotraviny, přírodní kosmetika, zdravá výživa, tel.: 585 234 657.
PAVELČÁKOVA 21, OLOMOUC
ZLÍNSKÝ KRAJ
b KRAJINKA
Makrobiotický, vegetariánský a bezlepkový sortiment, biopotraviny, prodej a distribuce Pí-vody,
biokosmetika, ekologická
drogerie, gemoterapie. PŘEDNÁŠKY,
OCHUTNÁVKY a PORADENSTVÍ. Tel.:
773 544 462, Pí-voda tel.: 608 044 462,
www.krajinka.cz
SLOUPSKÉHO (MINAS) 1197, UH. HRADIŠTĚ
b BIOMARKET
U zeleného stromu naleznete biopotraviny, celozrnné a kváskové čerstvé pečivo, racio, dia a bezlepkové
produkty, čaje, přír. cert. kosmetika,
ekodrogerie, Fair Trade, bylinné produkty aromaterapie. Tel.: 577 211 256,
kl. 167, www.zdravizprirody.cz
NÁM. TGM 6, OD PRIOR, ZLÍN
JIHOČESKÝ KRAJ
b SLUNEČNICE
Prodejna zdravých potravin, biopotravin, bioovoce a zeleniny, biovína, máme čerstvé biopečivo, čerstvé šávy,
žitný kváskový chléb, dia a bezlepková dieta, gemmoterapie, včelí produkty, přírodní kosmetika, ekol. prostředky, literatura ad., www.slunecnicecb.cz, tel.: 603 266 753, 387 315 856.
CHELČICKÉHO 21, ČESKÉ BUDĚJOVICE
b BELLIS
Bioprodukty, zdravá výživa, vitaminy,
dětská výživa, tel.: 384 420 022
PALACKÉHO N. 59/I, DAČICE
22
VYSOČINA
Dvorský statek Olešenka
PRODEJ ZE DVORA: kozí biomléko
a bioprodukty z něj (zrající a přírodní
sýry, ochucené sýry, žervé, tvaroh, jogurty, jogurtové mléko); zelenina
a brambory. Objednejte se na tel.: 775
661 407, [email protected], více
na www.kozidvorek.cz
OLEŠENKA 10 – U PŘIBYSLAVI
HARMONIE
Biopotraviny, čaje, bezlepkova dieta,
koření, kozí produkty, přír. kosmetika,
minerály a doplňky, ekoprodukty.
Přednášky různ. druhu. Tel.: 775 145 813
ŽIžKOVA 260, PACOV
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
b BAZALKA
Prodejna biopotravin – zdravé výživy,
dietní výrobky, čerstvé pečivo, saláty,
tel.: 775 360 721 (Rokitanského 169),
Bazalka biosamoobsluha – bohatá
nabídka bioproduktů, čerstvá zelenina, tel.: 739 714 830 (Gočárova 516),
Bazalka ve dvorku – alternativní jídelna, tel.: 739 714 831 (K. H. Máchy 747)
HRADEC KRÁLOVÉ
LIBERECKÝ KRAJ
ÁNANDA veget. restaurace
Jídelna nabízí snídaně, obědy, večeře
– pestrý výběr. Prodej zdravé výživy,
biopotravin, čajů, českého i orientálního koření, www.anandaline.cz,
tel.: 485 103 741.
FRÝDLANTSKÁ 210/12, LIBEREC
V Zdravě a bio
Zdravá výživa, biopotraviny, bezlepkové potraviny, biokosmetika, ekodrogerie a biobedýnky.
Blanka Kadlecová tel.: 608 204 833,
e-mail: [email protected]
PALACKÉHO 180, NOVÝ BOR
PARDUBICKÝ KRAJ
b ZDRAVÁ VÝŽIVA
Biopotraviny, byliny, čaje, dia
a bezlepková dieta, chlazené potraviny, přírodní kosmetika, literatura,
tel.: 461 615 293.
SMETANOVO NÁM. 87, LITOMYŠL
b ŠPALDA, restaurace
a prodejna
Obědy, večeře, svačiny, celozrnné pečivo,
zákusky a dezerty bez cukru, biopotraviny, biokosmetika. Tel.: 463 351 435,
www.bio.spalda.cz
PALACKÉHO TŘÍDA 64, PARDUBICE
b ZDRAVÁ VÝŽIVA
Biopotraviny, bezlepková dieta, dia výrobky, vitaminy, čaje, tel.: 465 524 642.
BARCALOVA 143, ÚSTÍ N. O.
PLZEŇSKÝ KRAJ
BIO-DIA, ZDRAVÁ VÝŽIVA
Biopotraviny, bezlepková dieta, dia výrobky, vitaminy, čaje...
HRUŠKOVA 87, DOMAžLICE
SLUNEČNICE – ZDRAVÝ
RESTAURANT
Příjemný interiér, nekuřácké prostředí,
ryby, drůbež, biohovězí maso, ale i vegetariánské, veganské pokrmy, biokáva,
bio čaje, čerstvé zeleninové a ovocné šávy
JUNGMANNOVA 4, PLZEŇ
STŘEDOČESKÝ KRAJ A PRAHA
V MLÝNSKÝ OBCHOD
Biopotraviny – mlýnské výrobky, čaje,
koření, biokosmetika a další doplňkový
sortiment (smaltované nádobí, smetáky). Nákup můžete spojit s prohlídkou
funkčního vodního mlýna na Radotínském potoce. www.mlynuvese-lych.cz;
tel.: 737 905 239, Čt–Ne 13.00–17.00
MLÝN U VESELÝCH, CHOTEČ 23
(PRAHA-ZÁPAD)
b Kosmetika Dr.Hauschka
Výhradní zastoupení kosmetiky
Dr.Hauschka a Savon du Midi pro ČR
a SR, Smetana s.r.o., tel.: 233 320 249,
[email protected],www.drhauschka.cz,
e-shop www.yinyang.cz, Po-Pá: 10–19
REVOLUČNÍ 10, PRAHA 1
b Country Life
Největší výběr biopotravin v ČR, bioovoce a zelenina, racionální výživa,
čerstvé pečivo, bezlepkové zboží, čaje, balené i nebalené sušené bioovoce, luštěniny, semena a ořechy.
MELANTRICHOVA 15 A JUNGMANNOVA 1, PRAHA
NAŠE TIPY
BIO PLUS
Zeslabuje mikrobiální
a chemické faktory, které podmiňují vznik aft a zánětů.
V dutině ústní snižuje množství
kvasinkových organizmů, objevujících se v souvislosti
s používáním zubních protéz.
Při aplikování ústní sprchou
Francouzská biokosmetika
Vzorková prodejna biokosmetiky
FLORAME, ACORELLE a CATTIER, tel.:
775 608 027, e-mail: [email protected],
[email protected], [email protected],
www.florame.cz, www.cattier-bio.cz,
www.acorelle.cz
OLŠANSKÉ NÁM. 7, PRAHA 3
b WELEDA
Vzorková prodejna bylinné biokosmetiky Weleda, tel.: 257 315 888.
LIDICKÁ 28, PRAHA 5
zeslabuje bolest dásní a aktivně
působí proti paradentóze.
Biosvět Zbraslav
PUGÉT V TUBĚ
Biopotraviny, produkty zdravé výživy,
bioovoce a zelenina, čerstvé biopečivo a biomaso, přír. kosmetika, ekodrogerie, tel.: 720 133 369.
Po-Pá 8.00 – 18.00
PELZOVA 1512, PRAHA 5-ZBRASLAV
V Bioobchůdek Toulcův dvůr
Zdravá výživa, biopotraviny, bezlepkové potraviny, výpěstky českých sedláků, český med, zlivický chléb a pečivo, knihovnička. Co u nás nenajdete,
rádi objednáme, tel.: 601 326 816, PoPá 10-18.30, So 10-15.30, www.biotety.cz
KUBATOVA 1, PRAHA 10
ÚSTECKÝ KRAJ
HERBA
Bylinné směsi dle receptu, zásilková
služba, biopotraviny, bezlepková dieta, bylinná kosmetika. Zajistíme analýzu stopových prvků z vlasů (biochemická metoda za pomoci99 atomového spektrometru), poradna pro výživu
a suplementaci. Tel.: 728 353 067.
ČESKÉ ARMÁDY 11/2156, LITOMĚŘICE
Sprchový krém Bio Divoká růže,
Body Spa je k pokožce ještě
pozornější než ostatní sprchové
gely. Mycí složky
na kokosové
a cukrové bázi
ve spojení se
sójovým,
mandlovým,
bodlákovým,
jojobovým
a slunečnicovým
bioolejem a vitaminem E jemně zbavují pokožku
nečistot a zanechají vás sametovou, provoněnou hlavní
složkou – olejem z divoké růže.
b U SLAVÍKA
Opravdový výběr kvalitních a zdravých potravin, odborné nutriční poradenství, kurzy vaření. Přírodní certifikovaná kosmetika, ekodrogerie, e-obchod,
www.u-slavika.cz, tel.: 773 173 673.
MASARYKOVA 428/28, TEPLICE
SLOVENSKO
Bioobchod Malý princ
Prodej biopotravin a kontaktní místo
pro odběr Bio a literatury z Česka,
tel.: 00421-326400400,
[email protected], www.bio-obchod.sk
MIEROVÉ NÁMESTIE 29,
911 01 TRENČÍN
Na této stránce zveřejníme vizitku
prodejny při odběru 15 kusů
měsíčně, nebo jako textový inzerát.
V nově zařazené prodejny
b prodejny PRO-BIO Svazu EZb
Hledáte-li tip na skvělý dárek na
poslední chvíli, už nehledejte.
Dopřejte svým blízkým vysoce
pěsticí biokosmetiku v kompletu
– bez minerálních olejů (paraffinum liquidum), bez umělých
konzervačních, barvicích a vonných látek –, která potěší nejen
pokožku ale i duši. Vybírat
můžete z variant Levandule,
Růže, Lemon Tea Tree, Granátové
jablko, Relax i sadu Pro děti.
Or. ceny od 346 do 469 Kč
bio
l
11/2012
KNIHOVNIČKA
VYDAVATEL
A REDAKCE:
vh press
Lenka Žák: VÍME, CO JÍME
Jungmannova 1403
500 02 Hradec Králové
tel.: 608 476 828
[email protected],
[email protected]
Šéfredaktorka:
PhDr. Miroslava Vohralíková
Sazba a DTP: vh press Hradec Králové
Tisk: Zetka tisk, Hradec Králové
Toto číslo vyšlo v říjnu 2012, ročník 16,
č. 11.
Registrováno: MK ČR E 11409
ISSN 1805-3548-11
Redakční rada: Ing. Jiří Urban, Ing. Jarmila
Chladová, Ing. R. Hradil, jazyková úprava:
Ing. Richard Barták, CSc.,
Autorský kolektiv: Ing. P. Dostálek, Ing.
J. Pospíšilík, W. Gregorová, K. Merhaut,
Ing. J. Papáček, S. Horáková a další.
Nevyžádané příspěvky nehonorujeme.
Rozšiřováno prostřednictvím prodejen
zdravé výživy a předplatného.
DISTRIBUCE NA SLOVENSKU:
MEDIAPRINT-KAPA Pressegrosso, a.s.,
Vajnorská 137, Bratislava 3, PSČ: 831 04;
bezpl. linka 0800 188 826. P.O.BOX 183,
830 00 Bratislava 3; [email protected]
Bioobchod Malý princ, Mierové n. 29,
911 01 Trenčín, tel.: 00421 326 400 400
INZERCE SOUKROMÁ ŘÁDKOVÁ
Inzerát soukromý za 100 Kč 180
úhozů, bchodní 300 Kč, text pošlete
v dopisu, SMS, mailem s adresou.
Platba složenkou či na účet 231 925
6023/0800. Bude vytištěn v časopisu
a umístěn na: www.bio-mesicnik.cz
a vhpress.cz
Objednávky předplatného, knih, inzerce a příspěvky pro příští číslo zasílejte
na adresu redakce.
Inzerci, knihy a předplatné si můžete
objednat též na webových stránkách:
www.bio-mesicnik.cz
Vařit podle kuchařky mohou lidé s bezlepkovou dietou, alergici, vegani, vegetariáni, ale i všichni, kteří si chtějí
zpestřit svůj jídelníček. Kniha je
netradiční kuchařkou.
Vázaná, stran 184, 390 Kč
303
PUBLIKACE SE SLEVOU
(platí cena za lomítkem)
Osteoporóza. Dieta při odvápění kostí
Brož, cena 59/50 Kč
604
Choroby ledvin a močových cest,
Brož., cena 180/160 Kč
605
Nemoci slinivky břišní. Dieta a rady
Cena 149 /130 Kč
607
Nemoci žlučníku a žl. cest
Dieta a rady lékaře, 129/110 Kč
608
Choroby jater. Dieta a rady lékaře
Brož., cena 109/95 Kč
609
Zácpa. Dieta a rady lékaře
Brož., cena 99/90 Kč
611
P. Frič, O. Mengerová: CELIAKIE,
Bezlepková dieta a rady lékaře
Brož, stran 150, cena 229/180 Kč
610
P. Horan: Štíhlá linie – Zdravé srdce
Stran 192, brož., cena 225/200 Kč
427
Dr. Stanwayová: Léčebná výživa
při běžných onemocněních
Brož., cena 149/130 Kč
601
Čaje a koření z kontrolovaného
ekologického zemědělství
SONNENTOR s.r.o., Čejkovice
Tel.: 518 362 687
Měsíčník BIO vychází
ve spolupráci s:
www.sonnentor.cz
PRO-BIO, Svaz ekologických
zemědělců, o. s.
Nemocniční 53, 787 01
Šumperk
tel./fax.: 583 216 609
[email protected]
www.pro-bio.cz
Lipová 40
788 32 Staré
Město pod
Sněžníkem
1 výtisk měsíčně ........ 21 Kč za výtisk + 4 Kč na poštovné = 25 Kč
Celý rok 2013 ..............290 Kč
2–4 výtisky ........................po 24 Kč za výtisk
5 výtisků (+1 zdarma) .. po 19 Kč za výtisk................(rok) 990 Kč
10 výtisků měs. .......... po 16 + DPH Kč za výtisk
15–30 výtisků měs. ...... po 17,50 Kč (s DPH) a VIZITKA PRODEJNY
l
11/2012
Stručná CELOZRNNÁ BIO kuchařka
Brož. V2, 68 stran, obálka lamino lesk
Cena vč. 14 % DPH 89 Kč
435
RETRO kuchařka – Domácí recepty
z 19. a 20. století
Str. 146, brož., cena 159 Kč
432
Celozrnné kynuté domácí pečivo
Stran 148, cena 169/150 Kč
428
Špalda a ječmen
Stran116, brož., cena 159/140 Kč420
Oves a žito
Brož., str.80, cena 89 Kč
418
Zvěřina a lahodná masa
Brožovaná, cena 196/180 Kč
425
Česká kuchyně pro Váš krevní typ:
skupina 0 za 119 Kč
402
skupina A za 149 Kč
403
skupina B a AB za 159 Kč
404
O. Dufek: Zeleninové saláty
Stran 88, brož., cena 127 Kč
422
AMARANTH
Stran 64, brož., 89 Kč
401
Kukuřice – rýže – jáhly – pohanka
Stran 72, cena 79/70 Kč
411
Automatická domácí pekárna
Stran 120, cena 234/200 Kč
423
SOUKROMÁ INZERCE
s Prodám biodýně Hokkaido, cena
dohodou B. Pileček St. Poddvorov
[email protected], 607 808 980
¤ Pracovitá vdova 58/170/69 s dcerou
tel. 583 301 951 18 l. a pejskem hledá hodného pána,
fax: 583 301 960 nekuřáka, abstinenta do 65 let, který má
www.probio.cz rád přírodu a zvířata. Nejraději z venkova a z Krkonoš. Jen vážně. 722 685 881
CENA PŘEDPLATNÉHO 2013
bio
Dr. McKenna: Alternativy k antibiotikům
Brož., cena169/150 Kč
602
Kukuřice – rýže – jáhly – pohanka
Stran 72, cena 79/70 Kč
411
Automatická domácí pekárna
Stran 120, cena 234/200 Kč
423
Luštěniny + hrášek a fazolky
Stran 80, brož., cena 96/90 Kč 421
TOFU – zdravě bez cholesterolu
Brož., 80 stran, cena 99 Kč
415
Nudle, špagety a spol.
Brož., 96 str., cena 89/80 Kč
416
Tvaroh a čerstvé sýry...
Brož., 125 str., cena 129/110 Kč
417
Jarní a zimní zeleninové menu
Stran 148, cena 159/130 Kč
427
VAŘÍME DĚTEM chutně a zdravě
Stran 328, váz.,cena 349/320 Kč 412
MUDr. J. Hofhanzlová:
Atopický ekzém – alergie – astma
Str. 180, brož., cena 209/199 Kč 429
Polévky a kašičky pro nejmenší
Str. 104, brož., cena 196/180 Kč
413
Nastávající a kojící maminky si vaří
chutně a zdravě
Stran 106, brož., cena 229/210 Kč 426
Archiv Bio v pdf na CD 2004–2011
Cena s poštovným 200 Kč
104
J. Tywonyak: Nízkoenergetické domy,
Pev. vazba, 193 s., 320/250 Kč
522
J. Tywonyak: Nízkoenergetické domy 2
Pev. vazba, 193 s., 320/250 Kč 523
Filleux a Gütermann: Solární teplovzdušné vytápění, koncepce a technika
projektování
Solární vzduchové kolektory mohouvykázat významné úspory na vytápění
a větrání obytných domů a budov – vše
přehledně a prakticky o jejich využití.
Brožovaná, 180 s., 248/190 Kč
526
PRO-BIO SVAZ E. Z.
Zemědělský kurz
Cena 175 Kč
246
ODBORNÉ BULLETINY, cena 25 Kč
č. 18: Brambory
202
č. 15: Plevele
203
č. 21: Chov masného skotu,
produkce a odbyt biomasa
204
č. 23: Ekologické pěstování jabloní
a tržní produkce biojablek 205
Chov skotu bez tržní produkce
mléka, brožura pro EZ
206
BIOINSTITUT OLOMOUC
Metodika pro praxi po 50 Kč
Ochrana révy vinné v ekol.
vinohradnictví
236
Pěstování léčivých a kořeninových
rostlin v EZ
235
Biobrambory. Jak ekologicky vypěstovat
231
kvalitní brambory
Faremní zpracování mléka
v ekologickém zemědělství
233
Porážka a zpracování masa
v ekologickém zemědělství
234
Zpracování bioproduktů
v podmínkách prvovýrobce
232
Jak objednat tituly?
Publikace, které jste si z nabídky knihovničky vybrali, vepište pomocí uvedených kódů (jsou uvedeny vpravo) na
žlutou složenku do rubriky Zpráva pro
příjemce. Sečtěte ceny a přičtěte 50 Kč
na poštovné za dvě publikace, od tří
60 Kč. Částku odešlete touto složenkou
na adresu: PhDr. M. Vohralíková, vh
press, Jungmannova 1403, 500 02
Hradec Králové 2.
Soukromý inzerát uhrate obdobně,
text pošlete na jeden z uvedených
kontaktů do redakce Bio.
PŘEDPLATNÉ měsíčníku Bio na rok 2013 ve výši
290 Kč můžete uhradit na účet redakce: 231 925 6035/0800.
Variabilní symbol je číslo umístěné na vašem poštovním štítku
vpravo nahoře. Pokud nemáte bankovnictví z domu přes počítač,
nezoufejte, pošleme Vám složenku s prosincovým Bio.
Noví předplatitelé musí poslat objednávku bu poštou na adresu
redakce uvedenou na této stránce, nebo telefonicky (608 476
828) či e-mailem na [email protected], nebo prostřednictvím
webové stránky: www.bio-mesicnik.cz.
Děkujeme předem všem věrným i novým předplatitelům!
Redakce
23

Podobné dokumenty

Z úřednice „bačovou“ na Broumovsku - Info

Z úřednice „bačovou“ na Broumovsku - Info Česká biopotravina roku 2012 bude známa už v září Organizace se opět ujímá PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Již 11. ročník klání o prestižní titul Česká biopotravina roku začne od července. Leto...

Více