Zpravodaj KKO 2013 - Klub krátkosrstý ohař

Transkript

Zpravodaj KKO 2013 - Klub krátkosrstý ohař
Zemřel Miroslav Vítek
Ve čtvrtek 29.
března 2013 jsme
se v obřadní síni
v Mělníku - Chloumku
naposledy
rozloučili s kamarádem a výborným
kynologem panem
Miroslavem Vítkem
z Mělnického Vtelna, který zemřel
po kratší nemoci
v sobotu 23. března
2013, čtrnáct dnů
po svých 79. narozeninách.
Měl
jsem
možnost poměrně
zblízka
sledovat
jeho velký zájem o
myslivost, kterou aktivně vykonával téměř 60 let, z toho
více než čtvrt století ve funkci mysliveckého hospodáře.
K myslivosti přivedl i svého mladšího syna Josefa.
Úplně zblízka, po téměř 40 let, jsem měl možnost sledovat jeho aktivní kynologickou činnost zaměřenou na výcvik a předvádění ohařů. K tomu jej předurčovalo nadání
snadné komunikace. Uměl rychle odhadnout povahu psa
a podle ní přizpůsobit výcvik. Toto své vyjímečné nadání
dokázal proměnit ve výborné výsledky psů nejen při praktické myslivosti, ale také při všech druzích zkoušek ohařů,
včetně vrcholných jako jsou memoriály.
Předvedl více jak 50 psů. Svých největších úspěchů
docílil s Astorem z Brzišťat na MKP v Plzni-1965, s Cvikem
z Bousovských polí na MJS v roce 1976, s Alanem z Dubnických blat na MFV v Ostravě-1978 a s Vikingem z Vtelenských polí na MRK v Nymburce v roce 2000.
Osobně mě velice těšilo, že všichni chovní psi Omar,
Tax a Viking, které cvičil nebo vlastnil v posledních 20 letech, pocházeli z mé chovné stanice „z Vtelenských polí„.
Velkou kapitolou jeho kynologické činnosti je činnost při
výchově začínajících kynologů, ale i při dalším vzdělávání
zkušených kynologů, kteří si při výcviku nevěděli rady. Míra, jak jsme zemřelému říkali, jim připravil metodický postup nebo se sám nezištně ujal role cvičitele. Někteří
z těchto psů i se svými majiteli byli docvičeni tak dobře, že
absolvovali podle jeho pokynů například i MKP. Miroslav
Vítek to při své skromnosti nikde neříkal.
Lidé odcházejí, ale jejich dobrá práce zůstává.
Ing. Václav Vlasák
Zemřel Ladislav Svoboda
V pondělí 20. ledna 2014 zemřel náhle výborný kynolog
pan Ladislav Svoboda ve věku 80 let.
Výborný cvičitel, přísný, ale spravedlivý rozhodčí pro všestranné zkoušky ohařů. K myslivosti přivedl i svého syna Ladislava. Velkou vášní pana Svobody byl také chov holubů.
Po dobu více než 50 let téměř každoročně převáděl na
všech typech zkoušek ohaře, zejména německé krátkosrsté. Choval NKO, ale i anglické setry.
Pan Svoboda byl povoláním lesník, dlouhá léta pracoval v LZ Brandýs nad Labem, působil jako lesník v Kochánkách, a poté v rámci LZ měl na starosti myslivost. Již jako
důchodce se vrátil pracovně do Kochánek, kde spravoval
dlouhou dobu obecní lesy. Zde také po mnoho let vykonával myslivost v místním MS Kochánky.
Prvním velmi známým psem pana Svobody byl chovný
pes CACIB Argo z Popelova ve druhé polovině sedmdesátých let. Dále mohu jmenovat Afru z Tichého dolu, českého fouska Bena z Vytočilky vedl na MRK v roce 1979. Filipa
z Beškova vrchu – vedl na MKP v Třebíči v roce 1984 a získal
I. cenu. Fata z Vrchlabských luk vedl v I.ceně na MFV v Náchodě. V roce 2009 získal I.cenu na MRK v Přerově s fenou
NKO Eny Krásná Ves.
Přání zúčastnit se velké akce s německým krátkosrstým ohařem, který výborně vystavuje, zůstane nesplněno.
Pana Svobodu jsem vždy obdivoval nejen pro výborné
předvádění ohařů, ale také pro jeho smysl pro pořádek. Vždy byl pečlivě ustrojen. Jeho psi byli vždy ve výborné
kondici. Okolí jeho domu bylo vždy krásně upravené. Mnoha našim kynologům mohl také sloužit jako vzor střídmosti.
Když jsme se naposledy viděli před 14 dny, tak jsem rozhodně neměl pocit, že se vidíme naposledy.
Ing. Václav Vlasák
ZPRAVODAJ KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ 2013
1
KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ - Členská přihláška
Předseda Stanislav Šafář, 664 03 Podolí 375, tel.: +420 724 147 935
Žádám o přijetí za člena KKO.
Jméno a příjmení ............................................................................................... RČ ........................................................................
Datum a místo narození .....................................................................................................................................................................
Povolání ............................................................................ Národnost .............................................................................................
Adresa bydliště .................................................................................................................................................................................
PSČ ......................................................... Okres ......................................................... Telefon .......................................................
Jsem držitelem plemene ............................................................................ Od r. .............................................................................
Jsem chovatelem plemene ......................................................................... Od r. ............................................................................
Mám chráněný název chovatelské stanice ..........................................................................................................................................
Jsem držitelem loveckého lístku a ČMMJ registrován u OMS .......................................................................................................
Jsem rozhodčím pro zkoušky lov. psů .................................................................................................................................................
Jsem výstavním rozhodčím pro plemena ...........................................................................................................................................
V .....................................................................................................................................
Datum ..................................................
Vlastnoruční podpis ............................................................................
vyplněnou přihlášku zašlete na adresu: Jiří Drábek, Zalažany 30, 538 63 Chroustovice, tel. + 420 775 672 076
Členské příspěvky na rok 2014
Členský příspěvek na rok 2014 ve výši 400,- Kč je nutné
uhradit nejpozději do 20. února 2014 na účet Klubu krátkosrstý ohař vedený u Komerční banky v Benátkách nad
Jizerou, číslo:
78 - 4759350207/0100
Možnosti platby:
1/vkladem na účet přímo v Komerční bance, kdekoliv
v České republice.
Kvůli přesné identifikaci je nutné uvést: do rubriky:
a/do rubriky „specifický symbol„ Vaše rodné číslo /dobrovolně pro snazší identifikaci/
b/do rubriky „Vklad jménem„ Vaše jméno, příjmení a adresu
2
2/převodem z účtu na účet
a/do popisu příkazce prosím uveďte, že se jedná o členský
příspěvek na rok 2014
b/do popisu pro příjemce uveďte Vaše jméno, příjmení
a adresu
Nezapomeňte prosím uhradit včas a přesně podle výše
uvedeného návodu, jinak nebude příspěvek správně identifikován !!!!!!!!!!!!
Úhradou členského příspěvku na rok 2014, do termínu
20. 02. 2014 ve prospěch výše uvedeného účtu, výrazně
usnadníte činnost klubu.
Členské příspěvky na rok 2014 a další léta již není možné
platit v hotovosti, ale pouze na výše uvedený účet!
ZPRAVODAJ KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ 2013
Slovo úvodem
Vážené dámy, vážení pánové
poděkováním za úsilí při založení a vedení našeho klubu
ing. Václavu Vlasákovi, Dr. Petru Dvořákovi, vzpomínkou
na významné funkcionáře od doby založení našeho klubu
především na ing. Miloslava Holuba započalo nové období
Klubu krátkosrstý ohař ČR.
Svojí činností a aktivitou si klub vybudoval nezpochybnitelné místo v chovu a výcviku německého krátkosrstého
ohaře v České republice, ale i v zahraničí.
Nový výbor bude pokračovat v činnostech podporujících rozvoj plemene, chov, lovecké a sportovní využití
německého krátkosrstého ohaře. Výbor se v období mezi
výročními schůzemi sešel čtyřikrát. Termín i místo výborových schůzí se vždy volí s ohledem na pořádání dalších
významných kynologických událostí pořádaných našim
klubem. Hlavní náplní práce členů výboru bylo zajištění a
organizace klubových zkoušek a výstav, zajištění výměny
na postu správce internetových stránek, příprava a organizace výpravy našich členů na IKP a na mezinárodní soutěž
pole-voda k 20. výročí KCHNKS na Slovensku. Dále vytvoření facebookového profilu, příprava návrhu nových stanov
chovatelského a zápisního řádu a další aktivity zajišťující
bezproblémový chod klubu a jeho prezentaci. Za výše uvedené svým kolegům z výboru klubu děkuji.
Klub krátkosrstý ohař ČR nabízel v roce 2013 všem svým
členům i ostatním zájemcům tradičně širokou možnost
účasti na zkouškách z výkonu, soutěžích a výstavách.
Spektrum zkoušek a soutěží, pořádaných naším klubem je
dostatečně široké a umožňuje kynologické vyžití vůdcům
s různým pohledem na vedení ohaře a možnosti způsobu
jeho uchovnění. Pořadatelé pořádali zkoušky v tradičních
lokalitách, ale byli osloveni nájemci pro nás nových a zajímavých honiteb. S ohledem na počasí a často kolidující termíny jiných zkoušek, výstav a zahraničních akcí byl zájem o
naše akce velký. Akce se stávají v regionech již tradičními a
jsou u vůdců oblíbené. Byť konec roku ukázal velmi nízké
stavy zvěře, byly zkoušky a soutěže pořádány v honitbách
s dobrými stavy drobné zvěře, nebo byla dobře vypouštěna kvalitní pernatá zvěř. O výsledcích a účasti na jednotlivých akcích, najdete vždy aktuální informace na klubovém
webu a nyní také na facebooku. Pro členy nemající možnost přístupu k výše uvedeným médiím jsou samozřejmě
informace o dění v klubu obsahem tohoto zpravodaje.
Členové našeho klubu, ale ostatní zájemci měli možnost
se zúčastnit dvou klubových výstav v tradičních místech a
termínech. Součástí obou byl výběr jedinců do chovu. Klubové výstavy v Hlučíně 18. 5. 2013, kde se zadával titul klubový vítěz a klubové výstavy v Zákupech 10. 8. 2013,
kde se zadával titul CAC. V roce 2014 jsou naplánovány tři
klubové výstavy – Klubová výstava bez titulů při Pojizerské
výstavě v Mladé Boleslavi dne 27. 4. 2014, klubová výstava
se zadáním titulu CAC v Hlučíně dne 17. 5. 2014 a klubová
výstava se zadáním titulu klubový vítěz v Zákupech dne 9.
8. 2014. Věřím, že naši členové a chovatelé se nebudou zúčastňovat pouze výběru do chovu, ale svoji účastí podpoří
úsilí pořadatelů výstav a budou své NKO předvádět přednostně na klubových výstavách.
Významnou kynologickou akcí loňského podzimu byla
soutěž pole-voda zk. řád pro IKP společně se speciální vý-
stavou NKO u příležitosti oslav 20. výročí KCHNKS na Slovensku. Reportáž z této kynologické akce zpracoval Láďa
Kopsa a najdete ji v obsahu tohoto zpravodaje .
V mých očích nejvýznamnější kraťasářskou akcí v roce
2013 byl 26. ročník Mezinárodních zkoušek německých
krátkosrstých ohařů IKP pořádaný KCHNKO Praha v Čejkovicích. Organizaci naší výpravy, stejně jako pro předchozí
ročníky si vzal na starost ing. Václav Vlasák. Vše pro řádný
průběh IKP tzn. přehlídka exteriéru, terény pro polní práci,
terény pro předvedení psů na vodě, důstojné na vysoké
úrovni zvolené místo pro zasedání světového klubu NKO
bylo výborně připraveno. Skupina, lépe řečeno skupinka
organizátorů připravila a zajistila IKP v podmínkách České
republiky na vynikající úrovni. Soudím tak, že jsem se jako
divák i jako vůdce zúčastnil několika IKP a Klemannových
zkoušek, také podle toho jak IKP v naší skupině hodnotili
např. terény na vodě a organizaci naší skupiny zahraniční
rozhodčí Ferdinand Schlattmann (dlouholetý předseda
klubu Artland-Emsland) a Dr. Wolfgang Schmidt a kolega
vůdce Josef Bohninger (viceprezident rakouského klubu).
Náš klub reprezentovalo devět vůdců a pět rozhodčích.
Děkuji všem za prezentaci našeho klubu a německého
krátkosrstého ohaře.Velké poděkování patří společnosti
Progles s.r.o. za poskytnutí krásného oblečení.
Plán akcí pro rok 2014 je v podobném rozsahu jako
v letech minulých. Všichni zájemci o účast na klubových
akcích mohou kontaktovat pořadatele. Prostřednictvím
internetových stránek a facebooku budou informováni o
připravovaných akcích a případných změnách. Nad rámec
klubových akcí, budou členové výboru zajišťovat servis
(ubytování, přihlášky, zkoušky, překlady zk. řádů) pro zájemce o účast na mezinárodních akcích pořádaných světovým klubem NKO, nebo některým ze zahraničních partnerů.
Vážení členové a příznivci našeho klubu ,
jsem přesvědčen, že vstup do třetí dekády existence našeho klubu byl úspěšný a činnost klubu bude nadále podporovat všechny naše členy, chovatele a příznivce německého krátkosrstého ohaře. Dovolte mi, abych popřál Vám i
Vašim rodinám mnoho zdraví a štěstí v roce 2014.
ZPRAVODAJ KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ 2013
3
V Podolí 19. 12. 2013
Stanislav Šafář
Memoriál Václava Vančury - CACT
V neděli 12. 5. 2013 již potřetí za sebou umožnilo MS Kolovraty na východním okraji Prahy setkání příznivcům ohařů,
aby při jubilejním dvacátém ročníku uctili památku významného kynologa Václava Vančury.
Za celou přípravu a průběh zkoušek patří velký dík všem
pořadatelům z MS Kolovraty a Klubu krátkosrstý ohař.
Zkoušky byly dobře připraveny, byl vybrán sbor zkušených
rozhodčích a dokonce po dvoudenním dešti svítilo i sluníčko, což každý ocenil.
Pod vedením vrchního rozhodčího Miroslava Drahoty
posuzovali:
1. skupina - Bohuslav Mužák a Marcel Fousek
2. skupina - Ladislav Svoboda a Vladimír Dufek + čekatelka
Jarmila Pokorná
Bohužel ne každý ohař se vyrovnal s náročným terénem
i menším množstvím zvěře a neprokázal svoje vlohové
vlastnosti tak, jak by si jeho vůdce přál.
Na MVV nastoupilo 15 ohařů, 3 byli odvoláni, 11 ohařů
obstálo v I. ceně a jeden v II. ceně. Na závěr zkoušek bylo
provedeno přehlídkové hledání nejlepších třech psů se
shodně dosaženým počtem 225 bodů. To s přehledem vyhrál NKO Leo vedený Miroslavem Kalíkem a po právu mu
sbor rozhodčím udělil titul CACT.
Celkové pořadí a počet bodů:
1/ Leo, NKO, vůdce Miroslav Kalík, I. cena, 225 bodů, CACT
2/ César z Lubiechowa, ČF, vůdce Jaroslav Novotný, I. cena,
225 bodů, CACT
3/ Cid od Dvorčanského potoka, NKO, vůdce Pavel Vach, I.
cena, 225 bodů, res. CACT
4/ Orson Svatoborský revír, VMO, vůdce Zuzana Fialová, I.
cena, 216 bodů, CACT
5/ Rena z Cidlinovy špičky, NKO, vůdce Michaela Bartůňková, I. cena, 213 bodů
6/ Cora zo Šurianského kopca, NKO, vůdce Radek Dufek, I.
cena, 211 bodů
7/ Day for William Pontanus, VOK, vůdce Pavel Švarc, I.
cena, 206 bodů
8/ Kora z Dubovských Luhov, NKO, vůdce Václav Koldinský,
I. cena, 202 bodů
9/ Rouse z Hložku, ČF, vůdce Drahomíra Matějáková, I.
cena, 196 bodů
10/ Draga Tajemství Karpat, MOK, vůdce Lucie Vostrá, I.
cena, 191 bodů
11/ Keira od Řeky Lomnice, NKO, vůdce Ladislav Kopsa, I.
cena, 186 bodů
12/ Jago z Býchrorska, NKO, vůdce Radko Můdrý, II. cena,
206 bodů, vylučující známka pro I. cenu – rychlost 2, narozen 3. 10. 2012
V Praze 12. 5. 2013
Ladislav Kopsa, místopředseda KKO
SDRUŽENÁ VÝSTAVA ZÁKUPY
10. 8. 2013
Rozhodčí: RNDr. Petr Dvořák
PSI
Třída štěňat
Prim ze Štípek VN1
Třída mladých
Aramis z Dlouhého vrchu V1, CAJC, BOJ, Nejlepší mladý
Brok z Budmeríc V2
Dodge z Tomešova dvora VD4
Joker z Mešinské hájovny VD3
Třída mezitřída
Achill vom Schnepfenstrich VD2
Allegro z Dlouhého vrchu VD1
Hari od Čertova stolu VD3
Třída otevřená
Absolut pod Doubravským vrchem V1, CAC
Amor od Spikalských lip D
Gal z Visálku V3
Gero z Visálku V2, r. CAC
Žok z Ustína VD4
Třída pracovní
Agar od Slámy V3
Akim od Postolovského dvora odstoupil
Aron z Hazmburka V2, r. CAC
Gron ze Štípek V1, CAC
Třída vítězů
Nord Jokran V1, CAC, Vítěz výstavy, BOB, BIS
FENY
Třída mladých
Aimee z Dlouhého vrchu VD
Basty z Šaratických zřídel V2
Brixie z Šaratických zřídel VD4
Charlote vom Geestmoor nenastoupil
Jaša z Mešinské hájovny VD
Kora z Dubovských luhov V1, CAJC
Cita Boy Pepínos VD3
Třída mezitřída
Shirley z Vtelenských polí nenestoupil
Sisi z Vtelenských polí V1, CAC
Třída otevřená
Arwen od Gramance VD2
Iria ze Snu Nemroda V1, CAC
Jola z Martinských hájů VD3
Třída pracovní
Afrodita od Čertovy studánky V1, CAC, Nejlepší prac. pes
Třída vítězů
CH. Irie z Mešinské hájovny V1, CAC, Vítěz výstavy
4
ZPRAVODAJ KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ 2013
KPZ Klatovy
Dne 28. 8. 2013 byly uspořádány klubové podzimní zkoušky klubu krátkosrstý ohař. Těchto zkoušek se mohli zúčastnit ohaři všech plemen. Zkoušky se pořádaly ve spolupráci
s OMS-Klatovy. Konaly se na okrese Klatovy v honitbě Mířenice – Letovy. Na zkoušky bylo přihlášeno 14 psů, dostavilo
se 13.
Po zahájení pronesl zahajovací řeč ředitel zkoušek Reisinger Martin, který účastníky přivítal již na devátém ročníku pořádaných těchto zkoušek a řekl pár slov o honitbě.
Poté předal slovo Jaroslavu Šímovi který přivítal účastníky
jménem ČMMJ, OMS Klatovy a klubu KKO a pak se ujal své
funkce vrchního rozhodčího.
Po rozlosování do 3 skupin a veterinární prohlídce se
všichni rozjeli na určená místa.
V honitbě byla zvěř pernatá, která byla i částečně vypuštěna. Někteří měli štěstí a měli i zvěř srstnatou (srnčí, zajíc).
Ukončení zkoušek proběhlo v Nalžovských Horách kde po
slavnostním zatroubení trubačů, bylo vyhlášení výsledků.
Po úspěšném vyhodnocení zkoušek, byly vůdcům předány poháry a věcné dary. Bylo zřejmé z ohlasu účastníků,
že se zkoušky podařily a že tyto zkoušky měly velkou úroveň.
Zúčastnilo se 13 psů z toho v první ceně 10 ve druhé
ceně jeden ve třetí ceně jeden a jeden odstoupil
VÝSLEDKY:
1) Adar od Nezdřevského rybníka MMO 31. 5. 2012 Mužák
Bohuslav Dřínov 146 CACT – 297 bodů
2) Kora z Dubovských luhov NKO 24. 5. 2012 Koldínský Václav V Úvoze 343 Kaznějov 331 51 CACT - 297 bodů
3) Cent Buremi MMO Burdová Eva Chanovice 135 341 01
res. CACT – 297 bodů
4) Diana z Temešova dvora NKO Linhart Jaroslav Horní Kamenice 9 273 72 res. CACT – 294 bodů
5) Orson Svatoborský revír VMO Fialová Zuzana Milence 64
Nýrsko 340 22 ACT – 293 bodů
6) Penelope Svatoborský revír VMO Fialová Lenka ing. Milence 64 Nýrsko 340 22, 292 bodů
7) Cirda Buremi MMO Burda Miloslav Chanovice 135 341
01, 291 bodů
8) Dirk Buremi MMO Černý Václav Defurovy Lažany 30 Chanovice 341 01 288 bodů
9) Rona od Nezdického potoka NKO Flaxa Jindřich Ejpovice
37 Rokycany 337 01, 280 bodů
10) Tiffany Junior od Nezdického potoka VMO ČLP/1735
30. 3. 2012 Fialová Zuzana Milence 64 Nýrsko 340 22
270 bodů
11) Ula Fransto GS Stošek František Chanovice 111 341 01
12) Mates ze Tchořovic NKO Frančík František Ústaleč 29
341 42 III cena 231 bodů Odvolán
13) Bastilla Elimar Doubrava IS ing. Trčka Stanislav Velký Bor
29
Posuzoval sbor rozhodčích: vrchní rozhodčí: Šíma Jaroslav
rozhodčí: Petrmichl Karel, MVDr Hlaváč Miroslav, Najnar
Jiří, MVDr Šimek František, Šlouf Jan, ing. Lhotáková Pavla,
čekatel Bc. Brůžková Alena.
Poděkování patří hlavně ing. Polákovi, Jaroslavu Šímovi,
Daně Šímové která zabezpečovala občerstvení venku, členům MS a všem, kteří se na přípravě a hladkém průběhu
této akce účastnili.
Vrchní rozhodčí
Šíma Jaroslav
Klubová výstava se zadáním titulu klubový vítěz Hlučín 18. 05. 2013
PSI
Třída mladých:
HERO OD ČERTOVA STOLU, výborný 1, CAJC, Mik Kořenice
x Ulla von Gleistal
OHM Z HUBERTOWYCH LOWISK, velmi dobrý 2, Zadzior ze
Snu Nemroda x Afra z Osiedla Ameliln
Mezitřída:
NOE ZE ŠTÍPEK, nedostavil se, Quent von Göttlesbrunnerhof x Nessi z Bilice
Třída pracovní:
MARLEY ZE ŠTÍPEK, výborný 1, CAC, KV, BOB, Figaro Czarny
dwor ze Skolnitego x Glorie ze Štípek
Třída vítězů:
ATAMAN Z HUBERTOWYCH LOWISK, výborný 3, Dor Jasenky x Afra z Osiedla Amelin
CHRIS ZE ŠTÍPEK, výborný 2, res. CAC, Pinó z Potoňskej lúky
x Poly ze Štípek
LUCKY BLACK ZE ŠTÍPEK, výborný 1, CAC
Atari Jasénky x Nessi z Bilice
FENY
Třída štěňat:
DIANA Z HUBERTOWYCH LOWISK, velmi nadějná 1
Hugo ze Štípek x Ajtra z Hubertowych Lowisk
ZPRAVODAJ KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ 2013
Třída mladých:
GAGA ZE SKOLNITEGO, velmi dobrá 1
Utz von Göttlesbrunnerhof x Flora Czarny Dwor ze Skolnitego
Třída otevřená:
HONDA ZIELONA BRDA, výborná 1, CAC
Tor ze Štípek x Furia Czarny Dwor ze Skolnitego
Třída pracovní:
AIDA BOY PEPINOS, výborná 2, res. CAC
Trix ze Štípek x Nora od Nezdického potoka
KIJIVU ZE ŠTÍPEK, výborná 1, CAC, KV
Ataman Duma Kazana x Cimberley ze Štípek
Třída vítězů:
AJTRA Z HUBERTOWYCH LOWISK, výborná 1, CAC
Dor Jasenky x Afra z Osiedla Amelin
Výběr do chovu:
komise pro výběr:
- Luděk Müller, ing. Leoš Jančík, Martina Rymerová, Petr Řehánek
doporučeni k chovu:
- psi - Bungee pod Doubravským vrchem
- feny - Aida Boy Pepinos, Nessi ze Štípek
5
KZV LUŽE (CACT, r. CACT) 01. 06. 2013
V honitbě MS Hubert Luže proběhly již tradiční Klubové
zkoušky vloh. Startovalo 24 psů a 22 jich obstálo v I.c., dva
odvoláni.
Vrchní rozhodčí: Mgr.Miroslav Drahota-MB
Rozhodčí: Petr Herčík-NB, Josef Kratochvíl-NB, Miroslav
Mocek-NB, Vladimír Šmíd- NB, ing. Jiří Knotner-NB, Jaroslav
Matěna-CR, čekatel:Jiří Branda-CR.
Velký dík patří všem organizátorům a sponzorům
z nihž nejvýznemějším je město Luže. Za stálou přízeň děkujeme starostovi města Luže, panu Radkovi Zemanovi!
Výsledky zkoušek:
1/ Flair z Mešinské hájovny, NKO, fena, Ing. Lucie Svobodová, I.c., 228 b., CACT
2/ Aron z Hazmburka, NKO, pes, Jiří Drábek, I.c., 225 b.,r.
CACT
3/ Kurt z Mešinské hájovny, NKO, pes, Mária Fundová, I.c.,
225 b.
4/ Grey z Czarnego Dworu, NKO, pes, Eva Poledníková, I.c.,
225 b.
5/ Salma z Vtelenských polí, NKO, fena, Ing.Václav Vlasák st.,
I.c., 223 b.
6/ Gamepoint Bottle Rocket, VOK, pes, Lucie Vetterlová, I.c.,
222 b., CACT
7/ Aslan ze Zabrk, NKO, pes, Petra Slezáková, I.c., 222 b.
8/ Afrodita z Nížkovic, AS, fena, MUDr. Zdeňka Suková, I.c.,
221 b.
9/ Elis z Mešinské hájovny, MOK, fena, Miroslav Šorm, I.c.,
219 b., CACT
10/Viva La Noche Imperium Star, VOK, fena, Jiří Drábek, I.c.,
219 b., r.CACT
11/ Amber The Jewel of Diam Weim, VOK, pes, Jiří Kotina,
I.c., 219 b.
12/ Lisy z Mešinské hájovny, POI, fena, Lucie Hegerová, I.c.,
219 b.
13/ Taransay Alexander, GS, pes, Jaroslav Surma, I.c., 218 b.
14/ Helly z Mešinské hájovny, NKO, fena, Hana Schindlerová,I .c., 217 b.
15/ Joker z Mešinské hájovny, NKO, pes, Zdeněk Valský, I.c.,
216 b.
16/ Aurora z Nížkovic, AS, fena, MUDr. Zdeňka Suková, I.c.,
216 b.
17/ Hall z Černých blat, NKO, pes, Karel Zelníček, I.c., 213 b.
18/ Im z Mešinské hájovny, NKO, pes, Roman Kostelecký,
I.c., 213 b.
19/ Doreen z Mešinské hájovny, MOK, fena, Ing. Lucie Svobodová, I.c., 213 b.
20/ Augiáš z Brdského pelíšku, MOK, pes, Sabine Malá, I.c.,
206 b.
21/ Ivory Gátova alej, MOK, pes, Renáta Fabiánová, I.c., 206
b.
22/ Lancelot Laverack Elater Polonica, AS, pes, MUDr. M Šácha, I.c., 183 b.
Psi byli dobře připraveni, všichni měli možnost prokázání
vloh.
Za pořadatele
Jiří Drábek
6
Soubor akcí pořádaných ve spolupráci
s OMS Brno-venkov
ZV – CACT 27. 04. 2013
Vrchní rozhodčí - Ladislav Kuchta-VY, rozhodčí - Petr Zvonař-BV, Vlastimil Polakovič – Slovensko, čekatelé- Martina
Mrkvicová - BM, Ladislav Maša - BO
Výsledky zkoušek:
1/ Art Fluidum Centauri, BFp, fena, nar. 23. 06. 2012, majitel a vůdce Věra Klimešová, I.cena, 228 bodů, CACT
2/ Basty ze Šaratických zřídel, NKO, fena, nar. 20. 06. 2012,
majitel a vůdce Lubomír Paseka, I.c., 228 b., CACT
3/ Kurt z Mešinské hájovny, NKO, pes, Mária Fundová, I.c.,
208 b.
4/ Hall z Černých blat, NKO, pes, Karel Zelníček, II.c., 204 b.
5/ Amy z Jirgalova dvora, MOK, fena, Milan Dařina, odstoupil
6/ Bert Bertone Prague, MOK, pes, Jiří Abrahám, odstoupil
7/ Amira Apolly Moravia, IS, fena, Petr Šípek, odstoupil
8/ Ux z Knollovy školy, NKO, pes, Karel Zelníček, odstoupil
MFT- CACIT, CACT 27. 04. - 28. 04. 2013
Vrchní rozhodčí - Josef Slavík – HO, Josef Novák – ZN, Jozef
Benovic - Slovensko, Přemysl Bouška – BM, Jaroslav Šimara
- KM
Výsledky soutěže- kontinentální ohaři 27. 04. 2013
1/ King v.d. Kreppelse Heide, DO, pes, Petr Zoubek, 14
bodů, velmi dobře .
2/ Oki z Vápenek, NKO, fena, Petr Zoubek, 12 bodů, velmi
dobře
3/ Duro, DO, pes, Miroslav Kalík, 11 bodů, velmi dobře
Výsledky soutěže - angličtí ohaři 27. 04. 2013
1/ Faust Vis Tranquilla, AS, pes, Vladimíra Dvořáková, 17
bodů ,výborně CACT
Výsledky soutěže - kontinentální ohaři 28. 04. 2013
1/ Umma Plameni Pas, MOK, fena, Petr Zoubek, 17 bodů,výborně CACIT, CACT
2/ Duro DO, pes, Miroslav Kalík, 11 bodů, velmi dobře
Výsledky soutěže- angličtí ohaři 28. 04.2 013
1/ Arakain del Gimmi, AS, pes, Vladimíra Dvořáková, 12
bodů, velmi dobře
2/ Ibi Vis Tranquilla, AS, fena, Vladimíra Dvořáková, 11
bodů, velmi dobře
Ve dnech 27. - 28. 4. 2013 uspořádal OMS ČMMJ Brno-venkov a Klub krátkosrstý ohař ČR klubové zkoušky vloh
se zadáním titulu CACT a mezinárodní field trial pro kontinentální a anglické ohaře. Zkoušky vloh i FT probíhaly ve
výborně zazvěřených honitbách MS Voda Šaratice a MS
Studýnka Zbýšov. Vynikající terény s ozimou pšenicí a řepkou byly nadstandardně zazvěřeny divokou bažantí zvěří
a množstvím zajíců. Díky výše uvedeným podmínkám bylo
možné vidět výborné výkony psů na ZV i v soutěžích field
trial. ZPRAVODAJ KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ 2013
Na zkouškách vloh předvedli výborné vlohy a chuť k práci fena NKO Basty z Šaratických zřídel a vítěz zkoušek francouzký ohař pyrenejský pes Art Fluidum Centauri. Vhodně zvolené terény pro MFT s dostatkem zvěře umožnily vůdcům dostatečně předvést kvality jejich psů. Dle
rozhodčích byla kvalita psů velmi dobrá a většina chyb byla
na ubíhající bažantí zvěři.
Dovolte mi, abych jménem Klubu krátkosrstý ohař ČR poděkoval výše uvedeným MS za propůjčení honiteb, sboru
rozhodčích za korektní posuzování.
KZV vrchní rozhodčí Ladislav Kuchta, Petr Zvonař, Vlastimil
Polakovič.
MFT posuzoval Josef Slavík, Jozef Benovic, Josef Novák,
Přemysl Bouška, Jaroslav Šimara.
PZ – CACT 18. 05. 2013
Vrchní rozhodčí - Štěpán Horák – BM, rozhodčí: Ladislav
Kuchta - VY, Jozef Benovic - Slovensko, Vlastimil Polakovič
–Slovensko, Marek Latina – UH, Čekatelé: Jarmila Pokorná
Ladislav Maša – BO
Výsledky zkoušek:
1/ Benn vom Erlbachtal, NDrO, pes, vůdce Martin Blažek,
I.cena, 228 bodů, CACT
2/ Fergie z Rybníků, VOK, fena, vůdce Jan Vepřek, I.cena,
295 b
3/ Aida z Městečka na dlani, ČF, fena, vůdce MVDr. Miroslav Sucháček, I.cena 290 b.
4/ Fiero, NKO, pes, vůdce Miroslav Sadloň, I.cena, 288 b.
5/ Marvin ze Štípek, NKO, pes, vůdce MUDr. Pavel Pilař, I.cena, 284 b.
6/ Ammon vom Rosental, NKO, pes, vůdce Katarina Weidlein, I.cena, 282 b.
7/ Hope z Dropieho dvora, NKO, fena, vůdce Gabriel Skladan, I.cena, 277 b.
8/ Caesar Moravský Šternberk, NKO, pes, vůdce Josef Sklenář, I.cena, 274 b.
9/ Beau Braidy z Lulečských lesů, VOK, pes, vůdce Miroslav
Sádlík, I. cena, 268 b.
10/ Fatima z Hostíkova, VOK, fena, vůdce Michaela Daňková, I. cena, 266 b.
11/ Bead Babette z Lulečských lesů, VOK ,fena, vůdce Iva
Mittnerová, II.cena, 268 b.
12/ Conte Alfa Ori,VOK, pes, vůdce Lea Mánková, III. cena,
232 b.
Ke klubovým PZ CACT nastoupilo 12 ohařů. Honitby MS
Těšany a MS Křepice poskytly velmi dobře zazvěřené revíry
pro zdárný průběh podzimních zkoušek.
Tři z NKO (Marvin ze Štípek, Fiero, Ammon vom Rosental),
si zde splnili jednu z podmínek pro účast na IKP. Mezinárodní sbor rozhodčích posuzoval pod vedením p. Štěpána
Horáka.
PZ – CACT 24. 08. 2013
Vrchní rozhodčí - Josef Slavík – HO, rozhodčí: Jaroslav Dvořáček - SY, Miroslav Lev - SY, Jan Šmikmátor - BO, Jaroslav
Malý – BO, Ladislav Maša – BO, Petr Zvonař – BV
Výsledky zkoušek:
1/ Brixie ze Šaratických zřídel, NKO, fena, vůdce Jiří Novotný, I. cena 300 bodů CACT
2/ Portos z Floriánova dvora, MMO, pes, vůdce MVDr.
Soňa Čermáková, I. cena, 297 bodů CACT
3/ Barna Boglarca, MOK, fena, vůdce Tomáš Dymáček, I.
cena 293 bodů CACT
4/ Zir z Holubické stráně, GS, pes, vůdce Olga Vránová, I.cena 292 bodů CACT
5/ Rouse z Hložku, ČF, fena, vůdce ing. Drahomíra Matějáková, I.cena 292 b.
6/ Brita Alsa Morava, MMO, fena, vůdce Stanislava Midrlová, I.cena 289 b. CACT
7/ Basty ze Šaratických zřídel, NKO, fena, vůdce Lubomír
Paseka, I.cena 288 b.
8/ Dear John Pontatus, VOK, pes, vůdce Jaromír Gratcl, I.cena 288 b.
9/ Aston z Čertovy rokle, MOK, pes, vůdce Lukáš Jordán,I.
cena 284 b.
10/ Brooke Victoria Šedý Duch, VOK, fena, vůdce Lukáš Herodes, I.cena 282 b.
11/ Olan od Kutnaru, NKO, pes, vůdce František Kallus, I.cena 277 b.
12/ Akim od Sv. Floriána, NKO, pes, vůdce Josef Sklenář, I.
cena 274 b.
13/ Bak ze Zámeckého kraje, ČF, pes, vůdce Zdeněk Šálovský, II.cena 263 b.
Klubové PZ CACT byly součástí třetího ročníku Poháru
vzpomínek (PZ+SVP). Ke zkouškám nastoupilo 18 ohařů a
dokončilo 13 ohařů. Dovoluji si, jménem KKO ČR poděkovat Myslivecké společnosti Šlapanice z propůjčení výborně
zazvěřené honitby. Děkuji sboru rozhodčích pod vedením
Josefa Slavíka za korektní posuzování a MS Hlásnice Podolí
za propůjčení mysliveckého areálu.
Souhrn výsledků sestavil
Stanislav Šafář
Foto z KZV Luže
ZPRAVODAJ KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ 2013
7
26. ročník IKP- Čejkovice – Česká republika
Ve dnech 19. - 21. 09. 2013 se konal na jihu Moravy, ve vyhlášené vinařské obci Čejkovice již 26. ročník IKP. Poprvé
v historii se konal na území České republiky, díky aktivitě MVDr. Čestmíra Šrámka, Csc. a jeho blízkých spolupracovníků. Pořadatelem byl KCHNKO, jehož byl Dr. Šrámek
v době pořádání IKP, i mnoho let před tím, hlavním poradcem chovu.
Kromě Dr. Šrámka lví podíl na uspořádání IKP měli Michael Bébar, Mgr. Iva Bébarová, Jiří Studýnka, Stanislav Pilát, Eva Illová, ale i mnoho dalších nadšených organizátorů
této nevšední akce.
Na letošní IKP bylo přihlášeno 198 NKO, dostavilo se
168. Z toho 72 psů a 96 fen. Své psy vyslalo celkem 37 klubů z Německa, dále 3 kluby z ČR, klub z Ukrajiny, Rakouska,
Slovenska, Španělska, Bulharska, Maďarska, Chorvatska a
Rumunska. Vůdců z Česka bylo přihlášeno 35, rozhodčích
z naší republiky 37. Z našeho klubu bylo přihlášeno 9 NKO
se svými vůdci a 5 rozhodčích. Všichni se dostavili, byť jeden vůdce jako náhradník. Mgr. Michael Kretek nahradil, a
výborně, Luďka Müllera.
Ale k samotnému průběhu IKP. Ve čtvrtek 19. 10. 2013
od rána se v Čejkovicích – okolo kulturního domu, centru IKP sjížděli pořadatelé, vůdci i rozhodčí k prezentaci. Ve
13,30 hodin po krátké poradě rozhodčích pro posuzování
exteriéru a stejně tak krátkém důstojném bez okázalostí
provedeném zahájení začalo na střelnici ve Starém Poddvorově první vyvrcholení programu IKP – přehlídka exteriéru – zuchtschau. Zahájení se konalo za účasti české kynologické generality. Zúčastnil se předseda ČMKU MVDr.
Lubomír Široký, předseda ČMKJ Pavel Štangl a Jiří Procházka, předseda KK ČMMJ, který také přijal posuzování výkonu na IKP.
Psi a stejně tak feny byly posuzovány vždy třemi rozhodčími, každé pohlaví ve dvou kruzích. Účastníci nebyli
řazení podle názvu klubu, který je přihlásil, ale podle abecedy. Pouze psi z Německa byli přes řazeni před ostatními.
Rozhodujícím písmenem pro zapsání psa do katalogu IKP
bylo první písmeno v názvu chovatelské stanice.
Ve většině případů obhájili ocenění získané v ČR, udané
při přihlášení na IKP. Nejlepších deset psů z obou kruhů postoupilo do semifinále mezi nejlepších dvacet. Mezi fenami z prvního kruhu postoupilo 10 nejlepších a z druhého
pět. Z 20 psů potom šest rozhodčích, kteří posuzovali psy
v obou kruzích vybrali nejlepších deset. Nejlepších deset
psů i nejlepších deset fen postoupili do finále. Finále posuzovali hlavní rozhodčí každé ze čtyř skupin: Gerd Schad –
hlavní poradce chovu zastřešujícícího klubu, Johann Ecker
– hlavní poradce chovu z Rakouska, viceprezident spolkového klub a předseda klubu Saarland Wolfgang Casper a
MVDr.Čestmír Šrámek, Csc.. Tito rozhodčí nejdříve vybrali
pět psů, kterým následně rozdělili ocenění V1 – V5. Totéž
později provedli u fen. Tomuto super finále přihlíželo jistě
400 diváků.
K mé velké radosti pes Aticus Fons Vitae získal ocenění
V 5. Návazal na úspěchy svých příbuzných Tora ze Štípek,
který ve Francii – Vitry le Francois na IKP v roce 2005 získal
ocenění V4, a Gerta ze Štípek, který na minulém IKP v Surwoldu získal ocenění V 2.
Nejlepších pět psů a fen přehlídky:
Psi:
Feny:
V1 Ergo vom Osterberg
V1 Mona vom Westermoor
V2 Basko II vom Innviertel
V2 Hexi vom Wesserschling
V3 Gibb Seehof
V3 Sirka KS vom Jydebek
V4 Campo II vom Alberthain V4 Elsa de Los Trebolares
V5 Aticus Fons Vitae
V5 Ora vom Kronsberg
8
ZPRAVODAJ KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ 2013
V pátek 20. 09. a v některých skupinách také v sobotu dopoledne 21. 09. proběhlo vlastní zkoušení psů a fen
v poli a ve vodě podle mezinárodního řádu pro polní a
vodní práci, schváleného FCI specielně pro tyto zkoušky.
Ohaři, kteří se dostavili /bylo jich 183 a byli rozděleni do
40 skupin/. Byla určena místa brzkého ranního srazu jednotlivých skupin – v 8,00 hodin. Některé skupiny to měly
z centra soutěže i 50 kilometrů. Většina skupin se pohybovala do 30 kilometrů. Vodní práce pro všechny se konala
v Mutěnicích na vodních plochách ideálních pro zkoušky
ohařů, které je možné jihomoravským kynologům jenom
závidět.
Každý NKO na IKP musí hledat ve dvou kolech. Zde musí
prokázat hledání pro plemeno typické vystavení včetně
postoupení a poslušnost před zvěří a bez zvěře. Musí prokázat přinášení pernaté zvěře daleko pohozené. Stejně
tak musí prokázat, že jde na povel do vody a sám si musí
poradit – musí prokázat loveckou chytrost a vlohy, kde na
rybníku vyhledá postřelenou kachnu, kterou má pronásledovat a v ideálním případě přinést k vůdci. Pokud pes
prokáže tuto schopnost a přesto se mu nedaří kachnu dostihnout /potápí se nebo špatně přístupný terén/ nechají
rozhodčí kachnu zastřelit a pes ji musí přinést a odevzdat.
Když pes kachnu uloví bez výstřelu, potom je vyzkoušen
ještě z přinášení kachny z vody s výstřelem, na rozdíl od
našeho zkušebního řádu se střílí vedle kachny a těsně před
jejím uchopením psem, na rozdíl od řádu ČMMJ.
Do sobotního schausuche postoupilo 16 NKO, z toho
5 z ČR – Diana z Čimelických strání, Armagedon pod
Doubravským vrchem, Kijivu ze Štípek, Marley ze Štípek
a Gary z Visálku. Kromě toho získali následující čeští NKO
ještě ocenění 4h. Aaron vom Engelsheim a Gary z Visálku na vodě. Diana z Čimelických strání a Armagedon pod
Doubravským vrchem za hledání. Známka 4h je zkratkou
4 hervorragend v přesném překladu známka 4, ale vyčnívající, excelentní, znamenitý nebo volněji přeloženo super
výkon.
V sobotu dopoledne rozhodčí odevzdávali svá hodnocení v centru soutěže, odpoledne potom proběhlo
schausuche sledované mohutnou koronou, kterého se zúčastnilo vybraných 16 vítězů skupin, kteří předvedli na IKP
výkon hodný účasti v tomto finále v práci. Z českých NKO
se zúčastnilo pět výše uvedených. Jako vítěz této přehlídky byl vyhlášen chovný pes Gary z Visálku vedený Josefem
Hendlem. Tento výrok rozhodčích budil různé emoce mezi
účastníky.
Mě osobně v přehlídce nejvíce zaujala fena Polly Waidmans perfektně vedená Andreasem Thomschkem. Za
předvedený výborný výkon musím hodně pochválit i Mgr.
Michala Kretka s Marleyem ze Štípek, ale také partnera
z dvojice fenu Kijivu ze Štípek vedenou Lubomírem Haj-
ným. Naopak jsem byl velmi zklamán vystoupením dalších
dvou českých v odborných kruzích vysoce hodnocených
cvičitelů, vítězů MKP, jejichž psi byli hodnoceni za hledání
na IKP známkou 4h.
V sobotu večer byly největší zkoušky NKO na světě zakončeny při společenském večeru – festabendu, předáním
cen. Vysokou společenskou úroveň večera, při kterém byla
předána právem vyznamenání pořadatelům za výborné
zorganizování IKP ze strany Světového i Spolkového německého klubu, podtrhlo výborné občerstvení.
Jako rozhodčí vyslaní naším klubem se zúčastnili bývalý místopředseda klubu RNDr. Petr Dvořák, místopředseda
KDO Petr Buba, předseda DR KKO MUDr. František Nahodil ,předseda KK OMS Mladá Boleslav Mgr. Miroslav Drahota a chovatel Pavel Vach. Všem patří dík za posuzování bez
jakéhokoliv nároku na odměnu či cestovné, tak jak je to
běžné v celé Evropě.
Jako vůdci nominovaní naším klubem ze zúčastnili:
1/ Marley ze Štípek, majitel Luděk Müller, vedoucí Mgr. Michael Kretek – VD, I.c-136 b., schausuche
2/ Aida zpod Agátov, majitel a vůdce Stanislav Šafář - V,
I.c. – 136 b.
2/ Asina ze Spikalských lip, majitel a vedoucí Lumír Růžička
– V, I.c. – 136 b.
3/ Keira od Řeky Lomnice, majitel a vůdce Ing. Ladislav Kopsa - V, I.c. 133 b.
5/ Aaron vom Engelsheim, majitel a vůdce Petr Cvíček, V,
I.c. – 132 b., voda 4h
6/ Faraon z Mešinské hájovny, majitel a vůdce Radim Sou-
kup, VD, II.c. -128 b. – voda 3
7/ Juno ze Štípek, majitel a vůdce Pavel Večeřa, VD, neobstál – klid před zvěří 2
8/ Iko z Mešinské hájovny, majitel a vedoucí Jiří Drábek,
VD, neobstál – vystavování 0
9/ Aticus Fons Vitae, majitel MVDr. Jiří Šimůnek, Csc., vedoucí Ing. Václav Vlasák, V 5, neobstál – klid před zvěří 0
Světový klub potvrdil, že příští již 27. ročník IKP bude
v roce 2015 Německu – pořádat jej bude klub Oberfranken- Hassgerge. Klub má své hlavní aktivity západně od
Norimberku a Bambergu, což je velmi příznivá vzdálenost
pro české kynology.
Věřím, že všechny tři české kluby, všichni tři řádní členové Světového klubu, na příští 27. ročník IKP přihlásí vysoký
počet psů, kteří budou naši republiku i své kluby důstojně
reprezentovat. Alespoň třetina přihlášených z Česka proti
letošním 35 by byl úspěch.
Závěrem si dovoluji vyslovit velké poděkování za materiální pomoc, v podobě jednotného ošacení, pro účastníky
z našeho klubu firmě PROGLES s.r.o.
V Jizerním Vtelně dne 23. 12. 2013
Ing. Václav Vlasák
Slovensko - Polný Kesov
Ve dnech 13. až 15. 9. 2013 se členové našeho klubu zúčastnili významné mezinárodní kynologické akce. V obci Polný
Kesov a v okolních honitbách proběhly Dny německého
krátkosrstého ohaře, uspořádané k 20. výročí založení samostatného klubu chovatelů NKO na Slovensku. Společně
se zúčastnili kynologové z pořádající země, dále z Německa, Maďarska, Polska a Chorvatska. Pro řadu účastníků to
byl ostrý test výkonnosti jejich psů před IKP v Čejkovicích.
Během těchto dní proběhla Speciální klubová výstava se
zadáním titulů CAC a res. CAC a soutěž NKO v polní a vodní
práci podle zkušebního řádu IKP se zadáním titulů CACIT,
res. CACIT a CACT a res. CACT.
Jedná se o mimořádně náročnou soutěž kladoucí vysoké nároky na práci psů. Aby pes obstál, musí podat výkon
ve všech disciplínách hodnocený minimálně známkou 3.
Jen jedna 3 ve většině hodnocení posouvá psa do 2 ceny.
Vodní práce proběhly na slepých ramenech Váhu nebo na
rybnících ve velice náročném terénu. Na stopu kachny psi
narazili až po přeplavání volné hladiny v rákosí na druhém
břehu, který byl vzdálen cca 50 až 70 m.
Polní práce se zkoušela v řepě a jetelině. Každý pes měl
možnost prokázat svoje schopnosti většinou na koroptví
zvěři. Po celodenním dešti byla práce v řepě i pro vůdce
fyzicky hodně náročná, naopak v ideálně vzrostlé jetelině
mohli psi ukázat svůj um v plném rozsahu.
Na nedělní závěrečnou baráž již svítilo slunce a pozorovat nejlepší vybrané psi bylo pro účastníky krásnou po-
ZPRAVODAJ KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ 2013
dívanou. To, že nakonec vyhrála fena Kiara z Dubovských
luhou vedená dlouholetým předsedou slovenského klubu
Josefem Jursou bylo více než symbolické.
Ze třech zástupců našeho klubu se vynikajícím způsobem prezentovala fena Aida spod Agátov vedená Stanislavem Šafářem. Na výstavě do poslední chvíle bojovala o celkové vítězství a v samotné soutěži získala plný počet bodů.
Je potřeba zdůraznit, že tento vůdce a zároveň předseda
našeho klubu se musel věnovat také „bafuňářským“ povinnostem, při kterých propagoval a reprezentoval náš klub.
Neztratili se ani naši další dva zástupci Cid od Dvorčanského potoka vedený Pavlem Vachem a Keira od Řeky Lomnice vedená Ladislavem Kopsou. Jedinou černou kaňkou byl
úhyn nadějného psa Jaga z Býchorska den před soutěží po
srážce s automobilem.
Celé tři dny i přes sobotní vytrvalý déšť proběhly v přátelské atmosféře. Na sobotní slavnostní recepci, kde také
proběhlo ocenění všech, kteří se na chovu NKO na Slovensku podíleli a nebo stále podílejí, jsme spořádali od sponzorů soutěže věnovaného jelena, kterého jsme zalévali vynikajícím vínem z místních vinic.
Na tento večer provázený cimbálovou muzikou, který
se protáhl do hodně pozdních nebo spíše ranních hodin
budou všichni jistě dlouho vzpomínat.
Ing. Ladislav Kopsa
9
10
P
NKO
NKO
NKO
MOK
F
P
F
P
F
P
P
F
P
F
F
P
P
P
P
P
P
16 Barbara z Angeliky
4 Diablo Theogonia Black
18 Erna od Olší
23 Falko ze Slezska
1 Goja ze Skřivolánů
5 Hall z Černých blat
3 Chris ze Štípek
21 Illa Soběšický Kobylín
10 Jantar z Chlumčanské doliny
8 Kara Reflex Bohemia
19 Kijivu ze Štípek
11 Leonardo ze Štípek
14 Marvin ze Štípek
2 Marley ze Štípek
17 Szyk z Czerwonych Konów
13 Ux z Knollovy školy
9 Artie Star Moravia
Tomáš Němec
Jan Kotík
Miroslav Varga
Iwona Porebska
Ladislav Balogh
Petr Slavík
Karel Poledník
Sára Pešátová
Maria Fundová
Bc.Šárka Smutná, DiS.
Ludmila Zajícová
Karel Zehnal
Luděk Müller
ČF
NKO
NKO
Veronika Marková
Karel Zelníček
Aleksander Bednarski
Müller Luděk
MUDr. Pavel Pilař
Jakub Adámek
Lubomír Hajný
MMO Petr Pavlíček
MOK
POI
NKO
NKO
VOK
MOD
ČF
NKO
MMO Roman Trojka
ČF
F
20 Bára z Blatin
NKO
P
NKO
6 Baloo Bonel Boglarca
24
VOK
P
Atrey Forever Hero of Diam Weim
NKO
P
START. ČÍSLO
12 Archie Keiviento
PLEMENO
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 240 4 4 4 4 4 4 100
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 238 4 4 4 4 4 4 100
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 228 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 228 1 4
4 4 4 3 4 4 4 2 4 3 4 3 216
0
4
4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 238 4 4 3 4 4 4 95
4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 232 4 4 4 4 4 4 100
4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 225 4 3 4
4 4 4 4 4 3 4 2 3 4 4 4 4 215 4 2 4
4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 209 4 4 4
4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 215 4 4 4 4 4 4 100
3
4 3 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 214 4 4 3
2 4
3 3 2 4 3 4 75
3 0
3 4 3 4 4 4 1 3 4 4 4 4 213 4 4 3 4 4 3 90
3 2 2 2 3 4 3 2 2 4 4 4 3 170 2
4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 225 4 4 3
4 4 3 4 4 4 95
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 228
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 240 4 4 4 4 4 4 100
2 3 3 4 2 3 74
4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 225 4 4 4
4
4 3 3 4 4 4 4 1 4 1
4 4 4 2 4 4 2 3 4 4 4 3 215 3 4 4 4 4 3 91
100
4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 219 2 4 4
4 3 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 210 4 4 4 4 4
4 3 4 4 3 3 4 2 3 4 4 4 3 198 2 0
4 1 4
4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 232 4 4 4 4 4 4 100
0
4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 225 3 4 4
0
4 0 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 199 2 4 4 4 4 3 87
0
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 240 4 4 4 4 4 4 100
3 2 2 2 4 4 3 3 2 4 4 4 4 186 4 1 3
4 4 4 4 4 4 100
4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 225 4 4 4
4
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 236 4 3 3 4 4 4 91
4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 225 3 4 4
0
4 3 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 202 4 4 3 4 4 4 95
4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 222 2
2 0 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 198 4 3 4 4 4 4 95
4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 225 3 2 2
4 3 4 4 4 4 96
4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 225 4 4 2
4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 225
4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 222 4 4 4
4
8.
I.
542
321
518
522
552
326
565
472
557
310
435
525
565
323
285
528
529
557
568
566
431
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
19.
9.
I.
12. II.
1.
5.
10.
15. III.
24.
21.
2.
11.
18.
23.
4.
17. III.
3.
20.
7.
14. II.
16. III.
22.
CACT
4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 4 202 4 4 4 4 4 4 100 530 13. II. res.CACT
4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 235 4 4 4 4 4 4 100 557 6. I.
547
4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 224 4 4 4 4 3 4 98
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 228 2 1 3
POLE BODŮ
4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 225 3 3 3
POSLUŠNOST
VODĚNÍ NA ŘEMENI
ZÁJEM O STOPU ZVĚŘE
CHOVÁNÍ PO VÝSTŘELU
KLID PŘED ZV. SRSTN
KLID PŘED ZV. PERN
NOS
POSTUPOVÁNÍ
VYSTAVOVÁNÍ
HLEDÁNÍ - vytrvalost
HLEDÁNÍ - rychlost
HLEDÁNÍ - systém a
SPOLEČNÝ HON
15 Aran ze Sloupnických lesů
PŘIN. LIŠKY PŘ. PŘEKÁŽKU
ŠOULAČKA S ODLOŽ.
C)HLASIČ
B)OZNAMOVAČ
VČ.HLASIT.
A)VODIČ
Jaroslav Trejbal
POZNÁMKA
NKO
LES BODŮ
P
POSLUŠNOST
VODĚNÍ NA ŘEMENI
PŘINÁŠENÍ
CHOVÁNÍ PO VÝSŘELU
CHOVÁNÍ NA
DOHL. POHOZ.LIŠKY
NOS
DOH.STŘ.
SLÍDĚNÍ A
VYHLED. ZV. V HOUŠT.
PŘINÁŠENÍ VLEČ.LIŠKY
PŘINAŠENÍ VLEČ.ZAJÍCE
V LESE
7 Aragorn Arline Hunter
VODA BODŮ
Mgr.Lenka Mitrichová
VODA
POSLUŠNOST
CHOV.NA STANOVIŠTI
DOHL.POH.KACHNY
NÁH.A DOH.ST.KACHNY
PŘIN. KACHNY Z HL.V.
OCH. K PR. V HL.VODĚ
VOD
VŮDCE
PRÁCE V LESE
BARVA
CELKEM BODŮ
P
P/F
PRÁCE V POLI
27.-28.7.2013, Opava
CENA
POŘADÍ
22 A Sun of Cato Sanelle Sirrah
JMÉNO PSA/FENY
IDENTIFIKACE
V.ročník MEMORIÁL JITKY HROMADOVÉ
Memoriál Jitky Hromadové
ZPRAVODAJ KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ 2013
ZPRAVODAJ KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ 2013
11
hnědé
Barva: hnědý bělouš
Majitel: Jaroslav Pech Beřovice 4, 273 71
Tel: +420 602 352 674
dne: 10. 08. 2013
v Zákupech
Rozhodčí:
RNDr.Petr Dvořák
Ing. Václav Vlasák
MUDr.Fr.Nahodil
Rozhodčí:
RNDr.Petr Dvořák
Ing. Václav Vlasák
MUDr.Fr.Nahodil
137 / III
dne: 10.08.2013
v Zákupech
č.
Vybrán do chovu
136 / III
CHOVNÝ PES
Barva: hnědý bělouš
Rychlost: 4
Postupování: 4
Poslušnost: 4
Vybrán do chovu
č.
CHOVNÝ PES
Oko:
hnědé
Hledání-systém a styl: 4
Vystavování: 4
Ochota do vody: 4
samčí pohlavní výraz
65 cm
vržen dne: 18. 04. 2010
ZV, SVP, PZ, LZ, VZ- vše I.c., MRK-III.c..
výborný, res.CAC
Gero z Visálku
Karta chovného psa NKO
Majitel: Jaroslav Pech Beřovice 4, 273 71
Tel: +420 602 352 674
Výška:
Oko:
Přednosti:
Nos: 4
Vytrvalost: 4
Nahánění v rákosí: 4
Výška:
65 cm
Rychlost: 4
Postupování: 4
Poslušnost: 4
Vady:
chuť do práce
Hledání-systém a styl:4
Vystavování: 4
Ochota do vody: 4
Ocenění na zkouškách :
Ocenění na výstavách:
ĆLP / KO / 78 680 / 13
Jméno psa:
Vady:
Přednosti:
Nos: 4
Vytrvalost: 4
Nahánění v rákosí: 4
ZV, SVP, PZ, LZ, VZ, MRK - vše I.c.,.
Ocenění na zkouškách:
vržen dne: 18.04.2010
výborný
Gal z Visálku
Ocenění na výstavách:
ĆLP / KO / 78 678 / 13
Jméno psa:
Karta chovného psa NKO
(FKR
z Ránského letiště
ČLP/KO/73025/05
hnědý bělouš
velmi dobrý
VZ-I.c.
MRK-III.c
%ULW
]H6YLELQFH
ČLP/KO/70864/00
hnědý bělouš
výborný
VZ-I.c.
6XVH
YRP/LQJHQDXHU+RO]
ČLP/KO/70771/01
hnědý bělouš
velmi dobrá
PZ-I.c.
Faty z Visálku
ČLP/KO/74016/06
černý bělouš
velmi dobrá
PZ-I.c.
VZ-I.c.
Mars z Kvítele
ČLP/KO/71806/02
hnědý bělouš
výborný
CAC
VZ,IKP,MRK-I.c.
MKP- Všestr.vítěz
Bona z Visálku
ČLP/KO/70783/04
černý bělouš
velmi dobrá
PZ-I.c.
(FKR
z Ránského letiště
ČLP/KO/73025/05
hnědý bělouš
velmi dobrý
VZ-I.c.
MRK-III.c
%ULW
]H6YLELQFH
ČLP/KO/70864/00
hnědý bělouš
výborný
VZ-I.c.
6XVH
YRP/LQJHQDXHU+RO]
ČLP/KO/70771/01
hnědý bělouš
velmi dobrá
PZ-I.c.
Faty z Visálku
ČLP/KO/74016/06
černý bělouš
velmi dobrá
PZ-I.c.
VZ-I.c.
Mars z Kvítele
ČLP/KO/71806/02
hnědý bělouš
výborný
CAC
VZ,IKP,MRK-I.c.
MKP- Všestr.vítěz
Bona z Visálku
ČLP/KO/70783/04
černý bělouš
velmi dobrá
PZ-I.c.
12
$[HOYRP$VFKDFKERJHQ
ČLP/KO/70528/98
hnědý bělouš
MKP-I.c.
+HUD]9UDWLVODYLF
ČLP/KO/69073/99
hnědý bělouš
výb., PZ-I.c.
0DUNRYRP/LQJHQDXHU+RO]
75394
HD O
V,HN,BTR,D
+HLGLYRP$U]EHUJ
+'2
34693
SG,D,S
Ergo z Týnce
ČLP/KO/65207/94
hnědý bělouš
res.CAC,VZ-I.c.
'ROO\YRP6LOXU
ČLP/KO/71072/00
hnědá
výb.,PZ-I.c.
Nord z Vtelenských polí
ČLP/KO/66245/95
ICH,BOB,CACIB,CAC,CH-CZ
VZ,MRK,MKP,IKP,MMN-CACIT
<YRQYG+DKQHZLHVH
ČLP/KO/68234/99
černý bělouš
výborná, VZ,MMN-I.c.
)XUVWYRP.UDKHQKRO]
0036/91
;DQGLYRP(FNKRI
16966
Gron z Rynoltické tůně
ČLP/KO/65926/95
Zuzka Tišnov
ČLP/KO/64776/94
(PLU5RWKHQXIIHOQ
105687
%DUEYRP/LQJ+RO]
705683
&DHVDUYRP2VWHUEHUJ
143588
'RUOHYRP/LQJ+RO]
738484
$UDP]-DNXERYLF
ČLP/KO/60189/88
%HWW\YRP:HOWHUVEHUJ
ČLP/KO/63634/93
2OH[YRP:HVWHUPRRU
0905/91
$VVLYRP7KXULQJHQ=LSIHO
1373/92
'RQYG+ROOHGDX
ČLP/KO/66334/94
Bessy z Rokytňan
ČLP/KO/63088/92
'DFKVYRP6FKZHH]0RRU
ZB9109/04
7HVVDYRP7KHHOVKRI
7387/84
$[HOYRP$VFKDFKERJHQ
ČLP/KO/70528/98
hnědý bělouš
MKP-I.c.
+HUD]9UDWLVODYLF
ČLP/KO/69073/99
hnědý bělouš
výb., PZ-I.c.
0DUNRYRP/LQJHQDXHU+RO]
75394
HD O
V,HN,BTR,D
+HLGLYRP$U]EHUJ
+'2
34693
SG,D,S
Ergo z Týnce
ČLP/KO/65207/94
hnědý bělouš
res.CAC,VZ-I.c.
'ROO\YRP6LOXU
ČLP/KO/71072/00
hnědá
výb.,PZ-I.c.
Nord z Vtelenských polí
ČLP/KO/66245/95
ICH,BOB,CACIB,CAC,CH-CZ
VZ,MRK,MKP,IKP,MMN-CACIT
<YRQYG+DKQHZLHVH
ČLP/KO/68234/99
černý bělouš
výborná, VZ,MMN-I.c.
)XUVWYRP.UDKHQKRO]
0036/91
;DQGLYRP(FNKRI
16966
Gron z Rynoltické tůně
ČLP/KO/65926/95
Zuzka Tišnov
ČLP/KO/64776/94
(PLU5RWKHQXIIHOQ
105687
%DUEYRP/LQJ+RO]
705683
&DHVDUYRP2VWHUEHUJ
143588
'RUOHYRP/LQJ+RO]
738484
$UDP]-DNXERYLF
ČLP/KO/60189/88
%HWW\YRP:HOWHUVEHUJ
ČLP/KO/63634/93
2OH[YRP:HVWHUPRRU
0905/91
$VVLYRP7KXULQJHQ=LSIHO
1373/92
'RQYG+ROOHGDX
ČLP/KO/66334/94
Bessy z Rokytňan
ČLP/KO/63088/92
'DFKVYRP6FKZHH]0RRU
ZB9109/04
7HVVDYRP7KHHOVKRI
7387/84
ZPRAVODAJ KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ 2013
Gal
Gero
Olli
ZPRAVODAJ KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ 2013
13
hnědé
Barva: hnědý bělouš
Oko:
hnědé
Barva: hnědý bělouš
Rychlost: 4
Postupování: 4
Poslušnost: 3
Vybrán do chovu
dne: 11.8.012
v Zákupech
Rozhodčí:
Ing. Václav Vlasák
MUDr. Fr. Nahodil
Vladimír Kulhánek
Vybrán do chovu
dne: 11. 08. 2012
v Zákupech
Rozhodčí:
Ing. Václav Vlasák
MUDr. Fr. Nahodil
Vladimír Kulhánek
139 / III
č.
č.
138 / III
CHOVNÝ PES
Majitel: Mgr. Miroslav Drahota, Polní 48, 294 43 Čachovice
Tel: +420 721 898 155
65 cm
chuť do práce, výborné vystavování
Hledání-systém a styl: 4
Vystavování: 4
Ochota do vody: 4
ZV, MVV, PDO, SVP,PZ, LZ, VZ - vše I.c.,.
výborný
vržen dne: 12. 02. 2011
Rogger z Vtelenských polí
Karta chovného psa NKO
CHOVNÝ PES
Majitel: Tomáš Jelínek, Hranice 24, 285 22 Zruč nad Sázavou
Tel: +420 724 127 050
Oko:
Výška:
65 cm
Výška:
Přednosti:
Nos: 4
Vytrvalost: 4
Nahánění v rákosí: 4
Vady:
výborná polní práce, ovladatelnost
Rychlost: 4
Postupování: 4
Poslušnost: 4
Ocenění na zkouškách :
Ocenění na výstavách:
ĆLP / KO / 79 269 / 13
Jméno psa:
Vady:
Přednosti:
Hledání-systém a styl: 4
Vystavování: 4
Ochota do vody: 4
ZV, PZ, LZ, VZ - vše I.c.,
Ocenění na zkouškách:
Nos: 4
Vytrvalost: 4
Nahánění v rákosí: 4
velmi dobrý
vržen dne: 12. 02. 2011
Rafael z Vtelenských polí
Ocenění na výstavách:
ĆLP / KO / 79 268 / 13
Jméno psa:
Karta chovného psa NKO
Basco vom Osterberg
ČLP/KO/78530/10
hnědý bělouš
výborný
CAC,res.CACIB
D,ZV,PZ,VZ,MMN-vše I.c.
Kleemann
Kristýna
z Vtelenských polí
ČLP/KO/76802/09
hnědý bělouš
výborná
2x CAC,
ZV-I.c., PZ-I.c.
Basco vom Osterberg
ČLP/KO/78530/10
hnědý bělouš
výborný
CAC,res.CACIB
D,ZV,PZ,VZ,MMN-vše I.c.
Kleemann
Kristýna
z Vtelenských polí
ČLP/KO/76802/09
hnědý bělouš
výborná
2x CAC,
ZV-I.c., PZ-I.c.
14
Heiko KS vom Osterberg
Ivo vom Osterberg
0716/91
HD 0
HZP,IKP,CACIB
0697/01
Elsa vom Ludwigstein
HD 0
0959/96
SV,CACIb,BOB,BOG
HD 0
D,S,,BTR,VPJ,IKP
D,S,HN, res. CAC
Kleemann
Roncalli von der Asseburg
Gina vom Osterberg
0309/94
HD0
0996/00
Kleemann, HZP
HD frei
Wanja vom Osterberg
vorzuglich
0773/94
HD0
D,S,IKP.VBR
D,S
VJP
Reno Engholms
Faraon od
0336/00
Nezdického potoka
HD frei
D,S
ČLP/KO/75120/06
Rita od Nezdického potoka
ČLP/KO/71704/02
výborný
černý bělouš
MVV,LZ,SVP,PZ,VZ-vše I.c. CH CZ, 3x CACIB,CACT,VZ
Prince Ruffain Rapa-Nui
Iva z Vtelenských polí
ČLP/KO/71974/02
černý bělouš
ČLP/KO/74516/05
res. CACIB,res.CACT,MVZ
hnědý bělouš
Vanessa z Vtelenských polí
výborná
ČLP/KO/70142/02
černý bělouš
Zv,PZ,MVZ-vše I.c.
CAJC,výborná, MVZ-I.,c.
Heiko KS vom Osterberg
Ivo vom Osterberg
0716/91
HD 0
HZP,IKP,CACIB
0697/01
Elsa vom Ludwigstein
HD 0
0959/96
SV,CACIb,BOB,BOG
HD 0
D,S,,BTR,VPJ,IKP
D,S,HN, res. CAC
Kleemann
Roncalli von der Asseburg
Gina vom Osterberg
0309/94
HD0
0996/00
Kleemann, HZP
HD frei
Wanja vom Osterberg
vorzuglich
0773/94
HD0
D,S,IKP.VBR
D,S
VJP
Reno Engholms
Faraon od
0336/00
Nezdického potoka
HD frei
D,S
ČLP/KO/75120/06
Rita od Nezdického potoka
ČLP/KO/71704/02
výborný
černý bělouš
MVV,LZ,SVP,PZ,VZ-vše I.c. CH CZ, 3x CACIB,CACT,VZ
Prince Ruffain Rapa-Nui
Iva z Vtelenských polí
ČLP/KO/71974/02
černý bělouš
ČLP/KO/74516/05
res. CACIB,res.CACT,MVZ
hnědý bělouš
Vanessa z Vtelenských polí
výborná
ČLP/KO/70142/02
černý bělouš
Zv,PZ,MVZ-vše I.c.
CAJC,výborná, MVZ-I.,c.
Mondlicht KS vom Hege-Haus
0367/89
Distel vom Osterberg
0559/89
Terz KS Engholms
1140/89
Aline v.d. Wacht im Walde
1056/92
Utz Waidmans
0095/91
Maja von der Asseburg
0227/87
Ex vom Ebsdorfergrund
1048/88
Quinta vom Osterberg
0457/94
Firn KS vom Hege-Haus
0796/83
Farah Engholms
0721/94
Hektor od Nezdic.potoka
ČLP/KO/67124/97
Gama Fransto
ČLP/KO/68348/99
Lord Tergy
ČLP/KO/68588/98
Rena z Vtelenských polí
ČLP/KO/67908/00
Nord z Vtelenských polí
ČLP/KO/66245/95
Káča z Vtelenských polí
ČLP/KO/66158/95
Rafael
Mondlicht KS vom Hege-Haus
0367/89
Distel vom Osterberg
0559/89
Terz KS Engholms
1140/89
Aline v.d. Wacht im Walde
1056/92
Utz Waidmans
0095/91
Maja von der Asseburg
0227/87
Ex vom Ebsdorfergrund
1048/88
Quinta vom Osterberg
0457/94
Firn KS vom Hege-Haus
0796/83
Farah Engholms
0721/94
Hektor od Nezdic.potoka
ČLP/KO/67124/97
Gama Fransto
ČLP/KO/68348/99
Lord Tergy
ČLP/KO/68588/98
Rena z Vtelenských polí
ČLP/KO/67908/00
Nord z Vtelenských polí
ČLP/KO/66245/95
Káča z Vtelenských polí
ČLP/KO/66158/95
ZPRAVODAJ KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ 2013
Rogger
ZPRAVODAJ KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ 2013
15
Barva: černý
Oko:
hnědé
Barva: černý bělouš
Rychlost: 4
Postupování: 3
Poslušnost: 4
MVDr.Č.Šrámek,Csc.
Luděk Müller
Vladimír Kulhánek
Rozhodčí:
Ing. Václav Vlasák
MUDr. Fr. Nahodil
Vladimír Kulhánek
dne: 11. 08. 2012
v
dne: 02. 07. 2011
v Humpolci
Rozhodčí:
Vybrán do chovu
Vybrán do chovu
141 / III
č.
č.
140 / III
CHOVNÝ PES
Majitel: Jiří Drábek, Zalažany 30, 538 63 Chroustovice
Tel: +420 775 672 076, email: [email protected]
65 cm
chuť do práce
Hledání-systém a styl: 4
Vystavování: 4
Ochota do vody: 4
ZV, PZ, SVP, VZ - vše I.c.
výborný, res.CAC
vržen dne: 12. 04. 2011
Iko z Mešinské hájovny
Karta chovného psa NKO
CHOVNÝ PES
Majitel: MVDr. Jiří Šimůnek, Csc., Veselá 156, 295 01 Mnichovo Hradiště
Tel: +420 602 822 491
tmavé
Výška:
Oko:
Přednosti:
Nos: 4
Vytrvalost: 4
Nahánění v rákosí: 4
Výška:
63 cm
Rychlost: 4
Postupování: 4
Poslušnost: 4
Vady:
vodomil, výborný pohyb
Hledání-systém a styl: 4
Vystavování: 4
Ochota do vody: 4
Ocenění na zkouškách :
Ocenění na výstavách:
ĆLP / KO / 79 448 / 13
Jméno psa:
Vady:
Přednosti:
Nos: 4
Vytrvalost: 4
Nahánění v rákosí: 4
ZV, PZ, VZ - vše I.c
Ocenění na zkouškách :
vržen dne: 11. 12. 2009
výborný, 2x res. CAC, V 5 – IKP 2013, HD B1
Aticus Fons Vitae
Ocenění na výstavách:
ĆLP / KO / 78 479 / 13
Jméno psa:
Karta chovného psa NKO
Iko Fresena
VHD 0439/09
Wasir KS Birkenwald
VDH 9007/05
černý bělouš
HD A2
Kleemann
D,S,BTR,VBR,Sw,HZP,IKP
černý bělouš
velmi dobrý
HD 0
VJP,Derby,Solms,BTR,VBR Flocke v.d Tabakshöhe
AH,HN,VGP
0457/05
černý bělouš
SW,VBR,D,S
HD 0
Cita z Mešinské hájovny
ČLP/KO/75774/08
hnědý bělouš, plotny
CH CZ,2x BOB,CACIB,NV
Klubový vítěz
CACT
výborná
Zv-I.c.,PZ-I,c.,MVV-I.c.
MJL-I.c.,MMN-II.c.,VZ-II.c.
Trix ze Štípek
ČLP/KO/73053/04
hnědý bělouš
CH of CH, ICH
CH CZ,CH SK,CH PL
Zv,PZ,LZ,VZ-vše I.c.
Alina Tergy
ČLP/KO/70993/01
hnědý strakoš
výborná, Res. CACIB
VZ-I.c.., MMN-I.c.MVV-I.c.
PZ-I.c.. SVP-I.c.
Mem.M. Novot.-I.c.
Frei KS vom Vorstland
Oak vom Hege-Haus
0596/95
0125/99
Dan KS vom Vorstland
Kleemann
0906/94
Rixa KS Birkenwald
Nic KS vom Pöettsiepen
9004/03
0328/94
Kleemann
Wallie vom Otterbach
HD 0
1032/99
Rolf KS Birkenwald
Nic KS vom Pöettsiepen
9003/03
0328/94
Kleemann
Wallie vom Otterbach
HD 0
1032/99
Eyla v.d. Tabakshöhe
Chico vom Delme-Horst
0198/02
0556/99
BTR,VBR,D,S
Kora von der Poggenburg
HD 0
0656/93
Nord z Vtelenských polí
Don von der Holledau
ČLP/KO/66245/95
ČLP/KO/66334/94
černý bělouš, CACIT
Bessy z Rokytňan
Ch.Int.,Ch.CZ,IKP-I.c.,MKP-III.c. ČLP/KO/63088/92
Hera ze Štípek
Marko ze Štípek
ČLP/KO/70756/01
ČLP/KO/66025/95
hn.bělouš s mas.plotny
Cedra ze Štípek
CH.CZ,Ch.SK,PZ-I.c.,ZV-I.c.
ČLP/KO/69152/99
Lord Tergy
Karlos vom Osterberg
ČLP/KO/68588/98
ČLP/KO/65207/94
černý bělouš
Flér z Kaplanek
SV,ICH,VZ-I.c.
ČLP/KO/65526/95
Xeni z Českého lesa
Ilex vom Pöettsiepen
ČLP/KO/66529/96
VDH 0043/90
černý bělouš
Betty vom Weltersberg
v.d., PZ-I.c.
ČLP/KO/63634/93
Vitus KS vom Dinkelhof
Grando v.d. Schladbacher Aiko v.d. Geney
VDH/DK/0875/03
0541/94
HD 0
výborný
D,S,LN,HN
hnědý
HD 0
výborný
CACA,CACIB,BOB
VGP
Kleemann
Abbey Ja-Sta Czech
ČLP/KO/76395/09
černý strakoš
výborná
CAC,NV,BOB
ZV,SVP,PZ - vše I.c.
Alm
Almi vom Flamenland
0240/96
HD frei
výborný
D,VBR,HZP,VBRE
VJP
Baron vom Amazonas
hnědá
0306/02
HD 0
výborný, CAC,CACIB,BOB
D,S,BTR,VGP
Aida z Vtelenských polí
ČLP/KO/71450/06
černý bělouš
výborná
PZ-I.c.
16
7344/84
HD 0
D,S
Bea v.d Schladbacher Alm
7281/84
HD 0
D,S
Eiko KS vom Dinkelhof
0660/90
HD0
Kleemann, HZP
Kuni vom Lingenauer Holz
0866/93
HD0
BTR,IKP
Ivo vom Osterberg
0716/91
HD frei
D,S
Dorka Algov
ČLP/KO/69323/97
hnědý bělouš
v.d. PZ-I.c.
Toro z Vtelenských polí
ČLP/KO/68726/97
černý bělouš
výborný, 2x CACIT, FT, MKP
Mona z Vtelenských polí
ČLP/KO/66198/95
hnědý bělouš
výborný, OV, PZ-I.c.
Terz KS Rothenuffeln
0359/83
Nici vom Mittelbach
7303/84
Bill vom Wiesenweg
7112/83
Biene vom Helmegrund
7092/83
Alf v.d Tannenburg
0816/86
Yvette vom Steinbruch
1416/83
Emir Rothenufflen
1056/87
Barb vom Lingenauer Holz
7056/83
Mondlicht KS vom Hege-Haus
0367/89
Distel vom Osterberg
0559/89
Brok Fransto
ČLP/KO/64735/95
Elga z Opletova
ČLP/KO/61537/89
Nord z Vtelenských polí
ČLP/KO/66245/95
Káča z Vtelenských polí
ČLP/KO/66158/95
Hary z Bousovských polí
ČLP/KO/60465/88
Heda z Vtelenských polí
ČLP/KO/64444/93
Iko
Aticus
ZPRAVODAJ KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ 2013
ZPRAVODAJ KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ 2013
17
63 cm
Oko:
samčí pohlavní výraz
hnědé
Rychlost: 4
Postupování: 3
Poslušnost: 4
142 / III
Rozhodčí:
Ing. Václav Vlasák
MUDr. Fr. Nahodil
Vladimír Kulhánek
dne: 11. 08. 2012
v
Vybrán do chovu
č.
CHOVNÝ PES
Barva: hnědý strakoš
Hledání-systém a styl: 3
Vystavování: 4
Ochota do vody: 2
Majitel: Ing. Zita Krepsová, Adamov 65, 286 01 Čáslav
Tel: +420 775 672 076, email: [email protected]
Výška:
Vady:
Přednosti:
Nos: 4
Vytrvalost: 4
Nahánění v rákosí: 2
ZV- I.c, PZ-I.c., VZ - II.c.
Ocenění na zkouškách :
vržen dne: 02. 10. 2010
výborný, CAC, Klubový vítěz
Adam Dengo Bar
Ocenění na výstavách:
ĆLP / KO / 79 153 / 13
Jméno psa:
Karta chovného psa NKO
vržen dne: 01. 06. 2010
Absolut pod Doubravským vrchem
-
Vady:
Rychlost: 4
Postupování: 3
Poslušnost: 4
Jan Temkovič, Teplická 159, Bystřany 41761
tel.775 503 303, eamil: [email protected]
Majitel:
Rozhodčí:
Luděk Müller
Čestmír Šrámek
Vladimír Kulhánek
Vybrán do chovu
dne:
2. 7. 2011
Humpolec
CHOVNÝ PES
č. 143/III
hnědý bělouš, plotna
64 cm
Výška:
Oko: hnědé barva:
kvadratický pes
Hledání- systém a styl : 4
Vystavování: 4
Ochota do vody :4
Přednosti:
Nos: 4
Vytrvalost: 4
Nahánění v rákosí: 4
Ocenění na zkouškách: ZV, SZVP, PZ, VZ-nej.voda- vše I.cena
Ocenění na výstavách: 4x CAJC, 4x BOJ, 10x CAC, 2x r.CACIB, 4x CACIB,
BOB, BIS
ĆLP / KO / 78805
Jméno psa:
Karta chovného psa NKO
Ataman Duma Kazana
Nougad ze Štípek
Atos ze Štípek
ČLP/Ko/68803/98
bělouš, hnědá hl.,CH.INT,Ch.CZ
ČLP/KO/72076/02
DKK 0/0, Res.CACIT,MKP-I.c.
PKR.VII-7927,imp.PL
bělouš, hn.hlava,plotny
ČLP/KO/73910/04
BOB3x,CACIB4x,R.CACIB Cita ze Štípek
ČLP/KO/69154/99
hnědý bělouš
Champ.Jun.Cz,CACA 2x
hnědý bělouš, plotny
HD-frei
MSP-I.c.,MRK-I.c.,IKP-I.c.
CAC CZ 2x, výborný
M.Dr.St./VZ-I.c, MRK.nej.p. CACIB 2x, Vít.PL, Pz-I.c.
Champion práce CZ
Dumka z Czarnego Dworu Unkas z Bilice
ČLP/KO/70109/89
3xCACIT, 2x MKP-II.c.
hnědý bělouš, Res.CACIT,CACT
2x Vít.MRK, U-VZ-I.c.
Pkr.VII-6573
CACIB 3x,MKP-I.c.,MJK-I.c.
Morsl.pohár/U.-I.c.
Champion PL, Champ.D
Orka z Czarnego Dworu
IKP-I.c., M.Dr.Mich.PZ+VPI.c BIS
PKR.VII-4817
LZ-I.c., MMN-I.c., SVP-I.c.
Evropský vítěz/PL
bělouš
IFT-výbor.Dunajský poh./Vz. CACIB 4x
Ch.Int., Ch.Pl
Brit ze Svibnice
Alfa z Tomešova dvora
Echo z Ranského letiště
ČLP/KO/70864/00
ČLP/KO/73025/05
tm.bělouš, hn.hl,plotny
hnd.bělouš,plotny
CAC Čr,R.CACIB,VZ-I.c.,MFV-III.
ČLP/KO/76441/10
velmi dobrý
Suse vom Lingenauer Holz
CACT
ČLP/KO/70771/01
hnědý bělouš
MKP-II.c., MRK-II.c.
hnědý bělouš
MVZ-I.c.
v.d., VZ-I.c.,PZ-I.c.
Champion Cz
VZ-I.c.
Lord Tergy
Res.CACIB 2x
Inspirace z Chlumína
ČLP/KO/68588/98
černý bělouš
U-VZ-I.c.
ČLP/KO/74016/06
WORLD W., Ch.Int., VZ.-I.c,Lz.
PZ-I.c.
černý bělouš
Cita z Českého lesa
SVp-I.c.
velmi dobrá
ČLP/KO/70606/03
VZ-I.c., PZ-I.c.,SVp-I.c.
černý bělouš
Ch.Cz, CACIB,PZ.II.c.
Eiko KS v.d. Zista
Barro v.d. Zista
VDH/DK/9003/08
3019/07
HD 0
výborný
D,S,LN,HN
CACA,CACIB,BOB
Arissa v.d Zista
hnědý bělouš
HD 0
výborný
D,S,BTR,VBR
VGP
Kleemann
3020/07
HD frei
výborný
D,S,VGP
Ballance Baron
od Habrovického rybníka
ČLP/KO/76156/08
černá s náprsenkou
výborná
2x CAJC,2x CAC
res.CACIB,CACIB
SVP,PZ - obě I.c.
18
Baron vom Amazonas
hnědá
0306/02
HD 0
výborný, CAC,CACIB,BOB
D,S,BTR,VGP
Gitta z Českého lesa
ČLP/KO/71596/04
černý bělouš
výborná
CH CZ,CACIB
ZV-I.c., PZ-I.c.
Bari vom Doppelwald
3021/07
HD 0
D,S
Wega v.d. Zista
3022/07
HD 0
VGP,IKP
Erling v.d. Schletzenmühle
1149/95
HD0
D,AZP
Wega v.d. Zista
3022/07
HD0
VGP,IKP
Ivo vom Osterberg
0716/91
HD frei
D,S
Dorka Algov
ČLP/KO/69323/97
hnědý bělouš
v.d. PZ-I.c.
Lord Tergy
ČLP/KO/68588/98
černý bělouš
SV,ICH,CHCZ
Xeni z Českého lesa
ČLP/KO/66529/96
černý bělouš
v.d., PZ - I.c.
Or z Jeklíku
ČLP/KO/65900/95
Kima ze Štípek
ČLP/KO/64929/93
Jean vom Hege-Haus
MET RSZNV 4098/96
Joli ze Štípek
ČLP/KO/64604/93
Aris z Mojenských Bitic
ČLP/KO/58296/86
Čika Kilič
SPKP-3165/88
Or z Jeklíku
ČLP/KO/65900/95
Orina ze Štípek
ČLP/KO/66664
Axel vom Aschachbogen
ČLP/KO/70528/98
Hera z Vratislavic
ČLP/KO/69073/99
Marko vom Lingenauer Holz
75394
Heidi vom Arzberg
34693
Karlos vom Österberg
ČLP/KO/65207/94
Flér z Kaplanek
ČLP/KO/65526/95
Nord z Vtelenských polí
ČLP/KO/66245/95
Nixa z Českého lesa
ČLP/KO/69035/98
Danny vom Birwinkel
18695
Cissy Rothenuffeln
1112/97
Don KS vom Sittenbach
0732/97
Pora v.d. Zista
3015/06
Ariel KS vom Hege-Haus
0470/92
Isabell vom Moosbach
0718/92
Don KS vom Sittenbach
0732/97
Pora v.d. Zista
3015/06
Mondlicht KS vom Hege-Haus
0367/89
Distel vom Osterberg
0559/89
Brok Fransto
ČLP/KO/64735/95
Elga z Opletova
ČLP/KO/61537/89
Karlos vom Osterberg
ČLP/KO/65207/94
Flér z Kaplanek
ČLP/KO/65526/95
Ilex vom Pöettsiepen
0043/90
Betty vom Welterberg
ČLP/KO/63634/93
ZPRAVODAJ KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ 2013
Adam De
ZPRAVODAJ KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ 2013
19
vržen dne: 21. 07. 2008
Grey z Czarnego Dworu
66 cm
Výška:
Rychlost: 4
Postupování: 3
Poslušnost: 4
Majitel: Eva Poledníková, Staříč 639, 739 43
email: [email protected]
Rozhodčí:
RNDr. Petr Dvořák
Ing. Václav Vlasák
Vybrán do chovu dne:
13. 8. 2011
Zákupy
CHOVNÝ PES
č. 144/III
177/III
barva: hnědý bělouš
-
Vady:
Oko: hnědé
výborná hřbetní linie, ušlechtilá hlava
Hledání- systém a styl: 3
Vystavování: 4
Ochota do vody: 1
Přednosti:
Nos: 3
Vytrvalost: 4
Nahánění v rákosí: 3
Ocenění na zkouškách: ZV-I.c, PZ-I.c.,SZVP-I.c.,VZ-II.c.
Ocenění na výstavách: Best Junior, res.CAC, CWC, CAC, res.CACIB, DKK0/0
ĆLP / KO / 78025
Jméno psa:
Karta chovného psa NKO
vržen dne: 16. 05. 2009
Chris ze Štípek
Rozhodčí :
Petr Řehánek
Ladislav Kopsa
Martina Rymerová
Vybrán do chovu
dne :
12. 5. 2012
Hlučín
CHOVNÝ PES
č.
145/III
Sára Pešátová, Oráčová 1390/7, Ostrava, 700 30, tel: 605 978 346
email: [email protected]
Majitel:
barva: hnědý bělouš
65 cm
Výška:
Oko: hnědé
-
Vady:
Rychlost: 4
Postupování: 4
Poslušnost: 4
dominantní ušlechtilá hlava
Hledání- systém a styl: 4
Vystavování: 4
Ochota do vody: 3
Přednosti:
Nos: 4
Vytrvalost: 4
Nahánění v rákosí: 4
Ocenění na zkouškách: 2x ZV, PZ, 2x SZVP,LZ, MJL, MJH-I.cena, VZ- II.c.
Ocenění na výstavách: CAJC,2x res.CAC, 2x NV,10 xCAC,2xCWC,res.CACIB,
3x CACIB, 4x BOB, BIG, Český Šampion
ĆLP / KO / 78183
Jméno psa:
Karta chovného psa NKO
Pino z Potoňskej lúky
Abajgató Micu
ČLP/KO/76948/08
hnědá
výborný
MET 6124/03
hnědá
DBK 0/0
CACIB, Res.CACIB
HFGY 2x, HPJ, CAC 3x
VGP-II.,IKP1,KV1,ÖTV-I.
Linda z Potoňskej lúky
SPKP-5419/06
hnědý bělouš, plotny
DBK 0/0, Champion SK
Champion Jun.SK, BOB2x
Svět.vít.ml.,CACIB 4x
VS-III.,MJK-MBZ-II.,JS-I.c.
FS-I.c.,SVp-I.c.
Aris Akcezal
ČLP/KO/70393/00
Mem.F.Vojtěcha-I.c.
U-VZ-I.c.
Mem.Dr.Steinitze-III.c.
LZ-I.c.
SOLMS-I.c.
PZ-I.c.
SVp-I.c.
ZV-I.c.
Poly ze Štípek
ČLP/KO/72659/07
hnědý bělouš
hnědý bělouš
CHAMPION CZ
Chamion Jun.CZ
CACIB 2x
Res.CACIB 2x
Národní vítěz 2x
Vítěz plemene A
CACA
CWC 2x
CACIB 3x,BIG,BOB 4x
Res.CACIB 2x, CAC ČR 6x
U-Mem.F.Vojtěcha -I.c.
LZ-I.c.
PZ-I.c.
Cira ze Štípek
ČLP/KO/69153/00
bělouš,plotny
CAJC, Res.CAC, výborná
U-MSP-II.c.
LZ-I.c., PZ-I.c.
SVP-I.c.
Malomkozi Joker
Malomközi Treff
PKR.VII-7728
Ze.EUR,2x CACIB, rCAC,
IT.MMNI,MFTI,INTCH,
Ch.PL-SL-SK
ZW-LT-SK-PL-BLR-UKR
FTI CPO H
DA ZWŚWIATA
ZW-. EUR-Śr-Wsch
Zenit Rothenuffeln
DK 0884/97
SD1 S1 VBRE HD0
MET.Rsznv.5128/99
KV-I., 2x CAC, CACIB, BOB SG-V
Malomközi Herta
r.CACIB, KKEU.GY
MET.Rsznv.2640/92
KV1-MV-HCH-RCACIB
2XHFGY, CACIB
KS Malomközi Baron
Malomközi Quelle
INTCH. 4CACIB
HD0-IKPI VGPI ÖTVI KV HCH
MET.R.sznv.5070/99
KV-I.
Uche z Czarnego Dworu
PKR.VII-8428
HDA MLCHOL ML.Zw.EUR
Ml.Zw.KL
3xBIS-Jung CHPL 6CACIB
ZW.Kl
Zw- PL-BY-LT 2 BIS P1
KW1 INTCH
Zerf Ks v.d.Zista
MET 5820/02
HD0
CAC,HPJ,KVI,ÖTV-I
Malomközi Enci
MET 4600/97
hnědý bělouš, plotny
CH-INT.,CH-H,KVI,ÖTV-II.
Nougad ze Štípek
ČLP/KO/72076/02
bělouš, hn.hlava, plotny
BOB 3x,CACIB4x,U-MSP-I.,MRK
Jáva z Potoňskej lúky
SPKP-5015/02
CAJC 4x, Res.CAC, JS-I.c
Hort. K.I
Karlos vom Österberg
ČLP/KO/65207/94
černý bělouš
výb.,MRK-III.,MDrS-I.
Dita Aruzam
ČLP/KO/68094/98
černý bělouš
výborná, PZ-I.c.
Jean vom Hege-Haus
MET RSZNV 4098/96
hnědý bělouš, VGP 331
HD frei, CACIB2x,CAC2x,HZP180
Joli ze Štípek
ČLP/KO/64604/93
hnědý bělouš
výborná, PZ-I.c.
Jogurt vom Hege-Haus
ZB 0958/00
CACIB, Res.CACIB
IKP1, Kleeman
D1,S1,VGP1
Jaga z Czarnego Dworu
PKR.VII-7730
CHPL CACIB
Malmközi Saba
MET.Rsznv.3750/95
KV I-ÖTVC I MV-INTCH JW.CH
WCH HCH R.Eu.C 8x CACIB
Beau KS vom Hege- Haus
ZB 051098
INTCH CH-H D1 S1 VGP 1 SW 1
Kreide vom Hege-Haus
ZB 008995
D1 S1 IKP 1 S2
Malomközi Quantus
PKR.VII-6469
CHPL 4CACIB ZW.LT
Orka z Czarnego dworu
PKR.VII-4817
MLCHPL CHPL ZWW 8CACIB
ZWKL 99 BIS INTCH BOB
20
Lord Ks.v.d.Stolzer Höhe
1023/96
Unda v.d. Zista
DK 18624
Malomközi Tabu
MET Rsznv.3836/95
Gyürüsalji Amál
MET 3183/93
Atos ze Štípek
ČLP/KO/68803/98
Cita ze Štípek
ČLP/KO/69154/99
Salto vom Lingenauer Holz
ČLP/KO/70786/99
Cira Budafa
SPKP-4487/99
Irtis z Českého lesa
ČLP/KO/60189/88
Betty vom Weltersberg
ČLP/KO/63634/93
Nord z Vtelenských polí
ČLP/KO/66245/95
Tisa z Boleslavských tůní
ČLP/KO/64015/94
Ariel KS vom Hege-Haus
47092
Kamee vom Hege-Haus
102788
Arco v.d. Sieben Brunnen
1237/87
Stela z Hoferova dvora
ČLP/KO/58979/87
Uno KA Rothenuffeln
103993
Lisa vom Carolinenhof
110394
Hatz v Osterberg
MET.Rsznv.2075/91
Malomközi Tara
Met.Rsznv.136/87
Graf VD Götzenburg
MET.Rsznv.4792
Malomközi Tara-Munkavizsg
MET 136/87
KS Amigo v.d. Asseburg
DK 0057/91
Malomközi Iza
MET.Rsznv.2893/92
Diamant KS v.Hege-Haus
ZB 0490/93
Trautr KS v. Hege-Haus
ZB 038196
Diamant KS v.Hege-Haus
ZB 0490/93
Persilia KS v.Hege -Haus
ZB 039790
KS Malomközi Baron
MET.Rsznv.1157/89
Malomközi Saba
MET.Rsznv.3750/95
Or z Jekliku CS
CLP/KO/65900/95
Orina ze Stipek CS
PKR.VII-3508
ZPRAVODAJ KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ 2013
ZPRAVODAJ KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ 2013
21
-
65 cm
Vady :
Výška:
barva : černý bělouš
Rychlost: 4
Postupování: 4
Poslušnost: 4
Rozhodčí:
Petr Řehánek
Ladislav Kopsa
Martina Rymerová
Vybrán do chovu
dne:
12 .5. 2012
Hlučín
CHOVNÝ PES
č. 146/III
Majitel: Jakub Adámek a Lucie Čoudková, Horky 100e, Rebešovice, 664 61,
[email protected], www.zmodletickehostatku.wz.cz
Oko: tmavě hnědé
výborná hřbetní linie
Hledání- systém a styl: 3
Vystavování: 4
Ochota do vody: 4
Přednosti:
Nos: 4
Vytrvalost: 4
Nahánění v rákosí: 4
63 cm
Výška:
Rychlost: 4
Postupování: 3
Poslušnost: 4
Rozhodčí:
Jan Toman,
Vl. Kulhánek,
Bř.Jelínek
Vybrán do chovu
dne:
28.5.2011
Nesvačilka
CHOVNÝ PES
č. 147/III
147
Majitel: PhDr. Miroslav Náhlik, Šúrovce 11/6 , 919 25 Šúrovce SR
Kontakt: Jaromír Gratcl, Těšany .43,
00420
664 54, tel. 00420 776 326 265
barva: černý bělouš
-
Vady :
Oko: hnědé
typický samčí výraz, typická hlava
Hledání- systém a styl: 4
Vystavování: 4
Ochota do vody:3
Přednosti:
Nos: 4
Vytrvalost: 4
Nahánění v rákosí: 4
Ocenění na zkouškách: CACT ZV I.c.,PZ I.c.,LZ I.c.,SVP I.c.,VZ I.c.,VBR-E
vržen dne: 13. 03. 2010
Car Hastrmánek
Ocenění na zkouškách: Rajhradický pohár- 2x I.c., Novomlýnské derby- 2x I.c.,
CACT, PZ-I.c., MJH-I.c., VZ-I.c.
ĆLP / KO / 78648
Jméno psa:
Ocenění na výstavách: výborný,CAJC
vržen dne: 27. 07. 2010
Leonardo ze Štípek
Karta chovného psa NKO
Ocenění na výstavách: 2x VN, 2x CAJC, 5xCAC, res.CAC, CWC, 4x CACIB, 3x
BOB
ĆLP / KO / 79067
Jméno psa:
Karta chovného psa NKO
Silver del Rade Savič
Lord del Rade Savič
ČLP/KO/78570/10
hnědý bělouš
výborný,res.CAC
JR 713446 Nkd
CACIT
CACT
MFT 14 x výborně
MMN I.c
MVV I.c ZV
CACIT
CACT
r.CACT
ECC
Pamela del Rade Savič
JR 711652 Nkd
ECC
MS soutěž Sv. Huberta 2.m CACT
R.CACIT
Derri Jasénky
ČLP/KO/76707/10
černý bělouš
Klubový vítěz
CAC
výborná
$YDOLQH(VNR
JR 80338 Nkd
hnědý
Champion SCG,RO,BiH,PL
Champion Inter.
CACT,Isp."Ap"
2x Ut. "B", Ut. "D"
r.CACT
PZ I.c
SVP I.c
ZV I.c
Trixie ze Štípek
ČLP/KO/73056/07
černý bělouš
CACIB,r.CACIB,BOB,
NMLSwR, Národní vítěz
ZV-I.c., PZ-I.c.
Atari Jasénky
3ULQFH5XIIDLQ5DSD1XL
ČLP/KO/74394/07
černý bělouš
DKK 0/0
Champion Inter.
BOB7 x, NV 4x, CAC SK
CWC 2x, Nej.pes v pl. PL
Res.CACIT
2x Res.CACT, U-VZ-I.c.
M.M.Schüllera/PZ+VP-I.c.
Mem.M.Novotného-II.c.
SVP-I.c.
Mem.V.Vančury/ZV-I.c.
1HVVL]%LOLFH
SPKP-5776,imp.SK
ČLP/KO/76131/09
hnědá
HD-0
BOB 3x, CACIB 2x
Klubový vítěz, Krajský vítěz
CAC 5x, CAJC
PZ-I.c.
SVP-I.c.
ZV-I.c.
22
Kimba del Rade Savič
JR 704410 Nkd
+D\G\
JR 712183 Nkd
Pipo del Rade Savič
JR 707919 Nkd
CACIB 2x,CAC 5x,
CACIT 4x,r.CACIT 2x
6KDQD
JR 709589 Nkd
JR 704183 Nkd
+HUD
JR 702720 Nkd
/DUVRQ
0DFKR
HR 13165
HR 11917
CH INT.,CH HR.,
Tia Hunterś Dream of Gračes
CACIT,CACT 3x
HR 11310
$YDOLQH1HW
%ULN
JRP 89949 Nkd
JRP 88416 Nkd
BCH-YU,TCH-YU,CACT,r.CACT
$YD
CACIB,,r.CACIB 3x,IUO"Ap",IA,IIA JRP 88530 Nkd
Nord z Vtelenských polí
'RQYRQGHU+ROOHGDX
ČLP/KO66245/95
(VDH 183/87.D)ČLP/KO/66334/94
černý bělouš
Bessy z Rokytňan
CACIT,CH Int.CZ., IKP I.c.,MKP III.cČLP/KO/63088/92
Hera ze Štípek
Marko ze Štípek
ČLP/KO/70756/01
ČLP/KO/66025/95
hnědý bělouš
Cedra ze Štípek
CH.CZ,CH.SK,PZ I.c, ZV I.c,
ČLP/KO/69152/99
/RUG7HUJ\
ČLP/KO/71974/802
černý bělouš
ČLP/KO/71974/02
WORLD W.Ch.Int.VZ-I.,LZ-I.c.
černý bělouš
Rena z Vtelenských polí
Res.CACIB, CAC CZ
ČLP/KO/67908/00
Res.CAC CZ
Res.CACT, MVZ-I.c., PZ-I.c. černý bělouš
Ch.CZ,Nár.Vít.,Pz-I.c., ZV-I.c.
Mem.V.Vančury/ZV-I.c.
Marko ze Štípek
Hera ze Štípek
ČLP/KO/66025/95
ČLP/KO/70756/01
hm.bělouš s mas.plotny
hn.bělouš s mas. Plotny
CACIB,Obl.vít.,MFV-I.c., VZ-I.c.
Champion CZ
Cedra ze Štípek
Champion Sk, PL
ČLP/KO/69152/99
Champion Jun.CZ
hnědý bělouš, plotby
CACIB 5x
výb.,PZ-I.c., LZ-III.c.
Pz-I.c., ZV-I.c.
Nougad ze Štípek
$WDPDQ'XPD.D]DQD
ČLP/KO/72076/02
ČLP/KO/73910/04
hnědý bělouš
bělouš, hn.hlava, plotny
BOB 3x, CACIB 4x, MSP-I.c., MRK
HD-frei, CAC CZ 2x
'XPND]&]DUQHJRGZRUX
Champion práce Cz
PKR.VII-6573
3xCACIT
Ch.Pl, Ch-D, VDH
2x MKP II.c.,2x vítěz MRK
U-VZ-I.c.
:DOOL(QJKROPV
SPKP-5550
hnědá
HD-frei
res.CACIB, CAC
JS-I-.c
Derby I.c.
Akus del Rade Savič
JR 77619 Nkd
Ana del Rade Savič
JR 79431 Nkd
Prinz del Rade Savič
JR 707918 Nkd
Juza del Rade Savič
JR 706584 Nkd
Kimba del Rade Savič
JR 704410 Nkd
Ajša
JR 702458 Nkd
'DJREHUWYRP+HJH+DXV
0106/99
Hd-frei
CACIB,CAC, IKP 1, VBR
)DUDK(QJKROPV
72194
HD-frei
v.,VBR, BTR
Karlos vom Österberg
ČLP/KO/565207/94
Flér z Kaplanek
ČLP/KO/65526/95
'RQYRQGHU+ROOHGDX
ČLP/KO/66334/94
Bessy z Rokytňan
ČLP/KO/63088/92
Aran z Panšťáku
ČLP/KO/61872/90
Kima ze Štípek
ČLP/KO/64929/93
-HDQYRP+HJH+DXV
MET RSZNV 4098/96
Joli ze Štípek
ČLP/KO/64604/93
Atos ze Štípek
ČLP/KO/68803/98
Cita ze Štípek
ČLP/KO/69154/99
8QNDV]%LOLFH
ČLP/KO/70109/98
2UND]&]DUQHJRGZRUX
PKR.VII-4817
1RXJDW.6YRP+HJH+DXV
37095
-R\.6YRP+HJH+DXV
40994
7HU].V(QJKROPV
1140/89
-XWWD(QJKROPV
19985
ZPRAVODAJ KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ 2013
Podzimní akce ve spolupráci s OMS
Mladá Boleslav
PZ – CACT - 18. 10. 2013
Vrchní rozhodčí - Josef Kratochvíl, Budiměřice 27, 288 02
Nymburk - NB
Rozhodčí - Vladimír Šmíd, Budiměřice 108, 288 02 Nymburk- NB
Vladimír Dufek, Na vinicích 216, 252 06 Davle - PZ
Ing. Jiří Michl, Chvalovice 103, 288 02 Nymburk – NB
Přemysl Tvrzník, Brigádnic. 763, 294 01 Bakov nad JizerouMB
Stanislav Ludvík, Sokoleč 43, 290 01 Poděbrady -NB
Miloš Knotek, Nová 466, 675 75 Mohelno - TR
Výsledky zkoušek:
1/ Faty z Podřipských hájů, NKO, fena, Václav Syrový, I.c.,
293 b., CACT
2/ Tim ze Srbeckých luhů, IS, pes, Petr Netík, I.c., 293 b.,CACT
3/ Olga z Vtelenských polí, NKO, fena, František Šťastný, I.c.,
284 b.
4/ Holly ze Sběřského háje, ČF, fena, Ladislav Řeháček, I.c.,
281 b.
5/ Oliver z Lukovských lánů, POI, pes, Michael Bébar, I.c.
280 b.
6/ Almost Heaven of Diam Weim, VOK, pes, Pavel Švarc, I.c.,
280 b.
7/ Arwen z Gramance, NKO, fena, Václav Šantrůček, I.c., 275
b.
8/ Pepe Elika Bohemia, VOK, pes, Milan Kazda, I.c., 272 b.
9/ Maty z Drňovek, ČF, pes, Helena Burianová, I.c., 271 b.
10/ Argo ze Samoty Nouzov, BO, pes, Jaroslav Novotný, I.c.,
267 b.
11/ Barney Malpelo, NKO, pes, Ing. Jiří Knotner, I.c., 256 b.
12/ Barton Weimaraners House, VOK, pes, Jiří Drábek, I.c.,
253 b.
13/ Asan z Polabské Lhoty, NKO,pes, Miroslav Todt – odvolán
14 Collin Alfa Ori, VOK, pes, Simona Marková - odvolán
ZV- 18. 10. 2013
Vrchní rozhodčí - Ladislav Svoboda,U Silvie 518/4,294 71
Benátky nad Jizerou – MB
Rozhodčí - Petr Herčík, Srbce 10, 289 04 Opočnice - NB
Miroslav Mocek, Kněžice 59, 289 02 Kněžice – NB
JUDr. Jan Barták, Václava Kálika, 250 88 Čelákovice – PH
František Procházka, 289 35 Košík 16 – NB
Čekatel -Mgr.Eva Illová, Mohelno 514, 675 75 Mohelno- TR
Výsledky zkoušek:
1/ Rena z Mešinské hájovny, POI, fena, Ing. Václav Vlasák
ml., I.c.,228 b.
2/ Diana z Tomešova dvora, NKO, fena, Jaroslav Linhart,
I.c.,228 b.
3/ Onni z Lukovských lánů, POI, fena, MVDr. Čestmír Śrámek, Csc., I.c., 228 b.
4/ Katy ze Žandovských vrchů, NKO, fena, Václav Petránek,
I.c. 220 b.
ZPRAVODAJ KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ 2013
5/ Vadajpajtás Thymos-Inchobates, MOK, pes, Ing. Lucie
Svobodová, I.c., 220 b.
6/ Brita od Mutěnických rybníků, NKO, fena, Jíří Šídlo, I.c.,
210 b.
7/ Jas z Malého Boubína, ČF, pes, Filip Vaněk, I.c. 208 b.
8/ JIVE A-Awa, VOK, fena, Eva Sodomková, I.c., 207 b.
9/ Aron od Sv. Floriana, NKO, pes, MUDr. Josef Sklenář, I.c.,
201 b.
10/ Bára od Mutěnických rybníků, NKO, fena, Jiří Šídlo, II.c.,
188 b.
Memoriál Josefa Nováka – Czech Open,
letní FT – CACIT, CACT – 18. 10. 2013
Vrchní rozhodčí - Mgr. Miroslav Drahota, Polní 48, 294 43
Čachovice – MB
Rozhodčí - Václav Charvát, Dlouhá Lhota 35, 294 05 Dlouhá
Lhota – MB
Václav Mudroch, Smilovice 28, 294 42 Luštěnice – MB
Výsledky memoriálu:
1/ Hinto v.d. Kreppelheide, NDLO, pes, Miroslav Kalík, TB
15, Vítěz MJN
2/ Keira od Řeky Lomnice, NKO, fena, Ing, Ladislav Kopsa,
TB 14
3/ Duro, NDLO, pes, Miroslav Kalík, TB 14
4/ Cora zo Šurianského kopca, NKO, fena, Radek Dufek,NC
5/ Wind Golo z Kvítele, NKO, pes, Stanislav Šafář,E
5/ Rio, NKO, pes, Miroslav Kalík, E
7/ Leo, NKO, pes, Miroslav Kalík, E
Memoriál Milana Novotného, dle řádu
IKP – CACIT, CACT – přehlídka exteriéru
18. 10. 2013, výkon 19. 10. 2013
Vrchní rozhodčí – Ing. Václav Vlasák, Jizerní Vtelno 6, 294
31 Krnsko - MB
Rozhodčí - Jiří Drábek, Zalažany 30, 538 63 Chroustovice
– CR
Václav Charvát, Dlouhá Lhota 35, 294 05 Dlouhá Lhota - MB
Přihlášení psi:
1/ Asina od Spikalských lip, NKO, fena, Lumír Růžička, V1,
BOB,BIS, I.c., 136b., CACT, Vítěz MMN
2/ Cora zo Šurianského kopca, NKO, fena, Radek Dufek –
VD, I.c., 136 b., res.CACT
3/ Rogger z Vtelenských polí, NKO, pes, Mgr. Miroslav Drahota,V2,I.c.,133 b.
4/ Hip z Ouhelí, NKO, pes, Vladimír Dufek, VD,I.c.,133 b.,
ukázková práce na vodě
5/ Aeneas Fons Vitae, NKO, pes, Dominika Pilbauerová, V1,
I.c., 133 b., ukázková práce na vodě
6/ Basco ze Šaratických zřídel, NKO, pes, Pavel Švarc, VD,
I.c., 129 b.
7/ Vadaszfai Gyongy, MOK, pes, Petra Gbelska, SK, V1, BOB,
II.c.,131b., voda II.c.
23
Plán akcí Klubu krátkosrstý ohař v roce 2014
Zkoušky:
26. 04. 2014 – Klubové zkoušky vloh – Brno – venkov,
se zadáním titulu CACT, startovní poplatek 500,- Kč, pro
nečleny klubu 700,- Kč, přihlášky přijímá do 15. 04. 2014
Stanislav Šafář, Podolí 375, 664 03, Podolí u Brna, tel:
724 147 935, e-mail: [email protected]
26. 04. - 27. 04. 2014 – Mezinárodní Field Trial – Brno
venkov, se zadáním titulů CACIT a CACT pro kontinentální i britská plemena startovní poplatky dle propozic,
přihlášky přijímá Stanislav Šafář, Podolí 375, 664 03, Podolí
u Brna, tel: 724 147 935, email: [email protected]
cz
11. 05. 2014 – Memoriál Václava Vančury – Nymburk, se zadáním titulu CACT, startovní poplatek 500,Kč, pro nečleny klubu 700,-Kč, přihlášky přijímá do 25.
04. 2014 pan Pavel Vach, Býchory 98, 280 02, Kolín, tel:
602 293 918, e-mail:
31. 05. 2014 – Klubové podzimní zkoušky – Mladá Boleslav se zadáním titulu CACT, startovní poplatek 700,-Kč,
pro nečleny klubu 900,-Kč. Přihlášky na zkoušky přijímá do
15.05.2014 ing. Václav Vlasák, Jizerní Vtelno 6, 294 31, tel:
777 000 706, e-mail: [email protected]
31. 05. 2014 – Klubové zkoušky vloh – Mladá Boleslav
se zadáním titulu CACT, startovní poplatek 400,-Kč, pro
nečleny klubu 600,-Kč. Přihlášky na zkoušky přijímá do
15. 05. 2014 ing. Václav Vlasák, Jizerní Vtelno 6, 294 31, tel:
777 000 706, e-mail: [email protected]
31. 05. 2014 – Národní FT – Mladá Boleslav se zadáním
titulu CACT , startovní poplatek dle propozic. Přihlášky na
zkoušky přijímá do 15. 05. 2014 ing. Václav Vlasák, Jizerní
Vtelno 6, 294 31, tel: 777 000 706, e-mail: [email protected]
post.cz
07. 06. 2014 - Národní FT – Chrudim se zadáním titulu
CACT, místo konání Luže, startovní poplatek dle propozic
Přihlášky přijímá do 10. 05. 2014 Jiří Drábek, Zalažany 30,
538 63, Chroustovice, tel: 775 672 076, e-mail: [email protected]
07. 06. 2014 - Klubové zkoušky vloh – Chrudim, místo
konání Luže, startovní poplatek pro členy klubu 500,- Kč,
pro nečleny klubu 700,- Kč. Přihlášky přijímá do 10.05.2014
Jiří Drábek, Zalažany 30, 538 63, Chroustovice, tel:
775 672 076, e-mail: [email protected]
26. 07. - 27. 07. 2014 – Memoriál Jitky Hromadové –
Opava, se zadáním titulu CACT, soubor tří akcí ZV,LZ
a VP za dva dny, startovní poplatky: ZV – 300,- Kč pro
členy, 500,- Kč pro nečleny klubu, LZ – 500,- Kč pro členy,
pro nečleny 700,- Kč, VP – 400,- Kč pro nečleny 600,- Kč. Při
přihlášení na všechny tři zkoušky sleva pro členy 300,- Kč.
Uzávěrka přihlášek do 01. 07. 2014. Přihlášky přijímá Luděk
Müller, Štípky 11, 747 15, Šilheřovice, tel: 00420 776 127
797, e-mail: [email protected]
27. 08. 2014 – Klubové podzimní zkoušky, se zadáním titulu CACT – Klatovy – Sušice- Nalžovské Hory,
startovní poplatek 400,- Kč pro členy klubu, pro nečleny
600,- Kč. Přihlášky na oboje zkoušky přijímá do 01.08.2014
pan Jaroslav Šíma, V Rybníčkách 595, 342 01, Sušice tel:
605 147 396, 376 524 417,e-mail: [email protected]
24
23. 08. 2014 – Klubové podzimní zkoušky – Brno-venkov se zadáním titulu CACT,s tartovní poplatek 700,-Kč,
pro nečleny klubu 900,-Kč. Přihlášky na zkoušky přihlášky
do 10. 8. 2014 přijímá Stanislav Šafář, Podolí 375, 664 03,
Podolí u Brna, tel: 724 147 935, e-mail: [email protected]
seznam.cz
24. 08. 2014 – Speciální vodní práce – Brno-venkov,
startovní poplatek 700,-Kč, pro nečleny klubu 900,-Kč. Přihlášky na zkoušky přihlášky do 10. 8. 2014 přijímá Stanislav
Šafář, Podolí 375, 664 03, Podolí u Brna, tel: 724 147 935,
e-mail: [email protected]
Akce ve dnech 23. - 24. 8. 2014 tvoří soutěž Pohár vzpomínek, ve kterém se vzpomíná na významné osoby působící v myslivosti a kynologii na Brněnsku
06. 09. 2014 - CZECH OPEN – Memoriál Josefa Nováka
– CACIT, CACT pro kontinentální plemena ohařů, místo konání Brno - venkov, startovní poplatky dle propozic. Přihlášky přijímá do 20. 8.2 014 Stanislav Šafář, Podolí
375,664 03, Podolí u Brna, Tel: 724 147 935, e-mail: [email protected]
06. 09. - 07. 09. 2014 – Memoriál Milana Novotného –
Brno – venkov se zadáním titulů CACIT a CACT, mezinárodní soutěž pole-voda dle zk.řádu IKP ,startovní poplatek
dle propozic, přihlášky přijímá do 10.08.2014, Stanislav
Šafář, Podolí 375, 664 03, Podolí u Brna, tel: 724 147 935,
E-mail: [email protected]
02. - 04. 10. 2014 – 41. Dr. Kleemann Zuchtausleseprufung startovní poplatek 180,- EUR. Ohař musí mít při
podání přihlášky absolvovány ZV, PZ, VZ, z toho alespoň
2x první cenu dále výstavu, alespoň v.d. v třídě dospělých,
rentgen na DKK s hodnocením alespoň A1 – B2, dále dle
německých řádů HN, VBR nebo VBRe, případně BTR nebo
VsWp. Přihlášky nejpozději do 20. 05. 2014, zasílejte na adresupředsedy klubu. Akce Světového klubu NKO.
11. -12. 10.2014 – Memoriál Vladimíra Dejmka - Mezinárodní všestranné zkoušky ohařů CACIT,CACT, Karlovy Vary, startovní poplatek dle propozic. Přihlášky přijímá do 10. 9. 2014 Ing. Milan Kottek, Dvořákova 669, 360
17, Karlovy Vary – Stará Role, tel: 602 100 669, e-mail: m.
[email protected]
18. - 19. 10. 2013 – Klubové všestranné zkoušky- Mladá
Boleslav, startovní poplatek pro členy 1800,- Kč, pro nečleny 2500,- Kč. Přihlášky přijímá do 05.10.2014 Ing. Václav Vlasák, Jizerní Vtelno 6, 294 31 Krnsko, tel: 777 000 706,
email: [email protected]
Výstavy:
27. 04. 2014 - Klubová výstava bez titulů, Pojizerská
výstava Mladá Boleslav, informace ing. Václav Vlasák Jizerní Vtelno 6, 294 31, tel: 777 000 706, E-mail: [email protected]
17. 05. 2014 – Klubová výstava Opava – Hlučín, se zadáním titulu CAC. Informace na: www.kynologie-kozmice.
wz.cz, nebo Luděk Müller, Štípky 11, 747 15, Šilheřovice, tel.
00420 731 421 346, e-mail: [email protected]
09. 08. 2014 – Klubová výstava Česká Lípa - Zákupy, se
zadáním titulu klubový vítěz, informace na www.klub-
ZPRAVODAJ KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ 2013
kratkosrsty ohar.cz nebo Luděk Müller, Štípky 11, 747 15,
Šilheřovice, tel.00420 731 421 346, e-mail: [email protected]
Na klubových výstavách proběhnou výběry do chovu!
Na všech klubových zkouškách vloh /ZV/ včetně MVV
a MJH může přihlášený NKO absolvovat i jarní svod. Je
však nutné zároveň s přihláškou na klubové ZV zaslat i
požadavek na zajištění svodu.
Akce jsou řádně projednány s ČMKJ a příslušnými OMS.
Vzhledem k vysokému počtu konání akcí, i s ohledem na
nové podmínky pro zařazení do chovu v našem klubu
může u zkoušek dojít k případným změnám termínů a
míst konání, s přihlédnutím k počtu přihlášených jedinců,
zazvěření honiteb a vývoj počasí. Stejně tak může dojít ke
zrušení plánovaných zkoušek. Propozice na výše uvedené
zkoušky a výstavy budou postupně zveřejněny na klubových stránkách www.klubkratkosrstyohar.cz
Na výše uvedené klubové zkoušky budou přijati pouze
ti ohaři, jejichž majitelé do termínu uzávěrky přihlášek,
zároveň se zasláním přihlášky uhradí startovní poplatek na účet u Komerční banky v Benátkách nad Jizerou:
43-1533800267/0100
Variabilní symbol: je vždy identický s datem zkoušek.
Např. na Memoriál Václava Vančury bude variabilní
symbol: 11052014
Delegaci rozhodčích na všechny výše uvedené klubové zkoušky provede sekretariát ČMKJ na návrh Klubu
krátkosrstý ohař.
V Podolí dne 30. 09. 2013
Stanislav Šafář
Výsledky KVZ - Mladá Boleslav
01. - 02. 09. 2013
OMS Mladá Boleslav ve spolupráci s naším klubem pořádal
VZ ohařů v honitbách MS Luštěnice a MS Čachovice. V tyto
dny bylo ideální počasí pro zkoušky, které přispělo také
k rychlému vyhledání divoké pernaté i srstnaté zvěře. Sbor
rozhodčích byl zkušený, vůdci ukáznění.
Přihlášeno bylo 11 ohařů, dostavilo se 9, obstálo 9 všichni v I.ceně
Posuzovali: Václav Mudroch - vrchní rozhodčí, rozhodčí –
Petr Herčík, Josef Kratochvíl, Václav Charvát, Ladislav Svoboda, František Cidlinský a Josef Rozkošný
Výsledky byly následující:
1/ Asina od Spikalských lip, NKO, vedoucí Lumír Růžička –
I.c. – 487 bodů
2/ Quanta z Hložku, ČF, vedoucí Ing. Jaroslav Havlát – I.c. –
486 bodů
3/ Aticus Fons Vitae, NKO, vedoucí Ing. Václav Vlasák - I.c.–
484 bodů
4/ Ina z Klobouckého lesa, NKO, vedoucí Ing. Josef Paroubek – I.c. – 481 bodů
5/ Cid od Dvorčanského potoka, NKO, vedoucí Pavel VachI.c. – 479 bodů
6/ Rafael z Vtelenských polí, NKO, vedoucí Tomáš Jelínek –
I.c. – 473 bodů
7/ Iko z Mešinské hájovny, NKO, vedoucí Jiří Drábek – I.c.471 bodů
8/ Rogger z Vtelenských polí, NKO, vedoucí Mgr. Miroslav
Drahota – I.c.- 466 bodů
9/ Zar z Mešinské hájovny, POI, vedoucí Mgr. Jana Pavlová
– I.c. – 447 bodů
Poděkování za přípravu a hladký průběh patří OMS Mladá
Boleslav, jeho kynologické komisi v čele s panem Mgr. Miroslavem Drahotou a dlouhodobě osvědčeným výše uvedeným honitbám pro naše klubové akce.
Podzimní akce na Mladoboleslavsku zpracoval
Ing. Václav Vlasák
Ohaři v katedrále Svatého Víta 26. 04. 2013
ZPRAVODAJ KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ 2013
25
26
ZPRAVODAJ KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ 2013
Aida Boy Pepinos
Best Baron od Habrovického
rybníka
30.112013
1 45
Hela II vom Neuarenberg
Venus vom Neuarenberg
01.07.2013
počet vrhů 19, p r ů m ě r n a vr h 7 , 6 3
Chikita z Býchorska
Balu vom Tanneck
03.10.2013
Norma od Nezdického potoka
Gája z Ouhelí
Ador Liškův Liol
Faraon z Mešinské hájovny
22.05.2013
Inka od Nezdického potoka
Getty Z Mešinské hájovny
Rena ze Záplav
Ira od Nezdického potoka
Percy z Cidlinovy špičky
Tosca Plameni Pas
Bony od Liteňského údolí
Nora od Nezdického potoka
Cita z Mešinské hájovny
06.07.2013
Aaron vom Engelsheim
24.06.2013
Basco vom Osterberg
17.05.2013
Marley ze Štípek
Armagedon pod Doubravským
vrchem
10.04.2013
22.05.2013
Basco vom Osterberg
25.04.2013
Willy vom Geestmoor
Rio
16.04.2013
06.06.2013
Bar ze Semického údolí
01.04.2013
Fin z Bachlu
Cila z Břízské cihelny
Aaron vom Engelsheim
10.03.2013
27.05.2013
Afrodite Fons Vitae
Aaron vom Engelsheim
28.03.2013
Glorie ze Śtípek
Aaron vom Engelsheim
18.02.2013
Ja-Sta z Doubravanských polí
Brise du Pied du Mond
Matka
KS Eiko v.d. Zista
Rio
Otec
05.02.2013
01.01.2013
Datum
vrhu
P R O C E NT I C K É V Y J Á D Ř E NÍ
CELKEM JEDINCŮ
Od Nezdického
potoka
80631-80642
Z Býchorska
80739-80744
Z Mešinské hájovny
80764
Ze Lhoteckých lesů
80767-80773
Z Doubravanských polí
80297-80302
Ze Štípek
80317-80325
Z Mešinské hájovny
80330-80337
Boy Pepinos
80359-80370
Od Liteňského údolí
80402-80404
Fons Vitae
80422-80432
Fons Vitae
80433-80438
Z Bžanského statku
80458-80461
Od Jizerského splavu
80495-80506
Z Otěšína
80522-80528
Z Fucimanova dvora
80561-80568
Z Pochvalovského
podlesí 80569-80578
Z Dlouhého vrchu
80594-80603
Z Nížkovic
80612-80620
Z Kvítele
80293-80296
Chovatelská
stanice
ČLP a tetovací čísla
Štěňata narozená a zapsaná v Klubu krátkosrstý ohař v roce 2013
100
145
7
1
6
12
9
10
10
8
7
12
4
6
11
3
12
8
9
6
4
Počet
štěňat ve
vrhu
48
71
5
1
5
4
4
6
4
5
2
2
1
3
4
2
6
5
7
2
3
Psi
52
74
2
1
8
5
4
6
3
5
10
3
3
7
1
6
3
2
4
1
Feny
34
50
2
3
1
3
1
10
8
5
4
4
1
2
2
3
1
Hnědý
běl.
22
32
3
1
8
1
9
1
1
3
1
4
Hnědý
21
30
5
6
6
2
2
2
2
2
3
Černý.
běl.
17
25
1
2
5
2
6
4
5
Černá
3
4
3
1
Hn.
Strakoš
3
4
1
1
2
Čer.
Strakoš
Seznam chovných psů platný od 01. 01. 2014
66/III Ataman D. Kazana
nar. 28.09.2002
hnědý bělouš
tel:+420 776 127 797
Člp 73910/04, výb., CAC, VZ,IKP, MRK, MKP, MMN, MFT
2x CACIT, 3x CACT, 2x res.CACT
o: Nougad ze Štípek
m: Dumka z Czarnego Dworu
maj. Luděk Müller, Štípky 11, 747 15, Šilheřovice
103/III Alf na Komářím vrchu ČLP 76 967/08, výborný, CAC, vrchu
CACIB, VZ
o: Cik z Krutého lesa
nar. 25.06.2007
m: Bělka Boleslavské Písčiny
tm. hnědý bělouš maj. Antonín Urban, Na písku
tel:+420 731 542 960
653, 250 02, Stará Boleslav
69/III Cit od Mileho
nar. 05.05.2001
hnědý bělouš
tel:
Člp 72 552/05 , výb. CAC, VZ
o: Chary z Plentova dvora
m: Haidy z Kocmánku
maj: Miloš Dalešický, Borek 14, 286 01, Čáslav
72/III Dino z Mšen. lázní
nar. 17.04.2003
hnědý bělouš
tel: +420 724 632 442
Člp 73 962/05, výb. CAJC, VZ
o: Viking z Vtelenských polí
m: Aranka z Mšených lázní
maj. Zdeněk Razák, Na Pankráci 348, 411 19, Mšené Lázně
105/III Hero z Ránského ČLP 76 336/08, velmi dobrý
letiště
MMN, VZ
o: Baron vom Amazonas
nar. 11.08.2006
m: Etta z Ránského letiště
hnědák
maj. Zdeněk Vítek, České Zlatnítel:+420 605 837 327
ky 70,434 01, Most
76/III Lex z Českého lesa Člp 73 911/06, výb., res. CACIB, VZ
nar. 15.03.2003
o: Emír od Řeky Lomnice
černý bělouš
m: Chance z Českého lesa
tel:
maj: Karel Rohla, Hroznětínská 45, 362 32, Otovice
84/III Nord z Českého lesa
nar. 07.02.2004
černý bělouš
tel: +420 603 239 922
Člp 74 489/06, výb., VZ
o: Emír od Řeky Lomnice
m: ICH. Ariel Tergy
maj. Pavel Moulis, Švermova 748/II, 337 01, Rokycany
90/III Doran ze Sold.hvězdy Člp 75 416/07, výborný, CAC, VZ, MFV, MFH- CACT
nar. 02.06.2005
o: Vigo Afoli
hnědý bělouš
m: Ambra ze Soldátovy hvězdy
tel: +420 604 716 468
maj. Josef Rozkošný, Zborovská 444, Přelouč, 535 01
91/III Fram z Knollovy školy Člp 74 447/07, výborný, VZ, IKP
nar. 06.02.2004
o: Kantus vom Rhonblick
hnědý bělouš
m: Dasta z Čeperáku
tel: +420 602 740 684
maj. MUDr. Jiří Macháček, Církvi-
ce 238, 285 33
92/III Axel z Mešin.hájovny ČLP 74 451/07, velmi dobrý, VZ
nar.29.01.2004
o: Lesan z Prosečské vysočiny
hnědý bělouš
m: Alina Tergy
tel: +420 775 672 684
maj. Jiří Drábek, Zalažany 30, 538 63, Chroustovice
100/III Best Baron od Habr. ČLP 76 152/08, CAJC, CAC,
rybníka
CACIB, BOB, Český junior šampi
on, MMN, VZ
nar. 02.06.2008
o: Baron vom Amazonas
černobílý strakoš
m: Gitta z Českého lesa
tel:+420 776 177 869 maj. Mgr. Markéta Jindrová, Úpořiny 6, 415 01, Teplice
ZPRAVODAJ KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ 2013
106/III Amo Theogonia ČLP 77 830/08, výborný, CAC,
CACIB, VZ, CACT
nar. 01.07.2006
o: Atos ze Štípek
hnědý bělouš
m: Czama z Czarnego Dworu
tel:+420 775 672 076 maj. Jiří Drábek a Joanna Bo-
czkowska, Zalažany 30, 538 63, Chroustovice
109/III Aran z Vrábče
ČLP 77 049/09, výborný, res.CAC, VZ
nar. 07.08.2007
o: Lesan z Prosečské vysočiny
hnědý bělouš
m: Alda z Husína
tel:+420 603 288 101
maj. JUDr. Marie Lochovská, Ver-
dunská 26, 160 00, Praha 6
111/III Morris od Nezdického potoka
černý s náprs.
tel:+420 602 434 542
ČLP/KO/77 111/09, výborný, CAC, VZ
o: Baron vom Amazonas
m: Eny od Nezdického potoka
maj.: Miroslav Hurt, Čižice 153, 332 09, Štěnovice
114/III Alf z Tomešova dvora ČLP/KO/ 76 438/09, výborný, VZ
nar.05.12.2006
o: Echo z Ránského letiště
hnědý bělouš
m: Inspirace z Chlumína
tel:+420 605 837 237
maj: Olga Hrabáková, Štěpánov 15, 418 01, Bílina
115/III Basco vom Osterberg ČLP/KO/78 530/10,výborný,
CAC, res. CACIB, VZ, MMN
nar. 15.04.2008
o: WS Heiko KS vom Osterberg
hnědý bělouš
m: Gina vom Osterberg
tel:+420 604 250 666
maj. Jana Uriánková, Hradiště 25, 335 44, Kasejovice
116/III Gall z Ránského let.ČLP/KO/76341/10, velmi dobrý, VZ
nar. 15.07.2006
o: Argo z Bilice
hnědý bělouš
m: Suse vom Lingenauer Holz
tel:+420 739 022 651
maj. Jiří Scheithauer, Slatina 131, 410 02, Lovosice
117/III Silver del Rade Savič ČLP/KO/78570/10, výborný, FT, CACIT, MMN
nar. 01.09.2006
o: Lord del Rade Savič
hnědý bělouš
m: Pamela del Rade Savič
27
tel:+420 724 328 409 274 maj. Miroslav Kalík, Královice 64,
01, Slaný
119/III Kir z Pramínku
ČLP/KO77089/10, výborný,
CAJC,CAC,Český champion, VZ
nar. 19.09.2007
černý bělouš
o: Faraon od Nezdického potoka
m: Jesi Fransto
tel:+605 150 528
maj. Josef Chramosta, Mělnická 164, 277 38, Mělnické Vtelno
120/III KS Gert ze Štípek ČLP/KO/77671/10, výborný,3x CAJC, 5x CAC,CACIB, 4x BOB,
Český junior šampion, HD A, MJH, VZ CACT, MMN, Světový ví-
těz mladých- BOB Junior, IKP V2, Kurzhaar Sieger
nar. 04.07.2008
o: Tor ze Štípek
černý bělouš
m: Brita z Ludger
tel:+420 777 887
maj. Mgr. Michael Kretek, Rybář-
ská 6,747 22, Dolní Benešov
121/III Dar z Mockova dvora ČLP/KO/76229/10, výborný, 4x CAC, res.CACIB, Český šampion, VZ
nar. 23.06.2006
o. Tor ze Štípek
černý bělouš
m: Alka z Mockova dvora
tel:+420 607 507 050 maj. Marcela Fialová, Tlučná 188, 330 26
122/III Or ze Srbeckých luhů ČLP/KO/76355/10, výborný res.
CAC, VZ
nar. 05.09.2006
o: Lesan z Prosečské vysočiny
hnědý bělouš
m: Gita ze Smědé
tel:+420 723 420 276
maj. Ladislav Svoboda, U Silvie 518, 294 73, Benátky nad. Jize-
rou
123/III Hasan z Býchorska ČLP/KO/77393/10, výborný, CAC, res. CACIB, VZ, MMN
nar.27.04.2008
o: Ataman Duma Kazana
hnědý bělouš
m: Dora z Býchorska
tel:+420 602 293 918
maj. David Krojidlo, Němčice 120, 280 02, Kolín
124/III Bruno z Tomešova ČLP/KO/77788/11, výborný,
dvora
Český šampion,Vítěz CSV, CAJC,
CAC,CACIB,BOB, VZ
nar.23.09.2008
o: Fram z Knollovy školy
černý bělouš
m: Inspirace z Chlumína
tel.+420 603 845 231
maj. Michal Sokol, Ruská 174/192, 417 01, Dubí
125/III Ilias ze Štípek
ČLP/KO/ 78598/11, výborný,
MJH, VZ
nar. 22.02.2010
o: Tor ze Śtípek
hnědý bělouš
m: Nata z Bilice
tel:+420 776 127 797
maj. Luděk Müller, Štípky 11, 747 15, Šilheřovice
128/III Faraon z Mešinské
hájovny
nar. 15.01.2009
černý bělouš
tel.+420 606 320 000
28
ČLP/KO/77846/11, výborný, CAC, VZ
o: Barbar z Mešinské hájovny
m: Era z Mešinské hájovny
maj. Radim Soukup, Vrchovské-
ho 1009,537 01, Chrudim
129/III Emir Roncalli
ČLP/KO/76051/09, výborný, VZ,
Špalíček
IKP
o: Dagobert vom Hege-Haus
nar. 28.04.2006
m: Magda Tišnov
hnědý bělouš
tel.+420 724 147 935
maj. Stanislav Šafář, 664 03 Po-
dolí 375
130/III Marley ze Štípek ČLP/KO/79603/12,výborný, 2x CAJC, BOJ, CAC, res.CACIB, VZ, IKP
nar. 17.06.2011
o: Figaro Czarny Dwor ze Skolni-
tego
hnědý bělouš
m: Glorie ze Śtípek
tel:+420 776 127 797
maj. Luděk Müller, Štípky 11, 747 15 Šilheřovice
131/III Willy vom Geestmoor
nar. 29.11.2009
hnědý bělouš tel.+420 608 053 904
ČLP/KO/80227/12, výborný, res.
CAC, HD-B1, MMN, VZ
o: Rocky vom Neuarenberg
m: Charme II KS vom Hege-Haus
maj. MUDr. František Karpat, U viaduktu 25, 643 00 Brno-Chrli-
ce
132/III Grim z Mešinské
hájovny
nar. 13.05.2010
hnědý bělouš
tel.+420 608 754 166
ČLP/KO/78 892/12, výborný, Ví-
těz třídy, VZ
o: Barbar z Mešinské hájovny
m: Eira z Mešinské hájovny
133/III Rio
nar. 06.05.2006
tm.hnědý bělouš
tel.+420 724 328 409
ČLP/KO/80002/12, výborný, FT – 5x CACIT, 14x CACT
o: Unno di Pra Capone
m: Birba
maj. Miroslav Kalík, Královice 64, 274 01 Slaný
maj. Zdeněk Vacek, Kosmova 886,686 03 Staré Město
135/III Aaron vom ČLP/KO/79 117/12, výborný, Engelsheim
CAC, res.CACIB, MMN, VZ, IKP, HD A2
nar. 23.06.2010
o: Ungaro vom Hege-Haus
celočerný
m: Cessy vom Osterberg
tel:+420 602 110 052
maj. Petr Cvíček, Rumburská 249/12,190 00 Praha 9
136/III Gal z Visálku
ČLP/KO/78678/13, výborný, CACT, VZ, MRK
nar.18.04.2010
o: Echo z Ranského letiště
hnědý bělouš
m: Faty z Visálku
tel:+420 602 352 674
maj. Jaroslav Pech, Beřovice 4, 273 71
137/III Gero z Visálku
ČLP/KO/78680/13, výborný, res. CAC, VZ, MRK
nar. 18.04.2010
o: Echo z Ranského letiště
hnědý bělouš
m: Faty z Visálku
tel:+420 602 352 674
maj. Jaroslav Pech, Beřovice 4, 273 71
138/III Rafael z Vtelenských ČLP/KO/79268/13, velmi dobrý, ZPRAVODAJ KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ 2013
polí
nar.12.02.2011
hnědý bělouš
tel:+420 724 127 050
VZ
o: Basco vom Osterberg
m: Kristýna z Vtelenských polí
maj: Tomáš Jelínek,Hranice 24, 285 22 Zruč nad Sázavou
139/III Rogger z Vtelenských ČLP/KO/79269/13, výborný, polí
VZ, MMN
o: Basco vom Osterberg
nar. 11.02.2011
m: Kristýna z Vtelenských polí
hnědý bělouš
tel:+420 721 898 155
maj: Mgr. Miroslav Drahota, 294 43 Čachovice 48
140/III Aticus Fons Vitae ČLP/KO/78479/13, výborný, res.
CAC, VZ, HD B1
Nar. 11.12.2013
o: KS Vitus vom Dinkelhof
černý
m: Abbey Ja-Sta Czech
tel:+420 602 822 491
maj: MVDr. Jiří Šimůnek, Csc., Ve-
selá 156, 295 01, Mnichovo Hra-
diště
141/III Iko z Mešinské hájovny
nar. 12.04.2011
černý bělouš
tel:+420 775 672 076
ČLP/KO/79153/13, výborný, res. CAC, VZ
o: Iko Fresena
m: Cita z Mešinské hájovny
maj: Jiří Drábek, Zalažany 30,
538 63 Chroustovice
142/III Adam Dengo Bar ČLP/KO/ 79153/13, výborný,
Klubový vítěz 2012, VZ
Nar: 02.10.2010
o: KS Eiko v.d. Zista
hb. strakoš
m: Ballance Baron od Habrovic-
kého rybníka
tel:+420 775 672 076
maj: Ing. Zita Krepsová, Adamov 65, 286 01 Čáslav
143/III Absolut pod Doubravským vrchem
Nar: 01.06.201
hnědý bělouš
tel:+420 775 503 303
ČLP/KO/78805/13, 4x CAJC,4x BOJ, 4x CACIB, BOB, BIS, VZ
o: Ataman Duma Kazana
m: Alfa z Tomešova dvora
144/III Grey z Czarnego Dworu
Nar. 21.07.2008 hnědý bělouš
tel:+420 ČLP/KO/78025/13, CAC, res. CACIB
o: Malomkozi Joker
m: Uche z Czarnego Dworu
maj: Eva Poledníková, Staříč
639, 739 43
145/III Chris ze Štípek
Nar. 16.05.2009
hnědý bělouš
tel:+420 605 978 346
ČLP/KO/78183/13, 10x CAC, 3x CACIB, 4x BOB, BIG, CHCZ, VZ
o: Pino z Potoňskej lúky
m: Poly ze Śtípek
maj: Sára Pešatová, Oráčova 1390/7, 700 30 Ostrava
maj: Jan Temkovič, Teplická 159,
417 61 Bystřany černý bělouš
m: Nessi z Bilice
tel:+420 m: Lucie Čoudková a Jakub Adá-
mek, Horky 100e, 664 61 Rebe-
šovice
147/III Car Hastrmánek ČLP/KO/78648/13, výborný, CAJC, VZ
nar. 13.03.2010
o: Silver del Rade Savič
hnědý bělouš
m: Deri Jasénky
tel:+420 776 326 265
maj: Jaromír Gratcl, Těšany 423, 664 54
Změny v seznamu chovných psů:
Zařazeni v průběhu roku 2013:
136/III Gal z Visálku
137/III Gero z Visálku
138/III Rafael z Vtelenských polí
139/III Rogger z Vtelenských polí
140/III Aticus Fons Vitae
141/III Iko z Mešinské hájovny
142/III Adam Dengo Bar
143/III Absolut pod Doubravským vrchem
144/III Grey z Czarnego Dworu
145/III Chris ze Štípek
146/III Leonardo ze Štípek
147/III Car Hastrmánek
Vyřazeni v průběhu roku 2013:
46/III Mars z Kvítele – uhynul
55/III Juno z Českého lesa – na přání majitele
63/III Zoran z Brníkovské stráně - uhynul
64/III Trix ze Štípek – na přání majitelky
67/III Jasan z Bilice – uhynul
72/III Dino z Mšených lázní – majitel není členem klubu
78/III Cit z Liščína – vyvezen
87/III Atari Jasénky – na přání majitelky
89/III Dan z Ploskovických zámků – uhynul
93/III Kim ze Štípek – uhynul
98/III Flot od Nezdického potoka – uhynul
101/III Mon Fransto – uhynul
102/III Akim od Včelích úlů – uhynul
110/III Adar z Černého hřiště – prodán mimo klub
118/III Goya del Rade Savič – prodán mimo klub
126/III Bennet ze Snu Nemroda – majitel není členem klubu
127/III Gary z Visálku – vyvezen do zahraničí
134/III Caro Jasénky – na přání majitelky
Změna majitele a doplnění ocenění v průběhu roku
2013:
66/III – Ataman Duma Kazana – nový majitel Luděk Müller
128/III - Faraon z Mešinské hájovny – IKP
130/III – Marley ze Štípek – IKP - schausuche
135/III - Aaron vom Engelsheim - IKP
146/III Leonardo ze Štípek ČLP/KO/79067/13, 5x CAC,
4x CACIB, CACT, VZ
nar. 27.07.2010
o: Atari Jasénky
ZPRAVODAJ KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ 2013
29
IKP 2013 trochu jinak
V časopisu Myslivost, číslo 11/2013, jsem přečetl článek Bc.
Vladimíry Tiché – International Kurzhaar Prüfung, pojednávající o 26. Ročníku Mezinárodních zkouškách NKO, které se
konaly 19.-21. 09. 2013 v Čejkovicích u Hodonína. V kynologické veřejnosti se tyto zkoušky nazývají ve zkratce - jednoduše IKP. Musím pochválit snahu paní Tiché prezentovat
tento podnik. Bohužel v reportáži je řada nepřesností, ale i
chyb, které dehonestují celou akci, a nemohu je nechat bez
povšimnutí.
Určitě jsou momenty, na kterých se shodneme:
1/ Do Čejkovic na 26. ročník IKP bylo přihlášeno 198 NKO,
což je dosud nejvíce v historii.
2/ Za zorganizování IKP musím pochválit vedení KCHNKO
Praha. Beru to jako snahu přiblížit naše kynology – chovatele a cvičitele NKO do Evropy a zároveň ukázat akci, na kterou
by se do Německa nebo Rakouska každý sám nevydal.
3/ Tým okolo MVDr. Čestmíra Šrámka, Csc., zaslouží velkou
pochvalu za propagaci a oslavu lovecké zkoušky podle
mezinárodního zkušebního řádu pro kontinentální ohaře
pro polní a vodní práci. /Zkušební řád pro IKP je jeden ze
3 schválených řádů FCI. Dále jsou to řád pro Kleemannovy
zkoušky a BICP/.
4/ Informaci o úspěšných organizátorech bych ještě rozšířil
o jména: Michael Bébar – trpělivě překládal po celou dobu
IKP veškeré oficiality a bylo vidět, že kynologii a ohaře zná.
Dále Mgr. Iva Bébarová – organizovala ubytování a catering,
Stanislav Pilát – měl kromě jiného na starosti krásnou Huberskou mši, Jiří Studýnka – příprava revírů a samozřejmě
Jaroslava Gajoše, který umístil v revíru větší množství skupin. Určitě jsem ještě na někoho zapomněl, ale tito byli nejviditelnější.
Na čem se neshodneme:
1/ Než začnu cokoliv číst, nejdříve si prohlížím fotografie.
Zde došlo k fatální nesrovnalosti. Místo prezidenta Světového a Německého klubu Prof. Herberta Lemmera, je zveřejněna fotografie poradce chovu z Rakouska Johanna Eckera.
Než jsem začal pročítat článek, myslel jsem, že jde pouze o
špatný popis fotografie, při přečítání článku jsem bohužel
došel k závěru, že si autorka oba popletla. Autorka reportáže
píše, že byla radost jej sledovat při posuzování. Pan profesor
však v pátek ve skupině, jak velí tradice, vůbec neposuzoval. Posuzoval až v sobotu odpoledne přehlídkové hledání
schausuche. Paní Tichá mi jistě promine, ale ve světě NKO
poplést Prof. Lemmera s Johannem Eckerem je stejný problém, jako když politický reportér zamění Angelu Merkelovou s baronkou Catherine Margaret Ashtnovou. Jako omluva by snad mohlo sloužit, že oba pánové mluví německy,
jsou vysocí a nosí brýle. Myslím si, že Prof. Lemmera, který
veřejně po dobu IKP mluvil alespoň 5x do mikrofonu, a celkem dlouho, by zkušený a pozorný reportér zaměnit neměl.
Toto určitě nebyl záměr, spíš určitá neznalost, ale přece jenom, informace musí být pravdivé.
Stejně tak s fenou V1 Mona vom Westermoor, není vyfocen
C. P. Andresen, ale její výstavní handler pro tento významný
den Holger Hensel – jinak významný německý chovatel a
vůdce.
2/ Nesouhlasím s paní Tichou, že někteří naši rozhodčí při
posuzování to měli proti sehrané německé dvojici těžké.
Pokud se nechají delegovat na akci tohoto typu, musí být
řádně připraveni. Pokud se nedomluví německy nebo anglicky, měli by si vzít tlumočníka a musí znát zkušební řád.
Není možné si ex-post stěžovat, že jejich hodnocení by bylo
jiné. Svůj názor měli zkusit kolegům rozhodčím vysvětlit během posuzování nebo si vůbec neztěžovat. V sobotu před
schausuche jsem mluvil s jedním z německých rozhodčích,
který dělal hlavního v jedné ze skupin. Ten si mi stěžoval na
práci rozhodčího z Česka, který neznaje cizí řeč a ani zkušební řád pro IKP se snažil prosadit své názory a jediné slovo
které používal bylo „eliminé„ , výraz používající při hodnocení FT, což je zkouška úplně jiná.
Jsem velice rád, že se tyto problémy nevyskytovaly u rozhodčích nominovaných Klubem krátkosrstý ohař, kde se
přípravě rozhodčích na tento typ zkoušek věnujeme, a
dlouhodobě je připravujeme. Petr Buba, rozhodčí chválený
v článku byl naším Klubem krátkosrstý ohař navržen a Německým spolkovým klubem akceptován.
3/ Paní Tichá píše, že jedinci za mimořádný výkon mohli získat ke známce 4 ještě ocenění h. To h navíc však neznamená
hoch /v češtině vysoký/, jak uvádí. Písmeno h za známkou
4 znamená hervorragend, což můžeme do češtiny přeložit
jako vynikající či znamenitý. A mezi vysokým a vynikajícím
je významově přece velký rozdíl.
4/ Nesouhlasím, že samotné znění zkušebního řádu pro IKP
není přesné, dávající velkou možnost variability hodnocení.
Já si naopak myslím, že je přesné dost, splnilo totiž podmínky FCI pro zařazení této zkoušky mezi lovecké zkoušky pro
kontinentální ohaře. Připouštím, že i přes určité školení rozhodčích i vůdců před samotným IKP si mohou vysvětlovat
účastníci řád trochu po svém. Zejména Ti, kteří nepracují
s ohaři, ale často i ti, kteří nejsou ochotni se podřídit jakémukoliv řádu a hledají jakoukoliv skulinu, aby si prosadili
své a ve všem. I takoví účastníci – jak rozhodčí, tak vůdci v
Čejkovicích byli.
5/ Nevím, zdali by u nás poslali psa, který špatně odevzdává, z honu domů. Nevím, zdali byla někdy autorka na
honu s ohařem v bažantnici případně na kachním honu.
Když pes po celodenní práci odevzdává osmdesátého bažanta nebo třicátou kachnu pro dvou hodinách ve vodě a
rákosí, je otázkou, zda toto vyžadovat. Zároveň se nedivím
psu, který pronásleduje kachnu, která se občas potopí, občas zaplave do rákosí, a když po patnácti minutové fyzicky i
psychicky namáhavé dohledávce je tak rozrušen, že kachnu
na břehu pustí, nebo musí dostat povel k usednutí. To podle
mě není velká chyba. Řád pro IKP na toto pamatuje. Ale ve
většině státu i řády pro VZ.
6/ Pokud se autorce zdálo, že posuzování zavání druhou
stranou vodítka, měla by uvést konkrétní příklad.
7/ Každý kraj jiný mrav. Autorka se zabývá otázkou oblečení. Vadí ji oranžová bunda vůdce, či červená košile jedné
paní rozhodčí. Musím podotknout, že snad kromě Česka a
Slovenska jinde v Evropě co se týká ošacení, tak ortodoxní
nejsou. Naopak pro lov v nepřehledných podmínkách jsou
důležité jasné reflexní barvy z důvodu bezpečnosti. Pokud
by se autorka zúčastnila lovu na drobnou zvěř, případně zkoušek honičů v ČR v posledních letech, zjistila by, že
každý druhý pes má reflexní obojek a téměř každý střelec
přinejmenším oranžový nebo červený pásek na klobouku či
svrchníku, pokud nemá oranžový nebo jinak svítivý kabát či
bundu. Slovo pouť není na místě.
30
ZPRAVODAJ KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ 2013
V Jizerním Vtelně dne 03. 11. 2013
Ing. Václav Vlasák
Postřehy z MKP 2013
V neděli 29. 09. 2013 jsem si udělal čas a navštívil MKP, který se konal v příměstské oblasti, s centrem v areálu ČZU
v Praze – Suchdole. Pořadatelem byl OMS Praha- západ. Při
té příležitosti jsem si vzpomněl, že i první MKP, který jsem
viděl v roce 1974, pořádal shodou okolností OV ČMS Prahazápad, předchůdce dnešního pořadatele na druhém konci
Prahy v Průhonicích.
Stejně tak si dobře pamatuji na reportáž z MKP pořádaného na Litoměřicku v roce 1970 /snad desetkrát jsem
ji tehdy četl/ napsanou panem Štěpánským, tehdejším šéfredaktorem časopisu Pes přítel člověka. Na tomto memoriálu vedli dnešní doyeni kynologie jako Josef Němec, Dr.
Josef Nejdl a Josef Čeliš. Všichni tito pánové, tehdy mladíci
později ovlivnili vývoj lovecké kynologie, včetně MKP. To
byl můj první kontakt s MKP. Od té doby jsem MKP navštívil téměř dvacetkrát. Třikrát jsem se jej zúčastnil jako vůdce
a dvakrát coby pořadatel. Za dobu 40 let logicky podléhá
MKP určitému vývoji. Jsou však změny ku prospěchu?
Stavy drobné zvěře se dramaticky snížily. Mnohokrát byl
změněn zkušební řád, bohužel ani ne směrem k ideálu pro
ohaře ani směrem do světa. Před 40 lety bylo vybráno na
MKP 16 ohařů ze všestranných zkoušek v celém tehdejším
Československu, a ještě ten rok absolvovali MKP. Později nastupovalo 11 ohařů z ČSR a 5 ohařů ze SR. Nyní ohaři musí
rok čekat a ještě podstoupit potupnou jarní nominační soutěž, která dle mého soudu slouží pouze k sebeprezentaci
rozhodčích, často členů KK ČMMJ, a nutno podotknout, že
o některé z těchto rozhodčích není jinde na zkouškách moc
zájem. Zde se vybere dvacet nejlepších, přičemž se nezkouší žádné přinášení. Je to tak správné? Disciplin, které nejsou
v dikci, ani součástí mezinárodních zkušebních řádů se však
zkouší hned několik.
Dvacet nejlepších ohařů, pokud nejsou vyvezeni, se zúčastní MRK. Z MRK se na MKP nominuje podle plánu 10 nejlepších, a dále má být vybráno 10 zahraničních účastníků.
Již po několikáté je MKP do počtu účastníků téměř identický s MRK. Slyšel jsem v koroně poznámku, že se jedná o druhý MRK v roce. Letos nastoupili pouze 2 zahraniční účastníci
ze Slovenska a jeden z Polska. Stejně jako v minulých letech
scházeli účastníci z Rakouska, Německa atd., ze zemí, kde se
zkouší ve větším měřítku všestranná práce. Prostě nepřijeli.
Proč? Protože náš zkušební je značně rozdílný a nemá smysl
učit psa některé občas i protismyslné discipliny.
Byli zde zástupci Francie, kteří se psem nesoutěžili, ale
přijeli si pro čerstvého absolventa MKP. Bohužel i vývoz
psů přímo po memoriálu je trend, kterým se často vůdci
ani netají. Prodat psa do zahraničí za více peněz než u nás,
ale přitom využít výhody nízkého startovného na našich
soutěžích. Na tento export, jako členové ČMMJ, přispíváme
vůdcům v podobě vysokého členského příspěvku. Když to
zjednodušíme, za naše peníze se uskuteční MKP, a oni lépe
/ za více peněz / realizují svého ohaře. Je to správné?
Ale nyní od historie zpět k MKP 2013
Vlohy ohaře a chuť do práce se nejlépe vyzkouší na poli
a vodě. Hned ráno jsem navštívil vodní práci. Musím pochválit pořadatele za výběr dobrého terénu rozděleného
na dvě pracoviště. Terén pro dohledávky kachny, které jsou
často kamenem úrazu, byl dobře vybrán, byl přehledný, a
nepůsobil soutěžícím větší problémy. Stejně tak terén pro
hlubokou vodu /absolutně zbytečnou a protismyslnou dis-
ciplinu/ i terén pro nahánění v rákosí. Ten byl zvlášť dobře
vybrán, pokud ohař chtěl pracovat na vodní zvěři, musel
hluboko do rákosí, kde musel plavat. Terén působil psům
bez vlohy samostatně ve vodě pracovat určité problémy. Za
dobrý přístup a rozumné posuzování musím pochválit i zde
posuzující rozhodčí.
Špatné výsledky polní práce
Ihned po skončení první skupiny na vodě jsem přejel na
velké pole, které by mělo prověřit hlavní vlohy ohaře. Přijel jsem, když rozhodčí vyhlašovali výsledky ranní skupiny.
Proti minulým létům na vrcholných akcích, jsem byl mile
překvapen jejich důstojným civilním projevem při hodnocení, které postrádalo znaky vystoupení divadelního umělce. S další skupinou jsem se šel podívat na společný hon,
který se konal na stejném pozemku nižší cukrovky jako u
předchozí skupiny. Když jsem k poli přicházel, všiml si pohybu zvěře v krytině. Malé koroptvičky nervózně pobíhaly
při okraji cukrovky. Dostal jsem pocit, že zvěř byla právě vypuštěna. V okamžiku asi třetí nebo čtvrté minuty společného honu to začalo. Můj nedobrý pocit se naplnil. Nevyspělí,
uměle odchovaní bažanti, vypuštění těsně před nástupem
psů začali popobíhat, létat, opět usedat atd. Vůdci začali
být nervózní, a psi neklidní před zvěří. Než společný hon
skončil, bylo mi jasné, že 3 ze 4 předvedených ohařů nemohou obstát, kvůli špatnému vystavování a klidům před
zvěří. Byl jsem překvapen, že i jinak velmi ukázněná fena
se nechala strhnout a přinesla živého bažanta. Jestli jsem
dobře počítal, na honu vylétlo více než 15 bažantů, a mezi
psy běhal zajíc /určitě z umělého odchovu/ jevící známky
špatné orientace. Tento společný hon by se dal pojmenovat
jako disciplina: Společný lov na méně vyspělou zvěř vypuštěnou do jednoho místa. To si MKP jistě nezaslouží!
Když jsem chválil pořadatele za dobrou přípravu vodní,
při polní práci ten pocit nemám. Za prvé, na zkouškách, kde
se zadává titul CACIT /a MKP je jedním z nich/ se nesmí během soutěže vypouštět živá zvěř. Za druhé vyzkoušet druhý
den MKP, byť v cukrovce na ploše okolo 10 hektarů je nedůstojné, dá se říci, že terén byl prohledán alespoň 2x během
druhého dne. To je inovace, která nemá obdoby. Toto měli
rozumově zvládnout rozhodčí na velkém poli. Jako vůdci
psa by určitě nebyli rádi, kdyby měli hledat v terénu vícekrát prohledaném, zapachovaném zvěří /živou, zraněnou i
střelenou/, ale také označkovaném přímo psy.
Trochu odbočím. Při přípravě všestranných zkoušek a
výběru terénu vždy počítám s výměrou terénu pro jednoho
psa: na společný hon 50 m x 15 min/ tj. asi 500 m tedy 2,50
ha a na individuální hledání 100 - 150 m x 500 m tedy asi 5
-7,5 ha. Pro 10 psů 75 – 100 ha.
Poslední poznámku k polní práci. Přemýšlím, jak je možné, že tolik psů, kteří měli samé čtyřky na VZ, téměř samé
čtyřky v poli z klidů před zvěří na nominační soutěži a MRK,
mohlo takto selhat. Byla to vina špatného výcviku? Nebo
jsou na vině pořadatelé? Spíš bych se přiklonil ke špatné
přípravě ze strany pořadatelů. Málo vhodného terénu a
velké množství vypuštěné zvěře, včetně zajíců sehrálo svou
roli. Možná v zápalu horlivosti, možná trochu z nezkušenosti v přípravě mezinárodních soutěží. Toto se prostě pořadatelům vymklo z rukou.
ZPRAVODAJ KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ 2013
31
Zkušební řád
Na začátku jsem se zmínil o malé účasti zahraničních
účastníků. Opakovaně se zúčastňují pouze psi ze Slovenska /letos ve stejném termínu měli Memoriál Kolomana
Slimáka/ a občas nějaký dobrodruh z Polska. Psi z Holandska a Německa /naposledy v roce 2000/ pouze sporadicky.
Proč? Asi ne proto, že by nebyli konkurence schopní, ale
discipliny jako hluboká voda, šoulačka, 3x liška a potom
přehnané nároky na klidy a téměř cirkusové odevzdávání
ve svých řádech nemají, jejich výcvik dá práci a v následné
praxi ji nevyužijí.
Pokud budeme chtít přivést na MKP i výborné německé, rakouské, holandské a vůdce z dalších zemí, kde se
zkouší všestranná práce, bude nejdříve nutné provést revizi zkušebního řádu směrem do Evropy. Možná by bylo dobré jako inspiraci nejdříve vzít do ruky zkušební řád, podle
kterého byly zkoušeny první ročníky MKP.
Častá frekvence stejných rozhodčích
O nasazení rozhodčích na vrcholné akce pro ohaře se
vedou spory. Hlavní slovo má pořadatel a KK ČMMJ. Určitě
by měli posuzovat rozhodčí, kteří vodí na takových akcích,
kteří takové akce jsou schopni zorganizovat. Měli by se určitým způsobem střídat, KK ČMMJ by si neměla prosazovat
delegování některých svých členů a spřízněných duší. Nepochopím, že rozhodčí se prosazuje na posuzování každý
rok. Určitě si tím lechtá své ego a sám sebe ujišťuje o nepostradatelnosti. Stejně tak nechápu, jak mohou velmi často
posuzovat rozhodčí, kteří se nijak kynologicky neprojevují.
Nebo je známe pouze jako ty, kteří každoročně na různých
schůzích navrhují zvýšení odměny za posuzování. I několik
takových rozhodčích letos na MKP posuzovalo. KK ČMMJ
by měla o návrzích více přemýšlet. Na delegaci rozhodčích
by měla více dohlédnout kynologická organizace, ČMKJ
případně ČMKU, jako garant pro zadání titulů.
Nemocní psi
Každé psí zkoušky a každá výstava má stanoveny veterinární podmínky. V programu MKP 2013 je uvedeno, že
veterinární prohlídka se koná v pátek mezi 15,30 – 16,00
hodin. Nevím, zdali se konala, zdali byla důkladná a podle
jakých kritérií. Ale myslím si, že není možné připustit zraněného psa s otevřenou ránou na hrudníku na náročnou
zkoušku jako je MKP. Jeho oficiální fotografie s vůdcem
před zahájením MKP to jasně dokazuje. Pes musí dva dny
se pohybovat v roští, ve vodě, včetně rákosí, v polním porostu, kde takto otevřená rána vlastně způsobuje týrání.
V neděli v poledne jsem tohoto psa viděl úplně vyčerpaného. To není dobrá vizitka pořadatelů, ale i vůdce, který není
soudný.
Co závěrem?
Proběhl půlkulatý, 75. MKP se špatnými výsledky, s malým zájmem zahraničních účastníků, s malou koronou. Co
s tím, je to otázka k zamyšlení. A nejen o MKP, ale o celém
systému prezentace ohaře na vrcholných zkouškách.
Osobně si myslím, že by systému péče o vrcholné
zkoušky prospělo:
Změna statutu MKP - místo 20 psů by mohlo startovat
24 psů. Změna by měla být doprovázená zvýšením startovného, umožňující lepší financování soutěže. V okolních zemích je běžné startovné na soutěži tohoto typu mezi 150200 EUR.
Změna statutu MRK – mohl by být organizován jako
dvoje zkoušky po 24 psech. Potom by se mohla zrušit nominační soutěž, která nic nepřináší, pouze omezuje chov
a zbytečně zvyšuje výdaje na výcvik a prezentaci ohaře.
Zvýšení startovného z důvodů snadnějšího financování se
přímo nabízí.
Změna zkušebního řádu směrem k přilákání kvalitních
zahraničních vůdců i psů.
Cirkulace rozhodčích a prověřování jejich kvalifikace –
není vhodné, aby posuzovali každoročně stejní rozhodčí,
jejich kvalifikace by měla být pravidelně prověřována. Její
součástí je schopnost samostatně cvičit a předvádět ohaře,
znalost zkušebního řádu, určitý přesah do znalostí kynologie v zahraničí, ale určitě i intelektuální celistvost. Toto
by mělo být provázeno větším zájmem kynologické organizace o výchovu rozhodčích na zkoušky se zadáním titulů
CACT a CACIT.
32
ZPRAVODAJ KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ 2013
V Jizerním Vtelně 03. 11. 2013
Ing. Václav Vlasák
Doslov: Včera jsem přečetl v Myslivosti 11/2013 článek
Bc. Vladimíry Tiché o MKP 2013. Musím říci, že několikrát.
Bc. Tichá možná i z důvodu členky pořadatelského týmu
a tiskové mluvčí nevidí v přípravě chybu a vidí ji ve vůdcích a psech. Vše je jí jasné. Kladu si otázku, zdali bych tak
jednoznačně byl schopen napsat reportáž, kdybych ohaře
v životě nechoval, necvičil ani nevlastnil? Asi ne. Určitě to
oba vidíme každý jinak.
Bc. Tichá píše reportáže z vrcholných podniků pro ohaře
po svém již více než 10 let. Co se jí líbí pochválí, co se nelíbí,
to pojmenuje kriticky. Bohužel často pouze s ohledem na
své osobní pocity, dojmy a případné sympatie. Bez ohledu
na objektivní realitu, včetně řádů. Na toto jsem si zvykl.
Musím se však ohradit k odstavci ohledně vedení více
psů na MKP. Podle Bc. Tiché to byl velmi nepříjemný problém, který pořadatelům komplikoval situaci. Nevím, co je
složitého na tom, aby dva psi byli v jedné skupině. Systém
losování vůdce s více psy je zakotven v platném zkušebním
řádu. Navíc toto nezakazuje ani mezinárodní zkušební řád.
Autorka by neměla takovéto losování podle platných regulí znevažovat. Kdyby zkušební řád znala, asi by se tomuto
výletu na tenký led vyhnula.
Všichni, kdo cvičíme ohaře, dobře víme, co dá času, peněz a energie předvést ohaře až do vrcholu jakým je MKP.
Pokud to dokáže někdo najednou se dvěma psy, potom
klobouk dolů.
Mnohokrát jsem viděl po celé Evropě mezinárodní soutěže pro ohaře jak FT, tak polní a vodní práce, a stejně tak
soutěže a zkoušky ve všestranné práci. Na FT se vodí běžně
6- 8 ohařů, na zkoušce z polní a vodní práce, velmi často
dva – mohli jsme to vidět na IKP v Ćejkovicích, ale i tři a
čtyři. Na všestranných zkouškách běžně dva, ale i tři ohaři.
Nikde není problém s vedením více ohařů. Že by byl pouze
u nás? Vadí tomu společný hon, případně chování na stanovišti? Určitě ne.
Richard Knoll vodil dva psy na zkoušky a pouštěl je do
„křížového hledání„. Nebyl sám, kdo takto psy vodil.
V Jizerním Vtelně 07. 11. 2013
Ing. Václav Vlasák

Podobné dokumenty

Zpravodaj KKO 2010 - Klub krátkosrstý ohař

Zpravodaj KKO 2010 - Klub krátkosrstý ohař Předseda Ing. Václav Vlasák, Jizerní Vtelno 6, Krnsko, tel.:+420 326 723 146 Žádám o přijetí za člena KKO. Jméno a příjmení ............................................................................

Více