Aktualizácia HealthASPI 04/2016

Transkript

Aktualizácia HealthASPI 04/2016
Aktualizácia 4/2016
Novelizované predpisy
 Hlásenia do národných zdravotných registrov
Vyhláška MZ SR č. 141/2016 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MZSR č.
74/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam hlásení do národných zdravotných
registrov, ich charakteristiky, podrobnosti o obsahu národných zdravotných registrov,
postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení do národných
zdravotných registrov (navrhovaná účinnosť od 1. apríla 2016)
Cieľom vyhlášky je zosúladenie príslušných ustanovení vyhlášky so zákonom č. 77/2015 Z. z., ktorým
sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č.
95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorým bol novelizovaný aj zákon č. 153/2013 Z. z. o
národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, ako aj so zákonom č. 428/2015 Z. z., ktorým bol novelizovaný zákon č.
576/2004 Z. z.
 Civilný sporový, mimosporový a Správny súdny poriadok
Zákon č. 125/2016 Z. z o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného
sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho
poriadku (účinnosť 1. júla 2016, 1. januára 2017)
o
Mení a dopĺňa vo vzťahu k zdravotníckej legislatíve nasledujúce predpisy:
- zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych
pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
- zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zosúladenie právnych noriem a procesnoprávnych inštitútov tak, aby boli koherentné s vyššie
spomenutou právnou úpravou v nových civilno – procesných kódexoch
Vestník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
 5/2016 (ZR) Odborné usmernenie MZ SR č. 03334-OZS-2015 o preprave
dieťaťa transportným inkubátorom a dieťaťa, ktorému zlyhávajú základné
životné funkcie, ktoré bezprostredne ohrozujú jeho život, medzi
zdravotníckymi zariadeniami ústavnej zdravotnej starostlivosti (účinnosť 26.
februára 2016)
Zrušuje:
Zrušuje sa Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa
upravuje preprava dieťaťa komplexným neonatologickým transportným systémom medzi
zdravotníckymi zariadeniami ústavnej zdravotnej starostlivosti č. 05120-2014-OZS zo dňa 11.
novembra 2014 uverejnené vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky,
čiastka 37-39, ročník 62 zo dňa 26. novembra 2014.
 6/2016 (ZR) Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
na overovanie ovládania štátneho jazyka na výkon zdravotníckeho povolania
lekár (účinnosť 1.marca 2016)
 7/2016 (ZR) Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
na overovanie ovládania štátneho jazyka na výkon zdravotníckeho povolania
zubný lekár (účinnosť 1.marca 2016)
 8/2016 (ZR) Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
na overovanie ovládania štátneho jazyka na výkon zdravotníckeho povolania
farmaceut (účinnosť 1.marca 2016)
 9/2016 (ZR) Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
na overovanie ovládania štátneho jazyka na výkon zdravotníckeho povolania
sestra (účinnosť 1.marca 2016)
 10/2016 (ZR) Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
na overovanie ovládania štátneho jazyka na výkon zdravotníckeho povolania
pôrodná asistentka (účinnosť 1.marca 2016)
 11/2016 (ZR) Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
na overovanie ovládania štátneho jazyka na výkon zdravotníckeho povolania
fyzioterapeut (účinnosť 1.marca 2016)
 12/2016 (ZR) Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
na overovanie ovládania štátneho jazyka na výkon zdravotníckeho povolania
verejný zdravotník (účinnosť 1.marca 2016)
 13/2016 (ZR) Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
na overovanie ovládania štátneho jazyka na výkon zdravotníckeho povolania
zdravotnícky laborant (účinnosť 1.marca 2016)
 14/2016 (ZR) Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
na overovanie ovládania štátneho jazyka na výkon zdravotníckeho povolania
asistent výživy (účinnosť 1.marca 2016)
 15/2016 (ZR) Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
na overovanie ovládania štátneho jazyka na výkon zdravotníckeho povolania
dentálna hygienička (účinnosť 1.marca 2016)
 16/2016 (ZR) Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
na overovanie ovládania štátneho jazyka na výkon zdravotníckeho povolania
rádiologický technik (účinnosť 1.marca 2016)
 17/2016 (ZR) Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
na overovanie ovládania štátneho jazyka na výkon zdravotníckeho povolania
zdravotnícky záchranár (účinnosť 1.marca 2016)
 18/2016 (ZR) Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
na overovanie ovládania štátneho jazyka na výkon zdravotníckeho povolania
zubný technik (účinnosť 1.marca 2016)
 19/2016 (ZR) Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
na overovanie ovládania štátneho jazyka na výkon zdravotníckeho povolania
technik pre zdravotnícke pomôcky (účinnosť 1.marca 2016)
 20/2016 (ZR) Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
na overovanie ovládania štátneho jazyka na výkon zdravotníckeho povolania
optometrista (účinnosť 1.marca 2016)
 21/2016 (ZR) Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
na overovanie ovládania štátneho jazyka na výkon zdravotníckeho povolania
farmaceutický laborant (účinnosť 1.marca 2016)
 22/2016 (ZR) Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
na overovanie ovládania štátneho jazyka na výkon zdravotníckeho povolania
masér (účinnosť 1.marca 2016)
 23/2016 (ZR) Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
na overovanie ovládania štátneho jazyka na výkon zdravotníckeho povolania
očný optik (účinnosť 1.marca 2016)
 24/2016 (ZR) Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
na overovanie ovládania štátneho jazyka na výkon zdravotníckeho povolania
ortopedický technik (účinnosť 1.marca 2016)
 25/2016 (ZR) Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
na overovanie ovládania štátneho jazyka na výkon zdravotníckeho povolania
zdravotnícky asistent (účinnosť 1.marca 2016)
 26/2016 (ZR) Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
na overovanie ovládania štátneho jazyka na výkon zdravotníckeho povolania
zubný asistent (účinnosť 1.marca 2016)
 27/2016 (ZR) Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
na overovanie ovládania štátneho jazyka na výkon zdravotníckeho povolania
sanitár (účinnosť 1.marca 2016)
 28/2016 (ZR) Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
na overovanie ovládania štátneho jazyka na výkon zdravotníckeho povolania
logopéd (účinnosť 1.marca 2016)
 29/2016 (ZR) Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
na overovanie ovládania štátneho jazyka na výkon zdravotníckeho povolania
psychológ (účinnosť 1.marca 2016)
 30/2016 (ZR) Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
na overovanie ovládania štátneho jazyka na výkon zdravotníckeho povolania
liečebný pedagóg (účinnosť 1.marca 2016)
 31/2016 (ZR) Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
na overovanie ovládania štátneho jazyka na výkon zdravotníckeho povolania
fyzik (účinnosť 1.marca 2016)
 32/2016 (ZR) Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
na overovanie ovládania štátneho jazyka na výkon zdravotníckeho povolania
laboratórny diagnostik (účinnosť 1.marca 2016)
Literatúra
 Právo a manažment v zdravotníctve (3/2016)
 Pázmány Tomáš. Ústavný súd ČR k výhrade vo svedomí pri povinnom
očkovaní. PaMZ – Právo a manažment v zdravotníctve ASPI_ID
LIT168197SK
Dňa 22. decembra 2015 rozhodol I. senát Ústavného súdu Českej republiky vo
veci vedenej pod sp. zn. I. ÚS 1253/14 (ďalej len "Nález") o prípade
odmietnutia povinného očkovania z dôvodu svetskej výhrady vo svedomí.
Napriek tomu, že otázka povinného očkovania a jeho presahov do právnej
roviny nie je nová, uvedené konanie pred Ústavným súdom ČR prináša,
prípadne rozvíja viaceré zásadné východiská pri odmietnutí povinného
očkovania. V článku sa preto podrobnejšie venujeme rozboru svetskej výhrady
vo svedomí ako takej, ako aj možnostiam jej uplatnenia v prípade odopretia
povinného očkovania. V nadväznosti na nález Ústavného súdu ČR I. ÚS
1253/14 zároveň poukážeme aj na staršie rozhodnutia ústavných súdov SR a
ČR. Zásadným je z tohto pohľadu predovšetkým nález Ústavného súdu ČR III.
ÚS 449/06.
 Doktor Zdenko. Novinky v medicínskej legislatíve v roku 2015 a 2016. PaMZ
– Právo a manažment v zdravotníctve ASPI_ID LIT168195SK
Počas roka 2015 bolo prijatých viacero právnych predpisov, ktoré sa týkajú
oblasti zdravotníctva. Viaceré prijaté novely majú niekoľko dátumov účinností
a novelizujú viaceré predpisy súčasne. V článku prinášame ich súhrnný
prehľad.
 Buzinger Tomás. Fiktívne rozhodnutie a odmietnutie sprístupnenia informácie
na žiadosť. PaMZ – Právo a manažment v zdravotníctve. ASPI_ID
LIT168194SK
Článok analyzuje postup povinných osôb s pôsobnosťou v zdravotníctve v
zmysle § 2 ods. 1 zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov (ďalej len "zákon o slobode informácií") pri vybavovaní
žiadostí o sprístupnenie informácií so zameraním na vydávanie fiktívnych
rozhodnutí a rozhodnutí o odmietnutí sprístupnenia informácií Úradom pre
dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "ÚDZS").
 Humeník Ivan, Husovský Tomáš. Zodpovednosť poskytovateľa zdravotnej
starostlivosti pri prevádzke jeho motorového vozidla vzhľadom na rozhodnutie
Súdneho dvora EÚ. PaMZ – Právo a manažment v zdravotníctve. ASPI_ID
LIT168193SK
V článku rozoberáme možné vplyvy rozhodnutia Súdneho dvora EÚ v prípade
"Hassová" a z toho vyplývajúcu možnosť oprávnenej osoby uplatňovať si nárok
na náhradu nemajetkovej ujmy z povinného zmluvného poistenia motorového
vozidla poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý ho používa pri
vykonávaní svojho povolania.
 (JG). Vplyv štrajkov lekárov na úmrtnosť pacientovi. PaMZ – Právo
a manažment v zdravotníctve. ASPI_ID LIT168196SK
V časopise British Medical Journal bola uverejnená štúdia vedcov z Harvard
Medical School a Brigham and Women's Hospital (Boston, USA), ktorá sa
zaoberala analýzou protestných akcií lekárov v rozvinutých krajinách a ich
vplyvu na úmrtnosť pacientov. Ako vedci z uvedených inštitúcií uvádzajú vo
svojom výskume - úmrtnosť zostala približne na rovnakej úrovni alebo poklesla
pri všetkých doterajších lekárskych štrajkoch, ktoré boli v rámci výskumu
analyzované. Avšak súčasne dodávajú, že by tieto akcie mali byť organizované
takým spôsobom, aby nebola ohrozená bezpečnosť pacientov.
 (RD). OSN k migrácii zdravotníckych pracovníkov. PaMZ – Právo
a manažment v zdravotníctve. ASPI_ID LIT168191SK
Generálny tajomník OSN Pan Ki-moon oznámil vytvorenie novej komisie OSN
- Commission on Health Employment and Economic Growth. Toto rozhodnutie
uvítala predovšetkým Svetová zdravotnícka organizácia (World Health
Organization, WHO) a vyjadrila pripravenosť na koordinovanie prác komisie
spolu s Medzinárodnou organizáciou práce (International Labour
Organization, ILO) a Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
(Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD). Komisii
budú spoločne predsedať francúzsky prezident Francois Hollande a
juhoafrický prezident Jacob Zuma, spolu s predstaviteľmi WHO, ILO a OECD.
Komisia začne pracovať na konci marca 2016 a dodávať svoje odporúčania
začne generálnemu tajomníkovi od septembra 2016.
Predpisy v legislatívnom procese (info)
 Podrobnosti o ročnom zúčtovaní za rok 2015 - Dňa 31.3.2016 bolo ukončené
medzirezortné pripomienkové konanie k vyhláške MZ SR, ktorou sa mení a dopĺňa
vyhláška MZ SR č. 116/2014 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na
poistné na verejné zdravotné poistenie, o platení preddavkov na poistné na verejné
zdravotné poistenie, preplatkov a nedoplatkov, o ročnom zúčtovaní poistného
a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzore ročného zúčtovania
poistného na verejné zdravotné poistenie v znení vyhlášky č. 74/2015 Z. z.
(navrhovaná účinnosť 1. mája 2016)
Cieľom vyhlášky je upraviť podrobnosti o ročnom zúčtovaní za rok 2015 a doplniť potrebné postupy
ohľadom výpočtu odpočítateľnej položky zavedenej zákonom č. 364/2014 Z. z.
 Vytvorenie podmienok na ochranu zamestnancov – elektromagnetické pole - Dňa
31.3.2016 bolo ukončené medzirezortné pripomienkové konanie k nariadeniu vlády
SR o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu
zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu
(navrhovaná účinnosť od 1. júla 2016)
o Zrušuje sa:
- nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 329/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a
bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou
elektromagnetickému poľu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 217/2008 Z. z.
Cieľom je upraviť a vytvoriť podmienky na účinnú ochranu zdravia zamestnancov pri práci s expozíciou
elektromagnetickému poľu.
 Zdravotnícka informatika - Dňa 21.3.2016 bolo ukončené medzirezortné
pripomienkové konanie k vyhláške MZ SR, ktorou sa ustanovujú štandardy pre
zdravotnícku informatiku
Záväzné štandardy sú nástroje porovnateľnosti, informačno-komunikačné technológie, štruktúry a
formáty dátových rozhraní, štruktúra, kvalita, čas a spôsob evidencie údajov a poskytovania údajov
a ďalšie štandardizované predpisy a postupy. Záväzné štandardy ustanoví ministerstvo zdravotníctva
všeobecne záväzným právnym predpisom.
 Ochranné pásmo prírodného liečivého zdroja v Oravskej Polhore - Dňa 8.3.2016
bolo začaté rokovanie stálych pracovných komisií LRV SR k vyhláške MZ SR,
ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodného liečivého zdroja v Oravskej Polhore
a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodného liečivého zdroja
v Oravskej Polhore (navrhovaná účinnosť 1. mája 2016)
Ustanovujú sa ochranné pásma a zakázané činnosti pre prírodný liečivý zdroj
v Oravskej Polhore
INFORMÁCIE
Články:
Zikmund, A., Písečková, M.
Přestupek nebo trestný čin – limitní hodnota THC vylučujíci schopnost
řídit motorové vozidlo
publikováno 22.03.2016
trestní právo – správní právo – řízení motorových vozidel – vliv návykové látky
zdroj epravo.cz
Jaká je hranice mezi přestupkem a trestným činem při řízení motorových vozidel po požití
návykové látky? Získat odpověď na tuto otázku bylo donedávna poměrně obtížné. Hranice
mezi trestným činem a přestupkem byla doposud jasně stanovena judikaturou pouze pro
řízení motorových vozidel po požití alkoholu.
Malý, L.
Možná trestní odpovědnost za lékařský zákrok bez souhlasu?
publikováno 10.03.2016
trestní právo – trestní odpovědnost – lékařský zákrok
zdroj epravo.cz
Může být lékař shledán trestně odpovědným za provedení lékařského zákroku bez souhlasu
pacienta? A je to možné, pokud tento zákrok byl proveden odborně a neměl nepříznivých
následků?
Z judikatúry:
Nález Ústavního soudu k vymáhání poplatků za hospitalizaci nevyžaduje
jejich zpětné vracení
publikováno 09.03.2016
ústavní právo – poplatky za hospitalizaci – tisková zpráva
www.usoud.cz
S ohledem na řadu nepřesných a zavádějících mediálních zpráv, podle nichž nález Ústavního
soudu ze dne 3. 2. 2016 sp. zn. I. ÚS 3599/15 uvrhl zdravotnická zařízení do chaosu a
nejistoty, pokud jde o vymáhání poplatků za hospitalizaci, které byly již dříve Ústavním
soudem zrušeny v nálezu pléna sp. zn. Pl. ÚS 36/11, se Ústavní soud rozhodl touto tiskovou
zprávou uvést informace na pravou míru.
Procesní ochrana práv osob s duševním postižením a rozhodování o
nákladech řízení ve vztahu k účastníkovi osvobozenému od soudních
poplatků
publikováno 02.03.2016
procesní právo – osoby se zdravotním postižením – procesní ochrana
Nález ÚS sp. zn. I. ÚS 2933/15 ze dne 9. 2. 2016
I. Účastní-li se soudního řízení osoba se zdravotním postižením – podobně jako jiná osoba
náležející do skupiny zranitelných osob (děti, cizinci atd.) –, a to zejména pokud se v řízení
jedná o její práva či povinnosti, jsou obecné soudy povinny zpozornět a zvlášť dbát na to,
aby tato osoba mohla v řízení plně uplatnit svá práva stejně jako jiní účastníci řízení. Přitom
je třeba samozřejmě přihlížet k charakteru postižení konkrétní dotčené osoby a podle toho
přijmout případná kompenzační opatření. V případě osob s duševním postižením tak
kupříkladu minimálním přiměřeným opatřením zpravidla bude ustanovení zástupce pro řízení
z řad advokátů, tak aby byla náležitě zajištěna ochrana jejich práv.
II. I rozhodnutí soudu o nákladech řízení musí být v souladu s průběhem řízení. Pokud by k
náhradě nákladů měl být podle obecných zákonných zásad zavázán účastník, který byl dříve
v řízení osvobozen od placení soudních poplatků, pak je obecný soud při rozhodování o
nákladech řízení povinen uvážit poměry účastníka, které vedly k jeho osvobození, a
posoudit, zda není namístě uplatnění § 150 občanského soudní řádu, jež sice podléhá
poměrně široké míře soudního uvážení, ne však libovůli. Obzvláště je potom třeba předchozí
osvobození účastníka (žalovaného) pečlivě uvážit v případě, že obecný soud hodlá tohoto
účastníka zavázat též k náhradě zaplaceného soudního poplatku (žalobci). I účastník
osvobozený od soudních poplatků může být zavázán k náhradě již uhrazeného soudního
poplatku, takové rozhodnutí ovšem musí být řádně a přesvědčivě odůvodněno a musí
zřetelně reflektovat předchozí osvobození účastníka, respektive jeho poměry k tomu
vedoucí. V opačném případě dochází k porušení práva účastníka na spravedlivý proces dle čl.
36 odst. 1 Listiny.

Podobné dokumenty

Věstník České advokátní komory, Částka 3/2013

Věstník České advokátní komory, Částka 3/2013 výdajů, které nástupce v  souvislosti s  uzavřením klientských spisů nebo s jejich předáním klientům účelně a prokazatelně vynaložil. (5) Příspěvky podle odstavce 3 a  4 lze advokátovi poskytnout a...

Více

apríl 2015

apríl 2015 Sprístupnenie informácií o tajnom sledovaní osôb mocenskými zložkami štátu (s. 6 – 15) Z obsahu: Príspevok sa zaoberá problematikou sprístupnenia informácie o tajnom sledovaní orgánmi verejnej moci...

Více

AIO 1/2015 - Acta Iuridica Olomucensia

AIO 1/2015 - Acta Iuridica Olomucensia ské) právo se však mohou poněkud odlišovat. V  užším pojetí je subjektivně právní funkce základních práv ztotožňová­ na jen s  jejich negativní podobou jakožto obranných práv, resp. práv plnících o...

Více

Evidence in Proceedings

Evidence in Proceedings ,věrohodná informace zvláštní důkazní síly‘, pak doznání osoby kvalifikované lze z tohoto pohledu vnímat jako důkaz vyššího řádu, když na jeho základě bude skrze konstrukci vytýkatelnosti založena ...

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Statut Výboru pro Evropskou unii

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Statut Výboru pro Evropskou unii Databáze politik EU (DAP) 1) Hlavním komunikačním nástrojem V-EU je DAP. Fungování DAP zajišťuje Sekretariát V-EU. 2) DAP je založena na kombinaci agendového a časového přístupu. 3) Okruh uživatelů...

Více