AN listopad 2012 - Petr Otáhal, as

Transkript

AN listopad 2012 - Petr Otáhal, as
WWW.PETROTAHAL.CZ
ANDRAGOGICKÉ NOVINY
O nás
ústy druhých
str. 7
DNES V LISTU
Úspěšné
projekty
str. 4 až 6
DNES V LISTU
Kam poslat vaše
spolupracovníky?
str. 2 a 3
DNES V LISTU
DNES V LISTU
VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O.
Zajímavosti
a doporučení
str. 8
ISSN 1803-4144
listopad / 2012
Vzdělávací moduly pilotního ověřování
jako zkouška kvality ve výuce pro dospělé
Andragogická
a poradenská
společnost Petr
Otáhal, s. r. o.
Petr Otáhal
Yvetta Mikulcová, BA
manažerka projektu
Do své poslední části
se přehoupl projekt s názvem Rozvoj a prohlubování pokročilých andragogických dovedností a rozšiřování dovedností lektorů
v nových tématech, číslo
CZ/1.07/3.2.07/01.0018,
financovaný prostřednictvím OP VK z ESF a státního rozpočtu ČR, který realizuje od roku 2010 společnost
Petr Otáhal, s. r. o., pro lektory působící v Moravskoslezském kraji. Lektoři měli
možnost zúčastnit se některého z pěti vzdělávacích
cyklů, seznámit se s novými
tématy a rozšířit si své lektorské dovednosti. Od března 2010 do září letošního
roku probíhaly semináře
věnované rozvoji andragogických dovedností, environmentu, profesní etice,
práci s moderními techno-
logiemi a prožitkovému
vzdělávání a teambuildingu.
Výstupem z těchto seminářů
bylo vytvoření nových vzdělávacích programů včetně
učebních materiálů a jejich
pilotní ověření v praxi.
Na podzim roku 2011
byly pilotně ověřeny vzdělávací programy Environmentálního minima pro
výrobní sektor a veřejnou
správu (Ing. Jaroslav Pávek),
na jaře roku 2012 proběhlo
pilotní ověřování Andragogického minima pro učitele
vyučující v nástavbových
programech dospělé a pro
veřejnou správu (Ing.
Kateřina Dudková), na
podzim letošního roku je
naplánováno pilotní ověřování kurzů profesní etiky
a teambuildingu.
Ing. Dagmar Urbancová
připravuje materiály a obsah
dvoudenního vzdělávacího
programu s názvem Prožitkové vzdělávání a teambuildingové aktivity pro účastníky z komerčního sektoru.
Kurz je určen pro personální
ředitele firem působících
v Moravskoslezském kraji
a uskuteční se 9. a 10. listopadu 2012 v hotelu Imperial
v Ostravě.
Ing. Renáta Urmaničová
připravuje dva dvoudenní
semináře věnované profesní
etice, pilotní ověřovací kurz
s názvem Profesní etika
v medicínském sektoru pro
nezdravotnický personál se
uskuteční 14. a 15. prosince
2012, obdobný kurz, tentokrát pro sociální pracovníky,
s názvem Profesní etika pro
kompetentní pracovníky
sociálních zařízení v termínu
se uskuteční 23. a 24. listopadu 2012.
Na tyto semináře se můžete přihlásit i Vy, a to prostřednictvím našich webových stránek.
Těšíme se na Vás a věříme, že tyto akce budou
stejně úspěšné jako ty
předchozí.
Další projekt věnovaný ekonomické gramotnosti úspěšně ukončen
Ing. Milan Budník
manažer projektu
Na konci června letošního roku proběhl v Moravskoslezském kraji poslední seminář projektu s názvem Zvýšení
ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako jeden z nástrojů
poradenství pro romské etnikum v Libereckém, Karlovarském, Plzeňském a Moravskoslezském kraji, registrační číslo
CZ.1.04/3.2.01/19.00192, financovaného prostřednictvím OP LZZ z ESF a státního rozpočtu ČR. První seminář z dvanáctidenního vzdělávacího cyklu ekonomické gramotnosti tohoto projektu proběhl 12. dubna 2011 v Libereckém kraji
a v průběhu následujících čtrnácti měsíců bylo realizováno celkem 156 seminářů, které měly vynikající hodnocení ze strany
frekventantů, kteří vyzdvihovali hlavně jejich praktické zaměření, srozumitelnost a odborné vedení našimi lektory. Semináře
probíhaly ve čtyřech krajích, a to Libereckém (vždy dvakrát v Liberci a dvakrát v České Lípě), Plzeňském (třikrát v Plzni
a jednou v Klatovech), Karlovarském (dvakrát v Chebu a jednou v Sokolově) a Moravskoslezském (jednou v Havířově a jednou v Orlové). V průběhu
projektu jsme v třinácti souběžných cyklech proškolili celkem 295 terénních sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách a sociálních
pracovníků majících na starosti agendu hmotné nouze na městských úřadech. Úspěšně projekt zakončilo 211 frekventantů. Těmito semináři jsme zvýšili
znalosti frekventantů v oblasti finanční a ekonomické gramotnosti, které využijí při práci s klienty, často nezaměstnanými, ohroženými dluhy, exekucemi,
nevýhodnými půjčkami, klienty, kteří se sami v oblasti financí neorientují, a proto potřebují odbornou pomoc.
Nedílnou součástí správného řízení každé organizace
je kromě plánování, řízení,
motivování, delegování
a kontroly také systém
efektivního využití lidských
zdrojů, který nám umožňuje
využívat kvality lidského
ducha pro naše cíle.
Projekt vzdělávání vznikal ve spolupráci s renomovanými odborníky z oblasti
managementu, marketingu,
obchodu a komunikace. Teoretičtí odborníci a úspěšní
praktici vytvořili systém seminářů, školení, případových a tréninkových studií,
které nám mohou pomoci
lépe dosáhnout svých cílů
vlastními silami a silami
našich spolupracovníků.
Působíme v oblasti rozvoje
lidských zdrojů u malých
a středních organizací, v komerční i veřejné sféře. Naši
lektoři jsou úspěšnými praktiky a díky moderním metodám výuky dosahují pozoruhodných výsledků.
Naučíme vaši organizaci
jak ušetřit čas a peníze,
jakým způsobem peníze lépe
vydělat, jak získat uznání
a jistotu, vysvětlíme Vám,
jak si zajistit pohodlí a komfort, naučíme Vás flexibilitě, kreativitě, spolehlivosti
a hlavně Vám pomůžeme ke
spokojenosti.
Věříme, že díky projektu
vzdělávání získáte nové informace, které Vám pomohou v řešení problémů
a které Vás inspirují k novým postupům, a že se proces systematického vzdělávání stane nedílnou součástí
Vaší kultury.
2 / ANDRAGOGICKÉ NOVINY
Z DOMOVA
listopad / 2012
Dejte konkurenci tvrdý úder!
Jak pokračuje realizace Vyberte si vzdělávací téma:
projektu zaměřeného
na vzdělávání
zdravotníků?
Yvetta Mikulcová, BA
manažerka projektu
Klub personalistů Moravskoslezského kraje, o. s.,
byl úspěšný ve výzvě č. 52
s projektem zaměřeným na
vzdělávání lékařského, zdravotnického i nezdravotnického personálu v deseti
nemocnicích Moravskoslezského a Olomouckého
kraje.
Nemocnice společnosti
AGEL, konkrétně Vítkovická nemocnice, Šumperská nemocnice, Nemocnice
Český Těšín, Podhorská
nemocnice, Nemocnice
Podlesní, Středomoravská
nemocniční, Nemocnice
Přerov, Nemocnice Prostějov a Nemocnice Šternberk,
Dopravní zdravotnictví
a Repharm jsou partnery
Klubu personalistů Moravskoslezského kraje
(KPMSK), tzn. že právě tyto
nemocnice čerpají v projektu
s názvem Rozvoj profesních
znalostí a dovedností zaměstnanců společností působících v odvětví zdravotní
péče ke zvýšení jejich profesionality, adaptability
a konkurenceschopnosti,
registrační číslo projektu
CZ.1.04/1.1.06/52.00073,
dotaci na vzdělávání svých
zaměstnanců v celkové výši
32,6 mil. Kč.
Lékaři, zdravotní sestry
a ošetřovatelský personál
se školí v odborných tématech důležitých pro výkon
své profese a také v oblasti
rozvoje soft skills. Všechny
programy jsou akreditovány
a pod záštitou špičkových
odborníků v medicíně. Také
pracovníci nezdravotnických profesí absolvují kurzy
a semináře důležité pro výkon své práce.
Je velmi náročné skloubit
časové možnosti pracovníků
různých nemocnic a lektorů,
ale zkušený realizační tým
logistické procesy bravurně
zvládá. Za první rok realizace projektu již bylo
proškoleno přes patnáct set
pracovníků a za první
polovinu roku 2012 dalších
asi dva tisíce pracovníků.
Vzdělávání probíhá ve
dvou oblastech:
1) Vzdělávání zaměřené
na soft skills a hard skills
v oblasti manažerských
dovedností, komunikace,
etiky, etikety znalostí z psychologie, platné legislativy
a marketingu, PC dovedností
a dalších osobních kompetencí.
2) Vzdělávání zaměřené
na rozvoj odborných dovedností a znalostí ve zdravotnictví – tento rozvoj se týká
lékařů a odborného zdravotnického personálu.
O zdárný průběh realizace
projektu se stará pětičlenný
tým, který má bohaté zkušenosti s realizací dlouhodobých projektů. Plánování
vzdělávacích kurzů probíhá
ve spolupráci s kompetentními pracovníky jednotlivých
nemocnic, aby byl zajištěn
co nejhladší průběh a splněny všechny navržené vzdělávací aktivity a cíle projektu.
Zdravotnictví je oborem
neustálého vývoje a rozvoje,
proto je nezbytně nutné kontinuální vzdělávání v maximální možné míře podporovat. Management jednotlivých nemocnic si to uvědomuje a je velmi vstřícný,
díky čemuž se řadí ke kvalitním a prestižním zaměstnavatelům.
Těší nás obrovský zájem
zdravotníků o nové dovednosti a odborné vzdělávání.
Je vidět, že jsou skvěle motivováni svým zaměstnavatelem nejen k profesnímu,
ale i k osobnostnímu rozvoji.
ANDRAGOGICKÉ NOVINY
DTP: Tomáš Polášek
Odpovědný redaktor: Tomáš Polášek
Vydavatel: Petr Otáhal, s. r. o.
Adresa: Jiráskova 490
738 01 Frýdek-Místek
Tel.: 558 623 093
GSM brána: 603 495 775
E-mail: [email protected], Web: www.petrotahal.cz
Přiděleno mezinárodní standardní číslo seriálových publikací
ISSN 1803-4144.
ADAPTACE NOVÉHO PRACOVNÍKA V ORGANIZACI
Název semináře
Počet hodin
8 až 16
Externí a interní komunikace pracovníka
8 až 16
Zvládání konfliktních situací
8 až 16
Asertivita trochu jinak
8 až 16
Rétorické dovednosti
ANDRAGOGICKÉ MINIMUM PRO LEKTORY
Název semináře
Počet hodin
6 až 8
Didaktické pomůcky a jejich ovládání
6 až 8
Příprava vzdělávací akce, její metodika
8 až 16
Prezentační dovednosti přednášejícího
8 až 16
Partnerské přístupy k frekventantům
8 až 16
Pokročilé výukové metody
8 až 16
Tajemná řeč těla
ANDRAGOGIKA PRO MANAŽERY
Název semináře
Počet hodin
6 až 8
Didaktické pomůcky a jejich ovládání
8 až 16
Prezentační pomůcky přednášejícího
8 až 16
Zvládání problémových míst při prezentaci
6 až 8
Tajemná řeč těla
EMOCE A KOMUNIKACE V MEDICÍNĚ
Název semináře
Počet hodin
8 až 16
Komunikační pasti v medicíně
8 až 16
Komunikace se smyslově handicap. klientem
8 až 16
Stresové faktory a jejich ovlivňování
8 až 16
Asertivní dovednosti v medicíně
8 až 16
Prevence syndromu vyhoření
8 až 16
Emoční kompetence a inteligence
8 až 16
Pacient, klient nebo spotřebitel?
EVROPSKÁ INTEGRACE A EVROPSKÁ IDENTITA
Název semináře
Počet hodin
6 až 8
Strukturální fondy EU
6 až 8
Diskriminace a antidiskriminační politika
6 až 8
Evropská integrace
6 až 8
Národní identita států v EU
FINANCE (PRO ODBORNÍKY)
Název semináře
Počet hodin
8 až 16
Finanční analýza dat pro specialisty
8 až 16
Řízení cash flow
8 až 16
Finanční controlling
8 až 16
Kalkulace nákladů organizace
8 až 16
Hodnocení účetních jednotek
FINANCE PRO NEFINANČNÍ MANAŽERY
Název semináře
Počet hodin
8
Základy financí
8
Kalkulace nákladů v souvislostech
8
Bilancování rozpočtu
8
Efektivní využívání cizích zdrojů
8
Strukturální fondy EU
8
Účetní výkazy – praktikum
8
Manažerské účetnictví – praxe řízení výkonnosti podniku
8
Příprava a realizace investic pro neekonomy
8
Základy ekonomických znalostí pro administrativu
8 až 16
Úvod do controllingu pro manažery neekonomy
8 až 16
Controlling v praxi – řízení nákladů pro neekonomy
HORIZONTÁLNÍ TÉMATA PRO VEŘEJNÝ A STÁTNÍ SEKTOR
Název semináře
Počet hodin
6 až 8
Diskriminace a antidiskriminační politika
6 až 8
Rovné příležitosti mužů a žen
8 až 16
Komunikace s osobami ohroženými společenskou exkluzí
6 až 8
Boj proti korupci
6 až 8
Environmentální minimum
6 až 8
Etický kodex úředníka veřejné správy
6 až 8
Etika a etiketa úředníka veřejné správy
KOMUNIKACE PRVOLINIOVÝCH PRACOVNÍKŮ
Název semináře
Počet hodin
8 až 16
Externí a interní komunikace pracovníka
8 až 16
Zvládání konfliktních situací
8 až 16
Asertivita trochu jinak
8
Hezky česky v pravopise i v komunikaci
8
Úprava písemností dle ČSN
8 až 16
Rétorické dovednosti pro prvoliniové pracovníky
8
Příprava pro hodnotící pohovor – podpora realizace
8 až 16
Vitality management pro prvoliniové pracovníky
6 až 8
Písemná komunikace v obchodní praxi
KOUČINK PRO MANAŽERY
Název semináře
Počet hodin
8
Koučování jako nástroj výkonného řízení
8
Metody koučinku
8 až 16
Komunikační pasti při koučování
KRIZOVÝ MANAGEMENT
Název semináře
Počet hodin
8 až 16
Základy krizového managementu pro TOP manažery
8 až 16
Základy vedení při krizovém řízení
LEGISLATIVA - PRÁVO
Název semináře
Počet hodin
6 až 8
Zákoník práce (po novelizaci k 01.01.2007)
6 až 8
Trestní odpovědnost vedoucího pracovníka
6 až 8
Reklamace a ochrana spotřebitele
6 až 8
Smlouva o dílo a uplatitelnost práva
6 až 8
Zákon o veřejných zakázkách
MANAŽER VÝROBY
Název semináře
Počet hodin
8
Týmové role a motivace v kolektivu
8 až 16
Jak se domluvit s lidmi, kteří nechtějí
8 až 16
Plánování, delegování a kontrola v praxi
8 až 16
Kaizen a štíhlá výroba
8 až 16
SIX SIGMA a její využití
6 až 8
Pracovněprávní vztahy se zaměstnanci
MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI - HARD SKILLS
Název semináře
Počet hodin
8 až 16
Týmové role a motivace v malé a střední organizaci
8 až 16
Plánování a delegování v manažerské praxi
8 až 16
Strategické myšlení manažera a jeho rozvoj
8 až 16
Porada jako nástroj výkonného řízení
8
Budování firemní kultury ve 21. století
8 až 16
Kaizen a štíhla výroba
8 až 16
SIX SIGMA a její využití
8 až 16
Strategické myšlení v podmínkách hyperkonkurence
MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI - SOFT SKILLS
Název semináře
Počet hodin
8 až 16
Účinné ovlivňování v manažerské praxi
8 až 16
Strategické myšlení manažera a jeho rozvoj
8 až 16
Prevence syndromu vyhoření
8 až 16
Prezentace a zásady veřejného projevu manažera
8 až 16
Stresové faktory a jejich ovlivňování
8
Image a charisma moderního manažera
8 až 16
Hra – součást manažerských technik řízení?
8 až 16
Vyrovnání se s kritikou
8 až 16
Vitality management
8 až 16
Řízení změn (management změn)
8 až 16
Nebojme se pojmů (PDCA, KISS, SMART, STAR...)
MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI PRO MISTRY
Název semináře
Počet hodin
8
Týmové role a motivace v koletivu
8
Jak se domluvit s lidmi, kteří nechtějí
8
Plánování, delegování a kontrola v praxi
8
Prezentační dovednosti na pracovišti
8
Prevence syndromu vyhoření
8
Příprava na hodnotící pohovor – podpora realizace
8
Kaizen a štíhlá výroba
8
Pracovněprávní vztahy se zaměstnanci
8
Budování firemní kultury a environmentálního minima
8
Kariérový postup (z dělníka mistrem a co dál?)
8
Vyrovnávání se s kritikou, generační a profesní konflikt
8
Využívání potenciálu podříz. a porada jako nástroj řízení
8
Základy finančních souvislostí
8
Krizové řízení týmu
MARKETING (PRO ODBORNÍKY)
Název semináře
Počet hodin
8
Tvorba marketingového plánu
8
Praktické PR (Public Relations)
8
Cílené využívání informací a práce s informacemi
8
Product manager a jeho marketingová odbornost
8
Marketingová komunikace – cyklus
8
Účinná propagace v praxi moderní firmy
8
Event Marketing
MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI PRO MANAŽERY
Název semináře
Počet hodin
6 až 8
Podnikatelské prostředí a jeho analýza
6 až 8
Corporation identity a public relations
6 až 8
Cílené využívání informací a práce s informacemi
6 až 8
Zavádění nových výrobků a služeb na tuzemský trh
6 až 8
Zavádění nových výrobků a služeb na zahraniční trhy
6 až 8
Pracovněprávní vztahy se zaměstnanci
6 až 8
Jak vytvořit účinné reklamní sdělení
6 až 8
Praktické využití SWOT a dalších analýz
MULTIKULTURNÍ SEKCE
Název semináře
Počet hodin
8 až 16
Komunikace s korejským manažerem
8 až 16
Komunikace s japonským manažerem
6 až 8
Čína a Tibet očima cestovatele
NÁKUPNÍ DOVEDNOSTI - SOFT SKILLS
Název semináře
Počet hodin
8 až 16
Info. zdroje a efektivní zjišťování výhodných nabídek
6 až 8
Zákon o veřejných zakázkách
8 až 16
Strategické vyjednávání výhodných podmínek
8 až 16
Rozhodovací fáze nákupu
8 až 16
Nákupčí profesionál
8 až 16
Úspěšné nákupní oddělení a nákupní marketing
8 až 16
Procesní řízení nákupu
8 až 16
Nákupní jednání
8 až 16
Telefon v nákupní činnosti
OBCHODNÍ DOVEDNOSTI PRO DLOUHODOBÝ PRODEJ
Název semináře
Počet hodin
8 až 16
Plánování jako základ úspěchu v obch. praxi (sebeřízení)
8 až 16
Marketingové myšlení pro obchodníky
8 až 16
Efektivní telemarketing
8 až 16
Příprava na obchodní schůzku a úvodní fáze jednání
8 až 16
Zjišťování a vyvolávání potřeb zákazníka
8 až 16
Správná argumentace a zdolávání námitek v obch. praxi
8 až 16
Rozhodovací fáze jednání a úspěšné uzavření obchodu
8 až 16
Řečnické dovednosti (prezentace, zásady veřej. projevu)
8
Neverbální komunikace a její využití v obchodní praxi
8 až 16
Prevence syndromu vyhoření obchodníka
8 až 16
Dlouhodobé budování vztahů se zákazníkem
8
Image a charisma moderního obchodníka
8 až 16
Emoce v obchodě
listopad / 2012
Z DOMOVA
ANDRAGOGICKÉ NOVINY
/3
Dejte konkurenci tvrdý úder!
Vyberte si vzdělávací téma:
Rekvalifikace
8 až 16
Vitality management pro obchodníky
8 až 16
Jak úspěšně prodávat i v náročných situacích
8 až 16
Jak úspěšně představit svoji nabídku
8 až 16
Key Account Management
8 až 16
Profesionální prezentace na výstavách a veletrzích
OBCHODNÍ DOVEDNOSTI PRO KRÁTKODOBÝ PRODEJ
Název semináře
Počet hodin
8 až 16
Plánování jako základ úspěchu v obch. praxi (sebeřízení)
8 až 16
Marketingové myšlení pro obchodníky
8 až 16
Efektivní telemarketing
8 až 16
Příprava na obchodní schůzku a úvodní fáze jednání
8 až 16
Zjišťování a vyvolávání potřeb zákazníka
8 až 16
Správná argumentace a zdolávání námitek v obch. praxi
8 až 16
Rozhodovací fáze jednání a úspěšné uzavření obchodu
8 až 16
Řečnické dovednosti (prezentace, zásady veřej. projevu)
8
Neverbální komunikace a její využití v obchodní praxi
8 až 16
Prevence syndromu vyhoření obchodníka
8
Image a charisma moderního obchodníka
8 až 16
Emoce v obchodě
8 až 16
Vitality management pro obchodníky
8 až 16
Jak úspěšně prodávat i v náročných situacích
8 až 16
Jak úspěšně představit svoji nabídku.
8 až 16
Key Account Management
8 až 16
Profesionální prezentace na výstavách a veletrzích.
OPERÁTOR CALL CENTRA
Název semináře
Počet hodin
8
Telefonní komunikace
8 až 16
Efektivní telemarketing
8 až 16
Efektivní prodej po telefonu
8 až 16
Komunikační pasti při telemarketingu a prodeji po tel.
8
Písemná komunikace v obchodní praxi
OUTDOOR A TEAMBUILDINGOVÉ AKTIVITY
Název semináře
Počet hodin
individuálně
Sportovní animace pro skupinu
individuálně
Outdoor fun
PERSONALISTIKA PRO MANAŽERY
Název semináře
Počet hodin
8
Analýza pracovních pozic a popisy práce
8
Kariérový postup v malé a střední organizaci
8
Hodnotící a rozvojový rozhovor s pracovníkem
8
Výběr spolupracovníků (ideální výběrové řízení)
8
Mobbing a bossing
8
Hodnocení dle metody 360 stupňů
8
Personální controlling
8
Pracovněprávní vztahy se zaměstnanci
8
Outplacement (analýza, poradenství, semináře)
8
Trendy a možnosti výběru zaměstnanců
8
Jak vybrat kvalitního obchodního zástupce
8 až 24
Jak dělat personalistiku v malém a středním podniku
8 až 16
Personální aspekty znalostního managementu
POČÍTAČOVÉ KURZY PRO (MÍRNĚ) POKROČILÉ
Název semináře
Počet hodin
8 až 16
Zrychlení práce s internetem a elektronickou poštou
8 až 16
Skvělá prezentace MS PowerPoint
8 až 16
MS Word neznámý (zjednodušte si práci)
8 až 16
MS Excel neznámý (zjednodušte si práci)
16 až 80
Psaní všemi deseti
8 až 16
MS Word pro pokročilé
8 až 16
MS Excel pro pokročilé
PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PROJEKTOVÝ MANAŽER
Název semináře
Počet hodin
8
Základní dovednosti při plánování projektů
8
Životní cyklus projektu
8
Rizika projektu a jejich eliminace
8
Projektové řízení I Nástroje a metody plánování projektu
8
Projektové řízení II Nástroje a techniky řízení projektu
8
Projektové řízení III Rozvoj osobnosti projekt. manažera
8
Projektové řízení IV Řízení projektového portfolia
8
Klíče projektového řízení
8
Specifika řízení projektů z ESF
8
Jak úspěšně řídit projektový tým
8
Nová generace projektového řízení
8
Výkonnostní ukazatele v HR
8
Znalosti lidí řízené k úspěchu organizace
ŘÍZENÍ ORGANIZAČNÍCH ZMĚN
Název semináře
Počet hodin
8
Balanced Scorecard v praxi
8 až 16
Moderní metody řízení
8 až 24
Řízení změn
8
Firemní kultura
VEDENÍ TÝMU, OSOBNÍ A MANAŽERSKÉ KOMPETENCE
Název semináře
Počet hodin
8 až 16
Uspějte v 1. manažerské funkci – nastartujte svou kariéru
8 až 16
Kompetentní manažer rozvoj – manažerských dovedností
8 až 16
Efektivní manažer – nástroje zvyšování výkonnosti týmu
8 až 16
Jak úspěšně jednat s lidmi
8 až 16
Vedení pracovního týmu
8 až 16
Týmová spolupráce
8 až 16
Nástroje manažera k řízení a motivování pracovníků
8 až 16
Koučink pro manažery a trenéry
8 až 16
Jak efektivně motivovat
8 až 16
Efektivní řízení porad
8 až 16
Efektivní komunikace
8 až 16
Manažerské pohovory
8 až 16
Asertivita v praxi
8 až 16
Řízení konfliktů
8 až 16
Manažerské vyjednávání nová dynamika pro Váš podnik
8 až 16
Strategie a taktika argumentace umění přesvědčit
8 až 16
Prezentační dovednosti
8 až 16
Prezentační dovednosti v angl. nebo německém jazyce
8 až 16
Rétorika – zdokonalení veřejného projevu
8 až 16
Skupinové řešení problémů
8 až 16
Time management – řízení času
8 až 16
Jak zvládat pracovní stres
PSYCHOLOGIE
Název semináře
Počet hodin
8
Emoční kompetence a emoční inteligence
8
Asertivita trochu jinak
8
Stresové faktory a jejich ovlivňování
8
Tajemná řeč těla a její každodenní využívání
ŘÍZENÍ A ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ
Název semináře
Počet hodin
8
Trendy a možnosti výběru zaměstnanců
8 až 16
HR manažer
8 až 16
Řízení kompetencí
8 až 16
Motivační systémy ve firmě
8 až 16
Efektivní vzdělávání zaměstnanců
8 až 16
Interní komunikace – součást firemní kultury
8 až 16
Audit personálních činností a personální benchmarking
8 až 16
Tvorba kompetenčních modelů, popisy pracovních míst
8 až 16
Trénink výběrových pohovorů
8 až 16
Assessment a Development Centrum – nástroj hodnocení
8 až 16
Orientace a adaptace nových zaměstnanců
8 až 16
Tvorba systémů motivace ve společnosti
8 až 16
Hodnocení prac. výk. zaměstnanců – hodnotící pohovory
8 až 16
Odměňování zaměstnanců a zaměstnanecké výhody
8 až 16
Řízení kariéry a profesního růstu manažerů a zaměstn.
8 až 16
Analýza vzděl. potřeb a hodnocení vzděl. programu
8 až 16
Personální práce jako požadavek systému man. kvality
8 až 16
Pracovní právo pro personalisty
8 až 16
Vedení personální agendy v praxi
SEKRETÁŘKA VIZITKA ORGANIZACE
Název semináře
Počet hodin
8 až 16
Externí a interní komunikace pracovníka
8 až 16
Zvládání konfliktních situac
8 až 16
Asertivita trochu jinak
8
Hezky česky v pravopise i v komunikaci
8
Úprava písemností dle ČSN
8
Spisová služba v komerční a veřejné sféře
8
Time management pro sekretářky
6 až 8
Gastronomická pravidla pro asistentky a sekretářky
4 až 6
Barvová typologie a image
8 až 16
Rétorické dovednosti pro sekret., asistentky a referentky
8
Příprava na hodnotící pohovor podpora realizace
8 až 16
Vitality management pro sekretářky a asistentky
8
Efektivní komunikace po telefonu
8
Základy ekonomických znalostí pro administrativu
SERVISNÍ TECHNIK V AKCI - MONTÁŽNÍ TECHNIK V AKCI
Název semináře
Počet hodin
8 až 16
Externí a interní komunikace pracovníka
8 až 16
Zvládání konfliktních situací
8 až 16
Asertivita trochu jinak
6 až 8
Time management
ÚŘEDNÍK - VIZITKA ÚŘADU
Název semináře
Počet hodin
8 až 16
Externí a interní komunikace pracovníka
8 až 16
Zvládání konfliktních situací
8 až 16
Asertivita trochu jinak
6 až 8
Hezky česky v pravopise i v komunikaci
6 až 8
Úprava písemností dle ČSN
6 až 8
Spisová služba v komerční a veřejné sféře
6 až 8
Time management úředníka
8 až 16
Rétorické dovednosti úředníka
6 až 8
Příprava na hodnotící pohovor podpora realizace
VZDĚLÁVÁNÍ BEZ HRANIC - TUZEMSKO
Název semináře
Počet hodin
1 až 2 dny
Praha stověžatá
2 až 4 dny
Beskydy
VZDĚLÁVÁNÍ BEZ HRANIC - ZAHRANIČÍ
Název semináře
Počet hodin
1 den
Wien – jarní, adventní
1 až 2 dny
Krakow – jarní, adventní
* Počet hodin, tzn. možný rozsah výuky v počtu vyučovacíh
hodin (vyučovací hodina = 45 minut).
Naše odbornost – společnost Petr Otáhal, s. r. o., má status
akreditovaného vzdělávacího střediska Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy ČR na celou řadu
vzdělávacích akcí v oblasti managementu, řízení,
obchodních dovedností a marketingu. Dále nám byla
udělena podle ust. § 30 odst. 5 zák. č. 312/2002 Sb.
akreditace vzdělávací instituce Ministerstva vnitra ČR
a akreditace celé řady odborných vzdělávacích programů
podle ust. § 31 ods. 5 zák. č. 312/2002 Sb. pro úředníky
a vedoucí úředníky.
na operátory
call centra
finišuje
Ing. Zuzana Balická, DiS.
koordinátorka projektu
Projekt Zpět na trh práce
prostřednictvím rekvalifikace na operátora call centra,
který realizuje Klub personalistů Moravskoslezského
kraje, o. s., se blíží ke konci.
Tento projekt, jehož cílovou
skupinou jsou zdravotně
znevýhodnění uchazeči o zaměstnání z Moravskoslezského kraje, pomohl k zaměstnání již 45 lidem, kteří
získali práci jako telefonní
operátoři. Cesta k pracovní
smlouvě však nebyla vůbec
jednoduchá, o čemž svědčí
i fakt, že ne všichni, kteří
do projektu nastoupili, se dostali až k závěrečným zkouškám, a také to, že závěrečné
zkoušky si někteří kurzisté
zopakovali.
Vzdělávací modul tohoto
projektu je složen z aktivizačně-motivační části, při
níž si cílová skupina osvojuje určité základy pro návrat
na trh práce. Součástí této
aktivity je i individuální
poradenství. Poté následuje
rekvalifikační kurz operátor
call centra, kde se účastníci
seznámí s problematikou
telemarketingu, komunikačními pastmi, řešením konfliktních situaci, přesvědčivou argumentací apod. Své
nabyté vědomosti pak cílová
skupina ověřuje u závěrečných zkoušek, které jsou jak
teoretické, tak i praktické.
Úspěšným absolventům
je poté nabídnuto zaměstnání v oboru.
Nyní zbývá realizovat
poslední běh, v němž
chceme proškolit 15 osob.
Školit se bude od 05.09.2012
do 18.10.2012, proto máte-li
zájem zúčastnit se, kontaktujte Bc. Milana Ježka
tel.: 734 659 688, e-mail:
[email protected]
V rámci projektu budeme
v ostravském Harmony Club
Hotelu realizovat ve čtvrtek
27. září 2012 konferenci,
kde se dozvíte podrobnosti
ze zákulisí projektu. Místem
konání je Harmony Club
Hotel v Ostravě.
Projekt Zpět na trh práce
je financován z prostředků
ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
ANDRAGOGICKÉ NOVINY
/4
ZE SPOLEČNOSTI
listopad / 2012
Projekt mezinárodní spolupráce Právo a bydlení – v polovině
zaměřený na rovné příležitosti krajů realizace úspěšně ukončena
mužů a žen úspěšně zahájen
Mgr. Hana Vývodová
členka expertního týmu projektu
Klub personalistů Moravskoslezského kraje, o. s., zahájil dne 01.04.2012 projekt
s názvem Přenos a implementace znalostí a zkušeností v rámci inovovaného
prosazování rovných příležitostí žen a mužů na trhu
práce, registrační číslo
CZ.1.04/5.1.01/77.00020.
Projekt je zaměřen na získání znalostí, zkušeností a dovedností v problematice prosazování rovných příležitostí žen a mužů na pracovním
trhu ze zahraničí. Tyto znalosti a dovednosti budou
následně implementovány
na cílovou skupinu zaměstnavatelů v ČR (75 zaměstnavatelů z Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského a Jihomoravského kraje).
Cílem projektu je zlepšení
situace v prosazování rovných příležitostí žen a mužů,
genderové politiky a slaďování pracovního a rodinného
života za pomoci přenosu
a implementace získaných
znalostí a zkušeností ze zahraničí formou navázání
mezinárodní spolupráce
prostřednictvím realizace
klíčových aktivit.
Realizace projektu je postavena především na spolupráci se zahraničním partnerem. V souvislosti s touto
skutečností byla navázána
spolupráce s portugalskou
organizací CooLabora. Tato
společnost se specializuje
na poskytování poradenských služeb a sociální intervence a má dlouhodobé
zkušenosti s problematikou
rovných příležitostí mužů
a žen. V první fázi spolupráce se jedná především
o přípravné práce, kde je stěžejní získání a zpracování
materiálů k problematice
genderu, které pracovníci
CooLabory poskytnou členům českého realizačního
týmu. Veškeré tyto činnosti
směřují k důkladné přípravě
expertů na rovné příležitosti
před zahraničním seminářem, který proběhne u portugalské partnerské organizace
v únoru roku 2013. Poté
budou následovat aktivity,
jejichž cílem je předání
znalostí a dovedností na cílovou skupinu zaměstnavatelů, a to formou vytvořené
příručky a proškolení zapojených zaměstnavatelů
na využívání této příručky
v praxi. Projekt poběží až
do června 2014, kdy bude
ukončen odbornými konferencemi za účasti zástupců
portugalského partnera.
Tento projekt je spolufinancován z Evropského
sociálního fondu a státního
rozpočtu České republiky
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost.
Ing. Jan Michalec
manažer projektu
Petr Otáhal, s. r. o., realizuje od 1. července loňského
roku projekt s názvem
Rozvoj znalostí v oblasti
problematiky „Právo a bydlení“ klíčových sociálních
pracovníků a pracovníků
v sociálních službách jako
další z nástrojů poradenství
pro romské etnikum,
registrační číslo projektu
CZ.1.04/3.2.01/19.00234.
Projekt je spolufinancován
z Evropského sociálního
fondu a státního rozpočtu
ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost.
Jedním z cílů projektu je proškolit minimálně 330 sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách
Projekt Restart podporuje nezaměstnané
do 25 let a nad 50 let při návratu na trh práce
Hana Vývodová
manažerka projektu
Petr Otáhal, s. r. o., realizuje od podzimu 2011
projekt Restart – podpora
pracovní integrace, reg. č.
CZ.1.04/3.3.05/68.00.229.
Cílem projektu je aktivizace
cílové skupiny k profesnímu
vzdělávání, k zaměstnání
a jeho udržení, včetně zajištění pracovního uplatnění
na pozici Pracovník(ce) v sociálních službách – pečovatel(ka) minimálně pro polovinu úspěšných absolventů rekvalifikace. Cílovou
skupinou jsou osoby do 25
let věku, nebo nad 50 let.
Obě věkové skupiny musí
zároveň splňovat podmínku
základního vzdělání a evidence na některém úřadu
práce v Moravskoslezském
kraji.
V rámci projektu je v období od dubna do prosince
roku 2012 zorganizováno
celkem 5 běhů kurzů.
Všechny se konají v učebně
v centru Ostravy, aby byly
dobře dostupné i účastníkům
dojíždějícím do kurzu z míst
mimo město. Celkem je projekt koncipován pro 60 osob.
Každý účastník absolvuje
v rámci vzdělávání celkem
31 školících dnů. Kurz začíná jedenáctidenní motivační částí, na ni plynule
navazuje 150 hodinová rekvalifikace Pracovník v sociálních službách s akreditací MPSV. Teoretická výuka obsahuje odborná témata
z oblasti ošetřovatelství,
pečovatelství, komunikace,
právní problematiky, standardů kvality, psychologie
apod. Teoretické vědomosti
si účastníci ověřují v rámci
5denní praxe, která probíhá
v některém ze zařízení
poskytujícím sociální služby. Účastníci tak již v průběhu rekvalifikace získají tolik
potřebnou zkušenost s poskytováním služeb klientům
z řad seniorů, zdravotně
handicapovaných či osobám
s demencí. Kurz je ukončen
závěrečnou zkouškou. Tu
tvoří písemný test s více než
sto otázkami a přezkoušení
ověřující praktické zvládnutí
činností v přímé obslužné
péči o klienta. Úspěšní
účastníci rekvalifikace mohou zároveň absolvovat mezinárodní zkoušku pro získání Evropského certifikátu
v sociálních službách.
Během prvních dvou běhů
vstoupilo do projektu 16 nezaměstnaných, až na jednu
výjimku se ve všech případech jednalo o osoby do
25 let věku. Úspěšně ukončilo rekvalifikační kurz 87 %
osob (5 mužů a 9 žen).
Třetině z nich bylo zajištěno
zaměstnání na pozici pracovník v sociálních službách.
Věříme, že i ve třech
zbývajících bězích budou
účastníci stejně úspěšní
a budou z kurzu odcházet
vybaveni informacemi,
znalostmi a dovednostmi,
které jim pomohou najít
uplatnění v sociálních službách. U většiny účastníků
do 25 let se navíc bude jednat
o vůbec první zaměstnání.
Jsme přesvědčeni, že i přes
tuto skutečnost budou připraveni vykonávat tuto náročnou profesi dobře a bez
větších zaváhání.
Tento projekt je spolufinancován z Evropského
sociálního fondu a státního
rozpočtu České republiky.
působících v 6 krajích ČR –
Plzeňském, Karlovarském,
Jihočeském, Jihomoravském, Olomouckém a Moravskoslezském. Celý vzdělávací program je zaměřen
na problematiku týkající se
oblasti bytového práva,
vlastnictví bytů, nájemních
vztahů, exekucí, alternativního a sociálního bydlení.
O vzdělávací program
byl již od počátku velký
zájem, o čemž hovoří počty
přihlášených účastníků.
V šesti zapojených krajích
se do projektu přihlásilo více
než 380 účastníků (kapacita
kurzu byla naplněna na více
než 113 %).
V první polovině letošního roku vzdělávací program
úspěšně absolvovalo 69
účastníků z Moravskoslezského kraje, 56 účastníků
z Jihomoravského kraje a 59
účastníků z Jihočeského
kraje. V dalších krajích bude
vzdělávací program ukončen během následujících
měsíců.
Ze strany absolventů
je projekt hodnocen velice
kladně. Účastníci hodnotí
pozitivně jak vysokou odbornost a kvalitu výuky, tak
i samotnou organizaci jednotlivých kurzů. Vysoká
úroveň kurzů je zajištěna
výběrem lektorů jednotlivých témat, kteří mají nejen
teoretické, ale především
i praktické zkušenosti s danou problematikou. Kurzy
jsou připraveny tak, aby si
účastníci mohli získané informace procvičit v modelových situacích a na praktických příkladech.
V rámci projektu vzniká
rovněž odborná publikace,
která je pojata jako sborník
příspěvků věnovaných problematice bytového práva.
Publikace je určena nejen
účastníkům projektu, ale i široké veřejnosti a bude zdarma ke stažení na internetových stránkách společnosti.
Realizace celého projektu
bude zakončena na závěrečné konferenci, která
se uskuteční v prosinci 2012
v Praze.
Realizaci projektu
pro strážné završí
závěrečná konference
Hana Vývodová
manažerka projektu
Občanské sdružení Ostravské slunéčko, o. s., je realizátorem projektu Vzdělávání osob se zdravotním
postižením k získání pracovního uplatnění na pozici
strážný (reg. č. CZ.1.04/3.3.05/56.00063). Realizace
projektu v hodnotě 5,4 mil. Kč byla zahájena v listopadu
2010 a ukončena bude na konci října 2012.
Cílem projektu je motivovat a aktivizovat cílovou
skupinu osob se zdravotním postižením, které jsou v evidenci úřadu práce, k profesnímu vzdělávání, následnému
zaměstnání a jeho udržení. Nástrojem pro dosažení těchto
cílů je motivační vzdělávací program a následná rekvalifikace, v rámci které získají účastníci oprávnění k výkonu
profese strážný. Nedílnou součástí je zároveň zajištění
pracovního uplatnění pro úspěšné absolventy.
V období od dubna 2011 do srpna 2012 bylo zorganizováno osm běhů, kterých se zúčastnilo celkem 103
nezaměstnaných mužů a žen. Devět desítek osob úspěšně
absolvovalo celou rekvalifikaci a složilo náročné závěrečné zkoušky odborné způsobilosti pro výkon pracovní
pozice strážný.
Vyhodnocení průběhu realizace vzdělávacího programu včetně výsledků projektu bude představeno široké
odborné veřejnosti na závěrečné konferenci v září 2012
v Ostravě.
ZE SPOLEČNOSTI
listopad / 2012
Výzva KPMSK zaměstnavatelům:
Zapojte se do projektu!
Mgr. Hana Vývodová
členka expertního týmu projektu
Projekt se zkráceným názvem Prosazování rovných
příležitostí žen a mužů si
klade za cíl zlepšení situace
v prosazování rovných příležitostí žen a mužů, genderové politiky a slaďování pracovního a rodinného života
za pomoci přenosu a implementace získaných znalostí
a zkušeností ze zahraničí
mezi 75 moravských zaměstnavatelů.
Do projektu se mohou zapojit menší organizace i velké podniky. Není rozhodující, v jakém resortu zaměstnavatel působí. V roce 2012
budou mít aktivity směřující
od realizátora projektu k zaměstnavatelům formu informativní, s cílem zvýšit pově-
domí a zájem o problematiku
rovných příležitostí mužů
a žen. V roce 2013 pak budou
probíhat samotné vzdělávací
akce (semináře, workshopy)
pro zástupce zaměstnavatelů, které povedou odborníci
na genderovou problematiku.
Implementace získaných
znalostí, zkušeností a dovedností bude zároveň podpořena příručkou, která bude
zapojeným organizacím
k dispozici jako metodická
podpora. Příručka bude obsahovat tato témata: metody
prosazování zásad rovných
příležitostí v obecné rovině,
harmonizace pracovního
a rodinného života, rovné
odměňování, rovný kariérní
postup.
Vyzýváme zaměstnavatele z Moravskoslezského,
Olomouckého, Jihomorav-
ského a Zlínského kraje,
kteří chtějí aktivně prosazovat rovné příležitosti žen
a mužů a zvýšit si tak dobré
jméno a náskok v této oblasti
před svou konkurencí:
Zapojte se do projektu!
Za každého zaměstnavatele se do projektu zapojí
vždy jeden klíčový zaměstnanec působící na pracovní
pozici personalisty či jako
člen managementu. Zapojení se do projektu, účast
na vzdělávacích akcích, poradenství a veškeré informační a studijní materiály
jsou plně hrazeny z prostředků ESF.
Podrobné informace naleznete na www.kpmsk.cz
nebo u člena expertního
týmu Mgr. Hany Vývodové,
[email protected]
cz.
Ukončení realizace projektu Vzdělávání
osob se zdravotním postižením k získání
pracovního uplatnění na pozici strážný
v Moravskoslezském kraji
Bc. Lubomír Hejna
lektor
Dne 22. srpna 2012 proběhlo ukončení projektu
Vzdělávání osob se zdravotním postižením k získání
pracovního uplatnění na pozici strážný, realizované
v Moravskoslezském kraji.
Celkem 8 jednotlivých běhů
rekvalifikační formy vzdělávání (Frýdek-Místek,
Karviná, Opava, Nový Jičín
a Ostrava) bylo vždy ukončeno závěrečnými zkouškami odborné způsobilosti.
Občanské sdružení Ostravské slunéčko nabídlo osobám zdravotně postiženým
a znevýhodněným účast
na akreditovaném rekvalifikačním programu se získáním profesní kvalifikace
strážný v rámci schváleného
projektu spolufinancovaného z ESF a státního rozpočtu
ČR. Projekt byl svou povahou jedinečný v souladu
s reakcí na legislativní
změny týkající se odborné
způsobilosti pro výkon
pracovní pozice strážný.
Úspěšným absolventům
rekvalifikačních kurzů bylo
garantováno pracovní uplatnění na pozici strážný v rámci daného projektu. Lidé se
zdravotním znevýhodněním
patří mezi nejhůře uplatnitelné na trhu práce, v rámci
účasti v daném projektu jim
byla dána šance opětovného
zařazení do pracovního
procesu. Výběr pro účast
v tomto projektu proběhl dle
nabídky Úřadu práce ČR
v konkrétních kontaktních
místech, dále na základě
doložení zdravotní způsobilosti pro danou pracovní
pozici a prokázáním trestní
bezúhonnosti. Vybraní uchazeči se nejdříve zúčastnili
desetidenního motivačního
kurzu, následně byli zařazeni do patnáctidenního teoretického vzdělávání, kde získali základní informace
o právním vědomí bezpečnostní činnosti, o základech
kriminalistiky a psychologie, byli seznámeni s bezpečností práce a požární
ochranou, integrovaným zá-
chranným systémem a s pracovní činností v soukromých
bezpečnostních službách.
Učili se komunikovat a reagovat v různých konfliktních modelových situacích,
se kterými se mohou setkat
při výkonu činnosti bezpečnostního pracovníka. Teoretickou výuku zabezpečoval
garant Bc. Lubomír Hejna
ve spolupráci se svými
kolegy s dlouholetou praxí
a zkušenostmi v činnosti
bezpečnostních složek.
Po absolvování teoretické
výuky uchazeči vykonávali
po dobu pěti dnů praxi,
která byla vždy realizovaná
přímo u bezpečnostních
agentur, kde si ověřili pod
vedením zkušeného pracovníka teoretické znalosti
v praxi. Téměř všichni
uchazeči, kteří se do rekvalifikačního kurzu přihlásili,
danou problematiku zvládli,
a to svým svědomitým přístupem k výuce a praxi a následně pak i úspěšným
složením závěrečných zkoušek před komisí autorizovaných osob Ministerstva
vnitra ČR. Úspěšným absolventům přeji mnoho
úspěchů v novém zaměstnání a děkuji všem, kteří se
podíleli svou činností na realizaci celého projektu
vzdělávání.
5 / ANDRAGOGICKÉ NOVINY
Projekt připravil 63 dlouhodobě
nezaměstnaných pro práci v sociálních službách
Hana Vývodová
manažerka projektu
Občanské sdružení Ostravské slunéčko získalo
na počátku roku 2011 dotaci
z Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost na další projekt věnovaný pomoci dlouhodobě
nezaměstnaným občanům
evidovaným na úřadech
práce. Realizace projektu
s názvem Zpět do práce prostřednictvím rekvalifikace
Pracovník v sociálních službách a dalších potřebných
doplňujících motivačních
a odborných aktivit a zajištění pracovního uplatnění
(CZ.1.04/2.1.01/63.00147)
byla zahájena 1. dubna 2011
s plánovaným ukončením
30. září 2012.
Projekt byl zaměřen
na vzdělávání šesti desítek
dlouhodobě nezaměstnaných mužů a žen evidovaných na úřadech práce
Moravskoslezského kraje.
Cílem projektu bylo zajištění pracovního uplatnění
pro minimálně polovinu
úspěšných absolventů
rekvalifikace.
Závěrečný běh kurzu Pracovník v sociálních službách
byl ukončen na začátku
července 2012. Kurz byl
velmi úspěšný, stejně jako
čtyři předcházejí běhy
uspořádané v období od září
2011 do dubna 2012.
Projektu se zúčastnilo celkem 65 dlouhodobě nezaměstnaných z Ostravska,
Frýdeckomístecka, Karvinska a Opavska. Náročnou
rekvalifikací a závěrečným
přezkoušením úspěšně prošlo 63 osob, které obdržely
osvědčení opravňující vykonávat profesi Pracovník v sociálních službách v souladu
se zákonem č. 108/2006 Sb.
Více než polovině absolventů bylo zajištěno záhy
po ukončení kurzu zaměstnání v oboru.
Každý běh začínal jedenáctidenní motivační
části, která byla zaměřena
na orientaci na trhu práce,
přípravu k výběrovému
řízení, zvládání stresu, prezentační dovednosti, motivaci vedoucí k aktivnějšímu
přístupu řešení své osobní
situace a ekonomickou gramotnost. Na motivační část
navazovala samotná rekvalifikace. Kurz akreditovaný
MPSV měl časovou dotaci
150 hodin, včetně praktické
části. Účastníci absolvovali
v průběhu čtyř týdnů více
než desítku tematických
bloků, v rámci kterých byli
připravováni na výkon profese pracovník v sociálních
službách. Stěžejními tématy
byly pečovatelství, zdravověda, etika, standardy sociální práce, komunikace s kli-
enty, psychologie, bezpečnost práce či ergoterapie.
Praktická část výuky se zaměřovala na nácvik činností
souvisejících s přímou obslužnou péčí (hygiena, komunikace, podávání stravy).
Praxe probíhala v úzké
spolupráci s Domovem pro
seniory Zlaté slunce v Ostravě.
Znalosti a dovednosti nabyté v průběhu rekvalifikace
účastníci zúročili u závěrečné zkoušky, která se skládala
z písemného testu ověřujícího teoretické znalosti,
a z praktické části probíhající přímo v zařízení pro seniory.
Všichni úspěšní účastníci
kurzu zároveň využili jedinečné možnosti zúčastnit
se mezinárodní zkoušky
pro získání Evropského certifikátu v sociálních službách (ECC). Tento certifikát
zvyšuje hodnotu pracovníka
na trhu práce a zároveň může
nemalou měrou pomoci při
hledání pracovního uplatnění v sociálních službách
v zemích EU.
Všem úspěšným absolventům děkujeme za zodpovědný a aktivní přístup
ke vzdělávání v průběhu
rekvalifikace a přípravě
na zkoušky. Zároveň přejeme hodně štěstí při výkonu
náročné profese pracovníka
v sociálních službách.
Rozšiř si své vzdělání v ekonomické oblasti
a díky tomu zlepši kvalitu poskytovaných
sociálních služeb v Moravskoslezském,
Olomouckém a Zlínském kraji
Ing. Milan Budník
manažer projektu
V říjnu loňského roku
byly zahájeny vzdělávací aktivity (dvanáctidenní vzdělávací program Ekonomická gramotnost, akreditovaný
u MPSV i MV) v rámci dalšího z úspěšných projektů společnosti Petr Otáhal, s. r. o.,
projektu Rozšiř si své vzdělání v ekonomické oblasti
a díky tomu zlepši kvalitu
poskytovaných sociálních
služeb v Moravskoslezském,
Olomouckém a Zlínském
kraji, registrační číslo
CZ.1.04/3.1.03/66.00028,
financovaný prostřednictvím OP LZZ z ESF a státního rozpočtu ČR. Semináře
probíhají v Moravskoslezském kraji (vždy dvakrát
v Havířově, dvakrát v Ostravě, jednou v Karviné a jednou ve Frýdku-Místku),
Olomouckém kraji (jeden
běh v Olomouci) a Zlínském
kraji (jeden běh ve Zlíně
Malenovicích). Přestože to
nebyl první projekt zaměřený na rozvoj ekonomické gramotnosti v těchto
krajích, zájem byl opět obrovský. I když jsme terénních sociálních pracovníků,
pracovníků v sociálních
službách a sociálních pracovníků majících na starosti
agendu hmotné nouze
na městských úřadech
do projektu přizvali o 20 %
více, než byla plánovaná
kapacita projektu, zůstalo
ještě mnoho dalších zájemců
neuspokojeno. Do konce
projektu nám zbývají re-
alizovat ještě tři témata:
Platební karty jako další
zdroj financování (tento seminář povede lektorsky paní
Ing. Ivana Karkošková a pan
JUDr. Jiří Bodnár), Právo –
lichva, podvod, úvěrový
podvod (lektoři JUDr. Lenka
Mecová a JUDr. Jiří Bodnár)
a téma Psychologie – působení dlouhodobé nezaměstnanosti (lektor Ing. Dagmar
Urbancová). Účastníci seminářů získají množství praktických informací, které si
mohou v průběhu seminářů
v modelových situacích vyzkoušet a následně využít při
své každodenní práci s klienty. Bližší informace o projektu získáte na stránkách
www.petrotahal.cz.
ZE SPOLEČNOSTI
Obráběč kovů
Ing. Marie Dostálová
lektorka
Firma Petr Otáhal, s. r. o.,
se rozhodla realizovat dobrý
nápad a nabídnout nezaměstnaným rekvalifikaci v oboru
obráběč kovů. Dobrý nápad
je to především proto, že je
o tuto profesi mezi zaměstnavateli z oblasti strojírenského průmyslu zájem
a úspěšní absolventi projektu
financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR s názvem
Pojďme pracovat prostřednictvím odborného vzdělávacího a motivačního programu a rekvalifikace Obráběč kovů mají v rámci projektu zajištěnou pracovní
smlouvu se zaměstnavatelem. Zatím byly závěrečnou
zkouškou ukončeny 2 běhy
tohoto vzdělávacího programu, účastníci 3. běhu
budou absolvovat závěrečné
zkoušky v polovině září
2012. Tehdy se také rozběhne 4. běh vzdělávacího
programu. Zatím všichni
absolventi vykonali závěrečnou zkoušku s velmi
dobrými výsledky. A všichni
získali práci u firmy Motorpal, a. s., v Jihlavě.
Vzdělávací program má
v rámci odborné rekvalifikace dvě části, teoretickou
a praktickou. Jako lektorka
teoretické přípravy účastníků kurzu v oboru obráběč
kovů mohu říci, že vzdělávání v jednotlivých bězích
není rozhodně jednotvárné,
protože účastníci kurzů mají
v každém běhu jiné složení
jak co do výše vzdělání, tak
co do oborů, ve kterých v životě pracovali. Podle toho
musím přizpůsobovat metody jak navázat a ukotvit nové
poznatky z oblasti strojírenské technologie na předešlé
zkušenosti účastníků kurzu
a také jak vše potřebné vysvětlit tak, aby se jedni
nenudili a druzí měli šanci
vše pochopit. V prvních
několika dnech mají někteří
účastníci kurzu strach, že nedostojí požadavkům závěrečných zkoušek, velké obavy mají z výuky teorie. Ale
když poznají, že je výuka
teorie promyšlena a vedena
tak, aby všemu porozuměli,
vyzkoušeli si a např. viděli
i na videu, pro zapamatování
vědomostí je výuka proložena několikerým opakováním
každé potřebné znalosti
postupně od nižšího k vyšším stupni jejího reprodukování, jejich obavy pominou.
Všichni absolventi v obou
ukončených bězích vykázali
u závěrečných zkoušek velmi dobré znalosti. Těším se,
že stejně dopadnou i absolventi dalších běhů vzdělávacího programu. A všem
absolventům přeji, aby se
následně s pomocí nové
pracovní smlouvy dobře
uplatnili v profesním životě.
Je to pro ně start do nové
profese, ať se jim daří!
Proč je nutný trenér-kouč
při rozvoji zaměstnanců?
Ing. Ivan Doubek
manažer projektu
Právě máme za sebou letní
olympijské hry a všichni
si pamatujeme úžasný výkon
Barbory Špotákové, která
zvítězila v hodu oštěpem.
Víte, co udělala po výhře
jako první? Šla poděkovat
svému trenérovi, kouči Janu
Železnému, který ji připravoval na závody, předával
jí cenné rady a motivoval ji.
Proč o tom píšu? Role trenérů-koučů je velmi důležitá, avšak hodně opomíjená
věc při řízení lidí. V každém
oboru jsou úspěšní lidé, od
kterých se můžeme učit,
neboť již mají některé chyby
dávno za sebou. Správný
kouč by měl mít prokazatelné praktické dovednosti
a hlavně umět hledat případné slabiny a posilovat silné
stránky svých svěřenců.
Jedno známé přísloví říká,
že není čas naučit se všechny
chyby.
V roce 2009 jsem úspěšně
prezentoval v pořadu České
televize DEN D a mým kouči
jsou pan Rostock a paní
Bérová, se kterými konzultuji celou řadu příjemných
(ale i nepříjemných) obchodních či organizačních záležitostí.
Máte-li zájem o zavedení
koučinku i ve Vaší firmě,
kontaktujte nás. Více potřebných informací naleznete
na www.petrotahal.cz.
listopad / 2012
Produkty finančního trhu se zaměřením
na běžného občana a důchodová reforma
Ing. Renata Urmaničová
lektorka
V rámci projektů zaměřených na rozvoj ekonomické gramotnosti se s velkým
ohlasem setkaly semináře
věnované produktům finančního trhu se zaměřením
na běžného občana, které
přispěly v současné době
velmi aktuálně k informovanosti seminaristů nejen
v oblasti jednotlivých finančních spořicích produktů,
ale pomohly i v orientaci
v rámci připravované důchodové reformy.
Klasické spořicí produkty
(i pojistné se zhodnocením)
dnes patří do tzv. III. pilíře
(dobrovolného spoření)
a mají být při odchodu do
důchodu naší rezervou na
stáří. III. pilíř má za úkol
zmírnit výpadek příjmu
při nástupu do důchodu a pomoci udržet si nastavený
životní standard.
Je běžnou zkušeností (bohužel), že mnohdy veškeré
úspory rodiny leží „ladem“
na běžných účtech, případně
vkladních knížkách, kde je
zhodnocení uložených finančních prostředků minimální. Mnohdy nám pouze
vlastní pohodlnost, nedůvěra nebo nedostatečná informovanost brání využít více
úročených a efektivních produktů.
Je velmi příjemné slyšet
po semináři reakce, že získané informace opravdu
stojí za úvahu a zvážení
dalších možností zhodnocení svých úspor. Seminaristé
odcházejí s odhodláním „něco“ se svými penězi udělat –
mají směr, tipy, informace
a je jen na nich, jak s nimi
naloží.
Navíc v současné době
je s ohledem na připravované změny v souvislosti
s důchodovou reformou vysoce aktuální datum k založení penzijního připojištění
ve stávající formě – což od
prosince 2012 nebude již
možné (smlouvy nabydou
platnost od 01.01.2013 dle
nových pravidel). Dnešní
základní pilíř českého důchodového systému – státní
důchodové pojištění – je financován průběžným způsobem ze státního rozpočtu.
Státní důchod, tzv. I. pilíř
je v původním pojetí s ohledem na nepříznivý demografický vývoj do budoucna
neudržitelný. Důchodová reforma, jedno z hlavních témat posledních měsíců, zcela zásadně změní český důchodový systém. Dosavadní
změny se vždy týkaly pouze
změn parametrů pro odchod
do důchodu (například věk),
nyní nastává změna celkového systému.
Dosavadní dvoupilířový
systém (I. a III. pilíř) se
od 01.01.2013 mění na systém třípilířový. Nově vzniklý II. pilíř bude tvořen důchodovými fondy penzijních
společností, které budou nabízet různé investiční strategie. V určitých bodech může
připomínat doposud známé
penzijní připojištění, nicméně rozdíly v něm budou
podstatné.
Otázek, které by si každý
z nás měl položit, je mnoho.
Spolehnout se jenom na státní důchod? Dávat peníze
do fondů druhého pilíře (kde
bude sice možné vyšší
zhodnocení než ve stávají-
cích penzijních fondech, ale
na druhé straně chybí garance nezáporného zhodnocení), nebo zůstat v současném
penzijním připojištění (které
se bude nově nazývat doplňkové penzijní spoření – nadále bude patřit do III. pilíře
tvořeného transformovanými a účastnickými fondy)?
Vstoupit, nebo nevstoupit
do II. pilíře? Nebudu již mít
možnost jednorázového výběru při ukončení spoření.
Co všechno vstup obnáší?
Výhody, nevýhody i rizika.
Pokud ano, jakou investiční
strategii zvolit? Výhodnost
vstupu do II. pilíře bude záležet na výši příjmu… Podobných otázek a úvah bylo
na semináři víc než dost.
Připravené příklady propočtů zhodnocení úspor
(včetně státních příspěvků)
v období 20 let seminaristům
ukázaly, že úložka 300 Kč
měsíčně v závěru spoření
neřeší dlouhodobě zvýšení
příjmu v důchodu. Praktické
propočty vzbudily opravdu
zájem, seminaristé mohli sami zkusit upravit délku nebo
výši úložky a mít představu
o budoucím stavu účtu. Například i ukládání 1.000 Kč
měsíčně při průměrném
zhodnocení 2 % p. a. přinese
po 20 letech cca 362.600 Kč
(průměrné zhodnocení 4,6
%). Na jak dlouho nám tato
částka bude moci „dorovnat“
výpadek příjmu?
V případě, že budu ukládat stejnou částku déle nebo
budu ukládat 20 let vyšší
částku a konečný stav účtu
bude cca 460 tisíc korun (pokud požádám o penzi v 60 letech), fond mi doživotní
penzi rozpočítá od 1.700 do
2.900 korun. (Záleží především na tom, zda žádá žena,
nebo muž, roli hraje i to, kdy
a podle jakých podmínek jste
uzavírali smlouvu.) Bude mi
to stačit?
Podstatné změny se při-
pravují i v oblasti výše pojistného u životního pojištění, kdy se ceníky pojistného pro muže a ženy (zatím
propočteny na skutečná pojistná rizika) budou „sjednocovat“ (nikdo samozřejmě
nepočítá s tím, že směrem
k levnějšímu pojištění žen,
je jisté, že se sjednotí na úroveň pojistného mužů). Pořád
je dnes možnost využít ještě
platných sazebníků a uzavřít životní pojištění ženám
či dívkám (od 15 let) ve
svém okolí, případně posunout tuto informaci dál.
V budoucnu může dotyčná
pojištěná osoba ušetřit proti
nově připravovaným sazebníkům až 40 % – u životních
pojistek je tato částka s ohledem na délku pojištění
opravdu hodně zajímavá.
Velkou výhodou našich
seminářů je aktuálnost.
Účastníci dostanou aktuální
a ucelené informace o připravovaných změnách podané srozumitelně a včas –
v době, kdy můžou činit
vlastní rozhodnutí, nikoliv
změny pouze konstatovat ex
post. Díky tomu mají možnost lépe zareagovat v dané
chvíli správně. Musí brát
ohled na své individuální
možnosti, potřeby, priority
a skutečnost, že konkrétně
v případě rozhodnutí pro
vstup do II. pilíře je jejich
rozhodnutí nezvratné a nelze
ho do budoucna změnit.
Zpětná vazba z hodnocení
seminářů účastníky potvrzuje správný přístup ke zvolené
formě a ocenění přínosu pro
každodenní praxi.
Na závěr si dovoluji ocitovat rčení: „Kdo je připraven,
není překvapen.“ K našim
seminářům je možné dodat:
„Kdo je proškolen, je připraven.“
Přeji Vám hodně úspěšně
investovaných financí.
Vzděláním pro lepší budoucnost
Mgr. Hana Fabíková, manažerka projektu
„Dobře se uč, jednou se ti to bude hodit!“ Tuto větu v průběhu školní docházky slyšel z úst rodičů nejeden z nás.
O tom, že vzdělání nekončí výučním listem, maturitou či vysokoškolským diplomem, se v současné době přesvědčuje
stále více lidí, kteří chtějí uspět v konkurenčním prostředí
na trhu práce. Podle statistik se v České republice dále vzdělává jen 10 % ekonomicky aktivního obyvatelstva. To není
mnoho.
V červenci letošního roku proto začala Asociace odborníků v andragogice ČR, o. s., prostřednictvím Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost realizovat
projekt s názvem Stimulování poptávky po individuálním
vzdělávání formou prezentace jeho důležitosti a nutnosti
pro budoucnost každého občana, registrační číslo projektu
CZ.1.07/3.1.00/37.0083, spolufinancovaný z Evropského
sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Projekt potrvá
od 2. července 2012 do 30. října 2013, tj. 16 měsíců.
Cílem projektu je netradiční formou upozornit na nutnost
celoživotního vzdělávání, ukázat, jaké důsledky může mít
na život člověka skutečnost, že se dále (ne)bude vzdělávat,
a nabídnout možnosti dalšího individuálního vzdělávání.
V průběhu realizace projektu se na 73 místech v rámci Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského a Jihomoravského kraje uskuteční cyklus divadelních happeningů propagujících nutnost celoživotního vzdělávání a upozorňujících
na rizika plynoucí z nevzdělávání se. Divadelní happeningy
budou probíhat na náměstích, příp. jiných veřejných prostorách v pátečních odpoledních hodinách. Souběžně s těmito
happeningy bude v týchž 73 městech na Moravě v nákupních
centrech v provozu mobilní informační stánek, kde zájemci
obdrží informace o možnostech dalšího vzdělávání.
Projekt bude navíc podpořen reklamní kampaní, v rámci
níž vznikne sada rozhlasových a televizních spotů upozorňujících občany vtipnou a originální formou na to, jaké dopady na jejich život bude mít skutečnost, když se v průběhu
svého života (ne)budou vzdělávat. Bližší informace nejen
o projektu a jeho aktivitách, ale i o možnostech dalšího vzdělávání naleznete na www.aoacr.cz.
listopad / 2012
O NÁS ÚSTY DRUHÝCH
ANDRAGOGICKÉ NOVINY
/7
Co nás těší? Reference spokojených zákazníků!
8 / ANDRAGOGICKÉ NOVINY
ZAJÍMAVOSTI
Aktivity Klubu personalistů
Moravskoslezského kraje, o. s., v oblasti ŘLZ
Občanské sdružení Klub
personalistů Moravskoslezského kraje, o. s., bylo založeno v roce 2009. Posláním
klubu je na základě dobrovolnosti a profesionálního
zájmu sdružovat občany,
fyzické a právnické osoby,
které jsou spojeny nebo se
zabývají rozvojem a řízením
lidských zdrojů. Členskou
základnu tvoří jak velké
podniky s několika stovkami
či tisíci zaměstnanci, tak
menší firmy či jednotlivci.
Klub sdružuje okolo šesti
desítek členů, kteří dohromady zaměstnávají přes 42
tisíc pracovníků v sektoru
lehkého i těžkého průmyslu,
zdravotnictví, obchodu, dopravy apod.
Cílem činnosti klubu je
sdružovat a prosazovat společné zájmy a potřeby, dbát
na profesionalitu svých čle-
nů a jimi poskytovaných služeb, a tím přispívat k rozvoji
personalistiky, dále reprezentovat své členy a jejich
činnost v mezinárodních
sdruženích, předkládat
návrhy a spolupracovat se
státními orgány při přípravě
a zavádění legislativních
i dalších opatření v oblasti
personalistiky, spolupracovat s obdobnými institucemi,
koordinovat činnost, vzájemnou výměnu a šíření
odborných informací a zkušeností mezi členy KPMSK.
Dalším cílem je pořádání
setkání pro členy i nečleny
klubu a dále pořádání
odborných seminářů a konferencí v ČR i zahraničí.
Ročně je uspořádáno šest
pravidelných setkání, která
jsou určena členům KPMSK
i nečlenům – zájemcům z řad
odborné veřejnosti, kteří se
chtějí odborně rozvíjet.
Témata setkání se odvíjí od
zájmu členů klubu, jejich
podnětů a námětů a také
aktuálních trendů v oblasti
personalistiky. Mezi zajímavé akce v posledním roce
patřily semináře s názvem
Typologie osobnosti, Assessment centrum, Týmová
listopad / 2012
Academia club
společnosti Petr Otáhal, s. r. o.
spolupráce, Mobbing a bossing. Dlouhodobě se velkému zájmu těší setkání
vedená odborníky na pracovní právo. Setkání personalistů probíhají v příjemné
atmosféře, jsou interaktivní
a dynamická. Účastníci využívají příležitosti podělit
se s kolegy z jiných organizací o své názory a vyměnit
si zkušenosti z praxe.
Podrobné informace
o činnosti Klubu personalistů Moravskoslezského
kraje, včetně připravovaných akcí najdete na stránkách www.kpmsk.cz.
Academia club je klub
frekventantů a semestrálních
studentů andragogické
společnosti Petr Otáhal, s. r. o.
I Vy se můžete stát členem
klubu. Všichni členové mají
nárok na různá zvýhodnění
a bonusy, o kterých se dozví
prostřednictvím internetu
a e-mailu. Členství v Academia
clubu je zdarma.
Certifikační středisko V ISOVERU jsou mistři v centru pozornosti
ECC vstoupilo do
dalšího roku provozu
Mgr. Hana Vývodová,
manažerka projektu
Certifikační středisko
ECC při společnosti Petr
Otáhal, s. r. o., má za sebou
první rok fungování.
První měsíce provozu
byly především ve znamení
budování povědomí odborné
veřejnosti o existenci Evropského certifikátu v sociální
péči (European Care Certifikate – ECC). Pracovníci
úřadů a státních institucí,
občanských sdružení,
příspěvkových organizací,
vzdělávacích zařízení v Moravskoslezském kraji tak
mají již více než rok
jedinečnou příležitost využít
ECC jako nástroj hodnocení
znalostí kandidátů o zaměstnání i stávajících pracovníků, jako zpětnou kontrolu
vzdělávání zaměstnanců
v sociální oblasti stejně jako
zajištění kvality poskytovaných služeb.
Osoby již působící v so-
ciální oblasti, stejně jako
nezaměstnaní a studenti bez
vzdělání či praxe v sociálních službách se mohou zúčastnit zkoušky ECC v průběhu celého roku. Úspěšní
zájemci tak získají mezinárodní certifikát s časově neomezenou platností, který je
uznáván v 16 vybraných zemích Evropské unie. Od září
2011 se prostřednictvím
certifikačního střediska
zúčastnilo zkoušky ECC
více než sto zájemců.
Kromě samotného testování vědomostí nabízí středisko odborný seminář
Základní evropské znalosti
a dovednosti v sociální péči.
Seminář v rozsahu 16 hodin
je akreditován MPSV pro
oblast celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků
a kvalifikačního vzdělávání
pracovníků v sociálních
službách. U této vzdělávací
akce mají zaměstnavatelé
poskytující vybraný typ sociálních služeb možnost
získat plné finanční krytí
semináře pro své zaměstnance, včetně zkoušky ECC,
z projektu Vzdělávejte se pro
růst! Podrobné informace
o semináři i všech službách
Certifikačního střediska
ECC sdělí vedoucí střediska
Mgr. Hana Vývodová, tel.:
558 623 093, e-mail: hana.
[email protected]
Ing. Zdeňka Veselá
lektorka
Paní Hrubecká, představte nám prosím vaši
firmu a její výjimečnost.
Společnost Isover je součástí koncernu Saint-Gobain, který je světovým leadrem v oblasti výroby a distribuce stavebních materiálů
a sdružuje v Česku dále např.
společnosti Weber Terranova, Rigips, Raab Karcher.
Naši společnost tvoří tři výrobní závody. Největší z nich
se nachází ve východních
Čechách v Častolovicích,
kde vyrábíme stavební izolace z kamene (čediče). Další dva výrobní závody se zabývají výrobou expandovaného polystyrenu, jeden se
nachází v Českém Brodě
a druhý v Lipníku nad Bečvou. Na českém trhu nabízíme nejucelenější nabídku
stavebních izolací. Isover
má 350 zaměstnanců,
z nichž většinu vzhledem k
povaze výroby tvoří muži.
Průměrný věk je 40,5 roku.
Zaměstnanci pracují převážně na dělnických pozicích,
máme však také početný obchodní a marketingový tým.
Jak motivujete vaše pra-
covníky?
Základní motivací je pro
nás odpovídající mzdové
ohodnocení a dobré pracovní
podmínky. Naše průměrná
dělnická mzda je dlouhodobě vyšší než průměrná mzda
v příslušném kraji. Neustále
také zlepšujeme pracovní
podmínky pro naše zaměstnance, přehledná a čistá pracoviště v neposlední řadě pomáhají k našim vynikajícím
výsledkům v oblasti bezpečnosti práce. V červnu letošního roku jsme dosáhli šesti
let bez úrazu s následnou
pracovní neschopností.
Kromě standardně poskytovaných benefitů (příspěvek na stravování, rozšířená
dovolená, příspěvek na životní a penzijní pojištění
apod.) motivujeme zaměstnance tzv. mimořádnými benefity – vedoucí zaměstnanci mají možnost v rámci
kalendářního kvartálu navrhnout zaměstnance na přidělení některého z mimořádných benefitů (poukaz
na večeři, možnost vstupenek na kulturní nebo
sportovní akce, lázeňský
poukaz a prodloužený víkend v některé z evropských
metropolí).
Motivující je také pro zaměstnance řízená možnost
předložit zlepšovací návrhy
nebo se zapojit do práce
v rámci projektů, které
každoročně vyhlašuje vedení společnosti. Tak mají zaměstnanci nejen možnost
dosáhnout finančního ocenění, ale také rozšířit si své
dosavadní znalosti a zkušenosti a podílet se na efektivním zlepšování ve firmě.
Jaké místo má v rozvoji
firmy a motivaci vzdělávání pracovníků?
Vzdělávání je nedílnou
součástí profesního života
zaměstnance v Isoveru. Kromě vzdělávání „povinného
ze zákona“, které zajišťujeme ve spolupráci s vybranými partnery, se kterými
máme dlouhodobou spolupráci, organizujeme i další
školení zaměřená na osobní
rozvoj zaměstnanců a zkvalitňování efektivnosti jejich
práce ve prospěch firmy.
Také využíváme zázemí
koncernu a klíčové zaměstnance vysíláme na mezinárodní semináře organizované kolegy pařížské centrály.
Podporujeme také vybrané
zaměstnance v jejich vzdělávání v anglickém jazyce,
pro ně jsou organizovány
jazykové kurzy v rámci
pracovní doby na pracovišti.
Na které skupiny pracovníků se při vzdělávání
soustřeďujete a proč?
Vzdělávání je zaměřeno
na klíčové zaměstnance
všech úseků společnosti.
Cílem je nejen rozšíření
jejich profesních znalostí,
ale také rozvoj měkkých
dovedností, zlepšení komunikace a vytvoření dobře
fungujících týmů.
Na která témata jste se
zaměřili a která plánujete
do budoucna?
Dlouhodobě jsme zaměřeni na tato témata: týmová
spolupráce, komunikace, řízení lidí. Obchodní a marketingový tým prochází pravidelně školením se zaměřením na produktový management, obchodní dovednosti
a vztah k zákazníkovi.
Soustředili jsme se například na spolupráci středního
managementu z výroby, logistiky a kvality pro zlepšení
kvality naší produkce ve prospěch zákazníka. Po tomto
školení se ukázalo velmi
prospěšným zlepšení komunikace a pocitu týmové spolupráce a odpovědnosti na
tomto poli ve firmě, výsledkem bylo také významné
snížení počtu reklamací.
V centru naší pozornosti
je významná skupina našich
spolupracovníků v řízení
výroby a logistiky – mistři,
předáci. Sdružili jsme jejich
vzdělávací potřeby v rámci
koncernu a organizujeme
nyní druhým rokem jejich
cyklické vzdělávání na poli
zlepšování metod řízení
a kontinuálního vylepšování
procesů.
Proč Vám vyhovuje
spolupráce se vzdělávacím
a poradenským institutem
Petr Otáhal, s. r. o.?
Spolupráci se vzdělávacím a poradenským institutem Petr Otáhal, s. r. o., jsme
navázali před několika lety
v rámci projektu úřadu práce
„Vzdělávejte se“. Tyto semináře měly velmi kladný
ohlas, pomohly nám v období poklesu zakázek a zároveň byly součástí přípravy
certifikace ISO. V loňském
roce jsme na tento projekt
navázali výše uvedeným
školením pro předáky a mistry se zaměřením na rozvoj
jejich měkkých dovedností.
Pro nás je samozřejmě
důležitá metodologie a kvalita výuky společnosti Petr
Otáhal, s. r. o., a její spolehlivost. Ceníme si schopnosti
jejich organizátorů a osvědčeného lektora pana Jaroslava Pávka nastavit výuku na
konkrétní potřeby firmy
a přizpůsobit ji skupině účastníků vzdělávání. Zpětné
vazby, které dostáváme od
účastníků seminářů, jsou
velmi pozitivní a v tuto chvíli připravujeme další témata
pro následné semináře.

Podobné dokumenty