Uložit publikaci ve formátu PDF

Komentáře

Transkript

Uložit publikaci ve formátu PDF
2009
malá monografie města
a small portrait of the town
eine kleine stadtmonographie
současný pohled na město očima berounských fotografů
cont
co
ont
ntem
tem
empo
mppoora
rarryy tow
own
wn th
thro
hro
roug
oug
ugh th
the ey
the
eyeess of lo
eyes
loca
cal ph
cal
photog
phot
otoggra
ot
raaph
phher
ph
ers
er
ers
aakktuuel
elleer bl
blic
ick auf
auf diie stad
au
addt durc
duurchh die aauuge
genn de
der be
bera
era
raun
uneerr fot
otooggraf
raafe
fen
Vladimír Kasl | JJitka Krásová | Daniel
D
Kreissl
Jiří Semrád | LLucie Suchá
há | ZZdeněk Zůna
ů || JJan Velíšek
2009
malá monografi
g e města
a small
mall portrait of the town
eine kleine stadtmonographie
ssoučasnýý pohled
p
na město očima berounských
ý fotografů
g
contemporary town through the eyes of local photographers
aktueller blick auf die stadt durch die augen der berauner fotografen
Vladimír Kasl | JJitka
i Krásováá | Daniel
D
Kreissl
Jiří Semrádd | Lu
Zůna
LLucie Suchá
cháá | Zdeněk
Z
Zd
ůnaa ||| Ja
JJan Velíšek
2009 © Machart s.r.o.
Fotografie © Vladimír Kasl, Jitka Krásová, Daniel Kreissl, Jiří Semrád, Lucie Suchá, Zdeněk Zůna
Text © Jan Velíšek
Překlad/Translation/Übersetzung: Jitka Charvátová (anglický jazyk/English), Pavla Šimonová (německý jazyk/deutsch)
ISBN: 978-80-904318-2-9
Vydalo nakladatelství Machart s.r.o. (www.machart.cz, Lidická 669, 266 01 Beroun) jako svoji třináctou publikaci.
Obálku s použitím fotografie Vladimíra Kasla a grafickou úpravu knihy navrhl Kameel Machart. Vyšlo v Berouně v září 2009, 1. vydání.
Beroun je mé rodné město, město, kde jsem vyrůstal, dospíval, četl, pil a miloval.
Město, kde teď žiju, píšu a ke své nelibosti viditelně a nevyhnutelně stárnu.
Máme-li někoho opravdu rádi, pak i s jeho křivýma nohama, tlustou zadnicí nebo
mezírkou mezi zuby. Tak i já mám Beroun rád celý, i s jeho sídlišti, ba i s šílenými
palácky některých ekonomicky úspěšných Berouňanů. Mám rád Beroun,
i s jeho tlustou zadnicí.
Nemůžu to tvrdit s určitostí, ale řekl bych, že šestice fotografů z téhle knížky
je na tom podobně.
Beroun is my hometown. It is the town where
I grew up, matured, read, drank and loved. It is the
town where I now live, write, and to my displeasure
grow inevitably and visibly older.
If you truly love somebody, you will love them
despite their crooked legs, fat backside or gap in the
teeth. In the same way, I love Beroun in its entirety,
even with its high-rise estates, and indeed, even with
the crazy little palaces of the wealthier Berouners.
I love Beroun even with its fat backside.
I cannot prove it, but I would say that the six
photographers from this book are all in the same boat
with me.
Beraun ist meine Geburtsstadt, die Stadt, in der
ich aufwuchs, erwachsen wurde, las, trank und liebte.
Die Stadt, in der ich jetzt lebe, schreibe und zu meiner
Unlust sichtbar und unvermeidlich alt werde.
Haben wir jemanden wirklich gern, dann auch mit
seinen krummen Beinen, seinem dicken Po oder kleinen
Zahnlücken. Genauso mag ich ganz Beraun, auch mit
seinen Siedlungen, sogar mit seinen wahnsinnigen
Palästen einiger finanziell erfolgreicher Berauner. Ich
hab’ Beraun lieb, auch mit seinem dicken Po.
Ich kann es nicht mit Bestimmtheit sagen, aber ich
vermute, dass die sechs Fotographen aus diesem Buch
daran ähnlich sind.
Jan Velíšek
Zdeněk Zůna
Průhled oknem zimní zahrady novorenesanční Duslovy vily do Pakostova sadu
Pakosta Garden viewed through the winter garden window of the Dusl Villa | Der Durchblick durch das Wintergartenfenster der Dusl-Neurenaissancevilla in den Pakosta-Park
|
5
6
|
Daniel Kreissl
Vlajka Evropské unie před berounskou radnicí
The flag of the European Union in front of Beroun’s Town Hall | Die Flagge der Europäischen Union vor dem Berauner Rathaus
|
7
Mám rád Beroun, hučící nákupním šílenstvím při slavných trzích, těch
každotýdenních i těch velkých hrnčířských, kultivovaný Beroun koncertů, galerií
a Berounského trilobitu, letní Beroun předzahrádek vonících pivní pěnou, trochu
patetický Beroun soch a pomníků na náměstí a třeba v Pakostových sadech, zelený
Beroun Štulovny či Talichovy vily v Bradatkách. Mám rád i plebejský, zaprášený
Beroun Zavadilky a jiných industriálních center… Tichý, blikotavý, nabádavý Beroun
městského hřbitova…
I like Beroun buzzing with shopping frenzy during
the widely celebrated markets in the main square,
whether the regular weekly ones or the biannual great
pottery fairs. I also like the cultured Beroun of concerts,
art galleries and the Trilobit Beroun Award festival,
just as much as the summer Beroun of beer-foamsmelling pub gardens, the slightly pathetic Beroun
of statues and war memorials in Hus Square and
Pakosta Garden, and the green Beroun of the Štulovna
riverbank and the Tallich Villa in the Brdatka. And I
also like the plebeian, dusty Beroun of the Zavadilka
and the other industrial districts… And the quiet,
flickery, urging Beroun of the cemetery…
8
|
Ich mag das durch den Einkaufswahnsinn während
der berühmten Märkte – der allwöchentlichen und
auch groβen Topfmärkte – summende Beraun, das
kultivierte Beraun der Konzerte, Galerien und des
Berauner Trilobiten, das sommerliche Beraun der nach
Bierschaum duftenden Vorgärten, das ein bisschen
pathetische Beraun der Statuen und Denkmäler auf
dem Hus-Platz und zum Beispiel im Pakosta-Park, das
grüne Beraun der „Štulovna“ oder der Talich-Villa in
„Brdatka“. Ich mag auch das plebejische, verstaubte
Beraun des „Zavadilka-Viertels“ und anderer
industrieller Zentren... Das stumme, flimmernde,
mahnende Beraun des Stadtfriedhofes...
Lucie Suchá
Zimní pohled od Berounky, se siluetou zámečku
Winter view from the river Berounka with the silhouette of the mansion house | Der Winterblick vom Fluss Berounka, mit der Schlosssilhouette
|
9
Živým srdcem Berouna je jeho náměstí, kde se konají tradiční hrnčířské a řemeslné trhy.
Hus Square, Beroun’s the beating heart, during traditional pottery fairs. | Das lebendige Herz von Beraun ist sein Marktplatz, auf dem traditionelle handwerkliche Topfmärkte stattfinden.
10
|
Zdeněk Zůna
|
11
12
| Atmosféra nedělního rána na Husově| náměstí
Sunday morning atmosphere in Hus Square Atmosphäre eines Sonntagmorgens auf dem Hus-Platz
Jiří Semrád
Duši má Beroun středověkou, je cítit
z reliktů městského opevnění, dvou
gotických bran a renesančních patricijských
domů, a také třeba z tušených katakomb
s příslibem pokladů. Kostru má město
myslím industriální, z cementu a železa
devatenáctého století, svalstvo asi obchodní,
převážně ze století minulého, a kůži…
Beroun’s soul is mediaeval: one feels it from the remnants
of the historic town defences, from the two Gothic gates
and the Renaissance patrician houses, and one can sense
it from the treasure of the imagined catacombs. Beroun’s
skeleton is, I would think, industrial, built of the cement and
iron of the 19th century, whereas its muscles are perhaps
mercantile, largely from last century, and its skin is…
Beraun hat eine mittelalterliche Seele, sie ist zu spüren bei
den Relikten der Stadtbefestigung, den beiden gotischen
Toren und den Renaissance-Patrizierhäusern und
auch vielleicht bei den geahnten Katakomben mit dem
Versprechen eines Schatzes. Das Skelett der Stadt ist, denke
ich, industriell, aus Zement und Eisen des zwanzigsten
Jahrhunderts, die Muskeln sind wohl geschäftlich,
vorwiegend aus dem vorigen Jahrhundert, und die Haut...
Pomník obětem první světové války je jednou z dominant Husova náměstí.
The WWI Memorial is a landmark of Hus Square. | Das Denkmal für Opfer des Ersten
Weltkrieges ist eine von den Dominanten des Hus-Platzes.
Daneil Kreissl
|
13
14
| Plzeňská brána – současnost a reflexe minulosti
|
The Pilsen Gate – the present and reflection of the past Das Pilsner Tor – Gegenwart und Spiegelung der Vergangenheit
Jitka Krásová
Vladimír Kasl
Husovo náměstí s kamennou kašnou a siluetou Pražské brány
Hus Square with the stone fountain and silhouette of the Prague Gate | Der Hus-Platz mit dem steinernen Springbrunnen und der Silhouette des Prager Tores
|
15
16
| Pohled na centrum města z ochozu rozhledny na Městské| hoře
The town centre viewed from the gallery of the Town Hill lookout tower Der Blick auf das Stadtzentrum vom Rundgang des Aussichtsturms auf dem Stadtberg
Zdeněk Zůna
Vladimír Kasl
Dolnohradební ulice v centru města si ponechala romantickou atmosféru minulosti.
Dolnohradební Street in the historical centre has retained the romantic feel of old days. | Die Dolnohradební-Straße im Stadtzentrum behielt
ihre romantische Atmosphäre der Vergangenheit.
|
17
18
| Jiří Semrád
Pohled přes Berounku na berounskou vilovou čtvrť
Beroun’s villa district viewed from across the River | Der Blick hinüber den Fluss auf das Berauner Villenviertel
|
19
20
| Lucie Suchá
Zámeček nad Berounkou
The mansion house above the River | Das Schlösschen über dem Fluss Berounka
|
21
22
| Malebná zákoutí středověkých hradeb vybízejí k odpočinku… |
The pictoresque corners of the medieval town walls invite visitors to relaxation… Malerische stille Ecken der mittelalterlichen Mauern fordern zum Ausruhen auf...
Daniel Kreissl
Někomu je prostupování staré a moderní
architektury nepříjemné, někdo reaguje až štítivě.
Jiný projde od nové budovy Tipsportu kolem Duslovy
vily k poště, aniž by zvedl hlavu. Dalšího zase vzrušují
kontrasty, interakce v čase i vkusu, citace siluet i řeč
rozličných materiálů… Na tomhle se asi nikdy všichni
neshodneme, a proč bychom, proboha, taky měli?
Some may feel uncomfortable with merging of the old and new
architecture, some may even find it abominable. Others will pass
the new Tipsport building, the Dusl Villa and the post-office without
raising their heads. Yet others will be excited about the contrasts, the
interaction across ages and tastes, the references of contours, the talk
of diverse materials, the… This is something we will probably never
all agree on, but why on earth should we after all?
Für den einen ist die Durchdringung der alten und modernen
Architektur unangenehm, er reagiert sogar angeekelt. Der andere
geht von dem neuen Tipsport-Gebäude an der Dusl-Villa vorbei bis zur
Post, ohne seinen Kopf zu heben. Den nächsten erregen die Kontraste,
die Interaktionen in der Zeit und im Geschmack, die Zitationen
der Silhouetten und die Sprache unterschiedlicher Materialien…
Historická budova radnice se zrcadlí v moderní přístavbě.
The historical building of the Town Hall mirrored in its modern annex. |
Der historische Rathausbau spiegelt sich im modernen Anbau.
Vladimír Kasl
|
23
Beroun má v historickém znaku medvěda, který dal tomuto městu jméno.
Medvědárium na Městské hoře je vítaným cílem návštěvníků města.
24
|
Beroun derives its name from the bear, which is also included in the historical town emblem.
The Bear Garden on Town Hill is a welcomed destination of the town’s visitors. | Beraun hat
einen Bären, der dieser Stadt ihren Namen gab, im Wappenschild. Das Bärengehege auf dem
Stadtberg ist ein begrüßtes Ziel der Stadtbesucher.
Jitka Krásová
|
25
26
|
Pohled na Beroun z rozhledny na Městské hoře – historický Zábranský kostel je obklopen současnou zástavbou.
Beroun from the Town Hill lookout tower – the Annunciation Church used to stand alone outside the town walls, even if nowadays surrounded with modern buildings. |
Der Blick auf Beraun von dem Aussichtsturm auf dem Stadtberg – die historische Zábranský-Kirche ist von derzeitiger Bebauung umgeben.
Zdeněk Zůna
Zatímco za mých mladých let
jste mohli na Městské hoře nejspíše
do něčeho šlápnout, dnes tam chodí
maminky s dětmi na slavné televizní
medvědy Vojtu, Kubu a Matěje, a na
osvětlených a upravených cestách se
dá bezpečně, byť poněkud fádně randit
až do pozdní noci.
Whilst when I was young you were liable to step into
something nasty on Town Hill, these days parents
come with their children to watch Vojta, Kuba and
Matej―bears which, when little cubs, used to star
in a famous Czech children’s TV programme. Its lit
and maintained paths are a safe, though somewhat
prosaic place for late-night dates.
Während Sie in meinen Kindertagen auf dem
Stadtberg höchstwahrscheinlich in etwas treten
konnten, machen die Mütter mit ihren Kindern heute
einen Spaziergang zu den berühmten Fernseh-Bären
Vojta, Kuba und Matěj. Als sie klein waren, spielten
sie in einem tschechischen Sandmännchen. Auf den
beleuchteten und gepflegten Wegen kann man ohne
Gefahr, auch wenn es ein wenig fade ist, bis in die tiefe
Nacht hinein mit jemandem ausgehen.
Dominantou centrálního náměstí je nejen kostel Sv. Jakuba,
ale za zmínku stojí i funkcionalistická budova prodejny Baťa.
While dominated by St. James’ Church, the central square also features the 1930s
functionalist building of the Bata store. | Die Dominante des Zentralplatzes ist nicht
nur die St. Jacobskirche, sondern der funktionalistische Bau des Baťa-Geschäftes ist
auch eine Erwähnung wert.
Daniel Kreissl
|
27
28
| Plzeňská brána|
The Pilsen Gate Das Pilsner Tor
Vladimír Kasl
Na horní bráně, je freska z 19. století a pod
Zdeněk Zůna
ní nápis: „Všeho do času, Pánbůh na věky“. Když
jsme byli v sedmé třídě na náměstí za poučením,
paní učitelka nám vyprávěla, že za války si to lidé
vykládali jako připomínku dočasnosti protektorátu.
Třídní grázl Stolařík se tehdy ušklíbl: „Na komunisty
to platí taky.“ Učitelka dělala, že nic neslyší – byla už
pokročilá šedesátá léta. Teprve za mnoho a mnoho
let se ukázalo, jak hlubokou měl Stolařík pravdu.
The Upper Gate has a 19th-century fresco facing the main square, with
an inscription below that reads: “All things fade in time, God alone is
eternal.” When on a educational tour round the Square as teenage
pupils, we were told by our female teacher that during World War II
people would interpret the inscription as a reminder that the Nazi
occupation was temporary. The school brat, a boy called Stolařík made
a funny face, saying: “This applies to the Communists as well.” The
teacher pretended not to hear it―it was the late 1960s. Not until a great
many years later did it turn out how very right Stolařík had been.
An dem Oberen Tor, in Richtung Hus-Platz, gibt es eine Freske aus dem
19. Jahrhundert und unter ihr einen Epigraph: „Alles ist vergänglich, der
Herrgott immer und ewig.“ Als wir in der sechsten Klasse zur Belehrung
auf dem Platz waren, erzählte uns unsere Lehrerin, dass dies im Krieg
als Ausdruck vom Interim des Protektorats interpretiert wurde. Der
Klassengauner Stolařík feixte damals und sagte: „Für die Kommunisten
gilt das auch.“ Die Lehrerin tat so, als höre sie nichts – das war schon in
den späten Sechziger Jahren. Erst nach vielen, vielen Jahren kam heraus,
was für eine tiefe Wahrheit in Stolaříks Worten gesteckt hatte.
Zimní průhled Plzeňskou branou na Husovo náměstí
Winter view of Hus Square through the Pilsen Gate |
Der Winterdurchblick durch das Pilsner Tor auf den Hus-Platz
|
29
30
| K městu patří řeka a na řeku patří mlýny…
|
The town and its river, the river and its mill... Zur Stadt gehört der Fluss und zum Fluss gehören die Mühlen...
Jitka Krásová
Zdeněk Zůna
Dvakrát ročně ožívá berounské náměstí atmosférou hrnčířských a řemeslných trhů.
Twice a year the pottery and craftwork fairs liven up the atmosphere of the main square | Zweimal pro Jahr wird die Atmosphäre
des Hus-Platzes durch die handwerklichen Topfmärkte belebt.
|
31
32
| Zima u jezu
Winter at the weir | Der Winter am Wehr
Lucie Suchá
Lucie Suchá
Zimní pohled přes jez na objekt bývalého pivovaru
Winter view of the former brewery from across the weir | Der Winterblick über das Wehr auf das Objekt der ehemaligen Brauerei
|
33
34
| Vladimír Kasl
Noční Husovo náměstí s nasvícenou budovou radnice
Hus Square with the Town Hall at night-time | Der nächtliche Hus-Platz mit dem beleuchteten Rathaus
|
35
36
|
Za štítovými domy lemujícími Husovo náměstí je malebný prostor dvorů a atrií, které jsou často dějištěm společenského života města.
The charming courtyards at the back of the gabled period houses flanking Hus Square – frequent venues for cultural and community events. | Hinter der den Hus-Platz
umrahmenden Giebelhausreihe befindet sich ein malerischer Raum der Höfe und Atrien, die oft zum Schauplatz des Kultur- und Gesellschaftslebens werden.
Zdeněk Zůna
Je pozoruhodné, že rodilý Berouňák i po skoro
šedesátiletém potloukání se po celkem nevelkém
rodném městě najde místa, která v životě neviděl.
A objevují se stále další a myslím, že zvlášť
za fasádami náměstí se jich ještě řada vynoří.
I mimo samo centrum lze najít pěkná, dříve
netušená zákoutí. Třeba starý brod, jehož zbytky
můžete spatřit z moderní lávky, ke které dojdete
dolní, tedy Pražskou branou.
It is striking that even as a native Berouner rambling almost sixty years
round this not particularly large town, you can still find places you
have never seen before. New and new such spots appear, and I think
a few more will yet emerge particularly behind, especially behind the
facades of the Square. Also the area outside the centre offers beautiful,
previously unsuspected little corners, such as the remnants of the
historical ford seen from the modern foot-bridge, which can be reached
by walking through the Lower, or Prague, Gate.
Es ist merkwürdig, dass der gebürtige Berauner auch nach fast
sechzigjährigem Bummeln in seiner nicht so groβen Geburtsstadt Orte
findet, die er noch nie in seinem Leben sah. Und es kommen immer
weitere zutage und ich glaube, dass hinter den Platzfassaden noch
eine ganze Reihe auftauchen wird. Auch außerhalb des Stadtzentrums
kann man auch schöne, ungeahnt stille Ecken vorfinden. Zum Beispiel
eine alte Furt, deren Reste Sie vom modernen Fuβgängersteg aus sehen
können, zu dem Sie durch das Untere Tor, das Prager Tor, gelangen.
Noční Beroun – Pražská brána
Beroun at night time – the Prague Gate | Nächtliches Beraun – das Prager Tor
Vladimír Kasl
|
37
38
| Pražská brána|
The Prague Gate Das Prager Tor
Jiří Semrád
Vladimír Kasl
Noční Beroun v ulici nad kostelem Sv. Jakuba
Night time in the street above St. James’ Church | Nächtliches Beroun in der Kostelní-Straße über der St. Jacobskirche
|
39
40
| Podvečerní ruch U Černého koně
Busy twilight at the “U Černého koně” crossroads | Der Verkehr am frühen Abend – die Bushaltestelle „U Černého koně“ („Zum Pferd“)
Zdeněk Zůna
Vladimír Kasl
Pohled od Zajíčkova mlýna na Pražskou bránu, za kterou se návštěvníkům otevírá historické náměstí.
Viewed from the Zajíček Mill, the Prague Gate opens up to the main square. | Der Blick von der Zajíček-Mühle auf das Prager Tor, hinter dem sich der Platz für die Besucher öffnet.
|
41
Adventní čas v historickém centru Berouna
Beroun’s historical centre before Christmas | Die Adventszeit im historischen Zentrum von Beraun
42
|
Zdeněk Zůna
|
43
44
| Lucie Suchá
Silueta mlýna a pekárny U Křížů
The silhouette of the U Křížů former mill, now a bakery | Die Silhouette der Mühle und der Bäckerei „U Křížů“
|
45
46
| Jiří Semrád
Pohled od jezu přes zamrzlou Berounku na vilovou čtvrť
The villa district above the frozen river viewed from the weir |
Der Blick vom Wehr über den gefrorenen Fluss Berounka auf das Villenviertel
|
47
48
|
Po katastrofických povodních roku 2002 spojila centrum města se Závodím nová moderní pěší lávka.
After the 2002 devastating floods a new modern pedestrian bridge was built to link the Závodí district with the town centre. | Nach der Hochwasserkatastrophe im Jahr 2002
verband ein neuer moderner Fußgängersteg das Stadtzentrum mit dem Viertel „Závodí“ .
Jitka Krásová
Řeka Berounka dělí město na dvě části, z nichž jméno
má pouze ta menší - Závodí. Zbytek Berouna se
Závodím spojují tři mosty a lávka. Bývala ještě lávka
další, nejvýše proti proudu, takzvaný „plyňák“, po ní
se však chodit nesmělo. To ovšem kluky z berounské
i závodské strany nikdy příliš netrápilo. Kdo „plyňák“
nepřešel (nejlépe když už se stmívalo a bez držení),
měl ztížené společenské uplatnění.
The Berounka River divides the town into two parts, with only the smallersized Závodí, or “place beyond the river”, having a name of its own. The Závodí
is linked to the rest of the town by three bridges and a foot-bridge. There used
to be one more bridge highest up the river, popularly known as “Plyňák”, “gas
bridge”. Walking on it was forbidden, which the boys from either bank never
bothered too much about. Failing to get across (preferrably at dusk and
without holding on) meant a disprivileged position among your peers.
Der Fluss Berounka gliedert die Stadt in zwei Teile – von denen nur der
kleinere einen Namen trägt – „Závodí“ („Hinter dem Wasser“). Den Rest
von Beraun verbinden mit „Závodí“ drei Brücken und ein Fuβgängersteg.
Es gab noch einen anderen, am höchsten gegen den Strom liegenden, den
sogennanten „Plyňák“. Eigentlich handelte es sich um eine Gasleitung, auf der
man aber nicht gehen durfte. Das kümmerte die Buben von der Beraunerund der „Závodí“- Seite nie sonderlich. Wer nicht über den „Plyňák“ ging (am
besten in der Dämmerung und ohne anzuhalten), hatte unter den Buben einen
erschwerten Stand.
Nad Berounem, na vrcholu Městské hory,
se tyčí rozhledna s krásným výhledem na město a okolí.
The lookout tower on top of Town Hill offers prime views of Beroun and its surroundings. | Über Beraun, auf dem
Gipfel des Stadtberges, ragt ein Aussichtsturm mit einem herrlichen Blick auf die Stadt und die Umgebung.
Daniel Kreissl
|
49
50
| Kamenná lávka u areálu bývalého pivovaru přemosťuje| rameno Berounky.
The stone foot-bridge at the former brewery spans an arm of the river. Der steinerne Fußgängersteg am Areal der ehemaligen Brauerei überbrückt den Flussarm.
Zdeněk Zůna
Beroun je sličný i ve svém kontextu. Dnes, když už
se kaňonem Litavky nevalí kotouče dýmu a prachu
z cementáren, železáren a hrudkoven, když už se
po vystoupení z vlaku nebrodíme skoro po kotníky
v šedých závějích, když se v Berounce opět objevily
i méně otužilé ryby, stává se moje město i městem
pěších turistů, in-line bruslařů, a zejména cyklistů.
Zkuste, a uvidíte!
Beroun is beautiful even in its context. Today, with no more wreaths of
smoke and dust rolling down the Litavka valley from the local cement
and iron works, with no more wading nearly ankle-deep in the greyish
snow after you step off the train in winter, and with some less hardy fish
species again seen in the Berounka, my hometown is becoming a town
of walking tourists, inline skaters and, above all, cyclists.
Come and see for yourselves!
Beraun ist auf seine Art und Weise auch schön. Heute, wenn sich
durch den Litavka-Engpass keine Rauch- und Staubwirbel aus den
Zementfabriken, Eisenhütten und Rennanlagen mehr wälzen, wenn wir
nach dem Aussteigen aus dem Zug nicht mehr knöcheltief in grauen
Verwehungen waten müssen, wenn in der Berounka auch wieder
„emfpfindliche“ Fische auftauchen, wird meine Stadt auch zur Stadt der
Touristen, der Inlineskater und hauptsächlich der Radfahrer.
Kommen Sie vorbei und erleben Sie Beraun – es lohnt sich!
Netradiční pohled na novou pěší lávku přes Berounku
Non-traditional view of the new foot-bridge across the river | Ein untraditioneller
Blick auf den neuen Fußgängersteg über den Fluss Berounka
Jitka Krásová
|
51
52
| Vladimír Kasl
Pohled na západní část města směrem k sousednímu Královu Dvoru
The western part of the town viewed towards the neighbouring Králův Dvůr |
Der Blick auf den westlichen Stadtteil in Richtung benachbarte Stadt Králův Dvůr
|
53
54
| Nad Berounem stojí kaplička Bolestné Panny Marie| zbudovaná v gotizujícím slohu.
The Neo-Gothic Chapel of Our Lady of Sorrows above the town. Über Beraun steht eine in gothisierendem Stil erbaute Kapelle der Schmerzlichen Jungfrau Maria.
Vladimír Kasl
Jiří Semrád
K malebným místům v nejbližším okolí Berouna patří Brdatka, s vilou světoznámého dirigenta Václava Talicha.
The scenic Brdatka in Beroun’s close proximity with the villa of the world-famous music conductor Václav Talich. | Zu den malerischen Orten in der nächsten Umgebung
von Beraun gehört „Brdatka“ mit der Villa des weltbekannten Dirigenten Václav Talich.
|
55
56
| Pohled na rybník v Brdatkách
|
The pond in the Brdatka Der Blick auf einen Teich in „Brdatka“
Jiří Semrád
Jiří Semrád
Lom Alkazar se nachází v bezprostřední blízkosti Berouna, na turistické trase podél Berounky ve směru na Karlštejn.
The Alkazar former quarry in Beroun’s immediate surroundings lies at the walking trail along the River Berounka in the direction of Karlštejn. | Der Steinbruch „Alkazar“
befindet sich in unmittelbarer Nähe von Beraun – auf der Touriststrecke entlang des Flusses Berounka in Richtung „Karlštejn“ (Karlstein).
|
57
58
| Lom Alkazar v údolí Berounky
The Alkazar former quarry in the River Berounka valley | Der Steinbruch „Alkazar“ im Berounka-Tal
Jiří Semrád
Jiří Semrád
Beroun – moderní město zasazené uprostřed přírody
Beroun – a modern town set amidst countryside | Beraun – eine moderne inmitten der Natur platzierte Stadt
|
59
60
| Lucie Suchá
Berounka
The Berounka River | Der Fluss Berounka
|
61
62
|
Zdeněk Zůna (* 1928)
Vladimír Kasl (* 1949)
Lucie Suchá (* 1968)
Fotografuje od svého dětství. Později studoval odbornou literaturu, účastnil se kurzů, absolvoval
obor umělecké fotografie
u prof. Jána Šmoka na Lidové konzervatoři v Praze. Pracoval jako odborný pracovník pro fotografii
v Okresním osvětovém domě v Berouně, spolupracoval s regionálním i celostátním tiskem. Je členem Fotoklubu Beroun, fotografuje pro Muzeum Českého krasu a v současné době pro noviny Berounský region.
Uspořádal několik fotografických výstav, zúčastňuje
se soutěží i klubových a jiných výstav. | ... started photographing as a child. He went on to read professional
photographic literature, attend photography courses,
and finally study artistic photography under Prof Ján
Šmok at People’s Conservatory, Prague. Later on he
worked as a photography specialist with the District
Adult Education Centre in Beroun, regularly cooperating with regional and national press. He is a member of the “Fotoklub Beroun” association, and takes
photographs for the Beroun-based Museum of Czech
Karst and for the “Berounský region” daily newspaper. He has organized several photographic exhibitions, and regularly participates in contests as well
as in club-based and other exhibitions. | Er macht
Fotos seit seiner Kindheit. Später studierte er Fachliteratur, er nahm an verschiedenen Kursen teil, er absolvierte das Fach Künstlerische Fotografie bei Herrn
Prof. Ján Šmok am Volkskonservatorium in Prag. Er
arbeitete als Fachmitarbeiter für Fotografie im Kreishaus für Kultur in Beraun, er arbeitete sowohl mit der
regionalen, als auch der gesamtstaatlichen Presse. Er
ist Mitglied des Fotoklubs in Beraun, er fotografiert
für das Museum des tschechischen Karstes und zur
Zeit auch für die Zeitung Berauner Region. Er veranstaltete einige Fotoausstellungen, er nimmt an den
Wettbewerben, an den Klubausstellungen und an
anderen Ausstellungen teil.
Od roku 1986 žije v Berouně, pracuje jako dětský
lékař. Fotografií se vážněji zabývá od roku 1989, je
členem volného sdružení
Berounští fotorici. Častými
náměty jeho fotografií jsou
krajina a město, reportáže z cest a hudebních akcí.
Své fotografie představil na deseti společných výstavách (nejčastěji s fotoriky) a na čtrnácti samostatných
výstavách. Jeho fotografie jsou zastoupeny v řadě soukromých sbírek v Čechách, Německu, Itálii a USA, dále
v Městské galerii v Berouně a ve sbírce města Goslar
v Německu. | ... has lived and worked as a children’s
doctor in Beroun since 1986. He started photographing more seriously in 1989. A member of the informal
artistic group “Berounští fotorici” (Beroun’s Photoholics), he often chooses landscapes (both rural and urban), travels and music events as his subject matter.
His work has been shown in ten group exhibitions
(mostly with the Photoholics), and fourteen single exhibitions. His photographs are in private collections in
the Czech Republic, Germany, Italy and the USA, as
well as in Beroun’s Town Gallery and the municipal collection of Goslar, Germany. | Seit dem Jahr 1986 lebt
er in Beraun, er arbeitet als Kinderarzt. Ernster befasst
er sich mit der Fotografie seit dem Jahr 1989, er ist
Mitglied eines freien Vereins „Die Berauner Fotoholiker“. Auf seinen Fotografien kommen häufig folgende
Themen dran: die Landschaft, die Stadt, die Reportageaufnahmen aus den Reisen und Musikveranstaltungen. Seine Fotografien stellte er auf zehn gemeinsamen
Ausstellungen (am öftesten mit den „Fotoholikern“)
und auf vierzehn selbstständigen Ausstellungen dar.
Seine Fotografien sind in einer ganzen Reihe der Privatversammlungen in Tschechien, in Deutschland, in
Italien und in den USA, weiter in der Berauner Stadtgalerie und in der Stadtsammlung von Goslar in Deutschland vertreten.
Berounská malířka a fotografka. Malovat začala v létě
roku 1989 a od té doby namalovala přes 300 obrazů
a uspořádala tři desítky samostatných výstav. Fotografuje již od útlého dětství.
Je členkou fotografického
klubu „Berounští fotorici“,
s nimiž pravidelně vystavuje. Je držitelkou několika
cen časopisu PHOTO life, (např. nejlepší fotografie
roku 2002). Je matkou tří synů, Mikuláše, Huberta
a Jáchyma, a ženou jednoho muže, Tomáše, s nimiž
žije v Berouně Na Ptačí skále nad řekou Berounkou. |
... is a painter and photographer. She started painting in
the summer of 1989 and has since made over 300 pictures, which have been shown in 30 single exhibitions.
Taking photographs since an early age, she is a member of the “Beroun’s Photoholics” group, with whom
she regularly exhibits. She has won several “PHOTO
life” magazine awards (among them The 2002 Best
Photography). Mother of three sons – Mikuláš, Hubert
and Jáchym, and wife of one man – Tomáš, she lives
with them in Beroun, on the Ptačí skála rock above the
Berounka River. | Sie ist Berauner Malerin und Fotografin. Sie fing an, im Sommer 1989 zu malen und seit
der Zeit malte sie schon über 300 Bilder und sie veranstaltete schon dreißig selbstständige Ausstellungen.
Sie fotografiert schon von klein auf. Sie ist Mitgliederin
des fotografischen Klubs „Die Berauner Fotoholiker“,
mit denen sie regelmäßig ausstellt. Sie ist Trägerin einiger Preise der Zeitschrift Foto life (z. B. die beste Fotografie des Jahres 2002). Sie hat drei Kinder – Mikuláš, Hubert und Jáchym und einen Mann – Tomáš, mit
dem sie in Beraun „Na Ptačí skále“ („Auf dem Vögelberg“) über dem Fluss Berounka lebt.
Daniel Kreissl (* 1974)
Jitka Krásová (* 1962)
Jiří Semrád (* 1957)
Od páté třídy základní
školy fotografuje a zajímá se o výtvarné umění.
Koncem 80. let ho zaujala
tzv. inscenovaná fotografie a vychází z ní dodnes.
Od roku 1994 studoval na
Opavskoslezské univerzitě
– obor tvůrčí fotografie a začal experimentovat se světlem, expozicí a netradičními
technikami. Ukázky z tvorby: www.danielkreissl.com. |
... has been taking pictures and interest in fine arts since
ten years old. In the late 1980s he became concerned
with staged photography, which still inspires him today.
From 1994 he studied creative photography at Silesian University, Opava, and began experimentng with
light, exposure and non-traditional techniques. A selection of his work is available at www.danielkreissl.com. |
Ab der fünften Klasse der Grundschule macht er Fotos
und er interessiert sich für die bildende Kunst. Ende
der 80. Jahre fesselte ihn die sogennante Inszenierte Fotografie – und er geht von ihr aus bis heute. Seit
dem Jahr 1994 studierte er an der Schlesischen Universität in Opava – das Fach kreative Fotografie und
er begann, mit dem Licht, der Exposition und den ungewöhnlichen Techniken zu experimentieren. Es ist
möglich, sich einige Vorführungen seines Schaffens:
unter www.danielkreissl.com anzusehen.
Vystudovala Střední průmyslovou školu spojové
techniky, obor Radiotechnik. K fotografii se poprvé
dostala právě v období studií, kdy zkoušela fotit s fotoaparátem Lubitel. Dnes
fotografuje digitálním fotoaparátem, jako amatér občas a nejvíce zvířata. Není „berounským fotografem“
v pravém slova smyslu, žije v Praze a fotograficky ji láká
i rodné město. Ukázky z tvorby je možno zhlédnout na
www.krasova.com. | ... studied to be a radiotechnician
at secondary vocational school. She first became acquainted with photography as a student, making attempts with a Lubitel camera. Today she uses a digital
camera, photographing chiefly animals as a hobby. Not
a “Beroun’s photographer” in the strict sense as now
living in Prague, she is photographically attracted to
her native town too. A selection of her work is available
at www.krasova.com. | Sie absolvierte die Industriemittelschule für Verbindungstechnik, das Fach Radiotechnik. Zur Fotografie kam sie gerade in der Studienzeit, als sie versuchte, mit dem Fotoapparat Lubitel
Fotos zu machen. Heute fotografiert sie mit dem Digitalfotoapparat. Sie fotografiert als Amateur, meistens
Tiere. Sie ist keine „Berauner Fotografin“ im wahrsten
Sinne des Wortes, sie lebt in Prag und auch ihre Geburtsstadt lockt sie zum Fotografieren. Es ist möglich,
sich einige Vorführungen ihres Schaffens sind unter
www.krasova.com anzusehen.
Fotografií se zabývá od studentských let. Po několikaleté přestávce se k fotografování vrátil v roce 1998.
Tématem jeho fotografií
je hlavně příroda, zejména okolí Berouna, řeka Berounka a rodné město. Je
členem volného sdružení
Berounští fotorici. Jeho fotografie jsou pravidelně otiskovány v časopisech PHOTO life a FotoVideo. Používá
zejména fotoaparáty Canon, po letech práce s analogovými přístroji přešel k digitální fotografii. | ... started
photographing in his student years. After a few-year
break he came back to it in 1998. His primary subject matter is the natural world, especially Beroun’s
environs, the River Berounka and his hometown. He is
a member of the informal artistic group “Beroun’s Photoholics”. His photographs are regularly published in
the “PHOTO life” and “FotoVideo” magazines. Mainly
using Canon cameras, he has changed to digital after
years with analogue devices. | Mit der Fotografie befasst er sich seit den Studentenjahren. Nach einer mehrjährigen Pause kommt er im Jahr 1998 auf das Fotografieren zurück. Das Thema seiner Fotografien ist
hauptsächlich die Natur. Es handelt sich vor allem um
die Umgebung von Beraun, den Fluss Berounka und
seine Geburtsstadt. Er ist Mitglied des Freien Vereins
„Die Berauner Fotoholiker“. Seine Fotografien werden
regelmäßig in den Zeitschriften Photo life und FotoVideo gedruckt. Er benutzt besonders die Fotoapparate
Canon. Nach der jahrelangen Arbeit mit den Analoggeräten kam er zur Digitalfotografie.
Jan Velíšek (* 1951)
Po berounském gymnáziu a řadě peripetií vystudoval Filozofickou fakultu Karlovy univerzity v Praze. Léta pracoval v oblasti propagace v nakladatelství Práce, později jako textař v reklamní agentuře. Píše, nejčastěji písňové texty, z nichž několik zpívá Vladimír Čáp, spoustu kapela Tři dny na břiše
a šest Jan Spálený s ASPM. | ... graduated from Beroun’s grammar school and, after many twists and turns, from the Faculty of Arts, Charles University in Prague. He worked with the promotion department of the Práce publishing house, and later on as a copy-writer with an advertising agency.
A writer, he specializes in song lyrics, having many of them sung by well-known Czech folk, blues and jazz musicians. | Nach dem Besuch des Berauner Gymnasiums und nach vielen erlebten Peripetien absolvierte er die Philosophische Fakultät der Karlsuniversität in Prag. Viele Jahre arbeitete er für das Gebiet der Propagierung im Verlag „Práce“ („Die Arbeit“), später arbeitete er als Songwriter bei einer Werbungsagentur. Er schreibt meistens Songtexte, wobei einige von ihnen Vladimír Čáp
singt, andere werden von der Band „Drei Tage auf dem Bauch“ interpretiert und sechs Texte von Velíšek gibt es im Repertoire von Jan Spálený und der Band ASPM.
|
63
64
|
ISBN: 978-80-904318-2-9

Podobné dokumenty