gÁŇsrÝ URAD - Český báňský úřad

Transkript

gÁŇsrÝ URAD - Český báňský úřad
oBVoD}rÍ gÁŇsrÝ URAD
ffi
pro územíkrajů Moravskoslezského a olornouckého
Velesiavínova 18' P.o. BoX 103,702 02 ostrava Moravská ostrava
vÁŠoopts i ZE DNE
SBS
VYRIZUJE / LINKA
NAŠE ZNACM
l 8571/20 l
lng.'lwardzik/229
slosÚ-osie
OSTRAVA
19.6.201 5
25
obvodní báňský úřad pro uzemí krajů Moravskoslezského a olomouckého ve smysiu ustanovení $
doručuje
předpisů,
pozdějších
ods'l a $ 144 odst.2 záI<ona č,5OOl2004 Sb., správní řád, ve znéní
uvědomění čj. SBS 18571l2015/oBÚ-05/6 o zahájení správního Ťízeníve věci povolení hornické
č' 40 v 9.
činnosti spočivajícívdobývání porubů č,40902, č.40 903, č.40906 a č.40 9a7 ve sloji
oKD, a's.
kře, na Důlnímzávodě 1 - lokaiita Darkov v Karviné Doly, Čs. armády č.p. 1, organizace
se sídlem Stonavská ě'2|79,Do|y.735 06 Karviná
veřejnou vyhláškou.
ve smysiu $ 144 správního
ZpodanéŽádosti vyplývá, Že s.e jedná o řízenís vell<ým počtem účastníků
a
řááu a uvedenou hornickou činnostídojde k ovlivnění nemovitostí v katastrálním územíDarkov
(ízení:
Karviná Doly. Dobýváním výše rrvedených porubů budorr dotčeny zájmy účastníků
(parc'č. 2181),
Haralda Schwarze (parc'Č. 748111^ 748ll7, 7484lz, 148612) a TomečkovéMarie
jejichŽ poby není znám'
0bvoc!'l' i)d|iq}:ý j::,.J pro úreml
klŤJŮ Mor.rvskos l gzsMhc
a {)iomouek*hcr
Vsleslivinova 1B
702 00 ostravr l\4or' OstreVíJ
lng. Petr Twardzik
obvodní báňsi<ý inspektor
oprávněná úřední osoba
Příloha: Veřejná lryhláŠka čj' SBS 1857 1 l2OI5
ltLtr'řU|\
'100 211
596
596 100 200
loBÚ
BANKOVNiSPOJENI
ČNB
prarra
č'Ú' 4a21_001|0710
-05l 4
IC
00a25 844
FAX
805
596 111
E- mail
[email protected]
ID datove schránky:da5adv2
OBVODNI BANSKY IJRAD
pro Území krajů Moravskos|ezského a olomouckého
Veleslavínova l8. P'o' BoX 103.702 00 ostrava Moravsl<á ostrava
VÁŠDOP|S
/
VYRIZUJE /
NAŠEZNACKA
ZE DNE
ODKPHC-Go/229 l2O 1 5 4,6.20
1
5
sBs
LINKA
lng.Twardztkl229
l857 l/20l5/oBÚi.05/4
OSTRAVA
19.6.2015
vEŘEJNÁ \ryHLÁŠKA
Oznámení o zaháiení snrávního řízení o žádosti rlodle 8 44 zákona č. 500/2004 Sb.. ve znění
pozděiších předrrisů (správní řád) a konání ústního iednání.
Dne 12.6,20i 5 byla obvodnímu báňskému úřadu pro územíkrajů Moravskoslezského a olomouckého
(dále jen oBÚ), jako správnímu orgánu příslušnémuk veclení správních navazujícich jednání.
před|oŽena žádost zn, ODKPHC.Go|ZZ9|\S ze dne 4,6,2a15 organizace oKD, a.s., zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ostravě, oddíl B, vioŽka 2900,lC 26863l54. se
sídlem Stonavská č, 2179. Doiy, 735 06 Karviná, podepsaná zplnomocněným zástupcem lng.
Boleslavem Kowalczykem, ředitelem. jenž jedná na základě plné moci ze dne 17 .12,2014, o povolení
hornické činnosti - dobývání výhradního ložiska poruby č. 40 90z, č. 40 903' č. 40 906 a č, 4 907
na Důlnímzávodě 1,lokalita Darkov, se sídlem Cs. armády č,' 1,735 0ó Karviná.
oBÚ oznamuje zahájení správního ťízenío Žádosti podle $ 44 zákona č, 5O0l2O04 Sb., správního
řádu. ve zněni pazd€iších předpisů a v souladu s ust' $ l8 odst' 3 zákona č.6111988 Sb., o hornické
činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějšíchpředpisů,
uvědomuje
účastníkyřízenÍ, kteří by mohli byt hornickou činnostídotčeníve svých právech a právem chráněných
zájmech v k. ťr' Karviná Doly o zahájenÍ Íízenio povolení hornické činnosti veřejnou rryhláškou.
Souěasně stanoví k projednání Žádosti o povolení hornické činnosti ústníjednánína den
28.7.2015 v 8:30 hod.
Ústní iednání se bude konat v zasedací místnosti závodního dolu Důlníhozávodu 1. lokalita
Darkov v Karviné Do|r'' Stonavská č.p'2 l79.
TELEFON
596 100 21 1
596 100 200
BANKOVNI SPOJENI
CNB Praha
Č-Ú' 4021_001l0710
IC
00025844
FAX
596 111 805
E- mail
[email protected]
|D datové schránky: da5adv2
ustanovením $ 9b zál<ona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některych souvisejících zákonťr, ve znění pozdějšíchpředpisů (dále ,,zákon o
posuzování vlivů na Životní prostředí.'), Že se jedná o záměr posouzený podle zákona o posuzování
vlivů na životníprostředí' přičemŽ součástívýrokovéčásti rozhodnutí bude povolení hornické činnosti
- dobývání výhradního loŽisl<a. Výše uvedená žádost o povolení předmětrré hornicke činnosti je
v souladu s $ 25 správního řádu zveřejněna na ťrřední desce oBU. S dokumenty pořízenými v průběhu
posuzování záměru dle zákorra o post-tzování vlivů na Životní prostředí je moŽno se seznámit na
stránkách českéinformačníagentury Životního prostředí www.cenia'cz.
Dále oBÚ informu.ie, Že veřejnost můŽe v navazujícim řizení uplatňovat připomínky k výŠe
uvedenému záměru. Připomínl<y lze uplatnit ve lhůtě do 30 dnů od zveřejnění informací na úřední
desce oBÚ. K připomínkám veřejnosti podaným po této lhůtě nebude přilrlédnuto. Do kompletní
spisové dokumentace, poclkladů pro rozhodnutí vša|< mohou nahlédnout v plném rozsahu pouze
účastníciřízeni' Dále oBU uvádí, Že dotčená veřejnost uvedená V $ 3 písm. i) bod 2 zákona
o posuzování vlivťr na Životní prostředí se můŽe účastnitnavazuiících Yízeni. pokud se podáním
písemnéhooznámení přihlásí správnímu orgánu. který navazující iízenívede do 30 dnů ode dne
zveřejnění informací, a Že odvolání proti rozhodnutí vydanému v navazujícím rizení můŽe podat také
oBU
upozorňuje v souladu
S
dotčenáveřejnostuvedenáv$3písm.i)bod2zá|<onaoposuzování vlivůnaŽivotníprostředíatoiv
připadě, Že nebyla účastníkemřízenív prvním stupni.
NavazujícíÍízenije povaŽováno dle ustanovení $ 9b bod 3 zákona o posltzování vlivťr na Životní
prostředí za rizenÍ s velkýnr počtem účastníkůpodle správního řádu.
Do spistr vedeného pro předmětnott hornickou činnost, lze nahlédnout na obvodnímu báňskému úřadu
pro územíkrajů Moravskoslezského a olomouckého, Veleslavínova i8, ostrava-Moravská ostrava
v úředních dnech v době od 7:00 do 15:00 hodin (nejlépe po předchozí telefonické dom|uvě tel'
č,, 596 IO0z29) a do dokumentace, která je podkladem pro předmětné správni iízení,je moŽno
nahlédnout na oKD, a's. v Karviné Doly č. 2179 v kanceiáři vedoucího odboru povolování hornické
činnosti, te}. 59 626 2326 v pracovní dny v době od 6:00 do l4:00 hodin do 27,5.2a15,také nejlépe po
předchozí telefonické domlrrvě'
Účastníci řízenímohou také svá stanoviska nebo námitky uplatnit písemnou formou u obvodního
báňského úřadu pro územíkrajů Moravskoslezského a olomouckého před konáním ústníhojednání
nebo nejpozději při ústnímjednání' K později podaným námitkám nebo stanoviskům nemusí
obvodní báňský úřad pro Území krajů Moravskoslezského a olomouckého podle $ l8 odst. 3 zákona
č.6111988 Sb., ve znění pozdě.iších předpisů přihlédnout' Nechá-li se některý zúčastníkůťízení
zastupovat' předloŽíjeho zástupee písemnou plnoLr moc. Vaše účastpři ústním.iednání není nezby.tně
nutná v případě, Že k projednávané Žádosti o povolení výše uvedené hornické činnosti nemáte námitky
ani připomínky. Ústníjednáníje neveřejné ($ 49 odst' 2 zákonač.50aDa04 Sb., správníÍád,veznéní
pozdějšíchpředpisů.
l-\bvcn:r ;''ii'i
Kláju
5h )}
.JŤrí pm úzernl
[}]6 111.s!1's
a
leeského
Ůlourrltkjhn
\'Jies a r lrova .ill
- \:
J|,2,
s1'.V l^l r)':rÁVi
l-,
{'l
/\t
ťjY
/'
/i/
I
1
ing. Petr Twardzik
obvodní báňský inspektor
oprávněná úřední osoba
Seznam k
č
j SBS
1857 |lza 15/oBU-05/4
a) účastníciřízení
Advanced World Transport a.s.'Hornopolní 33I4l38,702 00 ostrava-Moravská ostrava
7. Asental Land' s.r.o., Gregorova 258213,702 00 ostrava-Moravská ostrava
AWT Rekultivace a.s.' Dělnici<á 88414I,735 64 Havířov-Prostřední Suchá
4. Českédráhy, a.s., nábřeŽí Ludvíka Svobody l,222lI2,1 l0 00 Praha-Nové Město
Hradec
5. Lesy Českérepubliky, s.p., Přemyslova l I06119,500 08 Hradec Krá|ové-Nový
Králové
6, Čpz oistribuce, a.s,, Teplická 874l8.405 a2 Děčín- DěčínlV-Podmokly
7 . oKD, a.s.. Stonavská 2 l 79 ^ 735 06 Karviná-Doly
8. Povodí odry, státní podrrik. Varenská 3|01l49.1a2 00 ostrava-Moravská ostrava
9. RWE GasNet' s.r,o., Klíšská 940196,400 0l Ústí nad Labem-Klíše
10. Řediteiství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546156,l40 00 Praha-Nusle
i 1 . Státní pozemkový úřad. Husinecká l a24lIIa. l30 00 Praha-Žizkov
12. STATUrÁnxÍ MĚSTO KARVINÁ, Fryštátská 72lI.133 0l Karviná-Fryštát
128 00
t3. Úrad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašinovo nábřeŽí 390142,
Pralra-Nové Město
I |, 163 00 Praha *
14' Zemědélský podnik Razová, státní poclnik v likvidaci, Třanovského 622l
RePY
1.
Bilko jiří'
16. Bilko Rudolf,
l7' Dobošová AlŽbéta,
15.
18. Hečko Adam,
i9. Hečková RůŽena.
20'Kaczynská Alžběta,
21 . Krucina František,
22.Kruc\na Karel,
23 . Lamacz Roman, DiPl.lng.,
24, Lamaczová Hana, ing..
25. Matuszek Erich,
2ó. Matuszek Erich,
aroslava,
27 .
Moty
28.
ovčaříEduard, lng.,
ó|<ová
J
29.Pachota Jaromír,
30. Pyšková EvŽenka,
31. Ruman Jaroslav,
32. RuŽaniČ Ján,
33' RuŽaničová Jana,
34. Schwarz Harald A.J,
35' Senkýřová Marie,
36. T omeczková Alfréda,
37 'Topiarz Jiří.
38, Topiarzová Alena,
39. Vaiachová Marie,
b) Dotčenéorgány státní sprály
40' odbor Životního prostředí a zemědělství
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
28. října l17
74218 Ostrava
1
41. OVSS IX,
Ministerstvo Životního prostředí ČR
Cs|' Legiíč.5
702 0A Ostrava I
42 odbor stavební a Životního prostředí
Magistrát města Karviné
Fryštátská 72lI
733 24 Karviná - Fryštát
43. odbor posuzování vtivů na ŽP
a integrované prevence
Ministerstvo Životního prostředí CR
Vršovická 65
l 00 10 Praha 10- Vršovice
c) ostatní
44. Ing.
Boleslav Kowalczyk
ředitel
oKD,a.s' Důinízávod
ul. Cs. armády i
Karviná Do|y č,.2179
735 06
1,

Podobné dokumenty

oBVoDNÍ nÁŇst<Ý ÚŘao

oBVoDNÍ nÁŇst<Ý ÚŘao č. 596 100226) a do dokumentace' která je podkiadem pro předmětné správní technika báňské nahlédnout naZávodě Důl Karviná v Karviné -Doiy ul' Čs. armády č.p' 1 v kanceláři nejlépe po projekce' tel....

Více

obvod].{i bansky i]rad

obvod].{i bansky i]rad podkladem pro přednětné správrrí iizení, je moŽno nahlédnout na oKD, a.s. Důlrrízávod |,lokalita

Více

obvodni bansky ijrad

obvodni bansky ijrad OBVODNI BANSKY IJRAD

Více

smlouva MÚ str.2

smlouva MÚ str.2 Po podpisu Smlouvy bude tato neprodieně po schválení Radou města Hulína qlvěšena na internetorných stránkách města Hulína Doložka dle §41 zákona č. 12S12000 §b., o obcích, ve znění pozdějších předp...

Více

obvodni ba}{sky ijrad

obvodni ba}{sky ijrad V průběhu Ťizeni bylo zjištěno, že ve smysiu $ 33 zákona č' 4411988 Sb., o ochraně a vyuŽiti nerostného bohatství, ve znění pozdějšíchpředpisů, jsou mezi organizací oKD &.S., a vlastníky ohrožených...

Více

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška k okóinostem a době vedení správníiro řízení,za postačující.

Více

ÚŘao - Český báňský úřad

ÚŘao - Český báňský úřad účastníkyřizení. veřejnou lyhláškou o tom' Že skončil v dané věci dokazování' S přihlédnutím k tomu, Že oBÚ jiŽ disponuje podkiady pro vydaní rozhodnutí, jakož i k jeho povinnosti podle ustanovení ...

Více

stavební povolení

stavební povolení veškeré její negativní vlivy sníženyna minimum. Práce, jejichž hlučnost by přesahovala 50 dB, nebudou prováděny v době od 2l hodin do 7 hodin.

Více

Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj

Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj Krajské veterinární správy pro Jihočeský kraj Krajská vcterirrární správa pro Jihočeský kraj (dále jen,,KVS prtl.lč kraj..), jako věcně amístně příslušný orgárr státní sprtiv1, ve věcech veterinárn...

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD sUŠICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD sUŠICE Rozhodnutí MÚ SuŠice odbor Životního prostředí ze dne l4'I.2oIO čj.:69lI0lZPR/Kal Rozhodnutí MÚ Sušice odbor dopravy a silničního hospodářstv í ze dne g.2.2011 č j.: 40ll11/DoP/Pa Telefónicaa2Czech...

Více