hyoscine butylbromide crs

Komentáře

Transkript

hyoscine butylbromide crs
HYOSCINE BUTYLBROMIDE CRS
Bezpečnostní list
Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)
Datum vydání: 27/06/2013
Datum zpracování: 27/06/2013
Nahrazuje: 29/07/2010
Verze: 7.0
ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
1.1.
Identifikátor výrobku
Forma výrobku
: Látka
Obchodní název
: HYOSCINE BUTYLBROMIDE CRS
Číslo ES
: 205-744-1
Číslo CAS
: 149-64-4
Kód výrobku
: H1450000
Další způsoby označení
: RTECS No : YM3500000 (hyoscine butylbromide)
1.2.
Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití
1.2.1.
Relevantní určené způsoby použití
Kategorie hlavního použití
: Výrobek je určen pro výzkum, analýzu a vědecké vzdělávání.
Použití látky nebo směsi
: Pouze pro profesionální použití
Funkce nebo kategorie použití
: laboratorní chemikálie
1.2.2.
Nedoporučené použití
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
1.3.
Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare
EDQM, Council of Europe
67081 Strasbourg - France
T +33(0)388412035 - F +33(0)388412771
www.edqm.eu
1.4.
Telefonní číslo pro naléhavé situace
Telefonní číslo pro naléhavé situace
: +44(0)1235239670
ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti
2.1.
Klasifikace látky nebo směsi
Třídění podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP)
Acute Tox. 4 (Inhalation) H332
Acute Tox. 4 (Oral)
H302
Plné znění H-vět viz oddíl 16
Klasifikace podle směrnice 67/548/EHS [DSD] nebo 1999/45/ES [DPD]
Xn; R20/22
Plné znění R-vět viz oddíl 16
Nepříznivé fyzikálně-chemické vlivy na lidské zdraví a životní prostředí
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
2.2.
Prvky označení
Označení podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP]
Výstražné symboly nebezpečnosti (CLP)
:
Signální slovo (CLP)
: Varování
Standardní věty o nebezpečnosti (CLP)
: H302 - Zdraví škodlivý při požití
H332 - Zdraví škodlivý při vdechování
Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP)
: P261 - Zamezte vdechování prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly
P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce a ostatní nechráněná místa
P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ
STŘEDISKO nebo lékaře
P304+P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu
v poloze usnadňující dýchání
P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře
P330 - Vypláchněte ústa
GHS07
19/12/2014
CS (čeština)
1/6
HYOSCINE BUTYLBROMIDE CRS
Bezpečnostní list
Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)
P501 - Odstraňte obsah/obal : Nebezpečný odpad. Dodržujte platné předpisy
2.3.
Další nebezpečnost
Další rizika, která nejsou do klasifikace zahrnuta : Při expozici může dojít k alergické reakci.
ODDÍL 3: Složení/informace o složkách
3.1.
Látka
Název
: HYOSCINE BUTYLBROMIDE
Číslo CAS
: 149-64-4
Číslo ES
: 205-744-1
Název
Identifikátor výrobku
%
Klasifikace podle směrnice
67/548/EHS
HYOSCINE BUTYLBROMIDE
(Číslo CAS) 149-64-4
(Číslo ES) 205-744-1
≤ 100
Xn; R20/22
Název
Identifikátor výrobku
%
Třídění podle nařízení (ES)
č.1272/2008 (CLP)
HYOSCINE BUTYLBROMIDE
(Číslo CAS) 149-64-4
(Číslo ES) 205-744-1
≤ 100
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
Acute Tox. 4 (Oral), H302
Plné znění R-vět a H-vět viz článek 16
3.2.
Směsi
Nepoužije se
ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
4.1.
Popis první pomoci
První pomoc při vdechnutí
: V případě náhodného vdechnutí přemístěte postiženého na čerstvý vzduch. Zajistěte dýchání
čerstvého vzduchu.
První pomoc při kontaktu s kůží
: Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
První pomoc při kontaktu s okem
: Vyplachujte vodou, oční víčka přidržujte otevřená. Vyjměte kontaktní čočky.
První pomoc při požití
: Vyplachujte ústa vodou.
4.2.
Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
Symptomy/poranění
4.3.
: Viz nadpis 2.
Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
V případě pochybností, nebo pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékaře.
ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru
5.1.
Hasiva
Vhodné hasicí prostředky
5.2.
Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
Reaktivita
5.3.
: Malá množství: K hašení okolního požáru používejte vhodná hasiva. Vodní mlha. Oxid uhličitý.
Suchý prášek. Pěna. Velká množství: Nepoužije se.
: Viz nadpis 10.1.
Pokyny pro hasiče
Protipožární opatření
: Malá množství: Používejte běžné osobní ochranné pomůcky proti ohni. Velká množství:
Nepoužije se.
Opatření pro hašení požáru
: Zřeďte vodou.
ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku
6.1.
Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
Obecná opatření
6.1.1.
Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze
Ochranné prostředky
6.1.2.
: Zabraňte uvolňování prachu. Používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a ochranné pomůcky
na oči nebo obličej. Velká množství: Nepoužije se.
: Viz záhlaví 7/8.
Pro pracovníky zasahující v případě nouze
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
6.2.
Opatření na ochranu životního prostředí
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
19/12/2014
CS (čeština)
2/6
HYOSCINE BUTYLBROMIDE CRS
Bezpečnostní list
Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)
6.3.
Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
Způsoby čištění
6.4.
: Rozsypanou látku zameťte do nádob. Je-li to nutné, nejprve ji navlhčete, aby neprášila. Zajistit,
aby odpady byly odebrány a bezpečně uloženy. Důkladně vyčistěte. Čistěte vodou.
Odkaz na jiné oddíly
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
ODDÍL 7: Zacházení a skladování
7.1.
Opatření pro bezpečné zacházení
Další rizika v případě zpracování
: Malá množství: Viz nadpis 1. Pokud je výrobek používán a je s ním nakládáno v souladu se
specifikacemi, nemá podle našich zkušeností a dostupných informací žádné škodlivé účinky.
Opatření pro bezpečné zacházení
: Zacházejte s obalem opatrně a opatrně jej otevírejte. Viz nadpis 8.
Hygienická opatření
: Zacházejte s výrobkem podle zásad hygieny a bezpečnosti na pracovišti.
7.2.
Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí
Technická opatření
: Dodržujte platné předpisy.
Skladovací podmínky
: K zaručení kvality a vlastností výrobek uchovávejte: suchý, Uchovávejte na chladném dobře
větraném místě mimo dosah zdrojů tepla. Skladujte v původní nádobě.
Nekompatibilní látky
: Silně oxidující látky.
7.3.
Specifické konečné / specifická konečná použití
Viz nadpis 1.
ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky
8.1.
Kontrolní parametry
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
8.2.
Omezování expozice
Ochrana rukou
: Rukavice.
Ochrana kůže a těla
: Laboratorní plášť.
Ochrana dýchání
: čtvrtmaska (DIN EN 140).
ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1.
Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
Skupenství
: Pevná látka
Vzhled
: Crystalline powder. Bílý. Prášek.
Barva
: Nejsou dostupné žádné údaje
Zápach
: Nejsou dostupné žádné údaje
Práh zápachu
: Nejsou dostupné žádné údaje
pH
: Nejsou dostupné žádné údaje
Relativní rychlost odpařování (butylacetátem=1) : Nejsou dostupné žádné údaje
Bod tání / rozmezí bodu tání
: 139 - 141 °C
Teplota tuhnutí
: Nejsou dostupné žádné údaje
Bod varu
: Nejsou dostupné žádné údaje
Bod vzplanutí
: Nejsou dostupné žádné údaje
Teplota samovznícení
: Nejsou dostupné žádné údaje
Teplota rozkladu
: Nejsou dostupné žádné údaje
Hořlavost (pevné látky, plyny)
: Nejsou dostupné žádné údaje
Tlak páry
: Nejsou dostupné žádné údaje
Relativní hustota par při 20 °C
: Nejsou dostupné žádné údaje
Relativní hustota
: Nejsou dostupné žádné údaje
Rozpustnost
: Methylene chloride.
Voda: ≥ 1 mg/l
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (log Pow) : 3 at 20°C
Viskozita, kinematická
: Nejsou dostupné žádné údaje
Viskozita, dynamická
: Nejsou dostupné žádné údaje
Výbušnost
: Nejsou dostupné žádné údaje
Oxidační vlastnosti
: Nejsou dostupné žádné údaje
Limity výbušnosti
: Nejsou dostupné žádné údaje
19/12/2014
CS (čeština)
3/6
HYOSCINE BUTYLBROMIDE CRS
Bezpečnostní list
Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)
9.2.
Další informace
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
10.1.
Reaktivita
Stabilní za běžných podmínek.
10.2.
Chemická stabilita
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
10.3.
Možnost nebezpečných reakcí
Malá množství: Pokud je výrobek používán a je s ním nakládáno v souladu se specifikacemi, nemá podle našich zkušeností a dostupných informací
žádné škodlivé účinky. Velká množství: Nepoužije se.
10.4.
Podmínky, kterým je třeba zabránit
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
10.5.
Neslučitelné materiály
Malá množství: Žádné za běžného používání. Velká množství: Nepoužije se.
10.6.
Nebezpečné produkty rozkladu
Při zahřívání na teplotu rozkladu uvolňuje nebezpečné výpary. Velká množství: Nepoužije se.
ODDÍL 11: Toxikologické informace
11.1.
Informace o toxikologických účincích
Akutní toxicita
HYOSCINE BUTYLBROMIDE CRS (149-64-4)
LD50, orálně, potkan
: Vdechování: Zdraví škodlivý při vdechování. Zdraví škodlivý při požití.
1040 mg/kg
žíravost/dráždivost pro kůži
: Neklasifikováno
Vážné poškození očí / podráždění očí
: Neklasifikováno
Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace
kůže
: Neklasifikováno
Mutagenita v zárodečných buňkách
: Neklasifikováno
Karcinogenita
: Neklasifikováno
Toxicita pro reprodukci
: Neklasifikováno
Toxicita pro specifické cílové orgány –
jednorázová expozice
: Neklasifikováno
Toxicita pro specifické cílové orgány –
opakovaná expozice
: Neklasifikováno
Nebezpečnost při vdechnutí
: Neklasifikováno
Možné nežádoucí účinky na lidské zdraví a
příznaky
: Vyvarujte se přímému kontaktu s výrobkem. Malá množství: Pokud je výrobek používán a je s
ním nakládáno v souladu se specifikacemi, nemá podle našich zkušeností a dostupných
informací žádné škodlivé účinky. Velká množství: Nepoužije se.
ODDÍL 12: Ekologické informace
12.1.
Toxicita
Ekologie – všeobecné
: Malá množství: Viz nadpis 2. Velká množství: Nepoužito.
Ekologie - voda
: Rozpustný ve vodě.
HYOSCINE BUTYLBROMIDE CRS (149-64-4)
LC50 ryby 1
12.2.
2000 mg/l LC50-96 Hour - fish
Perzistence a rozložitelnost
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
12.3.
Bioakumulační potenciál
HYOSCINE BUTYLBROMIDE CRS (149-64-4)
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (log
Pow)
12.4.
3 at 20°C
Mobilita v půdě
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
12.5.
Výsledky posouzení PBT a vPvB
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
19/12/2014
CS (čeština)
4/6
HYOSCINE BUTYLBROMIDE CRS
Bezpečnostní list
Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)
12.6.
Jiné nepříznivé účinky
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování
13.1.
Metody nakládání s odpady
Místní předpisy (o odpadu)
: Likvidujte bezpečným způsobem podle místních/národních předpisů.
ODDÍL 14: Informace pro přepravu
V souladu s předpisy ADR / RID / IMDG / IATA / ADN
ADR
IMDG
IATA
14.1.
Číslo OSN
Nejedná se o nebezpečné zboží ve smyslu přepravních předpisů
14.2.
Příslušný název OSN pro zásilku
Nepoužije se
Nepoužije se
Nepoužije se
14.3.
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu
Nepoužije se
Nepoužije se
Nepoužije se
Nepoužije se
Nepoužije se
Nepoužije se
14.4.
Obalová skupina
Nepoužije se
Nepoužije se
Nepoužije se
Nebezpečný pro životní prostředí : Ne
Způsobuje znečištění mořské vody : Ne
Nebezpečný pro životní prostředí : Ne
14.5.
Nebezpečnost pro životní prostředí
Nebezpečný pro životní prostředí : Ne
14.6.
Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele
14.6.1.
Pozemní přeprava
14.6.2.
Doprava po moři
14.6.3.
Letecká přeprava
14.6.4.
Vnitrozemská lodní doprava
Nepoužije se
14.6.5.
Železniční přeprava
Nepoužije se
14.7.
Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC
Nepoužije se
ODDÍL 15: Informace o předpisech
15.1.
Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi
15.1.1.
Předpisy EU
Žádná omezení podle přílohy XVII nařízení REACH
HYOSCINE BUTYLBROMIDE CRS is not on the REACH Candidate List
HYOSCINE BUTYLBROMIDE CRS is not on the REACH Annex XIV List
15.1.2.
Národní předpisy
Německo
Třída nebezpečnosti pro vodu (WGK)
15.2.
: 1 - slabě ohrožující vodu
Posouzení chemické bezpečnosti
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
ODDÍL 16: Další informace
Plné znění R-vět, H-vět a EUH-vět:
Acute Tox. 4 (Inhalation)
Acute Tox. 4 (Oral)
H302
H332
R20/22
Xn
19/12/2014
Akutní toxicita (inhalační), kategorie 4
Akutní toxicita (orální), kategorie 4
Zdraví škodlivý při požití
Zdraví škodlivý při vdechování
Zdraví škodlivý při vdechování a při požití
Zdraví škodlivý
CS (čeština)
5/6
HYOSCINE BUTYLBROMIDE CRS
Bezpečnostní list
Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)
Strategie udržitelného rozvoje EU (příloha II k nařízení REACH)
Tyto informace vycházejí z našich současných poznatků a jejich účelem je popsat výrobek výhradně z hlediska požadavků na ochranu zdraví, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
Nesmějí být být chápány jako záruka jakýchkoli konkrétních vlastností výrobku
19/12/2014
CS (čeština)
6/6

Podobné dokumenty

domperidone crs

domperidone crs : Zacházejte s výrobkem podle zásad hygieny a bezpečnosti na pracovišti.

Více

hyoscine hydrobromide crs

hyoscine hydrobromide crs Plné znění H-vět viz oddíl 16 Klasifikace podle směrnice 67/548/EHS [DSD] nebo 1999/45/ES [DPD] Xn; R22 Plné znění R-vět viz oddíl 16 Nepříznivé fyzikálně-chemické vlivy na lidské zdraví a životní ...

Více

betahistine mesilate crs

betahistine mesilate crs Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Více