MONZUN - CV Technické podmínky

Transkript

MONZUN - CV Technické podmínky
Tyto technické podmínky stanovují provedení a výkonové øady teplovzdušných jednotek plynových MONZUN VH/CV.
Platí pro výrobu, navrhování, objednávání a dodávky.
1. Objednávkový klíè...............................................................................................................
2. Popis...................................................................................................................................
3
3. Provedení...........................................................................................................................
3
4. Rozmìry, hmotnosti............................................................................................................
4
5. Popis funkce.......................................................................................................................
7
6. Umístìní a zabudování.......................................................................................................
8
7. Technické parametry.......................................................................................................... 10
8. Materiál............................................................................................................................... 15
9. Údajový štítek..................................................................................................................... 15
10. Kontrola............................................................................................................................ 15
11. Logistické údaje................................................................................................................ 15
12. Záruka..............................................................................................................................
13. Instalace........................................................................................................................... 16
14. Pøipojení k sítím................................................................................................................ 16
15. Schémata vnitøního elektrozapojení jednotek Monzun...................................................... 21
16. Elektro pøíslušenství......................................................................................................... 29
17. Volitelné mechanické doplòky........................................................................................... 35
1
16
technické podmínky
Plyn:
P – propan
PB – propan­butan
ZP – zemní plyn
Provedení výtlaku jednotky:
Z – základní provedení ­ èelní vyús s
naklápìcími žaluziemi
P* – pøíruba
U – podstropní provedení s výustí svislou uhlovou
(jen provedení VH)
Provedení regulace výkonu:
E – reg. hoøáku jednostupòová, ventilátor bez
reg. otáèek
ED+ – reg. hoøáku dvoustupòová, ventilátor s
reg. otáèek
EM+ – reg. hoøáku plynulá (modulant), ventilátor s
reg. otáèek
Výkonová øada:
130, 180, 250, 300, 350, 400, 450, 520, 600, 700, 800*
Typ jednotky:
VH – provedení s axiálním ventilátorem
CV – provedení s radiálním ventilátorem
* pouze verze CV
Pøíklad oznaèení pro objednávku:
Jednotka teplovzdušná plynová jednotka MONZUN, typ VH, výkonová øada 180, s jednostupòovou regulací výkonu hoøáku E,
provedení základní, palivo zemní plyn.
Atypické provedení, pøípadnì další požadavky konzultujte s obchodním oddìlením firmy MANDÍK, a.s.
2
Teplovzdušné jednotky plynové Monzun VH/CV jsou urèeny pro ekologické vytápìní místností a
hal ohøátým vzduchem. V provedení VH se vyrábí ve výkonové øadì od 15 kW do 81 kW s
prùtokem vzduchu od 1300 do 7500 m /h (velikosti: 130, 180, 250, 300, 350, 400, 450, 520, 600
a 700), v provedení CV se vyrábí ve výkonové øadì od 15 kW do 93 kW s prùtokem vzduchu od
1370 do 9000 m /h (velikosti: 130, 180, 250, 300, 350, 400, 450 a 520, 600, 700 a 800).
Z hlediska plynového odbìrného zaøízení se jedná o otevøený nebo uzavøený spotøebiè s
nuceným odtahem spalin.
Kategorie spotøebièù ­
Hodnota emise
, provedení
,
,
.
x (dle ÈSN EN 1020).
Bìžným provozním palivem jednotek MONZUN je:
Jednotky MONZUN VH/CV jsou urèeny pro prostøedí chránìné proti povìtrnostním vlivùm s
klasifikací klimatických podmínek tøídy 3K5, bez kondenzace, námrazy, tvorby ledu a bez vody i
z jiných zdrojù než z deštì dle EN 60 721­3­3 zm.A2., s rozsahem teplot 0°C až 35°C a prostory
BNV.
Vzduch procházející pøes jednotku a vzduch ke spalování nesmí obsahovat pevné, vláknité,
lepivé nebo agresivní èástice.
Nelze je instalovat v místnostech s nebezpeèím požáru nebo výbuchu, ani v prostorách s
vysokým obsahem prachu.
Všechny rozmìry a hmotnosti, pokud není uvedeno jinak, jsou v mm a kg.
Ventilátory použité v jednotkách Monzun vyhovují smìrnici ErP2015.
Provedení teplovzdušných jednotek plynových MONZUN.
Provedení dle vzduchového ventilátoru
VH ­ s axiálním ventilátorem ­ urèené pro lokální vytápìní.
CV ­ s radiálním ventilátorem ­ urèené pro centrální vytápìní.
Na výtlak z jednotky je možno napojit vzduchotechnický rozvod. Celková tlaková
ztráta rozvodu musí být menší než použitelný tlak jednotky viz Tab. 7.2.1
Provedení dle regulace výkonu
­ jednostupòové VH/CV E (zapnuto/vypnuto)
­ dvoustupòové VH/CV ED+ (vypnuto/snížený výkon/plný výkon)
­ s modulací VH/CV EM+ (plynulá regulace výkonu od min. do max. hodnoty)
3
Provedení dle výtlaku jednotky
­ základní (Monzun VH/CV) – èelní vyús s naklápìcími žaluziemi
­ podstropní (Monzun VH) – vyús svislá uhlová
­ pøíruba pro napojení na vzduchotechnické potrubí (Monzun CV) s tlakovou ztrátou dle
Tab. 7.2.1.
Sestava jednotek MONZUN ­ hlavní èásti
2
12
3
1
4
5
11
7
6
10
9
8
1. Skøíò jednotky
7. Pøívod vzduchu ke spalování
2. Boèní dveøe (hoøáková komora)
8. Pøipojení plynu
3. Boèní dveøe (výmìník)
9. Servisní vypínaè
4. Møížka s naklápìcími žaluziemi
10. Prùchodky: PG 13,5 – 4 ks
5. Nosiè ventilátoru
11. Ventilátor (VH – axiální)
6. Odvod spalin
12. Kontrolky (napájení, start/porucha, chod, pøehøátí)
4
2
12
3
1
4
5
7
6
11
10
9
8
1. Skøíò jednotky
7. Pøívod vzduchu ke spalování
2. Boèní dveøe (hoøáková komora)
8. Pøipojení plynu
3. Boèní dveøe (výmìník)
9. Servisní vypínaè
4. Møížka s naklápìcími žaluziemi
10. Prùchodky: PG 13,5 – 4 ks
5. Nosiè ventilátoru
11. Ventilátor (CV – radiální)
6. Odvod spalin
12. Kontrolky (napájení, start/porucha, chod, pøehøátí)
Rozmìry jednotek Monzun, které jsou spoleèné pro provedení VH i CV
VH/CV 130­180
925
605
585
498
498 295,5 608
250 158,5 177,5 500
500 295,5
VH/CV 250­350
1005
655
635
558
558 327,5 668
250 168,5 202,5 560
560 327,5
VH/CV 400­450
1170
735
716
558
558
425
765
250 202,5 242,5 710
560 412,5
VH/CV 520
1170
735
716
558
558
425
765
250 202,5 242,5 710
560 412,5
VH/CV 600­700 (800)
1560
735
716
1118
628
313
648
250
630 607,5
VH/CV 130­180
VH/CV 250­350
VH/CV 400­450
VH/CV 520
VH/CV 600­700 (800)
80
100
100
130
100
130
150
130
150
130
150
306
292
304
292
308
292
281
292
281
292
281
160
180
171
205
175
205
180
205
180
205
180
5
144
144
159
152
159
152
152
152
152
152
152
456 242,5 1120
0
0
58
65
50
65
118
65
118
65
118
323
337
373
385
437
454
464
453
463
363
373
Rozmìry B1, B2 a hmotnosti jednotek Monzun
130
180
250
300
350
400
450
520
600
700
800
815
820
910
910
910
990
990
990
1000
1000
­
73
75
93
94
97
135
135
135
185
185
­
Jednotka Monzun ­ provedení VH
Jednotka Monzun ­ provedení CV
99
101
118
119
122
165
165
165
225
225
­
6
980
980
1080
1080
1120
1200
1200
1200
1200
1200
1270
81
84
104
105
113
150
150
150
230
230
240
107
110
129
130
138
180
180
180
270
270
280
Provoz jednotky
Provoz jednotky je øízen øídící automatikou.
Po zapnutí chodu se nejprve spustí odtahový ventilátor. Jeho funkce je hlídána vzduchovým
manostatem, který snímá tlakovou diferenci vzduchu vyvolanou odtahovým ventilátorem.
Po cca 30 s, kdy se provìtrá výmìník èerstvým vzduchem, je otevøen elektromagnetický ventil
a do prostoru spalování je vpuštìn plyn. Souèasnì je automatikou uvedeno do provozu
zapalovací zaøízení a dojde k zapálení smìsi. Hoøení je hlídáno ionizaèní elektrodou. V
pøípadì zhasnutí plamene je uzavøen elektromagnetickým ventilem pøívod plynu a zaøízení je
odstaveno z provozu.
Výmìník se zahøívá až na urèitou teplotu, kdy termostat ventilátoru sepne vzduchový
ventilátor, který vhání pøes výmìník jednotky ohøátý vzduch do vytápìných prostorù.
Teplota výmìníku je hlídána termostaty:
­ termostat ventilátoru pøi zahøátí výmìníku dává signál k spuštìní vzduchového ventilátoru,
­ termostat hoøáku v pøípadì vysoké teploty výmìníku vypíná hoøák,
­ havarijní termostat v pøípadì pøehøátí odstaví zaøízení z provozu.
7
Popis funkce regulátoru otáèek vzduchového ventilátoru (Monzun VH/CV ­ ED+, EM+):
Vzduchový ventilátor pracuje v následujících režimech prùtoku vzduchu:
nulový – minimální – støední – maximální.
Otáèky vzduchového ventilátoru jsou øízeny logickým obvodem, který zpracovává signály z
termostatu ventilátoru a termostatu spalin tak, aby výstupní vzduch mìl pøibližnì stejné
oteplení a byla zaruèena minimální teplota spalin 120°C a tím zamezeno kondenzaci.
Signalizace funkcí:
Kontrolka napájení (zelená) ­ signalizace napájení obvodu vzduch. ventilátoru
Kontrolka start/porucha (èervená) ­ signalizace nezapálení hoøáku (svítí rovnìž pøi
startovacím cyklu)
Kontrolka chodu (oranžová) • Kontrolka pøehøátí (èervená) ­ signalizace vytápìní (hoøení)
­ signalizace pøehøátí výmìníku (poruchy)
KONTROLKA NAPÁJENÍ (ZELENÁ)
KONTROLKA START/BLOKOVÁNÍ (ÈERVENÁ)
KONTROLKA HOØENÍ (ORANŽOVÁ)
KONTROLKA PØEHØÁTÍ (ÈERVENÁ)
TLAÈÍTKO ODBLOKOVÁNÍ PØI PØEHØÁTÍ
Montážní rozmìry
8
925
605
878
405
2200
1005
655
958
380
2500
1170
735
1113
370
3000
1560
735
–
370
3500
925
605
–
435
2200
1005
655
–
520
2500
1170
735
–
620
3000
1560
735
–
620
3500
Pro kotvení jednotky Monzun VH/CV má jednotka ètyøi závìsné body na horním a ètyøi na
spodním panelu, za které se upevòuje k nosné konstrukci, napøíklad na konzole.
Umístìní jednotek Monzun VH/CV Z musí být takové, aby byl co nejlépe provìtráván celý prostor
a škodliviny byly odvádìny smìrem od pracovníkù.
9
Výkony a seøizovací parametry jednotek Monzun VH/CV
16,3
15
23,9
22
32,2
29,6
38,6
35,5
44,1
40,6
50,4
46,4
56,7
52,2
66,2
60,9
75,7
69,6
88,3
81,2
100,9
92,8
G20 ­ ZP
G25 ­ ZP
G31 ­ P
G30/31 ­ PB
7,5
7,8
9,4
9,4
12,3
12,1
16,4
16,4
15
15
23,9
23,9
15,4
15,3
23,3
23,3
20,3
20,3
24,3
24,3
22,2
22,2
26,6
26,6
25,5
25,5
31,3
31,3
31,1
31,1
35,7
35,7
33,5
33,5
41,5
41,5
43,1
43,1
48,3
48,3
49,1
49,1
49,1
49,1
G20 ­ ZP
G25 ­ ZP
G31 ­ P
G30/31 ­ PB
6,5
6,7
8,1
8,1
10,4
10,3
13,9
13,9
12
12
19,1
19,1
12,2
12,1
18,5
18,5
15,8
15,8
18,9
18,9
19,3
19,3
23,1
23,1
21,3
21,3
26,1
26,1
26,2
26,2
30,1
30,1
28,1
28,1
34,8
34,8
35,6
35,6
39,9
39,9
40,8
40,8
40,8
40,8
G20 ­ ZP
G25 ­ ZP
G31 ­ P
G30/31 ­ PB
1,7 ­ 2,6
2,5 – 3,0
3,0 ­ 4,8
3,0 ­ 4,8
G20 ­ ZP [m .h ]
G25 ­ ZP [m .h ]
G31 ­ P [kg.h ]
G30/31 ­ PB [kg.h ]
1,72
2,01
1,27
1,27
2,53
2,94
1,86
1,86
3,41
3,96
2,5
2,5
4,08
4,75
3
3
4,67
5,43
3,43
3,43
5,34
6,2
3,92
3,92
6
6,98
4,41
4,41
7
8,15
5,14
5,14
8
9,31
5,88
5,88
9,34
10,86
6,86
6,86
10,67
12,41
7,84
7,84
G20 ­ ZP [m .h ]
G25 ­ ZP [m .h ]
G31 ­ P [kg.h ]
G30/31 ­ PB [kg.h ]
0,84
0,96
0,73
0,73
1,3
1,49
1,28
1,28
1,59
1,84
1,86
1,86
1,62
1,89
1,81
1,81
2,22
2,5
1,88
1,88
2,35
2,73
2,06
2,06
2,7
3,16
2,42
2,42
3,29
3,81
2,76
2,76
3,55
4,13
3,21
3,21
4,56
5,3
3,74
3,74
5,19
6,04
3,79
3,79
G20 ­ ZP
G25 ­ ZP
G31 ­ P
G30/31 ­ PB
3,60/1
3,60/1
2,40/1
2,40/1
3,10/2
3,10/2
1,90/2
1,90/2
3,60/2
3,60/2
2,40/2
2,40/2
3,80/2
3,80/2
2,40/2
2,40/2
4,20/2
4,20/2
2,60/2
2,60/2
4,40/2
4,40/2
2,70/2
2,70/2
4,70/2
4,70/2
2,90/2
2,90/2
5,20/2
5,20/2
3,10/2
3,10/2
4,70/3
4,70/3
2,70/3
2,70/3
5,20/3
5,20/3
2,90/3
2,90/3
5,40/3
5,40/3
3,10/3
3,10/3
G20 ­ ZP
G25 ­ ZP
G31 ­ P
G30/31 ­ PB
1
1,42
2,5
2,5
0,95
1,38
2,85
2,85
1
1,42
2,5
2,5
1,05
1,46
2,85
2,85
0,9
1,28
2,85
2,85
1,06
1,45
2,5
2,5
0,94
1,35
2,5
2,5
0,9
1,28
2,5
2,5
0,85
1,36
2,5
2,5
0,8
1,3
2,5
2,5
0,9
1,29
2,5
2,5
G20 ­ ZP
G25 ­ ZP
G31 ­ P
G30/31 ­ PB
0,23
0,32
0,96
0,96
0,22
0,32
1,45
1,45
0,23
0,28
1,35
1,35
0,19
0,3
1
1
0,21
0,3
0,83
0,83
0,21
0,3
0,77
0,77
0,22
0,32
0,85
0,85
0,21
0,21
0,3
0,3
0,77
0,88
0,77
0,88
3/4´´
0,21
0,3
0,9
0,9
0,23
0,32
0,7
0,7
1/2´´
10
Elektrické a technické parametry jednotek Monzun VH/CV
VH ­ E, ED, EM
CV ­ E, ED, EM
1500
1800
2200
1800
VH ­ E, ED, EM
CV ­ E, ED, EM
550
600
900
800
VH ­ E, ED, EM
CV ­ E, ED, EM
VH ­ E, ED, EM
CV ­ E, ED, EM
2900
2500
1050
1100
1150
1300
4000
4000
4500
4600
1500
1500
1900
1900
5000
2950
3200
230/50
7500
8000
­
9000
3200
3400
­
3800
3x400/50
­
950
2500
­
4500
3x400/50
190
250
300
660
500
VH ­ E, ED, EM
CV ­ E, ED, EM
2
3x6
480
1300
4
570
6
3x10
3x16
3x10
17
23
24
VH ­ E, ED, EM
12
16
CV ­ E, ED, EM
110
120
VH ­ E, ED, EM
CV ­ E, ED, EM
29
31
29
36
28
32,5
35
40,6
30,5
30,5
31
31
35
35
37
41
28
26
32,4
30,5
­
31
VH ­ E, ED, EM
CV ­ E, ED, EM
56,5
61,3
58,4
61,3
63,5
65,3
63,5
65,3
66,4
66,1
68,5
70,1
68,6
70,1
68,6
72
70
75
70
75
­
77
180
160
Charakteristiky rozložení rychlostí a teplot v prostoru
11
25
­
26
­
130
180
12
13
14
Skøíò je vyrobena z pozinkovaného plechu opatøeného vypalovaným lakem odstínu RAL 7032
hrubá struktura, montហje provedena trhacími nýty a šrouby.
Výmìník – standardní provedení je kombinace èerného a nerezového materiálu,
– zvláštní provedení je celonerezové (nutno specifikovat v objednávce).
Údajový štítek je umítìn na zadní èásti skøínì jednotky.
Zaøízení je pøednastaveno výrobcem, jeho provoz je závislý na správné instalaci a seøízení.
Všechna zaøízení jsou po ukonèení výroby testována z hlediska bezpeènosti a provozuschopnosti.
Jednotky a pøíslušenství jsou opatøeny balící folií a chránìny v døevìných obalech, pøepravují se
krytými dopravními prostøedky. Pøi manipulaci po dobu dopravy musí být jednotky chránìny proti
mechanickému poškození a povìtrnostním vlivùm. Nesmí docházet k hrubým otøesùm a teplota
okolí nesmí pøesáhnout +50°C.
15
Nebude­li v objednávce urèen zpùsob pøejímky, bude za pøejímku považováno pøedání jednotek
a pøíslušenství dopravci.
Jednotky musí být skladovány v krytých objektech, v prostøedí bez agresivních par, plynù a
prachu. V objektech musí být dodržována teplota v rozsahu ­5 až+40°C a relativní vlhkost
max. 80%. Pøi manipulaci po dobu skladování musí být jednotky chránìny proti mechanickému
poškození.
V rozsahu dodávky je kompletní jednotka MONZUN, pøiložené osvìdèení o jakosti a kompletnosti
s razítkem kontroly a návod pro instalaci, obsluhu a údržbu.
Výrobce poskytuje na jednotky záruku 24 mìsícù od data expedice. V pøípadì uzavøení servisní
smlouvy s firmou MANDÍK, a.s. je záruèní doba 36 mìsícù. Záruka na výmìníky z nerezavìjící
oceli je 8 let.
Jednotka musí být instalována v souladu s platnými normami a pøedpisy.
Teplovzdušné jednotky se nesmìjí instalovat v místech s možným rizikem výbuchu jako napø.
sklady benzínu, rozpouštìdel, olejù, místa s výskytem par chlóru, trichloretylenu, perchloru nebo
místa s vysokým obsahem hoølavých prachù a døevìných pilin apod.
Instalace zaøízení musí být provedena kvalifikovaným pracovníkem k tomu zpùsobilým dle
pokynù výrobce a platných norem (ÈSN 06 1008; EN 1020, èl. 7.4.; ÈSN 33 2000; EN 15001­1;
TPG 704 01).
Zásady instalace:
a) Podmínky pro pøipojení jednotek na plynový rozvod a elektrickou sí jsou uvedeny v
kapitole 14.2. a 14.3.
b) Provedení a montហspalinovodu musí respektovat normu ÈSN 73 4201. Pøíklady
typové instalace jsou uvedeny v kapitole 14.4.
Množství spalovacího vzduchu pro jednotky musí odpovídat TPG 704 01
c) Doporuèená výška instalace Z (mm) jednotek Monzun VH/CV Z (s vyústí s
naklápìcími žaluziemi na výtlaku) je uvedena v Tab. 6.1.1
d) Minimální prostor pro instalaci jednotky:
Z boèních stran musí být zajištìn volný pøístup (min. 500 mm) k hoøákové komoøe a k
výmìníku. Pro urèení bezpeèné vzdálenosti jednotek a spalinovodù od povrchu
stavebních hmot platí ÈSN 06 1008.
Zadní panel jednotky Monzun
PØISÁVÁNÍ VZDUCHU PRO SPALOVÁNÍ
ODVOD SPALIN
PØIPOJENÍ PLYNU
SERVISNÍ PØEPÍNAÈ
PRÙCHODKY PG 13,5 ­ 4 ks
16
Pøipojení plynu
Napojení jednotek s výkonem do 50 kW se øeší dle EN 1775 Zásobování plynem ­ plynovody v
budovách ­ provozní požadavky; napojení jednotek nad 50 kW se øeší dle EN 15001­1
Zásobování plynem ­ Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro prùmyslové využití
a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro prùmyslové a neprùmyslové využití.
V potrubí musí být pøi provozu jednotky zaruèen stabilní nekolísající tlak plynu ZP, P­PB dle
Tab. 6.1.1.
Dle platných pøedpisù musí být potrubí ukonèeno plynovým kulovým kohoutem v blízkosti
pøipojení jednotky (obr. 25). Vlastní pøipojení jednotky k plynovému potrubí je pružnou plynovou
hadicí, pøípadnì pøes šroubení.
Vstupní trubka pro pøipojení plynu je ukonèena vnìjším závitem:
­ G1/2“ u jednotek Monzun 130 až 350, minimální svìtlost plynové hadice je 12 mm;
­ G3/4“ u jednotek Monzun 400 až 800, minimální svìtlost plynové hadice je 20 mm.
VYÚSTÌNÍ PLYNOVÉ TRUBKY
KULOVÝ KOHOUT
PLYNOVÁ HADICE
Pøipojení jednotky musí být provedeno pouze organizací, která má k tomu pøíslušné oprávnìní.
Pøed pøipojením je nutné zkontrolovat, zda druh a tlak plynu odpovídají údajùm na štítku (na
zadním panelu jednotky).
Plynová hadice podléhá pravidelným revizím a kontrolám jako plynové rozvody. (TPG 704 01)
Hadice je nutné chránit pøed mechanickým namáháním a agresivními látkami. Hadice nesmí být
namáhána tahem.
Elektrické pøipojení
Jednotky Monzun VH/CV se pøipojují na svorkovnici XP silovým pøívodem s odstavným
vypínaèem. Pro dimenzování pøívodu je rozhodující pøíkon použitého ventilátoru. Výrobce
doporuèuje instalovat tepelnou ochranu ventilátoru. Typy tepelných ochran viz
pøíslušenství.
Jednotky Monzun VH/CV musí být pøipojeny dle platných norem na soustavu TNC­S.
Silový pøívod musí mít pøedepsané jištìní dle ÈSN 33 2000­5­54 a ÈSN 34 1610.
Jednotky Monzun jsou dle ÈSN EN 61140 elektrickým spotøebièem I tøídy a jsou opatøeny
svorkou pro pøipojení ochranného vodièe. Tato svorka musí být dle výše uvedené normy pøipojena.
17
Odvod spalin a pøívod spalovacího vzduchu
Odvod spalin je nucený, kouøovodem mimo objekt.
• Spotøebiè je zaøazen dle zpùsobu odvodu spalin do kategorií B22, C12 a C32 ­
viz. EN 1020.
• Provedení a montហspalinovodu musí respektovat normu ÈSN 73 4201.
• Teplovzdušné jednotky jsou vybaveny odtahovým ventilátorem, jehož správný chod
kontroluje manostat, který mìøí pokles tlaku ve spalinovodu (pøi ucpání spalinovodu
nebo pøíliš vysokých tlakových ztrátách je zaøízení odstaveno z provozu).
• Maximální teplota spalin na výstupu z jednotky nepøesahuje 200°C.
• Provedení spalinovodu musí zabránit pronikání kondenzátu do odtahového ventilátoru.
• Teplovzdušná jednotka je vybavena dvìma hrdly – jedno pro pøipojení spalinovodu a
druhé pro pøisávání vzduchu.
• Odvod spalin lze realizovat: ­ spalinovodem ukonèeným koncovou hlavicí;
­ koaxiálním komínem, který souèasnì øeší odvod spalin
a pøisávání vzduchu pro spalování.
• Spalovací vzduch lze nasávat: ­ z prostoru, kde je umístìna jednotka;
­ z venkovního prostøedí potrubím pro pøisávání;
­ koaxiálním komínem, který souèasnì øeší odvod spalin
a pøisávání vzduchu pro spalování.
• Souèet hodnot tlakových ztrát systému pro pøisávání vzduchu a pro odvod spalin
– viz Tab 14.1.1.
• Rozmìry spalinovodu a potrubí pro pøisávání vzduchu:
Monzun VH/CV 130 až 180 – DN80, DN100;
Monzun VH/CV 250 až 350 – DN100, DN130;
Monzun VH/CV 400 až 450 – DN100, DN130, DN150;
Monzun VH/CV 520 až 700, CV 800 – DN130, DN150
Pøíklady typového provedení odvodu spalin a pøívodu spalovacího vzduchu
18
Odvod spalin
Pøívod spalovacího
vzduchu
Odvod spalin
Pøívod spalovacího
vzduchu
Navrhování a objednávání spalinovodù se provádí dle TPM 047/05 Spalinovody.
19
Tlakové ztráty komponentù pro odvod spalin a pøisávání vzduchu
2
2,5
4
8
28
37
6
7
8
4
5
1,5
1,5
2
4
16
23
3
4
5
2
3
3,5
4
6
11
43
51
10
12
14
6
8
2
2
2
6
21
28
5
6
7,5
3
4,5
3
3
5
10
27
33
7
9
11
5
6
1
1
2
5
12
14
3
4,5
5,5
2
2
3
4
6
12
31
38
9
12
14
6
7
1
1,5
3
6
16
19
4,5
5,5
6,5
3
3
3,5
4,5
7
14
35
44
11
14
16
7
8
1,5
2
4
8
19
21
5
7
7,5
4
4,5
4
5
8
16
44
53
13
16
18
8
9
2
2,5
4,5
9
21
23
6
8
9
4,5
5
1
2
3,5
5
14
17
4
5
6
3,5
3
5,5
6,5
11
22
53
66
15
18
21
11
13
2,5
3
5
10
24
28
7
9
10
5
6
1,5
2,5
4
7
19
20
5
6
7
4
4
3
3,5
6
13
29
35
8
11
12
6
7
2
3
4,5
9
21
24
6
8
9
4,5
4,5
3,5
4,5
7
14
33
41
10
12
14
7
9
2,5
3,5
5
10
25
28
7
9
10
5
6
4
5
8
16
44
53
12
14
16
8
10
2,5
4
5,5
11
30
33
8
10
11
5,5
7
5,5
6,5
11
22
55
65
15
16
18
11
14
3
4,5
6,5
13
35
39
9
12
14
6,5
7,5
Tlaková ztráta kolena flexo 45° odpovídá tlakové ztrátì trouby flexo o délce 0,5 m.
Tlaková ztráta kolena flexo 90° odpovídá tlakové ztrátì trouby flexo o délce 1,0 m.
Tlaková ztráta kolena flexo 45° odpovídá tlakové ztrátì trouby flexo o délce 0,5 m.
Tlaková ztráta kolena flexo 90° odpovídá tlakové ztrátì trouby flexo o délce 1,0 m.
20
Vnitøní elektrozapojení jednotky Monzun VH 130E až 520E ­ s 1­fázovým ventilátorem
21
Vnitøní elektrozapojení jednotky Monzun VH 130ED+ až 300ED+ s 1­fázovým ventilátorem
do 2,5A
22
Vnitøní elektrozapojení jednotky Monzun VH 130EM+ až 300EM+ s 1­fázovým ventilátorem
do 2,5A
23
Vnitøní elektrozapojení jednotky Monzun VH 350ED+ až 520ED+ s 1­fázovým ventilátorem od
2,5A do 10A
24
Vnitøní elektrozapojení jednotky Monzun VH 350 EM+ až 520 EM+ s 1­fázovým ventilátorem od
2,5A do 10A
25
+SA
+PR2
+PR1
Alarm
O
E
N
J3
15
JT2
14
JT1
13
­N
12
J6
J2
N
N
N
N
N
N
N
11
J5
10
9
A2
A1
­XF
Vìtrat
C
Topit
H
Min/Max
H1
­KA1
1
8
4A
7
­FU2
2
6
5
Line
N
26
3x400VAC/50Hz
S2
S1
KM2
KM3
­KA2
A2
S3
A1
PE
X2
­X3
­X4
­X1
N
U2
W2
C
2
2
C
C(1)
1(2)
1
2(3)
2
85°C
C
1
1
E2
1
2
P
CM
3
3
3
­H1
­H2
3
3
Alarm
KM1
1
E1
M
KM2
1
Flame
Zapalovací elektrody
Odruaovací filtr
Kontrolka napájení (zelená)
Kontrolka start/blokování (èervená)
Kontrolka hoøení (oranžová)
Kontrolka pøehøátí (èervená)
Automatika hoøáku
Havarijní termostat hoøáku
Vzduchový manostat
Panel regulace
Provozní termostat hoøáku
Provozní termostat ventilátoru
110°C
PE
L
KM3
­SM
EZ
FO
H1
H2
H3
H4
HA
HT
MV
PR
PTH
PTV
­PTH
­HT
90°C
Start
44
21 KA1 24 22 21 KA1
41
31 34 21 KM3 24
22 21
KA2
KA1
KM2
1
Power
11 KA2 14
3
1
PE
V2
M
2
60°C
4
21 KA1 24
PE
L
12
1
­ST
­PTV
PE
11
N
2
1
3
PE
L
N
2
1
V2
U2
W2
W1
V1
U1
PE
U1 V1 W1
LEGENDA:
1
e
PE
KM1
L2
N
2
Load
e
L1
3
v
v
L
L3
4
­FO
­XP
J1
PV
RO
SA
SM
ST
TV
VS
VV
XF
XM
XP
XS
Plynový ventil
Regulátor otáèek ventilátoru
Skøíò agregátu
Servisní pøepína
Spalinový termostat
Teplotní èidlo výduchu
Ventilátor spalin
Ventilátor výduchu
Ovládací svorky (230VAC)
Svorky modulace (0­10V DC)
Svorky pøívodu (230VAC)
Svorky signalizace Chod, Porucha (230VAC)
POZNÁMKA:
­MV
1) zapojení dvou vzduchových ventilátoro je provedeno dle výkresu 220­026­127
­H3
­H4
­EZ
20kV
Vnitøní elektrozapojení jednotky Monzun VH/CV ED+ se tøífázovým ventilátorem
­HA
­XS
Flame
Vnitøní elektrozapojení jednotky Monzun VH/CV EM+ s 3­fázovým ventilátorem
27
Zapojení dvou 3­fázových vzduchových ventilátorù agregátu Monzun CV 600ED+ až 800ED+
a CV 600EM+ až 800EM+
+SA
U2
V2
W2
U2
V2
W2
PE
W1
V1
U1
W1
V1
U1
X2
1
2
X4
PE
TK
TK
+PK
VV1
W1
V1 3
U1
TK1
M
PE
W2
V2
VV2
U2
W1
TK2
V1 3
U1
TK1
+SA
M
PE
W2
V2
U2
TK2
LEGENDA:
SA Skøíò agregátu
PK Propojovací krabice
VV Ventilátor výduchu
Vnitøní elektrozapojení jednotky Monzun je možné upravit dle pøání zákazníka. Pøípadné zmìny
je nutno konzultovat s výrobcem.
Pro jednotky Monzun je možné na pøání zákazníka použít tøífázové ventilátory. Použití ventilátorù
je nutno konzultovat s výrobcem. Schéma vnitøního zapojení a pøipojení ovládacích skøíní na
vyžádání u výrobce.
28
Použití ovládacích skøíní pro jednotlivé typy jednotek Monzun
OM
OMD
OM
OMD
REMON
REMON
­ umožòuje manuální øízení jednotek Monzun E v závislosti na teplotì
(termostat), popøípadì na teplotì a týdenním programu.
29
­ Regulace umožòující manuální øízení jednotek Monzun E a ED+ v režimech
ZIMA a LÉTO. Krytí skøínì je IP 53. Ovládací skøíò je možné doplnit pro øízení v režimu ZIMA
termostatem nebo termostatem s týdenním programem (není souèástí výrobku).
­ Jedná se o ovládací skøíò OM vybavenou mikroprocesorovým
regulátorem UC301 urèeným ke dvoustupòovému øízení vytápìcích systémù. Regulátor je
vybaven týdenním programem. Pøepínání výkonu u jednotek Monzun ED+ je automatické. Krytí
skøínì je IP 53 a regulátoru UC301 je IP 20.
30
31
32
­ Regulace umožòující øízení jednotek Monzun E (jednostupòové øízení
výkonu), ED+ (dvoustupòové øízení výkonu) a EM+ (modulované øízení výkonu) v režimech ZIMA
a LÉTO podle naprogramovaných hodnot v týdenním cyklu, do programu je možné nastavit až
10 teplotních zmìn dennì. V cenì je zahrnuto teplotní èidlo pro snímání teploty ve vytápìném
prostoru. Krytí ovládací skøínì je IP 65, krytí teplotního èidla je IP 40. Ovládací skøíò REMON
komunikuje s PC. K regulaci je možné dodat software na PC, který monitoruje teplotu v prostoru
a teplotní výkon jednotky vèetnì grafického zobrazení a statistiky.
33
Tepelná ochrana ventilátoru spoèívá v odpojení ventilátoru od sítì po rozepnutí termokontaktu,
který je integrován v motoru ventilátoru. Tepelná ochrana zajistí, že se po snížení teploty
ventilátor opìt nezapne. Zapnutí ventilátoru musí zajistit obsluha.
Ochrana S­ET10 (IP55)
Ochrana S­ET10E (IP20)
Schéma zapojení S­ET10E(S­ET10)
34
Èelní vyús úhlová s naklápìcími žaluziemi pro instalaci na výtlaku jednotek Monzun
VH/CV 130 – 520 Z.
590
308
548
670
348
598
670
348
678
1050
538
678
Vyús svislá úhlová s naklápìcími žaluziemi pro instalaci na výtlaku jednotek Monzun
VH je urèena k svislému výfuku proudu vzduchu, popøípadì k rozptýlení do stran. Osazuje se na
èelní stranu jednotky pro svislou instalaci. Každý list vyústi je možno samostatnì nastavit. Je
vyrobena z pozinkovaného plechu a opatøena práškovou barvou.
35
500
500
273
560
560
303
710
560
378
Konzole pevná pro instalaci jednotek Monzun VH 130 ­ 700 a CV 130 ­ 800 na nosnou svislou
konstrukci.
935
500
400
585
615
1140
600
500
725
865
Konzole otoèná pro instalaci jednotek Monzun VH 130 ­ 350 na nosnou svislou konstrukci.
Alternativnì lze také jednotku Monzun pøipevnit na otoènou konzoli, umožòující natoèení zaøízení
na obì strany. Po instalaci se musí otoèná konzole pevnì zafixovat. Takto se jednotka upevòuje
pouze za závìsné body umístìné na spodním panelu.
Upozornìní: Natoèení jednotky nesmí být v kolizi s odvodem spalin a pøívodem plynu.
36
Kotvení konzole a upevnìní jednotky Monzun na konzoli.
608
250
177,5
406,5
668
250
202,5
381,5
765
250
242,5
371,5
648
250
242,5
371,5
608
250
177,5
436,5
668
250
202,5
521,5
765
250
242,5
621,5
648
250
242,5
621,5
Instalace na závìsné
body horního panelu
Instalace na závìsné
body spodního panelu
37
38
MANDÍK, a.s.
Dobøíšská 550
26724 Hostomice
Èeská republika
Tel.: +420 311 706 706
Fax: +420 311 584 810, 311 584 382
E­Mail: [email protected]
www.mandik.cz
Výrobce si vyhrazuje právo na zmìny výrobku. Aktuální informace o výrobku jsou uvedeny na
www.mandik.cz

Podobné dokumenty

TPM 041_05_zm5.ppp

TPM 041_05_zm5.ppp Běžným provozním palivem jednotek MONZUN je: • zemní plyn – ZP (G20) • propan-butan – PB (G30/G31) • propan – P (G31)

Více

MONZUN - VH RTI Technické podmínky

MONZUN - VH RTI Technické podmínky Jednotka Monzun VH/CV-RTI umožňuje provoz s ohřevem (větrání a vytápění) a bez ohřevu (větrání). Větrání s ohřevem a vytápění Provoz jednotky je řízen řídící automatikou. Po zapnutí chodu se nejprv...

Více

MT 6, 8, 10 - návod k instalaci, obsluze a údržbě

MT 6, 8, 10 - návod k instalaci, obsluze a údržbě Pro správnou funkci musí být kotel pøipojen k plynovému potrubí, potrubí otopného systému, odtahu spalin a musí být zajištìn dostateèný pøívod spalovacího vzduchu (viz kap. Uvedení do provozu). Kot...

Více

MONZUN - TE Návod k instalaci

MONZUN - TE Návod k instalaci Je určena k rozptýlení proudu vzduchu vystupujícího z ohřívače do čtyř stran. Osazuje se na čelní stranu ohřívače pro podstropní instalaci. (vyúsť základní není osazena).

Více

listy 9 2012~1

listy 9 2012~1 Stavbu provede firma Spilka a Øíha s.r.o., která ve výbìrovém øízení na zhotovitele stavby nabídla nejnižší cenu: 4 657 109,- Kè vèetnì DPH. (Výbìrovým øízením na zhotovitele stavby se obci podaøil...

Více

HELIOS Návod k instalaci OI

HELIOS Návod k instalaci OI - STOP “ přepněte do polohy „STOP“ a zpět do polohy „ “ nebo „ “. Pokud i po několikanásobném zapalovacím cyklu se infrazářič nepodaří uvést do provozu, volejte servisní organizaci. 5. Výkon dvoust...

Více

Ceník - RICOMGAS

Ceník - RICOMGAS - sestavy úseku komínu - geometricko-funkèní urèení prvkù k pøipojení od spotøebièù až ke komínové hlavì - dodržení celkové pøípustné délky úseku komínu - vyhotovení objednávky pro již urèené prvky...

Více

Chladící věže Ultralite FCT Pokyny k provozu a údržbě

Chladící věže Ultralite FCT Pokyny k provozu a údržbě Zaøízení Ultralite FCT spoleènosti Baltimore Aircoil Company bylo zkonstruováno tak, aby zaruèovalo za pøedpokladu øádné montáže, provozu a údržby, dlouhodobou životnost a bezporuchový provoz. Pro ...

Více

HELIOS Návod k instalaci OID

HELIOS Návod k instalaci OID konfiguračního softwaru ModComTool, který je zdarma ke stažení na webu www.domat.cz. Pokud je rozdíl mezi nastavenou a žádanou teplotou velký (např. více než 2 K), jsou oba dva výstupy sepnuté a vy...

Více