Výroční zpráva | Annual report 2010

Transkript

Výroční zpráva | Annual report 2010
Foto: Vojta Brtnický
Výroční zpráva | Annual report 2010
Obsah
Contents
3-4
Úvodní slovo / Introductory word
5-12
Festival TANEC PRAHA 2010 v Praze / Festival TANEC PRAHA 2010 in Prague
13-20
Festival TANEC PRAHA 2010 v regionech / TANEC PRAHA 2010 in regions
21-24
Festival TANEC PRAHA 2010 workshopy / Festival TANEC PRAHA 2010 – workshops
25-33
Divadlo Ponec – program / Ponec theatre – programme
34-37
Přehled představení v divadle Ponec 2010 / Performances at Ponec theatre 2010
38
Představení konaná v rámci festivalu TANEC PRAHA 2010 v Praze / Performances held within TANEC
38
39
Představení TANEC PRAHA 2010 v regionech / Performances held within TANEC PRAHA 2010 in regions
40
Přehled představení uvedených v zahraničí / Review of performances abroad
40
Přehled představení produkovaných / koprodukovaných Tanec Praha o. s. a divadlem Ponec
odehraných v roce 2010 mimo divadlo Ponec / Review of performances produced and co-produced by Tanec Praha civic association and Ponec theatre in 2010 besides Ponec theatre
41
42
PRAHA 2010 Festival in Prague
Představení pro děti konaná v rámci festivalu TANEC PRAHA 2010 / Performances for children held within TANEC PRAHA 2010
Představení v rámci festivalu Česká taneční platforma 2010 / Performances within Czech Dance Platform
Festival 2010
Tanec Praha – historie / history
43-45
Náklady a výnosy občanského sdružení Tanec Praha v r. 2010 / Expenses and incomes of Tanec Praha civic association in 2010
46-48
Povinné přílohy k daňovému přiznání za r. 2010 / Obligatory supplements to tax return for 2010
49-50
Audit
51-74
Česká taneční platforma 2010 / Czech Dance Platform 2010
75-76
Členský klub s Poncem na trati / Membership club On a track with Ponec
77-78
Tanec dětem / Dance to children
Úvodníslovo
VýročnízprávaTanecPraha2010|str.3
Introductoryword
Rokrelativnístabilizace
Ohlédnutízarokem2010vyzývákmírnémuoptimismupřesveškerékatastrofickéscénářetzv.globálníekonomickékrize,kterouvnímám
mnohemvícejakokriziduchaahodnotvnejvyššíchsféráchspolečnosti.Vtěchtosféráchsenaštěstínašeobčanskésdruženínevyskytuje,jeho
činnost nepatří ani mezi vyhledávaný mainstream. Tanec patří v Čechách k menšinovým žánrům, možná právě proto regeneruje tak rychle
avykazujeneuvěřitelnouodolnostaenergii,kterávycházínaprvnímmístězmladýchčlenůtýmu,jichžnadálepřibývá.
Velmi mě těší zájem mladých lidí o práci v Tanci. Není veden honbou za penězi, těch se u nás nedostává, ale přáním sloužit něčemu
smysluplnému,hodnotnémuazískávatcennézkušenostivoblasti,kterásicenenínavýsluní,alestálevícepřitahujemladouastřednígeneraci,
vzdělanéhodiváka.Tanecmáneuvěřitelnouschopnostposílitduchaitělo,zážitekzvrcholnéhopředstavenípřetrvávávmyslivděčnýchdiváků
poceláléta,aleještěkrásnějšíjezkusitvšenavlastníkůži.Vhlaváchmladéhotýmusetakzrodilaběhemroku2010novádramaturgickářada
„tančíren“,kterávyprofilovalanásledujícírokvPonci.
Impulsembylyiúspěchyinteraktivníchakcívrámcipředstaveníprodětiaškoly.Vprůběhuroku2010divadloPoneczásadněrozšířilo
pestrost této nabídky, jakkoli muselo jeden ze slibných projektů pro školy naopak radikálně ukončit. Důvodem bylo opakované porušování
pravidel,atojekapitolavevztahuumělec–manažerneustáleseopakující.Vytvářetumělcůmoptimálnípodmínkyprotvorbuaprezentaci
neznamená tolerovat cokoli. Divadlo má svůj řád, normy, přísná bezpečnostní pravidla a nemůže nést rizika ohrožující jeho chod, natož
návštěvníky.Velmisicením,ževeřejnémíněnízůstalodivadlunakloněno.
Profesionální práce týmu byla pak velmi pozitivně hodnocena během dalších profilových aktivit: České taneční platformy a festivalu
TANEC PRAHA. Dovolte mi proto poděkovat všem, kteří mají na úspěšném roce 2010 svůj lví podíl: Jsou to Alena Brožová, Jitka Štecová
aKateřinaVišinská,manažerskyzcelasamostatněaodpovědněřídícítřihlavníaktivityTancePrahaazároveňintenzivněpřemýšlejícíodramaturgii
sochotoujezditnazahraničníplatformyaakce,vidětdesítkyDVDaaktivnětakovlivňovatpráciUměleckérady.Jejichnevyčíslitelnýpřínosje
tímvětší,čímlépesedaříudržettýmovéhoduchasdalšímidůležitýmičlenykolektivu.JsoutoDanielaŘeháková,ekonomka,IlonaDaňková,
officemanažerka,MíšaKernováaKateřinaHorváthová,PRamarketingmanažerky,DanaNekardová,manažerkaTanceškolám,vneposlední
řadětaképrovoznětechnickýtýmPonce(JakubHradilek,PavelKotlík,VeronikaHladká,FilipŠamalík,VladimírBasjuk,MichalKábele,Luboš
Morávek)ařadaexternistů.
Promouosobubylasilnáoporavtýmunaprostozásadní.Samostatnostakompetentnostmanagementumiumožnilaponořitseparalelně
dointenzivníhodruhéhokolabojeměstaPlzeňoprestižnítitulEvropskéhlavníměstokultury.KdozažilPrahu2000,nejspíškroutilhlavou,zda
mátakovýprojektsmysl.ČRsealemůžetímtotitulempyšnitpouzejednouza15letajetovelkášanceukázat,jakvýznamnourolihrajekultura
prokultivacispolečnosti,proměnuatmosféryměstaaregionu,vytvořenínovýchpříležitostíatedyiprostorprodiverzifikacikulturnínabídky,
komunitnífunkciumění,vzdělávacíprogramy...jetoneuvěřitelnášance,dokáže-lisejítým,občanéipoliticichopit.Tosealevzemíchbývalého
Pro mě má Plzeň 2015 ještě jeden rozměr: šanci pro tanec. Inspirující
francouzskýmodeldecentralizaceživéhouměnímimohlavníměstopřineslnečekané
výsledky.Unásnictakvelkoryséhoneexistuje.Aleipodstatněskromnějšípodmínky
prouměleckoutvorbuvregionechmohouvyvolatzázračnéefekty.Mýmbytostným
přánímjevytvořitjeprávěnaPlzeňsku.
Foto / Photo: G. Batardon
východníhoblokuzatímnedaří.OtovětšívýzvoujePlzeň2015.
Oběpráce,vTanciPrahaivPlzni,minapomohlydetailnějivnímat,jakprincipiálně
seproměňujímyšlenkovéproudyvdnešníspolečnosti.Jakkolinadálevévodíkonzum
a komerce, stále více sílí skupiny lidí, kteří chtějí jít zcela jiným směrem. Největším
kapitálemvnašíspolečnostiječlověk.Sázkanalidskýpotenciálaotevíráníprostoru
prokreativitujevnaší,vzdělanostníspolečnostiurčitěvětšíšancínaúspěchnežcelá
ryzesoutěživěladěnálisabonskástrategie.Mocbychsipřála,abytovnímalostále
víceobčanů,odbyznysmanůponejvyššípolitiky.
zakladatelkaapředsedkyněsdružení
YvonaKreuzmannová,
23.6.2011
Úvodní slovo
str. 4
Introductory word
A year of relative stabilization
Summarizing the year 2010 makes me feel slightly optimistic, despite all the catastrophic scenarios of the so-called global economic crisis
– a crisis I personally consider more as a crisis of ethos and values in high society. Luckily, the life of our civic association is neither taking place
in the high society sphere, nor is the association producing high-demand mainstream cultural products. Dance in the Czech Republic is
a marginal genre, which may be why it regenerates so quickly and why it displays such incredible resistance and energy. It should be noted that
the last two mentioned features are, above all, a product of an effort of young members of the team who are more and more numerous.
I am very pleased by the fact that young people are interested in working at Tanec Praha. They are not motivated by the vision of earning
money as money is something we are short of. They want to invest their power into something meaningful and valuable, they want to acquire
useful experience in a field that has not yet earned its place in the sun, yet it is attracting more and more people from younger and middle-aged
generations as well as educated people. Dance has the amazing power to strengthen the spirit and the body: an experience of a top quality
show is for many years imprinted in the minds of grateful spectators. However, the experience is even more intense when one gets the chance
to try dance herself or himself. Thus the year 2010 saw the young team come up with a new programme line of “dance halls” which became
a profile programme line of Ponec theatre season.
Another positive impulse was that of the success brought by interactive events within our programme for kids and schools. In 2010, the
offer for kids at Ponec theatre has been widened considerably, despite the fact that one of the most promising projects for schools had to be
dismissed under radical circumstances. The reason was simple: breaking rules – an omnipresent motive in the relationship between an artist and
a manager. Establishing optimal conditions for artistic creation and presentation doesn’t engage one to tolerate just anything. Theatre, the same
as any other institution, has its own regulations, norms, and strict security directives. The theatre is responsible for the security of the building
and, even more importantly, that of the audience. I indeed appreciate that public opinion has remained on our side. The professional work of the team was very well judged during other profile activities of the association: Czech Dance Platform and TANEC
PRAHA festival. I would hereby like to thank all those who have their lion share on the successful year 2010:
They are Alena Brožová, Jitka Štecová, and Kateřina Višinská, managers of the three main activities of Tanec Praha, working independently and
responsibly and at the same time ceaselessly pondering the programme, willing to travel around foreign platforms and other events, willing
to watch dozens of DVDs, and thus actively contribute to the work of the artistic board. Their involvement is of elementary importance and it
so, among other things, also due to the team spirit generated by other important members of the collective. They are Daniela Řeháková, the
association’s economist, Ilona Daňková, office manager, Míša Kernová and Kateřina Horváthová, PR and marketing managers, Dana Nekardová,
manager of Dance to Schools project, and, last but not least, the whole operational and technical team of Ponec theatre (Jakub Hradilek, Pavel
Kotlík, Veronika Hladká, Filip Šamalík, Vladimír Basjuk, Michal Kábele, Luboš Morávek) as well as a number of external workers.
For me personally it was crucial to be able to rely on such a strong team. The independence and skills of the association’s management
enabled me to immerse concurrently into another project: the fight of the city of Pilsen for the prestigious title of the European Capital of
Culture. Those who remember Prague 2000 may wonder whether such a project is even worth trying. Nevertheless, the Czech Republic only
gets the opportunity to bear the title once in 15 years and the opportunity is a huge one: it enables us to show how important a role culture
plays in the cultivation of society, in changing the atmosphere of a city and a region, in creating new possibilities, in enlarging space for
diversification of cultural offer, in community function of arts, in educational programmes... It indeed is a great opportunity once the team, the
citizens, and the politicians reach mutual understanding. Which is exactly what the former Eastern Block countries haven’t been able to reach
so far. Pilsen 2015 is a challenge all the more for that.
For me Pilsen 2015 has yet another dimension: it is an opportunity for dance. The inspiring French model of decentralisation of performing
arts out of the capital has been surprisingly successful. There is no equivalent to it in our country in terms of progressiveness. However, even
much more modest conditions for artistic creation in the regions can bring miraculous effects. It is my inner personal wish to create these in the
region of Pilsen. Both my jobs, that at Tanec Praha and the one in Pilsen, have helped me to perceive in more detail how crucially life philosophy is changing
in our present society. As much as it still is the consumerism and commerce that are dominating, there are more and more people who want to
take a different road. A human being is the greatest of all capitals our society can generate. To invest into human potential and into enlarging
space for creativity is, in our education-based society, indubitably a more promising plan than the whole competition-based Lisbon strategy.
I would very much appreciate if more and more among us understood it – whether we are citizens, businessmen or politicians.
founder and president of the association, Yvona Kreuzmannová,
23. 6. 2011
XXII. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL SOUČASNÉHO TANCE A POHYBOVÉHO DIVADLA
XXII. INTERNATIONAL FESTIVAL OF CONTEMPORARY DANCE AND MOVEMENT THEATRE
www.tanecpraha.cz
Foto: Anna Kirschner
Foto: Štěpán Látal
Ilustrace: Martina Valihrachová
Výroční zpráva Tanec Praha 2010 | str. 5
Festival TANEC PRAHA 2010 v Praze
TANEC PRAHA 2010 V PRAZE | IN PRAGUE:
PONEC
Po | Mo | 7. 6. + Út | Tu | 8. 6. | 20.00
Compagnie Pál Frenák (HU, FR): Twins
Sebastian Belmar (CHL) | DOT504 (CZ): Site-specific
str. 6
V
T
d
T
Čt | Th | 10. 6. | 20.00
P
H
Evropská taneční laboratoř 1 | European Dance Laboratory No 1
Happy (POL)
P
Pá | Fr | 11. 6. | 20.00
Maya Lipsker (ISR) | VerTeDance (CZ): Transforma
Ne | Su | 13. 6. + Po | Mo | 14. 6. | 20.00
Debris Company (SK): Hexen
Compagnie José Besprosvany (BE): Récitations
St | We | 16. 6. | 20.00
Compagnie Nicole Seiler (CH): Ningyo
V
P
R
o
P
P
w
D
A
p
b
p
Ne | Su | 20. 6. + Po | Mo | 21. 6. | 20.00
H
Evropská taneční laboratoř 2 | European Dance Laboratory No 2
Dora Hoštová (CZ): Tore
Company Decalage (UK): Appel
Jarek Cemerek (CZ): Void Amongst Humans
La Macana (ESP): VEN
H
TANEČNÍ UDÁLOSTI SEZONY | DANCE EVENTS OF THE YEAR:
P
P
p
HUDEBNÍ DIVADLO KARLÍN | KARLIN MUSICAL THEATRE
Út | Tu | 22. 6. + St | We | 23. 6. | 20.00
Jasmin Vardimon Company (UK): Yesterday
Út | Tu | 29. 6. | 20.00
les ballets C de la B | Alain Platel (BE): Out of Context – for Pina
TANEC PRAHA 2010 V REGIONECH | IN REGIONS:
5. 6.–23. 6.
Brno, České Budějovice, Český Krumlov, Choceň, Olomouc, Pardubice, Plzeň, Valašské Meziříčí
TANEC PRAHA 2010 WORKSHOPY | WORKSHOPS:
4. 6.–29. 6. | Studio [email protected] – Hala 30
Intenzivní lekce současného tance pro aktivní tanečnice a tanečníky pod vedením umělců vystupujících na festivalu TANEC PRAHA 2010. | Intensive
contemporary dance classes for active dancers led by artists performing at the TANEC PRAHA 2010 Festival.
Výstava fotografií Miloše Šindeláře
Po celou dobu festivalu k vidění ve foyer divadla Ponec. Vernisáž: 7. 6. v 18 hodin. | An exhibition of photographs by Miloš Šindelář: on display throughout
the festival in the foyer of the Ponec Theatre. Vernissage: June 7 at 6:00 p.m.
Program a více informací: www.tanecpraha.cz
F
h
R
H
Výroční zpráva Tanec Praha 2010 | str. 7
PONEC
Po | Mo | 7. 6. + Út | Tu | 8. 6. | 20.00
Compagnie Pál Frenák (HU, FR): Twins
Ch: Pál Frenák
Inscenace předního maďarského choreografa žijícího mezi Paříží
a Budapeští na téma dvojčat konfrontuje symboly a příznaky tohoto
fenoménu. Jsou oba jedinci z dvojčat nezávislými osobnosti nebo
paralelními totožnými bytostmi? Kdo se stává loutkou a kdo vůdčí
bytostí z masa a kostí?
The production by the leading Hungarian choreographer living between
Paris and Budapest confronts the symbols and signs of the phenomenon
of twins. Is each twin a unique person or are they parallel, identical
beings? Who becomes the puppet and who becomes the master made
of meat and bones?
N
D
C
Za podpory | With support from:
Sebastian Belmar (CHL) | DOT504 (CZ): Site-specific
C
z
v
H
m
t
Ojedinělé spojení chilského choreografa a předního českého tanečního souboru DOT504 v site-specific projektu, který vznikl u příležitosti zahájení XXII.
ročníku ve venkovních prostorách divadla Ponec.
Z
A unique combination of a Chilean choreographer and the leading Czech dance company DOT504 in a site-specific project created for the opening of the XXII
season in the outdoor space of the Ponec Theatre.
P
Čt | Th | 10. 6. | 20.00
Evropská taneční laboratoř 1 | European Dance Laboratory No 1
Happy (POL)
Ch: Nigel Charnock
Podobně jako v Čechách pracoval proslulý Nigel Charnock (původně člen DV8 Physical Theatre) s nezávislými tanečníky z NANOHACH, vybral si v Polsku devět
tanečníků, kteří pod jeho taktovkou tančí a zpívají příběh lásky, touhy, vodky a smrti. Projekt uvedli i v prestižním divadle The Place v Londýně. „Radujte se,
buďte šťastní, přijďte na HAPPY!“
„Happy je choreografie o hledání rozkoše a vyhýbání se bolesti. O tom dostat to, co chceme. O udržení si toho, co máme. O touze. Poddání se pokušení. Závislosti.
Chtíči. Lásce. Sexu. Agonii. Slepotě. Víře. Důvěře. Komedii. Tragédii. Smíchu takovém, že z něj pláčete. O tančení, dokud nepadnete.” Nigel Charnock
After working in the Czech Republic with independent
dancers from NANOHACH, the well-known Nigel Charnock
(formerly a member of the DV8 Physical Theatre) has
selected nine Polish performers who under his guidance
dance and sing stories of love, longing, vodka and death.
The project was presented at London‘s prestigious The
Place Theatre. “Rejoice, be happy, come to HAPPY!”
Happy is a piece about looking for pleasure and avoiding
pain. About getting what we want. About keeping what we
have. About longing. Dealing with temptation. Jealousy.
Lust. Love. Sex. Agony. Blindness. Faith. Trust. Comedy.
Tragedy. The kind of laughter that makes you weep. About
dancing until you can dance no more.
Za podpory | With support from:
S
C
C
J
v
s
k
p
T
m
r
d
d
Z
H
Festival TANEC PRAHA 2010 v Praze
str. 8
Pá | Fr | 11. 6. | 20.00
Maya Lipsker (ISR) | VerTeDance (CZ): Transforma
Ch: Maya Lipsker (ISR)
Neustálá změna je naší přirozeností. Pět žen ve hře proměny a zpětné evoluce si přeje
vzájemně naplnit všechna svá přání. Chceme být nedospělé, nevinné ženy, muži, zvířata,
kreatury. „Všechny ženy světa, spojte se, protože když se vám to nepodaří, svět dospěje ke své
záhubě …a nebude to dlouho trvat.” (Ivo Cutler)
Constant change is our nature. Five women in a game of transformation and regressed evolution
are wishing to fulfill each others desires. We want to be infant, innocent female, the male, the
animal, the monster. „Women of the world take over, because if you don‘t, the world will come to an
end and we haven‘t got long.“ (Ivo Cutler)
Ne | Su | 13. 6. + Po | Mo | 14. 6. | 20.00
Debris Company (SK): Hexen
Ch: Stanislava Vlčeková, Daniel Raček
Choreografie Hexen je plná vztahů i samoty. Koexistence vizuálních, hudebních,
zvukových i pohybových prvků působí proti iluzionismu reálného času. Obyčejné
v životě se mění v neskutečné a magické, běžné zápletky tu dostávají nový výklad.
Hexen is full of relationships and loneliness. The coexistence of visual, musical, sound and
movement elements works against the illusion of real time. Usually in life they change into
the unreal and the magical, but the usual complications here receive a new interpretation.
.
Za podpory | With support from:
I
Pod záštitou Vladimíra Valoviče, ředitele Slovenského institutu v Praze | Under the auspices of Mr. Vladimir Valovic, the director of the Slovak Institute in Prague
Compagnie José Besprosvany (BE): Récitations
Ch: José Besprosvany
Tanečnice a zpěvačka v této choreografii jsou jako dvě hlavy na jednom těle.
Setkávají se ve společných bodech – pohledech, záměru i energii. Jako by byla jedna
na druhé závislá, pro tu druhou nepostradatelná. Vytváří novou dimenzi „tělesné
hudby“, založené na slabikách a libých zvucích francouzštiny, zkoumající možnosti
současného tance, hudby a slova.
t
,
The dancer and singer in this piece are like two heads on one body: co-dependent upon
each other. They meet at common points: points of view, intentions and energies. As
though they depend on each other, are indispensable to one another. Together they
create a new dimension of “body music” based on the soft and pleasurable sounds of
French that examines the possibilities of contemporary dance, music and words.
.
Za podpory | With support from:
St | We | 16. 6. | 20.00
Compagnie Nicole Seiler (CH): Ningyo
Ch: Nicole Seiler, YoungSoon Cho Jaquet
Japonské slovo Ningyo („nin“ – člověk a „go“ – ryba nebo tvar) může být
vyloženo jako panenka na hraní či mořská panna. Známá švýcarská choreografka
se opírá o duální podstatu starověkých legend, chápající mořské panny jako
krásné i nebezpečné, lidské i zvířecí bytosti. Postupně rozehrává iluzi mořského
prostoru plnou snových tanečních obrazů, světel a zvuků (DJ).
The Japanese word Ningyo („nin“ – person, and „go“ – fish or shape) can
mean either a toy doll or a mermaid. A well-known Swiss choreographer
relies on the dual nature of old legends, seeing mermaids as beautiful and
dangerous, human and animal beings. The illusion of the sea as a place full of
dreamy dancing pictures, lights and sounds gradually plays out (DJ).
Za podpory | With support from: Ville de Lausanne, Etat de Vaud, Pro
Helvetia – Swiss arts council
Výroční zpráva Tanec Praha 2010 | str. 9
T
Ne | Su | 20. 6. + Po | Mo | 21. 6. | 20.00
Evropská taneční laboratoř 2 |
European Dance Laboratory No 2
H
Dora Hoštová (CZ): Tore
Ch: Dora Hoštová
Zápas s býkem jako rituál z dávné minulosti, ale zároveň rozporuplná tradice.
Nebezpečná hra vyžadující koncentraci, sílu a bojovnost. Aréna – tlukot srdce –
bezchybný krok.
The bullfight as a ritual from long ago, but at the same time an inconsistent
tradition. A dangerous game that requires great concentration, strength and
courage. The arena – beating heart – flawless steps.
Company Decalage (UK): Appel
Ch: Mickael Marso Riviere
Britský soubor založil hiphopový umělec Mickael Marso Riviere. Jeho
choreografie Appel inspirovaná capoeirou, současným tancem a b-boyingem je
založena na živé interakci mezi dvěma tanečníky a hráčem na bansuri (flétna)
a tabla.
The British company was founded by hip hop artist Mickael Marso Riviere.
His Appel inspired by capoeira, contemporary dance and b-boying is based
on live interaction between two dancers and playing on the bansuri (flute)
and the tabla.
Jarek Cemerek (CZ): Void Amongst Humans
„
„
T
S
p
a
p
‚P
‘C
Ch: Jarek Cemerek
Z
Taneční duet Heleny Arenbergerové a Jarka Cemerka provede diváky mnoha rozdílnými
atmosférami, z nichž každá však odráží pocity člověka ve velkém anonymním světě. Muž
a žena, spolu, ale přitom každý sám. Jakkoli nám v současné společnosti technologie přinášejí
mnoho užitku, přesto se ve svém životě cítíme osamoceni, ztraceni v davu. Choreograf Jarek
Cemerek v nejnovějším díle zkoumá dopad anonymního prostředí na psychiku jedince.
P
A
The dance duet by Helena Arenbergerová and Jarek Cemerek leads audiences through
many different atmospheres, each of which reflects human feelings in a large
anonymous world.
Ú
l
O
C
La Macana (ESP): Ven
Ch: Alexis Fernández, Caterina Varela
Choreografie španělsko-kubánského páru, která získala řadu ocenění – například cenu diváků
a kritiků na festivalu v Madridu. Po premiéře na Kubě s ní soubor procestoval Evropu, Kubu i Brazílii.
Čím jsou tito dva lidé usazení v Galicii tak výjimeční? Hloubkou a propojením, dokonalou souhrou,
která fascinuje a překvapuje… jako by popírali fyzikální zákony. Přirozeností a samozřejmostí, s níž
vás vtáhnou do své hry tak, že si přejete, aby nikdy neskončila.
A piece by a Spanish-Cuban pair, which has won a number of awards, such as the audience
and critics awards at the festival in Madrid. After its Cuban premiere the company took the
performance on tour in Europe, Cuba and Brazil. What makes these two people living in
Galicia so extraordinary? Profound and connected, a perfect interplay which fascinates and
surprises… as though they defied they laws of physics. Their naturalness and matter of fact
character will pull you into their game so that you hope it never ends.
Za podpory | With support from:
P
P
p
v
m
P
e
a
v
sh
n
v
1
m
J
a
s
a
d
e
o
n
th
S
Festival TANEC PRAHA 2010 v Praze
str. 10
Taneční události sezony | Dance Events of the Year
HUDEBNÍ DIVADLO KARLÍN | KARLIN MUSICAL THEATRE
Út | Tu | 22. 6. + St | We | 23. 6. | 20.00
Jasmin Vardimon Company (UK):
Yesterday
Ch: Jasmin Vardimon
Deset let práce izraelské choreografky v Londýně ji vyneslo na scény,
o nichž si mnozí nechají jen zdát, od The Place po Sadler´s Wells.
Rozhodla se tak úspěšnou dekádu propojit nejen retrospektivně, ale
i s novým tvůrčím nadšením kombinujícím tanec a fyzické divadlo
s projekcemi a animací. Její tvorba propojuje hlubokou víru ve výraz
těla, jak ji známe od nejproslulejších Izraelců, s mistrným divadelnictvím
a nadšením pro nejrůznější taneční techniky a styly, jimiž je Londýn
prosycen. Yesterday s osmi virtuózními tanečníky dýchá vášní, jemností
i fyzičností – od zběsilého, provokativního tance až po okamžiky křehké
krásy a něžnosti….
„Představení je plné ohromujících obrazů… provokativní, chytré a osvěžující“ The Times
„Představení, které je nebezpečné a krásné… vášnivé a mimořádné“ Daily Mail
The ten years of work of Israeli choreographer Jasmin Vardimon in London have taken her to stages about which most people can only dream, from The Place to
Sadler´s Wells. She decided to combine the successful decade of her creation not only retrospectively, but also with new creative energy to combine dance and
physical theatre with projections and animation. Her work connects deep belief in the expression of the body, as we know it from the most renowned Israelis, with
a masterful theatricality and enthusiasm for the most diverse dance techniques and styles to be found in London. Yesterday, with eight virtuoso dancers, exudes
passion, gentleness and physicality – from frantic, provocative dance to moments of fragile beauty and tenderness….
‚Packed tight with striking images… an edgy, extremely clever refashioning of much of the work she has made to date.‘ The Times
‘Choreography that is dangerous and beautiful… impassioned and remarkable.’ The Daily Mail
Za podpory | With support from:
Pod záštitou J.E. Sian MacLeod, velvyslankyně Spojeného království v České republice | Under the auspices of H.E. Sian MacLeod, the British
Ambassador to the Czech Republic
Út | Tu | 29. 6. | 20.00
les ballets C de la B | Alain Platel (BE):
Out of Context – for Pina
Ch: Alain Platel
Představuje-li Jasmin Vardimon gejzír, efekty a oslavu pohybu, pak poslední dílo Alaina
Platela, světoznámého režiséra a choreografa, jde opačným směrem: nečekaně se
po „mega-inscenacích“ posledních let obrátil do nitra lidské duše, která nezadržitelně
vyplouvá na povrch skrze tělo. Tělo, jako nástroj emocí, nositel vzpomínek, jako surový
materiál pro živé umění. A jeho pohyb nekontrolovatelně vyvěrající z našeho nevědomí.
Platel se zde dostává k samé podstatě lidskosti, zve diváka na cestu do hlubin lidské
existence, na cestu hledání kořenů dětství a prehistorie. Na hranici mezi člověkem
a zvířetem, krásou a ošklivostí, dobrem a zlem, jedincem a společenstvím. Doprovází
vás pouhý lidský hlas – v nejrůznějších podobách. Choreografie se stává rituálem,
shromážděním lidí, kteří hledají podstatu, kterou nemohou najít. Zažívají ale něco
nečekaného, cenného, intimního a fascinujícího. Zdaleka nejen díky neuvěřitelné
virtuozitě tanečníků. Belgický soubor les ballets C de la B založil Alain Platel v roce
1984. Během let se z něj stal soubor proslulý a úspěšný doslova po celém světě. Jeho
mottem je: „tento tanec je pro svět, svět je pro všechny.“
Jasmin Vardimon‘s torrential and effects-filled celebration of movement will be followed by the latest work of Alain Platel, a world-renowned director
and choreographer, who goes in the opposite direction: unexpectedly after the „mega-productions“ of recent years he has turned to the inner human
soul, which uncontrollably rises to the surface through the body. The body as an instrument of emotion, a bearer of memories, like raw material for live
art. And its motion uncontrollably springing forth from our unconscious. Platel probes the essence of humanity, inviting the audience on a journey to the
depths of human existence to find the roots of childhood and prehistory. „On the border between humans and animals, beauty and ugliness, good and
evil, the individual and society. You are accompanied by a mere human voice in the most various forms. The choreography becomes a ritual, a gathering
of people who are looking for a meaning which they cannot find. But they experience something unexpected, valuable, intimate and fascinating, and by
no means only thanks to the unbelievable virtuosity of the dancers. The Belgian company les ballets C de la B was founded by Alain Platel in 1984. Over
the years it has become famous and successful all around the world. The company‘s motto is: „This dance is for the world, the world is for everybody.“
Spolupořádá | Co-organized by:
Za podpory | With support from:
WITH THE SUPPORT OF
THE FLEMISH GOVERNMENT
Výroční zpráva Tanec Praha 2010 | str. 11
VSTUPENKY | TICKETS:
TANEC DĚTEM | DANCE FOR CHILDREN
dítě, senior, student, ZTP 80 Kč | dospělý 100 | child, senior, student, ZTP 80 CZK | adult 100 CZK
TANEC PRAHA
PONEC: základní 290 | 230 Kč (sleva student, senior, ZTP) | basic 290 | 230 CZK (reduced: students, seniors, ZTP)
HUDEBNÍ DIVADLO KARLÍN: 290–1 090 Kč (sleva 20 % student, senior, ZTP) | Karlin Musical Theatre: 290–1 090 CZK (discount of 20% for students, seniors, ZTP)
PONEC, Husitská 24A, Praha 3
Vstupenky na všechna představení festivalu | Presale available for the entire festival:
Pokladna otevřena | The box office opens: Po|Mo–Pá|Fr 17.00–20.00 a dvě hodiny před začátkem představení | and two hours before each performance.
Rezervace je platná 5 pracovních dnů, avšak nejdéle do 1 pracovního dne před představením | Reservations are valid for 5 working days and at the least
one working day before performance.
Po|Mo–Pá|Fr 09.00–17.00 na tel.|phone: 224 817 886
Po|Mo–Pá|Fr 17.00–20.00 na tel.|phone: 222 721 531
www.divadloponec.cz, [email protected]
Do divadla Ponec také | To Ponec Theatre also: TICKETPRO, TICKETSTREAM
Abonentské slevy | Subscribers discounts: lze uplatnit pouze v pokladně divadla Ponec, slevy nelze vzájemně kombinovat | Sleva 20 % – abonenti 6 a více
představení | Sleva 10 % - abonenti 4–5 představení, vždy nutno zakoupit najednou v pokladně divadla Ponec. | Available only at the Ponec Theatre
box office, discounts cannot be combined | 20 % discount – for ticket-holders of 6 and more performances | 10 % discount – for ticket-holders of 4–5
performances, in both cases it is necessary to purchase together at one time at the box office of Ponec Theatre.
P
HUDEBNÍ DIVADLO KARLÍN | KARLIN MUSICAL THEATRE, Křižíkova 10, Praha 8
B
Pokladna je otevřena | The box office opens: Po | Mo–Pá | Fr: 9.00–13.30 + 14.00–19.00 a 2 hodiny před začátkem představení | and two hours before
performance, tel. | phone: 221 868 666, www.hdk.cz a www.ticket-art.cz
Hlavní partner:
Za podpory:
Hlavní mediální partneři:
Spolupořadatelé představení:
P
p
a
Ú
V
D
Partneři:
P
P
c
Mediální partneři:
S
V
Festival pořádá občanské sdružení Tanec Praha pod záštitou Livie Klausové, manželky prezidenta ČR, ministra kultury Václava Riedlbaucha a primátora
hlavního města Prahy Pavla Béma. | The festival is organized by the civic association Tanec Praha under the auspices of the First Lady of the Czech
Republic, Mrs. Livia Klausová, the Czech Minister of Culture, Mr. Václav Riedlbauch and the Mayor of Prague, Mr. Pavel Bém.
Hlavní město Praha podpořilo festival TANEC PRAHA ročním grantem ve výši 2,5 mil. Kč. Ministerstvo kultury ČR schválilo dotaci 2 mil. Kč.
Mnoho nohou – žádný míč
29. června večer není v Jižní Africe a ve Flandrech opravdu nic k vidění.
P
V
R
C
ř
A
H
P
V
P
m
k
T
a
Z
WITH THE SUPPORT OF
THE FLEMISH GOVERNMENT
Festival TANEC PRAHA 2010 v Praze
str. 12
TANEC
DĚTEM
III. ROČNÍK FESTIVALU PRO DĚTI, RODIČE A PŘÍZNIVCE TANCE
www.tanecdetem.cz
Po | Mo | 24. 5. | 10.30 | Ponec
Bára Látalová a kol.|and Co: Fg = G.[(m1.m2)|r2]
Pohyb tam a zpět v gravitačním poli (až na výjimky). Taneční představení pro všechny věkové kategorie inspirované fyzikálními zákony a pojmenované
podle známého Newtonova vzorce popisujícího gravitační zákon. | Movement back and forth in the gravitational field. A dance performance for all
age groups inspired by the laws of physics and named after the well-known Newton law of universal gravitation.
Út | Tu | 25. 5. | 18.00 | Ponec
VerTeDance | Anna Polívková: Případy doktora Toureta | The Cases of Dr. Touret
DĚTSKÁ VERZE | A CHILDREN VERSION
Předveďte, co ve vás je! Co ve vás je? Uměli jste létat, ale zapomněli jste to? Chtěli byste si zatančit, zavýskat, zazpívat, zablbnout, ale stydíte se? Pan Padlý,
Paní Vltavská a další případy vám pomohou. | Can you show what´s inside you? Did you used to be able to fly but forgot how to? Would you like to dance,
crow, sing, have fun but feel ashamed to do so? Mr. Fallen, Miss Vltavská and other cases are here to help you sort all these issues out.
St | We | 26. 5. | 18.00 | Ponec
Veřejná prezentace dílny: Řeč těla | Public presentation of the workshop: Language of the Body
Pá | Fr | 28. 5. | 15.00 + 18.00 | Ponec
Vojta Švejda: Arktický Robinson, aneb neuvěřitelná putování Jana Eskymo Welzla |
Robinson of the Arctic or the Unbelievable Wanderings of Jan Eskymo Welzl
Cesta za svým snem až na konec světa. V historii se o dobytí Severního pólu pokoušel kdekdo a leckdo se z mrazivé Arktidy vrátil mražený. Před sto čtyřiceti lety se ale v Zábřehu narodil český Honza Welzl, který Severní pól dobyl po svých a zůstal tu třicet let. Přijďte se podívat, jak žili a lovili Eskymáci.
A jak jim náčelníka dělal rodák ze Zábřehu. | The journey following one´s dream to the very end of the world. A hundred and forty years ago, the Czech
Honza Welzl was born in Zábřeh and it was him who conquered the North Pole walking on foot and stayed in the area 30 years.
Po | Mo | 31. 5. + Út | Tu | 1. 6. | 18.00 | Archa
VerTeDance: Emigrantes
Představení Emigrantes nahlíží dětskýma očima fenomén uprchlictví. Příběh napůl pohádkový má reálný předobraz. Osud malého arménského chlapce, který
musel spolu s dalšími opustit důvěrně známé místo zvané DOMOV. Byl ještě docela malý. Jeho vzpomínky se tříští jedna o druhou a matně ztrácí své ostré
kontury. Pocity si ale vybavuje překvapivě jasně. Jeho život se náhle proměnil v otázku, v hledání bezpečného útočiště, v touhu po přijetí bez předsudků. |
The phenomenon of the lives of fugitives seen through the eyes of Armenian boy is described here. This partly fairy-tale story has a real model. The fate of
a small boy who together with others had to leave a trustworthy and familiar place called HOME.
Za podpory | With support from:
Mediální partneři | Media partners:
Foto: Štěpán Látal
Ilustrace: Martina Valihrachová
24. 5.-1. 6. 2010
Výroční zpráva Tanec Praha 2010 | str. 13
XXII. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL SOUČASNÉHO TANCE A POHYBOVÉHO DIVADLA
XXII. INTERNATIONAL FESTIVAL OF CONTEMPORARY DANCE AND MOVEMENT THEATRE
www.tanecpraha.cz
Foto: Anna Kirschner
Brno, České Budějovice, Český Krumlov, Choceň, Plzeň, Pardubice, Olomouc, Valašské Meziříčí
24.5.2010 9:12:47
Festival TANEC PRAHA 2010 v regionech
str. 14
TANEC PRAHA 2010 in regions
PROGRAM | PROGRAMME:
BRNO, BARKA
Út | Tu | 8. 6. | 20:00
Anna Polívková | VerTeDance (CZ): Případy doktora Toureta | The Cases of Dr. Touret
Pá | Fr | 18. 6. | 20:00
Jarek Cemerek (CZ): Void Amongst Humans
Company Decalage (UK): Appel
La Macana (ESP): VEN
ČESKÉ BUDĚJOVICE, BAZILIKA
St | We | 16. 6. | 20:00
Dagmar Chaloupková (CZ): Gradina
Lea Švejdová (CZ): Hechizada de Luxe
Michal Záhora | NANOHACH (CZ): Synchronicity
Čt | Th | 17. 6. | 20:00
Anna Polívková | VerTeDance (CZ): Případy doktora Toureta | The Cases of Dr. Touret
P
S
N
N
N
P
S
D
K
D
S
J
C
L
I
v
1
ČESKÝ KRUMLOV, MĚSTSKÉ DIVADLO
2
St | We | 9. 6. | 19:30
Marta Trpišovská | Jana Hudečková (CZ): Exkurze s Helgou | Excursion with Helga
O
S
CHOCEŇ, NÁDVOŘÍ ZÁMKU
Pá | Fr | 11. 6. | 20:00
NANOHACH | Michal Záhora (CZ): Resonance
PARDUBICE, DIVADLO 29
M
S
J
C
L
Po | Mo | 14. 6. | 20:00
Jarek Cemerek (CZ): Void Amongst Humans
Company Decalage (UK): Appel
La Macana (ESP): VEN
St | We | 16. 6. | 20:00
V
S
K
Kyklos Galaktikos (CZ): Magnet
Pá | Fr | 18. 6. | 20:00
Debris Company (SK): Dolcissime Sirene
Dora Hoštová (CZ): Tore
A5letak regiony 4xlom.indd 5-8
Z
Výroční zpráva Tanec Praha 2010 | str. 15
PLZEŇ, ŠAPITÓ U JEŽÍŠKA
So | Sa | 12. 6. | 19:00
Nigel Charnock (UK|PL): Happy
Ne | Su | 13. 6. | 19:00
Nigel Charnock (UK) | NANOHACH (CZ): Miluj mě | Love me
PLZEŇ, MOVING STATION
KO
BR
Be
Svat
www
Rez
natr
před
Pořá
St | We | 16. 6. | 20:00
Debris Company (SK): Dolcissime Sirene
Kateřina Stupecká (CZ): Da Capo
Dora Hoštová (CZ): Tore
St | We | 23. 6. | 20:00
Jan Komárek (CZ): DeRbrouk | DeRbeetle
Company Decalage (UK): Appel
La Macana (ESP): VEN
Intenzivní lekce současného tance pro aktivní tanečnice a tanečníky pod vedením umělců
vystupujících na festivalu TANEC PRAHA:
15. 6. | 12.00–14.00 | Debris Company (SK)
22. 6. | 12.00–14.00 | La Macana (ESP)
OLOMOUC, DIVADLO K3
ČE
Ba
Praž
Reze
na
P. O
Po–
info
Pořá
ČE
Mě
Hor
Pok
tel.
Rez
vstu
inte
Pořá
St | We | 9. 6. | 20:00
Maya Lipsker (ISR) | VerTeDance (CZ): Transforma
St | We | 16. 6. | 20:00
Jarek Cemerek (CZ): Void Amongst Humans
Company Decalage (UK): Appel
La Macana (ESP): VEN
CH
Ná
Pard
tel.:
Vstu
Pořá
Hlav
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, ZÁMEK ŽEROTÍNŮ
So | Sa | 5. 6. | 22:00
Kateřina Stupecká (CZ): Da Capo
Part
Změna programu vyhrazena. | Programme is subject to change.
Fest
Pavl
the
Hlav
Festival TANEC PRAHA 2010 v regionech
str. 16
TANEC PRAHA 2010 in regions
Company Decalage (UK): Appel
Po | Mo | 14. 6. | 20:00 | Pardubice, Divadlo 29
St | We | 16. 6. | 20:00 | Olomouc, Divadlo K3
Pá | Fr | 18. 6. | 20:00 | Brno, Barka
St | We | 23. 6. | 20:00 | Plzeň, Moving Station
Britský soubor založil hiphopový umělec Mickael Marso Riviere. Jeho
choreografie Appel inspirovaná capoeirou, současným tancem a b-boyingem je
založena na živé interakci mezi dvěma tanečníky a hráčem na bansuri (flétna)
a tabla.
The British company was founded by hip hop artist Mickael Marso
Riviere. His Appel inspired by capoeira, contemporary dance and
b-boying is based on live interaction between two dancers and a player
on the bansuri (flute) and the tabla. Made at The Place, London.
J
E
S
Kateřina Stupecká (CZ): Da Capo
So | Sa | 5. 6. | 22:00 | Valašské Meziříčí, Zámek Žerotínů
St | We | 16. 6. | 20:00 | Plzeň, Moving Station
T
u
p
Rozhodnutí je jen začátek něčeho. Jakmile se člověk rozhodne, pohrouží se ve skutečnosti
do mocného proudu a ten ho unáší na místo, na které v okamžiku rozhodování vůbec
nepomyslel. Představení oceněné 2. cenou Jarmily Jeřábkové na festivalu Nová Evropa 2008.
Kateřina Stupecká také obdržela za tuto inscenaci nejvyšší ocenění tvůrčí práce v oboru
současného tance a nonverbálního umění - Cenu SAZKY za „objev v tanci“ 2009.
A
W
c
d
s
A decision is just a beginning. As soon as we decide, we actually lose ourselves to a mighty current
which carries us to a place we hadn’t thought about at all at the moment of deciding. A performance
was awarded Jarmila Jeřábková 2nd prize at New Europe festival 2008. Kateřina Stupecká was
for this piece awarded the most prestigious acknowledgement of creative work in the realm of
contemporary dance in the Czech Republic The SAZKA Prize for “discovery in dance“ 2009.
Ve spolupráci s | In cooperation with:
Jan Komárek (CZ):
DeRbrouk | DeRbeetle
St | We | 23. 6. | 20:00 | Plzeň, Moving Station
Tanec pro jednoho muže, jeden stůl, jednu židli, jedno světlo a jeden zvuk. Polonahé tělo a jeho
tápající cesta po desce stolu, osvětlené jedinou žárovkou, obklopené „neznámým vesmírem“,
které k nám s urputností a naléhavosti obrazu Francise Bacona promlouvá o základním postavení
člověka ve světě: o křehkosti, pomíjivosti a nepředvídatelnosti své existence...
A dance for one man, one table, one chair, one light, and one sound. Halfnaked body and its
fumbling path on the tabletop, lighted only by one light bulb is surrounded by the “unknown
universe.” It speaks to us with the verve and urgency of Francis Bacon’s painting about the
status of man in the world: the fragility, vanity and the unpredictability of its existence...
Ve spolupráci s | In cooperation with:
Z
Debris Company (SK): Dolcissime Sirene
St | We | 16. 6. | 20:00 | Plzeň, Moving Station
Pá | Fr | 18. 6. | 20:00 | Pardubice, Divadlo 29
Neobvyklá tanečně-divadelní inscenace, která pranýřuje zveličování historie a dogmatické poselství
zaznamenávající tyto události. Hra je úvahou o zpochybnění dějin a jejich politického kontextu strhnout
pozornost na velké protagonisty jako reprezentanty pravdy. O tom, že pravda dozrává v každém jednotlivci
nezávisle, nevynucená okolnostmi, v určitém smyslu vždy subjektivní a s vlastní zodpovědností. Předlohou
se stala svatba rodin Medici a di Lorena, oslava konce středověku jako apoteóza boje dobra se zlem.
Dramatic dance performance is a contemplation of history efforts questioning and its political context to
grip the attention on the big protagonists as representatives and definers of the truth. It is about truth
maturing in each individual independently unenforced by the circumstances |maybe also never captured|.
Always subjective in a way, with its own responsibility. The glory of for example the end of middle age as an
apotheosis of the battle of good and bad is appearing as adequate.
A5letak regiony 4xlom.indd 1-4
K
S
R
J
d
A
G
m
V
Výroční zpráva Tanec Praha 2010 | str. 17
Michal Záhora | NANOHACH (CZ):
Resonance
Pá | Fr | 11. 6. | 20:00 | nádvoří zámku, Choceň
Předurčenost transformace za hranicemi fyzického vyčerpání – ženské trio ve víru
energií zrodu a zániku.
The predictability of transformation that takes place beyond the border of physical
exhaustion: a woman trio in the whirl of creative and destructive energy.
Jana Hudečková | Marta Trpišovská (CZ):
Exkurze s Helgou | Excursion with Helga
An
Př
St | We | 9. 6. | 19:30 | Český Krumlov, Městské divadlo
Út
Čt |
Tanečně divadelní exkurze světem, kde se krása rodí i umírá. Co vše nám leží
u nohou, po čem šlapeme. Máme schopnost rozeznat kvalitu subjektivní libosti,
proč jsme závislí na konvencích a zda být in, či nebýt out? Možná napoví Helga.
Tane
jste
se?
Nec
si pl
A dance theatre excursion into a world where beauty is born and where it dies.
What are all the things that lie at our feet, all the things we step on? We are
capable of distinguishing the quality of subjective pleasure, why then are we
dependent on conventions, on the in or out dictatorship? Helga might have
something to say on the subject.
Nigel Charnock (UK|PL): Happy
Can
but d
here
insp
So | Sa | 12. 6. | 19:00 | Plzeň, Šapitó U Ježíška
Podobně jako v Čechách pracoval proslulý Nigel Charnock (původně člen DV8 Physical
Theatre) s nezávislými tanečníky z NANOHACH, vybral si v Polsku devět tanečníků,
kteří pod jeho taktovkou tančí a zpívají příběh lásky, touhy, vodky a smrti. Projekt
uvedli i v prestižním divadle The Place v Londýně. „Radujte se, buďte šťastní, přijďte
na HAPPY!“ Happy je choreografie o hledání rozkoše a vyhýbání se bolesti. O tom
dostat to, co chceme. O udržení si toho, co máme. O touze. Poddání se pokušení.
Závislosti. Chtíči. Lásce. Sexu. Agonii. Slepotě. Víře. Důvěře. Komedii. Tragedii.
Smíchu takovém, že z něj pláčete. O tančení, dokud nepadnete.
After working in the Czech Republic with independent dancers from NANOHACH,
the well-known Nigel Charnock (formerly a member of the DV8 Physical Theatre)
has selected nine Polish performers who under his guidance dance and sing
stories of love, longing, vodka and death. The project was presented at London‘s
prestigious The Place Theatre. “Rejoice, be happy, come to HAPPY!” Happy is a piece
about looking for pleasure and avoiding pain. About getting what we want. About
keeping what we have. About longing. Dealing with temptation. Jealousy. Lust.
Love. Sex. Agony. Blindness. Faith. Trust. Comedy. Tragedy. The kind of laughter
that makes you weep. About dancing until you can dance no more.
St |
Dílo
na c
Za podpory | With support from:
PL
Kyklos Galaktikos (CZ): Magnet
St | We | 16. 6. | 20:00 | Pardubice, Divadlo 29
Rozpustilý horor o mlsném zvířeti a živé magnetické vodě. Jádro Kyklos Galaktikos tvoří od roku 2009
Jana Vrána, Jan Burian a Jaroslav Hrdlička. Jejich doménou je tanec, hudba, poezie, multimédia,
divadelní dokument, alchymické divadlo, bojové umění, performance a improvizace.
A mischievous horror about a choosy animal and viva magnetic aqua. The core of the group Kyklos
Galaktikos (2009) are J. Burian, J. Vrána and J. Hrdlička. Their main field is dance, music, poetry,
multimedia, theatre documentary, alchemic theatre, martial art, performance and improvisation.
Ve spolupráci s | In cooperation with:
Da
A p
Jera
in B
Festival TANEC PRAHA 2010 v regionech
str. 18
TANEC PRAHA 2010 in regions
Nigel Charnock (UK) | NANOHACH (CZ):
Miluj mě | Love me
Ne | Su | 13. 6. | 19:00 | Plzeň, Šapitó U Ježíška
Je láska krásná, osvobozující a radostná nebo je to porucha mysli – mentální onemocnění?
Když je láska dobrá, proč se cítíme tak špatně? Tragická taneční komedie rozebírá mýtus
a pravdu o stavu, kdy je člověk zamilovaný. Černý humor, sladká a potící se těla, srdce
hořící l.á.s.k.o.u.
Is love a beautiful, liberating and joyful thing or a psychical disorder – a mental disease? If
love is good why do we feel so bad? A tragic dance comedy analyses the myth and the truth of
being in love. Black humour, sweet ´n´ sweating bodies, and a heart burning with l.o.v.e.
D
S
P
Z
N
–
T
t
c
Anna Polívková| VerTeDance (CZ):
Případy doktora Toureta | The Cases of Dr. Touret
Út | Tu | 8. 6. | 20:00 | Brno, Barka
Čt | Th | 17. 6. | 20:00 | České Budějovice, Bazilika
Tanečně-pohybové divadlo s prvky pantomimy. Dokážete předvést, co ve vás je? Co ve vás je? Uměli
jste létat, ale zapomněli jste to? Chcete být svobodní, ale nevíte jak? Rádi byste tančili, ale stydíte
se? Pan Padlý, Paní Vltavská a další případy vám pomohou vyřešit tyty otázky. Překvapte sami sebe!
Nechte se překvapit... Inscenace inspirovaná knihou slavného neurologa Olivera Sackse Muž, který
si pletl svou ženu s kloboukem.
Can you show what´s inside you? Did you used to be able to fly but forgot how to? Do you want to be free
but don´t know how? Would you like to dance but are diffident? Mr. Fallen, Miss Vltavská and other cases are
here to help you sort all these issues out. Surprise yourselves! Let yourselves be surprised... A performance
inspired by the book of a well-known neurologist Oliver Sacks The Man Who Mistook His Wife for a Hat.
Lea Švejdová (CZ): Hechizada de Luxe
St | We | 16. 6. | 20:00 | České Budějovice, Bazilika
Taneční sólo inspirované současnou hudbou Marka Kopelenta vzniklo z iniciativy mezinárodní
choreografické soutěže Cena Jarmily Jeřábkové. Premiéra byla uvedena v listopadu 2005
v Minneapolis (USA). Dále uvedeno na World Performing Arts v Lahore (Pákistán), Off Limits
festival Dortmund (SRN) a Festival de Marseille (F).
Dance solo inspired by Mark Kopelent´s music created within the International
choreographic competition Jarmila Jerabkova Award. It was premiered in November 2005
in Minneapolis (USA). It was also shown at World Performing Arts in Lahora (Pakistan) and
Off Limits festival in Dortmund (Germany) and Festival de Marseille (F).
Ve spolupráci s | In cooperation with:
Dagmar Chaloupková (CZ): Gradina
St | We | 16. 6. | 20:00 | České Budějovice, Bazilika
Dílo oceněné 3. místem na Festivalu Nové Evropy (Cena Jarmily Jeřábkové) 2006 a Cenou diváků
na choreografické soutěži v bulharské Sofii v roce 2006.
A piece awarded with 3rd place prize at The New Europe Festival 2006 (Jarmila
Jerabkova Award) and with the Spectator’s Prize at Sofia choreographic competition
in Bulgaria 2006.
Michal Záhora | NANOHACH (CZ): Synchronicity
St | We | 16. 6. | 20:00 | České Budějovice, Bazilika
Neočekávané až zvrácené situace pojí v hloubi skryté souvislosti – neodolatelně
upřímná hra o partnerském nesouladu i disharmonii vlastních představ. Cena
za interpretaci 2006 (L. Švejdová).
Unpredictable or even perverted situations that are interconnected by links hidden in
depths – an irresistibly frank play on disagreement in partnership and disharmony of
one’s own visions. The Best Interpretation Award 2006 (L. Švejdová).
L
P
S
P
S
C
a
i
d
a
A
a
p
s
a
p
Z
Výroční zpráva Tanec Praha 2010 | str. 19
Dora Hoštová (CZ): Tore
St | We | 16. 6. | 20:00 | Plzeň, Moving Station
Pá | Fr | 18. 6. | 20:00 | Pardubice, Divadlo 29
Zápas s býkem jako rituál z dávné minulosti, ale zároveň rozporuplná tradice.
Nebezpečná hra vyžadující koncentraci, sílu a bojovnost. Aréna – tlukot srdce
– bezchybný krok.
The bullfight as a ritual from long ago, but at the same time an inconsistent
tradition. A dangerous game that requires great concentration, strength and
courage. The arena – beating heart – flawless steps.
Maya Lipsker (ISR) | VerTeDance (CZ):
Transforma
St | We | 9. 6. | 20:00 | Olomouc, Divadlo K3
Neustálá změna je naší přirozeností. Pět žen ve hře proměny a zpětné
evoluce si přeje vzájemně naplnit všechna svá přání. Chceme být
nedospělé, nevinné ženy, muži, zvířata, kreatury. „Všechny ženy světa
spojte se protože, když se vám to nepodaří svět dospěje ke své záhubě
…a nebude to dlouho trvat.” (Ivo Cutler)
Constant change is our nature. Five women in a game of transformation
and regressed evolution are wishing to fulfill each others desires. We want
to be infant, innocent female, the male, the animal, the monster. “Women
of the world take over, because if you don‘t, the world will come to an end
and we haven‘t got long.“ (Ivo Cutler)
La Macana (ESP): VEN
Po | Mo | 14. 6. | 20:00 | Pardubice, Divadlo 29
St | We | 16. 6. | 20:00 | Olomouc, Divadlo K3
Pá | Fr | 18. 6. | 20:00 | Brno, Barka
St | We | 23. 6. | 20:00 | Plzeň, Moving Station
Choreografie španělsko-kubánského páru, která získala řadu ocenění – například cenu diváků
a kritiků na festivalu v Madridu. Po premiéře na Kubě s ní soubor procestoval Evropu, Kubu
i Brazílii. Čím jsou tito dva lidé usazení v Galicii tak výjimeční? Hloubkou a propojením,
dokonalou souhrou, která fascinuje a překvapuje… jako by popírali fyzikální zákony. Přirozeností
a samozřejmostí, s níž vás vtáhnou do své hry tak, že si přejete, aby nikdy neskončila.
A piece by a Spanish-Cuban pair, which has won a number of awards, such as the audience
and critics awards at the festival in Madrid. After its Cuban premiere the company took the
performance on tour in Europe, Cuba and Brazil. What makes these two people living in Galicia
so extraordinary? Profound and connected, a perfect interplay which fascinates and surprises…
as though they defied they laws of physics. Their naturalness and matter of fact character will
pull you into their game so that you hope it never ends.
Za podpory | With support from:
Jarek Cemerek (CZ): Void Amongst Humans
Po | Mo | 14. 6. | 20:00 | Pardubice, Divadlo 29
St | We | 16. 6. | 20:00 | Olomouc, Divadlo K3
Pá | Fr | 18. 6. | 20:00 | Brno, Barka
Taneční duet Heleny Arenbergerové a Jarka Cemerka provede diváky mnoha rozdílnými
atmosférami, z nichž každá však odráží pocity člověka ve velkém anonymním světě. Muž
a žena, spolu, ale přitom každý sám. Jakkoli nám v současné společnosti technologie
přinášejí mnoho užitku, přesto se ve svém životě cítíme osamoceni, ztraceni v davu.
Choreograf Jarek Cemerek v nejnovějším díle zkoumá dopad anonymního prostředí
na psychiku jedince.
The dance duet by Helena Arenbergerová and Jarek Cemerek leads audiences through many
different atmospheres, each of which reflects human feelings in a large anonymous world.
o matter how technologies bring us a great deal of benefit in the present society, we still feel
lonely in our lives, lost in the crowd. In his latest work, the choreographer Jarek Cemerek
investigates the impact of an anonymous background on the psyche of an individual.
24.5.2010 9:12:44
Festival TANEC PRAHA 2010 v regionech
str. 20
TANEC PRAHA 2010 in regions
KONTAKTY | CONTACTS:
BRNO
PARDUBICE
Bezbariérové divadlo BARKA
Divadlo 29
ČESKÉ BUDĚJOVICE
Šapitó U Ježíška (stan u mostu Millenia)
Svatopluka Čecha 35a, 612 00 Brno - Královo Pole, www.barka.unas.cz,
www.natrikrat.cz
Rezervace na tel.: 541 213 206, 723 474 752 nebo na e-mailu:
[email protected] Vstupenky lze také zakoupit na místě půl hodiny
před začátkem představení.
Pořádá Bezbariérové divadlo Barka & o. s. Natřikrát.
Svaté Anežky České č.p. 29, 530 02 Pardubice
Pokladna a rezervace na tel.: 777 884 401 (Po–Pá 10:00–18:30 h)
nebo na e-mailu: [email protected]
Pořádá Divadlo 29 ve spolupráci s o. s. Terra Madoda.
PLZEŇ
Bazilika
Pražská 24 (IGY Centrum, 3. patro, kavárna Bazilika), www.bazilika.cz
Rezervace: Po–Pá 16:00–18:00 na e-mailu: [email protected] nebo
na tel.: 777 753 748, dále v Turistickém informačním centru (nám.
P. Otakara II.),
Po–Pá 8:30–18.00, So 8:30–17.00, Ne 10.00–16.00, www.cbsystem.cz,
[email protected], tel.: 386 801 413.
Pořádá Kulturní centrum Bazilika. Koná se v rámci akce Město v pohybu.
Předprodej vstupenek na: www.plzenskavstupenka.cz nebo na místě
hodinu před začátkem.
Pořádá Tanec Praha o. s. za podpory města Plzeň.
Moving Station
o. s. JOHAN, www.johancentrum.cz
Otevřený komunikační prostor, bývalé nádraží Plzeň – Jižní předměstí.
Předprodej vstupenek na: www.plzenskavstupenka.cz nebo na místě
hodinu před začátkem.
Pořádá o. s. JOHAN za podpory města Plzeň.
ČESKÝ KRUMLOV
Městské divadlo
Horní Brána 2, 38101 Český Krumlov, www.divadlo.ckrumlov.cz
Pokladna otevřena vždy v Út a Čt 13–17h a 1 h před představením,
tel. 380 727 370.
Rezervace vstupenek na tel.: 380 711 775 nebo na e-mailu:
[email protected],
internetový prodej: www.ckrumlov.cz|tickets
Pořádá Městské divadlo Český Krumlov.
Foerstrova 49, 779 00 Olomouc, www.divadlokonvikt.cz
Rezervace na tel. 777 933 931 nebo e-mailu: [email protected]
Pořádá Divadlo Konvikt o. s.
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
CHOCEŇ
Nádvoří zámku
Zámek Žerotínů
Pardubická 1, Choceň 565 01, www.chocen-mesto.cz|muzeum.asp,
tel.: 465 471 624
Vstupné dobrovolné.
Pořádá KPU Choceň za podpory Pardubického kraje a města Choceň.
Hlavní partner:
OLOMOUC
Divadlo K3
Předprodej vstupenek: www.tanecvalmez.cz, tel. 606 723 681 nebo
na e-mailu: [email protected]
Pořádá Klub TEMPO Zašová.
Za podpory:
Hlavní mediální partneři:
WITH THE SUPPORT OF
THE FLEMISH GOVERNMENT
Partneři:
Mediální partneři:
Festival pořádá občanské sdružení Tanec Praha pod záštitou Livie Klausové, manželky prezidenta ČR, ministra kultury a primátora hlavního města Prahy
Pavla Béma. | The festival is organized by the civic association Tanec Praha under the auspices of the First Lady of the Czech Republic, Mrs. Livia Klausová,
the Czech Minister of Culture, and the Mayor of Prague, Mr. Pavel Bém.
Hlavní město Praha podpořilo festival TANEC PRAHA ročním grantem ve výši 2,5 mil. Kč. Ministerstvo kultury ČR schválilo dotaci 2 mil. Kč.
Výroční zpráva Tanec Praha 2010 | str. 21
TANEC
PRAHA
workshopy
4. 6.–29. 6. 2010
Studio [email protected] – Hala 30
ým
rks
Intensive contemporary dance classes for active dancers
led by artists performing at the TANEC PRAHA 2010 Festival
Organizuje Tanec Praha o.s. ve spolupráci s [email protected] o.s.
Foto: Anna Kirschner
OF
RNMENT
Intenzivní lekce současného tance pro aktivní tanečnice a tanečníky
pod vedením umělců vystupujících na festivalu TANEC PRAHA 2010
14.5.2010 9:30:34
Festival TANEC PRAHA 2010 – workshopy
str. 22
Festival TANEC PRAHA 2010 – workshops
Sebastian Belmar (CHL)
Sebastian se věnuje Dynamic Tension, v jejímž rámci zkoumá pohybové techniky, které tělu umožňují provést pohyb
i v extrémním rozsahu. Pracuje s prvky současného tance a bojových umění, partneřiny vycházející z kontaktní
improvizace a akrobacie.
Sebastian focuses on Dynamic Tension, which is the study and development of pure movement techniques to
enable the body to realise movements at extreme levels. Including elements of contemporary dance, partnering
technique (derived from contact improvisation), acrobatics and elements of martial arts.
Compagnie Pál Frenák – Kristof Varagy (HUN)
Cílem workshopu Compagnie Pál Frenák je zaměření vnitřní pozornosti na sebe sama, partnera a prostředí.
Pozorování prostoru, práce s kontaktem v rámci repertoáru skupiny a využití individuálních pohybových možností
každého účastníka za použití speciálního pohybového systému Compagnie Pál Frenák.
The aim of the workshop of Compagnie Pál Frenák is an insight to an inner attention towards ourselves, our partner
and our environment. Observation, contact work through a series of movements taken from the repertory of
the company and using the individual possibilities of each participant through the specific movement system of
Compagnie Pál Frenák.
Maciej Kuźmiński (PL)
Workshop zaměřený na základy techniky release a floorworku.
Použití podlahy jako základního partnera v tanci za použití
improvizace a vizualizace.
Workshop focused on the basic elements of the Releasing Technique
focused on using the floor as the first and most important partner
in dance, using also improvisation and visualisation.
Debris Company – Stanka Vlčeková (SK)
Práce s iniciací jednotlivých částí těla, které tak tělo dostávají k jeho fyzickým hranicím a překvapivým polohám na zemi.
Náhlé změny směru v prostoru, střídání úrovně těla v prostoru, jeho tělesná síla a dynamika.
Working with the initiation of individual parts of body which lead it to its physical extremities and surprising
positions on the floor. Sudden changes of direction in space, using various levels of the body in space, physical
strength and dynamics.
José Besprosvany (BE)
José učí vlastní techniku pohybu a jeho vztahu k textu. Hodina sestává ze čtyř částí – warm up a strečink,
manipulace těla druhou osobou, rytmus textu a jeho vztah k pohybu, interakce hudby, rytmu a textu.
José teaches his own technique of movement and its relation to text. The class is devided in four distinctive parts
– warming up and stretching, manipulation of body by another person, rhythm of a text and its relation with the
movement, interaction of music, rhythm and text.
Debris Company – Zuna Kozánková (SK)
Taneční hodina zaměřená zejména na využití přirozeného provedení pohybu lidského těla. Uvědomění si stavby
lidského těla přes anatomii, stejně jako hlubší uvědomění si provedení pohybu, za použití poznatků z pohybové
metody ‚Axis Sylabus‘, techniky Josého Limóna, release, Alexandrovy techniky, jógy, aikida, kontaktní improvizace
a shiatsu.
Class of contemporary technique focused on using the natural way of human body movement. The awareness of
anatomy and also deeper awareness of the way we move, using principles of Limon and Alexander technique,
release, contact improvisation, shiatsu, Yoga, Aikido, and movement method „Axis Sylabus“.
A5 CB letak.indd 3-4
b
í
o
g
.
í
r
f
f
.
í
e
r
.
g
l
,
s
e
y
é
e
f
,
Výroční zpráva Tanec Praha 2010 | str. 23
Nicole Seiler (CH)
V rámci workshopu se bude pracovat s několika improvizačními
cvičeními založenými na představení Ningyo, které Nicole
uvede 16. června 2010 na festivalu TANeC PRAHA. Účastníkům
workshopu se doporučuje zhlédnout toto představení.
During the workshop Nicole Seiler will propose several
improvisation exercises based on her piece Ningyo that will
be shown on June 16th during the TANeC PRAHA Festival
2010. Participants of the workshop are recommended to see
the piece.
Company Decalage – Mickael Marso Riviere (UK)
Workshop založený na stylu skupiny, která propojuje hiphop, breakdance a současný tanec. Pro profesionální
tanečníky, kteří chtějí posouvat hranice svého tanečního vyjadřování za pomoci technik jako bboying či capoeira.
Zároveň určeno pro tanečníky hiphopu a breaku, kteří chtějí poznat něco nového či prohloubit své znalosti
současného tance.
Based around the company‘s style and approach to connect hiphop and contemporary dance, workshop is aimed
at professional dancers interested in pushing the boundaries of self body expression using techniques such as
bboying or capoeira. Also aimed at professional hiphop, bboy or bgirl dancers who may wish to explore new areas
or develop their contemporary dance abilities.
La Macana – Caterina Varela a Alexis Fernández (ESP)
Workshop se v první části zaměří na individuální práci s použitím centra těla, různých úrovní a rychlostí k nalezení
plynulejšího pohybu. V druhé části bude následovat práce v páru, za použití divadelních prostředků motivujících
k pohybové komunikaci s partnerem.
The first part of the workshop will be focused on the individual work with the use of the center of the body, using
the different levels and speeds to find a more fluid movement. The second part of the workshop will focus on the
work of a couple, using theatrical tools motivating to communicate with our partner through the movement.
Jasmin Vardimon Company – Mafalda Seville (UK)
Workshop se skládá z tréninku současného tance, ukázky repertoáru
skupiny a kreativní části, ve které se účastníci seznámí se stylem práce
Jasmin Vardimon. Cílem workshopu je rozvinout taneční a divadelní
schopnosti účastníků a poskytnout náhled na choreografickou
a uměleckou tvorbu Jasmin Vardimon.
Workshop consists of a contemporary technique class, repertoire
and a creative session exploring Vardimon´s unique approach to
creating work. It provides an insight into Vardimon´s choreographic
and artistic process and aims to develop participants´dance and
theatre skills.
les ballets C de la B – Ross McCormack (BE)
Po rozcvičení bude Ross učit několik tanečních frází z představení Out of Context – for Pina, který soubor
les ballets C de la B uvede 29. června 2010 na festivalu TANeC PRAHA. Poté se tyto fráze budou kombinovat
v rámci improvizace.
Ross will give a warm up and then teach some dance phrases from the performance Out of Context – for Pina. Once the
dance phrases are taught Ross would do a small improvisation on several combinations with these dance phrases.
The workshop is organised with the support of the Flemish Government.
14.5.2010 9:30:35
Festival TANEC PRAHA 2010 – workshopy
str. 24
Festival TANEC PRAHA 2010 – workshops
PROGRAM WORKSHOPŮ | PROGRAMME OF THE WORKSHOPS:
4.6.
PÁ | FR
17:00–21:00
Sebastian Belmar (CHL)
5.6.
SO | SA
10:00–12:00; 12:30–14:30
Sebastian Belmar (CHL)
6.6.
NE | SU
10:00–12:00; 12:30–14:30
Sebastian Belmar (CHL)
9.6.
ST | WE
10:00–12:00
Compagnie Pál Frenák – Kristof Varnagy (HUN)
11.6.
PÁ | FR
10:00–12:00
Maciej Kuzminski (PL)
12.6.
SO | SA
10:00–12:00
Debris Company – Stanka Vlčeková (SK)
13.6.
NE | SU
10:00–12:00
José Besprosvany (BE)
14.6.
PO | MO
10:00–12:00
José Besprosvany (BE)
15.6.
ÚT | TU
10:00–12:00
Debris Company – Zuna Kozánková (SK)
17.6:
ČT | TH
11:00–13:00
Nicole Seiler (CH)
19.6.
SO | SA
14:00–16:00
Company Decalage – Mickael Marso Riviere (UK)
20.6.
NE | SU
10:00–12:00
La Macana – Caterina Varela a Alexis Fernández (ESP)
21.6.
PO | MO
10:00–12:00
La Macana (ESP)
24.6.
ČT | TH
10:00–12:00
Jasmin Vardimon Company – Mafalda Deville (UK)
29.6.
ÚT | TU
11:00–13:00
les ballets C de la B – Ross McCormack (BE)
KONTAKT A VSTUPENKY | CONTACT AND TICKETS:
Studio [email protected] – Hala 30, U Výstaviště 21, Holešovice, Praha 7
Studio se nachází ve skladovém areálu naproti Výstavišti, vchod do areálu černou branou mezi autosalonem a obytným
blokem. | entrance through the black gate between the car showroom and the building block, follow the orange marks
for Studio [email protected]
REZERVACE | RESERVATION:
Nutné rezervace do 1. 6. na emailové adrese | Reservation is required until 1st June at e-mail address:
[email protected]
Více informací o workshopech | More information: www.altart.cz, www.tanecpraha.cz.
CENY LEKCÍ | PRICES OF LECTURES:
100 Kč | 1 lekce | 100 CZK |1 lecture
SLEVY | SALES:
750 Kč | 9 lekcí |750 CZK | 9 lectures
1.500 Kč | 18 lekcí | 1.500 CZK | 18 lectures
Partneři | Partners:
WITH THE SUPPORT OF
THE FLEMISH GOVERNMENT
Za podpory | With support from:
WITH THE SUPPORT OF
THE FLEMISH GOVERNMENT
Hlavní město Praha podpořilo festival TANEC PRAHA ročním grantem ve výši 2,5 mil Kč. Ministerstvo kultury ČR schválilo dotaci 2 mil. Kč.
A5 CB letak.indd 1-2
o
F
F
F
Velmi společenské tance
Pá | Fr 20.00
Very Social Dancing
15.00 Putování ve větvích
Ne | Su 18.00
Itinerancy in Branches
10.00 Putování ve větvích
Po | Mo 15.00
Itinerancy in Branches
10.00 Putování ve větvích
Út | Tu 15.00
Itinerancy in Branches
14. 1.
15. 1.
17. 1.
18. 1.
19. 1.
Čt | Th 19.30
C
Ponec, šance pro nedávné absolventy uměleckých škol, ale i zkušené tanečníky v nové,
choreografické roli | a challenge to introduce new faces to the Ponec’s scene, a chance for
fresh art school graduates as well as experienced dancers in new choreographic roles
C
o
PREMIÉRA
PREMIERE
C DIVOKÁ KARTA | WILD CARD = výzva k uvádění nových tváří na scénu divadla
F HOST | GUEST
o HOST | GUEST
31. 1.
Lesem / Through the
Ne | Su 20.00 Woods
My Art: Who‘s Frank?
28. 1. Čt | Th 19.30 Relax, please
Uvolněte se, prosím
m1m2
r2
Uvolněte se, prosím
Relax, please
26. 1. Út | Tu 18.00 Fg=G
21. 1.
o
o
Uvolněte se, prosím
Čt | Th 19.30
Relax, please
20. 1. St | We 20.00 100 Wounded Tears
o
Uvolněte se, prosím
Relax, please
Čt | Th 19.30
7. 1.
leden I january 2010
program
PONEC
Hl. město Praha podpořilo
činnost divadla Ponec ročním
grantem ve výši 5,5 mil. Kč.
divadloPonec–programleden2010
Ponectheatre–programmeJanuary2010
VýročnízprávaTanecPraha2010|str.25
Foto | photo: Štěpán Látal
Čt | Th
Pá | Fr
11. 2.
12. 2.
20.00
19.30
20.00
24. 2.
o 23. 2.
Velmi společenské tance
o
Very Social Dancing
Uvolněte se, prosím
Relax, please
22. 2.
9. 2.
19.30
DaCapo
Resonance
Út | Tu
4. 2.
St | We
Út | Tu
Po | Mo
Čt | Th
16. 2.
o 18. 2.
Uvolněte se, prosím
Relax, please
Čt | Th
2. 2.
14.00
10.00
15.00
10.00
15.00
19.30
20.00
Út | Tu
100 Wounded Tears
Út | Tu
F
F
Putování ve větvích
Itinerancy in Branches
F
o
Putování ve větvích
Itinerancy in Branches
Putování ve větvích
Itinerancy in Branches
Uvolněte se, prosím
Relax, please
Blame me
Tore
Gaia
Čt | Th
19.30
Uvolněte se, prosím
Relax, please
16.00
20.00
The Amnesic Days of the
Polar Nights
Exkurze s Helgou
Excursion with Helga
Případy doktora Toureta
The Cases of Dr. Touret
F PRO DĚTI / FOR CHILDREN
Ne | Su 16.00
So | Sa
Pá | Fr
o HOST / GUEST
28. 2.
27. 2.
26. 2.
FESTIVAL MALÁ INVENTURA
SMALL INVENTORY FESTIVAL
25. 2.
Foto / photo: Štěpán Látal
20.00
Ne | Su 20.00
14. 2.
Holdin‘ Fast
Po | Mo 20.00
1. 2.
o
únor I february 2010
program
PONEC
divadlo Ponec – program únor 2010
Ponec theatre – programme February 2010
str. 26
Ne | Su 20.00
Čt | Th
Po | Mo 20.00
Út | Tu
7. 3.
11. 3.
15. 3.
16. 3.
20.00
19.30
20.00
Pá | Fr
5. 3.
19.30
Čt | Th
4. 3.
l
Případy doktora Toureta
The Cases of Dr. Touret
Čt | Th
Friet-sex-speciaal
27. 3.
25. 3.
St | We
o 24. 3.
So | Sa
Út | Tu
23. 3.
l
Uvolněte se, prosím
Relax, please
19.30
19.30
19.30
19.30
20.00
Ne | Su 19.30
21. 3.
Čt | Th
Proměnná
Variable / ‫הנתשימ‬
o 18. 3.
Kdo je Annik?
Who is Annik?
Uvolněte se, prosím
Relax, please
o
o
Uvolněte se, prosím
Relax, please
Prague Playhouse:
Playwriting Contest
o
l
o
o
Prague Playhouse:
Playwriting Contest
Moment, prosím!
Wacht even! / Hold On!
Prague Playhouse:
Playwriting Contest
Uvolněte se, prosím
Relax, please
Út | Tu
tvoří v zahraničí / “Dance Theatre Melting Point”; a platform for homecomings
of the Czech artists who live, study or work in abroad
Prague Playhouse:
Playwriting Contest –
o
gala večer / gala evening
Miluj mě
Love me
l T.VAR 1 = taneční var; platforma pro návraty českých umělců, kteří žijí, studují či
18.30
Po | Mo 20.00
o HOST / GUEST
30. 3.
29. 3.
březen I march 2010
program
PONEC
Foto / photo: AMIT TZVIGOREN
Hl. město Praha podpořilo činnost divadla
Ponec ročním grantem
ve výši 5,5 mil Kč.
divadlo Ponec – program březen 2010
Ponec theatre – programme March 2010
Výroční zpráva Tanec Praha 2010 | str. 27
PONEC+CTP plakat duben A3.indd 1
www.tanecniplatforma.cz
16.–20. 4. 2010
Roztočte to s námi! Come and Get Swept Away!
současný tanec, pohybové divadlo, site-specific, pohybová
skoro-opera
contemporary dance, movement theatre, site-specific,
physical semi-opera
5 dní: 5 divadel: 17 děl vybraných odbornou porotou
5 days: 5 theatres: 17 pieces chosen by the professional jury
nejlepší taneční inscenace uplynulého roku
the best dance projects of the previous year
Ponec, Archa, Roxy/NoD, Studio [email protected],
Synagoga na Palmovce
16. FESTIVAL ČESKÉHO SOUČASNÉHO TANCE
16th FESTIVAL OF THE CZECH CONTEMPORARY DANCE
Foto / photo: Petr Ferkač
9.30
Čt | Th 19.30
Uvolněte se, prosím
Relax, please
St | We 20.00 Holdin‘ Fast
m1m2
r2
m1m2
r2
Hl. město Praha podpořilo činnost divadla Ponec ročním grantem ve výši 5,5 mil Kč.
12. 4. Po | Mo 15.00 Fg=G
10.00
15.00
11. 4. Ne | Su 18.00 Fg=G
Uvolněte se, prosím
8. 4. Čt | Th 19.30 Relax, please
Velmi společenské tance
9. 4. Pá | Fr 20.00 Very Social Dancing
7. 4.
6. 4. Út | Tu 11.00 Nokto
1. 4.
o
k+ F
k+ F
o
o
oF
m1m2
r2
mm
19. 4. Po | Mo 20.00 100 Wounded Tears
Případy doktora Toureta
18. 4. Ne | Su 20.00 The Cases of Dr. Touret
17. 4. So | Sa 14.00 Fg=G
10.00
13. 4. Út | Tu 15.00 Fg=G r1 2 2
Uvolněte se, prosím
15. 4. Čt | Th 19.30 Relax, please
ČESKÁ TANEČNÍ PLATFORMA
CZECH DANCE PLATFORM
Ryba
16. 4. Pá | Fr 20.00
Fish
k+ F
o
k+ F
o
o
PREMIÉRA
PREMIERE
Foto / photo: Vojtěch Brtnický
10.3.2010 14:16:45
o HOST / GUEST F PRO DĚTI / FOR CHILDREN k + F PRO DĚTI I DOSPĚLÉ / FOR CHILDREN AND ADULTS
30. 4. Pá | Fr 20.00 100 Wounded Tears
Uvolněte se, prosím
29. 4. Čt | Th 19.30 Relax, please
28. 4. St | We 20.00 An Age of Wisdom
27. 4. Út | Tu 20.00 An Age of Wisdom
Tore
20. 4. Út | Tu 20.00 Blame me
Miluj mě
21. 4. St | We 20.00 Love me
Uvolněte se, prosím
22. 4. Čt | Th 19.30 Relax, please
duben I april 2010
program
PONEC
divadlo Ponec – program duben 2010
Ponec theatre – programme April 2010
str. 28
Případy doktora Toureta | The Cases of Dr. Touret
Kdo je na světě nejmocnější
F+o
Who Is The Most Powerful In The World
Kouzlo májové noci
The Enchantment of the May Night
o
Uvolněte se, prosím | Relax, please
Holdin' Fast
19.30
20.00
Út | Tu
St | We
Čt | Th
Pá | Fr
4. 5.
5. 5
6. 5.
7. 5.
10. 5.
13. 5.
15. 5.
17. 5.
18. 5.
20. 5.
21. 5.
o
TANEC HAMU 2010 | HAMU DANCE 2010
Dance of Canis Lupus | Tore
Po | Mo 20.00
20.00
19.30
20.00
Út | Tu
Čt | Th
Pá | Fr
PONEC kvetenA3FIN.indd 1
o
TANEC HAMU 2010 | HAMU DANCE 2010
20.00
So | Sa
Miluj mě | Love me
o
o
Uvolněte se, prosím | Relax, please
19.30
Čt | Th
Uvolněte se, prosím | Relax, please
o
TANEC HAMU 2010 | HAMU DANCE 2010
Po | Mo 20.00
20.00
16.00
Po | Mo 20.00
3. 5.
18.00
Případy doktora Toureta
The Cases of Dr. Touret
Veřejná prezentace dílny
15.00
18.00
o HOST | GUEST
F
PRO DĚTI | FOR CHILDREN
ARCHA
Arktický Robinson, aneb neuvěřitelná putování
Jana Eskymo Welzla | Robinson of the Arctic or the
Unbelievable Wanderings of Jan Eskymo Welzl
ARCHA
Emigrantes
31. 5. Po | Mo 18.00
1. 6. Út | Tu 18.00 Emigrantes
28. 5. Pá | Fr
DĚTSKÁ VERZE
F
o
CHILDREN VERSION
26. 5. St | We 18.00 Public presentation of the workshop
25. 5. Út | Tu
24. 5. Po | Mo 10.30 Fg = G.[(m1.m2)/r2]
www.tanecdetem.cz
Festival TANEC DĚTEM | DANCE FOR CHILDREN Festival 2010
23. 5. Ne | Su 20.00 100 Wounded Tears
27. 5. Čt | Th 19.30 Uvolněte se, prosím | Relax, please
květen I may 2010
program
PONEC
Foto | photo: KATEŘINA PRŮŽKOVÁ
9.4.2010 15:49:32
Hl. město Praha podpořilo
činnost divadla Ponec ročním
grantem ve výši 5,5 mil Kč.
divadlo Ponec – program květen 2010
Ponec theatre – programme May 2010
Výroční zpráva Tanec Praha 2010 | str. 29
FRESH FILM FEST
So | Sa 20.00 Mah hunt
Ne | Su 20.00 Mah hunt
Po | Mo 20.00 Transforma
Small Hour + Golden Crock
St | We 20.00
Void Amongst Humans
4. 9.
5. 9.
6. 9.
8. 9.
PONEC srpen-zari A3.indd 1
Čt | Th 19.30 Show Jana Krause
2. 9.
Případy doktora Toureta
27. 8. Pá | Fr 20.00 The Cases of Dr. Touret
25.–29. 8.
PREMIÉRA
o
Čt | Th 19.30 Show Jana Krause
Čekání na Didiera
Waiting for Didier
Velmi společenské tance
17. 9. Pá | Fr 20.00 Very Social Dancing
16. 9. Čt | Th 19.30 Show Jana Krause
Kdo je Annik?
15. 9. St | We 20.00 Who is Annik?
13. 9. Po | Mo 20.00
Miluj mě
10. 9. Pá | Fr 20.00 Love me
9. 9.
o
o
ČESKÁ PREMIÉRA
CZECH PREMIERE
l
o
studují či tvoří v zahraničí | “Dance Theatre Melting Point”; a platform for
homecomings of the Czech artists who live, study or work abroad
PRO DĚTI | FOR CHILDREN
l T.VAR = taneční var; platforma pro návraty českých umělců, kteří žijí,
F
o
o HOST | GUEST
30. 9. Čt | Th 19.30 Show Jana Krause
F
o
23. 9. Čt | Th 19.30 Show Jana Krause
9.00
22. 9. St | We 11.00 Fg = G.[(m1.m2)/r2]
20. 9. Po | Mo 20.00 100 Wounded Tears
Proměnná | Variable
19. 9. Ne | Su 20.00 Void Amongst Humans
Foto | photo: VOJTĚCH BRTNICKÝ
srpen I září 2010
program
PONEC
4.8.2010 15:19:20
Hl. město Praha podpořilo
činnost divadla Ponec ročním
grantem ve výši 5,5 mil Kč.
divadlo Ponec – program srpen / září 2010
Ponec theatre – programme August / September 2010
str. 30
o
PONEC rijen A3.indd 2
o HOST | GUEST
F
PRO DĚTI | FOR CHILDREN
28. 10. Čt | Th 19.30 Show Jana Krause
26. 10. Út | Tu 20.00 Resonance
ALA III.
25. 10. Po | Mo 20.00 100 Wounded Tears
24. 10. Ne | Su 20.00 Mah Hunt
21. 10. Čt | Th 19.30 Show Jana Krause
20. 10. St | We 10.00 The Cases of Dr. Touret
Případy doktora Toureta
Případy doktora Toureta
19. 10. Út | Tu 20.00 The Cases of Dr. Touret
10.00 S kůží na trh
18. 10. Po | Mo 15.00 Baring Our Souls
o
o
F
F
o
Yoyo mistrovství ČR 2010
16. 10. So | Sa 16.00 Czech Yoyo Nationals 2010
Small Hour + Golden Crock +
Paedocypris Progenetica (Small Fish)
o
14. 10. Čt | Th 19.30 Show Jana Krause
12. 10. Út | Tu 20.00
10. 10.
Večer afrického a moderního
Ne | Su 20.00 tance | The night of African and
modern dance
o
o
Velmi společenské tance
Very Social Dancing
7. 10. Čt | Th 19.30 Show Jana Krause
8. 10. Pá | Fr 20.00
F
6. 10. St | We 11.00 Fg = G.[(m1.m2)/r2]
5. 10. Út | Tu 20.00 Sunyata
PREMIÉRA
říjen I october 2010
program
Foto | photo: VOJTĚCH BRTNICKÝ
4. 10. Po | Mo 20.00 Sunyata
PONEC
10.9.2010 13:50:44
Hl. město Praha podpořilo
činnost divadla Ponec ročním
grantem ve výši 5,5 mil. Kč.
divadlo Ponec – program říjen 2010
Ponec theatre – programme October 2010
Výroční zpráva Tanec Praha 2010 | str. 31
(film)
PONEC listopad A3.indd 1
l
o
CZECH
PREMIERE
ČESKÁ
PREMIÉRA
l
CZECH
PREMIERE
ČESKÁ
PREMIÉRA
17.00 Studentské oděvní fórum
o
19.30 Student fashion design forum
8. 11. Po | Mo 20.00 Sunyata
6. 11.
So | Sa
4. 11. Čt | Th 19.30 Show Jana Krause
2. 11.
Aného
Africké kořeny – české tančení
Aného
Africké kořeny – české tančení
African Roots – Czech Dancing
(film)
Út | Tu 20.00 African Roots – Czech Dancing
1. 11. Po | Mo 20.00
o
18. 11. Čt | Th 19.30 Show Jana Krause
PREMIÉRA
PREMIERE
o
17. 11. St | We 20.00 Divadlo | The Theatre
Perfektní den aneb Mr. Gluteus
Maximus | A Perfect Day or
Mr. Gluteus Maximus
o
16. 11. Út | Tu 20.00 Divadlo | The Theatre
22. 11. Po | Mo 20.00
o
o
o
15. 11. Po | Mo 20.00 Divadlo | The Theatre
Případy doktora Toureta
12. 11. Pá | Fr 20.00 The Cases of Dr. Touret
11. 11. Čt | Th 19.30 Show Jana Krause
9. 11. Út | Tu 20.00 Miluj mě | Love me
o HOST | GUEST F PRO DĚTI | FOR CHILDREN
l T.VAR = taneční var, platforma pro návraty českých umělců, kteří žijí, studují či
tvoří v zahraničí |“Dance Theatre Melting Point”; a platform for homecomings
of the Czech artists who live, study or work in abroad
F
F
10.00 S kůží na trh
30. 11. Út | Tu 15.00 Baring Our Souls
o
PREMIÉRA
PREMIERE
9.00
29. 11. Po | Mo 11.00 Fg = G.[(m1.m2)/r2]
Perfektní den aneb Mr. Gluteus
Maximus | A Perfect Day or
Mr. Gluteus Maximus
25. 11. Čt | Th 19.30 Show Jana Krause
23. 11. Út | Tu 20.00
Foto | photo: VOJTĚCH BRTNICKÝ
listopad I november 2010
program
PONEC
12.10.2010 15:18:18
Hl. město Praha podpořilo
činnost divadla Ponec ročním
grantem ve výši 5,5 mil. Kč.
divadlo Ponec – program listopad 2010
Ponec theatre – programme November 2010
str. 32
F = G.[(m .m )/r2]
PONEC prosinec A3.indd 1
tvoří v zahraničí | “Dance Theatre Melting Point”; a platform for homecomings
of the Czech artists who live, study or work in abroad
o HOST | GUEST F PRO DĚTI | FOR CHILDREN
l T.VAR = taneční var, platforma pro návraty českých umělců, kteří žijí, studují či
21. 12. Út | Tu 20.00 Mah Hunt
ČESKÁ
PREMIÉRA
CZECH
PREMIERE
Perfektní den aneb Mr Gluteus Maximus
A Perfect Day or Mr Gluteus Maximus
o
16. 12. Čt | Th 19.30 Show Jana Krause
20. 12. Po | Mo 20.00
o
15. 12. St | We 19.30 Show Jana Krause
l
o
14. 12. Út | Tu 19.30 Show Jana Krause
Shapeless States of Karla
Born in 19-04-1984
o
13. 12. Po | Mo 20.00 Divadlo | The Theatre
18. 12. So | Sa 20.00
o
12. 12. Ne | Su 20.00 Divadlo | The Theatre
10. 12. Pá | Fr 20.00 voiceS – promítání filmu | sceening
Transforma
l
o
8. 12.
9. 12. Čt | Th 19.30 Show Jana Krause
F
F
o
frikce dalších
St | We 20.00
frictions of the next
g
1 2
5. 12. Ne | Su 17.00 Mikulášské
překvapení
4. 12. So | Sa
Arktický Robinson aneb neuvěřitelná putování Jana Eskymo
17.00 Welzla | Robinson of the Arctic
or the Unbelievable Wanderings
of Jan Eskymo Welzl
2. 12. Čt | Th 19.30 Show Jana Krause
1. 12.
prosinec I december 2010
program
Foto | photo: VOJTĚCH BRTNICKÝ
Exkurze s Helgou
St | We 20.00
Excursion with Helga
PONEC
9.11.2010 13:35:00
Hl. město Praha podpořilo
činnost divadla Ponec ročním
grantem ve výši 5,5 mil. Kč.
divadlo Ponec – program prosinec 2010
Ponec theatre – programme December 2010
Výroční zpráva Tanec Praha 2010 | str. 33
Přehled představení v divadle Ponec 2010 / Performances at Ponec theatre 2010
str. 34
Datum / Date
Jméno představení / Title
Choreograf, soubor / Choreographer, company
Soubor / Company – domácí / domestical (D) /
host / guest (H) / zahraniční / foreign (Z)
Žánr / Type – taneční / dance (T) / dětské /
children (D) / jiné / other (J)
Premiéra / Premiere (P), Repríza / Rerun (R)
Příslušnost / Classification Ponec (P) / ČTP (Č) / TP (T)
Počet hracích večerů / Společný večer (S) / jiné / other (J) / zrušeno / cancelled (Z)
(včetně těch konaných v rámci festivalů TANEC PRAHA 2010 a Česká taneční platforma 2010) /
(including those held within TANEC PRAHA 2010 and Czech Dance Platform 2010 Festivals)
7. 1. 20:00
Uvolněte se, prosím
Jan Kraus
H
J
R
P
1
14. 1. 19:30
Uvolněte se, prosím
Jan Kraus
H
J
R
P
1
15. 1. 20:00
Velmi společenské tance
J. Havelka a kolektiv
H
T
R
P
1
17. 1. 15:00
Putování ve větvích
L. Tretiagová / O. Lipovský
D
D
R
P
1
17. 1. 18:00
Putování ve větvích
L. Tretiagová / O. Lipovský
D
D
R
P
1
18. 1. 10:00
Putování ve větvích
L. Tretiagová / O. Lipovský
D
D
R
P
1
18. 1. 15:00
Putování ve větvích
L. Tretiagová / O. Lipovský
D
D
R
P
1
19. 1. 10:00
Putování ve větvích
L. Tretiagová / O. Lipovský
D
D
R
P
1
19. 1. 15:00
Putování ve větvích
L. Tretiagová / O. Lipovský
D
D
R
P
1
20. 1. 20:00
100 Wounded Tears
DOT504 / J. Fruček / L. Kapetanea
D
T
R
P
1
21. 1. 19:30
Uvolněte se, prosím
Jan Kraus
H
J
R
P
1
26. 1. 18:00
Tanec a fyzika
Bára Látalová a kol.
D
D
P
P
1
28. 1. 19:30
Uvolněte se, prosím
Jan Kraus
H
J
R
P
1
31. 1. 20:00
Lesem
J. Březina
D
T
R
P
1
31. 1. 20:00
My Art: Who´s Frank
M. Loviška
D
T
R
P
S
1. 2. 20:00
Holdin´ Fast
DOT504 / Jozef Fruček / Linda Kapetanea
D
T
R
P
1
2. 2. 20:00
100 Wounded Tears
DOT504 / Jozef Fruček / Linda Kapetanea
D
T
R
P
1
4. 2. 19:30
Uvolněte se, prosím
Jan Kraus
H
J
R
P
1
9. 2. 20:00
DaCapo
Kateřina Stupecká
D
T
R
P
1
9. 2. 20:00
Resonance
NANOHACH / M. Záhora
D
T
R
P
S
11. 2. 19:30
Uvolněte se, prosím
Jan Kraus
H
J
R
P
1
12. 2. 20:00
Velmi společenské tance
J. Havelka a kolektiv
H
T
R
P
1
14. 2. 20:00
Tore
Dora Hoštová
D
T
R
P
1
14. 2. 20:00
Gaia
Dagmar Chaloupková
D
T
R
P
S
16. 2. 20:00
Blame me
ME-SA / Ji-Eun Lee
D
T
R
P
1
18. 2. 19:30
Uvolněte se, prosím
Jan Kraus
H
J
R
P
1
22. 2. 10:00
Putování ve větvích
Lenka Tretiagová / Ondřej Lipovský
D
D
R
P
Z
22. 2. 15:00
Putování ve větvích
Lenka Tretiagová / Ondřej Lipovský
D
D
R
P
Z
23. 2. 10:00
Putování ve větvích
Lenka Tretiagová / Ondřej Lipovský
D
D
R
P
Z
23. 2. 15:00
Putování ve větvích
Lenka Tretiagová / Ondřej Lipovský
D
D
R
P
Z
24. 2. 14:00
Putování ve větvích
Lenka Tretiagová / Ondřej Lipovský
D
D
R
P
Z
25. 2. 19:30
Uvolněte se, prosím
Jan Kraus
H
J
R
P
1
26. 2. 20:00
Případy doktora Toureta
Anna Polívková / VerTeDance
D
T
R
P
1
27. 2. 16:00
Exkurze s Helgou
Marta Trpišovská / Jana Hudečková
D
T
R
P
1
28. 2. 20:00
The Amnesic Days of the Polar Nights
Ioana Mona Popovici
D
T
R
P
1
4. 3. 19:30
Uvolněte se, prosím
Jan Kraus
H
J
R
P
1
5. 3. 20:00
Kdo je Annik?
NANOHACH / Petra Fornayová
D
T
R
P
1
7. 3. 20:00
Proměnná
Tereza Lenerová / Einat Ganz
D
T
R
P
1
11. 3. 19:30
Uvolněte se, prosím
Jan Kraus
H
J
R
P
1
15. 3. 20:00
Friet-sex-speciaal
Mirosalv Kochánek / Tegest Pecht-Guido
D
T
R
P
1
16. 3. 20:00
Případy doktora Toureta
Anna Polívková / VerTeDance
D
T
R
P
1
18. 3. 19:30
Uvolněte se, prosím
Jan Kraus
H
J
R
P
1
21. 3. 19:30
Playwriting Contest
Prague playhouse
H
J
P
1
23. 3. 20:00
Moment, prosím
Jan Bárta
D
T
R
P
1
24. 3. 19:30
Playwriting Contest
Prague playhouse
H
J
25 .3. 19:30
Uvolněte se, prosím
Jan Kraus
H
J
R
P
27. 3. 19:30
Playwriting Contest
Prague playhouse
H
J
29. 3. 20:00
Miluj mě
NANOHACH / Nigel Charnock
D
T
30. 3. 18:30
Playwriting Contest
Prague playhouse
H
J
1. 4. 19:30
Uvolněte se, prosím
Jan Kraus
H
J
6. 4. 9:30
Yonne en scene
Nokto / Jean Pascal Viault
H
T
1
1
1
R
P
1
R
P
1
P
1
1
Jméno představení / Title
Choreograf, soubor / Choreographer, company
Soubor / Company – domácí / domestical (D) /
host / guest (H) / zahraniční / foreign (Z)
Žánr / Type – taneční / dance (T) / dětské /
children (D) / jiné / other (J)
Příslušnost / Classification Ponec (P) / ČTP (Č) / TP (T)
Počet hracích večerů / Společný večer (S) / jiné / other (J)
6. 4. 11:00
Yonne en scene
Nokto / Jean Pascal Viault
H
T
P
1
7. 4. 20:00
Holdin´Fast
DOT504 / Jozef Fruček / Linda Kapetanea
D
T
R
P
1
8. 4. 19:30
Uvolněte se, prosím
Jan Kraus
H
J
R
P
1
9. 4. 20:00
Velmi společenské tance
J. Havelka a kolektiv
H
T
R
P
1
11. 4. 15:00
Fg = G[(m1 m2) /r2] / Tanec a fyzika
Bára Látalová a kol.
D
D
R
P
1
11. 4. 18:00
Fg = G[(m1 m2) /r2] / Tanec a fyzika
Bára Látalová a kol.
D
D
R
P
1
12. 4. 10:00
Fg = G[(m1 m2) /r2] / Tanec a fyzika
Bára Látalová a kol.
D
D
R
P
1
12. 4. 15:00
Fg = G[(m1 m2) /r2] / Tanec a fyzika
Bára Látalová a kol.
D
D
R
P
1
13. 4. 10:00
Fg = G[(m1 m2) /r2] / Tanec a fyzika
Bára Látalová a kol.
D
D
R
P
1
13. 4. 15:00
Fg = G[(m1 m2) /r2] / Tanec a fyzika
Bára Látalová a kol.
D
D
R
P
1
15. 4. 19:30
Uvolněte se, prosím
Jan Kraus
H
J
R
P
1
16. 4. 20:00
Ryba
Lenka Bartůňková
D
T
R
Č
1
Premiéra / Premiere (P), Repríza / Rerun (R)
Datum / Date
Výroční zpráva Tanec Praha 2010 | str. 35
17. 4. 14:00
Fg = G[(m1 m2) /r2] / Tanec a fyzika
Bára Látalová a kol.
D
D
R
Č
1
18. 4. 20:00
Případy doktora Toureta
Anna Polívková / VerTeDance
D
T
R
Č
1
19. 4. 20:00
100 Wounded Tears
DOT504 / Jozef Fruček / Linda Kapetanea
D
T
R
Č
1
20. 4. 20:00
Tore
Dora Hoštová
D
T
R
Č
1
20. 4. 20:00
Blame me
MESA / Ji Eun Lee
D
T
R
Č
S
21. 4. 20:00
Miluj mě
NANOHACH / Nigel Charnock
D
T
R
P
1
22. 4. 19:30
Uvolněte se, prosím
Jan Kraus
H
J
R
P
1
27. 4. 20:00
Transforma
Maya Lipsker (ISR) / VerTeDance
D
T
P
P
1
28. 4. 20:00
Transforma
Maya Lipsker (ISR) / VerTeDance
D
T
R
P
1
29. 4. 19:30
Uvolněte se, prosím
Jan Kraus
H
J
R
P
1
30. 4. 20:00
100 Wounded Tears
DOT504 / Jozef Fruček / Linda Kapetanea
D
T
R
P
1
3. 5. 20:00
Případy doktora Toureta
Anna Polívková / VerTeDance
D
T
R
P
1
4. 5. 16:00
Kdo je na světě nejmocnější?
Iva Kulíková / ZUŠ Polička
H
T
P
1
5. 5. 20:00
Kouzlo májové noci aneb tančíme s láskou
DOT504 /NANOHACH /420PEOPLE
D
T
P
1
6. 5. 19:30
Uvolněte se, prosím
Jan Kraus
H
J
R
P
1
7. 5. 20:00
Holdin´Fast
DOT504 / Jozef Fruček / Linda Kapetanea
D
T
R
P
1
10. 5. 20:00
Tanec Hamu 2010
Tanec Hamu
H
T
R
P
1
13. 5. 19:30
Uvolněte se, prosím
Jan Kraus
H
J
R
P
1
15. 5. 20:00
Tanec Hamu 2010
Tanec Hamu
H
T
R
P
1
17. 5. 20:00
Tanec Hamu 2010
Tanec Hamu
H
T
R
P
1
18. 5. 20:00
Dance of Canis Lupus
VerTeDance / T. Steyaert
D
T
R
P
1
18. 5. 20:00
Tore
Dora Hoštová
D
T
R
P
S
20. 5. 19:30
Uvolněte se, prosím
Jan Kraus
H
J
R
P
1
21. 5. 20:00
Miluj mě
NANOHACH / Nigel Charnock
D
T
R
P
1
23. 5. 20:00
100 Wounded Tears
DOT504 / Jozef Fruček / Linda Kapetanea
D
T
R
P
1
24. 5. 10:30
Fg = G[(m1 m2) /r2] / Tanec a fyzika
Bára Látalová a kol.
D
D
R
T
1
25. 5. 18:00
Případy doktora Toureta
Anna Polívková / VerTeDance
D
D
R
T
1
26 5. 18:00
Veřejná prezentace dílny - "Řeč těla"
L. Tretiagová
D
D
R
T
1
27. 5. 19:30
Uvolněte se, prosím
Jan Kraus
H
J
R
P
1
28. 5. 15:00
Arktický Rob. aneb neuvěř. put. J. E. Welzla
Vojta Švejda
D
D
R
T
1
28. 5. 18:00
Arktický Rob. aneb neuvěř. put. J. E. Welzla
Vojta Švejda
D
D
R
T
1
2. 6. 19:30
Uvolněte se, prosím
Jan Kraus
H
J
R
P
1
3. 6. 19:30
Uvolněte se, prosím
Jan Kraus
H
J
R
P
1
7. 6. 20:00
Twins
Compagnie Pál Frenák
Z
T
T
1
8. 6. 20:00
Twins
Compagnie Pál Frenák
Z
T
T
1
10. 6. 20:00
Happy
Nigel Charnock
Z
T
T
1
11. 6. 20:00
Transforma
Maya Lipsker / VerTeDance
D
T
T
1
13. 6. 20:00
Hexen
Debris Company
Z
T
T
1
13. 6. 20:00
Récitations
Compagnie José Besprosvany
Z
T
T
S
Přehled představení v divadle Ponec 2010 / Performances at Ponec theatre 2010
str. 36
Příslušnost / Classification Ponec (P) / ČTP (Č) / TP (T)
Počet hracích večerů / Společný večer (S) / jiné / other (J)
Debris Company
Z
T
T
1
Compagnie José Besprosvany
Z
T
T
S
16. 6. 20:00
Ningyo
Compagnie Nicole Seiler
Z
T
T
1
17. 6. 20:00
Uvolněte se, prosím
Jan Kraus
H
J
P
1
20. 6. 20:00
Tore
Dora Hoštová
D
T
T
1
20. 6. 20:00
Void Amongst Humans
Jarek Cemerek
D
T
T
S
20. 6. 20:00
Appel
Company Decalage
Z
T
T
S
20. 6. 20:00
VEN
Alexis Fernández / Caterina Varela / La Macana
Z
T
T
S
1
Premiéra / Premiere (P), Repríza / Rerun (R)
Soubor / Company – domácí / domestical (D) /
host / guest (H) / zahraniční / foreign (Z)
Hexen
Récitations
Jméno představení / Title
14. 6. 20:00
14. 6. 20:00
Datum / Date
Choreograf, soubor / Choreographer, company
Žánr / Type – taneční / dance (T) / dětské /
children (D) / jiné / other (J)
(včetně těch konaných v rámci festivalů TANEC PRAHA 2010 a Česká taneční platforma 2010) /
(including those held within TANEC PRAHA 2010 and Czech Dance Platform 2010 Festivals)
21. 6. 20:00
Tore
Dora Hoštová
D
T
T
21. 6. 20:01
Void Amongst Humans
Jarek Cemerek
D
T
T
S
21. 6. 20:02
Appel
Company Decalage
Z
T
T
S
21. 6. 20:03
VEN
Alexis Fernández / Caterina Varela / La Macana
Z
T
T
S
23. 6. 20:00
Módní Show návrhářky Gábiny Páralové
Gábina Páralová
H
J
P
1
24. 6. 19:30
Uvolněte se, prosím
Jan Kraus
H
J
R
P
1
27. 8. 20:00
Případy doktora Toureta
Anna Polívková / VerTeDance
D
T
R
P
1
8. 9. 20:00
Small Hour
Václav Kuneš / 420PEOPLE
D
T
R
P
1
8. 9. 20:00
Golden Crock
Václav Kuneš / 420PEOPLE
D
T
R
P
S
8. 9. 20:00
Void Amongst Humans
Jarek Cemerek (CZ)
D
T
R
P
S
9. 9. 19:30
Show Jana Krause
Jan Kraus
H
J
R
P
1
10. 9. 20:00
Miluj mě
Nigel Charnock (UK) / NANOHACH
D
T
R
P
1
13. 9. 20:00
Čekání na Didiera
Križková (CZ), Plotnikova (RUS), Manso / A.N.I.
D
T
P
P
1
15. 9. 20:00
Kdo je Annik?
Petra Fornayová (SK) / NANOHACH
D
T
R
P
1
16. 9. 19:30
Show Jana Krause
Jan Kraus
H
J
R
P
1
17. 9. 20:00
Velmi společenské tance
Jiří Havelka kol.
H
T
R
P
1
19. 9. 20:00
Proměnná
Tereza Lenerová & Einat Ganz
D
T
R
P
1
19. 9. 20:00
Void Amongst Humans
Jarek Cemerek
D
T
R
P
S
20. 9. 20:00
100 Wounded Tears
DOT504 / Jozef Fruček / Linda Kapetanea
D
T
R
P
1
22. 9. 09:00
Fg = G[(m1 m2) /r2] / Tanec a fyzika
Bára Látalová a kol.
D
D
R
P
1
22. 9. 11:00
Fg = G[(m1 m2) /r2] / Tanec a fyzika
Bára Látalová a kol.
D
D
R
P
1
23. 9. 19:30
Show Jana Krause
Jan Kraus
H
J
R
P
1
30. 9. 19:30
Show Jana Krause
Jan Kraus
H
J
R
P
1
4. 10. 20:00
Sunyata
Kateřina Stupecká
D
T
P
P
1
5. 10. 20:00
Sunyata
Kateřina Stupecká
D
T
R
P
1
6. 10. 11:00
Fg = G[(m1 m2) /r2] / Tanec a fyzika
Bára Látalová a kol.
D
D
R
P
1
7. 10. 19:30
Show Jana Krause
Jan Kraus
H
J
R
P
1
8. 10. 20:00
Velmi společenské tance
Jiří Havelka a kol.
H
T
R
P
1
10. 10. 20:00
Večer afrického a moderního tance
H
T
P
P
1
12. 10. 20:00
Golden Crock
Václav Kuneš / 420PEOPLE
D
T
R
P
1
12. 10. 20:00
Small Hour
Václav Kuneš / 420PEOPLE
D
T
R
P
S
12. 10. 20:00
Paedocypris Progenetica (Small Fish)
Václav Kuneš, Edd Schouten (NL) / 420PEOPLE
D
T
R
P
S
14. 10. 19:30
Show Jana Krause
Jan Kraus
H
J
R
P
1
16. 10. 16:00
Yoyo mistrovství ČR 2010
H
J
R
P
1
18. 10. 10:00
S kůží na trh – dětská verze
Marta Trpišovská, Jana Látalová
D
D
R
P
1
18. 10. 15:00
S kůží na trh – dětská verze
Marta Trpišovská, Jana Látalová
D
D
R
P
1
19. 10. 20:00
Případy doktora Toureta
Anna Polívková / VerTeDance
D
T
R
P
1
20. 10. 10:00
Případy doktora Toureta - dětská verze
Anna Polívková / VerTeDance
D
D
R
P
1
21. 10. 19:30
Show Jana Krause
Jan Kraus
H
J
R
P
1
24. 10. 20:00
Mah Hunt
Lenka Vágnerová & Pavel Mašek / DOT504
D
T
R
P
1
25. 10. 20:00
100 Wounded Tears
J. Fruček (SK), L. Kapetanea (GR) / DOT504
D
T
R
P
1
26. 10. 20:00
ALA III.
Lucia Kašiarová
D
T
R
P
1
26. 10. 20:00
Resonance
Michal Záhora / NANOHACH
D
T
R
P
S
Datum / Date
Jméno představení / Title
Choreograf, soubor / Choreographer, company
Soubor / Company – domácí / domestical (D) /
host / guest (H) / zahraniční / foreign (Z)
Žánr / Type – taneční / dance (T) / dětské /
children (D) / jiné / other (J)
Premiéra / Premiere (P), Repríza / Rerun (R)
Příslušnost / Classification Ponec (P) / ČTP (Č) / TP (T)
Počet hracích večerů / Společný večer (S) / jiné / other (J)
Výroční zpráva Tanec Praha 2010 | str. 37
28. 10. 19:30
Show Jana Krause
Jan Kraus
H
J
R
P
1
1. 11. 20:00
Aného
Jiří Bartovanec
D
T
P
P
1
2. 11. 20:00
Aného
Jiří Bartovanec
D
T
R
P
1
4. 11. 19:30
Show Jana Krause
Jan Kraus
H
J
R
P
1
6. 11. 17:00
Studentské oděvní fórum
H
J
R
P
1
6. 11. 19:30
Studentské oděvní fórum
H
J
R
P
1
8. 11. 20:00
Sunyata
Kateřina Stupecká
D
T
R
P
1
9. 11. 20:00
Miluj mě
Nigel Charnock (UK) / NANOHACH
D
T
R
P
1
11. 11. 19:30
Show Jana Krause
Jan Kraus
H
J
R
P
1
12. 11. 20:00
Případy doktora Toureta
Anna Polívková / VerTeDance
D
T
R
P
1
15. 11. 20:00
DIVADLO
Farma v jeskyni
H
T
R
P
1
16. 11. 20:00
DIVADLO
Farma v jeskyni
H
T
R
P
1
17. 11. 20:00
DIVADLO
Farma v jeskyni
H
T
R
P
1
18. 11. 19:30
Show Jana Krause
Jan Kraus
H
J
R
P
1
22. 11. 20:00
Perfektní den aneb Mr Gluteus Maximus
Lenka Vágnerová / DOT504
D
T
P
P
1
23. 11. 20:00
Perfektní den aneb Mr Gluteus Maximus
Lenka Vágnerová / DOT504
D
T
R
P
1
25. 11. 19:30
Show Jana Krause
Jan Kraus
H
J
R
P
1
29. 11. 09:00
Fg = G[(m1 m2) /r2] / Tanec a fyzika
Bára Látalová a kol.
D
D
R
P
1
29. 11. 11:00
Fg = G[(m1 m2) /r2] / Tanec a fyzika
Bára Látalová a kol.
D
D
R
P
1
30. 11. 10:00
S kůží na trh – dětská verze
Marta Trpišovská, Jana Látalová (Hudečková)
D
D
R
P
1
30. 11. 15:00
S kůží na trh – dětská verze
Marta Trpišovská, Jana Látalová (Hudečková)
D
D
R
P
1
1. 12. 20:00
Exkurze s Helgou
Marta Trpišovská, Jana Látalová (Hudečková)
D
T
R
P
1
2. 12. 19:30
Show Jana Krause
Jan Kraus
H
J
R
P
1
4. 12. 17:00
Arktický Rob. aneb neuvěř. put. J. E. Welzla
Vojta Švejda a kol.
D
D
R
P
1
5. 12. 17:00
Fg = G[(m1 m2) /r2] / Tanec a fyzika
Bára Látalová a kol.
D
D
R
P
1
8. 12. 20:00
frikce dalších
J. Bárta / K. Dietzová / D. van der Sloot / E. Šusová
D
T
P
P
1
9. 12. 19:30
Show Jana Krause
Jan Kraus
H
J
R
P
1
10. 12. 20:00
Transforma
Maya Lipsker (ISR) / VerTeDance
D
T
R
P
1
10. 12. 20:00
voiceS
Yuri Korec & Peter Bebjak
D
T
R
P
S
12. 12. 20:00
DIVADLO
Farma v jeskyni
H
T
R
P
1
13. 12. 20:00
DIVADLO
Farma v jeskyni
H
T
R
P
1
14. 12. 19:30
Show Jana Krause
Jan Kraus
H
J
R
P
1
15. 12. 19:30
Show Jana Krause
Jan Kraus
H
J
R
P
1
16. 12. 19:30
Show Jana Krause
Jan Kraus
H
J
R
P
1
18. 12. 20:00
Shapeless States of Karla
Klára Alexová
D
T
P
P
1
18. 12. 20:00
Born in 19-04-1984
Setareh Fatehi (IRN)
D
T
20. 12. 20:00
Perfektní den aneb Mr Gluteus Maximus
Lenka Vágnerová / DOT504
D
T
21. 12. 20:00
Mah Hunt
Lenka Vágnerová & Pavel Mašek / DOT504
D
T
každou středu
Dětské studio
D
D
Celkem hracích večerů 201
divadlo Ponec / Ponec theatre 2010
včetně představení konaných v rámci festivalů TANEC PRAHA 2010 a ČESKÁ TANEČNÍ PLATFORMA
including performances held within TANEC PRAHA 2010 and CZECH DANCE PLATFORM
Celkem hracích večerů / Playing evenings: 2010
Z toho v rámci festivalu Česká taneční platforma / Within the Czech Dance Platform: 13
Z toho v rámci festivalu TANEC PRAHA 2010 / Within TANEC PRAHA Festival: 35
Počet diváků / No. of spectators: 18069
Návštěvnost / Visit rate: 82 %
Počet premiér / No. of premieres: 9
Počet večerů s hostujícími soubory / No. of guest evenings: 70
Počet představení pro děti / No. of performances for children: 70
P
S
R
P
1
R
P
1
36
Představení konaná v rámci festivalu TANEC PRAHA 2010 v Praze
str. 38
Choreograf, soubor / Choreographer, company
Soubor / Company –
domácí / domestical (D) / host / guest (H) / zahraniční / foreign (Z)
Žánr / Type – taneční / dance (T)/ dětské /
children (D) / jiné / other (J)
Počet hracích večerů / Společný večer
Ponec
Twins
Compagnie Pál Frenák
Z
T
1
Ponec
Site-specific
Sebastian Belmar
Z
T
S
8. 6. 20:00
Ponec
Twins
Compagnie Pál Frenák
Z
T
1
8. 6. 20:00
Ponec
Site-specific
Sebastian Belmar
Z
T
S
10. 6. 20:00
Ponec
Happy
Nigel Charnock
Z
T
1
Místo konání / Venue
7. 6. 20:00
7. 6. 20:00
Datum představení / Date
Jméno představení / Title
Performances held within TANEC PRAHA 2010 Festival in Prague
Ponec
Transforma
Maya Lipsker/ VerTeDance
D
T
1
Ponec
Hexen
Debris Company
Z
T
1
13. 6. 20:00
Ponec
Récitations
Compagnie José Besprosvany
Z
T
S
14. 6. 20:00
Ponec
Hexen
Debris Company
Z
T
1
14. 6. 20:00
Ponec
Récitations
Compagnie José Besprosvany
Z
T
S
16. 6. 20:00
Ponec
Ningyo
Compagnie Nicole Seiler
Z
T
1
20. 6. 20:00
Ponec
Tore
Dora Hoštová
D
T
1
20. 6. 20:00
Ponec
Void Amongst Humans
Jarek Cemerek
D
T
S
20. 6. 20:00
Ponec
Appel
Company Decalage
Z
T
S
20. 6. 20:00
Ponec
VEN
Alexis Fernández / Caterina Varela / La Macana
Z
T
S
21. 6. 20:00
Ponec
Tore
Dora Hoštová
D
T
1
21. 6. 20:00
Ponec
Void Amongst Humans
Jarek Cemerek
D
T
S
21. 6. 20:00
Ponec
Appel
Company Decalage
Z
T
S
21. 6. 20:00
Ponec
VEN
Alexis Fernández / Caterina Varela / La Macana
Z
T
S
22. 6. 20:00
HDK
Yesterday
Jasmin Vardimon Company
Z
T
1
23. 6. 20:00
HDK
Yesterday
Jasmin Vardimon Company
Z
T
1
29. 6. 20:00
HDK
Out of Context
les ballets C de la B
Z
T
1
Počet hracích večerů / Společný večer (S), jiné / other(J)
11. 6. 20:00
13. 6. 20:00
Celkem hracích večerů v Praze 12
Představení pro děti konaná v rámci festivalu TANEC PRAHA 2010
Datum představení / Date
Místo konání / Venue
Jméno představení / Title
Choreograf, soubor / Choreographer, company
Typ / Type –
taneční / dance (T) / dílna / workshop (D) / jiné / other (J)
Pro děti / For children
Performances for children held within TANEC PRAHA 2010
24. 5. 08:30
Ponec
Dílna – Tanec a fyzika
B. Látalová a kol.
D
/
J
24. 5. 10:30
Ponec
Fg = G[(m1 m2) /r2] / Tanec a fyzika
B. Látalová a kol.
T
/
1
25. 5. 10:00
Ponec
Dílna – Případy doktora Toureta
Anna Polívková/ VerTeDance
D
/
J
25. 5. 18:00
Ponec
Případy doktora Toureta
Anna Polívková/ VerTeDance
T
/
1
26. 5. 10:00
Ponec
Dílna – "Řeč těla"
L. Tretiagová
D
/
J
26. 5. 18:00
Ponec
Veřejná prezentace dílny – "Řeč těla"
L. Tretiagová
T
/
1
28. 5. 15:00
Ponec
Arktický Rob. aneb neuvěř. put. J. E. Welzla
Vojta Švejda
T
/
1
28. 5. 18:00
Ponec
Arktický Rob. aneb neuvěř. put. J. E. Welzla
Vojta Švejda
T
/
1
31. 5. 18:00
Divadlo Archa
Emigrantes
VerTeDance
T
/
1
1. 6. 18:00
Divadlo Archa
Emigrantes
VerTeDance
T
/
1
Celkem hracích večerů 7
Představení TANEC PRAHA 2010 v regionech
Výroční zpráva Tanec Praha 2010 | str. 39
Žánr / Type – taneční / dance (T)/ dětské /
children (D) / jiné / other (J)
Počet hracích večerů / Společný večer
Valašské Meziříčí
Zámek Žerotínů
Da Capo
Kateřina Stupecká
D
T
1
8. 6.
Brno
Barka
Případy doktora Toureta
Ann Polívková / VerTeDance
D
T
1
9. 6.
Český Krumlov
Městské divadlo
Exkurze s Helgou
Jana Látalová & Marta Trpišovská
D
T
1
9. 6.
Olomouc
K3
Transforma
Maya Lipsker / VerTeDance
D
T
1
11. 6.
Choceň
Nádvoří zámku / Choceň
Resonance
NANOHACH / Michal Záhora
D
T
1
12. 6.
Plzeň
Šapitó
Happy project
Happy
Z
T
1
13. 6.
Plzeň
Šapitó
Miluj mě
NANOHACH
D
T
1
14. 6.
Pardubice
Divadlo 29
Void Amongst Humans
Jarek Cemerek
D
T
1
14. 6.
Pardubice
Divadlo 29
Appel
Company Decalage
Z
T
S
14. 6.
Pardubice
Divadlo 29
VEN
La Macana
Z
T
S
16. 6.
Pardubice
Divadlo 29
Magnet
Kyklos Galaktikos
D
T
1
16. 6.
Plzeň
Moving Station
Dolcissime Sirene
Debris Company
Z
T
1
16. 6.
Plzeň
Moving Station
Tore
Dora Hoštová
D
T
S*
16. 6.
Plzeň
Moving Station
Da Capo
Kateřina Stupecká
D
T
S
16. 6.
České Budějovice
Bazilika
Hechizada de Luxe
Lea Švejdová
D
T
1
S
Jméno představení / Title
Místo konání / Venue
Choreograf, soubor / Choreographer, company
5. 6.
Datum představení / Date
Soubor / Company – domácí / domestical (D) / host / guest (H) / zahraniční / foreign (Z)
Performances held within TANEC PRAHA 2010 in regions
16. 6.
České Budějovice
Bazilika
Synchronicity
NANOHACH / Michal Záhora
D
T
16. 6.
České Budějovice
Bazilika
Gaia
Dagmar Chaloupková
D
T
S
16. 6.
Olomouc
K3
Void Amongst Humans
Jarek Cemerek
D
T
1
16. 6.
Olomouc
K3
Appel
Company Decalage
Z
T
S
16. 6.
Olomouc
K3
VEN
La Macana
Z
T
S
17. 6.
České Budějovice
Bazilika
Případy doktora Toureta
Anna Polívková / VerTeDance
D
T
1
18. 6.
Brno
Barka
Void Amongst Humans
Jarek Cemerek
D
T
1
18. 6.
Brno
Barka
Appel
Company Decalage
Z
T
S
18. 6.
Brno
Barka
VEN
La Macana
Z
T
S
18. 6.
Pardubice
Divadlo 29
Dolcissime Sirene
Debris Company
D
T
1
18. 6.
Pardubice
Divadlo 29
Tore
Dora Hoštová
D
T
S
23. 6.
Plzeň
Moving Station
DeRBrouk
Jan Komárek
D
T
1
23. 6.
Plzeň
Moving Station
Appel
Company Decalage
Z
T
S
23. 6.
Plzeň
Moving Station
VEN
La Macana
Z
T
S
Celkem hracích večerů v regionech 16
* Představení Tore bylo z důvodu nemoci zrušeno. / The performance Tore was cancelled due to illness.
TANEC PRAHA 2010
22. ročník Mezinárodního festivalu současného tance a pohybového divadla / 22. Festival of Contemporary Dance and Movement Theatre
24. 5.–29. 6. 2010 – Praha, Brno, České Budějovice, Český Krumlov, Choceň, Olomouc, Pardubice, Plzeň a Valašské Meziříčí
www.tanecpraha.cz
Celkem účastníků / No. of participants: 27 souborů a choreografů z 10 zemí celého světa a České republiky: Belgie, Chile, Kuba,
Maďarsko, Polsko, Slovensko, Španělsko, Švýcarsko, Izrael a Velká Británie / 27 companies and choreographers
Celkem hracích večerů v Praze i regionech / Playing evenings in Prague and regional cities: 35
Z toho hracích večerů v Praze / Playing evenings in Prague: 19
Z toho hracích večerů v regionech / Playing evenings in regions: 16
Celkový počet představení (produkcí) / No. of performances: 30
Celkový počet diváků / No. of spectators: cca 5700
Návštěvnost / Visit rate: 99 %
Doprovodný program / Additional programme:
workshopy pro profesionální umělce ve Studiu [email protected] / workshops for professional dancers in Studio [email protected]
výstava fotografií Miloše Šindeláře / photography exhibition of Miloš Šindelář
Přehled představení uvedených v zahraničí
str. 40
Choreograf, soubor / Choreographer, company
SK, Bratislava
Hidden Landscape
DOT504 / Thomas Steyaert
Culturcentrum De Spil
BE, Roeselare
Hidden Landscape
DOT504 / Thomas Steyaert
1
19.-20. 3. 2010
De Toneelschuur
NL, Haarlem
Holdin' Fast
DOT504 / J. Fruček / L. Kapetanea
2
23.-24. 3. 2010
Melkweg Theatre
NL, Amsterdam
Holdin' Fast
DOT504 / J. Fruček / L. Kapetanea
2
25. 3.2010
Parktheater
NL, Eindhoven
Holdin' Fast
DOT504 / J. Fruček / L. Kapetanea
1
1. 4. 2010
Schouwburg
NL, Arnhem
Holdin' Fast
DOT504 / J. Fruček / L. Kapetanea
1
2. 4. 2010
De Tamboer
NL, Hoogeveen
Holdin' Fast
DOT504 / J. Fruček / L. Kapetanea
1
100 Wounded Tears
DOT504 / J. Fruček / L. Kapetanea
23. 6. 2010
SK, Žilina
10. 7. 2010
SK, Trenčín
28. 8. 2010
Počet hracích večerů / Společný večer
Jméno představení / Title
A4
26. 2. 2010
V rámci festivalu / Within the festival
Stát, město / State, city
30. 1. 2010
Datum představení / Date
Místo konání / Venue
No. of performances abroad
1
Holdin' Fast, 100 Wounded Tears DOT504 / J. Fruček / L. Kapetanea
D, Düsseldorf
100 Wounded Tears
DOT504 / J. Fruček / L. Kapetanea
24. 6. 2010
Elledanse Tasteatre, T&D dům
SK, Bratislava
Kdo je Annik?
NANOHACH / Petra Fornayová
26. 6. 2010
kultúrny dom Liptovský Mikuláš
SK, Liptovský Mikuláš
Kdo je Annik?
NANOHACH / Petra Fornayová
12. 9. 2010
antický archeologický areál
Rosarno
Itálie / Rosarno
Transforma
VerTeDance / Maya Lipsker
1
Pohoda
1
Tanzmesse
1
1
1
Fest. Mag. Graecia
Teatro Festival
1
Celkem hracích večerů / No. of evenigns 15
Přehled představení produkovaných / koprodukovaných Tanec Praha o. s. a divadlem Ponec
Počet hracích večerů / Společný večer
Město / City
Městské divadlo Český Krumlov
Český Krumlov
Miluj mě
NANOHACH
1
3. 6. 2010
Loď tajemství
Praha
Miluj mě
NANOHACH
1
8. 6. 2010
Bezbariérové divadlo Barka
Brno
Případy doktora Toureta
VerTeDance
TANEC PRAHA
1
8. 6. 2010
Bezbariérové divadlo Barka
Brno
Případy doktora Toureta
VerTeDance
TANEC PRAHA
1
11. 6. 2011
zámek Choceň
Choceň
Resonance
NANOHACH
TANEC PRAHA
1
13. 6. 2010
Šapitó u Ježíška
Plzeň
Miluj mě
NANOHACH
TANEC PRAHA
13. 6. 2010
Klubart
Opava
Případy doktora Toureta
VerTeDance
17. 6. 2010
Kulturní dům Bazilika
České Budějovice
Případy doktora Toureta
VerTeDance
TANEC PRAHA
1
19. 6. 2010
Kulturní dům Aš
Aš
Případy doktora Toureta
VerTeDance
Ašlerky
1
19. 6. 2010
Divadlo loutek
Ostrava
Ryba
FARO o.s.
Tanec Ostrava 2010
1
25. 6. 2010
Divadlo Reduta
Brno
Ryba
FARO o.s.
Tanec Brno 2010
1
16. 7. 2010
Ostrava
100 Wounded Tears
DOT504
Colours of Ostrava
1
17. 8. 2010
Klášterec nad Ohří
Do světa
FARO o.s.
Siraex 2010
1
6. 9. 2010
Světovar
Plzeň
Resonance
NANOHACH
6. 10. 2010
letecké muzeum Olomouc-Neředín
Olomouc
Resonance
NANOHACH
Česká Lípa
Holdin' Fast
DOT504
15. 10. 2010
V rámci festivalu / Within the festival
Místo konání / Venue
17. 3. 2010
Jméno představení / Title
Datum představení / Date
Choreograf, soubor / Choreographer, company
odehraných v roce 2010 mimo divadlo Ponec / No. of performances produced and co-produced by Tanec Praha civic association and Ponec theatre in 2010 besides Ponec theatre
1
1
1
1
Colours of Ostrava
1
11. 11. 2010
Divadlo O. Nedbala
Tábor
Miluj mě
NANOHACH
24. 11. 2010
Divadlo Konvikt
Olomouc
Případy doktora Toureta
VerTeDance
Křižovatky
1
27. 11. 2010
Divadlo Duncan Centre
Praha
Sunyata
Kateřina Stupecká
Festival Nové Evropy
1
Celkem hracích večerů 19
1
Představení v rámci festivalu Česká taneční platforma 2010
Výroční zpráva Tanec Praha 2010 | str. 41
Místo konání / Venue
Jméno představení / Title
Soubor / Company –
domácí / domestical (D) / host / guest (H) / zahraniční / foreign (Z)
Žánr / Type –
taneční / dance (T)/ dětské / children (D) / jiné / other (J)
Počet hracích večerů / Společný večer
16. 4. 18:00
Divadlo Archa
Emigrantes
VerTeDance
D
D
1
16. 4. 20:00
Ponec
Ryba
Lenka Bartůňková
D
T
1
17. 4. 16:00
Ponec
Fg = G[(m1 m2) /r2] / Tanec a fyzika
Bára Látalová a kol.
D
D
1
17. 4. 17:00
Studio [email protected]
Gaia
Dagmar Chaloupková
D
T
1
17. 4. 17:00
Studio [email protected]
Proměnná
Tereza Lenerová, Einat Ganz
D
T
S
17. 4. 17:00
Studio [email protected]
4:4
Sara Puchowska
D
T
S
17. 4. 20:00
Divadlo Archa
A Small hour ago
420PEOPLE
D
T
1
17. 4. 20:00
Synagoga na Palmovce
Echoes
ME-SA
D
T
1
17. 4. 21:30
Synagoga na Palmovce
Echoes
ME-SA
D
T
1
18. 4. 17:00
Studio [email protected]
The Amnesic Days of the Polar Nights
Ioana Mona Popovici
D
T
1
18. 4. 17:00
Studio [email protected]
Until I Find It
Mirka Eliášová
D
T
S
18. 4. 20:00
Ponec
Případy doktora Toureta
Anna Polívková/ VerTeDance
D
T
1
1
Choreograf, soubor / Choreographer, company
Datum představení / Date
Performances within Czech Dance Platform Festival 2010
19. 4. 18:00
Roxy
Loa 15 Steps
Věra Ondrašíková
D
T
19. 4. 18:00
Roxy
Magnet
Kyklos Galaktikos
D
T
S
19. 4. 20:00
Ponec
100 Wounded Tears
DOT504 / Jozef Fruček/ Linda Kapetanea
D
T
1
20. 4. 18:00
Studio [email protected]
Zločin a trest
Jan Komárek / NANOHACH
D
T
1
20. 4. 20:00
Ponec
Tore
Dora Hoštová
D
T
1
20. 4. 20:00
Ponec
Blame me
MESA/ Ji Eun Lee
D
T
S
Celkem hracích večerů 13
Česka taneční platforma 2010 / Czech Dance Platform Festival 2010
Celkem hracích večerů / Playing evenings: 13
Celkem představení / No. of performances: 16
Počet diváků / No. of spectators: 1109
Doprovodný program / Additional programme:
odborná diskuze se zahraničními specialisty, porotci a světelnými designery / discussion with platform guests, jury and light designers
burza projektů současného tance tzv. „Meet the Artists“/ exchange of the projects “Meet the Artists”
současný tanec ve veřejném prostoru (metro Florenc) NANOHACH: Struktury vratkosti ~ fragmenty / contemporary dance in public
space (metro Florenc) NANOHACH: Structures of Instability Frail
Vítězové cen / The winners of prizes:
Tanečnice roku / Dancer of the Year: Tereza Ondrová (Případy doktora Toureta / The Cases of Dr. Touret)
Cena za nejlepší světelný design / The Best Light Design Prize: Jan Komárek – Gaia (chor. Dagmar Chaloupková), Zločin a trest / Crime
and Punishment (NANOHACH/chor. Jan Komárek), Tore (chor. Dora Hoštová)
Cena Diváka / Audience Award: ME-SA-Echoes
Tanec Praha – historie
str. 42
TANEC PRAHA – history
TANEC PRAHA 1989
Nederlands Dans Teater/2 (NL), Siobhan Davies Dance Company (UK)
TANEC PRAHA 1990
Ballet du Grand Theatre de Geneve, Paragods, CH Tanztheater Zurich,
Mobile Ballett Bern (CH), Ivan Liška / Chantal Lefevre (DE), Lines Dance
Company (US), London Contemporary Dance Theatre (UK)
TANEC PRAHA 1991
Lyon Opera Ballet, Maguy Marin, Jean Gaudin (FR), Sinopia, Tetratheatre,
Ballet du Grand Theatre de Geneve (CH), Ton Simons and Dancers (US),
José Besprosvany, Tandem (BE), London Contemporary Dance Theatre
(UK), Perth City Ballet (AU), Liat Dror & Nir Ben Gal (IL), Jorma Uotinen (FI)
TANEC PRAHA 1992
CH Tanztheater Zurich, Ballet du Grand Theatre de Geneve (CH),
Kibbutz Contemporary Dance Company (IL), Michele Abbondanza (IT),
Choreographisches Theater Freiburg (DE), Hervé Diansas (FR)
TANEC PRAHA 1993
Compagnie Maguy Marin (FR), Balé Teatro Castro Alves (BR), S.O.A.P.
Dance Theatre Frankfurt (DE), Ton Simons and Dancers (US), Bill T. Jones
| Arnie Zane Co. (US)
TANEC PRAHA 1994
American Jazz Tap with Savion Glover (US), Angelin Preljocaj (FR), Hervé
Diansas (FR), Tanzfabrik Berlin (DE), Sasha Waltz (DE), Danat Danza (ES),
Sarah Skaggs (US)
TANEC PRAHA 1995
Trisha Brown (US), Margaret Jenkins (US), Amanda Miller (DE), Edyta
Kozak - Teatr Tanca nei (POL), Montažstroj (HR), DV8 Physical Theatre
(UK), Hervé Diansas (FR), Marta Renzi (US, SK)
TANEC PRAHA 1996
Joseph Nadj (FR), Yoshiko Chuma (US), Hervé Diasnas (FR), Ballet
du Grand Theatre de Geneve (CH), Ernesto (IT, BE, CZ), Iztok Kovác
& EN KNAP (SI)
TANEC PRAHA 1997
Merce Cunningham Dance Company (US), Company 2 in 1 (HU), Studio
Mare (HR), Alias (CH), Betontanct (SI), Clara Andermatt (PT)
TANEC PRAHA 1998
Anomalie (FR), Pilottanzt (AT), Wendy Houston (UK), Twyla Tharp (US),
Holy Body Tattoo Dance (CA), Anna Huber (DE), Alias (CH), Taipei Dance
Circle (TW)
TANEC PRAHA 1999
Martha Graham Dance Company (US), Karine Ponties (BEL), Granhoj
Dans (DK), Compagnie Maguy Marin (FR), Eva Klimácková (SK), Ensemble
Batsheva / the Junior company (IL)
TANEC PRAHA 2000
Kubilai Khan Investigations (FR), Monica Francia (IT), Nicole Mossoux (BEL),
Granhoj Dans (DK), Paula Tuovinen (FI), Mirka Eliášová (CZ), Carte Blanche
(NO), Ballett Frankfurt Williama Forsytha (DE), Seven Sisters Group (GB),
Icelandic Dance Theatre (IS), Jan Kodet (CZ)
TANEC PRAHA 2001
Teatr Dada von Bzdülow (PL), chanti&Kay Grigar (CA, CZ), Marta
Poláková (SK), Artyci (SK), Drift (CH), Compagnie Catherine Diverres (FR),
Cerná&Vanek Dance (CZ, DE), Sheketak (IL), Beatrice Libonati (DE), Ádám
Fejes (HU), Karine Ponties (BE), Compagnie Marie Chouinard (CA), Petr
Tyc Company (CZ)
TANEC PRAHA 2002
Cloud Gate Dance Theatre of Taiwan (TW), Odile Duboc (FR), Fin Walker,
Robert Hylton a Protein Dance (UK), DANS.KIAS (AT), Conny Janssen
Danst (NL), Susanne Linke & Reinhild Hoffmann (DE), Dame de Pic Karine Ponties (BE), Metzger/Zimmermann/de Perrot (CH), Bern Ballett
(CH), Štúdio tanca (SK), Lizzy Le Quesne (UK) & Pierre Nadaud (FR), Irene
Borguet - Kalbusch (BE), Monika Rebcová (CZ) & Ruben Peguero (DO),
Apostolia Papadamaki (GR), Rosa Munoz (ES), Sandrine Harris (US), Ioana
Mona Popovici (RO, CZ)
TANEC PRAHA 2003
Ballet du Grand Theatre de Geneve (CH), Pražský komorní balet (CZ),
Kristýna Celbová, Veronika Knytlová, Tereza Ondrová, Věra Ondrašíková
(CZ), El Circo Contemporaneo (MX), Laroque Dance Company (AT),
Charles Linehan Company (GB), Anouk van Dijk (NL), Skalen (FR), Granhoj
Dans (DK), Černá a Vaněk Dance (CZ)
TANEC PRAHA 2004
Emil Hrvatin and Company (SI), Ioana Mona Popovici (RO, CZ), Veronika
Knytlová, Tereza Ondrová, Helena Arenbergerová (CZ), Granhoj Dans
(DK), Kongo-Ba-Teria (BF), Christine Cloux (ES), Věra Ondrašíková (CZ),
Laroque (AT), Rialto (FR), A Kin (GR), Omada Pelma (CY), Petra Hauerová
(CZ), Karine Ponties (BE), Dame de Pic ASBL (BE), Pražský komorní balet
(CZ), Cathy Sharp Dance Company (CH), Batsheva Ensemble (IL)
TANEC PRAHA 2005
Cloud Gate Dance Theatre of Taiwan (TW), Puttó (HU | CZ), Sine qua non
(GR), Verónica Cendoya + Lluc Fruitós (ES), Věra Ondrašíková (CZ), Alpo
Aaltokoski (FI), Arja Raatikainen (FI), Mirka Eliášová (CZ), Linda Stránská
(CZ), Dance Theatre Mobita Tampere (FI), VerTeDance (CZ), Lenka Ottová
(CZ), Pierre Nadaud (CZ/F), Mossoux-Bonté (B), Karine Ponties (BEL | FR),
TchéTché (CI), Leszek Bzdyl (PL), Emil Hrvatin (SI) & Erna Omarsdottir (IS),
Jaro Viňarský (SK), Samuel Delvaux (BE/ES), Nicole Seiler (CH), Jan Kodet
(CZ)
TANEC PRAHA 2006
Granhoj Dans (DK), Simone Aughterlony (CH), Nikolai Schetnev (RU),
Agnija Šeiko (LT), Xaver Lot (FR), T. I. R.Danza (IT), Kirstine Kyhl Andersen
(DK), Yannis Mantafounis a Katerina Skiada (GRE), Zufit Simon (D),
Noema Dance Works (CY), Compagnie IGI (FR), Susan Kempster (ES),
Michal Mualem | Giannalberto de Filippis (IT), Miguel Azcue (SW), Delfos
Contemporary Dance Copany (MX), Compania Nacional de Danza (ES),
Artyci | Zuzana Kozánková (SK), NANOHACH (Karen Foss, Michal Záhora),
VerTeDance (CZ), Petra Hauerová (CZ)
TANEC PRAHA 2007
Chelyabinsk Contemporary Dance Company (RU), Roser Polez Espinosa
(ESP), Susanne Martin (DE), Compagnie Marie Chouinard (CA), Granhoj
Dans (DK), Utilité Publique (CH), Jessica Huber (CH), Simona Bertozzi
(IT), Eeva Muilu (FI), Guillermo Weickert Molina (ES), Révolution (FR),
Jasna Vinovrški (HR | DE), Jaro Viňarský a Lucia Kašiarová (SK), Chikako
Kaido (JP), Dora Hoštová (CZ), Marta Trpišovská a Jana Hudečková (CZ),
NANOHACH (Ioana Mona Popovici, RO / CZ), Dagmar Chaloupková (CZ),
DOT504 (Anton Lachký), Jan Kodet (CZ)
TANEC PRAHA 2008
Kibbutz Contemporary Dance Company (IL), Öff Öff Productions (CH),
Arrieritos (ES), Compagnie Karine Ponties (BE, Valonsko), DOT504 (CZ) |
Jozef Fruček (SK), Linda Kapetanea (GR), Florin Fieroiu (RO), Lea Čapková
(CZ), Double C | Wu Chun-Hsien & Chrystel Guillebeaud (TW | DE), Giulia
Mureddu (NL), Petra Fornayová (SK), Lenka Bartůňková (CZ), BA-TO-CU
(CZ), Věra Ondrašíková (CZ), DOT504 | Lenka Vágnerová (CZ): Dora
Hoštová (CZ), Vojta Švejda, James Donlon (CZ | US)
TANEC PRAHA 2009
Boot&Boat (LV), Club Fisk (DK), Compagnie Montalvo-Hervieu (FR), Anouk
van Dijk (NL), NANOHACH (CZ) & Nigel Charnock (UK), ElleDanse (SK),
RootlessRoot Company – Jozef Fruček (SK) & Linda Kapetanea (GR),
DOT504 (CZ), Kinesthetic Project (BUL), Kostas Tsioukas Company (GR),
Steinunn Ketilsdottir & Brian Gerke (IL), Muhanad Rasheed (IQ) – Iraqis
Bodies (NL), Legitimate Bodies Dance Comp. (IE), Monkey Production
(RU), Compagnie Drift (CH), Grupo Tápias (BR), .pelma.lia haraki (CY),
Mopa Producciones S. L. (ES), TOW (CZ), BA-TO-CU (CZ), Ohad Naharin
(IL), Václav Kuneš (CZ) – 420PEOPLE, Thomas Steyaert (BE), Peter Mika
(SK) & Olga Cobos (ES), VerTeDance, Lenka Bartůňková (CZ), Lenka
Tretiagová (CZ)
TANEC PRAHA 2010
Bára Látalová a kol. (CZ), Lenka Tretiagová (CZ), VerTeDance (CZ) & Anna
Polívková (CZ), Vojta Švejda (CZ), Compagnie Pál Frenák (HU | FR), Sebastian
Belmar (CHL), DOT504 (CZ), Nigel Charnock (UK) – Happy project (PL),
Maya Lipsker (IL), Debris Company (SK), Compagnie José Besprosvany
(BE), Compagnie Nicole Seiler (CH), Dora Hoštová (CZ), Jarek Cemerek
(CZ), Company Decalage (UK), La Macana – Alexis Fernández, Caterina
Varela (ES), Jasmin Vardimon Company (UK), les ballets C de la B – Alain
Platel (BE), Dagmar Chaloupková (CZ), Lea Švejdová (CZ), NANOHACH
(CZ), Michal Záhora (CZ), Marta Trpišovská & Jana Hudečková (CZ), Kyklos
Galaktikos (CZ), Jan Komárek (CZ), Kateřina Stupecká (CZ)
Náklady občanského sdružení Tanec Praha o. s.
Výroční zpráva Tanec Praha 2010 | str. 43
Drobné vydání – materiál / Techn. and office material
Drobné samostatné projekty /
Small independent projects
Festival TP 10
ČTP / Czech Dance Plaform
Dětské aktivity / Children activities
Ponec
Celkem / Total
Náklady / Expenses
Expenses of Tanec Praha civic association
1 207 700,56
942 367,76
10 558,20
14 707,00
235 249,00
4 818,60
Energie, voda, plyn / Electricity, water, gas
504 637,36
395 370,36
0,00
0,00
109 267,00
0,00
Opravy a údržba / Repairs, maintenance
339 396,10
332 250,10
0,00
0,00
7 146,00
0,00
Cestovné / Travelling
663 255,03
57 946,32
0,00
0,00
590 003,63
15 305,08
0,00
Repre
229 241,55
130 509,55
3 293,00
1 864,00
93 575,00
Technické služby / Technical services
1 487 017,00
968 234,00
0,00
67 196,00
451 587,00
0,00
Reklama, propagace / Promotion and publicity
1 907 087,90
1 107 981,20
4 620,00
127 624,20
645 558,50
21 304,00
Ostatní služby / Other services
3 230 688,23
2 049 538,14
25 168,00
43 618,00
1 041 364,09
71 000,00
Nájemné / Rent
568 480,81
59 132,84
0,00
26 500,00
396 000,00
86 847,97
Doprava / Transport
398 734,00
77 217,05
644,00
31 426,09
289 446,86
0,00
Ubytování / Accommodation
346 033,70
12 150,00
0,00
36 107,00
276 253,00
21 523,70
Mzdy včetně odvodů / Salaries incl. taxes
1 498 076,00
750 987,00
52 380,00
20 000,00
659 709,00
15 000,00
Umělci / tuzemsko / Artists CZ
1 443 850,89
726 058,89
62 200,00
215 692,00
439 900,00
0,00
Umělci / zahraniční / Artists foreign
1 388 158,15
12 567,25
0,00
2 500,00
1 365 090,90
8 000,00
Ostatní náklady / Other expenses
1 224 713,15
1 084 092,71
9 220,00
14 795,92
115 001,56
1 602,96
Odpisy / Amortizations
415 312,00
415 312,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Příspěvky / Allowances
4 000,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 856 382,43
9 125 715,17
168 083,20
602 030,21
6 715 151,54
245 402,31
Přímé náklady celkem / Direct expenses total
PR agentura, in-kind a zahraniční zdroje / Other expences, publicity and foreign sources
3 858 010,00
1 084 470,00
0,00
0,00
2 773 540,00
0,00
20 714 392,43
10 210 185,17
168 083,20
602 030,21
9 488 691,54
245 402,31
HPP (hlavní pracovní poměr / main contracts)
+ DPČ (dohoda o pracovní činnosti / working contract)
707 000,00
325 000,00
24 000,00
0,00
358 000,00
0,00
SP (sociální pojištění / social insurance)
176 750,00
93 770,00
6 000,00
0,00
76 980,00
0,00
63 630,00
42 570,00
2 160,00
0,00
18 900,00
0,00
550 696,00
289 647,00
20 220,00
20 000,00
205 829,00
15 000,00
1 498 076,00
750 987,00
52 380,00
20 000,00
659 709,00
15 000,00
Náklady celkem / Expences total
Rozpis mzdových nákladů
Salaries expenses overview
ZP (zdravotní pojištění / medical insurance)
DPP (dohody o provedení práce / partial contracts)
celkem / total
Součet tří nejvyšších vyplacených ročních mezd / The total of three highest annual salaries netto
Průměrná měsíční mzda vypočtená z těcho tří nejvyšších ročních mezd / the average monthly salary
Podíl nákladů na mzdy na celkových nákladech TP / rate of salaries
Pozn.: 2 HPP leden - prosinec a 1 VPP (DPČ) leden - prosinec
707 000,00
19 638,89
4,57 %
Výnosy občanského sdružení Tanec Praha o. s. v roce 2010
str. 44
Incomes of Tanec Praha civic association in 2010
Přehled o dotacích a grantech / Subsidies and grants overview
Subjekt / Subject
Částka celkem / Total
MHMP / City of Prague
z toho / out of which
Projekt / Projects
Částka / Amount
Ponec
5 500 000,00
Festival Tanec Praha 2010
2 500 000,00
Česká taneční platforma
180 000,00
8 260 000,00 Kč
MK ČR - odbor umění / Ministry of Culture – Arts Dpt.
Tanzmesse Dusseldorf
80 000,00
Ponec 2010
700 000,00
Festival Tanec Praha 2010
2 000 000,00
Česká taneční platforma
250 000,00
Tanzmesse Dussedorf
80 000,00
3 030 000,00 Kč
MK ČR - zahraniční odbor / Ministry of Culture – Foreign Affairs Dpt.
Město Plzeň / City of Pilsen
80 000,00 Kč
CELKEM dotace a granty z veřejných rozpočtů / Subsidies and grants TOTAL
Festival Tanec Praha - Tanec Plzeň 2010
11 370 000,00 Kč
80 000,00
11 370 000,00
Ostatní výnosy občanského sdružení Tanec Praha o. s.
Other incomes of Tanec Praha
Cena Sazky / Sazka Prize
400 000,00 Kč
Tržby ze vstupného / Box office incomes
2 933 318,00 Kč
Výnosy ze služeb v rámci hlavní činnosti / Service incomes
1 716 647,84 Kč
Dary (Nestlé, drobní dárci) / Donations
362 024,40 Kč
Pépinières européennes pour jeunes artistes
110 325,20 Kč
Celkem výnosy mimo veřejné rozpočty / Other incomes total
5 522 315,44 Kč
Celkem výnosy mimo veřejné rozpočty / Incomes total outside of public subsidies and grants
5 522 315,44
Výnosy občanského sdružení Tanec Praha o. s. včetně dotací a grantů celkem / Incomes total including subsidies and grants
16 892 315,44
Hodnota In-kind, PR agentura a zahraniční instituce a partneři celkem / Value of In-Kind, PR agency and foreign institutions and partners in total
Výnosy občanského sdružení Tanec Praha o. s. včetně dotací, grantů a in-kind celkem / Incomes total including subsidies, grants and in-kind
3 858 010,00
20 750 325,44
Podíl veřejných zdrojů na financování Tance Praha o. s.
The proportion of public resources on the financing of Tanec Praha
Dotace celkem / Total subsidies
Podíl na přímých nákladech /
Percentage of direct costs
Podíl na celkových nákladech /
Percentage of total costs
Podíl hl. m. Praha / City of Prague
8 260 000,00 Kč
48,90 %
39,81 %
Podíl MK ČR / Ministry of Culture
3 030 000,00 Kč
17,94 %
14,60 %
80 000,00 Kč
0,47 %
0,39 %
11 370 000,00 Kč
67,31 %
54,79 %
Podíl ostatní veřejné zdroje / Other
Státní a veřejné zdroje celkem / National and Public recources total
Přehled o nákladech a výnosech Tanec Praha o. s. celkem
Výroční zpráva Tanec Praha 2010 | str. 45
9 125 715,17
168 083,20
602 030,21
6 715 151,54
245 402,31
16 892 315,44
9 118 608,44
136 216,00
508 558,00
6 706 607,80
422 325,20
35 933,01
-7 106,73
-31 867,20
-93 472,21
-8 543,74
176 922,89
Náklady celkem vč. In-kind / Expenses total incl. In-kind
20 714 392,43
10 210 185,17
168 083,20
602 030,21
9 488 691,54
245 402,31
Výnosy celkem vč. In-kind / Incomes total incl. In-kind
20 750 325,44
10 203 078,44
136 216,00
508 558,00
9 480 147,80
422 325,20
35 933,01
-7 106,73
-31 867,20
-93 472,21
-8 543,74
176 922,89
TANEC PRAHA 2010
ČTP / Czech Dance Platform
16 856 382,43
Výnosy celkem / Incomes total
Ponec
Náklady celkem / Expenses total
CELKEM / TOTAL
Dětské aktivity / Children Activities
Drobné samostatné projekty /
Small independent projects
Overview of Tanec Praha expenses, incomes in total
Příloha k daňovému přiznání k dani z příjmu PO za účetní období 2010
str. 46
A supplement to tax return for 2010 income tax
Organizace / Organization: Tanec Praha, občanské sdružení / civic association
Sídlo / Residency: 130 00 Praha 3, Husitská 24A
IČ: 44268211
DIČ: CZ44268211
Bankovní spojení / Bank account: ČSOB, pobočka Na Poříčí 24, 111 21 Praha 1, č. ú. 581032763/0300, č. ú. 87994/0300
Tanec Praha, o. s. je dobrovolná, nevýdělečná a politicky nezávislá organizace. Posláním Tance Praha je každoroční pořádání Mezinárodního
festivalu současného tance a pohybového divadla, celoroční podpora rozvoje moderního tance v Čechách a celoroční provoz prvního stálého
divadla pro tanec – divadla Ponec.
Statutárními zástupcem organizace je předsedkyně sdružení Mgr. Yvona Kreuzmannová.
Účetnictví je vedeno externí účetní firmou na osobním počítači za využití programu „PREMIER“ od firmy PREMIER systém, s. r. o. v souladu
s: Českými účetními standardy, Zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., řídí se pokyny a opatřeními MF ČR, dodržuje postupy účtování pro
nevýdělečné organizace.
Byla zachována bilanční kontinuita mezi 31. 12. 2009 a 1. 1. 2010. Je zajištěna automaticky.
Účetnictví je rozděleno do jednotlivých agend, v následujícím třídění: pokladna v korunách; pokladna valutová v EUR, USD, CHF, GBP; banky;
faktury vydané; faktury přijaté; smlouvy Ponec / ČTP / Festival TP; interní doklady; služební cesty; dotace; dary; mzdová agenda; vedení
majetku.
V Tanci Praha o. s. byly vydány směrnice o vedení účetnictví, účtování na přechodných účtech aktiv a pasiv, účtování v jednotlivých agendách,
členění výnosů a nákladů, které jsou v rámci hlavní činnosti občanského sdružení, a členění nákladů a výnosů, které jsou předmětem daně
z příjmů právnických osob, je vedena evidence o majetku.
Hlavní zdrojem výnosů jsou účelové dotace a dary, které byly v roce 2010 v této výši: Ministerstvo kultury ČR – 3.030.000 Kč; Hlavní město
Praha – 8.260.000 Kč; Město Plzeň – 80.000 Kč; Pépinières européennes pour jeunes artistes (FR) – 110.325,20 Kč; Dary právnických a fyzických
osob – 762.024,40 Kč. Mezi další příjmy patří příjmy za prodané vstupenky a příjmy v rámci své hlavní činnosti – poslání dle stanov organizace,
ve výši 4.645.078,07 Kč.
Tanec Praha má ve své evidenci k 31. 12. 2010 dva zaměstnance na hlavní pracovní poměr a jednoho na vedlejší pracovní poměr na DPČ a dvě
zaměstnankyně na mateřské dovolené. V rámci své hlavní činnosti uzavírá s pracovníky dohody o provedení práce v souladu se zákonem.
Po datu účetní závěrky nedošlo do dnešního dne k žádným událostem, které by se významně projevily v hospodaření společnosti.
Tanec Praha civic association is a volunteer, non-profit, and politically independent organization. Its mission consists of annual organization of
the International Festival of Contemporary Dance and Movement Theatre, all-year round support of the development of contemporary dance in
the Czech Republic, and all-year long operation of PONEC theatre, the first stable dance venue in the Czech Republic.
The exclusive representative is the president of the association, Mgr. Yvona Kreuzmannová.
The accounting is done by an external company on a personal computer, applying the programme PREMIER created by the company PREMIER
system, s. r. o. The accounting follows Czech accounting standards, The Accountancy Bill n. 563/1991 Coll., as well as the directions and
regulations of the Czech Ministry of Finance and standard procedures of non-profit organizations
accounting. A balance continuity has been sustained between 31. 12. 2009 and 1. 1. 2010. It is provided for automatically.
The accountancy is divided into individual agendas as follows: Cashbox in CZK; cashbox in EUR, GBP and USD; banks; issued invoices; received
invoices; artistic contracts Ponec / ČTP / Festival TP; internal vouchers; business trips; subsidies; donations; salary agenda; accounting of
property.
Tanec Praha civic association has issued regulations concerning accounting agenda, accounting on temporal accounts of assets and liabilities,
accounting within individual agendas, distribution of revenues and expenses within the central activity of the civic association, and the
distribution of revenues and expenses that are subject to legal person income tax, the association keeps a record of its belongings. The essential source of incomes is constituted by purpose subsidies. In 2010, the amounts of these were as follows: The Ministry of Culture
of the CR – CZK 3.030.000; The City of Prague – CZK 8.260.000; The City of Pilsen – CZK 80.000; Pépinières européennes pour jeunes
artistes (FR) – CZK 110.325,20; Other donations and contributions – CZK 762.024,40. Other incomes comprise revenues from ticket sale and
revenues according to the association’s central activity – the mission according to the regulations of the organization. These amounted to CZK
4.645.078,07.
On 31.12. Tanec Praha has two employees in major employment, one in minor employment, and two employees on maternity leave. Within
its central activity the association contracts staff on the basis of “dohoda o provedení práce” (a contract on work execution) according to the
law.
Between the date of issuing the financial statement and today no events that might considerably influence the accounting of the association
occurred.
V Praze dne 26. 6. 2011 / In Prague, on 26. 6. 2011
Mgr. Yvona Kreuzmannová Výroční zpráva Tanec Praha 2010 | str. 47
Příloha k daňovému přiznání k dani z příjmu PO za účetní období 2010
A supplement to tax return for 2010 income tax
str. 48
Audit
Výroční zpráva Tanec Praha 2010 | str. 49
Audit
str. 50
Česká taneční platforma 2010
Výroční zpráva Tanec Praha 2010 | str. 51
Czech Dance Platform 2010
Za podpory:
Spolupořadatelé:
Partneři:
Mediální partneři:
Česká taneční platforma 2010
str. 52
Czech Dance Platform 2010
Program
3
Pá | Fr | 16. 4. | 16.00 | Archa | Emigrantes
10
Pá | Fr | 16. 4. | 20.00 | Ponec | Ryba | Fish
12
So | Sa | 17. 4. | 14.00 | Ponec | Fg = G. [(m1. m1) | r2]
14
So | Sa | 17. 4. | 17.00 | Studio [email protected] | Gaia | Proměnná | Variable | 4:4
16
So | Sa | 17. 4. | 20.00 | Archa | A Small hour ago
22
So | Sa | 17. 4. | 20.00 | Synagoga na Palmovce | Synagogue in Palmovka | Echoes
24
So | Sa | 17. 4. | 21.30 | Synagoga na Palmovce | Synagogue in Palmovka | Echoes
Ne | Su | 18. 4. | 17.00 | Studio [email protected] | The Amnesic Days of The Polar Nights | Until I Find It
26
Ne | Su | 18. 4. | 20.00 | Ponec | Případy doktora Toureta | The Cases of Dr. Touret
30
Po | Mo | 19. 4. | 18.00 | Roxy | NoD | Loa > 15 Steps | Magnet
32
Po | Mo | 19. 4. | 20.00 | Ponec | 100 Wounded Tears
36
Út | Tu | 20. 4. | 18.00 | Studio [email protected] | Zločin a trest | Crime and Punishment
38
Út | Tu | 20. 4. | 20.00 | Ponec | Tore | Blame me
40
CTP 146x146 brozuraFIN.indd 3
4
23.3.2010 18:00:18
„Tornádo je silně rotující vír, vyskytující se pod spodní základnou konvektivních
bouří, který se během své existence alespoň jednou dotkne zemského povrchu
v blízkosti Ponce, Archy, Studia [email protected], Libeňské synagogy a prostoru Roxy|NoD.
Je dostatečně silný na to, aby Vám způsobil mohutné kulturní zážitky!“
Odesílatel: Kateřina Višinská, koordinátorka ČTP
Komu: divák České taneční platformy 2010
Předmět: Roztočte to s námi!
Milý tancemilný diváku,
věřím, že sis svědomitě zapsal do diáře termín 16.–20. 4., a pokud ne, dlouho neotálej, neb na letošní platformě bude příznivě větrno. Odborná porota s pečlivostí sobě vlastní vybrala celkem sedmnáct opravdových tanečních lahůdek, takže je
rozhodně z čeho vybírat. Navíc budeme debatovat, vyslechneme si názory expertních hlav, vyměníme si zkušenosti, dojmy
i projekty a v neděli večer roztančíme nohy na festivalovém večírku.
Jak sám vidíš, nebude to ledajaké poklidné povlávání, nýbrž ryzí taneční smršť.
Nechej se proto vtáhnout do aprílového víru a roztoč to s námi!
Kateřina
CTP 146x146 brozuraFIN.indd 4
23.3.2010 18:00:25
Výroční zpráva Tanec Praha 2010 | str. 53
5
„A tornado is a powerful rotating vortex which is to be
found under the lower base of convective storms and
which at least once within its existence touches the
earth´s surface in proximity to the Ponec, the Archa, the
Studio [email protected], Libeň Synagogue and the premises of the
Roxy|NoD. It is strong enough to evoke great cultural
experiences in you!“
Sender: Kateřina Višinská, Czech Dance Platform coordinator
To: Czech Dance Platform 2010 spectator
Subject: Come and get swept away!
Dear danceloving spectator,
I hope that you had scrupulously noted down the date of 16th to
20th April, and if not, do not hesitate very long, as this year´s
platform will be fairly windy. With great care as usual, the expert
jury has selected 17 genuine dance specialities, therefore you
have definitely a wide choice. Above that, we will debate, listen
to the opinions of experts, exchange our experience, impressions but also projects and on Sunday evening we will dance as fast
as our legs can carry us at the festival´s party.
As you can see yourself, it definitely will not be some kind of
peaceful breeze but a real dance tornado. Therefore let yourself
be dragged in the April whirl of dance and come and get swept
away with us!
Katerina
CTP 146x146 brozuraFIN.indd 5
6
Doprovodný program
23.3.2010 18:00:32
Česká taneční platforma se letos přežene jarní Prahou už po šestnácté a představí divákům během pěti dnů nejzdařilejší
inscenace z oblasti českého současného tance a pohybového divadla, vybrané odbornou porotou. Jedním z našich záměrů je
akcentovat platformu jako prostor pro mezinárodní setkávání umělců se zahraničními hosty i samotnými diváky. Rádi bychom
proto nabídli divákům, pozvaným promotérům a účinkujícím, možnost zapojit se do veřejné debaty nad situací v českém současném tanci. Plánujeme také burzu projektů, která by měla napomoci k navázání funkčních spojení mezi konkrétními tvůrci
a provozovateli zahraničních a regionálních divadel. Čeká nás také speciální outdoorová taneční upoutávka nebo festivalová
party. Doprovodný program samostatně doplňují aktivity Institutu světelného designu (více na str. 8).
Pá | 16. 4. | 18.00 | metro Florenc, Praha 8
NANOHACH: Struktury vratkosti ~ fragmenty
Současný tanec ve veřejném prostoru
Akce – interakce – reakce. Skupina NANOHACH oživuje tancem
každodenní realitu prostoru pražské stanice Florenc. Náhodní
kolemjdoucí se nečekaně stávají součástí spontánní akce. Nastává
možnost vnímat tanec v jiném kontextu než při běžném tanečním
představení.
Choreografie: Karen Foss |no|. Tančí: Lea Švejdová, Marta
Trpišovská a Honza Malík. Hudba: Jan Kalivoda. Kostýmy: Mariana
Novotná. Foto: Vojtěch Brtnický, www.nanonach.cz
Ne | 18. 4. | 14.00 | Ponec
Burza projektů českého současného tance
Pod názvem „Meet the Artists“ se v neděli 18. 4. ve foyer divadla Ponec uskuteční neformální burza projektů z oblasti českého
současného tance a pohybového divadla pro zahraniční a regionální hosty festivalu. Pokud máte zájem prezentovat svou
skupinu /dílo/ nebo projekt, napište na adresu [email protected] nejpozději do 10. dubna.
Ne | 18. 4. | 21.30 | Ponec
Festivalový večírek: Roztočte to s námi!
Po | 19. 4. | 21.30 | Ponec
Diskuze se zahraničními hosty platformy o českém současném tanci
Otevřená debata o směřování oboru v českém i mezinárodním kontextu, kterou moderuje předsedkyně pořádajícího občanského sdružení Tanec Praha o. s. Yvona Kreuzmannová.
CTP 146x146 brozuraFIN.indd 6
23.3.2010 18:00:37
Česká taneční platforma 2010
str. 54
Czech Dance Platform 2010
Additional programme
7
This year, the Czech Dance Platform will pass over the spring Prague already for the 16th time and will present the most
successful productions from the area of Czech contemporary dance and movement theatre all of which were selected by the
expert jury before. One of our aims is to highlight the platform as a space for international meetings of artists and foreign
guests, but also spectators themselves. Within the tight block of programme we would like to offer a possibility to participate
on discussions and exchange of projects. Apart of that, the special outdoor dance caption and festival party will be held. The
Institute of Light Design has also prepared a sum of activities of it‘s own (see page 9).
Fr | 16. 4. | 6 pm | metro Florenc, Praha 8
NANOHACH: Structures of Instability-Frail
Contemporary dance in public space
Action – interaction – reaction. NANOHACH company animates the
everyday reality of the Prague Florenc station with dance. Passing
people become unexpectedly part of the spontaneous action. It is
thus possible to perceive dance in a rather different context than
during a theatre performance.
Choreography: Karen Foss. Performing: Honza Malík, Lea Švejdová,
Marta Trpišovská. Costumes: Mariana Novotná. Music: Jan Kalivoda.
Photo: Vojtěch Brtnický, www.nanohach.cz.
Su | 18. 4. | 14.00 | Ponec
Check the Czech Dance – Meet the Artist
An informal exchange of projects “Meet the Artists” will be held in the foyer of the Ponec theatre. It‘s aim is to present
contemporary Czech dance and movement theatre projects to foreign and also regional guests of the festival. Everyone interested in presenting its project has to submit an application until April 10th ([email protected]).
Su | 18. 4. | 21.30 | Ponec
Festival party: Come and get swept away!
Mo | 19. 4. | 21.30 | Ponec
Open discussion with platform guests about the Czech contemporary dance
A discussion about the contemporary dance in the Czech and international context hosted by Yvona Kreuzmannova, the
president of the organizing Tanec Praha civic association.
CTP 146x146 brozuraFIN.indd 7
8
Světelný design v současném tanci
23.3.2010 18:00:38
Světelný, zvukový a vizuální design je zásadním scénografickým prvkem formální stránky tanečních a pohybových představení. Proto pro letošní Českou taneční platformu připravil Institut světelného designu ve spolupráci s Tancem Praha o.s.
doprovodný program „Světelný design v současném tanci“, který vedle již druhého ročníku Ceny za světelný design přinese
i konferenci domácích profesionálů „Světelný design v ČR 010“ a veřejnou diskuzi o choreografiích uvedených v rámci ČTP.
V termínu blízkém festivalu ISD pořádá i další ze svých workshopů určených profesionálním i začínajícím tvůrcům.
Čt | 15. 4. | 10.00–18.00 | foyer Nové scény ND
Světelný design v ČR
Konference o současnosti českého světelného designu za účasti českých profesionálů, otevřeno široké veřejnosti.
Út | 20. 4. | 21.30 | Ponec
Diskuze k představením letošního festivalu
Veřejná diskuze s porotci a světelnými designéry o představeních uvedených v rámci letošní ČTP.
Út | 20. 4. | 22.30 | Ponec
Udílení Ceny za Světelný design 010
Na základě hodnocení odborné poroty se zahraniční účastí a diskuze se světelnými designéry bude předáno již podruhé ocenění jedné z festivalových realizací. Ocenění má plnit úlohu prestižního mezníku na domácí scéně a stát se vstupem do širšího
hodnocení stavu světelného designu v ČR.
Program konference, účastníci a další informace na www.svetelnydesign.cz
Institut světelného designu (ISD)
ISD je od r. 2008 projektem při České organizaci scénografů, divadelních architektů a techniků, o.s. (české středisko OISTAT).
Jeho cílem je vzdělávání a informování v oblasti světelného designu včetně mezioborové spolupráce s dalšími institucemi, poskytovat konzultační servis, podporu kulturním subjektům, zprostředkování kontaktů na domácí i mezinárodní úrovni a v neposlední řadě oceňování kvalitních domácích realizací. Tyto aktivity směřují k oborové platformě světelného designu v ČR.
www.svetelnydesign.cz
[email protected]
CTP 146x146 brozuraFIN.indd 8
23.3.2010 18:00:40
Výroční zpráva Tanec Praha 2010 | str. 55
Light design
in contemporary dance
9
Light, sound and visual design is a basic scenographic element of the formal side of dance and motion performances. Therefore the Institute of Light Design in cooperation with Tanec Praha o.s. has prepared for this year´s Czech Dance Platform an
accompanying programme „Light Design in Dance“, which will next to the already second year of the Prize for Light Design
bring the conference of native professionals „Light Design in the Czech Republic 010“ together with an open discussion about
the pieces of choreography presented on the occasion of Czech Dance Platform.
Th | 15. 4. | 10 am–6 pm | foyer of the New Stage of the National Theatre
Light Design in the CR
The conference about the present situation in the area of light design with Czech professionals taking part, open to the
general public.
Tu | 20. 4. | 9.30 pm | Ponec
Discussion on the performances of this year´s festival
An open discussion with the members of a jury and the light designers about the performances shown on the occasion of this
year´s Czech Dance Platform festival.
Tu | 20. 4. | 10. 30 pm | Ponec
The Prize for Light Design 010
On the basis of the assessment by the expert jury with foreign participation and a discussion with the light designers, for
the second time already the prize will be awarded to one of the festival´s work. The prize should play an important role of
the prestigious landmark on the native scene and become the entry to the broader assessment of the situation in the area of
light design in the CR.
The conference programme, the participants and further information on www.svetelnydesign.cz
Institute of Light Design (ILD)
Since 2008, the ILD has been the project by the Czech organization of stage designers, theatre architects and technicians,
o.s. (civic association, the Czech centre OISTAT). Its goal is education and providing information in the area of light design including interdisciplinary cooperation with other institutions, offering consulting services, sponsorship of cultural buildings,
arranging contacts both on the national and international level and last but not least, awarding a prize to high-quality local
works. All these activities are directed to the special platform of light design in the CR.
www.svetelnydesign.cz
[email protected]
10
Emigrantes
23.3.2010 18:00:41
VerTeDance
Tanečně-divadelní představení
Choreografie: Veronika Kotlíková, Tereza Ondrová | Režijní spolupráce: Štěpán Pácl | Interpretace: Andrea Opavská, Lucia
Kašiarová, Petr Opavský, Ondřej Nosálek, Adam Chaloupka, Adam Pospíšil, Anna Kuřátková, Jasmína Lustigová, Eda Manukjan
| Hudba: DVA | Scénografie, kostýmy: Kristýna Täubelová | Světelný design: Pavel Kotlík | Foto: Srdjan Stanojevič |
Délka představení: 50 minut | Velikost jeviště: střední (10 x 10 m) | Produkce | kontakt: Markéta Faustová, mfaustova.
[email protected], +420 777 819 758, www.vertedance.com. Koná se v rámci přehlídky Svět knihy na jevišti.
Představení Emigrantes nahlíží dětskýma očima fenomén uprchlictví. Příběh napůl pohádkový má reálný předobraz. Osud
malého arménského chlapce, který musel spolu s dalšími opustit důvěrně známé místo zvané DOMOV. Byl ještě docela malý.
Jeho vzpomínky se tříští jedna o druhou a matně ztrácí své ostré kontury. Pocity si ale vybavuje překvapivě jasně. Jeho život
se náhle proměnil v otázku, v hledání bezpečného útočiště, v touhu po přijetí bez předsudků.
„Atmosféra inscenace nepřestává balancovat na hranici mezi nostalgií a groteskou…. Z této oscilace vyrůstá dramatické
napětí, které autorky mistrně gradují až do závěrečné katarze.“ Julie Kočí, Taneční zóna, 1|10
VerTeDance
Pá | 16. 4. | 16.00 | Archa
CTP 146x146 brozuraFIN.indd 9
CTP 146x146 brozuraFIN.indd 10
taneční seskupení funguje na české
scéně již od roku 2004 a od té doby
vytvořilo řadu projektů: Průzor hrdlem,
Kruh II, Tichomluva – Neočekávaný
chod (Cena SAZKY za „objev v tanci 2005”), The Brave, Třiačtyřicet
slunce západů, site specific projekt
Tour du Café au lait, Beneath the
Silence (ch.: CobosMikaCompany),
Jaja a Papus, Dance of Canis Lupus
(ch.: T. Steyaert), Případy doktora Toureta (r.: A. Polívková) a Emigrantes.
23.3.2010 18:00:51
Česká taneční platforma 2010
str. 56
Czech Dance Platform 2010
Emigrantes
11
VerTeDance
Dance-theatre performance
Choreography and direction: Tereza Ondrová and Veronika Kotlíková | Performing: Ondřej Nosálek, Andrea Opavská, Petr Opavský,
Lucia Kašiarová, Jasmína Lustigová, Anna Kuřátková, Adam Chaloupka, Adam Pospíšil, Eduard Manukjan | Light design: Pavel
Kotlík | Photo: Srdjan Stanojevič | Sets: Kristýna Taübelová | Dramaturgy: Štěpán Pácl | Music: DVA | Length: 50 min | Scale of
the stage: medium (10 x 10 m) | Production | contact: Markéta Faustová, [email protected], +420 777 819 758,
www.vertedance.com. Going on within Book world on the stage.
The phenomenon of the lives of fugitives seen through the eyes of Armenian boy is described here. This partly fairy-tale story
has a real model. The fate of a small boy who together with others had to leave a trustworthy and familiar place called HOME.
He was still quite a small boy. His memories become broken up and blurred thus losing their sharp countours. Surprisingly
however, he recalls feelings precisely. His life suddenly turned into a question, searching for a safe shelter, desire for being
accepted without prejudice.
„The atmosphere of the production continues to balance on the verge both of nostalgy and slapstick…Out of this oscillation
there is aroused a dramatic tension which the authors gradate up to the final catharsis.“ Julie Kočí, Taneční zóna, 1|10
has already performed on the Czech stage from 2004 and since
that time it has created a lot of projects: Through the Bottle Neck
(2002), Circle II (2004), The Silent Talk-Unpredictible Course
(2005, SAZKA Prize 2005 for “discovery in dance”), The Brave,
Forty Three Sunsets, site specific project Tour du Café au lait,
Beneath the Silence (ch.: CobosMikaCompany), Jaja and Papus,
Dance of Canis Lupus (ch.: T. Steyaert), The Cases of Doctor Touret
(d.: A. Polívková) and Emigrantes.
12
Ryba
23.3.2010 18:01:05
Lenka Bartůňková
Vizuálně taneční divadlo
Choreografie a režie: Lenka Bartůňková | Interpretace: Johana Matoušková, Eliška Kašparová, Lenka Bartůňková, Jiří
Jelínek, Cyril Šajch | Hudba: Lukáš Kalivoda | Světelný design: Pavel Kotlík | Scénografie, kostýmy: Lenka Bartůňková,
Barbara Wojtkowiak | Produkce: Matěj Halaš | Foto: Vojtěch Brtnický | Délka představení: 70 min | Velikost jeviště: střední
(10 x 12 m) | Kontakt: [email protected], [email protected], www.bartunkova.com
Snově laděná série tanečních obrazů. Zachycuje útržky reálných příběhů inspirovaných magickým místem ve španělské Galicii
nazývaným Finistere, které bylo ve své keltské historii, plné bájí o moři a rybářích, považováno za konec světa. Příběh o pouti
jedné ryby, plující v širém oceánu.
„Lenka Bartůňková představuje novou podobu tanečního divadla. Na jeviště dokázala přenést jedinečnou atmosféru Galicie, kraje
na břehu oceánu, tep života zdejšího lidu i okamžiky z rybího království pod vodou.“ Alexandra Dekanová, Český rozhlas, 11|09
Lenka Bartůňková
Pá | 16. 4. | 20.00 | Ponec
CTP 146x146 brozuraFIN.indd 11
Fr | 16. 4. | 4 pm | Archa
VerTeDance
(laureátka Ceny SAZKY 2008 za „objev v tanci“) absolvovala taneční Konzervatoř Duncan centre a poté obdržela stipendium
do Německa, kde úspěšně absolvovala další čtyřleté studium na Folkwang Hochschule. V roce 2005 získala 1. cenu v choreografické soutěži Jarmily Jeřábkové za dílo Libera Me. Následně tři roky spolupracovala s německou skupinou Renegade
Theatre, která se zabývá propojením současného tance s tancem pouličním (break dance) a jeho kulturou. Jako interpretka
se podílela například na dílech Carmina Burana Petry Hauerové, Showcase of the body Chikako Kaido (uvedeno na festivalu
TANEC PRAHA 2007), na mezinárodním residenčním projektu Zero Orizzontale v choreografii Chiary Girolomini aj. Vytvořila
také díla Do světa dvě s Dorou Hoštovou a Knihovna.
CTP 146x146 brozuraFIN.indd 12
23.3.2010 18:01:17
Výroční zpráva Tanec Praha 2010 | str. 57
Fish
13
Lenka Bartůňková
Visual dance theatre
Choreography: Lenka Bartůňková | Performing: Lenka Bartůňková, Eliška Kašparová, Johana Matoušková, Jiří Jelínek, Cyril
Šajch | Music: Lukáš Kalivoda | Light design: Pavel Kotlík | Stage design, costumes: Lenka Bartůňková, Barbara Wojtkowiak
| Production: Matěj Halaš | Photo: Vojtěch Brtnický | Scale of the stage: medium (10 x 12 m) | Length: 70 min | Contact:
[email protected], [email protected], www.bartunkova.com
A dreamlike series of images capturing fragments of real stories inspired by a magical place in the Spanish Galicia, a place
where, according to ancient beliefs “the world ended“. A piece that tells about one fish wandering in a deep ocean.
„Lenka Bartůňková represents a new form of dance theatre. She has managed to bring on stage a unique atmosphere of
Galicia, the landscape on the ocean coast, the pulse of lives of local people but also the moments from fish kingdom under the
water.“ Alexandra Dekanová, Český rozhlas, 11|09
Lenka Bartůňková
14
Fg = G [(m1 x m2) | r2]
23.3.2010 18:01:22
Pohyb tam a zpět v gravitačním poli (až na výjimky)
Bára Látalová a kolektiv
Taneční představení pro všechny věkové kategorie inspirované fyzikálními zákony a pojmenované podle
známého Newtonova vzorce popisujícího gravitační zákon.
Generátor: Barbora Látalová, Zdenka Brungot Svíteková a Lotte Nouwkens | Výkon a příkon: Barbora Látalová, Zdenka
Brungot Svíteková | Světelné svazky: Jan Beneš a Jan Dörner | Chvějící se struny: David Hlaváč | Výtvarná vertikála:
Kateřina Housková | Odporný poradce horizontály: Tomáš Měcháček | Komunikátor: Eva Vlachová | Přídavný motor:
KoresponDance Europe | Foto: Štěpán Látal, Kristýna Hochmanová | Délka: 45 min | Velikost jeviště: střední (10 x 12 m) |
Kontakt: Barbora Latalova ([email protected]), tel. 420 776 696 829
Nedávno jsem otevřela svůj starý sešit fyziky a v něm stálo: „Cívka je cívka, to se nedá nic dělat, bez cívek nehraje ani rádio“. Z tohoto předmětu ve mně bohužel nezůstalo nic, snad jen to, že jsem fascinována terminologií, která dokáže popsat
a uzákonit každý okamžik kolem nás. Fyzika zůstává pro mnohé abstraktní a težko uchopitelnou vědou. A stejně tak může
pro leckterého diváka být i tanec nepochopitelným a velmi abstraktním. Kladu si otázku po tom, zda lze tanec definovat jako
jednoduchý pohyb tam a zpět v gravitačním poli?
Součástí projektu jsou také interaktivní dílny pro děti ve školách, které si kladou za cíl zpestřit školní výuku a docílit porozumění některým fyzikálním zákonům díky hravé taneční a pohybové formě.
So | 17. 4. | 14.00 | Ponec
CTP 146x146 brozuraFIN.indd 13
Fr | 16. 4. | 8 pm | Ponec
(the 2008 SAZKA Prize awardee) graduated
from Duncan Centre Conservatory. After her
graduation, she received a scholarship which
enabled her to study further in Germany,
where she received another diploma at Folkwang Hochschule. In 2005, she received the
1st Prize at Jarmila Jeřábková choreographic competition with her piece Libera Me.
For three years she co-worked with German
Renegade Theatre, a group that is concerned with merging contemporary dance and
street dance (break dance) and its culture.
As a dancer she was involved in such projects
as e. g. Petra Hauerová´s Carmina Burana,
Chikako Kaido´s Showcase of the Body (presented at TANEC PRAHA 2007 festival), the
international residency project Zero Orizzontale (choreographed by Chiara Girolomini).
She is an author of pieces Library or To the
World Two, which she made with Dora Hoštová at scholarship in New York.
CTP 146x146 brozuraFIN.indd 14
Bára Látalová
první fyzikální příklady musela řešit na ZŠ v Černošicích.
Na gymnáziu v Radotíně jí její oblíbený fyzikář řekl, že zná
pouze jeden zákon a to zákon schválnosti, poněvadž vždy
dostane to, co neví. Od té doby si učebnici fyziky už neotevřela. Vystudovala taneční Konzervatoř Duncan centre,
absolvovala studijní pobyt na Hunter College v New Yorku
a v CND Paris. Je členkou mezinárodní divadelní skupiny
NIE. Věnuje se pedagogické činnosti doma i v zahraničí,
podílí se na projektu Tanec školám.
23.3.2010 18:01:23
Česká taneční platforma 2010
str. 58
Czech Dance Platform 2010
Fg = G [(m1 x m2) | r2]
15
Movement back and forth in the gravitational field (except exceptions)
Bára Látalová and Co.
A performance for all ages inspired by the laws of physics. The piece is named after the famous and universally
renowned law of Newton, which describes the law of gravity.
Generator: Barbora Látalová, Zdenka Brungot Svíteková and Lotte Nouwkens | Output and input: Barbora Látalová,
Zdenka Brungot Svíteková | Graphic vertical: Kateřina Housková | Resistant advisor of the horizontal: Tomáš Měcháček |
Vibrant chords: David Hlaváč | Light beams: Jan Beneš and Jan Dörner | Communicator: Eva Vlachová | Additional motor:
KoresponDance Europe | Photo: Štěpán Látal, Kristýna Hochmanová | Length: 45 min | Scale of the stage: medium (10 x 12 m)
| Contact: Barbora Latalova ([email protected]), tel. 420 776 696 829
I recently opened my old physics exercise book and read in it: “An induction coil is an induction coil and there is nothing
that can be done about it. Even the radio would not work if it weren’t for induction coils.” I do not remember anything from
the subject, unfortunately, only the fact that I am fascinated by terminology that can describe every moment around us and
make it into a law. To many, physics remains a subject that is abstract and difficult to grasp. Equally so, to many viewers dance
may difficult to grasp and very abstract too. I am asking then: might dance be defined as a simple movement back and forth
in the gravitational field?
Sa | 17. 4. | 2 pm | Ponec
The component part of the project are also interactive workshops for children at schools which are aimed at revitalization of
school classes and promoting understanding of some physical laws by means of playful dance and dynamic forms.
Bára Látalová
was solving her first problems in Physics at the secondary school in Radotin
where her favorite teacher of Physics told her she knew only one law- the sod‘s
law because she always had to answer questions she had no idea about. Since then she has never reopened her book of Physics. She graduated from the
Duncan Center Conservatory and has been awarded a study stay at Hunter college in New York. She is a member of NIE theatre (New International Encounters). She teaches in the Czech Republic as well as abroad and participates in
the project Dance for schools.
16
Gaia
23.3.2010 18:01:25
Dagmar Chaloupková
Lyrickoepická taneční báseň zakletá v metafyzicky pojaté světelné geometrii prostoru.
Choreografie a interpretace: Dagmar Chaloupková | Světelný design: Jan Komárek | Hudba: Miloslav Kabeláč |
Foto: Vojtěch Brtnický | Délka: 30 min | Velikost jeviště: velká (12 x 16 m) | Kontakt: Dagmar Chaloupková,
[email protected], +420 774 526 427
So | 17. 4. | 17.00 | Studio [email protected] – Hala 30
CTP 146x146 brozuraFIN.indd 15
Jedno víme – země nepatří člověku, člověk náleží zemi. Vše kolem je navzájem spojeno jako krví, jež pojí tělo. Člověk nepočal
tkát látku života. Je pouhým jejím vláknem. Vše, co učiní látce, učiní sám sobě. (Z řeči Seattla, Náčelníka Seattlů)
„(...) Gaia je příběhem života a spolubytí lidí i přírody v čisté a průzračné podobě (...)” Lucie Břinková, Taneční aktuality 4 | 2009
Dagmar Chaloupková
absolvovala Konzervatoř Duncan centre, kterou završila studijním pobytem v Bulharsku na Sofijské národní škole tanečního
umění 2006. V současné době učí na Konzervatoři Duncan centre, věnuje se své vlastní tvorbě: Isis (2004), GRADINA (2006),
X (2007), Gaia (2009). Dílo GRADINA získalo 3. cenu na choreografické soutěži Cena Jarmily Jeřábkové 2006 a Cenu diváků
na choreografické soutěži v bulharské Sofii (2007). Dílo bylo také uvedeno na festivalech TANEC PRAHA, Festival de Marseille
a Off Limits v Dortmundu. X bylo nominováno na Cenu Sazky 2008 za interpretaci. Mimo vlastní tvorbu spolupracuje také
na různých tanečních projektech: Jakoby ohromný roj včel pokrýval tělo třené mentolem (Jana Vránová, 2006), Resonance
(NANOHACH a Michal Záhora, 2007), Tanec papírových tanečnic (Jan Komárek, 2007), Stolování (2008).
CTP 146x146 brozuraFIN.indd 16
23.3.2010 18:01:37
Výroční zpráva Tanec Praha 2010 | str. 59
Gaia
17
Dagmar Chaloupková
A lyric-epic dance poem enchanted in metaphysically conceived luminous geometry of space.
The following is definitely known – the earth does not belong to a man, but a man belongs to the earth. All the things around
are linked together by blood which unites a body. A man did not start weaving the material for life. He or she is a mere fibre
of this material. Everything he or she does to the material, he or she does to themselves. The speech delivered by Seattle,
chieftain of Seattles
“(...) Gaia is a story of life, people and nature coexistence in clear and pure form (...)” Lucie Břinková, Taneční aktuality, 2009.
Dagmar Chaloupková
graduated from the Duncan Centre Conservatory and at the
close of her studies she studied in Bulgaria at Sofia National
Dance School in 2006. At present she teaches at the Duncan
Centre Conservatory and also creates her own projects: Isis
(2004), GRADINA (2006), X (2007). The piece GRADINA was
awarded the third prize at the choreographic competition
Jarmila Jeřábková Award 2006 and the Spectators´ Prize at
the choreographic competition in Sofia, Bulgaria (2007). The
choreography was also presented at festivals TANEC PRAHA,
Festival de Marseille and Off Limits in Dortmund. The piece X
was nominated for The SAZKA Prize 2008 for interpretation.
Apart from that, Dagmar has co-operated on various dance
projects: As if a Giant Swarm of Bees Covered a Body Rubbed
with Mint (Jana Vránová, 2006), Resonance (NANOHACH and
Michal Záhora, 2007), „The Dance of Paper Dancers (Jan Komárek, 2007), Dining (2008).
18
Proměnná
23.3.2010 18:01:45
Tereza Lenerová | Einat Ganz (ISR)
Taneční divadlo
Koncept, režie, intepretace: Tereza Lenerová a Einat Ganz | Hudba: Brian Eno, Neu!, Ben Buchenbacher | Kostýmy: Inbal
Lieblich | Světelný design: Omer Shizaf | Foto: A. Tzvigoren, M. Sellinger | Velikost jeviště: střední (10 x 10 m) | Délka:
25 min | Kontakt: Tereza Lenerová, [email protected], +420 724 038 754
So | 17. 4. | 17.00 | Studio [email protected] – Hala 30
CTP 146x146 brozuraFIN.indd 17
Sa | 17. 4. | 5 pm | Studio [email protected] – Hall 30
Choreography, performing: Dagmar Chaloupková | Light design: Jan Komárek | Music: Miloslav Kabeláč | Photo: Vojtěch
Brtnický | Scale of the stage: large (12 x 16 m) | Length: 30 min | Contact: Dagmar Chaloupková, [email protected],
+420 774 526 427
Proměnná je příběh o dvou lidech, kteří se míjí, někdy jsou si velmi blízko a jindy zas na míle vzdáleni. Je mezi nimi něco
stálého, co nepodléhá neustálé proměně? Do jaké míry je jejich vztah tvořen vzpomínkami na minulost, plány do budoucna
a jaký je skutečně právě teď?
Tereza Lenerová a Einat Ganz
se potkaly během studií na Theaterschool v Amsterdamu. Díky práci na školních projektech objevily řadu společných témat,
které je čas od času svedou na jeden taneční sál, na jedno jeviště. Jejich první duet Karenin’s Smile, který byl původně
vytvořen jako školní práce, byl vybrán pro uvedení v divadlech a na festivalech v Holandsku a České republice. Po studiích se
dívky znovu potkaly v Izraeli, aby spolu vytvořily druhé dílo Sheep by the Road|Ovce u silnice, které bylo uvedeno v divadle
Hasimta v Jaffě. Jejich nejnovější projekt Proměnná vznikal postupně mezi Prahou a Tel Avivem a byl premiérován v rámci
mezinárodních projektů: Mobil Lab: Izrael a Česko-izraelská divadelní sezóna 2009 v divadle Tmuna v Tel Avivu a na festivalu
4+4 Dny v pohybu, ve spolupráci s festivalem: Hybaj Ho!
CTP 146x146 brozuraFIN.indd 18
23.3.2010 18:01:51
Česká taneční platforma 2010
str. 60
Czech Dance Platform 2010
Variable
19
Tereza Lenerová | Einat Ganz (ISR)
Dance theatre
Concept, direction, performing: Tereza Lenerová a Einat Ganz | Music: Brian Eno, Neu!, Ben Buchenbacher | Costumes:
Inbal Lieblich | Light design: Omer Shizaf | Photo: A. Tzvigoren, M. Sellinger | Scale of the stage: medium (10 x 10 m) |
Length: 25 min | Contact: Tereza Lenerová, [email protected], +420 724 038 754
Sa | 17. 4. | 5 pm | Studio [email protected] – Hall 30
Variable is the story about two people who pass each other by; sometimes they have a really close relationship and next
time they have a big distance between them. Is there something ever-lasting between them, something not undergoing any
continual transformation? To which extent is their relationship made of memories of the past, future plans and how does it
work and look like right now?
Tereza and Einat
met during their studies at The Theaterschool in Amsterdam. Due to their mutual cooperation on school projects, the two
women discovered that they shared a whole lot of topics that often brought them together to the same ballroom or onto the
same stage. Their first duet Karenin‘s Smile, which was originally made as a school performance, was invited to theaters and
festivals in the Netherlands and the Czech Republic. After their studies, the two girls met in Israel and made their second
piece Sheep by the Road, which feautured in Hasimta theater in Jaffo. Their latest joint project originated halfway between
Prague and Tel Aviv and was premiered within the frame of the Czech-Izraeli Theatre Season 2009 in Tmuna Theater in Tel Aviv
and at the 4+4 Days In Motion festival in collaboration with the Hybaj Ho! festival in Prague.
20
4:4
23.3.2010 18:01:52
im.pu.re. dance theater | Sara Puchowska
Taneční divadlo
Choreografie: Sara Puchowska a im.pu.re. dance theater | Interpretace: im.pu.re. dance theater – Šárka Bočková, Jaroslav
Ondruš, Richard Bučina, Mami Kawabata | Světelný design: Šimon Kočí | Délka: 15 min | Velikost jeviště: střední (10 x 12)
| Foto: Tomasz Slota | Kontakt: Sara Puchowska, [email protected] +420 606 537 488
So | 17. 4. | 17.00 | Studio [email protected] – Hala 30
CTP 146x146 brozuraFIN.indd 19
Choreografie propojující scénografii, hudbu, tanec a prostor, která vznikla jako absolventské představení.
„Svůj cit pro scénografii a práci s dekorací-rekvizitou dokázala autorka i v díle 4:4, které má poměrně roztancovanější podobu.
…vrhli se do dynamického víru tance, který odhaloval v náznacích prvky moci, násilí, manipulace, ale i lásky a touhy.” Daniela
Zilvarová, Taneční aktuality, 4|2009
Sara Maria Puchowska (1985, Polsko)
v Čechách vystudovala choreografii na HAMU. V rámci studia absolvovala také jednoroční pobyt na katedře tance ve finských
Helsinkách. Mezi lety 2002 – 2004 působila jako sólistka v polském divadle Trojmiejski Teatr Tanca Plastyki Ruchu. Z jejích
vlastních choreografických prací: Noc Tanca, Rytmus v těle, Bíla Fuga, Tango chameleón, Vnitřní já, vnitřní ty, Pustynia, Život
v B-dur, Metro, 4:4, Dvojí život Veroniky, aj. V roce 2009 založila taneční skupinu im.pu.re. dance theater. V současné době
pracuje na vlastních choreografických projektech v rámci skupiny, externě vyučuje tanec a je uměleckou šéfkou BBP Baby
Balet Praha.
CTP 146x146 brozuraFIN.indd 20
23.3.2010 18:01:55
Výroční zpráva Tanec Praha 2010 | str. 61
4:4
21
im.pu.re. dance theater | Sara Puchowska
Dance theatre
The choreography linking together stage design, music, dance and space was created as an alumni performance.
“The author also proved her sense of stage design and the work with decoration-stage properties in the work 4:4, which has
a relatively more dancelike form… They plunged into a dynamic whirl of dance, which by way of hints revealed the elements of
power, violence, manipulation, but also love and desire.” Daniela Zilvarová, The Dance Latest News, 4|2009
Sara Maria Puchowska (1985, Poland)
completed her studies of choreography at HAMU (Music Academy of Performing Arts) in the Czech Republic. During her studies she also passed a year´s stay at the Dance Department in Finnish Helsinki. In 2002-2004 she worked as a soloist in the
Polish theatre Trojmiejski Teatr Tanca Plastyki Ruchu. Following are her own choreographic works: The Night of Dance, Rhythm
in a body, White Fuga, Tango Chameleon; Inner me, inner you, Pustynia, Life in B-dur, Metro, 4:4, Double Life of Veronika,
etc. In 2009 she founded the dance group im.pu.re. dance theatre. At present, she works on her own choreographic projects
within her dance group, teaches dance part-time and is art head of BBP Baby Balet Praha.
22
A Small hour ago
23.3.2010 18:01:56
420PEOPLE – Václav Kuneš
Současný tanec
Choreografie: Václav Kuneš | Interpretace: Václav Kuneš, Rei Watanabe, Nataša Novotná, Cora Bos-Kroese | Hudba: Dirk
Haubrich | Světelný design: Loes Schakenbos | Kostýmy: Asaalia Khadjé | Délka: 55 min | Velikost jeviště: malá
(8 x 10 m, ideální 9 x 9 m) | Foto: Pavel Hejný | Joris Jan Bos | Kontakt: [email protected], www.420people.org
Čas nezastavíš, pouze přijmeš...
A Small hour ago je o akceptování důležitých momentů, které navždy změní náš život. Jsou momenty, které si s radostí
neustále připomínáme a ty, na které se marně snažíme zapomenout. Kolik času potřebujeme, než se odhodláme tyto
změny přijmout?
„Hudbu, která tanec provází, místo aby jej předurčovala, křehkost ztvárněnou pohybem a především současný tanec plný
emocí srozumitelný širokému publiku nabídl ve svém novém představení v Divadle Archa soubor 420PEOPLE.“ Lenka Tichotová
Fryčová, ČT24
Václav Kuneš
So | 17. 4. | 20.00 | Archa
CTP 146x146 brozuraFIN.indd 21
Sa | 17. 4. | 5 pm | Studio [email protected] – Hall 30
Choreography: Sara Puchowska a im.pu.re. dance theater | Performing: im.pu.re. dance theater – Šárka Bočková, Jaroslav
Ondruš, Richard Bučina, Mami Kawabata | Light design: Šimon Kočí | Photo: Tomasz Slota | Length: 15 min | Scale of the
stage: medium (10 x 12 m) | Contact: Sara Puchowska, [email protected], +420 606 537 488
CTP 146x146 brozuraFIN.indd 22
tančil v Nederlands Dans Theater (1993-2004). Nyní působí
jako nezávislý tanečník a choreograf. Spolupracoval se soubory NDT 2, Copenhagen International Ballet, Laterna Magika, Korzo Theater Den Haag, Station Zuid v Nizozemí, Ballet
de l’Opera National de Bordeaux a choreografy J. Kyliánem,
W. Forsythem, O. Naharinem, P. Lightfootem, S. Teshigawarou
aj. Získal Cenu Sazky a Divadelních novin (2008). Byl nominován na cenu Tanečník roku v Cannes (2005). Za mimořádný mužský jevištní výkon ve A Small hour ago byl nominován
na Cenu Thálie 2009.
420PEOPLE
tvoří Václav Kuneš a Nataša Novotná. Řadu let působili v NDT,
spolupracovali se špičkou světové choreografie. Nyní se snaží
přispět k rozvoji českého tanečního žánru, zúročit zahraniční
zkušenosti doma. Repertoár je založen na intenzivní spolupráci českých a zahraničních umělců všech žánrů i koprodukujících institucí. 420PEOPLE chtějí odkrýt českému publiku
pojem současný tanec, ukázat jeho vrstevnatost, barevnost
a široký záběr v té nejvyšší možné kvalitě a profesionalitě.
23.3.2010 18:01:59
Česká taneční platforma 2010
str. 62
Czech Dance Platform 2010
A Small hour ago
23
420PEOPLE – Václav Kuneš
Contemporary dance
Choreography: Václav Kuneš | Performing: Václav Kuneš, Rei Watanabe, Nataša Novotná, Cora Bos-Kroese | Music: Dirk
Haubrich | Light design: Loes Schakenbos | Costumes: Asaalia Khadjé | Photo: Pavel Hejný | Joris Jan Bos | Length: 55 min
| Scale of the stage: small (8 x 10 m | 9 x 9 m ideal) | Contact: [email protected], www.420people.org
You cannot stop passing of time, you can only accept it…
A Small hour ago is about accepting crucial occurrences that define the course of our life. There are moments which we are
trying to recall again and again and others that we try very hard to forget. Accepting, the process of it, has been an important
source of inspiration for this work. Accepting as a step towards a new direction.
“In its new performance in the Archa Theatre the company 420PEOPLE offered music which accompanies dance instead of
predetermining it, fragility presented by movement and especially contemporary dance full of emotions and understandable
to the general public.” Lenka Tichotová Fryčová, ČT24
danced in the Nederlands Dans Theater (1993-2004). At present he works as a freelance dancer and choreographer. He cooperated with the companies NDT 2, Copenhagen International Ballet, Laterna Magika, Korzo Theater Den Haag, Station
Zuid in the Netherlands, Ballet de l’Opera National de Bordeaux and the choreographers J. Kylián, W. Forsyth, O. Naharin,
P. Lightfoot, S. Teshigawara etc. He was awarded the Sazka Prize and The Theatre Journal Prize (2008). He was nominated
for the prize The Dancer of the Year in Cannes (2005). For his remarkable male stage performance in A Small hour ago he was
nominated for the Thalie Prize 2009.
420PEOPLE
the founding members of the company 420PEOPLE are
Václav Kuneš and Nataša Novotná. For a number of years
they worked in NDT, cooperated with the elite of world´s
choreography. Nowadays, they try to contribute to the
development of Czech dance genre, make good use of
their foreign experience in their own country. The repertoire is based on intensive cooperation of Czech and
international artists from all genres and partnership institutions. 420PEOPLE desire to reveal the term contemporary dance to the Czech public, show its stratification,
colourfulness and wide range of activities in the highest
possible quality and professionalism.
24
Echoes
23.3.2010 18:02:00
ME-SA
So | 17. 4. | 20.00 + 21.30 | Synagoga na Palmovce
CTP 146x146 brozuraFIN.indd 23
Sa | 17. 4. | 8 pm | Archa
Václav Kuneš
Taneční site-specific projekt volně inspirovaný Sylvií Plathovou v prostředí židovské synagogy.
Koncept, interpretace: ME-SA | Hana Kalousková, Martina Lacová, Karolína Párová | Hudební performance: Gabriela
Vermelho | Světelný design: Vladimír Burian | Scéna: Tonda Šilar | Délka: 45 minut | Foto: Vanda Miškovská | Velikost
jeviště: site specific | Kontakt: www.me-sa.cz, Karolína Párová, [email protected], +420 731 519 670
„Málokdy bylo pojmu site-specific učiněno zadost tak, jako v představení Echoes.(…) Tři tanečnice projevily neobyčejnou
senzitivitu, když vyvolávaly duchy minulosti – paměť zdí synagogy a paměť textů Sylvie Plathové. Tkanivo složitého příbuzenství mezi tančícím a dýchajícím dívčím tělem, kůží zdí, co mají paměť slonů, záhrobními texty tragické básnířky a hudební
performancí vzhledově zajímavé mladé ženy (Gabriela Vermelho) dokázaly tanečnice nad sebou nadnášet a udržet ve vzduchu
v jakési neviditelně pulzující vzdušné síti, a přece nezpřetrhané.“ Nina Vangeli
ME-SA
nezávislá taneční skupina ME-SA vznikla jako logické pokračování dvouleté spolupráce choreografky Ji-Eun Lee a česko-slovenské trojice tanečnic Hany Kalouskové, Martiny Lacové a Karolíny Párové. Všechny tři tančily ve všech projektech Ji-Eun
Lee. S choreografií Objekty a zrnka se zúčastnily festivalu Fringe ve skotském Edinburghu a inscenace Angels and Demons byla
uvedena v japonské Toyamě. Cílem skupiny je prezentovat společné projekty nejen v České republice, ale i na zahraničních
přehlídkách a festivalech; hledat, rozšiřovat a zkoumat svou spoluprací možnosti soudobého tanečního umění. Site-specific
projekt Echoes (2009) pro Synagogu na Palmovce je prvním projektem v choreografii tří tanečnic.
CTP 146x146 brozuraFIN.indd 24
23.3.2010 18:02:01
Výroční zpráva Tanec Praha 2010 | str. 63
Echoes
25
A dance site-specific project from the background of a Jewish synagogue freely inspired by Sylvie Plath.
Choreography, performing: ME-SA | Hana Kalousková, Martina Lacová, Karolína Párová | Music performance: Gabriela
Vermelho | Light design: Vladimír Burian | Stage design: Tonda Šilar | Production: Karolína Párová & ME-SA | Length:
45 minut | Photo: Vanda Miškovská | Scale of the stage: site specific | Contact: www.me-sa.cz, Karolina Párová,
[email protected], +420 731 519 670
“Scarcely ever the term site-specific was fulfilled like in the performance Echoes. (…) Three female dancers showed an extraordinary sensitivity during their raising ghosts of the past – the memories of the synagogue´s walls and of the texts by Sylvia
Plathová. The dancers managed to hold up in the air the web of complex kinship among dancing and breathing girl´s body,
the skin of the walls, which possess tenacious memory, the after death texts by the tragic poet and musical performance of
the good-looking young woman (Gabriela Vermelho) and they presented it all in a kind of invisibly vibrant airy network, which
is still not torn to pieces.” Nina Vangeli
ME-SA
the independent dance group arose from the desire to continue the a 2-year co-operation of Ji-Eun Lee with the three Czech
and Slovak dancers, Hana Kalousková, Martina Lacová and Karolína Párová. All three dancers performed in all projects of Ji
Eun Lee, participated at the Fringe Festival in Edinburgh, Scotland, and also in the repeat performance of Angels and Demons
in the Japanese city of Toyama. The goal of the group is to present its projects intensively and extensively not only in the
Czech Republic, but also at the prestigious foreign festivals, and to expand the spectrum of contemporary dance through its
work. A project called Echoes, created in 2009 as a site-specific for the Synagogue in Palmovka, is the first project choreographed by the three dancers.
26
The Amnesic Days of The Polar Nights
23.3.2010 18:02:02
Ioana Mona Popovici (RO)
Pohybové divadlo
Ne | 18. 4. | 17.00 | Studio [email protected] – Hala 30
CTP 146x146 brozuraFIN.indd 25
Sa | 17. 4. | 8 pm + 9.30 pm | Synagogue in Palmovka
ME-SA
Koncept, režie, kostýmy, světelný design: Ioana Mona Popovici | Interpretace: Jakub Cír, Nela Kornetová, Petr Míka, Zdeněk
Polák | Asistentka osvětlení: Martin Bitala | Manager: Pierre Nadaud | Foto: Dragan Dragin | Délka: 40 min | Velikost
scény: malá (8 x 10 m) | Kontakt: Ioana Mona Popovici: [email protected], ioanamonapopovici.wordpress.com |
Představení je součástí projektu Nová síť 2010 a bylo vytvořeno v rámci studijního programu Ateliéru fyzického divadla pro
scénu a film Divadelní fakulty JAMU v Brně.
Děj se odehrává v zapomenuté vesnici uprostřed odlehlého údolí. Je tomu již dávno, co se zde něco stalo a kdy bylo něco
slyšet. Dokonalé ticho a nemožnost zachytit plynutí času. Naprostý nedostatek zvuků a informací, které by mohly vytvořit
nové vzpomínky, dramaticky ovlivnit osudy místních lidí i jediného ptáka, který tam žije.
Ioana Mona Popovici
pochází z Rumunska, studovala nejprve na baletní škole a později navštěvovala kurzy na Univerzitě divadelních a filmových
umění v Bukurešti. Jako tanečnice spolupracovala mimo jiné s Karine Ponties, Sarah Bild, Frederique Lescure, Dominique
Bagouetem a Petrem Tycem. V letech 2000-2004 byla členkou Charles Linehan Company. Je autorkou mnoha choreografických děl: Walk in a Circle, From nowhere to everywhere, The Outlaws, Buy a soup get one for free, Dech, Stín, Nic, Requiem
For a Dog, The Chair, Remote Edens, Portret, CARMEN MIRANDA IS DEAD – představení vytvořené ve spolupráci s choreografy
Francisca Sazie, Luis Guerra a Rafael Alvarez (součást projektu „Colaboratorio“ v Brazílii), Work in Regress, Full Moon. V České
republice jí byla roce 2007 udělena Cena SAZKY za „objev v tanci“ za dílo Portrét, které vytvořila ve spolupráci s tanečním
uskupením NANOHACH. Již třikrát byla Ioana nominována prestižním evropským časopisem balletTanz mezi „Young Choreographers to Watch” – „Mladé choreografy, jejichž dílo je dobré vidět”. Její díla byla prezentována na festivalech a scénách
v Evropě a USA.
CTP 146x146 brozuraFIN.indd 26
23.3.2010 18:02:03
Česká taneční platforma 2010
str. 64
Czech Dance Platform 2010
The Amnesic Days of The Polar Nights
27
Ioana Mona Popovici (RO)
Movement Theatre
Su | 18. 4. | 5 pm | Studio [email protected] – Hall 30
Concept, direction, costumes, light design: Ioana Mona Popovici | Performing: Jakub Cír, Nela Kornetová, Petr Míka, Zdeněk
Polák | Light technician: Martin Bitala | Photo: Dragan Dragin | Length: 40 min | Scale of the stage: small (8 x 10 m) |
Manager: Pierre Nadaud | Contact: Ioana Mona Popovici: [email protected], ioanamonapopovici.wordpress.com |
The performance is part of the New Web 2010 project and was created for the Physical Theatre School JAMU – Brno.
The action takes place in a forgotten village from a remote valley. It‘s been very long since something happened or was heard
there. Perfect silence and the impossibility to trace the passing of time. The total lack of noise and information that could
create new memories, dramatically affected the destiny of the natives and of the single bird that lives there.
Ioana Mona Popovici
comes from Romania, where she studied at the Floria Capsali Ballet School and later she attended the classes of the University
of Dramatic and Cinema Arts, Choreography section, in Bucharest. As a dancer she has worked with Karine Ponties, Sarah
Bild, Frederique Lescure, Dominique Bagouet, Petr Tyc and Charles Linehan. Her own performances: Walk in a Circle, From
Nowhere to Everywhere, The Outlaws, Buy a Soup Get One For Free, Breath, Shadow, Nothing, Requiem For a Dog, The Chair,
Remote Edens, Portrait, CARMEN MIRANDA IS DEAD – performance created in collaboration with the choreographers Fracisca
Sazie, Luis Guerra and Rafael Alvarez, as part of the project “Colaboratorio” in Brasil, Work in Regress and Full Moon. In the
Czech Republic Ioana was awarded the SAZKA Prize for „discovery in dance“ 2007 for her piece Portrait that was commissioned
by NANOHACH dance company. For three of her performances she was nominated as “Young Chorographer To Watch” in the
annual critics’ survey of the German BalletTanz Magazine. Her works have been presented in festivals and venues in Europe
and The United States.
28
Until I Find It
23.3.2010 18:02:09
Mirka Eliášová
Tanečně – pohybové představení
Choreografie, režie: Mirka Eliášová | Interpretace: Kateřina Šorejsová, Petr Opavský, Tomáš Pospíšil | Hudba: Jiří Jakl |
Kostýmy: Renáta Weidlichová | Světelný design: Vladimír Burian | Foto: Vojtěch Brtnický | Petr Farkač | Délka představení:
35 min | Formát: malá (8 x 10 m) | Kontakt: Mirka Eliášová, [email protected], +420 728 402 806
Ne | 18. 4. | 17.00 | Studio [email protected] – Hala 30
CTP 146x146 brozuraFIN.indd 27
Každý je v životě alespoň jednou postaven před více či méně závažné rozhodnutí. Pokud je náš rozum a cit za jedno, máme
vyhráno…
Co se odehrává v našem nitru v momentě nutnosti bezprostředního rozhodování? Čím se člověk řídí, jakou roli hraje instinkt,
momentální psychický stav či náš vnitřní tajný hlas? Do jaké míry se člověk nechá ovlivnit prostředím, ve kterém žije? Jeden
jediný okamžik může ve vteřině změnit celý život. Vede nás rozum anebo srdce?
„Divákům je naservírována komika, trochu absurdity… Interpreti jsou profesionálové a podle toho odvádějí svou práci, s lehkostí, zábavně, se smyslem pro humor.“ Helena Kozlová, Scéna.cz
Mirka Eliášová
patří k zkušenějším českým choreografům, kteří se věnují současnému tanci. Pracuje především s technikou kontaktní improvizace a její tvorba je inspirována myšlenkami Williama Forsytha pro práci s prostorem. Díla jsou charakteristická osobitým
vtipem, vysokou citlivostí a vytříbenou hudební složkou. Choreografie a taneční filmy byly prezentovány na festivalech a přehlídkách v České republice i zahraničí a získaly řadu ocenění.
CTP 146x146 brozuraFIN.indd 28
23.3.2010 18:02:10
Výroční zpráva Tanec Praha 2010 | str. 65
Until I Find It
29
Mirka Eliášová
Dance movement performance
Su | 18. 4. | 5 pm | Studio [email protected] – Hall 30
Choreography, direction: Mirka Eliášová | Performing: Kateřina Šorejsová, Petr Opavský, Tomáš Pospíšil | Music: Jiří Jakl |
Costumes: Renáta Weidlichová | Light design: Vladimír Burian | Photo: Vojtěch Brtnický | Petr Farkač | Length: 35 min |
Scale of the stage: small (8 x 10 m) | Contact: Mirka Eliášová, [email protected], +420 728 402 806
Everyone of us is exposed at least once in their life to a more or less binding decision. If our sense and sensibility are in
accord, we can be more than happy…
What happens in our heart at the moment of the need for immediate decision? By what is a man guided in his life, what role
do our instinct, present mental state or our inner hidden voice play? To which extent let a man themselves be influenced by
the environment in which they live? One and only moment can in a second completely change the whole life. Is a man really
led by their reason or heart?
“The comic and a bit of absurdity is served here to the spectators…The performers are professionals and they do their own
work accordingly, with ease, sense of humour.” Helena Kozlová, Scéna.cz
Mirka Eliášová
is one of the Czech experienced choreographers who are
devoted to contemporary dance. She uses mostly the
technique of contact improvisation and her output is inspired in her work with space by the ideas of William Forsyth. Her works are typical of their distinctive wit, great
sensitivity and polished musical part. Her choreography
and motion films were presented in the festivals and exhibitions in the Czech Republic and abroad and they were
awarded a lot of prizes.
30
Případy doktora Toureta
23.3.2010 18:02:12
Anna Polívková | VerTeDance
Tanečně-pohybové divadlo s prvky pantomimy
Režie: Anna Polívková | Účinkují: Anna Polívková, Tereza Ondrová, Petra Púčiková, Tomáš Měcháček | Hudba: Jakub Xavier
Baro | Světelný design: Pavel Kotlík | Foto: Vojtěch Brtnický | Délka: 70 min | Velikost jeviště: střední (10 x 10 m, variabilnost)
| Produkce | kontakt: Markéta Faustová, [email protected], +420 777 819 758, www.vertedance.com
Dokážete předvést, co ve vás je? Co ve vás je? Uměli jste létat, ale zapomněli jste to? Chcete být svobodní, ale nevíte jak?
Rádi byste tančili, ale stydíte se? Pan Padlý, Paní Vltavská a další případy vám pomohou vyřešit tyto otázky. Překvapte sami
sebe! Nechte se překvapit...
„Případy doktora Toureta nabízejí divákům hravost a velmi odlehčenou atmosféru.(...) Konečně inscenace, která nechává
diváky odejít do započatého večera uvolněně s radostí a veselostí.” Lucie Břinková, Taneční aktuality, 11. 11. 2009
VerTeDance
Ne | 18. 4. | 20.00 | Ponec
CTP 146x146 brozuraFIN.indd 29
taneční seskupení funguje na české scéně již od roku 2004 a od té doby vytvořilo řadu projektů: Průzor hrdlem, Kruh II, Tichomluva – Neočekávaný chod (Cena SAZKY za „objev v tanci 2005”), The Brave, Třiačtyřicet slunce západů, site specific projekt
Tour du Café au lait, Beneath the Silence (ch.: CobosMikaCompany), Jaja a Papus, Dance of Canis Lupus (ch.: T. Steyaert),
Případy doktora Toureta (r.: A. Polívková), Emigrantes.
CTP 146x146 brozuraFIN.indd 30
Anna Polívková (1979)
absolvovala na Pražské státní
konzervatoři, studovala na katedře Nonverbálního a komediálního divadla HAMU a také
na Mezinárodní divadelní škole
Jacquesa Lecoqa. Jako herečka
se podílela na projektech experimentálního a fyzického divadla
(divadelní spolek Krepsko, Monology Vagíny, Jeskynní žena)
a také ji diváci znají z filmů
Návrat idiota, Bolero, Účastníci
zájezdu, Restart nebo Hezké
chvilky bez záruky.
23.3.2010 18:02:19
Česká taneční platforma 2010
str. 66
Czech Dance Platform 2010
The Cases of Dr. Touret
31
Anna Polívková | VerTeDance
Dance-movement theatre with hint of mime
Directed by: Anna Polívková | Performing: Anna Polívková, Tereza Ondrová, Petra Púčiková, Tomáš Měcháček | Music: Jakub
Xavier Baro | Light design: Pavel Kotlík | Photo: Vojtěch Brtnický | Scale of the stage: medium (10 x 10 m variable) |
Contact | Production: Markéta Faustová, [email protected], +420 777 819 758, www.vertedance.com
Can you show what´s inside you? What‘s inside you? Did you used to be able to fly but forgot how to? Do you want to be free
but don´t know how? Would you like to dance but are diffident? Mr. Fallen, Miss Vltavská and other cases are here to help you
sort all these issues out. Surprise yourselves! Let yourselves be surprised...
“The cases of Doctor Touret offer playfulness and a quite unstressing atmosphere to the spectators (…) Finally, there is a production that let the spectators continue their evening feeling relaxed, happy and joyful.” Lucie Břinková, Taneční aktuality,
11. 11. 2009
VerTeDance
Su | 18. 4. | 8 pm | Ponec
was officially established in 2004 and since that time
has created following projects of their own: Through
the Bottle Neck, Circle II, The Silent Talk-Unpredictible
Course (SAZKA Prize for “discovery in dance” 2005), The
Brave, 34 Sunsets, a site-specific project Tour de café
au lait, Beneath the Silence (ch.: CobosMikaCompany),
Dance of Canis Lupus (ch.: T. Steyaert), Jaja and Papus,
The Cases of Dr. Touret (d.: A. Polivkova), Emigrantes.
Anna Polívková (1979)
graduated from Prague Conservatory, studied at the
Department of Non-Verbal and Comedy Theatre at
the Music Faculty of the Academy of Performing Arts
and also at the International Theatre School Jaques
Leqoc. As an actress, she participated on projects of
experimental or physical theatre (theatre company
Krepsko,Vagina Monologues, Cavewoman) and she
also appeared in the popular Czech films Return of the
Idiot, Bolero, Holiday Makers, Restart or Nice moments
without guarantee.
32
Loa > 15 Steps
23.3.2010 18:02:30
Věra Ondrašíková a kol.
Žánrově nezařaditelný kolektivní autorský projekt se zabývá tématem rozhodnutí, směřování a navigace.
Koncept a realizace: Věra Ondrašíková, Dora Hoštová, Pavla Beranová, Michal Rydlo a Patrik Sedlák | Hudba: Michal Cáb
a Stanislav Abrahám | Světelný design: Patrik Sedlák (15 Steps), Pavla Beranová (LOA) | Délka: 35 min | Velikost jeviště:
malá (8 x 10 m) | Foto: Martin Šandera | Kontakt: Věra Ondrašíková, [email protected], +420 605 281 835,
www.veraondrasikova.com | Projekt vznikl v koprodukci s ROXY|NoD. Poděkování APCOM.
Autoři využívají světlo a zvuk jako rovnocenného partnera tanečnice a objevují nové souvislosti mezi pohybem, hudbou a světelným designem. Hudbu a zvuk živě vytváří Michal Cáb a Stanislav Abrahám.
Věra Ondrašíková
Po | 19. 4. | 18.00 | Roxy | NoD
CTP 146x146 brozuraFIN.indd 31
se jako tanečnice se podílela na projektech českých a zahraničních choreografů. Hostovala v divadle Komedie
(Klára S. – režie David Jařab). V roce 2005 získala cenu
„The most outstanding dancer” na festivalu Masdanza.
V koprodukci s divadlem Ponec vytvořila choreografie
Unique a In-Finito. Její představení byla uvedena mj.
na festivalech TANEC PRAHA, Biennale de la danse v Lyonu, Aerowaves v Londýně, Aerodance v Amsterdamu
a Masdanza na Kanárských ostrovech (I. cena za skupinové dílo).
CTP 146x146 brozuraFIN.indd 32
23.3.2010 18:02:32
Výroční zpráva Tanec Praha 2010 | str. 67
Loa > 15 Steps
33
Věra Ondrašíková and Co.
Seemingly not classifiable collective author´s project that deals with the theme of decision-making, movement
and navigation.
Concept, realization: Věra Ondrašíková, Dora Hoštová, Pavla Beranová, Michal Rydlo a Patrik Sedlák | Music: Michal Cáb
a Stanislav Abrahám | Light design: Patrik Sedlák (15 Steps), Pavla Beranová (LOA) | Length: 35 min | Scale of the stage:
small (8 x 10) | Photo: Martin Šandera | Contakt: Vera Ondrašíková, [email protected], +420 605 281 835,
www.veraondrasikova.com | The project was created in co-production with ROXY|NoD. Thanks to APCOM.
The authors use light, new technologies and sound as a partner for the dancer and reveal new relation between movement,
music and light. Live Music and sound are created by Michal Cáb and Stanislav Abrahám.
Věra Ondrašíková
34
Magnet
23.3.2010 18:02:34
Kyklos Galaktikos
Rozpustilý horor o mlsném zvířeti a živé magnetické vodě.
Koncept, choreografie: Jana Vrána | Interpretace: Jana Vrána, Palo Kršiak | Hudba, režie, kostýmy: Jan Burian | Světelný
design: Jaroslav Hrdlička | Foto: Vojtěch Brtnický | Délka: 40 min | Kontakt: Jana Vrána, [email protected],
+420 775 636 034 | Velikost jeviště: střední (10 m x 7 m) | Představení je součástí projektu Nová síť 2010 a projektu D.N.A.
Kyklos Galaktikos
jádro tvoří od roku 2009 Jana Vrána, Jan
Burian a Jaroslav Hrdlička. Jejich doménou je
tanec, hudba, poezie, multimedia, divadelní
dokument, alchymické divadlo, bojové umění,
performance a improvizace.
Po | 19. 4. | 18.00 | Roxy | NoD
CTP 146x146 brozuraFIN.indd 33
Mo | 19. 4. | 6 pm | Roxy | NoD
she participated as a dancer in the projects of Czech and foreign choreographers. She appeared as a guest in the Komedie
Theatre (Klára S. – directed by David Jařab). In 2005 she was awarded the prize “The most outstanding dancer” in the festival
Masdanza. In coproduction with the Ponec Theatre she created the choreography Unique and In-Finito. Her performances
were put on the stage within the festivals TANEC PRAHA, Biennale de la danse in Lyon, Aerowaves in London, Aerodance in
Amsterdam a Masdanza in the Canarian Islands (the first prize for collective work).
CTP 146x146 brozuraFIN.indd 34
23.3.2010 18:02:37
Česká taneční platforma 2010
str. 68
Czech Dance Platform 2010
Magnet
35
Kyklos Galaktikos
A mischievous horror about a choosy animal and viva magnetic aqua.
Concept, choreography: Jana Vrána | Performing: Jana Vrána, Palo Kršiak | Music, direction, costumes: Jan Burian | Light
design: Jaroslav Hrdlička | Photo: Vojtěch Brtnický | Length: 40 min | Contact: Jana Vrána, [email protected],
+420 775 636 034 | Scale of the stage: medium (10 m x 7m) | The performance is part of the New Web 2010 and D.N.A. project.
Kyklos Galaktikos
Mo | 19. 4. | 6 pm | Roxy | NoD
the core of the group (2009) are J. Burian, J. Vrána and J. Hrdlička. Their main field is dance, music, poetry, multimedia,
theatre documentary, alchemic theatre, martial art, performance and improvisation.
36
100 Wounded Tears
23.3.2010 18:02:46
Jozef Fruček (SK) | Linda Kapetanea (GRE) | DOT504
Taneční fyzické divadlo
Režie a choreografie: Jozef Fruček & Linda Kapetanea (Rootlessroot Company) | Účinkují: DOT504 – Michaela Ottová, Lenka
Vágnerová, Pavel Mašek, Helena Arenbergerová, Tomáš Nepšinský, Jaroslav Ondruš, & Csongor Kassai jako zvláštní host |
Hudba: Michal Kaščák | Kostýmy: Simona Rybáková | Světelný design: Daniel Tesař | Délka: 70 min | Foto: Petr Otta |
Velikost jeviště: střední s možností úpravy na malou i velkou | Kontakt: Lucie Mírková, [email protected], +420 606 664 433,
www.dot504.cz
Nejnovější projekt souboru DOT504 a choreografů Jozefa Fručka a Lindy Kapetanei (Rootlessroot Company), kteří úspěšně působí na mezinárodní scéně v oboru fyzického tanečního divadla. Představení vypráví někdy trochu syrovou, chaotickou avšak
humornou formou příběh sedmi postav hledajících svých deset tisíc ztracených snů a jeden smysluplný důvod existence. Dílo
získalo na Fringe Festivalu v Edinburghu 2009 cenu Herald Angel Award a čestné uznání od porotců Total Theatre Award.
„Živelné koláže dynamického tance a svérázného pohybového divadla tepající divokou energií. Interpreti, kteří ze sebe vydají
i tu poslední kapku potu a otevřou i nejskrytější slabinu lidské duše. Témata, která se jako ostré nehty zarývají pod kůži,
mrazí, ironicky se šklebí a vášnivě svádí. Taková jsou představení souboru DOT504, který v současnosti stojí na špičce naší
taneční scény.” M. Faustová, Lidové noviny
Po | 19. 4. | 20.00 | Ponec
CTP 146x146 brozuraFIN.indd 35
Jozef Fruček (1975) a Linda Kapetanea (1973)
se seznámili jako tanečníci vlámského souboru Ultima Vez. Společně založili RootlessRoot Company. Vydali se tím na společnou dráhu a vytvořili díla jako Sudden Showers of Silence, Holdin‘ Fast nebo 100 Wounded Tears. Jozef má doktorát ze zpěvu
a pohybu na VŠMU v Bratislavě, aktivně se věnuje i čínským bojovým uměním. Linda absolvovala aténskou Státní taneční
školu, kde dnes vyučuje. Má za sebou stipendium u Merce Cunninghama, učinkování v Řecku (Nejlepší tanečnice sezóny 2002)
a Švédsku (Irene Hultman).
CTP 146x146 brozuraFIN.indd 36
DOT504 Dance Company
je profesionálním souborem fyzického tanečního divadla
v České republice, který v Praze v roce 2006 založila umělecká ředitelka souboru Lenka Ottová. Kromě účasti na českých
a slovenských festivalech, soubor účinkoval v zahraničí na festivalu ve Varšavě, Athénách, Aerowaves v Londýně a především na prestižním Fringe Festivalu 2008, 2009 v Edinburghu
(UK). DOT504 je charakteristický vysokou technickou úrovní,
kreativitou a výraznými osobnostmi nejen z řad interpretů,
ale především tvůrců jednotlivých projektů. Ke spolupráci jsou
zvány osobnosti, které úspěšně působí na mezinárodní scéně
v oboru fyzického tanečního divadla, a které mohou přinést
současnému českému tanci inspirující změnu.
23.3.2010 18:02:47
Výroční zpráva Tanec Praha 2010 | str. 69
100 Wounded Tears
37
Jozef Fruček (SK) | Linda Kapetanea (GRE) | DOT504
Dance physical theatre
Choreography, directed by: Jozef Fruček & Linda Kapetanea (Rootlessroot Company) | Performing: DOT504 – Michaela Ottová,
Lenka Vágnerová, Pavel Mašek, Helena Arenbergerová, Tomáš Nepšinský, Jaroslav Ondruš, & Csongor Kassai jako zvláštní host |
Music: Michal Kaščák | Costumes: Simona Rybáková | Light design: Daniel Tesař | Photo: Petr Otta | Length: 70 min | Scale of
the stage: miedium (variable small|large) | Contact: Lucie Mírková, [email protected], +420 606 664 433, www.dot504.cz
The newest project created by DOT504 dance company and Jozef Fruček and Linda Kapetanea (Rootlessroot Company), successful choreographers recognized by the international scene of physical theatre. In a rather crude, chaotic but humorous
form, the piece tells a story of seven characters searching for their ten thousand lost dreams and one worthy sense of life.
A performance that was awarded prestigious Herald Angel Award at Fringe Festival in Edinburgh 2009 and it also receive
a honorable mention from the jury of Total Theatre Award.
“Unrestrained collages of dynamic dancing and quirky movement theatre beating with wild energy. The interpreters give it their
all – to the very last drop of sweat, and expose even the most hidden weakness of the human soul. The topics, just like sharp
nails, dig deep under the skin, send shivers down your spine, grimace ironically and seduce passionately. This is what the DOT504’s performances are like. The ensemble is currently at the top of our dancing scene” M. Faustova, Lidove noviny, 2008
Mo | 19. 4. | 8 pm | Ponec
Jozef Fruček (1975) and Linda Kapetanea (1973)
met at Flemish Ultima Vez company, where they were a members. Together they founded RootlessRoot company and created
pieces as Sudden Showers of Silence, Holdin‘ Fast or 100 Wounded Tears. Jozef graduated from the Music and Drama Arts Academy of Bratislava (SK) and his creation is influenced by a Chinese martial arts, that he actively practices. Linda graduated
from the Greek State School of Dance in Athens, where she now teaches. She studied at the Merce Cunningham Dance Studio
(New York) and she co-operated with several companies in Greece (The best performer of the season 2002) and also with
a Swedish choreographer Irene Hultman.
DOT504
is a professional physical dance theatre company in the Czech
Republic which was founded in 2006 by its artistic director Lenka
Ottová. Apart from the participation at the Czech and Slovakian
festivals, the company performed at festivals in Warsaw, Athens,
Aerowaves in London and at Fringe Festival in Edinburgh 2008,
2009 (UK). DOT504 is characteristic of a high technical level,
creativity and distinctive personalities not only from a number of
performers, but also from authors of individual projects. The personalities who work successfully on the international stages in the
field of physical movement theatre and who can bring an inspiring
change to Czech contemporary dance are invited to cooperate.
38
Zločin a trest
23.3.2010 18:02:48
NANOHACH & Jan Komárek
Pohybová skoroopera pro jednoho tanečníka
Út | 20. 4. | 18.00 | Studio [email protected] – Hala 30
CTP 146x146 brozuraFIN.indd 37
Scénář, libreto, choreografie, design a režie: Jan Komárek | Hudba: Michal Nejtek | Pohybová spolupráce: Marta Trpišovská,
Michal Záhora | Tvorba a interpretace: Honza Malík | Zpěv: Dominika Divišová, Petra Janková, Lenka Suchánková (živě) |
Dirigent, piano, sampler, melodica, perkuse: Michal Nejtek (živě) | Perkuse a preparovaná kytara: Jan Komárek (živě) |
Kostýmní spolupráce: Mariana Novotná | Světelný operátor: Marta Trpišovská | Technická spolupráce: Nathan Poetzscher |
Foto: Vojta Brtnický | Délka: 80 min | Velikost jeviště: střední (10 x 12 m) | Produkce a kontakt: Honza Malík & NANOHACH o. s.,
[email protected], +420 732 271 309, www.nanohach.cz
Nekompromisně intenzivní obrazové taneční sólo s živou hudbou a zpěvy. Teatrální, poetická koláž vsazená do industriálního prostředí, kde se abstrakce a drama prolíná s jemnocitem i lehkou nadsázkou. NANOHACH tímto výjimečným projektem
navázali na spolupráci s všestranným umělcem Janem Komárkem. Tentokrát setkání vyústilo v neobvyklý tanečně-divadelní
projekt na motivy románu F. M. Dostojevského.
„...lze hovořit o výjimečném díle, které povýšilo českou taneční scénu do málokdy vídaných oblastí, a pomohlo ji vybřednout
z jisté izolace věže ze slonoviny.” A. Švamberk | Taneční Zóna, léto 2009
Jan Komárek
herec, režisér a světelný designér vystudoval propagační grafiku na pražské UMPRUM. Jako elév působil v loutkovém divadle
Drak v Hradci Králové, poté ve Francii založil MIMO theatre (1983) a v Kanadě SOUND IMAGE THEATRE-autorské, výtvarné
a pohybové divadlo (1985). Jako světelný designér pracoval pro divadelní a taneční soubory v Torontu a Montrealu. Získal
několik prestižních cen, např. Dora Mavor Moore za režii, světelný design a hudbu. Od roku 2001 spolupracuje v Praze s alternativní taneční scénou. Poslední kritikou i diváky kladně přijaté projekty: Tanec papírových tanečnic, Probouzení genia loci
a Stolování. Jan je držitelem Ceny divadelní osobnost 2008.
CTP 146x146 brozuraFIN.indd 38
NANOHACH
skupinu založilo (2004) několik absolventů Konzervatoře
Duncan centre. Jejich cilem platným dodnes bylo vytvořit platformu pro realizaci tanečnich projektů na vysoké
profesionální úrovni a úzce spolupracovat se zahraničnimi
choreografy a kulturními organizacemi. Členové NANOHACH se kromě svých inscenací aktivně podílejí na současném kulturním dění. Výběr z projektů: Synchronicity
(ch.: M. Záhora, Cena za interpretaci 2006), Portrét (ch.:
I. M. Popovici, Cena SAZKY 2007 za „objev v tanci” a Cena
za interpretaci 2007), -gracerunners- (ch.: K. Foss), Resonance (ch.: M. Záhora), Miluj mě (ch.: N. Charnock), Kdo
je Annik? (ch.: P. Fornayová).
23.3.2010 18:02:59
Česká taneční platforma 2010
str. 70
Czech Dance Platform 2010
Crime and Punishment
39
NANOHACH & Jan Komárek
Concept, choreography, set design, libreto and direction: Jan Komárek | Music: Michal Nejtek | Choreographic co-operation:
Marta Trpišovská, Michal Záhora | Creation and interpretation: Honza Malík | Singing: Dominika Divišová, Petra Janková,
Lenka Suchánková (live) | Conductor, piano, prepared piano, sampler, melodica, percussion: Michal Nejtek (live) | Percussion
and prepared guitar: Jan Komárek (live) | Costumes: Mariana Novotná | Light operator: Marta Trpišovská | Technical cooperation: Nathan Poetzscher | Photo: Vojtěch Brtnický | Length: 80 min | Scale of the stage: medium (10 x 12 m) | Contact,
production: Honza Malík & NANOHACH association, [email protected], +420 732 271 309, www.nanohach.cz
Non-compromisingly intensive, visual dance solo with live music and singing designed as a theatrical poetic collage put into
an industrial environment where abstraction and drama meet subtlety and exaggeration. NANOHACH followed their cooperation with the extraordinary artist Jan Komárek who created this genuine theatre-dance project based on Dostojevsky’s
masterpiece Crime and Punishment.
“...this exceptional work has raised the bar for the Czech dance scene to rarely seen territory, and helped it to get out of
a kind of ivory-towered isolation.” Alex Švamberk | Dance Zone, Summer 2009
Jan Komárek
the actor, director and light designer completed his studies of advertising graphic arts at Prague´s UMPRUM. He worked as a drama
student in the puppet theatre Drak in Hradec Králové, afterwards he founded the MIMO Theatre in France (1983) and The SOUND
IMAGE THEATRE in Canada – the author´s, graphic and movement theatre (1985). As a light designer he worked for theatre and dance companies in Toronto and Montreal. He was awarded several prestigious prizes, for example Dora Mavor Moore for stage direction, light design and music.
Since 2001 he has cooperated with an alternative dance scene in Prague. The
last projects favourably received both by dramatic criticism and the spectators:
„Dance of paper female dancers“, Awakening of genius loci“ and „Feasting“.
Jan is the holder of The Prize for Theatre Personality 2008.
NANOHACH
the company was founded (2004) by a group of Duncan Centre Conservatory
graduates. It‘s goal until today is to create a platform for realization of dance
projects on a high professional level and to co-operate with international choreographers and cultural organizations. Beside their main activities, dancers of
NANOHACH actively participate on contemporary culture events in the Czech Republic. From their projects: Synchronicity (ch.: M. Záhora, Interpretation Award
2006), Portrait (ch.: I. M. Popovici, SAZKA Prize for „discovery in dance“ 2007
and Interpretation Award 2007), -gracerunners- (ch.: K. Foss), Resonance (ch.:
M. Záhora), Love me (ch.: N. Charnock), Who is Annik? (ch.: P. Fornayová).
40
Tore
23.3.2010 18:03:01
Dora Hoštová
Choreografie a tančí: Dora Hoštová | Hudba: zvuková koláž Džian Baban | Světelný design: Jan Komárek | Kostým:
Vladimíra Fomínová | Foto: Vojtěch Brtnický | Délka: 20 min | Velikost jeviště: malá (8 x 10 m) | Kontakt: Dora Hoštová,
[email protected], +420 775 191 005, www.dorahost.cz
Zápas s býkem jako rituál z dávné minulosti, ale zároveň rozporuplná tradice. Nebezpečná hra vyžadující koncentraci, sílu
a bojovnost. Aréna – tlukot srdce – bezchybný krok.
„Koláž zvuků z býčích zápasů, světla připomínající atmosféru arény (podílel se na nich Jan Komárek) a neuvěřitelná soustředěnost a výraz tanečnice vyvolaly v divácích ten mrazivý pocit napětí a očekávání. … Bezchybný pohyb, plný síly a energie
dodává Tore pravdivost.“ Taneční aktuality, Lucie Břinková, 29. 4. 2009
Dora Hoštová
Út | 20. 4. | 20.00 | Ponec
CTP 146x146 brozuraFIN.indd 39
Tu | 20. 4. | 6 pm | Studio [email protected] – Hall 30
A physical semi-opera for one dancer
absolvovala Konzervatoř Duncan centre, kde je od roku 2001 pedagožkou. Jako interpretka spolupracovala s následujícími choreografy: Ben Bergmans, Petra Hauerová (Carmina Burana, Statní opera Praha), Petr Tyc (Don Giovanni, Státní opera Praha),
Istvan Juhos (Vibrations), Chiara Girolomini (Zero Orizzontale) a Michal Záhora |NANONACH (Resonance). V roce 2006 získala
vedle ocenění na mezinárodní choreografické soutěži Masdanza (ocenění za interpretaci a cena diváků) i 1. místo v mezinárodní
choreografické soutěži Jarmily Jeřábkové. Vlastní choreografická tvorba zahrnuje několik titulů, které jsou pravidelně uváděny
(Útlé nožky černé vrány, Arkánum, Na Bidýlku, Bio-graf, spolu s Lenkou Bartůňkovou Do světa dvě, Tore, aj.).
CTP 146x146 brozuraFIN.indd 40
23.3.2010 18:03:13
Výroční zpráva Tanec Praha 2010 | str. 71
Tore
41
Dora Hoštová
Choreography, interpretation: Dora Hoštová | Music: sound collage Džian Baban | Light design: Jan Komárek | Costumes:
Vladimíra Fomínová | Photo: Vojtěch Brtnický | Length: 20 min | Scale of the stage: small (8 x 10 m) | Contact: Dora Hoštová, [email protected], +420 775 191 005, www.dorahost.cz
A bullfight as a ritual from ancient past but also an inconsistent tradition. Dangerous game that demands a concentration,
strength and pugnacity. The arena – heart beating and faultless step.
“(...) Strong concentration and expression of the dancer cause a chilly feeling of tension and expectation (...) Faultless
movement full of strength and energy supply Tore with truthfulness“ Taneční aktuality, L. Břinková, 2009.
Dora Hoštová
42
Blame me
23.3.2010 18:03:22
Ji Eun Lee (KOR) | ME-SA
Současný tanec
Námět a choreografie: Ji Eun Lee | Interpretace: Hana Kalousková, Martina Lacová, Karolína Párová | Světelný design:
Vladimír Burian, Ji Eun Lee | Scéna a kostýmy: Tonda Šilar, Ji Eun Lee | Hudba: G. Sollima, A. Mashayeki, H. Henck,
E. M. Pade, M. Monk, L.Hortobagyi, G. Kurta, M. Lengyelfi | Délka: 55 minut | Foto: Petr Farkač | Velikost jeviště: střední
(10 x 12m) | Produkce a kontakt: www.me-sa.cz, Karolina Párová, [email protected], +420 731 519 670
Poslední dílo volné autorské trilogie, ve kterém se mísí východní i západní styly současného tance. Autorka se zde zabývá
tématem viny a odpovědnosti jedince vůči společnosti a v neposlední řadě i nutností smíření či katarze.
„Uvědomila jsem si svou bezmocnost vůči tomuto světu. Ocelově pevné základy mého bytí jsou narušeny, znejistěny, zničeny.
Klesám na kolena, zde, ve žhnoucím pekle jménem svět, abych se smířila.“ Ji Eun Lee
Ji Eun Lee (1979)
Út | 20. 4. | 20.00 | Ponec
CTP 146x146 brozuraFIN.indd 41
Tu | 20. 4. | 8 pm | Ponec
graduated from Duncan Centre Conservatory in Prague where she teaches
since 2001. As a dancer she cooperated
with the following choreographers: Ben
Bergmans, Petra Hauerová (Carmina Burana, The National Opera in Prague), Petr
Tyc (Don Giovanni, The National Opera
in Prague), Istvan Juhos (Vibrations),
Chiara Girolomini (Zero Orizzontale)
and Michal Záhora | NANONACH (Resonance). In 2006 she was awarded at the
international choreographic competition
Masdanza (the interpretation the spectators award) and won the first place at the
international choreographic competition
of Jarmila Jeřábková. Her own choreographic creation includes several works
that are shown regularly (Tender Legs of
Black Crow, Arcanum, On the Perch, Biograf, together with Lenka Bartůňková To
the World Two, Tore, etc.).
je absolventkou jihokorejské univerzity Hanyang. V září 2009 úspěšně dokončila magisterský program na taneční katedře
HAMU, obor choreografie. Její evropský choreografický debut s názvem Objekty a zrnka (premiéra 11. 2. 2007 v divadle DISK)
byl uveden na České taneční platformě 2007, festivalu Divadelní Flóra (Olomouc) a Tanec Ostrava, dále v Polsku na mezinárodním tanečním festivalu Baletní léto ve městě Ladek Zdroj a na Fringe festivalu ve skotském Edinburghu. S choreografií
Second Silence obsadila na podzim 2007 3. místo v soutěži “Das beste deutsche Tanzsolo” na 17. ročníku festivalu Euro-scene
v Lipsku. Její absolventská práce – choreografie Angels and Demons byla uvedena mimo jiné v japonské Toyamě.
CTP 146x146 brozuraFIN.indd 42
ME-SA
nezávislá taneční skupina vznikla
jako logické pokračování dvouleté
spolupráce choreografky Ji-Eun Lee
a česko-slovenské trojice tanečnic
Hany Kalouskové, Martiny Lacové a Karolíny Párové. Všechny tři
tančily ve všech projektech Ji-Eun
Lee. Cílem skupiny je prezentovat
společné projekty nejen v ČR, ale
i na zahraničních přehlídkách a festivalech; hledat, rozšiřovat a zkoumat svou spoluprací možnosti soudobého tanečního umění.
23.3.2010 18:03:24
Česká taneční platforma 2010
str. 72
Czech Dance Platform 2010
Blame me
43
Ji Eun Lee (KOR) | ME-SA
Contemporary dance
Concept and choreography: Ji Eun Lee | Performing: Hana Kalousková, Martina Lacová, Karolína Párová | Light design:
Vladimír Burian, Ji Eun Lee | Set design and costumes: Tonda Šilar, Ji Eun Lee | Music: G. Sollima, A. Mashayeki, H. Henck,
E. M. Pade, M. Monk, L.Hortobagyi, G. Kurta, M. Lengyelfi | Photo: Petr Farkač | Length: 55 minutes | Scale of the stage:
medium (10 x 12 m) | Production, contact: Karolína Párová, [email protected], +420 731 519 670, www.me-sa.cz
The last work of the free author´s trilogy, in which the eastern and western styles of the contemporary dance are being mixed
together. The author here deals with the subject of guilt and responsibility of an individual to the society, and last but not
least, with the necessity of reconciliation or catharsis.
“I have realized my powerlessness in this world. The once rigid steel foundations which stood in me have been corroded, bent
and buckled. Molten in the furnace that is this world, and to which I have now bended my knees to, I am here to compromise.”
Ji Eun Lee
a Korean dancer and choreographer, graduated from the South Korean university Hanyang. She completed her Master’s studies at the Academy of Perfoming Arts in Prague, Dance Department, in 2009. Object and Particle, her European debut in
2007, was created in a co-operation with Czech dancers and was presented at the following festivals: Czech Dance Platform
2007, Theatre Festival in Olomouc 2007, Dance Ostrava 2007, Summer with Ballet – Ladek Zdroj (Poland), Fringe Festival
2007 – Edinburgh (UK). Her short piece Second Silence was awarded the 3rd Prize at the international dance competition
“Das Beste Deutsche Tanzsolo 2007” in Leipzig, Germany. Her graduating piece, a choreography called Angels and Demons
(premiered 16th January 2008 in the Ponec Theatre), was presented among others in Toyama (Japan).
ME-SA
the independent dance group arose
from the desire to continue the a twoyear co-operation of Ji-Eun Lee with
the three Czech and Slovak dancers,
Hana Kalousková, Martina Lacová
and Karolína Párová. The goal of the
group is to present its projects intensively and extensively not only in the
Czech Republic, but also at the prestigious foreign festivals, and to expand
the spectrum of contemporary dance
through its work.
CTP 146x146 brozuraFIN.indd 43
44
Tu | 20. 4. | 8 pm | Ponec
Ji Eun Lee (1979)
Partnerské organizace
23.3.2010 18:03:26
Ponec
www.divadloponec.cz
provozované občanským sdružením Tanec Praha o. s., se nastálo otevřelo divákům v září 2001. Je koncipováno jako otevřený
divadelní prostor pro nezávislou tvorbu, prioritně taneční. Jeho dramaturgie i provoz soustavně věnují pozornost současnému tanci a tanečnímu divadlu i jejich přesahům do ostatních žánrů.
Divadlo Archa
www.archatheatre.cz
bylo otevřeno v roce 1994 a během 15 let své existence přivítalo na své „palubě“ řadu osobností domácího i světového umění.
Svou výjimečnou dramaturgií, inovativními projekty přesahujícími umělecké žánry i nadstandardním technickým zázemím si
Archa nejen v České republice získala pověst významné progresivní scény. Divadlo Archa nemá stálý soubor a pracuje na principu produkčního domu, který poskytuje umělcům produkční i technické zázemí pro jejich tvorbu.
Experimentální prostor Roxy|NoD
www.roxy.cz
je specifickým místem v centru Prahy, které vytváří podmínky pro umělecký a společenský experiment skrze čtyři svébytné
dramaturgie (NoLab, Galerie, Teatro a BiaNoD). Prostor, jehož univerzálnost nabízí nepřeberné možnosti uměleckého vyjádření, využívá jednotlivé dramaturgie jako zastřešující principy s maximální otevřeností ke všemu inovativnímu, netendenčnímu a experimentálnímu.
Studio [email protected] – Hala 30
www.altart.cz
je otevřené společenství působící v současném a alternativním umění, podporující nezávislé umělce z oblasti pohybového
alternativního divadla a současného tance. Provozuje Studio [email protected] – Hala 30, které je určeno pro individuální výzkum, nastudování nových projektů, rezidence, prezentaci autorských experimentů, profesionální tréninky, odborné semináře. Organizuje regionální festival Kašparův kolínský Memoriál a československý festival HYBAJ HO!
Synagoga na Palmovce a Sdružení SERPENS
původní synagoga postavená v roce 1592, musela být kvůli umístění v oblasti častých povodní zbourána. Na nepříliš vzdáleném a výše
položeném místě byla v roce 1858 zbudována v novorománském slohu nová synagoga. Díky Sdružení SERPENS, neziskové organizaci
zaměřené na realizaci projektů z oblasti divadla, výtvarného umění a hudby, je objekt libeňské Synagogy na Palmovce od roku 1995
využíván k pořádání uměleckých projektů, které se v převážné míře pohybují na hranici jednotlivých uměleckých žánrů.
CTP 146x146 brozuraFIN.indd 44
23.3.2010 18:03:28
Výroční zpráva Tanec Praha 2010 | str. 73
Partnership organizations
45
Ponec Theatre
www.divadloponec.cz
operated by the Tanec Praha civic association, was opened to the public in September 2001. Ponec is conceived as an open
theatre space for independent artistic and primarily dance creation. Its dramaturgy and activities have systematically focused
on contemporary dance and dance theatre and their relations to other genres.
Archa Theatre
www.archatheatre.cz
is a unique cultural scene in the Czech Republic. Archa Theatre is a dynamic place where artists and companies from around
the world can meet and actively co-operate. Presenting a wide range of contemporary dance, theatre, music, film and multimedia performance, Archa Theatre also strives to present its own projects showcasing diverse innovative ideas and progressive theatrical forms on an international scale.
Experimental venue Roxy | NoD
www.roxy.cz
creates conditions for an artistic and social experiment through four independent dramaturgies (NoLab, Galerie, Teatro
a BiaNoD). The versatile venue offers inexhaustible possibilities for artistic expression and uses individual dramaturgies as
common principles with total openness to anything innovative, non-tendentious and experimental.
Studio [email protected] – Hall 30
www.altart.cz
is a free community working in the field of contemporary and alternative art supporting independent artists working in the
fields of movement, alternative theatre and contemporary dance. Studio [email protected] – Hala 30 operated by [email protected], provides space
for individual research, rehearsing of new projects, residences, work in progress presentations, skill trainings sessions and
seminars. It organizes regional festival Kaspar Kolin Memorial and Czechoslovak festival HYBAJ HO!
The Synagogue in Palmovka and the SERPENS Asssociation
the original synagogue built in 1992 had to be demolished due to its location in the area of frequent floods. In 1858, on the
more upland site not so far away, a new synagogue in neo-Romanesque style was built. Owing to the SERPENS Association,
a non-profit organization focused on the realization of the projects from the area of theatre, the arts and music, the building
of the Libeň Synagogue in Palmovka has been since 1995 used for organizing art projects, which are for the most part created
on the boundaries of individual artistic genres.
CTP 146x146 brozuraFIN.indd 45
46
Praktické informace
23.3.2010 18:03:28
Předprodej vstupenek na všechna představení festivalu od 26. 2. do 15. 4. v divadle Ponec.
CENY
190 Kč dospělí | 120 Kč studenti, senioři (Ponec, Studio [email protected] – Hala 30, Roxy NoD, Archa)
150 Kč dospělí | 100 Kč studenti, senioři (Synagoga na Palmovce)
330 Kč dospělí | 190 Kč studenti senioři (420PEOPLE, Archa)
30 Kč sleva na každou vstupenku zakoupenou v pokladně divadla Ponec do 15. 4. 2010.
KONTAKTY
divadlo Ponec | Husitská 24a | 899, Praha 3 | www.divadloponec.cz
Rezervace: [email protected]
Po – Pá 9.00 – 17.00 na tel. 224 817 886
Po – Pá 17.00 – 20.00 a 1h před představením na tel. 222 721 531 (pokladna)
Doprava: metro C – Florenc, bus 133, 175 – zastávka U Památníku
Předprodej na představení festivalu konaná v divadle Ponec také v Divadle v Celetné a v sítích Ticketpro a Ticketstream.
Divadlo Archa | Na Poříčí 26, Praha 1 | www.divadloarcha.cz
Rezervace: [email protected]
Po – Pá 10.00 – 18.00 na tel. 221 716 333 a vždy 2 hodiny před začátkem představení
Doprava: metro B – Náměstí republiky, C – Florenc, tram 3, 8, 24, 26 – zastávka Bílá labuť
Studio [email protected] | Hala 30, U Výstaviště 21, Praha 7 | www.altart.cz
Doprava: tram 12, 14, 17 – zastávka Výstaviště
Vchod do areálu: černou branou mezi autobazarem a obytným blokem, následujte tabulky: Studio
Vstupenky k zakoupení na pokladně divadla Ponec a v den představení v místě konání vždy 1 hod před začátkem.
Experimentální prostor Roxy | NoD | Dlouhá 33, Praha 1 | www.roxy.cz
Rezervace: [email protected]
Pokladna otevřena: 2 hodiny před začátkem představení
Doprava: metro B – Náměstí republiky, tram 5, 8, 14, 26 – zastávka Dlouhá třída
Synagoga na Palmovce | Ludmilina 601|4, Praha 8
Doprava: stanice metra B – Palmovka
Vstupenky k zakoupení na pokladně divadla Ponec a v den představení v místě konání vždy 1 hod před začátkem.
CTP 146x146 brozuraFIN.indd 46
23.3.2010 18:03:28
Česká taneční platforma 2010
str. 74
Czech Dance Platform 2010
Practical information
47
The ticket presale for all festival performances from February 26 to April 15 at Ponec theatre ticket office.
PRICES
190 CZK adults | 120 CZK students, seniors (Ponec, Studio [email protected] – Hall 30, Roxy NoD, Archa)
150 CZK adults | 100 CZK students, seniors (Synagogue in Palmovka)
330 CZK adults | 190 CZK students, seniors (420PEOPLE, Archa)
30 CZK reduction applies to every ticket purchased at Ponec theatre ticket office until April 15 2010.
CONTACTS
Ponec Theatre | Husitská 24a | 899, Praha 3 | www.divadloponec.cz
Reservation: [email protected]
Mo – Fr 9 am – 5 pm on tel. +420 224 817 886
Mo – Fr 5 pm – 8 pm and one hour before the start of the performance +420 222 721 531 (ticket office)
How to get there: metro C – Florenc, bus 133, 175 – U Památníku stop
The presale for performances held in Ponec theatre also at Celetná theatre ticket-office and Ticketpro and Ticketstream networks.
Archa Theatre | Na Poříčí 26, Praha 1 | www.divadloarcha.cz
Reservation: [email protected], tel. 221 716 333
Mon – Fri 10 am – 6 pm and always 2 hours before the star of the performance
How to get there: metro B – Náměstí republiky, C - Florenc, tram 3, 8, 24, 26 – Bílá labuť stop
Studio [email protected] | Hall 30, U Výstaviště 21, Praha 7 | www.altart.cz
How to get there tram 12, 14, 17 – Výstaviště stop
Entrance through the black gate between the car showroom and the building block, follow the orange marks for Studio [email protected]
The tickets can be bought at Ponec theatre ticket office and 1 hour before the start of the performance at the venue.
Experimental venue Roxy | NoD | Dlouhá 33, Praha 1 | www.roxy.cz
Reservation: [email protected]
Ticket office opens 2 hours before the start of the performance
How to get there metro B – Náměstí republiky, tram 5, 8, 14, 26 – Dlouhá třída stop
Synagogue in Palmovka | Ludmilina 601|4, Praha 8
How to get there: metro B – Palmovka
The tickets can be bought at Ponec theatre ticket office and 1 hour before the start of the performance at the venue.
CTP 146x146 brozuraFIN.indd 47
48
Českou taneční platformu 2010 podpořili:
Czech Dance Platform 2010 was supported by:
23.3.2010 18:03:28
X
X
W
Za podpory:
Spolupořadatelé:
Partneři:
Mediální partneři:
T
2
J
Y
2
L
O
F
CTP 146x146 brozuraFIN.indd 48
23.3.2010 18:03:33
50 a více
35-45
25-35
15-25
TITUL:
PONEC Clensky klub DL.indd 1-3
nemám zájem
e-mailem
ZASÍLAT UPOUTÁVKY NA JEDNOTLIVÉ AKCE
(představení, workshopy, tiskové konference atd.)*
nemám zájem
již je mi zasílán
e-mailem
ZASÍLAT MĚSÍČNÍ PROGRAM DIVADLA PONEC
A PROGRAM OSTATNÍCH AKTIVIT TP*
ZAMĚSTNÁNÍ | OBOR:
VĚK
E-MAIL:*
TELEFON:*
KONTAKTNÍ ADRESA (ULICE, OBEC, PSČ):*
FIRMA:
PŘÍJMENÍ:*
JMÉNO:*
MARATONEC
BĚŽEC NA DLOUHOU TRAŤ
BĚŽEC NA STŘEDNÍ TRAŤ
BĚŽEC NA KRÁTKOU TRAŤ
DRUH ČLENSTVÍ*
REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ
Členská karta je nepřenosná. Tanec Praha o.s. (dále jen TP) si vyhrazuje právo v případě
nutnosti měnit a upravovat všeobecné podmínky a obsah nabídky klubu. Členové klubu budou o těchto změnách informováni na webových stránkách nebo prostřednictvím
e-mailu. Bonusy nabízené v rámci členství v klubu se nevztahují na představení hostů
divadla Ponec. V případě, že držitel karty nezaplatí členský příspěvek na další rok, jeho
členství v klubu zaniká a držitel tak ztrácí nárok na všechny výhody plynoucí z členství
v klubu. Každý držitel členské karty by měl ve vlastním zájmu bezodkladně informovat TP
o změně základních informací poskytovaných v přihlášce či ztrátě nebo odcizení členské
karty. TP si vyhrazuje právo ukončit program klubu, ale zachovat členské benefity platné
v daném kalendářním roce.
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
* povinné údaje
PODPIS:
DNE:
Tanec Praha o.s. se zavazuje, že vámi svěřené údaje nesposkytne dalším osobám
ani organizacím.
Souhlasím se všeobecnými podmínkami.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů za účelem zpracování evidence
členů klubu.
poštou
osobně na pokladně
PŘEDÁNÍ ČLENSKÉ KARTIČKY*
bankovním převodem
hotově
ZPŮSOB PLATBY*
jinde – kde:
od přátel
reklamní leták
inzerce v tisku
internet
O KLUBU S PONCEM NA TRATI JSEM SE DOZVĚDĚL(A)*
3.12.10 13:21
Nominujte se do nového členského klubu
ČlenskýklubsPoncemnatrati
MembershipclubOnatrackwithPonec
VýročnízprávaTanecPraha2010|str.75
foto: Vojta Brtnický
PONEC Clensky klub DL.indd 4-6
• pravidelné informování o akcích Tanec Praha o.s.
• 30% sleva na roční předplatné časopisu Sanquis
• 20% sleva na nákup časopisu Taneční zóna na pokladně divadla Ponec
• 20% sleva na nákup startovní permanentky na 10 sobotních Open Class lekcí
tanečního studia Dance Perfect
• 1 + 1 vstupenka zdarma na představení Studia [email protected] – Hala 30
• 10% sleva na taneční lekce ve Studiu [email protected] – Hala 31
• 1x volná vstupenka na představení uvedené v rámci festivalu TANEC PRAHA
v divadle Ponec
• 1x volná vstupenka na taneční premiéru v divadle Ponec a přípitek s tvůrci
www.divadloponec.cz
Ti z vás, kteří se zaregistrují do 31. ledna 2011, obdrží zdarma jako bonus publikaci
„TANEC PRAHA, 20 let“ s osobním věnováním zakladatelky sdružení Tanec Praha o.s.
DÁREK
Možnost odepsat si hodnotu vašeho daru od základu daně z příjmu.
VÝHODA
Členství v klubu S PONCEM NA TRATI může být vhodným dárkem pro vaše nejbližší!
B) BĚŽEC NA STŘEDNÍ TRAŤ | 1 500 Kč | kalendářní rok
BENEFITY:
TIP!
Doběhli jste dlouhou trať a máte ještě dost sil? Inspiruje vás tanečník, hudebník, choreograf, výtvarník, jehož práci jste v Ponci měli možnost vidět? Vsaďte na svého oblíbeného
umělce! Nadchne-li vás premiéra, výkon interpreta, originální hudba nebo třeba světelný
design, můžete poslat dar, který bude předán konkrétnímu umělci a podpoří jeho další
práci. O způsobu, jakým umělce podpořit, se můžete informovat u Ilony Daňkové na e-mailu:
[email protected] nebo na tel. +420 224 817 886.
D) MARATONEC – SPECIÁLNÍ NABÍDKA
• uvedení jména dárce ve výroční zprávě na webových stránkách divadla Ponec
• přednostní rezervace sedadel v divadle Ponec a vstupenek na festival TANEC PRAHA
• plakát festivalu TANEC PRAHA zdarma
• pozvání na work in progress, tiskové konference, debaty s umělci, tančírny aj.
• pravidelné informování o akcích Tanec Praha o.s.
• 30% sleva na roční předplatné časopisu Sanquis
• 20% sleva na nákup časopisu Taneční zóna na pokladně divadla Ponec
• 20% sleva na nákup startovní permanentky na 10 sobotních Open Class lekcí tanečního studia Dance Perfect
• 2x 1 + 1 vstupenka zdarma na představení Studia [email protected] – Hala 30
• 10% sleva na taneční lekce ve Studiu [email protected] – Hala 31
• 1x volná vstupenka na „Taneční událost sezony“ (jedno z hlavních představení
uváděné v rámci festivalu TANEC PRAHA)
• 1x volná vstupenka na taneční premiéru v divadle Ponec a přípitek s tvůrci
BENEFITY:
C) BĚŽEC NA DLOUHOU TRAŤ | 3 000 Kč a více | kalendářní rok
• plakát festivalu TANEC PRAHA zdarma
• pozvání na work in progress, tiskové konference, debaty a přípitky s umělci,
tančírny aj.
• pozvání na work in progress, tiskové konference, debaty s umělci, tančírny aj.
• pravidelné informování o akcích Tanec Praha o.s.
• 30% sleva na roční předplatné časopisu Sanquis
• 20% sleva na nákup časopisu Taneční zóna na pokladně divadla Ponec
• 20% sleva na nákup startovní permanentky na 10 sobotních Open Class lekcí
tanečního studia Dance Perfect
• 1 + 1 vstupenka zdarma na představení Studia [email protected] – Hala 30
• 10% sleva na taneční lekce ve Studiu [email protected] – Hala 31
• 1x volná vstupenka na taneční premiéru v divadle Ponec a přípitek s tvůrci
BENEFITY:
A) BĚŽEC NA KRÁTKOU TRAŤ | 500 Kč | kalendářní rok
Zapojte se do závodu na krátkou (500 m), střední (1 500 m) či dlouhou trať (3 000 m),
podle své dosavadní kondice v této sezoně. Pro pokračování existence nejen naší organizace, ale i umělců, kteří s námi dlouhodobě spolupracují, a pro naplnění našeho
poslání, má podpora jednoho každého z vás obrovský význam!
Myslete spolu s námi na nové cíle a možná i rekordy a nominujte se do jedinečného
členského klubu S PONCEM NA TRATI, díky kterému budete mít příležitost být stále
informováni o našich aktivitách a těžit z bonusů, které jsme pro vás připravili.
chtěli byste podpořit aktivity neziskové organizace Tanec Praha o.s., která od nadšeného startu roku 1991 vytrvale „běží a soutěží“ o prosazení pozice současného tance
a pohybového divadla na mapě ČR?
Milí taneční příznivci,
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Jedinečný členský klub divadla Ponec
S PONCEM NA TRATI
www.altart.cz
www.danceperfect.cz
www.sanquis.cz
SPOLUPRACUJEME S | WE COOPERATE WITH
www.tanecnizona.cz
3.12.10 13:21
The membership in ON A TRACK WITH PONEC can become a great present for your family
or friends!
OUR TIP!
Those of you who sign up for the membership by January 31st 2011 will receive
a present: a copy of a book “20 years of TANEC PRAHA” with a personal dedication
and signature of the founder of Tanec Praha civic association.
Join us in the race, a short distance (550 m), a middle distance (1,500 m) or a long
distance (3,000 m) – depending on how strong you currently feel. Detailed information in English as well as online registration form is available on www.divadloponec.cz.
Join us in our envisaging new goals, maybe even breaking records. Become a member
of the unique club ON A TRACK WITH PONEC which brings you the advantage of being
regularly informed about what we are doing as well as of benefiting from a great
variety of bonuses.
Are you interested in supporting the activities of Tanec Praha civic association,
a body which, since its enthusiastic start in 1991, has tirelessly been “running and
fighting“ for a better position of contemporary dance and movement theatre in the
Czech Republic?
Dear fans of dance!
INFORMATION IN ENGLISH
Členská karta je nepřenosná a platí vždy na jeden kalendářní rok. Po předložení členské
karty jste oprávněni využívat všech výhod členství po dobu platnosti karty.
PLATNOST
Forma platby převodem na účet č. 581032763|0300 nebo v hotovosti na pokladně divadla Ponec. Variabilní symbol 2011. Do poznámky uveďte KLUB, jméno a příjmení.
PLATBA
Vyplňte registrační formulář (k dispozici i na webových stránkách www.divadloponec.cz),
odevzdejte ho na pokladně divadla Ponec nebo pošlete poštou na adresu (Tanec Praha o.s.,
Husitská 24a, Praha 3, 130 00). Zaplaťte členský poplatek dle vybrané „délky trati“
(hotově nebo převodem na účet). Po zaplacení poplatku vám do 1 týdne vyhotovíme
členskou kartičku + darovací smlouvu a to vše vám bude doručeno poštou nebo bude
připraveno k vyzvednutí na pokladně divadla Ponec.
NÁVOD K REGISTRACI
Členský klub s Poncem na trati
Membership club On a track with Ponec
str. 76
Tanec dětem
Výroční zpráva Tanec Praha 2010 | str. 77
Dance to children
Tanec dětem
Současný tanec má nejen nezastupitelnou roli ve vzdělávacím procesu budoucího umělce, ale i obecně ve výchovném procesu všech
věkových i sociálních kategorií. Jednou z priorit evropského a světového vývoje současného tance je otázka taneční a pohybové
výchovy v rámci vzdělávání dětí a mládeže, která bere v potaz neoddělitelnost vztahů mezi intelektuální, emocionální a tělesnou sférou
člověka. Divadlo Ponec nechává svou dramaturgií stále více propustit projekty určené dětem, které poskytují každému dítěti možnost
poznat tanec jako tvořivou uměleckou činnost. Tyto aktivity se prolínají několika rovinami práce s dětmi a mládeží – zájmová činnost
pro širokou veřejnost reprezentovaná Dětským studiem divadla Ponec, divadelní představení pro děti a dospělé a experimentální
výuka Taneční a pohybové výchovy na ZŠ. Poslední dva jmenované projekty spadají pod hlavičku programu Tanec školám.
Tanec školám je dlouhodobý projekt
zaměřený na rozvoj osobnosti dítěte metodou
tvořivého tance a pohybu. Tanec Praha o. s.
organizuje výuku Taneční a pohybové
výchovy ve vybraných třídách základních
škol v Praze od roku 2006. S účinností
k 1. září 2010 a s opatřením ministra školství
č. j.: 20092/2010-2 ze dne 30. července
2010 se Taneční a pohybová výchova stala
novým doplňujícím vzdělávacím oborem
a byla vložena do Rámcového vzdělávacího
programu pro základní vzdělávání jako část
5.10.5. Nový předmět „Taneční a pohybová
výchova“ vede žáky od spontánního
pohybu k vědomému používání těla a ke
kultivování zdraví prospěšného pohybu.
Tanec rozvíjí tvořivost, citlivost i citovost,
tělesnou inteligenci, hravost, učí vnímavost
vůči prostředí, rozvíjí sociální inteligenci,
navazuje kladný vztah k fyzické práci
a umožňuje podporovat vnímání dětského
diváka různými interaktivními formami.
Interaktivní programy pro děti, studenty ze základních a středních škol patří do nových inscenačních, veřejně prospěšných,
tzn. nekomerčně zaměřených projektů, které chtějí přiblížit dětem a studentům současný tanec a umožnit jim nahlédnout na
pohyb a tanec jako na kreativní možnost seberealizace a sebevyjádření. Interaktivní představení jsou koncipována tak, aby dětské
a studentské publikum začalo vnímat současný tanec jako neopomenutelnou součást české (evropské a světové) kultury. Interaktivní
programy divadla Ponec představují spojnici mezi výukou tvořivého tance ve školách a tanečním představením.
Tanec Praha nabídl v roce 2010 interaktivní představení a dobrodružství pro děti od 6 let „Putování ve větvích“ odehrávající se
v atraktivní scéně, kterou lze zdolat jenom „naboso“. Dále taneční představení „Fg = G[(m1 m2)/r2] / Tanec a fyzika“, inspirované
fyzikálními zákony a určené pro děti všech věkových kategorií. Součástí tohoto představení jsou také interaktivní dílny pro děti ve
školách. Cílem dílen je děti naladit pro představení a zároveň poukázat na to, že tanec, stejně tak jako fyzika, je součástí každodenního
života. V tanečně divadelním představení „S kůží na trh – dětská verze“ tanečnice s lehkostí a humorem vtahují mladého diváka do
dění na jevišti. Po skončení představení mají mladí diváci možnost se seznámit s divadelní technikou, světelným designem a zkusit
si i tanec na vlastní kůži. V tanečně divadelním představení „Případy doktora Toureta – dětská verze“ se mladí diváci setkají s prvky
pantomimy a živým hudebním doprovodem na jevišti. Během představení se diváci zapojí do případů doktora Toureta a vyzkouší si
jevištní umění v divadle Ponec.
Festival Tanec dětem je završením projektu Tanec školám a v roce 2010
se uskutečnil již třetí ročník festivalu. Součástí programu jsou jednak dílny
a odpolední prezentace celoroční práce dětí z vybraných základních škol
v Praze, kde probíhala výuka Taneční a pohybové výchovy. Dále pak taneční
představení pro děti a jejich rodiče, která ukazují domácí taneční scénu.
Všechny tyto linie festivalového programu pro děti a mládež se těší vysokému
diváckému zájmu.
Poslední aktivitou Tance Praha je Dětské studio divadla Ponec nabízející
pravidelné odpolední hodiny pro děti ve věku od 4 let, které jsou koncipovány
a směřovány ke kreativnímu rozvoji osobnosti dítěte. Jedná se o podporu
jeho nadání a invence s důrazem na tanečně pohybový projev, vnímání
rytmu, prostoru, dynamiky, energie i synergie s ostatními dětmi. Dětský
přirozený projev lze rozvíjet prostřednictvím improvizace, podporou emoční
i intelektuální složky vnímání, prostorového cítění, představivosti a kreativní
práce s držením těla a jeho energií.
Tanec dětem
str. 78
Dance to children
Dance to children
Contemporary dance plays an important role in the educational process of a future artist but also in the process of bringing up
people in general, regardless of their age or social category. One of the priority questions in the development of European and
international contemporary dance is that of dance and movement education as a part of curricula at elementary and secondary
schools. In other words, the objective is to introduce a subject based on the fact that the intellectual, the emotional, and the physical
are mutually inseparable levels of human existence. The programme of Ponec theatre presents more and more projects designed for
kids every year: they are projects that make for an opportunity for kids to discover dance as a creative artistic activity. The childrenoriented activities at Ponec theatre are interconnected with several levels of work with children and teenagers, they are: free-time
activities for large public organized by Children Studio at Ponec theatre; theatre performances for kids and adults; and experimental
teaching of Dance and Movement Education at elementary schools. The second and the third of the above-mentioned are projects
organized within the frame of the programme Dance to Schools (Tanec Školám).
Dance to Schools (Tanec Školám) is a long-term project focused on the development of a child‘s personality by means of creative
dance and motion. Since 2006, Tanec Praha civic association has been organizing lessons of Dance and Movement Education at
selected classes at several elementary schools in Prague. On 1st September 2010, by decree of the minister of education, registration
number 20092/2010-2 from 30th July 2010, Dance and Movement Education got on the list of new additional subjects and was
implemented in the Framework Education Programme for Basic Education as section 5.10.5. The new subject „Dance and Movement
Education“ motivates students to a range of activities, from spontaneous motion to conscious use of their bodies, and cultivation
of healthy movement. Dance encourages creativity and sensitivity; dance cultivates emotional experiencing and teaches openness
and empathy towards people around as well as the environment. Dance develops social intelligence, creates a positive relation to
physical work, last but not least, dance is an effective means of supporting the perception on the part of a young theatre spectator
as it offers a wide range of interactive forms.
Interactive programmes for children, that is students
of elementary schools and secondary schools, are part of
benefit, so called non-commercial, projects that want to make
contemporary dance more accessible to kids and to enable
them to conceive motion and dance as a creative means of
self-fulfilment and self-expression. Interactive performances
are designed with the objective to make children and
teenagers consider contemporary dance as an inseparable
part of Czech (as well as European and international) culture.
Interactive programmes at Ponec theatre stand for a meeting
point between the education of creative dance at schools and
dance performances as such.
In 2010 Tanec Praha offered a wide range of shows for
kids. First, it was Wandering in the Branches, an interactive
adventure show for children from 6 years of age: the piece is
set in an attractive stage design that can only be conquered
barefoot. Secondly, the dance piece Fg = G[(m1 m2)/r2] /
Dance and physics inspired by physical laws, for children of all
age categories. Besides the very performance, the project Fg =
G[(m1 m2)/r2] / Dance and physics also consists of interactive
workshops at schools that are organized with an objective to
make children open and perceptive as to performances as well as to point out that dance, the same as physics, is part of our everyday
life. Another of interactive pieces for kids is Baring our souls – children version in which dancers lure young spectators to become part
of what is happening on stage, needless to say they do so in an easy-going and funny way. At the end of the performance, children
are invited to get acquainted with technical equipment of the theatre, with how light design works, and to try dancing themselves.
Finally, in the dance-theatre piece Cases of doctor Touret – children version young spectators get the chance to see pantomime and
live music on stage, during the show they are invited to get involved in the cases of doctor Touret and to get on stage themselves.
The project Dance to Schools culminates every year with the children part of the festival TANEC PRAHA (called Tanec dětem): in
2010 it was organized already for the third time in a row. Besides the core programme made of performances, the festival also offers
workshops and afternoon presentations of work that was being done during the whole school year by children within their lessons
of Dance and Movement Education. The core programme is then made of pieces for children and their parents created within Czech
dance scene. All the above-mentioned parts of the festival programme are very popular with the public.
The last of children-oriented activities at Tanec Praha is Children Studio at Ponec theatre - it offers regular afternoon lessons for
children of age of 4 and older. The lessons are designed so as to enhance the creative development of kids‘ personalities, to support
their talent and invention, while focusing on dance and movement expression, the perception of rhythm, space, dynamics, energy
as well as synergy with other kids in the group. The natural way of expressing of a kid can be developed by means of improvisation,
by concentrating on the emotional and intellectual levels of perception, by teaching orientation in space, imagination and creative
work with body posture and the energy of the body.
Foto / Photo: V. Brtnický
VýročnízprávaTanecPraha2010|str.79
Foto / Photo: V. Brtnický
Tanec Praha o. s.
Občanské sdružení | Civic Association
pořádá | organizes
•Mezinárodní festival současného tance
a pohybového divadla TANEC PRAHA
International Festival of Contemporary
Dance and Movement Theatre TANEC
PRAHA
www.tanecpraha.cz
• Festival českého současného tance
a pohybového divadla ČESKÁ TANEČNÍ
PLATFORMA
Festival of the Czech Contemporary Dance
and Movement Theatre CZECH DANCE
PLATFORM
www.tanecniplatforma.cz
• Projekt TANEC ŠKOLÁM
DANCE TO SCHOOLS project
www.tanecdetem.cz
• Celoroční činnost divadla PONEC – první
stálé taneční scény v České republice
Full-year activities of the PONEC theatre –
the first dance venue in the Czech Republic
www.divadloponec.cz
Tanec Praha o. s.
Husitská 24A/899 |130 00 Praha 3
Tel.: +420 224 817 886 | E-mail: [email protected] | www.tanecpraha.cz

Podobné dokumenty

Výroční zpráva – 2011

Výroční zpráva – 2011 What are the 2011 accomplishments of Tanec Praha and how has the association reacted to the cuts? We have managed to meet all commitments and once again provide for a rich programme at Ponec theatr...

Více

Výroční zpráva – 2007

Výroční zpráva – 2007 by maternal leaves. In spite of these negative aspects, the small, though very effective, team managed to carry out numerous successful activities. The number of public productions presented by Pon...

Více

Ke stažení online zde.

Ke stažení online zde. v roce 1949 jako Nitrianske krajové divadlo, od roku 1979 nese jméno herce, režiséra a pedagoga Andreja Bagara. Dramaturgie divadla zohledňuje různorodost publika. V repertoáru nechybějí základní p...

Více

Výroční zpráva 2009 - Ústav biologie obratlovců, vvi

Výroční zpráva 2009 - Ústav biologie obratlovců, vvi ornamentací a atraktivitou. Bylo zjištěno, že karotenoidní ornamentace reflektuje jak samčí vnitropárový a mimopárový úspěch tak i jeho celkový reprodukční úspěch. Protože exprese kondičně závislýc...

Více

NANOHACH čESKY NANOHACH in CZECH

NANOHACH čESKY NANOHACH in CZECH an act of pure original creation by the choreographer. There is not a single dance cliché.“

Více

kulturním kalendář Kutné Hory

kulturním kalendář Kutné Hory karikatury známých osobností. Blechovy portréty slavných nejsou nic než energií pulzující soubor jednoduchých a dokonale tažených čar, při kterých se tají dech. Výstavu zahájí Jiří Slíva. Vernisáž:...

Více