06_Data karty Basic MOST

Transkript

06_Data karty Basic MOST
DATA KARTA pro BasicMOST
index
x10
0
1
3
6
ABG
ABP
A
Získat
Položit
Návrat
Akce na urþitou
vzdálenost
Obecné PĜemístČní
Pohyb tČla
A
Získání kontroly
B
UmístČní
G
Bez získání kontroly
Držet
Bez umístČní
Držet
Hodit
Na dosah
Uchopit lehký objekt
Uchopit lehký objekt Simo
Odložit
Volné tolerance
1 – 2 kroky
Získat Ne-simo
Získat tČžký/objemný
Získat nevidČný
Získat blokovaný
Promíchaný
Rozpojit,Shromáždit
” 2 in. (5 cm)
Žádný pohyb tČla
Sednout bez ustavení
Vstát bez ustavení
Sehnout se a napĜímit 50 %
3 – 4 kroky
Akce na urþitou
vzdálenost DoplĖkové
hodnoty
P
index
x10
0
1
Volné tolerance pĜi nevidČní
Umístit s ustavneím
Umístit s lehkým tlakem
Umístit s dvojím umístČním
3
Uložit s péþí
Uložit s pĜeností
Uložit nevidČný
Uložit blokovaný
Uložit velkým tlakem
Uložit s mezipohyby
Sehnout se a napĜímit
6
10
5 – 7 krokĤ
Sednout Vstát
10
16
8 – 10 krokĤ
Sehnout se a sednout, Vylézt
nahoru, Slézt dolĤ, Vstát a
sehnout se, DveĜmi
16
ABG
MXI
A
Získat
PĜemístit/Spustit
Návrat
M
index
x10
X
PĜesun Ĝízený
Toþit
3
6
10
16
sekundy minuty
žádná þinnost
žádná þinnost
0
Tlaþit/Táhnout/Otáþet”12in.(30cm)
Tlaþit tlaþítko Tlaþit nebo táhnout
pĜepínaþ Otáþet otoþným knoflíkem
Tlaþit/Táhnout/Otáþet>12in.(30cm)
Tlaþit/Táhnout s odporem Usadit Uvolnit
Tlaþit/Táhnout se zvýš.kontrolou
Tlaþit/Táhnout 2 etapy ”12in.(30cm)
Tlaþit/Táhnout 2 etapy ” 60cm souþet
1 otáþka
Tlaþit/Táhnout 3 – 4 etapy
Tlaþit s 3 – 5 kroky
4 – 6 otáþek
7 – 11 otáþek
Tlaþit s 6 – 9 kroky
ABG
ABP
*
ABP
A
Získat
nástroj
Položit
nástroj
Použít
nástroj
Položit
nástroj
stranou
Návrat
F
ýinnost
prstĤ
0,01
min.
vyrovnání na 1
bod
2,5 sec.
4,5 sec.
7,0 sec.
Rázy
0,02
min.
ruka,
klíþ na
Prsty,
klíþ na
šroubová
matice,
šroubová
matice,
Allen klíþ,
k, ráþna,
k
Allen klíþ ráþna
T-klíþ
0,0004
hr.
vyrovnání na 2
body ” 4 in. (10
cm)
vyrovnání na 2
0,0007
body > 4 in. (10
hr.
cm)
0,04
min.
0,07
min.
0,0012
hr.
0,11
min.
Utáhnout nebo Uvolnit
Toþení
0,0001
hr.
0,0019
hr.
Tlaþit/ Táhnout
index
x10
0
1
10
vyrovnání s
pĜesností
16
Otoþení
ráþna
11-15
38
12
32
16-20
50
15
42
21-26
65
20
54
27-33
83
25
67
34-40
100
30
81
41-49
123
38
96
50-57
143
44
113
58-67
168
51
131
68-78
195
59
152
79-90
225
69
173
91-102
255
78
196
103-115
288
88
220
116-128
320
98
245
129-142
355
108
270
143-158
395
120
300
159-174
435
133
330
175-191
478
146
Procesní þas
X
DoplĖkové hodnoty
Sek
Min
Hod
M
9,5
0,16
0,0027
32
13,0
0,21
0,0036
Index
Kroky
42
17,0
0,28
0,0047
24
10-13
54
21,5
0,36
0,0060
32
14-17
67
26,0
0,44
0,0073
42
18-22
81
31,5
0,52
0,0088
54
23-28
96
37,0
0,62
0,0104
67
29-34
113
43,5
0,72
0,0121
131
50,5
0,84
0,0141
152
58,0
0,97
0,0162
173
66,0
1,10
0,0184
196
74,5
1,24
0,0207
'RSOĖNRYp
KRGQRW\
Index
Otáþky
220
83,5
1,39
0,0232
24
12-16
245
92,5
1,54
0,0257
32
17-21
270
102,0
1,70
0,0284
42
22-28
300
113,0
1,88
0,0314
54
29-36
330
124,0
2,06
0,0344
UmístČní
nástroje
Rázy
Nástroj
ýinnost
nástroje
Toþení
Úder
PrĤmČr
šroubu
Kladivo
index
x10
klíþ na
ruka,
kladivo
24
P
Vyrovnání strojního
nástroje
I
L
ýinnost paže
Klepnutí
Kroky
24
Toþit
6
Vzdálen Vzdálen(
m)
(ft)
Index
Index
DoplĖkové
hodnoty
3
Použití nástroje
ýinnost zápČstí
index Rolování Otoþení
x10
Vyrovnání
žádné vyrovnání
1,5 sec.
2 – 3 otáþky
hodiny
žádný procesní þas
0,5 sec.
Tlaþit/Táhnout 2 etapy>12in.(30cm)
Tlaþit/Táhnout 2 etapy>60cm souþet
Tlaþit s 1-2 kroky
I
Procesní þas
Tlaþit / Táhnout / Otáþet
1
ěízené PĜemístČní
A
klíþ na
T-klíþ
matice,
obouruþn matice,
Allen klíþ,
Allen klíþ ráþna
ý
ruka, utahovaþ
kladivo
ka
Index
0
(1)
Index
Vyrovnání na
3
Obrobek
Prsty nebo
ruka
1 (3 nebo 6)
6
Rysku na stupnici
NĤž
1 (3)
10
Stupnici indikátoru
NĤžky
1 (3)
KleštČ
1 (3)
Psací pomĤcky
1
Index
Vyrovnání Netypických
pĜedmČtĤ
Vyrovnání na
1
1
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
1
MČĜicí nástroje
1
0
Proti zarážeþce (-kám)
3
2
1
1
1
3
1
-
1
-
1
¼“ (6mm)
3
PomĤcky
povrch.úpravy
1
3
1 vyrovnání k zarážce
6
3
3
2
3
6
2
1
-
1
3
1“ (25mm)
6
Šroubovák
3
6
10
8
5
3
5
10
4
-
2
2
5
10
Ráþna
3
3
10
2 vyrovnání k zarážce (-kám)
vyrovnání ke 2 zarážkám
3 vyrovnání k zarážce (-kám)
vyrovnání na linku
1
2-3
16
16
9
5
8
16
6
3
3
3
8
16
T-klíþ
24
25
13
8
11
23
9
6
4
5
12
24
Klíþ s
uzavĜ.koncem
3
32
35
17
10
15
30
12
8
6
6
16
32
Allen klíþ
3
42
47
23
13
20
39
15
11
8
8
21
42
Utahovaþka
3
Charakteristiky atypických
pĜedmČtĤ
54
61
29
17
25
50
20
15
10
11
27
54
Nastavitelný
klíþ
6
plochý, velký, tenký, ostrý, obtížnČ
manipulovatelný
DATA KARTA pro BasicMOST
index
x10
ABG
ABP
*
ABP
A
Získat
nástroj
Položit
nástroj
Použít nástroj
Položit nástroj
stranou
Návrat
Kroutit /
Ohnout
Použití nástroje
C
S
M
R
T
DČlit
Povrchová úprava
MČĜení
Zaznamenání
Myšlení
Odštípnou
UstĜíhnout
t
ěezat
nĤžky
kleštČ
drát
nĤž
stĜih(y)
Ĝez(y)
ýistit
vzduchem
ýistit
kartáþem
OtĜít
Získat Nekartáþ
hadĜík
simo
Získat
2
2
2
sq.ft.(0,1m ) sq.ft.(0,1m ) sq.ft.(0,1m )
MČrit
Psát
Znaþit
Kontrolov
at
mČĜicí pomĤcky
tužka
znaþkovaþ
oþi, prsty
in (cm) ft. (m)
index
x10
ýíst
oþi
znaky
slova
znaky
body
znaky,
samost.slova
1
slovní text
3
1
-
-
-
-
1
-
Odfajfknutí
1
mČkký
2
1
-
-
½
2
-
1
Linka
3
stĜední
4
-
Místo 1 dutina,
bod
1 malý objekt
-
4
1
2
tvrdý
7
3
-
-
1
profilový kalibr
6
-
3
11
4
3
2
2
Pevná stupnice posuv.mČĜítko 12 in
(30cm)
9
2
24
15
6
4
3
-
Lístkový spárometr
13
3
7
54
24
32
20
9
7
5
5
Ocel.mČĜ.pásmo 6 ft (2m) Hloubkový
mikrometr
18
4
10
72
32
42
27
11
10
7
7
VnČjší – Mikrometr 4 in (10cm)
23
5
13
94
42
54
33
VnitĜní – Mikrometr 4 in (10cm)
29
7
16
119
54
1
stisk
3
6
kroutit, ohnout
smyþku
10
16
ohnout –
závlaþka
index
x10
Akce na urþitou
vzdálenost
(kroky)
indikátorová hodiny
5
6
hodnota ze stupnice
datum nebo þas
8
15
6
9
vyhmatat
vadu
12
hodnota z
mikrometru
24
10
tabulková hodnota
38
16
3
Ruþní jeĜáb
ATKFVLVPTA
A
3
dotykem
zjistit
teplotu
5
podpis nebo datum
1
T
L
K
Transport do 2 tun
Zaháknout a
Vyháknout
Stopy (metry)
Prázdný
F
V
Uvolnit objekt
Vertikální
pĜemístČní
Naložený
index
x10
UmístČní
Palce (cm)
3
2
Bez zmČny smČru
6
4
S jednou zmČnou smČru
15 ( 40)
10
7
Se dvČmi zmČnami smČru
30 (75)
5 (1,5)
P
5 (1,5)
9 (20)
S jednou nebo více zmČnami smČru,
péþe pĜi manipulaci nebo s tlakem
Bez zmČny smČru
3
Ustavit jednou rukou
6
Ustavit obČma rukama
10
Ustavit a umístit s jedním
nastavením
Ustavit a umístit s nČkolika
nastaveními
Ustavit a umístit s nČkolika
nastaveními a tlakem
45 (115)
16
10
13 (4)
12 (3,5)
24
15
20 (6)
18 (5,5)
32
20
30 (9)
26 (8)
42
26
40 (12)
35 (10)
42
54
33
50 (15)
45 (13)
54
300
270
245
220
196
173
152
131
113
96
81
67
54
42
32
24
16
10
6
3
1
0
Index
3000
2700
2450
2200
1960
1730
1520
1310
1130
960
810
670
540
420
320
240
160
100
60
30
10
0
Intervalová
hodnota TMU
3147 – 3446
2847 – 3146
2572 – 2846
2322 – 2571
2077 – 2321
1842 – 2076
1622 – 1841
1412 – 1621
1217 – 1411
1042 – 1216
882 – 1041
737 – 881
602 – 736
477 – 6011
367 – 476
278 – 366
197 – 277
127 – 196
78 – 126
43 – 77
18 – 42
1 – 17
0
MOST intervalová
pásma TMU
= 0,00001 hod
= 0,0006 min
= 0,036 sek
1 hodina
= 100 000 TMU
1 minuta
= 1 667 TMU
1 sekunda = 27,8 TMU
32
3300
1 TMU
Smyþka
24
330
ýasové
jednotky
60 (150)
Jeden nebo dva háky
16

Podobné dokumenty

zde - IPI

zde - IPI pracovníků. Institut průmyslového inženýrství rozděluje problematiku totálně produktivní údržby na tzv. 6

Více

ÚR - rozhodnutí o umístění stavby

ÚR - rozhodnutí o umístění stavby sc*h,ěhu a kříženístar.try se strívajíďmi p*dzemxťmi sítčmij* fřeha zdistií r'1oilrž*ní zákona č. 45sl2**|} St*' {*nergetický zák*n}. aák*lri: *. :*??/2**5 sb. tr elcktr*nický-elr kanrunikacích * c...

Více

číslo 2014-3 - Otevřený Rozšalovávací List

číslo 2014-3 - Otevřený Rozšalovávací List Tím, že si vezmu takhle malé místečko (prsty naznačuje 4 cm) a zabývám se jím dvě hodiny. Poznávám to ze všech stran a do hloubky. Tak mne vychovala moje vzácná paní profesorka Grumlíková na konzer...

Více

Herní plán ke stažení

Herní plán ke stažení Podmínkou získání jackpotu je úþast ve hĜe Magic Stars. Hráþ se musí aktivnČ zapojit do hry zmáþknutím tlaþítka „Start“. O výhĜe jackpotu rozhoduje pouze náhoda, výhru Ĝídí generátor náhodných þíse...

Více