KLASIFIKACE V ONKOLOGII Úvod TNM systém / TNM klasifikace

Transkript

KLASIFIKACE V ONKOLOGII Úvod TNM systém / TNM klasifikace
KLASIFIKACE V ONKOLOGII
Úvod
TNM systém / TNM klasifikace
TNM systém slouží k jednoduchému popisu rozsahu nádoru a určení stádia onemocnění. Stádium
onemocnění je pak jedním z kritérií, podle kterých se lékař rozhoduje při volbě léčby. TNM systém
není univerzální, ale pro každou nádorovou lokalizaci je vypracován vlastní systém.
U hematoonkologických onemocnění se TNM klasifikace nepoužívá.
TNM se určuje na základě klinického vyšetření (vyšetření lékařem + zobrazovací vyšetření), v tom
případě může být před každým symbolem písmeno "c" (cT, cN, cM). Pokud klasifikaci provádí patolog
na základě vyšetření nádoru (a okolních tkání) odebraných při operaci, je to onačeno písmenem "p"
(pT, pN, pM). Klinická a patologická klasifikace se může lišit. V některých případech může být použito
podrobnější dělení (T1a, T1b apod.)
Významy kategorií T, N a M:
T
Popisuje rozsah nádoru, a to buď jeho velikost (v případě karcinomu prsu T1 je nádor do velikosti 2
cm; T2 nádor větší než 2 cm, ale maximálně 5 cm velký; T3 nádor větší než 5 cm) nebo vztah k
okolním strukturám (v případě karcinomu prsu T4 je nádor prorůstající do hrudní stěny nebo do kůže,
a to bez ohledu na velikost). Tis = karcinoma in situ1, T0 = nádor není přítomen, TX = nelze klasifikovat
N
Popisuje postižení regionálních lymfatických uzlin a rozsah takového postižení (dle lokalizace uzlin,
vzájemném vztahu – uzliny mohou být volné, nebo vzájemně srostlé apod., či vztahu k okolí). N
kategorie u karcinomu prsu: N0 = uzliny bez nádoru; N1 = nádorem postižené uzliny v podpaží na
stejné straně uzliny jsou volně pohyblivé; N2 = nádorem postižené uzliny v podpaží srostlé navzájem
nebo k okolním strukturám nebo nádorem postižené uzliny za hrudní kostí (vnitřní mammární uzliny);
N3 = současné postižení uzlin v podpaží i vnitřních mammárních nebo postižení uzlin pod klíční kostí
nebo nad klíční kostí; NX = nelze klasifikovat
M
Popisuje přítomnost (M1) či nepřítomnost (M0) vzdálených metastáz. MX = nelze klasifikovat
Patologická TNM klasifikace
klasifikace určená patologem z odstraněného nádoru (a jeho vztahu k odstraněným zdravým tkáním).
TNM klasifikace je vázána na lokalizaci primárního nádoru, bez lokalizace nelze blíže definovat:
např.: pT3pN1pMx v případě rakoviny prsu pT3 je nádor větší než 5 cm, pN1 značí postižení uzlin v
podpaží, MX = patolog nemohl určit, zda jsou metastázy v jiných orgánech (patolog může určit pouze
kategorii pM1, to je přítomnost metastáz ve vyšetřené tkáni/orgánu), v případě nádoru v jiné
lokalizaci však má tato jiný význam.
1
Jde o počáteční stádium karcinomu, kdy je nádorové buňky nepřestoupily přes bazální membránu. To je
nebuněčná vrstva, která odděluje epitelové buňky od podpůrných tkání orgánu. Nádorové buňky tak dosud
nemohly proniknout do lymfatických nebo krevních cév a nevznikly tak metastázy.
Stádium
Kombinace různých hodnot T, N a M mají mnoho možností. Z praktických důvodů se volí dělení
onemocnění do 4 stádií. Stádium onemocnění je jedním z parametrů, na základě kterých lékař volí
nejvhodnější léčbu.
G/histopatologický stupeň (grade)
Histopatologický stupeň je určen na základě diferenciace nádoru, tedy schopnosti vytvářet struktury
podobné strukturám výchozí tkáně, popř. produkovat látky, které výchozí tkáně produkují. Zpravidla
se užívají čtyři stupně *stupeň (grade) 1–4 odpovídají slovnímu vyjádření dobře diferencovaný /
středně diferencovaný / špatně diferencovaný / nediferencovaný nebo anaplastický+. V dokumentaci
bývá histopatologický stupeň někdy označen zkratkou G *G1, G2 …+. Stupeň odráží chování nádorů od
nejméně po nejvíce agresivní a jejich případnou odpověď např. na chemoterapii.
MKN klasifikace (Mezinárodní klasifikace nemocí)
Mezinárodní klasifikace nemocí - MKN klasifikace: tuto klasifikaci vydávaná Světová zdravotnická
organizace a jednoznačně pojmenovává všechna známá onemocnění a každému onemocnění
přiděluje samostatný kód, který se skládá z písmene a číselné kombinace.
Kód všech zhoubných nádorů začíná písmenem C, další dvě čísla označují postižený orgán (prs, plíce,
tlusté střevo ap.), číslo za tečkou pak blíže specifikuje postiženou část orgánu (kvadrant prsu, lalok
plíce, oddíl střeva ap.).
Klasifikace
BI-RADS
BI-RADS je systém klasifikace mamografických screeningových nálezů (zkratka anglického „Breast
Imaging Reporting And Data System“).
Stručné znění:
0 - nelze jednoznačně rozhodnout o výsledku
1 - negativní, bez známek zhoubného nádoru
2 - pouze benigní (nezhoubné) změny
3 - změny, které jsou pravděpodobně benigní (nezhoubné)
4 - nelze vyloučit maligní (zhoubný) nádor
5 - známky maligního (zhoubného) nádoru
6 - již dříve potvrzený zhoubný nádor
Breslow / Breslowova klasifikace / Clark / Clarkova klasifikace
Breslowova klasifikace hodnotí sílu (tloušťku) maligního melanomu při mikroskopickém vyšetření,
udává se v milimetrech. Clarkova klasifikace udává hloubku prorůstání melanomu ve vztahu k
jednotlivým vrstvám kůže a podkoží, udává se ve stupních I až V. Obě klasifikace pomáhají určit
prognózu onemocnění a spolurozhodují a další léčbě.
Dukesova klasifikace
Klasifikace používaná vedle TNM klasifikace k určení rozsahu nádorového procesu tlustého střeva. Ve
stádiu A a B proniká nádor různě hluboko do stěny střeva, při stádiu C jsou nádorem postiženy
regionální uzliny.
FIGO klasifikace
Klasifikace pro hodnocení rozsahu gynekologických nádorů.
Karcinom děložního čípku:
I – nádor omezen jen na čípek
II – nádor se šíří mimo dělohu, ne však až ke stěně pánevní nebo do dolní třetiny pochvy
III – nádor se šíří až ke stěně pánve nebo do dolní třetiny pochvy nebo utlačuje močovod a brání tak
odtoku moči (moč se hromadí v ledvině = hydronefróza, nebo je ledvina již nefunkční)
IV – nádor se šíří mimo malou pánev, nebo prorůstá do sliznice močového měchýře nebo konečníku
Jednotlivá stádia jsou rozdělena na další podskupiny, např. IA1, IA2 atd., které upřesňují rozsah
nádoru
Gleasonovo skóre / GS klasifikace při AC prostaty
U nádorů jsou hodnoceny mikroskopické charakteristiky a stanoven histopatologický stupeň. U
karcinomu prostaty je místo histopatologického stupně používáno Gleasonovo skóre, které může
nabývat hodnot 2–10. Nízké hodnoty skóre jsou spojeny s příznivějším chováním nádoru.
Nottinghamská klasifikace
Nottinghamská klasifikace je nepříliš často užívaná klasifikace zobrazovacího vyšetření, kde A =
zhoubný nádor vyžadující chirurgické odstranění C = nezhoubný nález B = nejistý nález vyžadující
odběr vzorku nádoru na histologické vyšetření, výsledek musí odpovídat nálezu na zobrazovacím
vyšetření.
Performance status (PS, ECOG PS, Karnofski, Karnofského index)
Zhodnocení celkové fyzické aktivity nemocného. Stav je hodnocen škálou ECOG nebo škálou WHO,
kde plná fyzická aktivita bez omezení = 0, nebo Karnofského indexem, kde plná fyzická aktivita bez
omezení = 100 %.
Karnofského index
100 Schopen normálních aktivit, není nutná zvláštní péče. Normální, bez obtíží, bez známek nemoci.
90
Schopen normálních aktivit, mírné známky nebo příznaky nemoci.
80
Normální aktivita za zvýšeného úsilí, známky nebo příznaky nemoci.
70
Neschopen práce, schopen normálního života doma a postarat se o většinu osobních věcí,
potřebná pomoc různého rozsahu. Pečuje o sebe, neschopen normálních aktivit ani práce.
60
Postará se o většinu svých potřeb, občas potřebuje pomoc.
50
Nutná významná pomoc, častá zdravotnická péče.
40
Neschopen péče o sebe nutná institucionální péče nebo hospitalizace, onemocnění se může
rychle zhoršovat.
Neschopný, nutná specializovaná péče a pomoc.
30
Těžce neschopný, je indikována hospitalizace, smrt bezprostředně nehrozí.
20
Velmi nemocný, hospitalizace nutná, nezbytná aktivní podpůrná léčba.
10
Umírající.
0
Mrtvý.
ECOG WHO
0
Plně aktivní, je schopen všech běžných aktivit bez omezení.
Plně aktivní, více méně ve stejné míře jako před nemocí.
1
Omezení fyzicky náročných aktivit, ambulantní, schopen lehčí práce (domácí práce, kancelářská).
Neschopnost těžké fyzické práce, ale možnost vykonávat cokoli jiného práce.
Ambulantní, schopen péče o sebe, ale neschopen jakékoli práce.
2 Mimo lůžko více než 50 % denní doby.
Mimo lůžko více než polovinu dne, schopen péče o sebe, neschopen práce.
3
Schopen omezené péče o sebe, upoután na lůžko více než 50 % denní doby.
Na lůžku nebo v křesle více než polovinu dne, při péči o sebe nutná pomoc.
4
Zcela neschopný, neschopen péče o sebe, upoután na lůžko nebo do křesla.
Po celou dobu upoután na lůžko nebo křeslo, výrazná potřeba pomoci.
5 Mrtvý.
Tabár
klasifikace radiologického obrazu při mammografickém vyšetření - hodnotí denzitu (hustotu) tkáně
prsu a její strukturu, nehodnotí přítomnost případných nádorových či jiných ložisek.
Vídeňská klasifikace
klasifikace sjednocující histologické hodnocení přítomnosti nádoru/dysplazie v bioptickém vzorku z
trávicího traktu:
1 = negativní nález
2 = neurčitý nález
3 = neinvazivní nádor (adenom) nízkého stupně/dysplazie
4 = neinvazivní nádor vysokého stupně (adenom, neinvazivní karcinom) nebo podezření na invazivní
karcinom
5 = invazivní karcinom.

Podobné dokumenty

1. JAZYK A KOREJŠTINA

1. JAZYK A KOREJŠTINA ustanovena Korejská autonomní prefektura Jŏnbjŏn (연변). Nadále zde přetrvává národní svébytnost a korejský jazyk, nápisy jsou psány bilingválně a vyučuje se na korejských školách až po univerzitní s...

Více

TEXT: VINCENT BELEJ, EVA SEDLÁČKOVÁ FOTO: JIŘÍ SALIK

TEXT: VINCENT BELEJ, EVA SEDLÁČKOVÁ FOTO: JIŘÍ SALIK působení v  soudnictví získala, se loni rozhodla proměnit za možnost hlídat ústavnost tuzemské politiky v roli senátorky. Ve světě, kde se o sobě nepochybuje a pečlivá volba slov či názorová konzis...

Více

Prezentace aplikace PowerPoint - thoracic

Prezentace aplikace PowerPoint - thoracic - stadium I, II - primární chirurgická léčba - stadium III, IV - primární systémová terapie onkologická

Více

Pán a rab

Pán a rab pravdě svého samo-bytí: pravda, jíž dosáhl, je spíše nepodstatné vědomí a jeho akce. Pravda nezávislého vědomí je tedy vědomí Raba, tedy nikoliv pravda SV. Ale stejně jako panství se v podstatě uka...

Více

04/2010 - Mamo.cz

04/2010 - Mamo.cz většinou hlasů přítomných. 7. Osvědčení o splnění podmínek k provádění screeningu a zařazení do mamárního screeningového programu (dále jen „Osvědčení“) se uděluje u nově zařazených screeningových ...

Více

ŠABLONA PRO DISTANČNÍ TEXTY

ŠABLONA PRO DISTANČNÍ TEXTY Provádí se hlavně tehdy, je-li podezření na leukémii. Podstatou vyšetření je odběr vzorku kostní dřeně a jeho mikroskopické vyšetření v genetických laboratořích. Provádí se u většiny onkologicky ne...

Více

Zhoubné nádory močového měchýře

Zhoubné nádory močového měchýře U inoperabilních nádorů (rozsáhlých T4b) indikujeme paliativní radioterapii event. následovanou systémovou chemoterapií (event. konkomitatní režimy s platinou) Neumožňuje-li celkový stav pacienta r...

Více