zde ke stažení - Obec Stráž nad Nisou

Transkript

zde ke stažení - Obec Stráž nad Nisou
zÁPIs
č.4/2009
.c zo'erhkí zaslupileh|ýl obcesÍfuižna.l Nisol'
BerEeroýěnó,lěslí ýes||dti idt| ^,iý!'
kohaniho 14' týě|"fl 2009 ý obaÍ{h doně
"a
PřitonlníólcnoYéaíul il.hea: 3 ěLgii ptÍtonno'] o
Progr.m|]
2
3
4
5
6,
uven- vjz prcElčnílistin.
ob.e zaobdobi |V měsíre2009
cerpániÍozpočlu
zs
obeca3/2009
Rozpoótové
opatieni2/2009
pllpravu
obce
pro
výroěiza|oŽeni
osLáv540,
zpféVakomise
a,s,
RádnáVa]náhÍomadasvs.
nemovitos1i
a pronájem
Prcjednánl
iádoslio pÍodé]
y
piipoňlnky
zasllpléLŮ
á
áktuá|nj
zá
eŽilosti
név
Rúzné
zríUpil.lstozvoljlo:nívrhorcukomis]!esoŽc]i: ||c'JanVonš.k
DalibÓÍPo|ák
l[g'Josc|Dědek
ověÍoMle|ézápis!:
JarosLaváZ!o]á|rovó
7ápnovlie!]
J!Ňíavazýoláiková
7'|dv a diskusi zastupitekllo piljináloto
Po prcjednánipředložených
l'1 čtrpánirozpÓět ob.. za o|jdo6íl lv, jnésice2009ýjcdlonivýchkrpi(oláchs lě.rito hLaviimi
o
ÓpalieníĎ' 2/2oo9obec'kte.}'nse trpÍrýujgÍozpodelobcenýraŇpi0můaýýdajú
1.' rczpočtové
=20,000'
Kč (dolice KU Da vollry)
čáýku
l'3 .ozpočro!é
opalieííó'3/2oo9ZŠ,'klel'nse trpravueroz'Ečctobceia ýmŇpiij'nů a výdaj']o
=2
9ó3'739.-Ké(dot.c. KU na Dzdolépfuířcdky)
táíku
pÍoýýýaýbtr
RD Iap Pč' ó |3/.|1ý k'ú'snážnadNisou
l.a vjjinfu z! záýaznýc|regu|5tivů
v. {rpěni u|ožeíi
1.5 sn]ouvtro budÓuci smlolvě o zří7r0i Ýěc'éhÓ břcmgtrespočívajiciho
l! pozemcichp.p'd 7'4ll a790
kabc]oléh.VedenjNN' pijjczdua přisfupup.o opnv} a údrŽbu
p'
MUD' Petenrcápcn, Kiižová
vkú stáŽlidN-isou |zrvieiou mcziobcistáŽmdNisotrá
ló1]/].LibcÍccjocenabřgĎeíebudcVydlízelzčáík]15Kěln2polžiléplÓlhypodleGPa
pověiujeíafuýu obcePodpise lélÓsm|oÚÝ'
l'6 odcpsítr'rcrf
oženého
dhhu a ná.jeme í!žby po zc$ Lénp Antonu]a]čovkovrve vjn
náň' 173!.clkovévýšj=193'l04''Kč ly'
l.7.cŇvou nab'dkunr rekonínLk.jýřech]|a Ber-qelo!ě
stdE-RomoMARllN.
=l'ooo,.Kě a proledení
fuzprylua poplltek=100..Kčza r!'jmutiuúyzhDbu na
1.3poP|otek
22- Óýahi ploohev k,ú'stᎠnadNi$u a ěáíi (ea
čási(ccal]3 m2)p'p,í:'
l'9 lTh|íše'iPmdeje
slrážnadNisouía ákladě ádoýi p' Miroíavavýadi|a
?5 n2)p.p'ó,20 osarnip|ochaVk.ú'
VyvadiloÝé
za úěcLcm
s*|enipočmků'
a p' KVětos|Ny
unhlěnéhozěí'ti na p p'ó' 613139v k'ú,sliᎠiad N6ou 5 p,
1.r0 jgdnÍ!e Věcichodnikupfu péší
pÍÓýedo
i. svó trákladyíalbu .hodnjku'geom'oddĚlcii pozeilkua
Šunoustín. že obec
sjelro směíoubez vájemtrýh doP|atki2a ěá$ p.pč'6l5/57,vk.ú'straŽ|ed
úkonyspojené
s tímspÓjeiých.obco n.budena svéfulk|adylealizovatop]Ó.eni'
NisoÚvčellěpopIrlků
1.l1 záměr obce podal býový důmč'p,] na KatgliiskéuLici,obec ng.há zpncovd znals.ký
posudek.
najehožákladěbudeneDovitoí
2'1 íaÍÓsÚ obcc MEr' KaI|a ]áschkchozaíupovánin obce st'ž n.d Nisou na valnéhrcmadě
dnej,ó 2009'
vodáÍgnské
spokčnoíi,a's, ktgráscbudekonalV Mšené-Lázňích
sevemóeské
obce
3'1 zplávu|omisePrc připráÝtros|!v540.yý.očizrlÓžÉnl
p Radime]n
4'l ádost p' hl.g'JÓsela Lanka, Piseckó 5ó5. 460 03. Litjcrec 8. zaýotrpeného
wieseren, Pod stráni 46' 1ó] 03 stÍáŽnad Nisou.k Unisléni\:jezlunr p'pd' 323/ó! 323/1
jsÓu vc v|aýnjclviobce.do pÍorÓzovtry
lulobMlu p Inc. Lrnka
vk'ú srftižnadNisou. které
pÍo
ýjgzd
do autobáfu pls više
s nívrhem icšenj spoÓivajicím vo 'izgíí !ěcnébo bÍe'nene
uvedenéPočm*y podfrnlěnéhoziizetrim věcnéLobřenerc pro uživánj aÚlobusolé atáÝky ía
D o'é.32]/]v k'ú,sÍížn.d Nho!' u l-ite$\kteúje Ý frajetkup wiesem
5'1 bod]'l Nneseníč3,009
/,sr^z'n
'e
Í"^t.." z-.','k*
:-83