Texty písní

Transkript

Texty písní
SMÍCHOVSKÝ ZPRAVODAJ
Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 - Smíchov
.
ročník 16/číslo 790
5. března 2016
PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY
Dopoledne .
9,3o hodin
Studium sobotní školy a dětské sobotní školy
Vede Anna Boušková
Téma úkolu: „Apoštol Pavel a velký spor“
společná píseň č. 102 „Ty Pán jsi můj“
modlitba
studium probíhá ve třídách pod vedením učitelů
sbírka sobotní školy pro potřeby evangelizace
společná píseň č. 61 „Pojďme zpívat s radostí“
modlitba
10,3o – 10,45 hodin
Přestávka
10,45 hodin
Dopolední pobožnost vede Alena Heczková
společná píseň č. 99 „Hledej v slově Božím“ (v sedě)
Sborová oznámení
společná píseň č. 105 „Mám Bibli svatou“
modlitba
sbírka vděčnosti pro potřeby sboru
Příběh pro děti – Lenka Lukáčová
sborová píseň – Smíchovský pěvecký sbor
Čtení z Bible – Žalm 15 – Richard Klíma
tichá modlitba
Kázání z Božího slova – Soňa Sílová
Téma: „Osudný dar“
modlitební chvíle ke dni modliteb za ženy
chvíle ke ztišení – píseň – mládež
společná píseň č. 200 „Dal jsi Pánu vše?"
modlitba
závěrečná píseň č. 284 „Kéž nás vede"
tichá osobní modlitba
každou sobotu od 10:45 hodin živě s obrazem www.bohosluzbyonline.cz
Oznámení
-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor
-Dnes zamyšlením z Bible bude sloužit s.Soňa Sílová,
tato sobota je Modlitební den žen
-Příští sobotu 12.3. kázáním z Božího slova bude sloužit br. Josef Dvořák
Den adventistického rádia AWR – sbírka
-V sobotu 5.3. jste zváni na další setkání Klubu zdraví od 1400 hod
(více informací dále ve Zpravodaji nebo u vedoucí KZ A. Bouškové)
-Za dva týdny v sobotu 19.3. jste zváni na akci mládeže „Anděl 16“
(více informací dále ve Zpravodaji)
-V týdnu 19.-26.3. se uskuteční Modlitební týden mládeže
(více informací u vedoucího mládeže R. Klímy)
-V neděli 20.3. jste zváni na výlet TOMů
(více informací v příštím Zpravodaji nebo u předsedy TOM R. Zelenky)
-Prosíme, mysleme na svých modlitbách na sestry a bratry,
kteří jsou nemocni nebo prožívají různé nemilé životní situace.
Jmenovitě mysleme na Evu Veselou a Janu Huškovou
-Sbírky z minulého týdne:
sbor: Kč 8 155,-; misie Kč: 3 474,-; FSP: Kč 0,-;
BanglaKids: Kč 0,-; TVHope: Kč 0,-; Adra: Kč 0,-
- Neodkládejte si cenné věci v šatně i ve sboru bez dozoru.
Prosíme, vypínejte a nepoužívejte v sále a na balkoně, určeném pro
bohoslužbu, mobilní telefony a nekonzumujte potraviny.
-Bankovní účet sboru: 5053339/0800, do textu jméno a účel
V období 6. – 12.3.2016 oslaví narozeniny:
Ševčíková Jana (6.3.); Stejskal Pavel (6.3.); Balcar Miroslav (7.3.);
Šustek Petr (8.3.); Kubečková Aneta (8.3.); Kubečková Alena (8.3.);
Havlíčková Ivana (10.3.); Slavíček Jan (10.3.); Ceplová Květoslava (12.3.)
všem přejeme hojnost Božího požehnání do dalších let.
P.S. omlouváme se všem na které jsme zapomněli. Nebyl to úmysl.
VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA, …
Anděl 16 – LIMITY
19. března se od 9.30 hod. v modlitebně CASD v Praze na Smíchově uskuteční osmý
ročník akce Anděl. Letošní ročník, který opět zahajuje modlitební týden mládeže,
ponese téma „LIMITY“.
Dopolední bohoslužbu zahájí společné chvály pod vedením smíchovské mládeže.
Sobotní škola nabídne společné uvažování nad hlavním tématem celé akce. Proč je víra
vnímána jako něco, co nás v běžném životě limituje? Osvobozují nás či svazují biblické
principy? A proč nám víru naše církev často prezentuje jako soubor pravidel? V druhé
části dopoledního programu nás osloví hlavní host letošního Anděla Vítek Vurst,
předseda Českého sdružení Církve adventistů sedmého dne. Je víra pouhým souborem
limitů?
Odpolední program začne ve 14 hod. a nabídne divadelní představení smíchovské
mládeže. Tentokrát se můžeme těšit na hru od francouzského dramatika ÉricaEmmanuele Schmitta s názvem Hotel mezi dvěma světy. Prostřednictvím smíchovské
mládeže se ocitneme v tajemném hotelu – mezi světem živých a mrtvých, kde člověk
začíná opravdově žít, když už je téměř pozdě. Druhá půlka odpoledního programu
představí životní příběh Johanny, bývalé pornoherečky. Jaká je cesta od natáčení porna
k vydání svého života Kristu? Jak se vyrovnat s tím, když překročíme „limity“? Duchovní
tečkou odpoledního programu bude krátká promluva Vítka Vursta.
Tradiční podvečerní koncert obstará nadějná formace Nenadarmo. Martin, Jordan a
Gabriela jsou talentované worship uskupení, jež klade důraz na originálně zpracované
chvály. Akustický worship nikdy nezněl lépe.
Někteří lidé mají za to, že každý z nás má několik andělů. Buď to můžou být andělé z
nebes, nebo je to prostě člověk nám nejbližší. Akce Anděl by mohla sloužit k tomu, aby
si každý z účastníků našel toho anděla, kterého zrovna potřebuje.
www.facebook.com/akceandel
www.akceandel.cz
Prosba o spolupráci na akci Anděl 16
19. března se v našem sboru uskuteční 8. ročník mládežnické akce Anděl. Rádi bychom
vás poprosili o spolupráci.
Letošní ročník se opět naše jídelna promění v čajovnu, a proto vás prosíme o upečení
jakékoliv sladké buchty, cukroví, rolády, závinů či slané dobroty. Více informací
získáte u Juditky Papírníkové.
Předem děkujeme za Vaši vstřícnost a ochotu ke spolupráci.
Smíchovská mládež
Co nového na síti
ADRA: Není mince jako mince
Projekt Mince denně je v naší zemi poměrně dobře známý. A přesto se někteří lidé
domnívají, že pokud nedarují na pomoc potřebným nějakou větší částku, je jejich
pomoc téměř zbytečná. Ale není tomu tak! Pár českých korun může v jiné zemi
znamenat velmi významný obnos. A navíc, pokud v Adře můžeme počítat s
pravidelným dárcovstvím, byť by to byla jen jediná koruna za den, pak jsme schopni
případnou pomoc daleko lépe plánovat a v případě potřeby můžeme velmi rychle
reagovat. Tak tomu bylo například před několika dny, kdy cyklon Winston zasáhl 90%
obyvatel Fidžijských ostrovů, kde ADRA v evakuačních centrech zabezpečovala vodu a
potraviny, nebo když jsme zajišťovali vybavení pro kolektivní centra na Ukrajině, která
se stala dočasným domovem pro lidi utíkající před válkou.
Když cyklon Winston zasáhl souostrovní Fidži, opět jsme mohli z médií slyšet o
nejrychlejším větru (300 km/h, v nárazech až 350 km/h), o nejsilnější bouři a jejích
důsledcích. Kolik takových NEJ naše Země ještě dokáže snést? Vždyť to, že celý
cyklon po pár hodinách zanikl nad otevřeným oceánem, neznamená konec celé
katastrofy. Desítky mrtvých, stovky zraněných a tisíce lidí bez domova je číslo
označující nezměrnou bolest, smutek, veliký strach, ale také hlad a nemoci. Jak velmi
současné události připomínají biblický text z knihy Římanům 8. kapitoly: “Neboť
tvorstvo bylo vydáno marnosti – ne vlastní vinou, nýbrž tím, kdo je marnosti vydal.
Trvá však naděje, že i samo tvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do
svobody a slávy dětí Božích. Víme přece, že veškeré tvorstvo až podnes společně sténá
a pracuje k porodu.” Díky Bohu a jeho Slovu můžeme chápat, co se s naší Zemí děje,
můžeme mít naději a v ní nacházet sílu k pomoci potřebným. A tak společně s
kolegy ADRA Fiji a ADRA Nový Zéland jsme schopni se starat o jídlo, vodu a
přístřešky pro ty, kteří během několika minut ztratili vše a kteří jsou vděční, že zůstali
na živu.
Právě proto je pro nás projekt Mince denně tolik důležitý. Jen těžko bychom byli
schopni reagovat tak rychle a operativně, kdybychom se na nenadálé události
připravovali ve chvíli, kdy nastanou.
Válečný konflikt na Ukrajině sice není nenadálá událost, ale na druhou stranu
dlouhodobost problémů vnějším pozorovatelům neumožňuje soustředit se na
problematickou situaci příliš dlouho; a proto je nutné, aby pracovníci Adry sledovali
potřeby i v místech, o kterých již média neinformují a je tedy možné nabýt dojmu, že
vše je již vyřešeno.
Víme, že nemůžeme vyřešit všechny problémy na celém světě. To, kde budeme
pomáhat, je dáno aktuální potřebou, možnostmi spolupráce s organizacemi ADRA v
daném místě, naší kvalifikací, prostředky a kapacitami, které máme. Pokud se
rozhodneme v některé zemi pracovat, pak usilujeme o to, aby naše pomoc byla skutečně
efektivní a účinná. To je také důvod, proč je někde možné pracovat pouze krátkodobě a
jinde je nutné, aby jednotlivé projekty na sebe navazovaly i několik let.
Díky Bohu za to, že navzdory tolik se šířícímu zlu můžeme vidět mezi lidmi tak mnoho
obětavosti, ochoty a lásky. “Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? On
neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky jej vydal; jak by nám spolu s ním
nedaroval všecko? Jsem si jist, že ani smrt ani život, ani andělé, ani mocnosti, ani
přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny, ani hlubiny, ani co jiného v
celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem
Pánu.” (Ř 8,31-32.38-39)
Adventisté připravují křest 60 tisíc lidí ve Rwandě
Na Filipínách to bylo 10 tisíc lidí. V Zimbabwe 30 tisíc. Ve Rwandě nyní Církev
adventistů sedmého dne připravuje společný křest 60 tisíc nových křesťanů. Nebo více.
Řada velkých evangelizačních iniciativ pořádaných církví v této zemi má v květnu
vyvrcholit největším hromadným křtem ve 153-leté historii církve. Tisíce tamějších
pastorů a členů církve studují s lidmi Bibli, sdílejí s nimi rady pro zdravý život a
zapojují se do veřejně prospěšných prací. Na květen se připravují evangelizační
shromáždění na 2200 místech po celé Rwandě. V dalších letech se církev podobně
zaměří na Rumunsko, Japonsko a Indii.
“Adventisté ve Rwandě nyní pečlivě slouží dům od domu a připravují se s lidmi na něco
úžasného,” informoval předseda celosvětové církve adventistů Ted Wilson na setkání s
věřícími v iráckém milionovém kurdském městě Arbíl během jeho návštěvy zaměřené
na povzbuzení jejich víry v zemi zmítané válečnými konflikty. “Doufají, že pokřtí
minimálně 60 tisíc lidí na stovkách míst během této jediné soboty. Může to být i více,”
řekl Wilson, který také povede evangelizační shromáždění na jednom z míst ve
Rwandě. “Tak se projevuje moc Boží na lidech, kteří pracují společně s Duchem
svatým.” Na setkání v místech přicházejí stovky lidí (na snímku setkání v Kibuye
vedené Jarrym a Janet Pageovými, které muselo být přemístěno ven, protože se lidé
nevešli dovnitř).
Podle Duanea McKeye, koordinátora akcí ve Rwandě, by hromadný křest 60 tisíc lidí
představoval pro církev milník. “Nikdy jsem dosud neviděl křest 60 tisíc lidí, bylo by
opravdu vzrušující vidět takové množství,” řekl. Rwanda je zatím poslední zemí, kde
celosvětová Generální konference církve uspořádala velkou evangelizaci. V květnu
2014 bylo při podobné akci pokřtěno více než 10 tisíc lidí ve filipínském hlavním městě
Manile a na dalších místech po měsících studia Bible v místech, komunitních
programech a dvou posledních týdnech evangelizačních shromáždění. Podobná
iniciativa se v květnu 2015 rozvinula v Zimbabwe, kde bylo jejím výsledkem 30 tiíc
křtů, a v americkém městě San Antonio loni v létě, kde se uskutečnilo několik set křtů.
Zimbabwské křty (na snímku dole) představují dosud největší společný křest v historii
církve. Církev adventistů sedmého dne, která byla založena jen s 3500 členy v roce
1863, má v současné době téměř 19 milionů členů po celém světě. Evangelizační práce
na Filipínách a Zimbabwe byla z velké části organizována a realizována místními členy
církve. Ale Wilson a McKey vyzvali i církevní vedoucí ze Spojených států a odjinud k
účasti na shromážděních. Například Wilson vedl dvoutýdenní sérii evangelizačních
shromáždění v Manile v roce 2014 a poblíž Harare v Zimbabwe v minulém roce.
Ve Rwandě vystoupí kromě 75 řečníků z Generální konference církve také 35 mladých
lidí z Paříže. Podpůrná společnost adventistických laiků ASI poskytla 2,5 tisíce
duchovních prezentací na DVD a v tištěné podobě. Generální konference k jejich
využití poskytuje 1000 přehrávačů DVD. Ne všechna z 2200 míst, kde se nyní konají
setkání, mají přístup k elektrické energii. Zároveň církev distribuuje 40 tisíc biblických
studijních lekcí Hlas proroctví, a to z velké části prostřednictvím vedoucích místních
skupin. “Když se vše děje najednou a ve velkém, tak je to ve zvláštním duchu, který
silně působí a povzbuzuje lidi,” řekl McKay. Církev adventistů sedmého dne má ve 12milionové Rwandě asi 645 tisíc členů.
Generální konference plánuje další velkou evangelizaci na příští rok do Rumunska.
Ačkoli Rumunsko s 66,5 tisíce členů církve patří k evropským zemím s největší
komunitou adventistů, církev zde vidí možnost získat mnoho dalších lidí pro Krista na
tomto kontinentu. Po Rumunsku plánuje Generální konference pořádat podobné
evangelizační iniciativy v Japonsku v roce 2018, v Indii v roce 2019, na Papui-Nové
Guinei a v americkém velkoměstě Indianapolis v roce 2020.
Podle Teda Wilsona by zvláštní zaměření církve na tyto země nemělo vést k ochabování
církevních misijních snah jinde. “Každý rok by měla církev oslovit mnoho a mnoho
dalších lidí v zemích celého světa. Modlím se, abychom ve stejném rozsahu, v jakém
nyní působíme ve Rwandě, působili ve všech zemích po celém světě,” řekl Wilson.
McKey vyzývá všechny členy na světě, aby se nyní kromě misie ve svých zemích
modlili za Boží dílo ve Rwandě.
Klub Zdraví
Praha Smíchov
www.klubyzdravi.cz
[email protected]
Vás srdečně zve na seminář
Lymfatický systém
Příčiny otoků a jak na ně
Jídelníček při otocích
Ukázka lymfodrenáže a lymfotapingu
5.3. 2016 ve 14 hodin
Peroutkova 57, Praha 5,
v učebně sboru CASD
Přednáší:
Hana Váchová
lymfoterapeutka FN Motol
Spojení:
bus č. 137
zastávka Urbanova
vstup bočním vchodem
Smíchovský Zpravodaj, informační týdeník vydává Sbor CASD Praha Smíchov Odpovědný redaktor Jaroslav Bartoš. Vychází každý týden v sobotu
v nákladu 100 ks. Případné změny v programu jsou vyhrazeny. Uzávěrka příspěvků je čtvrtek. Redakce příspěvky neupravuje a otiskuje je v plném znění.
Za tiskové chyby se omlouváme. Další informace naleznete na internetových stránkách sboru – www.casdsmichov.cz

Podobné dokumenty

SZ 31.1.2015

SZ 31.1.2015 Pozvánky - na co se můžete těšit

Více