Výběr z ceníku divize Environmental Controls pro

Transkript

Výběr z ceníku divize Environmental Controls pro
Honeywell
Výběr z ceníku
divize Environmental Controls
pro rok 2010
Novinky v nabídce
evohome
Bezdrátový zónový systém
2
3
4
5
6
7
Základní charakteristika systému:
8
9
10
11
12
13
14
• Možnost individuálního øízení až 8 teplotních zón
• Implementované funkce „dovolená“, „eco“ a „optimalizace“
• Využití pro systémy podlahového vytápìní a vytápìní
otopnými tìlesy
• Objednatelné ve stolním nebo nástìnném provedení
• Bezdrátová komunikace s ostatními prvky systému.
Jednoduchá instalace a konfigurace i ve složitých
aplikacích
• Moderní provedení s výmìnnými kryty
• Možnost instalace systému i do stávajících aplikací
• Možné objednání cenovì výhodných sad
• Øídicí jednotka obsahuje velký pøehledný dotekový displej
• Prezentaèní internetové stránky: www.evohome.info
• Intuitivní strukturované menu
• Detailní informace naleznete na stranì 3-3
Kontakty:
Oddìlení "Malá regulace, vytápìní a voda"
2
3
4
5
6
7
Pozice / Jméno:
E-mail:
Telefon:
Vedoucí divize
Environmental Controls
Ing. Ivan Androník
[email protected]
242 442 215
602 210 092
Obchodní manager
Mgr. Jacek Wawrzyn
Výrobky pro vytápìní – Oblast II
[email protected]
583 211 404
602 572 340
Obchodní manager
Výrobky pro vytápìní – Oblast I
[email protected]
602 233 893
Obchodní manager
Výrobky pro vodní hospodáøství –
Oblast II
[email protected]
724 980 283
Technická podpora
Ing. Milan Vítovský
[email protected]om
242 442 231
602 561 358
Technická podpora
Ing. Václav Matz, Ph.D.
[email protected]
242 442 312
724 938 990
Zpracování objednávek
Eva Bartková
[email protected]
[email protected]
242 442 276
Zpracování objednávek
Karla Farkašová
[email protected]
[email protected]
242 442 214
Dotazy na výrobky EC Building –
Mìøení a regulace
[email protected]
242 442 213
Adresa:
Sídlo spoleènosti:
Honeywell s.r.o.
V Parku 2326/18
148 00, Praha 4
Tel.: 242 442 111
8
9
Regionální kanceláø:
Jiøího z Podìbrad 29
Šumperk 787 01
Tel./Fax: 583 211 404
10
11
12
Fax: 242 442 282
13
14
0-2
www.honeywell.cz/acs
Vážení obchodní pøátelé,
hlavním cílem naší práce zùstává trvalá podpora a spokojenost našich
zákazníkù. V pøípadì jakýchkoliv nejasností, podnìtù, èi problémù se na nás
obrat’te telefonicky, osobnì nebo emailem na kontaktech uvedených na úvodní
stranì.
Na následujících stránkách naleznete seznam nejvýznamnìjších smluvních
partnerù, jejichž prostøednictvím jsou výrobky divize Environmental Controls
dodávány zákazníkùm.
Základní podmínky
Platnost ceníku:
Uvedené ceny jsou platné od 1. 4. 2010 do 1. 4. 2011
Ceny jsou kalkulovány pøi devizovém kurzu stanoveného ke dni 1. 4. 2010. Dojde-li v
prùbìhu roku ke zmìnì kurzu o více jak 5%, nebo ke zmìnám výrobních cen, firma
Honeywell si vyhrazuje právo upravit odpovídajícím zpùsobem stávající ceny bez
pøedchozího upozornìní.
Povolovací øízení:
Položky, jejichž export je podmínìn souhlasem povolovacího úøadu pøíslušné zemì,
budou dodány pouze na základì udìlení tohoto souhlasu. Firma Honeywell nenese
žádnou odpovìdnost za neudìlení tohoto souhlasu (nebo jeho opoždìného udìlení) a
za dùsledky s tím spojené.
Dodací podmínky:
Není-li v kupní smlouvì stanoveno jinak, øídí se dodávky zboží a navazujících služeb
firmy Honeywell, spol. s r.o., Praha jejími Obecnými dodacími podmínkami.
Ceny:
Ceny uvedené v èeských korunách CZK v tomto ceníku jsou uvádìny bez DPH, vèetnì
balení a základní technické dokumentace.
0-3
Internetové stránky divize Environmental Controls
Naše internetové stránky jsou
dostupné na internetové adrese
www.honeywell.cz/acs/.
Kliknutím na nadpis „Malá
regulace, vytápìní a voda“ se
otevøe nové okno s našimi
internetovými stránkami.
2
3
4
5
6
Na internetových stránkách
divize Environmental Controls
jsou uvedeny nejnovìjší
informace a odkazy na užiteèné
programy. Nejnovìjší aplikací
je náš elektronický internetový
katalog, který uvádí kompletní
pøehled výrobkù a
odpovídajících pøíslušenství.
V elektronickém katalogu jsou
integrovány výbìrové
programy, které slouží k
jednoduchému výbìru
produktù dle technických
parametrù. Souèástí
internetových stránek jsou i
odkazy na plánovaná
produktová a technická
školení.
7
8
9
10
Na internetových stránkách
je možné vstoupit do
následujících sekcí:
- Seznam prodejcù
- Výpoètové programy
- Kontakty
- Plánovaná školení
- Probíhající akce
- Odborné èlánky
- Staré výrobky
11
12
13
14
0-4
www.honeywell.cz/acs
Elektronický katalog a výpoètové programy
Elektronický katalog uvádí
kompletní pøehled výrobkù
divize Environmental Controls.
Elektronický katalog umožòuje
jednoduché vyhledávání
výrobkù. V elektronickém
katalogu dále naleznete:
- Technické parametry výrobkù
- Katalogové listy výrobkù
- Návody
- Výbìrové programy
Výpoètové programy slouží pro
návrh vhodných výrobkù na
základì zadání technických
parametrù. Výpoètový program
po vložení požadovaných
parametrù automaticky
navrhne typ výrobku vèetnì
dimenze, vhodného prùtoku,
objednacího èísla a možnost
stažení katalogového listu.
Výpoètový program je
dostupný z našich
internetových stránek
nebo na adrese:
http://www.honeywellvalvesizing.com/
0-5
Nejvýznamnìjší smluvní prodejci
Hlavní mìsto Praha
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Mìsto
Firma
Telefon
Fax
E-mail
Ulice
PSÈ
Internet
Praha 3
VIHAMIJ s.r.o.
222711727
[email protected]
Vlkova 38
130 00
www.vihamij.cz
Praha 4
ARMEX Plzeò s.r.o.
222718800,
602468078
241717461
241717461
[email protected]
Vídeòská 744/2
140 00
www.armex.cz
Praha 4
CESARO s.r.o.
267915626,
606777702
267915627
[email protected]
Türkova 828
140 00
www.cesaro.cz
Praha 4
GENOVA BOHEMIA s.r.o.
244911283,
602311275
244118211
244911283
[email protected]
Vídeòská 1277
148 00
www.genovabohemia.cz
Praha 4
GIENGER CENTRON s.r.o.
244118299
[email protected]
U Rakovky 1254/20
148 00
www.gienger-centron.cz
Praha 4
KREINER s.r.o.
227157278,
724344766
227157279
[email protected]
Štúrova 1701/55
140 00
www.kreiner.cz
Praha 4
VIKO
272103207,
602203583
244463089
[email protected]
Jeremenkova 88
140 00
www.viko-praha.cz
Praha 6
CESARO s.r.o.
233340450
[email protected]
Milady Horákové 126
160 00
www.cesaro.cz
Praha 6
Richter + Frenzel
235302083
[email protected]
Výtvarná 1025/10
161 00
www.richter-frenzel.cz
Praha 6
VIHAMIJ s.r.o.
235318339
[email protected]
Netøebská 764
160 00
www.vihamij.cz
Praha 7
PTÁÈEK a.s.
233322618,
602142708
296836170,
724370326
235318339,
606634212
220912125,
725500517
220912432
[email protected]
Pøívozní 1054/2
170 00
www.ptacek.cz
Praha 7
VIHAMIJ s.r.o.
266712412,
606634210
266712413
[email protected]
Dìlnická 13
170 00
www.vihamij.cz
Praha 9
CESARO s.r.o.
266316079,
606777710
266311542
[email protected]
Pod Harfou 4
190 00
www.cesaro.cz
Praha 9
GIENGER CENTRON s.r.o.
266039204-8,
737276657
266039213
[email protected]
Èeskomoravská 18
190 00
www.gienger-centron.cz
Praha 9
MLS PRAHA a.s.
241443514,
723058355
241440639
[email protected]
Manželù Dostálových
1436
198 00
www.mlspraha.cz
Praha 9
MOOPEX a.s.
266199643,
737200346
266199640
[email protected]
Podìbradská 46/538
190 00
www.moopex.cz
Praha 9
PECHASAN s.r.o.
266313337,
605245420
266313337
[email protected]
K Žižkovu 9/640
190 00
www.pechasan.cz
Praha 9
PTÁÈEK a.s.
281021760
[email protected]
U Elektry 650
198 00
www.ptacek.cz
Praha 9
Richter + Frenzel
220301901
[email protected]
U Technoplynu 1572/1
198 00
www.richter-frenzel.cz
Praha 9
THERMOQUELL CZ
286850585
[email protected]; [email protected]
K Cihelnì 425
190 00
www.thermoquell.cz
Praha 10
272700618
[email protected]
Prùmyslová 372/1
102 00
www.buderus.cz
Praha 10
BOSCH TERMOTECHNIKA s.r.o.
GIENGER CENTRON s.r.o.
281021770,
724065356
220301301,
602593220
286853990,
607285312
272191104,
602148672
272704456
Praha 10
K.T.O. International s.r.o.
Praha 10
KREINER s.r.o.
Praha 10
MOOPEX a.s.
Praha 10
PTÁÈEK a.s.
Praha 10
PUMPA a.s.
274817786,
731607278
267711848,
606713018
272765741,
737200349
272651954,
602105405
272011613,
602552661
13
14
0-6
www.honeywell.cz/acs
272704456
[email protected]
Dolínecká 2
100 00
www.gienger-centron.cz
274817820
[email protected]
Služeb 6
108 52
www.kto.cz
267711887
[email protected]
Kašperská 965
104 00
www.kreiner.cz
272772083
[email protected]
Plynárenská 455/95
101 00
www.moopex.cz
272651617
[email protected]
U Plynárny 1290/99
101 00
www.ptacek.cz
272011616
[email protected]
U Pekáren 2
102 00
www.pumpa.cz
Nejvýznamnìjší smluvní prodejci
Støedoèeský kraj
Mìsto
Firma
Telefon
Fax
E-mail
Ulice
PSÈ
Internet
Tehovec
V+T MAT s.r.o
323661734
[email protected]
U Mototechny 89
251 62
www.vtmat.cz
Chrášt’any
PTÁÈEK a.s.
257190351
[email protected]
Chrášt’any 140
252 19
www.ptacek.cz
Benešov
Richter + Frenzel
323661731,
604266733
257190300,
724220174
317721251,
724045083
317726757
[email protected]
Køižíkova 2107
256 01
www.richter-frenzel.cz
Pøíbram
CESARO s.r.o.
318624281,
602142663
318630649
[email protected]
Husova 366
261 01
www.cesaro.cz
Pøíbram
GIENGER BOHEMIA s.r.o.
318581373,
737254528
318581656
[email protected]
V Lukách 334
261 01
www.gienger-bohemia.cz
Pøíbram
Dobøíš
PTÁÈEK a.s.
VIHAMIJ s.r.o.
318633336
318523894,
602462846
318633336
318523894
[email protected]
Za Balonkou 333
Pøíbramská 1628
261 01
263 01
www.ptacek.cz
www.vihamij.cz
Rynholec
Richter + Frenzel
313502005,
602592269
313502005
[email protected]
Obchod. a prùm.
areál.196
271 01
www.richter-frenzel.cz
Kladno
CESARO s.r.o.
312246932,
602142661
312246933
[email protected]
Petra Bezruèe
1442
272 01
www.cesaro.cz
Kladno
KREINER s.r.o.
312521747,
724949565
312521983
[email protected]
Wolkerova 2766
272 01
www.kreiner.cz
Kladno
PTÁÈEK a.s.
312524593,
724964718
312524594
[email protected]
Libušina 248
272 03
www.ptacek.cz
Kladno
GIENGER CENTRON s.r.o.
312267374,
731124412
312261605
[email protected]
Doberská 37
272 04
www.gienger-centron.cz
Unhošt’
KOSKA s.r.o.
312677701,
724265060
312677722
[email protected]
Lidická 1010
273 51
www.koska.cz
Slaný
VIHAMIJ s.r.o.
312522992
[email protected]
Pražská 1847
274 01
www.vihamij.cz
Mìlník
CESARO s.r.o.
315670007
[email protected]
Èeskolipská 1142
276 01
www.cesaro.cz
Mìlník
315627001
[email protected]
Èeskolipská 1094
276 01
www.topenari.info
Mìlník
ÚSTØEDNÍ VYTÁPÌNÍ
H.G.L.V.
Richter + Frenzel
312522991,
724639116
315670971,
606777732
315627001,
602303255
315622016,
602262056
315621223
[email protected]
Nùsaøská 2908
276 01
www.richter-frenzel.cz
Kolín
Vlachovský Josef V + H
321714445,
602309530
321714445
[email protected]
Sadová 875
280 00
---
Kolín
GIENGER CENTRON s.r.o.
321768154,
739531056
321768154
[email protected]
Tøídvorská 1401
280 02
www.gienger-centron.cz
Kolín
MARO s.r.o.
321716565,
777311509
321716664
[email protected]
Tøídvorská 710
280 02
www.maro.cz
Kolín
PTÁÈEK a.s.
321724381,
724189352
321724381
[email protected]
Havlíèkova 835
280 02
www.ptacek.cz
Kostelec nad
Èernými Lesy
V+T MAT s.r.o
321679338,
603764049
321679338
[email protected]
Námìstí
Smiických 31
281 63
www.vtmat.cz
Èeský Brod
V+T MAT s.r.o
321620963,
603461491
321620964
[email protected]
Jana Kouly 445
282 01
www.vtmat.cz
Kutná Hora
PTÁÈEK a.s.
327512767,
724518789
325623000
327515360
[email protected]
Èáslavská 222
284 01
www.ptacek.cz
Nymburk
INSTAL RENÈ s.r.o.
325623011
[email protected]
Podìbradská 483
288 02
www.instal-renc.cz
Kosmonosy
GIENGER CENTRON s.r.o.
326329255,
605228356
326329254
[email protected];
Pod Loretou 885
290 03
www.gienger-centron.cz
Mladá Boleslav
CESARO s.r.o.
326331510,
602142664
326331511
[email protected]
Øepov 119
293 01
www.cesaro.cz
Mladá Boleslav
ELGAS-MB - Josef Hladík
326715050,
602318868
326715051
[email protected]
Jaselská 167
293 01
www.elgas-mb.cz
Mladá Boleslav
INSTAL RENÈ s.r.o.
326721184
[email protected];
Dukelská 1310
293 01
www.instal-renc.cz
Mladá Boleslav
PTÁÈEK a.s.
326780445
[email protected]
Nádražní 85
293 01
www.ptacek.cz
Mladá Boleslav
V+T MAT s.r.o
326724964,
724120242
326780444,
606714923
326338864
326338864
---
Valy 8
293 01
www.vtmat.cz
0-7
Nejvýznamnìjší smluvní prodejci
Plzeòský kraj
Mìsto
2
3
4
5
6
7
Firma
Telefon
Fax
E-mail
Ulice
PSÈ
Internet
Plzeò
KREINER, spol. s r.o.
377220991
377226770
[email protected]
Tylova 49
301 24
www.kreiner.cz
Plzeò
VIHAMIJ s.r.o.
377236734,
603554423
377236734
[email protected]
Doudlevecká 45
301 33
www.vihamij.cz
Plzeò
BOSCH TERMOTECHNIKA
s.r.o.
377535938,
721111055
377532796
[email protected]
Karlovarská 30
301 66
www.buderus.cz
Plzeò
PTÁÈEK a.s.
377665112
[email protected]
Høbitovní 954/17
312 00
www.ptacek.cz
Plzeò
Richter + Frenzel
377665111,
606754414
377446968,
602478725
377331736
377447939
[email protected]
Slovanská alej 24
317 05
www.richter-frenzel.cz
Plzeò
GIENGER BOHEMIA, s.r.o.
377331767
[email protected]
Domažlická 194
318 00
www.gcskupina.cz
Plzeò
LIKOST s..r.o.
377259433,
603446801
377259433
[email protected]
Pálenická 2
323 00
www.likost.cz
Plzeò
Cesaro
377237558
[email protected]
www.cesaro.cz
ARMEX Plzeò, s. r. o.
377945319
[email protected]
Božkovské
námìstí 17/21
Benátská 517
326 00
Chrást u Plznì
330 03
www.armex.cz
Vejprnice u Plznì
KREINER, spol. s r.o.
377237557,
606777708
377945319,
602437883
377830115
377226770
[email protected]
Tyršova 686
330 27
www.kreiner.cz
Ejpovice
ŠABATA s.r.o.
371725128,
737215815
371726378
[email protected]
Zemská 213
337 01
www.sabata.cz
Klatovy
GIENGER BOHEMIA s.r.o.
376387743
[email protected]
Sedlákova 763
339 01
www.gcskupina.cz
Klatovy
Richter + Frenzel
376310419
[email protected]
Dr. Sedláka 778
339 01
www.richter-frenzel.cz
Domažlice
ŠABATA s.r.o. Poboèka Domažlice
ŠABATA s.r.o. Poboèka Tachov
376387742,
733145558
376310419,
602768688
379776511,
737260223
374728721,
737260224
379776511
[email protected]
Cihláøská 452
344 01
www.sabata.cz
374728721
[email protected]
Sokolská 2001
347 01
www.sabata.cz
Tachov
Karlovarský kraj
8
9
10
11
12
13
Mìsto
Firma
Telefon
Fax
E-mail
Ulice
PSÈ
Internet
Cheb
GIENGER BOHEMIA s.r.o.
354431717,
737254523
354431532
[email protected]
Karlova 36
350 02
wwwgienger-bohemia.cz
Cheb
ŠABATA s.r.o.
354431747,
737260221
354431747
[email protected]
Dyleòská 355/6
350 02
www.sabata.cz
Františkovy Láznì
LIKOST s.r.o.
354543561,
608956205
354543561
[email protected]
Budovatelská 220
351 01
www.likost.cz
Aš
GIENGER BOHEMIA s.r.o.
354593367
354593369
[email protected]
Východní 39
352 01
wwwgienger-bohemia.cz
Mariánské Láznì
GIENGER BOHEMIA s.r.o.
354599740,
605201316
354599421
[email protected]
Nákladní 105
353 01
wwwgienger-bohemia.cz
Sokolov
KREINER s.r.o.
352605842,
724700612
352605073
[email protected]
Lipová 2049
356 01
www.kreiner.cz
Sokolov
LIKOST s.r.o.
352625246,
777877070
352604460
[email protected]
Stará Ovèárna
2174
356 01
www.likost.cz
Sokolov
GIENGER BOHEMIA s.r.o.
352600872
352600392
[email protected]
Chebská 2096
356 71
wwwgienger-bohemia.cz
Karlovy Vary
GIENGER BOHEMIA s.r.o.
353339000,
737254510
3532339001
[email protected]
Mostecká 157
360 01
wwwgienger-bohemia.cz
Karlovy Vary
PTÁÈEK a.s.
353114333,
724141540
353114399
[email protected]
Plynárenská 2
360 01
www.ptacek.cz
Karlovy Vary
KREINER s.r.o.
353233011,
602252026
353233007
[email protected];
Jáchymovská 96
360 04
www.kreiner.cz
Karlovy Vary
LIKOST s.r.o.
353560944,
605859526
353560944
[email protected]
Poèernická 120
362 32
www.likost.cz
Karlovy Vary
Richter + Frenzel
353230141,
602191123
353230142
[email protected]
Stará Kysibelská
583
360 09
www.richter-frenzel.cz
14
0-8
www.honeywell.cz/acs
Nejvýznamnìjší smluvní prodejci
Jihoèeský kraj
Mìsto
Firma
Telefon
Fax
E-mail
Ulice
PSÈ
Internet
Èeské Budìjovice
[email protected]
U pily 585
370 01
www.armex.cz
389505701
[email protected]
Okružní 2615
370 01
www.cesaro.cz
Èeské Budìjovice
PTÁÈEK a.s.
387315144,
603175593
389505700,
602446494
387789711,
602535503
387315144
Èeské Budìjovice
Armex Èeské
Budìjovice s.r.o.
CESARO s.r.o.
387789718
[email protected]
Hlinská 2
370 01
www.ptacek.cz
Èeské Budìjovice
Richter + Frenzel
387221291,
602463539
387222783
[email protected]
Vrbenská 25/1
370 01
www.richter-frenzel.cz
Èeské Budìjovice
GIENGER CENTRON s.r.o.
387311865,
605228174
387311864
[email protected]
Okružní 7
370 03
www.gienger-centron.cz
Èeské Budìjovice
ŠTROB s.r.o.
387314334,
602522939
387314332
[email protected]
U Voríškova
Dvora 2
370 04
www.strob.cz
Èeské Budìjovice
BOSCH TERMOTECHNIKA s.r.o.
387330699,
720168198
387330709
[email protected]
Nemanická 5
370 10
www.buderus.cz
Èeské Budìjovice
LATOP s.r.o.
387311876,
777729570
387311876
[email protected]
Nemanická 5
370 10
www.latop.cz
Èeské Budìjovice
PECHASAN s.r.o.
38 001811,
724832714
387001818
[email protected]
Vøesová 518/9
370 15
www.pechasan.cz
Jindichv Hradec
VIHAMIJ s.r.o.
384320512
[email protected]
Otín c.p. 179
377 01
www.vihamij.cz
Strakonice
GIENGER CENTRON s.r.o.
383321242
[email protected]
Tovární 392
386 01
www.gienger-centron.cz
Strakonice
PECHASAN s.r.o.
383411517
[email protected]
Písecká 1115
386 01
www.pechasan.cz
Tábor
PTÁÈEK a.s.
384320511,
606635731
383321242,
739531052
383411511,
606657387
381211975,
725507602
381211969
[email protected]
Mešická ul
390 01
www.ptacek.cz
Sušice
Tábor
GIENGER CENTRON s.r.o.
GIENGER CENTRON s.r.o.
376382398
381251946
[email protected]
[email protected]
Nová 252
Mešická 3020
342 01
390 02
www.gienger-centron.cz
www.gienger-centron.cz
Tábor
KOSKA s.r.o.
312677522
[email protected]
Vožická 604
390 02
www.koska.cz
Tábor
LATOP s.r.o.
376382398
381251946,
605201315
312677555,
602617566
381257598,
777729573
381257598
[email protected]
U Èápova
dvora 2762
390 05
www.latop.cz
Písek
GIENGER CENTRON s.r.o.
382211547,
605201321
382221098
[email protected]
Samoty 2124
397 01
www.gienger-centron.cz
0-9
Nejvýznamnìjší smluvní prodejci
Ústecký kraj
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Mìsto
Firma
Telefon
Fax
E-mail
Ulice
PSÈ
Internet
Ústí nad Labem
[email protected]
Textilní 1
400 01
www.buderus.cz
475207791
[email protected]
Drážní ul.
400 01
www.cesaro.cz
Ústí nad Labem
MORAFIS SEVER s.r.o.
475208574,
721210936
475207986,
602207038
475603374,
602450013
475208575
Ústí nad Labem
BOSCH TERMOTECHNIKA s.r.o.
CESARO s.r.o.
475603498
[email protected]
Tovární 31
400 01
www.morafis-sever.cz
Ústí nad Labem
PTÁÈEK a.s.
475211685,
724337139
475209022
[email protected]
Hostovická ulice
400 01
www.ptacek.cz
Ústí nad Labem
Dìèín
GIENGER BOHEMIA s.r.o.
ARMEX HOLDING a.s.
475205003
412526501
[email protected]
[email protected]
www.gienger-bohemia.cz
www.armex.cz
ARMEX INSTALATÉRSKÉ
CENTRUM a.s.
412512762
[email protected]
U Podjezdu 523/2
Námìstí 5.kvìtna
46/1
Námìstí 5.kvìtna
46/1
400 07
405 02
Dìèín
475205003
412526500,
602148657
412512762,
724281761
405 02
www.armex.cz
Dìèín
Dìèín
GIENGER BOHEMIA s.r.o.
PTÁÈEK a.s.
412535169
412510071
[email protected]
[email protected]
Dlnická 208
Ústecká 93
405 02
405 02
www.gienger-bohemia.cz
www.ptacek.cz
Varnsdorf
GIENGER BOHEMIA s.r.o.
412333275
[email protected]
Nymburská 535
407 47
www.gienger-bohemia.cz
Varnsdorf
Richter + Frenzel
412375400
[email protected]
Legií 2165
407 47
www.richter-frenzel.cz
Rumburk
MORAFIS SEVER s.r.o.
412332480,
602372776
412335486
[email protected]
Lipová 1139
408 01
www.morafis-sever.cz
Lovosice
MORAFIS SEVER s.r.o.
416531073,
723030522
416531192
[email protected]
Osvoboditelù
1035
410 02
www.morafis-sever.cz
Litomìøice
Litomìøice
GIENGER BOHEMIA s.r.o.
TERMO-S s.r.o.
416532511
416739039
[email protected]
[email protected]
Èeskolipská 3
Mlékojedská 954
412 01
412 01
www.gienger-bohemia.cz
www.termo-s.cz
Louny
GIENGER BOHEMIA s.r.o.
416532510
416739039,
602361637
415654143
415654157
[email protected]
5.kvìtna 2910
440 01
www.gienger-bohemia.cz
Teplice
GIENGER BOHEMIA s.r.o.
417530435
[email protected]
Pøítkovská 1565
415 01
www.gienger-bohemia.cz
Chomutov
GIENGER BOHEMIA s.r.o.
417530436,
606237181
474624912
474624901
[email protected]
430 01
www.gienger-bohemia.cz
Chomutov
KREINER s.r.o.
474332294
[email protected]
430 01
www.kreiner.cz
Chomutov
PTÁÈEK a.s.
474332293,
724208480
474334384,
724830296
Kosmonautù
4063
Lipská 5333
474334385
[email protected]
Dolní 3868
430 01
www.ptacek.cz
Chomutov
VIHAMIJ s.r.o.
474625861,
606635740
474625861
[email protected]
17. Listopadu
430 01
www.vihamij.cz
Most
Most
GIENGER BOHEMIA s.r.o.
KREINER s.r.o.
476100863
476202968
[email protected]
[email protected]; [email protected]
Obchodní 35
Dìlnická 16
434 01
434 01
www.gienger-bohemia.cz
www.kreiner.cz
Žatec
KOSKA s.r.o.
476104499
476202967,
724834694
312677666,
602448641
312677622
[email protected]
Herbenova 1653
438 01
www.koska.cz
Louny
GIENGER BOHEMIA s.r.o.
415654157
[email protected]
5.kvìtna 2910
440 01
www.gcskupina.cz
412535097
412511055,
725572619
412333888,
773576466
412372327,
728396797
415654143
12
13
14
0-10
www.honeywell.cz/acs
Nejvýznamnìjší smluvní prodejci
Liberecký kraj
Mìsto
Firma
Telefon
Fax
E-mail
Ulice
PSÈ
Internet
Liberec
GIENGER CENTRON s.r.o.
482737292
[email protected]
Kladenská 4
460 07
www.gienger-centron.cz
Slaná
K.T.O. International s.r.o.
481621265
[email protected]
Slaná 74
512 01
www.kto.cz
Jilemnice
MORAFIS SEVER s.r.o.
482737299,
739531050
481624167,
737237770
481543207,
602132122
481543360
[email protected]
Tyršovo námìstí
514 01
www.morafis-sever.cz
Èeská Lípa
PTÁÈEK a.s.
487834003,
724705887
487834357
[email protected];
[email protected]
Poøíèní 3011
470 01
www.ptacek.cz
Liberec
PTÁÈEK a.s.
485110626,
602749472
485103893
[email protected];
[email protected]
Doubská 820
460 01
www.ptacek.cz
Liberec
PTÁÈEK a.s.
485246781,
606565645
485246788
[email protected];
[email protected]
Mrštíkova 399/2a
460 01
www.ptacek.cz
Liberec
Richter + Frenzel
485104643,
725779933
485104643
[email protected]
Partyzánskáletištì 1
460 01
www.richter-frenzel.cz
Liberec 23
SANITOP-Ing. Stanislava
Èechová
482317567,
777201258
482736255
[email protected];
[email protected]
Èeské mládeže
519
460 08
www.sanitoplib.cz
Jablonec nad
Nisou
TEP JABLONEC s.r.o.
483313773,
602452011
483318564
[email protected]
Pivovarská 17
466 01
www.tep-jbc.cz
Semily
VM TOP s.r.o.
481621521,
608841020
481621521
[email protected]
Brodská 79
513 01
www.vmtop.cz
Královohradecký kraj
Mìsto
Firma
Telefon
Fax
E-mail
Ulice
PSÈ
Internet
Hradec Králové
GIENGER CENTRON, s.r.o. Hradec Králové
495532178
495532178
[email protected]
Dvorská ul. 232
500 01
---
Hradec Králové
ARMEX Hradec Králové,
s.r.o.
495407060
495407710
[email protected]
Vážní 955
500 03
www.armex.cz
Hradec Králové
BUDERUS tepelná technika
496544182,
721210935
495544612
[email protected]
Vážní 953
500 03
www.buderus.cz
Hradec Králové
PTÁÈEK a.s.
495401536,
606657097
495408718
[email protected]
Bieblova 38
500 03
www.ptacek.cz
Hradec Králové
Richter + Frenzel
495406229,
602124439
495406152
[email protected]
Stavební 1066
500 03
www.richter-frenzel.cz
Pøedmìøicem
nad Labem
EKO-EKVITERM, s.r.o.
495581320
495582516
[email protected]
Obráncù Míru 100
503 02
www.ekoekviterm.cz
Náchod
INSTAL s.r.o.
491424233
[email protected]
V Námìrkách 104
547 01
www.instal.cz
Náchod
PTÁÈEK a.s.
491424983,
725568725
491422001
491422006
[email protected]
Kladská 207
547 01
www.ptacek.cz
Hradec Králové
MARO s.r.o.
495407028,
777311503
495407028
[email protected]
Stavební 999
503 41
www.maro.cz
Tøebechovice pod
Orebem
K.T.O. International s.r.o.
495592153,
603841214
495592170
[email protected]
Orlická 245
503 46
www.kto.cz
Jiín
René Bílek s.r.o.
493525380,
602447857
493525380
[email protected]
Dìlnická 782
506 01
www.bilekrene.cz
Láznì Bìlohrad
GASSTA s.r.o.
493792320
[email protected]
Husova 355
507 81
---
Trutnov
TESTPROG, s.r.o.
493792320,
602803771
499811226
499828622
[email protected]
Bulharská 61
541 01
www.testprog.cz
Trutnov
PTÁÈEK a.s.
499421772
499421773
[email protected]
Pražského
povstání 543
541 02
www.ptacek.cz
Vrchlabí
Richter + Frenzel
499429645,
602728674
499429644
[email protected]
Lánov u
Vrchlabí 295
543 41
www.richter-frenzel.cz
0-11
Nejvýznamnìjší smluvní prodejci
Pardubický kraj
2
3
4
5
6
7
Mìsto
Firma
Telefon
Fax
E-mail
Ulice
PSÈ
Internet
Pardubice
CESARO, spol. s r.o.
466303250
[email protected]
www.cesaro.cz
OBZAHO
466636784
[email protected]
S.K. Neumanna
2708
Gorkého 1577
530 02
Pardubice
530 02
www.obzaho.com
Pardubice
ELEKTROSERVIS
Hodr a spol.
466330956,
602142716
466304133,
602449298
466330666,
777058609
466330666
[email protected]
Železnièního
pluku 1391
530 02
www.elektro-hodr.cz
Pardubice
MARO s.r.o.
466310714,
777311500
466310003
[email protected]
Chrudimská 2811
530 02
www.maro.cz
Pardubice
VIHAMIJ s.r.o.
466335317,
602325521
466335317
[email protected]
Milheimova 2726
530 02
www.vihamij.cz
Pardubice
INSTAL s.r.o.
466304818,
606228051
466330314
[email protected]
Prùmyslová 710
533 01
www.instal.cz
Opatovice nad
Labem
ARPOKO s.r.o.
466944234,
777659375
466944234
[email protected]
Opatovice nad
Labem è.130
533 45
www.arpoko.cz
Pardubice Staré Hradištì
PTÁÈEK a.s.
466046211,
724284526
466046220
[email protected]
Staré Hradištì
176
533 52
www.ptacek.cz
Pardubice
Richter + Frenzel
466303022,
724082954
466303021
[email protected]
Hrad’išstká 407
533 52
www.richter-frenzel.cz
Ústí nad Orlicí
PTÁÈEK a.s.
465520566
[email protected]
Na Ostrovì 1165
562 23
www.ptacek.cz
Lanškroun
GIENGER spol. s r.o.
465520565,
724773753
547425161
465320446
[email protected]
563 01
www.gcskupina.cz/gienger
Lanškroun
AGROSTAV a.s.
465321004
465323230
[email protected]
Opletalova 92
(areál PACO)
Nádražní 819
563 01
---
Svitavy
GIENGER spol. s r.o.
547425168
461310451
[email protected]
Lanškrounská
2166/48B
568 02
www.gcskupina.cz/gienger
Svitavy
PTÁÈEK a.s.
461535127,
602746892
461530918
[email protected]
Prùmyslová 2
568 11
www.ptacek.cz
Mìsto
Firma
Telefon
Fax
E-mail
Ulice
PSÈ
Internet
Jihlava
GIENGER CENTRON, s.r.o.
567211647
567210262
[email protected]
U rybníka 10
586 01
---
Jihlava
VIHAMIJ s.r.o.
567303262
[email protected]
Rantíøovská 13
586 01
www.vihamij.cz
Jihlava
PTÁÈEK a.s.
567308636
[email protected]
Rantíøovská 284
586 05
www.ptacek.cz
www.iwa.cz
Vysoèina
8
9
10
11
12
Žd’ár nad Sázavou
IWA spol. s r.o.
567303262,
606635730
567306416,
724225950
566629101
566630723
[email protected]
Brnìnská 758
591 01
Žd’ár nad Sázavou
PECHASAN s.r.o.
566620460
566620460
[email protected]
Nádražní 53
591 01
www.pechasan.cz
Svratka
Richter + Frenzel
566662650,
724111521
566662651
[email protected]
Partyzánská 354
592 02
www.richter-frenzel.cz
Velké Meziøíèí
PECHASAN s.r.o.
566521934,
603518923
566521934
[email protected]
Jihlavská 231
594 01
www.pechasan.cz
Tøebíè
GIENGER spol. s r.o
547425162
568840861
[email protected]
Prùmyslová
ctvrt 154
674 01
www.gcskupina.cz/gienger
Tøebíè
CESARO, spol. s r.o.
568848703,
606777765
568848712
[email protected]
Hrotovická 176
674 01
www.cesaro.cz
Tøebíè
HTP Moravia s.r.o.
568846023
[email protected]
Vltavínská ulice
674 01
www.htpmoravia.cz
Tøebíè
PTÁÈEK a.s.
568421083
[email protected]
www.ptacek.cz
Richter + Frenzel
568408428
[email protected]
Cyrilometodìjská
43/20
Rafaelova 602
674 01
Tøebíè
568846023,
606676104
568422081,
724550604
568408420,
724325013
674 01
www.richter-frenzel.cz
13
14
0-12
www.honeywell.cz/acs
Nejvýznamnìjší smluvní prodejci
Jihomoravský kraj
Mìsto
Firma
Telefon
Fax
E-mail
Ulice
PSÈ
Internet
Brno-Trnitá
HTP Moravia s.r.o.
548213718
[email protected]
Mlýnská 446/45
602 00
www.htpmoravia.cz
Brno
VIHAMIJ s.r.o.
545247627
[email protected]
Lidická 22
602 00
www.vihamij.cz
Brno-Zábrdovice
GIENGER spol. s r.o.
548211908,
606676107
545247627,
606643750
547425165
545216172
[email protected]
Zábrdovická 2
602 00
www.gcskupina.cz/gienger
Brno
Neuman group s.r.o.
532194215
532194235
[email protected]
Masná 180/7b
602 00
www.neuman.cz
Brno-Moravany
AQUA product trade s.r.o.
543235105,
602737339
543210264
[email protected]
603 00
www.aquaproduct.cz
Brno
CESARO, spol. s r.o.
549210625
[email protected]
612 00
www.cesaro.cz
Brno-Královo Pole
PTÁÈEK a.s.
549210627,
606777781
541211111,
602476870
Modøická 205,
664 48 Moravany
u Brna
Košinova 75/77
541211149
[email protected]
Královopolská
139
612 00
www.ptacek.cz
Brno
Richter + Frenzel
541633256,
602941949
541233697
[email protected]
Køižíkova 70
612 00
www.richter-frenzel.cz
Brno
Neuman group s.r.o.
532194220,
777703220
532194221
[email protected]
Slovinská 52
612 00
www.neuman.cz
Brno
K.T.O. International s.r.o.
545233626,
777164040
545233869
[email protected]
Svatopetrská
20/22
617 00
www.kto.cz
Brno
PUMPA, a.s.
548422611
548422612
[email protected]
U Svitavy 1
618 00
www.pumpa.cz
Brno
CESARO, spol. s r.o.
543216634,
602436634
543251213
[email protected]
Pražákova 36a
619 00
www.cesaro.cz
Brno-Øeèkovice
Brno-Modøice
GIENGER spol. s r.o.
PTÁÈEK a.s.
547425160
547101407,
602761592
547424511
549211892
547101555
[email protected]
[email protected]
Kuøimská 21a
Tyršova 647
621 00
664 42
www.gcskupina.cz/gienger
www.ptacek.cz
Brno-Modøice
GIENGER spol. s r.o.
547424519
[email protected]
Havlíèkova 662
664 42
www.gcskupina.cz/gienger
Brno-Židlochovice
Richter + Frenzel
547231057,
721383743
547231057
[email protected]
Nádražní 92
667 01
www.richter-frenzel.cz
Znojmo
PTÁÈEK a.s.
515221793
[email protected]
Kotkova 3582//19
669 02
www.ptacek.cz
Znojmo
VIHAMIJ s.r.o.
515261677
[email protected]
Mièurinova 9
669 02
www.vihamij.cz
Znojmo
HTP Moravia s.r.o.
515265097
[email protected]
Pøímìtice 312
669 04
www.htpmoravia.cz
Znojmo
CESARO, spol. s r.o.
515222110,
724841701
515261677,
606635732
515265097,
606676103
515224017,
606777763
515260260
[email protected]
Dobšická 17
670 21
www.cesaro.cz
Znojmo
GIENGER spol. s r.o.
547425166
515240171
[email protected]
Dobšická 3579/
15, areál ZOSS
670 38
www.gcskupina.cz/gienger
Blansko
Blansko
GIENGER spol. s r.o.
PTÁÈEK a.s.
516410385
516410604
[email protected]
[email protected]
Svitavská 500
Pražská 3
678 01
678 01
www.gcskupina.cz/gienger
www.ptacek.cz
Vyškov
GIENGER spol. s r.o.
547425164
516419582,
602547498
547425167
517331073
[email protected]
Krátká 8 (areál
NAJA)
682 01
www.gcskupina.cz/gienger
Uh. Hradištì
PTÁÈEK a.s.
572508414
572508408
[email protected]
Prùmyslová 1152
(areál TRADECO)
686 01
www.ptacek.cz
Bøeclav
A-Technology spol. s r.o.
731655950
226013107
[email protected],
[email protected]
Bratislavská 2808
690 02
www.a-technology.cz
Bøeclav
CESARO, spol. s r.o.
519321951,
606777775
519321951
[email protected]
Národních
hrdinù 22
690 02
www.cesaro.cz
Hodonín
PTÁÈEK a.s.
518325174
518325205
[email protected]
Velkomoravská
3916
695 01
www.ptacek.cz
Hodonín
GIENGER spol. s r.o.
547425163
518321084
[email protected]
Brnìnská 59/B
695 03
www.gcskupina.cz/gienger
Kyjov
Ing. Kamil Valenta
518626296,
602647811
---
[email protected]
Žeravice 26
696 47
---
Velká nad Velièkou
GAMA bohemia s.r.o.
518382032
518329367
[email protected]
Velká nad
Velièkou 877
696 74
www.gamabohemia.cz
0-13
Nejvýznamnìjší smluvní prodejci
Olomoucký kraj
2
3
4
5
6
7
8
Mìsto
Firma
Telefon
Fax
E-mail
Ulice
PSÈ
Internet
Pøerov
GIENGER spol. s r.o.
577110645
581735345
[email protected]
Polní ulice 2818/7
750 00
www.gcskupina.cz/gienger
Pøerov
CESARO, spol. s r.o.
581202776,
602509627
581202772
[email protected]
9. kvìtna 2452
750 31
www.cesaro.cz
Hranice
GIENGER spol. s r.o.
577110649
581602971
[email protected]
Potštátská 613
(areál Synergies
Log)
753 01
www.gcskupina.cz/gienger
Prostjov
CESARO spol. s r.o.
584102930,
739389402
584102931
[email protected]
Prùmyslová
14+16
769 01
www.cesaro.cz
Olomouc
K.T.O. International s.r.o.
585246552,
603521161
585225773
[email protected]
Lazecká 70a
772 00
www.kto.cz
Olomouc
K.T.O. International s.r.o.
585225773,
603521161
585225773
[email protected]
Lazecká 70a
772 00
www.kto.cz
Olomouc
Richter + Frenzel
585221755,
606638273
585221637
[email protected]
Babièkova 6
772 00
www.r-f.cz
OlomoucHodolany
GIENGER spol. s r.o.
585316641
585316644
[email protected]
Holická 49a
772 00
www.gcskupina.cz/gienger
Olomouc
Pumpa, a.s.
585226892
585229180
[email protected]
Dolní Novosadská
69/67
779 00
www.pumpa.cz
Olomouc
PTÁÈEK a.s.
585311545
[email protected]
Sladkovského 40
783 71
www.ptacek.cz
Šternberk
KVART-CZ s.r.o.
585315922,
606780566
585387269
585387269
[email protected]
Dvorská 25
785 01
www.kvart-cz.eu
Šternberk
SELM Morava
585012777
585004868
[email protected]
Olomoucka 203
785 01
www.selm-morava.cz
Šumperk
Tespo-Topenaøské
centrum s.r.o.
583215540
583280885
[email protected]
8. kvìtna 2952/24
787 01
www.tespo-su.cz
Šumperk
GIENGER spol. s r.o
547425169
583285008
[email protected]
Nám. Jana
Zajíce 12
787 01
www.gcskupina.cz/gienger
Šumperk
Maregs spol. s r.o.
583215359
583215359
[email protected]
Jiøího z
Podìbrad 29
787 01
www.maregs.cz
Šumperk
CESARO, spol. s r.o.
583284040,
602302095
583210171
[email protected]
Blanická 10
787 01
www.cesaro.cz
Šumperk
PTÁÈEK a.s.
583285047
[email protected]
Jeremenkova 13
787 01
www.ptacek.cz
Prostjov
Prostjov
Gas Centrum spol. s r.o.
GIENGER spol. s r.o.
582341481
577110647
582334781
582332496
[email protected]
[email protected]
Újezd 9A
Vrahovická 57
796 01
796 24
www.gascentrum.cz
www.gcskupina.cz/gienger
Kralice na Hané
BUDERUS tepelná technika
582302911
582302930
[email protected]
Háj 327
798 12
www.buderus.cz
9
10
11
12
13
14
0-14
www.honeywell.cz/acs
Nejvýznamnìjší smluvní prodejci
Zlínský kraj
Mìsto
Firma
Telefon
Fax
E-mail
Ulice
PSÈ
Internet
Uh. Hradištì
CESARO, spol. s r.o.
572554313
[email protected]
www.cesaro.cz
Target Pumps, s.r.o.
572548302
[email protected]
Sady
Malinovského 378
Cihláøská 1153
686 01
Kunovice
572554312,
606777761
572542140,
572542141
577110641
686 04
www.targetpumps.cz
Uh. Hradištì
GIENGER spol. s r.o.
Uh. Ostroh
PTÁÈEK a.s.
572553852
[email protected]
Jarošov 514
686 11
www.gcskupina.cz/gienger
572591185
[email protected]
Veselská 724
687 24
www.ptacek.cz
www.gcskupina.cz/gienger
Uherský Brod
GIENGER spol. s r.o.
572591185,
606737759
577110646
572631078
[email protected]
U Koreènice 2518
688 01
Vsetín
GIENGER spol. s r.o.
577110648
571410184
[email protected]
Rokytnice 462
755 01
www.gcskupina.cz/gienger
Vsetín
UNI INSTAL BHM s.r.o.
571412037,
603868197
571412255
[email protected]
Rokytnice 332
755 01
www.uniinstal.cz
Val. Meziøíèí
Val. Meziøíèí
GIENGER spol. s r.o.
PTÁÈEK a.s.
577110642
571612007
571616811
571612025
[email protected]
[email protected]
Mikoláše Alše 845
40. pluku 1379
757 01
757 01
www.gcskupina.cz/gienger
www.ptacek.cz
Bøeznice
PTÁÈEK a.s.
577991000,
606728322
577991000
[email protected]
K Maruškam 550
760 01
www.ptacek.cz
Zlín
VTP servis
576777223
576777223
[email protected]
Chmelnicka 445
761 36
www.suntoc.cz
Zlín
GIENGER spol. s r.o.
577110643
577101039
[email protected]
Pøíluky 228
763 02
www.gcskupina.cz/gienger
Slavièín
Napajedla
GIENGER spol. s r.o.
GIENGER spol. s r.o.
577 110 639
577110651
577001424
577110659
[email protected]
[email protected]
Družstevní
Kvítkovická 1633
763 21
763 61
www.gienger.cz
www.gcskupina.cz/gienger
Kromìøíž
KTO Haná, spol. s r.o.
573344805
573345780
[email protected]
Husovo
nám. 271/11
767 01
www.kto-hulin.cz
Kromìøíž
Glasspol spol. s r.o.
573331277
577338206
[email protected]
Malý val 1541/45
767 01
www.glasspol.cz
Kromìøíž
PTÁÈEK a.s.
573339250
573339252
[email protected]
Jožky Silného
2684
767 01
www.ptacek.cz
Kromìøíž
GIENGER spol. s r.o.
577110644
573333875
[email protected]
Hulínská 2342
767 60
www.gcskupina.cz/gienger
Hulín
KTO Haná, spol. s r.o.
573351302
573351606
[email protected]
Sv. Anny 931
768 24
www.kto-hulin.cz
0-15
Nejvýznamnìjší smluvní prodejci
Moravskoslezský kraj
Mìsto
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Firma
Telefon
Fax
E-mail
Ulice
PSÈ
Internet
www.gcskupina.cz/gienger
Ostrava-Zábøeh
GIENGER spol. s r.o.
595245052
596710123
[email protected]
Øíèní 15
700 30
Ostrava
GAMA bohemia s.r.o.
595626403
595626403
[email protected]
Erbenova 58
703 00
www.gamabohemia.cz
Ostrava
Ostrava
INPO Trading, spol. s r.o.
K.T.O. International s.r.o.
595630130
596117612
[email protected]
[email protected]
Kounicova 5
Muglinovská 1127
701 00
701 00
www.inpotrading.cz
www.kto.cz
Ostrava
PTÁÈEK a.s.
595630130
596110176,
603841217
595690011,
724962824
590690090
[email protected]
Nad Porubkou
2278/31A
708 00
www.ptacek.cz
Ostrava
Richter + Frenzel
596617986,
596617986
596617985
[email protected]
17. listopadu
3a/6205
708 00
www.richter-frenzel.cz
Ostrava-Kunèièky
GIENGER spol. s r.o.
596229071
596229079
[email protected]
Rajnochova
655/186
718 00
www.gcskupina.cz/gienger
Ostrava
K.T.O. International s.r.o.
596117612,
603841217
596110176
[email protected]
Muglinovská 1127
701 00
www.kto.cz
Ostrava-Kunèièky
CESARO spol. s r.o.
596237777,
606777779
596237773
[email protected]
Støádalù 26
718 00
www.cesaro.cz
Karviná
INPO Trading, spol. s r.o.
596312684,
596314914
596311245
[email protected]
Nádražní 916/11
733 01
www.inpotrading.cz
Karviná
GIENGER spol. s r.o.
595245057
596314301
[email protected]
Bohumínská
404/14
735 06
www.gcskupina.cz/gienger
Bohumin
GIENGER spol. s r.o.
595245058
596011965
[email protected]
Studentská 599
735 81
www.gcskupina.cz/gienger
Havíøov-Mìsto
Havíøov-Šumbark
INPO Trading, spol. s r.o.
GIENGER spol. s r.o.
596814607
595245056
596814602
596881322
[email protected]
Pøíèná 2
Lidická 886/43
736 01
736 01
www.inpotrading.cz
www.gcskupina.cz/gienger
Èeský Tìšín
M9 spol. s r.o.
558713875
[email protected] , [email protected]
Tovární 1949/11
737 01
www.m9.cz
Èeský Tìšín
GIENGER spol. s r.o.
558711145,
736764676
595245059
558712286
[email protected]
Továrni 1030/41
737 01
www.gcskupina.cz/gienge r
Frýdek-Místek
PTÁÈEK a.s.
558622528,
602705926
558622528
[email protected]
Na Zbytkách 83
738 01
www.ptacek.cz
Frýdek-Místek
GIENGER spol. s r.o.
595245053
558622906
[email protected]
Horymírova 580
738 01
www.gcskupina.cz/gienger
Tøinec
Nový Jièín
GIENGER spol. s r.o.
GIENGER spol. s r.o.
595245051
595245054
558339781
556720372
[email protected]
[email protected]
Starý Borek 142
Sv. Èecha
2088/13
739 61
742 42
www.gcskupina.cz/gienger
www.gcskupina.cz/gienger
Opava
Opava
GIENGER spol. s r.o.
Thermatop, spol. s r.o.
595245050
553734900,
777260704
595245055
553610790
[email protected]
[email protected]
Pekaøská 222/81
Jaselská 31
746 01
746 01
www.gcskupina.cz/gienger
www.thermatop.cz
Krnov
GIENGER spol. s r.o.
554625335
[email protected]
Petrovická 363/61
794 01
www.gcskupina.cz/gienger
Opava
PTÁÈEK a.s.
553759621,
602545632
553759631
[email protected]
Jiráskova 4
746 01
www.ptacek.cz
Bruntál
Richter a Frenzel s.r.o.
554793011
[email protected]
Žlutý kopec 23
Opava
Elektrofirma Pavelek
spol. s r.o.
554793012,
554793013
553794316,
608482002
553794492
[email protected]
Ostravská 54
747 70
www.pavelek.cz
N
11
12
13
14
0-16
www.honeywell.cz/acs
1
Ekvitermní regulátory
2
Prostorové a pøíložné termostaty
3
Zónové regulaèní systémy
4
Termostatické hlavice a pohony
5
Tìlesa termostatických ventilù
6
Termostatické ventily a šroubení DESIGN
7
Smìšovací termostatické ventily
8
Regulaèní a uzavírací šroubení
9
Vyvažovací ventily a regulátory diferenèního tlaku
10
Rotaèní smìšovací ventily a pohony
11
Malé lineární ventily a pohony - zdvih 6,5 mm
12
Velké lineární ventily a pohony - zdvih 20/38 mm
13
Klapkové pohony
14
Zónové a rozdìlovací ventily
0-18
www.honeywell.cz/acs
15
Speciální, bezpeènostní a pojistné armatury
16
Vodní armatury
17
Prùmyslové vodní regulaèní armatury
18
Frekvenèní mìnièe
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
0-20
www.honeywell.cz/acs
Rejstøík výrobkù
Objednací èísla Cena
Strana
#
2109B0181SECZ
2192900
5622100
Objednací èísla Cena
Strana
B
1 250
2 179
1 840
1-5
16-68
16-37
BA195-3/8E
BA295-1/2A
BA295-11/2A
3 922
6 868
18 082
16-46
16-47
16-47
BA295-11/4B
BA295-1B
BA295-2A
BA295-3/4A
BA295C-1/2A
12 531
9 156
18 969
7 297
6 972
16-47
16-47
16-47
16-47
16-49
BA295C-11/2A
BA295C-11/4B
BA295C-1B
BA295C-2A
BA295C-3/4A
18 185
12 636
9 260
19 073
7 401
16-49
16-49
16-49
16-49
16-49
BA295I-1/2A
BA295I-11/2A
BA295I-11/4A
BA295I-1A
BA295I-2A
35 301
61 237
49 710
41 785
69 162
16-48
16-48
16-48
16-48
16-48
A
AA76-1/2A
AD300-1/2
AF11DS-1/2A
237
812
2 833
16-24, 16-26, 16-27, 16-29, 16-35
16-68
16-24, 16-27, 16-35
AF11DS-1/2B
AF11DS-1/2C
AF11DS-1/2D
AF11DS-1/2E
AF11DS-1/2F
3 521
3 521
3 521
3 521
3 521
16-23, 16-34
16-23, 16-34
16-23, 16-34
16-23, 16-34
16-23, 16-34
AF11DS-1A
AF11DS-1B
AF11DS-1C
AF11DS-1D
AF11DS-1E
3 126
3 707
3 707
3 707
3 707
16-24, 16-26, 16-27, 16-35
16-23, 16-35
16-23, 16-35
16-23, 16-35
16-24, 16-35
AF11DS-1F
AF11S-1/2A
AF11S-1/2C
AF11S-11/2A
AF11S-11/2B
3 707
2 542
2 542
2 406
3 211
16-24, 16-35
16-24, 16-35
16-23, 16-34
16-24, 16-29, 16-35
16-23, 16-29, 16-34
BA295I-3/4A
BA295STN-11/2C
BA298-100FA
BA298-150FA
BA298-65FA
38 903
25 577
118 367
198 250
110 204
16-48
16-50
16-54
16-54
16-54
AF11S-11/2C
AF11S-11/2D
AF11S-11/2E
AF11S-11/2F
AF11S-1A
2 406
2 792
3 486
3 486
1 799
16-23, 16-29, 16-34
16-23, 16-29, 16-34
16-23, 16-29, 16-34
16-23, 16-29, 16-34
16-24, 16-29, 16-35
BA298-80FA
BA298I-100FA
BA298I-150FA
BA298I-65FA
BA298I-80FA
114 285
181 632
286 470
174 926
176 559
16-54
16-55
16-55
16-55
16-55
AF11S-1B
AF11S-1C
AF11S-1D
AF11S-1E
AF11S-1F
2 232
1 799
1 987
2 471
2 471
16-23, 16-29, 16-34
16-23, 16-29, 16-34
16-23, 16-29, 16-34
16-23, 16-29, 16-34
16-23, 16-29, 16-34
C
CA295-1/2A
CA295-3/4A
CM67RFMV
1 557
1 613
3 287
16-45
16-45
3-5
AF20
AF74-1A
AF74-1C
AF74-1D
AF76S-065A
685
635
635
635
21 819
1-4
16-19, 16-21, 16-33
16-19, 16-21, 16-33
16-19, 16-21, 16-33
16-37
CMT507A1007
CMT707A1011
CMT727D1016
CMT907A1074
CMT927A1072
1 367
2 020
2 800
2 691
4 580
2-9
2-10
2-12
2-11
2-13
AF76S-065C
AF76S-065D
AF76S-080A
AF76S-080C
AF76S-080D
21 819
21 819
24 080
24 080
24 080
16-37
16-37
16-37
16-37
16-37
COMP230-1P1-20
COMP230-1P5-20
COMP230-2P2-20
COMP230-P37-20
COMP230-P75-20
7 563
8 473
10 008
5 402
6 539
18-3
18-3
18-3
18-3
18-3
AF76S-100A
AF76S-100C
AF76S-100D
AS06-1/2A
AS06-1A
27 994
27 981
27 981
1 096
1 172
16-37
16-37
16-37
16-16, 16-17
16-16, 16-17
COMP400-1P1-20
COMP400-1P5-20
COMP400-2P2-20
COMP400-3P0-20
COMP400-4P0-20
9 257
10 759
12 447
14 074
15 950
18-3
18-3
18-3
18-3
18-3
ATC928G1000
ATF100
ATF300
ATP924G1002
ATP924G1010
6 990
1 690
1 190
13 490
15 990
3-3, 3-6
3-3
3-3
3-3
3-3
COMP400-5P5-20
COMP400-P55-20
COMP400-P75-20
CR11006
18 828
7 506
8 069
3 292
18-3
18-3
18-3
2-14
0-21
Rejstøík výrobkù
Objednací èísla Cena
Strana
D
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Objednací èísla Cena
Strana
D04FS-1/2A
D04FS-3/4A
D04FS-3/8A
776
1 005
752
16-2
16-2
16-2
D16-25A
D16-32A
D16-40A
D16N-15A
D16N-20A
D06F-1/2A
D06F-1/2B
D06F-11/2A
D06F-11/2B
D06F-11/4A
1 785
2 049
5 674
6 094
3 290
16-3
16-3
16-3
16-3
16-3
D16N-25A
D16N-32A
D16N-40A
D17P-100B
D17P-150B
26 867
34 189
37 819
83 118
188 467
16-12
16-12
16-12
16-13
16-13
D06F-11/4B
D06F-1A
D06F-1B
D06F-2A
D06F-2B
3 635
2 457
2 803
6 465
6 887
16-3
16-3
16-3
16-3
16-3
D17P-200B
D17P-50B
D17P-65B
D17P-80B
D22-1/2A
505 779
29 977
41 906
52 984
1 833
16-13
16-13
16-13
16-13
16-9
D06F-3/4A
D06F-3/4B
D06FA-1/2
D06FA-11/2
D06FA-1A
1 841
2 107
509
1 048
759
16-3
16-3
15-5, 16-17, 16-35
16-35
16-27, 16-35
D22-1/4A
D22-11/2A
D22-11/4A
D22-1A
D22-2A
1 513
8 945
5 963
4 277
10 218
16-9
16-9
16-9
16-9
16-9
D06FA-1B
D06FB-1A
D06FH-1/2B
D06FH-11/2B
D06FH-11/4B
759
1 328
2 664
9 951
5 195
16-17, 16-21, 16-33
16-26
16-6
16-6
16-6
D22-3/4A
D22-3/8A
DC76-11/2A
DC76-1A
DDS76-1
2 689
1 513
45 299
26 667
12 269
16-9
16-9
16-67
16-67
16-23, 16-31, 16-37
D06FH-1B
D06FH-2B
D06FH-3/4B
D06FI-1/2A
D06FI-1/2B
3 445
10 296
3 073
5 335
6 138
16-6
16-6
16-6
16-5
16-5
DDS76-1/2
DDS76-11/2
DH300-100A
DH300-150A
DH300-200A
12 269
12 269
66 935
123 426
180 392
D06FI-11/2A
D06FI-11/2B
D06FI-11/4A
D06FI-11/4B
D06FI-1A
13 154
16 021
11 327
11 327
7 600
16-5
16-5
16-5
16-5
16-5
DH300-250A
DH300-300A
DH300-350A
DH300-400A
DH300-450A
303 818
417 749
607 635
968 419
1 433 639
17-2
17-2
17-2
17-2
17-2
D06FI-1B
D06FI-2A
D06FI-2B
D06FI-3/4A
D06FI-3/4B
9 135
17 173
21 193
6 066
7 015
16-5
16-5
16-5
16-5
16-5
DH300-50A
DH300-65A
DH300-80A
DR100GFLA
DR125GFLA
46 997
53 168
61 713
8 044
16 335
17-2
17-2
17-2
10-2
10-2
D06FN-1/2B
D06FN-11/2B
D06FN-11/4B
D06FN-1B
D06FN-2B
4 549
15 497
9 912
6 115
18 142
16-8
16-8
16-8
16-8
16-8
DR150GFLA
DR15GMLA
DR20GFLA
DR20GMLA
DR25GFLA
24 760
2 177
2 628
2 017
2 699
10-2
10-2
10-2
10-2
10-2
D06FN-3/4B
D15P-100A
D15P-125A
D15P-150A
D15P-200A
5 092
47 149
71 706
100 659
360 460
16-8
16-10, 16-37
16-10
16-10
16-10
DR25GMLA
DR300-100A
DR300-150A
DR300-200A
DR300-250A
2 057
69 347
115 614
170 898
284 829
10-2
16-14, 17-3
16-14, 17-3
16-14, 17-3
16-14, 17-3
D15P-50A
D15P-65A
D15P-80A
D16-15A
D16-20A
19 450
23 888
31 103
12 560
14 637
16-10
16-10, 16-37
16-10, 16-37
16-11
16-11
DR300-300A
DR300-350A
DR300-400A
DR300-450A
DR300-50A
427 243
607 635
958 926
1 414 650
46 369
16-14, 17-3
16-14, 17-3
16-14, 17-3
16-14, 17-3
16-14, 17-3
0-22
www.honeywell.cz/acs
18 593
22 992
24 599
18 259
20 685
16-11
16-11
16-11
16-12
16-12
16-23, 16-31
16-23, 16-31
17-2
17-2
17-2
Rejstøík výrobkù
Objednací èísla Cena
Strana
Objednací èísla Cena
DR300-65A
DR300-80A
DR32GFLA
DR32GMLA
DR40GFLA
52 410
62 503
2 909
2 136
2 917
16-14, 17-3
16-14, 17-3
10-2
10-2
10-2
F76S-100FB
F76S-100FC
F76S-100FD
F76S-100FF
F76S-11/2AA
108 438
86 903
86 903
86 903
15 065
16-36
16-36
16-36
16-37
16-22
DR40GMLA
DR50GFLA
DR65GFLA
DR80GFLA
DT90A1008
2 432
3 364
4 241
7 818
1 211
10-2
10-2
10-2
10-2
2-7
F76S-11/2AAM
F76S-11/2EA
F76S-11/4AA
F76S-11/4AAM
F76S-11/4EA
18 887
14 487
9 514
12 017
9 232
16-22
16-22
16-22
16-22
16-22
DT90E1012
DT92A1004
DT92E1000
1 442
4 500
4 500
2-7
2-8
2-8
F76S-1AA
F76S-1AAM
F76S-1EA
F76S-2AA
F76S-2AAM
9 289
11 792
9 121
16 652
20 476
16-22
16-22
16-22
16-22
16-22
F76S-2EA
F76S-3/4AA
F76S-3/4AAM
F76S-3/4EA
F76S-65FA
15 847
7 445
9 393
7 325
67 724
16-22
16-22
16-22
16-22
16-36
15-6
15-6
16-4, 16-5, 16-7, 16-9
16-4, 16-5, 16-7, 16-9
16-7, 16-9
F76S-65FB
F76S-65FC
F76S-65FD
F76S-65FF
F76S-80FA
76 915
67 725
67 724
67 724
74 752
16-36
16-36
16-36
16-37
16-36
16-37
16-37
16-37
16-37
11-10
F76S-80FB
F76S-80FC
F76S-80FD
F76S-80FF
FF06-1/2AA
85 284
74 752
74 752
74 752
1 373
16-36
16-36
16-36
16-37
16-15
FF06-1/2AAM
FF06-1/2EA
FF06-11/4AA
FF06-1AA
FF06-1AAM
2 593
1 288
2 374
1 804
3 418
16-15
16-15
16-15
16-15
16-15
2-11
2-11
2-11
FF06-1EA
FF06-3/4AA
FF06-3/4AAM
FF06-3/4EA
FK06-1/2AA
1 659
1 498
2 944
1 402
2 374
16-15
16-15
16-15
16-15
16-17
E
E.Y5100HG-T_U1
E121-1/2A
E121-3/8A
18 900
2 736
2 510
EA122-AA
EA122-BA
ES06F-1/2A
ES06F-11/2A
ES06F-1A
510
466
82
200
151
ES76S-100A
ES76S-100C
ES76S-100D
ES76S-100F
EVA10RA
10 911
10 911
9 449
9 449
365
EVA1-DANFOSS
244
1-2
15-6
15-6
3-6
F
Strana
F42010971 001
F42010972 001
F42010977 001
470
939
79
F74C-11/4AA
F74C-11/4AC
F74C-11/4AD
F74C-1AA
F74C-1AC
6 059
6 059
6 059
5 716
5 716
16-18
16-18
16-18
16-18
16-18
FK06-1/2AAM
FK06-11/4AA
FK06-11/4AAM
FK06-1AA
FK06-1AAM
3 461
3 690
5 330
2 918
4 897
16-17
16-17
16-17
16-17
16-17
F74C-1AD
F74C-3/4AA
F74C-3/4AC
F74C-3/4AD
F76CS-11/4AA
5 716
5 486
5 486
5 486
11 688
16-18
16-18
16-18
16-18
16-25
FK06-3/4AA
FK06-3/4AAM
FK74C-11/4AA
FK74C-11/4AC
FK74C-11/4AD
2 655
3 832
6 602
6 602
6 602
16-17
16-17
16-20
16-20
16-20
F76CS-1AA
F76CS-3/4AA
F76S-1/2AA
F76S-1/2AAM
F76S-100FA
10 607
10 439
8 249
10 197
86 903
16-25
16-25
16-22
16-22
16-36
FK74C-1AA
FK74C-1AC
FK74C-1AD
FK74C-3/4AA
FK74C-3/4AC
6 259
6 259
6 259
6 030
6 030
16-20
16-20
16-20
16-20
16-20
0-23
Rejstøík výrobkù
Objednací èísla Cena
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Strana
Objednací èísla Cena
Strana
FK74C-3/4AD
FK76CS-114AA
FK76CS-1AA
FK76CS-3/4AA
FN09S-1/2A
6 030
13 829
12 746
12 577
5 843
16-20
16-27
16-27
16-27
16-28
HR40
HR40F
HR80
HRA80
HRD80
2 272
4 840
2 940
1 581
4 648
FN09S-1/2AM
FN09S-11/2A
FN09S-11/2AM
FN09S-1A
FN09S-1AM
7 716
12 901
16 577
7 107
9 512
16-28
16-28
16-28
16-28
16-28
HREL1
HS10S-1/2AA
HS10S-1/2AAM
HS10S-11/2AA
HS10S-11/2AAM
4 044
10 615
12 560
25 335
28 587
3-2
16-34
16-34
16-34
16-34
FN09S-1AMN
FN09S-1AN
FR124-3/4A
FT09RS-11/2A
FT09RS-1A
9 512
6 841
1 110
6 620
4 506
16-29
16-28
15-9
16-24, 16-29, 16-35
16-24, 16-26, 16-27, 16-29, 16-35
HS10S-11/4AA
HS10S-11/4AAM
HS10S-1AA
HS10S-1AAM
HS10S-2AA
17 065
19 183
14 265
16 768
27 216
16-34
16-34
16-34
16-34
16-34
FV300-100A
FV300-150A
FV300-200A
FV300-250A
FV300-300A
60 692
118 049
167 694
277 969
407 471
17-4
17-4
17-4
17-4
17-4
HS10S-2AAM
HS10S-3/4AA
HS10S-3/4AAM
HS74CA-11/4AA
HS74CA-11/4AC
31 038
10 773
12 719
10 818
10 942
16-34
16-34
16-34
16-32
16-32
FV300-350A
FV300-400A
FV300-450A
FV300-50A
FV300-65A
589 809
955 578
1 412 514
39 141
44 600
17-4
17-4
17-4
17-4
17-4
HS74CA-11/4AD
HS74CA-1AA
HS74CA-1AC
HS74CA-1AD
HS74CA-3/4AA
10 839
10 522
10 665
10 591
10 468
16-32
16-32
16-32
16-32
16-32
FV300-80A
FY30-1/2A
FY30-11/2A
FY30-11/4A
FY30-1A
54 973
759
2 058
1 660
1 235
17-4
16-9
16-9
16-9
16-9
HS74CA-3/4AC
HS74CA-3/4AD
HTS10
HTU10
HU01
10 621
10 508
2 679
926
520
16-32
16-32
2-16, 3-6
2-16, 3-6
3-6
FY30-2A
FY30-3/4A
FY30-3/8A
3 228
880
537
16-9
16-9
16-9
HU02
HVAC03C2
HVAC03C5
HVAC04C2
HVAC04C5
486
11 267
13 894
12 727
15 120
3-6
18-5
18-5
18-5
18-5
3-6, 4-13, 11-10
3-4
3-4
HVAC05C2
HVAC05C5
HVAC07C2
HVAC07C5
HVAC09C2
15 387
17 952
17 702
20 204
19 891
18-5
18-5
18-5
18-5
18-5
H
2-17, 4-8
2-17, 4-8
2-15, 2-16, 3-5, 3-6
3-4
3-6
HCA1VEL
HCC80
HCC80R
152
10 081
10 390
HCE40
HCE80
HCE80R
HCF82
HCM100
9 837
8 490
8 694
2 264
7 959
3-2
3-4
3-4
3-4, 3-7
3-2
HVAC09C5
HVAC12C2
HVAC12C5
HVAC16C2
HVAC16C5
22 456
22 018
24 457
22 518
26 396
18-5
18-5
18-5
18-5
18-5
HCM200D
HCS80
HCU23
HCW23
HCW82
14 751
2 642
3 926
1 104
2 568
3-5
3-4
3-2
3-2
3-4, 3-7
HVAC23C2
HVAC23C5
HVAC31C2
HVAC31C5
HVAC38C2
31 838
35 716
40 595
44 286
45 286
18-5
18-5
18-5
18-5
18-5
HM80
HMC80
HMC82
HN10
HN40
5 900
7 398
7 998
963
2 133
3-5
3-5
3-5
2-16, 3-6
3-6
HVAC38C5
HVAC46C2
HVAC46C5
HVAC61C2
HVAC61C5
51 166
54 544
60 298
61 675
67 304
18-5
18-5
18-5
18-5
18-5
0-24
www.honeywell.cz/acs
Rejstøík výrobkù
Objednací èísla Cena
HVS80
548
Strana
3-6
980
1 051
4 919
KF11S-1A
KF74-1A
KH11S-1A
KS10S-30
KS10S-60
3 167
2 591
659
39 680
55 070
KTF20
411
510
417
6 195
6 440
10 109
16-37
15-2, 15-3
12-20
12-20
12-22
16-16, 16-17
16-16, 16-17
16-24, 16-29, 16-35
ML6421B3012
ML6425A3014
ML6435B1016
ML7420A6009
ML7420A6017
10 109
10 190
4 533
8 152
8 397
12-22
12-20
11-12
12-21
12-21
16-24, 16-26, 16-27, 16-29, 16-35
16-19, 16-21, 16-33
16-24, 16-26, 16-27, 16-29, 16-35
16-66
16-66
ML7421A3004
ML7421B3003
ML7425A6008
ML7430E1005
ML7435E1004
11 658
12 228
15 415
4 533
5 829
12-22
12-22
12-21
11-12
11-12
MT010-3MN
MT010-N
MT4-024LC-NC
MT4-024LC-NO
MT4-024-NC
2 243
1 934
667
667
667
2-6
2-6
2-6
MT4-024-NO
MT4-024S-NC
MT4-024S-NO
MT4-230LC-NC
MT4-230LC-NO
667
835
835
667
667
4-12, 11-9
4-12, 11-9
4-12, 11-9
4-12, 11-9
4-12, 11-9
MT4-230-NC
MT4-230-NO
MT4-230S-NC
MT4-230S-NO
MT8-230LC-NC
667
667
774
774
762
3-5, 4-12, 11-9
3-5, 4-12, 11-9
4-12, 11-9
4-12, 11-9
4-13, 11-10
MT8-230LC-NO
MT8-230-NC
MT8-230-NO
MT8-230S-NC
MT8-230S-NO
762
762
762
931
931
4-13, 11-10
4-13, 11-10
4-13, 11-10
4-13, 11-10
4-13, 11-10
1-4
L
L641A1039
L641B1004
L641B1012
835
1 032
1 032
Strana
M76K-A16
MF126-A4
ML6420A3015
ML6420A3031
ML6421A3013
K
KF06-1/2A
KF06-1A
KF11S-11/2A
Objednací èísla Cena
M
4-14
4-14
4-12, 11-9
3-2, 4-12, 11-9
4-12, 11-9
M07M-A10
411
M07M-A16
411
16-4, 16-5, 16-7, 16-8, 16-10, 16-13,
16-17, 16-57
16-4, 16-5, 16-7, 16-8, 16-17, 16-19,
M07M-A25
M07M-A4
M38K-A10
M38K-A16
411
411
475
475
16-21, 16-26, 16-27, 16-33, 16-57, 17-2
16-4, 16-5, 16-7, 16-8, 16-26, 16-57
15-5, 16-4, 16-5, 16-7, 16-8, 16-17, 16-57
16-2, 16-9, 16-11, 16-12, 16-35
16-9, 16-11, 16-12, 16-35
M38K-A25
M38K-A4
M39M-A10
M39M-A16
M5410C1001
475
475
321
321
978
16-9, 16-11, 16-12, 16-35
16-2, 16-9, 16-11, 16-12
16-10
16-10
11-10
MT-ADAPT-HP
MT-ADAPT-HW
MT-CABLE-1.5M
MT-CABLE-10M
MT-CABLE-2.5M
1 392
1 392
1 392
3 713
1 857
4-13, 11-10
4-13, 11-10
4-13, 11-10
4-13, 11-10
4-13, 11-10
M5410L1001
M6061A1013
M6061L1019
M6410L2023
M6410L2031
1 182
5 626
5 238
2 126
2 626
11-10
10-6
10-6
11-11
11-11
MT-CABLE-5M
MT-CABLE-HCE
MT-CLIP
MV300-100A
MV300-150A
2 321
704
1 950
66 461
118 679
4-13, 11-10
3-2
4-13, 11-10
17-5
17-5
M6410L4029
M6410L4037
M7061E1012
M7410A1001
M7410C1007
2 959
3 459
7 733
1 650
1 592
11-11
11-11
10-6
4-14
11-11
MV300-200A
MV300-250A
MV300-300A
MV300-350A
MV300-400A
180 392
280 082
408 255
607 635
977 913
17-5
17-5
17-5
17-5
17-5
M7410C1015
M7410E1002
M7410E1028
M7410E4022
M7410E4030
1 667
3 605
3 681
4 834
4 960
11-11
11-11
11-11
11-11
11-11
MV300-450A
MV300-50A
MV300-65A
MV300-80A
1 443 133
47 662
53 168
60 764
17-5
17-5
17-5
17-5
0-25
Rejstøík výrobkù
Objednací èísla Cena
Strana
N
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Objednací èísla Cena
OT114M-3/4F
OT114M-3/4H
134
134
Strana
8-8, 8-9
8-8, 8-9
N05010
N05010-SW2
N05230-2POS
2 321
2 799
1 655
13-2
13-2
13-2
N0524
N0524-SW2
N10010
N10010-SW2
N10230-2POS
1 655
1 996
2 594
3 072
1 843
13-2
13-2
13-2
13-2
13-2
P
P300-L
P300-S
PS300-100A
4 530
1 953
108 235
16-68
16-68
17-6
N1024
N1024-SW2
N20010
N20010-SW2
N20230
1 932
2 389
4 061
4 641
2 901
13-2
13-2
13-3
13-3
13-3
PS300-150A
PS300-200A
PS300-250A
PS300-300A
PS300-350A
164 252
218 369
341 795
465 221
645 612
17-6
17-6
17-6
17-6
17-6
N20230-SW2
N2024
N2024-SW2
N34010
N34230
3 481
3 072
3 481
5 529
4 914
13-3
13-3
13-3
13-3
13-3
PS300-400A
PS300-450A
PS300-50A
PS300-65A
PS300-80A
1 015 890
1 471 615
82 601
92 095
99 691
17-6
17-6
17-6
17-6
17-6
N3424
NA228S-A
NK295C-1/2A
NK300-1/2A
NK300SOFT-1/2A
4 641
82 204
4 020
6 022
15 522
13-3
15-3
15-4
15-5
15-5
PW50-AS
PW50-BS
PW50-CS
PW60-A
PW60-B
30 488
30 879
31 291
41 097
43 857
16-64
16-64
16-64
16-65
16-65
NXIP54FR4
NXIP54FR5
NXIP54FR6
NXLPANC
NXLPANRS
3 065
4 269
6 349
1 109
1 868
18-6
18-6
18-6
18-6
18-6
R
R295-1/2A
R295-1/2B
R295-1/2C
11 034
11 034
11 034
16-42
16-42
16-42
NXOPTA1
NXOPTA3
NXOPTC2
NXOPTC4
NXOPTC7
1 916
1 423
3 578
6 461
6 461
18-6
18-6
18-6
18-6
18-6
R295-1/2D
R295-11/2A
R295-11/2B
R295-11/2C
R295-11/2D
11 034
33 268
33 268
33 268
33 268
16-43
16-42
16-42
16-42
16-43
NXPANA
2 510
18-6
R295-11/4A
R295-11/4B
R295-11/4C
R295-11/4D
R295-1A
25 921
25 921
25 921
25 921
17 188
16-42
16-42
16-42
16-43
16-42
17 188
17 188
17 188
40 335
40 335
16-42
16-42
16-43
16-42
16-42
O
OFV10S-A
OT112M-3/4D
OT112M-3/4F
6 176
147
147
16-66
8-8, 8-9
8-8, 8-9
R295-1B
R295-1C
R295-1D
R295-2A
R295-2B
OT112M-3/4F2
OT112M-3/4G
OT112M-3/4H
OT113M-3/4D
OT113M-3/4F
147
147
147
172
172
8-8, 8-9
8-8, 8-9
8-8, 8-9
8-8, 8-9
8-8, 8-9
R295-2C
R295-2D
R295-3/4A
R295-3/4B
R295-3/4C
40 335
40 335
13 724
13 999
13 999
16-42
16-43
16-42
16-42
16-42
OT113M-3/4H
OT114M-3/4B
OT114M-3/4C
OT114M-3/4D
OT114M-3/4E
172
134
134
134
134
8-8, 8-9
8-8, 8-9
8-8, 8-9
8-8, 8-9
8-8, 8-9
R295-3/4D
R295H-1/2A
R295H-11/2A
R295H-11/4A
R295H-1A
13 999
31 037
61 648
51 775
38 575
16-43
16-43
16-43
16-43
16-43
0-26
www.honeywell.cz/acs
Rejstøík výrobkù
Objednací èísla Cena
Strana
Objednací èísla Cena
Strana
R295H-2A
R295H-3/4A
R295HP-100FA
R295HP-125FA
R295HP-150FA
71 387
34 312
290 839
387 657
484 371
16-43
16-43
16-52
16-52
16-52
R295SP-200FB
R295SP-65FA
R295SP-65FB
R295SP-65FC
R295SP-80FA
427 466
162 121
162 121
155 162
198 706
16-53
16-53
16-53
16-53
16-53
R295HP-200FA
R295HP-65FA
R295HP-80FA
R295P-100FA
R295P-100FB
970 761
191 584
234 549
240 730
240 730
16-52
16-52
16-52
16-51
16-51
R295SP-80FB
R295SP-80FC
R6660D1009
R8810A1018
RF20
198 706
198 706
3 494
2 950
819
16-53
16-53
2-12, 2-13, 2-15, 3-5, 3-8
3-8
1-4
R295P-100FC
R295P-125FA
R295P-125FB
R295P-150FA
R295P-150FB
240 730
324 555
324 555
407 277
399 292
16-51
16-51
16-51
16-51
16-51
RV277-1/2A
RV277-11/2A
RV277-11/4A
992
2 108
1 335
RV277-1A
1 132
R295P-200FA
R295P-200FB
R295P-65FA
R295P-65FB
R295P-65FC
838 645
838 645
155 162
155 162
155 162
16-51
16-51
16-51
16-51
16-51
RV277-2A
RV277-3/4A
3 522
1 027
RV280-1/2A
1 369
16-27, 16-38
16-23, 16-38
16-16, 16-19, 16-21, 16-23, 16-26,
16-27, 16-38
16-39
R295P-80FA
R295P-80FB
R295P-80FC
R295SA-1/2A
R295SA-1/2B
191 678
191 678
191 678
26 092
25 581
16-51
16-51
16-51
16-44
16-44
RV280-11/2A
RV280-11/4A
RV280-1A
RV280-2A
RV280-3/4A
3 262
2 713
2 040
4 941
1 678
16-39
16-39
16-39
16-39
16-39
R295SA-1/2C
R295SA-1/2D
R295SA-11/2A
R295SA-11/2B
R295SA-11/2C
26 092
26 092
53 993
52 935
53 993
16-45
16-45
16-44
16-44
16-45
RV281-1/2A
RV281-1/2B
RV281-11/2A
RV281-11/2B
RV281-11/4A
1 436
1 436
3 426
3 426
2 848
16-39
16-39
16-39
16-39
16-39
R295SA-11/2D
R295SA-11/4A
R295SA-11/4B
R295SA-11/4C
R295SA-11/4D
53 993
45 748
45 748
45 748
45 748
16-45
16-44
16-44
16-45
16-45
RV281-11/4B
RV281-1A
RV281-1B
RV281-2A
RV281-2B
2 848
2 140
2 140
5 186
5 186
16-39
16-39
16-39
16-39
16-39
R295SA-1A
R295SA-1B
R295SA-1C
R295SA-1D
R295SA-2A
32 367
33 014
33 014
32 367
63 318
16-44
16-44
16-45
16-45
16-44
RV281-3/4A
RV281-3/4B
RV283P-100A
RV283P-125A
RV283P-150A
1 760
1 760
29 267
39 876
49 053
R295SA-2B
R295SA-2C
R295SA-2D
R295SA-3/4A
R295SA-3/4B
63 318
63 318
63 318
29 118
29 118
16-44
16-45
16-45
16-44
16-44
RV283P-200A
RV283P-250A
RV283P-250B
RV283P-300A
RV283P-40A
93 854
145 739
145 739
219 970
12 388
R295SA-3/4C
R295SA-3/4D
R295SP-100FA
R295SP-100FB
R295SP-100FC
29 118
29 118
247 758
247 758
247 758
16-45
16-45
16-53
16-53
16-53
RV283P-50A
RV283P-65A
RV283P-80A
RV284-1/2A
RV284-1A
15 155
16 486
22 763
456
667
R295SP-125FA
R295SP-125FB
R295SP-150FA
R295SP-150FB
R295SP-200FA
338 680
338 680
421 402
421 402
427 466
16-53
16-53
16-53
16-53
16-53
RV284-3/4A
544
16-16, 16-23, 16-38
16-23, 16-38
16-16, 16-19, 16-21, 16-23, 16-26,
16-27, 16-38
16-16, 16-19, 16-21, 16-23, 16-26,
16-39
16-39
16-37, 16-41
16-41
16-41
16-41
16-41
16-41
16-41
16-41
16-41
16-37, 16-41
16-37, 16-41
16-40
16-40
16-40
0-27
Rejstøík výrobkù
Objednací èísla Cena
Strana
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Strana
T
S
2
Objednací èísla Cena
S06K-1/4
S10010
S10010-SW2
94
5 119
6 007
15-5
13-4
13-4
T100MZ-2512
T100MZ-2515
T2001
1 722
1 722
372
4-9
4-9
4-3
S10230-2POS
S10230-2POS-SW2
S1024-2POS
S1024-2POS-SW2
S20010
4 778
5 426
4 232
4 914
5 357
13-4
13-4
13-4
13-4
13-4
T2001W0
T2021
T2021W0
T2221
T3001
372
420
420
510
295
4-3
4-3
4-3
4-3
4-2
S20010-SW2
S20230-2POS
S20230-2POS-SW2
S2024-2POS
S2024-2POS-SW2
6 410
5 005
5 549
4 310
5 340
13-4
13-4
13-4
13-4
13-4
T300120
T300120W0
T300150
T300150W0
T3001W0
793
793
1 020
1 020
339
4-2
4-2
4-2
4-2
4-2
SCS-12
SDC12-31N
SDC3-10N
SDC3-40N
SDC7-21N
2 695
13 943
8 177
8 177
11 060
1-4
1-3
1-3
1-3
1-3
T4021
T4021V1
T4111
T4221
T4321
532
705
689
800
590
4-6
4-6
4-6
4-6
4-6
SDC9-21N
SDW10EE
SDW30N
Set-VM-RF-01
SG160S-1/2AA
12 022
3 429
6 250
6 536
2 371
1-3
1-4
1-4
2-11
16-57
T4360A1017
T4360B1007
T4360B1031
T600108
T600108W0
670
614
692
855
855
2-2
2-3
2-3
4-4
4-4
SG160S-1/2AB
SG160S-1/2AC
SG160S-3/4AA
SG160S-3/4AB
SG160S-3/4AC
2 371
2 371
2 866
2 866
2 866
16-57
16-57
16-57
16-57
16-57
T600120
T600120W0
T600150
T600150W0
T6001C
888
888
1 126
1 126
345
4-4
4-4
4-4
4-4
4-4
SI06T-1
SM120-1/2A
SM120-1/2B
SM120-11/4A
SM120-11/4B
2 149
454
454
2 371
2 371
16-5
15-7
15-7
15-7
15-7
T6001H
T6001W0H
T6102
T6102AUB15
T6102RUB15
363
385
500
2 559
2 581
4-4
4-4
4-11
4-11
4-11
SM120-1A
SM120-1B
SM120-3/4A
SM120-3/4B
SM152-1/2AA
1 183
1 183
711
711
809
15-7
15-7
15-7
15-7
15-8, 16-56
T6360A1012
T6360B1002
T6360B1010
T6667Z1072
T7001
678
614
700
3 405
407
2-4
2-4
2-4
2-15, 3-5, 3-6
4-7
SM152-1/2AB
SM152-1/2AC
SM152-11/4AA
SM152-11/4AB
SM152-11/4AC
809
809
2 156
2 156
2 156
15-8, 16-56
15-8, 16-56
15-8, 16-56
15-8, 16-56
15-8, 16-56
T700108
T700120
T700150
T7001W0
T7414C1012
950
895
1 158
407
548
4-7
4-7
4-7
4-7
1-4, 3-5
SM152-1AA
SM152-1AB
SM152-1AC
SM152-3/4AA
SM152-3/4AB
1 531
1 531
1 531
929
929
15-8, 16-56
15-8, 16-56
15-8, 16-56
15-8, 16-56
15-8, 16-56
T750120
T8360A1000
T900108
T900108W0
T900120
759
691
855
855
888
4-10
2-5
4-5
4-5
4-5
SM152-3/4AC
SW2
SWS-12
929
853
3 654
15-8, 16-56
13-3, 13-4
1-4
T900120W0
T9001HP
T9001W0HP
TA1000A001
TA1000B001
888
372
372
90
177
4-5
4-5
4-5
4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-7, 4-11
4-4, 4-11
0-28
www.honeywell.cz/acs
Rejstøík výrobkù
Objednací èísla Cena
TA1010DA01
TA1010HZ01
TA2080A001
TA2085A001
TA2085B001
194
221
79
509
54
TA3000C002
TA6900A001
TBS-SMILE
TK295
TKA295
34
102
5 890
132 345
49 823
TM200-3/4A
TM200-3/4B
TM50-1/2E
TS131-3/4A
TS131-3/4B
Strana
Objednací èísla Cena
Strana
4-7
4-2, 4-3, 4-5, 4-7
4-7, 4-10
4-10
4-10
V2050DH015
V2050DH020
V2050EH015
V2050EH020
V2050HH015
673
743
673
743
631
5-4
5-4
5-4
5-4
5-5
4-2, 4-3
4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-11
1-4
15-5
15-5, 16-46, 16-47, 16-48, 16-49, 16-50,
V2081DSL15
V2081ESL15
V2081LSL15
V2081RSL15
V2082DSL15
807
807
859
859
859
6-2
6-2
6-2
6-2
6-2
2 442
2 442
1 526
2 437
16-54, 16-55
7-2
7-2
7-2
15-9
V2082ESL15
V2082LSL15
V2082RSL15
V2400D0010
V2400D0015
859
989
989
248
268
6-2
6-2
6-2
8-2
8-2
3 039
15-9
V2400D0020
V2400E0010
V2400E0015
V2400E0020
V2420D0010
340
248
268
340
192
8-2
8-2
8-2
8-2
8-3
201
255
192
201
255
8-3
8-3
8-3
8-3
8-3
V
V1810Y0015
V1810Y0020
V1810Y0025
1 528
1 681
2 151
16-58
16-58
16-58
V2420D0015
V2420D0020
V2420E0010
V2420E0015
V2420E0020
V1810Y0032
V1810Y0040
V2000AVS10
V2000AVS15
V2000DSL15
3 148
3 449
345
374
329
16-58
16-58
5-4
5-4
5-2
V2440D0015
V2440D0020
V2440E0015
V2440E0020
V2461DX20
792
904
745
836
530
8-4
8-4
8-4
8-4
8-6
V2000DSL20
V2000DVS10
V2000DVS15
V2000DVS20
V2000ESL15
372
333
370
458
329
5-2
5-3
5-3
5-3
5-2
V2461DY15
V2461EX20
V2461EY15
V2471DX20
V2471DY15
427
482
427
418
431
8-6
8-6
8-6
8-6
8-6
V2000ESL20
V2000EVS10
V2000EVS15
V2000EVS20
V2000LVS10
372
333
370
458
476
5-2
5-3
5-3
5-3
5-4
V2471EX20
V2471EY15
V2474DX020
V2474DY015
V2474EX020
418
431
889
935
889
8-6
8-6
5-5
5-5
5-5
V2000LVS15
V2000RVS10
V2000RVS15
V2020DSL10
V2020DSL15
476
476
476
277
305
5-4
5-4
5-4
5-2
5-2
V2474EY015
V2476DX020
V2476DY015
V2476EX020
V2476EY015
935
332
352
332
352
5-5
8-7
8-7
8-7
8-7
V2020DSL20
V2020DVS10
V2020DVS15
V2020DVS20
V2020ESL10
345
333
370
458
277
5-2
5-3
5-3
5-3
5-2
V2481D0015
V2481E0015
V2481L0015
V2481R0015
V2482D0015
937
937
989
989
963
6-4
6-4
6-4
6-4
6-5
V2020ESL15
V2020ESL20
V2020EVS10
V2020EVS15
V2020EVS20
305
345
333
370
458
5-2
5-2
5-3
5-3
5-3
V2482E0015
V2482L0015
V2482R0015
V2495DX020
V2495DY015
963
1 093
1 093
251
263
6-5
6-5
6-5
8-8
8-8
0-29
Rejstøík výrobkù
Objednací èísla Cena
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Strana
Objednací èísla Cena
Strana
V2495EX020A
V2495EY015A
V2881DSL15
V2881LSL15
V2881RSL15
322
348
1 742
1 742
1 742
8-8
8-8
6-6
6-6
6-6
V4600Y0020
V4600Y0025
V4600Y0032
V4605S0015
V4605S0018
1 521
2 078
3 031
584
584
16-60
16-60
16-60
16-61
16-61
V2882DSL15
V2882LSL15
V2882RSL15
V4044C1189/B
V4044C1312/B
2 090
2 090
2 090
2 547
2 857
6-6
6-6
6-6
14-2
14-2
V4605S0020
V4605S0025
V4605S0032
V4605Y0015
V4605Y0020
817
1 281
2 156
584
817
16-61
16-61
16-61
16-61
16-61
V4044F1000/B
V4044F1034/B
V4119YX015
V4119YX020
V4120FF015
2 809
2 809
1 550
1 848
4 125
14-2
14-2
16-63
16-63
16-63
V4605Y0025
V4605Y0032
V4606Y0015
V4606Y0018
V4606Y0020
1 281
2 156
2 587
2 622
2 789
16-61
16-61
16-60
16-60
16-60
V4120FF020
V4120FF025
V4120FF032
V4120FF040
V4120FF050
4 474
4 966
6 530
7 159
11 446
16-63
16-63
16-63
16-63
16-63
V4606Y0025
V4606Y0032
V4607Y0015
V4607Y0018
V4607Y0020
3 610
4 956
1 823
1 823
1 947
16-60
16-60
16-60
16-60
16-60
V4120FF065
V4120FF080
V4120FF100
V4120KK015
V4120KK020
12 453
19 283
76 918
1 077
1 166
16-63
16-63
16-63
16-63
16-63
V4607Y0025
V4607Y0032
V4700S0015
V4700S0018
V4700S0020
2 701
4 038
1 679
1 566
1 679
16-60
16-60
16-61
16-61
16-61
V4120KK025
V4120KK032
V4120KK040
V4120KK050
V4120XX015
1 432
2 099
2 298
3 043
1 043
16-63
16-63
16-63
16-63
16-62
V4700Y0015
V4700Y0020
V4706Y0015
V4706Y0018
V4706Y0020
1 515
1 709
2 900
2 939
3 105
16-60
16-60
16-60
16-60
16-61
V4120XX020
V4120XX025
V4120XX032
V4120XX040
V4120XX050
1 137
1 427
1 969
3 273
3 051
16-62
16-62
16-62
16-62
16-62
V4707Y0015
V4707Y0018
V4707Y0020
V4770X0015
V4780X0015
2 094
2 138
2 245
2 589
3 203
16-61
16-61
16-61
16-59
16-59
V4120XX065
V4120XX080
V4120YX015
V4120YX020
V4120YX025
15 260
18 181
1 045
1 161
1 388
16-62
16-62
16-62
16-62
16-62
V5000Y0010
V5000Y0015
V5000Y0020
V5000Y0025
V5000Y0032
675
696
804
844
1 705
9-3
9-3
9-3
9-3
9-3
V4120YX032
V4120YX040
V4120YX050
V4120YY015
V4120YY020
1 978
2 197
3 102
1 229
1 258
16-62
16-62
16-62
16-62
16-62
V5000Y0040
V5000Y0050
V5000Y0065
V5000Y0080
V5010Y0010
1 854
3 578
6 009
10 428
826
9-3
9-3
9-3
9-3
9-4
V4120YY025
V4120YY032
V4120YY040
V4120YY050
V4600S0015
1 711
2 015
2 401
2 936
1 215
16-62
16-62
16-62
16-62
16-60
V5010Y0015
V5010Y0020
V5010Y0025
V5010Y0032
V5010Y0040
851
976
1 022
2 046
2 216
9-4
9-4
9-4
9-4
9-4
V4600S0018
V4600S0020
V4600S0025
V4600S0032
V4600Y0015
1 258
1 457
2 039
2 949
1 280
16-60
16-60
16-60
16-60
16-60
V5010Y0050
V5010Y0065
V5010Y0080
V5011R1000
V5011R1018
3 709
6 750
10 816
2 510
2 510
9-4
9-4
9-4
12-2
12-2
0-30
www.honeywell.cz/acs
Rejstøík výrobkù
Objednací èísla Cena
Strana
Objednací èísla Cena
Strana
V5011R1026
V5011R1034
V5011R1042
V5011R1059
V5011R1067
2 510
2 510
2 510
2 645
2 824
12-2
12-2
12-2
12-2
12-2
V5032Y0032
V5032Y0040
V5032Y0050
V5032Y0065
V5032Y0080
2 109
2 256
3 331
5 778
10 003
9-2
9-2
9-2
9-2
9-2
V5011R1075
V5011R1083
V5011R1091
V5012C0103
V5012C0306
3 362
4 079
5 290
1 440
2 053
12-2
12-2
12-2
9-2, 9-4, 9-5
9-2, 9-4, 9-5
V5049A1425
V5049A1433
V5049A1441
V5049A1458
V5049A1508
16 768
16 768
16 768
16 768
17 340
12-10
12-10
12-10
12-10
12-10
V5013R1032
V5013R1040
V5013R1057
V5013R1065
V5013R1073
2 557
2 557
2 695
2 878
3 425
12-12
12-12
12-12
12-12
12-12
V5049A1565
V5049A1573
V5049A1581
V5049A1599
V5049A1607
18 396
21 345
26 627
29 751
35 297
12-10
12-10
12-10
12-10
12-10
V5013R1081
V5013R1099
V5015A1151
V5015A1169
V5015A1177
4 156
5 389
22 093
30 455
42 866
12-12
12-12
12-14
12-14
12-14
V5049A1615
V5049A1623
V5049A2027
V5049A2035
V5049A2043
59 370
74 818
16 768
16 768
16 768
12-10
12-10
12-10
12-10
12-10
V5016A1010
V5016A1028
V5016A1036
V5016A1044
V5016A1051
7 848
7 848
7 848
7 848
7 848
12-6
12-6
12-6
12-6
12-6
V5050A1090
V5050A1108
V5050A1116
V5050A1124
V5050A1132
40 182
60 603
67 556
23 678
23 678
12-16
12-16
12-16
12-18
12-18
V5016A1069
V5016A1077
V5016A1085
V5016A1093
V5016A1101
7 848
7 848
7 848
9 705
13 080
12-6
12-6
12-6
12-6
12-6
V5050A1140
V5050A1157
V5050A1165
V5050A1173
V5050A1181
23 678
23 678
27 286
34 636
41 590
12-18
12-18
12-18
12-18
12-18
V5016A1119
V5016A1127
V5016A1135
V5016A1143
V5016A1150
15 190
18 566
26 161
29 536
45 148
12-6
12-6
12-6
12-6
12-6
V5050A1199
V5050A1207
V5050A1215
V5328A1005
V5328A1013
41 986
74 774
106 197
5 950
5 950
12-18
12-18
12-18
12-4
12-4
V5016A1168
V5025A1019
V5025A1027
V5025A1035
V5025A1043
48 524
9 283
9 283
9 283
9 283
12-6
12-8
12-8
12-8
12-8
V5328A1021
V5328A1039
V5328A1047
V5328A1054
V5328A1062
5 950
5 950
5 950
5 950
5 950
12-4
12-4
12-4
12-4
12-4
V5025A1050
V5025A1068
V5025A1076
V5025A1084
V5025A1092
9 283
9 283
10 127
10 971
11 815
12-8
12-8
12-8
12-8
12-8
V5328A1070
V5328A1088
V5328A1096
V5328A1104
V5328A1112
7 306
8 934
11 047
12 983
19 188
12-4
12-4
12-4
12-4
12-4
V5025A1100
V5025A1118
V5025A1126
V5025A1134
V5025A1142
15 190
16 034
19 410
26 161
29 536
12-8
12-8
12-8
12-8
12-8
V5328A1138
V5328A1146
V5328A1153
V5328A1195
V5329A1004
5 950
5 950
5 950
19 680
7 262
12-4
12-4
12-4
12-4
12-16
V5025A1159
V5025A1167
V5032Y0015
V5032Y0020
V5032Y0025
45 148
48 524
1 150
1 193
1 255
12-8
12-8
9-2
9-2
9-2
V5329A1012
V5329A1020
V5329A1038
V5329A1046
V5329A1053
7 262
7 262
7 262
8 758
11 090
12-16
12-16
12-16
12-16
12-16
0-31
Rejstøík výrobkù
Objednací èísla Cena
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Strana
Objednací èísla Cena
Strana
V5329A1061
V5329A1079
V5329A1087
V5329C1000
V5329C1018
13 247
16 353
22 653
6 615
6 615
12-16
12-16
12-16
12-14
12-14
V5833A2084
V5833A2092
V5833A2100
V5833A2118
V5833A3009
2 363
2 363
2 865
3 928
1 402
11-8
11-8
11-8
11-8
11-6
V5329C1026
V5329C1034
V5329C1042
V5329C1059
V5329C1067
6 615
6 615
7 218
7 922
8 934
12-14
12-14
12-14
12-14
12-14
V5833A3017
V5833A4007
V5833A4015
V6000D0015
V6000D0020
1 641
690
946
3 781
4 140
11-6
11-6
11-6
9-6
9-6
V5329C1075
V5329C1083
V5433A1015
V5433A1023
V5433A1031
10 431
13 467
949
1 104
1 120
12-14
12-14
10-3
10-3
10-3
V6000D0025
V6000D0032
V6000D0040
V6000D0050
V6000D0065
4 655
5 478
6 146
6 558
7 510
9-6
9-6
9-6
9-6
9-6
V5433A1049
V5433A1056
V5433A1064
V5433A1072
V5442A1022
1 164
1 315
1 484
2 310
976
10-3
10-3
10-3
10-3
10-5
V6000D0080
V6000D0100
V6000D0125
V6000D0150
V6000D0200
11 675
15 944
23 402
33 687
75 965
9-6
9-6
9-6
9-6
9-6
V5442A1030
V5442A1048
V5442A1055
V5825B1001
V5825B1019
976
1 033
1 263
2 954
2 954
10-5
10-5
10-5
11-5
11-5
V6000D0250
V6000D0300
V6000D0350
V6000D0400
VA2200C001
138 300
186 955
241 575
442 775
1 066
V5825B1027
V5825B1035
V5825B1043
V5825B1050
V5825B1068
2 954
2 954
2 954
3 376
3 376
11-5
11-5
11-5
11-5
11-5
VA2200C002
VA2200D001
VA2201D012
VA2201D014
VA2201D015
1 296
74
32
32
32
6-3, 6-7
5-2, 5-4, 5-5
6-3, 6-5, 6-7
6-3, 6-5, 6-7
6-3, 6-5, 6-7
V5825B1076
V5825B1084
V5832A1004
V5832A1012
V5832A1020
4 219
5 063
645
645
645
11-5
11-5
11-2
11-2
11-2
VA2201D016
VA2201D018
VA2201D020
VA2201E012
VA2201E014
32
32
32
58
58
6-3, 6-5, 6-7
6-3, 6-5, 6-7
6-3, 6-5, 6-7
6-3, 6-5, 6-7
6-3, 6-5, 6-7
V5832A1038
V5832A1046
V5832A1053
V5832A1061
V5832A1079
645
645
645
1 055
1 055
11-2
11-2
11-2
11-2
11-2
VA2201E015
VA2201E016
VA2201E018
VA2201E020
VA2400B002
58
58
58
58
437
6-3, 6-5, 6-7
6-3, 6-5, 6-7
6-3, 6-5, 6-7
6-3, 6-5, 6-7
16-58
V5832A4008
V5832A4016
V5832B2075
V5832B2083
V5832B2091
365
654
2 490
2 490
2 490
11-2
11-2
11-4
11-4
11-4
VA2410A015
VA2410A032
VA2410B015
VA2410B032
VA2410C015
530
919
530
919
530
16-61
16-61
16-61
16-61
16-61
V5832B2109
V5832B2117
V5833A1003
V5833A1011
V5833A1029
3 308
4 383
1 019
1 019
1 019
11-4
11-4
11-6
11-6
11-6
VA2410C032
VA2410D015
VA2410D032
VA2410E015
VA2411A015
919
470
850
361
579
16-61
16-61
16-61
16-61
16-61
V5833A1037
V5833A1045
V5833A1052
V5833A1060
V5833A2076
1 019
1 019
1 402
1 641
2 363
11-6
11-6
11-6
11-6
11-8
VA2411A025
VA2411A032
VA2412A015
VA2412B015
VA2500A001
610
622
295
919
525
16-61
16-61
16-59
16-59
9-2, 9-4
0-32
www.honeywell.cz/acs
9-6
9-6
9-6
9-6
6-3, 6-7
Rejstøík výrobkù
Objednací èísla Cena
Strana
Objednací èísla Cena
Strana
VA2501A010
VA2501A032
VA2510C015
VA2510C020
VA2510C025
175
264
213
235
320
9-2, 9-3, 9-4
9-2, 9-3, 9-4
9-2, 9-3, 9-4, 16-58, 16-63
9-2, 9-3, 9-4, 16-58, 16-63
9-2, 9-3, 9-4, 16-58, 16-63
VA8300A001
VA8400A001
VA8400B001
VC2611ZZ00/U
VC4613ZZ00/U
350
409
344
1 334
1 731
5-5, 8-2, 8-3, 8-4
16-61
16-61
14-3, 14-4
14-4
VA2510C032
VA2510C040
VA2510C050
VA2600A008
VA2601A008
373
426
532
614
365
9-2, 9-3, 9-4, 16-58, 16-63
9-2, 9-3, 9-4, 16-58, 16-63
9-2, 9-3, 9-4, 16-58, 16-63
9-6
9-2, 9-6
VC51-A
VC6613ZZ00/U
VC76-A
VC8611ZZ00/U
VCZAJ1000/U
1 354
1 460
1 728
1 447
965
16-65
14-4
16-67
14-3, 14-4
14-3
VA3401A008
VA3401A010
VA3500A001
VA3502A001
VA3600A008
122
380
366
999
789
16-63
16-63
9-2, 9-3, 9-4
9-3
9-2, 9-6
VCZAP1000/U
VCZMH6000/U
VCZMP6000/U
VE300-1/2A
VF04-1/2E
1 003
994
1 093
5 026
877
14-3
14-3
14-3
16-68
15-2
VA4250A008
VA4250A010
VA620A1010
VA620A1012
VA620A1510
371
505
25
25
25
16-63
16-63
5-6, 8-5
5-6, 8-5
5-6, 8-5
VF06-1/2A
VF06-1/2B
VF20A
VF20L
VF20T
1 382
1 382
741
1 232
1 026
15-3
15-3
1-4
1-4
1-4
VA620A1512
VA620A1514
VA620A1515
VA620A1516
VA620A2018
25
25
25
25
25
5-6, 8-5
5-6, 8-5
5-6, 8-5
5-6, 8-5
5-6, 8-5
VM241A1002
VMM20
VMM20-24
VMM30
VMM30-24
36 318
6 424
7 242
7 631
8 040
9-6
10-6
10-6
10-6
10-6
VA620A2022
VA621A1012
VA621A1512
VA621A1515
VA621A1516
25
78
78
78
78
5-6, 8-5
5-6, 8-5
5-6, 8-5
5-6, 8-5
5-6, 8-5
VMM40
VMM40-24
VR300-100A
VR300-150A
VR300-200A
7 999
8 551
87 349
143 365
199 381
10-6
10-6
17-7
17-7
17-7
VA621A2018
VA622B1514
VA622B1516
VA7200A010
VA7200A012
111
214
214
170
170
5-6, 8-5
5-6, 8-5
5-6, 8-5
8-8
8-8
VR300-250A
VR300-300A
VR300-350A
VR300-400A
VR300-450A
308 564
436 738
617 129
992 154
1 452 627
17-7
17-7
17-7
17-7
17-7
VA7200A014
VA7200A015
VA7200A016
VA7200A018
VA720C1200
170
170
170
170
147
8-8
8-8
8-8
8-8
6-3, 6-5, 6-7
VR300-50A
VR300-65A
VR300-80A
VRM20
VS1200SLGB01
68 359
74 056
81 652
8 429
192
VA720C1400
VA720C1500
VA720C1600
VA721C1211
VA721C1420
147
147
147
152
152
6-3, 6-5, 6-7
6-3, 6-5, 6-7
6-3, 6-5, 6-7
6-3, 6-5, 6-7
6-3, 6-5, 6-7
VS1401A065
VS1401A080
VS1401B015
VS1401B020
VS1401B025
7 131
8 637
757
866
1 334
16-63
16-63
16-63
16-63
16-63
VA721C1615
VA721C1620
VA721C1820
VA722C1420
VA722C1620
152
152
152
174
174
6-3, 6-5, 6-7
6-3, 6-5, 6-7
6-3, 6-5, 6-7
6-3, 6-5, 6-7
6-3, 6-5, 6-7
VS1401B032
VS1401B040
VS1401B050
VS1403A015
VS1403A025
1 465
1 821
2 143
608
631
16-63
16-63
16-63
16-61
16-61
VA722C1820
VA722C2020
VA8200A001
VA8201FV02
VA8210A001
174
174
7 842
124
200
6-3, 6-5, 6-7
6-3, 6-5, 6-7
5-2, 5-4, 5-5, 6-2, 6-7
5-4
4-2, 4-3, 4-4, 4-7, 4-10, 5-2, 5-5
VS1403A032
VS1404B015
VS1405A015
VS1405A025
VS1405A032
926
784
378
435
468
16-61
16-61
16-61
16-61
16-61
17-7
17-7
17-7
10-6
6-2, 6-7
0-33
Rejstøík výrobkù
Objednací èísla Cena
2
3
4
5
8
9
10
11
Objednací èísla Cena
16-59
16-59
16-59
16-59
16-63
Y
93
157
39
31
167
16-63
16-63
8-8
9-5
16-4, 16-7, 16-8, 16-16, 16-24
Z
VST06-1/2B
VST06-11/2A
VST06-11/2B
VST06-11/4A
167
663
663
373
VST06-11/4B
373
VST06-1A
261
VST06-1B
261
VST06-2A
VST06-2B
VST06-3/4A
970
970
205
VST06-3/4B
205
VST06I-1/2A
VST06I-11/2A
VST06I-11/4A
2 297
6 390
5 671
VST06I-1A
VST06I-2A
VST06I-3/4A
4 954
14 000
2 800
VS1410A001
VS1410B001
VS1410C001
VS1410D001
VS2400B050
1 200
2 524
534
1 732
43
VS2400B080
VS2400B120
VS3295A015
VS5500A008
VST06-1/2A
6
7
Strana
16-30
16-30
16-30, 16-37
16-4, 16-7, 16-8, 16-16, 16-24
16-4, 16-7, 16-8, 16-24
16-4, 16-7, 16-8, 16-24
16-4, 16-7, 16-8, 16-19, 16-21, 16-24,
16-26, 16-27
Z11AS-1B
Z11S-A
7 831
6 998
Z11S-B
6 998
16-30, 16-37
16-19, 16-21, 16-23, 16-26, 16-27,
16-29, 16-31, 16-34
16-19, 16-21, 16-23, 16-26, 16-27,
16-29, 16-31, 16-34
16-4, 16-7, 16-8, 16-19, 16-21, 16-24,
16-26, 16-27
16-4, 16-7, 16-8, 16-16, 16-19, 16-21,
16-24, 16-26, 16-27
16-4, 16-7, 16-8, 16-16, 16-19, 16-21,
Z121-1/2
Z121-3/8
Z74S-A
ZA76C-11/4
ZPFL1
841
825
4 513
1 495
990
16-24, 16-26, 16-27
16-4, 16-7, 16-8, 16-24
16-4, 16-7, 16-8, 16-24
16-4, 16-7, 16-8, 16-16, 16-19, 16-21,
16-24, 16-26, 16-27
ZR06F
ZR06K
ZR08-1
ZR08-11/2
ZR100FA
198
198
253
300
10 851
16-16, 16-17
15-5, 16-17
16-29
16-29
10-4
16-4, 16-7, 16-8, 16-16, 16-19, 16-21,
16-24, 16-26, 16-27
16-5
16-5
16-5
ZR10K-1
ZR10K-11/2
ZR10K-3/4
ZR125FA
ZR150FA
254
300
219
21 115
22 195
16-24, 16-27, 16-29, 16-35
16-24, 16-29, 16-35
16-19, 16-21, 16-24, 16-26, 16-35
10-4
10-4
ZR15MA
ZR200FA
ZR20MA
ZR25FA
ZR25MA
2 223
26 952
2 256
2 700
2 280
10-4
10-4
10-4
10-4
10-4
ZR32FA
ZR32MA
ZR40FA
ZR40MA
ZR50FA
2 969
2 355
3 078
2 614
3 841
10-4
10-4
10-4
10-4
10-4
ZR65FA
ZR80FA
4 663
8 086
10-4
10-4
1 276
8 791
12
13
14
0-34
1-2
2-15
7 831
7 831
7 831
16-5
16-5
16-5
15-5
X
X121-AA
11 994
11 872
Z11AS-1/2A
Z11AS-1/2B
Z11AS-1A
W
WS300NK
Y5112ZN_TU1
YZ667A1011
Strana
www.honeywell.cz/acs
15-6
15-6
15-6
16-33
16-27
1-5
Ekvitermní regulátory
Ekvitermní regulátory pro kotelny
Alarmy a detektory plynù
Strana
1-2
1-5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ekvitermní regulátory pro kotelny
Ekvitermní regulátory pro kotelny
1
Ekvitermní regulátor a kaskádový øadiè kotlù AX
Øada ekvitermních regulátorù AX je vhodná pro regulaci malých a støedních kotelen èinžovních domù,
komerèních budov a výrobních prostor, s možností pružného rozšiøování systému o další zdroje tepla
a topné okruhy. Regulátor umožòuje využití mnoha speciálních funkcí a nastavení, které zvyšují
komfort, hospodárnost a spolehlivost øízení otopných soustav. Možnost dálkového monitorování
celého systému øeší bez kompromisù øízení bezobslužných kotelen. Archivace provozních údajù
umožní servisním organizacím velmi snadnou diagnostiku pøípadných poruch v kotelnì. Regulátor
AX5100HG mùže být použit pro regulaci kaskády kotlù, pøímého topného okruhu, smìšovaného
okruhu, cirkulaèního èerpadla a ohøevu teplé vody (TUV).
Hlavní rysy:
• Jednoduché ovládání pomocí 4 tlaèítek a dvouøádkového podsvíceného LCD displeje
• Jednoduchá a intuitivní struktura menu
• 6 výstupních relé (beznapì¤ové kontakty)
• 8 vstupù (analogové i digitální)
• Ukládání individuálních funkcí
• Použitelné samostatnì i jako souèást soustavy (XIB bus sbìrnice)
• LED indikátor stavu relé (otevøeno / uzavøeno)
• Dálkové øízení (modem)
• Informace o poruchách (fax spojený s PC)
2
3
4
5
6
7
8
Maximální teplota okolí
40 oC
Napájení
230 Vac; 6 VA
Popis sbìrnicového systému
XIB Bus
Fyzické výstupy
6
Typy pøipojitelných snímaèù
NTC 10kOhm
Certifikace výrobku
CE
Rozmìry (VxŠxH)
165 mm; 205 mm; 55 mm
Montáž
Nástìnné provedení
Hmotnost
700 g
Ekvitermní regulátor AX
Popis výrobku
Kaskádový øadiè AX5100HG (kompletní sada vèetnì èidel)
Zónový regulátor AX5112ZN (kompletní sada vèetnì èidel)
9
10
11
12
13
14
1-2
www.honeywell.cz/acs
Objednací èísla
E.Y5100HG-T_U1
Y5112ZN_TU1
Cena
18 900
11 994
Ekvitermní regulátory pro kotelny
Ekvitermní regulátor SMILE SDC pro vytápìní a výmìníkové stanice
1
Ekvitermní regulátor SMILE s mikroprocesorem a s 15 nastavitelnými úrovnìmi parametrù.
Pro všechny aplikace vytápìní a výmìníkových stanic s:
• pøímým topným okruhem a/nebo smìšovanými topnými okruhy
• libovolnými kotli (OpenTherm)
• ohøevem teplé vody (TUV)
• ventilem na výmìníkové stanici
2
Nastavení
Nastavení regulátoru pro zvolené aplikace je možné zadáním èísla
hydraulického schématu nebo bez zadání èíselného kódu pouze
úpravou parametrù
Režimy èinnosti
Vytápìní s èasovým programem a bez èasového programu, útlumový
režim, letní provoz, manuální režim, režim automatického ovládání
Funkce hodin
Vytápìní s vlastním týdenním èasovým programem, ohøev teplé vody
s týdenním èasovým programem, 15 prázdninových period
Krytí
IP30
Maximální teplota okolí
50 oC
Napájení
230 Vac; 5,8 VA
Baterie
obsahuje 3VLi
Popis sbìrnicového systému
Fyzické výstupy
3
5
• Honeywell sbìrnicový systém s max. 5 SMILE regulátory a 3
pokojovými jednotkami pro nastavení žádané teploty na každý
regulátor; max. délka sbìrnice 100 m; regulátor lze využívat
autonomnì.
• OpenTherm pro všechny modely, kromì SDC3-40..
6
Reléové SPST spínací výstupy s max. zatížením 2A, 250V
• Standardní reléové výstupy jsou vhodné pro ovládání èerpadel a
pohonù smìšovacích ventilù, pohony smìšovacích ventilù
vyžadují 2 výstupy
• Funkce variabilních výstupù je závislá na nastavení parametrù
7
Typy pøipojitelných snímaèù
NTC 20 kohm
Další popis
Jeden vstup na regulátoru mùže být použit jako impulsní. Tímto
zpùsobem mùže být napø. zaznamenáván poèet provozních hodin.
8
Montáž do panelu, VxŠxH = 96x144x75 mm; Jazykové verze a dokumentace: Rumunština,
Ruština, Polština, Maïarština, Èeština, Tureètina, Angliètina
Výstup kotle
Topný okruh
jednostupòový
èerpadlo
–
1x: smìšovací
ventil + èerpadlo
1x: smìšovací
ventil + èerpadlo;
èerpadlo
1x: smìšovací
ventil + èerpadlo;
èerpadlo
2x: smìš.
ventil + èerpadlo;
èerpadlo
jedno/
dvoustupòový
jedno/
dvoustupòový
jedno/
dvoustupòový
4
9
Teplá
užitková voda
nabíjecí
èerpadlo
–
Pøídavný
výstup
–
Fyzické
vstupy
4 (1 var.)
Objednací èísla
Cena
SDC3-10N
8 177
–
4 (1 var.)
SDC3-40N
8 177
nabíjecí
èerpadlo
–
6 (3 var.)
SDC7-21N
11 060
nabíjecí
èerpadlo
2 variabilní
11 (3 var.)
SDC9-21N
12 022
nabíjecí
èerpadlo
2 variabilní
12 (3 var.)
SDC12-31N
13 943
10
11
12
13
14
1-3
Ekvitermní regulátory pro kotelny
Snímaèe teploty
1
2
3
Snímaè venkovní teploty, NTC20k, rozsah -40 až 60 °C, IP30
AF20
685
Pøíložný / venkovní snímaè teploty NTC20
T7414C1012
548
Pøíložný snímaè teploty, NTC20k, 0...110°C, IP30
VF20A
741
Jímkový snímaè teploty R 1/2" 135mm, NTC20k, -25...130°C
VF20T
1 026
Jímkový snímaè teploty R 1/2" 300mm, NTC20k, -25...130°C
VF20L
1 232
Kotlový snímaè teploty vody NTC20k, rozsah -20..100°C, IP62
KTF20
411
Prostorový snímaè teploty, NTC20k, rozsah 10..35°C, IP30,
montáž na zeï
RF20
819
Prostorová jednotka s teplotním snímaèem, noèní, denní a auto spínaè
Prostorová jednotka pro východní Evropu
4
SDW10EE
3 429
5
6
Digitální prostorová jednotka, teplotní snímaè, pøístup k funkcím regulátoru
SDW30N
6 250
Pøipojovací modul SMILE pro montáž na stìnu
SWS-12
3 654
Pøipojovací modul SMILE pro montáž do panelu
SCS-12
2 695
Pøipojovací svorkovnice pro regulátor SMILE, 10 sad
TBS-SMILE
5 890
Digitální prostorová jednotka pro východní Evropu
Pøíslušenství pro pøipojení regulátoru
7
8
9
10
11
12
13
14
1-4
www.honeywell.cz/acs
Alarmy a detektory plynù
Alarmy a detektory plynù
1
Detektor oxidu uhelnatého SF450EN
Detektor úniku oxidu uhelnatého umožòuje zjistit pøítomnost oxidu uhelnatého ve vzduchu. Detektor
umožòuje zjistit obsah oxidu uhelnatého od hodnoty 50 ppm.
Detektor zjiš¤uje obsah oxidu uhelnatého ve vzduchu. Pøístroj se instaluje v místnostech, které obsahují
spotøebiè paliva. Pøístroj musí být ve vzdálenosti 1 - 3 m od možného zdroje CO. Detektor obsahuje
zvukovou i vizuální indikaci obsahu CO.
Certifikace výrobku
CE certifikát
Další popis
Princip detekce: Elektrochemnická komùrka
• Úrovnì alarmu: 50 ppm po dobu 60 až 90 minut, 100 ppm po dobu
10 až 40 minut, 300 ppm ménì než 3 minuty
• Napájení bateriemi
• Životnost 6,5 roku
Objednací èísla
2109B0181SECZ
Cena
1 250
2
3
4
Detektor hoølavých plynù ZPFL
5
Detektor úniku hoølavých plynù umožòuje urèit rozsah a místo hoølavých plynù: zemního plynu,
metanu, propanu, butanu, LPG a LNG. Detektor je vybaven optickou a akustickou signalizací.
Alarm je urèen k použití v samostatných bytových jednotkách. Mùže být použit v bytech, domech,
ale nesmí být instalován ve venkovních prostorách.
6
Certifikace výrobku
CE certifikát
Další popis
Provedení do ruky
• Lehký, skladný, cenovì dostupný
• Jednoduché ovìøení provozuschpnosti
Objednací èísla
ZPFL1
7
Cena
990
8
9
10
11
12
13
14
1-5
1-6
www.honeywell.cz/acs
Prostorové a pøíložné termostaty
Mechanické prostorové termostaty
Digitální prostorové termostaty
Digitální dvouzónový regulátor
Programovatelné termostatické hlavice
Strana
2-2
2-7
2-15
2-17
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Mechanické prostorové termostaty
Mechanické prostorové termostaty
T4360A - Mechanický prostorový termostat protimrazové ochrany, 230Vac,
spínací SPST kontakty
Mechanický prostorový termostat protimrazové ochrany.
Používá se pro protimrazovou ochranu budov, vnitøního vybavení a venkovního potrubí.
2
3
4
5
6
7
Certifikace výrobku
CE
Krytí
IP30
Maximální tlouš¤ka vodièù
4 mm2
Vhodné pro
protimrazovou ochranu
Rozsah teplotního nastavení
0 ... 20 oC
Pevná hystereze
1 oC
Teplotní snímaè
olejová náplò
Umístìní èidla
vestavìné
Topné tìlísko
ne
Vytápìní / chlazení
pouze vytápìní
Charakteristika a zatížitelnost
kontaktù spínaèe
10(3) A
Kryt proti nedovolené
manipulaci
ano
Jazyk specifikace
vícejazyèný
Ochrana proti úrazu elektrický
proudem
dvojitá izolace
Rozmìry (VxŠxH)
83 mm; 83 mm; 40 mm
Další popis
Pro protimrazovou ochranu potrubí je nutné pøipojit pøíložný termostat
na potrubí L641B1004. T4360A reguluje vytápìní v závislosti na
snížené teplotì a L641B vypne vytápìní, když se potrubí ohøeje.
Objednací èísla
T4360A1017
8
9
10
11
12
13
14
2-2
www.honeywell.cz/acs
Cena
670
Mechanické prostorové termostaty
T4360BCEF - Mechanický prostorový termostat pro vytápìní, 230Vac,
spínací SPST kontakty
Mechanický prostorový termostat.
Pro regulaci prostorové teploty v otopných systémech s plynovým ventilem, zónovým ventilem,
obìhovým èerpadlem, ventilátorem, kotlem atd.
Certifikace výrobku
CE
Krytí
IP30
Maximální tlouš¤ka vodièù
4 mm2
Vhodné pro
elektrické vytápìní
Rozsah teplotního nastavení
10 ... 30 oC
Pevná hystereze
1 oC
Teplotní snímaè
olejová náplò
Umístìní èidla
vestavìné
Topné tìlísko
ne
Vytápìní / chlazení
pouze vytápìní
Charakteristika a zatížitelnost
kontaktù spínaèe
16 A
3
4
5
Jazyk specifikace
vícejazyèný
Ochrana proti úrazu elektrický
proudem
dvojitá izolace
Rozmìry (VxŠxH)
83 mm; 83 mm; 40 mm
Další popis
kontrolku lze zapojit pro zobrazení provozního stavu vytápìní.
Funkce indikátoru
–
vytápìní sepnuto
2
6
Objednací èísla
T4360B1007
T4360B1031
Cena
614
692
7
8
9
10
11
12
13
14
2-3
Mechanické prostorové termostaty
T6360 - Mechanický prostorový termostat pro vytápìní nebo chlazení, 230 Vac,
pøepínací SPDT kontakty
Mechanický prostorový termostat.
Pro regulaci prostorové teploty v otopných a chladících systémech s plynovým ventilem, zónovým
ventilem, obìhovým èerpadlem, ventilátorem, kotlem atd.
2
3
4
5
6
Certifikace výrobku
CE
Krytí
IP30
Charakteristika a zatížitelnost
kontaktù spínaèe
pøepínací SPDT kontakty, 230 Vac, vytápìní 10 A (odporová zátìž), 3
A (induktivní zátìž); chlazení 6 A (odporová zátìž), 2 A (induktiní zátìž)
Maximální tlouš¤ka vodièù
4 mm2
Rozsah teplotního nastavení
10 ... 30 oC
Pevná hystereze
1 oC
Teplotní snímaè
olejová náplò
Umístìní èidla
vestavìné
Vytápìní / chlazení
vytápìní nebo chlazení
Jazyk specifikace
vícejazyèný
Ochrana proti úrazu elektrický
proudem
dvojitá izolace
Rozmìry (VxŠxH)
83 mm; 83 mm; 40 mm
Další popis
kontrolku lze zapojit pro zobrazení provozního stavu nebo jiných
funkcí.
Topné tìlísko
–
•
•
7
8
9
10
11
12
13
14
2-4
www.honeywell.cz/acs
Funkce indikátoru
závislé na pøipojení
–
závislé na pøipojení
Objednací èísla
T6360A1012
T6360B1002
T6360B1010
Cena
678
614
700
Mechanické prostorové termostaty
T8360 - Mechanický prostorový termostat pro vytápìní, 24Vac, spínací SPST kontakty
Mechanický prostorový termostat s pozlacenými spínacími kontakty a vestavìným 18 ohmovým
odporem. Pro nízkonapì¤ovou regulaci v otopných systémech se zónovým ventilem, obìhovým
èerpadlem, kotlem atd.
2
Certifikace výrobku
CE
Krytí
IP30
Charakteristika a zatížitelnost
kontaktù spínaèe
Spínací SPST kontakty, 24Vac, 88..127 mA pøi zapojené odporové
zátìži
Maximální tlouš¤ka vodièù
4 mm2
3
oC
Rozsah teplotního nastavení
10 ... 30
Pevná hystereze
1 oC
Teplotní snímaè
olejová náplò
Umístìní èidla
vestavìné
Topné tìlísko
ano
Vytápìní / chlazení
pouze vytápìní
Jazyk specifikace
vícejazyèný
Ochrana proti úrazu elektrický
proudem
dvojitá izolace
Rozmìry (VxŠxH)
83 mm; 83 mm; 40 mm
Další popis
10..500 mA v pøípadì nepøipojené odporové zátìže v sérii na svorku
1.
4
5
Objednací èísla
T8360A1000
Cena
691
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2-5
Mechanické prostorové termostaty
L641 - Pøíložný termostat, 230Vac, pøepínací SPDT kontakty
Termostat L641 je urèen pro povrchovou montáž na zásobnících TUV nebo na potrubí.
Termostat L641B je možné instalovat pøímo na potrubí pro sledování maximální teploty, minimální
teploty nebo jako protimrazová ochrana otopného systému. Možné použití pro automatické pøepínání
vytápìní/chlazení v kombinaci s mechanickými termostaty a s XE99 u FCU jednotek.
2
Certifikace výrobku
3
4
5
Krytí
IP30
Charakteristika a zatížitelnost
kontaktù spínaèe
Pøepínací SPDT kontakty, 230Vac, 4 A (odporová zátìž), 2 A
(induktivní zátìž)
Pøipojení vodièù
Svorky (x3)
Maximální tlouš¤ka vodièù
1,5 mm2
Pevná hystereze
10 oC
Teplota média
0 ... 95 oC
Okolní teplota
0 ... 70 oC
Teplotní snímaè
bimetal
Rozmìry (VxŠxH)
79 mm; 44 mm; 54 mm
Další popis
Termostaty jsou dodávány vèetnì montážního lanka (L641A) nebo
montážních spon na potrubí (L641B).
• Nastavení teploty šroubovákem s možností použití dodávaného
nastavovacího knoflíku (L641A).
• Krytka stupnice (L641B).
6
Vhodné pro
7
Pøíložný termostat
Pøíložný termostat
pro nízké teploty
Pøíložný termostat
pro vyšší teploty
8
9
10
11
12
13
14
2-6
CE
www.honeywell.cz/acs
Rozsah
teplotního
nastavení
oC
40 ... 80
2 ... 40
50 ... 95
Montáž
zaøízení
Kryt proti
nedovolené
manipulaci
Objednací èísla
Cena
na nádrž
pøipáskování
k trubce
pøipáskování
k trubce
–
podporován
L641A1039
L641B1004
835
1 032
podporován
L641B1012
1 032
Digitální prostorové termostaty
Digitální prostorové termostaty
Digitální prostorový termostat DT90
Digitální prostorový termostat vybavený velkým LCD displejem umožòuje jednoduché pøehledné
ovládání.
Pro regulaci prostorové teploty ve vytápìcích systémech s kotlem, zónovým ventilem, obìhovým
èerpadlem atd.
Certifikace výrobku
2
CE
Krytí
IP30
Charakteristika a zatížitelnost
kontaktù spínaèe
pøepínací SPDT kontakty, 24..230 Vac, 8 A (odporová zátìž), 2 A
(induktivní zátìž)
Pevná hystereze
0,6 K
Zdroj napájení
bateriové napájení, 2 x 1,5 V AA Alkalické baterie
Životnost baterií
minimálnì 1 rok
Maximální tlouš¤ka vodièù
2,5 mm2
3
4
o
Rozsah teplotního nastavení
5 ... 35 C
Výstupní signál
zap/vyp
Teplotní snímaè
NTC10k
Umístìní èidla
vestavìné
Vytápìní / chlazení
pouze vytápìní
5
Jazyk specifikace
vícejazyèný
Ochrana proti úrazu elektrický
proudem
dvojitá izolace
Rozmìry (VxŠxH)
88 mm; 83 mm; 32 mm
Další popis
Další vlastnosti:
• atraktivní moderní design, který neruší v žádném interiéru
• jednoduchá obsluha
• nastavování požadované teploty eliminuje nechtìné zadání teploty
a její nechtìnou zmìnu
• v pøípadì vypnutí termostatu se aktivuje funkce protimrazové
ochrany
Provedení
Digitální termostat
Digitální termostat s ECO módem
6
Objednací èísla
DT90A1008
DT90E1012
Cena
1 211
1 442
7
8
9
10
11
12
13
14
2-7
Digitální prostorové termostaty
Bezdrátový prostorový termostat DT92
Termostat DT92 se skládá z termostatu a reléové jednotky, které mezi sebou obousmìrnì bezdrátovì
komunikují. Tento termostat není programovatelný, obsahuje velký LCD displej a je možno ho ovládat
pomocí tøí tlaèítek.
Pro ovládání kotlù, zónových ventilù, èerpadel, termoelektrických pohonù
a FCU jednotek.
• termostat obsahuje samouèící se TPI Fuzzy logiku
• nastavitelné pásmo proporcionality
• nastavitelný èas sepnutí/vypnutí
• protimrazová ochrana
• teplotní omezení
• instalaèní mód
• kontrola síly signálu
2
3
4
5
Certifikace výrobku
CE
Krytí
IP30
Charakteristika a zatížitelnost
kontaktù spínaèe
jednotka relé s SPDT-kontaktem 24..230 Vac, zátìž 5 A odporová, 3
A induktivní; bezpotenciálový kontakt
Zdroj napájení
6
• jednotka relé: 230 V, 1 VA
• napájení termostatu: baterie 2 x 1,5 V AA alkalické
Životnost baterií
minimálnì 2 roky
Maximální tlouš¤ka vodièù
2,5 mm2
Rozsah teplotního nastavení
5 ... 35 oC
Výstupní signál
zap/vyp
Funkce ruèního ovládání
-vyp/standby, -nastavení, -ECO
7
Zobrazované funkce
8
termostat:
• prostorový termostat, nastavení, mód vyp/standby, stav relé, RF
komunikace, mód ECO a èasovaè
• protimrazová ochrana, vnitøní chyba, indikace baterií, indikace
ztráty komunikace
Indikace LED
jednotka relé:
• zelená LED pro zobrazení stavu relé zap/vyp, test pøenosu
• èervená LED pro indikaci stavu pøi párování s jednotkou relé, ztráta
komunikace
Ochrana proti úrazu elektrický
proudem
dvojitá izolace
Rozmìry (VxŠxH)
92 mm; 90 mm; 27/30,5 mm
9
Termostat s reléovou jednotkou
10
Provedení
standard
s tlaèítkem ECO
11
12
13
14
2-8
www.honeywell.cz/acs
Objednací èísla
DT92A1004
DT92E1000
Cena
4 500
4 500
Digitální prostorové termostaty
Sedmidenní programovatelný prostorový termostat CM507
Termostat CM507 je urèen k èasovì a teplotnì øízené regulaci otopných systémù domù a bytù. Lze jej
využít ve spojení s plynovými, olejovými a kombinovanými kotli. Termostat CM507 má velký LCD
displej a jednoduché rozmístìní ovládacích prvkù umožòující snadnou instalaci a obsluhu. Zaøízení je
vhodné pro uživatele, kteøí touží po pøesné a spolehlivé regulaci teploty s možností programování a
jednoduchým ovládáním.
Používá se k ovládání kombinovaných, plynových nebo olejových kotlù, obìhových èerpadel,
termoelektrických pohonù, zónových ventilù, pøímotopných elektrických tìles v otopných systémech.
Zdroj napájení
Bateriové napájìní, 2 x 1,5 V AA Alkalické baterie souèástí dodávky
Životnost baterií
Minimálnì 2 roky
Charakteristika a zatížitelnost
kontaktù spínaèe
Spínací SPST kontakty, 24..230 V, 50..60 Hz, 0,5..5 A (odporová
zátìž), 0,5..2 A (induktivní zátìž)
Maximální tlouš¤ka vodièù
2,5 mm2
Rozsah teplotního nastavení
5 ... 35 oC
Pøesnost øízení teploty
0,5 oC
Øídící funkce
Proporcionálnì integraèní (PI)
Rozlišení nastavení èasu
Èas - 1 minuta, èasový program - kroky po 10 minutách
Vytápìní / chlazení
pouze vytápìní
Funkce ruèního ovládání
Manuální teplotní nastavení (MAN) a funkce protimrazové ochrany
(OFF)
Rozmìry (VxŠxH)
88,5 mm; 133 mm; 26 mm
Standardní èasový formát
displeje
24 h
Dovolená
ano
Teplotní nastavení pro den
4
Jazyk na ovládacím panelu
Holandsky
Jazyk specifikace
CZ, PL, SK, HU, RO, RU
Další popis
2
3
4
5
6
7
• Použitý èasový program je uložen v EEPROM
• Servisní režim pro nastavení
8
Sedmidenní program
Objednací èísla
CMT507A1007
Cena
1 367
9
10
11
12
13
14
2-9
Digitální prostorové termostaty
Sedmidenní programovatelný prostorový termostat CM707
CM707 je moderní programovatelný prostorový termostat založený na osvìdèené jednoduché filozofii
použité u CM27. Velký LCD displej, rozmístìní tlaèítek a novì instalované ‘OK’ tlaèítko usnadòují
instalaci a následnou obsluhu.
Používá se k ovládání kombinovaných, plynových nebo olejových kotlù, obìhových èerpadel,
termoelektrických pohonù, zónových ventilù, pøímotopných elektrických tìles v otopných systémech.
2
3
4
5
6
7
Zdroj napájení
Bateriové napájìní, 2 x 1,5 V AA Alkalické baterie souèástí dodávky
Životnost baterií
Minimálnì 2 roky
Charakteristika a zatížitelnost
kontaktù spínaèe
Pøepínací SPDT kontakty, 24..230 V, 50..60 Hz, 0,5..5 A (odporová
zátìž), 0,5..2 A (induktivní zátìž)
Maximální tlouš¤ka vodièù
2,5 mm2
Rozsah teplotního nastavení
5 ... 35 oC
Pøesnost øízení teploty
0,5 oC
Øídící funkce
Proporcionálnì integraèní (PI)
Rozlišení nastavení èasu
Èas - 1 minuta, èasový program - kroky po 10 minutách
Vytápìní / chlazení
pouze vytápìní
Funkce ruèního ovládání
Manuální teplotní nastavení (MAN) a funkce protimrazové ochrany
(OFF)
Rozmìry (VxŠxH)
88,5 mm; 133 mm; 26 mm
Standardní èasový formát
displeje
24 h
Dovolená
ano
Teplotní nastavení pro den
4
Jazyk na ovládacím panelu
Anglicky
Jazyk specifikace
CZ, PL, SK, HU, RO, RU
Další popis
8
• Použitý èasový program je uložen v EEPROM
• Servisní režim pro detailní nastavení
Sedmidenní program
Objednací èísla
CMT707A1011
9
10
11
12
13
14
2-10
www.honeywell.cz/acs
Cena
2 020
Digitální prostorové termostaty
Sedmidenní programovatelný prostorový termostat CM907
CM907 je moderní programovatelný prostorový termostat založený na osvìdèené jednoduché filozofii
použité u CM67. Extrémnì velký dynamický LCD displej s podsvícením, rozmístìní tlaèítek a novì
instalované ‘OK’ tlaèítko usnadòují instalaci a následnou obsluhu.
Používá se k ovládání kombinovaných, plynových nebo olejových kotlù, obìhových èerpadel,
termoelektrických pohonù, zónových ventilù, pøímotopných elektrických tìles nebo pro
vzduchotechnické jednotky.
Zdroj napájení
Bateriové napájení, 2 x 1,5 V AA, alkalické baterie jsou souèástí
dodávky
Životnost baterií
Minimálnì 2 roky, v menších aplikacích 3 roky
Charakteristika a zatížitelnost
kontaktù spínaèe
Pøepínací SPDT kontakty, 24..230 V, 50..60 Hz, 0,5..8 A (odporová
zátìž), 0,5..3 A (induktivní zátìž)
Maximální tlouš¤ka vodièù
2,5 mm2
Rozsah teplotního nastavení
5 ... 35 oC
Pøesnost øízení teploty
0,5 oC
Øídící funkce
Proporcionálnì integraèní (PI)
Teplotní nastavení pro den
6 nezávislých teplotních nastavení
Rozlišení nastavení èasu
Èas - 1 minuta, èasový program - kroky po 10 minutách
Vytápìní / chlazení
vytápìní nebo chlazení
Funkce ruèního ovládání
Manuální teplotní nastavení (MAN) a funkce protimrazové ochrany
(OFF)
Rozmìry (VxŠxH)
89 mm; 133 mm; 26 mm
Dovolená
ano
Optimalizace
ano
Standardní èasový formát
displeje
24 h
Tlaèítko Party
ano
Funkce denní pøestávky
ano
Jazyk na ovládacím panelu
Anglicky
Jazyk specifikace
CZ, SK, PL
Další popis
2
3
4
5
6
7
8
• Podsvícený LCD displej
• Automatická zmìna mezi letním a zimním èasem
• Použitý èasový program je uložen v EEPROM
• Vstup pro pøipojení oddìleného teplotního èidla nebo èidla
venkovní teploty
• Vstup pro pøipojení telefonního terminálu
• Servisní režim pro detailní nastavení
9
10
Sedmidenní program
Popis výrobku
Programovatelný prostorový termostat CM907
Sada programovatelného prostorového termostatu CM907, svorkovnice a GSM
ovladaèe pro ovládání pøes telefon
Objednací èísla
CMT907A1074
Set-VM-RF-01
Cena
2 691
6 536
11
12
Pøíslušenství
Oddìlené teplotní èidlo pro CM907
F42010972 001
939
Èidlo venkovní teploty pro CM907
F42010971 001
470
Svorkovnice pro pøipojení telefonního terminálu k CM907
F42010977 001
79
13
14
2-11
Digitální prostorové termostaty
Bezdrátový sedmidenní programovatelný prostorový termostat CM727RF
Regulátor CM727 je urèen pro automatické øízení otopných nebo chladících soustav v rodinných
domech, bytech a podobnì, dle nastaveného èasového a teplotního programu. Sada bezdrátového
regulátoru teploty CM727 obsahuje pokojovou jednotku CMT727A a reléovou jednotku R6660D
(HC60NG). K pokojové jednotce není nutné instalovat žádná kabelová vedení. Je zapotøebí pouze
vedení mezi reléovou jednotkou a regulovaným zaøízením (napø. kotlem) a instalovat pokojovou
jednotku na vhodném místì, kde spolehlivì funguje RF komunikace. Regulátor CM727 používá
spolehlivou RF komunikaci v pásmu 868MHz.
Používá se k ovládání kombinovaných plynových nebo olejových kotlù, obìhových èerpadel,
termoelektrických pohonù, zónových ventilù, pøímotopných elektrických tìles (<10A).
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Zdroj napájení
Pokojová jednotka CMT727: bateriové napájení, 2 x 1,5 V AA
Alkalické baterie jsou souèástí dodávky; reléová jednotka: sí¤ové
napájení 230 V, 50 Hz
Životnost baterií
Minimálnì 2 roky, v menších aplikacích 3 roky
Charakteristika a zatížitelnost
kontaktù spínaèe
Pøepínací SPDT kontakty, 24..230 Vac, 10 A odporovì, 3 A induktivnì
Certifikace výrobku
CE
Krytí
IP30 (pokojová i reléová jednotka)
Frekvence rádiové
komunikace
868 ... 868,6 MHz
Odolnost proti blokování
Tøída pøijímaèe 2 (ETSI EN300220-1 verze 1.3.1)
Maximální tlouš¤ka vodièù
2,5 mm2
Rozsah teplotního nastavení
0 ... 35 oC
Øídící funkce
Fuzzy Logic Algoritmus
Teplotní nastavení pro den
6
Rozlišení nastavení èasu
Èas - 1 minuta, èasový program - kroky po 10 minutách
Vytápìní / chlazení
vytápìní nebo chlazení
Funkce ruèního ovládání
Manuální teplotní nastavení (MAN) a funkce protimrazové ochrany
(OFF)
Dovolená
ano
Optimalizace
ne
Standardní èasový formát
displeje
24 h
Tlaèítko Party
ano
Funkce denní pøestávky
ano
Jazyk na ovládacím panelu
Anglicky
Jazyk specifikace
CZ, SK, PL
Další popis
Možnost nastavení až 4 nezávislých teplotních zmìn bìhem jednoho
dne
• Každá pokojová jednotka mùže být navázána na nìkolik reléových
jednotek (napø. pro regulaci nìkolik a topných panelù)
• Automatická zmìna mezi letním a zimním èasem
• Použitý èasový program je uložen v EEPROM
• Pøednastavená bezdrátová RF komunikace mezi pokojovou
jednotkou a reléovou jednotkou
• Servisní režim pro detailní nastavení
11
12
Sedmidenní program
13
Prostorový termostat s reléovou jednotkou
Objednací èísla
CMT727D1016
Cena
2 800
R6660D1009
3 494
Reléová jednotka HC60NG
Reléová jednotka
14
2-12
www.honeywell.cz/acs
Digitální prostorové termostaty
Bezdrátový sedmidenní programovatelný prostorový termostat CM927RF
CM927RF je moderní bezdrátový programovatelný prostorový termostat založený na osvìdèené
jednoduché filozofii použité u CM67NG. Extrémnì velký dynamický LCD displej s podsvícením,
rozmístìní tlaèítek a novì instalované ‘OK’ tlaèítko usnadòují instalaci a následnou obsluhu.
Používá se k ovládání kombinovaných, plynových nebo olejových kotlù, obìhových èerpadel,
termoelektrických pohonù, zónových ventilù, pøímotopných elektrických tìles nebo pro
vzduchotechnické jednotky.
Zdroj napájení
2
Pokojová jednotka CMT927B: bateriové napájení, 2 x 1,5 V AA
Alkalické baterie jsou souèástí dodávky; reléová jednotka: sí¤ové
napájení 230 V, 50 Hz
3
Životnost baterií
Minimálnì 2 roky, v menších aplikacích 3 roky
Charakteristika a zatížitelnost
kontaktù spínaèe
Pøepínací SPDT kontakty, 24..230 Vac, 10 A odporovì, 3 A induktivnì
Certifikace výrobku
CE
Krytí
IP30 (pokojová i reléová jednotka)
Frekvence rádiové
komunikace
868 ... 868,6 MHz
Odolnost proti blokování
Tøída pøijímaèe 2 (ETSI EN300220-1 verze 1.3.1)
Maximální tlouš¤ka vodièù
2,5 mm2
Rozsah teplotního nastavení
0 ... 35 oC
Øídící funkce
Fuzzy Logic Algoritmus
Teplotní nastavení pro den
6
4
5
6
Rozlišení nastavení èasu
Èas - 1 minuta, èasový program - kroky po 10 minutách
Vytápìní / chlazení
vytápìní nebo chlazení
Funkce ruèního ovládání
Manuální teplotní nastavení (MAN) a funkce protimrazové ochrany
(OFF)
Dovolená
ano
Optimalizace
ano
Standardní èasový formát
displeje
24 h
Tlaèítko Party
ano
Funkce denní pøestávky
ano
Jazyk na ovládacím panelu
Anglicky
Jazyk specifikace
CZ, SK, PL
Další popis
7
8
9
• Podsvícený LCD displej
• Automatická zmìna mezi letním a zimním èasem
• Použitý èasový program je uložen v EEPROM
• Pøednastavená bezdrátová RF komunikace mezi pokojovou
jednotkou a reléovou jednotkou
• Servisní režim pro detailní nastavení
10
11
Sedmidenní program
Prostorový termostat s reléovou jednotkou
Objednací èísla
CMT927A1072
Cena
4 580
12
Reléová jednotka HC60NG
Reléová jednotka
R6660D1009
3 494
13
14
2-13
Digitální prostorové termostaty
Digitální programovatelný OpenTherm regulátor CR04
Pokojové jednotky série CR04 pøedstavují novou generaci digitálních pokojových jednotek s
programovatelným pokojovým regulátorem teploty využívající komunikaèní protokol OpenTherm. Tyto
jednotky mohou být použity jako hlavní souèást systému a nebo jako pøíslušenství k systémùm,
vybavených odpovídajícím rozhraním pro komunikaci s tímto typem jednotek.
Používá se k ovládání kotlù využívající komunikaèní protokol OpenTherm.
2
3
Zdroj napájení
Regulátor je napájen z kotle.
Rozsah teplotního nastavení
5 ... 35 oC
Øídící funkce
4
5
Rozlišení nastavení èasu
Èas - 1 minuta, èasový program - kroky po 10 minutách
Funkce ruèního ovládání
Manuální teplotní nastavení (MAN) a funkce protimrazové ochrany
(OFF)
Standardní èasový formát
displeje
24 h
Dovolená
ano
Teplotní nastavení pro den
4
Jazyk na ovládacím panelu
Anglicky
Jazyk specifikace
CZ, PL, SK, HU, RO, RU
Další popis
7-denní vytápìcí program, 7-denní program pro ohøev TUV
• zobrazení provozních stavù kotle
• 3 nastavitelné teplotní úrovnì, diagnostika poruch
• 5 základních topných programù pøednastavených z výroby
• možnost okamžité zmìny teploty
• automatický a ruèní provoz a režim vypnutí s protimrazovou
ochranou
• dálková kontrola a programování parametrù kotle, napájení
regulátoru z kotle
• dvouvodièové propojení s kotlem bez polarity
• ekvitermní funkce, optimalizace startu kotle
6
7
8
Sedmidenní program
Objednací èísla
CR11006
9
10
11
12
13
14
2-14
www.honeywell.cz/acs
Cena
3 292
Digitální dvouzónový regulátor
Digitální dvouzónový regulátor
Dvouzónový bezdrátový sedmidenní prostorový regulátor teploty CMZone CM67Z
CMZone je bezdrátový dvouzónový regulaèní systém pro regulaci
prostorové teploty v domech, bytech, malých kanceláøích apod. Systém
umožòuje pro každou zónu nastavení nezávislých èasových programù a
obsluhu z jednoho místa. Dvouzónový regulátor CM67Z je navržen tak,
aby zajiš¤oval automatickou regulaci otopných systémù obsahujících dvì
nezávislé teplotní zóny. Sedmidenní program pro každou zónu mùže být
zákazníkem nastaven tak, aby zajiš¤oval komfort a vyhovoval funkèním
požadavkùm každé zóny. Zónový regulátor pøedává požadované teploty
bezdrátovým hlavicím HR80 v zónì. Bezdrátové hlavice HR80 regulují
teplotu v každé místnosti individuálnì a zasílají požadavek na aktuální
potøebu tepla reléové jednotce HC60NG. Regulátor CM67Z mùže být také
využit k øízení zónového ventilu (pouze v zónì 1).
• Komfort: Už v žádných místnostech nebude moc velká zima a v ostatních veliké teplo - pøesnì
nastavené teploty v nastavený èas - pouze tam, kde chcete
• Pohodlí: Požadované teploty pro všechny místnosti celého domu mohou být nastavovány z jednoho
místa - každé otopné tìleso osazené termostatickým ventilem je na základì individuálního èasového
programu regulováno bezdrátovou hlavicí HR80. Každou bezdrdátovou hlavici je možné ovládat i
manuálnì.
• Úspora èasu: Jednoduchá instalace díky bezdrátové RF komunikaci
• Úspora nákladù: Koncept individuální zónové regulace na jednotlivých otopných tìlesech umožòuje
použití tohoto systému ve všech instalacích, aniž by byly nutné jakékoliv úpravy
Informace
Pro podrobnìjší informace navštivte: http://www.cm-zone.com
Jazyk specifikace
Èesky
Zahrnuje
1x CM67z + 3x HR80 + 1x HC60NG
Další popis
Certifikace CE. Dosah bezdrátové RF komunikace 30 m v obytné
budovì, frekvence RF komunikace je 868 MHz.
Objednací èísla
YZ667A1011
2
3
4
5
6
7
Cena
11 872
8
T6667Z1072
3 405
9
HR80
2 940
R6660D1009
3 494
Bezdrátový sedmidenní prostorový regulátor CM67Z
CM67z
Bezdrátová hlavice HR80
Bezdrátová hlavice
10
Reléová jednotka HC60NG
Reléová jednotka HC60NG
11
12
13
14
2-15
Digitální dvouzónový regulátor
Bezdrátová hlavice HR80
Termostatická hlavice HR80 mùže být bezdrátovì ovládaná pomocí øídící jednotky HCM200D nebo
regulátoru CM67z. Prostorová teplota mùže být nastavena pomocí øídící jednotky HCM200D a na
regulátoru. Na bezdrátové hlavici HR80 je zobrazena teplota a funkce popisující stav hlavice. Jelikož je
bezdrátová (868 MHz) komunikace oboustranná, ohøívaè mùže být øízen v závislosti na požadavku
vytápìní.
Bezdrátovou hlavici HR80 je možno nasadit ma bìžnì používané otopné systémy typu Honeywell,
Braukmann, MNG, Heimeier, Danfoss RA atd...
2
3
4
Øídící funkce
Øízení prostorové teploty, úspora energie, monitorovací funkce a
protimrazová ochrana
Funkce hodin
Pomocí øídící jednotky HCM200D: èasový program je volnì
programovatelný s denním/týdenním programem
Rozsah teplotního nastavení
8 ... 28 oC
Teplotní snímaè
NTC20k
Umístìní èidla
vestavìné
Teplota protimrazové ochrany 6 oC
5
6
Možnost vypínání
ano
Zdvih
3,2 mm
Baterie
obsahuje 2 x AA
Rozmìry (VxŠxH)
80 mm; 50 mm; 105 mm
Objednací èísla
HR80
7
Cena
2 940
Pøíslušenství
8
Napájení pro øídící jednotku HCM200D
HN10
Transformátor do krabice
HTU10
926
Transformátor do rozvadìèe
HTS10
2 679
9
10
11
12
13
14
2-16
www.honeywell.cz/acs
963
Programovatelné termostatické hlavice
Programovatelné termostatické hlavice
Programovatelná termostatická hlavice - Roomtronic HR40
Programovatelná termostatická hlavice HR40 je urèena k automatické regulaci teploty místnosti.
Teplotu místnosti øídí otevíráním nebo pøivíráním termostatického ventilu. HR40 pracuje ve dvou
teplotních úrovních (komfortní a úsporné). Èasový a teplotní program umožòuje snížit náklady na
vytápìní až o 30 % tím, že hlavice bude regulovat na komfortní teplotu v dobì, kdy jsou uživatelé doma
a sníží na úspornou teplotu v dobì, kdy jsou uživatelé mimo domov.
Programovatelnou termostatickou hlavici je možno nasadit na všechny bìžnì používané radiátorové
ventily napø.: Honeywell, Heimeier typ RA, Junkers, Landis Staefa, Herz.
Øídící funkce
Individuální èasový program umožòuje nastavení vlastního programu
pro vytápìní a nastavení pro každý den v týdnu, sledování všech
nastavených funkcí a protimrazovou ochranu; tímto lze snížit náklady
na minimum.
Funkce hodin
Programovatelná termostatická hlavice HR40 pracuje mezi dvìma
nastavitelnými teplotami - komfortní teplotou a úspornou teplotou v
závislosti na nastaveném èasovém programu.
Certifikace výrobku
CE
Rozsah teplotního nastavení
8 ... 28 oC
Teplotní snímaè
NTC20k
Umístìní èidla
vestavìné
2
3
4
5
Teplota protimrazové ochrany 6 oC
Možnost vypínání
ano
Zdvih
3,2 mm
Baterie
obsahuje 2 x AA
Rozmìry (VxŠxH)
80 mm; 50 mm; 105 mm
6
7
Termostatická hlavice
Popis výrobku
Programovatelná termostatická hlavice
Objednací èísla
HR40
Cena
2 272
8
Nástìnné moduly
Popis výrobku
Programovatelná termostatická hlavice s oddìlenou ovládací èástí a teplotním
èidlem, 7-denní program, propojovací kabel 5 m
Objednací èísla
HR40F
Cena
4 840
9
10
11
12
13
14
2-17
2-18
www.honeywell.cz/acs
Zónové regulaèní systémy
Vodièový zónový regulaèní systém Hometronic
Bezdrátový zónový regulaèní systém evohome
Strana
3-2
3-3
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Vodièový zónový regulaèní systém Hometronic
Vodièový zónový regulaèní systém Hometronic
Vodièový zónový regulaèní systém Hometronic
Zónový regulátor HCE40 je vhodný pro zónovou regulaci radiátorového nebo podlahového vytápìní/
chlazení až 15 teplotních zón. Každou zónu je možné individuálnì nastavit. Nastavení èasových
programù je možné v HCU23 pro jednu zónu (nebo použít jeden èasový program pro všechny zóny)
nebo centrálnì nastavit èasové programy až pro 15 zón v centrální øídící jednotce HCM100.
• Dvoutlaèítkové ovládání
• Pøepínaè pro pohony bez napìtí otevøené/uzavøené
• Kontrolní LED stavu jednotlivých zón
• Kontrolní LED stavu otevøení ventilu
• V kombinaci s centrální øídící jednotkou HCM100 možnost nastavení èasových programù až pro
15 zón
• Obsahuje pøipojení napájení
2
3
Nastavení
4
5
6
Fyzické vstupy
• 5 vstupù pro kombinaci prostorových èidel s korekcí HCW23 nebo
i s LCD displejem a èasovým programem HCU23
• Výstup pro pøepínaè vytápìní/chlazení
Fyzické výstupy
• 5 vstupù pro max. 10 pohonù MT4 konektory (více do max.
proudové zátìže)
• Vstup pro èerpadlové relé HREL1
• Analogová zpìtná vazba na zdroj tepla
Popis sbìrnicového systému
Sbìrnice RS485 pro spojení až 3 zónových regulátorù HCE40
Montáž
Na DIN lištu nebo na zeï
Svorkovnice
7
Algoritmus regulace založený na Fuzzy logice
• Pøipojení konektory
Napájení
230 Vac; 62 VA
Popis výrobku
Zónový regulátor pro 5 zón, fuzzy regulace, vodièové propojení
Zónový regulátor systému Hometronic
Objednací èísla
HCE40
Cena
9 837
HCM100
7 959
Èidlo prostorové teploty s možností posunu teploty o +/- 12 K,
pøipojení vodièi nebo kabelem HCV23
HCW23
1 104
Èidlo prostorové teploty s možností nastavení teplotního a èasového
programu, zobrazení teplot a èasù na displeji, vodièové pøipojení k
zónovému regulátoru HCE40, napájení bateriemi
HCU23
3 926
8
Centrální øídící jednotka
Centrální øídící jednotka HCM100, centrální øízení 15 zón, vodièové
propojení
9
Prostorová èidla
10
11
Pohony
12
Pøíslušenství
Termoelektrický pohon SmartT se sníženou spotøebou, 24V/50Hz, bez
proudu otevøen, zdvih 4 mm, otevírání/zavírání 6 min.
Pøipojovací kabel pro SmartT k HCE40 (balení po 5 kusech)
MT-CABLE-HCE
Èerpadlové relé
HREL1
13
14
3-2
MT4-024LC-NO
www.honeywell.cz/acs
667
704
4 044
Bezdrátový zónový regulaèní systém evohome
Bezdrátový zónový regulaèní systém evohome
Centrální øídicí jednotka evotouch
Centrální øídící jednotka evotouch je navržena pro centrální zónovou regulaci domù, bytù, penzionù,
kanceláøí apod. Jednotka evotouch bezdrátovì komunikuje ve frekvenèním pásmu 868MHz. Tím je
zajištìná komunikace se všemi prvky pro regulaci vytápìní/chlazení systému zónového vytápìní/
chlazení s HR80 a HCE80 a dále se všemi komponenty systému evohome. Díky modernímu designu a
modulové architektuøe mùže být evotouch konfigurovatelný a aktualizovatelný pro individuální
požadavky zákazníka. V jednotce je možné nastavení nezávislých èasových programù pro prvky
regulace vytápìní/chlazení až pro 8 teplotních zón. Veškerá nastavení jsou možná prostøednictvím
bezdotykového displeje. Centrální jednotka umožòuje vytvoøení speciálních nestandardních èasových
programù.
Další popis
Možnost využití jednotky pro systémy s otopnými tìlesy, podlahovým
vytápìním, ovládání smìšovacího ventilu, kotle a tepleného èerpadla.
• Možnost instalace na stìnu
• Napájení bateriemi 2x AA 1,2V NiMH
Popis výrobku
Øídící jednotka EvoTouch (systém EvoHome) - provedení bílé
Sada EvoHome pro 4 zóny (1x EvoTouch, provedení na stùl, napájecí adaptér + 4x
bezdrátová hlavice HR80)
Sada EvoHome pro 4 zóny (1x EvoTouch, provedení na stùl, napájecí adaptér + 4x
bezdrátová hlavice HR80 + reléová jednotka BRD90)
Sada provedení na stùl pro øídící jednotku EvoTouch, vè. napájecího adaptéru
Sada pro montáž øídící jednotky EvoTouch na zeï, vè. napájecího adaptéru
Objednací èísla
ATC928G1000
ATP924G1002
Cena
6 990
13 490
ATP924G1010
15 990
ATF100
ATF300
1 690
1 190
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
3-3
Bezdrátový zónový regulaèní systém evohome
Zónový regulátor pro systémy Hometronic a Evohome HCE80, HCC80, HCE80R,
HCC80R
Zónové regulátory jsou použitelné pro individuální zónovou regulaci prostorové teploty. Komunikace s
ostatními bezdrátovými komponenty ve frekvenèním pásmu 868 MHz. Aplikacemi jsou podlahové
vytápìní/chlazení a regulace otopných tìles. Každá zóna mùže být regulovatelná bezdrátovým
prostorovým èidlem s korekcí nebo bez korekce. Díky použitým komponentùm systému HCW82/
HCF82 je namìøená pokojová teplota pøenášena do zónového regulátoru. Základní konfigurace
každého regulátoru HCE80/HCC80/HCE80R a HCC80R je pro 5 zón, použitím rozšiøujícího modulu
HCS80 je možné rozšíøení na 8 zón.
• Dvoutlaèítkové ovládání
• Pøepínaè pro pohony bez napìtí otevøené/uzavøené
• Kontrolní LED stavu jednotlivých zón
• Kontrolní LED stavu otevøení ventilu
• Stálá kontrola bezdrátové RF komunikace
• Možné sbìrnicové propojení až 3 zónových regulátorù, pro tento systém staèí pouze jedna
integrovaná nebo externí anténa
2
3
4
Nastavení
5
• Pøipojení externí antény HRA80
• Vstup pro pøepínaè vytápìní/chlazení
Fyzické výstupy
• 15 konektorù pro pøipojení pohonù MT4-230 (jinak do max.
proudové zátìže)
• Výstup pro èerpadlové relé
• Analogová zpìtná vazba na zdroj tepla u zónových regulátorù
HCE80, HCC80, pøipojení do MCR, Panther, Tiger, Smile, Excel
• Reléová zpìtná vazba u zónových regulátorù HCE80R,
HCC80R(beznapì¤ový kontakt max. 42 V)
6
7
8
Algoritmus regulace založený na fuzzy logice
Fyzické vstupy
Montáž
Na DIN lištu nebo na zeï
Svorkovnice
Konektory s klipem
Napájení
230 Vac, 50Hz, 1750 VA s možností pøipojení èerpadla (max. 6 A)
Více informací
http://europe.hbc.honeywell.com/ufh/index.html
Analogová zpìtná vazba
Popis výrobku
Zónový regulátor pro 5 zón, bez antény, bezdrátová komunikace s CM67z,
HCM200D, HCW82 a HCF82, analogový výstup
Zónový regulátor pro 5 zón, integrovaná anténa, bezdrátová komunikace s CM67z,
HCM200D, HCW82 a HCF82, analogový výstup
9
10
Objednací èísla
HCE80
HCC80
Cena
8 490
10 081
Reléová zpìtná vazba
Popis výrobku
Zónový regulátor pro 5 zón, bez antény, bezdrátová komunikace s CM67z,
HCM200D, HCW82 a HCF82, reléový výstup
Zónový regulátor pro 5 zón, integrovaná anténa, bezdrátová komunikace s CM67z,
HCM200D, HCW82 a HCF82, reléový výstup
11
Objednací èísla
HCE80R
HCC80R
Cena
8 694
10 390
Pøíslušenství
12
Popis výrobku
Rozšiøující modul - zvýší u HCC80 a HCE80 poèet zón na 8
Prostorové èidlo, bezdrátová komunikace
Prostorové èidlo s korekcí +-12K , bezdrátová komunikace
Externí anténa - pro zónový regulátor HCE80
13
14
3-4
www.honeywell.cz/acs
Objednací èísla
HCS80
HCF82
HCW82
HRA80
Cena
2 642
2 264
2 568
1 581
Bezdrátový zónový regulaèní systém evohome
Další komponenty systému
Digitální programovatelný dvouzónový termostat CM67Z,
2 x 7-denní program
T6667Z1072
3 405
Bezdrátová hlavice HR80
HR80
2 940
Reléová jednotka HC60NG
R6660D1009
3 494
Termoelektrický pohon SmartT, 230V/50Hz, bez proudu otevøen,
zdvih 4 mm, otevírání/zavírání 2,5 min.
MT4-230-NO
667
Termoelektrický pohon SmartT, 230V/50Hz, bez proudu uzavøen,
zdvih 4 mm, otevírání/zavírání 2,5 min.
MT4-230-NC
667
2
Pohony
4
Regulátor pro ovládání smìšovacích ventilù HM80
Bezdrátový regulátor urèený pro ovládání smìšovacích ventilù instalovaných v systémech pro chlazení
nebo vytápìní. Regulátor pøijímá øídicí signály požadavku vytápìní bezdrátovì (RF 868,3 MHz) ze
systémù CM67RFMV, CM67z, Hometronic nebo evotouch.
Jednotka CM67RFMV poskytuje také nastavení minimální teploty média, dobu chodu pohonu, dobu
bìhu èerpadla a mód pro vytápìní nebo chlazení.
Výstupní signál
Øídící funkce
3
• 2x 230 V (3 A) ne kontaktech relé pro otevøení nebo uzavøení
smìšovacího ventilu (ne bezpotenciálový kontakt!)
• 230 V (3 A) na kontaktech relé pro sepnutí nebo vypnutí èerpadla
(ne bezpotenciálový kontakt!)
5
6
øízení prostorové teploty; øízení teploty vody (volitelné)
Funkce ruèního ovládání
tlaèítko pro zapnutí/vypnutí pohonu
Indikace LED
funkce smìšování zap./vyp.: èervená/zelená; sepnutí èerpadla:
zelená; a nìkolik chybných hlášení: èervená
Napájení
230 V;50Hz; max. 1380 VA
Vzdálenost pro radiovou
komunikaci
30 m
Odolnost proti blokování
Pøijímaè tøídy 2 (ETSI EN300220-1 verze 1.3.1)
Krytí
IP54
Montáž
na DIN lištu nebo na zeï
Rozmìry (VxŠxH)
161,5 mm; 121 mm; 46 mm
7
8
9
Regulátor
Popis výrobku
Regulátor pro smìšovací ventily
Objednací èísla
HM80
Cena
5 900
Objednací èísla
HMC80
HMC82
Cena
7 398
7 998
Sady
Popis výrobku
1x CM67RFMV, 1x HM80, 4x tìsnící kroužky pro kabely
1x CM67RFMV, 1x HM80, 4x tìsnící kroužky pro kabely, 1x T7414C1012
10
11
12
Dodateèné výrobky pro HM80
Prostorový termostat Chronotherm
CM67RFMV
3 287
Teplotní snímaè (volitelný)
T7414C1012
548
13
14
3-5
Bezdrátový zónový regulaèní systém evohome
Bezdrátová hlavice HR80
Termostatická hlavice HR80 mùže být bezdrátovì ovládaná pomocí øídící jednotky HCM200D,
evotouch nebo regulátoru CM67z. Prostorová teplota mùže být nastavena pomocí øídící jednotky
HCM200D, evotouch a na regulátoru. Na bezdrátové hlavici HR80 je zobrazena teplota a funkce
popisující stav hlavice. Jelikož je bezdrátová (868 MHz) komunikace oboustranná, ohøívaè mùže být
øízen v závislosti na požadavku vytápìní.
Bezdrátovou hlavici HR80 je možno nasadit ma bìžnì používané otopné systémy typu Honeywell,
Braukmann, MNG, Heimeier, Danfoss RA atd...
2
3
4
Øídící funkce
Øízení prostorové teploty, úspora energie, monitorovací funkce a
protimrazová ochrana
Funkce hodin
Pomocí øídící jednotky HCM200D: èasový program je volnì
programovatelný s denním/týdenním programem
Rozsah teplotního nastavení
8 ... 28 oC
Teplotní snímaè
NTC20k
Umístìní èidla
vestavìné
Teplota protimrazové ochrany 6 oC
5
6
7
Možnost vypínání
ano
Zdvih
3,2 mm
Baterie
obsahuje 2 x AA
Rozmìry (VxŠxH)
80 mm; 50 mm; 105 mm
Objednací èísla
HR80
Cena
2 940
Øídicí jednotka pro 1..8 zón evotouch
ATC928G1000
6 990
Digitální programovatelný dvouzónový termostat CM67z
T6667Z1072
3 405
Øídící jednotky
8
Pøíslušenství
9
10
Ochranný kryt pro HR80
HVS80
Napájecí zdroj pro HR80
HN40
2 133
548
Napájení pro øídící jednotku HCM200D
HN10
963
Transformátor do krabice
HTU10
926
Transformátor do rozvadìèe
HTS10
2 679
Dálkové ovládání systému Hometronic
HRD80
4 648
Adaptéry pro HR80
11
Vaillant
HCA1VEL
152
Oventrop
HU01
520
Herz HR
HU02
486
Danfoss RAV/RAVL/RA
EVA1-DANFOSS
244
12
13
14
3-6
www.honeywell.cz/acs
Bezdrátový zónový regulaèní systém evohome
Bezdrátový prostorový snímaè HCF82
Prostorový snímaè HCF82 je urèen pro mìøení prostorové teploty, která je bezdrátovì pøenášena do
nadøazeného øídicího systému (Hometronic nebo evotouch).
Pro snímání prostorové teploty
• Montáž na zeï
Certifikace výrobku
CE
Krytí
IP30
Zdroj napájení
Alaklické baterie 2x AAA
Životnost baterií
minimálnì 2 roky
2
3
mm2
Maximální tlouš¤ka vodièù
2,5
Rozsah teplotního nastavení
5 ... 35 oC
Indikace LED
Požadavek vytápìní
Ochrana proti úrazu elektrický
proudem
dvojitá izolace
Rozmìry (VxŠxH)
92 mm; 90 mm; 27/30,5 mm
Provedení
standard
4
5
Prostorový snímaè
Objednací èísla
HCF82
Cena
2 264
Bezdrátový prostorový snímaè s korekcí HCW82
Prostorový snímaè HCW82 je urèen pro mìøení prostorové teploty, která je bezdrátovì pøenášena do
nadøazeného øídicího systému (Hometronic nebo evotouch). Prostorový snímaè obsahuje koleèko pro
nastavení korekce požadované teploty.
Pro snímání prostorové teploty a nastavení korekce
• Montáž na zeï
Certifikace výrobku
6
7
8
CE
Krytí
IP30
Zdroj napájení
Alkalické baterie 2x AAA
Životnost baterií
minimálnì 2 roky
Maximální tlouš¤ka vodièù
2,5 mm2
Rozsah teplotního nastavení
5 ... 35 oC
Indikace LED
Požadavek vytápìní
Ochrana proti úrazu elektrický
proudem
dvojitá izolace
Rozmìry (VxŠxH)
92 mm; 90 mm; 27/30,5 mm
Provedení
standard
9
10
11
Prostorový snímaè
Objednací èísla
HCW82
Cena
2 568
12
13
14
3-7
Bezdrátový zónový regulaèní systém evohome
Reléová jednotka bezdrátovì ovládaná HC60NG
Reléová jednotka HC60NG je urèená pro spínání zdrojù tepla. V pøípadì, že systém evotouch vyšle
požadavek na sepnutí zdroje tepla, je signál bezdrátovì pøenesen do reléové jednotky, která zdroj tepla
sepne.
• Úspora èasu: Jednoduchá instalace díky bezdrátové RF komunikaci
2
3
Informace
Pro podrobnìjší informace navštivte: http://www.cm-zone.com
Jazyk specifikace
Èesky
Zahrnuje
1x HC60NG
Další popis
Certifikace CE. Dosah bezdrátové RF komunikace 30 m v obytné
budovì, frekvence RF komunikace je 868 MHz.
4
Objednací èísla
R6660D1009
Cena
3 494
5
OpenTherm komunikaèní jednotka R8810
6
Jednotka OpenTherm R8810A slouží pro komunikaci s kotlem prostøednictvím komunikaèního
protokolu OpenTherm. Jednotka R8810A umožòuje bezdrátovou komunikaci se systémem evohome.
V pøípadì, že je požadavek na vytápìní, vyšle øídicí jednotka evotouch signál do jednotky R8810A,
která transformuje øídicí signál do protokolu OpenTherm.
• Úspora èasu: Jednoduchá instalace díky bezdrátové RF komunikaci
• Možnost komunikace se zdroji tepla podporující komunikaèní protokol OpentHerm
7
Jazyk specifikace
Èesky
Zahrnuje
1x R8810A1018
Další popis
Certifikace CE. Dosah bezdrátové RF komunikace 30 m v obytné
budovì, frekvence RF komunikace je 868 MHz.
8
Objednací èísla
R8810A1018
9
10
11
12
13
14
3-8
www.honeywell.cz/acs
Cena
2 950
Termostatické hlavice a pohony
Termostatické hlavice
Termostatické hlavice pro veøejné prostory
Termostatické hlavice s dálkovým ovládáním
Omezovaèe teploty vratné vody
Termoelektrické pohony, servopohony
Strana
4-2
4-7
4-8
4-11
4-12
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Termostatické hlavice
Termostatické hlavice
Thera-4 (T3000 ) Termostatická hlavice
Termostatické hlavice Honeywell Thera-4 Classic jsou teplotnì øízené proporcionální regulátory bez
pomocné energie. Termostatická hlavice v kombinaci s termostatickým ventilem (TRV) regulují
pokojovou teplotu prostøednictvím regulace vtoku vytápìcí vody do otopného zaøízení.
• TRV jsou instalovány do vodních otopných soustav na vstupní nebo (ménì èasto) na výstupní
pøipojení u otopných tìles nebo jiných otopných zaøízení.
• Pokud jsou hlavice použity s urèitými typy tìl Honeywell TRV, odpovídají evropským standardùm
EN215.
• Termostatické hlavice Thera-4 Classic jsou vhodné pro všechna tìla TRV a vstupy otopných tìles s
pøipojovacím závitem M30 × 1,5 a 11,5 mm.
• Hlavice v provedení s pøipojením na Danfoss jsou vhodné na tìla TRV a na ventilové vložky s
pøipojením kompatibilním s Danfoss (RA).
Pro otopné systémy
• Thera-4 je vhodná pro všechna tìlesa termostatických ventilù (Honeywell, Heimeier, Danfoss,
Siemens, Comap, Ivar, Herz)
• Thera-4 je vhodná pro ventilové vložky otopných tìles typu ventil-kompakt (Neria, Buderus, Korado,
Kermi, Vogel-Not, Purmo)
2
3
4
5
Certifikace výrobku
Hlavice odpovídají evropským standardùm EN215
Blokování nastavené hodnoty
ano
Omezení regulaèního rozsahu ano
6
7
Typ pøipojení
M30 x 1,5
Velikost uzavøení
11,5 mm
Teplotní snímaè
kapalinové
Barva
bílá dle RAL9016
Stupnice
1 až 5
Thera-4 s pøipojením M30 x 1,5
Umístìní èidla
8
vestavìné
vestavìné
9
Délka kapiláry Rozsah teplotního
nastavení
oC
m
–
6 ... 28
–
1 ... 28
Nulová poloha
–
•
Objednací èísla
T3001
T3001W0
Cena
295
339
Thera-4 s pøipojením M30 x 1,5 a oddìleným kapalinovým èidlem
Umístìní èidla
10
oddìlené
oddìlené
oddìlené
oddìlené
11
Délka kapiláry Rozsah teplotního
nastavení
oC
m
2
6 ... 28
2
1 ... 28
5
6 ... 28
5
1 ... 28
Nulová poloha
–
•
–
•
Objednací èísla
Cena
T300120
T300120W0
T300150
T300150W0
793
793
1 020
1 020
Pøíslušenství
12
13
Kolíèky k blokování rozsahu (bílé 20 kusù)
TA3000C002
34
Ochranný kryt proti krádeži, bílý (RAL9016)
TA6900A001
102
Dekoraèní kroužek pro pøipojení, bílý (RAL9016); 10 párù, 20 kusù
TA1000A001
90
HZ-Adaptér pro pøipojení na termostatické ventily Herz
TA1010HZ01
221
Klíè k montáži a demontáži termostatických hlavic a regulaèních
kuželek Honeywell
VA8210A001
200
14
4-2
www.honeywell.cz/acs
Termostatické hlavice
Thera-4 Design (T2000) Termostatická hlavice
Termostatické hlavice Thera-4 Design se instalují na tìla ventilù (TRV). Termostatická hlavice v
kombinaci s TRV regulují pokojovou teplotu prostøednictvím regulace toku otopné vody do otopného
zaøízení.
• TRV jsou instalovány do vodních otopných soustav na vstupní nebo (ménì èasto) na výstupní
pøipojení u otopných tìles nebo jiných otopných zaøízení.
• Termostatické hlavice tohoto typu s pøipojovacím závitem M30 × 1,5 jsou vhodné pro všechna tìla
TRV a vstupy otopného tìlesa s pøipojovacím závitem M30 × 1,5 a 11,5 mm ovládacím trnem.
• Hlavice v provedení s pøipojením na Danfoss jsou vhodné na tìla TRV a na ventilové vložky s
pøipojením kompatibilním s Danfoss (RA).
Pro otopné systémy
• Thera-4 Design vhodná pro všechna tìlesa termostatických ventilù (Honeywell, Heimeier, Danfoss,
Siemens, Comap, Ivar, Herz)
• Thera-4 Design vhodná pro ventilové vložky otopných tìles typu ventil-kompakt (Neria, Buderus,
Korado, Kermi, Vogel-Not, Purmo)
Certifikace výrobku
S pøipojovacím závitem M30 × 1,5 odpovídají normì ÈSN EN215
Blokování nastavené hodnoty
ano
3
4
5
Omezení regulaèního rozsahu ano
Typ pøipojení
2
M30 x 1,5
Velikost uzavøení
11,5 mm
Umístìní èidla
vestavìné
Teplotní snímaè
kapalinové
Stupnice
1 až 5
6
7
Thera-4 Design s pøipojením M30 x 1,5
Barva
bílá
bílá
bílá / chrom
bílá / chrom
chrom / chrom
Rozsah teplotního
nastavení
oC
6 ... 28
1 ... 28
6 ... 28
1 ... 28
6 ... 28
Nulová poloha
–
•
–
•
–
Objednací èísla
T2001
T2001W0
T2021
T2021W0
T2221
Cena
372
372
420
420
510
8
9
Pøíslušenství
Kolíèky k blokování (20 kusù, bílý, RAL9016)
TA3000C002
34
Ochranný kryt proti krádeži, bílý (RAL9016)
TA6900A001
102
Dekoraèní kroužek pro pøipojení, bílý (RAL9016); 10 párù, 20 kusù
TA1000A001
90
HZ-Adaptér pro pøipojení na termostatické ventily Herz
TA1010HZ01
221
Klíè k montáži a demontáži termostatických hlavic a regulaèních
kuželek Honeywell
VA8210A001
200
10
11
12
13
14
4-3
Termostatické hlavice
Thera-3 (T6000) Termostatická hlavice
Termostatické hlavice Thera-3 se instalují na tìlesa ventilù (TRV). Termostatická hlavice v kombinaci s
TRV regulují pokojovou teplotu prostøednictvím regulace toku otopné vody do otopného zaøízení.
• TRV jsou instalovány do vodních otopných soustav na vstupní nebo (ménì èasto) na výstupní
pøipojení u otopných tìles nebo jiných otopných systémù.
• Hlavice odpovídají evropským standardùm ÈSN EN215.
• Termostatické hlavice tohoto typu s pøipojovacím závitem M30 × 1,5 jsou vhodné pro všechna tìla
TRV a radiátorové vstupy s pøipojovacím závitem M30 × 1,5 a 11,5 mm ovládacím trnem.
• Hlavice v provedení s pøipojením na Danfoss jsou vhodné na tìlesa TRV a na ventilové vložky s
pøipojením kompatibilním s Danfoss (RA).
• Termostatické hlavice s pøipojením Herz (Hz) jsou vhodná pro tìla TRV s pøipojením M28 × 1,5 a 9,5
mm ovládacím trnem.
Pro otopné systémy
• Thera-3 je vhodná pro všechna tìlesa termostatických ventilù (Honeywell, Heimeier, Danfoss,
Siemens, Comap, Ivar, Herz)
• Thera-3 je vhodná pro ventilové vložky otopných tìles typu ventil-kompakt (Neria, Buderus, Korado,
Kermi, Vogel-Not, Purmo)
2
3
4
5
Certifikace výrobku
S pøipojovacím závitem M30 × 1,5 odpovídají normì ÈSN EN215.
Blokování nastavené hodnoty
ano
Omezení regulaèního rozsahu ano
Typ pøipojení
6
7
M30 x 1,5
Velikost uzavøení
11,5 mm
Teplotní snímaè
kapalinové
Barva
bílá dle RAL9016
Stupnice
1 až 5
Thera-3 s pøipojením M30 x 1,5
Umístìní èidla Délka kapiláry
8
vestavìné
vestavìné
vestavìné
9
mm
–
–
–
Rozsah
teplotního
nastavení
o
C
6 ... 28
6 ... 28
1 ... 28
Nulová
poloha
Krytka
–
–
•
žádný
Honeywell
Honeywell
Objednací èísla
T6001C
T6001H
T6001W0H
Cena
345
363
385
Thera-3 s pøipojením M30 x 1,5 a oddìleným kapalinovým èidlem
Umístìní èidla Délka kapiláry
10
oddìlené
oddìlené
oddìlené
oddìlené
oddìlené
oddìlené
11
12
mm
800
2000
5000
800
2000
5000
Rozsah
teplotního
nastavení
o
C
6 ... 28
6 ... 28
6 ... 28
1 ... 28
1 ... 28
1 ... 28
Nulová
poloha
Krytka
–
–
–
•
•
•
MNG
MNG
MNG
MNG
MNG
MNG
Objednací èísla
Cena
T600108
T600120
T600150
T600108W0
T600120W0
T600150W0
855
888
1 126
855
888
1 126
Pøíslušenství
13
14
4-4
Dekoraèní kroužek pro pøipojení, bílý(RAL9016); 10 párù, 20 kusù
TA1000A001
90
Dekoraèní kroužek pro zakrytí matice (bílý)
TA1000B001
177
Ochranný kryt proti krádeži, bílý (RAL9016)
TA6900A001
102
Klíè k montáži a demontáži termostatických hlavic a regulaèních
kuželek Honeywell
VA8210A001
200
www.honeywell.cz/acs
Termostatické hlavice
Thera-2 (T9000) Termostatická hlavice
Termostatické hlavice Honeywell Thera-2 je vhodná pro všechna tìlesa termostatických ventilù (TRV).
V kombinaci s tìlesy TRV regulují prostorovou teplotu pomocí nastavení prùtoku otopné vody do
otopných systémù.
• TRV se montují do otopných vodních soustav na vstup nebo (ménì èasto) na výstup u otopných tìles
nebo jiných otopných systémù.
• Regulátory tohoto typu odpovídají evropské normì ÈSN EN215, pokud jsou použity s urèitými druhy
tìl TRV.
• Termostatické hlavice tohoto typu s pøípojným šroubením M30 × 1,5 jsou vhodné pro všechna tìla
Honeywell TRV a vstupy otopných tìles, všechny ventily Honeywell øady M a také pro všechna
ostatní tìla TRV a vstupy otopných tìles s pøípojným šroubením M30 × 1,5 a stoupáním 11,5 mm.
• Hlavice v provedení s pøipojením na Danfoss jsou vhodné na tìla TRV a na ventilové vložky s
pøipojením kompatibilním s Danfoss (RA).
Pro otopné systémy
• Thera-2 je vhodná pro všechna tìlesa termostatických ventilù (Honeywell, Heimeier, Danfoss,
Siemens, Comap, Ivar, Herz)
• Thera-2 je vhodná pro ventilové vložky otopných tìles typu ventil-kompakt (Neria, Buderus, Korado,
Kermi, Vogel-Not, Purmo)
Certifikace výrobku
Odpovídá evropské normì ÈSN EN215
Blokování nastavené hodnoty
ano
Omezení regulaèního rozsahu ano
Typ pøipojení
11,5 mm
Teplotní snímaè
kapalinové
Barva
bílá dle RAL9016
Stupnice
1 až 5
Krytka
MNG
Další popis
• Vybaveno èidlem s kapalinovou nebo voskovou náplní
• Zasunutím dvou kovových kolíkù do otvorù v otoèné èásti hlavice
mùže být blokován, omezen nebo zúžen regulaèní rozsah
• Ergonomický design
vestavìné
vestavìné
Délka kapiláry Rozsah teplotního
nastavení
oC
mm
–
6 ... 28
–
1 ... 26
4
5
7
8
Thera-2 s pøipojením M30 x 1,5
Umístìní èidla
3
6
M30 x 1,5
Velikost uzavøení
2
Nulová poloha
–
•
Objednací èísla
T9001HP
T9001W0HP
Cena
372
372
9
10
Thera-2 s pøipojením M30 x 1,5 a oddìleným kapalinovým èidlem
Umístìní èidla
oddìlené
oddìlené
oddìlené
oddìlené
Délka kapiláry Rozsah teplotního
nastavení
o
mm
C
800
6 ... 28
2000
6 ... 28
800
1 ... 26
2000
1 ... 26
Nulová poloha
–
–
•
•
Objednací èísla
Cena
T900108
T900120
T900108W0
T900120W0
855
888
855
888
Dekoraèní kroužek pro pøipojení, bílý (RAL9016); 10 párù, 20 kusù
TA1000A001
90
HZ-Adaptér pro pøipojení na termostatické ventily HerzHZ-Adapter
from M28 x 1.5 with 9.5 mm closing dimension to M30 x 1.5 with 11.5
mm closing dimension
TA1010HZ01
221
Kroužek k zajištìní proti krádeži (bílý)
TA6900A001
102
11
12
Pøíslušenství
4-5
13
14
Termostatické hlavice
T4000 Design Termostatická hlavice
Termostatická hlavice Honeywell Thera-chrom Design jsou proporcionálnì teplotnì øízené regulátory
bez pomocné energie. Termostatická hlavice Thera-chrom Design nabízí významné úspory ze dvou
dùvodù: a) jednotlivé místnosti mohou být vytápìny na rùznou teplotu dle zpùsobu svého užívání, b)
termostatická hlavice Thera-chrom Design reaguje na další zdroje tepla, napø. sluneèní svit, pøítomnost
osob v místnosti, vyzaøování domácími spotøebièi, osvìtlením atd. pøivíráním termostatického ventilu.
• Termostatická hlavice Thera-chrom Design je dodávána s vestavìným kapalinovým èidlem teploty.
Thera-chrom Design standartnì s pøipojovacím závitem M30 x 1,5 s délkou ovládacího trnu 11,5 mm.
Pro otopné systémy
• Thera-chrom Design vhodná pro všechna tìlesa termostatických ventilù (Honeywell, Heimeier,
Danfoss, Siemens, Comap, Ivar, Herz)
• Thera-chrom Design vhodná pro ventilové vložky otopných tìles typu ventil-kompakt (Neria,
Buderus, Korado, Kermi, Vogel-Not, Purmo)
2
3
4
5
Certifikace výrobku
Thera-chrom Design s regulaèní charakteristikou odpovídající normì
ÈSN EN 215.
Blokování nastavené hodnoty
ne
Omezení regulaèního rozsahu ne
6
7
Velikost uzavøení
11,5 mm
Kód EAN
4029289029102
Typ pøipojení
M30 x 1,5
Umístìní èidla
vestavìné
Rozsah teplotního nastavení
11 ... 27 oC
Stupnice
1 až 6
Nulová poloha
ne
Barva
bílá / chrom
antracit
chrom / chrom
matná / matná
chrom / chrom
8
9
10
11
12
13
14
4-6
www.honeywell.cz/acs
Objednací èísla
T4021
T4321
T4221
T4111
T4021V1
Cena
532
590
800
689
705
Termostatické hlavice pro veøejné prostory
Termostatické hlavice pro veøejné prostory
2080 (T7000) Termostatická hlavice
Termostatická hlavice se instaluje na termostatický ventil TRV. Kombinací termostatického ventilu a
termostatické hlavice dochází k úèinné regulaci teploty v prostoru. Teplota v prostoru je regulována
výmìnnou tepla pøes otopné tìleso.
• Termostatické ventily jsou instalovány v otopných systémech nejèastìji s otopnými tìlesy.
• Termostatická hlavice tohoto typu splòuje všechny evropské požadavky dle standardu EN 215.
• Termostatické hlavice 2080 jsou standartnì dodávány s pøipojovacím závitem M30 x 1,5 s délkou
ovládacího trnu 11,5 mm.
Pro otopné systémy
• 2080 vhodná pro všechna tìlesa termostatických ventilù (Honeywell, Heimeier, Danfoss, Siemens,
Comap, Ivar, Herz)
• 2080 vhodná pro ventilové vložky otopných tìles typu ventil-kompakt (Neria, Buderus, Korado,
Kermi, Vogel-Not, Purmo)
Certifikace výrobku
Splòuje požadavky na pøipojení se závitem M30 x 1.5 dle evropského
standardu EN 215
Blokování nastavené hodnoty
ano
11,5 mm
Typ pøipojení
M30 x 1,5
Teplotní snímaè
kapalinové
Barva
bílá dle RAL9016
Stupnice
1 až 5
vestavìné
vestavìné
Délka kapiláry Rozsah teplotního
nastavení
oC
m
–
6 ... 28
–
1 ... 28
4
6
2080 s vestavìným teplotním èidlem
Umístìní èidla
3
5
Omezení regulaèního rozsahu ano
Velikost uzavøení
2
Nulová poloha
–
•
Objednací èísla
T7001
T7001W0
Cena
7
407
407
8
2080 s oddìleným teplotním èidlem
Umístìní èidla
oddìlené
oddìlené
oddìlené
Délka kapiláry Rozsah teplotního
nastavení
oC
m
0,8
6 ... 28
2
6 ... 28
5
6 ... 28
Nulová poloha
–
–
–
Objednací èísla
Cena
9
T700108
T700120
T700150
950
895
1 158
10
Pøíslušenství
Dekoraèní kroužek pro pøipojení, bílý (RAL9016); 10 párù, 20 kusù
TA1000A001
90
DA-Adaptér pro pøipojení na termostatické ventily Danfoss RA
TA1010DA01
194
HZ-Adaptér pro pøipojení na termostatické ventily Herz
TA1010HZ01
221
Kroužek k zajištìní proti krádeži, šrouby pro imbusový klíè SW3
TA2080A001
79
Klíè k montáži a demontáži termostatických hlavic a regulaèních
kuželek Honeywell
VA8210A001
200
11
12
13
14
4-7
Termostatické hlavice s dálkovým ovládáním
Termostatické hlavice s dálkovým ovládáním
Programovatelná termostatická hlavice - Roomtronic HR40
Programovatelná termostatická hlavice HR40 je urèena k automatické regulaci teploty místnosti.
Teplotu místnosti øídí otevíráním nebo pøivíráním termostatického ventilu. HR40 pracuje ve dvou
teplotních úrovních (komfortní a úsporné). Èasový a teplotní program umožòuje snížit náklady na
vytápìní až o 30 % tím, že hlavice bude regulovat na komfortní teplotu v dobì, kdy jsou uživatelé
doma a sníží na úspornou teplotu v dobì, kdy jsou uživatelé mimo domov.
Programovatelnou termostatickou hlavici je možno nasadit na všechny bìžnì používané
radiátorové ventily napø.: Honeywell, Heimeier typ RA, Junkers, Landis Staefa, Herz.
2
3
Øídící funkce
Individuální èasový program umožòuje nastavení vlastního programu
pro vytápìní a nastavení pro každý den v týdnu, sledování všech
nastavených funkcí a protimrazovou ochranu; tímto lze snížit náklady
na minimum.
Funkce hodin
Programovatelná termostatická hlavice HR40 pracuje mezi dvìma
nastavitelnými teplotami - komfortní teplotou a úspornou teplotou v
závislosti na nastaveném èasovém programu.
Certifikace výrobku
CE
Rozsah teplotního nastavení
8 ... 28 oC
Teplotní snímaè
NTC20k
Umístìní èidla
vestavìné
4
5
Teplota protimrazové ochrany 6 oC
6
7
Možnost vypínání
ano
Zdvih
3,2 mm
Baterie
obsahuje 2 x AA
Rozmìry (VxŠxH)
80 mm; 50 mm; 105 mm
Termostatická hlavice
Popis výrobku
Programovatelná termostatická hlavice
8
Objednací èísla
HR40
Cena
2 272
Objednací èísla
HR40F
Cena
4 840
Nástìnné moduly
Popis výrobku
Programovatelná termostatická hlavice s oddìlenou ovládací èástí a teplotním
èidlem, 7-denní program, propojovací kabel 5 m
9
10
11
12
13
14
4-8
www.honeywell.cz/acs
Termostatické hlavice s dálkovým ovládáním
T100 MZ Termostatická hlavice s dálkovým ovládáním
Termostatické hlavice s dálkovým ovládáním jsou proporcionálnì teplotnì øízené regulátory bez
pomocné energie. Termostatická hlavice s dálkovým ovládáním nabízí významné úspory ze dvou
dùvodù: - Jednotlivé místnosti mohou být vytápìny na rùznou teplotu dle zpùsobu svého užívání. Termostatická hlavice s dálkovým ovládáním reaguje na další zdroje tepla, napø. sluneèní svit,
pøítomnost osob v místnosti, vyzaøování domácími spotøebièi, osvìtlením atd. pøivíráním
termostatického ventilu.
• Teplotnì øízené proporcionální regulátory bez pomocné energie pro ventilová tìlesa. Jsou použitelné
také pro otopná tìlesa typu ventil kompakt.
• Termostatické hlavice s dálkovým ovládáním standartnì s pøipojovacím závitem M30 x 1,5 mm s
délkou ovládacího trnu 11,5 mm.
Pro otopné systémy
• T100MZ vhodná pro všechna tìlesa termostatických ventilù (Honeywell, Heimeier, Danfoss,
Siemens, Comap, Ivar, Herz)
• T100MZ vhodná pro ventilové vložky otopných tìles typu ventil-kompakt (Neria, Buderus, Korado,
Kermi, Vogel-Not, Purmo)
Blokování nastavené hodnoty
ne
3
4
5
Omezení regulaèního rozsahu ne
Velikost uzavøení
2
11,5 mm
Typ pøipojení
M30 x 1,5
Umístìní èidla
oddìlené
Teplotní snímaè
kapalinové
Barva
bílá dle RAL 9010
Rozsah teplotního nastavení
16 ... 24 oC
Stupnice
1 až 5
Nulová poloha
ne
Krytka
Honeywell
6
7
Délka kapiláry
m
2
5
Objednací èísla
Cena
T100MZ-2512
T100MZ-2515
1 722
1 722
8
9
10
11
12
13
14
4-9
Termostatické hlavice s dálkovým ovládáním
2080 WL (T7500) Termostatický regulátor s oddìleným èidlem pro vodu nebo vzduch
Termostatický regulátor 2080WL pro vodu nebo vzduch je proporcionální regulátor bez pomocné
energie, urèený pro regulaci teploty ohøívaèù vzduchu, ohøívaèù teplé vody, tepelných výmìníkù atd.
Jímka èidla z mìdi je v pøímém kontaktu s médiem. Alternativnì je možno dodat jako pøíslušenství i
ponornou jímku.
• Termostatický regulátor 2080 wl je dodáván s vestavìným kapalinovým èidlem teploty
• Vhodný pro všechny termostatické ventily s pøipojením M30 x 1,5 a zdvihem 11,5 mm
Pro otopné systémy, ohøívaèe a tepelné výmìníky
• Pro regulaci podlahového vytápìní
• Pro ohøívaèe vzduchu
• Pro pøípravu teplé vody, pro výmìníky tepla a plavecké bazény
2
3
Blokování nastavené hodnoty
4
ano
Omezení regulaèního rozsahu ano
5
6
Velikost uzavøení
11,5 mm
Typ pøipojení
M30 x 1,5
Umístìní èidla
oddìlené
Délka kapiláry
2m
Teplotní snímaè
kapalinové
Barva
bílá
Rozsah teplotního nastavení
20 ... 70 oC
Stupnice
2 až 7
Nulová poloha
ne
7
Objednací èísla
T750120
Cena
759
Pøíslušenství
8
9
Kroužek k zajištìní proti krádeži se šrouby pro imbusový klíè SW3
TA2080A001
79
Ponorná jímka, R 1", mosaz, prùmìr 12 mm, celková délka 170 mm R
1/2"
TA2085A001
509
Sada s pásky pro montáž jímky pøímo na potrubí nebo výmìník bez
jímky
TA2085B001
54
Klíè k montáži a demontáži termostatických hlavic a regulaèních
kuželek Honeywell
VA8210A001
200
10
11
12
13
14
4-10
www.honeywell.cz/acs
Omezovaèe teploty vratné vody
Omezovaèe teploty vratné vody
Thera-RTL (T6102) Omezovaè teploty vratné vody
Thera-RTL omezuje teplotu vratné vody z otopných tìles nebo v pøípadì kombinace otopných
tìles a podlahového vytápìní omezuje teplotu vratné vody okruhu podlahového vytápìní.
Regulátor Thera-RTL je vhodný pro tìlesa termostatických ventilù Honeywell s regulaèní kuželkou
BB, KV nebo UBG. Nelze jej použít pro tìlesa ventilù SL nebo V, protože pøednastavitelná
regulaèní kuželka zabraòuje pøenosu tepla do teplotního èidla regulátoru.
Blokování nastavené hodnoty
2
ano
Omezení regulaèního rozsahu ano
Typ pøipojení
M30 x 1,5
Velikost uzavøení
11,5 mm
Umístìní èidla
vestavìné
Teplotní snímaè
voskové
Barva
bílá dle RAL 9010
Rozsah teplotního nastavení
3
4
o
20 ... 50 C
Objednací èísla
T6102
Cena
500
5
6
Pøíslušenství
Dekoraèní kroužek k zakrytí matice
TA1000A001
90
Dekoraèní kroužek
TA1000B001
177
Kroužek k zajištìní proti krádeži
TA6900A001
102
7
Omezovaè teploty vratné vody (set) pro ovládání podlahového vytápìní (T6101, T6102)
Thera - RTL (set) omezuje teplotu vratné vody z otopných tìles nebo v pøípadì kombinace
otopných tìles a podlahového vytápìní omezuje teplotu vratné vody okruhu podlahového topení.
Thera RTL (set) omezovací sada teploty vratné vody pro podlahové topení, pøipojené k radiátoru/
otopné soustavì. Omezovací sada je nastavitelná v rozsahu 20°C až 50°C. K dispozici jsou dva
druhy omezovacích sad. Jedna sada má odkryté ovládání a druhá zakryté ovládání. Thera RTL
(set) se zakrytým ovládáním je pøi montáži skøínky nastaven a zakryt dvíøky. Pro pøenastavení se
musí dvíøka sejmout povolením dvou šroubù a po otoèení ovládací hlavice zmìníme teplotu. Thera
RTL (set) s odkrytým ovládáním umožòuje mìnit teplotu podlahy jednoduše, protože hlavice
vystupuje z dvíøek ven. Øízení teploty podlahy probíhá pøes regulaèní ventil, který je ovládán RTLhlavicí která omezuje prùtok skrz podlahu.
Thera - RTL (Set) se instaluje na zpìtné potrubí otopného tìlesa nebo smyèky podlahového
vytápìní. Pokud teplota vratné vody stoupne nad nastavenou hodnotu, termostatický ventil se
uzavøe a prùtok daným otopným okruhem se pøeruší. Jakmile teplota vratné vody poklesne, otevøe
se termostatický ventil a dojde ke zvýšení prùtoku otopné vody.
Blokování nastavené hodnoty
8
9
10
ano
Omezení regulaèního rozsahu ano
Médium
11
voda nebo voda-glykol
Maximální pracovní tlak
10 bar
Max. delta P
1 bar
Barva
bílá dle RAL 9010
Rozsah teplotního nastavení
20 ... 50 oC
Další popis
Provedení se zakrytým i odkrytým ovládáním
Popis výrobku
Omezovaè teploty s viditelným termostatem
Omezovaè teploty se zakrytým termostatem
12
Hodnoty Kvs
1
1,7
Objednací èísla
T6102RUB15
T6102AUB15
Cena
2 581
2 559
13
14
4-11
Termoelektrické pohony, servopohony
Termoelektrické pohony, servopohony
Termoelektrický pohon pro 2-polohovou regulaci, Smart-T
Termoelektrický pohon otevøeno/zavøeno a ovládání PWM s regulátory XL10/12. Vhodný pro
ventily øady V58xxA/C (DN15/20), V90/V100 a VS.
Modely MT4 jsou dále vhodné pro termostatické ventily V30xx, V20xx, Therafix V2464, V2474 a
vyvažovací ventily V5010, V5032 (v kombinaci s adaptérem VA2500A001).
2
Krytí
3
4
IP44
Indikace polohy
Èervený indikátor
Funkce spínaèe polohy
Spínací SPST kontakty, 5(3) A; pøi napájení sepnutý kontakt
Síla na døíku
90 N
Vstupní signál
Dvoupolohová regulace
Délka kabelu
1m
Další popis
Pohon je dodávan vèetnì montážního klipu (MT-CLIP) a montážního
adaptéru M30 x 1,5 (MT-ADAPT-HW).
• Další adaptéry na vyžádání.
• Speciální délka kabelù nebo speciální konektory na vyžádání.
• 24 Vac modely jsou použitelné i pro 24 Vdc.
• Efektivní zdvih pøi použití ventilù Honeywell je 2,5/6,5 mm;
maximální zdvih 4/8 mm.
5
2,5 mm; 90 N
6
Napájení
Vac; VA
24; 3
24; 2
24; 3
24; 3
24; 2
24; 3
230; 3
230; 2
230; 3
230; 3
230; 2
230; 3
7
8
9
Výpadek
napájení
zkrácení
zkrácení
zkrácení
prodloužení
prodloužení
prodloužení
zkrácení
zkrácení
zkrácení
prodloužení
prodloužení
prodloužení
10
11
12
13
14
4-12
www.honeywell.cz/acs
Zdvih
mm
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
Koncové
spínaèe
–
–
1
–
–
1
–
–
1
–
–
1
Doba
chodu
min
4,0
6,0
4,0
4,0
6,0
4,0
2,5
3,5
2,5
2,5
3,5
2,5
Poèáteèní
proud
A
0,7
0,2
0,7
0,7
0,2
0,7
0,6
0,4
0,6
0,6
0,4
0,6
Objednací èísla
Cena
MT4-024-NO
MT4-024LC-NO
MT4-024S-NO
MT4-024-NC
MT4-024LC-NC
MT4-024S-NC
MT4-230-NO
MT4-230LC-NO
MT4-230S-NO
MT4-230-NC
MT4-230LC-NC
MT4-230S-NC
667
667
835
667
667
835
667
667
774
667
667
774
Termoelektrické pohony, servopohony
6,5 mm; 90 N
Napájení
Objednací èísla
Cena
MT8-230-NO
MT8-230LC-NO
MT8-230S-NO
MT8-230-NC
MT8-230LC-NC
MT8-230S-NC
762
762
931
762
762
931
2
MT-CLIP
1 950
4
Kabel 1,5 metru; 10 kusù
MT-CABLE-1.5M
1 392
Kabel 2,5 metru; 10 kusù
MT-CABLE-2.5M
1 857
Kabel 5 metrù; 10 kusù
MT-CABLE-5M
2 321
Kabel 10 metrù; 10 kusù
MT-CABLE-10M
3 713
Extra montážní adaptér M30 x 1,5; 10 kusù
MT-ADAPT-HW
1 392
Montážní adaptér pro ventily Herz; 10 kusù
MT-ADAPT-HP
1 392
Montážní adaptér pro ventily Velta -Compact Manifold
HCA1VEL
Vac; VA
230; 3
230; 2
230; 3
230; 3
230; 2
230; 3
Výpadek
napájení
zkrácení
zkrácení
zkrácení
prodloužení
prodloužení
prodloužení
Zdvih
Koncové
spínaèe
mm
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
–
–
1
–
–
1
Doba
chodu
min
3,5
5,5
3,5
3,5
5,5
3,5
Poèáteèní
proud
A
0,6
0,4
0,6
0,6
0,4
0,6
3
Pøíslušenství
Extra montážní klip; 10 kusù
Pøipojovací kabely (ne pro modely s koncový spínaèi)
5
6
Montážní adaptéry
152
7
8
9
10
11
12
13
14
4-13
Termoelektrické pohony, servopohony
Termoelektrický pohon pro plynulou regulaci, MT010
Termoelektrický pohon urèený pro ventily øady: V58xxA/C (DN15-20), V90, V100, V300, V2000,
V2464, V2474, VSO.
Pro termostatické ventily s pøipojením: M30 x 1,5
2
3
Krytí
IP54
Síla na døíku
90 N
Napájení
24 Vac; 2 VA
Vstupní signál
0 až 10 V DC
Zdvih
2,5 mm
Výpadek napájení
prodloužení
Doba chodu
75 s
4
Poèáteèní proud
0,25 A
Další popis
Optimální zdvih pro ventily Honeywell 2,5 mm; maximální zdvih 3,5
mm.
5
2,5 mm; 90 N
Délka kabelu
m
1
3
6
Objednací èísla
Cena
MT010-N
MT010-3MN
1 934
2 243
Malý servopohon, 3-polohová regulace, zdvih 2,5 mm 90 N, M7410A
7
Elektrický servopohon s 3-polohovou regulací pro ventily øady: V135, V136, V58..A4, V58..C4,
VSO.
8
9
10
Krytí
IP43
Indikace polohy
Mechanický indikátor polohy
Síla na døíku
90 N
Napájení
24 Vac; 0,7 VA
Vstupní signál
Tøípolohová regulace
Zdvih
2,5 mm
Doba chodu
57 s
Délka kabelu
0,9 m
Další popis
IRVA1 mechanicky odolné provedení pro veøejné prostory
2,5 mm; 90 N
Objednací èísla
M7410A1001
11
12
13
14
4-14
www.honeywell.cz/acs
Cena
1 650
Tìlesa termostatických ventilù
Termostatické ventily
Svorná šroubení
Strana
5-2
5-6
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Termostatické ventily
Termostatické ventily
SL - Termostatický ventil s pøednastavením (V2000SL)
Termostatický ventil s nastavením zdvihu regulaèní kuželky s širokým rozsahem použití, max. 10 bar,
max. diferenèní tlak 1 bar, pro horkou vodu do 130 °C, hodnota pH 8 až 9,5. Výmìnu regulaèní kuželky
lze provést i za provozu, bez vypouštìní otopné soustavy. Bílá ochranná krytka. Ventil je vhodný pro
všechny termostatické hlavice a termoelektrické pohony Honeywell.
Pro dvoutrubkové otopné soustavy
2
3
4
5
6
Materiály
Bronz Rg 5 dle normy DIN 1705, matnì niklovaný. Univerzální
pøipojení DN10 až DN20 s vnitøním závitem dle normy ÈSN
Certifikace výrobku
SL - Termostatický ventil s pøednastavením dle normy ÈSN EN 215
Médium
voda nebo voda-glykol
Teplota média
2 ... 130 oC
Jmenovitý tlak
PN10
Max. delta P
1 bar
Velikost uzavøení
11,5 mm
Zdvih
2,5 mm
Typ pøipojení
M30 x 1,5
Pøednastavení
omezením zdvihu
Barva ochranné krytky
bílá
Umístìní ventilu
na pøívodu
Pøipojení
vnitøní a vnìjší závit
TRV tìlo, typ SL dle EN215 (D)
Tvar tìlesa
7
rohové dle DIN
rohové dle DIN
pøímé dle DIN
pøímé dle DIN
8
9
Svìtlost
DN
Hodnoty
Kvs
Rozmìry pro
pøipojení
mm
15
20
15
20
1,85
1,95
1,85
1,95
inch
1/2
3/4
1/2
3/4
Hodnoty
Kvs
Rozmìry pro
pøipojení
1,7
1,85
1,95
1,7
1,85
1,95
inch
3/8
1/2
3/4
3/8
1/2
3/4
Pøipojení
tepelného
výmìníku
inch
1/2
3/4
1/2
3/4
Objednací èísla
Pøipojení
tepelného
výmìníku
inch
3/8
1/2
3/4
3/8
1/2
3/4
Objednací èísla
V2000ESL15
V2000ESL20
V2000DSL15
V2000DSL20
Cena
329
372
329
372
TRV tìlo, typ SL dle EN215 (F)
Tvar tìlesa
10
krátké rohové dle NF
krátké rohové dle NF
krátké rohové dle NF
pøímé k NF
pøímé k NF
pøímé k NF
11
Svìtlost
DN
mm
10
15
20
10
15
20
V2020ESL10
V2020ESL15
V2020ESL20
V2020DSL10
V2020DSL15
V2020DSL20
Cena
277
305
345
277
305
345
Pøíslušenství
12
13
Ruèní hlavice s blokováním regulaèního rozsahu
VA2200D001
74
Montážní pøípravek pro výmìnu regulaèních kuželek za plného
provozu otopné soustavy
VA8200A001
7 842
Klíè k montáži a demontáži termostatických hlavic a regulaèních
kuželek Honeywell
VA8210A001
200
14
5-2
www.honeywell.cz/acs
Termostatické ventily
VS - Termostatický ventil s pøednastavením (V2000VS)
Plynule pøednastavitelný termostatický ventil, max 10 bar, max. diferenèní tlak 2 bar, pro horkou vodu
do 130 °C, hodnota pH 8 až 9,5. Výmìnu regulaèní kuželky a O-kroužku lze provést i za provozu, bez
vypouštìní otopné soustavy. Krémová ochranná krytka.Ventil je vhodný pro všechny termostatické
hlavice a termoelektrické pohony Honeywell
Pro dvoutrubkové otopné soustavy
Materiály
2
Bronz Rg 5 dle normy DIN 1705, matnì niklovaný. Univerzální
pøipojení DN10 až DN20 s vnitøním závitem dle normy ÈSN
Certifikace výrobku
VS - Termostatický ventil s pøednastavením dle normy ÈSN EN 215
Médium
voda nebo voda-glykol
Teplota média
2 ... 130 oC
Jmenovitý tlak
PN10
Max. delta P
2 bar
Velikost uzavøení
11,5 mm
4
Zdvih
2,5 mm
Typ pøipojení
M30 x 1,5
Pøednastavení
ano
Barva ochranné krytky
béžová
Umístìní ventilu
na pøívodu
Hodnoty Kvs
0,72
Pøipojení
vnitøní závit
Další popis
Doporucena pripojeni 'Pripojeni pro ventily otopnych teles'.
5
6
7
VS - Termostatický ventil - tìlo ventilu dle DIN
Tvar tìlesa
Svìtlost DN
rohové dle DIN
rohové dle DIN
rohové dle DIN
pøímé dle DIN
pøímé dle DIN
pøímé dle DIN
mm
10
15
20
10
15
20
Rozmìry pro
pøipojení
inch
3/8
1/2
3/4
3/8
1/2
3/4
3
Pøipojení tepelného
výmìníku
inch
3/8
1/2
3/4
3/8
1/2
3/4
Objednací èísla
V2000EVS10
V2000EVS15
V2000EVS20
V2000DVS10
V2000DVS15
V2000DVS20
Cena
333
370
458
333
370
458
8
9
VS - Termostatický ventil - tìlo ventilu dle DIN - poniklované šroubení
Tvar tìlesa
Svìtlost DN
krátké rohové dle NF
krátké rohové dle NF
krátké rohové dle NF
pøímé k NF
pøímé k NF
pøímé k NF
mm
10
15
20
10
15
20
Rozmìry pro
pøipojení
inch
3/8
1/2
3/4
3/8
1/2
3/4
Pøipojení tepelného
výmìníku
inch
3/8
1/2
3/4
3/8
1/2
3/4
Objednací èísla
V2020EVS10
V2020EVS15
V2020EVS20
V2020DVS10
V2020DVS15
V2020DVS20
Cena
333
370
458
333
370
458
10
11
12
13
14
5-3
Termostatické ventily
VS - Termostatický ventil - axiální a úhlový
2
3
Tvar tìlesa
Svìtlost DN
axiální
axiální
úhlové levé
úhlové levé
úhlové pravé
úhlové pravé
mm
10
15
10
15
10
15
Rozmìry pro
pøipojení
inch
3/8
1/2
3/8
1/2
3/8
1/2
Pøipojení tepelného
výmìníku
inch
3/8
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
Objednací èísla
V2000AVS10
V2000AVS15
V2000LVS10
V2000LVS15
V2000RVS10
V2000RVS15
Cena
345
374
476
476
476
476
Pøíslušenství
4
5
Ruèní hlavice s blokováním regulaèního rozsahu
VA2200D001
74
Montážní pøípravek pro výmìnu regulaèních kuželek za plného
provozu otopné soustavy
VA8200A001
7 842
Jednoduchý klíè k pøednastavení termostatických ventilù VS, V, FS a k
nastavení prùtoku pøípravkem Verafix-Mess
VA8201FV02
124
H - Termostatický ventil pro vysoké prùtoky (V2050)
6
Termostatický ventil s plochou kuželkou, max. 10 bar, max. diferenèní tlak 0,3 bar (axiální ventil na
pøívodu 0,01 bar), DN25 s odlehèenou kuželkou. Pro horkou vodu do 130°C, hodnota pH 8 až 9,5.
Výmìnu regulaèní kuželky a O-kroužku lze provést i za provozu, bez vypouštìní otopné soustavy. Bílá
ochranná krytka. Ventil je vhodný pro všechny termostatické hlavice a termoelektrické pohony
Honeywell
Pro otopné soustavy
7
8
9
10
Materiály
Bronz Rg 5 dle normy DIN 1705, matnì niklovaný. Univerzální
pøipojení DN 15 až DN 25 s vnitøním závitem dle normy ÈSN
Certifikace výrobku
H - Termostatický ventil pro vysoké prùtoky dle normy ÈSN EN 215
Médium
voda nebo voda-glykol
Teplota média
2 ... 130 oC
Jmenovitý tlak
PN10
Max. delta P
0,3 bar
Velikost uzavøení
11,5 mm
Zdvih
2,9 mm
Typ pøipojení
M30 x 1,5
Barva ochranné krytky
bílá
Pøipojení
vnitøní závit
H - Termostatický ventil
11
Tvar tìlesa
12
rohové
rohové
pøímé
pøímé
Umístìní
ventilu
Svìtlost
DN
Hodnoty Rozmìry pro
Kvs
pøipojení
na pøívodu
na pøívodu
na pøívodu
na pøívodu
mm
15
20
15
20
inch
1/2
3/4
1/2
3/4
13
14
5-4
www.honeywell.cz/acs
5
7
3,5
5
Pøipojení
tepelného
výmìníku
inch
1/2
3/4
1/2
3/4
Objednací èísla
V2050EH015
V2050EH020
V2050DH015
V2050DH020
Cena
673
743
673
743
Termostatické ventily
H - Termostatický ventil - axiální
Tvar tìlesa
axiální
Umístìní
ventilu
na pøívodu
nebo na
vratném
potrubí
Svìtlost
DN
Hodnoty Rozmìry pro
Kvs
pøipojení
mm
15
inch
1/2
5
Pøipojení
tepelného
výmìníku
inch
1/2
Objednací èísla
V2050HH015
Cena
631
3
Pøíslušenství
Ruèní hlavice s blokováním regulaèního rozsahu
VA2200D001
74
Montážní pøípravek pro výmìnu regulaèních kuželek za plného
provozu otopné soustavy
VA8200A001
7 842
Klíè k montáži a demontáži termostatických hlavic a regulaèních
kuželek Honeywell
VA8210A001
200
Therafix se užívá k pøipojení bìžných, kompaktních èi univerzálních (6 - bodových) otopných tìles s 50
mm rozteèí pøipojovacího potrubí, které lze použít jak pro jednotrubkové, tak pro dvoutrubkové otopné
systémy. Radiátory pøipojené pomocí systému Therafix mohou být vypouštìny nebo plnìny za chodu.
Systém Therafix je vybaven TRV vložkou na vstupu, vložkou šroubení na výstupu a pøipojením na
termostatickou hlavici M30 x 1,5. Systém therafix je kompatibilní se všemi termostatickými hlavicemi
Honeywell s pøipojením M30 x 1,5.
Pro otopné soustavy
Materiály
Tìleso ventilu z matnì poniklované mosazi. Vložka ventilu z mosazi,
O-kroužky a mìkké tìsnìníz EPDM. Matice pro pøipojení k otopnému
tìlesu z mosazi. Ochranná krytka z poniklované mosazi
Možnost vypínání
ano
Pøednastavení
ano
Umožòuje napouštìní/
vypouštìní
ano
ne
Umístìní ventilu
na pøívodu a vratném potrubí
Médium
voda nebo voda-glykol
Teplota média
2 ... 130 oC
PN16
Rozteè mezi pøívodním a
zpìtným potrubím
50 mm
Svìtlost DN
15 mm
Hodnoty Kvs
0,6
Rozmìry pro pøipojení
3/4 inch
Pøipojení
vnìjší závit
rohové
rohové
pøímé
pøímé
7
9
10
11
Pro dvoutrubkový systém (V2474)
Tvar tìlesa
6
8
Umožòuje mìøení
Jmenovitý tlak
4
5
Therafix (V2464, V2474) H-Blok s TRV vložkou
Pøipojení tepelného výmìníku
inch
3/4
1/2
3/4
1/2
Objednací èísla
Cena
V2474EX020
V2474EY015
V2474DX020
V2474DY015
889
935
889
935
VA8300A001
350
Pøíslušenství
Speciální klíè
2
5-5
12
13
14
Svorná šroubení
Svorná šroubení
Svorná pøipojovací šroubení pro tìlesa TRV a šroubení Verafix, Verafix-E,
Verafix-MESS
Šroubení, pøevleèné matice, tìsnìní pro
• ventily s vnitøním závitem: všechny V2000 a V2050 termostatické ventily, V26xx (Mira-3 a Optimalplus), V24xx (Therafix, Verafix a Veramax);
• ventily s vnìjším závitem: všechny V2000 Series termostatické ventily, V22xx, V24xx;
• ventily s vnìjším závitem, ploché tìsnìní: V2075, 77 a 78.
Svorné šroubení pro mìï a pøesnou ocelovou trubku
2
3
Pøíslušenství
Kompresní pøipojení pro mìdìné potrubí, 3/8 x 10 mm
Kompresní pøipojení pro mìdìné potrubí, 3/8 x 12 mm
Kompresní pøipojení pro mìdìné potrubí, 1/2 x 10 mm
Kompresní pøipojení pro mìdìné potrubí, 1/2 x 12 mm
Kompresní pøipojení pro mìdìné potrubí, 1/2 x 14 mm
Kompresní pøipojení pro mìdìné potrubí, 1/2 x 15 mm
Kompresní pøipojení pro mìdìné potrubí, 1/2 x 16 mm
Kompresní pøipojení pro mìdìné potrubí, 3/4 x 18 mm
Kompresní pøipojení pro mìdìné potrubí, 3/4 x 22 mm
4
5
Objednací èísla
VA620A1010
VA620A1012
VA620A1510
VA620A1512
VA620A1514
VA620A1515
VA620A1516
VA620A2018
VA620A2022
Cena
25
25
25
25
25
25
25
25
25
Sada svorného šroubení s opìrným pouzdrem pro mìï a pøesnou ocelovou trubku
6
Pøíslušenství
2 kompresní pøipojení pro mìdìné potrubí, 3/8 x 12 mm
2 kompresní pøipojení pro mìdìné potrubí, 1/2 x 12 mm
2 kompresní pøipojení pro mìdìné potrubí, 1/2 x 15 mm
2 kompresní pøipojení pro mìdìné potrubí, 1/2 x 16 mm
2 kompresní pøipojení pro mìdìné potrubí, 3/4 x 18 mm
7
8
Objednací èísla
VA621A1012
VA621A1512
VA621A1515
VA621A1516
VA621A2018
Cena
78
78
78
78
111
Objednací èísla
VA622B1514
VA622B1516
Cena
214
214
Svorná šroubení pro vícevrstvé trubky
Pøíslušenství
2 kompresní pøipojení pro mìdìné potrubí, 1/2 x 14 mm
2 kompresní pøipojení pro mìdìné potrubí, 1/2 x 16 mm
9
10
11
12
13
14
5-6
www.honeywell.cz/acs
Termostatické ventily a šroubení
DESIGN
Design
Strana
6-2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Design
Design
Termostatické ventily edice Thera Design
Nové termostatické ventily Thera Design Edition jsou ventily speciálnì urèené pro montáž na otopná
tìlesa. Díky prvotøídnímu vzhledu a konstrukci jsou vhodné pro všechny typy prostøedí.
• Termostatické ventily jsou urèeny k distribuci otopného média do otopných tìles. Termostatické
ventily se mohou instalovat na pøívodním nebo na zpìtném pøipojení do potrubí. Spoleènì s
termostatickou hlavicí, napøíklad Thera-4, kontrolují prostorovou teplotu a regulují prùtok teplé vody
otopným tìlesem. K úspoøe energie dochází díky individuální regulaci rozdílných teplot v
místnostech.
• TRV tìla tohoto typu mají tichý chod a jsou urèeny k distribuci otopného média do otopných tìles
prostøednictvím dvoutrubkových systémù se støedním prùtokem.
Voda nebo smìs voda glykol, kvalita dle VDI2035
2
3
Materiály
Tìleso ventilu je vyrobené z mosazi s pochromovaným nebo bílým
povrchem (RAL9016), vložka ventilu je vyrobena z mosazi s Okroužky z EPDM a uzávìru a šroubu z korozivzdorné oceli, ochranná
krytka je vyrobena z plastu, spojovací matice a koncový díl z
pochromované mosazi s O-kroužkem z EPDM
Médium
voda nebo voda-glykol
Teplota média
2 ... 130 oC
Jmenovitý tlak
PN10
Velikost uzavøení
11,5 mm
Zdvih
2,5 mm
4
5
6
7
Typ pøipojení
M30 x 1,5
Pøednastavení
ano
Svìtlost DN
15 mm
Pøipojení tepelného výmìníku
1/2 inch
Design v bílé
Tvar tìlesa
rohové
pøímé
úhlové pravé
úhlové levé
8
9
Objednací èísla
V2081ESL15
V2081DSL15
V2081RSL15
V2081LSL15
Cena
807
807
859
859
Objednací èísla
V2082ESL15
V2082DSL15
V2082RSL15
V2082LSL15
Cena
859
859
989
989
Kuželka ventilu
VS1200SLGB01
192
Servisní adaptér pro výmìnu kuželky ventilu
VA8200A001
Design chromové
10
Tvar tìlesa
rohové
pøímé
úhlové pravé
úhlové levé
11
Náhradní díly
12
13
14
6-2
www.honeywell.cz/acs
7 842
Design
Pøíslušenství
Ruèní koleèko, bílé (RAL9016)
VA2200C001
1 066
Ruèní koleèko, chromové
VA2200C002
1 296
Rùžice na stìnu, bílá (RAL9016); 40 x 12mm
VA2201D012
32
Rùžice na stìnu, bílá (RAL9016); 40 x 14mm
VA2201D014
32
Rùžice na stìnu, bílá (RAL9016); 40 x 15mm
VA2201D015
32
Rùžice na stìnu, bílá (RAL9016); 40 x 16mm
VA2201D016
32
Rùžice na stìnu, bílá (RAL9016); 40 x 18mm
VA2201D018
32
Rùžice na stìnu, bílá (RAL9016); 40 x 20mm
VA2201D020
32
Rùžice na stìnu, chromová ; 40 x 12mm
VA2201E012
58
Rùžice na stìnu, chromová; 40 x 14mm
VA2201E014
58
Rùžice na stìnu, chromová; 40 x 15mm
VA2201E015
58
Rùžice na stìnu, chromová; 40 x 16mm
VA2201E016
58
Rùžice na stìnu, chromová; 40 x 18mm
VA2201E018
58
Rùžice na stìnu, chromová; 40 x 20mm
VA2201E020
58
2
3
4
5
Pøíslušenství - pøipojení
Pøipojení pro mìdìné potrubí (1 ks); 24 x 19 x 12mm
VA720C1200
147
Pøipojení pro mìdìné potrubí (1 ks); 24 x 19 x 14mm
VA720C1400
147
Pøipojení pro mìdìné potrubí (1 ks); 24 x 19 x 15mm
VA720C1500
147
Pøipojení pro mìdìné potrubí (1 ks); 24 x 19 x 16mm
VA720C1600
147
Pøipojení pro plastové potrubí (1 ks); 24 x 19 x 12 x 1,1mm
VA721C1211
152
Pøipojení pro plastové potrubí (1 ks); 24 x 19 x 14 x 2mm
VA721C1420
152
Pøipojení pro plastové potrubí (1 ks); 24 x 19 x 16 x 1,5mm
VA721C1615
152
Pøipojení pro plastové potrubí (1 ks); 24 x 19 x 16 x 2mm
VA721C1620
152
Pøipojení pro plastové potrubí (1 ks); 24 x 19 x 18 x 2mm
VA721C1820
152
Pøipojení pro vícevrstvé potrubí (1 ks); 24 x 19 x 14 x 2mm
VA722C1420
174
Pøipojení pro vícevrstvé potrubí (1 ks); 24 x 19 x 16 x 2mm
VA722C1620
174
Pøipojení pro vícevrstvé potrubí (1 ks); 24 x 19 x 18 x 2mm
VA722C1820
174
Pøipojení pro vícevrstvé potrubí (1 ks); 24 x 19 x 20 x 2mm
VA722C2020
174
6
7
8
9
10
11
12
13
14
6-3
Design
Thera Design Edition - uzavírací šroubení
Nové regulaèní a uzavírací šroubení Verafix Design jsou ventily speciálnì urèené pro montáž na otopná
tìlesa. Díky prvotøídnímu vzhledu a konstrukci jsou vhodné pro všechny typy prostøedí.
• Uzavírací šroubení Verafix Design se používají pro pøipojení otopných tìles k otopným systémùm.
Instalují se na vratné potrubí a umožòují uzavøení prùtoku média pøes otopné tìleso.
Pro vodovodní otopné systémy.
2
Materiály
Tìleso ventilu je vyrobené z mosazi s pochromovaným nebo bílým
povrchem (RAL9016), vložka ventilu je vyrobena z mosazi s Okroužky z EPDM a uzávìru a šroubu z korozivzdorné oceli, ochranná
krytka je vyrobená z mosazi s pochromovaným nebo bílým povrchem
(RAL9016), spojovací matice a koncový díl z pochromované mosazi s
O-kroužkem z EPDM
Možnost vypínání
ano
Pøednastavení
ano
Umožòuje napouštìní/
vypouštìní
ano
Umístìní ventilu
na vratném potrubí
3
4
5
6
7
Médium
voda nebo voda-glykol
Teplota média
2 ... 130 oC
Jmenovitý tlak
PN10
Svìtlost DN
15 mm
Pøipojení
vnìjší závit
Pøipojení tepelného výmìníku
1/2 inch
Design v bílé
Tvar tìlesa
rohové
pøímé
úhlové pravé
úhlové levé
8
9
10
11
12
13
14
6-4
www.honeywell.cz/acs
Objednací èísla
V2481E0015
V2481D0015
V2481R0015
V2481L0015
Cena
937
937
989
989
Design
Design chromové
Tvar tìlesa
rohové
pøímé
úhlové pravé
úhlové levé
Objednací èísla
V2482E0015
V2482D0015
V2482R0015
V2482L0015
Cena
963
963
1 093
1 093
2
3
Pøíslušenství
Rùžice na stìnu, bílá (RAL9016); 40 x 12mm
VA2201D012
32
Rùžice na stìnu, bílá (RAL9016); 40 x 14mm
VA2201D014
32
Rùžice na stìnu, bílá (RAL9016); 40 x 15mm
VA2201D015
32
Rùžice na stìnu, bílá (RAL9016); 40 x 16mm
VA2201D016
32
Rùžice na stìnu, bílá (RAL9016); 40 x 18mm
VA2201D018
32
Rùžice na stìnu, bílá (RAL9016); 40 x 20mm
VA2201D020
32
Rùžice na stìnu, chromová; 40 x 12mm
VA2201E012
58
Rùžice na stìnu, chromová; 40 x 14mm
VA2201E014
58
Rùžice na stìnu, chromová; 40 x 15mm
VA2201E015
58
Rùžice na stìnu, chromová; 40 x 16mm
VA2201E016
58
Rùžice na stìnu, chromová; 40 x 18mm
VA2201E018
58
Rùžice na stìnu, chromová; 40 x 20mm
VA2201E020
58
Pøipojení pro mìdìné potrubí (1 ks); 24 x 19 x 12mm
VA720C1200
147
Pøipojení pro mìdìné potrubí (1 ks); 24 x 19 x 14mm
VA720C1400
147
Pøipojení pro mìdìné potrubí (1 ks); 24 x 19 x 15mm
VA720C1500
147
Pøipojení pro mìdìné potrubí (1 ks); 24 x 19 x 16mm
VA720C1600
147
Pøipojení pro plastové potrubí (1 ks); 24 x 19 x 12 x 1,1mm
VA721C1211
152
Pøipojení pro plastové potrubí (1 ks); 24 x 19 x 14 x 2mm
VA721C1420
152
Pøipojení pro plastové potrubí (1 ks); 24 x 19 x 16 x 1,5mm
VA721C1615
152
Pøipojení pro plastové potrubí (1 ks); 24 x 19 x 16 x 2mm
VA721C1620
152
Pøipojení pro plastové potrubí (1 ks); 24 x 19 x 18 x 2mm
VA721C1820
152
Pøipojení pro vícevrstvé potrubí (1 ks); 24 x 19 x 14 x 2mm
VA722C1420
174
Pøipojení pro vícevrstvé potrubí (1 ks); 24 x 19 x 16 x 2mm
VA722C1620
174
Pøipojení pro vícevrstvé potrubí (1 ks); 24 x 19 x 18 x 2mm
VA722C1820
174
Pøipojení pro vícevrstvé potrubí (1 ks); 24 x 19 x 20 x 2mm
VA722C2020
174
4
5
6
Pøíslušenství - pøipojení
7
8
9
10
11
12
13
14
6-5
Design
Therafix Design - H-blok s termostatickým ventilem
Nové termostatické ventily Thera Design Edition jsou ventily speciálnì urèené pro montáž na otopná
tìlesa se støedovým pøipojením. Díky prvotøídnímu vzhledu a konstrukci jsou vhodné pro všechny typy
prostøedí.
• Termostatický ventil Therafix Design je urèený pro montáž na otopná tìlesa se støedovým pøipojením
s pøipojovací vzdáleností 50 mm. Termostatické ventily Therafix Design jsou dodávány vèetnì
pøednastavitelné TRV kuželky na pøívodu a vestavìným regulaèním a uzavíracím šroubením na
výstupu. Termostatické ventily Therafix Design jsou dodávány s pøipojením M30 × 1,5. Tyto ventily
jsou kompatibilní se všemi ventily vyrábìné spoleèností Honeywell.
Pro vodovodní otopné systémy.
2
3
Materiály
Tìleso ventilu je vyrobené z mosazi s pochromovaným nebo bílým
povrchem (RAL9016), vložka ventilu je vyrobena z mosazi s Okroužky z EPDM a uzávìru a šroubu z korozivzdorné oceli, ochranná
krytka je vyrobena z plastu, spojovací matice a koncový díl z
pochromované mosazi s O-kroužkem z EPDM
Možnost vypínání
ano
Pøednastavení
ano
Umožòuje napouštìní/
vypouštìní
ano
Umístìní ventilu
na pøívodu
Médium
voda nebo voda-glykol
Teplota média
2 ... 130 oC
Jmenovitý tlak
PN10
4
5
6
7
Svìtlost DN
15 mm
Pøipojení
vnìjší závit
Pøipojení tepelného výmìníku
1/2 inch
Design v bílé
8
Tvar tìlesa
rohové
rohové
pøímé
9
Objednací èísla
V2881RSL15
V2881LSL15
V2881DSL15
Cena
1 742
1 742
1 742
Objednací èísla
V2882RSL15
V2882LSL15
V2882DSL15
Cena
2 090
2 090
2 090
Design chromový
Tvar tìlesa
rohové
rohové
pøímé
10
11
12
13
14
6-6
www.honeywell.cz/acs
Design
Pøíslušenství
Ruèní koleèko, bílé (RAL9016)
VA2200C001
1 066
Ruèní koleèko, chromové
VA2200C002
1 296
Rùžice na stìnu, bílá (RAL9016); 40 x 12mm
VA2201D012
32
Rùžice na stìnu, bílá (RAL9016); 40 x 14mm
VA2201D014
32
Rùžice na stìnu, bílá (RAL9016); 40 x 15mm
VA2201D015
32
Rùžice na stìnu, bílá (RAL9016); 40 x 16mm
VA2201D016
32
Rùžice na stìnu, bílá (RAL9016); 40 x 18mm
VA2201D018
32
Rùžice na stìnu, bílá (RAL9016); 40 x 20mm
VA2201D020
32
Rùžice na stìnu, chromová; 40 x 12mm
VA2201E012
58
Rùžice na stìnu, chromová; 40 x 14mm
VA2201E014
58
Rùžice na stìnu, chromová; 40 x 15mm
VA2201E015
58
Rùžice na stìnu, chromová; 40 x 16mm
VA2201E016
58
Rùžice na stìnu, chromová; 40 x 18mm
VA2201E018
58
Rùžice na stìnu, chromová; 40 x 20mm
VA2201E020
58
2
3
4
5
Pøíslušenství - pøipojení
Pøipojení pro mìdìné potrubí (1 ks); 24 x 19 x 12mm
VA720C1200
147
Pøipojení pro mìdìné potrubí (1 ks); 24 x 19 x 14mm
VA720C1400
147
Pøipojení pro mìdìné potrubí (1 ks); 24 x 19 x 15mm
VA720C1500
147
Pøipojení pro mìdìné potrubí (1 ks); 24 x 19 x 16mm
VA720C1600
147
Pøipojení pro plastové potrubí (1 ks); 24 x 19 x 12 x 1,1mm
VA721C1211
152
Pøipojení pro plastové potrubí (1 ks); 24 x 19 x 14 x 2mm
VA721C1420
152
Pøipojení pro plastové potrubí (1 ks); 24 x 19 x 16 x 1,5mm
VA721C1615
152
Pøipojení pro plastové potrubí (1 ks); 24 x 19 x 16 x 2mm
VA721C1620
152
Pøipojení pro plastové potrubí (1 ks); 24 x 19 x 18 x 2mm
VA721C1820
152
Pøipojení pro vícevrstvé potrubí (1 ks); 24 x 19 x 14 x 2mm
VA722C1420
174
Pøipojení pro vícevrstvé potrubí (1 ks); 24 x 19 x 16 x 2mm
VA722C1620
174
Pøipojení pro vícevrstvé potrubí (1 ks); 24 x 19 x 18 x 2mm
VA722C1820
174
Pøipojení pro vícevrstvé potrubí (1 ks); 24 x 19 x 20 x 2mm
VA722C2020
174
Kuželka ventilu
VS1200SLGB01
192
Adaptér pro výmìnu kuželky ventilu
VA8200A001
6
7
8
9
Náhradní díly
7 842
10
11
12
13
14
6-7
6-8
www.honeywell.cz/acs
Smìšovací termostatické ventily
Termostatické smìšovací ventily
Strana
7-2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Termostatické smìšovací ventily
Termostatické smìšovací ventily
Termostatický smìšovací ventil s ochranou proti opaøení, TM50
TM 50 Termostatický smìšovací ventil umožòující regulaci teploty vody na požadovanou hodnotu
teploty s použitím: - pro centrální nebo zónovou regulaci teploty TUV v odbìrných místech nebo pro
pøípravu TUV v kombinaci se solárním ohøevem - pro podlahové vytápìní nebo pro omezení teploty
vratné vody kotle - v systémech s cirkulací TUV musí být do obvodu vložen zpìtný ventil KB191 (viz
pøíslušenství) pro zamezení zpìtného proudìní studené vody a ochlazování vody na výstupu z ventilu
2
3
Médium
Voda
Materiál tìlesa
mosaz
Pøipojení
vnìjší závit
Maximální teplota média
90 oC
Rozsah teplotního nastavení
30 ... 60 oC
Další popis
4
5
6
• Vysoce citlivé èidlo s výbornou vodivostí i pøi malých prùtoèných
množstvích
• Snadné nastavení požadované teploty vody
• Ochrana proti opaøení - vstup teplé vody je automaticky uzavøen v
pøípadì poruchy pøívodu studené vody a to tak, že pøívod teplé
vody je alespoò 10K vyšší než nastavení teploty smìšované vody
• Pøívod studené vody je automaticky uzavírán v pøípadì poruchy na
pøívodu teplé vody
• Vnitøní èásti jsou odolné proti tvorbì usazenin
S vnìjším závitem
Objednací èísla
TM50-1/2E
Cena
1 526
7
Termostatický smìšovací ventil s ochranou proti opaøení, TM200
TM200 Termostatický smìšovací ventil umožòující regulaci teploty vody na požadovanou hodnotu
teploty s použitím: - pro centrální nebo zónovou regulaci teploty TUV v odbìrných místech nebo pro
pøípravu TUV v kombinaci se solárním ohøevem - pro podlahové vytápìní nebo pro omezení teploty
vratné vody kotle - v systémech s cirkulací TUV musí být do obvodu vložena brzda zpìtného toku
KB191 (viz pøíslušenství) pro zamezení zpìtného proudìní studené vody a ochlazování vody na
výstupu z ventilu
8
9
10
Médium
Voda
Materiál tìlesa
mosaz
Maximální teplota média
90 oC
Rozsah teplotního nastavení
30 ... 60 oC
Další popis
11
12
• Vysoce citlivé èidlo s výbornou vodivostí i pøi malých prùtoèných
množstvích
• Snadné nastavení požadované teploty vody
• Ochrana proti opaøení - vstup teplé vody je automaticky uzavøen v
pøípadì poruchy na pøívodu studené vody a to tak, že pøívod teplé
vody je alespoò 10K vyšší než nastavení teploty smìšované vody
• Pøívod studené vody je automaticky uzavírán v pøípadì poruchy na
pøívodu teplé vody
• Vnitøní èásti jsou odolné proti tvorbì usazenin
S vnìjším závitovým pøipojením 3/4"
Pøipojení
vnìjší závit
13
Objednací èísla
TM200-3/4A
Cena
2 442
Objednací èísla
TM200-3/4B
Cena
2 442
S 22 mm pájeným pøipojením
Pøipojení
pájecí
14
7-2
www.honeywell.cz/acs
Regulaèní a uzavírací šroubení
Strana
Regulaèní šroubení
Svorná šroubení
Regulaèní a uzavírací šroubení s možností vypouštìní
pro otopná tìlesa ventil-kompak
Svorná šroubení
8-2
8-5
8-6
8-9
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Regulaèní šroubení
Regulaèní šroubení
Verafix (V2400) Plynule pøednastavitelná šroubení pro otopná tìlesa
Verafix jsou regulaèní a uzavírací šroubení s dìlenou regulaèní kuželkou pro otopná tìlesa typu klasik.
Používají se pro dvoutrubkové nebo jednotrubkové soustavy k regulaci nebo uzavírání prùtoku topné
vody otopnými tìlesy. Jednotlivá tìlesa mohou být pomocí speciálního adaptéru (viz. pøíslušenství)
vypouštìna nebo napouštìna za provozu soustavy.
Pro otopné soustavy
2
Materiály
Tìleso šroubení z matnì niklované mosazi. Regulaèní kuželka z
mosazi. Tìsnicí O-kroužky z EPDM a NBR. Matice pro pøipojení k
otopnému tìlesu z poniklované mosazi. Ochranná krytka z
poniklované mosazi s NBR tìsnìním.
Možnost vypínání
ano
Pøednastavení
ano
Umožòuje napouštìní/
vypouštìní
ano
Umožòuje mìøení
ne
Umístìní ventilu
na vratném potrubí
3
4
5
6
Médium
voda nebo voda-glykol
Teplota média
2 ... 130 oC
Jmenovitý tlak
PN10
Pøipojení
vnitøní závit
Další popis
7
• Instalace na pøívodní potrubí je také možná. Funkce napouštìní a
vypouštìní systému nejsou podporovány!
• Vhodná pøipojení: 'Pøipojení pro otopná tìlesa'.
Verafix s poniklovaným šroubením
Tvar tìlesa
rohové dle DIN
rohové dle DIN
rohové dle DIN
pøímé dle DIN
pøímé dle DIN
pøímé dle DIN
8
9
Svìtlost DN
mm
10
15
20
10
15
20
Hodnoty Kvs
1,7
1,7
1,7
1,4
1,45
1,5
Rozmìry pro pøipojení
inch
3/8
1/2
3/4
3/8
1/2
3/4
Objednací èísla
Cena
V2400E0010
V2400E0015
V2400E0020
V2400D0010
V2400D0015
V2400D0020
248
268
340
248
268
340
VA8300A001
350
Pøíslušenství
Speciální klíè
10
11
12
13
14
8-2
www.honeywell.cz/acs
Regulaèní šroubení
Verafix-E (V2420) Plynule pøednastavitelná šroubení pro otopná tìlesa
Verafix-E jsou regulaèní a uzavírací šroubení pro otopná tìlesa typu klasik. Používají se pro
dvoutrubkové nebo jednotrubkové soustavy k regulaci nebo uzavírání prùtoku topné vody otopnými
tìlesy. Jednotlivá tìlesa mohou být pomocí speciálního adaptéru (viz. pøíslušenství) vypouštìna nebo
napouštìna za provozu soustavy.
Pro otopné soustavy
Materiály
Tìleso šroubení z matnì niklované mosazi. Regulaèní kuželka z
mosazi. Tìsnicí O-kroužky z EPDM a NBR. Matice pro pøipojení k
otopnému tìlesu z poniklované mosazi. Ochranná krytka z
poniklované mosazi s NBR tìsnìním.
Možnost vypínání
ano
Pøednastavení
ano
Umožòuje napouštìní/
vypouštìní
ano
3
4
Umožòuje mìøení
ne
Umístìní ventilu
na vratném potrubí
Médium
voda nebo voda-glykol
Teplota média
2 ... 130 oC
Jmenovitý tlak
PN10
Pøipojení
vnitøní závit
Další popis
2
5
• Instalace na pøívodním potrubí je také možná, funkce vypouštìní a
napouštìní není podporována.
6
Verafix-E s poniklovaným šroubením
Tvar tìlesa
rohové dle DIN
rohové dle DIN
rohové dle DIN
pøímé dle DIN
pøímé dle DIN
pøímé dle DIN
Svìtlost DN
mm
10
15
20
10
15
20
Hodnoty Kvs
1,7
1,7
1,7
1,4
1,45
1,5
Rozmìry pro pøipojení
inch
3/8
1/2
3/4
3/8
1/2
3/4
Objednací èísla
Cena
V2420E0010
V2420E0015
V2420E0020
V2420D0010
V2420D0015
V2420D0020
192
201
255
192
201
255
VA8300A001
350
Pøíslušenství
Speciální klíè
7
8
9
10
11
12
13
14
8-3
Regulaèní šroubení
Veramax (V2430, V2440) Regulaèní šroubení
Regulaèní šroubení Veramax byla vyvinuta speciálnì pro jednotrubkové nebo samotížné dvoutrubkové
soustavy s vysokým prùtokem topné vody. Díky pøíznivému tvaru prùtoèného prùøezu a tìsnicích ploch
sedla byla významnì snížena hluènost šroubení.
Pro otopné soustavy
2
3
4
5
Materiály
Robustní konstrukce, vyjímeènì tichý provoz, velmi dobré prùtokové
charakteristiky, tìleso z bronzu Rg5.
Možnost vypínání
ano
Pøednastavení
ano
Umožòuje napouštìní/
vypouštìní
ne
Umožòuje mìøení
ne
Umístìní ventilu
na vratném potrubí
Médium
voda nebo voda-glykol
Teplota média
2 ... 130 oC
Jmenovitý tlak
PN10
Pøipojení
vnitøní závit
Veramax s poniklovaným šroubením
6
Tvar tìlesa
rohové
rohové
pøímé
pøímé
7
Svìtlost DN
mm
15
20
15
20
Hodnoty Kvs
7
7
5
5
Rozmìry pro pøipojení
inch
1/2
3/4
1/2
3/4
Objednací èísla
Cena
V2440E0015
V2440E0020
V2440D0015
V2440D0020
745
836
792
904
VA8300A001
350
Pøíslušenství
Speciální klíè
8
9
10
11
12
13
14
8-4
www.honeywell.cz/acs
Svorná šroubení
Svorná šroubení
Svorná pøipojovací šroubení pro tìlesa TRV a šroubení Verafix, Verafix-E,
Verafix-MESS
Šroubení, pøevleèné matice, tìsnìní pro
• ventily s vnitøním závitem: všechny V2000 a V2050 termostatické ventily, V26xx (Mira-3 a Optimalplus), V24xx (Therafix, Verafix a Veramax);
• ventily s vnìjším závitem: všechny V2000 Series termostatické ventily, V22xx, V24xx;
• ventily s vnìjším závitem, ploché tìsnìní: V2075, 77 a 78.
Svorné šroubení pro mìï a pøesnou ocelovou trubku
Pøíslušenství
Kompresní pøipojení pro mìdìné potrubí, 3/8 x 10 mm
Kompresní pøipojení pro mìdìné potrubí, 3/8 x 12 mm
Kompresní pøipojení pro mìdìné potrubí, 1/2 x 10 mm
Kompresní pøipojení pro mìdìné potrubí, 1/2 x 12 mm
Kompresní pøipojení pro mìdìné potrubí, 1/2 x 14 mm
Kompresní pøipojení pro mìdìné potrubí, 1/2 x 15 mm
Kompresní pøipojení pro mìdìné potrubí, 1/2 x 16 mm
Kompresní pøipojení pro mìdìné potrubí, 3/4 x 18 mm
Kompresní pøipojení pro mìdìné potrubí, 3/4 x 22 mm
Objednací èísla
VA620A1010
VA620A1012
VA620A1510
VA620A1512
VA620A1514
VA620A1515
VA620A1516
VA620A2018
VA620A2022
Cena
25
25
25
25
25
25
25
25
25
Sada svorného šroubení s opìrným pouzdrem pro mìï a pøesnou ocelovou trubku
Pøíslušenství
2 kompresní pøipojení pro mìdìné potrubí, 3/8 x 12 mm
2 kompresní pøipojení pro mìdìné potrubí, 1/2 x 12 mm
2 kompresní pøipojení pro mìdìné potrubí, 1/2 x 15 mm
2 kompresní pøipojení pro mìdìné potrubí, 1/2 x 16 mm
2 kompresní pøipojení pro mìdìné potrubí, 3/4 x 18 mm
Objednací èísla
VA621A1012
VA621A1512
VA621A1515
VA621A1516
VA621A2018
Cena
78
78
78
78
111
3
4
5
6
7
8
Svorná šroubení pro vícevrstvé trubky
Pøíslušenství
2 kompresní pøipojení pro mìdìné potrubí, 1/2 x 14 mm
2 kompresní pøipojení pro mìdìné potrubí, 1/2 x 16 mm
2
Objednací èísla
VA622B1514
VA622B1516
Cena
214
214
9
10
11
12
13
14
8-5
Regulaèní a uzavírací šroubení s možností vypouštìní pro otopná tìlesa ventil-kompak
Regulaèní a uzavírací šroubení s možností vypouštìní pro otopná tìlesa ventil-kompakt
Verafix-VK (V2461, V2471) Regulaèní a uzavírací šroubení s možností vypouštìní
pro otopná tìlesa
Verafix-VK jsou regulaèní a uzavírací šroubení pro otopná tìlesa typu ventil-kompakt s rozteèí
pøipojovacího potrubí 50 mm. Používají se pro dvoutrubkové nebo jednotrubkové soustavy k regulaci
nebo uzavírání prùtoku topné vody otopnými tìlesy. Jednotlivá tìlesa mohou být pomocí speciálního
adaptéru(viz. pøíslušenství) vypouštìna nebo napouštìna za provozu soustavy.
Pro otopné soustavy
2
Materiály
Tìleso ventilu z matnì niklované mosazi. Regulaèní kuželka z mosazi.
Tìsnicí O-kroužky z EPDM a NBR. Matice pro pøipojení k otopnému
tìlesu z poniklované mosazi. Ochranná krytka z poniklované mosazi
s NBR tìsnìním
Možnost vypínání
ano
Pøednastavení
ano
Umožòuje napouštìní/
vypouštìní
ano
3
4
5
6
7
Umožòuje mìøení
ne
Umístìní ventilu
na pøívodu a vratném potrubí
Médium
voda nebo voda-glykol
Teplota média
2 ... 110 oC
Jmenovitý tlak
PN10
Rozteè mezi pøívodním a
zpìtným potrubím
50 mm
Svìtlost DN
15 mm
Rozmìry pro pøipojení
3/4 inch
Pøipojení
vnìjší závit
Verafix-VK pro dvoutrubkové soustavy
8
9
Tvar tìlesa
Hodnoty Kvs
rohové
rohové
pøímé
pøímé
1,5
1,5
1,5
1,5
Pøipojení tepelného výmìníku
inch
G3/4A
G1/2
G3/4A
G1/2
Objednací èísla
Pøipojení tepelného výmìníku
inch
G3/4A
G1/2
G3/4A
G1/2
Objednací èísla
V2471EX20
V2471EY15
V2471DX20
V2471DY15
Cena
418
431
418
431
Verafix-VK pro jednotrubkové soustavy
10
11
Tvar tìlesa
Hodnoty Kvs
rohové
rohové
pøímé
pøímé
1,23
1,23
1,15
1,15
12
13
14
8-6
www.honeywell.cz/acs
V2461EX20
V2461EY15
V2461DX20
V2461DY15
Cena
482
427
530
427
Regulaèní a uzavírací šroubení s možností vypouštìní pro otopná tìlesa ventil-kompak
Verafix-VKE (V2476) Regulaèní a uzavírací šroubení pro otopná tìlesa typu
ventil-kompakt
Verafix-VKE jsou regulaèní a uzavírací šroubení pro otopná tìlesa typu ventil - kompakt s rozteèí
pøipojovacího potrubí 50 mm. Používají se pro dvoutrubkové soustavy k regulaci nebo uzavírání
prùtoku topné vody jednotlivými otopnými tìlesy.
Pro otopné soustavy
Materiály
2
Tìleso ventilu z matnì niklované mosazi. Regulaèní kuželka z mosazi.
Tìsnicí O-kroužky z EPDM a NBR. Matice pro pøipojení k otopnému
tìlesu z poniklované mosazi. Ochranná krytka z poniklované mosazi
s NBR tìsnìním
Možnost vypínání
ano
Pøednastavení
ano
Umožòuje napouštìní/
vypouštìní
ne
Umožòuje mìøení
ne
Umístìní ventilu
na pøívodu a vratném potrubí
Médium
voda nebo voda-glykol
Teplota média
2 ... 110 oC
Jmenovitý tlak
PN10
Rozteè mezi pøívodním a
zpìtným potrubím
50 mm
Svìtlost DN
15 mm
Hodnoty Kvs
1,5
Rozmìry pro pøipojení
3/4 inch
Pøipojení
vnìjší závit
3
4
5
6
7
Verafix-VKE Regulaèní a uzavírací šroubení pro otopná tìlesa typu ventil-kompakt
Tvar tìlesa
rohové
rohové
pøímé
pøímé
Pøipojení tepelného výmìníku
inch
G3/4A
G1/2
G3/4A
G1/2
Objednací èísla
V2476EX020
V2476EY015
V2476DX020
V2476DY015
Cena
332
352
332
352
8
9
10
11
12
13
14
8-7
Regulaèní a uzavírací šroubení s možností vypouštìní pro otopná tìlesa ventil-kompak
Verafix-V Uzavírací šroubení pro otopná tìlesa typu ventil-kompakt
Uzavírací šroubení Verafix-V je šroubení pro tìlesa typu ventil-kompakt s pøipojením 50 mm. Šroubení
se používá pro dvoutrubkové systémy, které mají integrované ventily s možností uzavírání otopných
tìles.
Pro otopné soustavy
2
3
4
5
Materiály
Tìleso ventilu vyrobené z kované mosazi, vložka ventilu z mosazi s
tìsnìním z EPDM nebo PTFE.
Možnost vypínání
ano
Umístìní ventilu
na pøívodu a vratném potrubí
Médium
voda
Teplota média
2 ... 120 oC
Jmenovitý tlak
PN10
Rozteè mezi pøívodním a
zpìtným potrubím
50 mm
Svìtlost DN
15 mm
Rozmìry pro pøipojení
3/4 inch
Verafix-V Uzavírací šroubení pro otopná tìlesa typu ventil-kompakt
6
7
Tvar tìlesa
Hodnoty Kvs
Pøipojení
rohové
rohové
pøímé
pøímé
1,8
1,8
3,5
3,5
vnìjší závit
vnitøní závit
vnìjší závit
vnitøní závit
Pøipojení tepelného výmìníku
inch
G3/4A
G1/2
G3/4A
G1/2
Objednací èísla
V2495EX020A
V2495EY015A
V2495DX020
V2495DY015
Cena
322
348
251
263
Pøíslušenství
8
9
10
11
12
13
14
8-8
Náhradní vsuvka
VS3295A015
39
Pøipojení pro mìdìnou a mìkkou ocelovou trubku (2 kusy); 3/4" x 10
mm
VA7200A010
170
Pøipojení pro mìdìnou a mìkkou ocelovou trubku (2 kusy); 3/4" x 12
mm
VA7200A012
170
Pøipojení pro mìdìnou a mìkkou ocelovou trubku (2 kusy); 3/4" x 14
mm
VA7200A014
170
Pøipojení pro mìdìnou a mìkkou ocelovou trubku (2 kusy); 3/4" x 15
mm
VA7200A015
170
Pøipojení pro mìdìnou a mìkkou ocelovou trubku (2 kusy); 3/4" x 16
mm
VA7200A016
170
Pøipojení pro mìdìnou a mìkkou ocelovou trubku (2 kusy); 3/4" x 18
mm
VA7200A018
170
Pøipojení pro PE-X trubky (2 kusy); 3/4" x 14 x 2 mm
OT112M-3/4D
147
Pøipojení pro PE-X trubky (2 kusy); 3/4" x 16 x 2 mm
OT112M-3/4F
147
Pøipojení pro PE-X trubky (2 kusy); 3/4" x 16 x 2.2 mm
OT112M-3/4F2
147
Pøipojení pro PE-X trubky (2 kusy); 3/4" x 17 x 2 mm
OT112M-3/4G
147
Pøipojení pro PE-X trubky (2 kusy); 3/4" x 18 x 2 mm
OT112M-3/4H
147
Pøipojení pro vícevrstvé trubky (2 kusy); 3/4" x 14 x 2 mm
OT113M-3/4D
172
Pøipojení pro vícevrstvé trubky (2 kusy); 3/4" x 16 x 2 mm
OT113M-3/4F
172
Pøipojení pro vícevrstvé trubky (2 kusy); 3/4" x 18 x 2 mm
OT113M-3/4H
172
Pøipojení pro mìdìné potrubí (2 kusy); 3/4" x 10 mm
OT114M-3/4B
134
Pøipojení pro mìdìné potrubí (2 kusy); 3/4" x 12 mm
OT114M-3/4C
134
Pøipojení pro mìdìné potrubí (2 kusy); 3/4" x 14 mm
OT114M-3/4D
134
Pøipojení pro mìdìné potrubí (2 kusy); 3/4" x 15 mm
OT114M-3/4E
134
Pøipojení pro mìdìné potrubí (2 kusy); 3/4" x 16 mm
OT114M-3/4F
134
Pøipojení pro mìdìné potrubí (2 kusy); 3/4" x 18 mm
OT114M-3/4H
134
www.honeywell.cz/acs
Svorná šroubení
Svorná šroubení
Svorná pøipojovací šroubení pro otopná tìlesa ventil-kompakt pro H-šroubení
Šroubení, pøevleèné matice, tìsnìní pro
• ventily s vnitøním závitem: všechny V2000 a V2050 termostatické ventily, V26xx (Mira-3 a Optimalplus), V24xx (Therafix, Verafix a Veramax);
• ventily s vnìjším závitem: všechny V2000 Series termostatické ventily, V22xx, V24xx;
• ventily s vnìjším závitem, ploché tìsnìní: V2075, 77 a 78.
Pøipojovací svorná šroubení pro otopná tìlesa ventil-kompakt pro mìdìné nebo mìkké ocelové
trubky
Pøíslušenství
Pøipojení pro mìdìné potrubí (2 kusy); 3/4" x 10 mm
Pøipojení pro mìdìné potrubí (2 kusy); 3/4" x 12 mm
Pøipojení pro mìdìné potrubí (2 kusy); 3/4" x 14 mm
Pøipojení pro mìdìné potrubí (2 kusy); 3/4" x 15 mm
Pøipojení pro mìdìné potrubí (2 kusy); 3/4" x 16 mm
Pøipojení pro mìdìné potrubí (2 kusy); 3/4" x 18 mm
Objednací èísla
OT114M-3/4B
OT114M-3/4C
OT114M-3/4D
OT114M-3/4E
OT114M-3/4F
OT114M-3/4H
Cena
134
134
134
134
134
134
Objednací èísla
OT112M-3/4D
OT112M-3/4F
OT112M-3/4F2
OT112M-3/4G
OT112M-3/4H
3
4
5
Pøipojovací svorná šroubení pro otopná tìlesa ventil-kompakt pro plastové trubky
Pøíslušenství
Pøipojení pro PE-X trubky (2 kusy); 3/4" x 14 x 2 mm
Pøipojení pro PE-X trubky (2 kusy); 3/4" x 16 x 2 mm
Pøipojení pro PE-X trubky (2 kusy); 3/4" x 16 x 2.2 mm
Pøipojení pro PE-X trubky (2 kusy); 3/4" x 17 x 2 mm
Pøipojení pro PE-X trubky (2 kusy); 3/4" x 18 x 2 mm
2
Cena
147
147
147
147
147
6
7
Pøipojovací svorná šroubení pro otopná tìlesa ventil-kompakt pro trubky uni-pipe nebo
vícevrstvé trubky aipex-therm
Pøíslušenství
Pøipojení pro vícevrstvé trubky (2 kusy); 3/4" x 14 x 2 mm
Pøipojení pro vícevrstvé trubky (2 kusy); 3/4" x 16 x 2 mm
Pøipojení pro vícevrstvé trubky (2 kusy); 3/4" x 18 x 2 mm
Objednací èísla
OT113M-3/4D
OT113M-3/4F
OT113M-3/4H
Cena
172
172
172
8
9
10
11
12
13
14
8-9
8-10
www.honeywell.cz/acs
Vyvažovací ventily a regulátory
diferenèního tlaku
Vyvažovací ventily
Strana
9-2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Vyvažovací ventily
Vyvažovací ventily
Kombi-2-plus MODRÝ - Univerzální stoupaèkový ventil
Uzavírací a regulaèní ventily Kombi-2-Plus slouží v otopných, ventilaèních a chladicích soustavách
na vratném potrubí k hydraulickému vyvážení. Ventily mají bezúdržbové utìsnìní vøetene dvojitým
O-kroužkem. Tìleso ventilu je opatøeno dvìma hrdly pro mìøení diferenèního tlaku. Ventil mùže být bez
pøerušení provozu otopné soustavy rozšíøen o další funkce: napouštìní a vypouštìní nebo automatická
regulace diferenèního tlaku (pro DN15 až DN40) pomocí membránového regulátoru. Vzorek tlakového
signálu pro membránový regulátor lze získat buï pomocí ventilu Kombi-3-Plus s èervenou nebo èernou
krytkou nebo prostým pøipojením na pøívodní potrubí.
Pro otopné nebo chladící soustavy
2
3
4
5
Materiály
Stoupaèkové ventily pro pøívodní potrubí, vyrobeny z bronzu
Rg 5, vhodné pro horkou vodu do 130°C, pro pH hodnoty 8 až
9,5, maximální provzní tlak 16 bar.
Tvar tìlesa
ve tvaru Y
Médium
voda nebo voda-glykol
Teplota média
2 ... 130 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Pøednastavení
ano
Indikace polohy
Umožòuje napouštìní/vypouštìní ano
Umožòuje mìøení
6
ano
Umožòuje automatické vyvažování ano
Pøipojení pøíslušenství
7
Umístìní ventilu
na vratném potrubí
Pøipojení
vnitøní závit
Další popis
8
vøetenem / boèním pøipojením
• Mùže být upraven na automatický vyvažovací ventil doplnìním
membrány V5012 Kombi-DP (viz 'Pøíslušenství').
• Pøipojení viz 'Pøipojení pro vyvažovací a potrubní ventily'.
Kombi-2-plus MODRÝ s vnitøními pøipojovacími závity
Svìtlost DN (mm)
15
20
25
32
40
50
65
80
9
10
Hodnoty Kvs
2,7
6,4
6,8
21
22
38
47,7
71
Velikost pøipojení (inch)
Rp 1/2
Rp 3/4
Rp 1
Rp 1 1/4
Rp 1 1/2
Rp 2
Rp 2 1/2
Rp 3
Objednací èísla
V5032Y0015
V5032Y0020
V5032Y0025
V5032Y0032
V5032Y0040
V5032Y0050
V5032Y0065
V5032Y0080
Cena
1 150
1 193
1 255
2 109
2 256
3 331
5 778
10 003
Pøíslušenství
11
12
13
14
9-2
V5012 membránový regulátor s rozsahem 0.1 - 0.3 bar
V5012C0103
1 440
V5012 membránový regulátor s rozsahem 0.3 - 0.6 bar
V5012C0306
2 053
Vypouštìcí a napouštìcí adaptér
VA3500A001
366
Adaptér pro montáž termoelektrického pohonu s pøipojením M30 x 1,5
VA2500A001
525
Krytka proti neoprávnìné manipulaci pro ventily DN 15 až DN 25
VA2501A010
175
Krytka proti neoprávnìné manipulaci pro ventily DN 32 až DN 50
VA2501A032
264
Izolaèní kryt pro ventil DN 10 a DN 15
VA2510C015
213
Izolaèní kryt pro ventil DN 20
VA2510C020
235
Izolaèní kryt pro ventil DN 25
VA2510C025
320
Izolaèní kryt pro ventil DN 32
VA2510C032
373
Izolaèní kryt pro ventil DN 40
VA2510C040
426
Izolaèní kryt pro ventil DN 50
VA2510C050
532
Prodlužovací nátrubek
VA2601A008
365
Adaptér pro mìøení diferenèního tlaku a prùtoku ( 1 pár )
VA3600A008
789
www.honeywell.cz/acs
Vyvažovací ventily
Kombi-3-plus ÈERVENÝ - Univerzální stoupaèkový ventil
Uzavírání, mìøení prùtoku, napouštìní a vypouštìní, pøipojení tlakového signálu pro membránový
regulátor.
Pro otopné nebo chladící soustavy
2
Certifikace výrobku
Ano
Materiály
Stoupaèkové ventily pro pøívodní potrubí, vyrobeny z bronzu Rg 5,
vhodné pro horkou vodu do 130°C, pro pH hodnoty 8 až 9,5, maximální
provzní tlak 16 bar.
Tvar tìlesa
ve tvaru Y
Médium
voda nebo voda-glykol
Teplota média
2 ... 130 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Umožòuje napouštìní/
vypouštìní
ano
Umožòuje mìøení
ano
Pøipojení pøíslušenství
vøetenem
Umístìní ventilu
na pøívodu
Pøipojení
vnitøní závit
Další popis
3
4
5
• Metoda správného mìøení a zaregulování je popsána v pøíruèce:
"Vždy v rovnováze aneb vyvažování armaturami Honeywell"
6
Kombi-3-plus ÈERVENÝ s vnitøními pøipojovacími závity
Svìtlost DN (mm)
10
15
20
25
32
40
50
65
80
Hodnoty Kvs
1,5
2,5
4,5
6,5
13
20
35
42
68
Velikost pøipojení (inch)
Rp 3/8
Rp 1/2
Rp 3/4
Rp 1
Rp 1 1/4
Rp 1 1/2
Rp 2
Rp 2 1/2
Rp 3
Objednací èísla
V5000Y0010
V5000Y0015
V5000Y0020
V5000Y0025
V5000Y0032
V5000Y0040
V5000Y0050
V5000Y0065
V5000Y0080
Cena
675
696
804
844
1 705
1 854
3 578
6 009
10 428
7
8
9
Pøíslušenství
Izolaèní kryt pro ventil DN 10 a DN 15
VA2510C015
213
Izolaèní kryt pro ventil DN 20
VA2510C020
235
Izolaèní kryt pro ventil DN 25
VA2510C025
320
Izolaèní kryt pro ventil DN 32
VA2510C032
373
Izolaèní kryt pro ventil DN 40
VA2510C040
426
Izolaèní kryt pro ventil DN 50
VA2510C050
532
Vypouštìcí a napouštìcí adaptér
VA3500A001
366
Mìøící sada
VA3502A001
999
Krytka proti neoprávnìné manipulaci pro ventily DN 15 až DN 25
VA2501A010
175
Krytka proti neoprávnìné manipulaci pro ventily DN 32 až DN 50
VA2501A032
264
10
11
12
13
14
9-3
Vyvažovací ventily
Kombi-3-plus MODRÝ Univerzální stoupaèkový ventil
Uzavírací a regulaèní ventily Kombi-3-Plus slouží v otopných, ventilaèních a chladicích soustavách
na vratném potrubí k hydraulickému vyvážení. Ventily mají bezúdržbové utìsnìní vøetene dvojitým
O-kroužkem. Ventil mùže být bez pøerušení provozu otopné soustavy rozšíøen o další funkce: napouštìní
a vypouštìní nebo automatická regulace diferenèního tlaku (pro DN15 až DN40) pomocí membránového
regulátoru. Vzorek tlakového signálu pro membránový regulátor lze získat buï pomocí ventilu Kombi-3Plus s èervenou nebo èernou krytkou nebo prostým pøipojením na pøívodní potrubí.
Pro otopné nebo chladící soustavy
2
3
4
5
6
Certifikace výrobku
Ano
Materiály
Stoupaèkové ventily pro pøívodní potrubí, vyrobeny z bronzu Rg 5,
vhodné pro horkou vodu do 130°C, pro pH hodnoty 8 až 9,5, maximální
provozní tlak 16 bar.
Tvar tìlesa
ve tvaru Y
Médium
voda nebo voda-glykol
Teplota média
2 ... 130 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Pøednastavení
ano
Umožòuje napouštìní/
vypouštìní
ano
Umožòuje automatické
vyvažování
ano
Pøipojení pøíslušenství
vøetenem
Umístìní ventilu
na vratném potrubí
Pøipojení
vnitøní závit
7
Další popis
8
Kombi-3-plus MODRÝ s vnitøními pøipojovacími závity
• Mùže být upraven na automatický vyvažovací ventil doplnìním
membrány V5012 Kombi-DP (viz 'Pøíslušenství').
• Pøipojení viz 'Pøipojení pro vyvažovací a potrubní ventily'.
Svìtlost DN
mm
10
15
20
25
32
40
50
65
80
9
10
11
Hodnoty Kvs
2,4
2,7
6,4
6,8
21
22
38
47,7
71
Velikost pøipojení
inch
Rp 3/8
Rp 1/2
Rp 3/4
Rp 1
Rp 1 1/4
Rp 1 1/2
Rp 2
Rp 2 1/2
Rp 3
Objednací èísla
Cena
V5010Y0010
V5010Y0015
V5010Y0020
V5010Y0025
V5010Y0032
V5010Y0040
V5010Y0050
V5010Y0065
V5010Y0080
826
851
976
1 022
2 046
2 216
3 709
6 750
10 816
Adaptér pro montáž termoelektrického pohonu s pøipojením M30 x 1,5
VA2500A001
525
Krytka proti neoprávnìné manipulaci pro ventily DN 15 až DN 25
VA2501A010
175
Krytka proti neoprávnìné manipulaci pro ventily DN 32 až DN 50
VA2501A032
264
Izolaèní kryt pro ventil DN 10 a DN 15
VA2510C015
213
Izolaèní kryt pro ventil DN 20
VA2510C020
235
Izolaèní kryt pro ventil DN 25
VA2510C025
320
Izolaèní kryt pro ventil DN 32
VA2510C032
373
Izolaèní kryt pro ventil DN 40
VA2510C040
426
Izolaèní kryt pro ventil DN 50
VA2510C050
532
Vypouštìcí a napouštìcí adaptér
VA3500A001
366
V5012 membránový regulátor s rozsahem 0.1 - 0.3 bar
V5012C0103
1 440
V5012 membránový regulátor s rozsahem 0.3 - 0.6 bar
V5012C0306
2 053
Pøíslušenství
12
13
14
9-4
www.honeywell.cz/acs
Vyvažovací ventily
Kombi-DP - Membránový regulátor
Membránový regulátor diferenèního tlaku lze na ventil Kombi-3-Plus pro vratné potrubí s modrou
krytkou dodateènì pøipojit bez pøerušení provozu otopné soustavy. Po jeho namontování dochází k
udržování nastaveného diferenèního tlaku mezi pøívodním a vratným potrubím nezávisle na poloze
regulaèních kuželek termostatických ventilù v topném okruhu. Pro ventily DN15 až DN40, maximální
pøípustný provozní tlak 10 bar, pro horkou vodu do 130°C, požadovaný diferenèní tlak lze nastavit v
rozmezí 0,1 až 0,3 bar nebo 0,3 až 0,6 bar, maximální pøípustný diferenèní tlak mezi pøívodním a vratným
potrubím 2 bar, samoèinné odvzdušòování. Sada obsahuje svorné šroubení a mìdìnou propojovací
trubièku 4 x 1 mm(souèást dodávky) pro snímání tlaku na pøívodním potrubí.
Pro otopné nebo chladící soustavy
Certifikace výrobku
Ano
Materiály
Tìlo membránového regulátoru je vyrobeno z oceli s tìsnìním EPDM a
ovládací osièka s potrubím z mosazi
Médium
voda nebo voda-glykol
Teplota média
2 ... 130 oC
Jmenovitý tlak
PN10
2
3
4
Max. delta P
2 bar
Pøednastavení
ano
Indikace polohy
Metoda správného mìøení a zaregulování je popsána v pøíruèce: "Vždy
v rovnováze aneb vyvažování armaturami Honeywell"
5
6
KOMBI - PD Membránový regulátor
Rozsah nastavení diferenèního tlaku
bar
0,1 ... 0,3
0,3 ... 0,6
Objednací èísla
Cena
V5012C0103
V5012C0306
1 440
2 053
7
VS5500A008
31
8
Pøíslušenství
Svorná šroubení s tìsnìním R1/4 pro 6 mm mìdìnou trubièku
9
10
11
12
13
14
9-5
Vyvažovací ventily
V6000 Kombi-F-II - Pøírubový regulaèní a uzavírací ventil
Ventily Kombi-F-II se používají na vratném potrubí v otopných nebo chladicích soustavách k
hydraulickému vyvážení a k uzavírání. Ventily jsou v bezúdržbovém provedení. Tìleso ventilu je
vybaveno dvìma hrdly pro mìøení diferenèního tlaku.
Pro otopné nebo chladící soustavy
2
Certifikace výrobku
Ano
Materiály
Tìleso ventilu z litiny GG25, opatøeno modrým nátìrem. Regulaèní
kuželka a vøeteno z nerezové oceli. Tìsnìní sedla z PTFE. Mìøicí
hrdla z mosazi. Ovládací koleèko z oceli, opatøeno èerným nátìrem.
Krytka šroubu pøednastavení z plastu, v barvì èerné a èerven
Tvar tìlesa
pøímé
Médium
voda nebo voda-glykol
Teplota média
2 ... 120 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Pøednastavení
ano
3
4
Indikace polohy
5
Umožòuje mìøení
ano
Pøipojení pøíslušenství
boèním pøipojením
Umístìní ventilu
na vratném potrubí
6
Pøipojení
pøíruby
Další popis
Metoda správného mìøení a zaregulování je popsána v pøíruèce:
"Vždy v rovnáváze aneb vyvažování armaturami Honeywell"
7
Kombi-F-II Pøírubový regulaèní a uzavírací ventil
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
Hodnoty Kvs
Cena
V6000D0015
V6000D0020
V6000D0025
V6000D0032
V6000D0040
V6000D0050
V6000D0065
V6000D0080
V6000D0100
V6000D0125
V6000D0150
V6000D0200
V6000D0250
V6000D0300
V6000D0350
V6000D0400
3 781
4 140
4 655
5 478
6 146
6 558
7 510
11 675
15 944
23 402
33 687
75 965
138 300
186 955
241 575
442 775
Adaptér pro mìøení diferenèního tlaku a prùtoku ( 1 pár )
VA3600A008
789
Prodlužovací nátrubek G 1/4", 45 mm
VA2601A008
365
Elektronický mìøicí pøístroj BasicMes slouží pro mìøení prùtoku a
diferenèního tlaku v hydraulických soustavách
VM241A1002
36 318
VA2600A008
614
8
9
10
11
4,5
6,6
9,8
15,1
24,9
48,5
74,4
111
165
242
372
704
812
1380
1651
2389
Objednací èísla
Pøíslušenství
12
13
Náhradní díly
Náhradní mìøící pøípojky (1 pár)
14
9-6
www.honeywell.cz/acs
Rotaèní smìšovací ventily a pohony
Rotaèní smìšovací ventily
Pohony pro rotaèní smìšovací ventily
Strana
10-2
10-6
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Rotaèní smìšovací ventily
Rotaèní smìšovací ventily
Trojcestné rotaèní smìšovací ventily Centra, PN6, DR
Do pøívodního potrubí, pro vytápìní a klimatizaci; pro horkou/studenou vodu dle VDI2035; pro
smìs voda/glykol 50%.
Série ventilù
2
3
4
DRG
Typ ventilu
3-cestné rotaèní smìš.
Médium
voda
Materiály
Tìleso ventilu: litina, vnitøní èásti: chromovaná litina
Tìsnìní
Dvojitý O-kroužek
Redukované delta P
40 kPa
Úhel natoèení
90 o
Teplota média
2 ... 130 oC
Jmenovitý tlak
PN6
Závitové provedení
5
6
7
Svìtlost
DN
Hodnoty
Kvs
Max.
delta P
mm
15
20
25
32
40
4
6,3
10
16
25
kPa
100
100
100
100
100
Krouticí
moment pro
max. delta P
Nm
10
10
10
10
20
Krouticí moment
pøi redukovaném
delta P
Nm
10
10
10
10
10
Krouticí moment
pøi redukovaném
delta P
Nm
10
Pøipojení
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
Objednací èísla
Cena
DR15GMLA
DR20GMLA
DR25GMLA
DR32GMLA
DR40GMLA
2 177
2 017
2 057
2 136
2 432
Objednací èísla
Cena
DR20GFLA
2 628
DR25GFLA
2 699
DR32GFLA
2 909
DR40GFLA
2 917
DR50GFLA
3 364
DR65GFLA
4 241
DR80GFLA
7 818
DR100GFLA
8 044
DR125GFLA
16 335
DR150GFLA
24 760
Pøírubové provedení
Svìtlost
DN
8
9
10
11
12
Hodnoty
Kvs
Max.
delta P
mm
20
6,3
kPa
100
Krouticí
moment pro
max. delta P
Nm
20
25
10
100
20
10
32
16
100
20
10
40
25
100
20
10
50
40
100
20
20
65
63
100
20
20
80
100
100
30
20
100
160
100
40
30
125
250
70
40
30
150
630
50
40
40
13
14
10-2
www.honeywell.cz/acs
Pøipojení
pøíruby dle
DIN2531
pøíruby dle
DIN2531
pøíruby dle
DIN2531
pøíruby dle
DIN2531
pøíruby dle
DIN2531
pøíruby dle
DIN2531
pøíruby dle
DIN2531
pøíruby dle
DIN2531
pøíruby dle
DIN2531
pøíruby dle
DIN2531
10
10
24; 3,5
230; 3,5
Tøípolohová Tøípolohová
regulace
regulace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
–
–
–
–
–
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
–
–
–
–
–
–
10
24; 2,4
0/2 až 10 V
DC
•
•
•
•
•
•
•
•
•
–
–
–
–
–
–
20
20
230; 3,5
24; 3,5
Tøípolohová Tøípolohová
regulace
regulace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
–
–
–
30
230; 3,5
Tøípolohová
regulace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
•
•
•
30
40
24; 3,5
230; 3,5
Tøípolohová Tøípolohová
regulace
regulace
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
•
•
•
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
•
•
40
24; 3,5
Tøípolohová
regulace
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
•
•
VRM20
VMM40-24
VMM40
VMM30-24
VMM30
VMM20-24
VMM20
M7061E1012
M6061L1019
M6061A1013
Rotaèní smìšovací ventily
Krouticí moment [Nm]
20
24; 2,4 Napájení [Vac; VA]
0/2 až 10 V Vstupní signál
DC
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
–
–
–
DR15GMLA
DR20GMLA
DR25GMLA
DR32GMLA
DR40GMLA
DR20GFLA
DR25GFLA
DR32GFLA
DR40GFLA
DR50GFLA
DR65GFLA
DR80GFLA
DR100GFLA
DR125GFLA
DR150GFLA
2
3
4
5
6
V5433A - Trojcestný rotaèní ventil PN6
Pro vytápìní a klimatizaci; pro horkou/studenou vodu dle VDI2035; smìs voda-glykol 50%.
7
Série ventilù
V5433A
Typ ventilu
3-cestný smìš. rotaèní, kompaktní
Médium
voda
Materiály
tìleso: litina, vnitøní èásti: chromovaná litina
Tìsnìní
dvojitý O-kroužek
Úhel natoèení
90 o
Teplota média
2 ... 110 oC
Jmenovitý tlak
PN6
Pøipojení
vnitøní závit
Max. delta P
100 kPa
Krouticí moment pro max.
delta P
7 Nm
Svìtlost DN
mm
20
20
20
25
32
40
50
8
9
10
Hodnoty Kvs
2,5
4
6,3
10
16
25
40
Objednací èísla
Cena
V5433A1015
V5433A1023
V5433A1031
V5433A1049
V5433A1056
V5433A1064
V5433A1072
949
1 104
1 120
1 164
1 315
1 484
2 310
11
12
13
14
10-3
Rotaèní smìšovací ventily
Ètyøcestné rotaèní smìšovací ventily Centra, PN6, ZR
Pro vytápìní a klimatizaci; pro horkou/studenou vodu dle VDI2035; smìs voda-glykol 50%.
2
3
4
Série ventilù
ZR
Typ ventilu
4-cestné rotaèní smìš.
Médium
voda
Materiály
Tìleso: litina, vnitøní èásti: chromovaná litina
Tìsnìní
Dvojitý O-kroužek
Redukované delta P
40 kPa
Úhel natoèení
90 o
Teplota média
2 ... 130 oC
Jmenovitý tlak
PN6
Závitové provedení
Svìtlost
DN
5
mm
15
20
25
32
40
6
7
Hodnoty
Kvs
Max.
delta P
4
6,3
10
16
25
kPa
100
100
100
100
100
Krouticí
moment pro
max. delta P
Nm
10
10
10
10
20
Krouticí moment
pøi redukovaném
delta P
Nm
10
10
10
10
10
Krouticí moment
pøi redukovaném
delta P
Nm
10
Pøipojení
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
Objednací èísla
Cena
ZR15MA
ZR20MA
ZR25MA
ZR32MA
ZR40MA
2 223
2 256
2 280
2 355
2 614
Objednací èísla
Cena
ZR25FA
2 700
ZR32FA
2 969
ZR40FA
3 078
ZR50FA
3 841
ZR65FA
4 663
ZR80FA
8 086
ZR100FA
10 851
ZR125FA
21 115
ZR150FA
22 195
ZR200FA
26 952
Pøírubové provedení
8
9
10
11
12
Svìtlost
DN
Hodnoty
Kvs
Max.
delta P
mm
25
10
kPa
100
Krouticí
moment pro
max. delta P
Nm
20
32
16
100
20
10
40
25
100
20
10
50
40
100
20
20
65
63
100
20
20
80
100
100
30
20
100
160
100
40
30
125
250
70
40
30
150
400
50
40
40
200
630
20
40
40
13
14
10-4
www.honeywell.cz/acs
Pøipojení
pøíruby dle
DIN2531
pøíruby dle
DIN2531
pøíruby dle
DIN2531
pøíruby dle
DIN2531
pøíruby dle
DIN2531
pøíruby dle
DIN2531
pøíruby dle
DIN2531
pøíruby dle
DIN2531
pøíruby dle
DIN2531
pøíruby dle
DIN2531
10
10
24; 3,5
230; 3,5
Tøípolohová Tøípolohová
regulace
regulace
•
•
•
•
•
•
•
•
–
–
–
–
–
–
–
•
•
•
•
•
•
•
•
–
–
–
–
–
–
–
10
24; 2,4
0/2 až 10 V
DC
•
•
•
•
•
•
•
•
–
–
–
–
–
–
–
20
20
230; 3,5
24; 3,5
Tøípolohová Tøípolohová
regulace
regulace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
–
–
–
–
30
230; 3,5
Tøípolohová
regulace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
•
•
•
•
–
30
40
24; 3,5
230; 3,5
Tøípolohová Tøípolohová
regulace
regulace
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
•
•
•
•
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
•
•
•
40
24; 3,5
Tøípolohová
regulace
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
•
•
•
VRM20
VMM40-24
VMM40
VMM30-24
VMM30
VMM20-24
VMM20
M7061E1012
M6061L1019
M6061A1013
Rotaèní smìšovací ventily
Krouticí moment [Nm]
20
24; 2,4 Napájení [Vac; VA]
0/2 až 10 V Vstupní signál
DC
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
–
–
–
–
ZR15MA
ZR20MA
ZR25MA
ZR32MA
ZR40MA
ZR25FA
ZR32FA
ZR40FA
ZR50FA
ZR65FA
ZR80FA
ZR100FA
ZR125FA
ZR150FA
ZR200FA
2
3
4
5
6
V5442A - Ètyøcestný rotaèní ventil PN6
Pro vytápìní a klimatizaci; pro horkou/studenou vodu dle VDI2035; smìs voda-glykol 50%.
7
Série ventilù
V5442A
Typ ventilu
4-cestný smìš. rotaèní, kompaktní
Médium
voda
Materiály
tìleso: litina, vnitøní èásti: chromovaná litina
Tìsnìní
dvojitý O-kroužek
Úhel natoèení
90 o
Teplota média
2 ... 110 oC
Jmenovitý tlak
PN6
Pøipojení
vnitøní závit
Max. delta P
100 kPa
Krouticí moment pro max.
delta P
7 Nm
Svìtlost DN
mm
20
20
25
32
8
9
10
Hodnoty Kvs
4
6,3
10
16
Objednací èísla
Cena
V5442A1022
V5442A1030
V5442A1048
V5442A1055
976
976
1 033
1 263
11
12
13
14
10-5
Pohony pro rotaèní smìšovací ventily
Pohony pro rotaèní smìšovací ventily
Rotaèní elektrické servopohony pro smìšovací ventily ZR, DR, DRU a DRR
Rotaèní elektrické servopohony pro smìšovací ventily Centra ZR, DR, DRU a DRR. Vhodné
nasazení v otopných soustavách.
2
3
4
Krytí
IP54
Indikace polohy
Stupnice natoèení pohonu
Krouticí moment
10 Nm
Úhel natoèení
90 o
Ruèní ovládání
ano
Doba chodu
1,5 min
Další popis
Odblokovací tlaèítko pro manuální provoz
Tøípolohová regulace
Napájení
Vac; VA
24; 3,5
230; 3,5
5
Vstupní signál
Zpìtná vazba
Koncové spínaèe
Tøípolohová regulace
Tøípolohová regulace
–
–
volitelné
volitelné
Vstupní signál
Zpìtná vazba
Koncové spínaèe
0/2 až 10 V DC
volitelná
–
Objednací èísla
Cena
M6061A1013
M6061L1019
5 626
5 238
Objednací èísla
Cena
M7061E1012
7 733
Plynulé øízení
Napájení
Vac; VA
24; 2,4
6
7
8
Rotaèní elektrické servopohony pro smìšovací ventily ZR, DR, DRU a DRR
Rotaèní elektrické servopohony pro smìšovací ventily ZR, DR, DRU a DRR.
Krytí
9
10
IP54
Indikace polohy
Stupnice natoèení pohonu
Úhel natoèení
90 o
Ruèní ovládání
ano
Koncové spínaèe
volitelné
Další popis
Odblokovací tlaèítko pro manuální provoz
Tøípolohová regulace
Krouticí
moment
Nm
20
20
30
30
40
40
11
12
13
Napájení
Vstupní
signál
Zpìtná
vazba
Tøípolohová regulace
Tøípolohová regulace
Tøípolohová regulace
Tøípolohová regulace
Tøípolohová regulace
Tøípolohová regulace
–
–
–
volitelná
–
–
Napájení
Vstupní signál
Zpìtná
vazba
Vac; VA
24; 2,4
0/2 až 10 V DC
volitelná
Vac; VA
24; 3,5
230; 3,5
24; 3,5
230; 3,5
24; 3,5
230; 3,5
Doba
chodu
min
1,6
1,6
2,3
2,3
3,5
3,5
Objednací èísla
Cena
VMM20-24
VMM20
VMM30-24
VMM30
VMM40-24
VMM40
7 242
6 424
8 040
7 631
8 551
7 999
Doba
chodu
min
3,0
Objednací èísla
Cena
VRM20
8 429
Spojitá regulace
Krouticí
moment
Nm
20
14
10-6
www.honeywell.cz/acs
Malé lineární ventily a pohony zdvih 6,5 mm
Strana
Regulaèní ventily - zdvih 6,5 mm
Servopohony pro ventily - zdvih 6,5 mm
11-2
11-9
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Regulaèní ventily - zdvih 6,5 mm
Regulaèní ventily - zdvih 6,5 mm
V5832A - Dvoucestný regulaèní ventil PN16, tìsnìní na plochu, DN15/20
Pro IRC systémy, fan coil jednotky a malé vzduchotechnické jednotky; pro horkou/studenou vodu
(max. 50% glykol), pro vodu dle VDI2035.
Série ventilù
2
3
4
V5832A
Typ ventilu
2-cestný
Médium
voda
Materiály
Tìleso z mosazi, døík z oceli; èep z mosazi nebo oceli
Akce pøi otevøení
døík vysunut
Teplota média
2 ... 120 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Pøipojení
vnìjší závit, ploché tìsnìní
Další popis
Ventily se dodávají s ruèní ovládací hlavicí (neplatí pro zapnuto/
vypnuto provedení).
2,5 mm
5
Svìtlost
DN
Rozmìry
pro
pøipojení
6
mm
15
20
inch
G1/2
G3/4
7
6,5 mm
8
9
10
Svìtlost
DN
Rozmìry
pro
pøipojení
mm
15
15
15
15
15
15
20
20
inch
G1/2
G1/2
G1/2
G1/2
G1/2
G1/2
G3/4
G3/4
11
12
13
14
11-2
www.honeywell.cz/acs
Hodnoty
Kvs
1,6
2,5
Hodnoty
Kvs
0,16
0,25
0,4
0,63
1
1,6
2,5
4
Uzavírací
tlak s
pohonem
90 N
kPa
180
50
Uzavírací
tlak s
pohonem
180 N
kPa
–
–
Zdvih
Uzavírací
tlak s
pohonem
90 N
kPa
600
600
600
600
180
180
50
50
Uzavírací
tlak s
pohonem
180 N
kPa
1600
1600
1600
1600
1200
1200
400
400
Zdvih
mm
2,5
2,5
mm
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
Reg. charakteristika
O/Z
O/Z
Objednací èísla
V5832A4008
V5832A4016
Cena
365
654
Reg. charakteristika
Objednací èísla
Cena
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
V5832A1004
V5832A1012
V5832A1020
V5832A1038
V5832A1046
V5832A1053
V5832A1061
V5832A1079
645
645
645
645
645
645
1 055
1 055
Regulaèní ventily - zdvih 6,5 mm
Pohony
2,5 mm; 90 N
6,5 mm; 90 N
6,5 mm; 180 N
Vstupní signál
0 až 10 V DC
0 až 10 V DC
Dvoupolohová
regulace
Dvoupolohová
regulace
Dvoupolohová
regulace
Dvoupolohová
regulace
Dvoupolohová
regulace
Dvoupolohová
regulace
Dvoupolohová
regulace
Dvoupolohová
regulace
Dvoupolohová
regulace
Dvoupolohová
regulace
Dvoupolohová
regulace
Dvoupolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Dvoupolohová
regulace
Dvoupolohová
regulace
Dvoupolohová
regulace
Dvoupolohová
regulace
Dvoupolohová
regulace
Dvoupolohová
regulace
Dvoupolohová
regulace
Dvoupolohová
regulace
0/2 až 10 V DC
0/2 až 10 V DC
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Napájení
Výpadek
napájení
Ruèní
ovládání
Koncové
spínaèe
Doba
chodu
Objednací èísla
Cena
75 s
75 s
4,0 min
Délka
kabelu
m
1
3
1
Vac; VA
24; 2 ventil uzavøen
24; 2 ventil uzavøen
24; 3 ventil otevøen
–
–
–
–
–
–
MT010-N
MT010-3MN
MT4-024-NO
1 934
2 243
667
24; 2 ventil otevøen
–
–
6,0 min
1
MT4-024LC-NO
667
24; 3 ventil otevøen
–
1
4,0 min
1
MT4-024S-NO
835
24; 3 ventil uzavøen
–
–
4,0 min
1
MT4-024-NC
667
24; 2 ventil uzavøen
–
–
6,0 min
1
MT4-024LC-NC
667
24; 3 ventil uzavøen
–
1
4,0 min
1
MT4-024S-NC
835
230; 3 ventil otevøen
–
–
2,5 min
1
MT4-230-NO
667
230; 2 ventil otevøen
–
–
3,5 min
1
MT4-230LC-NO
667
230; 3 ventil otevøen
–
1
2,5 min
1
MT4-230S-NO
774
230; 3 ventil uzavøen
–
–
2,5 min
1
MT4-230-NC
667
230; 2 ventil uzavøen
–
–
3,5 min
1
MT4-230LC-NC
667
230; 3 ventil uzavøen
–
1
2,5 min
1
MT4-230S-NC
774
24; 0,7
–
–
–
57 s
0,9
M7410A1001
1 650
24; 8 ventil otevøen
–
–
3,6/16 s
1,5
M5410C1001
978
230; 15 ventil otevøen
–
–
3,6/16 s
1,5
M5410L1001
1 182
230; 3 ventil otevøen
–
–
3,5 min
1
MT8-230-NO
762
230; 2 ventil otevøen
–
–
5,5 min
1
MT8-230LC-NO
762
230; 3 ventil otevøen
–
1
3,5 min
1
MT8-230S-NO
931
230; 3 ventil uzavøen
–
–
3,5 min
1
MT8-230-NC
762
230; 2 ventil uzavøen
–
–
5,5 min
1
MT8-230LC-NC
762
230; 3 ventil uzavøen
–
1
3,5 min
1
MT8-230S-NC
931
24; 1,4
24; 1,4
24; 0,7
–
–
–
–
•
–
–
2
–
150 s
150 s
150 s
1,5
1,5
1,5
M7410E1002
M7410E4022
M7410C1007
3 605
4 834
1 592
230; 7
–
•
–
150 s
1,5
M6410L2023
2 126
230; 7
–
•
2
150 s
1,5
M6410L4029
2 959
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
11-3
Regulaèní ventily - zdvih 6,5 mm
V5832B - Dvoucestný regulaèní ventil PN16, tìsnìní na plochu, DN25-40
Regulaèní ventil s tlakovì vyváženou ragulaèní kuželkou
Pro FCu jednotky a malé ohøívaèe/vìtráky; teplá nebo studená voda (max. 50% glykolu), dle
VDI2035.
2
3
4
5
Série ventilù
V5832B2
Typ ventilu
2-cestný tl. vyváž.
Médium
voda
Materiály
Tìleso z mosazi, døík z oceli, èep z mosazi
Akce pøi otevøení
døík zasunut
Zdvih
6,5 mm
Teplota média
2 ... 130 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Pøipojení
vnìjší závit, ploché tìsnìní
Reg. charakteristika
lineární
Další popis
Ventily se dodávají s ruèní ovládací hlavicí.
6,5 mm
Svìtlost DN
Rozmìry pro
pøipojení
mm
25
25
25
32
40
inch
G1 1/2
G1 1/2
G1 1/2
G2
G2 1/4
6
7
8
Pohony
9
6,5 mm; 300 N
Vstupní
signál
10
11
6,5 mm; 400 N
12
0/2 až
10 V DC
0/2 až
10 V DC
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
0/2 až
10 V DC
0/2 až
10 V DC
Tøípolohová
regulace
Napájení
4
6,3
10
16
25
Uzavírací tlak
s pohonem
300 N
kPa
1600
1600
1600
1200
1000
Uzavírací tlak
s pohonem
400 N
kPa
1600
1600
1600
1200
1000
Cena
V5832B2075
V5832B2083
V5832B2091
V5832B2109
V5832B2117
2 490
2 490
2 490
3 308
4 383
Objednací èísla
Cena
Ruèní
ovládání
Koncové
spínaèe
Doba
chodu
Délka
kabelu
Vac; VA
24; 1,4
–
–
–
s
150
m
1,5
–
M7410E1028
3 681
24; 1,4
–
•
2
150
1,5
–
M7410E4030
4 960
24; 0,7
–
–
–
150
1,5
–
M7410C1015
1 667
230; 7
–
•
–
150
1,5
–
M6410L2031
2 626
230; 7
–
•
2
150
1,5
–
M6410L4037
3 459
24; 5
–
•
–
15
–
–
ML7430E1005
4 533
24; 10
ventil
uzavøen
ventil
uzavøen
–
–
60
–
•
ML7435E1004
5 829
–
–
60
–
•
ML6435B1016
4 533
230; 10
14
www.honeywell.cz/acs
Návrat
pomocí
pružiny
Objednací èísla
Výpadek
napájení
13
11-4
Hodnoty Kvs
Regulaèní ventily - zdvih 6,5 mm
V5825B - Kompaktní dvoucestný regulaèní ventil PN25, tlakovì vyvážená kuželka,
DN15/32
Kompaktní dvoucestný regulaèní ventil s širokým rozsahem aplikací.
Pro TUV a vytápìní; teplá/studená voda (max. 50% glykol) dle požadavkù VDI2035.
Série ventilù
2
V5825B
Typ ventilu
2-cestný tl. vyváž.
Médium
voda / pára
Materiály
tìleso z èerveného bronzu (DIN1705), døík z oceli
Akce pøi otevøení
døík zasunut
Uzavírací tlak s pohonem
300 N
1600 kPa
Uzavírací tlak s pohonem
400 N
2500 kPa
Zdvih
6,5 mm
Teplota média
2 ... 130 oC
3
4
5
Jmenovitý tlak
PN25
Pøipojení
vnìjší závit, ploché tìsnìní
Reg. charakteristika
ekviprocentní
Další popis
Schváleno dle DIN EN 14597, pohony ML7435E/ML6435B.
6
6,5 mm
Svìtlost DN
mm
15
15
15
15
15
20
20
25
32
Pohony
6,5 mm; 300 N
6,5 mm; 400 N
Vstupní
signál
0/2 až
10 V DC
0/2 až
10 V DC
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
0/2 až
10 V DC
0/2 až
10 V DC
Tøípolohová
regulace
Napájení
Výpadek
napájení
Rozmìry pro pøipojení
inch
G3/4
G3/4
G3/4
G3/4
G3/4
G1
G1
G1 1/4
G1 1/2
Ruèní
ovládání
Hodnoty Kvs
0,25
0,4
0,63
1
1,6
2,5
4
6,3
10
Návrat
pomocí
pružiny
Objednací èísla
Cena
V5825B1001
V5825B1019
V5825B1027
V5825B1035
V5825B1043
V5825B1050
V5825B1068
V5825B1076
V5825B1084
2 954
2 954
2 954
2 954
2 954
3 376
3 376
4 219
5 063
Objednací èísla
Cena
Koncové
spínaèe
Doba
chodu
Délka
kabelu
m
1,5
–
M7410E1028
3 681
8
9
10
Vac; VA
24; 1,4
–
–
–
s
150
24; 1,4
–
•
2
150
1,5
–
M7410E4030
4 960
24; 0,7
–
–
–
150
1,5
–
M7410C1015
1 667
230; 7
–
•
–
150
1,5
–
M6410L2031
2 626
230; 7
–
•
2
150
1,5
–
M6410L4037
3 459
24; 5
–
•
–
15
–
–
ML7430E1005
4 533
24; 10
ventil
uzavøen
ventil
uzavøen
–
–
60
–
•
ML7435E1004
5 829
–
–
60
–
•
ML6435B1016
4 533
230; 10
7
11-5
11
12
13
14
Regulaèní ventily - zdvih 6,5 mm
V5833A - Trojcestný regulaèní ventil PN16, tìsnìní na plochu, DN15/20
Pro IRC systémy, FCU jednotky a malé vzduchotechnické jednotky; pro teplotu/studenou vodu
(max. 50% glykol) dle VDI2035.
2
3
4
5
Série ventilù
V5833A
Typ ventilu
3-cestný smìš.
Médium
voda
Materiály
tìleso z mosazi, døík z oceli; èep z mosazi nebo oceli
Akce pøi otevøení
døík zasunut
Teplota média
2 ... 120 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Pøipojení
vnìjší závit, ploché tìsnìní
Další popis
Ventily se dodávají s ruèní ovládací hlavicí (neplatí pro ON/OFF
provedení). Hlavní cesta A-AB má ekviprocentní charakteristiku,
B-AB má lineární.
2,5 mm
6
7
Svìtlost
DN
Rozmìry
pro
pøipojení
mm
15
20
inch
G1/2
G3/4
Hodnoty
Kvs
1,6
2,5
Uzavírací
tlak s
pohonem
90 N
kPa
150
50
Uzavírací
tlak s
pohonem
180 N
kPa
–
–
Zdvih
Uzavírací
tlak s
pohonem
90 N
kPa
500
500
500
150
150
–
50
–
50
Uzavírací
tlak s
pohonem
180 N
kPa
800
800
800
250
250
240
100
240
100
Zdvih
mm
2,5
2,5
Reg. charakteristika
O/Z
O/Z
Objednací èísla
V5833A4007
V5833A4015
Cena
690
946
6,5 mm
Svìtlost
DN
Rozmìry
pro
pøipojení
mm
15
15
15
15
15
20
20
20
20
inch
G1/2
G1/2
G1/2
G1/2
G1/2
G3/4
G3/4
G3/4
G3/4
8
9
10
11
12
13
14
11-6
www.honeywell.cz/acs
Hodnoty
Kvs
0,25
0,4
0,63
1
1,6
2,5
2,5
4
4
mm
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
Reg. charakteristika
Objednací èísla
Cena
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
V5833A1003
V5833A1011
V5833A1029
V5833A1037
V5833A1045
V5833A3009
V5833A1052
V5833A3017
V5833A1060
1 019
1 019
1 019
1 019
1 019
1 402
1 402
1 641
1 641
Regulaèní ventily - zdvih 6,5 mm
Pohony
2,5 mm; 90 N
6,5 mm; 90 N
6,5 mm; 180 N
Vstupní signál
0 až 10 V DC
0 až 10 V DC
Dvoupolohová
regulace
Dvoupolohová
regulace
Dvoupolohová
regulace
Dvoupolohová
regulace
Dvoupolohová
regulace
Dvoupolohová
regulace
Dvoupolohová
regulace
Dvoupolohová
regulace
Dvoupolohová
regulace
Dvoupolohová
regulace
Dvoupolohová
regulace
Dvoupolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Dvoupolohová
regulace
Dvoupolohová
regulace
Dvoupolohová
regulace
Dvoupolohová
regulace
Dvoupolohová
regulace
Dvoupolohová
regulace
Dvoupolohová
regulace
Dvoupolohová
regulace
0/2 až 10 V DC
0/2 až 10 V DC
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Napájení
Výpadek
napájení
Ruèní
ovládání
Koncové
spínaèe
Doba
chodu
Objednací èísla
Cena
75 s
75 s
4,0 min
Délka
kabelu
m
1
3
1
Vac; VA
24; 2 A-AB otevøen
24; 2 A-AB otevøen
24; 3 A-AB otevøen
–
–
–
–
–
–
MT010-N
MT010-3MN
MT4-024-NC
1 934
2 243
667
24; 2 A-AB otevøen
–
–
6,0 min
1
MT4-024LC-NC
667
24; 3 A-AB otevøen
–
1
4,0 min
1
MT4-024S-NC
835
24; 3
A-AB
uzavøen
24; 2
A-AB
uzavøen
24; 3
A-AB
uzavøen
230; 3 A-AB otevøen
–
–
4,0 min
1
MT4-024-NO
667
–
–
6,0 min
1
MT4-024LC-NO
667
–
1
4,0 min
1
MT4-024S-NO
835
–
–
2,5 min
1
MT4-230-NC
667
230; 2 A-AB otevøen
–
–
3,5 min
1
MT4-230LC-NC
667
230; 3 A-AB otevøen
–
1
2,5 min
1
MT4-230S-NC
774
230; 3
–
–
2,5 min
1
MT4-230-NO
667
–
–
3,5 min
1
MT4-230LC-NO
667
–
1
2,5 min
1
MT4-230S-NO
774
–
–
57 s
0,9
M7410A1001
1 650
A-AB
uzavøen
230; 3 A-AB otevøen
–
–
3,6/16 s
1,5
M5410C1001
978
–
–
3,5 min
1
MT8-230-NC
762
230; 2 A-AB otevøen
–
–
5,5 min
1
MT8-230LC-NC
762
230; 3 A-AB otevøen
–
1
3,5 min
1
MT8-230S-NC
931
–
–
3,6/16 s
1,5
M5410L1001
1 182
–
–
3,5 min
1
MT8-230-NO
762
–
–
5,5 min
1
MT8-230LC-NO
762
–
1
3,5 min
1
MT8-230S-NO
931
24; 1,4
24; 1,4
24; 0,7
A-AB
uzavøen
A-AB
uzavøen
A-AB
uzavøen
A-AB
uzavøen
–
–
–
–
•
–
–
2
–
150 s
150 s
150 s
1,5
1,5
1,5
M7410E1002
M7410E4022
M7410C1007
3 605
4 834
1 592
230; 7
–
•
–
150 s
1,5
M6410L2023
2 126
230; 7
–
•
2
150 s
1,5
M6410L4029
2 959
230; 2
230; 3
24; 0,7
A-AB
uzavøen
A-AB
uzavøen
A-AB
uzavøen
–
24; 8
230; 15
230; 3
230; 2
230; 3
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
11-7
Regulaèní ventily - zdvih 6,5 mm
V5833A - Trojcestný regulaèní ventil PN16, tìsnìní na plochu DN25 až DN40
Regulaèní ventil s tlakovì vyváženou regulaèní kuželkou
Pro FCU jednotky a malé ohøívaèe/vìtráky; teplá nebo studená voda (max. 50% glykolu), dle
VDI2035.
2
3
4
5
Série ventilù
V5833A2
Typ ventilu
3-cestný smìš. tl. vyváž.
Médium
voda
Materiály
tìleso z mosazi, døík z oceli, èep z mosazi
Akce pøi otevøení
døík zasunut
Zdvih
6,5 mm
Teplota média
2 ... 130 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Pøipojení
vnìjší závit, ploché tìsnìní
Reg. charakteristika
lineární
Další popis
Ventily se dodávají s ruèní ovládací hlavicí.
6,5 mm
Svìtlost
DN
mm
25
25
25
32
40
6
7
8
9
Pohony
Vstupní
signál
6,5 mm; 300 N
10
11
6,5 mm; 400 N
12
0/2 až 10 V
DC
0/2 až 10 V
DC
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
0/2 až 10 V
DC
0/2 až 10 V
DC
Tøípolohová
regulace
Napájení
Rozmìry pro
pøipojení
inch
G1 1/2
G1 1/2
G1 1/2
G2
G2 1/4
Výpadek
napájení
4
6,3
10
16
25
Ruèní
ovládání
Uzavírací tlak s
pohonem 300 N
kPa
1600
1600
1600
1200
1200
Uzavírací tlak s
pohonem 400 N
kPa
1600
1600
1600
1200
1200
Návrat
pomocí
pružiny
Objednací èísla
Cena
V5833A2076
V5833A2084
V5833A2092
V5833A2100
V5833A2118
2 363
2 363
2 363
2 865
3 928
Objednací èísla
Cena
Koncové
spínaèe
Doba
chodu
Délka
kabelu
m
1,5
–
M7410E1028
3 681
Vac; VA
24; 1,4
–
–
–
s
150
24; 1,4
–
•
2
150
1,5
–
M7410E4030
4 960
24; 0,7
–
–
–
150
1,5
–
M7410C1015
1 667
230; 7
–
•
–
150
1,5
–
M6410L2031
2 626
230; 7
–
•
2
150
1,5
–
M6410L4037
3 459
24; 5
–
•
–
15
–
–
ML7430E1005
4 533
24; 10
A-AB
uzavøen
A-AB
uzavøen
–
–
60
–
•
ML7435E1004
5 829
–
–
60
–
•
ML6435B1016
4 533
230; 10
13
14
11-8
Hodnoty
Kvs
www.honeywell.cz/acs
Servopohony pro ventily - zdvih 6,5 mm
Servopohony pro ventily - zdvih 6,5 mm
Termoelektrický pohon pro 2-polohovou regulaci, Smart-T
Termoelektrický pohon otevøeno/zavøeno a ovládání PWM s regulátory XL10/12. Vhodný pro
ventily øady V58xxA/C (DN15/20), V90/V100 a VS.
Modely MT4 jsou dále vhodné pro termostatické ventily V30xx, V20xx, Therafix V2464, V2474 a
vyvažovací ventily V5010, V5032 (v kombinaci s adaptérem VA2500A001).
Krytí
2
IP44
Indikace polohy
Èervený indikátor
Funkce spínaèe polohy
Spínací SPST kontakty, 5(3) A; pøi napájení sepnutý kontakt
Síla na døíku
90 N
Vstupní signál
Dvoupolohová regulace
Délka kabelu
1m
Další popis
Pohon je dodávan vèetnì montážního klipu (MT-CLIP) a
montážního adaptéru M30 x 1,5 (MT-ADAPT-HW).
• Další adaptéry na vyžádání.
• Speciální délka kabelù nebo speciální konektory na vyžádání.
• 24 Vac modely jsou použitelné i pro 24 Vdc.
• Efektivní zdvih pøi použití ventilù Honeywell je 2,5/6,5 mm;
maximální zdvih 4/8 mm.
3
4
5
2,5 mm; 90 N
Napájení
Vac; VA
24; 3
24; 2
24; 3
24; 3
24; 2
24; 3
230; 3
230; 2
230; 3
230; 3
230; 2
230; 3
Výpadek
napájení
zkrácení
zkrácení
zkrácení
prodloužení
prodloužení
prodloužení
zkrácení
zkrácení
zkrácení
prodloužení
prodloužení
prodloužení
Zdvih
mm
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
Koncové
spínaèe
–
–
1
–
–
1
–
–
1
–
–
1
Doba
chodu
min
4,0
6,0
4,0
4,0
6,0
4,0
2,5
3,5
2,5
2,5
3,5
2,5
Poèáteèní
proud
A
0,7
0,2
0,7
0,7
0,2
0,7
0,6
0,4
0,6
0,6
0,4
0,6
Objednací èísla
Cena
MT4-024-NO
MT4-024LC-NO
MT4-024S-NO
MT4-024-NC
MT4-024LC-NC
MT4-024S-NC
MT4-230-NO
MT4-230LC-NO
MT4-230S-NO
MT4-230-NC
MT4-230LC-NC
MT4-230S-NC
667
667
835
667
667
835
667
667
774
667
667
774
6
7
8
9
10
11
12
13
14
11-9
Servopohony pro ventily - zdvih 6,5 mm
6,5 mm; 90 N
Napájení
Vac; VA
230; 3
230; 2
230; 3
230; 3
230; 2
230; 3
2
3
Výpadek
napájení
zkrácení
zkrácení
zkrácení
prodloužení
prodloužení
prodloužení
Zdvih
Koncové
spínaèe
mm
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
–
–
1
–
–
1
Doba
chodu
min
3,5
5,5
3,5
3,5
5,5
3,5
Poèáteèní
proud
A
0,6
0,4
0,6
0,6
0,4
0,6
Objednací èísla
Cena
MT8-230-NO
MT8-230LC-NO
MT8-230S-NO
MT8-230-NC
MT8-230LC-NC
MT8-230S-NC
762
762
931
762
762
931
Pøíslušenství
4
MT-CLIP
1 950
Kabel 1,5 metru; 10 kusù
MT-CABLE-1.5M
1 392
Kabel 2,5 metru; 10 kusù
MT-CABLE-2.5M
1 857
Kabel 5 metrù; 10 kusù
MT-CABLE-5M
2 321
Kabel 10 metrù; 10 kusù
MT-CABLE-10M
3 713
Extra montážní adaptér M30 x 1,5; 10 kusù
MT-ADAPT-HW
1 392
Montážní adaptér pro ventily Herz; 10 kusù
MT-ADAPT-HP
1 392
7
Montážní adaptér pro ventily Danfoss-RA; 10 kusù
EVA10RA
365
Montážní adaptér pro ventily Velta -Compact Manifold
HCA1VEL
152
8
Rychlý servopohon, 2-polohová regulace, zdvih 6,5 mm 90 N, M5410
Extra montážní klip; 10 kusù
Pøipojovací kabely (ne pro modely s koncový spínaèi)
5
6
Montážní adaptéry
Elektrický pohon pro 2-polohové øízení, vhodné pro ventily øad VS, V58.. DN15/20 a V100/V2000
TRV-série.
Krytí
9
10
11
IP54
Síla na døíku
90 N
Vstupní signál
Dvoupolohová regulace
Zdvih
6,5 mm
Výpadek napájení
zkrácení
Doba chodu
3,6/16 s
Délka kabelu
1,5 m
Další popis
Ruèní ovládání v krytu ventilu.
6,5 mm; 90 N
Napájení
Vac; VA
24; 8
230; 15
12
13
14
11-10
www.honeywell.cz/acs
Objednací èísla
Cena
M5410C1001
M5410L1001
978
1 182
Servopohony pro ventily - zdvih 6,5 mm
Malý servopohon, 3-polohová regulace, zdvih 6,5 mm 180/300 N, M6410/M7410
Elektrický pohon s 3-polohovou regulací pro ventily øady: V5822, V5823, V5832, V5833, VSM a
také pro V5077B/V5078B.
Krytí
IP43/IP42
Indikace polohy
Mechanický indikátor polohy
Funkce spínaèe polohy
Pøepínací SPDT kontakt; proud: 1 A induktivní, 5 A odporová zátìž
Vstupní signál
Tøípolohová regulace
Zdvih
6,5 mm
Doba chodu
150 s
Délka kabelu
1,5 m
Další popis
Pro ruèní ovládání lze použít ochrannou krytku ventilu (platí pro
pohony M7410). U provedení se dvìma spínaèi koncové polohy je
druhý spínaè nastavitelný.
2
3
4
6,5 mm; 180 N
Síla na døíku
N
180
180
180
Napájení
Vac; VA
24; 0,7
230; 7
230; 7
Ruèní ovládání
Koncové spínaèe
–
•
•
–
–
2
Napájení
Vac; VA
24; 0,7
230; 7
230; 7
Ruèní ovládání
Koncové spínaèe
–
•
•
–
–
2
Objednací èísla
Cena
M7410C1007
M6410L2023
M6410L4029
1 592
2 126
2 959
Objednací èísla
Cena
M7410C1015
M6410L2031
M6410L4037
1 667
2 626
3 459
5
6
6,5 mm; 300 N
Síla na døíku
N
300
300
300
7
8
Malý servopohon, plynulá regulace 0/2..10V, zdvih 6,5 mm 180/300 N, M7410E
9
Elektrický servopohon s plynulou regulací pro ventily øady: V5822, V5823, V5832, V5833, VSM.
Krytí
IP42
Indikace polohy
Mechanický indikátor polohy
Funkce spínaèe polohy
Pøepínací SPDT kontakt, proud: 1A induktivní, 5A odporová zátìž
Napájení
24 Vac; 1,4 VA
Vstupní signál
0/2 až 10 V DC
Doba chodu
150 s
Délka kabelu
1,5 m
Další popis
U provedení se dvìma spínaèi koncové polohy je druhý spínaè
nastavitelný.
10
11
6,5 mm; 180 N
Síla na døíku
N
180
180
Zdvih
mm
6,5
6,5
Ruèní ovládání
Koncové spínaèe
–
•
–
2
Zdvih
mm
6,5
6,5
Ruèní ovládání
Koncové spínaèe
–
•
–
2
Objednací èísla
Cena
M7410E1002
M7410E4022
3 605
4 834
Objednací èísla
Cena
M7410E1028
M7410E4030
3 681
4 960
12
13
6,5 mm; 300 N
Síla na døíku
N
300
300
11-11
14
Servopohony pro ventily - zdvih 6,5 mm
Lineární servopohon, plynulá regulace 0/2..10V, 6,5 mm 400 N, ML7430/ML7435
Elektrický lineární servopohon pro plynulou regulaci vhodný pro ventily øad V5825B, V5832B/
V5833A (DN25..40).
Krytí
2
3
IP54
Síla na døíku
400 N
Vstupní signál
0/2 až 10 V DC
Zdvih
6,5 mm
Další popis
Pro ML7435E1004: schváleno dle DIN EN 14597 v kombinaci s
V5825B.
6,5 mm; 400 N
4
Napájení
5
Vac; VA
24; 5
24; 10
6
Výpadek
napájení
Ruèní
ovládání
–
zkrácení
Doba chodu
•
–
s
15
60
Návrat
pomocí
pružiny
–
•
Objednací èísla
Cena
ML7430E1005
ML7435E1004
4 533
5 829
Lineární pohon s vratnou pružinou, 3-polohová regulace, zdvih 6,5 mm 400 N, ML6435
Elektrický lineární pohon s vratnou pružinou pro 3-polohovou regulaci, pro ventily øad V5825B,
V5832B/V5833A (DN25..40).
7
8
9
Krytí
IP54
Síla na døíku
400 N
Napájení
230 Vac; 10 VA
Vstupní signál
Tøípolohová regulace
Zdvih
6,5 mm
Výpadek napájení
zkrácení
Doba chodu
60 s
Návrat pomocí pružiny
ano
Další popis
Schváleno dle DIN EN 14597 v kombinaci s V5825B.
6,5 mm; 400 N
Objednací èísla
ML6435B1016
10
11
12
13
14
11-12
www.honeywell.cz/acs
Cena
4 533
Velké lineární ventily a pohony zdvih 20/38 mm
Regulaèní ventily
Servopohony pro ventily
Strana
12-2
12-20
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Regulaèní ventily
Regulaèní ventily
V5011R/S - Dvoucestný regulaèní ventil PN16, závitové pøipojení DN15 až 50
Pro aplikace ve vytápìní, ventilaci a klimatizaci; horká/studená voda dle VDI2035.
2
3
4
Série ventilù
V5011R/S
Typ ventilu
2-cestný
Materiály
tìleso z mosazi, døík z oceli; èep z mosazi nebo oceli
Akce pøi otevøení
døík vysunut
Zdvih
20 mm
Teplota média
2 ... 170 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Pøipojení
vnitøní závit dle ISO228-1
Reg. charakteristika
ekviprocentní
Médium
voda
20 mm, mosazné pøipojení
5
Svìtlost DN
mm
15
15
15
15
15
20
25
32
40
50
6
7
8
Hodnoty Kvs
0,63
1
1,6
2,5
4
6,3
10
16
25
40
Uzavírací tlak s pohonem 600 N Uzavírací tlak s pohonem 1800 N
kPa
kPa
1600
–
1600
–
1600
–
1600
–
1600
–
1600
–
1000
1600
700
1600
460
1500
260
850
9
10
11
12
13
14
12-2
www.honeywell.cz/acs
Objednací èísla
Cena
V5011R1000
V5011R1018
V5011R1026
V5011R1034
V5011R1042
V5011R1059
V5011R1067
V5011R1075
V5011R1083
V5011R1091
2 510
2 510
2 510
2 510
2 510
2 645
2 824
3 362
4 079
5 290
Regulaèní ventily
Pohony
20 mm; 600 N
Vstupní
signál
0/2 až
10 V DC
0/2 až
10 V DC
0/2 až
10 V DC
Tøípolohov
á regulace
Tøípolohov
á regulace
Tøípolohov
á regulace
20 mm; 1800 N 0/2..10V=;
0/4..20mA
Tøípolohov
á regulace
Napájení
Výpadek
napájení
Ruèní
ovládání
Koncové
spínaèe
Doba
chodu
Návrat
pomocí
pružiny
Zpìtná
vazba
–
Objednací èísla
Cena
ML7420A6017
8 397
ML7420A6009
8 152
ML7425A6008
15 415
ML6420A3031
6 440
Vac; VA
24; 7
–
•
volitelné
min
0,5
24; 5
–
•
volitelné
1,0
–
24; 12
•
volitelné
1,8
•
230; 6,5
ventil
uzavøen
–
•
volitelné
0,5
–
2 až
10 V DC
2 až
10 V DC
2 až
10 V DC
volitelná
230; 6,5
–
•
volitelné
1,0
–
volitelná
ML6420A3015
6 195
230; 12
•
volitelné
1,8
•
volitelná
ML6425A3014
10 190
24; 12
ventil
uzavøen
–
•
volitelné
1,9
–
ML7421A3004
11 658
230; 11
–
•
volitelné
1,9
–
2 až
10 V DC
–
ML6421A3013
10 109
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
12-3
Regulaèní ventily
V5328A - Dvoucestný regulaèní ventil PN16, pøírubové provedení DN15-150
Pro vytápìní a klimatizaci; pro horkou/studenou vodu dle VDI2035.
2
3
4
Série ventilù
V5328A
Typ ventilu
2-cestný
Médium
voda / pára
Materiály
tìleso: litina GG25, døík: nerezová ocel
Akce pøi otevøení
døík vysunut
Jmenovitý tlak
PN16
Pøipojení
pøíruby dle ISO7005
Reg. charakteristika
ekviprocentní
Další popis
Vyrábìno v dimenzích DN15..50 schváleno dle DIN EN 14597,
pohony ML6425A, ML7425A.
20 mm
5
6
7
8
9
Svìtlost
DN
mm
15
15
15
15
15
15
15
20
20
25
32
40
50
65
80
Hodnoty
Kvs
0,25
0,4
0,63
1
1,6
2,5
4
4
6,3
10
16
25
40
63
100
Uzavírací tlak s pohonem
600 N
kPa
1600
1600
1600
1600
1600
1000
1000
1000
1000
1000
600
350
200
120
50
Uzavírací tlak s pohonem
1800 N
kPa
–
–
–
–
–
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1300
750
470
230
Zdvih
Uzavírací tlak s pohonem
600 N
kPa
–
Uzavírací tlak s pohonem
1800 N
kPa
230
Zdvih
mm
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Teplota
média
o
C
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
Objednací èísla
Teplota
média
o
C
2 ... 200
Objednací èísla
V5328A1138
V5328A1146
V5328A1153
V5328A1005
V5328A1013
V5328A1021
V5328A1039
V5328A1047
V5328A1054
V5328A1062
V5328A1070
V5328A1088
V5328A1096
V5328A1104
V5328A1112
Cena
5 950
5 950
5 950
5 950
5 950
5 950
5 950
5 950
5 950
5 950
7 306
8 934
11 047
12 983
19 188
38 mm
10
Svìtlost
DN
mm
100
Hodnoty
Kvs
160
11
12
13
14
12-4
www.honeywell.cz/acs
mm
38
V5328A1195
Cena
19 680
Regulaèní ventily
Pohony
20 mm; 600 N
Vstupní
signál
0/2 až
10 V DC
0/2 až
10 V DC
0/2 až
10 V DC
Tøípolohov
á regulace
Tøípolohov
á regulace
Tøípolohov
á regulace
20 mm; 1800 N 0/2..10V=;
0/4..20mA
Tøípolohov
á regulace
38 mm; 1800 N 0/2..10V=;
0/4..20mA
Tøípolohov
á regulace
Napájení
Výpadek
napájení
Ruèní
ovládání
Koncové
spínaèe
Doba
chodu
Návrat
pomocí
pružiny
Zpìtná
vazba
–
Objednací èísla
Cena
ML7420A6017
8 397
ML7420A6009
8 152
ML7425A6008
15 415
ML6420A3031
6 440
Vac; VA
24; 7
–
•
volitelné
min
0,5
24; 5
–
•
volitelné
1,0
–
24; 12
•
volitelné
1,8
•
230; 6,5
ventil
uzavøen
–
•
volitelné
0,5
–
2 až
10 V DC
2 až
10 V DC
2 až
10 V DC
volitelná
230; 6,5
–
•
volitelné
1,0
–
volitelná
ML6420A3015
6 195
230; 12
•
volitelné
1,8
•
volitelná
ML6425A3014
10 190
24; 12
ventil
uzavøen
–
•
volitelné
1,9
–
ML7421A3004
11 658
230; 11
–
•
volitelné
1,9
–
2 až
10 V DC
–
ML6421A3013
10 109
24; 12
–
•
volitelné
3,5
–
ML7421B3003
12 228
230; 11
–
•
volitelné
3,5
–
2 až
10 V DC
–
ML6421B3012
10 109
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
12-5
Regulaèní ventily
V5016A - Dvoucestný regulaèní ventil PN16, tlakovì vyvážená kuželka DN15-150
Regulaèní ventil s tlakovì vyváženou kuželkou.
Teplá/studená voda (max. 50% glykol) dle požadavkù VDI2035; nebo pára.
2
3
4
5
Série ventilù
V5016A
Typ ventilu
2-cestný tl. vyváž.
Médium
voda / pára
Materiály
tìleso z litiny GGG40.3, døík z nerez oceli
Akce pøi otevøení
døík vysunut
Teplota média
2 ... 180 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Pøipojení
pøíruby dle ISO7005
Reg. charakteristika
ekviprocentní
Další popis
Vyrábìno v dimenzích DN15..80 schváleno dle DIN EN 14597,
pohony ML6425A, ML7425A.
20 mm
Svìtlost DN
Hodnoty Kvs
mm
15
15
15
15
15
15
20
25
32
40
50
65
80
0,4
0,63
1
1,6
2,5
4
6,3
10
16
25
40
63
100
Svìtlost DN
Hodnoty Kvs
mm
100
125
150
160
250
360
6
7
8
9
Uzavírací tlak s pohonem
600 N
kPa
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
Uzavírací tlak s pohonem
1800 N
kPa
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Zdvih
Uzavírací tlak s pohonem
600 N
kPa
–
–
–
Uzavírací tlak s pohonem
1800 N
kPa
1600
1600
1600
Zdvih
mm
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Objednací èísla
V5016A1010
V5016A1028
V5016A1036
V5016A1044
V5016A1051
V5016A1069
V5016A1077
V5016A1085
V5016A1093
V5016A1101
V5016A1119
V5016A1127
V5016A1135
Cena
7 848
7 848
7 848
7 848
7 848
7 848
7 848
7 848
9 705
13 080
15 190
18 566
26 161
38 mm
10
11
12
13
14
12-6
www.honeywell.cz/acs
mm
38
38
38
Objednací èísla
V5016A1143
V5016A1150
V5016A1168
Cena
29 536
45 148
48 524
Regulaèní ventily
Pohony
20 mm; 600 N
Vstupní
signál
0/2 až
10 V DC
0/2 až
10 V DC
0/2 až
10 V DC
Tøípolohov
á regulace
Tøípolohov
á regulace
Tøípolohov
á regulace
38 mm; 1800 N 0/2..10V=;
0/4..20mA
Tøípolohov
á regulace
Napájení
Výpadek
napájení
Ruèní
ovládání
Koncové
spínaèe
Doba
chodu
Návrat
pomocí
pružiny
Zpìtná
vazba
–
Objednací èísla
Cena
ML7420A6017
8 397
ML7420A6009
8 152
ML7425A6008
15 415
ML6420A3031
6 440
Vac; VA
24; 7
–
•
volitelné
min
0,5
24; 5
–
•
volitelné
1,0
–
24; 12
•
volitelné
1,8
•
230; 6,5
ventil
uzavøen
–
•
volitelné
0,5
–
2 až
10 V DC
2 až
10 V DC
2 až
10 V DC
volitelná
230; 6,5
–
•
volitelné
1,0
–
volitelná
ML6420A3015
6 195
230; 12
•
volitelné
1,8
•
volitelná
ML6425A3014
10 190
24; 12
ventil
uzavøen
–
•
volitelné
3,5
–
ML7421B3003
12 228
230; 11
–
•
volitelné
3,5
–
2 až
10 V DC
–
ML6421B3012
10 109
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
12-7
Regulaèní ventily
V5025A - Dvoucestný regulaèní ventil PN25, tlakovì vyvážená kuželka DN15-150
Ventil s tlakovì vyváženou kuželkou
Pro oblastní vytápìní; teplá nebo studená voda (max. 50% glykol); voda nebo pára
2
3
4
5
Série ventilù
V5025A
Typ ventilu
2-cestný tl. vyváž.
Médium
voda / pára
Materiály
tìleso z litiny GGG40.3, døík z nerez oceli
Akce pøi otevøení
døík vysunut
Teplota média
2 ... 200 oC
Jmenovitý tlak
PN25
Pøipojení
pøíruby dle ISO7005
Reg. charakteristika
ekviprocentní
Další popis
Vyrábìno v dimenzích DN15..80 schváleno dle DIN EN 14597,
pohony ML6425A, ML7425A.
20 mm
Svìtlost DN
Hodnoty Kvs
mm
15
15
15
15
15
15
20
25
32
40
50
65
80
0,4
0,63
1
1,6
2,5
4
6,3
10
16
25
40
63
100
Svìtlost DN
Hodnoty Kvs
mm
100
125
150
160
250
360
6
7
8
9
Uzavírací tlak s pohonem
600 N
kPa
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
Uzavírací tlak s pohonem
1800 N
kPa
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Zdvih
Uzavírací tlak s pohonem
600 N
kPa
–
–
–
Uzavírací tlak s pohonem
1800 N
kPa
2500
2500
2500
Zdvih
mm
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Objednací èísla
V5025A1019
V5025A1027
V5025A1035
V5025A1043
V5025A1050
V5025A1068
V5025A1076
V5025A1084
V5025A1092
V5025A1100
V5025A1118
V5025A1126
V5025A1134
Cena
9 283
9 283
9 283
9 283
9 283
9 283
10 127
10 971
11 815
15 190
16 034
19 410
26 161
38 mm
10
11
12
13
14
12-8
www.honeywell.cz/acs
mm
38
38
38
Objednací èísla
V5025A1142
V5025A1159
V5025A1167
Cena
29 536
45 148
48 524
Regulaèní ventily
Pohony
20 mm; 600 N
Vstupní
signál
0/2 až
10 V DC
0/2 až
10 V DC
0/2 až
10 V DC
Tøípolohov
á regulace
Tøípolohov
á regulace
Tøípolohov
á regulace
38 mm; 1800 N 0/2..10V=;
0/4..20mA
Tøípolohov
á regulace
Napájení
Výpadek
napájení
Ruèní
ovládání
Koncové
spínaèe
Doba
chodu
Návrat
pomocí
pružiny
Zpìtná
vazba
–
Objednací èísla
Cena
ML7420A6017
8 397
ML7420A6009
8 152
ML7425A6008
15 415
ML6420A3031
6 440
Vac; VA
24; 7
–
•
volitelné
min
0,5
24; 5
–
•
volitelné
1,0
–
24; 12
•
volitelné
1,8
•
230; 6,5
ventil
uzavøen
–
•
volitelné
0,5
–
2 až
10 V DC
2 až
10 V DC
2 až
10 V DC
volitelná
230; 6,5
–
•
volitelné
1,0
–
volitelná
ML6420A3015
6 195
230; 12
•
volitelné
1,8
•
volitelná
ML6425A3014
10 190
24; 12
ventil
uzavøen
–
•
volitelné
3,5
–
ML7421B3003
12 228
230; 11
–
•
volitelné
3,5
–
2 až
10 V DC
–
ML6421B3012
10 109
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
12-9
Regulaèní ventily
Dvoucestný regulaèní ventil PN40, pøírubové pøipojení DN15-100, V5049A
Pro vytápìní a klimatizaci; pro horkou/studenou vodu dle VDI2035; pára.
2
3
4
5
Série ventilù
V5049
Typ ventilu
2-cestný
Médium
voda / pára
Materiály
Tìleso: ocelolitinal GS-C25, døík: nerezová ocel
Akce pøi otevøení
døík vysunut
Teplota média
2 ... 220 oC
Jmenovitý tlak
PN40
Pøipojení
pøíruby dle ISO7005
Reg. charakteristika
ekviprocentní
Další popis
Vyrábìno v dimenzích DN15..65 schváleno dle DIN EN 14597,
pohony ML6425A, ML7425A.
20 mm
Svìtlost DN
Hodnoty Kvs
mm
15
15
15
15
15
15
15
20
25
32
40
50
65
0,25
0,4
0,63
1
1,6
2,5
4
6,3
10
16
25
40
63
Svìtlost DN
Hodnoty Kvs
mm
80
100
100
160
6
7
8
9
Uzavírací tlak s pohonem
600 N
kPa
1600
1600
1600
1600
1600
1000
1000
1000
1000
600
350
200
120
Uzavírací tlak s pohonem
1800 N
kPa
–
–
–
–
–
2500
2500
2500
2500
2000
1300
750
500
Zdvih
Uzavírací tlak s pohonem
600 N
kPa
–
–
Uzavírací tlak s pohonem
1800 N
kPa
230
230
Zdvih
mm
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Objednací èísla
V5049A2027
V5049A2035
V5049A2043
V5049A1425
V5049A1433
V5049A1441
V5049A1458
V5049A1508
V5049A1565
V5049A1573
V5049A1581
V5049A1599
V5049A1607
Cena
16 768
16 768
16 768
16 768
16 768
16 768
16 768
17 340
18 396
21 345
26 627
29 751
35 297
38 mm
10
11
12
13
14
12-10
www.honeywell.cz/acs
mm
38
38
Objednací èísla
V5049A1615
V5049A1623
Cena
59 370
74 818
Regulaèní ventily
Pohony
20 mm; 600 N
Vstupní
signál
0/2 až
10 V DC
0/2 až
10 V DC
0/2 až
10 V DC
Tøípolohov
á regulace
Tøípolohov
á regulace
Tøípolohov
á regulace
20 mm; 1800 N 0/2..10V=;
0/4..20mA
Tøípolohov
á regulace
38 mm; 1800 N 0/2..10V=;
0/4..20mA
Tøípolohov
á regulace
Napájení
Výpadek
napájení
Ruèní
ovládání
Koncové
spínaèe
Doba
chodu
Návrat
pomocí
pružiny
Zpìtná
vazba
–
Objednací èísla
Cena
ML7420A6017
8 397
ML7420A6009
8 152
ML7425A6008
15 415
ML6420A3031
6 440
Vac; VA
24; 7
–
•
volitelné
min
0,5
24; 5
–
•
volitelné
1,0
–
24; 12
•
volitelné
1,8
•
230; 6,5
ventil
uzavøen
–
•
volitelné
0,5
–
2 až
10 V DC
2 až
10 V DC
2 až
10 V DC
volitelná
230; 6,5
–
•
volitelné
1,0
–
volitelná
ML6420A3015
6 195
230; 12
•
volitelné
1,8
•
volitelná
ML6425A3014
10 190
24; 12
ventil
uzavøen
–
•
volitelné
1,9
–
ML7421A3004
11 658
230; 11
–
•
volitelné
1,9
–
2 až
10 V DC
–
ML6421A3013
10 109
24; 12
–
•
volitelné
3,5
–
ML7421B3003
12 228
230; 11
–
•
volitelné
3,5
–
2 až
10 V DC
–
ML6421B3012
10 109
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
12-11
Regulaèní ventily
V5013R - Trojcestný regulaèní ventil PN16, závitové pøipojení DN15 až 50
Pro vytápìní, ventilaci a klimatizaci, otevøené okruhy; teplá/studená voda dle požadavkù VDI2035.
2
3
4
5
6
7
Série ventilù
V5013R
Typ ventilu
3-cestný smìš.
Médium
voda
Materiály
tìleso z mosazi, døík z oceli; èep z mosazi nebo oceli
Akce pøi otevøení
døík zasunut
Zdvih
20 mm
Teplota média
2 ... 170 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Pøipojení
vnitøní závit dle ISO228-1
Reg. charakteristika
ekviprocentní
20 mm
Svìtlost DN
mm
15
15
20
25
32
40
50
Hodnoty Kvs
2,5
4
6,3
10
16
25
40
Uzavírací tlak s pohonem 600 N Uzavírací tlak s pohonem 1800 N
kPa
kPa
1600
–
1600
–
1600
–
1000
1600
700
1600
460
1500
260
850
8
9
10
11
12
13
14
12-12
www.honeywell.cz/acs
Objednací èísla
Cena
V5013R1032
V5013R1040
V5013R1057
V5013R1065
V5013R1073
V5013R1081
V5013R1099
2 557
2 557
2 695
2 878
3 425
4 156
5 389
Regulaèní ventily
Pohony
20 mm; 600 N
Vstupní
signál
0/2 až
10 V DC
0/2 až
10 V DC
0/2 až
10 V DC
Tøípolohov
á regulace
Tøípolohov
á regulace
Tøípolohov
á regulace
20 mm; 1800 N 0/2..10V=;
0/4..20mA
Tøípolohov
á regulace
Napájení
Výpadek
napájení
Ruèní
ovládání
Koncové
spínaèe
Doba
chodu
Návrat
pomocí
pružiny
Zpìtná
vazba
–
Objednací èísla
Cena
ML7420A6017
8 397
ML7420A6009
8 152
ML7425A6008
15 415
ML6420A3031
6 440
Vac; VA
24; 7
–
•
volitelné
min
0,5
24; 5
–
•
volitelné
1,0
–
24; 12
•
volitelné
1,8
•
230; 6,5
A-AB
otevøen
–
•
volitelné
0,5
–
2 až
10 V DC
2 až
10 V DC
2 až
10 V DC
volitelná
230; 6,5
–
•
volitelné
1,0
–
volitelná
ML6420A3015
6 195
230; 12
•
volitelné
1,8
•
volitelná
ML6425A3014
10 190
24; 12
A-AB
otevøen
–
•
volitelné
1,9
–
ML7421A3004
11 658
230; 11
–
•
volitelné
1,9
–
2 až
10 V DC
–
ML6421A3013
10 109
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
12-13
Regulaèní ventily
V5329C/V5015A - Trojcestný smìšovací ventil PN6, pøírubové pøipojení DN15 až DN150
Pro vytápìní a klimatizaci; pro horkou/studenou vodu dle VDI2035.
2
3
Série ventilù
V5329C/V5015
Typ ventilu
3-cestný smìš.
Médium
voda
Materiály
tìleso ventilu: litina GG25, døík: nerezová ocel
Akce pøi otevøení
døík zasunut
Jmenovitý tlak
PN6
Pøipojení
pøíruby dle ISO7005
Reg. charakteristika
ekviprocentní
4
20 mm
5
6
7
8
9
Svìtlost
DN
mm
15
15
20
25
32
40
50
65
80
Hodnoty
Kvs
2,5
4
6,3
10
16
25
40
63
100
Uzavírací tlak s pohonem
600 N
kPa
600
600
600
600
600
480
260
160
100
Uzavírací tlak s pohonem
1800 N
kPa
–
–
–
–
–
600
600
600
400
Zdvih
Uzavírací tlak s pohonem
600 N
kPa
–
–
–
Uzavírací tlak s pohonem
1800 N
kPa
150
120
80
Zdvih
mm
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Teplota
média
oC
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
Objednací èísla
Teplota
média
o
C
2 ... 120
2 ... 120
2 ... 120
Objednací èísla
V5329C1000
V5329C1018
V5329C1026
V5329C1034
V5329C1042
V5329C1059
V5329C1067
V5329C1075
V5329C1083
Cena
6 615
6 615
6 615
6 615
7 218
7 922
8 934
10 431
13 467
38 mm
Svìtlost
DN
mm
100
125
150
Hodnoty
Kvs
140
220
310
10
11
12
13
14
12-14
www.honeywell.cz/acs
mm
38
38
38
V5015A1151
V5015A1169
V5015A1177
Cena
22 093
30 455
42 866
Regulaèní ventily
Pohony
20 mm; 600 N
Vstupní
signál
0/2 až
10 V DC
0/2 až
10 V DC
0/2 až
10 V DC
Tøípolohov
á regulace
Tøípolohov
á regulace
Tøípolohov
á regulace
20 mm; 1800 N 0/2..10V=;
0/4..20mA
Tøípolohov
á regulace
38 mm; 1800 N 0/2..10V=;
0/4..20mA
Tøípolohov
á regulace
Napájení
Výpadek
napájení
Ruèní
ovládání
Koncové
spínaèe
Doba
chodu
Návrat
pomocí
pružiny
Zpìtná
vazba
–
Objednací èísla
Cena
ML7420A6017
8 397
ML7420A6009
8 152
ML7425A6008
15 415
ML6420A3031
6 440
Vac; VA
24; 7
–
•
volitelné
min
0,5
24; 5
–
•
volitelné
1,0
–
24; 12
•
volitelné
1,8
•
230; 6,5
A-AB
otevøen
–
•
volitelné
0,5
–
2 až
10 V DC
2 až
10 V DC
2 až
10 V DC
volitelná
230; 6,5
–
•
volitelné
1,0
–
volitelná
ML6420A3015
6 195
230; 12
•
volitelné
1,8
•
volitelná
ML6425A3014
10 190
24; 12
A-AB
otevøen
–
•
volitelné
1,9
–
ML7421A3004
11 658
230; 11
–
•
volitelné
1,9
–
2 až
10 V DC
–
ML6421A3013
10 109
24; 12
–
•
volitelné
3,5
–
ML7421B3003
12 228
230; 11
–
•
volitelné
3,5
–
2 až
10 V DC
–
ML6421B3012
10 109
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
12-15
Regulaèní ventily
V5329A/V5050A,B - Trojcestný regulaèní ventil PN16, pøírubové pøipojení DN15 až
DN150
Pro vytápìní a klimatizaci; pro horkou/studenou vodu dle VDI2035.
2
3
Série ventilù
V5329A/V5050
Médium
voda
Materiály
tìleso: litina GG25, døík: nerezová ocel
Akce pøi otevøení
døík zasunut
Jmenovitý tlak
PN16
Pøipojení
pøíruby dle ISO7005
Typ ventilu
3-cestný smìš.
4
20 mm
5
6
7
8
9
Svìtlost
DN
mm
15
15
20
25
32
40
50
65
80
Hodnoty
Kvs
2,5
4
6,3
10
16
25
40
63
100
Uzavírací tlak s
pohonem 600 N
kPa
1000
1000
1000
1000
790
480
260
160
100
Uzavírací tlak s
pohonem 1800 N
kPa
–
–
–
–
1000
1000
1000
650
400
Zdvih
Uzavírací tlak s
pohonem 600 N
kPa
–
–
–
Uzavírací tlak s
pohonem 1800 N
kPa
230
90
90
Zdvih
mm
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Teplota
média
o
C
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
Reg.
charakteristika
Teplota
média
oC
2 ... 220
2 ... 220
2 ... 220
Reg.
charakteristika
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
Objednací èísla
V5329A1004
V5329A1012
V5329A1020
V5329A1038
V5329A1046
V5329A1053
V5329A1061
V5329A1079
V5329A1087
Cena
7 262
7 262
7 262
7 262
8 758
11 090
13 247
16 353
22 653
38 mm, smìšovací
Svìtlost
DN
mm
100
125
150
Hodnoty
Kvs
160
250
360
10
11
12
13
14
12-16
www.honeywell.cz/acs
mm
38
38
38
lineární
lineární
lineární
Objednací èísla
V5050A1090
V5050A1108
V5050A1116
Cena
40 182
60 603
67 556
Regulaèní ventily
Pohony
20 mm; 600 N
Vstupní
signál
0/2 až
10 V DC
0/2 až
10 V DC
0/2 až
10 V DC
Tøípolohov
á regulace
Tøípolohov
á regulace
Tøípolohov
á regulace
20 mm; 1800 N 0/2..10V=;
0/4..20mA
Tøípolohov
á regulace
38 mm; 1800 N 0/2..10V=;
0/4..20mA
Tøípolohov
á regulace
Napájení
Výpadek
napájení
Ruèní
ovládání
Koncové
spínaèe
Doba
chodu
Návrat
pomocí
pružiny
Zpìtná
vazba
–
Objednací èísla
Cena
ML7420A6017
8 397
ML7420A6009
8 152
ML7425A6008
15 415
ML6420A3031
6 440
Vac; VA
24; 7
–
•
volitelné
min
0,5
24; 5
–
•
volitelné
1,0
–
24; 12
•
volitelné
1,8
•
230; 6,5
A-AB
otevøen
–
•
volitelné
0,5
–
2 až
10 V DC
2 až
10 V DC
2 až
10 V DC
volitelná
230; 6,5
–
•
volitelné
1,0
–
volitelná
ML6420A3015
6 195
230; 12
•
volitelné
1,8
•
volitelná
ML6425A3014
10 190
24; 12
A-AB
otevøen
–
•
volitelné
1,9
–
ML7421A3004
11 658
230; 11
–
•
volitelné
1,9
–
2 až
10 V DC
–
ML6421A3013
10 109
24; 12
–
•
volitelné
3,5
–
ML7421B3003
12 228
230; 11
–
•
volitelné
3,5
–
2 až
10 V DC
–
ML6421B3012
10 109
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
12-17
Regulaèní ventily
V5050A/B - Trojcestný smìšovací ventil PN25/40, pøírubové pøipojení DN15-100
Pro aplikace ve vytápìní, horká voda dle VDI2035
2
3
4
5
Série ventilù
V5050
Médium
voda
Materiály
tìleso: ocelolitina GS-C25, døík: nerezová ocel
Akce pøi otevøení
døík zasunut
Teplota média
2 ... 220 oC
Jmenovitý tlak
PN25/40
Pøipojení
pøíruby dle ISO7005
Reg. charakteristika
lineární
Typ ventilu
3-cestný smìš.
20 mm
Svìtlost DN
Hodnoty Kvs
mm
15
15
20
25
32
40
50
65
80
2,5
4
6,3
10
16
25
40
63
100
6
7
8
Uzavírací tlak s pohonem
600 N
kPa
1000
1000
1000
1000
600
350
200
120
50
Uzavírací tlak s pohonem
1800 N
kPa
2500
2500
2500
2500
2000
1300
750
500
230
Zdvih
Uzavírací tlak s pohonem
600 N
kPa
–
Uzavírací tlak s pohonem
1800 N
kPa
230
Zdvih
mm
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Objednací èísla
V5050A1124
V5050A1132
V5050A1140
V5050A1157
V5050A1165
V5050A1173
V5050A1181
V5050A1199
V5050A1207
Cena
23 678
23 678
23 678
23 678
27 286
34 636
41 590
41 986
74 774
38 mm,smìšovací
Svìtlost DN
Hodnoty Kvs
mm
100
160
9
10
11
12
13
14
12-18
www.honeywell.cz/acs
mm
38
Objednací èísla
V5050A1215
Cena
106 197
Regulaèní ventily
Pohony
20 mm; 600 N
Vstupní
signál
0/2 až
10 V DC
0/2 až
10 V DC
0/2 až
10 V DC
Tøípolohov
á regulace
Tøípolohov
á regulace
Tøípolohov
á regulace
20 mm; 1800 N 0/2..10V=;
0/4..20mA
Tøípolohov
á regulace
38 mm; 1800 N 0/2..10V=;
0/4..20mA
Tøípolohov
á regulace
Napájení
Výpadek
napájení
Ruèní
ovládání
Koncové
spínaèe
Doba
chodu
Návrat
pomocí
pružiny
Zpìtná
vazba
–
Objednací èísla
Cena
ML7420A6017
8 397
ML7420A6009
8 152
ML7425A6008
15 415
ML6420A3031
6 440
Vac; VA
24; 7
–
•
volitelné
min
0,5
24; 5
–
•
volitelné
1,0
–
24; 12
•
volitelné
1,8
•
230; 6,5
A-AB
otevøen
–
•
volitelné
0,5
–
2 až
10 V DC
2 až
10 V DC
2 až
10 V DC
volitelná
230; 6,5
–
•
volitelné
1,0
–
volitelná
ML6420A3015
6 195
230; 12
•
volitelné
1,8
•
volitelná
ML6425A3014
10 190
24; 12
A-AB
otevøen
–
•
volitelné
1,9
–
ML7421A3004
11 658
230; 11
–
•
volitelné
1,9
–
2 až
10 V DC
–
ML6421A3013
10 109
24; 12
–
•
volitelné
3,5
–
ML7421B3003
12 228
230; 11
–
•
volitelné
3,5
–
2 až
10 V DC
–
ML6421B3012
10 109
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
12-19
Servopohony pro ventily
Servopohony pro ventily
Elektrický lineární pohon pro 3-polohovou regulaci, zdvih 20 mm 600 N,
ML6420/ML6425
Elektrický lineární pohon pro ventily série: V5011, V5013, V5016A, V5025, V5049, V5050, V5328,
V5329.
2
3
4
5
Krytí
IP54
Indikace polohy
Destièka se stupnicí
Zpìtná vazba
volitelná
Koncové spínaèe
volitelné
Síla na døíku
600 N
Vstupní signál
Tøípolohová regulace
Zdvih
20 mm
Ruèní ovládání
ano
Další popis
Pro modely ML6425: schváleno dle DIN EN 14597 v kombinaci s
V5016A/V5025A/V5328A/V5049A.
20 mm; 600 N
Napájení
Vac; VA
230; 6,5
230; 6,5
6
Výpadek napájení
–
–
Doba chodu
min
1,0
0,5
Návrat pomocí pružiny
Doba chodu
min
1,8
Návrat pomocí pružiny
–
–
Objednací èísla
Cena
ML6420A3015
ML6420A3031
6 195
6 440
Objednací èísla
Cena
20 mm; 600 N, vratná pružina
Napájení
Vac; VA
230; 12
7
Výpadek napájení
8
9
10
11
12
13
14
12-20
www.honeywell.cz/acs
prodloužení
•
ML6425A3014
10 190
Servopohony pro ventily
Elektrický lineární pohon pro plynulou regulaci 0/2..10V, zdvih 20 mm 600 N,
ML7420/ML7425
Elektrický lineární pohon pro plynulou regulaci, pro ventily série: V5011, V5013, V5016A, V5025,
V5049, V5050, V5328, V5329.
Krytí
IP54
Indikace polohy
Destièka se stupnicí
Poloha regulaèního šoupátka
pøi výpadku øídicího signálu
Nastavitelné
Koncové spínaèe
volitelné
Síla na døíku
600 N
Vstupní signál
0/2 až 10 V DC
2
3
4
Zdvih
20 mm
Ruèní ovládání
ano
Zpìtná vazba
2 až 10 V DC
Další popis
S vratným mechanismem. Pro modely: schváleno dle DIN EN 14597
v kombinaci s V5016A/V5025A/V5328A/V5049A.
5
20 mm; 600 N
Napájení
Vac; VA
24; 5
24; 7
Výpadek napájení
–
–
Doba chodu
min
1,0
0,5
Návrat pomocí pružiny
Doba chodu
min
1,8
Návrat pomocí pružiny
–
–
Objednací èísla
Cena
ML7420A6009
ML7420A6017
8 152
8 397
Objednací èísla
Cena
20 mm; 600 N, vratná pružina
Napájení
Vac; VA
24; 12
Výpadek napájení
prodloužení
•
ML7425A6008
6
7
15 415
8
9
10
11
12
13
14
12-21
Servopohony pro ventily
Elektrický lineární pohon pro 3-polohovou regulaci, zdvih 20/38 mm 1800 N, ML6421
Elektrický lineární pohon pro ventily série: V5011, V5013, V5015, V5016, V5025, V5049, V5050, V5328,
V5329.
2
3
4
Krytí
IP54
Indikace polohy
Destièka se stupnicí na tømenu pohonu
Koncové spínaèe
volitelné
Síla na døíku
1800 N
Napájení
230 Vac; 11 VA
Vstupní signál
Tøípolohová regulace
Ruèní ovládání
ano
20 mm; 1800 N
5
Zdvih
mm
20
Doba chodu
min
1,9
Objednací èísla
Zdvih
mm
38
Doba chodu
min
3,5
Objednací èísla
ML6421A3013
Cena
10 109
38 mm; 1800 N
6
ML6421B3012
Cena
10 109
Elektrický lineární pohon pro plynulou regulaci 0/2..10V, 20/38 mm 1800 N, ML7421
7
Elektrický lineární motor pro plynulou regulaci pro série ventilù: V5011, V5013, V5015, V5016, V5025,
V5049, V5050, V5328, V5329.
8
9
10
Krytí
IP54
Indikace polohy
Destièka se stupnicí
Poloha regulaèního šoupátka
pøi výpadku øídicího signálu
Nastavitelná: uzavøen, otevøen na 50%, otevøen úplnì
Zpìtná vazba
2 až 10 V DC
Koncové spínaèe
volitelné
Síla na døíku
1800 N
Napájení
24 Vac; 12 VA
Vstupní signál
0/2..10V=; 0/4..20mA
Ruèní ovládání
ano
20 mm; 1800 N
11
Zdvih
mm
20
Doba chodu
min
1,9
Objednací èísla
Zdvih
mm
38
Doba chodu
min
3,5
Objednací èísla
ML7421A3004
Cena
11 658
38 mm; 1800 N
12
13
14
12-22
www.honeywell.cz/acs
ML7421B3003
Cena
12 228
Klapkové pohony
Klapkové pohony SmartAct
Strana
13-2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Klapkové pohony SmartAct
Klapkové pohony SmartAct
Klapkové pohony SmartAct 5/10 Nm
Klapkový pohon pro vzduchové klapky, klimatizaèní jednotky, žaluzie a vzduchotechnické jednotky.
2
3
Krytí
IP54
Funkce spínaèe polohy
Pøepínací SPDT kontakt 230 V, 5(3) A pro modely s koncovými spínaèi
Pøipojení k høídeli
Pro kruhovou høídel 8..16 mm a ètvercovou høídel 6..13 mm
Vestavìný omezovaè úhlu
natoèení
ano
Ruèní ovládání
ano
Zpìtná vazba
volitelná
Další popis
• Odnímatelný konektor pro pøímé pøipojení k øídící jednotce
• Smìr otáèení závislý na spínaèi
• Nastavitelné mechanické omezení
• Modely 24 Vac vhodné také pro 24 Vdc
4
5
Pro klapky do 1 ètvereèního metru
Napájení
6
Vac; VA
24; 6
24; 6
230; 6
7
24; 6
24; 6
Vstupní signál
Koncové
spínaèe
volitelné
2
volitelné
Doba
chodu
s;50Hz
110
110
max. 110
Krouticí
moment
Nm
5
5
5
Klapková
plocha
m2
1
1
1
2/3-pol
2/3-pol
Dvoupolohová
regulace
0/2..10V=;2/3-pt
0/2..10V=;2/3-pt
volitelné
2
90/110
90/110
5
5
1
1
Vstupní signál
Koncové
spínaèe
2/3-pol
2/3-pol
Dvoupolohová
regulace
0/2..10V=;2/3-pt
0/2..10V=;2/3-pt
volitelné
2
volitelné
Doba
chodu
s;50Hz
110
110
max. 140
Krouticí
moment
Nm
10
10
10
Klapková
plocha
m2
2
2
2
volitelné
2
90/110
90/110
10
10
2
2
Objednací èísla
Cena
N0524
N0524-SW2
N05230-2POS
1 655
1 996
1 655
N05010
N05010-SW2
2 321
2 799
Objednací èísla
Cena
N1024
N1024-SW2
N10230-2POS
1 932
2 389
1 843
N10010
N10010-SW2
2 594
3 072
Pro klapky do 2 ètvereèních metrù
8
Napájení
9
Vac; VA
24; 6
24; 6
230; 6
24; 6
24; 6
10
11
12
13
14
13-2
www.honeywell.cz/acs
Klapkové pohony SmartAct
Klapkový pohon SmartAct 20/34 Nm
Bezpružinové klapkové pohony pro vzduchové klapky, klimatizaèní jednotky, žaluzie a VAV jednotky.
Krytí
IP54
Indikace polohy
Otoèná èást o 0..90o, 90..0o
Funkce spínaèe polohy
Pøepínací SPDT kontakty 230V, 5 (3) A pro modely s koncovými
spínaèi
Pøipojení k høídeli
Pro kruhovou høídel 10..27 mm a ètvercovou høídel 10..18 mm
Ruèní ovládání
ano
Další popis
2
3
• Spojka umožòující manuální nastavení
• Mechanické nastavení koncových poloh
• Odnímatelný kryt pro pøímé zapojení
• Možnost instalace v libovolné poloze
• Pro modulaèní øídící modely: Øídící vstupní signál mùže být
proudový nebo napì¤ový
• Modely s plynulou regulací: Pomocí vnitøních spínaèù lze nastavit,
že celý rozsah øídícího signálu bude použit pro zvolený rotaèní úhel
pohonu.
4
5
Pro klapky do 4 ètvereèních metrù
Napájení
Vstupní signál
Vestavìný
omezovaè
úhlu natoèení
Vac; VA
24; 6
2/3-pol
24; 6
2/3-pol
230; 6
2/3-pol
230; 6
2/3-pol
24; 6 0/2 až 10 V DC
24; 6 0/2 až 10 V DC
Koncové
spínaèe
Zpìtná
vazba
Doba
chodu
Krouticí
moment
Klapková
plocha
Nm
20
20
20
20
20
20
m2
4
4
4
4
4
4
•
•
•
•
•
•
volitelné
2
volitelné
2
volitelné
2
–
–
–
–
0/2..10V=
0/2..10V=
s
110
110
110
110
95
95
Vestavìný
omezovaè
úhlu natoèení
Koncové
spínaèe
Zpìtná
vazba
Doba
chodu
Krouticí
moment
Klapková
plocha
–
–
0/2..10V=
s
110
110
95
Nm
34
34
34
m2
6
6
6
Objednací èísla
Cena
N2024
N2024-SW2
N20230
N20230-SW2
N20010
N20010-SW2
3 072
3 481
2 901
3 481
4 061
4 641
Objednací èísla
Cena
N3424
N34230
N34010
4 641
4 914
5 529
10
853
11
6
7
8
Pro klapky do 6 ètvereèních metrù
Napájení
Vstupní signál
Vac; VA
24; 7
2/3-pol
230; 7
2/3-pol
24; 8 0/2 až 10 V DC
–
–
–
volitelné
volitelné
volitelné
9
Volitelné pøíslušenství
Koncové spínaèe se dvìma pøepínacími SPDT kontakty
SW2
12
13
14
13-3
Klapkové pohony SmartAct
Klapkový pohon SmartAct 10/20 Nm s vratnou pružinou
Klapkové pohony s adaptértem pro automatické vycentrování na na høídely klapky.
Pro ochranné aplikace vyžadující jako ochranu vratnou pružinu (napø. protimrazová ochrana).
2
3
4
Krytí
IP54
Indikace polohy
Otoèná èást o 0..90o, 90..0o
Funkce spínaèe polohy
Modely se dvìmi pøepínacími SPDT kontakty 250 V, 3 (1,5) A;
pøednastaveno na 7o a 85o
Pøipojení k høídeli
Pro kruhovou høídel 10..27 mm a ètvercovou høídel 13..19 mm
Návrat pomocí pružiny
ano
Ruèní ovládání
ano
Doba zpìtného chodu
(pružinou)
20 s
• Smìr otáèení je volitelný pøetoèením pohonu o 180o ve vertikální
ose.
• Pohon dodáván s kompletní sadou montážních èástí.
• Automaticky nastavitelný spínaè. Pomocí této funkce odpovídá
rozpìtí øídícího signálu použito pro postupné otoèení klapkového
pohonu.
• Pohon dodáván s odnímatelným konektorem.
• Pohon mùže být zablokovaný a ruènì nastavitelný.
Další popis
5
6
7
8
9
10
11
Napájení
Vstupní signál
Koncové
spínaèe
Zpìtná
vazba
Vac; VA
24; 8/30
24; 8/30
230; 13/45
230; 13/45
24; 5/14
24; 5/14
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
0/2..10V=;3-pt
0/2..10V=;3-pt
volitelné
2
volitelné
2
volitelné
2
–
–
–
–
0 až 10 V DC
0 až 10 V DC
Napájení
Vstupní signál
Koncové
spínaèe
Zpìtná
vazba
Vac; VA
24; 8/40
24; 8/40
230; 13/60
230; 13/60
24; 5/16
24; 5/16
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
0/2..10V=;3-pt
0/2..10V=;3-pt
volitelné
2
volitelné
2
volitelné
2
–
–
–
–
0 až 10 V DC
0 až 10 V DC
Doba
chodu
s;50Hz
45
45
45
45
90
90
Krouticí
moment
Nm
10
10
10
10
10
10
Klapková
plocha
m2
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Objednací èísla
Cena
S1024-2POS
S1024-2POS-SW2
S10230-2POS
S10230-2POS-SW2
S10010
S10010-SW2
4 232
4 914
4 778
5 426
5 119
6 007
Doba
chodu
s;50Hz
45
45
45
45
90
90
Krouticí
moment
Nm
20
20
20
20
20
20
Klapková
plocha
m2
4,6
4,6
4,6
4,6
4,6
4,6
Objednací èísla
Cena
S2024-2POS
S2024-2POS-SW2
S20230-2POS
S20230-2POS-SW2
S20010
S20010-SW2
4 310
5 340
5 005
5 549
5 357
6 410
Volitelné pøíslušenství
Koncové spínaèe se dvìma pøepínacími SPDT kontakty
12
13
14
13-4
www.honeywell.cz/acs
SW2
853
Zónové a rozdìlovací ventily
Strana
Zónové a rozdìlovací ventily s vratnou pružinou V4044
Zónové a rozdìlovací ventily VC
14-2
14-3
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Zónové a rozdìlovací ventily s vratnou pružinou V4044
Zónové a rozdìlovací ventily s vratnou pružinou V4044
Trojcestné rozdìlovací ventily s vratnou pružinou V4044
Trojcestné rozdìlovací ventily s vestavìným elektrickým pohonem a vratnou pružinou.
Dvouvodièové pøipojení. Maximální tlak 8,6 bar.
5 ... 93 oC
Teplota média
2
3
4
Napájení
230 Vac; 8 VA
Vstupní signál
Dvoupolohová regulace
Výpadek napájení
ventil otevøen
Doba chodu
10 s
Délka kabelu
1m
Pøipojení
vnitøní závit
Velikost
pøipojení
inch
3/4
1
3/4
1
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14-2
www.honeywell.cz/acs
Hodnoty
Kvs
6
8,1
6
8,1
Maximální diferenèní
tlak pro uzavøení
kPa
68
55
68
55
Funkce spínaèe
polohy
Objednací èísla
Cena
–
–
SPDT 230V, 2A
SPDT 230V, 2A
V4044C1189/B
V4044C1312/B
V4044F1000/B
V4044F1034/B
2 547
2 857
2 809
2 809
Zónové a rozdìlovací ventily VC
Zónové a rozdìlovací ventily VC
Dvoucestné a trojcestné ventily VC
Dvoucestné a trojcestné ventily øady VC
• Vhodné pohony jsou popsány v sekci 'Pohony k VC ventilùm'
Dvoucestné ventily øady VC jsou použitelné v bìžných domácích a malých prùmyslových
zaøízeních k regulaci a øízení smìru prùtoku otopné a chladící vody. Ventily jsou složeny z elektricky
ovládaného pohonu, tìla ventilu a rozdìlovacího elementu.
2
Materiály
Tìlo ventilu je vyrobeno z bronzu, kryt pohonu je vyroben z plastu s
vøetem z nerez oceli
Médium
voda nebo voda-glykol
Teplota média
1 ... 95 oC
Maximální pracovní tlak
20 bar
Maximální diferenèní tlak pro
uzavøení
4 bar
Pøipojení
vnitøní závit
3
4
VC ventily (dvoucestné)
Typ ventilu
2-cestný
2-cestný
Hodnoty Kvs
6,8
7,7
Objednací èísla
VCZAJ1000/U
VCZAP1000/U
Cena
965
1 003
6
VC ventily (trojcestné)
Typ ventilu
3-cestný obrác.
3-cestný obrác.
5
Hodnoty Kvs
6,8
7,7
Objednací èísla
VCZMH6000/U
VCZMP6000/U
Cena
994
1 093
Samostatný pohon VC ventilu, 24V/50Hz, pomocný spínaè koncové
polohy, 3 vodièe (pro pøepínací kontakty), kabel 1m
VC2611ZZ00/U
1 334
Samostatný pohon VC ventilu, 24V/50Hz, pomocný spínaè koncové
polohy, 2+1 vodièe (pro spínací kontakty), kabel 1m
VC8611ZZ00/U
1 447
7
Pohony k VC ventilùm
8
9
10
11
12
13
14
14-3
Zónové a rozdìlovací ventily VC
Dvoucestné a trojcestné ventily VC
Samostatné pohony VC ventilù
• Vhodné ventily jsou zobrazeny ve skupinì VC ventily
Ventily øady VC dvoucestné ventily používané v domácích a malých prùmyslových otopných
systémech pro regulaci prùtoku teplé a studené vody.
2
3
Materiály
Kryt pohonu vyroben z plastu
Okolní teplota
... 65 oC
Délka kabelu
1m
Pohony VC ventilu
Napájení
24V, 50-60Hz
230V, 50-60Hz
230V, 50-60Hz
24V, 50-60Hz
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14-4
www.honeywell.cz/acs
Vstupní signál
SPDT
SPST
SPDT
SPST
Objednací èísla
VC2611ZZ00/U
VC4613ZZ00/U
VC6613ZZ00/U
VC8611ZZ00/U
Cena
1 334
1 731
1 460
1 447
Speciální, bezpeènostní a pojistné
armatury
Napouštìcí ventily a stanice
Odvzdušòovací ventily
Pojistné a speciální armatury
Strana 15
15-2
15-6
15-7
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Napouštìcí ventily a stanice
Napouštìcí ventily a stanice
15
Napouštìcí ventil s regulací tlaku pro uzavøené otopné soustavy, VF04
Napouštìcí armatura VF 04 s regulací tlaku umožòuje jednoduché a bezpeèné napouštìní nebo
doplòování uzavøených otopných soustav.Tìlo napouštìcí armatury obsahuje redukèní, zpìtný a
uzavírací ventil. Obsažený redukèní ventil usnadòuje proces napouštìní a odvzdušòování otopného
systému. Bìhem postupného odvzdušòování jednotlivých úsekù topného systému nebo radiátoru v
otopném systému kolísá tlak. Pøi klasickém dopouštìní je stále tøeba kontrolovat tlak v systému.
Armatura VF 04 drží nastavený tlak automaticky a vy se mùžete plnì vìnovat odvzdušnìní a systém
se bude dopouštìt na nastavený tlak automaticky. Z výroby je armatura VF 04 nastavena na tlak 1,5
bar, výstupní tlak je nastavitelný v rozsahu 1,5 až 6,0 bar. Díky regulaci tlaku máte jistotu, že nedojde
k poškození nìjakého komponentu otopného systému vysokým tlakem. Ke kontrole tlaku v otopném
systému mùžete na armaturu namontovat manometr (lze objednat zvlᚤ jako volitelné pøíslušenství).
Doporuèujeme po ukonèení napouštìní systému napouštìcí armaturu uzavøít a odpojit pøívodní hadici.
Pokud to neudìláte, napouštìcí armatura sice zavøe automaticky pøi dosažení nastaveného tlaku, ale
pøi netìsnosti nebo poruše otopného systému bude trvale dopouštìt a z netìsnosti bude stále unikat
voda.
Pro uzavøené otopné soustavy podle DIN 4751:
• na rozdìlovací potrubí otopné soustavy
• v kombinaci s pøívodním potrubí vody
• na kotel pomocí doplòovací hadice, na pøívod nebo pøímo na kotel,
• Jako napouštìcí sada pro bezpeèné dopouštìní soustavy.
16
17
18
19
20
21
Certifikace výrobku
Zpìtný ventil schválený podle DIN/DVGW
Materiály
Mosaz odolná dezinfekci, vysoce kvalitní syntetický materiál pro
kryt pružiny, membrána z vlákny vyztuženého NBR a tìsnìní z
NBR
Médium
Voda
Maximální teplota média
70 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Rozsah nastavení
spínacího tlaku
1,5 ... 6 bar
Popis výrobku
S vnitøním a vnìjším závitem
22
Objednací èísla
VF04-1/2E
Cena
877
Pøíslušenství
23
Manometr, rozsah 0-4 bar,1/4" závit na zadní stranì
24
25
26
27
28
15-2
www.honeywell.cz/acs
MF126-A4
417
Napouštìcí ventily a stanice
15
Napouštìcí ventil pro uzavøené otopné soustavy, VF06
Ventil VF 06 umožòuje jednoduché a bezpeèné napouštìní nebo doplòování uzavøených otopných
soustav. V jednom tìlese jsou obsaženy redukèní, zpìtný a uzavírací ventil. Aby bylo možné provést
pøesnou kontrolu tlaku v systému po jeho naplnìní je na tìlese ventilu hrdlo pro pøipojení manometru
(lze objednat zvlᚤ jako volitelné pøíslušenství).
Pro uzavøené otopné systémy DIN 4751:
• na pøívodní rozdìlovaè otopné soustavy,
• v kombinaci s pøívodním potrubím
• na kotel pomocí dopouštìcí hadice, na pøívod nebo pøímo do kotle,
• jako napouštìcí sestava pro prvotní bezpeèné napouštìní systému.
Certifikace výrobku
Zpìtný ventil schválený podle DIN/DVGW
Materiály
Tìleso z mosazi,kryt pružiny a vložka ventilu z plastu, membrána
z vlákny vyztuženého NBR, tìsnìní z NBR
Médium
voda
Maximální teplota média
16
17
18
o
70 C
Jmenovitý tlak
PN16
Rozsah nastavení
spínacího tlaku
0,5 ... 3 bar
Pøipojení
vnìjší závit
Popis výrobku
s hadicovým nátrubkem
se závitovým nátrubkerm
19
Objednací èísla
VF06-1/2A
VF06-1/2B
Cena
1 382
1 382
20
21
Pøíslušenství:
MF126-A4
Manometr, rozsah 0-4 bar
417
22
Dopouštìcí sestava, NA228S
Automoatická dopouštìcí sestava NA 228 S-A je vybavena potrubním oddìlovaèem, umožòuje pevné
pøipojení uzavøené otopné nebo chladící soustavy k rozvodu pitné vody. NA 228 S v sobì integruje
potrubní oddìlovaè, zpìtný ventil, vodomìr, to kompletnì celé uzavøené v ochranné skøíni.
Automatická dopouštìcí stanice udržuje konstantní tlak v uzavøených otopných nebo chladících
systémech a zajiš¤uje, že pøi poklesu tlaku na pøívodu pøi dopouštìní nemùže dojít ke zpìtnému
proudìní vody z topného nebo chladícího systému do rozvodu pitné vody dle ÈSN EN 1717.
Doplòování je možno omezit èasovì nebo tlakovì samoèinnì. Dále zamezuje vzniku páry v dùsledku
poklesu tlaku v systému.
Pro uzavøené nebo otevøené otopné nebo chladící soustavy.
Certifikace výrobku
Komponenty schváleny DVGW
Maximální teplota média
120 oC
Popis výrobku
Pro uzavøené otopné nebo chladící soustavy
Další popis
Viz katalogové listy
Objednací èísla
NA228S-A
23
24
25
Cena
82 204
26
27
28
15-3
Napouštìcí ventily a stanice
15
Dopouštìcí sestava pro automatické doplòování vody pro uzavøené systémy,
vèetnì izolace, NK295S
16
Zaøízení pro kombinované dopouštìní NK 295 slouží k automatickému naplòování a doplòování
centrálních teplovodních otopných soustav. Je to zaøízení, které je pevnì pøipojené k rozvodu pitné
vody. Zaøízení je integrované zabezpeèovací zaøízení CA 295 "Zábrana proti zpìtnému prùtoku s
nekontrolovatelným støedním tlakovým pásmem", redukèní ventil, uzavírací ventil a manometr. Toto
zaøízení pro dopouštìní otopných soustav je v souladu s normou ÈSN EN 1717.
17
18
19
Certifikace výrobku
Zpìtný ventil schválen podle DIN/DVGW
Materiály
Tìleso z dezinfekci odolné mosazi, vysoce odolný syntetický
materiál výtokového hrdla. Vložka ventilu, zpìtný ventil, a kryt
pružiny z vlákny vyztuženého NBR. Nastavovací pružina z
nerezoceli,tìsnìní z NBR a EPDM, izolace z EPP.
Médium
Voda bez inhibitorù
Maximální teplota média
65 oC
Jmenovitý tlak
PN10
Rozsah nastavení
spínacího tlaku
1,5 ... 6 bar
Popis výrobku
s 1/2" závitový pøipojením
Pøipojení
vnìjší závit
Standardní verze
20
Objednací èísla
NK295C-1/2A
21
22
23
24
25
26
27
28
15-4
www.honeywell.cz/acs
Cena
4 020
Napouštìcí ventily a stanice
15
Napouštìcí sestava, NK300
Napouštìcí sestava zajiš¤uje napouštìní a dopouštìní uzavøených otopných soustav podle DIN EN
12828:2003. Napouštìcí sestava mùže být pøipojena podle DIN EN 1717 permanentnì na vodovodní
potrubí. Napouštìcí sestava kombinuje potrubní oddìlovaè, redukèní ventil a kulové ventily v jednom
zaøízení. Soustava obsahuje všechny armatury pro dopouštìní otopných soustav podle standardních
požadavkù.
Materiály
Tìleso z èerveného bronzu nebo dezinfekci odolné mosazi,
vysoce kvalitní syntetický materiál vypouštìcího hrdla, vložky
ventilu, krytu pružiny, jímky, kulové ventily z dezinfekci odolné
mosazi, membrána z vlákny tvrzeného NBR,tìsnìní z NBR a
EPDM, nastavovací pružina a sítko filtru z korozivzdorné oceli.
Médium
voda
Maximální teplota média
65 oC
Jmenovitý tlak
PN10
Rozsah nastavení
spínacího tlaku
1,5 ... 4 bar
Pøipojení
vnìjší závit
17
18
19
Standardní verze se závitovým pøipojením R1/2"
Popis výrobku
Zaøízení pro automatické doplòování vody pro uzavøené systémy v rozsahu 1,5 6 bar, pøipojení 1/2"
Zaøízení pro automatické doplòování vody se zmìkèováním, pro uzavøené systémy
v rozsahu 1,5 - 4 bar, PN10, DN 1/2"
16
Objednací èísla
NK300-1/2A
NK300SOFT-1/2A
Cena
6 022
20
15 522
21
Pøíslušenství:
Testovací sada. Elektronická tlaková mìøící jednotka s digitálním
indikátorem, bateriový provoz vèetnì kufru a pøíslušenství.
Ideální pro revizi a údržbu potrubních oddìlovaèù BA.
TK295
132 345
Testovací sada. Analogová tlaková mìøící jednotka s displejem
diferenèního tlaku. Ideální pro revizi a údržbu potrubních oddìlovaè
ù BA.
TKA295
49 823
Dvoustranný klíè pro montáž krytu pružiny a jímky sítka ventilù
ZR06K
Údržbová sada pro použití s TK295 resp. TKA295.
WS300NK
22
198
1 276
23
Náhradní díly:
Výmìnná vložka redukèního ventilu(neobsahuje filtr)
D06FA-1/2
509
Víèko otvoru pro manometr ze syntetického materiálu s O-kroužkem
(sada 5ks)
S06K-1/4
94
Manometr, rozsah 0-4 bar,1/4" závit na zadní stranì
M07M-A4
411
24
25
26
27
28
15-5
Odvzdušòovací ventily
Odvzdušòovací ventily
15
Automatický odvzdušòovací ventil,E121
Odvzdušòovací ventil E 121 je spolehlivé automatické zaøízení, vhodné pro odstranìní vzduchu a
dalších plynù z otopných soustav.
Teplovodní otopné soustavy, otopná tìlesa, ohøívaèe vzduchu pro montáž na zeï nebo strop, potrubní
systémy, kotle a odluèovaèe vzduchu. Není vhodný pro minerální oleje nebo roztoky s pøísadami na
bázi minerálních olejù.
16
17
Materiály
Mosazné tìleso a víko, vysoce kvalitní plastový plovák, teplotnì
odolné tìsnící komponenty z elestomeru
Médium
voda nebo voda-glykol
Maximální teplota média
110 oC
Jmenovitý tlak
PN10
Pøipojení
vnìjší závit
18
Další popis
Pøi spojení s uzavíracím ventilem Z121 jsou èištìní a výmìna
tìsnìní a vnitøních èástí možné bez vypouštìní systému.
19
Popis výrobku
Standardní verze ,velikost pøipojení R 3/8
Standardní verze, velikost pøipojení R 1/2
Objednací èísla
E121-3/8A
E121-1/2A
Cena
2 510
2 736
Pøíslušenství:
20
21
Uzavírací ventil, 12 kusù v balení, pro velikost pøipojení R3/8"
Z121-3/8
825
Uzavírací ventil, 12 kusù v balení, pro velikost pøipojení R1/2"
Z121-1/2
841
Kryt vzduchového ventilu, 54 kusù v balení, závitové pøipojení 44x19,
minimální instalaèní hloubka 46mm
X121-AA
8 791
Automatický odvzdušòovací ventil s možností èištìní za provozu ,EA122
22
EA122 je spolehlivý automatický odvzdušòovací ventil a je vhodný odvádìní vzduchu a plynu z
otopných soustav a systémù.
Pro teplovodní otopné soustavy,nástìnné a stropní ohøívaèe vzduchu, potrubní systémy, kotle a
odluèovaèe vzduchu
23
24
Materiály
Mosazné pøipojovací elementy,plovák,víko a tìleso z vysoce
odolného plastu
Médium
voda nebo voda-glykol
Maximální teplota média
110 oC
Jmenovitý tlak
PN6
Pøipojení
vnìjší závit
Další popis
25
26
Popis výrobku
Velikosti pøipojení R 1/8 a R 3/8
Velikosti pøipojení R 1/4 a R 3/4
27
28
15-6
www.honeywell.cz/acs
• Integrovaná funkce uzavírání.
• Vlhkem roztažné tìsnìní k prevenci úkapù
• Integrovaný uzavírací ventil
• Èištìní a výmìnu tìsnících a vnitøních dílù provádìt bez
nutnosti vypouštìní soustavy.
Objednací èísla
EA122-AA
EA122-BA
Cena
510
466
Pojistné a speciální armatury
Pojistné a speciální armatury
15
Membránový pojistný ventil pro uzavøení otopné a solární soustavy, SM120
Membránový pojistný ventil SM 120 je posledním bezpeènostním zaøízením v pøípadì, že regulace
termostaty a ostatní pojistná zaøízení otopné soustavy selžou. Proto musí mít takovou kapacitu, aby
byl schopen vypustit celý teplotní obsah kotle a to i ve formì páry. Za normálních pracovních podmínek
není pojistný ventil v èinnosti.
Pro otopné soustavy podle DIN 4751.
Certifikace výrobku
Testován podle TRD 721
Materiály
Mosazné tìlo a kryt pružiny,menbrána a tìsnící disk z elastomeru
odolného horké vodì, odvzdušòovací zátka z vysoce kvalitního
plastu
Médium
voda
Maximální teplota média
120 oC
Pøipojení
vnitøní závit
16
17
18
SM120 s 2,5 bar nastaveným tlakem pro uzavøené systémy
Výstup pro pøídavná zaøízení
50 kW (45.000 kcal/h)
100 kW (90.000 kcal/h)
200 kW (175.000 kcal/h)
350 kW (300.000 kcal/h)
Objednací èísla
SM120-1/2A
SM120-3/4A
SM120-1A
SM120-11/4A
Cena
454
711
1 183
2 371
20
SM120 s 3,0 bar nastaveným tlakem pro uzavøené systémy
Výstup pro pøídavná zaøízení
50 kW (45.000 kcal/h)
100 kW (90.000 kcal/h)
200 kW (175.000 kcal/h)
350 kW (300.000 kcal/h)
19
Objednací èísla
SM120-1/2B
SM120-3/4B
SM120-1B
SM120-11/4B
Cena
454
711
1 183
2 371
21
22
23
24
25
26
27
28
15-7
Pojistné a speciální armatury
15
Pojistný membránový ventil pro uzavøené ohøívaèe vody, SM152
Membránový pojistné ventily SM152 jsou používané pro ochranu tlakových systémù ohøevu teplé vody
podle požadavkù DIN 4753,Èást 1 a DIN 1988. Podle platných požadavkù je membránový pojistný
ventil nastaven na požadovanou hodnotu výrobcem a zajištìn ochraným krytem s vyznaèeným
nastaveného tlaku a symbolem testování pro zabránìní nepovolané manipulace s nastavením.
Následné zmìny nastavení nejsou možné bez znièení ochraného krytu. Hodnota nastaveného tlaku je
vytlaèena do ochranného krytu.
16
17
18
Certifikace výrobku
Schváleno TÜV, certifikováno pro tlaková zaøízení podle Smìrnice
97/23/EG, Referenèní èíslo CE 0035
Médium
Voda
Materiál tìlesa
mosaz
Materiál pouzdra pružiny
syntetický materiál
Pøipojení
vnitøní závit
Maximální teplota média
95 oC
Další popis
Velikost ventilu je definována velikosti vstupního pøipojení. Pro
uzavøené systémy ohøevu v souladu s DIN 4753 Èást 1 a EN
1717.Testováno podle TRD 721 pro rozmezí tlaku od 1.0 baru do
10.0 barù.
• Testováno podle TRD 721
• Snadné odvzdušnìní
• Výmìnná vložka pro snažší servis
• Normalizované výpustní hrdlo
19
20
Bez pochromování, nastavený tlak 6,0 barù
Velikost pøipojení
inch
1/2
3/4
1
1 1/4
21
22
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
Nastavený tlak
bar
6
6
6
6
Objednací èísla
Cena
SM152-1/2AA
SM152-3/4AA
SM152-1AA
SM152-11/4AA
809
929
1 531
2 156
Nastavený tlak
bar
8
8
8
8
Objednací èísla
Cena
SM152-1/2AB
SM152-3/4AB
SM152-1AB
SM152-11/4AB
809
929
1 531
2 156
Nastavený tlak
bar
10
10
10
10
Objednací èísla
Cena
SM152-1/2AC
SM152-3/4AC
SM152-1AC
SM152-11/4AC
809
929
1 531
2 156
Bez pochromování, nastavený tlak 8,0 barù
Velikost pøipojení
inch
1/2
3/4
1
1 1/4
23
24
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
Bez pochromování, nastavený tlak 10,0 bar
Velikost pøipojení
inch
1/2
3/4
1
1 1/4
25
26
27
28
15-8
www.honeywell.cz/acs
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
Pojistné a speciální armatury
15
FR124 regulátor tahu pro kotle na pevná paliva
Regulátor tahu FR124 otevírá/uzavírá vstup vzduchu do topeništì kotlù na tuhá paliva v závislosti na
teplotì výstupní vody z kotle.
Pro kotle na pevná paliva a kombinované instalace podle DIN 4751.
Materiály
Vysoce kvalitní plast tìla regulátoru a otoèného regulaèního
koleèka s mosaznou jímkou èidla, páka z poniklované oceli
Médium
voda nebo voda-glykol
Maximální teplota média
115 oC
Popis výrobku
Velikost pøipojení G 3/4", délka øetízku 1 m
Další popis
Rozsah nastavení od 30 do 90oC
Objednací èísla
FR124-3/4A
16
17
Cena
1 110
18
19
20
TS131 Odpouštìcí ventil s dvojitým teplotním èidlem
Teplotní odpouštìcí ventil TS 131 je urèen pro otopné soustavy dle DIN 4751, èást 2. Jedná se o
pøímoèinný regulátor, který je øízen teplotou výstupní vody ze zdroje tepla. Pøi teplotì média 95°C
otevírá a odpouští vodu z výmìníku tepla nebo zásobníku TUV a tím jej chrání pøed pøekroèením
maximální teploty.
Pro kombinované kotle s integrovaným ohøevem vody a vychlazovací smyèky u kotlù na pevná paliva
podle DIN 4751, tabulka 2.
Certifikace výrobku
Konstrukce testována podle DIN 3440
Materiály
Mosazné tìlo,jímka, kryt a píst. Mìdìné èidlo a kapilára, tìsnìní z
elastomeru odolného horké vodì.
Médium
voda nebo voda-glykol
Další popis
Objednací èísla
TS131-3/4A
TS131-3/4B
22
23
• Otevírací teplota 95oC
• Maximální výkon otopné soustavy max. 93 kW (80.000 kcal/h)
• Prùtoèné množství 2.000 kg/h vody pøi minimálním tlaku 1,0
bar
Popis výrobku
Kapilára v pancéøové trubce 1300 m, se schválenou konstrukcí
Kapilára v pancéøové trubce 4000 m
21
24
Cena
2 437
3 039
25
26
27
28
15-9
15-10
www.honeywell.cz/acs
Vodní armatury
Redukèní ventily (závitové)
Redukèní ventily (pøírubové)
Filtry
Filtraèní stanice
Pøírubové filtry
Zpìtné ventily (závitové)
Zpìtné ventily (pøírubové)
Potrubní oddìlovaèe (závitové)
Potrubní oddìlovaèe (pøírubové)
Pojistné ventily
Kombinované bezpeènostní armatury
Regulaèní a uzavírací ventily Alwa
Úpravny vody
Strana
16-2
16-10
16-15
16-32
16-36
16-38
16-41
16-42
16-51
16-56
16-57
16-58
16-64
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Redukèní ventily (závitové)
Redukèní ventily (závitové)
16
Redukèní ventil D04FS
Redukèní ventily chrání vodovodní potrubí a pøipojené spotøebièe pøed nadmìrným mechanickým
namáháním. V rozsahu jejich parametrù je lze také použít pro prùmyslové a komerèní aplikace. Montáž
redukèního ventilu pøedejde poškození zpùsobeném vysokým tlakem a navíc sníží spotøebu vody.
Nastavený výstupní tlak zùstává konstantní ne-závisle na kolísání vstupního tlaku. Snížení pracovního
tlaku a jeho udržení na konstantní hodnotì zajistí nízkou hluènost vodovodní instalace.
16
17
18
19
Médium
Voda
Materiál tìlesa
mosaz
Materiál pouzdra pružiny
syntetický materiál
Pøipojení
vnìjší závit
Maximální teplota média
70 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Kapacita prùtoku Kvs
1,76
Rozsah nastavení spínacího
tlaku
1,5 ... 6 bar
Provedení s vyváženou
regulaèní kuželkou
ano
Další popis
• Kompaktní provedení
• Nastavitelná pružina není v kontaktu s vodou
• Nastavitelný výstupní tlak zeleným koleèkem (z výroby nastaven
na hodnotu 3 bar)
• Zmìny vstupního tlaku neovlivòují výstupní tlak
20
Standardní provedení
21
Velikost pøipojení
inch
3/8
1/2
3/4
22
Svìtlost DN
mm
10
15
20
Objednací èísla
Cena
D04FS-3/8A
D04FS-1/2A
D04FS-3/4A
752
776
1 005
Pøíslušenství
23
Manometr, prùmìr 50 mm, spodní pøipojovací závit G1/4".
Rozsah : 0 - 4, 0 - 10, 0 - 16 or 0 - 25 bar.
M38K-A4
475
Manometr, prùmìr 50 mm, spodní pøipojovací závit G1/4".
Rozsah : 0 - 4, 0 - 10, 0 - 16 or 0 - 25 bar.
M38K-A10
475
24
25
26
27
28
16-2
www.honeywell.cz/acs
Redukèní ventily (závitové)
Redukèní ventil s vyváženou regulaèní kuželkou a se stupnicí nastavení D06F
Redukèní ventily D06F chrání vodovodní potrubí a pøipojené spotøebièe pøed nadmìrným
mechanickým namáháním. V rozsahu jejich parametrù je lze také použít pro prùmyslové a komerèní
aplikace. Montáž redukèního ventilu pøedejde poškození zpùsobeným nadmìrným tlakovým
namáháním a navíc sníží spotøebu vody. Nastavený výstupní tlak zùstává konstantní nezávisle na
kolísání vstupního tlaku. Snížení pracovního tlaku a udržení na konstantní hodnotì navíc zajistí nízkou
hluènost vodovodní instalace.
Certifikace výrobku
DVGW, nízká hluènost, Tøída 1 bez omezení
Médium
Voda a neagresivní kapaliny, stlaèený vzduch nebo dusík (podle DIN
EN 12502)
Materiál tìlesa
mosaz
Materiál pouzdra pružiny
syntetický materiál
Pøipojení
vnìjší závit
Vestavìný filtr
0,16 mm
Rozsah nastavení spínacího
tlaku
1,5 ... 6 bar
Stupnice nastavení
ano
Provedení s vyváženou
regulaèní kuželkou
ano
Další popis
Výstupní tlak je pøednastaven na 3 bary
• Výstupní tlak se nastavuje otáèením nastavovacího koleèka
• Nastavený tlak je pøímo zobrazen na stupnici
• Pružina ventilu není v kontaktu s vodou
• Regulaèní èást ventilu je zhotovena z vysoce odolného
syntetického materiálu
• Ventil lze snadno rozšíøit o filtr se zpìtným proplachem
• Vestavìné nerezové sítko
16
17
18
19
20
21
Vnìjší závit, plastová prùhledna jímka
Velikost
pøipojení
inch
R 1/2
R 3/4
R1
R 1 1/4
R 1 1/2
R2
Svìtlost
Maximální
DN teplota média
oC
mm
15
40
20
40
25
40
32
40
40
40
50
40
Jmenovitý
Kapacita
tlak prùtoku Kvs
PN16
PN16
PN16
PN16
PN16
PN16
Prùhledná
jímka filtru
2,4
3,1
5,8
5,9
12,6
12
•
•
•
•
•
•
Jmenovitý
Kapacita
tlak prùtoku Kvs
Prùhledná
jímka filtru
Objednací èísla
Cena
D06F-1/2A
D06F-3/4A
D06F-1A
D06F-11/4A
D06F-11/2A
D06F-2A
1 785
1 841
2 457
3 290
5 674
6 465
Objednací èísla
Cena
D06F-1/2B
D06F-3/4B
D06F-1B
D06F-11/4B
D06F-11/2B
D06F-2B
2 049
2 107
2 803
3 635
6 094
6 887
22
23
24
Vnìjší závit, mosazná jímka
Velikost
pøipojení
inch
R 1/2
R 3/4
R1
R 1 1/4
R 1 1/2
R2
Svìtlost
Maximální
DN teplota média
oC
mm
15
70
20
70
25
70
32
70
40
70
50
70
PN25
PN25
PN25
PN25
PN25
PN25
2,4
3,1
5,8
5,9
12,6
12
–
–
–
–
–
–
25
26
27
28
16-3
Redukèní ventily (závitové)
Pøíslušenství
16
16
17
18
19
Manometr, prùmìr 63 mm, zadní pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 4 bar
M07M-A4
411
Manometr, prùmìr 63 mm, zadní pøípojení G 1/4, rozsah 0 - 10 bar
M07M-A10
411
Manometr 63 mm, zadní pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 16 bar
M07M-A16
411
Manometr 63 mm, zadní pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 25 bar
M07M-A25
411
Sada se závitovým pøipojením pro velikost R 1/2
VST06-1/2A
167
Sada se závitovým pøipojením pro velikost R 3/4
VST06-3/4A
205
Sada se závitovým pøipojením pro velikost R 1
VST06-1A
261
Sada se závitovým pøipojením pro velikost R 11/4
VST06-11/4A
373
Sada se závitovým pøipojením pro velikost R 11/2
VST06-11/2A
663
Sada se závitovým pøipojením pro velikost R 2
VST06-2A
970
Sada s pájeným pøipojením pro velikost R 1/2
VST06-1/2B
167
Sada s pájeným pøipojením pro velikost R 3/4
VST06-3/4B
205
Sada s pájeným pøipojením pro velikost R 1
VST06-1B
261
Sada s pájeným pøipojením pro velikost R 11/4
VST06-11/4B
373
Sada s pájeným pøipojením pro velikost R 11/2
VST06-11/2B
663
Sada s pájeným pøipojením pro velikost R 2
VST06-2B
970
Náhradní díly
20
21
Náhradní sítko pro R 1/2 + R 3/4
ES06F-1/2A
82
Náhradní sítko pro R 1 1/2 + R 1 1/4
ES06F-11/2A
200
Redukèní ventil z nerez oceli s vyváženou regulaèní kuželkou D06FI
Redukèní ventily D06FI chrání vodovodní potrubí a pøipojené spotøebièe pøed nadmìrným
mechanickým namáháním. V rozsahu jejich parametrù je lze také použít pro prùmyslové a komerèní
aplikace. Montáž redukèního ventilu pøedejde poškození zpùsobeným nadmìrným tlakovým
namáháním a navíc sníží spotøebu vody. Nastavený výstupní tlak zùstává konstantní nezávisle na
kolísání vstupního tlaku. Snížení pracovního tlaku a udržení na konstantní hodnotì navíc zajistí nízkou
hluènost vodovodní instalace.
22
Certifikace výrobku
DVGW
• Do velikosti 1 1/4" schváleno pro nízkou hluènost, Tøída 1 bez
omezení
Médium
Voda, stlaèený vzduch* a dusík* v souladu s platným standardy (podle
DIN EN 12502)
23
24
25
26
Materiál tìlesa
korozivzdorná ocel
Materiál pouzdra pružiny
syntetický materiál
Pøipojení
vnìjší závit
Vestavìný filtr
0,16 mm
Rozsah nastavení spínacího
tlaku
1,5 ... 6 bar
Stupnice nastavení
ano
Provedení s vyváženou
regulaèní kuželkou
ano
Další popis
Výstupní tlak je pøednastavený na 3 bar
• Výstupní tlak se nastavuje otáèením regulaèního koleèka
• Nastavený tlak je pøímo zobrazen na stupnici
• Pružina ventilu není v kontaktu s vodou
• Regulaèní èást ventilu je zhotovena z vysoce odolného
syntetického materiálu a lze ji nahradit za novou
• Vestavìné nerezové sítko
• Konstrukce z nerez oceli
• Zmìny vstupního tlaku neovlivòují výstupní tlak
• Light weight
• Splòuje doporuèení KTW pro pitnou vodu
27
28
16-4
www.honeywell.cz/acs
Redukèní ventily (závitové)
Se závitovými nátrubky, plastová prùhledná jímka
Velikost
pøipojení
Svìtlost
DN
inch
R 1/2
R 3/4
R1
R 1 1/4
R 1 1/2
R2
mm
15
20
25
32
40
50
Maximální
teplota
média
oC
40
40
40
40
40
40
Jmenovitý
tlak
Kapacita
prùtoku
Kvs
Prùhledná
jímka filtru
PN16
PN16
PN16
PN16
PN16
PN16
2,4
3,1
5,8
5,9
12,6
12
•
•
•
•
•
•
Jmenovitý
tlak
Kapacita
prùtoku
Kvs
Prùhledná
jímka filtru
PN25
PN25
PN25
PN25
PN25
PN25
2,4
3,1
5,8
5,9
12,6
12
–
–
–
–
–
–
Objednací èísla
D06FI-1/2A
D06FI-3/4A
D06FI-1A
D06FI-11/4A
D06FI-11/2A
D06FI-2A
Cena
5 335
6 066
7 600
11 327
13 154
17 173
Se závitovými nátrubky, nerezová jímka
Velikost
pøipojení
Svìtlost
DN
inch
R 1/2
R 3/4
R1
R 1 1/4
R 1 1/2
R2
mm
15
20
25
32
40
50
Maximální
teplota
média
o
C
70
70
70
70
70
70
Objednací èísla
D06FI-1/2B
D06FI-3/4B
D06FI-1B
D06FI-11/4B
D06FI-11/2B
D06FI-2B
Cena
6 138
7 015
9 135
11 327
16 021
21 193
16
17
18
19
20
Pøíslušenství
Manometr, prùmìr 63 mm, zadní pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 4 bar
M07M-A4
411
Manometr, prùmìr 63 mm, zadní pøipojení63 mm, G 1/4,
rozsah 0 - 10 bar
M07M-A10
411
Manometr, prùmìr 63 mm, zadní pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 16 bar
M07M-A16
411
Manmetr 63 mm, zadní pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 25 bar
M07M-A25
411
Sada se závitovým pøipojením pro velikost R 1/2
VST06I-1/2A
2 297
Sada se závitovým pøipojením pro velikost R 3/4
VST06I-3/4A
2 800
Sada se závitovým pøipojením pro velikost R 1
VST06I-1A
4 954
Sada se závitovým pøipojením pro velikost R 11/4
VST06I-11/4A
5 671
Sada se závitovým pøipojením pro velikost R 11/2
VST06I-11/2A
6 390
Sada se závitovým pøipojením pro velikost R 2
VST06I-2A
21
22
23
14 000
24
Náhradní díly
Náhradní sítko pro R 1/2 + R 3/4
ES06F-1/2A
Náhradní sítko pro R 1 1/2 + R 1 1/4
ES06F-11/2A
Jímka z nerez oceli s O-kroužkem pro R 1 + R 1 1/4
SI06T-1
82
200
2 149
25
26
27
28
16-5
Redukèní ventily (závitové)
16
Redukèní ventil s vyváženou regulaèní kuželkou D06FH
Redukèní ventily D06FH chrání vodovodní potrubí a pøipojené spotøebièe pøed nadmìrným
mechanickým namáháním. V rozsahu jejich parametrù je lze také použít pro prùmyslové a komerèní
aplikace. Montáž redukèního ventilu pøedejde poškození zpùsobeným nadmìrným tlakovým
namáháním a navíc sníží spotøebu vody. Nastavený výstupní tlak zùstává konstantní nezávisle na
kolísání vstupního tlaku. Snížení pracovního tlaku a udržení na konstantní hodnotì navíc zajistí nízkou
hluènost vodovodní instalace.
16
Médium
17
18
19
20
Voda a neagresivní kapaliny, (podle DIN EN 12502)
Materiál tìlesa
mosaz
Materiál pouzdra pružiny
syntetický materiál
Pøipojení
vnìjší závit
Maximální teplota média
70 oC
Jmenovitý tlak
PN25
Vestavìný filtr
0,16 mm
Rozsah nastavení spínacího
tlaku
1,5 ... 12 bar
Prùhledná jímka filtru
ne
Provedení s vyváženou
regulaèní kuželkou
ano
Další popis
Výstupní tlak je pøednastavený na 5 bar
• Výstupní tlak se nastavuje otáèením nastavovacího koleèka
• Pružina ventilu není v kontaktu s vodou
• Regulaèní èást ventilu je zhotovena z vysoce odolného
syntetického materiálu a celou regulaèní èást ventilu lze nahradit
novou
• Ventil lze snadno rozšíøit o filtr se zpìtným proplachem
• Vestavìné nerezové sítko
21
Se závitovými nátrubky, mosazna jímka
22
Velikost pøipojení
inch
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
23
24
25
26
27
28
16-6
www.honeywell.cz/acs
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
50
Kapacita prùtoku Kvs
2,4
3,1
7,6
9,1
12,6
12
Objednací èísla
D06FH-1/2B
D06FH-3/4B
D06FH-1B
D06FH-11/4B
D06FH-11/2B
D06FH-2B
Cena
2 664
3 073
3 445
5 195
9 951
10 296
Redukèní ventily (závitové)
Pøíslušenství
Manometr, prùmìr 63 mm, zadní pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 4 bar
M07M-A4
411
Manometr, prùmìr 63 mm, zadní pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 10 bar
M07M-A10
411
Manometr 63 mm, zadní pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 16 bar
M07M-A16
411
Manometr, prùmìr 63 mm, zadní pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 25 bar
M07M-A25
411
Sada se závitovým pøipojením pro velikost R 1/2
VST06-1/2A
167
Sada se závitovým pøipojením pro velikost R 3/4
VST06-3/4A
205
Sada se závitovým pøipojením pro velikost R 1
VST06-1A
261
Sada se závitovým pøipojením pro velikost R 11/4
VST06-11/4A
373
Sada se závitovým pøipojením pro velikost R 11/2
VST06-11/2A
663
Sada se závitovým pøipojením pro velikost R 2
VST06-2A
970
Sada s pájeným pøipojením pro velikost R 1/2
VST06-1/2B
167
Sada s pájeným pøipojením pro velikost R 3/4
VST06-3/4B
205
Sada s pájeným pøipojením pro velikost R 1
VST06-1B
261
Sada s pájeným pøipojením pro velikost R 11/4
VST06-11/4B
373
Sada s pájeným pøipojením pro velikost R 11/2
VST06-11/2B
663
Sada s pájeným pøipojením pro velikost R 2
VST06-2B
970
16
17
18
19
Náhradní díly
Náhradní sítko pro R 1/2 + R 3/4
ES06F-1/2A
Náhradní sítko pro R 1 + R 1 1/4
ES06F-1A
151
82
Náhradní sítko pro R 1 1/2 + R 1 1/4
ES06F-11/2A
200
20
21
22
23
24
25
26
27
28
16-7
Redukèní ventily (závitové)
16
Redukèní ventil s vyváženou regulaèní kuželkou D06FN
Redukèní ventily D06FN chrání vodovodní potrubí pøipojené spotøebièe pøed nadmìrným
mechanickým namáháním. V rozsahu jejich parametrù je lze také použít pro prùmyslové a komerèní
aplikace. Montáž redukèního ventilu pøedejde poškození zpùsobeným nadmìrným tlakovým
namáháním a navíc sníží spotøebu vody. Nastavený výstupní tlak zùstává konstantní nezávisle na
kolísání vstupního tlaku. Snížení pracovního tlaku a udržení na konstantní hodnotì navíc zajistí nízkou
hluènost vodovodní instalace.
16
17
18
19
Médium
Voda a neagresivní kapaliny, stlaèený vzduch nebo dusík (podle DIN
EN 12502)
Materiál tìlesa
mosaz
Materiál pouzdra pružiny
syntetický materiál
Pøipojení
vnìjší závit
Maximální teplota média
70 oC
Jmenovitý tlak
PN25
Vestavìný filtr
0,16 mm
Rozsah nastavení spínacího
tlaku
0,5 ... 2 bar
Provedení s vyváženou
regulaèní kuželkou
ano
Další popis
Výstupní tlak pøednastaven na 1.5 bar
• Výstupní tlak se nastavuje otáèením nastavovacího koleèka
• Pružina ventilu není v kontaktu s vodou
• Regulaèní èást ventilu je zhotovena z vysoce odolného
syntetického materiálu a celou regulaèní èást ventilu lze nahradit
novou
• Ventil lze snadno rozšíøit o filtr se zpìtným proplachem
• Vestavìné nerezové sítko
20
21
Se zavitovými nátrubky, mosazna jímka
22
Velikost pøipojení
inch
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
23
24
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
50
Kapacita prùtoku Kvs
2,4
3,1
7,6
9,1
12,6
12
Objednací èísla
D06FN-1/2B
D06FN-3/4B
D06FN-1B
D06FN-11/4B
D06FN-11/2B
D06FN-2B
Cena
4 549
5 092
6 115
9 912
15 497
18 142
Pøíslušenství
25
26
27
28
16-8
Manometr, prùmìr 63 mm, zadní pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 4 bar
M07M-A4
411
Manometr, prùmìr 63 mm, zadní pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 10 bar
M07M-A10
411
Manometr, prùmìr 63 mm, zadni pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 16 bar
M07M-A16
411
Manometr, prùmìr 63 mm, rear connection thread G 1/4,
range 0 - 25 bar
M07M-A25
411
Sada se závitovým pøipojením pro velikost R 1/2
VST06-1/2A
167
Sada se závitovým pøipojením pro velikost R 3/4
VST06-3/4A
205
Sada se závitovým pøipojením pro velikost R 1
VST06-1A
261
Sada se závitovým pøipojením pro velikost R 11/4
VST06-11/4A
373
Sada se závitovým pøipojením pro velikost R 11/2
VST06-11/2A
663
Sada se závitovým pøipojením pro velikost R 2
VST06-2A
970
Sada s pájeným pøipojením pro velikost R 1/2
VST06-1/2B
167
Sada s pájeným pøipojením pro velikost R 3/4
VST06-3/4B
205
Sada s pájeným pøipojením pro velikost R 1
VST06-1B
261
Sada s pájeným pøipojením pro velikost R 11/4
VST06-11/4B
373
Sada s pájeným pøipojením pro velikost R 11/2
VST06-11/2B
663
Sada s pájeným pøipojením pro velikost R 2
VST06-2B
970
www.honeywell.cz/acs
Redukèní ventily (závitové)
Náhradní díly
Náhradní sítko pro R 1/2 + R 3/4
ES06F-1/2A
Náhradní sítko pro R 1 + R 1 1/4
ES06F-1A
151
82
Náhradní sítko pro R 1 1/2 + R 2
ES06F-11/2A
200
16
Redukèní ventil s vyváženou regulaèní kuželkou, standardní provedení pro
kompresorové jednotky D22
Redukèní ventily D22 chrání potrubí a pøipojené spotøebièe pøed nadmìrným mechanickým
namáháním. V rozsahu jejich parametrù je lze také použít pro prùmyslové a komerèní aplikace. Montáž
redukèního ventilu pøedejde poškození zpùsobeným nadmìrným tlakovým namáháním. Nastavený
výstupní tlak zùstává konstantní nezávisle na kolísání vstupního tlaku.
Certifikace výrobku
Certifkovány podle smìrnice 97/23/EC, Referenèní èíslo CE 0035
Médium
Stlaèený vzduch, netoxické a nehoølavé plyny
Materiál tìlesa
mosaz
Materiál pouzdra pružiny
syntetický materiál
Pøipojení
vnitøní závit
Maximální teplota média
70 oC
Jmenovitý tlak
PN40
Rozsah nastavení spínacího
tlaku
1 ... 10 bar
Provedení s vyváženou
regulaèní kuželkou
ano
Další popis
17
18
19
20
• Šroub pro nastavení tlaku
• Pružina není v kontaktu s médiem
• Vyvážení vstupního tlaku - kolísání vstupního tlaku nemá vliv na
nastavený výstupní tlak
• Kompaktní konstrukce
• Malá vestavná délka
• nízká hmotnost
21
22
Normální provedení
Velikost pøipojení
inch
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
Svìtlost DN
mm
8
10
15
20
25
32
40
50
Objednací èísla
D22-1/4A
D22-3/8A
D22-1/2A
D22-3/4A
D22-1A
D22-11/4A
D22-11/2A
D22-2A
Cena
1 513
1 513
1 833
2 689
4 277
5 963
8 945
10 218
23
24
25
Pøíslušenství
Manometr o prùmìru 50mm, pøipojení G 1/4, 0 - 4 bar
M38K-A4
475
Manometr o prùmìru 50mm, pøipojení G 1/4, 0 - 10 bar
M38K-A10
475
Manometr o prùmìru 50mm, pøipojení G 1/4, 0 - 16 bar
M38K-A16
475
Manometr o prùmìru 50mm, pøipojení G 1/4, 0 - 25 bar
M38K-A25
475
Mosazný potrubní Y-filtr s vnitøním závitem. A = Sítko 0.35 mm
FY30-3/8A
537
Mosazný potrubní Y-filtr s vnitøním závitem. A = Sítko 0.35 mm
FY30-1/2A
759
Mosazný potrubní Y-filtr s vnitøním závitem. A = Sítko 0.35 mm
FY30-3/4A
Mosazný potrubní Y-filtr s vnitøním závitem. A = Sítko 0.35 mm
FY30-1A
1 235
Mosazný potrubní Y-filtr s vnitøním závitem. A = Sítko 0.35 mm
FY30-11/4A
1 660
Mosazný potrubní Y-filtr s vnitøním závitem. A = Sítko 0.35 mm
FY30-11/2A
2 058
Mosazný potrubní Y-filtr s vnitøním závitem. A = Sítko 0.35 mm
FY30-2A
3 228
26
27
880
16-9
28
Redukèní ventily (pøírubové)
Redukèní ventily (pøírubové)
16
Redukèní ventily s vyváženou regulaèní kuželkou, D15P
Redukèní ventily D15P chrání vodovodní potrubí a pøipojené spotøebièe pøed nadmìrným
mechanickým namáháním. V rozsahu jejich parametrù je lze také použít pro prùmyslové a komerèní
aplikace.Montáž redukèního ventilu pøedejde poškození zpùsobeným nadmìrným tlakovým
namáháním a navíc sníží spotøebu vody. Nastavený výstupní tlak zùstává konstantní nezávisle na
kolísání vstupního tlaku. Snížení pracovního tlaku a udržení na konstantní hodnotì navíc zajistí nízkou
hluènost vodovodní istalace.
16
17
18
19
Médium
Voda, stlaèený vzduch zbavený oleje nebo dusík (podle DIN EN
12502)
Materiál tìlesa
litina GG25
Materiál pouzdra pružiny
kov
Povrchová úprava tìlesa
práškový povlak
Pøipojení
pøíruby
Maximální teplota média
70 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Provedení s vyváženou
regulaèní kuželkou
ano
Další popis
• Nestoupající šroub pro nastavení výstupního tlaku s indikací
polohy (mimo DN200)
• Pružina ventilu není v kontaktu s vodou
• S manometry vstupního a výstupního tlaku pro (DN 80 - DN 150)
anebo výstupního tlaku pro (DN 50, DN 65, DN 200)
• Práškovou technologií ošetøeno na vnitøní i vnìjší stranì. Použitý
materiál je fyziologicky i toxikologicky
20
21
Pøírubové pøipojení, PN 16
Svìtlost DN
Kapacita prùtoku Kvs
mm
50
65
80
100
125
150
200
28
47
70
110
180
250
380
22
Rozsah nastavení
spínacího tlaku
bar
1,5 ... 8
1,5 ... 8
1,5 ... 8
1,5 ... 8
1,5 ... 8
1,5 ... 8
1,5 ... 6
Objednací èísla
Cena
D15P-50A
D15P-65A
D15P-80A
D15P-100A
D15P-125A
D15P-150A
D15P-200A
19 450
23 888
31 103
47 149
71 706
100 659
360 460
Manometr,(pouze pro DN 200), 0 - 10 bar
M07M-A10
411
Manometr, 0 - 10 bar
M39M-A10
321
Manometr, 0 - 16 bar
M39M-A16
321
23
Pøíslušenství
24
25
26
27
28
16-10
www.honeywell.cz/acs
Redukèní ventily (pøírubové)
Redukèní ventil s vyváženou regulaèní kuželkou, D16
Redukèní ventily D16 chrání vodovodní potrubí a pøipojené spotøebièe pøed nadmìrným mechanickým
namáháním. V rozsahu jejich parametrù je lze také použít pro prùmyslové a komerèní aplikace. Montáž
redukèního ventilu pøedejde poškození zpùsobeným nadmìrným tlakovým namáháním a navíc sníží
spotøebu vody. Nastavený výstupní tlak zùstává konstantní nezávisle na kolísání vstupního tlaku.
Snížení pracovního tlaku a udržení na konstantní hodnotì navíc zajistí nízkou hluènost vodovodní
instalace.
Médium
16
Voda a neagresivní kapaliny, stlaèený vzduch nebo dusík
Materiál tìlesa
bronz RG5
Materiál pouzdra pružiny
kov
Pøipojení
pøíruby
Maximální teplota média
70 oC
Jmenovitý tlak
PN25
Vestavìný filtr
0,5 mm
Rozsah nastavení spínacího
tlaku
1,5 ... 12 bar
Provedení s vyváženou
regulaèní kuželkou
ano
Další popis
17
18
19
• Výstupní tlak se nastavuje otáèením nastavovacího koleèka
• Vestavìné nerezové sítko
• Pružina ventilu není v kontaktu s vodou
• Regulaèní èást ventilu je zhotovena z vysoce odolného
syntetického materiálu a celou regulaèní èást ventilu lze nahradit
novou
• Ventil lze snadno rozšíøit o filtr se zpìtným proplachem
Pøírubové provedení, PN25
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
Kapacita prùtoku Kvs
3
3,3
8,5
10,1
13,5
Objednací èísla
20
21
Cena
D16-15A
D16-20A
D16-25A
D16-32A
D16-40A
12 560
14 637
18 593
22 992
24 599
Manometr, prùmìr 50 mm, pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 4 bar
M38K-A4
475
Manometr, prùmìr 50 mm, pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 10 bar
M38K-A10
475
Manometr, prùmìr 50 mm, pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 16 bar
M38K-A16
475
Manometr, prùmìr 50 mm, pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 25 bar
M38K-A25
475
22
23
Pøíslušenství
24
25
26
27
28
16-11
Redukèní ventily (pøírubové)
16
Redukèní ventil s vyváženou regulaèní kuželkou, D16N
Redukèní ventily D16N chrání vodovodní potrubí a pøipojené spotøebièe pøed nadmìrným
mechanickým namáháním. V rozsahu jejich parametrù je lze také použít pro prùmyslové a komerèní
aplikace. Montáž redukèního ventilu pøedejde poškození zpùsobeným nadmìrným tlakovým
namáháním a navíc sníží spotøebu vody. Nastavený výstupní tlak zùstává konstantní nezávisle na
kolísání vstupního tlaku. Snížení pracovního tlaku a udržení na konstantní hodnotì navíc zajistí nízkou
hluènost vodovodní instalace.
16
17
18
19
Médium
Voda a neagresivní kapaliny, stlaèený vzduch nebo dusík
Materiál tìlesa
bronz RG5
Materiál pouzdra pružiny
kov
Pøipojení
pøíruby
Maximální teplota média
70 oC
Jmenovitý tlak
PN25
Vestavìný filtr
0,5 mm
Rozsah nastavení spínacího
tlaku
0,5 ... 2 bar
Provedení s vyváženou
regulaèní kuželkou
ano
Další popis
• Výstupní tlak se nastavuje otáèením nastavovacího koleèka
• Vestavìné nerezové sítko
• Pružina ventilu není v kontaktu s vodou
• Regulaèní èást ventilu je zhotovena z vysoce odolného
syntetického materiálu a celou regulaèní èást ventilu lze nahradit
novou
• Ventil lze snadno rozšíøit o filtr se zpìtným proplachem
20
21
Pøírubové pøipojení, PN 25
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
22
23
Kapacita prùtoku Kvs
3
3,3
8,5
10,1
13,5
Objednací èísla
D16N-15A
D16N-20A
D16N-25A
D16N-32A
D16N-40A
Cena
18 259
20 685
26 867
34 189
37 819
Pøíslušenství
24
Manometr, prùmìr 50 mm, pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 4 bar
M38K-A4
475
Manometr, prùmìr 50 mm, pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 10 bar
M38K-A10
475
Manometr, prùmìr 50 mm, pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 16 bar
M38K-A16
475
Manometr, prùmìr 50 mm, pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 25 bar
M38K-A25
475
25
26
27
28
16-12
www.honeywell.cz/acs
Redukèní ventily (pøírubové)
Redukèní ventil s vyváženou regulaèní kuželkou, D17P
Redukèní ventily D17P chrání vodovodní potrubí a pøipojené spotøebièe pøed nadmìrným
mechanickým namáháním. V rozsahu jejich parametrù je lze také použít pro prùmyslové a komerèní
aplikace. Montáž redukèního ventilu pøedejde poškození zpùsobeným nadmìrným tlakovým
namáháním a navíc sníží spotøebu vody. Nastavený výstupní tlak zùstává konstantní nezávisle na
kolísání vstupního tlaku. Snížení pracovního tlaku a udržení na konstantní hodnotì navíc zajistí nízkou
hluènost vodovodní instalace.
Médium
Voda a neagresivní kapaliny, stlaèený vzduch nebo dusík (podle DIN
EN 12502)
Materiál tìlesa
odstøedivì odlévaná litina GGG40
Materiál pouzdra pružiny
kov
Povrchová úprava tìlesa
práškový povlak
Pøipojení
pøíruby
Maximální teplota média
70 oC
Jmenovitý tlak
PN25
Provedení s vyváženou
regulaèní kuželkou
ano
Další popis
16
17
18
• Nestoupající šroub pro nastavení výstupního tlaku s indikací
polohy (mimo DN200)
• Pružina ventilu není v kontaktu s vodou
• Závit pro pøipojení manometru výstupního tlaku
• Práškovou technologií ošetøeno na vnitøní i vnìjší stranì. Použitý
materiál je fyziologicky i toxikologicky nezávadný
Pøírubové provedení, PN 25
Svìtlost DN
Kapacita prùtoku Kvs
mm
50
65
80
100
150
200
28
47
70
110
250
380
Rozsah nastavení
spínacího tlaku
bar
1,5 ... 8
1,5 ... 8
1,5 ... 8
1,5 ... 8
1,5 ... 8
1,5 ... 6
Objednací èísla
Cena
D17P-50B
D17P-65B
D17P-80B
D17P-100B
D17P-150B
D17P-200B
29 977
41 906
52 984
83 118
188 467
505 779
M07M-A10
411
19
20
21
22
23
Pøíslušenství
Manometr, 0 - 10 bar
24
25
26
27
28
16-13
Redukèní ventily (pøírubové)
16
Regulátor tlaku, DR300
Regulátory tlaku DR300 chrání zaøízení, která jsou umístìná v systémech za nimi proti pøíliš vysokému
tlaku. Používají se v pøípadech, kdy kapacity pøímoèinných regulátorù není dostateèná.Pro své
kompaktní provedení jsou vhodné pro použití v omezených prostorech napø. v armaturních komorách.
Použitím regulátoru tlaku je zabránìno pøípadným škodám od navýšení tlaku a snížena spotøeba vody.
Hodnota nastaveného tlaku zùstává konstantní i pøi kolísání vstupního tlaku. Snížení provozního tlaku
a udržení na konstantní úrovni snižuje hladinu hluku v instalaci.
16
Médium
17
18
19
Voda
Materiál tìlesa
odstøedivì odlévaná litina GGG40
Povrchová úprava tìlesa
práškový povlak
Pøipojení
pøíruby
Maximální teplota média
80 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Minimální vstupní tlak
0,7 bar
Rozsah nastavení spínacího
tlaku
1 ... 12 bar
Další popis
• Pøíznivá prùtoková charakteristika
• Vysoká pøesnost regulace
• Povrch ošetøen práškovì naneseným nátìrem - na vnitøní i vnìjší
stranì.Použitý materiál je fyziologicky a toxikologicky nezávadný
• Obsahuje ovládací okruh a kulové ventily
• Není nutný externí zdroj energie
20
Pøíruby, PN 16, ISO 2084
21
Svìtlost DN
mm
50
65
80
100
150
200
250
300
350
400
450
22
23
24
25
26
27
28
16-14
www.honeywell.cz/acs
Kapacita prùtoku Kvs
43
43
103
167
407
676
1160
1600
1600
3300
3300
Objednací èísla
DR300-50A
DR300-65A
DR300-80A
DR300-100A
DR300-150A
DR300-200A
DR300-250A
DR300-300A
DR300-350A
DR300-400A
DR300-450A
Cena
46 369
52 410
62 503
69 347
115 614
170 898
284 829
427 243
607 635
958 926
1 414 650
Filtry
Filtry
Jemný proplachovatelný filtr, MiniPlus-FF06
Jemné proplachovatelné filtry FF06 mini plus zajiš¤ují nepøetržitou dodávku filtrované vody. Jemný filtr
redukuje množství cizích èástic ve vodì, napøíklad úlomkù rzi, konopných vláken nebo píseèných
zrnek. Filtry FF06 lze použít v systémech se zaøazeným redukèním ventilem nebo bez nìho. Neèistoty,
usazené na dnì filtraèní nádoby, lze snadno odstranit.
Certifikace výrobku
Certifikováno DIN/DVGW
Médium
Voda
Materiál tìlesa
mosaz
Jmenovitý tlak
PN16
Vestavìný filtr
100 µm
Montážní poloha
vodorovná
Další popis
16
17
• Jednoduchá instalace
• Filtraèní jímka z mechanicky odolného èirého plastu umožòuje
snadno kontrolovat zneèištìní filtru
• Snadná údržba nebo výmìna filtraèního sítka
• Tìleso filtru je opatøeno vnìjšími i vnitøními pøipojovacími závity
• Vyhovuje požadavkùm KTW
18
19
Závitové pøipojení, jemnost sítka 100 µm
Pøipojení
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
Velikost
pøipojení
inch
1/2
3/4
1
1 1/4
Svìtlost
Maximální
DN teplota média
o
mm
C
15
40
20
40
25
40
32
40
Kapacita
prùtoku Kvs
Prùhledná
jímka filtru
3,3
6,2
7,2
8,5
•
•
•
•
Objednací èísla
Cena
FF06-1/2AA
FF06-3/4AA
FF06-1AA
FF06-11/4AA
1 373
1 498
1 804
2 374
Objednací èísla
Cena
FF06-1/2AAM
FF06-3/4AAM
FF06-1AAM
2 593
2 944
3 418
Objednací èísla
Cena
FF06-1/2EA
FF06-3/4EA
FF06-1EA
1 288
1 402
1 659
20
21
Závitové pøipojení, jímka vyrobená z mosazi, jemnost sítka 100 µm
Pøipojení
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
Velikost
pøipojení
inch
1/2
3/4
1
Svìtlost
Maximální
DN teplota média
oC
mm
15
80
20
80
25
80
Kapacita
prùtoku Kvs
Prùhledná
jímka filtru
3,3
6,2
7,2
•
•
•
22
23
Bez pøipojení, jímka vyrobená z mosazi, jemnost sítka 100 µm
Pøipojení
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
Velikost
pøipojení
inch
1/2
3/4
1
Svìtlost
Maximální
DN teplota média
oC
mm
15
40
20
40
25
40
Kapacita
prùtoku Kvs
Prùhledná
jímka filtru
3,3
6,2
7,2
–
–
–
24
25
26
27
28
16-15
Filtry
Pøíslušenství
16
16
17
18
Zpìtný ventil, pøipojení 1/2"
RV277-1/2A
992
Zpìtný ventil, pøipojení 3/4"
RV277-3/4A
1 027
Zpìtný ventil, pøipojení 1"
RV277-1A
1 132
Zpìtný ventil, pøipojení 11/4"
RV277-11/4A
1 335
Závitové pøipojení, velikost 1/2"
VST06-1/2A
167
Závitové pøipojení, velikost 3/4"
VST06-3/4A
205
Závitové pøipojení, velikost 1"
VST06-1A
261
Pájitelné pøipojení, velikost 1/2"
VST06-1/2B
167
Pájitelné pøipojení, velikost 3/4"
VST06-3/4B
205
Pájitelné pøipojení, velikost 1"
VST06-1B
261
Náhradní sítko pro velikosti R 1/2 + R 3/4 - sada 5 kusù
AS06-1/2A
1 096
Náhradní sítko pro velikosti R 1 + R 1 1/4 - sada 5 kusù
AS06-1A
1 172
Prùhledná plastová jímka, vèetnì sítka, kostry sítka a O-kroužkù, pro
velikosti R 1/2
KF06-1/2A
Prùhledná plastová jímka, vèetnì sítka, kostry sítka a O-kroužkù, pro
velikosti R 3/4 - R 1 1/4
KF06-1A
Servisní klíè pro odejmutí jímky
ZR06F
Náhradní díly
19
20
980
1 051
198
Jemný proplachovatelný filtr s vestavìným redukèním ventilem, MiniPlus-FK06
21
Jemné proplachovatelné filtry FK06 zajiš¤ují nepøetržitou dodávku filtrované vody. Jemný filtr redukuje
množství cizích èástic ve vodì,napøíklad úlomkù rzi,konopných vláken nebo píseèných zrnek.
Neèistoty,usazené na dnì filtraèní nádoby,lze snadno odstranit. Vestavìný redukèní ventil chrání
vodovodní potrubí a pøipojené spotøebièe pøed nadmìrným mechanickým namáháním a navíc sníží
spotøebu vody. Nastavený výstupní tlak zùstává konstantní nezávisle na kolísání vstupního tlaku.
Snížení pracovního tlaku a udržení na konstantní hodnotì navíc zajistí nízkou hluènost vodovodní
instalace.
22
23
24
25
Materiál tìlesa
mosaz
Materiál pouzdra pružiny
syntetický materiál
Pøipojení
vnìjší závit
Maximální teplota média
40 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Vestavìný filtr
100 µm
Rozsah nastavení spínacího
tlaku
1,5 ... 6 bar
Stupnice nastavení
ano
Provedení s vyváženou
regulaèní kuželkou
ano
Montážní poloha
vodorovná
Další popis
26
27
28
16-16
www.honeywell.cz/acs
• Jednoduché nastavení požadovaného výstupního tlaku
• Nastavený tlak je pøímo zobrazen na stupnici
• Nepøerušená dodávka filtrované vody i bìhem proplachování
• Kolísání vstupního tlaku neovlivòuje výstupní tlak
• Snadná údržba nebo výmìna filtraèního sítka
Filtry
Závitové pøipojení, jemnost sítka 100 µm
Velikost pøipojení
Svìtlost DN
inch
1/2
3/4
1
1 1/4
mm
15
20
25
32
Kapacita
prùtoku Kvs
Prùhledná
jímka filtru
2,5
2,9
6
6,2
•
•
•
•
Objednací èísla
Cena
FK06-1/2AA
FK06-3/4AA
FK06-1AA
FK06-11/4AA
2 374
2 655
2 918
3 690
17
Závitové pøipojení, jemnost sítka 100 µm
Velikost pøipojení
Svìtlost DN
inch
1/2
3/4
1
1 1/4
mm
15
20
25
32
16
Kapacita
prùtoku Kvs
Prùhledná
jímka filtru
Objednací èísla
Cena
2,5
2,9
6
6,2
–
–
–
–
FK06-1/2AAM
FK06-3/4AAM
FK06-1AAM
FK06-11/4AAM
3 461
3 832
4 897
5 330
18
19
Pøíslušenství
Montážní klíè pro demontáž krytu pružiny a jímky sítka ventilu
ZR06K
198
Manometr, prùmìr 50 mm, velikost pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 4 bar
M07M-A4
411
Manometr, prùmìr 50 mm, velikost pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 10 bar
M07M-A10
411
Manometr, prùmìr 50 mm, velikost pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 16 bar
M07M-A16
411
Výmìnná vložka redukèního ventilu (bez filtru) pro velikosti
R 1/2 + R 3/4
D06FA-1/2
509
Výmìnná vložka redukèního ventilu (bez filtru) pro velikosti
R 1 + R 1 1/4
D06FA-1B
759
Náhradní sítko pro velikosti R 1/2 + R 3/4 - sada 5 kusù
AS06-1/2A
1 096
Náhradní sítko pro velikosti R 1 + R 1 1/4 - sada 5 kusù
AS06-1A
1 172
Prùhledná plastová jímka, vèetnì sítka, kostry sítka a O-kroužkù,
pro velikosti R 1/2 + R3/4
KF06-1/2A
Prùhledná plastová jímka, vèetnì sítka, kostry sítka a O-kroužkù,
pro velikosti R 1 + R 1 1/4
KF06-1A
Montážní klíè pro demontáž krytu pružiny a jímky sítka ventilu
ZR06F
Náhradní díly
20
21
22
980
1 051
23
198
24
25
26
27
28
16-17
Filtry
16
Jemný filtr se zpìtným proplachem s pøipojením do horizontálního i vertikálního
potrubí F74C
Filtry se zpìtným proplachem F74C zajiš¤ují nepøetržitou dodávku filtrované vody. Jemné filtraèní sítko
redukuje množství cizích èástic ve vodì, napøíklad úlomkù rzi, konopných vláken nebo píseèných
zrnek. Jemné filtry F74C jsou vhodné na modernizaci a obnovu stávajících vodovodních soustav v
budovách, kde se vymìòují staré filtry. Filtry F74C mohou být osazeny automatickou jednotkou
zpìtného proplachu Z11S nebo Z74A, zajiš¤ující propláchnutí filtraèního sítka v pøedem nastaveném
intervalu.
16
Certifikace výrobku
17
18
19
Certifikováno DIN/DVGW
Médium
Voda
Materiál tìlesa
syntetické materiály
Pøipojení
vnìjší závit
Maximální teplota média
30 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Prùhledná jímka filtru
ano
Zpìtný proplach sítka filtru
ano
Montážní poloha
vodorovná nebo svislá
Další popis
20
21
• Systém zpìtného proplachu chránìn patentem - umožòuje rychlé
a kvalitní èištìní filtru pøi malé spotøebì vody
• Nastavitelný indikátor data následujícího proplachu
• Bajonetové pøipojení umožòuje jednoduché a rychlé nasazení
jednotky pro automatický proplach
• Velká plocha sítka
• Nárazuvzdorná èirá transparentní jímka filtru umožòuje snadnou
kontrolu zneèištìní sítka
Závitové pøipojení, jemnost sítka 100 µm
22
23
Velikost pøipojení
Svìtlost DN
inch
R 3/4
R1
R 1 1/4
mm
20
25
32
Kapacita prùtoku
Kvs
5,5
6
6,5
Vestavìný filtr
µm
100
100
100
Objednací èísla
Cena
F74C-3/4AA
F74C-1AA
F74C-11/4AA
5 486
5 716
6 059
Objednací èísla
Cena
F74C-3/4AC
F74C-1AC
F74C-11/4AC
5 486
5 716
6 059
Objednací èísla
Cena
F74C-3/4AD
F74C-1AD
F74C-11/4AD
5 486
5 716
6 059
Závitové pøipojení, jemnost sítka 50 µm
24
25
Velikost pøipojení
Svìtlost DN
inch
R 3/4
R1
R 1 1/4
mm
20
25
32
Kapacita prùtoku
Kvs
5,5
6
6,5
Vestavìný filtr
µm
50
50
50
Závitové pøipojení, jemnost sítka 200 µm
26
27
Velikost pøipojení
Svìtlost DN
inch
R 3/4
R1
R 1 1/4
mm
20
25
32
28
16-18
www.honeywell.cz/acs
Kapacita prùtoku
Kvs
5,5
6
6,5
Vestavìný filtr
µm
200
200
200
Filtry
Pøíslušenství
Automatická jednotka pro zpìtný proplach filtru, 230 V, 50/60 Hz,
10 W, IP 55, s konektorem
Z11S-A
6 998
Automatická jednotka pro zpìtný proplach filtru, 24 V, 50/60 Hz, 10 W,
IP 55, bez konektoru
Z11S-B
6 998
Zpìtný ventil, ochrana dle ÈSN EN 1717 do rizikové tøídy 2 (EA),
médium do 70°C, pro vodu, pøipojení šroubením, PN 25, DN 20, 3/4"
RV277-3/4A
1 027
Zpìtný ventil, ochrana dle ÈSN EN 1717 do rizikové tøídy 2 (EA),
médium do 70°C, pro vodu, pøipojení šroubením, PN 25, DN 20, 1"
RV277-1A
1 132
Zpìtný ventil, ochrana dle ÈSN EN 1717 do rizikové tøídy 2 (EA),
médium do 70°C, pro vodu, pøipojení šroubením, PN 25, DN 20, 11/4"
RV277-11/4A
1 335
Mosazné nátrubky s vnìjším závitem s pøevleènými maticemi a
tìsnìním, sada 2ks, pro R 3/4"
VST06-3/4A
205
Mosazné nátrubky s vnìjším závitem s pøevleènými maticemi a
tìsnìním, sada 2ks, pro R 1"
VST06-1A
261
Mosazné nátrubky s vnìjším závitem s pøevleènými maticemi a
tìsnìním, sada 2ks, pro R 11/4"
VST06-11/4A
373
Mosazné tavné nátrubky s pøevleènými maticemi a tìsnìním,
sada 2ks, pro R 3/4"
VST06-3/4B
205
Mosazné tavné nátrubky s pøevleènými maticemi a tìsnìním,
sada 2ks, pro R 1"
VST06-1B
261
Mosazné tavné nátrubky s pøevleènými maticemi a tìsnìním,
sada 2ks, pro R 11/4"
VST06-11/4B
373
Manometr, prùmìr 50 mm, velikost pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 16 bar
M07M-A16
411
Výmìnná vložka filtru, jemnost sítka 100 µm
AF74-1A
635
Výmìnná vložka filtru, jemnost sítka 50 µm
AF74-1C
635
Výmìnná vložka filtru, jemnost sítka 200 µm
AF74-1D
635
Výmìnný komplet jímky filtru
KF74-1A
2 591
Klíè pro montáž jímky filtru
ZR10K-3/4
16
17
18
19
20
Náhradní díly
219
21
22
23
24
25
26
27
28
16-19
Filtry
16
Jemný filtr se zpìtným proplachem s vestavìným regulátorem tlaku pro instalace do
horizontálního i vertikálního potrubí FK74C
Filtry se zpìtným proplachem FK74C obsahují filtr se zpìtným proplachem a regulátor tlaku,
integrované v jedné armatuøe. Zajiš¤ují nepøetržitou dodávku filtrované vody i bìhem procesu èištìní
filtru. Jemné filtraèní sítko redukuje množství cizích èástic ve vodì, napøíklad úlomkù rzi, konopných
vláken nebo píseèných zrnek. Redukèní ventil chrání soustavu pøed poškozením vysokým tlakem a
snižuje spotøebu vody. Jemné filtry FK74C jsou vhodné na modernizaci a obnovu stávajících
vodovodních soustav v budovách, kde se vymìòují staré filtry. Uvedené armatury lze instalovat jak do
svislého tak do vodorovného potrubí.
16
17
18
19
20
Certifikace výrobku
Schváleno DVGW
Médium
Voda
Materiál tìlesa
syntetické materiály
Materiál pouzdra pružiny
syntetický materiál
Pøipojení
vnìjší závit
Maximální teplota média
30 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Rozsah nastavení spínacího
tlaku
1,5 ... 6 bar
Prùhledná jímka filtru
ano
Provedení s vyváženou
regulaèní kuželkou
ano
Zpìtný proplach sítka filtru
ano
Montážní poloha
vodorovná nebo svislá
Další popis
21
22
• Vyvážení výstupního tlaku: kolísání tlaku na vstupu nemá vliv na
výstupní tlak
• Systém zpìtného proplachu chránìn patentem - umožòuje rychlé
a kvalitní èištìní filtru pøi malé spotøebì vody
• Nastavitelný indikátor data následujícího proplachu
• Bajonetové pøipojení umožòuje jednoduché a rychlé nasazení
jednotky pro automatický proplach
• Vymìnitelná vložka filtru
Závitové pøipojení, jemnost sítka 100 µm
23
24
Velikost pøipojení
Svìtlost DN
inch
R 3/4
R1
R 1 1/4
mm
20
25
32
Kapacita prùtoku
Kvs
Vestavìný filtr
Objednací èísla
Cena
FK74C-3/4AA
FK74C-1AA
FK74C-11/4AA
6 030
6 259
6 602
5,5
6
6,5
µm
100
100
100
Svìtlost DN Kapacita prùtoku Kvs
mm
20
5,5
25
6
32
6,5
Vestavìný filtr
µm
50
50
50
Objednací èísla
Cena
FK74C-3/4AC
FK74C-1AC
FK74C-11/4AC
6 030
6 259
6 602
Vestavìný filtr
µm
200
200
200
Objednací èísla
Cena
FK74C-3/4AD
FK74C-1AD
FK74C-11/4AD
6 030
6 259
6 602
Závitové pøipojení, jemnost sítka 50 µm
25
Velikost pøipojení
inch
R 3/4
R1
R 1 1/4
26
Závitové pøipojení, jemnost sítka 200 µm
Velikost pøipojení
inch
R 3/4
R1
R 1 1/4
27
28
16-20
www.honeywell.cz/acs
Svìtlost DN Kapacita prùtoku Kvs
mm
20
5,5
25
6
32
6,5
Filtry
Pøíslušenství
Klíè pro montáž jímky filtru
ZR10K-3/4
Automatická jednotka pro zpìtný proplach filtru, 230 V, 50/60 Hz,
10 W, IP 55, s konektorem
Z11S-A
6 998
219
Automatická jednotka pro zpìtný proplach filtru, 24 V, 50/60 Hz,
10 W, IP 55, bez konektoru
Z11S-B
6 998
Zpìtný ventil, velikost pøipojení 3/4"
RV277-3/4A
1 027
Zpìtný ventil, velikost pøipojení 1"
RV277-1A
1 132
Zpìtný ventil, velikost pøipojení 11/4"
RV277-11/4A
1 335
Mosazné nátrubky s vnìjším závitem pro 3/4"
VST06-3/4A
205
Mosazné nátrubky s vnìjším závitem pro 1"
VST06-1A
261
Mosazné nátrubky s vnìjším závitem pro 11/4"
VST06-11/4A
373
Mosazné tavné nátrubky pro 3/4"
VST06-3/4B
205
Mosazné tavné nátrubky pro 1"
VST06-1B
261
Mosazné tavné nátrubky pro 11/4"
VST06-11/4B
373
Manometr, prùmìr 50 mm, velikost pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 16 bar
M07M-A16
411
Výmìnná vložka redukèního filtru (bez filtru)
D06FA-1B
759
Výmìnná vložka filtru, jemnost sítka 100 µm
AF74-1A
635
Výmìnná vložka filtru, jemnost sítka 50 µm
AF74-1C
635
Výmìnná vložka filtru, jemnost sítka 200 µm
AF74-1D
635
Výmìnný komplet jímky filtru
KF74-1A
2 591
Dvoustranný prstencový klíè pro montáž jímky filtru
ZR10K-3/4
Náhradní díly
219
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
16-21
Filtry
16
Jemný filtr se zpìtným proplachem F76S
Filtry se zpìtným proplachem F76S zajiš¤ují nepøetržitou dodávku filtrované vody. Jemné filtraèní sítko
redukuje množství cizích èástic ve vodì, napøíklad úlomkù rzi nebo píseèných zrnek. Filtry F76S jsou
osazené novou patentovanou technologií "double spin" zaruèující bezproblémový chod a
maximalizijící úèinnost pøi zpìtném proplachu.
16
Certifikace výrobku
17
Médium
Voda
Materiál tìlesa
mosaz
Vestavìný filtr
100 µm
Zpìtný proplach sítka filtru
ano
Montážní poloha
vodorovná
Další popis
18
Schváleno dle DIN/DVGW
• Technologie "Double Spin" je dodávána jen pro velikosti od 1/2"
do 11/4".
• Nepøerušovaná dodávka filtrované vody i bìhem proplachování
sítka
• Systém zpìtného proplachu chránìn patentem - umožòuje rychlé
a kvalitní èištìní filtru pøi malé spotøebì vody
• Nastavitelný indikátor data následujícího proplachu
• Bajonetové pøipojení umožòuje jednoduché a rychlé nasazení
jednotky pro automatický proplach
• Velká plocha sítka
19
20
Závitové pøipojení, jemnost sítka 100 µm
21
22
23
Pøipojení
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
24
26
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
50
Maximální
teplota média
oC
40
40
40
40
40
40
Jmenovitý
tlak
Kapacita
prùtoku Kvs
Prùhledná
jímka filtru
PN16
PN16
PN16
PN16
PN16
PN16
6,9
9
12
15
22,4
25,7
•
•
•
•
•
•
Jmenovitý
tlak
Kapacita
prùtoku Kvs
Prùhledná
jímka filtru
PN25
PN25
PN25
PN25
PN25
PN25
6,9
9
12
15
22,4
25,7
–
–
–
–
–
–
Jmenovitý
tlak
Kapacita
prùtoku Kvs
Prùhledná
jímka filtru
PN16
PN16
PN16
PN16
PN16
9
12
15
22,4
25,7
•
•
•
•
•
Objednací èísla
F76S-1/2AA
F76S-3/4AA
F76S-1AA
F76S-11/4AA
F76S-11/2AA
F76S-2AA
Cena
8 249
7 445
9 289
9 514
15 065
16 652
Závitové pøipojení, jemnost sítka 100 µm, bronzová jímka
Pøipojení
25
Velikost
pøipojení
inch
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
Velikost
pøipojení
inch
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
50
Maximální
teplota média
o
C
70
70
70
70
70
70
Objednací èísla
Cena
F76S-1/2AAM
F76S-3/4AAM
F76S-1AAM
F76S-11/4AAM
F76S-11/2AAM
F76S-2AAM
10 197
9 393
11 792
12 017
18 887
20 476
Objednací èísla
Cena
Bez závitù, jemnost sítka 100 µm, DN je is závislá na velikosti dílu
Pøipojení
27
–
–
–
–
–
28
16-22
Velikost
pøipojení
inch
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
Svìtlost DN
mm
20
25
32
40
50
Maximální
teplota média
oC
40
40
40
40
40
www.honeywell.cz/acs
F76S-3/4EA
F76S-1EA
F76S-11/4EA
F76S-11/2EA
F76S-2EA
7 325
9 121
9 232
14 487
15 847
Filtry
Pøíslušenství
Automatická jednotka pro zpìtný proplach filtru, 230 V, 50/60 Hz,
10 W, IP 55, s konektorem.
Z11S-A
6 998
Automatická jednotka pro zpìtný proplach filtru, 24 V, 50/60 Hz, 10 W,
IP 55, bez konektoru.
Z11S-B
6 998
Zpìtný ventil, ochrana dle ÈSN EN 1717 do rizikové tøídy 2 (EA),
médium do 70°C, pro vodu, pøipojení šroubením, PN 25, DN 15, 1/2".
RV277-1/2A
992
Zpìtný ventil, ochrana dle ÈSN EN 1717 do rizikové tøídy 2 (EA),
médium do 70°C, pro vodu, pøipojení šroubením, PN 25, DN 20, 3/4".
RV277-3/4A
1 027
Zpìtný ventil, ochrana dle ÈSN EN 1717 do rizikové tøídy 2 (EA),
médium do 70°C, pro vodu, pøipojení šroubením, PN 25, DN 25, 1".
RV277-1A
1 132
Zpìtný ventil, ochrana dle ÈSN EN 1717 do rizikové tøídy 2 (EA),
médium do 70°C, pro vodu, pøipojení šroubením, PN 25, DN 32, 1 1/4".
RV277-11/4A
1 335
Zpìtný ventil, ochrana dle ÈSN EN 1717 do rizikové tøídy 2 (EA),
médium do 70°C, pro vodu, pøipojení šroubením, PN 25, DN 40, 1 1/2"
RV277-11/2A
2 108
Zpìtný ventil, ochrana dle ÈSN EN 1717 do rizikové tøídy 2 (EA),
médium do 70°C, pro vodu, pøipojení šroubením, PN 25, DN 50, 2".
RV277-2A
3 522
Diferenèní tlakový spínaè, pro velikost pøipojení R 1/2 + R 3/4.
DDS76-1/2
12 269
Diferenèní tlakový spínaè, pro velikost pøipojení R 1 + R 1 1/4.
DDS76-1
12 269
Diferenèní tlakový spínaè, pro velikost pøipojení R 1 1/2 + R 2.
DDS76-11/2
12 269
Výmìnná vložka filtru s O-kroužkem, vhodná pro filtry F76S, HS10S,
jemnost sítka 50µm, R 1/2" - 3/4".
AF11S-1/2C
2 542
Výmìnná vložka filtru s O-kroužkem, vhodná pro filtry F76S, HS10S,
jemnost sítka 20µm, R 1" - 11/4".
AF11S-1B
2 232
Výmìnná vložka filtru s O-kroužkem, vhodná pro filtry F76S, HS10S,
velikost ok 50µm, R 1" - 11/4".
AF11S-1C
1 799
Výmìnná vložka filtru s O-kroužkem, vhodná pro filtry F76S, HS10S,
jemnost sítka 200µm, R 1" - 11/4"
AF11S-1D
1 987
Výmìnná vložka filtru s O-kroužkem, vhodná pro filtry F76S, HS10S,
jemnost sítka 300µm, R 1" - 11/4".
AF11S-1E
2 471
Výmìnná vložka filtru s O-kroužkem, vhodná pro filtry F76S, HS10S,
jemnost sítka 500µm, R 1" - 11/4".
AF11S-1F
2 471
Výmìnná vložka filtru s O-kroužkem, vhodná pro filtry F76S, HS10S,
velikost jemnost sítka 20µm, R 11/2" - 2"
AF11S-11/2B
3 211
Výmìnná vložka filtru s O-kroužkem, vhodná pro filtry F76S, HS10S,
velikost ok 50µm, R 11/2" - 2"
AF11S-11/2C
2 406
Výmìnná vložka filtru s O-kroužkem, vhodná pro filtry F76S, HS10S,
jemnost sítka 200µm, R 11/2" - 2".
AF11S-11/2D
2 792
Výmìnná vložka filtru s O-kroužkem, vhodná pro filtry F76S, HS10S,
velikost jemnost sítka 300µm, R 11/2" - 2".
AF11S-11/2E
3 486
Výmìnná vložka filtru s O-kroužkem, vhodná pro filtry F76S, HS10S,
velikost ok 500µm, R 11/2" - 2"
AF11S-11/2F
3 486
Výmìnná vložka ventilu pro filtry s technologií "Double Spin",
jemnost sítka 20 µm. Velikost pøipojení 1/2" - 3/4".
AF11DS-1/2B
3 521
Výmìnná vložka ventilu pro filtry s technologií "Double Spin",
jemnost sítka 50 µm. Velikost pøipojení 1/2" - 3/4".
AF11DS-1/2C
3 521
Výmìnná vložka ventilu pro filtry s technologií "Double Spin",
jemnost sítka 200 µm. Velikost pøipojení 1/2" - 3/4".
AF11DS-1/2D
3 521
Výmìnná vložka ventilu pro filtry s technologií "Double Spin",
jemnost sítka 300 µm. Velikost pøipojení 1/2" - 3/4".
AF11DS-1/2E
3 521
Výmìnná vložka ventilu pro filtry s technologií "Double Spin",
jemnost sítka 500 µm. Velikost pøipojení 1/2" - 3/4".
AF11DS-1/2F
3 521
Výmìnná vložka ventilu pro filtry s technologií "Double Spin",
jemnost sítka 20 µm. Velikost pøipojení 1" - 11/4.
AF11DS-1B
3 707
Výmìnná vložka ventilu pro filtry s technologií "Double Spin",
jemnost sítka 50 µm. Velikost pøipojení 1" - 11/4".
AF11DS-1C
3 707
Výmìnná vložka ventilu pro filtry s technologií "Double Spin",
jemnost sítka 200 µm. Velikost pøipojení 1" - 11/4".
AF11DS-1D
3 707
16-23
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Filtry
16
16
17
18
19
20
21
Výmìnná vložka ventilu pro filtry s technologií "Double Spin",
jemnost sítka 300 µm. Velikost pøipojení 1" - 11/4".
AF11DS-1E
3 707
Výmìnná vložka ventilu pro filtry s technologií "Double Spin",
jemnost sítka 500 µm. Velikost pøipojení 1" - 11/4".
AF11DS-1F
3 707
Mosazné nátrubky s vnìjším závitem s pøevleènými maticemi a
tìsnìním, sada 2ks, pro R 1/2"
VST06-1/2A
167
Mosazné nátrubky s vnìjším závitem s pøevleènými maticemi a
tìsnìním, sada 2ks, pro R 3/4"
VST06-3/4A
205
Mosazné nátrubky s vnìjším závitem s pøevleènými maticemi a
tìsnìním, sada 2ks, pro R 1"
VST06-1A
261
Mosazné nátrubky s vnìjším závitem s pøevleènými maticemi a
tìsnìním, sada 2ks, pro R 11/4"
VST06-11/4A
373
Mosazné nátrubky s vnìjším závitem s pøevleènými maticemi a
tìsnìním, sada 2ks, pro R 11/2"
VST06-11/2A
663
Mosazné nátrubky s vnìjším závitem s pøevleènými maticemi a
tìsnìním, sada 2ks, pro R 2"
VST06-2A
970
Mosazné nátrubky s vnìjším závitem s pøevleènými maticemi a
tìsnìním, sada 2ks, pro R 1/2"
VST06-1/2B
167
Mosazné nátrubky s vnìjším závitem s pøevleènými maticemi a
tìsnìním, sada 2ks, pro R 3/4"
VST06-3/4B
205
Mosazné nátrubky s vnìjším závitem s pøevleènými maticemi a
tìsnìním, sada 2ks, pro R 1"
VST06-1B
261
Mosazné nátrubky s vnìjším závitem s pøevleènými maticemi a
tìsnìním, sada 2ks, pro R 11/4"
VST06-11/4B
373
Mosazné nátrubky s vnìjším závitem s pøevleènými maticemi a
tìsnìním, sada 2ks, pro R 11/2"
VST06-11/2B
663
Mosazné nátrubky s vnìjším závitem s pøevleènými maticemi a
tìsnìním, sada 2ks, pro R 2"
VST06-2B
970
Náhradní díly
22
23
24
25
26
27
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 100 µm, pro velikosti
R 1/2 - R 3/4
AF11S-1/2A
2 542
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 100 µm, pro velikosti
R 1 - R 1 1/4
AF11S-1A
1 799
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 100 µm, pro velikosti
R 1 1/2 - R 2
AF11S-11/2A
2 406
Kompletní filtraèní vložka pro filtry s "Double Spin" technologií,
jemnost sítka 100 µm, pro velikosti R 1/2 - R 3/4
AF11DS-1/2A
2 833
Kompletní filtraèní vložka pro filtry s "Double Spin" technologií,
jemnost sítka 100 µm, pro velikosti R 1 - R 1 1/4
AF11DS-1A
3 126
Prùhledná plastová jímka pro velikosti R 1/2 - R 1 1/4
KF11S-1A
3 167
Prùhledná plastová jímka pro velikosti R 1 1/2 - R 2
KF11S-11/2A
4 919
Prùhledná jímka z bronzu pro velikosti R 1/2 - R 1 1/4
FT09RS-1A
4 506
Prùhledná jímka z bronzu pro velikosti R 1 1/2 - R 2
FT09RS-11/2A
6 620
Odkalovací kulový kohout
KH11S-1A
659
Výtoková hubice
AA76-1/2A
237
Dvoustranný prstencový klíè pro montáž jímky filtru - pro velikosti
R 1/2 - R 3/4
ZR10K-3/4
219
Dvoustranný prstencový klíè pro montáž jímky filtru - pro velikosti
R 1 1/2 - R 2
ZR10K-11/2
300
Dvoustranný prstencový klíè pro montáž jímky filtru - pro velikosti
R 1 - R 1 1/4
ZR10K-1
254
28
16-24
www.honeywell.cz/acs
Filtry
Jemný filtr se zpìtným proplachem s pøipojením do horizontálního i vertikálního
potrubí F76CS
Filtry F76CS zajiš¤ují nepøetržitou dodávku filtrované vody i bìhem procesu èištìní filtru. Jemný filtr
redukuje množství cizích èástic ve vodì, napøíklad úlomkù rzi, konopných vláken nebo píseèných
zrnek. Díky otoènému pøipojení lze tyto filtry instalovat do vertikálního i herizontálního potrubí. Filtry
F76CS jsou osazené novou patentovanou technologií "double spin" zaruèující bezproblémový chod a
maximalizijící úèinnost pøi zpìtném proplachu.
Certifikace výrobku
Schváleno DVGW
Médium
Voda
Materiál tìlesa
mosaz
Pøipojení
vnìjší závit
Maximální teplota média
40 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Vestavìný filtr
100 µm
Prùhledná jímka filtru
ano
Zpìtný proplach sítka filtru
ano
Montážní poloha
vodorovná nebo svislá
Další popis
Technologie "Double Spin" je dodávána jen pro velikosti od 1/2" do
11/4".
• Nepøerušovaná dodávka filtrované vody i bìhem proplachování
sítka
• Systém zpìtného proplachu chránìn patentem - umožòuje rychlé
a kvalitní èištìní filtru pøi malé spotøebì vody
• Nastavitelný indikátor data následujícího proplachu
• Bajonetové pøipojení umožòuje jednoduché a rychlé nasazení
jednotky pro automatický proplach
• Velká plocha sítka
17
18
19
Filtr s jemností sítka 100 µm
Velikost pøipojení
inch
3/4
1
1 1/4
Svìtlost DN
mm
20
25
32
16
Kapacita prùtoku Kvs
7,3
8,7
9
20
21
Objednací èísla
Cena
22
F76CS-3/4AA
F76CS-1AA
F76CS-11/4AA
10 439
10 607
11 688
23
24
25
26
27
28
16-25
Filtry
Pøíslušenství
16
16
17
18
19
20
Automatická jednotka pro zpìtný proplach filtru, 230 V, 50/60 Hz,
10 W, IP 55, s konektorem
Z11S-A
6 998
Automatická jednotka pro zpìtný proplach filtru, 24 V, 50/60 Hz, 10 W,
IP 55, bez konektoru
Z11S-B
6 998
Jímka filtru z èerveného bronzu pro teploty do 70 oC, pracovní tlak do
25 bar
FT09RS-1A
4 506
Redukèní ventil
D06FB-1A
1 328
Zpìtný ventil, velikost pøipojení 3/4"
RV277-3/4A
1 027
Zpìtný ventil, velikost pøipojení 1"
RV277-1A
1 132
Zpìtný ventil, velikost pøipojení 11/4"
RV277-11/4A
1 335
Mosazné nátrubky s vnìjším závitem s pøevleènými maticemi a
tìsnìním, sada 2ks, pro R 3/4"
VST06-3/4A
205
Mosazné nátrubky s vnìjším závitem s pøevleènými maticemi a
tìsnìním, sada 2ks, pro R 1"
VST06-1A
261
Mosazné nátrubky s vnìjším závitem s pøevleènými maticemi a
tìsnìním, sada 2ks, pro R 11/4"
VST06-11/4A
373
Mosazné nátrubky s vnìjším závitem s pøevleènými maticemi a
tìsnìním, sada 2ks, pro R 3/4"
VST06-3/4B
205
Mosazné nátrubky s vnìjším závitem s pøevleènými maticemi a
tìsnìním, sada 2ks, pro R 1"
VST06-1B
261
Mosazné nátrubky s vnìjším závitem s pøevleènými maticemi a
tìsnìním, sada 2ks, pro R 11/4"
VST06-11/4B
373
Manometr, prùmìr 50 mm, velikost pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 16 bar
M07M-A16
411
Manometr, prùmìr 50 mm, velikost pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 25 bar
M07M-A25
411
Kompletní vložka filtru pro filtry s "Double Spin" technologií. Dostupné
s jemností sítka 20, 50, 100, 200, 300, 500 µm.
AF11DS-1A
3 126
Prùhledná plastová jímka
KF11S-1A
3 167
Odkalovací kulový kohout
KH11S-1A
659
Výtoková hubice
AA76-1/2A
237
Dvoustranný prstencový klíè pro montáž jímky filtru - pro velikosti
R 1/2 - R 3/4
ZR10K-3/4
219
Náhradní díly
21
22
23
Jemný filtr se zpìtným proplachem s otoènou hlavicí - FK76CS
24
Filtry se zpìtným proplachem FK76CS obsahují filtr se zpìtným proplachem a regulátor tlaku,
integrované v jedné armatuøe. Zajiš¤ují nepøetržitou dodávku filtrované vody i bìhem procesu èištìní
filtru. Jemné filtraèní sítko redukuje množství cizích èástic ve vodì, napøíklad úlomkù rzi, konopných
vláken nebo píseèných zrnek. Redukèní ventil chrání soustavu pøed poškozením vysokým tlakem a
snižuje spotøebu vody. Jemné filtry FK76CS jsou vhodné na modernizaci a obnovu stávajících
vodovodních soustav v budovách, kde se vymìòují staré filtry. Uvedené armatury lze instalovat jak do
svislého tak do vodorovného potrubí.
25
26
27
28
16-26
Certifikace výrobku
Schváleno DVGW
Médium
Voda
Materiál tìlesa
mosaz
Materiál pouzdra pružiny
syntetický materiál
Pøipojení
vnìjší závit
Maximální teplota média
40 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Vestavìný filtr
100 µm
Rozsah nastavení spínacího
tlaku
1,5 ... 6 bar
Stupnice nastavení
ano
www.honeywell.cz/acs
Filtry
Prùhledná jímka filtru
ano
Provedení s vyváženou
regulaèní kuželkou
ano
Zpìtný proplach sítka filtru
ano
Montážní poloha
vodorovná nebo svislá
Další popis
Dodáváno s technologií "Double Spin"
• Kombinace filtru a regulaèního ventilu
• Nepøetržitá dodávka vody bìhem zpìtného proplachu
• Systém zpìtného proplachu chránìn patentem - umožòuje rychlé
a kvalitní èištìní filtru pøi malé spotøebì vody
• Nastavitelný indikátor data následujícího proplachu
• Bajonetové pøipojení umožòuje jednoduché a rychlé nasazení
jednotky pro automatický proplach
Svìtlost DN
mm
20
25
32
17
18
Závitové pøipojení, jemnost sítka 100 µm
Velikost pøipojení
inch
3/4
1
1 1/4
16
Kapacita prùtoku Kvs
Objednací èísla
Cena
5,4
6
9
FK76CS-3/4AA
FK76CS-1AA
FK76CS-114AA
12 577
12 746
13 829
Pøíslušenství
Automatická jednotka pro zpìtný proplach filtru, 230 V, 50/60 Hz,
10 W, IP 55, s konektorem
Z11S-A
6 998
Automatická jednotka pro zpìtný proplach filtru, 24 V, 50/60 Hz, 10 W,
IP 55, bez konektoru
Z11S-B
6 998
Jímka filtru z bronzu pro teploty do 70 oC, pracovní tlak 25 bar
FT09RS-1A
4 506
Konektor pro natoèení filtru (1 1/4" a 1 1/2")
ZA76C-11/4
1 495
Zpìtný ventil, velikost pøipojení 3/4"
RV277-3/4A
1 027
Zpìtný ventil, velikost pøipojení 1"
RV277-1A
1 132
Zpìtný ventil, velikost pøipojení 11/4"
RV277-11/4A
1 335
Mosazné nátrubky s vnìjším závitem s pøevleènými maticemi a
tìsnìním, sada 2ks, pro R 3/4"
VST06-3/4A
205
Mosazné nátrubky s vnìjším závitem s pøevleènými maticemi a
tìsnìním, sada 2ks, pro R 1"
VST06-1A
261
Mosazné nátrubky s vnìjším závitem s pøevleènými maticemi a
tìsnìním, sada 2ks, pro R 11/4"
VST06-11/4A
373
Mosazné nátrubky s vnìjším závitem s pøevleènými maticemi a
tìsnìním, sada 2ks, pro R 3/4"
VST06-3/4B
205
Mosazné nátrubky s vnìjším závitem s pøevleènými maticemi a
tìsnìním, sada 2ks, pro R 1"
VST06-1B
261
Mosazné nátrubky s vnìjším závitem s pøevleènými maticemi a
tìsnìním, sada 2ks, pro R 11/4"
VST06-11/4B
373
19
20
21
22
23
24
25
Náhradní díly
Manometr, prùmìr 50 mm, velikost pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 16 bar
M07M-A16
Kompletní filtraèní vložka pro filtry s "Double Spin" technologií,
jemnost sítka 100 µm, pro velikosti R 1/2 - R 3/4
AF11DS-1/2A
2 833
411
Kompletní filtraèní vložka pro filtry s "Double Spin" technologií,
jemnost sítka 100 µm, pro velikosti R 1 - R 1 1/4
AF11DS-1A
3 126
Výmìnná vložka redukèního ventilu (bez filtru)
D06FA-1A
759
Prùhledná plastová jímka
KF11S-1A
3 167
Odkalovací kulový kohout
KH11S-1A
659
Výtoková hubice
AA76-1/2A
237
Dvoustranný prstencový klíè pro montáž jímky filtru - pro velikosti
R 1 - R 1 1/4
ZR10K-1
254
16-27
26
27
28
Filtry
16
Sada pro rozšíøení regulátoru D06F na filtr se zpìtným proplachem FN09S
Sada FN09S je urèena pro pøemìnu redukèních ventilù øady D06F na plnohodnotný filtr se zpìtným
proplachem. Takto upravený ventil D06F pak nabízí stejné funkce jako ostatní filtry se zpìtným
proplachem s vestavìným redukèním ventilem. Tato armatura zajiš¤uje nepøetržitou dodávku filtrované
vody i bìhem procesu èištìní filtru. Jemné filtraèní sítko redukuje množství cizích èástic ve vodì,
napøíklad úlomkù rzi, konopných vláken nebo píseèných zrnek. Sada FN09S mùže být osazena
automatickou jednotkou zpìtného proplachu Z11S nebo Z74A zajiš¤ující samoèinné èištìní filtraèního
sítka v pøedem nastavených èasových intervalech.
16
17
18
Médium
Voda
Vestavìný filtr
100 µm
Zpìtný proplach sítka filtru
ano
Montážní poloha
vodorovná
Další popis
1/2" pøipojení pro redukèní ventil D06F 1/2" a 3/4", 1" pøipojení pro
redukèní ventil D06F 1" a 1 1/4", 1 1/2" pøipojení pro redukèní filtr
D06F 1 1/2" a 2". Adapter made of dezincification resistant brass,
filter bowl made of synthetic material or red-bronze.
• Jednoduché pøipojení ke stávajícímu redukènímu ventilu
• Nepøerušovaná dodávka filtrované vody i bìhem proplachování
sítka
• Patentovaný systém zpìtného proplachu, rychlé a kvalitní èištìní
filtru s malou spotøebou vody
• Jímka z mechanicky odolného èirého plastu umožòuje snadno
zkontrolovat zneèištìní
• Bajonetové uchycení umožòuje jednoduché a rychlé nasazení
jednotky pro automatický proplach
19
20
Filtr s jemností sítka 100 µm, prùmìr pøipojení 1" pro redukèní ventil D06F DN velikosti 25 mm,
pouze pro výrobky vyrobené v letech 1977 - 1991 a D06F DN velikosti 40 mm vyrobené v letech
1977 - 1996.
21
Velikost
pøipojení
inch
1/2
1
1 1/2
22
23
Svìtlost DN
mm
15
25
40
Maximální
teplota média
oC
40
40
40
Jmenovitý
tlak
Prùhledná
jímka filtru
PN16
PN16
PN16
•
•
•
Objednací èísla
FN09S-1/2A
FN09S-1A
FN09S-11/2A
Cena
5 843
7 107
12 901
Jímka filtru z èerveného bronzu, jemnost sítka 100 µm. Pøipojení 1" pro redukèní ventily D06F DN
velikosti 25 mm pouze pro výrobky vyrobené v letech v 1977 - 1991 a pro redukèní ventily D06F
DN velikosti 40 mm pouze pro výrobky vyrobené v letech 1977 - 1996.
24
Velikost
pøipojení
inch
1/2
1
1 1/2
25
Svìtlost DN
mm
15
25
40
Maximální
teplota média
o
C
70
70
70
Jmenovitý
tlak
Prùhledná
jímka filtru
Objednací èísla
Cena
PN25
PN25
PN25
–
–
–
FN09S-1/2AM
FN09S-1AM
FN09S-11/2AM
7 716
9 512
16 577
Filtr s jemností sítka 100 µm. Pro pøipojení k redukènímu filtru D06F DN velikosti 25 mm pouze pro
výrobky vyrobené v letech 1991 a dále pro redukèní ventily D06F DN velikosti 40 mm pouze pro
vvýrobky vyrobené v letech 1996 a dále.
26
Velikost
pøipojení
inch
1
27
Svìtlost DN
28
16-28
www.honeywell.cz/acs
mm
25
Maximální
teplota média
o
C
40
Jmenovitý
tlak
Prùhledná
jímka filtru
PN16
•
Objednací èísla
Cena
FN09S-1AN
6 841
Filtry
Jímka filtru z èerveného bronzu, jemnost sítka 100 µm. Pøipojení pro redukèní ventily D06F DN
velikosti 25 mm pouze pro výrobky vyrobené v roce 1991 a dále a pro D06F DN velikosti 40 mm
pouze pro výrobky vyrobené v letech 1996 a dále.
Velikost
pøipojení
inch
1
Svìtlost DN
mm
25
Maximální
teplota média
o
C
70
Jmenovitý
tlak
Prùhledná
jímka filtru
PN25
–
Objednací èísla
Cena
16
FN09S-1AMN
9 512
Pøíslušenství
Klíè pro montáž na ventil D06F pro velikosti R 1/2 - R 1 1/4
ZR08-1
253
Klíè pro montáž na ventil D06F pro velikosti R 1 1/2 + R 2
ZR08-11/2
300
Klíè pro monáž jímky filtru pro velikosti R 1/2 - R 1 1/4
ZR10K-1
254
Klíè pro monáž jímky filtru pro velikosti R 1 1/2 + R 2
ZR10K-11/2
300
Automatická jednotka pro zpìtný proplach filtru, 230 V, 50/60 Hz,
10 W, IP 55, s konektorem
Z11S-A
6 998
Automatická jednotka pro zpìtný proplach filtru, 24 V, 50/60 Hz, 10 W,
IP 55, bez konektoru
Z11S-B
6 998
Kovová jímka filtru z èerveného bronzu pro teploty do 70 oC, pracovní
tlak do 25 bar, pro velikost pøipojení R 1/2 - R 1 1/4
FT09RS-1A
4 506
Kovová jímka filtru pro teploty do 70 oC, pracovní tlak do 25 bar, pro
velikost pøipojení R 1 1/2 + R 2
FT09RS-11/2A
6 620
17
18
19
20
Náhradní díly
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 100 µm, pro velikosti
R 1/2 - R 1 1/4
AF11S-1A
1 799
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 20 µm, pro velikosti
R 1/2 - R 1 1/4
AF11S-1B
2 232
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 50 µm, pro velikosti
R 1/2 - R 1 1/4
AF11S-1C
1 799
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 200 µm, pro velikosti
R 1/2 - R 1 1/4
AF11S-1D
1 987
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 300 µm, pro velikosti
R 1/2 - R 1 1/4
AF11S-1E
2 471
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 500 µm, pro velikosti
R 1/2 - R 1 1/4
AF11S-1F
2 471
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 100 µm, pro velikosti
R 1 1/2 - R 2
AF11S-11/2A
2 406
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 20 µm, pro velikosti
R 1 1/2 - R 2
AF11S-11/2B
3 211
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 50 µm, pro velikosti
R 1 1/2 - R 2
AF11S-11/2C
2 406
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 200 µm, pro velikosti
R 1 1/2 - R 2
AF11S-11/2D
2 792
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 300 µm, pro velikosti
R 1 1/2 - R 2
AF11S-11/2E
3 486
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 500 µm, pro velikosti
R 1 1/2 - R 2
AF11S-11/2F
3 486
Odkalovací kulový kohout pro velikosti R 1/2 - R 1 1/4
KF11S-1A
3 167
Odkalovací kulový kohout pro velikosti R 1 1/2 - R 2
KF11S-11/2A
4 919
Odkalovací kulový kohout
KH11S-1A
659
Výtoková hubice
AA76-1/2A
237
21
22
23
24
25
26
27
28
16-29
Filtry
16
Automatická jednotka zpìtného proplachu pro vodovodní filtry Z11AS
Jednotka zpìtného proplachu Z11AS umožòuje automatické spuštìní zpìtného proplachu pro
všechny filtry Honeywell obsahující tuto funkci. Jednotka umožòuje nastavení spuštìní zpìtného
proplachu v 16 èasových intervalech v rozsahu 4 minut až 3 mìsícù. Jednotka Z11AS obsahuje
bezpìènostní funkci pøi výpadku napájení (pouze s pøipojenými bateriemi) a umožòuje ruèní spuštìní
zpìtného proplachu. K jednotce je možné pøivést kabely se signály z diferenèního tlakového spínaèe,
zvdáleného ovládání nebo monitorování.
Pro filtry a filtraèní stanice se zpìtným proplachem.
16
17
18
Certifikace výrobku
CE
Médium
Voda
Materiál tìlesa
syntetické materiály
Maximální teplota média
70 oC
Životnost baterií
cca 3 roky
Délka kabelu
1,5 m
Další popis
Ètyøi alkalické baterie LR6-1.5 V-Mignon/AA (baterie nejsou
standardnì dodávané), možnost nastavení proplachu od 4 minut do
3 mìsícù
• Tlaèítko pro jednoduché nastavení intervalù zpìtného proplachu
• Samostatné tlaèítko pro ruèní spuštìní zpìtného proplachu
• LED indikace poètu provedených cyklù
• LED displej pro zobrazení nastaveného intervalu
• Pøi výpadku napájení je proplach automaticky dokonèen díky
pomocným bateriím
19
20
Pro filtry a filtraèní stanice HS10, F76C, FK76C, FKN76C, FN76C, FN09 (do roku 1996)
21
Popis výrobku
230 V, 50/60 Hz, 10 W, s konektorem
24 V, 50/60 Hz, 10 W, bez konektoru
22
Pro pøírubové filtry F76-F a F76S-F
Popis výrobku
230 V, 50/60 Hz, 10 W, s konektorem
24 V, 50/60 Hz, 10 W, bez konektoru
23
24
25
26
27
28
16-30
www.honeywell.cz/acs
Objednací èísla
Z11AS-1/2A
Z11AS-1/2B
Cena
7 831
7 831
Objednací èísla
Z11AS-1A
Z11AS-1B
Cena
7 831
7 831
Filtry
Automatická jednotka zpìtného proplachu pro vodovodní filtry Z11S
Jednotka zpìtného proplachu Z11AS umožòuje automatické spuštìní zpìtného proplachu pro
všechny filtry Honeywell obsahující tuto funkci. Jednotka umožòuje nastavení spuštìní zpìtného
proplachu v 16 èasových intervalech v rozsahu 4 minut až 3 mìsícù. Jednotka Z11AS obsahuje
bezpìènostní funkci pøi výpadku napájení (pouze s pøipojenými bateriemi) a umožòuje ruèní spuštìní
zpìtného proplachu. K jednotce je možné pøivést kabely se signály z diferenèního tlakového spínaèe,
zvdáleného ovládání nebo monitorování.
Pro filtry a filtraèní stanice se zpìtným proplachem.
Certifikace výrobku
CE
Médium
Voda
Materiál tìlesa
syntetické materiály
Maximální teplota média
70 oC
Životnost baterií
cca 3 roky
Délka kabelu
1,5 m
Další popis
Ètyøi alkalické baterie typu LR6-1.5 V-Mignon/AA (baterie nejsou
standardnì dodávané), možnost nastavení proplachu od 4 minut do
3 mìsícù
• Tlaèítko pro jednoduché nastavení intervalù zpìtného proplachu
• Samostatné tlaèítko pro ruèní spuštìní zpìtného proplachu
• LED indikace poètu provedených cyklù
• LED displej pro zobrazení nastaveného intervalu
• Pøi výpadku napájení je proplach automaticky dokonèen díky
pomocným bateriím
17
18
Pro filtry a filtraèní stanice HS10S, F76CS, FK76CS, FKN76CS, FN76CS, F74C, FK74C, FKN74C,
FN74C a FN09S
Popis výrobku
230 V, 50/60 Hz, 10 W, s konektorem
24 V, 50/60 Hz, 10 W, bez konektoru
16
Objednací èísla
Z11S-A
Z11S-B
Cena
6 998
6 998
19
20
21
22
Diferenèní tlakový spínaè DDS76
Diferenèní tlakový spínaè DDS76 slouží ke spouštìní jednotky automatického proplachu Z11S, Z11AS
nebo Z74A vodních filtrù øady F76S v závitovém nebo pøírubovém provedení. Tyto jednotky jsou
spínány vnitøními kontakty diferenèního spínaèe pùsobením zvýšeného rozdílu tlaku pøed a za filtrem
vlivem zneèištìní sítka
Spínaè DDS76 je vhodný pro filtry: F76 s jednotkou automatického proplachu Z11A nebo Z11AS; F76S
v závitovém provedení s jednotkou automatického proplachu Z11S; F76S v pøírubovém provedení s
jednotkou automatického proplachu Z11AS
Pro filtry a filtraèní stanice HS10S, F76CS, FK76CS, FKN76CS, FN76CS, F74C, FK74C, FKN74C,
FN74C a FN09S
23
Popis výrobku
Diferenèní tlakový spínaè, pro velikost pøipojení R 1/2 + R 3/4
Diferenèní tlakový spínaè, pro velikost pøipojení R 1 + R 1 1/4
Diferenèní tlakový spínaè, pro velikost pøipojení R 1 1/2 + R 2
25
Objednací èísla
DDS76-1/2
DDS76-1
DDS76-11/2
Cena
12 269
12 269
12 269
24
26
27
28
16-31
Filtraèní stanice
Filtraèní stanice
16
Automatická domovní vodovodní filtraèní stanice HS74CA
Kombinované jednotky HS74CA obsahují v jednom tìle filtr se zpìtným proplachem, zpìtný ventil,
redukèní ventil a jednotku zpìtného proplachu (na baterie). Zajiš¤ují nepøetržitou dodávku filtrované
vody i bìhem procesu èištìní filtru. Jemný filtr redukuje množství cizích èástic ve vodì, napøíklad
úlomkù rzi, konopných vláken nebo píseèných zrnek. Zpìtný ventil chrání pøed proniknutím zdraví
nebezpeèných kapalin do veøejných rozvodù. Redukèní ventil chrání potrubí a k nìmu pøipojené
spotøebièe proti poškození nadmìrným tlakem a výraznì snižuje spotøebu vody. Automatická jednotka
zpìtného proplachu provádí automatický proplach filtru jednou za mìsíc.
16
17
18
19
20
Certifikace výrobku
DIN/DVGW - schváleno pro filtr FK74C a pro zpìtný ventil RV277
Médium
Voda
Materiál tìlesa
syntetické materiály
Materiál pouzdra pružiny
syntetický materiál
Pøipojení
vnìjší závit
Maximální teplota média
30 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Rozsah nastavení spínacího
tlaku
1,5 ... 6 bar
Prùhledná jímka filtru
ano
Provedení s vyváženou
regulaèní kuželkou
ano
Vestavìná zpìtná klapka
ano
Zpìtný proplach sítka filtru
ano
Montážní poloha
vodorovná nebo svislá
Další popis
21
22
23
• Redukèní ventil - kolísání vstupního tlaku je potlaèeno a výstupní
tlak je držen na konstantní hodnotì
• Jednotka automatického proplachu - napájena bateriemi, vybité
baterie jsou akusticky indikovány; zpìtný proplach mùže být
spuštìn i manuálnì
• Patentovaný systém zpìtného proplachu, rychlé a kvalitní èištìní
filtru s malou spotøebou vody
• Nepøerušovaná dodávka filtrované vody i bìhem proplachování
sítka
• Jímka z mechanicky odolného èirého plastu umožòuje snadno
zkontrolovat zneèištìní
Závitové pøipojení, jemnost sítka 100 µm
Velikost pøipojení
inch
R 3/4
R1
R 1 1/4
24
25
Svìtlost DN Kapacita prùtoku Kvs
mm
20
5,5
25
6
32
6,5
Vestavìný filtr
µm
100
100
100
Objednací èísla
Cena
HS74CA-3/4AA
HS74CA-1AA
HS74CA-11/4AA
10 468
10 522
10 818
Vestavìný filtr
µm
50
50
50
Objednací èísla
Cena
HS74CA-3/4AC
HS74CA-1AC
HS74CA-11/4AC
10 621
10 665
10 942
Vestavìný filtr
µm
200
200
200
Objednací èísla
Cena
HS74CA-3/4AD
HS74CA-1AD
HS74CA-11/4AD
10 508
10 591
10 839
Závitové pøipojení, jemnost sítka 50 um
Velikost pøipojení
inch
R 3/4
R1
R 1 1/4
26
27
Svìtlost DN Kapacita prùtoku Kvs
mm
20
5,5
25
6
32
6,5
Závitové pøipojení, jemnost sítka 200 um
Velikost pøipojení
inch
R 3/4
R1
R 1 1/4
28
16-32
www.honeywell.cz/acs
Svìtlost DN Kapacita prùtoku Kvs
mm
20
5,5
25
6
32
6,5
Filtraèní stanice
Náhradní díly
Manometr, prùmìr 50 mm, velikost pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 16 bar
M07M-A16
411
Redukèní ventil
D06FA-1B
759
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 100 um
AF74-1A
635
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 50 um
AF74-1C
635
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 200 um
AF74-1D
635
Prùhledná plastová jímka
KF74-1A
2 591
Automatická jednotka zpìtného proplachu
Z74S-A
4 513
16
17
Domovní vodovodní filtraèní stanice HS10S
Kombinované jednotky HS10S obsahují zpìtný ventil, filtr se zpìtným proplachem, redukèní ventil a
uzavírací kulový kohout v jedné armatuøe. Zajiš¤ují nepøetržitou dodávku filtrované vody i bìhem
procesu èištìní filtru. Jemný filtr redukuje množství cizích èástic ve vodì, napøíklad úlomkù rzi,
konopných vláken nebo píseèných zrnek. Zpìtný ventil chrání pøed proniknutím zdraví nebezpeèných
kapalin do veøejných rozvodù. Redukèní ventil chrání potrubí a k nìmu pøipojené spotøebièe proti
poškození nadmìrným tlakem a výraznì snižuje spotøebu vody. Filtraèní stanice HS10S jsou osazené
novou patentovanou technologií "double spin" zaruèující bezproblémový chod a maximalizijící
úèinnost pøi zpìtném proplachu.
Certifikace výrobku
DIN/DVGW-schváleno pro pøipojení 11/2" a 2". Požadováno pro
pøipojení od 1/2" do 11/4"
Médium
Voda
Materiál tìlesa
mosaz
Materiál pouzdra pružiny
syntetický materiál
Pøipojení
vnìjší závit
Vestavìný filtr
100 µm
Rozsah nastavení spínacího
tlaku
1,5 ... 6 bar
Stupnice nastavení
ano
Provedení s vyváženou
regulaèní kuželkou
ano
18
19
20
21
22
Vestavìná zpìtná klapka
ano
Zpìtný proplach sítka filtru
ano
Montážní poloha
vodorovná
Další popis
Schváleno dle DIN/DVGW
• Technologie "Double Spin" je dodávána jen pro velikosti od 1/2"
do 11/4".
• Kompaktní provedení obsahující zpìtný ventil, filtr se zpìtným
proplachem, redukèní ventil a uzavírací kulový kohout v jedné
armatuøe.
• Nepøerušovaná dodávka filtrované vody i bìhem proplachování
sítka
• Patentovaný systém zpìtného proplachu, rychlé a kvalitní èištìní
filtru s malou spotøebou vody
• Jímka z mechanicky odolného èirého plastu umožòuje snadno
zkontrolovat zneèištìní
• Bajonetové uchycení umožòuje jednoduché a rychlé nasazení
jednotky pro automatický proplach
23
24
25
26
27
28
16-33
Filtraèní stanice
Závitové pøipojení, jemnost sítka 100 µm
16
16
17
Velikost
pøipojení
Svìtlost
DN
inch
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
mm
15
20
25
32
40
50
Maximální
teplota
média
oC
40
40
40
40
40
40
Jmenovitý
tlak
Kapacita
prùtoku
Kvs
Prùhledná
jímka filtru
PN16
PN16
PN16
PN16
PN16
PN16
2,7
3,2
7,6
8,9
12,6
13
•
•
•
•
•
•
Objednací èísla
Cena
HS10S-1/2AA
HS10S-3/4AA
HS10S-1AA
HS10S-11/4AA
HS10S-11/2AA
HS10S-2AA
10 615
10 773
14 265
17 065
25 335
27 216
Jímka z èerveného bronzu, závitové pøipojení, jemnost sítka 100 µm
18
19
20
Velikost
pøipojení
Svìtlost
DN
inch
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
mm
15
20
25
32
40
50
Maximální
teplota
média
o
C
70
70
70
70
70
70
Jmenovitý
tlak
Kapacita
prùtoku
Kvs
Prùhledná
jímka filtru
Objednací èísla
Cena
PN25
PN25
PN25
PN25
PN25
PN25
2,7
3,2
7,6
8,9
12,6
13
–
–
–
–
–
–
HS10S-1/2AAM
HS10S-3/4AAM
HS10S-1AAM
HS10S-11/4AAM
HS10S-11/2AAM
HS10S-2AAM
12 560
12 719
16 768
19 183
28 587
31 038
Pøíslušenství
21
22
23
24
25
26
27
28
16-34
Automatická jednotka pro zpìtný proplach filtru, 230 V, 50/60 Hz, 10
W, IP 55, s konektorem
Z11S-A
6 998
Automatická jednotka pro zpìtný proplach filtru, 24 V, 50/60 Hz, 10 W,
IP 55, bez konektoru
Z11S-B
6 998
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 50 µm, pro velikosti 1/2" - 3/4"
AF11S-1/2C
2 542
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 20 µm, pro velikosti 1" - 11/4"
AF11S-1B
2 232
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 50 µm, pro velikosti 1" - 11/4"
AF11S-1C
1 799
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 200 µm, pro velikosti1" - 11/4"
AF11S-1D
1 987
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 300 µm, pro velikosti
1" - 11/4"
AF11S-1E
2 471
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 500 µm, pro velikosti
1" - 11/4"
AF11S-1F
2 471
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 20 µm, pro velikosti 11/2" - 2"
AF11S-11/2B
3 211
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 50 µm, pro velikosti 11/2" - 2"
AF11S-11/2C
2 406
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 200 µm, pro velikosti
11/2" - 2"
AF11S-11/2D
2 792
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 300 µm, pro velikosti
11/2" - 2"
AF11S-11/2E
3 486
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 500 µm, pro velikosti
11/2" - 2"
AF11S-11/2F
3 486
Výmìnná vložka ventilu pro filtry s technologií "Double Spin", jemnost
sítka 20 µm. Velikost pøipojení 1/2" - 3/4".
AF11DS-1/2B
3 521
Výmìnná vložka ventilu pro filtry s technologií "Double Spin", jemnost
sítka 50 µm. Velikost pøipojení 1/2" - 3/4".
AF11DS-1/2C
3 521
Výmìnná vložka ventilu pro filtry s technologií "Double Spin", jemnost
sítka 200 µm. Velikost pøipojení 1/2" - 3/4".
AF11DS-1/2D
3 521
Výmìnná vložka ventilu pro filtry s technologií "Double Spin", jemnost
sítka 300 µm. Velikost pøipojení 1/2" - 3/4".
AF11DS-1/2E
3 521
Výmìnná vložka ventilu pro filtry s technologií "Double Spin", jemnost
sítka 500 µm. Velikost pøipojení 1/2" - 3/4".
AF11DS-1/2F
3 521
www.honeywell.cz/acs
Filtraèní stanice
Výmìnná vložka ventilu pro filtry s technologií "Double Spin", jemnost
sítka 20 µm. Velikost pøipojení 1" - 11/4.
AF11DS-1B
3 707
Výmìnná vložka ventilu pro filtry s technologií "Double Spin", jemnost
sítka 50 µm. Velikost pøipojení 1" - 11/4.
AF11DS-1C
3 707
Výmìnná vložka ventilu pro filtry s technologií "Double Spin", jemnost
sítka 200 µm. Velikost pøipojení 1" - 11/4.
AF11DS-1D
3 707
Výmìnná vložka ventilu pro filtry s technologií "Double Spin", jemnost
sítka 300 µm. Velikost pøipojení 1" - 11/4.
AF11DS-1E
3 707
Výmìnná vložka ventilu pro filtry s technologií "Double Spin", jemnost
sítka 500 µm. Velikost pøipojení 1" - 11/4.
AF11DS-1F
3 707
16
17
Náhradní díly
Manometr, prùmìr 50 mm, velokost pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 25 bar
M38K-A25
475
Manometr, prùmìr 50 mm, velokost pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 16 bar
M38K-A16
475
Manometr, prùmìr 50 mm, velokost pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 10 bar
M38K-A10
475
Redukèní ventil (bez filtru) pro velikosti R 1/2 + R 3/4
D06FA-1/2
509
Redukèní ventil (bez filtru) pro velikosti R 1 + R 1 1/4
D06FA-1A
759
Redukèní ventil (bez filtru) pro velikosti R 1 1/2 + R 2
D06FA-11/2
1 048
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 100 µm, pro velikosti
R 1/2 - R 3/4
AF11S-1/2A
2 542
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 100 µm, pro velikosti
R 1 - R 1 1/4
AF11S-1A
1 799
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 100 µm, pro velikosti
R 1 1/2 - R 2
AF11S-11/2A
2 406
Kompletní filtraèní vložka pro filtry s "Double Spin" technologií,
jemnost sítka 100 µm, pro velikosti R 1/2 - R 3/4
AF11DS-1/2A
2 833
Kompletní filtraèní vložka pro filtry s "Double Spin" technologií,
jemnost sítka 100 µm, pro velikosti R 1 - R 1 1/4
AF11DS-1A
3 126
Prùhledná plastová jímka pro velikosti R 1/2 - R 1 1/4
KF11S-1A
3 167
Prùhledná plastová jímka pro velikosti R 1 1/2 - R 2
KF11S-11/2A
4 919
Jímka filtru z èerveného bronzu, pro teploty do 70 oC, pracovní tlak do
25 bar, pro velikosti R 1/2 - R 1 1/4
FT09RS-1A
4 506
Jímka filtru z èerveného bronzu, pro teploty do 70 oC, pracovní tlak do
25 bar, pro velikosti R 1 1/2 + R 2
FT09RS-11/2A
6 620
Odkalovací kulový kohout
KH11S-1A
659
Výtoková hubice
AA76-1/2A
237
Klíè pro montáž jímky filtru pro velikosti R 1/2 + R 3/4
ZR10K-3/4
219
Klíè pro montáž jímky filtru pro velikosti R 1 + R 1 1/4
ZR10K-1
254
Klíè pro montáž jímky filtru pro velikosti R 1 1/2 + R 2
ZR10K-11/2
300
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
16-35
Pøírubové filtry
Pøírubové filtry
16
Pøírubový jemný filtr se zpìtným proplachem F76S-F
16
Pøírubové filtry se zpìtným proplachem F76S jsou vhodné pro aplikace s vysokým prùtokem vody.
Mohou být použity pro velké obytné èi veøejné budovy nebo pro prùmyslové aplikace. Jsou vybaveny
stejným vysoce úèinným mechanismem zpìtného proplachu jako filtry pro domovní aplikace.
Pøírubové filtry F76S mohou být osazeny automatickou jednotkou zpìtného proplachu Z11AS
doplnìnou pøípadnì o diferenèní tlakový spínaè DDS76 umožòující spouštìní proplachu na základì
zvý- šené tlakové ztráty vlivem zneèištìní filtraèního sítka. Pøírubové filtry F76S zajiš¤ují nepøetržitou
dodávku filtrované vody i bìhem procesu èištìní filtru.Jemné filt- raèní sítko redukuje množství cizích
èástic ve vodì, na- pøíklad úlomkù rzi, konopných vláken nebo píseèných zrnek.
17
Certifikace výrobku
18
19
Médium
Voda
Materiál tìlesa
bronz RG5
Pøipojení
pøíruby
Maximální teplota média
70 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Zpìtný proplach sítka filtru
ano
Montážní poloha
vodorovná
Další popis
• Systém zpìtného proplachu chránìn patentem - umožòuje rychlé
a kvalitní èištìní filtru pøi malé spotøebì vody
• Automatický proplach filtru použitím jednotky automatického
proplachu Z11AS
• Možnost pøipojení diferenèního tlakového spínaèe
• Nepøerušená dodávka filtrované vody i bìhem proplachování sítka
• Jímka z bronzu poskytuje velkou odolnost proti korozi
20
21
Certifikováno DIN/DVGW
Jemnost sítka 100 µm
Svìtlost DN
mm
65
80
100
22
Kapacita prùtoku Kvs
90
125
158
Vestavìný filtr
µm
100
100
100
Objednací èísla
Vestavìný filtr
µm
20
20
20
Objednací èísla
Vestavìný filtr
µm
50
50
50
Objednací èísla
Vestavìný filtr
µm
200
200
200
Objednací èísla
F76S-65FA
F76S-80FA
F76S-100FA
Cena
67 724
74 752
86 903
Jemnost sítka 20 µm
23
Svìtlost DN
mm
65
80
100
24
Kapacita prùtoku Kvs
90
125
158
F76S-65FB
F76S-80FB
F76S-100FB
Cena
76 915
85 284
108 438
Jemnost sítka 50 µm
Svìtlost DN
mm
65
80
100
25
26
Kapacita prùtoku Kvs
90
125
158
F76S-65FC
F76S-80FC
F76S-100FC
Cena
67 725
74 752
86 903
Jemnost sítka 200 µm
Svìtlost DN
mm
65
80
100
27
28
16-36
www.honeywell.cz/acs
Kapacita prùtoku Kvs
90
125
158
F76S-65FD
F76S-80FD
F76S-100FD
Cena
67 724
74 752
86 903
Pøírubové filtry
Jemnost sítka 500 µm
Svìtlost DN
mm
65
80
100
Kapacita prùtoku Kvs
90
125
158
Vestavìný filtr
µm
500
500
500
Objednací èísla
F76S-65FF
F76S-80FF
F76S-100FF
Cena
67 724
74 752
86 903
16
Pøíslušenství
Automatická jednotka pro zpìtný proplach filtru, 230 V, 50/60 Hz,
10 W, IP 55, s konektorem
Z11AS-1A
7 831
Automatická jednotka pro zpìtný proplach filtru, 24 V, 50/60 Hz, 10 W,
IP 55, bez konektoru
Z11AS-1B
7 831
Diferenèní tlakový spínaè pro velikosti DN 65 - DN 100
DDS76-1
12 269
Zpìtný ventil, ochrana dle ÈSN EN 1717 do rizikové tøídy 2 (EA), voda
do 90°C, pro lehké a støední topné oleje, èisté rostlinné a živoèišné
oleje, kerosin, benzin do 70°C, tìsnìní z EPDM do 140°C, PN 16,
DN 65
RV283P-65A
16 486
Zpìtný ventil, ochrana dle ÈSN EN 1717 do rizikové tøídy 2 (EA), voda
do 90°C, pro lehké a støední topné oleje, èisté rostlinné a živoèišné
oleje, kerosin, benzin do 70°C, tìsnìní z EPDM do 140°C, PN 16,
DN 80
RV283P-80A
22 763
19
Zpìtný ventil, ochrana dle ÈSN EN 1717 do rizikové tøídy 2 (EA), voda
do 90°C, pro lehké a støední topné oleje, èisté rostlinné a živoèišné
oleje, kerosin, benzin do 70°C, tìsnìní z EPDM do 140°C, PN 16,
DN 100
RV283P-100A
29 267
20
Redukèní ventil, voda do 70°C, vstupní tlak max. 16 barù, výstupní tlak
1,5 - 8 barù, PN 16, DIN 2533, DN 65
D15P-65A
23 888
Redukèní ventil, voda do 70°C, vstupní tlak max. 16 barù, výstupní tlak
1,5 - 8 barù, PN 16, DIN 2533, DN 80
D15P-80A
31 103
Redukèní ventil, voda do 70°C, vstupní tlak max. 16 barù, výstupní tlak
1,5 - 8 barù, PN 16, DIN 2533, DN 100
D15P-100A
47 149
17
18
21
22
Náhradní díly
Manometr, prùmìr 63 mm, velikost pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 16 bar
M76K-A16
510
Náhradní filtraèní sítko, jemnost sítka 100 µm, pro velikosti DN 100
ES76S-100A
10 911
Náhradní filtraèní sítko, jemnost sítka 200 µm, pro velikosti DN 100
ES76S-100D
9 449
Náhradní filtraèní sítko, jemnost sítka 50 µm, pro velikosti DN 100
ES76S-100C
10 911
Náhradní filtraèní sítko, jemnost sítka 500 µm, pro velikosti DN 100
ES76S-100F
9 449
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 100 µm, pro velikosti DN 65
AF76S-065A
21 819
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 100 µm, pro velikosti DN 80
AF76S-080A
24 080
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 100 µm, pro velikosti DN 100
AF76S-100A
27 994
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 200 µm, pro velikosti DN 65
AF76S-065D
21 819
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 200 µm, pro velikosti DN 80
AF76S-080D
24 080
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 200 µm, pro velikosti DN 100
AF76S-100D
27 981
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 50 µm, pro velikosti DN 65
AF76S-065C
21 819
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 50 µm, pro velikosti DN 80
AF76S-080C
24 080
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 50 µm, pro velikosti DN 100
AF76S-100C
27 981
Kulový ventil
5622100
23
24
25
26
1 840
27
28
16-37
Zpìtné ventily (závitové)
Zpìtné ventily (závitové)
16
Zpìtný ventil RV277, kontrolovatelná zpìtná armatura EA
Zpìtný ventil RV277 je vhodný pro ochranu rozvodù pitné vody pøed kontaminací. Konstrukce RV277
odpovídá požadavkùm normy ÈSN EN 1717 a muže být použit pro ochranu do rizikové tøídy 2(EA).
Zpìtný ventil.Zpìtný ventil RV277 mùže být použit jako hlavní ochrana pøed kontaminací zpùsobenou
zpìtným tlakem, zpìtným prùtokem nebo zpìtným nasátím v domácnostech, instalovány pøímo za
vodomìrem.
16
17
18
Certifikace výrobku
DIN/DVGW
Médium
Voda
Materiál tìlesa
mosaz
Maximální teplota média
70 oC
Jmenovitý tlak
PN25
Montážní poloha
vodorovná nebo svislá
Další popis
19
• Univerzální aplikace
• Jednoduchá instalace
• Tichý provoz
• Tichý provoz
• Vodorovná nebo svislá montažní poloha
Základní provedení - vnìjší závit 1/2" - 2" a vnitøní závit 1" - 2 1/2".
Velikost pøipojení
inch
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
20
21
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
50
Kapacita prùtoku Kvs
6
10
15
28
41
70
Objednací èísla
Cena
RV277-1/2A
RV277-3/4A
RV277-1A
RV277-11/4A
RV277-11/2A
RV277-2A
992
1 027
1 132
1 335
2 108
3 522
22
Zpìtný ventil RV280, kontrolovatelná zpìtná armatura EA
Zpìtný ventil RV280 je vhodný pro ochranu rozvodù pitné vody pøed kontaminací. Konstrukce RV280
odpovídá požadavkùm normy ÈSN EN 1717 a muže být použit pro ochranu do rizikové tøídy 2(EA).
Zpìtný ventil RV280 mùže být použit jako hlavní ochrana pøed kontaminací zpùsobenou zpìtným
tlakem, zpìtným prùtokem nebo zpìtným nasátím v domácnostech.
23
24
25
Médium
Voda, stlaèený vzduch, olej, petrolej. Není vhodné pro plynná média
s tlakem nižším než 0,5 bar, pára, tìžké oleje a benzol.
Materiál tìlesa
mosaz
Pøipojení
vnitøní závit
Jmenovitý tlak
PN16
Montážní poloha
vodorovná nebo svislá
Další popis
Pracovní teplota 75°C (krátkodobì až do 90°C). Pro stlaèený vzduch
a další medium až do 70°C
• Jednoduchá instalace
• Vhodné pro instalaci do vodorovného i svislého potrubí
• Nezpùsobuje žádné tlakové rázy
• Nízká tlaková ztráta
26
27
28
16-38
www.honeywell.cz/acs
Zpìtné ventily (závitové)
Standartní provedení
Velikost pøipojení
inch
Rp 1/2
Rp 3/4
Rp 1
Rp 1 1/4
Rp 1 1/2
Rp 2
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
50
Kapacita prùtoku Kvs
4,5
9,1
17
28
38
60
Objednací èísla
Cena
RV280-1/2A
RV280-3/4A
RV280-1A
RV280-11/4A
RV280-11/2A
RV280-2A
1 369
1 678
2 040
2 713
3 262
4 941
16
17
Zpìtný ventil RV281, kontrolovatelná zpìtná armatura EA
Zpìtný ventil RV281 je vhodný pro ochranu rozvodù pitné vody pøed kontaminací. Konstrukce RV281
odpovídá požadavkùm normy ÈSN EN 1717 a mùže být použit pro ochranu do rizikové tøídy
2(EA).Zpìtný ventil RV281 mùže být použit jako hlavní ochrana pøed kontaminací zpùsobenou zpìtným
tlakem, zpìtným prùtokem nebo zpìtným nasátím v domácnostech, instalovány pøímo za vodomìrem.
18
19
Certifikace výrobku
DIN/DVGW
Médium
Voda, vzduch, olej, petrolej
Materiál tìlesa
mosaz
Jmenovitý tlak
PN16
Montážní poloha
vodorovná nebo svislá
Další popis
Pracovní teplota vody max. 70°C, (krátkodobì 90°C). Ostatní média
max. 70°C,
• Univerzální aplikace
• Vodorovná nebo svislá montažní poloha
• Nízká tlaková ztráta
• Jednoduchá instalace
• Dlouhá životnost
• Spolehlivý, osvìdèený a ovìøený
20
21
22
Vnitøní závit
Pøipojení
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
Velikost pøipojení
inch
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
50
Kapacita prùtoku Kvs
Velikost pøipojení
inch
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
50
Kapacita prùtoku Kvs
6
8
20
28
40
65
Objednací èísla
Cena
RV281-1/2A
RV281-3/4A
RV281-1A
RV281-11/4A
RV281-11/2A
RV281-2A
1 436
1 760
2 140
2 848
3 426
5 186
Objednací èísla
Cena
RV281-1/2B
RV281-3/4B
RV281-1B
RV281-11/4B
RV281-11/2B
RV281-2B
1 436
1 760
2 140
2 848
3 426
5 186
Pájení
Pøipojení
pájecí
pájecí
pájecí
pájecí
pájecí
pájecí
6
8
20
28
40
65
23
24
25
26
27
28
16-39
Zpìtné ventily (závitové)
16
Zpìtný ventil RV284, kontrolovatelná zpìtná armatura EA
Zpìtný ventil RV284 je vhodný pro ochranu rozvodù pitné vody pøed kontaminací. Konstrukce RV284
odpovídá požadavkùm normy ÈSN EN 1717 a mùže být použit pro ochranu do rizikové tøídy 2(EA).
Zpìtný ventil RV284 mùže být použit jako hlavní ochrana pøed kontaminací zpùsobenou zpìtným
tlakem, zpìtným prùtokem nebo zpìtným nasátím v domácnostech instalovány pøímo za vodomìrem.
16
Certifikace výrobku
17
18
DIN/DVGW
Médium
Voda
Materiál tìlesa
mosaz
Pøipojení
vnitøní závit
Maximální teplota média
70 oC
Jmenovitý tlak
PN25
Montážní poloha
vodorovná
Další popis
19
• Univerzální aplikace
• Jednoduchá instalace
• Nízká tlaková ztráta
• Tichý provoz
• Tìsnost pøi 3 cm zpìtného sloupce vody
Vnitøní závit
Velikost pøipojení
inch
1/2
3/4
1
20
21
22
23
24
25
26
27
28
16-40
www.honeywell.cz/acs
Svìtlost DN
mm
15
20
25
Kapacita prùtoku Kvs
1,6
3,4
6,4
Objednací èísla
RV284-1/2A
RV284-3/4A
RV284-1A
Cena
456
544
667
Zpìtné ventily (pøírubové)
Zpìtné ventily (pøírubové)
Zpìtný ventil RV283P, kontrolovatelná zpìtná armatura EA
Zpìtný ventil RV283P je vhodný pro ochranu rozvodù pitné vody pøed kontaminací. Konstrukce
RV283P odpovídá požadavkùm normy ÈSN EN 1717 a muže být použit pro ochranu do rizikové tøídy
2(EA). Zpìtný ventil RV281 mùže být použit jako hlavní ochrana pøed kontaminací zpùsobenou
zpìtným tlakem, zpìtným prùtokem nebo zpìtným nasátím v domácnostech, instalovány pøímo za
vodomìrem.
Certifikace výrobku
DIN/DVGW
Médium
Voda, stlaèený vzduch a nitrogen v rámci platných standardù (napø.
DIN EN 12502)
Materiál tìlesa
litina GG25
Povrchová úprava tìlesa
práškový povlak
Pøipojení
pøíruby
Maximální teplota média
70 oC
Montážní poloha
vodorovná
Další popis
17
18
• Univerzální aplikace
• Nízká tlaková ztráta
• Tichý provoz
• Práškovou technologií ošetøeno na vnitøní i vnìjší stranì. Použitý
materiál je fyziologicky i toxikologicky nezávadný
• Disk, pružina a tìsnìní jsou vymìnitelné
19
20
Pøírubové provedení, PN 16, tìsnìní EPDM
Svìtlost DN
mm
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
16
Jmenovitý tlak
Kapacita prùtoku Kvs
PN16
PN16
PN16
PN16
PN16
PN16
PN16
PN16
PN16
PN16
39
62
110
170
240
420
760
1400
2100
3000
Objednací èísla
RV283P-40A
RV283P-50A
RV283P-65A
RV283P-80A
RV283P-100A
RV283P-125A
RV283P-150A
RV283P-200A
RV283P-250A
RV283P-300A
Cena
12 388
15 155
16 486
22 763
29 267
39 876
49 053
93 854
145 739
219 970
21
22
23
Pøírubové provedení, PN 10, tìsnìní EPDM
Svìtlost DN
mm
250
Jmenovitý tlak
Kapacita prùtoku Kvs
PN10
2100
Objednací èísla
RV283P-250B
Cena
24
145 739
25
26
27
28
16-41
Potrubní oddìlovaèe (závitové)
Potrubní oddìlovaèe (závitové)
16
Potrubní oddìlovaè se závitovým pøipojením, R295
Potrubní oddìlovaè R295 je vhodný pro ochranu pitné vody dle požadavku ÈSN EN 1717 a odpovídá
DIN1988 díl 4 konstrukce typu 1. Hlavním úèelem potrubního oddìlovaèe je ochrana rozvodu pitné
vody pøed zpìtným proudìním a zpìtným nasátím. Potrubní oddìlovaè mùže být použit pro ochranu
do rizikové tøídy 3 a proto nabízí lepší ochranu než zpìtné ventily.
16
Certifikace výrobku
17
18
DIN/DVGW
Médium
Voda
Ochrana proti zneèištìní pitné
vody
tøída 3
Materiál tìlesa
bronz RG5
Materiál pouzdra pružiny
syntetický materiál
Pøipojení
vnitøní závit
Maximální teplota média
40 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Montážní poloha
vodorovná
Další popis
19
• Nízká tlaková ztráta a vysoký prùtok
• Optimální ochrana rozvodného systému pitné vody
• Zvýšená ochrana proti zpìtnému nasávání do rozvodného
systému pitné vody
• Uzavøení potrubního oddìlovaèe je opticky indikováno na krytu
pružiny, objeví se zelená barva pod prùhledným krytem
• Kompaktní konstrukce
20
Závitové pøipojení, otevírací tlak 0,5 bar
21
Velikost
pøipojení
inch
Rp 1/2
Rp 3/4
Rp 1
Rp 1 1/4
Rp 1 1/2
Rp 2
22
23
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
50
Nastavený
tlak
bar
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Minimální
vstupní tlak
bar
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Kapacita
prùtoku Kvs
Minimální
vstupní tlak
bar
2
2
2
2
2
2
Kapacita
prùtoku Kvs
Minimální
vstupní tlak
bar
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
Kapacita
prùtoku Kvs
4,5
6
8
13
18
27
Objednací èísla
R295-1/2A
R295-3/4A
R295-1A
R295-11/4A
R295-11/2A
R295-2A
Cena
11 034
13 724
17 188
25 921
33 268
40 335
Závitové pøipojení, otevírací tlak 1,0 bar
Velikost
pøipojení
inch
Rp 1/2
Rp 3/4
Rp 1
Rp 1 1/4
Rp 1 1/2
Rp 2
24
25
26
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
50
Nastavený
tlak
bar
1
1
1
1
1
1
4,5
6
8
13
18
27
Objednací èísla
R295-1/2B
R295-3/4B
R295-1B
R295-11/4B
R295-11/2B
R295-2B
Cena
11 034
13 999
17 188
25 921
33 268
40 335
Závitové pøipojení, otevírací tlak 1,5 bar
Velikost
pøipojení
inch
Rp 1/2
Rp 3/4
Rp 1
Rp 1 1/4
Rp 1 1/2
Rp 2
27
28
16-42
Svìtlost DN
www.honeywell.cz/acs
mm
15
20
25
32
40
50
Nastavený
tlak
bar
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
4,5
6
8
13
18
27
Objednací èísla
R295-1/2C
R295-3/4C
R295-1C
R295-11/4C
R295-11/2C
R295-2C
Cena
11 034
13 999
17 188
25 921
33 268
40 335
Potrubní oddìlovaèe (závitové)
Závitové pøipojení, otevírací tlak 2,0 bar
Velikost
pøipojení
inch
Rp 1/2
Rp 3/4
Rp 1
Rp 1 1/4
Rp 1 1/2
Rp 2
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
50
Nastavený
tlak
bar
2
2
2
2
2
2
Minimální
vstupní tlak
bar
3
3
3
3
3
3
Kapacita
prùtoku Kvs
4,5
6
8
13
18
27
Objednací èísla
R295-1/2D
R295-3/4D
R295-1D
R295-11/4D
R295-11/2D
R295-2D
Cena
11 034
13 999
17 188
25 921
33 268
40 335
16
17
Potrubní oddìlovaè se závitovým pøipojením,s plnì automatickou regulací
diferenciálního tlaku, R295H
18
Potrubní oddìlovaè R295H je vhodný pro ochranu rozvodù pitné vody pøed kontaminací. R295H mùže
být použit jako hlavní ochrana pøed kontaminací zpùsobenou zpìtným tlakem, zpìtným prùtokem
nebo zpìtným nasátím. Konstrukce R295H odpovídá požadavkùm normy ÈSN EN 1717 a muže být
použit pro ochranu do rizikové tøídy 4(GB).
19
Certifikace výrobku
DIN/DVGW
Médium
Voda
Ochrana proti zneèištìní pitné
vody
tøída 4
Materiál tìlesa
bronz RG5
Materiál pouzdra pružiny
syntetický materiál
Pøipojení
vnitøní závit
Maximální teplota média
40 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Minimální vstupní tlak
1,5 bar
Montážní poloha
vodorovná
Další popis
20
21
22
• Optimální ochrana rozvodného systému pitné vody
• Zvýšená ochrana proti zpìtnému nasávání do rozvodného
systému pitné vody
• Uzavøení potrubního oddìlovaèe je opticky indikováno na krytu
pružiny, objeví se zelená barva pod prùhledným krytem
• Kompaktní konstrukce
• Standartizované odtokové pøipojení
24
Závitové pøipojení, diferenèní tlak 0,5 bar, automatické nastavení
Velikost pøipojení
inch
Rp 1/2
Rp 3/4
Rp 1
Rp 1 1/4
Rp 1 1/2
Rp 2
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
50
Kapacita prùtoku Kvs
2,5
3,5
4
10
14
16
23
Objednací èísla
R295H-1/2A
R295H-3/4A
R295H-1A
R295H-11/4A
R295H-11/2A
R295H-2A
Cena
31 037
34 312
38 575
51 775
61 648
71 387
25
26
27
28
16-43
Potrubní oddìlovaèe (závitové)
16
Potrubní oddìlovaè se závitovým pøipojením, elektricky ovládaný, R295SA
Potrubní oddìlovaè R295SA je vhodný pro ochranu rozvodù pitné vody pøed kontaminací. R295SA
mùže být použit jako hlavní ochrana pøed kontaminací zpùsobenou zpìtným tlakem, zpìtným
prùtokem nebo zpìtným nasátím. Konstrukce R295SA odpovídá požadavkùm normy ÈSN EN 1717 a
muže být použit pro ochranu do rizikové tøídy 4(GB).
16
17
18
19
Certifikace výrobku
DIN/DVGW
Médium
Voda
Napájecí zdroj
230V 50Hz
Ochrana proti zneèištìní pitné
vody
tøída 4
Materiál tìlesa
bronz RG5
Materiál pouzdra pružiny
syntetický materiál
Pøipojení
vnitøní závit
Maximální teplota média
40 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Montážní poloha
vodorovná
Další popis
• Optimální ochrana rozvodného systému pitné vody
• Zvýšená ochrana proti zpìtnému nasávání do rozvodného
systému pitné vody
• Uzavøení potrubního oddìlovaèe je opticky indikováno na krytu
pružiny, objeví se zelená barva pod prùhledným krytem
• Kompaktní konstrukce
• Standartizované odtokové pøipojení
20
21
Závitové pøipojení, otevírací tlak 0,5 bar
Velikost
pøipojení
inch
Rp 1/2
Rp 3/4
Rp 1
Rp 1 1/4
Rp 1 1/2
Rp 2
22
23
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
50
Nastavený
tlak
bar
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Minimální
vstupní tlak
bar
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Kapacita
prùtoku Kvs
Minimální
vstupní tlak
bar
2
2
2
2
2
2
Kapacita
prùtoku Kvs
4,5
6
8
13
18
27
Objednací èísla
Cena
R295SA-1/2A
R295SA-3/4A
R295SA-1A
R295SA-11/4A
R295SA-11/2A
R295SA-2A
26 092
29 118
32 367
45 748
53 993
63 318
Objednací èísla
Cena
R295SA-1/2B
R295SA-3/4B
R295SA-1B
R295SA-11/4B
R295SA-11/2B
R295SA-2B
25 581
29 118
33 014
45 748
52 935
63 318
Závitové pøipojení, otevírací tlak 1,0 bar
24
Velikost
pøipojení
inch
Rp 1/2
Rp 3/4
Rp 1
Rp 1 1/4
Rp 1 1/2
Rp 2
25
26
Svìtlost DN
27
28
16-44
www.honeywell.cz/acs
mm
15
20
25
32
40
50
Nastavený
tlak
bar
1
1
1
1
1
1
4,5
6
8
13
18
27
Potrubní oddìlovaèe (závitové)
Závitové pøipojení, otevírací tlak 1,5 bar
Velikost
pøipojení
inch
Rp 1/2
Rp 3/4
Rp 1
Rp 1 1/4
Rp 1 1/2
Rp 2
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
50
Nastavený
tlak
bar
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Minimální
vstupní tlak
bar
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
Kapacita
prùtoku Kvs
Minimální
vstupní tlak
bar
3
3
3
3
3
3
Kapacita
prùtoku Kvs
4,5
6
8
13
18
27
Objednací èísla
Cena
R295SA-1/2C
R295SA-3/4C
R295SA-1C
R295SA-11/4C
R295SA-11/2C
R295SA-2C
26 092
29 118
33 014
45 748
53 993
63 318
16
Objednací èísla
Cena
18
R295SA-1/2D
R295SA-3/4D
R295SA-1D
R295SA-11/4D
R295SA-11/2D
R295SA-2D
26 092
29 118
32 367
45 748
53 993
63 318
17
Závitové pøipojení, otevírací tlak 2,0 bar
Velikost
pøipojení
inch
Rp 1/2
Rp 3/4
Rp 1
Rp 1 1/4
Rp 1 1/2
Rp 2
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
50
Nastavený
tlak
bar
2
2
2
2
2
2
4,5
6
8
13
18
27
19
20
Potrubní oddìlovaè s nekontrolovatelnými tlakovými pásmy, CA295
Potrubní oddìlovaè CA295 je vhodný pro ochranu rozvodu pitné vody pøed kontaminací zpùsobenou
zpìtným tlakem, zpìtným prùtokem nebo zpìtným nasátím. Mùže být použit pro ochranu do rizikové
tøídy 3 dle ÈSN EN 1717. CA295 odpovídá konstrukèním požadavkùm typu 2 dle normy ÈSN EN 1717.
Certifikace výrobku
KIWA, BELGAQUA, NF (DN 15), testováno na EN 14367 (DN 15)
Médium
Voda
Ochrana proti zneèištìní pitné
vody
tøída 3
Materiál tìlesa
mosaz
Pøipojení
vnìjší závit
Maximální teplota média
22
23
o
65 C
Jmenovitý tlak
PN10
Minimální vstupní tlak
1,5 bar
Montážní poloha
vodorovná
Další popis
21
24
• Integrované sítko
• Kompaktní konstrukce
• Neomezený pøístup ke všem vnitøním komponentùm
• Nízká tlaková ztráta a vysoký výkon proudìní
• Trojnásobná bezpeènost - dva zpìtné ventily a jeden vypouštìcí
ventil rozdìlují potrubní oddìlovaè do tøí komor
26
Závitové provedení
Velikost pøipojení
inch
1/2
3/4
25
Svìtlost DN
mm
15
20
Objednací èísla
Cena
CA295-1/2A
CA295-3/4A
1 557
1 613
27
28
16-45
Potrubní oddìlovaèe (závitové)
16
Potrubní oddìlovaè BA195 miniBA
Potrubní oddìlovaè BA195 je vhodný pro ochranu rozvodù pitné vody proti kontaminaci zpùsobenou
zpìtným tlakem, zpìtným prùtokem nebo zpìtným nasátím. Univerzální aplikace v prùmyslovém a
obchodním provozu v rozsahu jeho technických parametrù. Potrubní oddìlovaè BA195 mùže být
použit pro ochranu až do rizikové tøídy 4(BA) dle ÈSN EN 1717.
16
17
18
Médium
Voda
Ochrana proti zneèištìní pitné
vody
tøída 4
Materiál tìlesa
mosaz
Pøipojení
vnìjší závit
Velikost pøipojení
3/8 inch
Maximální teplota média
65 oC
Jmenovitý tlak
PN10
Minimální vstupní tlak
1,5 bar
Montážní poloha
vodorovná
Další popis
19
20
21
• Optimální ochrana rozvodného systému pitné vody
• Integrované filtraèni sítko na pøívodu
• Ventilová vložka plní úlohu zpìtného ventilu na pøívodu a
vypouštìcího ventilu.
• Jednoduchý servis - vymìnitelná vložka ventilu
• Optimalizované provedení chrání pøed stagnací vody
• Kompaktní konstrukce
• Nízká tlaková ztráta a vysoký výkon proudìní
• Trojnásobná bezpeènost - dva zpìtné ventily a jeden vypouštìcí
ventil rozdìlují oddìlovaè do tøí komor
• Splòuje doporuèení KTW pro pitnou vodu
Závitové provedení
Objednací èísla
BA195-3/8E
22
Cena
3 922
Pøíslušenství
Testovací zaøízení pro ochranné jednotky BA. (analogové)
23
24
25
26
27
28
16-46
www.honeywell.cz/acs
TKA295
49 823
Potrubní oddìlovaèe (závitové)
Potrubní oddìlovaè se tøemi zónami s kontrolovatelným tlakovým pásmem BA295
Potrubní oddìlovaè BA295 je vhodný pro ochranu rozvodù pitné vody pøed kontaminací zpùsobenou
zpìtným tlakem, zpìtným prùtokem a nebo zpìtným nasátím. Potrubní oddìlovaè BA295 mùže být
použit pro ochranu až do rizikové tøídy 4(BA) dle ÈSN EN 1717. Potrubní oddìlovaèe tohoto typu jsou
nejvhodnìjší pro ochranu rozvodu pitné vody bytové výstavby, obchodních nebo prùmyslových
provozù v rozsahu jeho technických parametrù.
Certifikace výrobku
• DIN/DVGW pro pøipojení 1/2" - 2"
Médium
Voda
Ochrana proti zneèištìní pitné
vody
tøída 4
Materiál tìlesa
bronz RG5
Pøipojení
vnìjší závit
Maximální teplota média
65 oC
Jmenovitý tlak
PN10
Minimální vstupní tlak
1,5 bar
Montážní poloha
vodorovná
Další popis
17
18
• Optimální ochrana rozvodného systému pitné vody
• Integrované filtraèni sítko na pøívodu
• Ventilová vložka plní úlohu zpìtného ventilu na pøívodu a
vypouštìcího ventilu.
• Jednoduchý servis - vymìnitelná vložka ventilu
• Necitlivý na kolísání tlaku - z vypouštìcího ventilu nevytéká
• Kompaktní konstrukce
• Neomezený pøístup ke všem vnitøním komponentùm
• Nízká tlaková ztráta a vysoký výkon proudìní
• Trojnásobná bezpeènost - dva zpìtné ventily a jeden vypouštìcí
ventil rozdìlují oddìlovaè do tøí komor
• Nízká úroveò hluku - tøída 2
• Splòuje KTW doporuèení pro pitnou vodu
19
20
21
22
Závitové provedení
Velikost pøipojení
inch
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
16
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
50
Kapacita prùtoku Kvs
3
3,5
4
8,7
13,6
21,2
Objednací èísla
Cena
BA295-1/2A
BA295-3/4A
BA295-1B
BA295-11/4B
BA295-11/2A
BA295-2A
6 868
7 297
9 156
12 531
18 082
18 969
TKA295
49 823
23
24
Pøíslušenství
Testovací zaøízení pro ochranné jednotky BA (analogové).
25
26
27
28
16-47
Potrubní oddìlovaèe (závitové)
16
Potrubní oddìlovaè z nerez oceli se tøemi zónami s kontrolovatelným redukovaným
tlakovým pásmem BA295I
Potrubní oddìlovaè BA295I je vhodný pro ochranu rozvodù pitné vody proti kontaminaci zpùsobenou
zpìtným tlakem, zpìtným prùtokem nebo zpìtným nasátím. Konstrukce BA295I odpovídá
požadavkùm typu 2 dle normy DIN 1988. Potrubní oddìlovaè BA295I mùže být použit v bytové
výstavbì nebo v prùmyslovém a obchodním provozu v rozsahu jeho technických parametrù až do
rizikové tøídy 4(BA) dle ÈSN EN 1717.
16
17
18
19
Médium
Voda
Ochrana proti zneèištìní pitné
vody
tøída 4
Materiál tìlesa
korozivzdorná ocel
Pøipojení
vnìjší závit
Maximální teplota média
65 oC
Jmenovitý tlak
PN10
Minimální vstupní tlak
1,5 bar
Montážní poloha
vodorovná
Další popis
20
21
• Konstrukce z nerez oceli
• Optimální ochrana rozvodného systému pitné vody
• Integrované sítko na pøívodu
• Integrovaný vstupní zpìtný ventil a vypouštìcí ventil
• Jednoduchý servis: vymìnitelná vložka ventilu
• Speciální provedení zabraòuje "stání" vody
• Snadný pøístup ke všem vnitøním komponentùm
• Nízká tlaková ztráta a vysoký výkon proudìní
• Trojnásobná bezpeènost - dva zpìtné ventily a jeden vypouštìcí
ventil rozdìlují oddìlovaè do tøí komor
• Nízká úroveò hluku - tøída 2
• Splòuje doporuèení KTW pro pitnou vodu
Závitové provedení
22
Velikost pøipojení
inch
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
23
24
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
50
Kapacita prùtoku Kvs
3
3,5
4
8,7
13,6
21,2
Objednací èísla
Cena
BA295I-1/2A
BA295I-3/4A
BA295I-1A
BA295I-11/4A
BA295I-11/2A
BA295I-2A
35 301
38 903
41 785
49 710
61 237
69 162
TKA295
49 823
Pøíslušenství
Testovací zaøízení pro ochranné jednotky BA (analogové).
25
26
27
28
16-48
www.honeywell.cz/acs
Potrubní oddìlovaèe (závitové)
Potrubní oddìlovaè se tøemi zónami s kontrolovatelným redukovaným tlakovým
pásmem, BA295C kompakt
Potrubní oddìlovaè BA295C je vhodný pro ochranu rozvodù pitné vody proti kontaminaci zpùsobenou
zpìtným tlakem, zpìtným prùtokem nebo zpìtným nasátím. Potrubní oddìlovaè BA295C mùže být
použit v bytové výstavbì nebo v prùmyslovém a obchodním provozu v rozsahu jeho technických
parametrù až do rizikové tøídy 4 dle ÈSN EN 1717.
Certifikace výrobku
DIN/DVGW
Médium
Voda
Ochrana proti zneèištìní pitné
vody
tøída 4
Materiál tìlesa
bronz RG5
Pøipojení
vnìjší závit
Maximální teplota média
65 oC
Jmenovitý tlak
PN10
Minimální vstupní tlak
1,5 bar
Montážní poloha
vodorovná
Další popis
16
17
18
19
• Optimální ochrana rozvodného systému pitné vody
• Integrované sítko na pøívodu
• Ventilová vložka plní úlohu zpìtného ventilu na pøívodu a
vypouštìcího ventilu.
• Jednoduchý servis - vymìnitelná vložka ventilu
• Bez mrtvých míst, kde mùže "stát" voda
20
Závitové provedení, 2-kulové ventily
Velikost pøipojení
inch
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
50
Objednací èísla
Cena
BA295C-1/2A
BA295C-3/4A
BA295C-1B
BA295C-11/4B
BA295C-11/2A
BA295C-2A
6 972
7 401
9 260
12 636
18 185
19 073
TKA295
49 823
Pøíslušenství
Testovací zaøízení pro ochranné jednotky BA (analogové).
21
22
23
24
25
26
27
28
16-49
Potrubní oddìlovaèe (závitové)
16
Potrubní oddìlovaè pro nadzemní hydranty, BA295STN-C
Potrubní oddìlovaè tohoto typu je vhodný pro ochranu rozvodù pitné vody proti kontaminaci
zpùsobenou zpìtným tlakem, zpìtným prùtokem nebo zpìtným nasátím. Chráni doèasné vodovodní
pøipojky potrubí pro dodavku pitné vody na staveniští v rozsahu jeho technických parametrù. Potrubní
oddìlovaè BA295STN mùže být použit pro ochranu až do rizikové tøídy 4(BA) dle ÈSN EN 1717.
16
17
18
19
Médium
Voda
Ochrana proti zneèištìní pitné
vody
tøída 4
Materiál tìlesa
bronz RG5
Pøipojení
vnìjší závit
Velikost pøipojení
1 inch
Svìtlost DN
40 mm
Maximální teplota média
65 oC
Jmenovitý tlak
PN10
Minimální vstupní tlak
1,5 bar
Montážní poloha
vodorovná
Další popis
20
21
22
• Optimální ochrana rozvodného systému pitné vody
• Integrované filtraèni sítko na pøívodu
• Ventilová vložka plní úlohu zpìtného ventilu na pøívodu a
vypouštìcího ventilu.
• Jednoduchý servis - vymìnitelná vložka ventilu
• Speciální provedení zabraòuje "stání" vody
• Kompaktní konstrukce
• Snadný pøístup ke všem vnitøním komponentùm
• Nízká tlaková ztráta a vysoký výkon proudìní
• Trojnásobná bezpeènost - dva zpìtné ventily a jeden vypouštìcí
ventil rozdìlují oddìlovaè do tøí komor
• Splòuje doporuèení KTW pro pitnou vodu
• Každá odboèka oddìlenì chránìna
Závitové provedení
23
Objednací èísla
BA295STN-11/2C
Cena
25 577
TKA295
49 823
Pøíslušenství
Testovací zaøízení pro ochranné jednotky BA (analogové).
24
25
26
27
28
16-50
www.honeywell.cz/acs
Potrubní oddìlovaèe (pøírubové)
Potrubní oddìlovaèe (pøírubové)
Potrubní oddìlovaè s pøírubovým pøipojením, R295P-F
Potrubní oddìlovaè R295P-F je vhodný pro ochranu rozvodù pitné vody pøed kontaminací. R295P-F
mùže být použit jako hlavní ochrana pøed kontaminací zpùsobenou zpìtným tlakem, zpìtným
prùtokem nebo zpìtným nasátím. Konstrukce R295P-F odpovídá požadavkùm normy ÈSN EN 1717 a
mùže být použit pro ochranu do rizikové tøídy 3(GA).
Certifikace výrobku
DIN/DVGW
Médium
Voda
Ochrana proti zneèištìní pitné
vody
tøída 3
Materiál tìlesa
litina GG25
Povrchová úprava tìlesa
práškový povlak
Pøipojení
pøíruby
Maximální teplota média
40 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Montážní poloha
vodorovná
Další popis
17
18
• Optimální ochrana rozvodného systému pitné vody
• Zvýšená ochrana proti zpìtnému nasávání do rozvodného
systému pitné vody
• Uzavøení potrubního oddìlovaèe je opticky indikováno na krytu
pružiny
• Práškovou technologií ošetøeno na vnitøní i vnìjší stranì. Použitý
materiál je fyziologicky i toxikologicky nezávadný
• Nízká tlaková ztráta a vysoký prùtok
Pøírubový, otevírací tlak 0,5 bar
Svìtlost DN
Nastavený tlak
mm
65
80
100
125
150
200
bar
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
16
Minimální vstupní
tlak
bar
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Kapacita prùtoku
Kvs
Minimální vstupní
tlak
bar
2
2
2
2
2
2
Kapacita prùtoku
Kvs
50
62
125
208
274
362
Objednací èísla
R295P-65FA
R295P-80FA
R295P-100FA
R295P-125FA
R295P-150FA
R295P-200FA
Cena
19
20
21
155 162
191 678
240 730
324 555
407 277
838 645
22
Cena
24
23
Pøírubový, otevírací tlak 1,0 bar
Svìtlost DN
Nastavený tlak
mm
65
80
100
125
150
200
bar
1
1
1
1
1
1
50
62
125
208
274
362
Objednací èísla
R295P-65FB
R295P-80FB
R295P-100FB
R295P-125FB
R295P-150FB
R295P-200FB
155 162
191 678
240 730
324 555
399 292
838 645
25
26
Pøírubový, otevírací tlak 1,5 bar, (pouze DN 65 - DN 100 )
Svìtlost DN
Nastavený tlak
mm
65
80
100
bar
1,5
1,5
1,5
Minimální vstupní
tlak
bar
2,5
2,5
2,5
Kapacita prùtoku
Kvs
50
62
125
Objednací èísla
R295P-65FC
R295P-80FC
R295P-100FC
Cena
155 162
191 678
240 730
16-51
27
28
Potrubní oddìlovaèe (pøírubové)
16
Potrubní oddìlovaè s pøírubovým pøipojením, s plnì automatickou regulací
diferenciálního tlaku, R295HP-F
Potrubní oddìlovaè R295HP-F je vhodný pro ochranu rozvodù pitné vody pøed kontaminací. R295HPF mùže být použit jako hlavní ochrana pøed kontaminací zpùsobenou zpìtným tlakem, zpìtným
prùtokem nebo zpìtným nasátím. Konstrukce R295HP-F odpovídá požadavkùm normy ÈSN EN 1717
a mùže být použit pro ochranu do rizikové tøídy 4(GB).
16
Certifikace výrobku
17
18
19
DIN/DVGW
Médium
Voda
Ochrana proti zneèištìní pitné
vody
tøída 4
Materiál tìlesa
litina GG25
Povrchová úprava tìlesa
práškový povlak
Pøipojení
pøíruby
Maximální teplota média
40 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Minimální vstupní tlak
1,5 bar
Montážní poloha
vodorovná
Další popis
20
• Optimáloní ochrana pitné vody
• Zvýšená ochrana proti zpìtnému prùtoku, zpìtnému tlaku a
zpìtnému nasátí
• Indikátor uzavøení ventilu
• Nízká tlaková ztráta
Pøírubový, diferenèní tlak 0,5 bar, automatická regulace
21
Svìtlost DN
mm
65
80
100
125
150
200
22
23
24
25
26
27
28
16-52
www.honeywell.cz/acs
Kapacita prùtoku Kvs
Objednací èísla
Cena
24
35
50
100
150
248
R295HP-65FA
R295HP-80FA
R295HP-100FA
R295HP-125FA
R295HP-150FA
R295HP-200FA
191 584
234 549
290 839
387 657
484 371
970 761
Potrubní oddìlovaèe (pøírubové)
Potrubní oddìlovaè s pøírubovým pøipojením, elektricky ovládaný, R295SP-F
Potrubní oddìlovaè R295SP-F je vhodný pro ochranu rozvodù pitné vody pøed kontaminací. R295SPF mùže být použit jako hlavní ochrana pøed kontaminací zpùsobenou zpìtným tlakem, zpìtným
prùtokem nebo zpìtným nasátím. Konstrukce R295SP-F odpovídá požadavkùm normy ÈSN EN 1717
a mùže být použit pro ochranu do rizikové tøídy 4(GB).
Certifikace výrobku
DIN/DVGW
Médium
Voda
Napájecí zdroj
230V 50Hz
Ochrana proti zneèištìní pitné
vody
tøída 4
Materiál tìlesa
litina GG25
Povrchová úprava tìlesa
práškový povlak
Pøipojení
pøíruby
Maximální teplota média
16
17
18
o
40 C
Jmenovitý tlak
PN16
Montážní poloha
vodorovná
Další popis
• Optimální ochrana rozvodného systému pitné vody
• Zvýšená ochrana proti zpìtnému nasávání do rozvodného
systému pitné vody
• Uzavøení potrubního oddìlovaèe je opticky indikováno na krytu
pružiny
• Práškovou technologií ošetøeno na vnitøní i vnìjší stranì. Použitý
materiál je fyziologicky i toxikologicky nezávadný
• Nízká tlaková ztráta
Nastavený tlak
mm
65
80
100
125
150
200
bar
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Minimální vstupní
tlak
bar
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Kapacita prùtoku
Kvs
50
62
125
208
274
362
Objednací èísla
R295SP-65FA
R295SP-80FA
R295SP-100FA
R295SP-125FA
R295SP-150FA
R295SP-200FA
Cena
162 121
198 706
247 758
338 680
421 402
427 466
Pøírubový, otevírací tlak 1,0 bar (Standard pattern)
Svìtlost DN
Nastavený tlak
mm
65
80
100
125
150
200
bar
1
1
1
1
1
1
20
21
Pøírubový, otevírací tlak 0,5 bar
Svìtlost DN
19
24
Kapacita prùtoku
Kvs
Minimální vstupní
tlak
bar
2,5
2,5
2,5
Kapacita prùtoku
Kvs
Objednací èísla
Cena
27
50
62
125
R295SP-65FC
R295SP-80FC
R295SP-100FC
155 162
198 706
247 758
28
R295SP-65FB
R295SP-80FB
R295SP-100FB
R295SP-125FB
R295SP-150FB
R295SP-200FB
Cena
23
Minimální vstupní
tlak
bar
2
2
2
2
2
2
50
62
125
208
274
362
Objednací èísla
22
162 121
198 706
247 758
338 680
421 402
427 466
25
26
Pøírubový, otevírací tlak 1,5 bar
Svìtlost DN
Nastavený tlak
mm
65
80
100
bar
1,5
1,5
1,5
16-53
Potrubní oddìlovaèe (pøírubové)
16
Potrubní oddìlovaè se tøemi zónami s redukovaným tlakem, pøírubové pøipojení standardní provedení BA298-F
Potrubní oddìlovaè BA298-F se tøemi zónami s postupnì redukovaným tlakem je vhodný pro ochranu
rozvodù pitné vody dle požadavku DIN 1988, èást 4 a odpovídá konstrukci typu 2 dle tìchto
požadavkù. Hlavní úèel potrubního oddìlovaèe je ochrana rozvodu pitné vody pøed zpìtným
proudìním nebo pøed zpìtným nasáváním nepitné vody z pracovního okruhu zpìt do veøejné sítì
rozvodu pitné vody. Potrubní oddìlovaè BA298-F mùže být použit pro ochranu tekutin až do rizikové
tøídy 4(BA) dle ÈSN EN 1717. Potrubní oddìlovaè tohoto typu je nejvhodnìjší pro ochranu napájení
obchodních nebo prùmyslových provozù v rozsahu jeho technických parametrù. Tìlo z nerezové oceli
nabízí velmi dobrou odolnost proti korozi.
16
17
Certifikace výrobku
18
19
DVGW, SVGW
Médium
Voda
Ochrana proti zneèištìní pitné
vody
tøída 4
Materiál tìlesa
korozivzdorná ocel
Pøipojení
pøíruby
Maximální teplota média
65 oC
Jmenovitý tlak
PN10
Minimální vstupní tlak
1,5 bar
Montážní poloha
vodorovná
20
Další popis
21
Pøírubový, PN 10
• Evropské certifikáty pro všechny dimenze
• Optimální ochrana rozvodného systému pitné vody
• Neomezený pøístup ke všem vnitøním komponentùm
• Jednoduchá údržba
Svìtlost DN
mm
65
80
100
150
22
23
Kapacita prùtoku Kvs
45
54
85
191
Objednací èísla
BA298-65FA
BA298-80FA
BA298-100FA
BA298-150FA
Cena
110 204
114 285
118 367
198 250
Pøíslušenství
Testovací zaøízení pro ochranné jednotky BA (analogové).
24
25
26
27
28
16-54
www.honeywell.cz/acs
TKA295
49 823
Potrubní oddìlovaèe (pøírubové)
Potrubní oddìlovaè se tøemi zónami s redukovaným tlakem, pøírubové pøipojení prùmyslové provedení BA298I-F
Potrubní oddìlovaè BA298I-F se tøemi zónami s postupnì redukovaným tlakem je vhodný pro ochranu
rozvodù pitné vody dle požadavku DIN 1988, èást 4 a odpovídá konstrukci typu 2 dle tìchto
požadavkù. Hlavní úèel potrubního oddìlovaèe je ochrana rozvodu pitné vody pøed zpìtným
proudìním nebo pøed zpìtným nasáváním nepitné vody z pracovního okruhu zpìt do veøejné sítì
rozvodu pitné vody. Potrubní oddìlovaè BA298I-F mùže být použit pro ochranu tekutin až do rizikové
tøídy 4(BA) dle ÈSN EN 1717. Potrubní oddìlovaè tohoto typu je nejvhodnìjèí pro ochranu napájení
obchodních nebo prùmyslových provozù v rozsahu jeho technických parametrù. Všechny kovové
komponenty jsou z nerezové oceli 1.4305. Tím se potrubní oddìlovaè BA298I-F stává velmi vhodným
pro aplikace s vysokou korozí a pro aplikace, kde nekovové díly jsou nepøípustné.
Certifikace výrobku
DVGW, SVGW
Médium
Voda
Ochrana proti zneèištìní pitné
vody
tøída 4
korozivzdorná ocel
Pøipojení
pøíruby
Maximální teplota média
65 oC
Jmenovitý tlak
PN10
1,5 bar
Montážní poloha
vodorovná
Další popis
19
20
• Evropské certifikáty pro všechny dimenze
• Optimální ochrana rozvodného systému pitné vody
• Neomezený pøístup ke všem vnitøním komponentùm
• Jednoduchá údržba
21
Pøírubový, PN 10
Svìtlost DN
mm
65
80
100
150
17
18
Materiál tìlesa
Minimální vstupní tlak
16
Kapacita prùtoku Kvs
45
54
85
191
Objednací èísla
BA298I-65FA
BA298I-80FA
BA298I-100FA
BA298I-150FA
Cena
174 926
176 559
181 632
286 470
Pøíslušenství
Testovací zaøízení pro ochranné jednotky BA (analogové).
TKA295
22
23
49 823
24
25
26
27
28
16-55
Pojistné ventily
Pojistné ventily
16
Pojistný membránový ventil pro uzavøené ohøívaèe vody, SM152
Membránový pojistné ventily SM152 jsou používané pro ochranu tlakových systémù ohøevu teplé vody
podle požadavkù DIN 4753,Èást 1 a DIN 1988. Podle platných požadavkù je membránový pojistný
ventil nastaven na požadovanou hodnotu výrobcem a zajištìn ochraným krytem s vyznaèeným
nastaveného tlaku a symbolem testování pro zabránìní nepovolané manipulace s nastavením.
Následné zmìny nastavení nejsou možné bez znièení ochraného krytu. Hodnota nastaveného tlaku je
vytlaèena do ochranného krytu.
16
17
18
Certifikace výrobku
Schváleno TÜV, certifikováno pro tlaková zaøízení podle Smìrnice 97/
23/EG, Referenèní èíslo CE 0035
Médium
Voda
Materiál tìlesa
mosaz
Materiál pouzdra pružiny
syntetický materiál
Pøipojení
vnitøní závit
Maximální teplota média
95 oC
Další popis
Velikost ventilu je definována velikosti vstupního pøipojení. Pro
uzavøené systémy ohøevu v souladu s DIN 4753 Èást 1 a EN
1717.Testováno podle TRD 721 pro rozmezí tlaku od 1.0 baru do 10.0
barù.
• Testováno podle TRD 721
• Snadné odvzdušnìní
• Výmìnná vložka pro snažší servis
• Normalizované výpustní hrdlo
19
20
Bez pochromování, nastavený tlak 6,0 barù
Velikost pøipojení
inch
1/2
3/4
1
1 1/4
21
22
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
Nastavený tlak
bar
6
6
6
6
Objednací èísla
Cena
SM152-1/2AA
SM152-3/4AA
SM152-1AA
SM152-11/4AA
809
929
1 531
2 156
Nastavený tlak
bar
8
8
8
8
Objednací èísla
Cena
SM152-1/2AB
SM152-3/4AB
SM152-1AB
SM152-11/4AB
809
929
1 531
2 156
Nastavený tlak
bar
10
10
10
10
Objednací èísla
Cena
SM152-1/2AC
SM152-3/4AC
SM152-1AC
SM152-11/4AC
809
929
1 531
2 156
Bez pochromování, nastavený tlak 8,0 barù
Velikost pøipojení
inch
1/2
3/4
1
1 1/4
23
24
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
Bez pochromování, nastavený tlak 10,0 bar
Velikost pøipojení
inch
1/2
3/4
1
1 1/4
25
26
27
28
16-56
www.honeywell.cz/acs
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
Kombinované bezpeènostní armatury
Kombinované bezpeènostní armatury
Kombinovaná bezpeènostní armatura s výmìnným pojistným membránovým
ventilem, SG160S
Pojistné skupiny SG160S se používají k ochranì tlakových ohøívaèù vody podle požadavkù normy
DIN4753, Èást 1, DIN1988 a DIN EN 1488. Jedná se o kompaktní jednotky, které v jednom tìlese
obsahují všechny nezbytné pojistné armatury jako zpìtný ventil, uzavírací ventily, mìøící hrdlo a
membránový pojiš¤ovací ventil. Automaticky se uzavírající pojiš¤ovací ventil chrání další prvky systému,
pøedevším pak ohøívaèe horké vody. Zpìtný ventil brání zpìtnému nasátí, obrácenému tlaku a prùtoku
a pøípadnému sifónovému efektu kontaminované vody.
Certifikace výrobku
Schváleno DIN/DVGW
Médium
Voda
Materiál tìlesa
mosaz
Pøipojení
vnìjší závit
Maximální teplota média
40 oC
Další popis
Pro uzavøené oøívaèe podle DIN 4753, Èást 1 a EN 1717. Testováno
podle TRD 721 pro rozmezí tlakù od 1.0 baru do 10.0 barù.
• Plné schválení na úroveò hluku podle skupiny 1
• Bezpeènostní ventil testován na TRD 721 pro rozmezí tlakù od 1.0
do 10.0 barù
• Snadné odvzdušnìní
• Vyhovuje požadavkùm KTW
17
Svìtlost DN
mm
15
20
Nastavený tlak
bar
6
6
18
19
20
S vnìjším závitovým pøipojením, nastavený tlak 6,0 barù
Velikost pøipojení
inch
1/2
3/4
16
Objednací èísla
Cena
SG160S-1/2AA
SG160S-3/4AA
2 371
2 866
Objednací èísla
Cena
SG160S-1/2AB
SG160S-3/4AB
2 371
2 866
21
S vnìjším závitovým pøipojením, nastavený tlak 8,0 bar
Velikost pøipojení
inch
1/2
3/4
Svìtlost DN
mm
15
20
Nastavený tlak
bar
8
8
23
S vnìjším závitovým pøipojením, nastavený tlak 10,0 bar
Velikost pøipojení
inch
1/2
3/4
Svìtlost DN
mm
15
20
Nastavený tlak
bar
10
10
22
Objednací èísla
Cena
SG160S-1/2AC
SG160S-3/4AC
2 371
2 866
24
Pøíslušenství
Manometr o prùmìru 63 mm, pøipojovací závit G 1/4, rozsah 0 - 4 bar
M07M-A4
411
Manometr o prùmìru 63 mm, pøipojovací závit G 1/4, rozsah 0 - 10 bar
M07M-A10
411
Manometr o prùmìru 63 mm, pøipojovací závit G 1/4, rozsah 0 - 16 bar
M07M-A16
411
Manometr o prùmìru 63 mm, pøipojovací závit G 1/4, rozsah 0 - 25 bar
M07M-A25
411
25
26
27
28
16-57
Regulaèní a uzavírací ventily Alwa
Regulaèní a uzavírací ventily Alwa
16
Alwa-Kombi-4, Regulaèní ventil pro obìh teplé vody (V1810)
Regulaèní a uzavírací ventil Alwa-Kombi-4 pro potrubí s obìhem pitné vody do 130oC, DN 16,
zkoušený DVGW, odpovídá doporuèením KTW. Pro seøizévání podle pracovního listu
DVGWArbeitsblatt W 551 a W552. Pouzdro a díly pøicházející do styku s médiem jsou z èerveného
bronzu Rg 5 podle normy DIN 1705. Vypouští se pomocí adaptéru prostøednictvím horního dílu. Je
možné dodateèné automatické øízení teploty termickým regulaèním nástavcem montovaným na horní
díl jako alwa-therm.
pro obìhové systémy s teplou vodou
16
17
18
19
20
21
Certifikace výrobku
DVGW, odpovídá doporuèením KTW.
Materiály
Díly, které pøicházejí do styku s médiem, jsou z èerveného bronzu,
který odolává korozi.
Tvar tìlesa
ve tvaru Y
Pøednastavení
ano
Indikace polohy
Viditelná èíselná indikace pøednastavení se zakrytým
pøednastavovacím prstencem.
Umožòuje automatické
vyvažování
ano
Umožòuje napouštìní/
vypouštìní
ano
Vestavìná zpìtná klapka
ne
Maximální teplota média
130 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Pøipojení
vnitøní závit
Další popis
Vhodné propojení viz "Pøipojení pro alwa-ventily".
Alwa-Kombi-4, vnitøní závit
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
22
23
Velikost pøipojení
inch
R1/2
R3/4
R1
R1 1/4
R1 1/2
Hodnoty Kvs
Objednací èísla
Cena
V1810Y0015
V1810Y0020
V1810Y0025
V1810Y0032
V1810Y0040
1 528
1 681
2 151
3 148
3 449
Termostatický regulaèní nástavec, teplotní rozsah 40 - 65 C,
VA2400B002
437
Izolaèní kryt pro DN10 a DN15
VA2510C015
213
Izolaèní kryt pro DN20
VA2510C020
235
Izolaèní kryt pro DN25
VA2510C025
320
Izolaèní kryt pro DN32
VA2510C032
373
Izolaèní kryt pro DN40
VA2510C040
426
Izolaèní kryt pro DN50
VA2510C050
532
2,7
6,4
6,8
16
16
Pøíslušenství
24
25
26
27
28
16-58
www.honeywell.cz/acs
Regulaèní a uzavírací ventily Alwa
Alwa-Frost, Mrazuvzdorný venkovní kohout (V4770)
Mrazuvzdorný venkovní kohout Alwa-Outside Tap je venkovní uzavírací ventil pro systém rozvodu
pitné vody. Kohout je umístìn na venkovní stranì, zatímco ventil je z dùvodu ochrany proti mrazu uvnitø
zdi. Venkovní kohout je vybaven odvzdušòovacím ventilem a zpìtným ventilem.
Voda a deš¤ová voda
Certifikace výrobku
• Testováno dle VP 648
• Integrovaný zpìtný ventil a odvzdušòovací ventil dle DIN 1988 èást
4 a DIN EN 1717
Materiály
Tìlo ventilu je vyrobeno z èerveného bronzu RG5 podle DIN 1705 (GCuSn5ZnPb), vložka ventilu je vyrobená z plastu, venkovní kohout je
vyroben z pochromované mosazi, ovládací koleèko je vyrobeno z
mosazi a plastu, trubka je vyrobena z mìdi s plastovým pláštìm
Maximální teplota média
90 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Svìtlost DN
15 mm
16
17
18
Velikost pøipojení
G3/4 inch
Pøipojení
vnìjší závit
Hodnoty Kvs
2,1
Další popis
Vhodné pøipojení, viz 'Pøipojení pro Alwa ventily'.
19
Alwa frost-vložka ventilu 130 - 500 mm
Objednací èísla
V4770X0015
Cena
2 589
Objednací èísla
V4780X0015
Cena
3 203
20
21
Alwa frost-vložka ventilu 130 - 800 mm
Pøíslušenství
Pochromované ukonèení se závitem
VA2412A015
295
Uzamykatelná hlavice s možností uzamèení
VA2412B015
919
Kompletní vložka ventilu 130 - 500 mm
VS1410A001
1 200
Kompletní vložka ventilu 130 - 800 mm
VS1410D001
1 732
Provozní èást ventilu Alwa frost
VS1410B001
2 524
Køíž pro montáž ventilu
VS1410C001
534
22
23
24
25
26
27
28
16-59
Regulaèní a uzavírací ventily Alwa
16
Alwa-UP, Podomítkový uzavírací ventil (V4600)
Podomítkový pøednastavitelný uzavírací ventil pro domácí rozvod pitné vody.Velmi tichý a testovaný
podle DVGW.vhodný pro hloubku instalace do 100mm, s nastavovací sadou (Pøíslušenství) do 220mm.
Závit ovládací hlavice oddìlen od protékajícího média, ochrana pøed úsadky vodního kamene. Lze
dodat rùzná provedení:
• jako Alwa-Up standardní verze
• jako Alwa-UP-KFR s integrovaným potrubním oddìlovaèem(otevírací tlak 10 mbar)
• jako Alwa-UP bez vložky ventilu pro instalaci vodomìru
Pro domácí rozvody vody
16
17
Materiály
18
19
20
Tvar tìlesa
pøímé
Pøednastavení
ano
Maximální teplota média
130 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Minimální vstupní tlak
10 mbar
Další popis
• Vhodná pøipojení viz.'Pøipojení pro Alwa-Ventily'.
• Ovládací hlavice a krytka mohou být objednány zvlᚤ.
Alwa-UP standardní provedení
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
15
20
20
25
32
15
20
20
25
32
15
15
20
25
32
21
22
23
24
25
26
Tìlo ventilu a všechny èásti pøicházející s vodou jsou z
koroziovzdorných materiálù èervený bronz, nerezocel a kompozit.
Velikost
pøipojení
inch
R1/2
R3/4
R1
R1 1/4
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Rozmìry pro
pøipojení
mm
–
–
–
–
15
18
22
28
35
15
18
22
28
35
15
18
22
28
35
Pøipojení
Hodnoty Kvs
Vestavìná
zpìtná klapka
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
šroubení Mapress
šroubení Mapress
šroubení Mapress
šroubení Mapress
šroubení Mapress
šroubení Sanpress
šroubení Sanpress
šroubení Sanpress
šroubení Sanpress
šroubení Sanpress
pájecí
pájecí
pájecí
pájecí
pájecí
3,35
4,6
8
14,8
3,35
4,6
4,6
8
14,8
3,35
4,6
4,6
8
14,8
3,35
3,35
4,6
8
14,8
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Pøipojení
Hodnoty Kvs
Vestavìná
zpìtná klapka
vnitøní závit
vnitøní závit
šroubení Mapress
šroubení Mapress
3,35
4,6
3,35
4,6
•
•
•
•
Objednací èísla
Cena
V4600Y0015
V4600Y0020
V4600Y0025
V4600Y0032
V4606Y0015
V4606Y0018
V4606Y0020
V4606Y0025
V4606Y0032
V4607Y0015
V4607Y0018
V4607Y0020
V4607Y0025
V4607Y0032
V4600S0015
V4600S0018
V4600S0020
V4600S0025
V4600S0032
1 280
1 521
2 078
3 031
2 587
2 622
2 789
3 610
4 956
1 823
1 823
1 947
2 701
4 038
1 215
1 258
1 457
2 039
2 949
Objednací èísla
Cena
V4700Y0015
V4700Y0020
V4706Y0015
V4706Y0018
1 515
1 709
2 900
2 939
Alwa-UP-KFR s integrovaným potrubním oddìlovaèem
Svìtlost DN
mm
15
20
15
20
27
Velikost
pøipojení
inch
R1/2
R3/4
–
–
Rozmìry pro
pøipojení
mm
–
–
15
18
28
16-60
www.honeywell.cz/acs
Regulaèní a uzavírací ventily Alwa
Svìtlost DN
mm
20
15
20
20
15
15
20
Velikost
pøipojení
inch
–
–
–
–
–
–
–
Rozmìry pro
pøipojení
mm
22
15
18
22
15
18
22
Pøipojení
Hodnoty Kvs
Vestavìná
zpìtná klapka
šroubení Mapress
šroubení Sanpress
šroubení Sanpress
šroubení Sanpress
pájecí
pájecí
pájecí
4,6
3,35
4,6
4,6
3,35
3,35
4,6
•
•
•
•
•
•
•
Pøipojení
Hodnoty Kvs
Vestavìná
zpìtná klapka
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
pájecí
pájecí
pájecí
pájecí
pájecí
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Objednací èísla
Cena
V4706Y0020
V4707Y0015
V4707Y0018
V4707Y0020
V4700S0015
V4700S0018
V4700S0020
3 105
2 094
2 138
2 245
1 679
1 566
1 679
Objednací èísla
Cena
V4605Y0015
V4605Y0020
V4605Y0025
V4605Y0032
V4605S0015
V4605S0018
V4605S0020
V4605S0025
V4605S0032
584
817
1 281
2 156
584
584
817
1 281
2 156
16
17
Alwa-UP bez ventilové vložky
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
15
15
20
25
32
Velikost
pøipojení
inch
R1/2
R3/4
R1
R1 1/4
–
–
–
–
–
Rozmìry pro
pøipojení
mm
–
–
–
–
15
18
22
28
35
18
19
20
21
Pøíslušenství:
Ovládací hlavice z akrylátového skla, s uchycením a modrým bodem,pro DN15 a DN25
VA2410A015
530
Ovládací hlavice z akrylátového skla, s uchycením a modrým bodem,pro DN32
VA2410A032
919
Ovládací hlavice z akrylátového skla, s uchycením a èerveným bodem,pro DN15 a DN25
VA2410B015
530
Ovládací hlavice z akrylátového skla, s uchycením a èerveným bodem,pro DN32
VA2410B032
919
Ovládací hlavice z pochromovaného plastu ABS, uchycením a krytem na zeï, s modrým a
èerveným bodem,pro DN15 a DN25
VA2410C015
530
Ovládací hlavice z pochromovaného plastu ABS, uchycením a krytem na zeï, s modrým a
èerveným bodem,pro DN32
VA2410C032
919
Krytka proti nepovolené manipulaci (místo ovládací hlavice), pro DN15 a DN25
VA2410D015
470
Krytka proti nepovolené manipulaci (místo ovládací hlavice), pro DN32
VA2410D032
850
Nastavovací sada pro instalaèní hloubku 220 mm, pro DN15 a DN20
VA2411A015
579
Nastavovací sada pro instalaèní hloubku 220 mm, pro DN25
VA2411A025
610
Nastavovací sada pro instalaèní hloubku 220 mm, pro DN32
VA2411A032
622
Montážní klíè pro instalaci vložky ventilu, délka 185 mm, pro všechny velikosti
VA8400A001
409
Montážní nástroj pro kryt proti nepovolené manipulaci
VA8400B001
344
Vložka ventilu Alwa-UP, pro DN15 a DN20
VS1403A015
608
Vložka ventilu Alwa-UP, pro DN25
VS1403A025
631
Vložka ventilu Alwa-UP, pro DN32
VS1403A032
926
Vložka ventilu Alwa-UP-KFR, pro DN15 a DN20
VS1404B015
784
Nástavec vložky ventilu pro instalaèní hloubku do 100 mm, pro DN10 a DN20
VS1405A015
378
Nástavec vložky ventilu pro instalaèní hloubku do 100 mm, pro DN25
VS1405A025
435
Nástavec vložky ventilu pro instalaèní hloubku do 100 mm, pro DN32
VS1405A032
468
Upínací jednotka
VA2410E015
361
22
23
24
25
Náhradní díly:
16-61
26
27
28
Regulaèní a uzavírací ventily Alwa
16
Alwa-KFR, Uzavírací ventil s integrovaným zpìtným ventilem (V4120)
Ventil Alwa-KFR se používá jako uzavíratelný ventil, který má integrovaný zpìtný ventil. Prùtok média
skrze ventil se uzavírá otoèením ruèního koleèka. Integrovaný zpìtný ventil s otevíracím tlakem <=10
mbar slouží k ochranì rozvodu vody. Ventily Alwa-KFR jsou dostupné v rùzných provedeních pro
pøipojení. Ventily Alwa-K-KFR jsou dodávané s vìtšími vnìjšími závity, které jsou vhodné pro pro
potrubní pøipojení. Ventil spoleènì s vypouštìcím adaptérem je vhodný pro vypuštìní systému.
Pro pitnou vodu.
16
17
18
19
20
21
Certifikace výrobku
Alwa-KFR jsou certifikovány dle DVGW pod registraèním oznaèením
NW-6130AS2114.
Materiály
Všechny souèásti, které pøicházejí do styku s vodou jsou vyrobeny z
èerveného bronzu, korozivzdorné oceli nebo plastu.
Tvar tìlesa
ve tvaru Y
Vestavìná zpìtná klapka
ano
Maximální teplota média
90 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Další popis
Vhodná doporuèení viz. 'Pøipojení pro ventily Alwa'.
Alwa-KFR s vnitøním závitem
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
50
Velikost pøipojení
inch
R1/2
R3/4
R1
R1 1/4
R1 1/2
R2
Rozmìry pro pøipojení
mm
–
–
–
–
–
–
Pøipojení
Hodnoty Kvs
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
5,1
10,6
17,1
29
35,1
64,5
Pøipojení
Hodnoty Kvs
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
5,1
10,6
17,1
29
35,1
64,5
88,5
129
Objednací èísla
Cena
V4120YY015
V4120YY020
V4120YY025
V4120YY032
V4120YY040
V4120YY050
1 229
1 258
1 711
2 015
2 401
2 936
Objednací èísla
Cena
Alwa-KFR s vnìjším závitem
22
23
24
25
26
27
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
50
65
80
Velikost pøipojení
inch
G3/4
G1
G1 1/4
G1 1/2
G1 3/4
G2 3/8
G3
G3 1/2
Rozmìry pro pøipojení
mm
–
–
–
–
–
–
–
–
V4120XX015
V4120XX020
V4120XX025
V4120XX032
V4120XX040
V4120XX050
V4120XX065
V4120XX080
1 043
1 137
1 427
1 969
3 273
3 051
15 260
18 181
Alwa-KFR s vnitøním závitem na vstupu a vnìjším závitem na výstupu
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
50
Velikost pøipojení
inch
R1/2+G3/4
R3/4+G1
R1+G1 1/4
R1 1/4+G1 1/2
R1 1/2+G1 3/4
R2+G2 3/8
Rozmìry pro pøipojení
mm
–
–
–
–
–
–
28
16-62
www.honeywell.cz/acs
Pøipojení
Hodnoty Kvs
vnitøní a vnìjší závit
vnitøní a vnìjší závit
vnitøní a vnìjší závit
vnitøní a vnìjší závit
vnitøní a vnìjší závit
vnitøní a vnìjší závit
5,1
10,6
17,1
29
35,1
64,5
Objednací èísla
Cena
V4120YX015
V4120YX020
V4120YX025
V4120YX032
V4120YX040
V4120YX050
1 045
1 161
1 388
1 978
2 197
3 102
Regulaèní a uzavírací ventily Alwa
Alwa-KFR s vypouštìním
Svìtlost DN
mm
15
20
Velikost pøipojení
inch
R1/2
R3/4
Rozmìry pro pøipojení
mm
Pøipojení
Hodnoty Kvs
vnitøní závit
vnitøní závit
5,1
10,6
Pøipojení
Hodnoty Kvs
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
5,1
10,6
17,1
29
35,1
64,5
Objednací èísla
Cena
V4119YX015
V4119YX020
1 550
1 848
Objednací èísla
Cena
V4120KK015
V4120KK020
V4120KK025
V4120KK032
V4120KK040
V4120KK050
1 077
1 166
1 432
2 099
2 298
3 043
Objednací èísla
Cena
16
Alwa-K-KFR s vnìjším závitem na pro plastové potrubí
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
50
Velikost pøipojení
inch
G1
G1 1/4
G1 1/2
G2
G2 1/4
G2 3/4
Rozmìry pro pøipojení
mm
Velikost pøipojení
inch
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Rozmìry pro pøipojení
mm
Pøipojení
Hodnoty Kvs
pøíruby
pøíruby
pøíruby
pøíruby
pøíruby
pøíruby
pøíruby
pøíruby
pøíruby
5,1
10,6
17,1
29
35,1
64,5
132
193
251
18
19
Alwa-F-KFR s pøírubami, DN15 to DN80 with blind plug, DN100 s uzavøeným tìlesem
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
50
65
80
100
17
V4120FF015
V4120FF020
V4120FF025
V4120FF032
V4120FF040
V4120FF050
V4120FF065
V4120FF080
V4120FF100
4 125
4 474
4 966
6 530
7 159
11 446
12 453
19 283
76 918
20
21
22
Náhradní díly
Vložka ventilu s integrovaným zpìtným ventilem dle DVGW, pro DN15
VS1401B015
757
Vložka ventilu s integrovaným zpìtným ventilem dle DVGW, pro DN20
VS1401B020
866
Vložka ventilu s integrovaným zpìtným ventilem dle DVGW, pro DN25
VS1401B025
1 334
Vložka ventilu s integrovaným zpìtným ventilem dle DVGW, pro DN32
VS1401B032
1 465
Vložka ventilu s integrovaným zpìtným ventilem dle DVGW, pro DN40
VS1401B040
1 821
Vložka ventilu s integrovaným zpìtným ventilem dle DVGW, pro DN50
VS1401B050
2 143
Vložka ventilu s integrovaným zpìtným ventilem dle DVGW, pro DN65 (otevírací tlak 150 mbar)
VS1401A065
7 131
Vložka ventilu s integrovaným zpìtným ventilem dle DVGW, pro DN80 (otevírací tlak 150 mbar)
VS1401A080
8 637
Ruèní koleèko, èervené, pro DN15 až DN20
VS2400B050
43
Ruèní koleèko, èervené, pro DN25 až DN50
VS2400B080
93
Ruèní koleèko, èervené, pro DN65 až DN80
VS2400B120
157
Vypouštìcí ventil, pro DN15, DN20 a DN25
VA3401A008
122
Vypouštìcí ventil, pro DN32, DN40, DN50, DN65 a DN80
VA3401A010
380
Izolaèní prùchodka, pro ventily DN15
VA2510C015
213
Izolaèní prùchodka, pro ventily DN20
VA2510C020
235
Izolaèní prùchodka, pro ventily DN25
VA2510C025
320
Izolaèní prùchodka, pro ventily DN32
VA2510C032
373
Izolaèní prùchodka, pro ventily DN40
VA2510C040
426
Izolaèní prùchodka, pro ventily DN50
VA2510C050
532
Vzorkovací ventil s pøipojením G1/4 pro ventily až do DN25
VA4250A008
371
Vzorkovací ventil s pøipojením G3/8 pro ventily od DN32 do DN80
VA4250A010
505
Pøíslušenství
16-63
23
24
25
26
27
28
Úpravny vody
Úpravny vody
16
KaltecSoft PW50, Úpravna vody
Uhlièitan vápenatý rozpuštìný ve vodì je užiteèný minerál, ale pokud se voda zahøeje, mùže zpùsobit
závažné problémy v domácích soustavách. Vytvoøí se pevná vrstva vodního kamene, zejména na
povrchu s vyšší teplotou. Tento vodní kámen snižuje tepelnou výkonnost soustavy a životnost drahých
zažízení. KaltecSoft je zkonstruován na cenovì výhodnou ochranu vaší vodní soustavy. KaltecSoft
kombinuje ovìøenou technologii výmìny iontù s nejmodernìjšími redukèními ventily. Regenerace je
regulována objemem, takže je zaruèena minimální spotøeba soli a vody. KaltecSoft je dostupný ve
tøech rùzných velikostech a má jednoduchou montáž i používání. Zabudovaná kombinace filtru FK06
chrání nejen KaltecSoft, ale i další zaøízení a vodní trubky proti korozi zpùsobené neèistotami ve vodì.
Dohromady se zabudovaným redukèním ventilem zvýší KaltecSoft životnost celé soustavy.
16
17
18
19
Materiály
Skøíòka z kvalitního plastu
Rozmìry pro pøipojení
25 mm
Teplota média
5 ... 30 oC
Maximální teplota okolí
40 oC
Maximální teplota média
30 oC
Maximální tlak
8 bar
Jmenovitý tlak
PN10
Další popis
20
• Zabraòuje tvorbì vodního kamene
• Zvyšuje výkonnost vybavení a ochraòuje zaøízení
• Snižuje úèty za mýdlo/detergenty až o 50%
• Plnì automatické øízení mìøidlem ušetøí vodu a sùl
• Zabudovaná kombinace filtru
• KaltecSoft je z výroby nastaven na noèní regeneraci
Objem nádrže 10 litrù
21
22
Rozmìry (VxŠxH)
mm; mm; mm
660; 310; 425
Objednací èísla
Rozmìry (VxŠxH)
mm; mm; mm
990; 310; 425
Objednací èísla
Rozmìry (VxŠxH)
mm; mm; mm
1120; 310; 425
Objednací èísla
PW50-AS
Cena
30 488
Objem nádrže 15 litrù
23
PW50-BS
Cena
30 879
Objem nádrže 20 litrù
24
25
26
27
28
16-64
www.honeywell.cz/acs
PW50-CS
Cena
31 291
Úpravny vody
KaltecCool PW60, Úpravna vody
Úpravna vody KaltecCool PW60 spolehlivì zabraòuje tvorbì vodního kamene a navíc zvyšuje pomìr
zdraví prospìšného hoøèíku ve vodì a tak zlepšuje úroveò bydlení. Ochranu proti korozi zajiš¤ují
stabilní ochranné vrstvy uvnitø trubek.
Tvrdost vody zùstává nezmìnìna a nežádoucí zvýšený obsah draslíku a sodíku jsou vìcí minulosti.
Zaøízení KaltecCool PW60 lze použít bez omezení na udržování v celém rozsahu tvrdosti vody. Ve volnì
nastavitelném režimu ozdravení (sanace) lze odstranit staré usazeniny bez nebezpeèí následující
koroze. Dokonce ani pokovené trubky nevyžadují fosfátový dávkovaè. Regenerace je dosažena
šetrným a prostøedky úsporným pøístupem, což výraznì pomáhá k ochranì životního prostøedí.
16
Rozmìry (VxŠxH)
660 mm; 310 mm; 425 mm
17
Materiály
Skøíòka z kvalitního plastu
Rozmìry pro pøipojení
25 mm
Teplota média
5 ... 30 oC
Maximální teplota okolí
40 oC
Maximální teplota média
30 oC
Maximální tlak
6 bar
Jmenovitý tlak
PN10
Další popis
18
• Vynikající úèinnost proti usazování vodního kamene
• Jednoduchý provoz
• Poslední generace úpraven vody: využitelné na pøívodu studené
vody do bojleru nebo na rozvod pitné vody v domácnosti
• Zlepšení kvality života - díky vyššímu obsahu zdraví prospìšnému
hoøèíku ve vodì
• Nedojde ke zvýšení koncentrace sodíku a draslíku
• Konstantní tvrdost vody
20
21
Pro rodinný dùm
Objednací èísla
PW60-A
Cena
41 097
Objednací èísla
PW60-B
Cena
43 857
Pro rodinné domy se dvìma až tøemi byty
22
23
Pøíslušenství
Doplòovací balení: Hoøèík pro KaltecCool PW60A/B (2 tašky po 25 kg)
19
VC51-A
1 354
24
25
26
27
28
16-65
Úpravny vody
16
KaltecSoft KS10S, Úpravna vody
16
Oxid vápenatý rozpuštìný ve vodì je opodstatnìný minerál, ale na druhou stranu mùže zpùsobit
závažné problémy pøi ohøevu vody v domácích instalacích. Díky tomuto prvku a koncentraci mohou
vznikat v rozvodech vody usazeniny s vodním kamenem. Vodní kámen pak snižuje životnost zásobníkù
vody, ohøívaèù a dalších zaøízení. Úpravna vody KaltecSoft KS10S je speciálnì konstruovaná jako
zaøízení pro ochranu rozvodù vody ve vašem domì.
Úpravna vody KaltecSoft kombinuje osvìdèenou technologii výmìny iontù s funkcí øídicího ventilu.
Regenerace je objemovì øízená tak, aby docházelo k minimální spotøebì vody a soli. Úpravna vody se
dodává ve dvou provedeních a je velice jednoduché ji nainstalovat.
17
Certifikace výrobku
Schválení dle DVGW
• Provedeny testy dle EN 14743
Napájení
230 Vac; - VA
Materiály
Nádrž z kvalitního syntetického materiálu
Krytí
IP22
Rozmìry pro pøipojení
25 mm
Maximální teplota okolí
40 oC
Maximální teplota média
40 oC
Maximální tlak
8,5 bar
18
19
20
Jmenovitý tlak
PN10
Max. prùtok
3,2 m3/h
Další popis
Pomìrové obohacování soli - Pøed každou regenerací zkontroluje
zaøízení spotøebované množství vody a odpovídajícím zpùsobem
regeneruje.
• Automatické nastavení kapacity - V závislosti na spotøebì vody
zvolí zaøízení optimální úroveò výkonu.
• Tichý provoz
• Jednoduchá instalace
21
Aplikace pro 1-3 rodiny
22
23
Rozmìry (VxŠxH)
mm; mm; mm
670; 550; 300
Objednací èísla
Rozmìry (VxŠxH)
mm; mm; mm
1100; 550; 300
Objednací èísla
KS10S-30
Cena
39 680
Aplikace pro 4-8 rodin
24
Cena
KS10S-60
55 070
OFV10S-A
6 176
Pøíslušenství
Ventil s nastavením obtoku
25
26
27
28
16-66
www.honeywell.cz/acs
Úpravny vody
HabeDos DC76 Dávkovací stanice pro úpravu vody
Dávkovací stanice HabeDos DC76 jsou urèené pro snížení výskytu koroze v potrubí na pitnou vodu.
Mohou být též použity na obnovu zrezavìlého potrubí. Dávkovací stanice HabeDos funguje jako
ochrana proti korozi tak, že vytvoøí ochrannou vrstvu uvnitø potrubí a tím zabrání rezavìní. Navíc
znemožní vyluèování vodního kamene, vodní kámen se odstraní rozpuštìním do vytékající horké vody.
Tím je celá soustava ochránìna pøed korozí a usazováním vodního kamene. Tímto se sníží poruchovost
systému a zužování trubek na minimum a prodlouží se životnost soustavy.
Certifikace výrobku
Certifikace DIN/DVGW
Napájení
230/24 Vac; 10 VA
Materiály
Kryt z kvalitního syntetického materiálu
Krytí
IP 54
Teplota média
5 ... 30 oC
Maximální teplota okolí
40 oC
Maximální teplota média
30 oC
Maximální tlak
10 bar
Èíslo certifikátu
DW-9111BM0075
Další popis
16
17
18
• Elektronické øízení s pøesným dávkováním v ovládacím rozsahu
• Indikace funkce pomocí LED a akustických signálù
• Komponenty, které jsou v kontaktu s vodou odpovídají pøíslušným
normám
• Jednoduchá instalace a údržba
• Jednoduchá instalace bez nutnosti dalšího nastavení
19
20
S nasávací trubkou
Rozmìry pro pøipojení
mm
25
40
Objednací èísla
DC76-1A
DC76-11/2A
Cena
26 667
45 299
22
Pøíslušenství
Dávkovací náplò, 10 kg kanystr s minerálními látkami. Úèinné pro
úpravu vody pøibližnì 90 m3 .
21
VC76-A
1 728
23
24
25
26
27
28
16-67
Úpravny vody
16
Úpravna vody VE300 pro zmìkèení vody urèená do otopných systémù
Jednotka VE300 je urèená pro zmìkèení vody v systémech vytápìní. Díky této jednotce dochází
odstranìní usazování vápníku v otopných systémech. Tato jednotka je vhodná v kombinaci s
napouštìcí soustavou NK300.
Vápník rozpuštìný ve vodì je užiteèný minerál, ale pokud se voda zahøeje, mùže zpùsobit závažné
problémy v domácích soustavách. Vytvoøí se pevná vrstva vodního kamene, zejména na povrchu s
vyšší teplotou. Tento vodní kámen snižuje tepelnou výkonnost soustavy a životnost drahých zažízení.
Jednotka VE300 zabraòuje usazování vápníku a tím vzniku vodního kamene v otopných soustavách.
16
17
Rozmìry pro pøipojení
15 mm
Maximální teplota okolí
30 oC
Maximální tlak
6 bar
Další popis
Jednotka obsahuje integrovaný mìøiè spotøeby vody
• Zabraòuje tvorbì vodního kamene v otopných soustavách
• Zvyšuje výkonnost vybavení a ochraòuje zaøízení
• Jednotka je vhodná v kombinaci s napouštìcí soustavou NK300
18
Jednotka pro zmìkèení vody
19
Objednací èísla
VE300-1/2A
Cena
5 026
2192900
2 179
P300-S
1 953
P300-L
4 530
Uzavírací ventil
20
Uzavírací ventil s pøipojením 1/2"
Nádobka 0,75l
21
Nádobka 0,75l (uvnitø probíhá iontová výmìna)
Nádobka 3,5l
Nádobka 3,5l (uvnitø probíhá iontová výmìna)
22
Adaptér
Adaptér pro pøipojení jednotky VE300 k potrubí 3/4"
23
24
25
26
27
28
16-68
www.honeywell.cz/acs
AD300-1/2
812
Prùmyslové vodní regulaèní armatury
Prùmyslové vodní regulaèní armatury
Strana
17-2
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Prùmyslové vodní regulaèní armatury
Prùmyslové vodní regulaèní armatury
16
Ventil pro udržování tlaku, DH300
Ventily pro udržování tlaku DH300 jsou regulátory, které jsou ovládány od tlaku na vstupní stranì.
Jsou používány kdekoliv je nutné udržet vstupní tlak na specifické hodnotì, napøíklad omezení tlaku
na vstupní èásti potrubní sítì, nebo omezení tlaku mezi potrubní sítí a rozvodnými místy.Pro své
kompaktní provedení jsou vhodné zejména pro umístìní v armaturních komorách. V rámci své
specifikace jsou vhodné pro prùmyslové a vodohospodáøské aplikace.
16
17
18
Médium
Voda
Materiál tìlesa
odstøedivì odlévaná litina GGG40
Povrchová úprava tìlesa
práškový povlak
Pøipojení
pøíruby
Maximální teplota média
80 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Minimální vstupní tlak
0,7 bar
Rozsah nastavení
spínacího tlaku
1 ... 12 bar
Další popis
19
20
• Pøíznivá prùtoková charakteristika
• Vysoká pøesnost regulace
• Povrch ošetøen práškovì naneseným nátìrem - na vnitøní i vnìjší
stranì.Použitý materiál je fyziologicky a toxikologicky nezávadný
• Obsahuje ovládací okruh a kulové ventily
• Vymìnitelné sedlo ventilu
Pøíruby, PN 16, ISO 2084; PN 25, ISO 2441 na vyžádání
Svìtlost DN
mm
50
65
80
100
150
200
250
300
350
400
450
21
22
23
24
Kapacita prùtoku Kvs
43
43
103
167
407
676
1160
1600
1600
3300
3300
Objednací èísla
DH300-50A
DH300-65A
DH300-80A
DH300-100A
DH300-150A
DH300-200A
DH300-250A
DH300-300A
DH300-350A
DH300-400A
DH300-450A
Cena
46 997
53 168
61 713
66 935
123 426
180 392
303 818
417 749
607 635
968 419
1 433 639
Náhradní díly:
Manometr
25
26
27
28
17-2
www.honeywell.cz/acs
M07M-A16
411
Prùmyslové vodní regulaèní armatury
Regulátor tlaku, DR300
Regulátory tlaku DR300 chrání zaøízení, která jsou umístìná v systémech za nimi proti pøíliš vysokému
tlaku. Používají se v pøípadech, kdy kapacity pøímoèinných regulátorù není dostateèná. Pro své
kompaktní provedení jsou vhodné pro použití v omezených prostorech napø. v armaturních komorách.
Použitím regulátoru tlaku je zabránìno pøípadným škodám od navýšení tlaku a snížena spotøeba vody.
Hodnota nastaveného tlaku zùstává konstantní i pøi kolísání vstupního tlaku. Snížení provozního tlaku
a udržení na konstantní úrovni snižuje hladinu hluku v instalaci.
Médium
16
Voda
Materiál tìlesa
odstøedivì odlévaná litina GGG40
Povrchová úprava tìlesa
práškový povlak
Pøipojení
pøíruby
Maximální teplota média
80 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Minimální vstupní tlak
0,7 bar
Rozsah nastavení
spínacího tlaku
1 ... 12 bar
Další popis
17
18
• Pøíznivá prùtoková charakteristika
• Vysoká pøesnost regulace
• Povrch ošetøen práškovì naneseným nátìrem - na vnitøní i vnìjší
stranì.Použitý materiál je fyziologicky a toxikologicky nezávadný
• Obsahuje ovládací okruh a kulové ventily
• Není nutný externí zdroj energie
19
20
Pøíruby, PN 16, ISO 2084
Svìtlost DN
mm
50
65
80
100
150
200
250
300
350
400
450
Kapacita prùtoku Kvs
43
43
103
167
407
676
1160
1600
1600
3300
3300
Objednací èísla
DR300-50A
DR300-65A
DR300-80A
DR300-100A
DR300-150A
DR300-200A
DR300-250A
DR300-300A
DR300-350A
DR300-400A
DR300-450A
Cena
46 369
52 410
62 503
69 347
115 614
170 898
284 829
427 243
607 635
958 926
1 414 650
21
22
23
24
25
26
27
28
17-3
Prùmyslové vodní regulaèní armatury
16
Napouštìcí ventil, FV300
Napouštìcí ventil FV300 mùže být používán v rozvodech vody v prùmyslových i jiných aplikacích pøi
napouštìní nádrží, vodojemù a cisteren.Plnìní je øízeno dopravovaným médiem pomocí plovákového
ventilu a impulzního potrubí. FV300 je øízen regulaèním (pilotním) ventilem, na kterém mùžeme nastavit
rùzné hodnoty úrovnì napouštìné vody pro otevøení a uzavøení ventilu.
16
Médium
17
18
Materiál tìlesa
odstøedivì odlévaná litina GGG40
Povrchová úprava tìlesa
práškový povlak
Pøipojení
pøíruby
Maximální teplota média
80 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Další popis
Rozdíl hladin pro spínání 5 - 160 cm s regulaèním (pilotním) ventilem
70-550 nebo 5 - 40 cm s regulaèním (pilotním) ventilem 70-610.
regulaèní (pilotní ventil se objednávají samostatnì. Minimální vstupní
tlak 0.7 bar + tlak od geodetické výšky impulzního potrubí.
• Pøíznivá prùtoková charakteristika
• Nízká hmotnost a kompaktní konstrukce
• Povrch ošetøen práškovì naneseným nátìrem - na vnitøní i vnìjší
stranì.Použitý materiál je fyziologicky a toxikologicky nezávadný
• Obsahuje ovládací okruh a kulové ventily
19
20
Voda
Tìleso s pøírubovým pøipojením, PN 16; PN 25 na vyžádání
Svìtlost DN
mm
50
65
80
100
150
200
250
300
350
400
450
21
22
23
24
25
26
27
28
17-4
www.honeywell.cz/acs
Kapacita prùtoku Kvs
43
43
103
167
407
676
1160
1600
1600
3300
3300
Objednací èísla
FV300-50A
FV300-65A
FV300-80A
FV300-100A
FV300-150A
FV300-200A
FV300-250A
FV300-300A
FV300-350A
FV300-400A
FV300-450A
Cena
39 141
44 600
54 973
60 692
118 049
167 694
277 969
407 471
589 809
955 578
1 412 514
Prùmyslové vodní regulaèní armatury
Magnetický solenoidový ventil, MV300
Magnetické solenoidové ventily MV300 jsou pøevážnì používany jako uzavírací.Jsou ovládány
integrovaným magmetickým solenoidovým ventilem. Pro své kompaktní provedení jsou vhodné pro
umístìní v omezených prostorech napø. armaturních komorách. V rámci své specifikace mohou být
použity pro prùmyslová a vodohodpodáøská zaøízení.
Médium
Voda
Materiál tìlesa
odstøedivì odlévaná litina GGG40
Povrchová úprava tìlesa
práškový povlak
Pøipojení
pøíruby
Maximální teplota média
80 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Minimální vstupní tlak
0,7 bar
Další popis
16
17
• Pøíznivá prùtoková charakteristika
• Není nutné další pøipojení impulsního potrubí
• Povrch ošetøen práškovì naneseným nátìrem - na vnitøní i vnìjší
stranì.Použitý materiál je fyziologicky a toxikologicky nezávadný
• Obsahuje ovládací okruh a kulové ventily
18
19
Pøíruby, PN 16, ISO 2084, Magnetický solenoidový regulaèní (pilotní) ventil 230 V/50 Hz bez proudu
uzavøen; PN 25, ISO 2441 na vyžádání
Svìtlost DN
mm
50
65
80
100
150
200
250
300
350
400
450
Kapacita prùtoku Kvs
43
43
103
167
407
676
1160
1600
1600
3300
3300
Objednací èísla
MV300-50A
MV300-65A
MV300-80A
MV300-100A
MV300-150A
MV300-200A
MV300-250A
MV300-300A
MV300-350A
MV300-400A
MV300-450A
Cena
47 662
53 168
60 764
66 461
118 679
180 392
280 082
408 255
607 635
977 913
1 443 133
20
21
22
23
24
25
26
27
28
17-5
Prùmyslové vodní regulaèní armatury
16
Øídící ventil èerpadla, PS300
Ventil PS300 je používán jako ochranný ventil sytémech zvyšování tlaku pro zajištìní bezrázového
zapínání a vypínání èerpadel.
Médium
16
17
Materiál tìlesa
odstøedivì odlévaná litina GGG40
Povrchová úprava tìlesa
práškový povlak
Pøipojení
pøíruby
Maximální teplota média
80 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Minimální vstupní tlak
0,7 bar
Další popis
18
19
Voda
• Pøíznivá prùtoková charakteristika
• Nízká hmotnost a kompaktní konstrukce
• Povrch ošetøen práškovì naneseným nátìrem - na vnitøní i vnìjší
stranì.Použitý materiál je fyziologicky a toxikologicky nezávadný
• Obsahuje ovládací okruh a kulové ventily
Tìleso s pøírubovým pøipojením, PN 16, ISO 7005, EN 1092-2; PN 25 na vyžádání
Svìtlost DN
mm
50
65
80
100
150
200
250
300
350
400
450
20
21
22
23
24
25
26
27
28
17-6
www.honeywell.cz/acs
Kapacita prùtoku Kvs
43
43
103
167
407
676
1160
1600
1600
3300
3300
Objednací èísla
PS300-50A
PS300-65A
PS300-80A
PS300-100A
PS300-150A
PS300-200A
PS300-250A
PS300-300A
PS300-350A
PS300-400A
PS300-450A
Cena
82 601
92 095
99 691
108 235
164 252
218 369
341 795
465 221
645 612
1 015 890
1 471 615
Prùmyslové vodní regulaèní armatury
Regulátor prùtoku, VR300
Regulátor prùtoku VR300 (nazývaný také ventil omezující prùtok) udržuje konstantní prùtoèné množství
nezávisle na kolísání vstupního tlaku a nárùstu prùtoku. Chrání napøíklad èerpadla proti pøetížení nebo
reguluje celkový provozní stav potrubní sítì.
16
Médium
Voda
Materiál tìlesa
odstøedivì odlévaná litina GGG40
Povrchová úprava tìlesa
práškový povlak
Pøipojení
pøíruby
Maximální teplota média
80 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Minimální vstupní tlak
0,7 bar
Další popis
17
• Pøíznivá prùtoková charakteristika
• Vysoká pøesnost regulace
• Povrch ošetøen práškovì naneseným nátìrem - na vnitøní i vnìjší
stranì.Použitý materiál je fyziologicky a toxikologicky nezávadný
• Obsahuje ovládací okruh a kulové ventily
18
19
Tìleso s pøírubovým pøipojením, PN 16, ISO 7005, EN 1092-2; PN 25 na vyžádání
Svìtlost DN
mm
50
65
80
100
150
200
250
300
350
400
450
Kapacita prùtoku Kvs
43
43
103
167
407
676
1160
1600
1600
3300
3300
Objednací èísla
VR300-50A
VR300-65A
VR300-80A
VR300-100A
VR300-150A
VR300-200A
VR300-250A
VR300-300A
VR300-350A
VR300-400A
VR300-450A
Cena
68 359
74 056
81 652
87 349
143 365
199 381
308 564
436 738
617 129
992 154
1 452 627
20
21
22
23
24
25
26
27
28
17-7
17-8
www.honeywell.cz/acs
Frekvenèní mìnièe
Frekvenèní mìnièe
Pøíslušenství
Strana
18-2
18-6
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Frekvenèní mìnièe
Frekvenèní mìnièe
16
SmartDrive Compact - Frekvenèní mìnièe 0,37..5,5kW, IP20
Frekvenèní mìnièe pro indukèní motory s vestavìným RFI filtrem. Splòuje všechny požadavky EMC a
LVD.
Frekvenèní mìnièe SmartDrive Compact jsou mìnièe kompaktní velikosti s jednoduchým ovládáním.
Výrobek mùže být použit v rùzných aplikacích vyžadující jednoduchý software urèený jednak pro
promìnný moment (aplikace HVAC) a konstatní moment (motory v prùmyslových prostøedích).
16
Hlavní rysy
17
18
19
20
21
22
Série
SmartDrive Compact
RFI-filtr
integrované
Výstupní frekvence
0 ... 320 Hz
Frekvenèní rozlišení
0,01 Hz
Sériová komunikace
Modbus RTU
Odolnost
Splòuje všechny EMC požadavky
Vyzaøování
EN61800-3 (kategorie C2), C-Tick
Bezpeènost
EN50178, EN60204-1, EN60950, IEC61800-5, CE, UL, cUL
Stupeò krytí
IP20
Více informací
http://inverter.ecc.emea.honeywell.com
23
24
25
26
27
28
18-2
• Pøíruèka pro rychlý start
• Integrovaný RFI filtr
• Flexibilní montáž pomocí šroubù nebo na DIN lištu
• Kompaktní velikost
• Software je pøizpùsobený pro typické HVAC aplikace
• Maximální okolní teplota 50 oC; (40 oC pro COMP230-2P2-20 a
COMP400-5P5-20)
• Jednoduchý software
• Uložení parametrù i v pøípadì, že frekvenèní mìniè není napájený,
pomocí pøíslušenství COMP-LOADER
• Konfigurovatelné vstupy a výstupy
• Vstupy/Výstupy: 2 analogové vstupy (1 napì¤ový + 1 proudový), 6
digitálních vstupù, 3 digitální výstupy (2 relé + 1 otevøený kolektor),
1 analogový výstup (mA) a Modbus RTU
www.honeywell.cz/acs
Frekvenèní mìnièe
208..240V, 1 fáze
Napìtí
230V
230V
230V
230V
230V
Nízká zátìž
(Ventilátory/
èerpadla)
kW
0,37
0,75
1,1
1,5
2,2
Nízkozátìžový
proud I
Velká zátìž
(motory)
Velkozátìžový
proud I
Brzdový
støídaè
1 fázový
vstup
3 fázový
vstup
A
2,4
3,7
4,8
7
9,6
kW
0,37
0,75
1,1
1,5
2,2
A
2,4
3,7
4,8
7
9,6
–
–
–
–
–
•
•
•
•
•
–
–
–
–
–
Nízkozátìžový
proud I
Velká zátìž
(motory)
Velkozátìžový
proud I
Brzdový
støídaè
1 fázový
vstup
3 fázový
vstup
A
1,9
2,4
3,3
4,3
5,6
7,6
9
12
kW
0,55
0,75
1,1
1,5
2,2
3
4
5,5
A
1,9
2,4
3,3
4,3
5,6
7,6
9
12
–
–
–
integrované
integrované
integrované
integrované
integrované
–
–
–
–
–
–
–
–
•
•
•
•
•
•
•
•
Objednací èísla
COMP230-P37-20
COMP230-P75-20
COMP230-1P1-20
COMP230-1P5-20
COMP230-2P2-20
Cena
5 402
6 539
7 563
8 473
10 008
16
17
380..480V, 3 fáze
Napìtí
400V
400V
400V
400V
400V
400V
400V
400V
Nízká zátìž
(Ventilátory/
èerpadla)
kW
0,55
0,75
1,1
1,5
2,2
3
4
5,5
Objednací èísla
COMP400-P55-20
COMP400-P75-20
COMP400-1P1-20
COMP400-1P5-20
COMP400-2P2-20
COMP400-3P0-20
COMP400-4P0-20
COMP400-5P5-20
Cena
18
7 506
8 069
9 257
10 759
12 447
14 074
15 950
18 828
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
18-3
Frekvenèní mìnièe
16
NXL HVAC - Frekvenèní mìnièe 1,1..30kW, IP21/IP54
Regulátory otáèek pro indukèní motory s vestavìnými RFI filtry. Splòuje všechny požadavky EMC a
LVD.
Frekvenèní mìnièe Honeywell jsou vhodné pro aplikace všech typù zátìží. Pro øízení èerpadel,
ventilátorù a systémù pro klimatizaci se obvykle využívají nízkozátìžové frekvenèní mìnièe. Pro
prùmyslové aplikace se obvykle využívají frekvenèní mìnièe pro velké zátìže.
16
Hlavní rysy
17
18
19
20
21
Série
NXL HVAC
RFI-filtr
integrované
Brzdový støídaè
integrované
Napìtí
400V
Výstupní frekvence
0 ... 320 Hz
Frekvenèní rozlišení
0,01 Hz
Sériová komunikace
Modbus RTU jako standard; volitelné: LonWorks, Profibus DP,
BACnet, Ethernet (Mobus/TCP), N2, DeviceNet, CANopen
Odolnost
Splòuje všechny EMC požadavky
Vyzaøování
EN61800-3 (IP21: category C2, IP54: category C1)
Bezpeènost
EN50178, EN60204-1, EN60950, IEC61800-5, CE, UL, cUL
1 fázový vstup
ne
3 fázový vstup
ano
Více informací
http://inverter.ecc.emea.honeywell.com
22
23
24
25
26
27
28
18-4
• Software je pøizpùsobený pro typické HVAC aplikace
• Pøíruèka pro rychlý start
• Optimalizované vstupy/výstupy vèetnì vstupu na termistor
• Konfigurovatelné vstupy/výstupy; 1 volný slot
• Vstupy/výstupy: 2 analogové vstupy, 6 digitálních vstupù, 2 relé, 1
vstup pro termistor, 1 analogový výstup
www.honeywell.cz/acs
Frekvenèní mìnièe
IP21
Stupeò
krytí
IP21
IP21
IP21
IP21
IP21
IP21
IP21
IP21
IP21
IP21
IP21
IP21
Nízká zátìž
(Ventilátory/
èerpadla)
kW
1,1
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
11
15
18,5
22
30
Nízkozátìžový
proud I
Velká zátìž
(motory)
Velkozátìžový
proud I
A
3,3
4,3
5,6
7,6
9
12
16
23
31
38
46
61
kW
0,75
1,1
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
11
15
18,5
22
A
2,2
3,3
4,3
5,6
7,6
9
12
16
23
31
38
46
Nízká zátìž
(Ventilátory/
èerpadla)
kW
1,1
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
11
15
18,5
22
30
Nízkozátìžový
proud I
Velká zátìž
(motory)
Velkozátìžový
proud I
A
3,3
4,3
5,6
7,6
9
12
16
23
31
38
46
61
kW
0,75
1,1
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
11
15
18,5
22
A
2,2
3,3
4,3
5,6
7,6
9
12
16
23
31
38
46
Objednací èísla
HVAC03C2
HVAC04C2
HVAC05C2
HVAC07C2
HVAC09C2
HVAC12C2
HVAC16C2
HVAC23C2
HVAC31C2
HVAC38C2
HVAC46C2
HVAC61C2
Cena
11 267
12 727
15 387
17 702
19 891
22 018
22 518
31 838
40 595
45 286
54 544
61 675
16
17
18
19
IP54
Stupeò
krytí
IP54
IP54
IP54
IP54
IP54
IP54
IP54
IP54
IP54
IP54
IP54
IP54
Objednací èísla
Cena
20
HVAC03C5
HVAC04C5
HVAC05C5
HVAC07C5
HVAC09C5
HVAC12C5
HVAC16C5
HVAC23C5
HVAC31C5
HVAC38C5
HVAC46C5
HVAC61C5
13 894
15 120
17 952
20 204
22 456
24 457
26 396
35 716
44 286
51 166
60 298
67 304
21
22
23
24
25
26
27
28
18-5
Pøíslušenství
Pøíslušenství
16
Náhradní díly a pøíslušenství pro frekvenèní mìnièe
Vstupy a výstupy frekvenèních mìnièù Honeywell mohou být jednoduše konfigurovatelné pøidáním
zásuvných volitelných desek. Tyto volitelné desky jsou vytvoøeny pro jednoduchou instalaci a
automaticky rozpoznávané softwarem.
NXL/NXS zásuvné desky
16
Popis výrobku
RS485 (Modbus/N2)
LonWorks
DeviceNet
17
Objednací èísla
NXOPTC2
NXOPTC4
NXOPTC7
Cena
3 578
6 461
6 461
Objednací èísla
NXOPTA1
NXOPTA3
Cena
1 916
1 423
Objednací èísla
NXLPANRS
Cena
1 868
Objednací èísla
NXLPANC
Cena
1 109
Objednací èísla
NXPANA
Cena
2 510
Objednací èísla
NXIP54FR4
Cena
3 065
NXIP54FR5
4 269
NXIP54FR6
6 349
NXS vstupnì/výstupní moduly
18
Popis výrobku
Standard NXS Slot A board: 6 DI, 1 DO (otevøený kolektor), 2 AI, 1 AO
Standard NXS Slot B board: 2 relé, 1 termistor
19
NXL/NXS nástroje a kabely pro pøipojení do PC
Popis výrobku
NXL RS232 adaptér (pro pøipojení do PC)
20
21
NXL displeje
Popis výrobku
NXL standardní 7-segmentový displej
22
23
24
NXS displeje
Popis výrobku
NXS standardní alfanumerický panel
25
NXL HVAC/NXS sada pro rozšíøení krytí z IP21 na IP54
Popis výrobku
IP54 sada pro FM NXL HVAC/NXS velikost 4 (HVAC03-HVAC12, NXS0003NXS0012)
IP54 sada pro FM NXL HVAC/NXS velikost 5 (HVAC16-HVAC31, NXS0016NXS0031)
IP54 sada pro FM NXL HVAC/NXS velikost 6 (HVAC38-HVAC61, NXS0038NXS0061)
26
27
28
18-6
www.honeywell.cz/acs
Reklamaèní øád
1. Všeobecné ustanovení a vymezení pojmù
2
3
4
Tento reklamaèní øád je zpracován dle Obchodního zákoníku, upravuje zpùsob a
základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnìní nároku ze záruky.
Prodávající: Honeywell, spol. s r.o., V Parku 2236/18, 148 00 Praha 4, IÈO: 46353739
Kupující: je subjekt, který má s prodávajícím uzavøenou Rámcovou kupní smlouvu nebo
jinou formu smluvního vztahu.
2. Délka záruky
Záruèní doba zaèíná dnem pøevzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na faktuøe.
Faktura zároveò slouží jako záruèní list na všechno zboží u nás zakoupené. Záruèní doba
je stanovena na 24 mìsícù, nejdéle však 30 mìsícù od data výroby (viz. ètyømístný DATA
CODE na výrobku). Vyjímku mùže tvoøit zboží prodávané ve speciálních akcích.
3. Záruèní podmínky
Záruku lze uplatnit v následujících pøípadech:
5
6
7
8
• v pøípadì, že se po pøevzetí zboží (uvedení do provozu) kupujícím vyskytnou v záruèní dobì vady
zboží. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží pøi pøevzetí a za materiálové nebo výrobní vady,
které se vyskytnou po pøevzetí v záruèní dobì.
Záruku nelze uplatnit v následujících pøípadech:
• vypršela u reklamovaného zboží záruèní doba pøede dnem uplatnìní
• vada vznikla nedodržením pokynù stanovených výrobcem
• vada vznikla provedením neoprávnìného zásahu do zboží èi jiných úprav bez svolení výrobce
• vada vznikla zapojením do elektrické sítì neodpovídající pøíslušné normì
• zboží bylo poškozeno živly
• u položek, které jsou dodávány se zbožím nebo softwarem jako preventivní ochranné prostøedky
nebo které jsou aplikované èi nainstalované pro ochranné úèely
• opotøebení zboží pøimìøené dobì a zpùsobu jeho používání
• pøipojení nebo užívání zboží nebo softwaru s jakýmkoli nekompatibilním zbožím, softwarem èi
pøídavnými zaøízeními
4. Vyøízení reklamace
9
10
11
12
13
Místem uplatnìní reklamace je urèená provozovna prodávajícího. Pøi zasílání výrobku k
reklamaci poštou nebo pøepravní službou si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby
zboží bylo zabaleno do vhodného a dostateènì chránícího obalového materiálu,
vyhovujícího nárokùm pøepravy. K reklamovanému výrobku je nutno pøiložit vyplnìný
reklamaèní protokol se všemi náležitostmi. Tento reklamaèní protokol je dostupný na
našich internetových stránkách www.honeywell.cz/home/. Bez tohoto øádnì
vyplnìného protokolu bude zboží vráceno zpìt na náklady kupujícího. Reklamace bude
vyøízena bez zbyteèného odkladu do 30-ti kalendáøních dnù ode dne doruèení
reklamace. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o provedení opravy,
pøípadnì o výmìnì vadného zboží za nový výrobek. Pro pøípad zamítnuté reklamace
prodávající spotøebiteli vydá písemné zdùvodnìní tohoto zamítnutí.
5. Závìreèné ustanovení
Tento reklamaèní øád nabývá úèinnosti dnem 1. 4. 2010 Zmìny reklamaèního øádu
vyhrazeny. Na ostatní blíže nespecifikované události se vztahují Všeobecné obchodní
podmínky spoleènosti Honeywell s.r.o., které jsou vystaveny na internetových stránkách
http://www.honeywell.cz/home/Odb.clanky/CZ_VOP.pdf/.
14
18-7
18-8
www.honeywell.cz/acs
Honeywell s.r.o.
Environmental Controls
V Parku 2326/18
148 00, Praha 4, Česká Republika
Tel: +420 242 442 111
Fax: + 420 242 442 282
www.honeywell.cz
Kancelář Morava:
Jiřího z Poděbrad 29, Šumperk 787 01
Tel./fax: +420 583 211 40
Technické změny vyhrazeny © Honeywell 2010
Honeywell

Podobné dokumenty

Výrobky pro vytápění Vodní výrobky Systémy pro

Výrobky pro vytápění Vodní výrobky Systémy pro Hlavním cílem naší práce zùstává trvalá podpora a spokojenost našich zákazníkù. V pøípadì jakýchkoliv nejasností, podnìtù, èi problémù se na nás obra¤te telefonicky, osobnì nebo emailem na kontakte...

Více

Výrobky pro vytápění Vodní výrobky Systémy pro

Výrobky pro vytápění Vodní výrobky Systémy pro regulace, vytápìní a voda“ se otevøe nové okno s našimi

Více

Termostatické hlavice, ventily a šroubení DESIGN

Termostatické hlavice, ventily a šroubení DESIGN • Ventily a šroubení se závitovým pøipojením • Pøednastavitelné • Rychlá instlace

Více

Regulace Vytápění Voda

Regulace Vytápění Voda Kompletní øada mìøièù spotøeby energií i vodomìrù

Více

Ceník 2015 - Honeywell CZ

Ceník 2015 - Honeywell CZ • Zamezuje mikrobiální kontaminaci pitné vody díky hygienické separaci pitné vody od kontaminované

Více

Novinky - Honeywell CZ

Novinky - Honeywell CZ • Signalizace zapnutí zdroje tepla

Více

Elektromagnetické ventily pro paliva

Elektromagnetické ventily pro paliva nafta, olej (max. viskozita 37 c St.) a všechna plynná a kapalná média, která nenapadají pou;ité materiály tìleso - dural; vnitøní èásti - nerez povlakovaná teflonem, tìsnìní - VITON -20 a; +60°C

Více

Kontakty - Honeywell CZ

Kontakty - Honeywell CZ V Parku 2326/18 148 00, Praha 4 Tel.: +420 242 442 111 www.honeywell.cz/building Adresa Slovensko: Honeywell s.r.o. Mlýnské Nivy 71 82105, Bratislava 2 Tel.: +421 2 322 622 11

Více

prevence kriminality v letech 2008

prevence kriminality v letech 2008 Ve druhé polovině dvacátého století došlo ve vývoji obyvatelstva města k nejdynamičtějšímu růstu, v této době vzrostl počet obyvatel města o 73 %. Prudký nárůst počtu obyvatel města souvisí zejména...

Více