M Ě S T A K U T N Á H O R A 2016

Transkript

M Ě S T A K U T N Á H O R A 2016
SCHVÁLENÝ ROZPOČET
MĚSTA
K U T N Á
N A
H O R A
ROK
2016
Odkaz na internetové stránky: www.mu.kutnahora.cz - Hospodaření města
Stránka 1 z 13
Příjmy v tisících Kč
shválený rozpočtová skladba
rozpočet
správce
Sp
2016
Text rozpočtu
ODBOR EKONOMICKÝ
Ing. Zahradníček
Daně z příjmů
Daň z přidané hodnoty
Místní a správní poplatky
Daň z nemovitostí
Odbor ekonomický celkem
209X
104 765,00
95 200,00
26 037,50
25 000,00
251 002,50
11
12
13
15
209X
ODBOR SPRÁVNÍ
JUDr. Procházka
Místní a správní poplatky
Příjmy z vlastní činnosti (pronájem varhan)
Odbor správní celkem
2020
1 294,00
2,00
1 296,00
13
21
2020
STAVEBNÍ ÚŘAD
Ing. arch. Jukl
2030
Místní a správní poplatky
Stavební úřad celkem
971,00
971,00
ODDĚLENÍ CESTOVNÍHO RUCHU A MARKETINGU
Mgr. Lenka Kremlová
Příjmy z vlastní činnosti (IC)
Oddělení cestovního ruchu a marketingu celkem
910,00
910,00
13
2030
2045
21
2040
KANCELÁŘ TAJEMNÍKA
pí Hnátková
Správní poplatek - Czech Point
Příjmy z vlastní činnosti (Lokální partnerství, úroky)
Kancelář tajemníka celkem
205x
208,60
80,00
288,60
13
21
205x
ŢIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
Ing. Kotlář
Správní poplatek - registrace
Ţivnostenský úřad celkem
2070
493,25
493,25
13
2070
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
Ing. Ďoubal
Místní a správní poplatky
Odbor dopravy celkem
2300
6 083,00
6 083,00
13
2300
ODBOR INVESTIC
Ing. Janál
24xx
oddělení technické
Ing. Štolbová
Místní a správní poplatky
Příjmy z vlastní činnosti (sluţby, parkovací automaty, odpady)
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku (Ekokom, poj.náhrady)
oddělení technické celkem
Odbor investic celkem
Stránka 2 z 13
2460
1 315,00
2 045,20
1 652,00
5 012,20
5 012,20
13
21
23
2460
24xx
Příjmy v tisících Kč
shválený rozpočtová skladba
rozpočet
správce
Sp
2016
Text rozpočtu
ODBOR ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Ing. Kocián
Místní a správní poplatky
Odbor ţivotního prostředí celkem
2500
131,00
131,00
13
2500
FOND ROZVOJE BYDLENÍ
Ing. Kapička
Splátky půjček
Úroky
Fond rozvoje bydlení celkem
2699
2 750,00
225,00
2 975,00
24
21
2499
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ
PhDr. Hurtová
Ostatní nedaňové příjmy (opiáty)
Odbor sociálních věcí celkem
2700
5,00
5,00
23
2700
ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE, ŠKOLSTVÍ A KULTURY
Mgr. Seifert
kultura
Příjmy z vlastní činnosti (Spolkový dům, Kostel SJN, časopis)
Odbor památkové péče, školství a kultury celkem
32,00
32,00
21
ODBOR SPRÁVY MAJETKU
Mgr. et Bc. Šorčíková
29XX
správa nemovitostí
Bc. Gregorová
Příjmy z vlastní činnosti (nájmy, sluţby)
Ostatní nedaňové příjmy (poplatky, soudní náklady)
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (prodej bytů)
správa nemovitostí celkem
2950
53 307,33
116,00
1 800,00
55 223,33
21
23
31
2950
oddělení majetkové
Mgr. et Bc. Šorčíková
Místní a správní poplatky
Příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena)
Poplatky
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (prodej domů a pozemků)
oddělení majetkové celkem
Odbor správy majetku celkem
Vlastní příjmy celkem
2997
15,00
600,00
3,00
8 000,00
8 618,00
63 841,33
13
21
23
31
2950
29xx
333 040,88
DOTACE
dotace ze SR na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem
státní správy
Dotace celkem
PŘÍJMY CELKEM
27 979,10
27 979,10
361 019,98
Stránka 3 z 13
2059
4112
Provozní výdaje v tisících Kč
shválený rozpočtová skladba
rozpočet
správce
Od
2016
2010
61
2 370,00
Text rozpočtu
SOCIÁLNÍ FOND
ODDĚLENÍ CESTOVNÍHO RUCHU A MARKETINGU
Mgr. Lenka Kremlová
• Asociace turistických informačních center
Cestovní ruch
Oddělení cestovního ruchu a marketingu celkem
2045
10,00
2 290,00
2 300,00
příspěvek
2143
21
2049
KANCELÁŘ TAJEMNÍKA
Zastupitelstvo obce
pí Hnátková
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo obce celkem
2050
3 680,00
3 680,00
61
2050
kancelář tajemníka
pí Hnátková
Mezinárodní vztahy, cestovní ruch, IC
Sdělovací prostředky
Sokolovna Malín - personální zajištění
Spolkový dům - personální zajištění
Ostatní činnosti (hodnotitelé příspěvkového programu)
Územní samospráva (personální náklady)
kancelář tajemníka celkem
2050
4 227,00
350,00
428,50
637,29
100,00
77 630,00
83 372,79
21
33
34
36
39
61
2050
oddělení informatiky
Ing. Čermák
Územní samospráva (HW, SW)
oddělení informatiky celkem
2055
3 183,99
3 183,99
61
2055
Poţární ochrana - dobrovolná část
pí Zachariášová
Poţární ochrana - dobrovolná část
PO - dobrovolná část celkem
2059
184,50
184,50
55
2059
oddělení vnitřní správy
pí Zachariášová
• Mikroregion Kutnohorsko (vč. MAS Lípa pro venkov o.s.)
• Česká inspirace - svazek přispívá k rozvoji regionu
• České dědictví UNESCO
• Český institut interních auditorů
• Nadace UNESCO (včetně Dačického domu)
• OWHC Canada
• Sdruţení historických sídel ČMS
• Svaz měst a obcí
• Okresní hospodářská komora
Cestovní ruch - IC
Komunální sluţby - pohřby
Územní samospráva - provozní náklady
Poplatky za vedení účtu
oddělení vnitřní správy celkem
Kancelář tajemníka celkem
Stránka 4 z 13
2059
142,00
příspěvek
3639
140,00
75,00
3,00
900,00
60,00
25,00
50,00
20,00
152,00
130,00
12 106,16
233,00
14 036,16
104 457,44
příspěvek
3639
příspěvek
3322
příspěvek
6171
příspěvek
3322
příspěvek
6223
příspěvek
6171
příspěvek
6171
příspěvek
25
21
36
61
63
2059
205x
Provozní výdaje v tisících Kč
shválený
rozpočet
2016
Text rozpočtu
ODBOR EKONOMICKÝ
Ing. Zahradníček
platba daní a poplatků (vč. DPH)
Odbor ekonomický celkem
rozpočtová skladba
správce
Od
2090
2 400,00
2 400,00
63
2090
MĚSTSKÁ POLICIE
p. Kubový
Prevence kriminality
Bezpečnost a veřejný pořádek
Městská policie celkem
2100
754,80
13 197,00
13 951,80
VEDENÍ MĚSTA
Územní samospráva (úroky - poloţka 5141)
Náhrada škody za Nemocnice - pan Bouda, mimosoudní
vyrovnání
Rozpočtová rezerva
Finanční zabezpečení krizových opatření
Vedení města celkem
43
53
2100
2200
1 711,11
xx
78,89
35
210,00
100,00
2 100,00
61
52
2200
ODBOR DOPRAVY
Ing. Ďoubal
Příspěvek na linkovou dopravu
BESIP
Odbor dopravy celkem
2300
6 700,00
10,00
6 710,00
22
34
2300
ODBOR INVESTIC
Ing. Janál
24xx
oddělení technické
Ing. Štolbová
• Liga pro ochranu zvířat - ošetření koček
• Recycling - příspěvek za tříděný odpad
Zvláštní veterinární péče, deratizace, psí útulek
Informační tabule
Komunikace - údrţba, opravy
Vodní hospodářství
Tělovýchova a zájmová činnost (dětská hřiště)
Komunální sluţby, veřejné osvětlení, hřbitovy
Odpady, vzhled obce, veřejná zeleň
oddělení technické celkem
Odbor investic celkem
2460
50,00
25,00
1 757,20
5,00
12 295,40
70,00
535,00
14 078,01
38 219,39
67 035,00
67 035,00
příspěvek
1014
příspěvek
3725
10
21
22
23
34
36
37
2460
24xx
ODBOR ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Ing. Kocián
• Český svaz ochránců přírody - Stanice pro handicap.
ţivočichy
• Českomoravská myslivecká jednota - OMS KH Posouzení trofejí
Ochrana ţivotního prostředí
Odbor ţivotního prostředí celkem
2500
5,00
příspěvek
3741
3,00
příspěvek
3769
52,00
60,00
37
2500
ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
Ing. Kapička
Územní plánování
2600
480,00
Stránka 5 z 13
36
Provozní výdaje v tisících Kč
shválený rozpočtová skladba
rozpočet
správce
Od
2016
2400
480,00
Text rozpočtu
Odbor regionálního rozvoje celkem
FOND ROZVOJE BYDLENÍ
Ing. Kapička
Poskytnuté půjčky
Poplatky
Fond rozvoje bydlení celkem
2699
2 920,00
55,00
2 975,00
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ
PhDr. Hurtová
• Klub důchodců - příspěvek na provoz
• Pečovatelská sluţba - příspěvek na provoz
• Záchytná stanice Kolín
• Sociální služby celkem 2 000 tis. Kč z toho:
» Dítě a kůň
» O.S.Rodinné centrum Špalíček
» Svaz těles.postiţených ČR
» Oblastní charita
» Svaz post.CvCH v ČR ZO KH
» CZP SK
» Rytmus Benešov, o.p.s.
» Občanské sdruţení Digno
» Občanské sdruţení Ţivot 90
» Svaz diabetiků ČR, ÚO KH
» OS Prostor
» OS ČČK
» Asociace rod.a přátel zdr.post. Klub Sluníčko
» O.S. Povídej
Klub důchodců - výdaje
Sociální sluţby a společné činnosti v soc.zabezpečení
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví celkem
50,00
10,00
30,00
1 116,00
10,00
75,00
20,00
80,00
120,00
10,00
34,00
35,00
10,00
400,00
132,00
2 539,78
11 321,78
ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE, ŠKOLSTVÍ A KULTURY
Mgr. Seifert
oddělení památkové péče celkem
10,00
36
63
2499
2700
80,00
6 500,00
70,00
příspěvek
3429
příspěvek
4351
příspěvek
3541
příspěvek
3429
příspěvek
3429
příspěvek
4345
příspěvek
4341
příspěvek
4345
příspěvek
4345
příspěvek
4349
příspěvek
4351
příspěvek
4352
příspěvek
4359
příspěvek
4378
příspěvek
3599
příspěvek
4379
příspěvek
4379
34
43
2700
2800
2800
33
kultura
Bc.Brandejská, Ing. Ladra
• Galerie F. J. - příspěvek na provoz
• Galerie F. J.- rezerva - podíl k dotacím
• MTD - příspěvek na provoz
• Městská knihovna - příspěvek na provoz
• Mozaika Kaňk
• Společnost Modrý svět z.s. - Tylova herecká škola
• Kutnohorsko.cz o.p.s.
• Ochotnický spolek Tyl - nájemné hrazené MTD
• Kutnohorský komorní orchestr o.s.
• Učitelský smíšený pěvecký sbor Tyl
• Kultura do města o.s.
• Stříbrná Kutná Hora
• 6. pionýrská skupina Kolín
Příspěvkový program
Propagace Kutné Hory
Kultura, církve a sdělovací prostředky
Stránka 6 z 13
2040
1 400,00
50,00
5 300,00
6 200,00
363,00
30,00
50,00
50,00
40,00
150,00
30,00
100,00
50,00
2 900,00
380,00
797,00
příspěvek
3315
příspěvek
3315
příspěvek
3311
příspěvek
3314
příspěvek
3319
příspěvek
3311
příspěvek
3319
příspěvek
3311
příspěvek
3312
příspěvek
3312
příspěvek
3319
příspěvek
3319
příspěvek
3900
kap.5X
39
21
33
Provozní výdaje v tisících Kč
shválený rozpočtová skladba
rozpočet
správce
Od
2016
36
20,00
2800
33
17 910,00
Text rozpočtu
Spolkový dům
kultura celkem
školství
pí Nechojdomová
• Mateřské školy KH
• MŠ Pohádka Kutná Hora
• ZŠ Jana Palacha Kutná Hora
• ZŠ TGM KH
• ZŠ Kamenná stezka Kutná Hora
• ZŠ Ţiţkov Kutná Hora
• ŠJ Kutná Hora
• ZUŠ Kutná Hora
• POD HORAMI OS
• Asociace škol.sport.klubů KH - olympiáda
Rezerva na nutné opravy ve školství
školství celkem
2867
5 862,00
802,00
4 041,00
6 087,00
3 386,00
5 934,00
3 070,00
1 642,00
30,00
130,00
450,00
31 434,00
příspěvek
6 300,00
600,00
2 240,00
396,00
570,00
939,00
427,00
40,00
140,00
58,00
30,00
340,00
7,00
115,00
895,00
53,00
30,00
120,00
13 300,00
příspěvek
31
příspěvek
31
příspěvek
31
příspěvek
31
příspěvek
31
příspěvek
31
příspěvek
31
příspěvek
32
příspěvek
37
příspěvek
31
rezerva
31
2867
tělovýchova
Bc. Krulišová
• TJ Sparta plavecký bazén KH
• Kutnohorská plovárna - rezerva
• SK Sršni - vyuţití sportoviště
• SK Sršni - na provoz
• Sparta Kutná Hora, o.s. - vyuţití sportoviště
• Sparta Kutná Hora, o.s. - provoz
• FBC - florbal
• SK AFK Respo - korfbal
• TJ Sparta Kutná Hora - házená
• TJ Sokol - basketbal
• TJ Turista KH
• TJ Sokol KH
• SKP Olympia - stolní tenis
• SKP Olympia - atletika
• Sportovní oddíly na registrované ţáky
• TJ Sokol Kaňk
• TJ Viktoria Sedlec
• TJ Sokol Malín
tělovýchova celkem
2867
3419
příspěvek
3419
příspěvek
3419
příspěvek
3419
příspěvek
3419
příspěvek
3419
příspěvek
3419
příspěvek
3419
příspěvek
3419
příspěvek
3419
příspěvek
3419
příspěvek
3419
příspěvek
3419
příspěvek
3419
příspěvek
3419
příspěvek
3419
příspěvek
3419
příspěvek
3419
2867
památková péče
Bc. Jelinková, pí Janatová
Zachování památek
regenerace památek celkem
Odbor památkové péče, školství a kultury celkem
FOND REGENERACE
Mgr. Seifert
Stránka 7 z 13
2870
5 000,00
5 000,00
67 654,00
2870
2 100,00
2899
33
28xx
33
Provozní výdaje v tisících Kč
Text rozpočtu
ODBOR SPRÁVY MAJETKU
Mgr. et Bc. Šorčíková
úsek správy nemovitostí
Bc. Gregorová
Psí útulek
IC, Průvodcovská sluţba
Školství - pojistné události
Kultura, církve a sdělovací prostředky
Tělovýchova a zájmová činnost
Byty, nebytové prostory - opravy, revize, provoz
Veřejná zeleň, vnitrobloky
DPS - opravy, údrţba, sluţby
Vnitřní správa - DrHDM, materiál
odd. správy nemovitostí - technické celkem
shválený
rozpočet
2016
rozpočtová skladba
správce
Od
29xx
295x
105,00
106,63
50,00
1 162,31
7 567,19
27 264,22
200,00
894,65
2 116,50
39 466,50
10
21
31
33
34
36
37
43
61
majetkové oddělení
Mgr. et Bc. Šorčíková
Daně; geometrické plány; posudky
majetkové oddělení celkem
Odbor správy majetku celkem
2997
1 335,00
1 335,00
40 801,50
PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM
326 716,52
Stránka 8 z 13
36
29xx
Investiční výdaje v tisících Kč
shválený
rozpočet
Text rozpočtu
2016
správce
OdPa
ODBOR INVESTIC
Ing. Janál
2490
2219
Buspark Sedlec (Parkoviště Vítěţná) - PD
200,00
3613
Cihelna - administativní budova včetně soc.zařízení
2 200,00
3613
Cihelna - demolice
1 000,00
2212
Dopravní opatření - Sídliště Hlouška
300,00
3113
Hřiště u ZŠ Kamenná stezka
900,00
Chodníky - spoluúčast při rekonstrukci komunikací
1 000,00
2219
221x
Chodníky a nasvětlení přechodů v Masarykově ul.
1 183,03
2212
Komunikace Bělocerkevská
2 100,00
2212
Komunikace Kaňk
6 000,00
2212
Komunikace Školní (spolufinacováno z dotace 1400)
600,00
3632
Regenerace hřbitova u Všech Svatých
2 800,00
Sídliště Šipší - II. A etapa
1 000,00
3639
3639
Sídliště Šipší - II. B etapa
2 000,00
3412
Sokolovna Malín - projekt -sportoviště-cyklo + in-line dráha
140,00
3613
Spolkový dům - sanace
100,00
3412
Sportoviště - projekt rekonstrukce Sparta (správní budova, tribuny, kotelna,
150,00vstup
na stadion)
3412
Stadion Olympia - nová sportoviště - budovy-projekt
200,00
Stadion Olympia - nová sportoviště - sportoviště -projekt
80,00
3412
3613
Vlašský dvůr - rekonstrukce, expozice
300,00
xxxx
Zdroje financování investičních akcí (rezerva):
12 755,36
35 008,39
oddělení technické
Ing. Štolbová
Sanace odvalu dolu Kuntery
VO Benešova 612-614
VO optimalizace
Slavnostní osvětlení
Dětská hřiště - hrací prvky
Komunikace - PD
oddělení technické celkem
Odbor investic celkem
1,00
160,00
150,00
100,00
49,00
200,00
660,00
35 668,39
3729
3631
3631
3631
3421
2212
KANCELÁŘ TAJEMNÍKA
pí Hnátková, Ing. Čermák
Nákup osobního automobilu
Nákup progamu na evidenci smluv a VŘ
Kancelář tajemníka celkem
205x
350,00
510,9
860,90
6171
6171
ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
Ing. Kapička
Příspěvky na kanalizace
Odbor regionálního rozvoje celkem
2600
20,00
20,00
Stránka 9 z 13
2321
Investiční výdaje v tisících Kč
shválený
rozpočet
Text rozpočtu
2016
správce
OdPa
ODBOR SPRÁVY MAJETKU
Mgr. et Bc. Šorčíková
Byty - rekonstrukce
Výkupy pozemků, budov
Stadion Olympia - vybavení na údrţbu hřiště
Spolkový dům - klimatizace
Sedlecká 670 - okna
TJ Viktoria Sedlec - projekt rekonstrukce
ZS - projekt kotelny
Věcná břemena po zařazení do majetku
Věcná břemena v době výstavby
Stadion Olympia - nová přípojka plynu
ZS - projekt napojení kanalizace na veřejnou
Odbor správy majetku celkem
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM
29xx
5 000,00
1 565,00
500,00
470,00
200,00
70,00
70,00
50,00
50,00
50,00
30,00
8 055,00
44 604,29
Stránka 10 z 13
3612
3639
3412
3613
3612
3412
3412
3639
3639
3412
3412
Financování v tisících Kč
shválený
rozpočet
2016
Text rozpočtu
VEDENÍ MĚSTA
SpPo
správce 2200
přijaté úvěry a splátky úvěrů v tisících Kč
ČS kontokorent
ČS kontokorent
ČSOB kontokorent
ČSOB kontokorent
splátka - úvěr ČS cihelna z r. 2014 (12,8 mil.Kč)
splátka - úvěr ČS Benešova byty z r. 2001 (16,54 mil.Kč)
splátka - úvěr ČS investiční akce z r. 2011 (20 mil. Kč)
splátka - úvěr ČS investiční akce z r. 2010 (32 mil. Kč)
splátka - úvěr ČS investiční akce z r. 2012 (19,05 mil. Kč)
splátka - úvěr ČMHB Puškinská I. byty z r.2000 (13,51 mil. Kč)
splátka - úvěr ČMHB Puškinská II. byty z r. 2001 (18,84 mil. Kč)
splátka - úvěr ČS investiční akce z r. 2013 (30,6 mil. Kč)
zapojení zůstatku z minulého roku
FINANCOVÁNÍ CELKEM
15 000,00
-15 000,00
5 000,00
-5 000,00
-4 333,34
-1 009,00
-3 999,97
-4 173,86
-4 200,00
-769,00
-1 114,00
-5 100,00
35 000,000
10 300,83
Příjmy celkem
361 019,98
Provozní výdaje
326 716,52
Investiční výdaje
44 604,29
Výdaje celkem
371 320,81
Saldo příjmů a výdajů
Financování
Saldo rozpočtu
-10 300,83
10 300,83
0,00
Stránka 11 z 13
8905
8905
8905
8905
8124
8124
8124
8124
8124
8124
8124
8124
8115
Zásobník investičních akcí v tisících Kč
přiblizná cena
investice
Text rozpočtu
moţná dotace
ve výši
OBLAST: KOMUNIKACE - CHODNÍKY - PAKROVIŠTĚ - VO
CNG stanice
8 000,00
Chodíky - výstavba nového schodiště v ulici Potoční (garáţe)
Chodník Karlov - ČKD
Chodník Mišpulky
Chodník Sedlec - Kaňk
Chodníky a nasvětlení u přechodu v ul. Čáslavská
Komplexní orientační systém (svislé mapy)
Komunikace - dokončení zádlaţeb: Ţiţkova brána, Za
Octárnou, Rudní, Na Námětí, Krupičková
Komunikace - Kremnická-Táborská, spoluúčast (chodníksemafor)
Komunikace - nová výstavba v ulici Chrpová
Komunikace - rekonstrukce bloku ulic u ZŠ TGM Školní,Ostašova …
Komunikace Česká
Komunikace Fučíkova
Komunikace Mincovní
Parkoviště Uhelná x Slavíkova
Přechody pro chodce připravuji průběţně, ale bude se čekat na
granty nebo dotace
Schody u garáţí v Potoční ul + VO
spojovací chodník - Zámecká Tovární
VO - vánoční výzdoba střed města
VO Čelakovského
VO Královská procházka II.etapa
VO Lučanská
VO Parkoviště před halou Bios
VO Ţelivského
Zastávky MHD
Celkem
3 000,00
100,00
1 500,00
300,00
3 000,00
200,00
1 000,00
2 000,00
7 000,00
2 100,00
3 000,00
1 500,00
320,00
1 000,00
250,00
3 700,00
80,00
400,00
400,00
1 000,00
32 350,00
7 500,00
OBLAST: BYTOVÉ DOMY, NEBYTOVÉ DOMY
Benešova 469-rekonstrukce 2 BJ dle PD
1 200,00
Bytový dům Malín - PD
Cihelna - staré pece - nová konstrukce a střecha
9 600,00
Dům s pečovatelskou sluţbou - další stupeň PD
500,00
Kollárova 589 - rekonstrukce 2BJ byt 6+7
1 500,00
MTD - zateplení
Národního odboje 56 - rekonstrukce 2BJ
600,00
regenerace sídliště Puškinská
500,00
Sedlecká 652 -fasáda zateplení
950,00
Spolkový dům - kamery a zabezpečení SD a kostela
200,00
Zateplení bytového domu Benešova ul 632 - 638
14 000,00
zateplení Radnická
10 000,00
39 050,00
Celkem
10 000,00
7 000,00
17 000,00
Stránka 12 z 13
přiblizná cena
investice
Text rozpočtu
OBLAST: ŠKOLSTVÍ
MŠ Benešova - předláţdění nádvoří (poţadavek MŠ)
Školní druţina - Palachovka
ZŠ J. Palacha - úprava školního pozemku (poţadavek ZŠ)
ZŠ Kamenná stezka - adapatace suterénu (poţadaek ZŠ)
ZŠ Kamenná stezka - výměna oken (poţadaek ZŠ)
ZŠ TGM - oprava omítek
Celkem
OBLAST: SPORTOVIŠTĚ
Číţkova skála - nové sportoviště
Hala Klimeška PD (uzavřená smlouva)
Hřiště ZŠ Jana Palacha
Stadion Olympia - nová sportoviště - budovy-stavba
Stadion Olympia - nová sportoviště - sportoviště-stavba
Stadion Olympia - rekonstrukce vytápění
Stadion Olympia - vybavení - atletika
TJ Sokol Malín - kanalizační a vodovodní přípojka
UMT Jan Palacha - zázemí hřiště dle projektu
WORKOUT - hřiště 3ks
Zimní stadion - občerstvení
Zimní stadion - rekonstrukce ZS 2NP
Celkem
OBLAST: OSTATNÍ
Jez u Wagenknechtova mlýna
Park pod Vlašským dvorem
Propojení op.sítě - Ţiţ.brána-Král.procházka
Psí útulek - zámková dlaţba od vjezdových vrat pro celý
provozní prostor
Psí útulek - Zastřešení chodníků před kotci, zvýšení plotů ve
výbězích zabraňující přeskakování psů
Celkem
Celkem
Stránka 13 z 13
moţná dotace
ve výši
500,00
500,00
5 900,00
1 560,00
20 000,00
24 000,00
15 000,00
1 300,00
2 000,00
400,00
4 300,00
1 300,00
1 500,00
1 800,00
79 060,00
6 000,00
3 000,00
300,00
0,00
16 600,00
16 600,00
5 000,00
48,00
82,00
9 430,00
160 390,00
5 000,00
46 100,00

Podobné dokumenty