400-147-029-A (TH147P Honeywell Europe) CZE.fm

Transkript

400-147-029-A (TH147P Honeywell Europe) CZE.fm
CM507A
Programovatelný pokojový termostat
Příručka pro uživatele a instalaci
n
1.1
1.
Introduction
Popis
Honeywell CM707 je programovatelný pokojový termostat, navržený pro
účinné řízení vašeho systému topení. Následující instrukce vysvětlují, jak
instalovat, programovat a používat termostat CM507
1.2
•
Vlastnosti
7-denní topný program s úsporným časovým rozvrhem nastaveným
ve výrobě
•
Časový displej usnadňující programování
•
Nenápadné diskrétní provedení hodící se pro různé dekorativní úpravy
místností
Tlačítka pro
nastavení
Displej
Přednastavení
komfortní teploty
Přednastavení
hospodárné teploty
Programové
tlačítko
2.2
Zapojení
2.3
Instalace baterií
Volba režimu/ukončení
programu
Displej
Objeví se při zobrazení
nastavené teploty
: Symbol komfortní teploty
: Symbol hospodárné teploty
Teplota
Používejte pouze alkalické baterie!
Po instalování baterií provádí termostat řadu testů po dobu přibližně pěti
sekund.
Jakmile je termostat instalován na stěnu, zobrazí se na displeji okolní teplota.
Nastavení času a dne začne blikat a indikuje, že je nutno provést správné
nastavení času a dne (viz Oddíl 4.1).
Čas
Den
Manuální režim
Automatický režim
Časový rozvrh
2.4
Topení je zapnuto
Dokonèení instalace
Ukazatel stavu baterie
o
Installation
2.1
Instalace na stìnu
2.
Poznámka: Instalaci musí provádět elektrikář nebo kvalifikovaný technik.
Zvolte vhodné místo na vnitřní stěně přibližně 1,5 m nad podlahou.
Vyvarujte se míst, kde je průvan (horní část schodiště, otvory pro
vypouštění vzduchu, atd.), nevětraných míst (za dveřmi), přímého
slunečního světla nebo míst v blízkosti zazděného potrubí nebo komínů.
p
3.1
3.
Basic Functions
Zobrazení teploty na displeji
Naměřená teplota se zobrazuje na displeji. Pro prohlížení nastavené teploty
jedenkrát stiskněte jedno z tlačítek
. Nastavená teplota se zobrazí na pět
sekund spolu s ikonou .
Poznámka: Stisknutím jednoho z tlačítek
nastavená teplota.
CM507A
400-147-029-A
více než jedenkrát se změní
2/6/05
1/2
3.2
Nastavení teploty
Tiskněte jedno z tlačítek
4.2
Úsporný èasový rozvrh
Je-li termostat v automatickém režimu, přepíná mezi komfortní a hospodárnou teplotou podle naprogramovaného časového rozvrhu. Pro každý den v
týdnu si můžete nastavit odlišný program. Předprogramovaný časový rozvrh
je následující:
, dokud se nezobrazí žádaná teplota.
3.3
Komfortní a hospodárné teploty – Comfort a
Economy
komfortní :
6:00 to 8:00
18:00 to 22:00
Termostat má tlačítka pro dvě přednastavené teploty:
•
Komfortní teplota - Comfort
•
Hospodárná teplota - Economy
pondělí až
pátek
Pro nastavení termostatu na komfortní teplotu - Comfort
nebo hospodárnou teplotu - Economy
stiskněte odpovídající tlačítko přednastavení.
Zobrazí se odpovídající symbol.
komfortní
sobota a
neděle
Následující tabulka ukazuje použití a nastavení z výroby u každého tlačítka
přednastavení.
Tlačítk
o
Zamýšlené použití
Hospodárná teplota - Economy (je-li uživatel
mimo domov nebo během spaní)
17°C
o
nebo hospodárné
(viz Oddíl 3.3)
.
Control Mode
p
Stiskněte tlačítko
časové období.
q
Zvolte komfortní nebo hospodárnou teplotu stisknutím odpovídajícího
tlačítka (
Použijte tento režim pro nastavení teploty na pevnou hodnotu. Chcete-li
použít tento režim, stiskněte Mode (Režim) a po zobrazení symbolu
nastavte žádanou teplotu pomocí tlačítek
Stiskněte Pgm. Objeví se program na pondělí a na první časové období
00.00 až 01.00 hod (0:00 am – 1:00 am) a začne blikat.
Poznámka: Pokud si přejete používat stejný program každý den, stiskněte
Pgm na tři sekundy pro navolení všech dní v týdnu.
teploty:
3.4.1 Manuální režim
nebo tlačítek
.
3.4.2 Automatický režim
Použijte tento režim k nastavení teploty podle časového rozvrhu šetřícího
energii (viz Oddíl 4.2.). Chcete-li použít automatický režim, stiskněte Mode
(Režim) a zobrazte symbol
.
Dočasné předefinování teploty
Pokud měníte teplotu při automatickém režimu termostatu, bude se nové
nastavení teploty používat během příštích dvou hodin. Poté se termostat vrátí
na nastavení automatického režimu. Symbol
bliká po celou dobu
předefinovaného nastavení teploty.
3.4.3 Ukazatel stavu baterie
Symbol se objeví, jestliže je třeba vyměnit baterie. Tento
symbol bliká po dobu 60 dní, pak termostat přeruší dodávku
elektrického proudu do topného systému. Symbol zmizí, jakmile se provede výměna baterií.
Po výměně baterií je nutno znovu provést nastavení času a
dne (viz Oddíl 4.1).
Programming
4.1
Nastavení èasu a dne
n Stiskněte Clk na tři sekundy. Začne blikat hodinový displej.
o Nastavte hodinu pomocí tlačítek
.
p Stiskněte Clk, začne blikat minutový displej.
q Nastavte minuty pomocí tlačítek
.
r Stiskněte Clk, začne blikat denní displej.
s Nastavte den pomocí tlačítek
.
t Pro ukončení programovacího režimu stiskněte tlačítko Exit.
CM507A
:
22:00 to 6:00
21°C
Stiskněte a podržte příslušné tlačítko přednastavení, dokud se nezobrazí odpovídající symbol.
q
hospodárné
4.3
Modifikace èasového rozvrhu
n 1.Pokud není již provedeno, nastavte komfortní a hospodárné teploty
Nastavte žádanou teplotu pomocí tlačítek
3.4
:
6:00 to 22:00
Komfortní teplota - Comfort (je-li uživatel již
vzhůru a doma)
Změna komfortní
n
o
Nastavení z výroby
hospodárné
:
8:00 to 18:00
22:00 to 6:00
r
s
t
).
Chcete-li modifikovat program na jiný den, tiskněte Pgm, dokud se tento
den nezvolí a pak opakujte kroky 3 až 5.
Pro ukončení programovacího režimu stiskněte tlačítko Exit.
5.
Konfigurační menu
Pro přístup ke konfiguračnímu menu stiskněte a podržte současně
tlačítka
o
a
po dobu tří sekund.
Při přechodu na další parametr (položka menu) krátce stiskněte
současně tlačítka
p
q
r
pro přechod na další nebo předcházející
Opakujte kroky 3 a 4 pro každé přepnutí..
r
n
nebo
nebo
a
.
Pro modifikaci parametru stiskněte tlačítko
Pro výstup z konfiguračního menu stiskněte tlačítka
sekund
a
Nastavení z
výroby
Popis
Časový displej
12 hod
Ochrana čerpadla 1
Vypnuto (Off)
Počet cyklů za hodinu (cph)
1
.
Opakujte kroky 2 a 3, pokud je třeba.
Displej
4.
nebo
4
na dobu tří
Volby
12 nebo 24 hod
Zapnuto (On) nebo
Vypnuto (Off)
2, 3, 4, 5 nebo 6
Je-li ochrana čerpadla zapnuta, termostat bude aktivovat topný systém na
15 sekund, jestliže nebyl aktivován v předchozích 24 hodinách.
2
Odpovídající délky cyklů jsou: 2 = 30 min,3 = 20 min,4 = 15 min,5 = 12
min,6 = 10 min. Zvolte cyklus podle typu topení:
Plynový kotel <30 kW – 10 min
Olejový kotel – 20 min
400-147-029-A
2/6/05
2/2

Podobné dokumenty

400-147-029-A (TH147P Honeywell Europe) CZE.fm

400-147-029-A (TH147P Honeywell Europe) CZE.fm okolní teplota. Nastavení času a dne začne blikat a indikuje, že je nutno provést správné nastavení času a dne (viz Oddíl 4.1).

Více

Popis CM - Honeywell CZ

Popis CM - Honeywell CZ dochází i tehdy, když naměřená teplota dosahuje té žádané, termostat totiž tímto způsobem průběžně dotápí teplotní ztráty objektu. Minimální doba sepnutí kontaktu v rámci cyklu je nastavitelná, aby...

Více

Knihovny v novych akademickych znalostnich prostredich

Knihovny v novych akademickych znalostnich prostredich divokými, ale nedaleko od nich bude existovat to podstatné, umění informačního managementu knihovníků, knihoven a knihovnických systémů. O tom není pochyb.“ Mezinárodní knihovnická veřejnost si lib...

Více

Některé odlišnosti CPNP oproti KOPR 1

Některé odlišnosti CPNP oproti KOPR 1 kosmetických prostředků na trh – ano či ne? • Zrušena bude oznamovací povinnost stanovená v § 27 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve zněn...

Více

VŠB – Technická univerzita Ostrava Fakulta

VŠB – Technická univerzita Ostrava Fakulta 4NEC2 je navržen tak, aby byl vhodný jak pro začátečníky, tak pro pokročilé uživatele. Pro začínající uživatele je určitě užitečný 3D geometrický editor, který je natolik pochopitelný, aby v něm mo...

Více

Honeywell - CentraLine

Honeywell - CentraLine Pokud je funkce povolena, bude každých 12 hodin (pokud nebylo sepnuté relé) seonuto čerpadlo na dobu 1 minuty. Pokud je regulátor umístěn na více teplém/studeném místě z důvodu spolehlivého přenosu...

Více

VOL. 1

VOL. 1 Světelný zdroj: 2 x 40W RGB LED Světelný výstup: 1650 lm v kalibrovaném módu a 1800 lm v nekalibrovaném módu Typický pokles světelného toku na 70% při 65 000 nasvícených hodinách LED chipů Systém m...

Více

Popis

Popis sepnuto na dobu 1 minuty ve 12:00,pokud relé nebylo sepnuto od 12:00 předchozího dne. Během režimu Dovolená je tato funkce,pokud je aktivovaná, v provozu. Běžná maximální teplotní hranice 30°C může...

Více