zlepšování kvality ovzduší

Transkript

zlepšování kvality ovzduší
inzerce
21
FONDY EU PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
HN036050
E-mail: [email protected]
23. září 2009
Komerční příloha deníku
Při zlepšování kvality ovzduší
pomáhají evropské peníze
Kvalita ovzduší a snížení
množství látek znečišťujících ovzduší trápí mnohé
regiony. Mezi nejpostiženější regiony dlouhodobě
patří Ostravsko-karvinská
oblast, Praha a Brno.
Pomocnou ruku při snižování znečištění ovzduší
nabízí Operační program
Životní prostředí.
Pro projekty zaměřené na zlepšování kvality ovzduší a snižování
emisí je připraveno v evropském
Fondu soudržnosti 14,5 miliardy
korun. Velcí znečišťovatelé i menší firmy a města či obce mají až
do jara příštího roku mimořádnou
příležitost získat tyto prostředky
jednodušeji než dříve. Ministerstvo
Proč jsou prachové
částice PM10 a PM2,5
nebezpečné?
Prachové částice jsou významným
rizikem pro dýchací ústrojí. Větší
částice jsou zachycovány v horních
partiích dýchacího ústrojí, částice
frakce PM10 se dostávají do dolních
cest dýchacích. Jemnější částice
označené jako frakce PM2,5 pronikají až do plicních sklípků. Jejich
účinky jsou zesilovány také dalšími
znečišťujícími látkami, které se vážou na jejich povrchu.
Mezi negativní účinky krátkodobě zvýšených denních koncentrací
částic PM10 patří nárůst celkové
nemocnosti i úmrtnosti, zejména
na onemocnění srdce a cév, zvýšení počtu osob hospitalizovaných pro
onemocnění dýchacího ústrojí, zvýšení kojenecké úmrtnosti, zvýšení
výskytu kašle a ztíženého dýchání
– především u astmatiků a z toho vyplývající zvýšená spotřeba léků.
Účinky dlouhodobě zvýšených
koncentrací vedou ke snížení plicních
funkcí u dětí i dospělých, ke zvýšení
nemocnosti dýchacího ústrojí, k výskytu symptomů chronického zánětu
průdušek, k zvýšení spotřeby léků
a ke zkrácení délky života hlavně
z důvodu vyšší úmrtnosti na choroby srdce a cév a pravděpodobně
i na rakovinu plic.
životního prostředí upravilo podmínky pro příjem žádostí tak, aby
lépe vyhovovaly reálným potřebám
a příprava žádosti byla jednodušší.
Co dýCháme?
Oddělit přímý vliv znečištěného
ovzduší na lidské zdraví od ostatních faktorů je obtížné, až nemož-
Příklady projektů,
které mohou získat
podporu z OPŽP
Hlavní směr v ochraně ovzduší na národní úrovni udává Národní program snižování emisí
České republiky, který vláda
schválila v červnu 2007. Cílem
je snížit rizika pro lidské zdraví,
snížit celkovou zátěž životního
prostředí a vytvořit maximální
předpoklady pro regeneraci již
postiženého životního prostředí.
Důraz je kladen na podporu nových environmentálně šetrných
technologií a využití potenciálu
energetických úspor.
Těmto cílům odpovídá i náplň
jedné z priorit operačního prog­
ramu.
Získat dotaCi bude
jednodušší
Ministerstvo životního prostředí
ve spolupráci se SFŽP ČR rozšířilo u prioritní osy 2 okruh pod­
porovaných aktivit i potenciálních
příjemců. Mezi nejvýznamnější
změny patří kontinuální příjem
žádostí a možnost získat dotaci
na náhradu starých uhelných kotlů za nízkoemisní kotle na uhlí,
nebo nákup kropicích vozů, které
mají eliminovat prašnost v ulicích
měst.
Žádosti mohou podávat firmy,
obce i další subjekty v Moravskoslezském kraji již od 13. září. Příjem
žádostí a jejich hodnocení bude probíhat kontinuálně, a to až do května
2011. Pro žadatele z dalších krajů se
podobná výzva pro oblast zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí
připravuje.
• Výměna zdrojů vytápění, případně v kombinaci se zateplením objektů.
• Výstavba nových a rekonstrukce centrálních zdrojů tepla,
rozšíření a budování nových
rozvodů .
• Rekonstrukce rozvodů za účelem zlepšení kvality ovzduší
– např. přechod z parního systému na teplovodní.
• Plynofikace obcí.
• Výsadba izolační zeleně.
• Úklidové vozy a další technická
zařízení ke snížení prašnosti
ve městech a obcích.
• Instalace dodatečných zařízení
pro záchyt emisí znečišťujících
látek.
• Rekonstrukce kotlů nad 5 MW.
né. Přesto je zřejmé, že na zvýšeném výskytu alergií nebo zvýšení
počtu úmrtí na nemoci srdce
a cév a nemoci dýchacích cest se
znečištěné ovzduší podílí nemalou měrou.
Mezi zdravotně nejrizikovější
znečišťující látky v ovzduší patří prachové částice a oxid dusičitý, a to především v lokalitách
významně zatížených dopravou.
V oblastech s velkou koncentrací
průmyslu nebo domácích topenišť
spalujících nevhodná paliva jsou
problémem i polycyklické aromatické uhlovodíky. Jde o látky karcinogenní, ohrožující zdravý vývoj
plodu.
Zlepšení kvality ovzduší na území celé České
republiky je mojí hlavní
prioritou, a to i přesto,
že ve srovnání s minulostí se stav ovzduší
v ČR významně zlepšil,
zejména v severočeských regionech.
Se změnami v českém hospodářství a v chování a potřebách
obyvatel se mění i spektrum
znečišťujících látek, se kterými
se potýkáme. Zatímco v minulosti nás nejvíce trápily emise
oxidů síry a největším znečišťovatelem byl energetický průmysl,
dnes jsou největším problémem
prachové částice a největšími
producenty znečištění doprava,
těžký průmysl a domácí topeniště spalující nevhodná paliva,
nebo dokonce odpady.
Moravskoslezský kraj má tu
smůlu, že se v něm sbíhají negativní vlivy z průmyslu, domácností, dopravy i přeshraničního
přenosu najednou. Situace je tu
nejvážnější, a to i v evropském
měřítku, a je třeba ji řešit komplexně. Proto komunikujeme
na více úrovních a vedeme debaty se samosprávou i jednotlivými znečišťovateli, hledáme
nejvhodnější a nejefektivnější
řešení.
Úrovně polycyklických aromatických uhlovodíků v roce 2008 (roční průměrné koncentrace benzo(a) pyrenu).
Zdroj: ČHMÚ
Pavel Drobil, ministr životního
prostředí.
PomoCná ruka
Operační program Životní prostředí zařadil mezi své priority
zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí hned z několika důvodů.
Kromě cíle snížit negativní působení na lidské zdraví je to i povinnost
splnit požadavky národní a evropské legislativy.
Ovzduší je
moje priorita
Úrovně PM10 v roce 2008 (nejvyšší 24hod. koncentrace PM10).
DOTACE
na zlepšování kvality ovzduší
a snižování emisí
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu
životního prostředí ČR XXIII. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory
v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Zdroj: ČHMÚ
Jak správně napsat žádost?
Až do 21. října probíhá cyklus seminářů z Operačního programu Životní
prostředí o možnostech financování
projektů zaměřených na zlepšování
kvality ovzduší a snižování emisí.
Semináře se konají ve všech krajských městech ČR.
Přednášky se týkají nejnovějšího
vývoje legislativy v oblasti ochrany
ovzduší. Představena jsou specifická kritéria přijatelnosti projektů
a nástroje na finanční hodnocení
projektů. Část semináře se věnuje také otázce veřejné podpory
a s tím související mírou dotovatelnosti investičních záměrů.
V odpoledním bloku jsou prezentovány konkrétní investiční záměry
podpořené v prioritní ose 2. Závěr
semináře je vyhrazen pro diskusi
nad investičními záměry účastníků
jak z hlediska specifické přijatelnosti, tak z hlediska znatelnosti nákladů
a výše odpovídající dotace.
Prioritní osa 2, oblast podpory 2.1 – Zlepšování kvality
ovzduší a oblast podpory 2.2 – Omezování emisí
Žádosti o podporu jsou přijímány od 13. září 2010 do 31. května 2011.
Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty
je vyhlášena ve výši 4 miliardy korun.
Výzva se vztahuje na individuální a velké projekty realizované na území
Moravskoslezského kraje. Úplný text výzvy a hodnoticí kritéria jsou k dispozici
na www.opzp.cz.
Informační servis pro zájemce o dotace: bezplatná linka 800 260 500; e-mail: [email protected]
Operační program Životní prostředí 2007–2013 * Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí, www.mzp.cz. * Zprostředkující subjekt: Státní
fond životního prostředí ČR, www.sfzp.cz. * Přílohu připravil Odbor komunikace SFŽP ČR. * Uzávěrka 17. 9. 2010
Nejsem zastánce tvrdých restriktivních opatření s plošným
zásahem, ačkoli i ta mají ve snižování znečištění ovzduší svou
nezpochybnitelnou roli. Naším
cílem je přistupovat k řešení
problematiky kvality ovzduší
s ohledem na lokální podmínky
a aktuální situaci. Umožnit by to
měla připravená novela zákona
o ochraně ovzduší.
Uvědomujeme si, že opatření vedoucí ke zlepšování kvality ovzduší jsou velice náročná
a především nákladná, a proto hledáme způsoby jak obce
a podniky v jejich úsilí podpořit.
V rámci Operačního programu Životní prostředí jsme
nyní otevřeli výzvu určenou vý­
hradně pro Moravskoslezský
kraj. Pro projekty na snižování
množství prachu v okolí zdrojů
a na komunikacích jsou připraveny 4 miliardy korun.
Zkrátka však nepřijdou ani žadatelé v ostatních krajích – také
pro ně připravujeme podobnou
výzvu. A pracujeme také sami
na sobě, a proto jsme zavedli
opatření, která maximálně zkrátí
a zjednoduší celý proces akceptace a hodnocení projektů.
Věřím, že čistší ovzduší a le­
pší životní podmínky jsou prioritou nás všech a že obce
i podniky využijí možnosti spolufinancování z evropských fondů a připraví a předloží kvalitní
projekty.
Pavel Drobil
ministr životního prostředí
22
FONDY EU PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Inzerce
www.iHNed.cz
čtvrtek, 23. září 2010
Dopalovací jednotka pomohla Teiku
Společnost Teiko
ze Zlínska, výrobce sanitární techniky, se roky
potýkala s únikem těkavých organických látek
do ovzduší. Řešení se
však našlo. Teiko získalo
na vyřešení problému
dotaci z Operačního programu Životní prostředí.
„Neměli jsme na výběr. Museli
jsme splnit legislativní požadavky
zákona o ovzduší. To znamenalo
jediné: postavit zařízení na likvidaci vypouštěných emisí. Výho-
Rekonstrukce kotlů v Třebovicích sníží emise oxidu dusičitého a oxi­
du siřičitého.
Fondy EU pro životní prostředí
Elektrárna Třebovice sníží emise
Málokterý kraj v České
republice trpí emisemi
tak jako kraj Moravskoslezský. Je proto potěšující, že i v tomto kraji
se najdou firmy, které
s pomocí Operačního
programu Životní prostředí usilují o zlepšení
ovzduší.
Jednou z nich je i společnost Dalkia, která zažádala o podporu
na rekonstrukci kotlů v Elektrárně
Třebovice.
Víte, že...
První elektřinu dodala třebovická
elektrárna do rozvodné sítě v roce
1933. V současnosti elektrárna disponuje instalovaným tepelným výkonem 765 MW a elektrickým výkonem
180 MW. Pro výrobu tepla a elektrické energie se používá černé uhlí
z nedalekých dolů společnosti OKD,
do elektrárny je přepravováno po železnici.
„V dubnu 2009 jsme předložili žádost o dotaci, která byla
schválena na začátku září. Tyto
termíny byly v souladu s naším
plánem. Následovala příprava zadávací dokumentace a výběr dodavatelů podle pravidel, který proběhl hladce díky úzké spolupráci
se zástupci fondu i Ministerstva
životního prostředí,“ říká Olivier
Rigaux z oddělení marketingu spo­
lečnosti Dalkia.
Cílem podpořeného projektu
je rekonstrukce kotlů K13 a K14
v Elektrárně Třebovice, která má
zaručit trvalé snížení roční produkce emisí oxidu dusičitého (NOx)
a oxidu siřičitého (SO2).
Navržená technologie snižující
NOx je založena na metodě selektivní nekatalické redukce. To znamená, že do spalovacích komor
obou kotlů bude vstřikován roztok
močoviny s příměsí aditiv, který
podporuje reakci oxidů dusíku.
Technologie snižující SO2 je
zase založena na principu suché
aditivní sorpce, což znamená, že
bezprostředně za kotli bude do jejich kouřovodů vstřikována soda bicarbona, která sníží množství vznikajících oxidu siřičitého. Celkové
náklady na rekonstrukci přesahují
68 milionů korun, schválena dotace je téměř 12,5 milionů korun.
Méně prachových částic v Kovolisu
Kovolis Hedvikov zaměstnává kolem půl tisíce lidí a vyrábí obráběné
kovové odlitky, zejména
pro velké automobilky.
Firma využila nabídku
Operačního programu
Životní prostředí a získala
dotaci na projekt, jehož
cílem je snížení emisí
prachových částic.
„Vzhledem k tomu, že naše společnost dbá o ochranu životního prostředí, ve kterém působí, rozhodli
jsme se instalovat účinné systémy
ke snížení emisí aerosolových,
tedy prachových částic. Plánovaná investice byla však natolik
finančně náročná, že jsme podali
žádost o poskytnutí dotace v rámci
Operačního programu Životní prostředí,“ vysvětluje Zdeněk Urban
ze společnosti Kovolis Hedvikov,
působící v Pardubickém kraji.
Předmětem podpory byla instalaci zařízení, jež snižuje emise aerosolových částic do ovzduší, u tří
stávajících robotizovaných pracovišť. Celkové náklady na projekt
dosáhly 3 miliony korun, dotace
byla ve výši 2,7 milionu korun.
„Průběh projektu byl poměrně
náročný na administrativu. Příprava žádosti o dotaci a následně
podpis rozhodnutí o poskytnutí
dotace je pouze začátkem celého procesu. Mezi další povinnosti
žadatele patří například provedení výběrového řízení, pravidelné
zpracování monitorovacích zpráv
nebo zajištění publicity projektu.
O to více nás těší, že se nám podařilo celý projekt úspěšně zrealizovat, a splnit tak své plány v oblasti
ochrany životního prostředí,“ uvedl
Urban.
Skalice ví, jak dotace použít
Kromě úspor provozních nákladů
ve výši téměř 44 tisíc korun za rok
sníží i spotřebu paliva z původních
530 na 130 GJ ročně. Zároveň
klesnou emise znečišťujících látek
a skleníkových plynů do ovzduší.
Zateplení mateřinky není prvním
projektem, kdy Skalice využila peněz z evropských fondů. S dotací
z OPŽP obec již zateplila jednu
budovu základní školy a revitalizovala rybník. Podle starosty Jiřího
Löffelmanna by ve Skalici ještě
rádi s přispěním OPŽP zateplili
zbylé školní budovy a opravili kanalizaci.
a podtrženo, po ukončení akce bylo
společnosti Teiko potvrzeno dodržení emisních parametrů instalovaného zařízení, uvedených v žádosti,
a podmínek stanovených v souladu se zákonem o ochraně ovzduší
a jeho prováděcích vyhlášek.
Emise VOC (Volatile Organic Compounds) jsou těkavé organické sloučeniny. Jde o substanci složenou z uhlíku, H3O, kyslíku, dusíku, síry, chlóru,
brómu a fluoru. Jejich počáteční bod
varu je větší než 250 °C. Člověku jsou
nebezpečné zejména kvůli ostrému
ataku na dýchací ústrojí.
V provozech, kde se tyto sloučeniny uvolňují, je zákonem nařízeno používat masky, filtry, uzavřené dýchací
okruhy, ale i rukavice pro uhlíkové
produkty a obličejové štíty. Jde o nebezpečné, vznětlivé, hořlavé výpary.
Desatero úspěšného žadatele
1. Důkladně si prostudujte základní dokumenty, které definují podmínky pro získání podpory. Všechny jsou dostupné na webu www.
opzp.cz.
2. Udělejte si jasnou představu, jaký projekt chcete realizovat, a sestavte si projektový záměr. Základem je získat pro svůj záměr širokou
podporu ve svém okolí a využít její pomoci při zpracování záměru.
3. Vyjasněte si, jakým způsobem chcete projekt realizovat, za použití
jakých prostředků a s jakými partnery.
4. Zvažte časové a odborné možnosti svého týmu.
5. V případě, že se rozhodnete využít při zpracování žádosti externích
firem, doporučujeme zajistit nabídky více zpracovatelů a prověřit je
na základě referencí okolí a míry spokojenosti s výsledkem jejich
práce ze strany jiných klientů.
6. Při uzavírání smlouvy se zpracovatelem mějte na paměti, že jako
zákazník do značné míry ovlivňujete text samotné smlouvy. Především se zaměřte na podmínky odstoupení od smlouvy, lhůty splatnosti, sankce z prodlení při nesplnění termínu zpracování projektu
a kvalitativní doložku. Nechte si předem také vyčíslit co možná nejpřesněji náklady na zpracování projektu a tuto cenovou kalkulaci
se pokuste co nejpřesněji promítnout do textu smlouvy.
7. Je důležité být se zpracovatelem v neustálém kontaktu, nechte
si předkládat průběžné výsledky a pokroky. Dbejte na to, aby byl
především zachován původní záměr celého projektu a aby byly dosaženy plánované cíle.
8. Neméně důležité je efektivní a správné rozvržení projektových etap
z věcného i časového hlediska a zajištění nezbytných a věrohodných finančních prostředků. Je vhodné si uvědomit možná rizika
a případná riziková řešení (např. neobdržení bankovního úvěru).
9. Kvalitní, správné a aktuální informace vám mohou zaručit lidé
na oficiálních informačních místech. Předejdete tím zklamání a časové i finanční ztrátě v podobě projektu, který nesplňuje základní
podmínky programu a nelze jej předložit v rámci konkrétní výzvy.
10. Nevěřte nikomu, kdo vám slibuje jistotu získání dotace. Systém výběru projektů spolufinancovaných z evropských fondů a SFŽP ČR
je transparentní, hodnocení projektů probíhá podle předem daných
kritérií, vše je důsledně kontrolováno interními a externími audity,
včetně auditů z Evropské komise.
Technologie likvidující těkavé látky v provozovně.
Není kotel jako kotel
Historie Teplárny Strakonice se začala psát
v roce 1948. Od té doby
prošel podnik několika
modernizacemi, jednou
z těch zásadních je současná rekonstrukce kotlů
K1 a K2.
Výrobu tepla a elektřiny Strakoničtí spustili v roce 1954. Teplárna
Strakonice teplem zásobuje přes
sedm tisíc domácností. Podle Pavla
Kajtmana z oddělení přípravy a realizace investic Teplárny Strakonice
odpovídá projekt rekonstrukce kotlů K1 a K2 s využitím prvků fluidní
techniky svým charakterem požadavkům Operačního programu Životní prostředí.
Rekonstrukcí původních kotlů
dojde ke snížení emisí znečišťujících látek se stanovenými
emisními stropy oxidu dusičitého, tuhých znečišťujících látek při
spalování tuhých paliv a oxidu
siřičitého.
Oxid dusičitý (NOx) vzniká vedle průmyslových provozů také při
spalování benzínu a nafty. Laicky
řečeno je to pěkný neřád, protože
při vdechování ve vyšších koncentracích vede k závažným zdravotním problémům a může způsobit
i smrt. Předpokládá se, že se váže
na krevní barvivo, čímž se zhoršuje přenos kyslíku do tkání. Může
být také příčinou nádorových onemocnění.
Nezanedbatelným přínosem je
i zvýšení účinnosti kotlů o osm až
devět procent a s tím spojené snížení emisí CO2. Nová technologie
bude navíc umožňovat spalování
určitého podílu biomasy.
Hlavním přínosem tohoto projektu je nově instalovaný tepelný
výkon zdroje o výkonu max. 54
tepelných megawat. Celkové ná-
klady na rekonstrukci přesáhly půl
miliardy korun, z evropských fondů
má teplárna přislíbeno 152 milionů.
Princip fluidních kotlů spočívá v tom,
že jemně rozemleté uhlí (případně
i jiné látky) smíšené se vzduchem
nabývá vlastností tekutin. Při fluidním spalování se tato směs předehřívá na vhodnou teplotu a vhání pod
tlakem do kotle. Jemně rozemleté
práškové uhlí má daleko větší povrch než stejný objem kusového uhlí,
takže rychle a stejnoměrně shoří
na jemný popel. Navíc lze vhodnou
regulací teploty dosáhnout snížení
nežádoucích zplodin.
Obyvatele Tábora ochrání
před polétavým prachem izolační zeleň
Historické město Tábor má výrazné problémy s čistotou ovzduší,
zejména pak s polétavým prachem. Od roku 2003 je zařazeno
mezi oblasti se zhoršenou kvalitou
ovzduší. Mezi místa, která vykazují nadměrný výskyt polétavého
prachu, patří mimo jiné i Čekanice,
tedy oblast okolo severního obchvatu Tábora.
Vyřešit tento problém by měla
výsadba izolační zeleně, na kterou
město získalo dotaci z Operačního
programu Životní prostředí.
Podél tzv. severního obchvatu města bude v délce cca 840 metrů postavena stěna z dřevěných fošen.
Na stěně budou po obou stranách
vytvořeny úchyty pro vynášení stálezelených popínavých dřevin, jako
je např. břečťan, anebo opadavých
popínavých rostlin, jako je přísavník, zimolez atd. Po celé délce stěny budou vysazeny keře a vzrostlé
dřeviny.
Dřevěná stěna bude mít okamžitý protihlukový účinek a bude
chránit před polétavým prachem
přilehlé rodinné domky a bytovky.
Rovněž bude oporou pro trvalou
pnoucí zeleň. Současně bude
chránit stávající zeleň i nové výsadby před kontaktem aerosolů
z roztoku posypových solí.
▼
Ve Skalici u České Lípy, obci ležící
u chráněné přírodní památky Čedičových varhan, si své pohádkové
polohy váží. I proto se snaží zachovat své okolí pro budoucí generace v co nejlepším stavu.
Přispět by k tomu měla i rekonstrukce mateřské školy zahájená
v červnu 2010 a spolufinancovaná
z Operačního programu Životní
prostředí. Během prázdnin byla
v budově vyměněna okna a zateplena fasáda a půda. Školka také
přešla z neekologického vytápění
hnědým uhlím na topení zemním
plynem.
dou bylo, že pro tuto oblast nabízí
Evropská unie dotace. Okamžitě
jsme se přihlásili,“ říká koordinátor
projektu Jaromír Oubělický.
Oficiální název podpořeného pro­
jektu zní „Kompletní technologie
přímé katalytické oxidace s akumulací tepla v trubkovém výměníku“.
Za tajemným názvem se ukrývá dopalovací jednotka, která odstraňuje
těkavé organické látky vznikající při
laminaci výrobků.
„Projekt s náklady ve výši 12 milionů splnil naše očekávání, došlo
k snížení emisí vypouštěných těkavých organických látek na očekávanou úroveň. Dotace přesahující
4 a půl milionu pro nás byla zásadní,“ tvrdí Oubělický.
Podle něj je tento úspěch dán i tím,
že při zpracování žádosti o podporu
byla vybrána nejefektivnější varianta likvidace těkavých látek. Sečteno
Beton a dřevěnou konstrukci brzy zakryjí popínavé rostliny.